Sie sind auf Seite 1von 388

Német

Kérdőszók:
Was für ein Mann ist er? (Milyen ember ő?)
TÖBBES
EGYES SZÁM
SZÁM
eset
minden
hímnem nőnem semlegesnem
nem
was für was für
alanyeset was für ein...? was für...?
ein...? eine...?
was für was für
tárgyeset was für ein...? was für...?
einen...? eine...?
was für was für was für
részes eset was für...?
einem...? einer...? einem...?
birtokos was für was für was für
was für...?
eset eines...? einer...? eines...?

Ragozható Kérdőszavak

Alanyeset wer Ki? Wer bist du?


Tárgyeset wen Kit? Wen siehst du da?
Részes eset wem Kinek? Mit wem sprichst du?
Birtokos eset wessen Kinek a..ja, ..je.? Wessen Buch ist das?

Melyik?

der das die Többesszám


Alanyeset welcher welches welche welche
Tárgyeset welchen welches welche welche
Részes
welchem welchem welcher welchen
eset
Birtokos
welches welches welcher welcher
eset

További Kérdőnévmások
was?: mi?, mik? mit?, miket?
was für ein/eine/ein?: milyen
wie viel?: mennyi?
der/die/das wievielte?: hányadik?
wievielmal?: hányszor?
wie?: milyen, hogyan?
wann, bis wann, seit wann?: mikor, meddig, mióta?
wie lange?: mennyi ideig/ mennyi ideje?
wie oft?: milyen gyakran?
wo?: hol?
woher?: honnan?
wohin?: hová?
warum, weshalb, weswegen, wieso?: miért, hogyhogy?
womit, wozu, wovon?: mivel, mihez, mitől?

Kifejezések:
Entschuldigung/ Bocsánatkérés

● Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, Sie wollten wohl


noch etwas sagen.

Elnézést, félbeszakítottam, bizonyára még mondani akart valamit.

● Verzeihen Sie mir, jetzt habe ich den roten Faden verloren.

Bocsásson meg, de elvesztettem a fonalat.

● Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte.

Hirtelen nem is tudom, mit is akartam mondani.

● Moment, das habe ich nicht ganz mitbekommen.

Pillanat, ezt nem értettem teljesen.


● Das habe ich falsch verstanden.

Rosszul értettem.

● Verzeihung, das habe ich akustisch nicht verstanden.

Elnézést, ezt nem hallottam jól.

● Entschuldigung, ich habe leider nicht zugehört.

Elnézést, sajnos nem figyeltem.

● Ich kann nichts dafür.

Nem tehetek róla.

● Würden Sie mich jetzt für einen Moment entschuldigen?

Megbocsátana egy pillanatra?

● Ich möchte, dass du mir verzeihst.

Szeretném, ha megbocsájtanál.
● Es tut mir schrecklich leid, es wird sicher nicht wieder
vorkommen.

Borzasztóan sajnálom, biztosan nem fordul elő többet.

● ’Schuldigung!(ugs.)

Bocs!

. Widerspruch, Ablehnung / Ellenvetés, Elutasítás

● Auf keinen Fall!

Semmi esetre sem!

● Aber natürlich nicht!

Persze, hogy nem!

● Das geht nicht.


Nem lehetséges.

● Das stimmt aber nicht!

(De) ez nem igaz! / Ez nem így van!

● Es stimmt einfach nicht!

Ez egyszerűen nem igaz!

● Das stimmt doch ganz und gar nicht.

Ez egyáltalán nem így van.

● Das trifft nicht zu, denn ...

Ez nincs így, mert …

● Das halte ich für absolut falsch.

Ezt teljesen helytelennek tartom.

● Das halte ich nicht für richtig.


Ezt nem tartom helyesnek.

● Nicht unbedingt, denn ...

Nem feltétlenül, mert …

● Ich glaube, dass das nicht ganz richtig ist.

Úgy gondolom, hogy ez nem teljesen igaz/helyénvaló.

● Da bin ich aber (etwas/ganz) anderer Meinung.

De én (kicsit/teljesen) más véleményen vagyok.

● Da bin ich (ganz) Ihrer Meinung.

Ebben (teljesen) egyetértünk.

● In diesem Punkt bin ich (etwas) anderer Meinung.

Erről a pontról (kicsit) más a véleményem.


● Da kann ich mich nicht Ihrer Meinung anschließen.

Ebben nem tudok csatlakozni az Ön véleményéhez.

● Ich behaupte das Gegenteil.

Az ellenkezőjét állítom.

● Nein, das Gegenteil ist der Fall.

Nem, épp az ellenkezőjéről van szó.

● Im Gegenteil.

Ellenkezőleg.

● Dagegen möchte ich folgendes einwenden:....

A következőt szeretném ellenvetni: …

● Ich sehe das (etwas/völlig) anders.

Ezt én (kicsit/teljesen) másképp látom.


● Das kann ich mir nicht vorstellen.

Ezt nem tudom elképzelni.

● Im Gegensatz zu Erika denke ich, dass ...

Erikával ellentétben én azt gondolom, hogy …

● Ich bin eher der Meinung von Rita

Inkább Rita véleményével értek egyet.

● Ich bin mit Ihrer Behauptung nicht einverstanden.

Az Ön állításával nem értek egyet.

● Ihre Ansichten kann ich nicht teilen.

Nem tudom osztani a véleményét/nézetét.

● Andererseits ....
Másrészről…

● Nein, auf keinen Fall!

Nem, semmi esetre sem!

● Nein, bestimmt nicht!

Nem, egész biztosan nem!

● Wo denken Sie hin?

Hová gondol?

● Das glauben Sie doch selbst nicht!

Ezt maga sem hiszi!

● Ich kann es nicht fassen.

Felfoghatatlan.

● Was habe ich damit zu tun?


Mi közöm hozzá?

● Sie irren sich (ganz gewaltig).

Ön (erősen) téved.

● Nein, das ergibt keinen Sinn.

Nem, ennek semmi értelme.

● Es ist aus der Luft gegriffen.

Légből kapott dolog.

● Einfach unvorstellbar.

Egyszerűen elképzelhetetlen
Ich bin der Meinung, daß...

Az a véleményem. hogy

Meiner Meinung nach...

Véleményem szerint...

Was mich betrifft..

Ami engem illet,..

Was die Sache betrifft...

Ami ezt a dolgot illeti,...

Man kann ruhig sagen...

Nyugodtan mondhatjuk,...

Man kann feststellen...

Megállapíthatjuk...

Es handelt sich darum...

Arról van szó,...

Es steht fest, daß...

Az biztos, hogy...
Wenn ich es richtig weiß, ...

Ha jól tudom,...

Soviel ich weiß,...

Már amennyire én tudom,...

Wenn man es überlegt, ..

Ha meggondoljuk,...

Ich bin überzeugt,..

Meg vagyok győződve...

Sie haben vollkommen recht, aber...

Teljesen igaza van, de...

Ich für mein Teil..

Én a magam részéről...

ÁLLÁSINTERJÚ

Mein Name ist Laslo Muster.


A nevem Muster László.

Ich bin ein Maler mit fünfjähriger Berufspraxis.


Festő vagyok, öt éves szakmai gyakorlattal.

Haben Sie schon in Österreich gearbeitet?


Dolgozott már Ausztriában?

Wen möchten Sie denn sprechen?


Kivel szeretne beszélni?

Sie interessieren sich also für die Stelle als


Tischler.
Tehát asztalosként szeretne elhelyezkedni.

Ich rufe wegen der Anzeige in dem AMS an.


Az AMS-ben meghirdetett állás miatt hívom.

Wann könnten Sie anfangen?


Mikor tudna kezdeni?

So bald wie möglich.


Ahogy lehet.

Was für ein Gehalt stellen Sie sich vor?

Milyen bért képzelt el?

Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.

Köszönöm a lehetőséget az allásinterjúra.

NYELVI NEHÉZSÉGEK

Sprechen Sie Ungarisch?

Beszél magyarul?

Spricht hier jemand Ungarisch?

Beszél itt valaki magyarul?

Ich spreche kaum Deutsch.

Nem nagyon beszélek németül.

Können Sie langsamer sprechen?


Tudná lassabban mondani?
Können Sie wiederholen?
Meg tudná ismételni?

Wie bitte?
Hogy mondta?

Ich verstehe nicht.


Nem értem.

Was sagten Sie?


Mit mondott?

Können Sie buchstabieren?


Tudná betüzni?

Bitte schreiben Sie auf.


Kérem, irja le.

Können Sie mir das übersetzen?


Le tudná nekem fordítani?
Was bedeutet das?
Mit jelent ez?

Verstehen Sie mich?


Ért engem?

Bemutatkozás

A köszönés módja mindig attól függ, mennyire ismerünk


valakit:
A kézfogás, találkozáskor és búcsúzáskor is az
udvariasság alaptétele.
Általában először a nökkel, majd a férfiakkal fogunk
kezet.
A tegezés egyes számban du, többes számban ihr;
rokonok, közeli barátok között gyakran szokásos, és ha
gyerekekkel beszélünk. A fiatalok általában tegezik
egymást. Minden más esetben a Sie (Ön) megszólítást
használjuk. Egyes és többes számban is. A
megszólításnál mindig használjuk a Herr és Frau
megszólításokat, vagy figyeljünk a megszólítandó
társadalmi rangjára (Doktor stb.). Mindaddig magázódni
kell, amíg meg nem állapodnak a tegezésben.

Ich heiße.........
Engem....hívnak.

Darf ich .......vorstellen?


Bemutathatom...?

Janos, das ist Peter.


János, ez Péter.

Sehr angenehm.
Nagyon örvendek.

Ganz meinerseits.
Én is.

Wie heißen Sie?


Önt hogy hívják?
Es tut mir leid, ich habe Ihren Namen nicht
verstanden.
Sajnos nem értettem a nevét.

Woher kommen Sie?


Honnan jött?

Grüß dich!
Szervusz!

Gestatten Sie, daß ich mich vorstelle.


Engedje meg, hogy bemutatkozzam.

Angenehm. (Sehr erfreut).


Örvendek.

Sind wir uns schon begegnet?


Találkoztunk már?

Wann haben wir uns schon gesehen?


Mikor láttuk egymást?
Es ist ziemlich lange her.
Elég régen volt.

Wie geht es dir?


Hogy vagy?

Wie geht es Ihnen?


Hogy van?

Danke, gut.
Köszönöm, jól.

Wie war die Reise?


Milyen volt az utazás?

Angenehm.
Kellemes.

Langweilig.
Unalmas.
Störe ich?
Zavarok?

Überhaupt nicht.
Egyáltalán nem.

Kömmen Sie bitte hier entlang!


Erre tessék jönni!

Kann ich Ihnen helfen?


Segithetek?

Nehmen Sie bitte Platz!


Tessék helyet foglalni!

Warten (kommen) Sie bitte!


Tessék várni (jönni)!

Was wünschen Sie?


Mit óhajt?

Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.


Egy szivességre kérem.

Seien Sie so nett!


Legyen olyan kedves!

Sei so nett!
Legyél olyan kedves!

Ist es erlaubt?
Szabad?

Gestatten Sie?
Megengedi?

Bitte!
Tessék! Kérem! Parancsoljon!

Sehr gerne.
Nagyon szivesen.
Ja - Nein - Vielleicht - Entschuldigung
Igen - Nem - Talán - Bocsánat

Ja.
Igen

Sicherlich.
Bizonyára.

