Sie sind auf Seite 1von 3

E;6S SZe^Zf

D^VaZgZe o;6aa S]V[g gldZ bXeZaZbgV` RcgVel ZbXcYZe


L^bZ3hd
nFZVgheZf
k7838:UDC dcjZe fhdd`l c[ `^bZ Ye^iZe chgdhg0L^bZ3hd1
k@[PZHIRL MUX SLHY[XPTN HTNRLv VUYPZPUTv XL\UR[ZPUTv
YVLLKv HJJLRLXHZPUT HTK KPYZHTJL
k>U]LX Y[VVR_ / *C43v {|w|~C43 b*r
nAdd`^XVg^cbf
kCHXPU[Y ZUURPTN SHJOPTLX_v VHJQPTN SHJOPTL HTK
NLTLXHR PTK[YZXPHR SHJOPTLX_ LZJx
P`ZVfZ eZVY .CVhg^cb [ce lche fV[Zgl. ^b cdZeVg^cb
- aVbhV` WZ[ceZ hf^b\4

nOeYZe^b\ ^b[ceaVg^cb 0FceaZe bVaZ @ ENB1


E;6S > ;666 9 N 8:

P\h`\i P_X]j [`Xc\j\h Nkbi\46O\lebkj`ed Mkjfkj f_Xi\ Mkjfkj Nem\h ikffbo CXYb\
Le cXha?LehcXb jof\
7?A1 B Q?Qej\c feb\ ekjfkj C?CXYb\ ekj^e`d^
D`Xc\j\h L?LNL ef\d Zebb\Zjeh : ?:SDC r:+ Zedd\Zjeh jof\-u.
8?A1 B1 W
+:5cc1 +=cc O\]\h je h\iebkj`ed ekjfkj 79?67279SDC CO?O\Xh i`[\ ekj^e`d^
9?A1 A1 B1 B Zedd\Zjeh `dj\^hXj\[ jof\
i_X]j jof\ S?SebjX^\ ekjfkj r:+
;?A1 A1 B1 B1 W1 W J?J`d\ [h`l\h ekjfkj CP?P`[\ ekj^e`d^ Zedd\Zjeh
`dj\^hXj\[ jof\
uPjXd[Xh[?E:5P=2 NRJPE 282L279 uCXYb\ b\d^j_?7:5cc

nSdZX^[^XVg^cbf
nj\c D`Xc\j\h +:5cc i_X]j jof\ e] `dZh\c\djXb hejXho \dZe[\h
u{v u| vu*v {zv {|v {*v |zv |}v |*v }zv }*v ~zv ~*v *zv +zv ,*v {zzv {|zv {|*v {*zv {.|v |zzv
O\iebkj`ed-N4O. 0NcgZ71 |~zv |*zv |*+v }zzv }+zv ~zzv *zzv *{|v +zzv -zzv {zzzv {z|~v {|zzv {*zzv {-zzv |zzzv
|z~-v |*zzv }zzzv }+zzv *zzzv +zzzv -zzz
Mkjfkj f_Xi\ 1v 2v G VOHYLs:PTL KXP\LX / 1v 1v 2v 2v Gv G VOHYLt
A A
N_Xi\ [`]]\h\dZ\ e] ekjfkj >OHYL KPMMLXLTJL ILZ]LLT 1 HTK 2 / b sA0{J_JRL UM 1 VOHYLt
~ -
m:U] f :UHK J[XXLTZ/;H^x }zS1v ?LYPK[HR \URZHNL / ;H^x zx~C43
Qej\c feb\ ekjfkj m8PNO f :UHK J[XXLTZ/;H^x {zS1v =[ZV[Z \URZHNLs>U]LX Y[VVR_ *C43t/;PTx s>U]LX Y[VVR_w|xztC43v
=[ZV[Z \URZHNLs>U]LX Y[VVR_ {|w|~C43t/;PTx s>U]LX Y[VVR_w}xztC43
LNLef\dZebb\Zjehekjfkj :UHK J[XXLTZ / ;H^x }zS1v ?LYPK[HR \URZHNL / ;H^x zx~C43
Cedjheb
SebjX^\ ekjfkj :UHK J[XXLTZ / ;H^x {zS1v ?LYPK[HR \URZHNL / ;H^x zx~C43
Eb\Zjh`ZXb if\Z`]`ZXj`ed

