Sie sind auf Seite 1von 122

Delta Agrar d.o.o. Autoput za Zagreb 35 11070 Novi Beograd tel: 011/201-2433, 201-2431 fax: 011/201-2437

Distributivni centar Novi Sad Kanalska 1

21000 Novi Sad

tel: 021/4722-608, 4722-764 fax: 021/4720-120

Distributivni centar Zrenjanin Konstantina Danila bb 23000 Zrenjanin tel/fax: 023/523-416, 525-847

Distributivni centar Stara Pazova Golubinački put bb 22300 Stara Pazova tel: 065/9652-075

Distributivni centar Kruševac Mike Stojanovića 7

37000 Kruševac

tel/fax: 037/418-760, 417-750

Distributivni centar Čačak Ibarski put bb 32212 Preljina tel/fax: 032/5377-750

KATALOG PESTICIDA 2019 www.deltaagrar.rs

KATALOG PESTICIDA 2019

www.deltaagrar.rs

4

4

SADRŽAJ

HERBICIDI

7

ADENGO

8

CORUM

10

FRONTIER

SUPER

12

FUSILADE

FORTE

14

GRINGO 75 WG 16 LAUDIS 18 LENTEMUL D 20

MISTRAL

22

MONSOON ACTIVE

24

PANIDA 330 EC

26

PULSAR 40

28

REGLONE

FORTE

30

SARACEN MAX 32

SEKATOR OD 34

SELECT SUPER

36

SKIFF

38

TRIFARI WG-50 40

FUNGICIDI

43

CHORUS 50 WG

44

COMBO ULTRA

46

DUETT ULTRA

47

CUPROXAT 48

ELECT

50

EMINENT

STAR

51

EMINENT 125 ME

52

FABAN

54

FORUM STAR

55

LINUS

56

MYSTIK 250 EC

58

MYSTIC PRO 500 EC

59

125 ME 52 FABAN 54 FORUM STAR 55 LINUS 56 MYSTIK 250 EC 58 MYSTIC PRO

5

6

ORTIVA® OPTI 480 SC OPUS® TEAM PROSARO® 250 EC PROPULSE RIAS 300 EC REPOS EC-300

SALOMEA 75 WG 70

60

62

63

64

66

68

VENTOR

71

72

74

NUPRID 200 SC 75

76

78

SAVATE CS-5 80 TORS 81

INSEKTICIDI

MEGATHRIN 2,5 EC

MOSPILAN 20 SG PRIMIDEX FORTE

AKARICIDI

83

ENVIDOR® 240 SC

84

NISSORUN 10 EC

86

REGULATOR RASTA

87

MOXA

88

OKVAŠIVACI

89

MAGIS

90

DASH®

91

*ELASTIQ ULTRA

92

STIMULATORI RASTA BILJAKA

93

BIOSTIMULATORI

95

*FOLICAL NOVO

96

93 BIOSTIMULATORI 95 *FOLICAL NOVO 96 *FORTHIAL NOVO 98 MULTOLEO 100 ROOTER 102

*FORTHIAL NOVO 98

MULTOLEO

100

ROOTER

102

SPECIJALNA ĐUBRIVA

105

KOREKTORI DEFICIJENATA

106

CODA Mn-L

107

CODA Zn-L

108

CODABOR 109

CODAFOL 14-6-5 110

CODAMIN 150

*CODAFOL MAXIMUS 8-11-3 NOVO 112

111

PRILOZI

114

PRAKTIČNI SAVETI ZA PRIMENU PESTICIDA

114

PRAVILNIK ZA PRUŽANJE MERA PRVE POMOĆI

117

PIKTOGRAMI ZA OBELEŽAVANJE PREPARATA 118 SMERNICE ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽOM

119

OD HEMIJSKIH SREDSTAVA

HERBICIDI

HERBICIDI
ADENGO® FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija – SC AKTIVNA MATERIJA: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/l

ADENGO®

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija – SC

AKTIVNA MATERIJA:

izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/l

Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l

PRIMENA:

Koristi se u usevu kukuruza u količini primene od 0,4 - 0,45 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze 3 lista (faza 13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi 1-3 lista.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom, na istoj površini.

SPEKTAR DELOVANJA:

Adengo uspešno suzbija više od 85 različitih vrsta travnih i širokolisnih korova, uključujući i najčešće korove u usevu kukuruza:

Uskolisni korovi: divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), proso korovsko – veliki muhar (Echinochloa crus-galli);

Širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), dvornik veliki (Polygonum lapathi- folium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), lipica teofrastova (Abuthilon theophrasti), lubeničarka

njivska (Hibiscus trionum), njivski vijušac (Polygonum convolvulus), pepeljuga obična (Che- nopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopo- dium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium), štir obični (Amaranthus retroflexus);

Zaustavlja dalji porast višegodišnjih korova, kao što su: palamida (Cirsium arvense) i poponac (Convolvulus arvensis);

MEHANIZAM DELOVANJA:

Adengo sadrži dve aktivne materije različitog me- hanizma delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju aktivnu materiju i listom i korenom. Izoksaflutol dovodi do sprečavanja sin- teze karotenoida što se ispoljava karakterističnim simptomom promene boje lista iz zelene u belu, uz postepeno uvenuće. Tienkarbazon – metil pripada grupi tzv. ALS inhibitora. Odmah po usvajanju, tienkarbazon-metil se sprovodnim sudovima prenosi do tačaka porasta gde sprečava stvaranje enzima (ALS), koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru. Ciprosulfamid, kao protektant, podstiče metabolizam kukuruza i deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom, a zahvaljujući delovanju ciprosulfamida, Adengo se odlikuje izuzetnom selektivnošću.

8

Usvaja se korenom i listom, a zahvaljujući delovanju ciprosulfamida, Adengo se odlikuje izuzetnom selektivnošću. 8

NAPOMENE:

- ne sme se primenjivati ukoliko je usev pod

stresom (oštećen mrazom, sušom, visokim temperaturama ili štetnim organizmima);

- ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog

skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz;

- četiri meseca od primene preparata, posle

dubokog oranja, mogu se sejati ozima pšenica i uljana repica;

- nema ograničenja u plodoredu kada su u pitanju jari usevi;

- Adengo se može mešati sa različitim tečnim

đubrivima, ali samo ukoliko se primenjuje u periodu posle setve, a pre nicanja useva;

- može se mešati sa drugim herbicidima, osim sa

ES formulacijama u periodu posle nicanja kukuruza; - ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba ovog herbicida.

KARENCA:

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene praparata u usevu kukuruza.

PAKOVANJE:

200 ml, 1 l i 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

kukuruza. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno
kukuruza. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno

9

CORUM® FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL) AKTIVNA MATERIJA: Bentazon 480 g/l + Imazamoks 22,4 g/l PRIMENA:

CORUM®

FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

Bentazon 480 g/l + Imazamoks 22,4 g/l

PRIMENA:

Preparat Corum® je jedan od najjačih sistemičnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih široko- lisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje. Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi od 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja. Preporuka je da se proizvod Corum® koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak 1 l/ha okvašivača Dash® (0,5 + 0,5 l/ha).

SPEKTAR DELOVANJA:

Odlično suzbija najopasnije korove za soju, kao što su: abutilon (Abutilon theoprasti), štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Preparat Corum® se sastoji iz dve aktivne materije. Bentazon pripada hemijskoj grupi benzotiadiazinona, deluje na procese fotosinteze, tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ovo je selektivni, kontaktni i folijarni herbicid. Usvaja se listom uz izrazito slabu translokaciju. Druga aktivna materija, imazamoks, pripada hemijskoj grupi imidazolinona i inhibira aktivnost enzima ALS-a, zaustavljajući na taj način proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leu- cina i izoleucina. Ovo je selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom, kreće se ksilemom i floemom, a nakuplja se u mer- istemskom tkivu u kom ispoljava svoje delovanje.

NAPOMENE:

Usevi koji se mogu sejati u plodoredu posle primene herbicida Corum® bez ograničenja su:

soja, pasulj, grašak. Četiri meseca posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu

sejati: ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret, duvan i grašak. Devet meseci posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati:

kukuruz, pamuk, krompir i pirinač. Dvanaest meseci posle primene, na tretiranim površinama

se mogu sejati: uljana repica i šećerna repa.

Kompatibilan je sa proizvodima na bazi pendi- metalina, boskalida, alfacipermetrina, kao i sa okvašivačem Dash ® .