Auf jeden Fall.


Minden esetre.

Unbedingt.
Feltétlenül, okvetlenül.

Ohne weiteres.
Minden további nélkül.

Sehr gerne.
Nagyon szivesen.
Ich habe nichts dagegen.
Semmi kifogásom.

Selbsverständlich. Freilich.
Persze. Hogyne.

Natürlich.
Természetesen.

So ist es.
Úgy van.

Das stimmt.
Igaz.

Sie haben recht.


Igaza van.

Du hast recht.
Igazad van.

Genau!
Pontosan.

Wie du meinst.
Ahogy gondolod.

Meinetwegen.
Miattam.

Von mir aus.


Felőlem.

Nein.
Nem.

Überhaupt nicht.
Egyáltalán nem.

Ausgeschlossen.
Ki van zárva.

Unmöglich!
Lehetetlen.
Unvorstellbar.
Elképzelhetetlen.

Unglaublich.
Hihetetlen.

Sie irren sich.


Ön téved.

Ich bin dagegen.


Ellene vagyok.

Das kommt nicht in Frage.


Szó sem lehet róla.

Es geht nicht.
Nem megy.

Auf keinen Fall.


Semmi esetre sem.
Das ist nicht erlaubt.
Nem szabad.

Das ist verboten.


Ez tilos.

Das stimmt nicht.


Nem igaz.

Sie haben nicht recht.


Nincs igaza.

Du hast nicht recht.


Nincs igazad.

Es hat keinen Sinn.


Nincs értelme.

Vielleicht.
Talán.
Eventuell.
Esetleg.

Möglich. /Es kann sein.


Lehet.

Es ist nicht ausgeschlossen.


Nincs kizárva.

Es ist wahrscheinlich.
Valószínű.

Es ist nicht sicher.


Nem biztos.

Kaum.
Alig.

Ich glaube es nicht.


Nem hiszem.
Ich glaube nicht.
Nem hiszek.

Ich habe es mir gedacht.


Gondoltam.

Vielleicht irre ich mich, aber


Lehet, hogy tévedek, de

Verzeihung! /Entschuldigung!
Bocsánat!

Seien Sie mir nicht böse, dass ich störe!


Ne haragudjon, hogy zavarom!

Sei mir nicht böse!


Ne haragudj

Schade!
Kár!

Es tut mir (sehr) leid.


(Nagyon) sajnálom.

Leider weiß ich es nicht.


Sajnos nem tudom.

Entschuldigen Sie, daß ich zu spät komme, aber


ich wußte nicht, wie lange man braucht.
Bocsánat,hogy elkéstem, de nem tudtam, hogy meddig
tart az út.

Verzeihung, ein Irrtum!


Bocsánat, tévedés!

Ich kann nichts dafür.


Nem tehetek róla.

Es war Zufall.
Véletlen volt.

Es war mein Fehler.


Az én hibám volt.

Sie missverstehen mich!


Félreért.

Bitte!
Kérem!

Nicht schlimm!
Nem baj.

Das ist schlecht.


Az baj.

Das machts nichts!


Nem tesz semmit.

Keine Ursache.
Nincs miért.

WAS SAGEN SIE DAZU? MIT SZÓL EHHEZ?


Ausgezeichnet!
Kitünő!

Furchtbar!
Rettenetes!

Gräßlich!
Szörnyű!

Das ist schon was!


Ez igen!

Genug!
Elég!

Unerträglich!
Elviselhetetlen

Das ist zu viel!


Ez már túl sok!

Ruhig bleiben!
Nyugalom!

Nicht wahr?
Ugye?

Fertig!
Kész!

Los, gehen wir!


Gyerünk!

Schnell! Schneller!
Gyorsan! Gyorsabban!

H O L?

Wo ist es?
Hol van?

über dem Haus


a ház felett

auf der anderen Straßenseite


az út túloldalán

hier/dort
itt/ott

im Auto
autóban

in der Stadt
a városban

im Dorf
faluban

im Geschäft
a boltban

in der Schule
iskolában
in die Schule
az iskolába

in der Küche
konyhában

in der Tasche
táskában

in Deutschland
Németországban

in Ungarn
Magyarországon

in Österreich
Ausztriában

in der Schweiz
Svájcban
in England
Angliában

aus England
Angliából

aus Ungarn
Magyarországról

in der Nähe der Post


a posta közelében

bei der Bank


a banknál

bei dem Schrank


a szekrénynél

links/rechts
balra/jobbra

vor dem Haus


a ház előtt

unter der Brücke


a híd alatt

unter dem Tisch


az asztal alatt

unter den Tisch


az asztal alá

HOVÁ?/WOHIN?

Wohin gehen Sie? (gyalog)


Hová mennek?

über die Straße


az út túloldalára
ins Museum
a múzeumba

in die Stadt
a városba

zum Hotel
szállodához

Wohin fahren Sie? (járművel)


Hová megy/mennek?

nach Wien
Bécsbe

nach Deutschland
Németországba

bis zur Ampel


a közlekedési lámpáig
Richtung Berlin
Berlin felé

ins Haus
házba

ins Zimmer
szobába

ins Auto
autóba

in die Wohnung
a lakásba

in die Küche
a konyhába
in die Schule
az iskolába

zum Bahnhof
vasútállomásra

MIKOR?/WANN?

Wann kommt der Zug an?


Mikor érkezik a vonat?

in zehn Minuten
tíz perc múlva

immer
mindig
gegen Mitternacht
éjfél körül/felé

um sieben Uhr
hét órakor

vor Mittwoch
szerda előtt

bis morgen
holnapig/ A holnapi viszontlátásra.

täglich
naponta

jeden Tag
minden nap

jede Woche
minden héten
wöchentlich
hetente

jeden Monat
minden hónapban

jedes Jahr
minden évben

im Sommer
nyáron

jeden Sommer
minden nyáron

im Winter
télen

früh
korán

von 12 bis 15 Uhr


12-től 15 óráig

sofort
azonnal

bald
nemsokára

eben
éppen

gleich
mindjárt

in 30 Minuten
30 perc múlva
nie
soha

noch nicht
még nem

jetzt
most

oft
gyakran

am achten Juni
június nyolcadikán

an Werktagen
hétköznapokon

einmal in der Woche


hetente egyszer
manchmal
néha

dann
azután

MENNYI? /WIE VIEL?

Was kostet das?


Az mennyibe kerül?

Wie viel gibt es?


Mennyi van?

eins, zwei
egy, kettő
keine
semennyi

ein wenig
egy kevés

genug
elég

viele Leute
sok ember

viel mehr
sokkal több

zu viel
túl sok

etwas Wein
egy kis bor
etwas Brot
egy kis kenyér

MIÉRT?/WARUM

Ich weiß nicht, warum ich...


Nem tudom, miért én...

Warum nicht?
Miért nem?

wegen des Vaters


az apa miatt

wegen des Autos


az autó miatt
Vendéglátás

Die drei Mahlzeiten sind: das Frühstück, das


Mittagessen, das Abendessen.
A három étkezés: a reggeli, az ebéd, a vacsora.

Was gibt es zum Frühstück?


Mi van a reggelihez?

Gehen wir zusammen frühstücken.


Reggelizzünk együtt.

Setzen wir uns hin!


Üljünk le!

Was wünschen Sie?


Mit óhajt?

Was für ein Menü haben Sie?


Milyen menüjük van?

Woraus besteht ein Menü?


Mi van a menüben?

Was kostet ein Menü?


Mennyibe kerül egy menü?

Ich möchte etwas essen.


Szeretnék valamit enni.
Ich habe Hunger.
Éhes vagyok.

Ich habe Durst.


Szomjas vagyok.

Ich habe keinen Appetit.


Nincs étvágyam.

Guten Appetit!
Jó étvágyat!

Danke, gleichfalls!
Köszönöm, viszont!

Auf Ihr Wohl! Prost!


Egészségére!

Nehmen Sie noch etwas?


Parancsol még valamit?
Nein, danke.
Köszönöm, nem

Danke, gleichfalls.
Köszönöm, (önnek, neked is).

Haben Sie einen Tisch frei?


Van egy szabad asztala?

Herr Ober!
Főúr!

Fräulein!
Kisasszony!

Wer bedient hier?


Ki itt a pincér?

Was empfehlen Sie mir (uns)?


Mit ajánl nekem (nekünk)?

Haben Sie ein Menü?


Van egy menüjük?

Die Speisekarte, bitte!


Az étlapot, kérem!

Bringen Sie mir bitte...!


Hozzon kérem....-t!

Ich habe es sehr eilig.


Nagyon sietek.

Was können Sie sofort bringen?


Mit tud rögtön hozni?

Ich esse kein Fleisch.


Nem eszem húst.

Mögen Sie...?
Szereti a ...-t?

Wollen Sie..?
Tetszik...?
Wollen Sie vielleicht lieber..?
Nem parancsol inkább..?

Wird es lange dauern?


Sokáig tart?

....ist leider nicht mehr da.


...sajnos már nincs.

Ich kann Ihnen dafür...bringen.


Helyette hozhatok.....-t.

Möchten Sie noch etwas?


Parancsol még valamit?

Waren Sie zufrieden?


Meg volt elégedve?

Die Rechnung, bitte!


A számlát, kérem!
Szavak:
1 abbahagyni auf/hören

2 ablak das Fenster

3 adag die Portion

4 adapter der Adapter

5 adatok die Daten

6 adni geben

7 ágy das Bett

8 ajándék das Geschenk

9 ajánlani empfehlen

10 ajtó die Tür

11 akarni wollen

12 akarok ich will

13 akkor dann

14 alagút der Tunnel

15 alatt unter

16 alkalmanként gelegentlich

17 alkalmi munkás der Gelegenheitsarbeiter

18 alkalmilag bei Gelegenheit

19 alkalom die Gelegenheit

20 kedvező alakalom günstige Gelegenheit

21 alkoholmentes alkoholfrei

22 alkoholos (ital) alkoholisch

23 állás die Stelle


24 állat das Tier

25 állatkert der Zoo

26 állatorvos Tierarzt

27 allergia die Allergie

28 allergiás allergisch

29 állvány das Gerüst

30 állványoz aufrüsten

31 alma der Apfel

32 alsónadrág die Unterhose

33 aludni schlafen

34 álmatlan schlaflos

35 álmos schläfrig

36 aluljáró die Unterführung

37 amilyen hamar csak lehet so bald wie möglich

38 Anglia das England

39 angol englisch

40 antenna die Antenne

41 anya die Mutter

42 anyai mütterlich

43 anyaság die Mutterschaft

44 anyag das Material

45 anyós die Schwiegermutter

46 apa der Vater


47 apai väterlich

48 apaság die Vaterschaft

49 apátlan vaterlos

50 após der Schwiegervater

51 ápolónő die Krankenschwerster

52 április der April

53 aprópénz das Kleingeld

54 áram de Strom

55 áramszünet der Stromausfall

56 arany das Gold

57 arc das Gesicht

58 árúház das Kaufhaus

59 ásványvíz das Mineralwasser

60 asszony die Frau

61 asztal der Tisch

62 asztalos/nő der Tischler

63 átöltözni umziehen

64 átutalni überweisen

65 augusztus der August

66 autó das Auto

67 autópálya die Autobahn

68 az das

69 azonos gleich
B

70 baba das Baby

71 babaülés der Babysitz

72 bádogos der Klempner

73 baleset der Unfall

74 bal oldal die linke Seite

75 balra links

76 bank die Bank

77 bankszámla das Bankkonto

78 bár die Bar

79 barát der Freund

80 barna braun

81 beindít ausspringen

82 belépőjegy die Eintrittskarte

83 belső sáv die Innenspur

84 belváros die Innenstadt

85 bélyeg die Briefmarke

86 bemutatkozni sich vorstellen

87 bent drinnen

88 benzin das Benzin

89 benzinkút die Tankstelle

90 bérelni mieten
91 bérlő der Mieter

92 bérlet die Zeitkarte

93 beszélni sprechen

94 -ki beszél? wer spricht?

