Sie sind auf Seite 1von 7

School: Grade Level: V

GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am ROSA HILDA P. SANTOS Learning Area: MAPEH
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JUNE 11-15, 2018 (WEEK 2) Quarter: 1ST QUARTER

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I. OBJECTIVES
A. Content Standards HOLIDAY The learner… The learner… The learner… The learner . . .
(Independence Day)
recognizes the musical symbols demonstrates understanding of demonstrates understanding of mental demonstrates
and demonstrates lines, shapes, and space; and the emotional, and social health concerns understanding of
understanding of concepts principles of rhythm and balance participation and
pertaining to rhythm through drawing of archaeological assessment of physical
artefacts, houses, buildings, and activity and physical
churches from historical periods fitness
using crosshatching technique to
simulate 3-dimensional and
geometric effects of an artwork.
B. Performance Standards The learner… The learner… The learner… The learner . . .
performs with a creates different artefacts and practices skills in participates and assesses
conductor, a speech architectural buildings in the managing mental, performance in physical
chorus in simple Philippines and in the locality emotional and social activities.
time signatures using crosshatching health concerns assesses physical fitness
1. choral technique, geometric shapes,
2. instrumental and space, with rhythm and
balance as principles of
design.
puts up an exhibit on
Philippine artefacts and houses
from different historical
periods (miniature or replica).
C. Learning a.Nakikilala ang rhythmic Nakapagbibigay ng ilusyon sa lalim at b.Nailalarawan ang katangian ng taong Nakikilala ang iba’t ibang sangkap
Competencies/Objectives patterns gamit ang iba’t-ibang layo ang mga bagay na may tatlong may kalusugang mental, emosyonal at ng physical fitness test.
Write the LC code for each mga nota sa simpleng Time sukat o 3- dimensional sa sosyal 2. Naisasagawa ang mga
Signatures pamamagitan ng pagguhit gamit ng H5PH-Ia-b-10/ Page 31 of 66 pampasiglang gawain.
b.Nagagamit ang barline sa cross hatching o shading techniques. Original File Submitted and Formatted 3.Nakakapagpapamalas ng
pagpapangkat ng beat/kumpas (Lumang seramika, Bangka, banga, at by DepEd Club Member - visit pakikiisa sa paggawa ng mga
sa isang meter mga instrument pang musika) ( A5EL depedclub.com for more gawain. 4.Naisasagawa ng may
MU5RH-Ia-b-2/ Page 28 of 63 – Ib)/ Page 36 of 93 kaukulang pag-iingat ang mga
gawaing pisikal
II. CONTENT Rhythmic Pattern, Time Pagguhit ng mga sinaunang bagay KalusugangPansarili( Kalusugang
Signature gamit ang cross hatching o shading Mental, Emosyonal at Sosyal)
techniques.
III. LEARNING
RESOURCES
A. References TG/Week 2 Sanggunian:
http://eskwelanaga.files.word.com
www.everydayhealth.com.ph
www.kalusugan.com.ph

1. Teacher’s Guide pages TG/Week 2 TG/Week 2 TG/Week 2 TG/Week 2


2. Learner’s Material pages MISOSA5-
module7
3. Textbook pages Umawit at Gumuhit 5, p.9

4. Additional Materials
from Learning Resource
(LR) portal
B. Other Learning Resources pitch pipe, mga flashcard ng oslo at lapis
mga note at rest
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous 1.Pagsasanay Balik aral: . Balik-aral
lesson or presenting a.Rhythmic A n gating bansa ay isa sa Itanong sa mga mag-aaral kung
the new lesson Pangkatain sa apat ang klase. mga bansa sa buong mundo na ano-ano ang kanilang natutuhan sa
Ipalakpak ang sumusunod na kinikilalang sagana sa mga sinaunang Physical Activity Pyramid Guide
rhythmic pattern sa dalawahang bagay na bahagi n gating pamanang para sa Batang Pilipino.
kumpas kultura.
Refer to LM
.2. Balik-aral
Laro: Pangkatin sa apat ang
klase. Ang mga bata sa bawat
pangkat ay mag-uunahan sa
pagkilala ng ipakikita ng guro na
mga note at rest na nakasulat sa
mga flashcard. Matapos
kilalanin, dapat ibigay ang
tamang bilang o kumpas ng note
o rest. Ang pangkat na may
pinakamaraming sago tang
panalo.
B. Establishing a purpose for 1.Pagganyak Pagganyak: 1.Ipaskil sa pisara ang larawan ng Ipagawa ang gawaing pampasigla
the lesson Laro: Sa hudyat, bubuo ang sa SIMULAN NATIN na nasa LM.
( video presentation) taong masaya at malungkot
bawat pangkat ng rhythmic
pattern sa iba’t-ibang time Pagpapakita ng video mula
signature gamit ang mga
sa youtube na nagpapakita kung
flashcard ng note at rest.
Ipalakpak ang mga nagawang paano ginagawa ang pagguhit ng
rhythmic pattern.
banga sa pamamagitan ng
Halimbawa:
crosshatching.