Ne sme se mešati sa organofosfatima i karba- matima, kao ni sa folijarnim đubrivima. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u

toku godine je jedno tretiranje, ali podeljeno

u takozvanu split aplikaciju, sa vremenskim

razmakom od 14 dana. Količina vode je 200-400 l/ha.

10

ali podeljeno u takozvanu split aplikaciju, sa vremenskim razmakom od 14 dana. Količina vode je 200-400

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

1 l i 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

primene. PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
primene. PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

11

FRONTIER® SUPER FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: Dimetenamid-P 720 g/l PRIMENA: Ovo je

FRONTIER® SUPER

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

Dimetenamid-P 720 g/l

PRIMENA:

Ovo je sistemični zemljišni herbicid koji se koris- ti za suzbijanje jednogodišnjih travnih i široko- lisnih korova posle setve, a pre nicanja kulture, u usevima: šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta i krompira u količini od 1,0-1,4 l/ha

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Frontier® super je efikasan u suzbijanju:

svračica

obična (Digitaria sanguinalis), muhar veliki (Echinochloa crus–galli), divlji sirak (Sorghum halepense), muhari (Setaria spp);

jednogodišnjih širokolisnih korova: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir obični (Amaran- thus retroflexus), pepeljuga srcolisna (Chenopo- dium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodi- um album), divlja paprika (Polygonum spp), kereće grožđe (Solanum nigrum).

jednogodišnjih

travnih

korova:

no zemljišni herbicid koji deluje preko korenčića tek izniklih korova. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

NAPOMENE:

Herbicid Frontier® Super se primenjuje preko zemljišta. Za potpuni učinak potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnos- no da posle primene preparata u roku od 7-10 dana padne 6-10 mm/m 2 kiše. Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (i formira pokoricu) i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C) može doći do kratkotrajnog zastoja u porastu useva.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija, dimetenamid-P, pripada hloracetamidima i inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva, kao i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Prevashod-

12

ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva, kao i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Prevashod-

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene (OVP)

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

vremenom primene (OVP) PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za
vremenom primene (OVP) PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za

13

FUSILADE FORTE FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil 150 g/l PRIMENA: Preparat

FUSILADE FORTE

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

Fluazifop-p-butil 150 g/l

PRIMENA:

Preparat Fusilade Forte se primenjuje kao selek- tivni translokacioni herbicid za suzbijanje jedno- godišnjih i višegodišnjih travnih korova u ratar- skim usevima (suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica); povrtarskim usevima (krompir, kupus i luk) i zasadima voćaka (jabuke, kruške i dunje) u količinama primene:

0,8 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 8 ml/100 m² u 2-6 l vode za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova;

1,3 l/ha uz utrošak vode od 200-600 l/ha, odnosno 13 ml/100m² u 2-6 l vode za suzbijan- je višegodišnjih uskolisnih korova. Tretiranje treba obaviti kada su travni korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta;

0,6 l/ha + 0,6 l/ha u split-aplikaciji u razmaku od 10-14 dana za suzbijanje rizomskog divljeg sirka kada je nicanje korova razvučeno.

Fusilade Forte se na istoj površini može prime- niti najviše jednom godišnje ili dva puta ukoliko se primenjuje u split aplikaciji. Prilikom tretiran- ja treba sprečiti zanošenje preparata na okolne osetljive useve (strna žita i kukuruz).

SPEKTAR DELOVANJA:

Fusilade Forte je efikasan u suzbijanju:

jednogodišnjih travnih korova: divlji ovas (Avena spp), mišji repak (Alopecurus myosuroi- des), klasače (Bromus spp), proso divlje (Echi- nochloa crus-galli), muhari (Setaria spp);

višegodišnjih travnih korova: pirevina (Agro- pyrum repens), zubača (Cynodon dactylon), svračica obična (Digitaria sanguinalis), divlji sirak (Sorghum halepense), ljuljevi (Lolium spp).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija fluazifop-p-butil spada u grupu fenoksipropionskih kiselina. Ona inhibira enzim acetil Ko-a karboksilazu koja igra važnu ulogu u sintezi lipida u ćelijama korova. Mesto delovanja su meristemska tkiva u tačkama rasta nadzemnog dela, korena i podzemnih organa (rizoma). Biljka korova prestaje sa rastom neposredno posle aplikacije i više ne konkuriše usevu. Vidljivi simptomi odumiranja korova javljaju se nešto kasnije, obično 5-7 dana nakon tretiranja i manifestuju se u promeni boje i uvenuću. Desetak dana nakon tretiranja korovi su potpuno suvi.

NAPOMENE:

Preparat treba primeniti kada biljke korova aktivno rastu. Nikad ne primenjivati preparat u izrazito sušnim uslovima, jer će usvajanje i prenošenje preparata u korovima biti slabije. Kod suzbijanja višegodišnjih travnih korova, preparat primeniti kada je lisna masa korova već dovoljno razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi 6 -10 listova).

14

razvijena, da bi usvojila dovoljnu količinu preparata za prenošenje u rizome (kada su korovi u fazi

Ukoliko su nicanje i razvoj travnih korova neravnomerni, najbolji rezultati se postižu kada se Fusilade Forte primeni u split aplikaciji, odnosno kada se preporučena količina primene podeli na dva tretiranja u razmaku 10-15 dana.

Preparat treba obavezno primeniti pre klasanja korova. Korovi koji su klasali i cvetali znatno su otporniji, jer su prestali sa rastom. Ovakvi korovi mogu se suzbiti samo maksimalnim preporučenim količinama.

Padavine čak i 1h nakon primene, ne utiču na efikasnost preparata Fusilade Forte.

Fusilade Forte obično nije potrebno mešati sa drugim herbicidima. Ukoliko je to potrebno preparat se može mešati sa svim vrstama herbi- cida i insekticida za primenu u gore navedenim usevima i zasadima.

KARENCA:

28 dana za voće; 42 dana za krompir; 49 dana za luk i kupus; 70 dana za šećernu repu; za soju, suncokret i uljanu repicu je obezbeđena vremen- om primene (OVP) preparata.

PAKOVANJE:

250 ml i 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

preparata. PAKOVANJE: 250 ml i 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
preparata. PAKOVANJE: 250 ml i 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

15

C. National Chemical Construction Jiangsu Company, PRC

GRINGO 75 WG

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Tribenuron-metil 750 g/kg

PRIMENA:

Selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i suncokreta (tolerantan na tribenuron-metil).

U usevu pšenice se primenjuje folijarno kada je pšenica u fenofazi od tri lista do pojave 2 kolenca (BBCH 13-32), a korovi od kotiledona do 6 listova u količini primene 15 g/ha (0,15 g/100 m 2 ) + 0,1% okvašivača, tretiranjem kada

su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista,

u uslovima toplog i vlažnog vremena; 20 g/ha

(0,2 g/100 m 2 ) + 0,1% okvašivača, tretiranjem kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima hladnijeg i suvog vremena (uslovi manje

povoljni za delovanje herbicida); 25 g/ha (0,25 g/100 m 2 ) + 0,1% okvašivača, za suzbijanje palamide (Cirsium arvense), tretiranjem kada

je korov u fazi 2-6 listova.

U usevu suncokreta se primenjuje folijarno kada je suncokret u fazi od 2-8 listova (BBCH 12-18) a korovi u fazi 2-4 lista, u količini primene 30 g/ha + 0,1% okvašivača.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Gringo 75 WG dobro suzbija sledeće širokolisne korove: štir (Amaranthus retroflexus),

poljski prstenak (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora radians), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida (Cirsium arvense), žavornjak (Consolida regalis), mrkva divlja (Daucus carota), tatula (Datura stramonium), lubeničarka (Hibiscus trionum), mrtva kopriva njivska (Lamium amplex- icaule), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), bulka (Papaver rhoeas), njivski ljutić (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapsis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), ljubičica poljska (Viola arvensis) i boca obična (Xanthium strumarium); slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis), broćiku lepušu (Galium aparine), dvornik veliki (Polygo- num lapathifolium), čestoslavicu poljsku (Veronica hederifolia).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija tribenuron-metil pripada

sulfonilureama. Apsorbuje se korenom i folijarno

i translocira po svim delovima biljke sprovodnim

sudovima ksilema i floema. Zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminok- iselina izoleucina, leucina i valina. Simptomi se

pojavljuju u vidu hloroza i nekroza meristemskih

tkiva, a zatim dolazi do potpune folijarne hloroze

i nekroze.

NAPOMENE:

Utrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m 2 ). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom. Tretirati leđnim i traktorskim prskalica- ma. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje preparata

16

prskalica- ma. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje preparata 16

na sve susedne širokolisne useve ili zemljište pripremljeno za njihovu setvu.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene.