95 -beszélgetés das Gespräch

96 beteg krank

97 betűzni buchstabieren

98 bevásárlóközpont das Einkaufszentrum

99 birtokolni haben

100 -nekem van ich habe

101 bizonyítvány das Zeugnis

102 biztonság die Sicherheit

103 biztos sicher

104 -biztos benne? Sind Si sicher?

105 biztosítás die Versicherung

106 blúz die Bluse

107 bocsánat! Entschuldigung!

108 bolhapiac der Flohmarkt

109 bor der Wein

110 -borlap die Weinkarte

111 borda die Rippe

112 -bordatörés der Rippenbruch

113 boríték der Briefumschlag


114 borotválkozni sich rasieren

115 borotválkozom ich rasiere mich

116 borravaló das Trinkgeld

117 bors der Pfeffer

118 borzalmas schrecklich

119 bőr (anyag) das Leder

120 bőr (emberi) die Haut

121 börtön das Gefägnis

122 busz der Bus

123 -buszjárat die Buslinie

124 -buszpályaudvar der Busbahnhof

125 -buszmegálló die Bushaltestelle

126 buta dumm

127 bútor das Möbel n

128 bűnös schuldig

129 bűntelen schuldlos

130 bűntetés die Strafe

131 cég die Firma

132 cél das Ziel

133 ceruza der Bleistift

134 cigaretta die Zigarette


135 cím die Adresse

136 -megcímez adressieren

137 cipő die Schuhe

138 -cipőjavítás die Schuhreparatur

139 citrom die Zitrone

140 comb der Oberschenkel

141 cukor der Zucker

142 cukorbeteg der Diabetiker

143 cukrász der Konditor

144 cukrászda die Konditorei

145 család die Familie

146 családi állapot der Familienstand

147 csapat die Mannschaft

148 csatlakozás (utazási) der Anschluss

149 csatorna der Kanal

150 csavar die Schraube

151 cserélni umtauschen

152 csésze die Tasse

153 csinálni machen

154 csinos hübsch

155 csizma der Stiefel

156 csokoládé die Schokolade

157 csókolni küssen


158 csomag die Packung

159 csomagkiadó die Gepäckaufbewahrung

160 csoport die Gruppe

161 csúcsidő die Hauptverkehrszeit

162 csúnya hässlich

163 darab das Stück

164 de aber

165 defekt die Panne

166 délutánonként nachmittags

167 diák (iskolás) der Schüler

168 diák (egyetemen) der Student

169 dohánybolt das Tabakgeschäft

170 dohányozni rauchen

171 dolgozni arbeiten

172 dolgozó der Arbeiter

173 drága teuer

174 dupla doppel

175 ebéd das Mittagessen

176 édes süß


177 Egészségedre! Zum Wohl!

178 Egészségedre!(tüsszentésnél) Zur Gesundheit!

179 egészséges gesund

180 égni brennen

181 egy (számnév) eins

182 egy (névelő) ein, eine, ein

183 egy kevés ein wenig

184 egyedül allein

185 egyenesen geradeaus

186 egyetem die Universität

187 egyetértek ich bin einverstanden.

188 egyszer einmal

189 egyszerű einfach

190 együtt zusammen

191 éhes hungrig

192 éhség der Hunger

193 el- weg-

194 eladni verkaufen

195 eladó (foglalkozás) der Verkäufer

196 elég genug

197 elégedett zufrieden

198 élelmiszer das Lebensmittel

199 elem die Batterie


200 elérni erreichen

201 éles scharf

202 elfelejteni vergessen

203 elfogadni akzeptieren

204 elhozni abholen

205 elkerülő út die Umleitung

206 ellenőrizni kontrolieren

207 Elnézést! Verzeihung!

208 előétel die Vorspeise

209 első erste

210 eltölteni (időt) verbringen

211 elutazni abfahren

212 elveszíteni verlieren

213 elvitelre zum Mitnehmen

214 elvontatni abschleppen

215 emberek die Leute

216 emelet die Etage

217 énekelni singen

218 engedély die Genehmigung

219 engem mich

220 enni essen

221 épiteni bauen

222 épület das Gebäude


223 érdekes interressant

224 érdekel engem ich interressiere mich

225 erdő der Wald

226 érkezni ankommen

227 erős stark

228 értékes wertvoll

229 érteni verstehen

230 -Nem értem ich verstehe nicht

231 érvényes gültig

232 és und

233 észak der Nord

234 étel das Gericht

235 étlap die Speisekarte

236 étterem das Restaurant

237 év das Jahr

238 évente pro Jahr

239 ez minden das ist alles

240 ez dies

241 ezer tausend

242 ezüst silber

243 fa (anyag) das Holz


244 fa (növény) der Baum m

245 faanyag das Holzmaterial

246 fáj es tut weh

247 fal die Wand

248 falu das Dorf

249 falusi dörflich

250 fantasztikus fantastisch

251 fáradt müde

252 farm der Bauernhof

253 fehér weiß

254 fej Kopf m

255 -fejfájás die Kopfschmerzen

256 fekete schwarz

257 fél hét halb sieben

258 feleség die Frau

259 felett über

26 felírni aufschreiben

261 félni Angst haben

262 -félek ich habe Angst

263 felpróbálni anprobieren

264 félreértés das Missverständnis

265 fent oben

266 férj, férfi der Mann


267 festeni malen

268 fia (valakinek) der Sohn

269 fiatal jung

270 fiú Junge m

271 fiútestvér der Bruder

272 f izetés das Gehalt

273 fizetni zahlen

274 fodrász der Friseur

275 fog der Zahn

276 foglalás die Reservierung

277 foglalkozás der Beruf

278 foglalni reservieren

279 foglalt besetzt

280 fogorvos der Zahnarzt

281 fok (hőmrséklet) das Grad

282 folyékony/an fließend

283 folyó der Fluß

284 folyosó der Gang

285 fordítani übersetzen

286 forgalmi engedély die Kraftfahrzeugzulassung

287 forró heiß

288 fő haupt

289 főbérlő der Vermieter


290 főtt gekocht

291 főváros die Hauptstadt

292 főzni kochen, h.

293 friss frisch

294 fű der Rasen

295 függöny der Vorhang

296 fürdeni baden, h.

297 fürdőszoba das Badezimmer

298 fűszer die Würze

299 -fűszeres würzig

300 fűtés die Heizung

301 garancia die Garantie

302 garantálni garantieren

303 garázs die Garage

304 gazdaság die Wirtschaft

305 gondoskodni sorgen

306 gyakorolni üben

307 gyakran oft

308 gyalog zu Fuß

309 gyenge schwach

310 gyerek das Kind


311 gyógyszer das Medikament

312 gyógyszertár die Apotheke

313 gyors schnell

314 gyorsbüfé der Schnellimbiss

315 gyümölcslé der Fruchtsaft

316 hamar bald

317 hang die Stimme

318 hangos laut

319 harapófogó die Zange

320 harisnyanadrág die Strumpfhose

321 harmadik dritte

322 harminc dreißig

323 három drei

324 hasmenés der Durchfall

325 használni benutzen

326 használt gebraucht

327 hasznos nützlich

328 hát (testrész) der Rücken

329 hat sechs

330 határ (ország) die Grenze

331 hátizsák der Rucksack


332 hatvan sechzig

333 havazni schneien

334 havi bérlet die Monatskarte

335 havonta pro Monat

336 ház das Haus

337 házas verheiratet

338 hegy der Berg

339 hegycsúcs der Gipfel

340 helikopter der Hubschrauber

341 hely der Platz

342 helyes richtig

343 - ez igaz das ist richtig

344 helyett statt

345 helyjegy (vonat) die Platzkarte

346 hentes (foglalkozás) der Fleischer

347 hentes (üzlet) die Fleischerei

348 hét die Woche

349 hét (számnév) sieben

350 hetente pro Woche

351 hétfő der Montag

352 hetijegy die Wochenkarte

353 hétvége das Wochenende

354 hetven siebzig


355 hiba der Fehler

356 híd die Brücke

357 hideg kalt

358 himnemű männlich

359 hinni glauben

360 hír die Nachricht

361 híres berühmt

362 hitel das Darlehen

363 hitelkártya die Kreditkarte

364 hitelképesség die Kreditwürdigkeit

365 hivni rufen

366 hívja a rendőrséget! rufen Sie die Polizei!

367 visszahívom ich rufe zurück

368 hó der Schnee

369 hogyan wie

370 hol wo

371 holnap morgen

372 homok der Sand

373 hónap der Monat

374 honnan? woher?

375 hordani tragen

376 hossz die Länge

377 hosszú lang


378 hotel das Hotel

379 hozni, vinni bringen

380 hús das Fleisch

381 húsz zwanzig

382 húzni ziehen

383 hütőszekrény der Kühlschrank

384 idő die Zeit

385 időjárás das Wetter

386 időpont der Termin

387 Igaz wahr

388 igazolás die Bescheinigung

389 igazolvány der Ausweis

390 illemhely die Toilette

391 indulás (vonat) die Abfahrt

392 indulni (vonat) abfahren

393 információ die Auskunft

394 ing das Hemd

395 ingyenes frei

396 inni trinken

397 irány die Richtung

398 irásban schriftlich


399 iroda das Büro

400 iskola die Schule

401 ismételni wiederholen

402 ivóvíz das Trinkwasser

403 ízlés der Geschmack

404 izom der Muskel

405 január der Januar

406 jármű das Fahrzeug

407 játék das Spiel

408 játszani spielen

409 javasolni vorschlagen

410 javítani reparieren

411 jég das Eis

412 jegy der Fahrschein

413 - belépőjegy die Eintrittskarte

414 jelenteni (valamit) bedeuten

415 jó gut

416 jobb besser

417 jobb (irány) recht

418 jobbra rechts

419 julius der Juli


420 junius der Juni

421 kabát der Mantel

422 kalap der Hut

423 kalapács der Hammer

424 kanál der Löffel

425 kar der Arm

426 kártya die Karte

427 kassza die Kasse

428 kávé der Kaffee

429 kedd der Dienstag

430 kedves nett

431 kefe die Bürste

432 kék blau

433 kelet der Ost

434 kell (muszáj) müssen

435 kellemes angenehm

436 kenyér das Brot

437 kérdés die Frage

438 kérdezni fragen

439 kerek rund

440 kerékpár das Fahrrad


441 kérem bitte

442 keresni suchen

443 keresztül durch

444 kert der Garten

445 kés das Messer

446 késés die Verspätung

447 kész fertig

448 készpénz das Bargeld

449 kesztyű der Handschuh

450 kétszer zweimal

451 kettő zwei

452 kevés wenig

453 kevesebb weniger

454 kéz der Hand

455 kezdeni beginnen

456 kezdő der Anfänger

457 ki? wer?

