Sie sind auf Seite 1von 2

§ÉæsÉÉåYrÉqÉ…¡ûsÉÇ lÉÉqÉ xÉÔrÉï MüuÉcÉqÉç

AjÉ xÉÔrrÉïMüuÉcÉ mÉëÉUÇpÉ:

´ÉÏ xÉÔrÉï EuÉÉcÉ


xÉÉqoÉ xÉÉqoÉ qÉWûÉoÉÉWûÉå ´ÉÑhÉÑ qÉå MüuÉcÉÇ zÉÑpÉqÉç |
§ÉæsÉÉåYrÉqÉ…¡ûsÉÇ lÉÉqÉ MüuÉcÉÇ mÉUqÉÉ°ÒiÉqÉç || 1 ||

rÉe¥ÉÉiuÉÉ qÉǧÉÌuÉixÉqrÉMçü TüsÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ ÌlÉͶÉiÉqÉç |


rÉ®ØiuÉÉ cÉ qÉWûÉSåuÉÉå aÉhÉÉlÉÉqÉÍkÉmÉÉåÅpÉuÉiÉç || 2 ||

mÉPûlÉÉ®ÉUhÉÉ̲whÉÑ: xÉuÉåïwÉÉÇ mÉÉsÉMü: xÉSÉ |


LuÉÍqÉÇSìÉSrÉ: xÉuÉåï xÉuÉæïµÉrÉïqÉuÉÉmlÉÑrÉÑ: || 3 ||

MüuÉcÉxrÉ GÌwÉoÉëï¼É NûlSÉåÅlÉѹÒoÉÑSÉ™iÉqÉç |


´ÉÏ xÉÔrÉÉåï SåuÉiÉÉ cÉÉ§É xÉuÉïSåuÉlÉqÉxM×üiÉ: || 4 ||

AÉUÉåarÉrÉzÉÉåqÉÉå¤ÉåwÉÑ ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: mÉëMüÐÌiÉïiÉ: |


mÉëhÉuÉÉå qÉå ÍzÉU: mÉÉiÉÑ bÉ×ÍhÉqÉåï mÉÉiÉÑ pÉÉsÉMüqÉç || 5 ||

xÉÔrrÉÉåïÅurÉɳÉrÉ ²Ç²qÉÉÌSirÉ: MühÉïrÉÑaqÉMüqÉç |


A¹É¤ÉUÉå qÉWûÉqÉǧÉ: xÉuÉÉïpÉϹTüsÉmÉëS: || 6 ||

¾ûÏÇ oÉÏeÉÇ qÉå ÍzÉZÉÉÇ mÉÉiÉÑ ™SrÉå pÉÑuÉlÉåµÉU: |


cÉlSìoÉÏeÉÇ ÌuÉxÉaÉÉïžÇ mÉÉiÉÑ qÉå aÉѽSåzÉMüqÉç || 7 ||

§rɤÉUÉæÅxÉÉæ qÉWûÉqÉǧÉ: xÉuÉïiÉǧÉåwÉÑ aÉÉåÌmÉiÉ: |


ÍzÉuÉÉå uÉÌ»ûxÉqÉÉrÉÑ£üÉå uÉÉqÉÉͤÉÌoÉÇSÒpÉÔÌwÉiÉ: || 8 ||

LMüɤÉUÉå qÉWûÉqÉǧÉ: ´ÉÏ xÉÔrÉïxrÉ mÉëMüÐÌiÉïiÉ: |


aÉѽɪҽiÉUÉå qÉǧÉÉå uÉÉÇNûÉÍcÉÇiÉÉqÉÍhÉ: xqÉ×iÉ: || 9 ||

TRAILOKYAMANGALAM NAMA SURYA KAVACHA STOTRAM


1
WWW.BHARATIWEB.COM
zÉÏwÉÉïÌSmÉÉSmÉrÉïÇiÉÇ xÉSÉ mÉÉiÉÑ qÉlÉÔ¨ÉqÉ: |
CÌiÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ ÌSurÉÇ Ì§ÉwÉÑ sÉÉåMåüwÉÑ SÒsÉïpÉqÉç || 10 ||

´ÉÏmÉSÇ MüÉÇÌiÉSÇ ÌlÉirÉÇ kÉlÉÉUÉåarÉÌuÉuÉkÉïlÉqÉç |


MÑü¸ÉÌSUÉåaÉzÉqÉlÉÇ qÉWûÉurÉÉÍkÉÌuÉlÉÉzÉlÉqÉç || 11 ||

̧ÉxÉÇkrÉÇ rÉ: mÉPåûͳÉirÉÇ AUÉåaÉÏ oÉsÉuÉÉlpÉuÉåiÉç |


oÉWÒûlÉÉ ÌMüÍqÉWûÉå£åülÉ rɱlqÉlÉÍxÉ uÉiÉïiÉå || 12 ||

iÉixÉuÉïÇ pÉuÉirÉåuÉ MüuÉcÉxrÉ cÉ kÉÉUhÉÉiÉç |


pÉÔiÉmÉëåiÉÌmÉzÉÉcÉÉ¶É rɤÉaÉÇkÉuÉïUɤÉxÉÉ: || 13 ||

oÉë¼UɤÉxÉuÉåiÉÉsÉÉ lÉæuÉ Sì¹ÒqÉÌmÉ ¤ÉqÉÉ |


SÕUÉSåuÉ mÉsÉÉrÉÇiÉå iÉxrÉ xÉÇMüÐiÉïlÉÉSÌmÉ || 14 ||

pÉÔeÉïmɧÉå xÉqÉÉÍsÉZrÉ UÉåcÉlÉÉaÉÑÂMÑÇüMÑüqÉæ: |


UÌuÉuÉÉUå cÉ xÉÇ¢üÉÇirÉÉÇ xÉmiÉqrÉÉÇ cÉ ÌuÉzÉåwÉiÉ: || 15 ||

kÉÉUrÉåiÉç xÉÉkÉMü´Éå¸x§ÉæsÉÉåYrÉ ÌuÉeÉrÉÏ pÉuÉåiÉç |


̧ÉsÉÉåWûqÉkrÉaÉÇ M×üiuÉÉ kÉÉUrÉå¬Í¤ÉhÉå pÉÑeÉå || 16 ||

ÍzÉZÉÉrÉÉqÉjÉuÉÉ MÇüPåû xÉÉåÅÌmÉ xÉÔrrÉÉåï lÉ xÉÇzÉrÉ: |


CÌiÉ iÉå MüÍjÉiÉÇ xÉÉqoÉ §ÉæsÉÉåYrÉå qÉÇaÉsÉÉÍpÉkÉqÉç || 17 ||

MüuÉcÉÇ SÒsÉïpÉÇ sÉÉåMåü iÉuÉ xlÉåWûÉimÉëMüÉÍzÉiÉqÉç |


A¥ÉÉiuÉÉ MüuÉcÉÇ ÌSurÉÇ rÉÉå eÉmÉåixÉÔrÉïqÉѨÉqÉqÉç |
ÍxÉήlÉï eÉÉrÉiÉå iÉxrÉ MüsmÉMüÉåÌOûzÉiÉæUÌmÉ || 18 ||

|| CÌiÉ oÉë¼rÉÉqÉsÉå §ÉæsÉÉåYrÉqÉÇaÉsÉÇ lÉÉqÉ ´ÉÏxÉÔrÉïMüuÉcÉÇ xÉÇmÉÔhÉïqÉç ||

TRAILOKYAMANGALAM NAMA SURYA KAVACHA STOTRAM


2
WWW.BHARATIWEB.COM