PAKOVANJE:

30g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

vremenom primene. PAKOVANJE: 30g Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu! 17
vremenom primene. PAKOVANJE: 30g Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu! 17

17

LAUDIS FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD) AKTIVNA MATERIJA: Tembotrion 44 g/l + izoksadifen-etil 22 g/l

LAUDIS

FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA:

Tembotrion

44

g/l

+

izoksadifen-etil

22

g/l

(protektant)

PRIMENA:

Sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbi-

janje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih

i nekih uskolisnih korova. Koristi se u usevu

kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi

u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi

od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-8 listova (faza 12-18 BBCH skale).

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Laudis je efikasan u suzbijanju:

širokolisnih korova: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), palamida njivska (Cirsium arvense), tatula obična (Datura stramonium), prilepača (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), običan dvornik (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čičak (Xanthium strumarium)

uskolisnih korova: veliki muhar (Echinochloa crus-galli), proso (Panicum spp), muhar sivi (Setaria glauca), sirak iz semena (Sorghum halepense).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Deluje na biosinte- zu karotenoida, tako što inhibira enzim koji učestvuje u biosintezi plastohinona, koji je jedan od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida.

Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izazi- va poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira i čitava biljka propada.

NAPOMENE:

Preparat se primenjuje uz utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m 2 ). Broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini. Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonilurea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak.

Pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C. Zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen.

Laudis se može primeniti u različitim hibridi- ma kukuruza šećerca i semenskog kukuruza.

18

materije je usvojen. Laudis se može primeniti u različitim hibridi- ma kukuruza šećerca i semenskog kukuruza.

Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak. Laudis ne ograniča- va plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE:

1 l i 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

primene (OVP). PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati
primene (OVP). PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati

19

20

20 LENTEMUL D FORMULACIJA: Emulzija ulje u vodi (EW) AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D 2-etilheksil estar 678 g/l

LENTEMUL D

FORMULACIJA:

Emulzija ulje u vodi (EW)

AKTIVNA MATERIJA:

2,4-D 2-etilheksil estar 678 g/l

PRIMENA:

Lentemul D je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima:

pšenice bez poduseva, tretiranjem od sredine bokorenja do formiranja drugog kolenca, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u količini 0,75-1 l/ha;

merkantilnog i silažnog kukuruza bez podu- seva, tretiranjem kada kukuruz ima razvijena 3-5 listova, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u količini 0,75-1 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Lentemul D efikasno uništava sve problematične širokolisne korove kao što su:

jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolis- na (Chenopodium hybridum), dimnjača obična (Fumaria officinalis), suncokret samonikli (Heli- anthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornici (Polygonum spp), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), često- slavice (Veronica spp);

višegodišnji širokolisni korovi: palamida (Cir- sium arvense), nana poljska (Mentha arvensis), nana divlja (Mentha longifolia), bokvica velika (Plantago major), burjan (Sambucus ebulus), gorčika poljska (Sonchus arvensis), maslačak (Taraxacum officinalis), ljubičica trobojna (Viola tricolor).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Hormonski, herbicid auksinskog tipa i ispoljava delovanje tipa regulatora rasta. Lentemul D je selektivni hormonalni herbicid koji se usvaja prvenstveno preko lista a manje preko korena. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se prvenstveno u meristemskim delovima izdanka i korena. Inhibira rast biljaka.

NAPOMENE:

Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prino- sa. Tretiranje vršiti po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5-25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.

Uljana formulacija Lentemul D omogućava kvalitetnu primenu preparata i izuzetno brzo delovanje na korovske biljke bez obzira na vremenske prilike nakon primene. Usvaja se od strane biljaka 1h nakon primene.

delovanje na korovske biljke bez obzira na vremenske prilike nakon primene. Usvaja se od strane biljaka

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene (OVP).

PAKOVANJE:

500 ml i 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

(OVP). PAKOVANJE: 500 ml i 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
(OVP). PAKOVANJE: 500 ml i 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

21

FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin 700 g/kg MISTRAL • U usevu paradajza (samo

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Metribuzin 700 g/kg

MISTRAL

U usevu paradajza (samo koji se rasađuje), tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja u količini:

- 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa,

- 0,75 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa.

PRIMENA:

Preparat Mistral je selektivni sistemični herbicid. Primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova:

Na površinama za proizvodnju krompira, tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva, u količini:

-0,75 kg/ha na humoznim zemljištima sa 1,5-3% humusa,

-1,5 kg/ha na jako humoznim zemljištima sa >3% humusa;

U usevu krompira, tretiranjem posle nicanja useva, kada krompir ima 5-8 razvijenih listova (faze 15(105)-18(108) BBCH skale), u količini:

- 0,5 kg/ha na humoznim zemljištima sa 1,5-3% humusa,

- 0,75 kg/ha na jako humoznim zemljištima sa >3% humusa;

U usevu soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva u količini:

- 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa,

- 1 kg/ha na zemljištima sa >5% humusa;

U usevu lucerke, tretiranjem u fazi zimskog mirovanja u količini:

- 0,5 kg/ha na zemljištima sa 1-3% humusa,

-1 kg/ha na zemljištima sa >3% humusa;

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Mistral je efikasan u suzbijanju:

jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsti:

teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus spp), ambrozija pelenasta (Ambro- sia artemisiifolia), loboda obična (Atriplex patula), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepel- juge (Chenopodium spp), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarska njivska (Hibiscus trionum), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornici (Polygonum spp), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), persijska čestoslavica (Veronica persica).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Metribuzin pripada hemijskoj grupi triazinona. Deluje na proces fotosinteze tako što inhibira transport elektrona u fotosistemu II.

NAPOMENE:

Mistral ispoljava delovanje i preko zemljišta i preko lista. Ne ograničava plodored, ali ako će se nakon krompira saditi kupusnjače ne treba primeniti Mistral u krompiru. U krompiru je najbolja praksa da se primenjuje dvokratno. Prvi tretman uraditi kada je niklo oko 70% biljaka sa dozama 0,35-0,5 kg/ha i tretman treba ponoviti nakon dve nedelje sa dozama 0,5-0,75 kg/ha.

22

oko 70% biljaka sa dozama 0,35 - 0,5 kg/ha i tretman treba ponoviti nakon dve nedelje

Ukupna doza ne treba da pređe 1 kg/ha na lakim zemljištima, odnosno 1,2 kg/ha na teškim zemljištima.

U soji na jako zakorovljenim parcelama Mistral primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

U lucerki tretman pred kraj zimskog mirovan-

ja (u vreme buđenja lucerke) se može smatrati osnovnim tretmanom u zasnovanoj lucerki (od druge godine). Ovaj tretman ne treba raditi u prvoj godini vegetacije. Doza primene je 0,5-0,75 kg/ha. Naročito je pogodan ako su dominantni korovi mišjakinja (Stellaria media) i tarčužak (Capsella bursa-pastoris).

U paradajzu iz direktne setve može se takođe

primeniti, najranije u fazi 2-3 prava lista. Doze ne smeju biti veće od 0,25 kg/ha.

KARENCA:

42 dana za krompir i paradajz; obezbeđena vremenom primene (OVP) za soju i lucerku.

PAKOVANJE:

1 kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

za soju i lucerku. PAKOVANJE: 1 kg Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
za soju i lucerku. PAKOVANJE: 1 kg Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

23

MONSOON ACTIVE® FORMULACIJA: Uljna disperzija – OD AKTIVNA MATERIJA: foramsulfuron 30 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l

MONSOON ACTIVE®

FORMULACIJA:

Uljna disperzija – OD

AKTIVNA MATERIJA:

foramsulfuron 30 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l

Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 15 g/l

PRIMENA:

Koristi se u usevu kukuruza u količini primene

1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova. Tako, pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom preporučuje se maksimalna količina primene (1,8 l/ha). Vreme primene je kada je kukuruz

u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH skale), a u

odnosu na korove kada su širokolisni korovi u

fazi 2-4 lista, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka

je kada rizomski sirak dostigne 20-25 cm visine.

Utrošak vode: 150-400 l/ha.

