You are on page 1of 37

DAN GAAT HET LICHT AAN

De eerste keer dat Jezus in het openbaar spreekt, zet Hij helder neer Maar dit is geen makkelijke weg om te gaan. Die weg loopt in de
waarvoor Hij is gekomen. Om armen het goede nieuws te brengen, aan voetsporen van Jezus; die vervolgd werd, en vaak niet begrepen. Op
gevangenen hun vrijlating bekend te maken, aan blinden het herstel van die weg ontmoeten we vluchtelingen waar ons land geen raad mee weet,
hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van ingestorte kledingfabrieken en pleinen vol wanhopige mensen. Op die
de Heer uit te roepen. weg ontmoeten we onze eigen hebzucht, egoïsme en angst. Ja, vasthouden
aan hoop vraagt moed.
Jezus beschrijft een schitterend toekomstbeeld; een wereld waarin mensen
elkaar recht doen én tot hun recht komen. Voor de mensen om Hem heen Maar op die weg is ook de vreugde van mooie ontmoetingen, en de vreugde
is zo’n nieuwe wereld een droom, voor Jezus is die nieuwe wereld zijn van het geven en onze rijkdom delen. We herinneren elkaar aan wat God
dagelijkse werk. gezegd heeft, we vinden troost bij Hem en krijgen nieuwe moed om risico’s
te nemen. Zo houden we vast aan de hoop: God geeft ons werk te doen en
Tweeduizend jaar later zijn Gods beloftes niet veranderd. Hij werkt nog Hij zal afmaken waar Hij aan begonnen is.
elke dag aan een wereld vol recht en vrede. En Hij zoekt mensen die met
Hem meewerken. Vandaag. “Werk aan recht”, roept Jesaja, “en dan gaat Wat we zingen in onze kerken bepaalt mede hoe we over God denken, over
het licht aan!” de wereld om ons heen, en over onze rol in die wereld. Daarom brengen
we als Schrijvers voor Gerechtigheid liederen om te zingen in de kerk; over
Gods woorden van hoop zijn niet alleen een droom voor later, iets in de hoop en over recht en over het Goede Nieuws, juist in het donker. In Taizé
verte waar je naar moet grijpen. Hoop, zegt Paulus, is een anker dat ons te zingen de broeders “als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat
midden van stormen stevig vasthoudt. Hoop is iets voor hier. Voor nu. Hoop nooit meer dooft.” Dat is ook ons gebed: dat onze liederen en onze daden
zorgt dat we niet wegdrijven, maar op koers blijven: vandaag doen wat God een licht zullen zijn waar het nog donker is. Een licht dat nooit meer dooft.
ons te doen geeft.
Het kernteam van SvG:
Hoop spoort ons ook aan tot actie. Sint Augustinus zegt dat hoop twee Theo Aerts, Antonie Fountain, Michiel van Heusden, Aart-Jan Knauff,
wonderschone dochters heeft; woede en moed. Woede om hoe de wereld Joeke van der Mei, Roeland Smith en Jan Willem Vink
nu is, moed om er voor te zorgen dat het niet zo blijft.
OVER...
MET OPEN ARMEN
Ik was betrokken bij de Vluchtkerk, een gekraakte kerk in Amsterdam waar
we een vluchtelingenkamp voor afgewezen asielzoekers opgezet hadden.
Als er hoogwaardigheidsbekleders kwamen, dan stond er altijd een
delegatie van de vluchtelingen bij de deur, die hen welkom heette met de
woorden ‘welkom met open armen’.

Ik vind dat iedereen die een kerk binnenstapt deze woorden zou moeten
horen. Toch is dat lang niet altijd zo. Dat is misschien ook de reden dat
sommige mensen de tekst van het nummer hoogdravend vinden.
Ze zeggen dan tegen me: “ja, maar zo goed als dit is onze kerk helemaal
niet”. Maar hoe mooi zou het zijn als het wél zo was?

Sommige liederen zingen we om onszelf uit te dagen. Om voor onszelf


een lat te leggen. En als we daarmee tegelijk anderen welkom heten,
dan kunnen we wellicht beginnen te zien hoe God ons ziet. Of we nu een
vreemdeling, eenzaam, gebroken, of een ‘simpele’ zondaar zijn, we zijn
allemaal welkom in Gods huis.

Antonie Fountain
MET OPEN ARMEN

Kom, als je honger hebt of dorst. Kom met je leegte en je angst.


Hier kun je eten, deel met ons. Hier word je liefdevol omarmd.
Kom met je tranen en je pijn. Kom maar, als niemand je verstaat.

‘HIER IS
Hier is het goed, hier mag je zijn. Hier is een plek voor jouw verhaal.

Met open armen word je ontvangen. Met open armen word je ontvangen.

EEN PLEK
Kom, als je moe bent van je vlucht. Welkom in Gods huis.
Hier ben je veilig, hier is rust. Welkom in Gods huis.
Kom, met je wanhoop en verdriet. Welkom in Gods huis.
Hier mag je weer een toekomst zien. Welkom, welkom thuis. (2x)
 

VOOR JOUW
Met open armen word je ontvangen.
Lead vocals: Elbert Smelt, Amanda Lock
Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen
Welkom in Gods huis. Tekstbewerking: Roeland Smith, Roald Schaap,
Bas van Nienes, Menno van der Beek, Jan Willem Vink
Welkom in Gods huis.

VERHAAL’
Muziek: Antonie Fountain, Jeroen van der Werken
Welkom in Gods huis. Muziekbewerking: Bas van Nienes,
Welkom, welkom thuis. Lee Ann Vermeulen, Bas Bons
Arrangement: Eljakim Okkerse, Tre Sheppard
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
(© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media
t/a LaVermeulen Music)
OVER...
ZO EERLIJK ALS GOD
Met Menno en Lee Ann ging ik aan de enorme tafel zitten om te
schrijven. We spraken direct een strak kader af: het lied moest voor
iedereen begrijpelijk zijn, ook voor kids. En natuurlijk moest het
meezingbaar zijn, ook in de kerk. En er mocht geen kerktaal in staan.
Hoe vaak we elkaar wel niet lachend terecht hebben gewezen dat we
toch weer stoffige taal van stal haalden…

We stoeiden tijdens het hele weekend met Gods onverbiddelijke en


tegelijk warmhartige rechtvaardigheid voor ons. Al zoekend naar een
kreet voor Gods recht die zou blijven hangen verzuchtten we: Waren
we maar zo eerlijk als God. Het werd een vrolijke en hoopvolle jamsessie
die resulteerde in dit lied.