458 kicsi klein

459 kiejteni aussprechen

460 kijárat der Ausgang

461 kilenc neun

462 kilencven neunzig

463 kilo das Kilo


464 kinek a..? wessen..?

465 kinyitni aufschließen

466 kirándulás der Ausflug

467 kitölteni ausfüllen

468 kivánni wünschen

469 kívül außer

470 kolbász die Wurst

471 komoly ernst

472 konzerv die Dose

473 konyha die Küche

474 korán früh

475 korház das Krankenhaus

476 ködös neblig

477 kölcsön das Darlehen

478 könnyű leicht

479 könyv das Buch

480 környék die Gegend

481 körülbelül etwa

482 köszönöm danke

483 kötetlen zwanglos

484 kövér dick

485 következő nächste

486 követni folgen


487 közel nah

488 közlekedés der Verkehr

489 között zwischen

490 krumpli die Kartoffeln

491 kulcs der Schlüssel

492 kutya der Hund

493 küldeni schicken

494 külön getrennt

495 láb das Bein

496 lakás die Wohnung

497 lakni wohnen

498 lámpa die Lampe

499 lány das Mädchen

500 lassan langsam

501 látni sehen

502 lenni sein

503 lent unten

504 lépcső die Treppe

505 levegő die Luft

506 levél der Brief

507 lift der Aufzug


508 lila lila

509 ma heute

510 madár der Vogel

511 magas groß

512 majdnem fast

513 május der Mai

514 már schon

515 maradni bleiben

516 március der März

517 második zweite

518 másolat die Kopie

519 megálló die Haltestelle

520 meglátogatni besuchen

521 meleg warm

522 mély tief

523 menni (gyalog) gehen

524 méret die Größe

525 mert weil

526 messze weit

527 mi? was?

528 mi (személyes névmás) wir


529 mind alle

530 mindig immer

531 mobil telefon das Handy

532 most jetzt

533 mozi das Kino

534 mutatni zeigen

535 müködni funktionieren

536 nadrág die Hose

537 nagy groß

538 nagyon sehr

539 nagyság die Größe

540 nap (égitest) die Sonne

541 nap der Tag

54 naponta pro Tag

543 nappali szoba das Wohzimmer

544 narancs die Orange

545 négy vier

546 negyedik vierte

547 negyven vierzig

548 nekünk für uns

549 nélkül ohne


550 nem nein (mondat elején), nicht (mondat közben)

551 német deutsch

552 nemzet die Nation

553 név der Name

554 nevetni lachen

555 normális normal

556 növény die Pflanze

557 nő die Frau

558 nulla null

559 nyak der Hals

560 nyár der Sommer

561 nyelv die Sprache

562 tanfolyam (nyelv) der Sprachkurs

563 nyers roh

564 nyitni öffnen

565 nyolc acht

566 nyolcvan achtzig

567 nyugat der West

568 nyugdíjas der Rentner

569 oklevél die Urkunde

570 október der Oktober


571 olaj das Öl

572 olcsó billig

573 oldal die Seite

574 olvasni lesen

575 óra die Uhr

576 orr die Nase

577 ország das Land

578 orvos der Arzt

579 orvosság die Medizin

580 férfi der Österreicher

581 osztani teilen

582 óta seit

583 ott dort

584 óváros die Altstadt

585 ő (férfi/nő) er/sie

586 ők sie

587 öltöny der Anzug m

588 ön, önök Sie

589 őr der Wächter

590 öreg, idős alt

591 örülni sich freuen

592 ősz (évszak) der Herbst

593 öt fünf
594 ötödik fünfte

595 ötven fünfzig

596 öv der Gürtel

597 páciens der Patient

598 pályaudvar der Bahnhof

599 panasz die Beschwerde

600 papír das Papier

601 pár das Paar

602 park der Park

603 parkolás das Parking

604 péntek der Freitag

605 pénz das Geld

606 pénzváltó die Wechselstube

607 perc die Minute

608 piac der Markt

609 pincér der Kellner

610 piszkos schmutzig

611 pohár das Glas

612 posta die Post

613 pótlék der Zuschlag

614 pulóver der Pullover


615 pumpa die Pumpe f

616 pumpálni pumpen

617 rádió das Radio

618 recepció die Rezeption

619 recepciós der Rezeptionist

620 reggel der Morgen

621 reggelente morgens

622 reggeli das Frühstück

623 rendben in Ordnung

624 rendelés die Bestellung

625 rendelni bestellen

626 rendőrség die Polizei

627 rendőr/nő der Polizist

628 repülni fliegen

629 repülőgép das Flugzeug

630 rossz schlecht

631 rögtön sofort

632 rövid kurz

633 ruha das Kleid

S
634 saját eigene

635 sajnálom es tut mir leid

636 sajnos leider

637 sajt der Käse

638 sapka die Mütze

639 sárga gelb

640 sarok die Ecke

641 sebesség korlátozás die Geschwindigkeitsbegrenzung

642 segíteni helfen

643 semmi nichts

644 senki niemand

645 sérült verletzt

646 sétálni spazieren

647 só das Salz

648 soha nie

649 sok viel

650 sör das Bier

651 sötét dunkel

652 sürgősen dringend

653 szabad frei

654 szabadidő die Freizeit

655 szabadság der Urlaub

656 száj der Mund


657 szakács/nő der Koch

658 szállítani liefern

659 szám die Nummer

660 számla die Rechnung

661 szappan die Seife

662 száraz trocken

663 száz hundert

664 szék der Stuhl

665 széles weit

666 szem das Auge

667 szemben gegenüber

668 szemüveg die Brille

669 szép schön

670 szeptember der September

671 szerda der Mittwoch

672 szeretnék ich möchte

673 szín die Farbe

674 színház das Theater

675 szív das Herz

676 szoba das Zimmer

677 szobalány das Zimmermädchen

678 szombat der Samstag

679 szomjas durstig


680 szomszéd der Nachbar

681 szótár das Wörterbuch

682 szűk eng

683 szükséges nötig

684 szülők die Eltern

68 szünet die Pause

686 szürke grau

687 takaró die Decke

688 találkozni sich treffen

689 találni finden

690 talán vielleicht

691 tanár der Lehrer

692 tánc der Tanz

693 tanulni lernen

694 tányér der Teller

695 táska die Tasche

696 tavasz der Frühling

697 tea der Tee

698 tegnap gestern

699 tej die Milch

700 tél der Winter


701 teli voll

702 teljesen ganz

703 templom die Kirche

704 tenger das Meer

705 térd das Knie

706 térkép die Karte

707 ternészetesen natürlich

708 tessék? wie bitte?

709 test der Körper

710 testvér (lány) die Geschwister

711 tető das Dach

712 tied (a te....) dein...