Broj tretiranja u toku godine: jednom ili dvaput kod primene podeljene doze u razmaku od 7-10 dana (split aplikacija). U tom slučaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75-1 l/ha.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

SPEKTAR DELOVANJA:

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi:

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornik veliki (Polyg- onum lapathifolium), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media), palamida

njivska (Cirsium arvense), pepeljuga baštenska (Chenopodium polyspermum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pomoćnica obična (Solanum nigrum), poponac (Convolvulus arvensis), suncokret samonikli (Helianthus annuus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus);

Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), muhar sivi (Setaria glauca), pirevina (Agropyron repens), proso korovsko (Echinochloa crus-galli).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarba- zon-metil, pripadaju grupi ALS inhibitora i poseduju isti mehanizam delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok tienkarbazon-metil ima dvostruki način usvajanja

– pored lista i korenom korova. Krećući se po

usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima

acetolatat sintetaze (ALS) koji ima ključnu ulogu

u deobi ćelija meristemskog tkiva. Na ovaj način,

prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i

odumiru.

Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost.

24

biljci, sprečavajući eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemičnost. 24

NAPOMENE:

- pre upotrebe preparata Monsoon active pako- vanje obavezno promućkati;

- tretirati predveče ili rano tokom dana po

mirnom vremenu (bez vetra) i na temperaturama nižim od 25°C;

KARENCA:

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza.

-

u slučaju očekivanih velikih temperaturnih

PAKOVANJE:

kolebanja odložiti tretman do stabilizacije vremenskih uslova;

1 l i 5 l

- sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade;

- ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog

skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz; pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu

od 10 cm; nakon isteka 3 meseca uz prethodno duboko oranje, moguće je sejati lucerku ili slačicu;

- u jesen iste godine, moguća je setva strnih žita, a na proleće naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguća je setva šećerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira; setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine;

- ne koristiti organofosforne insekticide za

tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Monsoon active.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

upotreba preparata Monsoon active. Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu! 25
upotreba preparata Monsoon active. Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu! 25

25

PANIDA 330 EC FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin 330 ± 16,5 g/l

PANIDA 330 EC

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

Pendimetalin 330 ± 16,5 g/l

PRIMENA:

Panida 330 EC je selektivan herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u količini od 4-6 l/ha tretiranjem posle sadnje, a pre nicanja useva i korova ili najkasnije kada su korovi u fazi klijanja i nicanja, uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA:

Kada se Panida 330 EC primeni u količini 4 l/ha:

Dobro suzbija: muhar zeleni (Setaria viridis);

Zadovoljavajuće suzbija: štir obični (Amaran- thus retroflexus), pepeljugu običnu (Chenopodi- um album), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), vrste iz roda Polygonum, tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis);

Slabo suzbija: tatulu običnu (Datura stramoni- um), palamidu njivsku (Cirsium arvense), popo- nac obični (Convolvulus arvensis), pomoćnicu običnu (Solanum nigrum), bocu običnu (Xanthi- um strumarium).

Kada se Panida 330 EC primeni u količini 6 l/ha:

Dobro suzbija: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušicu poljsku (Sinapis arvensis), muhar zeleni (Setaria viridis);

Zadovoljavajuće suzbija: štir obični (Amaran- thus retroflexus), pepeljugu običnu (Chenopodi- um album), palamidu njivsku (Cirsium arvense), dvornik (Polygonum aviculare), ptičiji dvornik (Polygonum persicaria);

Slabo suzbija: tatulu običnu (Datura stramoni- um), poponac obični (Convolvulus arvensis), pomoćnicu običnu (Solanum nigrum), bocu običnu (Xanthium strumarium).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Pripada grupi dinitroanilina, a po mehanizmu delovanja je inhibitor grupisanja mikrotubula i deluje na ćelijsku deobu. Posle primene preko zemljišta pendimetalin se apsorbuje korenom i koleoptilom. Najznačajnije mesto apsorpcije kod visoko osetljivih travnih korova je koleoptil.

Visoka osetljivost travnih i širokolisnih korova je

u fazi nicanja. On inhibira rast koleoptila kod

trava, a stabaoce je deformisano.

NAPOMENE:

Preparat Panida 330 EC se ne sme primenjivati na slabo humusnim zemljištima sa <1% humusa; na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike, za proizvodnju korenastog povrća; u staklenicima i plastenicima.

U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja

useva može se sejati samo kukuruz, a posle 3 meseca od primene i drugi usevi u kojima se primenjuje (krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk).

Pesticid se primenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama.

26

suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk). Pesticid se primenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama. 26

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

U cilju proširenja spektra delovanja Panida 330 EC se može mešati sa herbicidima na bazi: s-me- tolahlora i dimetanamid-P.

KARENCA:

63 dana krompir.

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

63 dana krompir. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za
63 dana krompir. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za

27

PULSAR 40

PULSAR 40

FORMULACIJA:

Koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

Imazamoks 40 g/l

PRIMENA:

Pulsar 40 je sistemični herbicid koji se primenjuje

u usevima soje, graška, pasulja i u hibridima

suncokreta *Clearfield sistema proizvodnje, za

suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih široko- lisnih i uskolisnih korova u količini od 1-1,2 l/ha.

U usevu soje se primenjuje u fazi 1-3 troliske, a

u usevu *Clearfield suncokreta u fazi 1-3 para listova. Uspešno suzbija volovod (Orobanche cumana).

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat

Pulsar

40

efikasno

suzbija

sledeće

korove:

teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti), ambro- zija (Ambrosia artemisifolia), tarčužak (Capsella bursa pastoris), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), divlja papri- ka (Polygonum spp), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigurum), čičak (X- anthium strumarium), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar (Setaria spp.), sirak iz semena (Sorghum halepense), volovod (Orobanche spp.)

MEHANIZAM DELOVANJA:

Pripada grupi imidazolinona. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) koji je neopho- dan za sintezu esencijalnih aminokiselina valin, leucin i izoleucin, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i samim tim rasta biljaka.

28

zaustavljanje ćelijske deobe i samim tim rasta biljaka. 28 NAPOMENE: Najbolji rezultati su u ranijim fazama

NAPOMENE:

Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta korova 1-4 lista, sa količinom preparata 1,2 l/ha odnosno 0,7 l po katastarskom jutru. Da bi duže delovao količina preparata može se deliti u dva navrata, tj 0,6+0,6 l/ha. Suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova:

palamide (Cirsium arvense) i poponca (Convolvu- lus spp) vršiti višim dozama: 1,2 l/ha, a u grašku i pasulju uz prethodnu proveru selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih sorti. U nepovoljnim vremenskim uslovima (hlad- no i kišno vreme) može doći do kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka žutoj boji) kod svih navedenih kultura, koje traje 3-10 dana i nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene biljke. Pulsar 40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. Pulsar 40 se primenjuje nakon nicanja gajene kulture. Pulsar 40 se lako usvaja putem korena i listova, a potom se translocira kroz korovsku biljku dovodeći do sušenja njenog vršnog dela. Nakon gajenja kultura tretiranih sa Pulsar 40 mogu se gajiti:

posle 4 meseca: pšenica, ječam, raž, suncokret i duvan

posle 9 meseci: kukuruz i krompir

posle 12 meseci: uljana repica i šećerna repa

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

KARENCA:

35 dana

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

KARENCA: 35 dana PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za
KARENCA: 35 dana PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za

29

REGLONE FORTE FORMULACIJA: Koncentrat za rastvor (SL) AKTIVNA MATERIJA: Dikvat 150 g/l PRIMENA: Preparat Reglone

REGLONE FORTE

FORMULACIJA:

Koncentrat za rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

Dikvat 150 g/l

PRIMENA:

Preparat Reglone Forte se primenjuje kao:

1. Totalni zemljišni herbicid u usevima:

krompira, u količini primene od 3 l/ha (30 ml na 100 m 2 ). Tretiranje se vrši posle sadnje a pre nicanja useva krompira kada su korovi u fazi klijanja i nicanja;

Spektar delovanja

Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje usko- lisne (travne) korove kao što su: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echi- nochloa crus-galli), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) i jednogodišnje širokolisne korove kao što je: tatula obična (Datura stramoni- um).

Slabije suzbija višegodišnje uskolisne (travne korove) kao što su: zubača obična (Cynodon dactilon), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halep- ense).

Lucerke, u količini primene od 5 l/ha (50 ml na 100 m 2 ) lokalnim tretiranjem zemljišta u pokošenim žarištima.

Spektar delovanja: vilina kosica (Cuscuta spp).

Utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100m 2 ) za tretiranje sa zemlje.