Zelf denk ik vaak aan het ‘reeds, en nog niet’ van het koninkrijk van God.
We knokken voor een betere wereld NU, maar het komt eens, straks,
eindelijk helemaal goed. Ik ben blij met dat ‘straks’, want anders zou ik het
bijltje erbij neerleggen. Dat ‘straks’ doet ons bouwen vol vertrouwen in de
eerlijke opperarchitect die er gelukkig WEL wat van snapt.

Elbert Smelt
ZO EERLIJK ALS GOD

U bent eerlijk, dat staat vast, En we bouwen vol vertrouwen…


zo vast als de hoogste berg.
Wat U belooft wordt altijd waar, We bouwen aan een koninkrijk,
want U bent groot en sterk. het koninkrijk van God,
waar heel de schepping vrij zal zijn

‘WAT U BELOOFT
En we bouwen vol vertrouwen… en heel de wereld eerlijk wordt,
en heel de wereld eerlijk wordt.
We bouwen aan een koninkrijk,
het koninkrijk van God, U bent eerlijk, dat staat vast,

WORDT ALTIJD
waar heel de schepping vrij zal zijn zo vast als de hoogste berg.
en heel de wereld eerlijk wordt, Wat U belooft wordt altijd waar,
en heel de wereld eerlijk wordt. want U bent groot en sterk.

U geeft leven als een bron, We bouwen aan een koninkrijk,

WAAR’
met water in overvloed. het koninkrijk van God,
U blijft geven wat U heeft. waar heel de schepping vrij zal zijn
Heer, U bent rijk en goed. en heel de wereld eerlijk wordt,
en heel de wereld eerlijk wordt.
Wat een toekomst, wat een feest.
We kijken naar uw gezicht.
Lead vocals: Elbert Smelt, Elise Mannah
Nooit meer bang zijn, nooit meer nacht. Tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen,
Overal is uw licht. Elbert Smelt, Menno van der Beek
Arrangement: Eljakim Okkerse, Jeroen van der Werken
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
(© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media
t/a LaVermeulen Music)
OVER...
WEINIG IS VEEL
Jezus komt voor mij heel dichtbij in dit lied, omdat het laat zien dat
Hij elk mens in wat voor situatie dan ook kan gebruiken om iets uit te
delen van Zijn geweldige liefde. Voor mij is dat cruciaal. We hoeven geen
superchristen te zijn en ons leven hoeft niet perfect te zijn voordat we pas
in staat zijn iets van Zijn liefde te delen. Jezus stelt ons daar NU toe in
staat en daagt ons daar NU toe uit, ongeacht de omstandigheden of hoe
we ons voelen.

En als we iets van delen van zijn liefde, ook al lijkt het alsof het bijna niets
is, ook al doen we het misschien met frisse tegenzin, dan nog kan Jezus daar
iets mee en zal Hij het vermenigvuldigen. Zo zullen de mensen om ons heen
gezegend worden. Laten we daarom Hem vertrouwen dat Hij ons elke dag
wil gebruiken om iets uit te delen van zijn liefde.

Hanne de Vries
WEINIG IS VEEL

Weinig is veel in de handen van Jezus, Wij stoppen zaadjes in de grond


kleine gebaren van liefde zijn sterk. die dood lijken te gaan.
Groot is de zegen als God aan het werk is: Maar wacht maar tot de lente komt

‘KLEINE
minder wordt meer, en hier weer bloemen staan.
door de hand van de Heer. Wij werken op de aarde
en wij doen wat God bedacht.
En op een dag draagt alles vrucht,

GEBAREN
De mensen zaten hongerig want God heeft groot gedacht.
bij Jezus in in het gras.
Hij zegende en brak het brood, Weinig is veel in de handen van Jezus,
het beetje dat er was. kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Hij gaf het aan de mensen Groot is de zegen als God aan het werk is:

VAN LIEFDE
en zij deelden met elkaar. minder wordt meer,
het wonder van de overvloed door de hand van de Heer.
begint als klein gebaar.

ZIJN STERK’
Lead vocals: Kees Kraayenoord, Elise Mannah
Weinig is veel in de handen van Jezus, Tekst: Roeland Smith, Menno van der Beek
kleine gebaren van liefde zijn sterk. Muziek: Hanne de Vries
Muziekbewerking: Roeland Smith
Groot is de zegen als God aan het werk is:
Arrangement: Eljakim Okkerse , Jeroen van der Werken
minder wordt meer, © 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
door de hand van de Heer.
OVER...
GOD WOONT BIJ DE MENSEN
De aankondiging van de geboorte van Jezus en zijn naamgeving, Immanuel,
God met ons, zet meteen de toon voor het verhaal van God met de mensen.
Een verhaal dat zijn vervolg vind tot aan de belofte van God dat zijn
woonplaats zal zijn bij de mensen in het laatste Bijbelboek Openbaring.

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan: het feest van de nieuwe
schepping, het nieuwe perspectief. In God woont bij de mensen komen
opstanding, vernieuwing en uitzicht bij elkaar. Daarom vonden we als
selectiecommissie dat dit lied niet mocht ontbreken. De betekenis van
Pasen voor ons leven, hier en nu, is enorm. We hoeven de wederkomst van
Jezus niet eerst af te wachten - we mogen de vrijheid die Hij ons geeft in
dit leven, op deze wereld, in de praktijk brengen. Elke goede daad laat de
boodschap achter dat we sinds Pasen in een nieuwe werkelijkheid leven.
En dat mag je met recht een feest noemen.

God woont bij de mensen: een lied voor het hele jaar.

Bart Visser (voorzitter selectiecommissie)


Theo Aerts (uitgever van Licht aan)
GOD WOONT BIJ DE MENSEN

Wat een mooie dag! God woont bij ons.


