Sie sind auf Seite 1von 17

Centrul Istoric al Municipiului Cluj-Napoca

Piete
, istorice
si
, zone pietonale
Historische Plätze
und Fußgängerzonen
Cluj-Napoca 2015– Capitală Europeană a Tineretului

Cluj-Napoca 2015– Europäische Jugend Hauptstadt


Ă

, ,
Ă
Ă

, ,
Ă

MUSEUMS
MUSEUMS
MUSEUMS
MUSEUMS
La pas prin orașul comoară,
Cluj-Napoca

Cuprins
Piaţa Muzeului şi zona pietonală din cetatea veche  4-11
Piaţa Unirii  12-23
Piaţa Avram Iancu şi Piaţa Ştefan cel Mare  24-25
Piaţa Mihai Viteazul  26-27
Aleea pietonală de pe Bulevardul Eroilor  28-29
Zona pietonală de lângă zidul cetăţii  30
Harta31

Inhaltsverzeichnis
Der Museumsplatz
und die Fußgängerzone der alten Festung4-11
Platz der Vereinigung 12-23
Avram Iancu-Platz und Ștefan cel Mare-Platz  24-25
Mihai Viteazul-Platz 26-27
Auf der Fußgängerzone der Gasse der Helden  28-29
Die Fußgängerzone neben der Wand der Festung 30
Karte31

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat
Piaţa Muzeului Der Museumsplatz
şi zona pietonală din cetatea veche und die Fußgängerzone der alten Festung
Cea mai veche piaţă a oraşului, numită în trecut Piaţa Mică, este situată în centrul primei Der älteste Markt der Stadt, in der Vergangenheit auch als „Kleiner Platz“ genannt,
incinte fortificate a cetăţii medievale, ridicată după marea invazie tătaro-mongolă befindet sich im Zentrum des mittelalterlichen befestigten Gehäuses der Stadt, errichtet nach
din 1241 şi ca urmare a actului regal din 1316, pe un teritoriu de aproximativ 7 hectare. der tatarischen Invasion von 1241, und als Folge des Gesetzes von 1316, in einem Gebiet von
Turnul din colţul sud-estic, denumit al Pietrarilor de la breasla care îl administra, era ca. 7 ha gebaut. Der Turm der südöstlichen Ecke, bekannt als der Steinmetzturm, nach der
folosit şi ca temniţă. În turnul vechii închisori a oraşului medieval (1376) a fost Steinmetzgilde, die ihn verwaltete, und wurde auch als Gefängnis genutzt. In dem alten Turm
amenajat Muzeul de Speologie „Emil Racoviţă”, singurul muzeu din România dedicat des Gefängnisses der mittelalterlichen Stadt (1376) wurde das Museum der Höhlenforschung
ştiinţei peşterii şi memoriei marelui savant, fondatorul primului institut de speologie „Emil Racoviţă“, das einzige Museum in Rumänien dem Wissenschaft der Höhlen und zum
din lume, la Cluj, în 1920. Gedenken des Gelehrten, Gründer des ersten Speläologischen Instituts in der Welt gewidmet
Fragmente din zidul primei incinte a oraşului medieval s-au păstrat până astăzi, und in Klausenburg, 1920 eingerichtet.
alături de situri arheologice, ruine de edificii urbane şi ziduri de incintă din epoca Teile der Mauer der ersten Gehäuse der mittelalterlichen Stadt sowie die archeologischen
romană. Capitală a Daciei Porolissensis, ridicată la rangul de municipiu şi ulterior colonie, Stätten, die Ruinen der Gebäude und Mauerderstädtischen Gehäuse von der Römerzeitsind
Napoca romană dispunea de edificii din piatră, cu numeroase încăperi, unele prevăzute bis heute erhalten geblieben.Die römische Napoca war Hauptstadt von Dacia Porolissensis
cu instalaţii de încălzire de tip hipocaust, conservate in situ. Cercetările şi săpăturile und wurde zum Rang des Munizipiums und später zur Kolonie erhoben. Die Stadt verfügte
arheologice au scos la iveală tezaure monetare, ateliere de ceramică, arme etc. (sec. über steinernen Gebäuden mit mehreren Zimmern und Räumen, einige ausgestattet mit
I-III), păstrate actualmente în Lapidariul roman din cadrul Muzeului Naţional de Istorie Heizungssysteme von dem Typ Hipocaust, in-situ erhalten. Forschungen und Ausgrabungen
a Transilvaniei. haben Schätze in Form von Münzen, Keramikwerkstätte, Waffen, usw. (I-III) gefunden und
vor der Öffentlichkeit gezeigt. All diese sind heute im römischen Lapidariumim Rahmen des
Nationalmuseums für Geschichte Siebenbürgens einquartiert.

4 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 5


Situat în partea de vest a pieţei, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Latura de est a pieţei este dominată de Biserica şi Mănăstirea Franciscană
(foto 1) îşi are sediul într-o clădire monument de arhitectură din secolul al XIX- (foto 2 şi 3), edificii dintre cele mai vechi şi încărcate de semnificaţie. Iniţial, pe acest
lea, de factură neoclasică – Casa Petrichevich-Hórvath. Familie descendentă din loc a fost ridicată prima biserică din Cluj (sec. XI-XII), distrusă apoi în timpul primei
vechea aristocraţie croată, protectoare a artelor şi literaturii, a făcut eforturi pentru invazii a tătarilor (1241). După distrugerea acesteia, pe locul ei a fost construită în
a transforma această casă într-un centru al vieţii culturale clujene. Din anul 1937, perioada 1260-1290 o biserică în stil romanic târziu, care va fi dată în folosinţă
clădirea adăposteşte muzeul de istorie, prezentând publicului colecţii bogate călugărilor benedictini. Biserica va fi refăcută în secolul al XV-lea în stil gotic. Cu
şi inedite, care ilustrează evoluţia istorică şi gradul de civilizaţie pe teritoriul sprijinul voievodului Iancu de Hunedoara, alături de biserica lărgită a fost ridicată şi
Transilvaniei, din preistorie, antichitate şi evul mediu, până la epoca modernă şi o mănăstire (claustru) pentru călugării ordinului dominican. După alungarea
contemporană. Colecţia de bază cuprinde peste 400.000 de piese din ceramică şi ordinelor catolice de către protestanţi (1556), clădirea a fost folosită ca reşedinţă a
metal, sticlărie, armament, cărţi vechi, documente şi fotografii, iar Tezaurul include reginei Izabella a Ungariei, apoi lăcaşul a fost transformat în şcoală unitariană (1558).
circa 4600 de exponate din aur şi argint – idoli neolitici, tezaure monetare antice şi Din dorinţa principelui Gabriel Báthory, în 1609 complexul a fost donat cultului
medievale, bijuterii cu pietre preţioase, medalii şi decoraţiuni. Mobilierul în diferite reformat-calvin, până în 1693 când a fost retrocedat bisericii romano-catolice, urmare
stiluri vest-europene, decoraţiunile şi obiectele de uz casnic din metale preţioase, a instaurării dominaţiei Casei de Habsburg. Deţinut o vreme de iezuiţi, din 1728 revine
alături de covoare, broderii şi lăzi de zestre recreează imaginea unor interioare franciscanilor, care încep restaurarea bisericii şi construirea turnului – principala
luxoase, dovadă a faptului că nobilimea autohtonă ţinea pasul cu moda Europei. componentă în stil baroc. Vestita şcoală din vechea mănăstire, la care a învăţat şi
Nicolaus de Mirabilibus, devenit mai târziu profesor la Universitatea din Florenţa,
Das Nationalmuseum für Geschichte Siebenbürgens (foto 1) befindet sich im dispunea de o bibliotecă renumită, cu o colecţie ce depăşea o mie de volume.
westlichen Teil des Marktes, in einem Baudenkmal des 19. Jahrhunderts im neuklassizistischen
Der Ostseite des Marktes wird von der Kirche und von dem Franziskaner-Kloster (foto
Stil untergebracht – das Haus Petrichevich-Hórvath. Eine von der alten Aristokratie
2 und 3), eines der ältesten und bedeutesten Gebäude, dominiert. Ursprünglich stand hier
absteigende, kroatische Familie, ein Förderer von Kunst und Literatur, hat ernste
die erste Kirche in Cluj (XI-XII Jahrhundert), dann während der ersten Invasion der Tataren
Anstrengungen unternommen, um dieses Haus in einem Zentrum des kulturellen Lebens
(1241) zerstör. Nach der Zerstörung wurde es an seiner Stelle zwischen 1260-1290 eine
von Cluj zu verwandeln. Seit 1937 beherbergt das Gebäude das Museum der Geschichte
spätromanische Kirche erbaut, die den Benediktiner Mönche gegeben wurde. Die Kirche
und bietet der Öffentlichkeit Einblick in die reichen und ungewöhnlichen Kollektionen, die
wird dann im 15. Jahrhundert im gotischen Stil wieder aufgebaut. Mit der Unterstützung des
historische Entwicklung und den Grad der Zivilisation auf dem Gebiet von Siebenbürgen
Fürsten Iancu de Hunedoara, neben der erweiterten Kirche wurde ein Kloster (Claustru) für
aus der Vorgeschichte, Antike und Mittelalter bis zur modernen und zeitgenössischen Zeit
die Dominikaner Mönche erbaut. Nach der Vertreibung der katholischen Orden durch die
illustriert. Die Grundkollektion beinhaltet mehr als 400.000 Stücke von Keramik und Metall,
Protestanten (1556) diente das Gebäude als Residenz der Königin Izabella, Königin von Ungarn,
Glas, Waffen, alte Bücher, Dokumente und Fotografien und der Fundgrube umfasst etwa
dann wurde es in einem Aufenthaltsort der unitarischen Schule (1558) verwandelt. Aus dem
4600 Exponate aus Gold und Silber – neolitische Götzen (idoli) , antike und mittelalterliche
Wunsch des Prinzen Gabriel Báthory wurde von 1609 bis 1693, dem calvinistisch-reformierten
WährungsschätzeSchmuck mit Edelsteinen, Medaillen und Dekorationstücke. Die Möbel
Kultgeschenkt. 1693 wurde es der römisch-katholischen Kirche zurückgegeben, als Folge
in verschiedenen westlichen europäischen Stilen, Möbel und Haushaltsgegenstände in
der Gründung der Herrschaft des Habsburg-Hauses. Eine Zeitlang besaßen die Jesuiten die
Edelmetalle, Teppiche, Stickereien und Mitgiftkisten bieten einen Einblick in einem luxuriösen
Kirche, 1728 wird den Franziskaner übergeben, die mit der Restaurierung der Kirche und mit
Innenausbau, ein Beweis dafür, dass der lokale Adel den Schritt mit der europäischen Mode
dem Bau des Turmes – der wichtigste Komponent im Barockstil –anfangen. Die berühmte
halten konnte. Als eine Kuriosität verfügt das Museum über eine authentische ägyptische
Schule von dem alten Kloster, wo auch Nicolaus de Mirabilibus lernte, später Professor an
Mumie im Sarkophag von bemalten Holz, aus dem 3. Jh. v. Chr. und eine Sammlung von
der Universität Florenzverfügte über eine berühmte Bibliothek mit einer Sammlung, die
orientalischen Waffen.
tausend Bände überschritten hatte. Zwischen den Jahren 1906-1948, fungierte im Kloster die
Druckerei des Heiligen Bonaventura. Die Druckerei gabverschiedenen religiösen Zeitschriften
aus. Nachdem die kommunistische Machthabern die Ordensgemeinschaften abgeschafft
haben, beherbergte das Kloster-Gebäude die Musikschule.