713 tiszta sauber

714 tíz zehn

715 tizenegy elf

716 tizenkettő zwölf

717 tó der See

718 tojás das Ei

719 több mehr

720 törölköző das Handtuch

721 tulajdonos der Besitzer

722 tű die Nadel

723 tükör der Spiegel


724 tűz das Feuer

725 új neu

726 ujj der Finger

727 unalmas langweilig

728 úr der Herr

72 úszni schwimmen

730 út der Weg

731 után nach

732 utas der Passagier

733 utazás die Fahrt

734 utazni fahren

735 utca die Straße

736 útlevél der Pass

737 utolsó letzte

738 üdvözölni wilkommen

739 ügyvéd der Anwalt

740 ülni sitzen

741 üres leer

742 üveg das Glas

743 üzlet das Geschäft


V

744 vacsora das Abendessen

745 vacsorázni zu Abendessen

746 vagy (kötőszó) oder

747 vaj die Butter

748 -val, -vel mit

749 valaki jemand

750 valami etwas

751 vallás die Religion

752 valószínűleg wahrscheinlich

753 várni warten

754 város die Stadt

755 vasárnap der Sonntag

756 vásárolni kaufen

757 vasút die Eisenbahn

758 vége das Ende

759 vékony dünn

760 velünk mit uns

761 veszélyes gefährlich

762 vezetni lenken

763 vezető (gépjármű) der Lenker

764 vidám lustig

765 világos hell


766 vinni tragen

767 virág die Blume

768 viszontlátásra auf Wiedersehen

769 visszajönni zurückkommen

770 víz das Wasser

771 vonat der Zug

772 völgy das Tal

773 zakó das Jacket

774 zárni schließ

775 zárva geschlossen

776 zavarni stören

777 zene die Musik

778 zokni die Socken

779 zöld grün

780 zöldség das Gemüse

781 zuhany die Dusche

782 zsebkendő das Taschentuch

783 zsemle das Brötchen

784 zsír das Fett

785 zsírszegény fettarm


- A, Ä (100) –
1. r, Abglantz, -es, - visszfény
2. abnorm – abnorm(ális)
3. abstrakt – elvont, absztrakt
4. absurd – képtelen
5. r, Abzug, -(e)s, -ü.e, - 1. levonás, 2. elvonulás, 3.
lefolyás, elköltözködés, 4. levonat, lenyomat
6. e, Administration, -n, - 1. ügyintézés, 2.
kiadóhivatal
7. administrieren, h., - 1. igazgat, 2. kezel,
adminisztrál
8. r, Admiral, -s, -e, - tengernagy
9. adoptieren, h., - örökbefogad
10. affektieren, h. – kényeskedik, affektál
11. r, Agent, -n, -n, - ügynök, ágens
12. e, Agentur, -, -n, - ügynökség
13. agressiv – erőszakos, agresszív
14. e, Agitation, -, -n, - agitáció
15. r, Agitator, -s, -en, - agitátor, népnevelő
16. agitieren, h., - agitál
17. e, Akademie, -, -i/en, - akadémia
18. e, Akazie, -, -n, - akác
19. akkumulieren, h., - felhalmoz, akkumulál
20. r, Akt, -(e)s, -e, - 1. cselekedet, 2. felvonás, 3.
akt
21. e, Akte, -, -n, - ügyirat, akta
22. e, Aktion, -, -en, - akció
23. aktiv – aktív
24. s, Aktiv, -s, -s, - (pol) aktíva
25. r, Aktivist, -en, -en, - (NDK) élmunkás
26. e, Aktivität, - , aktivitás
27. r, Akzent, -(e)s, -e, - 1. hangsúly, 2. ékezet
28. akzeptieren, h. - elfogad
29. r, Alabaster, -s, - alabástrom
30. alarmieren, h. – 1. fellármáz, 2. (fel)riaszt
31. r, Albaner, -s, -, albán (ember)
32. s, Album, -s, -s, (Alben) – album
33. e, Algebra, - , algebra
34. s, Alibi, -s, -s, - alibi
35. r, Alkohol, -s, -e, - alkohol
36. s, Almosen, -s, -, - alamizsna
37. Alois – Alajos
38. Alpen (tbsz) – Alpok, Alpesek
39. r, Altar, -s, -¨e, - oltár (Altäre)
40. e, Ambition, -, -en, - becsvágy, amibíció
41. amerikanisch – amerikai
42. e, Amnestie, -, i/en, - amnesztia
43. r, Anarchist, -en, -en, - anarhista
44. r, Anatom, -en, -en – anatómus
45. e, Anatomie – bonctan, anatómia
46. r, Anputz, -es, - cicoma
47. e, Antenne, -, -n, - antenna
48. antifaschistisch – antifasiszta
49. r, Antiquar, -s, -e, - régiségkereskedő
50. s, Antiquariat, -(e)s, -e, - antikvárium
51. e, Antiquität, -, -en, - régiség
52. r, Anzug, -(e)s, -üge, - 1. (férfi) öltöny, 2.
közeledés
53. r, Apostel, -s, - apostol
54. r, Apostroph, -s, -e, - hiányjel
55. r, Apparat, -(e)s, -e,- 1. készülék, berendezés,
műszer; 2. felkészültség; 3. szervezet.
56. r, April, -(s), -e, - április
57. r, Araber, -s, - arab (ember)
58. Arabi/en/ - Arábia
59. arabisch – arab
60. e, Arche, -, -n, - bárka
61. s, Archiv, -s, -e, - oktmánytár
62. r, Archivar, -s, -e, - levéltáros
63. s, Argument, -(e)s, -e, - érv
64. e, Ari/e, -, n, - ária
65. aristokratisch – arisztokrata
66. e, Arithmetik, - számtan, aritmetika
67. e, Arkade, -, -n, - árkád
68. artisch (földr) – arktikus
69. e, Armee, -, -n, - hadsereg
70. aromatisch – illatos, zamatos, aromás
71. s, Arsenal, -s, -e, fegyvertár
72. e, Art, -, -en, - 1. jelleg, 2. mód, 3. viselkedés,
magatartás es ist keine Art – micsoda dolog, hogy,
4. faj(ta)
73. e, Arteri/e, - , -n – ütőért
74. r, As, -ses, -se, - (kártya) ász
75. r, Asiate, - n, -n, - ázsiai (ember)
76. r, Aspekt, -(e)s, -e, -1. szemszög, 2. (tb)
kilátások, előjelek
77. asphaltieren, h. - aszfaltoz
78. r, Assistent, -en, -en, - 1. munkatárs, 2.
tanársegéd, asszisztens
79. assozieren, h. – társít, párosít, asszociál
80. r, Astronom, -s, -en, - csillagász, asztronómus
81. r, Athlet, - en, en, - atléta
82. e, Athletic, - atlétika
83. e, Athmosphäre, - , -n – légkör, atmoszféra
84. r. Atlantik, -s, - Atlanti-óceán
85. au – jaj!
86. e, Audi/enz, -, -en, - kihallgatás, audiencia
87. August – Ágost(on)
88. r, August – Augusztus
89. e, Ausdauer – kitartás
90. r, Ausdruck, -(e)s, -ücke, - kifejezés
91. auspacken, h. – kicsomagol
92. ausputzen, h. – 1. kitisztít, 2. felcicomáz, 3.
lehord, leszid
93. r, Ausschnitt, -(e)s, -e, - 1. kivágás, 2. metszet,
szelet, rész
94. e, Autobiographie, -, -n, - önéletrajz
95. r, Automat, -en, -en, - automata
96. s, Automobil, -s, -e, - autómobil
97. azurn – azúrkék
98. r, Äquator, -s - egyenlítő
99. e, Ära, -, Ärend, - korszak, éra
100. e, Ästhetik, - esztétika
***
- B (66) -
1. r, Backfisch, -es, -e – csitri
2. e, Balance, -, -n, 1. egyensúly, 2. (ker) mérleg
3. r, Balkon, -s, -e, - erkély
4. r, Ball, -(e)s, Bälle, - 1. labda, 2. bál
5. r, Ballen, -s, -köteg, csomag
6. r, Ballettänzer, -e, - balett-táncos
7. banal – banális
8. e, Bande, -, -n – banda
9. r, Bandit, -en, -en – bandita
10. r, Bank, -, en – bank
11. r, Bankier, -s, -s, - bankár
12. e, Bar, -, -s, - bár, mulató
13. e, Baracke, -, -n, - barakk
14. barbarisch – barbár
15. r, Barbier, -s, -e, - borbély
16. e, Barke, -, -n – Bárka
17. r, Baron, -s, -e, - báró
18. e, Basis, -, Basen, - alap, bázis
19. r, Baß, Basses, Bässe, - basszus
20. e, Bastie, -, -en, - bástya
21. s, Benzin, -s, -e – benzin
22. e, Besti/e, -, -n, - vadállat, bestia
23. bestimmt – (meg)határozott, bizonyos, biztos
24. e, Bible, -, -n, - Biblia
25. e, Bibliothek, -, -en, - könytár
26. r, Bibliotheker, - s, -e, - könyvtáros
27. s, Billard, -s, -e, - billiárd
28. s, Billet, -(e)s, -e, - (menet)jegy
29. blamieren – h. 1. szégyenben hoz, blamál; 2.
sich blamieren – felsül
30. blank – 1. fényes, tiszta; 2. sima; 3. csupasz
31. s, Blatt, -(e)s, -är, - 1. (növ) levél; 2. lap; 3.
cédula; er nimmt sich kein Blatt vor den Mund –
nem kertel
32. e, Blende, -, n – 1. (szem)ellenző, 2.
(fényképészet) fényrekesz; 3. vakajtó, vakablak
33. blenden – h. – 1. (meg)vakít; 2. (el)kápráztat
34. r, Blitz, - es, -e, - villám
35. blitzen, h. – 1. villámlik; 2. (fel)villan
36. r, Block, - (e)s, -öcke, - tönk
37. r, Block, -(e)s, -s, - tömb
38. e, Blockade, -, -n, - blokád
39. blockieren, h. – 1. zár alá vesz, körülzár; 2.
reteszel
40. blöd – hülye, bamba
41. e, Bluse, -, -n, 1. zubbony, 2. blúz
42. bombardieren, h. – bombáz
43. e, Bombe, -, - bomba
44. bomben, h. – bombáz
45. r, Bomber, -s, - bombázó
46. e, Borste, -, -n, - sörte
47. e, Botanik, - botanika
48. r, Botaniker, -s, - botanikus
49. boxen, h. – öklöz, bokszol
50. r, Boxer, -s, - ökölvívó, bokszoló
51. r, Böhme, -n, -n, - cseh
52. e, Börse, -, -n, - 1. pénztárca, erszény, 2. tőzsde
53. r, Brief, -(e)s, -e, - levél
54. e, Bronze – bronz
55. e, Brosche, -, -n, - bross, melltű
56. e, Broschüre, -, -n, - brosúra, röpirat
57. brummen, h. – morog, dörmög
58. brutal – brutális
59. e, Bude, -, -n, - bódé
60. s, Budget, -s, -s, - költségvetés
61. r, Bug, -(e)s, -üge, - 1. görbület, hajtás, 2. (állat)
szügy, 3. (hajó) orr, 4. nadrágvasalás
62. e, Bulle, -, -n, - bulla
63. r, Bus, -ses, -se, - (autó)busz
64. s, Büfett, -(e)s, -e, - büfé
65. r, Bürger, -s, - polgár
66. r, Bürgermeister, -s, - polgármester

***
- C (39) -
1. s, Café, -s, -s, - kávéház
2. r, Cellist, -en, -en, - csellista
3. s, Cello, -s, -s, - gordonka, cselló
4. s, Cellophan, -s, - celofán
5. s, Chamäleon, -s, -s, - kaméleon
6. r, Campignon, -s, -s, - csiperkegomba,
sampinyon
7. s, Chaos – káosz
8. r, Charakter, -s, -e, - 1. jellem, 2. jelleg
9. e, Charakteristik, -, -en, - jellemzés,
karakterisztika
10. chauffieren, h. – (autót) vezet
11. r, Chauffeur, -s, -e, - sofőr
12. r, Chauvinismus, - sovinizmus
13. r, Chef, -s, -e, - főnök
14. e, Chemie, - kémia
15. r, Chemiker, -s, - kémikus
16. chemisch – vegy(észet)i, kémiai
17. s, Chinin, -s – kinin
18. r, Chirurg, -en, -n, - sebész
19. e, Chirurgie, - sebészet
20. s, Chlor, -s – klór
21. chloren, h. – klóroz
22. s, Chloroform, -s, kloroform
23. e, Cholera – kolera
24. r/s, Chor1, -s, -e, - kórus (templomban)
25. r, Chor2 , -s, -öre, - kórus, kar
26. r, Chorist, -en, -en, - karénekes, kórista
27. s, Chor, -s, - króm
28. e, Chronik, -, -en, krónika
29. chronisch – idült, krónikus
30. chronologisch – időrendi, kronologikus
31. e, Clique, -, -n, - klikk
32. Co. (Compaigne) (röv) (a) tsa (társa); (b)
társaság, vállalat
33. s, Coupé, -s, -s, - kupé
34. s, Couplet, -s, -s, - kabarédal, kuplé
35. r, Coupon, -s, -s, - szelvény, kupon
36. e, Courage, - merészség
37. r, Cousin, -s, -s, unokafivér
38. e, Cousine, -, -n, unokanővér
39. e, Creme, -, -s, krém
***
- D (80) -

1. e, Dame, -, -n, - hölgy, dáma


2. datieren, h. – 1. keltez, 2. származik, datálódik
3. e, Dattel, -, -n, - datolya
4. s, Datum, -s, Daten - dátum; welches Datum
haben wir? – hányadika van?
5. e, Dauer, - 1. tartam, auf die Dauer – hosszabb
időre, 2. tartósság
6. defekt – hiányos, sérült
7. defensiv – védelmi, defenzív
8. definieren, h., meghatároz, definiál
9. s, Defizit, -s, -e, - hiány, deficit
10. deformieren, h. – eltorzít
11. degradieren, h. – lefokoz
12. r, Dekan, -s, -e, - dékán
13. deklamieren, h. – szaval, deklamál
14. e, Deklination, -, -en, - névszóragozás,
deklináció
15. deklinieren, h. , - (nyelvtani) ragoz, deklinál
16. e, Delegation, -, -en, - delegáció, küldöttség
17. delikat – gyönge, finom, kényes
18. demaskieren, h. - leleplez
19. demobilisieren, h. – (kat) leszerel
20. r, Demokrat, -en, -en, - demokrata
21. demokratisch – demokratikus, demokrata
22. demonstrieren, h. – 1. kimutat, bebizonyít, 2.
tüntet
23. denaturieren, h. - denaturál
24. denunzieren, h. - denunciál
25. deponieren, h. – letétbe helyez, deponál
26. deportieren, h. - deportál
27. r, Despot, -en, -en, - zsarnok, despota
28. s, Dessert, -s, -s, - csemege, desszert
29. destillieren, h. – lepárol, desztillál
30. s, Dezimalsystem, -s, - tizedes rendszer
31. r, Dialekt, -(e)s, -e, - dialektikus
32. dialektisch – 1. nyelvjárási, 2. dialektikus
33. e, Differenz, -, -en, - 1. különbség, 2.
különbözet, 3. (tb) nézetletérés
34. s, Diktat, -(e)s, -e, - 1. tollbamondás, 2.
diktátum
35. e, Diktatur, -, -en, - diktatúra
36. diktieren, h. - diktál
37. e, Dimension, -, -en, - méret, dimenzió
38. s, Diplom, -s, -e, - okirat, oklevál, 2. diploma
39. r, Diplomat, -en, -en, - diplomata
40. e, Diplomatie, -, -i/en, - diplomácia
41. diplomatisch – 1. diplomáciai, 2. diplomatikus
42. direkt – egyenes, közvetlen, direkt
43. e, Direktion, -, -en, - 1. (út)írány, 2. igazgatóság
44. e, Direktive, -, -n, - utasítás, direktiva
45. r, Direktor, -s, -en, - igazgató
46. r, Dirigent, -en, en, - karmester
47. dirigieren – igazgat, dirigál, vezényel
48. r,Diskus, -, -se, - diszkosz
49. e,Diskussion, -, -en, - vita
50. dissertieren, h. - értekezik
51. e,Disziplin, -, -en, – fegyelem, tudományág,
szak
52. disziplinarisch - fegyelmi
53. disciplieren, h. - fegyelmez
54. divers - különféle
55. r,Doktor, -s, -en - doktor
56. dominieren, h. - dominál
57. s,Doppel, -s, -, – 1. másodlat; 2. (sp) kettős,
páros
58. doppeln, h. – 1. megkettőz; 2. megtalpal
59. r,Doppelpunkt, -(e)s, -e, - kettőspont
60. doppelt – kétszeres, kettős
61. s,Doppelte, -n, – vminek kétszerese v. duplája;
ums Doppelte grösser – kétszer akkora
62. e,Dose, -, -n, – szelence, doboz; adag, dózis
63. dosieren, h. - adagol
64. r,Dossier, -s, -s, – irattartó, dosszié
65. r,Dozent, -s, -en, - docens
66. s,Dragee, -s, -s, - drazsé
67. r,Dramatiker, -s, -, - drámaíró
68. dramatisch – drámai
69. drastisch - drasztikus
70. r,Drill, -(e)s, - sulykolás
71. e,Droge, -, -n, - gyógyárú
72. r,Drogist, -en, -en – illatszerész,
gyógyárúkereskedő
73. s,Dromedar, -s, -e, – egypúpú teve
74. dudeln, h. - dúdolgat
75. r,Dunst, -es, -ü/-te – 1. pára, kigőzölgés; 2.
párolás, dunszt
76. dunsten, h. – párolog, gőzölög
77. s,Duplikat, -(e)s, -e - másodpéldány
78. e,Dusche, -, -n, - zuhany
79. s,Dutzend, -s, -e, - tucat
80. e,Dynamik, -, - dinamika