Licht valt door de ruiten. God leeft in ons.
God klopt bij ons aan.
Neemt ons mee naar buiten. (God woont bij ons,
woont bij jou,

‘ALLES
Wat een mooie dag. woont bij mij.
Iedereen wordt wakker. God leeft in ons,
Alles krijgt weer kleur. leeft in jou,
Alle mensen lachen. leeft in mij.)

God maakt alles nieuw!


God woont bij de mensen
en het is een feest voor iedereen.
God geeft al het goede
(En het feest gaat maar door,
we vergeten de tijd.
Waar de liefde regeert,
is de hemel een feit.)
KRIJGT WEER
KLEUR’
van zijn koninkrijk, voor iedereen.
God woont bij de mensen
Op die gouden dag en het is een feest, voor iedereen.
hoef je niet te wachten. God geeft al het goede
Elke goede daad van zijn koninkrijk, voor iedereen.
laat de boodschap achter:
Lead vocals: Elbert Smelt, Elise Mannah
God maakt alles nieuw! Tekst: Minco Eggersman, Elbert Smelt, Roeland Smith
Muziek: Minco Eggersman
God woont bij de mensen
Muziekbewerking: Elbert Smelt, Roeland Smith
en het is een feest, voor iedereen. Arrangement: Jeroen van der Werken, Eljakim Okkerse
God geeft al het goede © 2013: alle hierboven genoemde schrijvers

van zijn koninkrijk, voor iedereen.


OVER...
U ZAG DAT HET GOED WAS
Op zaterdagochtend naar de moestuin gaan is altijd even doorbijten.
Ik blijf liever thuis, met koffie en krant. Als ik er eenmaal ben, is het
best oké. Of zelfs bijzonder. Op één van die ochtenden kreeg ik de eer
peulen te oogsten. De stakkers waren totaal verschrompeld, maar dat
scheen zo te horen. Een struik uit de grond getrokken, peul losgehaald en
opengemaakt. Stilte. Ongelofelijk. Daar kwam toch een kunststukje uit.
Helder wit, strak zwart; twee kleurhelften in vloeiende lijn tegen elkaar
aan. Met in het zwart een wit stipje. Een soort orcaatje. Of, zoals de
kinderen zeiden: een koeienboon. Ik ben ervoor gaan zitten en heb met de
kinderen alle kunstwerken uitgepakt. We zagen dat het goed was. Wat een
zaterdagochtend! Het wonder van de schepping lag in onze handen.

God zag dat het goed was. Een mooie zin, maar confronterend. God maakte
het goed, wij maken het stuk. U zag dat het goed was. Een lied op de
schepping, een lied op de toekomst. Blijf bewonderen, werk naar de nieuwe
aarde toe. Ga door, houd moed: Jezus komt terug.

Roeland Smith
U ZAG DAT HET GOED WAS

Het eerste woord was licht. De vissen in de zee,


U sprak en het bestond. de vogels in de lucht.
Het werd avond, het werd ochtend: De vijfde dag is voorbij.
De eerste dag was om. En als U Adam maakt
De hemel was uw werk, krijgt ieder dier een naam.
het water vond een plek. De zesde dag is voorbij.
Het werd avond, het werd ochtend:

‘ZO HOUDEN
De tweede dag was om. U zag dat het goed was.
U zag dat het goed was.
U zag dat het goed was.
U zag dat het goed was. Toen hebt U uw werk,
uw prachtige werk,

WIJ VOL’
De aarde was uw werk, in handen van mensen gelegd.
met bomen vol met fruit.
Het werd avond, het werd ochtend: U houdt ons in uw hand
De derde dag was om. en zo houden wij vol.
U gaf de dag de zon. Het wordt avond, het wordt ochtend,
U gaf de nacht de maan. U heeft het laatste woord.
Het werd avond, het werd ochtend,
De vierde dag was om.
Lead vocal: Elbert Smelt
Tekst: Roeland Smith
U zag dat het goed was. Tekstbewerking: Menno van der Beek, Sergej Visser
Muziek: Bas Bons, Sergej Visser
U zag dat het goed was.
Arrangement: Eljakim Okkerse, Jeroen van der Werken
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
OVER...
HEER, VERGEEF ONS
Hoe vaak kijk je wel niet naar je dagelijkse Zoals Franciscus van Assisi bad: 
portie ellende op het nieuws en doet het je
helemaal niets.  Je registreert ‘t wel, maar Maak dat wij niet zozeer zoeken 
van binnen ben je ongevoelig geworden voor om getroost te worden, 
het onrecht om je heen.  Je hart is koud en je als wel om te troosten;
vraagt je opeens af: “Hoeveel geef ik werkelijk om begrepen te worden 
om deze wereld?” als wel om te begrijpen; 
om bemind te worden 
Ons gebed voor onszelf en voor Nederland is als wel om te beminnen.
dat we massaal onze ogen zullen sluiten. Niet
voor het onrecht om ons heen, maar om God Want wij ontvangen door te geven. 
om vergeving te smeken voor onze hebzucht en Wij vinden door onszelf te verliezen. 
ik-gerichtheid. We willen de tranen van Jezus Wij krijgen vergeving
huilen en net als Hem oprecht bewogen zijn door vergeving te schenken 
met de mensen. en wij worden tot eeuwig leven
geboren door te sterven.
Amen.

St. Franciscus van Assisi


(1182-1226)

Bas van Nienes & Jeroen van der Werken


HEER, VERGEEF ONS

U maakte deze wereld U maakte deze wereld


en geeft ons elke morgen en geeft ons elke morgen
de kans om met uw liefde de kans om met uw liefde
een dag voor haar te zorgen. een dag voor haar te zorgen.

‘U WIJST
We kijken om ons heen, Heer Heer, vergeef ons,
en zien de wereld branden. Heer, vergeef ons,
We sluiten onze ogen Heer, vergeef ons,
en vouwen onze handen. Heer, vergeef ons.

ONS WEER

Heer, vergeef ons,
Lead vocals: Pearl Jozefzoon, Eljakim Okkerse
Heer, vergeef ons, Muziek: Bas van Nienes, Jeroen van der Werken
Heer, vergeef ons, Tekst: Bas van Nienes, Jeroen van der Werken,
Roeland Smith, Menno van der Beek
Heer, vergeef ons.