2. Herbicid za desikaciju (isušivanje i uništavan- je nadzemne biljne mase) u usevima:

krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 l vode na 100 m 2 , tretiranjem u vreme tehnološke zrelosti useva;

soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u količini 2,5-3,5 l/ha, uz 300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 l vode na 100 m 2 kada se tretira sa zemlje i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;

uljane repice, u vreme biološke zrelosti u količini 2-3 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 20-30 ml u 3-6 l vode na 100 m 2 kada se tretira sa zemlje i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova;

semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno 40-60 ml u 3-6 l na 100 m 2 , tretiranjem u vreme biološke zrelosti useva.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Neselektivni, totalni, kontaktni herbicid, pripa- da grupi dipiridina. Deluje na proces fotosinteze kao inhibitor fotosistema I. Indukuje stvaranje superoksida koji oštećuju ćelijske membrane i citoplazmu.

NAPOMENE:

Vreme desikacije se određuje na osnovu različi- tih parametara, npr:

desikacija uljane repice određuje se na osnovu boje i zrelosti mahuna;

desikacija krompira se obavlja u vreme

30

desikacija uljane repice određuje se na osnovu boje i zrelosti mahuna; • desikacija krompira se obavlja

tehnološke zrelosti krtola, kada su one dosti- gle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo 10-12 dana;

desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva. Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena, koja treba da bude oko 30%.

Reglone Forte se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje.

KARENCA:

Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke.

Kao herbicid – Krompir i lucerku obezbeđena vremenom primene (OVP).

Kao desikant – 10 dana za krompir, a obezbeđe- na vremenom primene (OVP) za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku.

PAKOVANJE:

1 l i 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

lucerku. PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
lucerku. PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

31

SARACEN MAX FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron-metil 600 g/kg + florasulam 200 g/kg

SARACEN MAX

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Tribenuron-metil 600 g/kg + florasulam 200 g/kg

i apsorbuje se preko korena. Oni dovode do inhibicije aktivnosti enzima acetolaktat-sintetaze (ALS), što dovodi do zaustavljanja procesa sinteze esencijalnih aminokiselina leucin, valin i izoleucin. Posledica ove inhibicije je zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka

PRIMENA:

Saracen Max je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Koristi se u usevu pšenice, kada je pšenica u fazi od drugog lista do pojave lista zastavičara (faze 12-39 BBCH skale), a korovi u fazi razvijena 2-4 lista u količini primene od 25 g/ha (0,25 g/100 m 2 ).

SPEKTAR DELOVANJA:

Saracen Max je uspešan u suzbijanju sledećih

njivski

(Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja broćika (Galium aparine), broćika obična (Galium molugo), mrtva kopriva (Lamium purpureum), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), kostriš obični (Senecio vernalis), poponac (Convolvulus arvensis), često- slavica persijska (Veronica persica), kamilica bezmirisna (Matricaria indora).

širokolisnih

korovskih

vrsti:

vijušac

NAPOMENE:

Preparat se koristi uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l/100 m 2 ). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ukoliko dođe do presejavanja parcele ili prevre- menog skidanja useva na tretiranim površinama, 30 dana nakon primene preparata, mogu se ponovo sejati strna žita, kukuruz i suncokret tolerantan na tribenuron metil.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovaj herbicid je smeša dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama, ali imaju isti mehanizam delovanja. Tribenuron- -metil pripada sulfonilureama i apsorbuje se preko lista, a florasulam triazolopirimidinima

32

delovanja. Tribenuron- -metil pripada sulfonilureama i apsorbuje se preko lista, a florasulam triazolopirimidinima 32

KARENCA:

Obezbeđena

vremenom

primene

u

pšenici

(OVP).

PAKOVANJE:

25 g i 100 g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

PAKOVANJE: 25 g i 100 g Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za
PAKOVANJE: 25 g i 100 g Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za

33

SEKATOR OD FORMULACIJA: Uljna disperzija (OD) AKTIVNA MATERIJA: Jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l + amidosulfu- ron 100

SEKATOR OD

FORMULACIJA:

Uljna disperzija (OD)

AKTIVNA MATERIJA:

Jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l + amidosulfu- ron 100 g/l + mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l

PRIMENA:

Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).

SPEKTAR DELOVANJA:

Sekator OD je efikasan u suzbijanju:

jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemi- siifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), prstenak poljski (Anthemis arvensis), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolis- na (Chenopodium hybridum), žavornjak obični (Delphinium consolida), broćika lepuša (Galium aparine), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamo- milla), kamilica bezmirisna (Matricaria inodo- ra), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica bršlje- nasta (Veronica hederifolia);

višegodišnjih širokolisnih korova: palamida njivska (Cirsium arvense).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju sulfonilureama. One dovode do inhibicije enzima acetolaktat-sintetaze, pri čemu izostaje sinteza esencijalnih aminokiselina leuci- na, valina i izoleucina, što dovodi do zaustavl- janja ćelijske deobe i rasta biljaka. Biljka ih

usvaja folijarno, a unutar biljke šire se floemom i ksilemom. Njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušen-

je i propadanje korova. Rast korova prestaje vrlo

brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od četiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstiče razgradnju herbici- da u strnim žitima, te obezbeđuje punu selektiv- nost prema gajenim usevima.

NAPOMENE Tretirati predveče ili rano tokom dana, po mirnom vremenu, na temperaturama nižim od 25°C i kada se usev nalazi u dobroj kondiciji.

Ukoliko dođe do propadanja useva, na tretiranim površinama može se sejati:

- posle 15 dana: jara pšenica i jari ječam;

- posle 30 dana: kukuruz uz oranje.

Utrošak vode je od 200-400 l/ha, a maksi-

malan broj tretiranja je jednom, na istoj površini

u toku godine. Može se mešati sa insekticidima

i fungicidima za primenu u usevu pšenice i

ječma. Pre primene u mešavini sa drugim prepa-

ratima treba napraviti probu mešanja.

Sekator OD se može mešati sa azotnim đubrivi- ma, mineralnim uljima i regulatorima rasta.

34

napraviti probu mešanja. Sekator OD se može mešati sa azotnim đubrivi- ma, mineralnim uljima i regulatorima

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene (OVP) u usevi- ma pšenice i ječma.

PAKOVANJE:

150 ml i 1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

i ječma . PAKOVANJE: 150 ml i 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno
i ječma . PAKOVANJE: 150 ml i 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno

35

FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC) SELECT SUPER SPEKTAR DELOVANJA: Select Super uspešno suzbija travne (uskolisne)

FORMULACIJA:

Koncentrat za emulziju (EC)

SELECT SUPER

SPEKTAR DELOVANJA:

Select Super uspešno suzbija travne (uskolisne) korove.

AKTIVNA MATERIJA:

Kletodim 120 g/l

PRIMENA:

Select Super je visoko selektivan translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u sledećim usevima (soja, suncokret, šećerna repa, lucerka, krompir, paradajz, paprika, krastavac, dinja, lubenica, grašak, pasulj, kupus, mrkva, crni i beli luk).

Količina primene:

0,8 l/ha (8 ml/100 m 2 ), za suzbijanje jednogo- dišnjih travnih korova kao sto su korovsko proso (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp) i dr., u stadijumu 3-5 listova;

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ova aktivna materija pripada cikloheksanonima i po mehanizmu delovanja je inhibitor enzima acetil Ko-A karboksilaze, koji je neophodan za sintezu masti.

NAPOMENE:

Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l/100 m 2 ). Na istoj površini u punoj dozi sme se primeniti samo jednom u toku godine.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

1,2 l/ha (16-20 ml/100 m 2 ), za suzbijanje višego- dišnjih travnih korova kao sto su divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), u stadijumu do 30 cm visine korova i 2 l/ha (20 ml/100 m 2 ), za suzbijanje pirevine (Agropyrum repens), u stadijumu 15-20 cm visine.

36

korova i 2 l/ha (20 ml/100 m 2 ), za suzbijanje pirevine ( Agropyrum repens ),

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene u soji, suncokretu, šećernoj repi, krompiru i lucerki; 30 dana za grašak, pasulj, dinju, lubenicu, krastavac, kupus, mrkvu, crni luk i beli luk.