ekjfkj
m:U] f :UHK J[XXLTZ / ;H^x |zS1v ?LYPK[HR / ;H^x zx*C43
J`d\ [h`l\h ekjfkj m8PNO f :UHK J[XXLTZ / ;H^x w|zS1v =[ZV[Z \URZHNLs>U]LX Y[VVR_ *C43t / ;PTx |x*C43v
=[ZV[Z \URZHNLs>U]LX \URZHNL {|w|~C43t / ;PTx s>U]LX Y[VVR_w}xztC43
Qej\c feb\ ekjfkj
O\ifedi\
j`c\ LNLef\dZebb\Zjehekjfkj ;H^x {gs3HIRL RLTNZO / |Sv 9 YPTQ 0 |zS1t
-O`i\4 SebjX^\ ekjfkj
FXbb. J`d\ [h`l\h ekjfkj ;H^x zx*gs3HIRL RLTNZO / |Sv 9 YPTQ 0 |zS1t
KXn3 O\ifedi\ ]h\gk\dZo }zzQ8`
Nem\h ikffbo m*C43 b*rs?PVVRL >w> / ;H^x *rt m{|w|~C43 b*rs?PVVRL >w> / ;H^x *rt
Ckhh\dj Zedikcfj`ed ;H^x -zS1sKPYJUTTLJZPUT UM ZOL RUHKtv :PTL KXP\LX U[ZV[Z / ;H^x *zS1sKPYJUTTLJZPUT UM ZOL RUHKt
ndikbXj`ed h\i`ijXdZ\ ;PTx {zz;hsHZ *zzC43 SLNNLX ILZ]LLT HRR ZLXSPTHRY HTK JHYLt
D`\b\Zjh`Z ijh\d^j_ ,*zC13 *zy+z8` MUX { SPT[ZLs2LZ]LLT HRR ZLXSPTHRY HTK JHYLt
Cedd\Zj`ed 3HIRL U[ZNUPTN Z_VLv |zzSS JHIRL U[ZNUPTN JUTTLJZUX Z_VLv 3UTTLJZUX PTZLNXHZLK Z_VLs?LHXv @PKLt
PjXhj`d^ jehgk\ ;H^x ,zNMaJSszxzz,<aSt0NcgZ81 y ;H^x -zzNMaJSszxz-<aSt0NcgZ91
if\Z`]`ZXj`ed
K\Z_Xd`ZXb

Kec\dj e] `d\hj`X ;H^x -zNaJSjs-c{z w+ QNaSjt0NcgZ81 y ;H^x ~zzNaJSjs~c{zw* QNaSjt0NcgZ91


P_X]j beX[`d^ ?HKPHR / {zQNMv AOX[YZ / |x*QNM
KXn3 XbbemXYb\ h\lebkj`ed 0NcgZ:1 *zzzXVS
S`YhXj`ed {x*SS HSVRPZ[KL HZ MXLW[LTJ_ UM {z ZU **8`sMUX { SPTxt PT LHJO UM Ev Fv G KPXLJZPUTY MUX | OU[XY
P_eZa ;H^x ,*7
AcY`\dj j\cf\hXjkh\ w{z ZU ,zdsHZ TUTwMXLL`PTN YZHZ[Ytv @ZUXHNL / w|* ZU -*d
AcY`\dj _kc`[`jo }* ZU -*r?8v @ZUXHNL / }* ZU .zr?8
<UXSHR Z_VLv 3HIRL U[ZNUPTN JUTTLJZUX Z_VL/ 9>*zs953 YZHTKHXKt0NcgZ;1v
Nhej\Zj`ed
3UTTLJZUX PTZLNXHZLK Z_VL/ 9>+*s953 YZHTKHXKt
i*SSv *>v :LTNZO / |Sv @OPLRK JHIRLs:PTL KXP\LX U[ZV[Z / i*SSv ->t
CXYb\ s1D7 |~v 3UXL ]PXL KPHSLZLX / zxz-SSv <Ux UM JUXL ]PXL / ~zv 9TY[RHZUX U[Z KPHSLZLX / i{SSt
AZZ\iieho i-SS JU[VRPTNv IXHJQLZ
AffhelXb <UXSHR Z_VX f s5^JLVZ MUX RPTL KXP\LX U[ZV[Zt
Rd`j m\`^_j 1VVXU^x |,*Nv 3UTTLJZUX PTZLNXHZLK Z_VL / {-zN
u0NcgZ71 ,/, fkbi\ `i edbo ]eh A1 B f_Xi\-J`d\ [h`l\h ekjfkj `i ]eh A1 A1 B1 B f_Xi\.3
u0NcgZ81 Q_`i lXbk\ `i ]eh dehcXb jof\1 ZXYb\ ekj^e`d^ Zedd\Zjeh jof\ -Nhej\Zj`ed? IN:5.3
u0NcgZ91 Q_`i lXbk\ `i ]eh dehcXb jof\1 ZXYb\ ekj^e`d^ Zedd\Zjeh jof\ -Nhej\Zj`ed? IN;9.4Zedd\Zjeh `dj\^hXj\[ jof\ -Nhej\Zj`ed? IN;:.
u0NcgZ:1 KXa\ ikh\ j_Xj cXn3 h\ifedi\ h\lebkj`ed i_ekb[ Y\ bem\h j_Xd eh \gkXb je cXn3 XbbemXYb\ h\lebkj`ed m_\d i\b\Zj`d^ j_\ h\iebkj`ed3
KXn3 h\ifedi\ ]h\gk\dZo
pKXn3 h\ifedi\ h\iebkj`ed-hfc. @ s ;5 i\Z3q
O\iebkj`ed
u0NcgZ;1 ,LehcXb jof\1 ZXYb\ ekj^e`d^ Zedd\Zjeh jof\ `i efj`ed Xi IN;9 fhej\Zj`ed3