EEN RICHTING’
Arrangement: Jeroen van der Werken, Eljakim Okkerse
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
Wij tasten in het duister
maar U weet waar het misging.
U opent onze ogen
en wijst ons weer een richting.
OVER...
HEER, ONTFERM U
<ontfermen, zich> (wederk. ontfermde zich, h. zich ontfermd) zich
uit barmhartigheid het lot aantrekken van -, uit de nood helpen:
O Jezus, wil U mijner toch ontfermen!; gelijk zich een vader
ontfermt over zijn kinderen (Ps. 103:13).

Bij de O van Ontfermen begint de Dikke van Dale kerktaal en Bijbel-


citaten te orakelen. Blijkbaar roept het woord ‘ontfermen’ onmiddellijk
de gedachte op aan God, geloof en kerk. In het woord zelf zitten de armen
al: een paar eeuwen geleden schreef je geen ‘ontfermen’, maar ‘ontfarmen’,
wat zoveel inhield als ‘je over de armen ontfermen’. Die armen heb ik in
dit liedje opgevat als mensen die iets levensbelangrijks missen. Vrede
bijvoorbeeld, of liefde, of brood. Het eerste couplet is vooral geschreven
in naam van de rijke en soms doodarmoedige kerk. Als wij aan wanhoop
en onvrede denken, zingen we heel vanzelfsprekend: ‘Heer, ontferm U
over ons.’

In het tweede couplet komt een andere armoe aan bod en als je daarbij ook
‘Heer, ontferm U over ons’ blijft zingen, kun je niet meer terug. Dan heb je
‘ons’ gezongen in de oren van God. En iedereen weet: God hoort alles – ook
dat we zingen over armen, ons en ontfermen.

Liesbeth Goedbloed
HEER, ONTFERM U

Mensen zonder liefde, zonder lied - Mensen zonder water, zonder brood -
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrienden, zonder hoop – Mensen zonder kleren, zonder eer -

‘ALS U
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vader, zonder naam – Mensen zonder vrede, zonder vuur -
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder moeder, zonder troost – Mensen zonder mensen, zonder U -

IETS DOET,
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

O Heer, ontferm u, ontferm U over ons O Heer, ontferm u, ontferm U over ons
en hoor ons, kom ons tegemoet. en hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm u, ontferm U over ons. O Heer, ontferm u, ontferm U over ons.

DAN KOMT
Als u iets doet, dan komt het goed. Als u iets doet, dan komt het goed.

Lead vocals: Jeroen van der Werken, Amanda Lock


Tekst: Liesbeth Goedbloed

HET GOED’
Tekstbewerking: Roeland Smith, Michiel van Heusden
Muziek: Minco Eggersman, Roeland Smith
Muziekbewerking: Michiel van Heusden
Arrangement: Jeroen van der Werken,
Eljakim Okkerse, Bas van Nienes
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
OVER...
MAAK ONS HART ONRUSTIG
In de kerk vond ik houvast, comfort en veiligheid. Daar zijn we als kerk goed in. Maar
comfort werd voor mij zo belangrijk dat ik me begon af te sluiten voor ongemak.
Totdat ik met mijn kring bij ongedocumenteerden, mensen zonder verblijfspapieren,
langsging en merkte dat er ook in onze stad mensen in onrust leefden.

Op een kringavond lazen we de Franciscaner zegenbede; waar ‘ongemak’ en ‘zegen’ in


één zin genoemd worden. Waarom waren dit voor mij uitersten geworden? Kunnen we
ons leven zo inrichten dat ongemak, boosheid en verdriet een zegen kunnen zijn?

Voor mijzelf betekent het dat ik probeer mijn ogen open te houden voor onrecht.
Als ik de woede voor onrecht niet toesta, merk ik dat ik niet doorzet om de situatie te
verbeteren. Durven mee te lijden met mensen in nood heeft voor mij een essentiële
plek gekregen. Door bijvoorbeeld te durven voelen wat vreemdelingen meemaken
als ze weggevlucht zijn uit hun land en hier gevangen gezet worden, merk ik
dat mijn onverschilligheid langzaam ombuigt naar betrokkenheid. Dan kan geloof
verandering teweegbrengen.

Ik hoop dat we deze Franciscaner zegenbede af en toe aan het eind van de kerkdienst
kunnen zingen, en daarmee misschien in ons doordeweekse leven oog krijgen voor
mensen in nood.

Roald Schaap
MAAK ONS HART ONRUSTIG

Maak ons hart onrustig, God, Laat ons dwaas en koppig zijn.
dat het ontevreden klopt Laat ons doorgaan tot het eind.
als we mooie leugens horen Gaat het onze kracht te boven,

‘STEEK
en gemakkelijke woorden! laat ons dan in U geloven.
Maak ons hart onrustig, God. Laat ons dwaas en koppig zijn.

Stort in ons uw tranen uit. Want het is Uw koninkrijk

IN ONS
Mensen worden uitgebuit, tot in aller eeuwigheid.
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten. Lead vocal: Amanda Lock
Stort in ons uw tranen uit. Muziek: Roald Schaap
Tekst: Roald Schaap, Liesbeth Goedbloed

UW WOEDE
Tekstbewerking: Menno van der Beek
Steek in ons uw woede aan Arrangement: Eljakim Okkerse,
om het onrecht te weerstaan! Hans Okkerse, Jeroen van der Werken
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.

AAN’
Steek in ons uw woede aan.
OVER...
MAAK ONS NUTTIG
Moeder Teresa is en blijft een grote inspiratiebron voor ons door haar werk
met de outcasts en stervenden. In haar ogen was ieder mens een weerspiegeling
van de grootheid van God en onze liefde even waard. 
Haar gebeden vormen de inspiratie tot het lied Maak ons nuttig.
Hieronder een gedeelte van één van haar gebeden:

Geloven
Als duisternis je omringt
Hopen
Soms tegen beter weten in
Liefhebben
Ook als je de ander niet begrijpt
Is een beetje sterven
 
Bidden met vertrouwen
Vergeven
Hart en hand tot verzoening reiken
Is een beetje sterven
 
En steeds een beetje sterven aan jezelf
Is leven 

Lee Ann Vermeulen-Roberts


MAAK ONS NUTTIG

Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens Lieve Heer, maak ons heilig, net als U,
die leeft en sterft in nood. en laat Jezus elke dag in ons herleven.
Laat ons delen Heer, van onze overvloed. Geef ons moed, om uw mooie werk te doen.