6 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 7


Din anul 1898, în faţa bisericii se află amplasat Obeliscul Carolina, primul Lângă spitalul Carolina şi casa renascentistă Basta (demolată la începutul secolului
monument laic al oraşului şi unul dintre cele mai reprezentative monumente publice trecut), pe latura de nord a pieţei a fost ridicat în sec. al XVIII-lea Palatul Mikes,
neoclasice din Transilvania. Coloana memorială, înaltă de 10 metri şi decorată cu unul dintre palatele reprezentative ale barocului din Cluj, care păstrează elemente
stema oraşului şi cu basoreliefuri aparţinând sculptorului Josef Klieber, maestrul din diferitele faze de construcţie, de la perioada ante-barocă până la cea eclectică.
artei neoclasice din Austria, a fost ridicată în urma vizitei împăratului Francisc I şi a Faţada iniţială, cu balcon central susţinut de două coloane şi de o consolă aşezată
soţiei acestuia, cel dintâi cuplu imperial care a vizitat oraşul, în 1817, pentru a calma deasupra porţii principale, se întâlneşte şi la Palatul Teleki şi alte clădiri proiectate de
spiritele datorită foametei care a urmat războaielor napoleoniene. Obeliscul, realizat Joseph Leder, maestrul barocului târziu din Cluj. Deţinut de familia Mikes, una din
cu fonduri de la cetăţenii Clujului şi finalizat în 1831 cu contribuţia financiară a cele mai importante familii nobiliare din Transilvania secolelor XVI-XIX, care a jucat
procurorului oraşului, aduce un omagiu generozităţii împărătesei Carolina Augusta, un rol hotărâtor în conducerea politică a principatului, a fost construit după modelul
care în timpul vizitei efectuate la Cluj a făcut numeroase acte de caritate pentru cei Palatului Bánffy, etalon de lux pentru elita aristocraţiei transilvănene. Palatul deţinea
săraci, precum şi o donaţie importantă pentru spitalul oraşului. Atât spitalul înfiinţat o serie de apartamente şi spaţii de închiriat, care reprezentau o sursă importantă
cu sprijinul împărătesei, cât şi piaţa care îl adăpostea au primit numele Carolina, de venit, pentru acoperirea cheltuielilor de construcţie şi de întreţinere. O parte din
acesta fiind şi motivul pentru care monumentul a fost ulterior mutat aici din Piaţa spaţii au fost închiriate pentru maternitatea spitalului din vecinătate, motiv pentru
Mare (actualmente Piaţa Unirii), odată cu sistematizarea oraşului. care în sec. al XIX-lea clujenii numeau acest edificiu Casa pentru naşteri.

Seit 1898 befindet sich vor der Kirche Neben demCarolina Krankenhausund dem Renaissancehaus Basta (zu Beginn
der Carolina-Obelisk, das erste weltliche des letzten Jahrhunderts abgerissen), an der Nordseite des Marktes wurde der Mikes-
Baudenkmal, eines der repräsentativsten Palast im 18. Jahrhundert errichtet, einer der Paläste des Barock im Cluj, die Elemente
Bauwerke der neoklassizistischen Den- in verschiedenen Stadien des Aufbaus von Vor-Barock bis zu dem Eklektischen hält.
kmäler aus Siebenbürgen. Die 10 Meter Die ursprüngliche Fassade mit einem zentralen Balkon von zwei Säulen getragen und
hohe Denkmalsäuleist mit dem Wappen eine Konsole über dem Haupttor, trifft man auch bei dem Teleki Palast und bei anderen
der Stadt und mit Basreliefen des Bildhau- Gebäude in der Stadt, entworfen von Joseph Leder, Meister des Spät-Barock aus Cluj.
ers Josef Klieber, Meister des neoklassizis- Der Palast war ein Besitz der Familie Mikes, einer der bedeutendsten Adelsfamilien in
tischen Baustils aus Österreich, verziert. Die Siebenbürgen von den 16 bis 19. Jahrhundert, die eine zentrale Rolle in der politischen
Säule wurde infolge des Besuchs des Kai- Führung des Fürstentums spielte. Das Gebäude wurde nach dem Vorbild des Bánffy-
sers Franz der I. und seiner Frau errichtet. Sie Palasts, ein Luxusstandard für Siebenbürger Adel, gebaut. Der Palast beinhaltete
waren das erste Kaiserpaar, das die Stadt eine Reihe von gemieteten Wohnungen und Zimmer, die eine wichtige Quelle des
besuchte, 1817, um die Geister wegen der Einkommens zur Deckung der Kosten für Bau und Instandhaltung bedeuteten. Ein Teil
Hungersnot nach dem napoleonischen der Räumlichkeiten wurden an die Entbindungsklinik in der Nachbarschaft vermietet,
Krieg zu beruhigen. Der Obelisk – der Bau weshalb im 19. Jahrhundert die Klausenburger dieses Gebäude als Haus für Geburten
mit finanzieller Unterstützung der Bewoh- genannt haben.
ner der Stadt durchgeführt und 1831mit
der finanziellen Beteiligung der Staatsan-
waltschaft der Stadt beendet – würdigt
die Großzügigkeit der Kaiserin Carolina
Augusta, die während ihren Besuch in Cluj
viele wohltätige Handlungen als Zeichen
der Nächstenliebe für die Bedürftigen und
Armen durchführte sowie eine wichtige
Spende an das Stadtkrankenhaus gab.
Sowohl das Krankenhaus, das mit Unter-
stützung der Kaiserin eingerichtet wurde,
als auch der Markt, der dieses Kranken-
haus beherbergte, erhielten den Namen
Carolina. Dies war auch der Grund, war-
um das Denkmal nachträglich von dem
Großen Platz (heute Platz der Vereinigung)
gleichzeitig mit der Systematisierung der
Stadt hierher gebracht wurde.