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

crni luk i beli luk. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati
crni luk i beli luk. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati

37

CNCCJC China

FORMULACIJA:

Koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNA MATERIJA:

SKIFF

gorčika obična (Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthium strumarium);

višegodišnje širokolisne korove: palamida njivska (Cirsium arvense);

Klopiralid 100 g/l

 

zadovoljavajuće suzbija:

 

PRIMENA:

jednogodišnje

širokolisne

korove:

prstenak

38

Skiff je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogo- dišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu:

kukuruza u količini primene od 0,6-1 l/ha preparata (6-10 ml /100 m 2 ), tretiranjem kada je usev kukuruza u fazi 2-4 lista (12-14 BBCH skale), a korovi 2-6 listova, osim za palamidu (od faze rozete do 10-15 cm visine) i kamilicu (4-6 listova);

šećerne repe u količini primene od 0,6-1,2 l/ha (6-12 ml/100 m 2 ), tretiranjem kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista (12-14 BBCH skale) a korovi u fazi od kotiledona do 6 listova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preparat Skiff dobro suzbija:

jednogodišnje širokolisne korove: prstenak poljski (Anthemis arvensis), ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), smrduša obična (Bifora radians), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), različak njivski (Centaurea cyanus), tatula obična (Datura stramonium), dimnjača obična (Fumaria officina- lis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kokotac žuti (Melilothus officinalis), žablja trava (Senecio vulgaris), pomoćnica obična (Solanum nigrum),

( Senecio vulgaris ), pomoćnica obična ( Solanum nigrum ), titričasti ( Anthemis cotula ), pepeljuga

titričasti (Anthemis cotula), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), mrkva divlja (Daucus carota), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis);

višegodišnje širokolisne korove: gorčika rapava (Sonchus asper), konjsko kopito (Tusila- go farfara), grahorica ptičija (Vicia cracca).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovo je hormonski herbicid, auksinskog tipa i ispoljava delovanje kao regulator rasta.

NAPOMENE:

Preparat Skiff se ne sme koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljan- je pitke vode.

Utrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 l/100 m 2 ). Na tretiranim površinama u jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucer- ka, salata, grašak i mrkva.

Može se mešati sa preparatima na bazi 2,4-D, MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira, triklopira, bromoksinila.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplo- va nije dozvoljeno.

KARENCA:

Obezbeđena vremenom primene (OVP) u usevu kukuruza.

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

u usevu kukuruza. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za
u usevu kukuruza. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za

39

Jiangsu China

TRIFARI WG-50

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Triflusulfuron-metil 500 g/kg

PRIMENA:

Preparat Trifari WG-50 se koristi u usevu

suzbijanja

širokolisnih korova. Primenjuje se ili sam preparat u količini 40 g/ha + 40 g/ha ili u kom- binaciji sa drugim preparatima u količini 30 g/ha + 30 g/ha, uvek uz dodatak okvašivača i to:

šećerne

repe

dvokratno

u

cilju

prvo tretiranje kada je šećerna repa iznikla

70-90%;

drugo tretiranje 8-14 dana kasnije, odnosno kada je šećerna repa u fazi 2-4 lista, a korovi su u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

SPEKTAR DELOVANJA:

Trifari je selektivni herbicid za suzbijanje

jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su:

teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sina- pis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedi- fama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina suzbija:

širokolisne korovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), mrkva divlja (Daucus carota), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sina- pis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Triflusulfuron-metil pripada sulfonilureama. Dovodi do inhhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS) koji je ključni enzim u biosintezi aminokiselina, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka.

NAPOMENE:

Utrošak vode je 200-400 l/ha (2-4 l/100 m 2 ). Mak- simalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta (dvokratno) u toku godine. U slučaju propadanja useva, može se sejati samo šećerna repa. Optimalna temperatura za tretiranje je 18°C, a tretiranje treba vršiti na temperaturama 7-25°C. Ne mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA:

Obezbeđeno vremenom primene (OVP) u usevu šećerne repe.

40

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. KARENCA: Obezbeđeno vremenom primene (OVP) u usevu šećerne repe. 40

PAKOVANJE:

60 g

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

PAKOVANJE: 60 g Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu! 41
PAKOVANJE: 60 g Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu! 41

41

42
42

42

42

FU N GI CIDI

FU N GI CIDI ww w.deltaagrar.rs

ww w.deltaagrar.rs

CHORUS 50 WG FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: Ciprodinil 500 g/kg PRIMENA: Chorus 50

CHORUS 50 WG

FORMULACIJA:

Vododisperzibilne granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Ciprodinil 500 g/kg

PRIMENA:

Chorus 50 WG je sistemični, folijarni fungicid, preventivnog i kurativnog delovanja, koji se primenjuje:

U zasadu jabuke, za suzbijanje prouz- rokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inequalis), u koncentraciji 0,03-0,05%, odnosno 300-500 g u 1000 l vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od faze otvaranja prvih lisnih pupoljaka, pa do završetka cvetanja (od faze 11 do 51-69 BBCH skale), uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana;

U zasadu višnje, za suzbijanje prouz- rokovača sušenja cvetova, rodnih grančica, mrke truleži plodova (Monilia laxa), u koncentraciji 0,03-0,05%, odnosno 300-500 g u 1000 l vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilagoditi fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od početka cvetanja (10% cvetova otvoreno), pa do fenofaze kada je otvoreno najmanje 50% cvetova, a prve latice opadaju (faze 61-65 BBCH skale). Ukoliko se primenjuje dva puta, tretirati od fenofaze cvetnog balona, pa do kraja cvetanja (faze 59-67 BBCH skale) uz interval između dva tretiranja od 7 do 10 dana.

U zasadu breskve i šljive, za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica, (Monilinia laxa) u količini od 300-500 g/ha u 600-1000 l/ha vode. Količinu vode, odnosno rastvora za primenu prilago- diti fazi razvoja zasada i uređaju za primenu. Preparat primeniti od fenofaze cvetnog balona do fenofaze precvetavanja (od 59 do 67 BBCH skale).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ova aktivna materija je inhibitor sinteze proteina gljiva. Aktivna materija ciprodinil prodire unutar tkiva lista i ploda. Ovim se obez- beđuje produženo delovanje bez obzira na vremenske uslove i sprečava ispiranje preparata kišom.

NAPOMENE:

Chorus 50 WG se može u istom zasadu jabuke, višnje, breskve i šljive primeniti najviše dva puta godišnje. Ovo je jedini fungicid koji deluje na niskim temparaturama (preko 5°C) i obezbeđuje pouzdano delovanje u ranim fazama razvoja biljaka zbog čega je nezamenljiv u programu zaštite jabuke u fazama od mišjih ušiju do kraja cvetanja.

Ako se primeni do 48h posle početka zaraze Chorus 50 WG deluje kurativno (zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci). Suzbijanje bolesti uvek je efikasnije kada se preparat primeni preventivno.

44

dalje širenje infekcije u biljci). Suzbijanje bolesti uvek je efikasnije kada se preparat primeni preventivno. 44

KARENCA:

14 dana za višnju, breskvu i šljivu;

28 dana za jabuku

PAKOVANJE:

3 g, 30 g, 200 g i 5 kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

PAKOVANJE: 3 g, 30 g, 200 g i 5 kg Pre primene sredstva za zaštitu bilja,
PAKOVANJE: 3 g, 30 g, 200 g i 5 kg Pre primene sredstva za zaštitu bilja,

45

Jiangsu FlagChemical Industry Company Limited, PRC

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

COMBO ULTRA

idealno sinergističko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistentnosti gljiva na fungi- cid.

Epoksikonazol

187±11,22

g/l

+

tiofanat-metil

KARENCA:

310±15,5 g/l

42 dana za šećernu repu i pšenicu.

PRIMENA:

PAKOVANJE:

Combo ultra je sistemični fungicid sa protek- tivnim i kurativnim delovanjem. Koristi se:

1 l

46

U usevu pšenice - za suzbijanje prouz- rokovača pepelnice pšenice (Blumeria gram- inis), od vlatanja do početka klasanja (faze BBCH 30-51 skale) i fuzarioze klasa pšenice (Fusarium sp.), tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja (faze BBCH 59-65 skale);

U usevu šećerne repe – za suzbijanje prouz- rokovača pegavosti lista šećerne repe (Cerco- spora beticola) po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja.

Tretiranje se vrši sa zemlje folijarno, prskanjem i orošavanjem u količini primene 0,4-0,6 l/ha (4-6 ml/100 m²) uz utrošak vode od 400 l/ha (4 l/100 m²).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Epoksikonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1). Tiofanat-metil pripada tioureama i on je inhibitor ugradnje β-tubulina. Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro

materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za
DUETT ULTRA FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310 g/l

DUETT ULTRA

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

Epoksikonazol 187 g/l + tiofanat-metil 310 g/l

PRIMENA:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepel- nice pšenice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp), pegavosti lista i klasa (Septoria spp), sman- juje napad truleži klasa (Fusarium spp), pepel- nice ječma (Erysiphe graminis) i mrežaste pega- vosti ječma (Pyrenophora teres) i sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u količina- ma primene od 0,4-0,6 l/ha.