‘LAAT JEZUS
Laat onze liefde al uw wonderen doen. Geef ons liefde Heer, voor anderen en u.

Lieve Heer, leer ons om U ook te zien Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens
in de ogen van de mensen die ons kwetsen. die leeft en sterft in nood.

ELKE DAG
Laat ons zien, hoe de liefde zich vermomt Laat ons delen Heer, van onze overvloed.
en hoe mooi het is, te leven in uw dienst. Laat onze liefde al uw wonderen doen.

Maak ons nuttig Heer, voor onze medemens


Lead vocal: Pearl Jozefzoon
die leeft en sterft in nood.

IN ONS
Tekst: Michiel van Heusden, Menno van der Beek
Laat ons delen Heer, van onze overvloed. Muziek: Jeroen van der Werken, Michiel van Heusden
(geïnspireerd door gebeden van moeder Teresa)
Laat onze liefde al uw wonderen doen.
Arrangement: Tre Sheppard,
Jeroen van der Werken, Eljakim Okkerse
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers

HERLEVEN’
OVER...
LICHT AAN
In Jesaja 58 rekent God af met mijn schijnheiligheid. Zelf ’s zondags
uitrusten, maar anderen als slaven voor me laten werken. Zelf in mijn
auto naar een warme kerk, terwijl anderen op straat slapen. Dat kan
niet. Ik maak me vaak druk om de verkeerde dingen en denk dan dat ik
God een plezier doe.

Toch was het startpunt voor dit lied niet de terechtwijzende vinger, maar
de belofte: het zal licht worden als wij anders leven. Het hart van deze
donderpreek is Gods verlangen naar een aarde vol liefde en zorg.
Jesaja is ongemakkelijk precies. Het gaat niet om ‘iets goeds doen’, of
‘uitreiken’, het gaat om hele praktische hulp aan mensen die dat nodig
hebben. Ook ik ken ze, dichtbij me en verder weg.

Menno verwoordde het heel kernachtig: deze dingen wil God graag...
Hij zette daarmee het lied op het goede spoor. Mij helpt het om mezelf van
dag tot dag de vraag te stellen of ik de dingen doe waarvan God zelf zegt dat
Hij dat graag wil. Want als ik dat doe, dan gaat het licht aan.

Michiel van Heusden


LICHT AAN

Deze dingen wil God graag: Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,
leer van arme mensen houden, het goede nieuws reist met ons mee.
neem de lasten van hun schouders, Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
open hun gevangenis vandaag. het licht van God schijnt om ons heen.

‘HET GOEDE
Dan gaat het licht aan Deze dingen wil God graag:
en God gaat altijd met ons mee: Geef een thuis aan wie geen huis heeft,
Hij zal ons horen, wees een vriend voor wie alleen leeft,
Hij zal ons helpen. zorg dat niemand eenzaam is vandaag.

NIEUWS REIST
Dan gaat het licht aan
om ons heen. Dan gaat het licht aan
en God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Deze dingen wil God graag: Hij zal ons helpen.

MET ONS MEE’


deel je eten met een ander, Dan gaat het licht aan
vul zijn uitgestoken handen, om ons heen.
zorg dat niemand honger heeft vandaag.
Lead vocal: Kees Kraayenoord
Dan gaat het licht aan Tekst: Menno van der Beek
Tekstbewerking: Michiel van Heusden,
en God gaat altijd met ons mee:
Sergej Visser, Liesbeth Goedbloed
Hij zal ons horen, Muziek: Michiel van Heusden
Hij zal ons helpen. Muziekbewerking: Lee Ann Vermeulen,
Jeroen van der Werken, Sergej Visser
Dan gaat het licht aan Arrangement: Eljakim Okkerse, Jeroen van der Werken
om ons heen. © 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
(© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media
t/a LaVermeulen Music)
OVER...
HEMEL DICHTERBIJ
Wat ik interessant vind aan het thema gerechtigheid, is het samenspel
tussen onze afhankelijkheid van God en de verantwoordelijkheid die
we van Hem krijgen. In dit lied komen ze beide aan bod. We bidden om
een hemels koninkrijk vol gerechtigheid. De hoop op zo’n koninkrijk ligt
compleet in Gods handen. Aan de andere kant is het God die ons inzet en
ons verantwoordelijkheden geeft. Zolang we zien dat Gods koninkrijk nog
niet ten volle zichtbaar is op de aarde, blijven we in afhankelijkheid
bidden én werken.

Om mij heen zie ik mensen met financiële problemen, eenzaamheid en


ruzie. In het dagelijks leven wil ik niet alleen voor mensen bidden, maar
ook concreet helpen, mensen opzoeken en meedenken in oplossingen.
Soms betekent dat simpelweg het drinken van een kop koffie met iemand
die alleen is.

Ik hoop dat, als mensen dit lied zingen, ze beide aspecten oppikken.
GOD moet het koninkrijk bouwen. Maar Hij gebruikt ONS. Dit lied kan
hen motiveren om te blijven bidden, maar ook te blijven werken.

Peter Dijkstra
HEMEL DICHTERBIJ

Zolang de vrede uitblijft, Zolang wij blijven zoeken,


zolang de honger groeit, zolang het donker is,
bidden wij iedere dag. bidden wij iedere dag.
Zolang het nieuws nog slecht is, Zolang de wanhoop toeneemt,
zolang er slaven zijn, zolang de haat bestaat,

‘LAAT ONS
bidden wij iedere dag. bidden wij iedere dag.

Wij vragen onze Heer, Wij vragen onze Heer,


wij vragen onze Heer: wij vragen onze Heer:

Laat het koninkrijk komen,


laat ons altijd bezig zijn
met uw liefde voor de wereld:
breng de hemel dichterbij.
Laat het koninkrijk komen,
laat ons altijd bezig zijn
met uw liefde voor de wereld:
breng de hemel dichterbij.
ALLES WILLEN
GEVEN’
Laat ons alles willen geven Laat ons alles willen geven
aan wie arm of eenzaam zijn. aan wie arm of eenzaam zijn.
Maak ons dienaars van uw liefde: maak ons dienaars van uw liefde:
breng de hemel dichterbij. breng de hemel dichterbij.