8 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 9


Unul dintre monumentele emblematice ale Clujului este Casa Matia, locul de Vizavi de Casa Matia
naştere al celui care avea să devină cel mai puternic şi erudit principe al Transilvaniei se află casa în care s-a
şi rege al Ungariei (1443-1490). Conform tradiţiei istorice, al doilea fiu al lui Iancu născut Ştefan Bocskay,
de Hunedoara, guvernator al Regatului Ungariei şi al nobilei maghiare Elisabeta principe al Transilvani-
Szilágyi s-a născut în încăperea din spatele ferestrei aflate spre vest faţă de intrarea ei între anii 1605-1606.
cu portal a hanului deţinut de familia Méhffy. Ulterior, regele Matia va răsplăti oraşul De-a lungul timpului, aici
în care s-a născut cu nu mai puţin de patruzeci şi unu de privilegii, iar casa şi celelalte a fost şi reşedinţa altor
proprietăţi ale familiei Méhffy vor fi scutite de la plata impozitelor. Piesă importantă bogate familii nobiliare
a centrului istoric al Clujului, monument istoric şi de arhitectură laică, construit în – Teleki şi Bethlen. Aşa
jurul anului 1440, cu elemente de interior care aparţin stilului gotic de factură târzie, se explică faptul că sub
Casa Matia este singura clădire civilă a perioadei gotice care se mai păstrează în oraş, imobil s-a descoperit un
rămânând peste timp unul din simbolurile Clujului. În sec. al XVIII-lea, clădirea intră pasaj de trecere, despre
în proprietatea municipalităţii, care o transformă în spital, urmând ca mai târziu să care se presupune că ar fi
devină închisoare politică. La începutul secolului trecut, aici a fost sediul Asociaţiei servit drept refugiu. Una
Carpatine din Ardeal, apoi Muzeul Revoluţiei de la 1848. După ce este folosită dintre cele mai vechi clă-
o perioadă de oficiul veterinar, devine reşedinţa Colegiului Móricz Zsigmond şi diri ale Clujului (construi-
după naţionalizare este închiriată de universitate, în preyent fiind în administrarea tă în sec. al XV-lea, păstrează încă în subsol fragmente din zidul incintei medievale),
Universităţii de Artă şi Design. era cunoscută ca şi Casa Tipografului sau Casa Heltai, după numele locatarului său,
unul dintre cei mai renumiţi autori, editori şi tipografi ai Transilvaniei, care în 1550 a
Eines der symbolträchtigsten Monumente der Stadt ist das Matthias-Haus, der Geburt- deschis aici prima tipografie din Cluj şi cea mai activă din Transilvania acelor timpuri.
sort des Mannes, der zum stärksten, gelehrtesten und leistungsfähigsten Fürsten und König În sec. al XIX-lea, aici a funcţionat Poşta, iar în prezent aici îşi desfăşoară activitatea
von Ungarn (1443-1490) werden sollte.Laut der historischen Tradition, der zweite Sohn von Universitatea Maghiară din Transilvania – Sapientia.
Iancu de Hunedoara, der Gouverneur von Ungarn und der ungarischen Adlige, Elisabeth Chiar dacă mai multe clădiri au fost reconstruite în anii 1970-1980, aspectul
Szilágyi ist in dem Raum hinter dem Fenster auf der Westseite gegenüber des Eingangspor- pieţei medievale se păstrează datorită caselor-monument istoric din sec. XVI-XVIII.
tals der Pension der Familie Méhffy geboren. Später belohnte König Matthias die Stadt, wo er Faţadele clădirilor memoriale ascund în spatele lor istorii multiseculare. Aşa este şi
geboren ist, mit nicht weniger als einundvierzig Privilegien, und das Haus und die anderen povestea Casei Tauffer, centru al masoneriei transilvănene şi loc de întâlnire al bur-
Eigenschaften der Familie Méhffy werden gheziei, din care s-a dezvoltat Casina Naţională, un veritabil club al elitei din Cluj. În
von Steuerzahlungen befreit. Das Haus ist apropiere se află şi Casa lui Ioan Piuariu-Molnar, reprezentant al iluminismului şi unul
ein wichtiger Teil des historischen Zentrums din redactorii memoriului pentru drepturile românilor din Transilvania – Supplex
von Cluj, liegt unter Denkmalschutz und Libellum Valachorum.
vertritt die weltliche Architektur, erbaut um
das Jahr 1440, mit Innenraumeinrichtung, Gegenüber des Matthias-Haus befindet sich das Haus, in dem Stefan Bocskay, Fürst
von Siebenbürgen zwischen den Jahren 1605-1606 geboren wurde. Im Laufe der Zeit
die demspätgotischen Stil gehört. Das Mat-
war hier die Residenz der anderen reichen Adelsfamilien – Teleki und Bethlen. Das erklärt
thias-Haus ist das einzige Zivilgebäude des die Tatsache, dass sich unter dem Gebäude eine Übergangspassage entdeckt wurde,
gotischen Zeitraums, die noch in der Stadt die als Zuflucht gedient haben soll. Eines der ältesten Gebäude der Stadt (erbaut im 15.
erhalten blieb, sodass es während der ver- Jahrhundert, es behält Mauerfragmente noch im Keller der mittelalterlichen Gehäuse
gangenen Jahren eines der Symbole der der Stadt), war bekannt als das Haus des Druckers oder als Haus von Heltai, nach dem
Stadt blieb. Im 18. Jahrhundert überging das Namen des Bewohners Heltai, einer der bekanntesten Autoren, Redakteure und Drucker
Gebäude in den Besitz der Gemeinde, die es von Siebenbürgen, wer zuerst 1550 die erste Druckerei im Cluj eröffnete, die einer der
in einem Krankenhaus verwandelte. Später aktivsten Druckereien jener Zeiten war. Im 19. Jahrhundert arbeitete hier die Post, und
wurde es zu einem politischen Gefängnis. Zu heute führt die Ungarische Universität Sapientia aus Siebenbürgen ihre Aktivitäten.
Beginn des letzten Jahrhunderts war hier der Auch wenn die meisten Gebäude in den 1970-1980-er Jahren wiederaufgebaut
Sitz des Karpaten-Vereins in Siebenbürgen wurden, ist der Aspekt des mittelalterlichen Marktes durch die historischen Denk-
und das Museum der Revolution von 1848. mal-Häuser aus den XVI-XVIII Jahrhundert nicht verlorengegangen. Die Fassaden
Nach einer Amtszeit des Veterinäramtes fun- der Gebäude, Denkmäler verstecken hinter sich ihrer jahrhundertealten Geschichte.
So ist es auch mit der Geschichte des Tauffer-Hauses, das Zentrum der Freimaure-
gierte das Gebäude als Sitz des Móricz Zsig-
reiund Treffpunkt der Bourgeoisie, aus denen sich das Kasino entwickelte, ein Klub
mond Kollegs, und nach der Verstaatlichung der Elite aus Cluj. In der Nähe des Hauses befindet sich auch das Haus Molnar-Piua-
wurde es an der Universität vermietet. Heute riu, Vertreter der Aufklärung und einer der Herausgeber der Charta für die Rechte der
ist hier das Institut für Kunst untergebracht. Rumänen in Siebenbürgen – Supplex Libellum Valachorum.

10 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 11
Piaţa Unirii Platz der Vereinigung
Piaţa centrală a oraşului, numită în trecut Piaţa Mare (fiind de altfel cea mai mare Der zentrale Platz der Stadt, in der Vergangenheit als der „Große Platz“ genannt (war
dintre pieţele Europei centrale şi de sud-est la vremea respectivă), s-a dezvoltat derzeit der größte der Märkte Mitteleuropas und des Südosten), entwickelte sich nach der
după ridicarea celei de-a doua incinte fortificate a cetăţii medievale, în perioada de Errichtung des zweiten befestigten mittelalterlichen Gehäuse, während der Blütezeit der
înflorire a Clujului, când acesta a fost supranumit oraşul comoară, ca recunoaştere a Stadt Cluj, als es die Schatzstadt des Königreichs genannt wurde, als eine Anerkennung
valorii sale urbanistice, economice, politice şi spiritual-culturale. für den wirtschaftlichen, kulturellen, spirituellen, politischen und urbanischen Wert.
Die archäologischen Grabungen in den letzten Jahrzehnten haben die Tatsache
Săpăturile arheologice din ultimele decenii au scos la iveală faptul că aici a fost erbracht, dass hier das alte Zentrum des Wirtschaftslebens, das spirituelle und
din vechime centrul vieţii economice, spirituale şi administrative a oraşului, încă din Verwaltungszentrum seit den römischen Zeiten (108-275) an der Fläche des Marktes und
epoca romană (106-275) pe amplasamentul pieţei desfăşurându-se o intensă viaţă ein intensives tägliches Leben herablief. Die archäologische Stätte ist mit Glas auf einer
cotidiană. Situl arheologic este acoperit cu sticlă pe o suprafaţă de 82 de metri pătraţi Fläche von 82 qm zum Schutz der Ruinen bedeckt, und macht daraus einen Informations-
pentru protejarea vestigiilor, devenind astfel un punct de informare şi vizitare, care und Besichtigungspunkt, der mit einem angenehmen Grundbeleuchtungssystem
beneficiază de un sistem de iluminat ambiental. Ruinele de construcţii romane (două ausgestattet ist. Die Ruinen der römischen Bauten (zwei öffentlichen Gebäude mit
clădiri publice, cu o curte inerioară având în mijloc o fântână) făceau parte din piaţa einem Innenhof in der Mitte mit einem Brunnen) gehörten zu dem zentralen Platz der
centrală a oraşului Napoca, peste care s-au suprapus construcţii medievale, moderne Stadt Napoca, die von den mittelalterlichen, modernen und zeitgenössischen Bauten
şi contemporane. überdeckt wurden.

12 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 13
Piaţa este dominată de Biserica romano-catolică Sf. Mihail, remarcabil
monument istoric şi de arhitectură religioasă. Construcţia bisericii a început în
1316, în timpul lui Carol Robert de Anjou, în contextul privilegiilor şi libertăţilor
acordate oraşului, printre care şi acela de a se autoadministra pe plan juridic şi
bisericesc şi de a-şi alege liber parohul. Finalizată abia în secolul următor (1437),
în timpul lui Sigismund de Luxemburg (a cărui stemă regală apare pe frontispiciu),
este cel mai impunător edificiu gotic din ţara noastră după Biserica Neagră din
Braşov, reprezentând prima versiune deplină a bisericii-hală în Transilvania.
Portalul principal, datând din 1444, este realizat în stil gotic şi prezintă în centru
imaginea sculptată a arhanghelului Mihail. Remarcabile sunt şi decoraţiunile
interioare şi exterioare, din care s-au păstrat doar câteva fragmente de fresce
şi sculpturi ce sugerează splendoarea bisericii de odinioară. Turnul de pe faţada
nordică, înălţat între anii 1834-1863 în stil neogotic, este cel mai înalt turn de
biserică din România (80 de metri, inclusiv crucea aurită din vârf ).

Der Markt ist durch die römisch-katholische Kirche „Sankt Michael“, geprägt und
gilt als bemerkenswertes historisches und architektonisches religiöses Denkmal. Der Bau der
Kirche begann 1316, während der Herrschaft von König Carl Robert von Anjou, als Folge des
Gewähren der Rechte und Freiheiten der Stadt, einschließlich der gesetzlichen und kirchlichen
Selbstverwaltung um sich die Priester und Pfarrer frei wählen zu können. Der Bau wurde erst
in das nächste Jahrhundert (1437) während der Herrschaft von Sigismund von Luxemburg
(dessen königlichen Wappen auf dem Frontispitzen erscheint) abgeschlossen und wurde
damit das imposantesten gotische Gebäude unseres Landes nach der Schwarzen Kirche in
Kronstadt, die die erste Vollversion der Saalkirche in Siebenbürgen darstellt. Das Hauptportal
aus 1444 ist im gotischen Stil gebaut und stellt in der Mitte das geschnitzte Bild des Erzengels
Michael dar. Bemerkenswert sind auch die inneren und äußeren Dekorationen, davon sind
es nur wenige Fragmenten von Fresken und Skulpturen, die die Pracht der Kirche spürbar
machen, erhalten geblieben. Der Turm an der nördlichen Fassade, zwischen den Jahren
1834-1863 im neugotischen Stil gebaut, ist der höchste Kirchturm in Rumänien (80 Meter,
einschließlich mit dem goldenen Kreuz von oben).