***
- E (39) -
1. s,Echo, -s, -s, - visszhang
2. echt – igaz(i), valódi
3. r,Effekt, -(e)s, -e – hatás, effektus
4. egal – 1. egyenlő, egyforma; 2. mindegy,
közömbös
5. egoitisch – önző, egoista
6. r,Elefant, -en, -en, - elefánt
7. elegant – választékos, elegáns
8. elektrisch – villanyos, villamos, elektromos
9. e,Elektrische, -n, -n, - villamos
10. elektrisieren, h. 1. (meg)villanyoz; 2. (átv)
felvillanyoz
11. e,Elektrizität, -, -en, - villamoság, elektromosság
12. s,Element, -(e)s, -e, - elem
13. elementar - elemi
14. e,Ellipse, -, -n, ellipszis
15. emigrieren, i., - emigrál
16. e,Energie, -, -n, energia
17. energisch – erélyes, energikus
18. r,Engel, -s, -, angyal
19. e,Enquete, -, -n, ankét
20. episch – epikai, epikus
21. e,Episode, -, -n, epizód
22. r,Erker, -s, - erkély
23. erwarten, h. 1. (meg)vár; 2. elvár
24. s,Erz, -es, -e, érc
25. essen, h. eszik, étkezik
26. s,Essen, -s, 1. evés; 2. étel
27. e,Ethik, - etika
28. etnisch – etnikai, népi
29. evakulieren, h., - kiütrít
30. evangelisch - evangélikus
31. e,Existenz, -, -en, 1. lét(ezés); 2. létfenntartás
32. existieren, h., - létezik, fennáll, egzisztál
33. exotisch - egzotikus
34. r,Extrakt, -(e)s, -e, - kivonat
35. extraordinär - rendkívüli
36. extrem – 1. szélső; 2. túlzó
37. s,Extrem, -s, -e, - véglet, szélsőség, túlzás
38. e,Extremität, -, -en, 1. véglet, szélsőség; 2.
végtag
39. r,Exzess, Exzesses, Exzesse – kicsapongás,
szertelenség, excesszus

***
- F (68) -
1. e,Fabrik, -, -en, - gyár
2. r,Fabrikant, -en, -en, - gyáros
3. s,Fabrikat, -(e)s, -e, - gyártmány
4. e,Fabrikation, -, gyártás
5. fabrizieren, h. - gyárt
6. fabulieren, h. - mesél
7. e,Fackel, -, -n - fáklya
8. faktisch - tényleges
9. e,Fakultät, -, -en, - 1. (egyetem) kar, fakultáns; 2.
képesség
10. falsch – 1. hamis; 2. hibás, téves
11. familiär – 1. családias, bizalmas; 2.
bizalmaskodó
12. r,Fanatiker, -s, -, - vakbuzgó, fanatikus (ember)
13. fanatisch – vakbuzgó, fanatikus
14. e,Fanfare, -, -en, - harsona
15. r,Fasan, -(e)s, -e(n) - fácán
16. fatal – végzetes, fatális
17. e,Fata Morgana, -, -nen, - délibáb
18. fälschen, h. – (meg)hamisít
19. fälschlich – hamis, téves
20. e,Feige, -, -n, - füge
21. fein – 1. vékony, apró, finom; 2. pontos, éles; 3.
kitűnő, kiváló; 4. tiszta; feines Gold – színarany; 5.
választékos, tapintatos, jómodorú, (ki)művelt,
előkelő
22. fesch – csinos, takaros
23. fest – 1. szilárd, erős, kemény; 2. tartós, állandó
24. s, Fest, -es, -e, 1. ünnep(nap); 2. ünnepély,
ünnepség
25. e,Figur, -, -en 1. alak; 2. termet, megjelenés; 3.
ábra; 4. báb; 5. figura
26. figurieren, h. – 1. ábrázol; 2. (szính) alakít; 3.
szerepel
27. figürlich – 1. képes, szemléletes; 2. képletes,
jelképes
28. r,Film, -(e)s, -e, - film
29. filmen, h. – 1. filmez; 2. megfilmesít
30. r/s,Filter, -s, -, - szűrő
31. filtern, h. - megszűr
32. r,Filz, -es, -e, - nemez, filc
33. filzig – 1. nemezszerű; 2. fukar
34. e,Finanz, -, -en, - pénzügy(ek)
35. finanziell – pénzügyi, anyagi
36. finanzieren, h. – pénzel, finanszíroz
37. e,Firma, -, Firmen - cég
38. fix – 1. állandó, szilárd, rögzített; 2. gyors,
ügyes; 3. fix und fertig (szólás) teljesen kész
39. fixieren, h. – 1. megállapít, meghatároz; rögzít;
2. (fénykép) fixál; 3. fixiroz
40. e,Flasche, -, -n, 1. palack, üveg; 2. (műsz.) csiga
41. e,Flinte, -, -n, - puska, flinta; die Flinte ins Korn
werfen (szólás) elcsügged
42. r,Flirt, -s, -s, - flört
43. flittern, h. – 1. csillog, ragyog, villog; 2.
csillogtat
44. flott – 1. ügyes, gyors, flott, szabad(on úszó v.
lebegő); 2. szabad, vidám, jókedvű
45. e,Flotte, -, -n, - hajóhad, flotta
46. e,Form, -, -en, - 1. alak, forma; 2. illem; der
Form wegen – a forma v. az illendőség kedvéért; 3.
küllem
47. formalitisch – foralista
48. e,Formalität, -, -en, - formaság, formalitás
49. s,Format, -(e)s, -e, - formátum, alak
50. e,Formel, -, -n, - 1. minta, formula; 2. képlet
51. formen, h. – 1. alakít, képez, formáz; 2. sich
formen - alakul, képződik, formálódik
52. formieren, h. – 1. felállít, felfejlődtet; 2. alakít,
képez; 3. sich formieren - felsorakozik
53. formulieren, h. – megfogalmaz, (meg)formuláz
54. r,Fotoaparat, -(e)s, -e, - fényképezőgép
55. förmlich – 1. formaszerű; 2. valóságos
56. frisch – 1. hűvös, friss; 2. új, (fel)újúlt; üde,
élénk
57. e,Frische, - 1. hűvösség, frissesség; 2. üdeség; 3.
fürgeség
58. frischen, h. – (fel)frissít, (fel)üdít
59. r,Friseur, -s, -e, - fodrász
60. frisieren, h. – (meg)fésül
61. e,Frisur, -, -en, hajviselet, frizura
62. e,Front, -, -en, 1. (épít) homlokzat; 2. (kat)
tűzvonal, arcvonal, front
63. fundieren, h., - 1. alapít; 2. alátámaszt,
megalapoz
64. r,Funktionär, -s, -e, funkcionárius
65. funktionieren, h. - működik
66. r,Fussball, -(e)s, -ä-e, - 1. labdarúgás; 2.
futballabda
67. r,Führer, -s, -, - 1. vezető; 2. vezér; 3. (könyv)
kalauz, ismertető
68. e,Fülle, -, 1. bőség, gazdagság; 2. teltség