U pšenici i ječmu se primenjuje u fazi inten- zivnog porasta biljke (vlatanje) i u fazi klasanja. Duett Ultra karakteriše visoka efikas- nost, dugo delovanje i takozvani „zeleni efekat“. Kod pšenice i ječma gornji list (zastavičar) dugo ostaje zelen – nalivanje zrna se nastavlja do same žetve. • Optimalno vreme primene u usevu šećerne repe je pri pojavi prvih simptoma oboljenja (prve pege na lišću). Sigurnu zaštitu Duett Ultra obezbeđuje svojim sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem. On je jedan od retkih fungicida u zaštiti od prouzrokovača sive pegavosti lista koji potpuno samostalno i visoko efikasno štiti šećer- nu repu. Karakteristično za Duett Ultra je dugo delovanje i tzv. „zeleni efekat“, čime je omoguće- no da imamo zdravo lišće. Na ovaj način list je zaštićen, a mogućnost retrovegetacije smanjena na minimum što obezbeđuje dobru digestiju i bogat rod korena šećerne repe.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Epoksikonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor

sinteze sterola (G1). Tiofanat-metil pripada tioureama i on je inhibitor ugradnje β-tubulina. Kombinacijom ove dve aktivne materije, koje se međusobno dobro dopunjuju i imaju skoro idealno sinergističko delovanje, smanjuje se mogućnost pojave rezistencije gljiva na fungicid.

NAPOMENA:

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti). Pred- nosti ovog preparata su što samostalno obez- beđuje zaštitu od bolesti, smanjena je mogućnost razvijanja rezistencije kod patogena, karakterišu ga visoka efikasnost i dugo delovanje i “zeleni efekat” i asimilacija do žetve, odnosno vađenja.

KARENCA:

42 dana za pšenicu, ječam i šećernu repu.

PAKOVANJE:

1 l i 10 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

šećernu repu. PAKOVANJE: 1 l i 10 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati
šećernu repu. PAKOVANJE: 1 l i 10 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati

47

48 CUPROXAT FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: Bakar (Cu) 190 g/l, Trobazni bakar sulfat

48

CUPROXAT

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

Bakar (Cu) 190 g/l, Trobazni bakar sulfat 345 g/l

PRIMENA:

Cuproxat je preventivni fungicid na bazi troba- znog bakar sulfata proizveden po najnovijoj tehnologiji, koji se koristi:

U zasadu jabuke u cilju suzbijanja prouz- rokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti

ploda (Venturia inaequalis): 0,5-0,6% (50-60 ml

u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije;

0,4-0,45% (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze “mišje uši” (BBCH 54);

U zasadu kruške u cilju suzbijanja prouz- rokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti ploda (Venturia pyrina): 0,5-0,6% (50-60 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije; 0,4-0,45% (40-45 ml u 10 l vode) do fenofaze “mišje uši” (BBCH 54);

U zasadu breskve u cilju suzbijanja prouz- rokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila): 0,25-0,35% (25-35

ml u 10 l vode), u toku mirovanja vegetacije;

U ostalom koštičavom voću: (šljiva, trešnja, višnja) u cilju suzbijanja prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), 0,2% (20 ml u 10 l vode) u toku mirovanja vegetacije;

U zasadu vinove loze u cilju suzbijanja prouz- rokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara

viticola) i crvenila lišća vinove loze (Pseudo- peziza tracheiphila), 0,2-0,35% (20-35 ml u 10 l vode), tretiranjem pri pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze;

U hmelju u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli): 0,2% (20 ml u 10 l vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja;

U usevima krompira i paradajza u cilju suzbi- janja prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i prouz- rokovača crne pegavosti (Alternaria solani):

0,2% (20 ml u 10 l vode), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Nesistemični fungicid sa preventivnim delovan- jem. Preparat se primenjuje pre klijanja spora prouzrokovača biljnih bolesti, preventivno.

NAPOMENE:

Cuproxat je formulisan po posebnoj tehnologiji proizvodnje ultra malih čes�ca (najmanje 70% čes�ca u formulaciji je manje od 1 mikrona). Opšte je poznato da je kod bakarnih preparata od veće važnosti što uniformnija pokrivenost tretiranog lišća nego sama količina preparata. Ova formulacija Cuproxat-a omogućava 100 % pokrivenost tretiranog lišća.

lišća nego sama količina preparata. Ova formulacija Cuproxat -a omogućava 100 % pokrivenost tretiranog lišća.

KARENCA:

7 dana za krompir i paradajz;

14

dana za hmelj;

21

dan za stone sorte vinove loze;

28

dana za vinske sorte vinove loze;

Obezbeđena vremenom primene (OVP) u voću.

PAKOVANJE:

200 ml, 1 l i 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

u voću. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja,
u voću. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja,

49

50 ELECT 500 FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil 500 g/l PRIMENA: Elect 500

50

ELECT 500

FORMULACIJA:

Koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

Hlorotalonil 500 g/l

PRIMENA:

Elect 500 se koristi kao kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem. Namenjen je suzbi- janju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti u velikom broju zasada i useva.

Koristi se:

U zasadima breskve, za suzbijanje kovrdžavo- sti lista breskve (Taphrina deformans) u količini primene 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml/100 m 2 ). Treti- ranje se vrši neposredno pred ili u fazi bubren- ja pupoljaka do pojave zelenog tkiva iz pupolj- ka, a pre sticanja uslova za zarazu;

U usevu šećerne repe, za suzbijanje prouz- rokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cerco- spora beticola) u količini 3 l/ha (30 ml/100 m 2 );

usevu krompira, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini od 3 l/ha (30 ml/100 m 2 ).

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija preparata Elect 500 spada u grupu kontaktnih fungicida sa nespecifičnim delovanjem, tako da nema opasnosti od pojave rezistentnosti usled učestale primene.

NAPOMENE:

Elect 500 se primenjuje pre ostvarenja uslova za zarazu uz dobru pokrivenost tretiranih biljaka. Pored efikasnog suzbijanja plamenjače Elect 500 ima dobro sporedno delovanje i na prouz- rokovače crne pegavosti (Alternaria solani) i sive truleži (Botrytis cinerea) na povrću.

U toku jedne godine Elect 500 se u usevima šećerne repe i krompira maksimalno primenjuje dva puta, dok se u zasadu breskve može prime- niti maksimalno tri puta.

KARENCA:

21 dan za šećernu repu i krompir; obezbeđeno vremenom primene (OVP) za breskvu.

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

primene (OVP) za breskvu. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
primene (OVP) za breskvu. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
EMINENT STAR FORMULACIJA: KARENCA: Suspo-emulzija (SE) 21 dan za šećernu repu. AKTIVNA MATERIJA:

EMINENT STAR

FORMULACIJA:

KARENCA:

Suspo-emulzija (SE)

21 dan za šećernu repu.

AKTIVNA MATERIJA:

PAKOVANJE:

Tetrakonazol 62,5 g/l + hlorotalonil 250 g/l

1 l

PRIMENA:

Eminent star je sistemični fungicid sa protek- tivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se u usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) tretiranjem pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za širenje oboljenja ili preventivno u količini 1 l/ha.

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Hlorotal- onil spada u grupu kontaktnih fungicida sa nespecifičnim delovanjem, dok tetrakonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema meha- nizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1).

NAPOMENE:

Ovaj preparat u sebi sadrži i kontaktni fungicid hlorotalonil, čime mu je pojačano protektivno delovanje, tako da u povoljnim uslovima za infekcije, naročito ako se radi o periodima sa obilnijim i čestim padavinama, daje sigurniju zaštitu. Primenjuje se uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta.

Primenjuje se uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Broj tretiranja na istoj površini u toku godine
Primenjuje se uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

51

EMINENT 125 ME FORMULACIJA: Mikro-emulzija ulja u vodi (ME) AKTIVNA MATERIJA: Tetrakonazol 125 g/l •

EMINENT 125 ME

FORMULACIJA:

Mikro-emulzija ulja u vodi (ME)

AKTIVNA MATERIJA:

Tetrakonazol 125 g/l

• ∗paradajzu, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u količini primene od 0,2-0,4 l/ha i Alternaria sp u količini primene od 0,4-0,6 l/ha;

• ∗paprici, za suzbijanje prouzrokovača pepel- nice u količini primene od 0,2-0,35 l/ha.

PRIMENA:

Eminent 125 ME je sistemični fungicid koji pokriva širok spektar gljivičnih oboljenja, kao što su pepelnica, crna trulež (Septoria, Cercospora). Izuzetno brzo prodire u lisno tkivo, povećava sadržaj šećera i pruža bezbednost useva.