Imagine emblematică a oraşului, lângă Biserica Sf. Mihail este amplasată


statuia lui Matia Corvin, opera sculptorului János Fadrusz, laureatul Marelui
Premiu la Expoziţia Mondială de la Paris din anul 1900. Ansamblul statuar,
impresionant prin statura sa monumentală, proiectată pe faţada sudică a bisericii,
îl înfăţişează pe regele Matia Corvin într-o impunătoare ipostază ecvestră,
primind omagiul unora dintre conducătorii contemporani: Blasiu Magyar –
banul Croației, apoi voievod al Transilvaniei, Pavel Chinezu – comitele Timișoarei,
Ștefan Zápolya – palatinul Ungariei și Ştefan Báthory – voievodul Transilvaniei.

Das ikonische Bild der Stadt befindet sich neben der „Sankt Michaels“, Kirche
die Statue von Matthias Corvinus, das Werk des Bildhauers János Fadrusz,
Gewinner des großen Preises an der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900.Das
statuarische Ensemble beeindruckt durch seine monumentale Gestalten, an der
südlichen Fassade der Kirche entworfen stellt den König Matthias Corvinus in einem
imposanten stattlichen Anblick dar, als er die Huldigung der damaligen Herrscher
empfängt: Blasiu Magyar – der Ban von Kroatien, später Woiwode von Siebenbürgen,
Paul Kinizsi – Graf von Temeswar, Stefan Zápolya – Pfalzgraf von Ungarn und Stefan
Báthory – Woiwode von Siebenbürgen.

14 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 15
Odinioară loc de târg, astăzi Piaţa Unirii se mândreşte cu unele dintre cele Alături de Palatul Bánffy se află Hotel Melody (deschis în anii ‘50), renumit
mai importante ansambluri gotice, baroce şi neo-baroce din Transilvania. Primul pentru primul bar de noapte cu muzică jazz din perioada postbelică a Clujului.
şi cel mai frumos edificiu laic baroc – Palatul Bánffy, etalon arhitectural pentru Cele două clădiri iniţiale (sediul biroului fiscal al oraşului – ulterior Berăria Fiskus
celelalte clădiri din centrul Clujului, standard al bogăţiei şi al titlurilor de nobleţe, şi Hotelul Pannónia) au fost reunite în forma actuală în 1890. Noul hotel, numit
a fost construit în perioada 1774-1785, la comanda contelui György Bánffy, atunci Hotel Central, a găzduit oaspeţi celebri, printre care compozitorii Brahms
viitorul guvernator al Transilvaniei, fiind ultima lucrare a arhitectului german J.E. şi Franz Liszt şi arhiepiscopul de Eger – József Samassa. În anii interbelici a
Blaumann. Un efect vizual unic este oferit de scenografia şirului de statuete cu funcţionat aici Societatea Surorilor Sociale, la etajul al doilea fiind amenajată şi
subiect mitologic de pe frontispiciu, între care, situat central, se află blazonul o mică capelă.
familiei Bánffy. De o jumătate de secol, aici se află Muzeul de Artă, unul din cele Obiectiv unic în Transilvania, clădirile „gemene” ale Statusului romano-catolic
mai importante muzee din Romania, al doilea din punct de vedere al zestrei de (foto) marchează accesul înspre actuala stradă Iuliu Maniu (fost prim-ministru, cu rol
artă românească, cu un patrimoniu deosebit de valoros, format din peste 12.000 marcant în unirea Transilvaniei cu România), supranumită „strada în oglindă”, datorită
de piese de pictură, sculptură, arte grafice şi decorative din sec. XV-XXI, icoane simetriei aproape perfecte. Ansamblul arhitectonic, realizat în perioada sistematizării
transilvănene şi obiecte religioase vechi, cantonate în Galeria Naţională, Colecţia oraşului şi a reamenajării pieţei centrale, urmează tendinţele acelor vremuri, inspirate
de grafică românească şi Colecţia de artă universală. de arhitectul G.E. Hausmann care a sistematizat într-o concepţie modernă Parisul.
Finalizate în 1899, avându-l ca arhitect pe budapestanul Alpár Ignác, cele două
Der heutige Platz der Vereinigung, vorher Ort für Messen, ist für eines der wichtigsten palate erau încadrate între Palatul Bánffy şi Casa Wolphard–Kakas, cele mai de seamă
Ensembles der Gotik, Barock und Neobarock aus Siebenbürgen berühmt. Daserste und monumente de arhitectură laică ale renaşterii şi barocului transilvănean, având la
schönste weltliche Gebäude der Bánffy-Palast, architektonischer Barock-Standard parter cele mai luxoase spaţii comerciale din oraş. Faţadele de influenţă neo-barocă
für anderen Gebäude im Stadtzentrum, der Standard der Reichtum und der Adelstitel: marchează silueta oraşului prin impunătoarele cupole, decorate cu măşti groteşti şi
entstand in den Jahren 1774-1785, auf die Aufforderung von Graf György Bánffy, der ghirlande florale.
künftige Gouverneur von Siebenbürgen, das letzte Werk des deutschen Architekten
Neben der Bánffy Palace ist das Melody Hotel (Eröffnung in den 50er Jahren), be-
J.E. Blaumann. Ein einzigartiger visueller Effekt wird von der Reihe der mythologischen
rühmt für die erste Nacht-Bar mit Jazz-Musik aus der Nachkriegszeit der Stadt. Die
Themen auf dem Frontispitz bereitgestellt, unter deren sich zentral das Bánffy-
beiden ursprünglichen Gebäude (dem Sitz des Finanzamtes der Stadt – anschlie-
Familienwappen befindet.
ßend das Fiskus-Bierhaus und Hotel Pannónia) wurden in der heutigen Form im Jahr
Seit einem halben Jahrhundert befindet sich hier das Museum für Kunst, eines der
1890 vereint. Das neue Hotel, damals als das Zentral-Hotel genannt beherbergte
wichtigsten Museen in Rumänien, der Zweite im Sinne des rumänischen Kunsterbe,
berühmte Gäste, unter ihnen die Komponisten Johannes Brahms und Franz Liszt und
mit einer besonders wertvollen Erbgut, bestehend aus mehr als 12.000 Stücke von
den Erzbischof von Eger – József Samassa. In der Zwischenkriegszeit wurde hier die
Malerei, Skulptur, Grafik und Kunsthandwerk aus dem 15-21 Jahrhundert, Siebenbürger
Gesellschaft der Sozial-Schwester betrieben, im zweiten Stock wurde auch und eine
Symbole und religiöse Objekte, beherbergt in der Nationalgalerie, die Rumänischen
kleine Kapelle eingerichtet.
Grafiksammlung und in der Kollektion der universellen Kunst.
Ein einzigartiges touristisches Ziel in Siebenbürgen bildendie „Zwillings-Gebäude“
der römisch-katholischen Status und markieren den Eingang der aktuellen Iuliu Ma-
niu-Straße (Iuliu Maniu ehemaliger Ministerpräsident, mit einer herausragenden Rolle
bei der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien), den Zugriff zu der sogenannten
„Straße im Spiegel“, wegen der fast perfekten Symmetrie. Das architektonische Ensemb-
le, geschaffen im Zeitraum der Systematisierung der Stadt und der Sanierung des zentra-
len Marktesfolgt den Trends ehemaliger
Zeiten, inspiriert von dem Architekten
G.E. Hausmann, der Paris in einem mo-
dernen Konzept systematisiert und neu-
eingerichtet hatte. Die zwei Gebäude
wurden 1899 fertiggestellt, und hatten
als Architekt den Budapester Alpár Ignác.
Die zwei Paläste waren zwischen den
Bánffy Palast und dem Wolphard-Ka-
kas-Haus integriert, die wichtigsten welt-
lichen architektonischen Denkmäler der
Renaissance und dessiebenbürgischen
Barocks, die die luxuriösesten Gewerbe in
der Stadt im Erdgeschoss beherbergten.