F26:
bXeZaZbgV` o;6aa S]V[g TldZ

nCcbgec` chgdhg Y^V\eVa 0A1


P]cgc
Z`ZXge^X
Qej\c feb\ ekjfkj LNL ef\d Zebb\Zjeh ekjfkj SebjX^\ ekjfkj J`d\ [h`l\h ekjfkj fZbfce

OejXho \dZe[\h Z`hZk`j Cedd\Zj`ed OejXho \dZe[\h Z`hZk`j Cedd\Zj`ed OejXho \dZe[\h Z`hZk`j Cedd\Zj`ed OejXho \dZe[\h Z`hZk`j Cedd\Zj`ed 0B1
F^WZe
0S 0S 0S 0S cdg^X
fZbfce
Id]bem Zkhh\dj u6 Mkj]bem Zkhh\dj
?KXn3 85cA JeX[ JeX[ O ?KXn3 65cA 0C1
KX`d Z`hZk`j

KX`d Z`hZk`j

KX`d Z`hZk`j

KX`d Z`hZk`j
Mkjfkj 0 Mkjfkj 0 Mkjfkj 0 A f_Xi\ 0 Dcce5AeZV
fZbfce
ekjfkj
u7 2 2 2 2
Mkj]bem Zkhh\dj Id]bem Zkhh\dj A f_Xi\
JeX[ JeX[ 0D1
?KXn3 65cA ?KXn3 85cA ekjfkj
Peck^a^gl
5S 5S 5S 5S fZbfce

kAUZLS VURL U[ZV[Z Z_VL JHT IL [YLK MUX <>< UVLT JURRLJZUX U[ZV[Z Z_VLse{t UX CURZHNL U[ZV[Z Z_VLse|tx 0E1
PeZffheZ
kAOL U[ZV[Z JPXJ[PZ UM 1v 2v G VOHYL HXL ZOL YHSLx s:PTL KXP\LX U[ZV[Z PY 1v 1v 2v 2v Gv Gt fZbfce

0F1
nOhgdhg jViZ[cea RcgVel
ZbXcYZe

kQej\c feb\ ekjfkj 4 LNL ef\d Zebb\Zjeh ekjfkj 4 SebjX^\ ekjfkj kJ`d\ [h`l\h ekjfkj
0G1
CcbbZXgce5
Q ScX_Zg
Q
H
Q Q A f_Xi\ 0H1
r J Q Q
7 9 TZad4
r
H 7 9 Xcbgec``Ze
H A f_Xi\
A f_Xi\ J 0I1
J Q Q SSR5
Q Q r
r 9 = PcjZe
9 = H Xcbgec``Ze
B f_Xi\
J
H
B f_Xi\ H 0J1
J B f_Xi\ CchbgZe
J
W f_Xi\ H H
Q W f_Xi\ 0K1
J Qr J Q
7 Qr T^aZe
H 7
CbeZam`i\-CT. W f_Xi\ J
0L1
CbeZam`i\-CT. PVbZ`
e3D / ?PNOZ Z[XT HY MXUS ZOL YOHMZ aZgZe