***
- G (41) -
1. e,Gage, -, -n, - gázsi, fizetés
2. e,Galeere, -, -n, - gálya
3. e,Galerie, -, i/en, - 1. folyosó, tornác,
oszlopcsarnok; 2. (színház) karzat; 3. képtár
4. galoppieren, h., (i.) – vágtázik, vágtat, galoppozik
5. e,Galosche, -, -n, - sárcipő, kalocsni
6. e,Gamasche, -, -n, - 1. lábszárvédő, kamásli; 2.
bokavédő
7. r,Gang, -(e)s, äe, 1. járás, menés; 2. folyamat,
((le)folyás; 3. séta; 4. forduló, menet; 5. folyosó; 6.
(étkezés) fogás; 7. (műsz) (csavar)menet; 8. (bány)
(tel)ér; 9. (gépkocsi) sebesség(fokozat)
8. e,Garage, -, -n, - garázs
9. e,Garantie, -, -i/en, - kezesség, biztosíték,
jótállás, garancia
10. e,Garnitur, -, -en, - 1. felszerelés; 2. készlet,
garnitúra
11. s,Gas, -es, -e, - gáz
12. r,Gaukler, -s, -, - 1. mutatványos; 2. bűvész,
kókler
13. e,Gaze, -, -n, - géz
14. s,Gebein, -(e)s, -e, - 1. csont(váz); 2. (tb)
tetemek, (földi-)maradványok
15. e,Gelatine, -, zselatin
16. r,General, -s, -äe, tábornok
17. e,Generalprobe, -, -n, főpróba
18. e,Generation, -, -e, 1. emberöltő; 2. nemzedék
19. s,Genie, -s, -s, lángész, zseni
20. e,Geographie, -, földrajz
21. r,Geolog, -en, -en, geológus
22. e,Geometrie, -, -n mértan, geometria
23. gigantisch – óriási, gigászi
24. e,Giraffe, -, -n, zsiráf
25. r,Glantz, -es, -e fény, ragyogás, tündöklés
26. glänzen h. 1. fénylik, ragyog, csillog; 2. (átv)
kitűnik
27. r,Globus, -ses, Globen földgömb
28. r, Golf, (1) –(e)s, -e, tengeröböl
29. s, Golf, (2) –s, golf(játék)
30. r,Graf, -en, -en, gróf
31. e,Grammatik, -, -en, nyelvtan
32. e,Granate, -, -n, (kat) gránát
33. granulieren h. szemcséz, granulál
34. gravieren h. vés
35. r,Grund, -(e), -üe, 1. talaj, föld; 2. TELEK; 3.
fenék, alap; 4. vminek a mélye; 5. (műv) alap(ozás);
6. (átv) alap; auf Grund dessen, dass annak alaján,
hogy; im Grunde genomen alapjában (véve); 7. ok
36. r,Gucker, -s, -, látcső
37. r,Gummi, -s, -(s), gumi
38. gurgeln h. öblöget, gargarizál
39. r,Gurt, -(e)s, -e, 1. heveder; 2. öv
40. r,Gürtel, -s, -, öv, derékszíj
41. gürten h. (fel)övez
***
- H (32) -
1. s, Haar, -(e)s, -e, - haj(szál), szőr(szál), hajzat,
szőr(ö)zet
2. e, Harfe, -, -n, hárfa
3. r, Harfenist, -en, -en, hárfás
4. s, Haus, -es, -¨er, 1. ház
5. hausieren h - házal
6. r, Hausmeister, -s, -, házmester
7. e, Herde, -, -n, nyáj, csorda
8. herzig – helyes, kedves, bájos
9. r, Herzog, -(e)s, -e, (-öge), - herceg
10. e, Historie, -, -n, történelem
11. r, Historiker, -s, -, történész
12. historisch történeti, történelmi
13. e, Horde, -, -n, horda
14. r, Horizont, -(e)s, -e, lát(ó)határ
15. horizontal - vízszintes
16. e, Hortensie, -, -n, hortenzia
17. s, Hotel, -s, -s, szálloda
18. huldigen h. hódól
19. human – emberséges, humánus
20. e, Humanität, -, emberiesség, humanitás
21. humoristisch - humoros
22. r, Husar, -en, -en, huszár
23. e, Hyazinthe, -, -n, jáccint
24. e, Hyäne, -, -n, hiéna
25. r, Hydroplan, -(e)s, -e, vízirepülőgép
26. e, Hygiene, - egészségügy, higiéné
27. hygienisch – egészséges, higiénikus
28. e, Hymne, -, -n, himnusz
29. e, Hypnose, -, -n, hipnózis
30. hypnotisieren h. (meg)hipnotizál
31. e, Hypotese, -, -n, feltevés, hipotézis
32. hysterisch – hisztériás, hisztérikus
***
- I (79) -
1. ideal – 1. eszményi, ideális; 2. eszmei
2. s, Ideal, -s, -e, eszmány(kép)
3. idealisieren h. idealizál
4. idealitisch - idealista
5. e, Idee, -, -n, 1, eszme, elv; 2. fogalom; 3. ötlet
6. e, Ideenassoziation, -, -en, képzettársítás
7. identifizieren h. azonosít
8. identisch - azonos
9. e, Identität, -, -en, azonosság
10. e, Ideologie, -, -i/en, ideológia
11. s, Idiom, -s, -e, nyelvjárás
12. r, Idiot, -en, -en, idióta
13. s, Idyll, -s, -e, idill
14. illegal – 1. illegális; 2.(pol) földalatti, illegális
15. e, Illusion, -, -en, ábránd, illúzió
16. illusorisch – csalóka, illuzórikus
17. e, Illustration, -, -en, illusztráció
18. illustriert – képes, illusztrált
19. e, Imitation, -, -en, utánzás, utánzat
20. imitieren h. utánoz
21. immigrieren i. bevándorol
22. immoralisch - erkölcstelen
23. r, Imperialist, -en, -en, imperialista
24. imperialistisch - imperialista
25. imponieren h. imponál
26. importieren h. behoz, importál
27. e, Impression, -, -en, benyomás
28. improvisieren h. imponál
29. r, Impuls, -es, -e, ösztönzés, impulzus
30. indirekt - közvetett
31. indiskret - indiszkrét
32. e, Individualität, -, -en egyéniség
33. individuell - egyéni
34. s, Individuum, -s, -duen egyén, egyed
35. industrialisieren h. iparosít
36. e, Infektion, -, -en, fertőzés
37. e, Inflation, -, -en, infláció
38. e, Information, -, -en, tudósítás, tájékoztatás,
információ
39. informieren h. értesít, felvilágosít, tájékoztat
40. inhuman - embertelen
41. e, Injektion, -, -en, injekció
42. inklusive – beleértve, bezáróan
43. inkognito - rangrejtve
44. e, Inkonsequenz, -, -en, következetlenség
45. e, Inspektion, -, -en, 1. felügyelet; 2. szemle
46. r, Inspektor, -s, -en, felügyelő
47. inspizieren h. megszemlél
48. installieren h. 1. berendez; 2. (hivatalba) beiktat
49. e, Instruktion, -, -en, utasítás
50. instruktiv tanulságos
51. s, Instrument, -(e)s, -e, 1. szerszám, műszer; 2.
hangszer
52. insultieren h. inzultál
53. e, Integrität, -, épség, integritás
54. r, Intellekt, -(e)s, -e, értelem
55. intellektuell – értelmi, intellektuális
56. r, Intellektuelle, -n, -n, értelmiségi
57. intelligent – értelmes, intelligens
58. e, Intelligenz, -, -en, 1. értelmiség; 2.
értelmesség
59. e, Intensität, -, en, intenzitás
60. international – nemzetközi, internacionális
61. internieren h. internál
62. interpellieren h. interpellál
63. intervenieren h. interveniál
64. e, Intervention, -, -en intervenció
65. s, Interview, -(e)s, -s, interjú
66. intim – meghitt, bizalmas, intim
67. intolerant – türelmetlen
68. intrigant – cselszövő, intrikus
69. e, Intrige, -, -n, intrika
70. intrigieren h. fondorkodik, intrikál
71. e, Invasion, -, -en invázió
72. investieren h. beruház, invesztál
73. e, Invitation, -, en, meghívás
74. invitieren h. meghív
75. e, Inzidenz, -, en, beesés
76. e, Ironie, -, -i/en, irónia
77. ironisch - irónikus
78. irregulär - szabálytalan
79. isolieren h. (el)szigetel, izolál
***
- J (10) -
1. ja – igen, sőt, okvetlenül
2. e, Jacke, -, -n, (zakó)kabát, zeke
3. s, Jackett, -(e)s, -e, (kis)kabát
4. e, Jalousie, -, -i/en, zsalu
5. r, Jam, -s, -s, gyümölcsíz, dzsem
6. r, Journalist – hírlapíró, újságíró
7. r, Jude, -n, -n, zsidó
8. e, Jury, -, -s, zsüri
9. just, 1. éppen; 2. JUST! – CSAK AZÉRT IS!
10. jüdisch - zsidó
***
- K (169) -
1. s, Kabarett, -(e)s, -e, kabaré
2. s, Kabinet, -(e)s, -e, 1. benyíló; 2. szertár; 3.
kormány
3. r, Kader, -s, -, káder
4. s, Kaffee, -s, -(s), kávé
5. r, Kaffee, -s, -s, kávéház
6. r, Kafesatz, -es kávéalj
7. r, Kalender, -s, -, naptár
8. kalkulieren h. kalkulál
9. e, Kaligraphie, -, szépírás
10. e, Kalorie, -, i/en, kalória
11. e, Kaloshe, -, -n, sárcipő
12. e, Kamera, -, -s, fényképezőgép
13. r, Kamin, -s, -e, 1. kémény; 2. kandalló
14. e, Kammer, -, -n, kam(a)ra
15. r, Kanal, -s, ä-e, csatorna
16. kanalisieren h. csatornáz
17. r, Kandidat, -en, -en, 1. (tag)jelölt; 2. kandidátus
18. kandidieren h. 1. jelöl; 2. pályázik, kandidál
19. kandieren h. kandíroz
20. e, Kanne, -, -n, kanna
21. r, Kanzler, -s, -, kancellár
22. r, Kapaun, -s, -e, kappan
23. e, Kapazität, -, -en, kapacitás
24. e, Kapelle, -, -n, 1. kápolna; 2. zenekar
25. kapieren h. kapiskál
26. kapital – jelentős, kapitális
27. s, Kapital, -s, -e, tőke
28. r, Kapitalist, -en, -en, tőkés, kapitalista
29. kapitalistisch – tőkés, kapitalista
30. r, Kapitän, -s, -e, kapitány
31. kapitulieren h kapitulál
32. e, Kapsel, -, -n, tok, hüvely
33. e, Kapuze, -, -n, csuklya
34. r, Karabiner, -s, -, 1. karabély; 2. karabiner
35. karätig - karátos
36. kardinal – fontos, fő-, alap-, sark-
37. e, Karte, -, -n, 1. lap; 2. kártya; 3. jegy; 4. térkép;
5 étlap
38. e, Kartei, -, -en, kartoték
39. r, Kartograph, -en, -en, térképész
40. r, Karton, -s, -s, 1. karton; 2. doboz
41. e, Kaserne, -, -n, laktanya
42. e, Kasse, -, -n, pénztár
43. e, Kassette, -, -n, kazetta
44. r, Kassier, -s, -e, pénztáros
45. e, Kaste, -, -n, kaszt
46. s, Kastell, -s, -e, kastély
47. katastral - kataszteri
48. katastrophal - katasztrofális
49. e, Katastrophe, -, -n, katasztrófa
50. kategorisch - kategorikus
51. r, Kater, -s, -, 1. kandúr; 2. macskajaj
52. r, Katheder, -s, -, katedra
53. e, Kathedrale, -, -n, székesegyház
54. katholisch - katolikus
55. r, Kavalier, -s, -e, gavallér
56. e, Kaverne, -, -n, üreg
57. r, Käufer, -s, -, vevő, vásárló
58. keck – 1. hetyke; 2. szemtelen
59. r, Kelch, -(e)s, -e, kehely
60. keramisch - kerámiai
61. s, Kilo, -s, -(s) kiló
62. s v. r, Kipfel, -s, -, kifli
63. r, Kitt, -(e)s, -e, gitt
64. klappen h. 1. egyezik; 2. sikerül
65. e, Klapper, -, -n, kereplő
66. r, Klassiker, -s, -, klasszikus
67. klassisch - klasszikus
