You are on page 1of 1

ffitAK'ATfiREGALO'

r*E REn VEIS$GO


NnXaOaU*aNG termino na bilang congress- mamigay ng regalo. ang maging lider ng
man ay hindi parin kilala sa llouse of Representa- "Sa totoo lang, hindi Kamara at ang higit na
tives si Marinduque Rep. Lord Allan !'elasco, isa sa naman kailangan ng gani- kailangan dito ay experi-
tumatakbong House Speaker, kaya ang naging tong mga r.egalo pero ito ence at pagiging kilala.
paraan ng pagpapakilala niya sa mga kapwa ang paraan nrya ng pagpa-
- "K.ung hi*di. ka kasi
mambabatas ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pakilala dahil hindi nga kilala... how can you
regalo. siya nakilala sa debate o represent the House of
Kinumpirma ng isang bags na may tatakng isang advocacy o performance Representatives," paha-
kongresista, na tumanggi malaking kompanya at kaya hindi mafiinog ang yag ni Rye.
pabanggit ng pangalan, na isang high-end cellphone pangalan niya sa halls ng Una nang sinabi ni Rye
nakatanggap siya ng. gift mula kay Velasco noong House of Representa- na wala kay Velasco ang
Mayo o ilang araw tives," pag-amin ng kalipikasyon bilang House
pagkatapos ng midterm mambabatas. Speaker.
elections, at alam na kung l9alafolg beses nang Ang dalawang kapua
sino ang mga.nanalong nagrng maugong 4ng pa- kapartido ni Velasco sa
mambabatas na bubuo ng ngalan hi Velasco sa Ka- PDP Labaa na tumatakbo
l Sth Congress. mara. Unang lumutang ang din bilang House Speaker
Hindi nakumpirma ng pangalan niya na papalit na sina Alvarez at Pam-
rnambabatas kung lahat noon kay House Speaker panga Rep. Dong Gonza-
sila ay.aag binigyan o iilan Pantaleon Alvarez ngunit les ang nagsiwalat ng su-
larnaig. si Gloria Macapagal Al- hulan sa Speakership race.
Bukod dito, namigaypa royo ang nahirang. ng . Urnaabot urnano sa P1
ng kahon-kahon alak si Speaker kapalit ng tinang. million at aabot hanggang
Velasco sa lahat ng gal na si Alvare z, at ikala- P7 rnillion ang bigayan
congressman noong pana- wa ay magiging House para makuha ang boto ng
hon ng eleksiyon. Majority Leader umano .bawat kongresista.
!'Nasa 50 cases na alak
, kapalit ni House Majori- Hindi pinangalangan ng
ang ibinigay ni Rep. Ve- ty leader Rodolfo'Fariflas dalawa si Velasco, pero
lasco at lahar kaming pero ang naluklok ay si sinabing nasa likod ng
congressman ang naka- Camarines Sur Rep. Ro- suhulan ang kadikit na
tanggap': kompirmasyon lando Andaya na kalaunan isang business tycoon na
ng isang kongrgsista.Ba -aypiaalitan ni Capiz'Rep. sinasabing fi ndncier ng ila-
bukocl umano,,rito ay Fredenil Casho. " - banggit na mambabatas.,
nakatanggap ang ilan sa Tumatakbo ngbyon !i.
kanila ng grocefy bags lang House Speaker ng
noong Pasko. l8th C'ongress si Velaso.
"Mahilig siyang mami- Aminado ang political
gay, marahil dahil balakaa analyst na si Ranjit Rye,
niyang tumakbo bilang ang pagiging,bagito ni Ve-
Speaker," dagdag ng isang lasco ang isa sa magiging
mambabatns na umaminna kahinaan niya bilang
nakilala lang niya si Velas- House Speaker. Hindi
co nang magsimulang aniya madaling trabahs

.lll,-i ut
,' i ,4..