C. Presenting 2.Paglalahad Ano ang kasangkapan na inyong b.Sa iyong palagay bakit masaya ang Ano-anong mga katangian ang
examples/instances of the Ipakita ang tsart ng awiting makikita sa larawan? bata sa unang larawan?;Bakit kailangang taglayin ng mga
new lesson “Sayaw at Awit” malungkot ang bata sa ikalawang indibidwal na ito para
Iparinig ng guro ang tono ng larawan? magampanan nang maayos ang
awitin. kanilang tungkulin? Gaano
Ituro ang awit sa pamamagitan kahalaga ang mga katangiang ito sa
ng rote. kanilang trabaho o propesyon?
Awitin nang sabay-sabay ang Ang iba’t ibang propesyon ay
“Sayaw at Awit” nangangailangan ng iba’t ibang
kakayanan. Ang epektibong
pagganap sa mga inaasahang
gawain ng isang propesyon ay
nakasalalay nang malaki sa physical
fitness ng isang indibidwal.

D. Discussing new concepts 3.Pagtalakay Gawaing Pangsining 1.Gamitin ang larawan sa LM sa . Ipaliwanag ang kahulugan ng
and practicing new skills #1 Pag-aralan at suriin ang awiting Magpaguhit sa mga bata ng pagtalakay ng mga katangiang taglay physical fitness, ang mga sangkap
“Sayaw at Awit”. banga sa paraang crosshatching o ng taong may kalusugang mental nito, mga halimbawa ng gawaing
Ano-anong uri ng note at rest shading. Gumamit ng oslo at lapis.( (mentally healthy), kalusugang nagtataglay o nangangailangan
ang ginamit sa awitin? Sumangguni sa LM, Gawin) emosyonal (emotionally healthy) at nito, at mga paraan sa paglinang
Ano ang meter ng awitin? (Ang kalusugang sosyal (socially healthy) nito.
awit ay nasa meter na tatluhan
o triple.)
Ilan ang bilang ng kumpas sa
bawat measure? (Bawat
measure ay may tatlong
kumpas.)

May nakasulat na dalawang


numerong magkapatong sa
simula ng awit. Ito ang time
signature ng awit. Ano ang
nakasaad na time signature sa
simula ng awit? (3)
4

E. Discussing new concepts Paano nabuo ang rhythmic Pagpapalalim sa Pag- unawa 2.Basahin ang aralin at magkaroon ng Ipaliwanag ang paggamit ng
and practicing new skills #2 pattern sa bawat measure? (Ang 1. Paano ipinakita ng mga unang talakayan gamit ang mga impormasyon Physical Activity Pyramid Guide
rhythmic pattern ay nabuo sa Pilipino ang kanilang kakayahan sa na matatagpuan saPag-aralan Natin sa para sa Batang Pilipino at ang
pamamagitan ng pagsasama- pagkamalikhain? LM. kahalagahan ng mga gawain sa
sama ng gma note at rest na araw-araw sa pagpapaunlad ng
naaayon sa katumbas na bilang mga sangkap ng physical fitness.
ng kumpas sa nakasaad na
meter at sa time signature.)

Ano ang inilagay/ginamit upang


mapangkat ang mga tunog?
(Gumamit ng barline upang
mapangkat ang mga tunog.)