Lead vocals: Elise Mannah, Freek van der Brugge


Tekst: Menno van der Beek
Muziek: Peter Dijkstra
Muziekbewerking: Jeroen van der Werken, Eljakim Okkerse
Arrangement: Jeroen van der Werken,
Bas van Nienes, Eljakim Okkerse
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
OVER...
EER AAN DE HEMELSE VADER
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. Zo moet jullie licht schijnen
voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen
aan jullie Vader in de hemel.
(Mattheüs 5:14 & 16)

Dit lied is een echo van deze bekende bijbeltekst en laat zien wat het
betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Eerst kijk je naar boven: God is
er. Hij is goed, Hij is de bron van hoop waar je je naar uit kunt strekken.
Zo geef je Hem alle eer. Daarna neem je als mens je plek in op deze wereld.
Je gaat functioneren zoals je bedoeld bent. Door het goede te doen word je
zélf een bron van hoop in een donkere wereld.

Zo ontdek je van dichtbij hoe God mensen verder helpt. Dat geeft nieuwe
energie. En de mensen om je heen zullen God terugzien in het goede dat je
doet. Uiteindelijk zullen we het met iedereen zingen: Eer aan de God die
liefde is. Eer aan de God van het licht!

Eljakim Okkerse
EER AAN DE HEMELSE VADER

Heer, onze God, U bent ons licht. Heer, onze God, U noemt ons licht.
U wijst ons een weg, U geeft ons een plek
daar waar het donker is. waar het nog donker is.
Wij houden U hoog. U geeft ons zicht. U zet ons hoog, goed in het zicht.
U laat ons zien hoe groot uw liefde is. Iedereen ziet hoe groot uw liefde is.

‘EER AAN
Heer, al uw daden spreken van U Laat onze daden spreken van U,
en wij zingen samen uw lied: dan zingen de mensen uw lied:

Eer aan de hemelse Vader. Eer aan de hemelse Vader.

DE GOD DIE
Eer aan de God die liefde is. Eer aan de God die liefde is.
Eer aan de hemelse Vader Eer aan de hemelse Vader
Eer aan de God van het licht. Eer aan de God van het licht.

LIEFDE IS’
Lead vocals: Pearl Jozefzoon, Eljakim Okkerse
Tekst: Roeland Smith
Tekstbewerking: Sergej Visser,
Roald Schaap, Jeroen van der Werken
Muziek: Jeroen van der Werken, Bas van Nienes
Muziekbewerking: Roeland Smith
Arrangement: Eljakim Okkerse, Jeroen van der Werken
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
OVER...
WIE LIEFDE KENT
Liedjes worden deel van jezelf. Op de vreemdste en meest toepasselijke
momenten kan een zin opeens in je opkomen. Wie liefde kent is speciaal
voor dit soort ogenblikken geschreven. Net als veel liederen uit de
kloostergemeenschap in Taizé, ken je de ene zin ervan meteen uit je hoofd.

De tekst van dit nummer komt letterlijk uit Johannes’ eerste brief (4:7-8):
‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de
liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent
God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.’

Deze Bijbeltekst heeft gelovigen nogal eens hoofdbrekens bezorgd.


Is Johannes hier niet wat al te ruimhartig? Is liefde alleen al afdoende om
God te kennen? Moet je niet bijvoorbeeld ook bepaalde ideeën over God
hebben om Hem te kennen? Johannes maakt zich niet zo druk om onze
moderne vragen en schrijft het onbekommerd op. En wij zingen hem na.

Reinier Sonneveld
WIE LIEFDE KENT

Wie liefde kent,


kent God,
want God is liefde.

Lead vocals: Jeroen van der Werken, Amanda Lock
Tekst: Reinier Sonneveld
Muziek: Minco Eggersman
Muziekbewerking: Lee Ann Vermeulen
Arrangement: Jeroen van der Werken,
Bas van Nienes , Eljakim Okkerse

‘GOD IS LIEFDE’
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
(© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media
t/a LaVermeulen Music)
OVER...
THUIS BIJ HEM
We zingen in de kerk vaak dat we dankbaar zijn: dat Jezus voor ons stierf
en weer is opgestaan. Dat zijn bloed ons reinigt. Dat de Heilige Geest ons
nieuw leven geeft. Dat de Zoon werd gekroond en nu troont. Maar hoe
Jezus ons precies is voorgegaan, wat Hij bij ons, heel gewoon, deed, welke
verhalen Hij vertelde – daar zingen we maar zelden over.

Ik lees het verhaal van de overspelige vrouw. Ik proef de vernedering, de


woede, de doodsangst. En ik herken mezelf. Ik ben geen haar beter dan zij.
Geen mens staat in zijn recht voor God die alles ziet.

Maar dan zie ik wat Jezus zegt en doet. En dan weet ik ook wat Hij van mij,
van ons verwacht. Jezus doet ons voor hoe wij met elkaar om moeten gaan.
Met zijn voorbeeld op mijn netvlies en zijn woorden in mijn hart mag ik de
wereld in. Zo wil ik leven. Dat wil ik Hem beloven in dit lied.

Sergej Visser
THUIS BIJ HEM

Ga naar huis en zondig niet meer. Heer, mijn hart klopt in mijn keel,
Houd je trouw aan wat Gods woord je leert. want ik neem wat U niet geeft,
Ga op weg en luister naar Gods stem. en ik wacht niet op wat U mij heeft beloofd.

‘NIEMAND
Vind je plek bij Hem. Ik ben blij dat ik nog leef
en dat U mij weer vergeeft,
Zij is blij dat ze nog leeft, en dat, ondanks alles, U in mij gelooft.
maar haar hart klopt in haar keel.

GOOIT
Ze komt doodsbenauwd en stil Heer, U oordeelt niet.
voor Jezus staan. U kijkt ons zwijgend aan.
Maar de Heer kijkt om zich heen. Heer, U haat ons niet.
Niemand gooit de eerste steen, U wilt ons laten gaan.
want ze weten wat ze zelf hebben gedaan.