16 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 17
Latura sudică a Pieţei Unirii este dominată de Palatul vechii Primării (foto 1),
în trecut Casa Consiliului, ridicată în sec. al XVI-lea. După prima renovare (1650), pe
frontispiciul renascentist au fost aşezate blazoanele celor şapte oraşe libere regeşti
din Transilvania, alături de un cod de comportament civic format din peste 50 de
maxime şi proverbe în limba latină. După două incendii devastatoare în 1775 şi 1798
şi un seism în 1826, clădirea a fost refăcută din temelii şi extinsă prin demolarea
vechii biserici unitariene şi a casei parohiale. La construcţie s-au folosit cărămizile de
la fostele clădiri şi pietre de la zidurile de împrejmuire ale oraşului, toţi cetăţenii fiind
obligaţi să se implice fizic sau financiar (1843-1845).
Ansamblul arhitectural care completează partea de sud a pieţei a fost realizat
în anii 1900, odată cu dezvoltarea şi sistematizarea oraşului. Alături de Banca
Naţională se află Palatul Prima, sediul primei societăţi de asigurare şi ulterior librăria
universităţii, cel mai amplu imobil de raport construit la începutul secolului
trecut. Alături se află Palatul Sebestyen, o clădire monumentală, în stil secession,
care poartă numele comanditarului său, un important antreprenor local. După
electrificarea centrului oraşului, în 1906, la parter a fost inaugurat primul cinematograf
cu sediu propriu din Cluj, numit Apollo (mai târziu Cinematograful Arta).
Dezvoltarea accelerată a oraşului la sfârşitul sec. al XIX-lea, când Clujul
devenise o importantă metropolă a vieţii politice şi culturale, a determinat
Die Südseite des Platzes der Vereinigung ist durch den Palast des Alten Rathauses
necesitatea construirii în piaţa centrală a unui hotel-restaurant modern, la
(foto 1) geprägt, in der Vergangenheit das Haus des Rats, gebaut im 15. Jahrhundert.
standarde occidentale. Astfel, municipalitatea a hotărât demolarea Hotelului
Nach der ersten Renovierung (1650), an dem Frontispitz im Renaissance-Stil standen
Naţional şi ridicarea unui nou hotel, bogat ornamentat, în stilul eclectic al
die Wappen der sieben königlichen freien Städte in Siebenbürgen, und daneben mit
vremii şi cu interioare luxoase, opera arhitectului urbanist al oraşului, Pákey
einem bürgerlichen Verhaltungskode bestehend aus mehr als 50 Maximen und Sprüche
Lajos. Hotelul New-York (ulterior Continental) (foto 2) a găzduit numeroase
auf Latein. Nach zwei verheerenden Bränden in 1775 und 1798 und ein Erdbeben im
personalităţi, iar cafeneaua de la parter a fost timp de un secol centrul literar şi
Jahre 1826 wurde das Gebäude von den Fundamenten wieder aufgebaut und durch
artistic al oraşului. Una dintre prezenţele obişnuite ale hotelului-restaurant a fost
den Abbruch der alten unitarianischen Kirche und des Pfarreihauses erweitert. Bei dem
scriitorul Jókai Mór, în memoria căruia a fost dat numele străzii în secolul trecut
Bau wurden Ziegel von den ehemaligen Gebäuden und Steine von den Wänden des
(actualmente strada Napoca).
Gehäuses der Stadt verwendet und alle Bürger waren dazu gezwungen sich körperlich
oder finanziell zu beteiligen (1843 – 1845).
Das architektonische Ensemble, das den südlichen Teil des Marktes ausfüllt, war
in den frühen 1900er Jahren mit der Entwicklung und Systematisierung der Stadt
errichtet. Zusammen mit der Nationalbank ist der Prima-Palast, Sitz der ersten
Versicherungsgesellschaft und nachträglich die Buchhandlung der Universität, das
umfangreichste Gebäude am Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut. Daneben
befindet sich der Sebestyen-Palast, ein monumentales Gebäude im Stil der Sezession,
das den Namen seinem Kommanditären trägt, ein lokaler Unternehmer von Bedeutung.
Nach der Elektrifizierung der Innenstadt, im Jahre 1906 wurde das erste Kino mit seinem
eigenen Sitz in Klausenburg, namens Apollo (jetzt Kino Arta) eröffnet.
Die beschleunigte Entwicklung der Stadt am Ende des 19. Jahrhunderts, als Cluj
eine wichtige Metropole des politischen und kulturellen Lebens wurde, führte zu der
Notwendigkeit des Baus auf dem zentralen Platz in einem modernen Hotel-Restaurant
zu den westlichen Standards. So hat die Gemeinde den Abriss des Nationalhotels und
den Bau eines neuen Hotels beschlossen, reich verziert, im eklektischen Stil der Zeit
und mit einer luxuriösen Innenarchitektur, das Werk des Architekts und Städteplaner,
Pákey Lajos.Das Hotel New-York City (später Continental) (foto 2) beherbergte viele
Persönlichkeiten und das Café vom Erdgeschoss war für ein Jahrhundert das literarische
und künstlerische Zentrum der Stadt. Einer der regelmäßigsten Besucher des Hotel-
Restaurants war der Schriftsteller Mór Jókai, im dessen Gedächtnis der Straßennamen
im letzten Jahrhundert benannt wurde. (heute Napoca Straße).

18 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 19
Auf der anderen Straßenseite, an der südwestlichen Ecke dominieren die Paläste
des ungarischen Adels und bieten ein harmonisches Bild der Architektur, die die
ehemalige Stadt geschmückt hat. Der Bornemisza-Palast, im 15. Jahrhundert gebaut,
beherbergte Gabriel Bethlen, den Fürsten von Siebenbürgen, während seinen Besuchen
in Cluj, und war eines der wenigen Gebäude jener Zeit, das Badezimmer hatte. Hier war
später der Sitz der ersten siebenbürgischen Gesellschaft für Theater. Im 18. Jahrhundert
durch den Zusammenschluss mit anderen drei Häuser der sächsischen Patrizier entstand
der Palast Rhédey (foto 1), das Wappen des Grafen blieb bis heute auf dem Frontispiz
des eklektischen Gebäude erhalten. Eine der berühmten Einwohner des Palastes und
der großen Schönheiten der Geschichte von Cluj-Napoca war Claudia Rhédey, die ihr
Adoleszenz hier verbrachte, und später die Urururgroßmutter der Königin Elizabeth die
II. Königin des Vereinigten Königreichs wurde.
Das Wahrzeichen der Stadt von gestern und heute, der Nullpunkt der Stadt, der Platz
der Vereinigung ist ein echtes Open-air-Museum, das bei jedem Schritt seiner Gäste
Gebäuden aus alten Zeiten offenbart, die historische Denkmälerund Gedenkstätte
sind.An der Stelle der ehemaligen Residenz der Fürsten von Siebenbürgen in Cluj wurde
1828 der Jósika-Palast (foto 2) errichtet (laut Inschrift des Frontispizen), Gouverneur
von Siebenbürgen aus der entsprechenden Zeit, benannt auch als das Haus mit Säulen,
aufgrund der monumentalen Portikus mit dorischen Säulen. Das Gebäude wurde im
neuklassischen Stil entworfen. Im Laufe der Zeit beherbergte es das ungarische Kasino
aus Cluj und die königliche Tafel, den Justizpalast, das Berufungsgericht und die
Bibliothek der Fakultät für Medizin.
Vizavi, colţul de sud-vest este dominat de palatele nobiliare, oferind o armonioasă Das römisch-katholische Pfarrhaus wurde im gotischen Stil, auf Initiative
imagine a arhitecturii care împodobea Clujul de altădată. Palatul Bornemisza, des ersten Pfarrers von Cluj, Gergely Sleunig (1450) errichtet. Gleichzeitig mit der
ridicat în sec. al XV-lea, l-a găzduit pe principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, Renovierung im Jahr 1799 wurde auf dem Frontispitz ein Flachrelief mit dem Erzengel
în timpul vizitelor sale la Cluj, fiind una din puţinele clădiri din acea vreme care Michael gestellt. Nach der Reformation der Religion, als die Protestanten die Pfarrei
dispuneau de încăpere de baie. Mai târziu aici va fi sediul primei societăţii teatrale übernahmen, wohntehier der erste Bischof der unitarianischen Kirche Ferenc David,
din Ardeal. În sec. al XVIII-lea, prin comasarea cu alte trei case de patricieni saşi, a fost und 1693 beherbergte das Gebäude das erste unitarianische Kolleg. Eine Gedenktafel
construit Palatul Rhédey (foto 1), blazonul contelui comanditar păstrându-se până erinnert an den Besuch in Cluj von Kaiser Joseph der II im Jahre 1773. Während der
astăzi pe frontispiciul eclectic al clădirii. Una din locatarele celebre ale palatului şi kommunistischen Periode wurde das Haus verstaatlicht und ist zum Sitz der Securitate
una din marile frumuseţi din istoria Clujului a fost Claudia Rhédey, care şi-a petrecut geworden (mit Ausnahme der Pfarrerwohnungen).
aici adolescenţa, iar mai târziu avea să devină stră-stră-străbunica reginei Elisabeta
a II-a a Marii Britanii.
Simbol al Clujului de ieri şi de azi, punctul zero al oraşului, Piaţa Unirii este un
adevărat muzeu deschis, dezvăluind la fiecare pas oaspeţilor săi edificii ridicate în
alte vremi, toate clădirile de aici fiind monumente istorice şi case memoriale. Pe locul
fostei reşedinţe clujene a principilor Transilvaniei a fost ridicat în anul 1828 Palatul
Jósika (foto 2) conform inscripţiei de pe frontispiciul clădirii), pentru guvernatorul
Transilvaniei din perioada respectivă. Numită şi Casa cu coloane, datorită
impunătorului portic cu coloane dorice, clădirea a fost realizată în stil neoclasic. De-a
lungul timpului, a adăpostit Cazinoul din Cluj şi Tabla regească, Palatul de Justiţie,
Curtea de Apel şi Biblioteca Facultăţii de Medicină.
Casa parohiei romano-catolice a fost construită în stil gotic, la iniţiativa
primului paroh al Clujului, Sleunig Gergely (1450). Odată cu renovarea acesteia, în
1799, pe frontispiciu a fost aşezat un basorelief cu arhanghelul Mihail. După reforma
religioasă, când protestanţii au preluat parohia, aici a locuit primul episcop al bisericii
unitariene, David Ferenc, iar în 1693 clădirea a adăpostit primul colegiu unitarian. O
placă comemorativă aminteşte de vizita la Cluj a împăratului Iosif al II-lea, în 1773.
În perioada comunistă, casa a fost naţionalizată (cu excepţia locuinţelor preoţilor),
devenind sediu al securităţii.