Awiting muli “Sayaw at Awit”


habang ipinapalakpak ang beat
ng awit

F. Developing mastery 5.Paglalapat C.Pagsikapan Natin Ipasuri muli sa mga mag-aaral ang
(Leads to Formative
Gamit ang barline, pangkatin Sagutan ang pagsasanay sa LM mga larawan sa Simulan Natin at
Assessment 3)
ang mga note at rest ayon sa itanong ang mga sumusunod:
time signature. Aling sangkap ng physical fitness
Refer to LM ang lubos na mahalaga para
magampanan nila nang husto ang
kanilang mga tungkulin? para sa
pulis? manlalaro ng basketball?
estudyante?
G. Finding practical 6.Repleksiyon Repleksyon PagyamaninNatin . Paglalapat
applications of concepts Paano maipagmamalaki ang
Ano ang mangyayari kung may 1.Pangkatin ang klasesa 3. Ipagawa ang gawaing pampasigla
and skills in daily living mga kagamitan na nilikha ng mga
sinusunod tayong patakaran o unang Pilipino? 2.Pumili ng mga miyembro para sa mga sa GAWIN NATIN na nasa LM.
gabay sa pagsasaayos ng mga sumusunod na posisyon: Pangkatin ang klase sa anim
bagay-bagay? Miyembro 1: lider/tagapag-ulat (pagbibilang ng 1-6).
Miyembro 2: kalihim Bawat grupo ay magsisimula sa
Miyembro 3: estasyon na itinalaga para sa
tagapagpatahimik/tagakuha ng kanila. Ipagawa ang nakatalaga sa
kagamitan estasyon. Ipatukoy ang mga
3.Pagpapaliwanag ng pagsasanay na sangkap ng physical fitness na
gagawin sa LM sa pangunguna n glider. kaakibat ng gawain. Magbigay ng
4.Isulat sa manila paper ang sagot. hudyat kung kailan lilipat sa
5.Iulat sa klase. susunod na estasyon ang bawat
6.Ang bawat pangkat ay may 5 minuto grupo para gawin ang nakatalaga
upang pag-usapan ang gawain. dito. Ipaliwanag na kailangan
nilang ipagpatuloy na gawin ang
lahat ng nakatalaga sa lahat ng
estasyon.
H. Making generalizations and 4.Paglalahat Paglalahat Ano-ano ang mga katangian ng isang Aling mga estasyon ang isa lamang
abstractions about the Ano ang rhythmic pattern? ang sangkap ng physical fitness na
(Sumangguni sa LM, indibidwal na may kalusugang
lesson Paano ito mabubuo? kaakibat ng gawain? Ano-anong
(Ang rhythmic pattern ay ang Tandaan) mental,emosyonal at sosyal mga sangkap na ito?
pinagsama-samang note at rest - Ano-anong komponent ng
na naaayon sa isang physical fitness ang kadalasang
nakatakdang time signature. Ito magkasama o parehong kaakibat
ay mabubuo sa pamamagitan ng ng isang gawain? Sa aling istasyon
pagsasama-sama ng notes at ito kaakibat?
rests at ginagamitan ng barline
upang makabuo ng mapangkat
ayon sa nakasaad na meter.)

I. Evaluating learning IV.\Pagtataya . Pagtataya Pagsagotsamgakatanungansa LM. Ipagawa ang gawain sa SURIIN
Tukuyin at isulat ang rhythmic (Sumangguni sa LM, Suriin) NATIN na nasa LM.
pattern na matatagpuan o
ginamit sa awiting “Sayaw at
Awit”.
Refer to LM
J. Additional activities for V.Takdang Aralin Takdang Aralin TakdangAralin Takdang-aralin
application or remediation Pag-aralan ang awit na “Auld Magdala ng mga sumusunod: Magtalanglimang (5) Ipagawa ang gawain sa
Lang Syne”. Lagyan ng 1. glue paraanupangmapanatiliangiyong PAGBUTIHIN NATIN na nasa LM.
kaukulang bilang ng kumpas ang 2. popcicle sticks mental at emosyonalnakalusugan
bawat note at rest ng awitan. 3. karton
4. gunting
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well?
Why did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor can
help me solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which I wish
to share with other
teachers?

Verwandte Interessen