Koristi se u:

• ∗usevu pšenice i ječma, za suzbijanje prouz- rokovača pepelnice i Septoria sp, u količini primene od 0,9-1 l/ha;

usevu šećerne repe, za suzbijanje Cercospora i prouzrokovača pepelnica u količini primene od 0,8 l/ha;

• ∗zasadu vinove loze, za suzbijanje prouz- rokovača pepelnice i crne truleži, u količini primene od 0,25 l/ha;

• ∗zasadu jabuke, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, u količini primene od 0,2-0,3 l/ha;

• ∗zasadu kruške, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, u količini primene od 0,3 l/ha

• ∗lubenici, dinji, krastavcu i tikvicama, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, u količini primene od 0,4 l/ha;

MEHANIZAM DELOVANJA:

Aktivna materija tetrakonazol pripada hemijskoj grupi triazola, a prema mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze sterola (G1). Svi triazoli nisu st- voreni jednako. Iako su svi u DMI klasi aktivnih materija, postoje značajne razlike u njihovoj sposobnosti sistemičnog kretanja unutar biljke. Ove razlike su u samoj ’’SMART’’ tehnologiji preparata Eminent 125 ME, koja obezbeđuje visok stepen sistemičnosti koja je potrebna za kretanje aktivne materije unutar tretirane biljke.

NAPOMENE:

Važni biohemijski procesi, kao što su sinteza giberelina i fitosterola regulisani su citohromima P450 na bazi enzima. S obzirom na svoju SMART tehnologiju, Eminent 125 ME ne ometa ove pro- cese. Selektivnost Eminenta 125 ME omogućuje tretmane u bilo kojoj fazi, odnosno može da se meša sa drugim preparatima (aktivnim materija- ma).

Formulacija Eminenta 125 ME je mikro-emulzija koja sadrži 1000 puta manje čestice nego obične EW formulacije. Samim tim je i mnogo bolja pokrivenost tretiranih površina, odnosno mnogo bolja zaštita.

52

nego obične EW formulacije. Samim tim je i mnogo bolja pokrivenost tretiranih površina, odnosno mnogo bolja

Prednosti primene

Širok spektar delovanja

Translokacija kroz biljku i homogena distribucija u sve delove biljke

Bezbednost useva

Vapor efekat

Odlično sistemično delovanje - dugotrajna aktivnost

Odlično protektivno, kurativno i eradikativno delovanje

Kompatibilnost sa drugim proizvodima

Ekotoksikološki ispravan - za životnu sredinu povoljan

KARENCA:

35

dana za pšenicu i ječam;

21

dan za šećernu repu;

14

dana za vinovu lozu, jabuku i krušku;

7 dana za lubenicu, dinju, tikvu, krastavac i tikvice;

4 dana za paradajz i papriku.

* Preparat u procesu registracije

PAKOVANJE:

1 l i 5 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

registracije PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
registracije PAKOVANJE: 1 l i 5 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

53

FABAN FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil 250 g/l + ditianon 250 g/l PRIMENA:

FABAN

FORMULACIJA:

koncentrovana suspenzija (SC)

AKTIVNA MATERIJA:

Pirimetanil 250 g/l + ditianon 250 g/l

PRIMENA:

Faban je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen zaštiti jabuke od čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis). Tretiranje se obavlja tokom perioda primarnih zaraza, od fenofaze mišjih ušiju do fenofaze kada su plodovi oko 70% od krajnje veličine, a količina primene je od 1,2-1,6 l/ha.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Ovaj preparat se sastoji iz dve aktivne materije koje pripadaju različitim hemijskim grupama i imaju različite mehanizme delovanja. Odnosno, ditianon je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem, dok pirimetanil pripada anilinpirimidinima i po mehanizmu delovanja je inhibitor sinteze proteina.

NAPOMENE:

Faban nije običan proizvod sa dve dobre aktivne supstance. Ono što mu daje novu snagu i mogućnosti koje običan tank-mix nema, jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavo- sti. Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologi- jom, uz dodavanje patentiranog BASF ađuvanta, 100 % ditianona i 67 % pirimetanila nalazi se u ko-kristal- nom obliku. Preostalih 33 % pirimetanila rastvoreno je u ađuvantu.

Ključne prednosti ove formulacije su:

produženo preventivno delovanje - u slučaju Fabana, nakon 4 dana ostaje više od 60% pirimetanila zahvaljujući ko-kristalnoj struktu- ri koja sprečava brzo isparavanje. Ditianon ostaje čvrsto vezan u ko-kristalu, čime se još teže spira kišom;

Širi okvir za primenu - bitan nedostatak pirimetanila i drugih anilinopirimidina jeste slabo delovanje na višim temperaturama, što se takođe menja kod Fabana. Ko-kristal sprečava naglo isparavanje, pa je i delovanje na višim temperaturama znatno bolje nego kod solo proizvoda;

Izuzetne osobine Faban ima povratno delovanje (48 h “unazad”). Razlog je u 33% “slobodnog” pirimetanila koji je zapravo rastvoren u ađuvantu čime dobija dodatnu brzinu i snagu u sprečavanju infekcije. Dobro je poznato da je Delan najotporniji preventivni fungicid na spiranje kišom i pri padavinama od 20 mm nema razlike između Fabana i tank-mixa, ali pri 40 mm kiše nakon tretmana razlika je značajna u korist Fabana.

KARENCA:

56 dana.

PAKOVANJE:

1 l

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

. KARENCA: 56 dana. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

54

. KARENCA: 56 dana. PAKOVANJE: 1 l Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
FORUM STAR FORMULACIJA: Vodotopive granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: Dimetomorf 113 g/kg + folpet 600 g/kg

FORUM STAR

FORMULACIJA:

Vodotopive granule (WG)

AKTIVNA MATERIJA:

Dimetomorf 113 g/kg + folpet 600 g/kg

bolesti (siva plesan) ili je optimalna i dugotrajna zaštita vinove loze protiv plamenjače. Rezultat ove kombinacije je visoko kvalitetna zaštita vinove loze od plamenjače kako lisne mase tako i grozda.

PRIMENA:

Preporučujemo upotrebu preparata Forum Star u takozvanom blok tretmanu (dva puta uzastop- no) u razmacima od 10-12 dana, kada je najveća opasnost od plamenjače i kada je vinograd

najosetljiviji na bolest, a to je od početka cvetanja

do faze zatvaranja grozda, u količini od 1,75-2,0

kg/ha (0,175–0,2%). U toj razvojnoj fazi najbolje dolazi do izražaja vrhunsko delovanje preparata Forum Star protiv plamenjače.

Obezbeđuje podjednako dobru zaštitu svih delova vinove loze (list i grozd) od plamenjače. Kombinacijom dve aktivne materije postignuta je optimalna i dugotrajna zaštita. WG formulaci- ja je lako rastvorljiva bez prašenja. Vinova loza odlično podnosi ovaj preparat i pri pravilnoj upotrebi nema opasnosti od fitotoksičnosti.

MEHANIZAM DELOVANJA:

Preparat sadrži dve aktivne supstance: dimeto- morf i folpet. Dimetomorf deluje tako što ometa stvaranje opne ćelija patogene gljive u svim razvojnim fazama bolesti. Dimetomorf već posle šezdeset minuta prodire duboko u tretirane delove biljke i odatle se širi lokal-sistemično, čime su obuhvaćene već najranije faze bolesti,

kada simptomi još nisu vidljivi (1-2 dana). Odli- kuje se vrlo snažnim delovanjem na nastanak novih spora, čime se prekida širenje plamenjače

u vinogradu. Uz to dimetomorf čvrstim

površinskim zaštitnim slojem dugotrajno štiti tretirane delove biljke od novog napada spora

plamenjače. Kontaktna aktivna supstanca folpet

na površini lista sprečava klijanje spora i uz to

širi obim delovanja protiv drugih gljivičnih

KARENCA:

35 dana za vinovu lozu.

PAKOVANJE:

1 kg

Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo za primenu!

dana za vinovu lozu. PAKOVANJE: 1 kg Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo
dana za vinovu lozu. PAKOVANJE: 1 kg Pre primene sredstva za zaštitu bilja, obavezno pročitati uputstvo

55

FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: Ciprodinil 187,5 g/l + tebukonazol 125 g/l

FORMULACIJA:

Tečni koncentrat za emulziju (EC)

AKTIVNA MATERIJA:

Ciprodinil 187,5 g/l + tebukonazol 125 g/l