DE EERSTE
U zegt:
Heer, U oordeelt niet. Ga naar huis en zondig niet meer.
U kijkt haar zwijgend aan. Houd je trouw aan wat Gods woord je leert.
Heer, U haat haar niet Ga op weg en luister naar Gods stem.

STEEN’
om wat ze heeft gedaan. Vind je plek bij Hem.
Vind een thuis bij Hem.
U zegt:
Ga naar huis en zondig niet meer. Lead vocal: Elise Mannah
Houd je trouw aan wat Gods woord je leert. Tekst: Sergej Visser
Tekstbewerking: Elbert Smelt
Ga op weg en luister naar Gods stem.
Muziek: Sergej Visser
Vind je plek bij Hem. Arrangement: Jeroen van der Werken,
Bas van Nienes, Eljakim Okkerse
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
OVER...
WAT GAAN WE NU DOEN?
Wat zo mooi is aan dit hele project, valt voor mij samen in het maken van
dit lied. In samenkomsten is het allemaal prachtig wat je hoort en zingt in
alle liedjes, wat je leest in de bijbel, waarover je spreekt en waar je naar
luistert, maar de hamvraag blijft: Wat ga je met al dat moois doen als je
thuis, uit of op je werk bent? 

Liefde en rechtvaardigheid zijn werkwoorden. Doe je wat je zegt? Wat is


het verband tussen je woorden en je acties? Mensen inspireren om recht
te DOEN, dat is mijn voornaamste beweegreden om mijn steentje bij te
dragen aan SvG. En wij gebruiken daar muziek voor, want muziek komt
heel dichtbij je hart, bij wie je echt bent. Het schrijven van deze liederen
aan de lange houten tafels, met overal instrumenten en musicerende en
schrijvende mensen, ademde dat ene woord: inspiratie. 

Samen elkaar inspireren en samen dóén, dat is de basis van dit lied.
Michiel kwam met het beginidee en steeds meer schrijvers raakten
geïnspireerd en droegen bij aan dit resultaat: een oproep aan iedereen
om het niet bij woorden en liederen te laten.

Bas Bons
WAT GAAN WE NU DOEN?

Wat gaan we nu doen? God gaat met ons mee


Al die mooie woorden, God gaat met ons mee
alles wat we zingen -
menen we het echt? Wat gaan we nu doen?
Waar gaan we naartoe? Al die mooie woorden,
Doen we wat we hoorden? alles wat we zingen -
Gaan we nu beginnen? menen we het echt?

‘GOD GAAT
Doen we wat God zegt? Waar gaan we naartoe?
Doen we wat we hoorden?
God gaat met ons mee. Gaan we nu beginnen?
God gaat met ons mee. Doen we wat God zegt?

MET ONS MEE’


Wat gaan we nu doen? God gaat met ons mee.
God geeft ons zijn zegen. God gaat met ons mee.
Jezus gaf zijn leven.
En wat geven wij?
Lead vocal: Kees Kraayenoord
Waar gaan we naartoe? Tekst en Muziek: Bas Bons, Michiel van Heusden,
Durven we te delen? Roald Schaap, Lee Ann Vermeulen, Sergej Visser
Arrangement: Eljakim Okkerse, Jeroen van der Werken
Lijken wij op Jezus?
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
Doen we net als Hij? (© Lee Ann Vermeulen via Small Stone Media
t/a LaVermeulen Music)
OVER...
LIEVE GOD
Bas Bons zat achter één van de klavieren die Sergej mee had genomen naar
Vierhouten - ik denk dat het een Wurlitzer was, maar ik ben dan ook een
schrijver. In elk geval verdrongen de muzikanten zich om het geluid van
het ding. En van die positie gaf Bas me een schets van een aantal ideeën
voor coupletten, die hij had bij een up-tempo melodie die al af was. Het lied
moest een brief aan G’d worden, met een paar eenvoudige vragen.

Aan de lange houten tafel fabriekte ik eerst het refrein, dat Bas knikkend en
met een brede grijns spelend incasseerde, en daarna de rest, coupletje voor
coupletje; ik liep tussen klavier en tafel heen en weer en schaafde en paste,
tot de tekst precies op de al bestaande noten viel. We wilden een liedje,
klaar om minstens de hele dag in je hoofd te blijven zitten, een liedje dat
de goede vragen stelde, met stiekem in de vraagstelling al een hint naar de
oplossing: dat gebeurt vaak, in gebeden.

Menno van der Beek 


LIEVE GOD

Lieve God, Lieve God,


Mag ik U misschien iets vragen? in de kluizen van de banken
Ik kan niet goed begrijpen bewaren wij miljarden
hoe de wereld van vandaag en de armen geven wij een hand.
zo vreemd kan zijn.

‘LAAT U MIJ ZIEN


Lieve God,
Laat U mij zien wat wij kunnen doen? steeds meer mensen hebben honger
Dit is de wereld, die U ooit hebt gemaakt. en mijn vrienden worden dikker,
Kunt U mij vertellen dus de kilo’s zijn niet goed verdeeld.

WAT WIJ
waarom ik dit gebeuren laat?
Lieve God,
Lieve God, ik kan soms op iemand stemmen,
wij zijn met steeds meer op aarde, maar dat lijkt niet te helpen.
en toch zijn mensen eenzaam: Weet U iemand? Dan luister ik naar hem.