20 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 21
Pe latura nordică a pieţei se află Casa Filstich-Kémény, una din cele mai opulente An der Nordseite des Marktes befindet sich das Filstich-Kémény-Haus, einer der
şi râvnite clădiri ale oraşului, înainte de ridicarea palatelor baroce din piaţa centrală. glamourösesten und begehrtesten Stadtgebäude, vor der Errichtung der barocken
Locuinţa a fost construită în sec. XVI-XVII de către familia Filstich, care făcea parte din Paläste vom Hauptplatz.Das Haus wurde im 16-17 Jahrhundert von der Familie Filstich
breasla aurarilor. Blazonul familiei, reprezentând un inorog (vizibil pe ancadramentul gebaut, die zu der Gilde der Goldschmiede gehörte. Das Wappen der Familie, mit einem
unei uşi din curtea interioară), este însoţit de deviza „Virtutis comes invidia”. În Einhorn (sichtbar in dem Rahmen einer Tür vom Innenhof), wird von dem Motto „Virtutis
perioada ei de glorie, clădirea a găzduit oaspeţi de seamă, precum Dionisie Bánffy, comes invidia“ begleitet. Während seiner Blütezeit beherbergte das Gebäude bekannte
cu ocazia căsătoriei sale în 1608 cu Ana Báthory, sora principelui Gabriel Báthory şi Gäste wie Dionisius Bánffy, anlässlich seiner Heirat im Jahre 1608 mit Anna Báthory,die
Schwester des Fürsten Gabriel Báthory und die Cousine von Elisabeth Báthory. Nach
verişoara Elisabetei Báthory.
ihrer zweiten Hochzeit mit SigismundJósika im Jahre 1613 wird sie wegen Hexerei und
Bine ascunsă într-o veche clădire renascentistă din sec. al XV-lea (Casa Mauksch- Inzestbeziehung zu ihrem Bruderbeschuldigt, auch als die „blutige Hure des Teufels“
Hintz), se află cea mai veche farmacie din Cluj – „La Sfântul Gheorghe” (1573). După genannt, wurde zur Verbannung und Beschlagnahme des Eigentums verurteilt.
jumătatea sec. al XVIII-lea, Tóbiás Mauksch (farmacist privilegiat, custodele Bisericii Gut versteckt in einem alten Renaissancegebäude des 15. Jahrhunderts (Mauksch-Hintz
evanghelice luterane din apropiere) a comandat ample lucrări de renovare ale Haus) befindet sich die älteste Apotheke in Cluj – „Sankt Georg“ (1573). Nach der Mitte des 18.
imobilului, care a primit aspectul actual, caracteristic barocului, modificat în 1950 Jahrhunderts beauftragt TóbiásMauksch (privilegierter Apotheker Wärter der lutherischen
de pasajul pietonal de pe colţ, prin care se face intrarea spre Colecţia de Istorie a evangelischen Kirche in der Nähe) eine umfassende Renovierung des Gebäudes, das das
Farmaciei. Colecţia este cea mai importantă din ţară, fiind iniţiată de un eminent aktuelle Aussehen, charakteristisch für das Barock, schuf. Dieser Aspekt wurde dann 1950
istoric al ştiinţelor medicale – Julius Orient (1869-1940). Muzeul cuprinde trei săli de von der Fußgänger-Passage an der Ecke am Eingang zur Kollektion über die Geschichte
expoziţie, în care încă se mai păstrează mobilierul farmaceutic autentic. Una dintre der Apotheke verändert. Die Sammlung ist die wichtigste Kollektion des Landes, entstanden
încăperi a fost chiar oficina primei farmacii din Cluj, decorată cu o pictură murală durch die Initiative eines bedeutenden Historikers der medizinischen Wissenschaften – Julius
originală din 1766, în stil baroc, unică în România. La subsol se află vechiul laborator Orient (1869-1940). Das Museum hat drei Ausstellungshallen, die noch die authentische
pharmazeutischeEinrichtung behält. Eines der Zimmer war die erste Einrichtung für die
medieval (foto 2), unde sunt expuse obiecte farmaceutice din Transilvania secolelor
klausenburgische Apotheke, dekoriert mit einem Original-Wandbild von 1766, im Barockstil,
XVI-XIX, alături de o valoroasă colecţie de aparatură medicală, unică în România – einzigartig in Rumänien. Im Keller befindet sich das alte mittelalterliche Labor (foto 2), wo
donaţia profesorului Pompiliu Manea (2009). Depozitul farmaciei prezintă piese die pharmazeutischen Objekte aus Siebenbürgen aus den 16-19 Jahrhunderten, sowie eine
autentice din lemn în care erau depozitate pulberile obţinute de farmacişti în wertvolle Sammlung von medizinischen Geräten, einzigartig in Rumänien, eine Spende von
secolele trecute. Dacă doriţi să vedeţi cum arătau cărţile de alchimie de pe vremuri Pompiliu Manea (2009) ausgestellt sind. Das Lager der Apotheke präsentiert auhentischen
sau medicamente universale precum praful de mumie veritabilă ori pulberea de Holz-Stücke, in denen die verschiedenen Pulverarten der Apotheker aus den vergangenen
diamante, sau dacă sunteţi interesaţi de sursele naturale de calciu reprezentate de Jahrhunderten aufgehoben sind.
pulberea de corali şi ochii de rac, nu părăsiţi Piaţa Unirii fără să vizitaţi acest muzeu. Die underground-Mythologie spricht von einem geheimen Tunnelnetz, bestehend
Mitologia underground vorbeşte despre o străveche reţea de tuneluri secrete aus mehreren Tunnel, die als Treffpunkt die gotische Kirche am Hauptplatz haben.
care au ca punct nodal biserica gotică din piaţa centrală. Astăzi subteranele din Heute beherbergen die unterirdischen Orte aus dem historischen Zentrum funkelnden
centrul istoric adăpostesc localuri efervescente, iar în curţile medievale au fost Veranstaltungsorte und in den mittelalterlichen Höfe wurden attraktive Terrassen
amenajate terase atractive. Viaţa palpită în inima Clujului, aici fiind locul predilect eingerichtet.Das spannende Leben vibriert im Herzen von Cluj, da es hier der bevorzugte
de desfăşurare pentru tot mai multe evenimente, de la Festivalul Internaţional de Ort für viele Veranstaltungen wie der Internationale Filmfestival Transilvania als auch
die Tagen der Stadt in einer außergewöhnlichen Atmosphäre ihre Gäste amüsieren
Film Transilvania, până la Zilele oraşului. Animaţia continuă şi peste iarnă, când se
können. Die Unterhaltung wird natürlich auch über den Winter fortgesetzt, wo Sie eine
amenajează aici un patinoar artificial, alături de Târgul de Crăciun. Kunsteisbahn zusammen mit Weihnachtsmarkt erleben können.

22 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 23
Piaţa Avram Iancu Avram Iancu-Platz
şi Piaţa Ştefan cel Mare und Ștefan cel Mare-Platz
Amenajată în cursul sec. al XIX-lea ca piaţă ornamentală, devenind ulterior un Der Avram Iancu-Platz – Symbolplatz des Rumänischen -- wurde im 19. Jahrhundert
nou centru civic, Piaţa Avram Iancu – piaţa simbol a românismului adăposteşte pe als Zierpflanzen-Markt eingerichtet und ist später zu einer neuen Innenstadt geworden.
teritoriul său Catedrala Mitropolitană Ortodoxă şi Palatul Arhiepiscopiei Vadului, Der Platz beherbergt auf seiner Fläche die Orthodoxe Metropolitan-Kathedrale und
Feleacului şi Clujului, dar şi numeroase instituţii publice, precum Prefectura judeţului den Plast des Bistums von Vad, Feleac und Cluj aber auch zahlreichen öffentlichen
Cluj, Regionala Căilor Ferate, Palatul de Finanţe. Tot aici, de la înălţimea piedestalului Institutionen wie die Präfektur des Kreises Cluj, das Regionalzentrum der Bahn, und den
de piatră, veghează asupra Clujului Avram Iancu, conducătorul Revoluţiei de la 1848 Palast der Finanzen. Hier, auf diesem Platz wacht von seinem Sockel über die ganze
din Transilvania. În centrul pieţei este o frumoasă fântână arteziană, spaţiul din jur Stadt Klausenburg (Cluj) Avram Iancu, Leiter der Revolution von 1848 in Siebenbürgen.
fiind amenajat ca zonă de agrement. ecvestră a lui Mihai Viteazul (primul unificator al Im Herzen des Platzes ist ein wunderschöner Brunnen, und der umgebende Raum ist als
celor trei provincii româneşti, în 1600), care va deveni un loc de întâlnire şi agrement. Erholungsgebiet angeordnet.
Partea de sud – Piaţa Ştefan cel Mare este dominată de clădirea Operei Române Die südliche Seite – der Ștefan Cel Mare Platz ist von der rumänischen Oper und
şi a Teatrului Naţional (1904-1906) (foto 2), cele două instituţii numărându-se printre Nationaltheater dominiert (1904 – 1906) (foto 2). Die beiden Institutionen zählen zu den
cele mai prestigioase din România. Pe latura estică a pieţei se înalţă Palatul de Angesehensten in Rumänien. An der Ostseite des Platzes steht der Palast de Justiz und die
Justiţie şi Cazarma Sf. Gheorghe (azi Comandamentul Armatei a IV-a Transilvania), Kaserne Sankt Georg (heute die 4. Heeresleitung Siebenbürgen) und die südwestliche Ecke
iar colţul de sud-vest este marcat de Turnul Croitorilor şi o porţiune din zidul cetăţii zeichnet sich durch den Schneiderturm und einen Teil der Mauer der mittelalterlichen
medievale care delimita Clujul în sec. al XV-lea. De-a lungul timpului, turnul a avut un Festung, die Abgrenzung der Stadt im 15. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit hatte der Turm eine
rol defensiv important în confruntările armate, fiind distrus şi refăcut de mai multe defensive Rolle in bewaffneten Auseinandersetzungen, wurde zerstört und mehrmals wieder
ori. În prezent este amenajat ca un centru de cultură urbană, găzduind expoziţii, aufgebaut. Heute ist es ist als Zentrum der städtischen Kultur für Ausstellungen, Konferenzen,
conferinţe, festivaluri şi alte evenimente culturale. În faţa turnului se află statuia lui Festivals und andere kulturellen Veranstaltungen eingerichtet. Vor dem Turm ist eine Statue
Baba Novac, generalul lui Mihai Viteazul, tras în ţeapă în 1601. von Baba Novac, General von Mihai Viteazul, 1601 aufgespießt.

