You are on page 1of 1

Mga Isyu ng Karahasan sa mga Kababaihan:

Foot ay isinasagawa sa mga


Binding-
sinaunang babae sa China. Ang mga paa ay
pinapaliit hanggang sa tatlong pulgada gamit
ang pagbalot ng isang pirasong bakal o
bubog sa talampakan. Ang korte ng paa ay
pasusunurin sa bakal sa pamamagitan ng
pagbali sa mga buto ng paa nang paunti- unti
gamit ang telang mahigpit na ibinalot sa
buong paa.