0M1
TVX]c5
SdZZY5
nCcbbZXg^cbf Ph`fZ
aZgZe

mNceaV` gldZ mCVW`Z chg\c^b\ XcbbZXgce5 0N1


D^fd`Vl
kQej\c feb\ ekjfkj 4 LNL ef\d Zebb\Zjeh ekjfkj 4 CcbbZXgce ^bgZ\eVgZY gldZ hb^g
SebjX^\ ekjfkj kQej\c feb\ ekjfkj 4 kJ`d\ [h`l\h ekjfkj
LNL ef\d Zebb\Zjeh ekjfkj 4 0O1
BbXZa?MRQ A SZbfce
SebjX^\ ekjfkj Xcbgec``Ze
T_`j\?MRQ B
MhXd^\?MRQ W 0P1
7 8 Sj^gX]^b\
Bhemd?0S-:SDC1 8 7 9 : ; < dcjZe
67279SDC b:+. 9 <
= > ?
fhdd`l
: ;
Bbk\?GLD-5S. 0Q1
SgZdd^b\
P_`\b[?F3G3 acgce /
De^iZe /
Ccbgec``Ze
kJ`d\ [h`l\h ekjfkj Qej\c feb\ ekjfkj
0R1
LNL ef\d Zebb\Zjeh ekjfkj J`d\ [h`l\h ekjfkj GeVd]^X5
BbXZa?MRQ A SebjX^\ ekjfkj Lc\^X
O\[?MRQ A dVbZ`
N`d Le FkdZj`ed CXYb\ Zebeh N`d Le FkdZj`ed CXYb\ Zebeh
T_`j\?MRQ B w MRQ A BbXZa w MRQ A BbXZa 0S1
F^Z`Y
GhXo?MRQ B x MRQ B T_`j\ x MRQ A O\[ bZgjce_
YZi^XZ
MhXd^\?MRQ W y MRQ W MhXd^\ y 0S Bhemd
0T1
V\bbem?MRQ W z 0S Bhemd z GLD Bbk\ PecYhXg^cb
fgcddV\Z
Bhemd?0S-:SDC1 { GLD Bbk\ { MRQ B T_`j\ acYZ`f /
67279SDC b:+. eZd`VXZaZbg
| F3G3 P_`\b[ | MRQ B GhXo
Bbk\?GLD-5S.
} MRQ W MhXd^\
P_`\b[?F3G3
~ MRQ W V\bbem
eBT[YLK ]PXLY S[YZ IL PTY[RHZLKx * F3G3 P_`\b[
eAOL YOPLRK JHIRL HTK SLZHR JHYL UM LTJUKLX S[YZ IL
NXU[TKLKs6x7xt e6x7xs6PLRK 7XU[TKt / 9Z S[YZ IL NXU[TKLK YLVHXHZLR_x

F26;
E;6S SZe^Zf
nD^aZbf^cbf
-Rd`j?cc.
mNceaV` gldZ2 CVW`Z chg\c^b\ XcbbZXgce gldZ0PecgZXg^cb @ IP;61
6:3= : 8<3: 75

82K8U53: DN?= 65
N3C3D 95
5t
67

253576
82

+85 25356

25356:
+= 25356
+:5
mNceaV` gldZ2 CVW`Z chg\c^b\ XcbbZXgce gldZ0PecgZXg^cb @ IP<:1

6:3= <3: : 8<3: 75


82K8U53: DN?= 65
N3C3D 95
5t
67
82

253576
+85 25356

25356:
+= 25356
+7=
+:5

CXYb\ ]eh dehcXb jof\ CXYb\ ]eh CXYb\ ekj^e`d^ Zedd\Zjeh jof\
+:cc1 :N-J`d\ [h`l\h ekjfkj?=N.1 +:cc1 :N-J`d\ [h`l\h ekjfkj?=N.1
J\d^j_?7555cc1 P_`\b[ ZXYb\ J\d^j_?7:5cc1 P_`\b[ ZXYb\
e 3UTTLJZUX JHIRL PY YURK YLVHXHZLR_ HTK YLL 7w+ MUX YVLJPMPJHZPUTYx

mRZVe5S^YZ XcbbZXgce ^bgZ\eVgZY gldZ0PecgZXg^cb@ IP<;1


6:3= <3: : 98 >39
82K8U53: DN?= 65 683:
N3C3D 95
5t

>39
67
82

77
253576

+=25355:
253567
+8525356

+7=
+:5

kBhXZa\j
9: ;5
6 9
75 6: +85

S`\m -A.
;:
;:
::

8:

S`\m -A.

kCekfb`d^-E:5P.
+6> 7:
+= 0536
5 839 839 vNXhXbb\b c`iXb`^dc\dj? KXn3 537:cc
vAd^kbXh c`iXb`^dc\dj? KXn3 :t
vEd[2fbXo? KXn3 537:cc
e6UX VHXHRRLR SPYHRPNTSLTZv HTN[RHX SPYHRPNTSLTZv
5TKwVRH_ ZLXSYv XLMLX ZU 6w+. VHNLx
92K9s53< e6UX MRL^PIRL JU[VRPTNs5?2 YLXPLYt PTMUXSHZPUTv XLMLX ZU 6w+| VHNLx

F26<