24 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 25
Piaţa Mihai Viteazul Mihai Viteazul – Platz
La sfârşitul sec. al XIX-lea, vechiul târg al Clujului a fost mutat din piaţa centrală în Am Ende des 19. Jahrhunderts zog die alte Messe von Klausenburg (Cluj) von dem
apropiere de calea ferată, deservită de tramvaie cu aburi, care făcea legătura cu gara zentralen Platz in der Nähe von dem Bahnhof mit Dampfzügen ausgestattet, die eine
nou construită. Astfel, noua piaţă a devenit centrul comercial al oraşului, urmând ca Verbindung mit dem neurrichteten Bahnhof herstellte.So ist dieser neue Markt ein
Podul Mare să devină locul preferat al noii burghezii clujene. Complexul arhitectural kommerzielles Zentrum der Stadt geworden und infolge dessen wurde die große Brücke
de excepţie, creat prin ridicarea aproape simultană a patru palate, străjuieşte malurile ein Favorit der neuen Bourgeoisie aus Cluj. Die architektonische Anlage, erstellt durch
Someşului de mai bine de un secol. Prin statura sa impozantă, Palatul Baboş domină die nahezu zeitgleiche Anhebung der vier Paläste, thront der Platz über dem Ufer des
colţul de nord-vest al pieţei, iar vizavi silueta inconfundabilă a Palatului Széky atrage Flusses Somes seit mehr als einem Jahrhundert. Durch seine imposante Statur dominiert
inevitabil privirile. Pe malul celălalt, Palatul Berde se înalţă semeţ şi suplu alături de der Palast Baboş die nordwestliche Ecke des Platzes und gleich gegenüber zieht die
Hotelul Astoria (astăzi Camera de Comerţ şi Industrie), iar palatul Elian îşi etalează neugierigen Blicke der unverkennbaren Silhouette des Schlosses Széky unvermeidlich
aerul discret parizian alături de Palatul Urania, legat de începuturile cinematografiei an sich. An der anderen Seite steht der Palast Berde stolz und schlank neben dem Hotel
în Transilvania. Astoria (heute die Industrie-und Handelskammer) und der Palast Elian schwebt mit
În perioada socialistă, vechea piaţă de mărfuri fiind mutată în capătul de vest seinem diskreten Pariser Luft zusammen mit dem Palast Urania, im Zusammenhang mit
(unde pe vremuri era şi baia publică) a fost amenajat micul parc dominat de statuia den Anfängen des Kinos in Siebenbürgen.
ecvestră a lui Mihai Viteazul (primul unificator al celor trei provincii româneşti, în Während des sozialistischen Zeitraums wurde der alte Warenmarkt an der westlichen
1600), care va deveni un loc de agrement şi de desfăşurare a manifestărilor publice. Ende verschoben (wo sich auch die öffentliche Toilette befand) und der kleine Park
dominiert von derReiterstatue von Mihai Viteazul(der erste Leiter, der die rumänischen
Provinzen 1600vereinte) errichtet, der zu einem Ort der Begegnung und Erholung wurde.

26 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 27
Aleea pietonală de pe Bulevardul Eroilor Auf der Fußgängerzone der Gasse der Helden
Una din cele mai importante artere ale oraşului, care leagă cele două pieţe Eines der wichtigsten Arterien der Stadt, das die beiden wichtigsten Plätze verbindet,
principale, a fost amenajată de curând ca zonă semi-pietonală, destinată promenadei wurde neulich halbwegs als Fußgängerzone eingerichtet undgestaltet, geeignet für
şi agrementului, într-un ambient plăcut, punctat de locuri de odihnă, terase, fântâni Promenade und Freizeit in einer angenehmen Atmosphäre, mit zahlreichen Ruheplätzen,
şi oaze de verdeaţă, care alternează cu spectacolul vitrinelor, dând un aer inedit, Terrassen, Springbrunnen und grüne Oasen, die sich mit der Aufführung der Schaufenster
modern şi tineresc acestui spaţiu de monumente istorice. De la Monumentul abwechselnd eine bunte Reihe bilden und eine einzigartige, faszinierende, moderne und
Memorandiştilor, pe lângă Lupa Capitolina (dăruită în anul 1921 de municipalitatea jugendliche Luft diesem Raum der historischen Denkmäler leihen. Von dem Memorandiştilor-
din Roma oraşului Cluj, ca simbol al latinităţii românilor), o plimbare pe corso te Denkmal, neben der Capitolina-Wölfin (verliehen im Jahre 1921 von der Gemeinde der Stadt
poartă printre case memoriale şi biserici din secolele XV-XIX, cum este casa în care Rom, als Symbol für die Latinität der Rumänen), ein Spaziergang dem Corso entlang führt Sie
s-a născut în 1802 renumitul matematician Bolyai János (fondatorul geometriei bei den Denkmal- Häusern und Kirchen des 15-19 Jahrhunderts vorbei. So können Sie auch
neeuclidiene), Casa Tricesimei, în care erau vămuite altădată mărfurile aduse din das Haus bewundern, wo 1802 der renommierte Mathematiker János Bolyai (Gründer der
străinătate (mai apoi Casinoul Magnaţilor), fosta casă a breslei cizmarilor (sec. al XVI- nichteuklidischen Geometrie)geboren war. Hier begegnen Sie auch das Tricesimei-Haus, in
lea), Casa mică Bánffy, care i-a aparţinut baronului Daniel Bánffy, comite de Dăbâca. dem Zoll für die ausländischen Waren verrechnet wurden (später Casino der Magnaten), den
Odinioară Biserica Mănăstirii Minoriţilor (sec. al XVIII-lea), azi Catedrala greco-catolică ehemaligen Sitz der Gilde der Schuster (16. Jahrhundert), das Kleine Bánffy-Haus, das dem
„Schimbarea la faţă”, era frecventată în anii 1900 de ofiţerii garnizoanei austriece, de Baron Daniel Bánffy,demKommittentenvonDăbâca, gehörte.
negustorii străini, dar şi de numeroase doamne şi domnişoare, slujba duminicală de Die heutige griechisch-katolische Kathedrale „Verklärung des Herrn“, früher die
aici fiind cunoscută drept „mesa frumoaselor”. După unirea Transilvaniei cu România, Kirche des Minoritenklosters (18. Jahrhundert), wurde um 1900 von österreichischen
Sfântul Scaun a donat biserica Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, adaptarea Offiziere, ausländischen Kaufleute, aber auch von vielen Damen und jungen Frauen
mobilierului interior la cerinţele ritului bizantin realizându-se prin efortul episcopului besucht, daher ist die hier die Messe am Sonntag als die „Messe der Schönheiten“ bekannt
Iuliu Hossu, căruia i se datorează şi amplasarea iconostasului (inexistent în practica geworden. Nach der Union von Siebenbürgen mit Rumänien hat der Heilige Stuhl die
romano-catolică). Kirche an dergriechisch-katholischen Bistum Cluj-Gherla gespendet. Die Anpassung
der Möbel im Innenraum auf die Aufforderungen des byzantinischen Rhytus sind durch
die Bemühungen von Bischof Iuliu Hossu vorgenommen worden, und ihm ist auch das
Errichten der Ikonostase zu verdanken. (existiert nicht im römisch-katholischen Praxis).

28 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice şi zone pietonale 29
6-8 Eroilor Blvd.
Tel.: 004 0264-452.244

Str. Horea
Fax: 004 0264-452.249
office@visitcluj.ro

www.visitcluj.ro
Cluj-Napoca www.visitclujnapoca.ro
T o u r i s t
Information Centre

Piaţa
Mihai
Aleea Scărilor
Viteazul
drei Şagu
na
Str.
str. An
Cuz
a Vod
ă
Primăria municipiului Cluj-Napoca 1989
rie

str.
Strada
Piaţa Moților, nr. 3, Cluj-Napoca mb

D. F
e Piaţa
e c

e
ren
0264 452 244 dul 21 D
Muzeului Avram
Telefon:

c
Iancu

str. V. Goldiş s
r
Fax: 0264 450 090Buleva

str
.
Ro
eau

os
enc

ve
E-mail: office@visitcluj.ro
em

tr.
Cl

t
str.

.C M
lor

orv
www.primariaclujnapoca.ro Eroi
Piaţa

in
u i Piaţa l
Zona pietonală de lângă zidul cetăţii u l
www.visitcluj.ro Unirii ard u Ştefan
um ulev B
cel Mare
ra nd

str
mo
A doua incintă fortificată a cetăţii medievale a fost ridicată în urma privilegiilor

. Io
an
acordate clujenilor în 1405 de Sigismund de Luxemburg şi cuprindea între ziduri Me

Ra
.