KUNNEN DOEN?’
in de drukte vergeten wij elkaar.
Laat U mij zien wat wij kunnen doen?
Lieve God, Dit is de wereld, die U ooit hebt gemaakt.
bijna niemand houdt van oorlog Kunt U mij vertellen
en toch blijven wij vechten waarom ik dit gebeuren laat? (2x)
en de doden stapelen zich op.
Lead vocal: Freek van der Brugge
Laat U mij zien wat wij kunnen doen? Tekst: Menno van der Beek, Bas Bons
Tekstbewerking: Roeland Smith
Dit is de wereld, die U ooit hebt gemaakt.
Muziek: Bas Bons
Kunt U mij vertellen Arrangement: Jeroen van der Werken,
waarom ik dit gebeuren laat? Bas van Nienes, Eljakim Okkerse
© 2013: alle hierboven genoemde schrijvers
CREDITS
EINDVERANTWOORDELIJK Productie- en mixassistentie: Fotografie: Cello:
Schrijvers voor Gerechtigheid Kernteam Eljakim Okkerse Victor van der Griendt - Mcklin Fotografie Marien Okkerse
bestaande uit Theo Aerts, Antonie Fountain, (Maak Ons Hart Onrustig, Thuis Bij Hem)
Michiel van Heusden, Aart-Jan Knauff, Organisatie opnames: Vormgeving:
Joeke van der Mei, Roeland Smith en Robbert Deurloo Lucas Reinds - Pankra.com Fluit:
Jan Willem Vink. Kees Kraayenoord (Wat gaan we nu doen?)
Aanvullende opnames: Uitgever:
Dit project is tot stand gekomen i.s.m. Stichting Eljakim Okkerse en Jeroen van der Werken Theo Aerts - Highway Music Vocalen:
Micha Nederland en vele andere partners. Freek van der Brugge, Pearl Jozefzoon,
Mastering: MUZIKANTEN Kees Kraayenoord, Amanda Lock,
PRODUCTIE Pier-Durk Hogeterp @ Wisseloord Elektrische gitaar: Elise Mannah, Eljakim Okkerse,
Pre-productie: Studio’s Hilversum Eljakim Okkerse Elbert Smelt en Jeroen van der Werken
Eljakim Okkerse en Jeroen van der Werken
Uitvoerende productie: Akoestische gitaar: Aanvullende achtergrond vocalen:
Arrangementen: Roeland Smith, Antonie Fountain Jeroen van der Werken Jeroen van der Werken, Eljakim Okkerse,
Eljakim Okkerse en Jeroen van der Werken en Michiel van Heusden Jack Fury en El Fury
Piano, Wurlitzer, harmonium
Aanvullende arrangementen: Selectiecommissie: en synthesizer: ALGEMENE COPYRIGHTINFORMATIE
Bas van Nienes, Hans Okkerse en Tre Sheppard Amanda van Bemmel-Lock, Matthijn Joost van ‘t Hoff Het recht op tekst- en bladmuziekuitgave
Buwalda, ds. Nynke Dijkstra, Henk Dik, berust bij de schrijvers van de liederen. Alleen de
uitgaverechten van Lee Ann Vermeulen berusten
Producer, opnames en mixage: Joop Gankema, Marco van der Graaf, Basgitaar:
bij Small Stone Media t/a LaVermeulen Music.
Tre Sheppard - www.zerohour.uk.com Bart Visser en ds. Jeannette Westerkamp Pieter Bakker
Voor uitgaveverzoeken graag contact opnemen
Studio’s: Theologen: Drums, percussie: met Schrijvers voor Gerechtigheid
Mailmen, Utrecht, Nederland ds. Coen van Alphen, ds. Nynke Dijkstra, Robbert Deurloo via Highway Music.
en Zero:Hour, Coleraine, Noord Ierland ds. Sander Ris, Reinier Sonneveld
AAN DE SLAG MET ONZE PARTNERS SVG PARTNERS DIE JE STEUN VERDIENEN

Schrijvers voor Gerechtigheid werd geboren Zij zagen in hoe belangrijk het is dat er over ORGANISATIES KERKGENOOTSCHAPPEN
tijdens een reis naar India. De confrontatie deze liederen meer gezongen wordt in onze ChristenUnie Unie van Baptistengemeenten
met de schrijnende armoede in dit land kerken en gemeenten Compassion Vineyard Gemeenten
was confronterend. De indrukken, emoties De Brug Internationaal Verenigde Pinkster- en
en gesprekken leverden een aantal nieuwe Het is ons verlangen dat je door deze liederen Dorcas Evangeliegemeenten (VPE)
liederen op. Goede kunst wordt immers maar iets proeft van Gods hart. Dat deze liederen EO Metterdaad
al te vaak geboren uit pijn en lijden. iets oproepen over Gods hart voor de armen, Freedom Climb Project (OM) KOEPELORGANISATIES
zijn boosheid over onrecht, zijn verdriet over Global Aid Network (GAiN) Evangelische Alliantie (EA)
De paar liederen smaakten naar meer en kinderen die gevangen zitten in slavernij. Maar Groot Nieuws Radio Evangelische Zendingsalliantie (EZA)
al gauw ontstond een veel groter plan: om ook hoe God ons wil gebruiken om hoop te International Justice Mission Evangelisch Werkverband (EW)
een groep schrijvers bij elkaar te brengen en brengen aan hen die het zo veel minder hebben. Jeugd met een Opdracht Micha Nederland
liederen te schrijven over thema’s als armoede, Als deze liederen je hart raken, dan hopen wij Kerk in Actie Nederlandse Zendingsraad (NZR)
recht en gerechtigheid. De Bijbel staat vol met ook dat deze liederen je in beweging zetten om Leger des Heils Prisma
teksten over deze thema’s, maar ze komen nog zelf aan de slag te gaan. LEPRAzending Nederland
te weinig terug in de liederen die in onze kerken Livingstone werkvakanties Laat je inspireren en kijk voor meer
gezongen worden. Ook dit project is mede mogelijk gemaakt door Medair informatie over onze partners op:
tal van organisaties en kerken die vechten Mercy Ships Holland www.schrijversvoorgerechtigheid.nl/partners
Onze droom kreeg gestalte… Tientallen mensen tegen armoede en onrecht en zich inzetten voor Opwekking
raakten betrokken in het creatieve proces. recht en gerechtigheid. We willen je uitdagen Stichting HiP
Een aantal organisaties, die in hun dagelijkse om niet alleen met je mond deze liederen te Stichting Present
praktijk handen en voeten geven aan de zingen, maar ook biddend kennis te nemen Tear
Bijbelse opdracht zetten hun schouders onder van het werk van deze organisaties, en hen Time to Turn
’Schrijvers voor Gerechtigheid’ en hielpen dit waar mogelijk te ondersteunen met je gebed, World Vision
project mede mogelijk te maken. financiële steun en praktische inzet. Youth for Christ
ZOA