ţiu
Palatul Teleki (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7) Palatul Toldalagy-Korda (str. I

Str
Construit în perioada 1790-1795 după planurile arhitectului Construit între anii 1803-180
ob
aproximativ 45 de hectare, colţurile şi porţile cetăţii fiind întărite cu 20 de bastioane
Primăria municipiului Cluj-Napoca
vienez Joseph Leder (care a colaborat şi la construcţia
nB
Carlo Justi, palatul reprezintă

nu
Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca

Ioa
Telefon: 0264 452 244 Castelului Bánffy de la Bonţida), palatul aparţine barocului ale oraşului din perioada de t

Ministerul Dezvoltării Regionale şigălnicea


str.
Fax: 0264 450 090 târziu, cu elemente de clasicism. Succesiunea de pilaştri Deasupra balconului susţinut

şi turnuri de apărare, Clujul având statut de republică urbană (oraş liber regal).
E-mail: office@visitcluj.ro
www.primariaclujnapoca.ro
prevăzuţi cu capiteluri lucrate cu mare măiestrie îi conferă blazoanele nobiliare ale com
www.visitcluj.ro unicitate în peisajul arhitectural clujean. şi soţia sa, Anna Korda. Întruc
Deţinut iniţial de familia contelui Teleki, intelectual rafinat

. Ko
prin căsătoria moştenitoarei,

str. F
şi important demnitar local, comisar regal şi comite de proprietatea familiei Bánffy.

Str. M
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Dăbâca, palatul a Între anii 1919-1925 a locuit

Die Turismului
Turismului fost ulterior preluat Dima, iar în prezent aici funcţ

ortă
Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional de Biserica romano- Universitaţii “Babeş-Bolyai”.
2007-2013 catolică, urmând ca în
Toldalagy-Korda Palace, 14 I.C.

reţe
Strada Apolodor, nr. 17, perioada comunistă

u
sector 5, Bucureşti să fie naţionalizat Built between 1803-1809 by th

Autoritatea de Management pentru Ianc


Klein
Fußgängerzone
Telefon: 0372 111 409 palace is one of the most beaut
şi să găzduiască un
Micu

i
E-mail: info@mdrt.ro
the transition period between b
str. I.
www.mdrt.ro internat. În prezent

m
Above the balcony which is sust

a
adăposteşte Sala de

r
of arms of Count Ladislaus Told

v
lectură a Bibliotecii

Str. A
seen. Since the couple had no o

neben der Wand Programul Operaţional Regional


Direcţia Gestionare Fonduri Judeţene „Octavian
Comunitare pentru Turism
Goga”. the Bánffy family after the marr
str. Potaissa Organismul Intermediar pentru Turism
Bd. Dinicu Golescu, nr.38,
Between the years 1919-1925, t
Gheorghe Dima. Today, the Tolda
sector 1, Bucureşti Teleki Palace, 7 Mihail
Telefon: 0372 144 000 Kogălniceanu Street the headquarters of the adminis

der Festung 2007-2013


Fax: 0372 144 001 University.
Built between 1790-1795, by the Viennese architect Joseph Leder
(who also contributed to the designing of The Bonţida Bánffy
Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în Castle), the palace belongs to the late Baroque, with elements of
Cluj-Napoca Classicism. It is the succession of pilasters and capitals crafted

Strada Apolodor, nr. 17,


Investim în viitorul tău! with great skill that gives its uniqueness in the Cluj architectural
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi landscape. Originally owned by Count Teleki’s family, a refined
co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru intellectual and important statesman, royal commissioner of
Str. R
Dezvoltare Regională.
Dabaca, the palace was later taken over by the Roman Catholic

Das zweite befestigte mittel- LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA


Church. It was nationalized during the communist era and later

sector 5, Bucureşti
Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu it hosted a boarding school. Currently it houses the “Octavian
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Goga” Library reading room.

alterliche Gehäuse der Festung


Telefon: 0372 111 409
e
© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

wurde im Anschluss an die Pri-


publ

vilegien der Klausenburger 1405


von Sigismund von Luxemburg E-mail: info@mdrt.ro
ic

www.mdrt.ro
ii

errichtet und beinhaltete zwi-


schen den Wänden etwa 45 Hek- LEGENDĂ LEGENDE
taren. Die Ecken und die Toren
wurden mit 20 Bastionen und Pieţe istorice / Historische Plätze
Schutztürmen verstärkt, denn
Klausenburg hatte einen Status Direcţia Gestionare Zone pietonale / Fußgängerzonen
Fonduri
einer städtischen Republik (kö-
nigliche Freistadt). Comunitare pentru Turism
Organismul Intermediar pentru Turism
30 La pas prin oraşul comoară, Cluj-Napoca Pieţe istorice
Bd. Dinicuşi zone pietonale
Golescu, nr.38, 31
Fax: 0264 452 249

www.primariaclujnapoca.ro

Pentru mai multe informații


Primăria municipiului Cluj-Napoca
vă invităm să accesați site-ul proiectului
Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca www.visitcluj.ro
www.visitcluj.ro
Telefon: 0264 452 244
Fax: 0264 452 249

www.primariaclujnapoca.ro
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
StradaPentru maiNr.
Apolodor multe informații
17, sector 5, Bucureşti
vă invităm Telefon:
să accesați
0372site-ul
111 409 proiectului
www.visitcluj.ro
E-mail: info@mdrap.ro
Primăria
Primăria
Primăria municipiului
www.mdrap.ro
municipiului
municipiului Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Strada
StradaStrada Moților,
Moților,
Moților, Nr.
Nr. 3, 3,
3, Cluj-Napoca
Nr.Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Telefon:
Direcţia Gestionare
Telefon:
Telefon:
02640264
Fonduri 452
Comunitare
0264
452 244
244 pentru Turism
Ministerul Dezvoltării Regionale şi452
244
Administrației Publice
Fax:Fax:
Autoritatea deOrganismul
ManagementFax:
0264 0264
452452
Intermediar
0264
pentru 452
249 249
pentru
249 Turism
Programul Operaţional Regional
Bd. Dinicu
Strada GolescuNr.
Apolodor Nr.38, sector5,1,Bucureşti
17, sector Bucureşti
Telefon:
Telefon: 0372
0372 144
111 000
www.primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro
www.primariaclujnapoca.ro 409
Fax: 0372
E-mail: 144 001
info@mdrap.ro
Pentru
Pentru maimai
Pentru mai multe
multemulte informații
informații
informații
www.mdrap.ro

vă invităm
vă invităm
invităm să
să accesați
să accesați
accesați site-ul
site-ul
site-ul proiectului
proiectului
proiectului
www.visitcluj.ro
www.visitcluj.ro
www.visitcluj.ro
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism
Organismul Intermediar pentru Turism
Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti
Ministerul
Ministerul
Ministerul
DezvoltăriiTelefon:
Dezvoltării
Dezvoltării
Regionale 0372
Regionale
Regionale 144 000
şişiAdministrației
şi Administrației
Administrației Publice
Publice
Publice
Autoritatea
Autoritatea
Autoritatea de
de Management Investim
deManagement
Managementpentru in
Fax:pentru
0372
pentru viitorul
Programul
144
Programul tău!Operaţional
001Operaţional
Programul OperaţionalRegional
Regional
Regional
Proiect Strada
selectat
StradaînApolodor
Strada cadrul
Apolodor Nr. Programului
Apolodor Nr.
17, 17,
17,sector
Nr.sector sector Operaţional
5, Bucureşti Regional şi
5,Bucureşti
5, Bucureşti
Telefon:
Telefon: 03720372
Telefon: 111 111
0372 111409
409 409
Dezvoltare
E-mail:
E-mail:
E-mail: Regională.
info@mdrap.ro
info@mdrap.ro
info@mdrap.ro
www.mdrap.ro
www.mdrap.ro
www.mdrap.ro
LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA
Primăria municipiului Cluj-Napoca, Aprilie 2013
Direcţia
Direcţia
Direcţia Gestionare
Gestionare
Gestionare Fonduri
Fonduri
Fonduri Comunitare
Comunitare
Comunitare pentru
pentru
pentruTurism
Turism
Turism
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
Organismul
Organismul
Organismul Intermediar
Intermediar
InvestimIntermediar
pentru
in viitorul pentru
pentru Turism
Turism
tău!Turism
ProiectBd. Bd.
Bd.Dinicu
Dinicu
selectatDinicu Golescu
Golescu
Golescu
în cadrul Nr.38,
Nr.38,
Nr.38, sector
sector
Programului sector 1,
1,Bucureşti
1, Operaţional
Bucureşti
BucureştiRegional şi
Telefon:
Telefon: 03720372
Telefon: 144 144
0372 144000
000 000
Fax: Fax:
03720372
Fax:
Dezvoltare0372 144
144001
144Regională.
001 001

Material
LA PAS PRIN ORAȘUL GratuitCLUJ-NAPOCA
COMOARĂ,
Primăria municipiului Cluj-Napoca, Aprilie 2013
© Copyright
Conţinutul Primăria
acestui municipiului
material Cluj-Napoca
nu reprezintă 2013
în mod obligatoriu

Investim
Investim
Investim in
in viitorul
in viitorul tău!tău!
viitorul tău!
Proiect
Proiect
Proiect selectat
selectat
selectat în
în cadrul
în cadrulcadrul Programului
Programului
Programului Operaţional
Operaţional
Operaţional Regional
Regional şi şişi
Regional

Dezvoltare
Dezvoltare
Dezvoltare Regională.
Regională.
Regională.
© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2013
LA
LAPAS
LA PAS PRINPRIN
PAS PRIN ORAȘUL
ORAȘUL
ORAȘUL COMOARĂ,
COMOARĂ,
COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
Primăria
Primăria
Primăria municipiului
municipiului
municipiului Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca, Aprilie
Aprilie
Aprilie
20132013
2013
Conţinutul
Conţinutul
Conţinutul acestui
acestui
acestui material
material
material nu
nu reprezintă
nu reprezintă
reprezintă în
în mod
în mod mod obligatoriu
obligatoriu
obligatoriu

©© Copyright
© Copyright
Copyright Primăria
Primăria
Primăria municipiului
municipiului
municipiului Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca 2013
2013
2013