68. s, Klavier, -s, -e, zongora
69. r, Klient, -en, -en, ügyfél, kliens
70. s, Klima, -s, -s, éghajlat, klíma
71. klimatisch – éghajlati, klimatikus
72. klimpern h. 1 kalimpál; 2. csörömpöl
73. e, Klingel, -, -n, csengő
74. klingeln h. csenget
75. klingen h. (i) 1. cseng; 2. hangzik
76. e, Klinik, -, -en, klinika
77. e, Klinke, -, -n, kilincs
78. s, Kloster, -s, -ö-, kolostor
79. r, Koffer, -s, -, koffer
80. r, Kohlrabi, -(s), -(s), karalábé
81. e, Kolik, -, -en, bélgörcs
82. s, Kolleg, -s, -i/en, kollégium
83. r, Kollege, -n, -n, kartárs, kolléga
84. kollegial – kartársi, kollegiális
85. s, Kollektiv, -s, -, kollektíva
86. kolonial - gyarmati
87. e, Kolonie, -, -i/en, 1. gyarmat; 2. település
88. e, Kolonisation, -, gyarmatosítás
89. kolonisieren h. gyarmatosít
90. r, Kolonist, -en, -en, gyarmatos
91. kolorieren h. színez
92. r, Koloss, kolosses, Kolosse - kolosszus
93. kolossal - óriási
94. e, Komik, -, komikum
95. komisch – furcsa, komikus
96. s, Kommando, -s, -s, (kat) 1. parancs; 2.
parancsnokság; 3 különítmény
97. kommentieren h. kommentál
98. kommunal - községi
99. r, Kommunismus, - kommunizmus
100. r, Kommunist, -en, -en, kommunista
101. kommunitisch - kommunista
102. r, Komödiant, -en, -en, komédiás
103. e, Komödi/e, -, -n, 1. vígjáték; 2. (átv) komédia
104. e, Kompanie, -, -n, 1. (ker) társaság; 2. (kat)
század
105. komplizieren h. komplikál
106. komponieren h. komponál
107. r, Komponist, -en, -en, zeneszerző
108. e, Kondition, -, -en, 1. feltétel; 2. kondíció
109. e, Konferenz, -, -en, konferencia
110. e, Konjugation, -, -en, (nyelvt) igeragozás
111. konjugieren h. (igét) ragoz
112. e, Konserve, -, -n, konzerv
113. r, Konsorte, -n, -n, 1. társ; 2. cinkos
114. e, Konstitution, -, -en, 1. alkat, konstitúció; 2.
alkotmány
115. konstruieren h. szerkeszt, konstruál
116. e,Konstruktion, -, -en, 1. szerkesztés; 2.
szerkezet, konstrukció
117. r, Konsul, -s, -n, konzul
118. konsularisch - konzul
119. s, Konsulat, -(e)s, -e, konzulátus
120. r, Kontakt, -(e)s, -e, kontaktus
121. s, Kontigent, -(e)s, -e, hozzájárulás, részesedés,
kontingens
122. s, Konto, -s, Konten, számla
123. e, Kontrolle, -, -n, ellenőrzés
124. kontrollieren h. ellenőriz, kontrolál
125. konvenieren h. megfelel, konveniál
126. konzentrieren h. koncentrál
127. s, Konzept, -(e)s, -e, fogalmazvány
128. s, Konzert, -(e)s, -e, hangverseny
129. konzertieren h. hangversenyez
130. e, Konzession, -, -es, engedély, engedmény
131. r, Kopf, -(e)s, -ö-e, 1. fej; 2. fő, személy
132. e, Kopie, -, -n, másolat, kópia
133. kopieren h. másol
134. s, Kopierpapier, -s, -e, másolópapír
135. korrigieren h. korrigál
136. e, Kost, -, ellátás, koszt
137. kosten h. 1. megízlel, megkóstol; 2. kerül
(vmennyibe)
138. s, Kostüm, -s, e, 1. jelmez; 2. kosztüm
139. kratzen h. 1. vakar, kapar; sich kratzen -
vakaródzik
140. e, Kreatur, -, -en, teremtmény
141. e, Kredenz, -, -en, tálaló
142. r, Kreuzer, -s, -, 1. krajzár; (hajó) cirkáló
143. e, Krise, -, -n, válság, krízis
144. r, Kristall, -s, -e, kristály
145. e, Kritik, -, -en, 1. bírálat, kritika; 2. méltatás,
ismertetés
146. r, Kritiker, -s, -, bíráló, kritikus
147. kritisch 1. kritikai, bíráló; 2. válságos, kritikus
148. kritsieren h. bírál, kritizál
149. e, Krone, -, -n, korona
150. r, Kuckuck, -(e)s, -e, kakukk
151. r, Kukuruz, -(e)s, -e, kukorica
152. e, Kulisse, -, -n, színfal, kulissza
153. r, Kult, -(e)s, -e, 1. kultusz; 2. vallásgyakorlat
154. kultivieren h. 1. művel; 2. kultivál
155. e, Kultur, -, -en, 1. műveltség, kultúra; 2.
földművelés
156. kulturell - kulturális
157. e, Kunst, -, -ü-e, 1. művészet; 2. (mesteri)
tudás, tudomány
158. e, Kuppel, -, -n, kupola
159. e, Kupplung, -, -en, (müsz) 1. kapcsolás; 2.
kapcsoló
160. e, Kur, -, -en, 1. gyógykúra; 2. udvarlás, die
Kur machen v. schneiden udvarol, kurizál
161. e, Kuratel, -, -en, gondnokság
162. e, Kurbel, -, -n, forgatókar, forgattyú
163. kurbeln h. forgat, kurbliz
164. r, Kurier, -s, -e, futár
165. kurieren h. gyógyít, gyógykezel
166. r, Kurs, -es, -e, 1. tanfolyam, kurzus; 2.
(út)irány; 3. (pénz) árfolyam
167. e, Kurve, -, -n, 1. görbe; 2. forduló, kanyarulat
168. r, Kübel; -s, -, vödör
169. r, Kümmel, -s, kömény
***
- L (51) -
1. lackieren h. lakkoz
2. e, Lade, -, -en, 1. láda, szekrény; 2. fiók
3. s, Lager, -s, -, 1. fekvőhely; 2. (áll) vacok; 3.
TÁBOR; 4. raktár, telep; 5. (bány) telep; 6. csapágy
4. r, Laie, -n, -n, 1. világi, 2. laikus
5. r, Lakai, -en, -en, lakáj
6. e, Lampe, -, -n, lámpa
7. landen(1) h. partra száll
8. landen(2) i. 1. kiköt, partra száll; 2. (rep) leszáll
9. e, Lanze, -, -n, lándzsa
10. e, Larve, -, -n, 1. álarc; 2. (áll) álca, lárva
11. s, Laub, -(e)s, -e, lomb
12. r, Lauf, -(e)s, ä-e, 1. futás, iram; 2. mozgás; 3.
folyás; 4. elmúlás; 5. keringés; 6. pálya; 7. (zene)
futam; 8. puskacső
13. e, Lauge, -, -n, lúg
14. e, Laute, -, -n, lant
15. r v. s, Lavendel, -s, -, levendula
16. e, Lawine, -, -n, lavina
17. r, Lärm, -(e)s, lárma
18. lärmen h. lármázik
19. leck - lyukas
20. s, Leck, -(e)s, -e, lék
21. legalisieren h. törvényesít, legalizál
22. e, Legitimation, -, -en, 1. igazolás; 2. igazolvány
23. r, Leim, (e)s, -e, enyv
24. leimig - enyves
25. r, Lein, -(e)s, -e, len
26. e, Leiter, -, -n, létra
27. e, Lektion, -n, -en, 1. lecke; 2. megleckéztetés
28. s, Lexikon, -s, Lexika, 1. szótár; 2. lexikon
29. e, Libelle, -, -n, 1. (áll) szitakötő; 2. SZINTEZŐ
30. e, Linse, -, -n, lencse
31. liquidieren h. leszámol, likvidál
32. e, Liste, -, -n, jegyzék, lista
33. e, Lizenz, -, -en, engedély, licencia
34. lizitieren h. ráígér, licitál
35. e, Logik, - logikai
36. lokal – hely(bel)i
37. e, Lokomotive, -, -n, mozdony
38. lose – 1. laza; 2. könnyelmű
39. e, Lotterie, -, -i/en, sorsjáték
40. e, Luke, -, -n, 1. nyílás; 2. padlásablak
41. r, Lump, -(e)s, -en, gézengúz, korhely
42. lumpen h. lumpol
43. r, Lumpen, -s, -, rongy
44. lumpig 1. rongyos; 2. hitvány
45. e, Lupe, -, -n, magyító(üveg)
46. r, Luxus, -, luxus
47. e, Luzerne, -, -n, lucerna
48. e, Lücke, -, -n, rés, hézag
49. e, Lyrik, -, líra(i költészet)
50. r, Lyriker, -s, -, lírikus
51. lyrisch - lírai
***
- M (142) -
1. machen h. 1. (meg)csinál, (meg)tesz, cselekszik,
készít; 2. okoz, kelt, szerez, csinál
2. s, Magazin, -s, -e, 1. raktár; 2. képes folyóirat; 3.
(kat) raktár
3. e, Magie, -, mágia
4. magisch – bűvös, mágikus
5. r, Magnet, -(e)s, -e, mágnes
6. magnetisch – mágneses
7. r. Mai; -(e)s, -e, május
8. r, Makel, -s, -, szeplő, szégyenfolt
9. makellos - makulátlan
10. malmen h. szétzúz
11. e, Malven, -, -n, mályva
12. e, Mandarine, -, -n, (növ) mandarin
13. s, Mandat, -(e)s, -e, 1. megbízás; 2.
büntetőparancs; 3. mandátum
14. e, Mandel, -, -n, mandula
15. e, Mangel(2), -, -ë-n, mángorló
16. mangeln h. 1. mángorol; 2. hiányt szenved,
szűkölködik
17. e, Manie, -, -i/en, mánia
18. e, Manier, -, -en, 1. mód, modor; 2. modor,
viselkedés; 3. stílus
19. s, Manifest, -es, -e, kiáltvány, nyilatkozat
20. manifestieren h. 1. kinyilvánít; 2. tüntet; 3. sich
manifestieren – megnyilvánul, manifesztálódik
21. maniküren h. manikűröz
22. s, Manko, -s, -s, (ld Mangel/1), hiány(osság)
23. r, Mann, -(e)s, -ä-er, 1. férfi, ember; 2. férj; 3.
ember, fő
24. manövieren h. műveletez, manőverez
25. manuel – manuális, kézi
26. e, Mappe, -, -n, 1. térkép; 2. irattáska; 3. mappa
27. e, Margarine, -, margarin
28. e, Marionette, -, -n, báb
29. e, Mark(2), -, -, (pénz) márka
30. e, Marke, -, -n, 1. jegy, jel; 2. bélyeg; 3. (ker)
márka
31. markieren h. 1. (meg)jelöl, jelez; 2. márkáz; 3.
hangsúlyoz; 4. színlel, tettet
32. r, Marsch(1), -(e)s, -ä-e, 1. menet(elés); 2.
(zene) induló
33. r, Marschall, -s, -ä-e, tábornagy
34. marschieren i. menetel, masíroz
35. e, Masche, -, -n, 1. (tex) szem; 2. csokor, szalag
36. e, Maschine, -, -n, gép
37. r, Maschinist, -en, -en, gépész
38. e, Maske, -, -n, álarc
39. r, Maskenball, -(e)s, -ä-e, álarcosbál
40. maskieren h. 1. (ki)maszkíroz; 2. álcáz; 3. sich
maskieren – álarcot ölt
41. e, Massage, -, -n, masszázs, gyúrás
42. e, Masse, -, -n, tömeg
43. s, Material, -s, -i/en, anyag
44. materialistisch - materialista
45. e, Materi/e, -, -n, anyag, matéria
46. materi/ell 1. anyagi; 2. anyagias
47. e, Mathematik, -, mennyiségtan
48. e, Matratze, -, -n, matrac
49. e, Matrone, -, -n, matróna
50. r, Matrose, -n, -n, matróz
51. matt 1. bágyadt, lankadt; 2. fakó, tompa
52. s, Märchen, -s, -, mese
53. r, Märtyrer, -s, -, vértanú, mártír
54. r, Mäzen, -s, -e, mecénás, pártfogó
55. e, Mechanik, -, -en, 1. mechanika; 2.
mechanizmus, gépészet
56. mechanisch 1. mechanikai, gépi; 2. gépies,
mechanikus
57. meckern h. 1. mekeg; 2. elégedetlenkedik
58. e, Medaille, -, -n, érem, medália
59. s, Medaillon, -s, -s, nyakérem
60. e, Medizin, -, -en, 1. orvostudomány; 2.
orvosság
61. r, Mediziner, -s, orvostanhallgató, medikus
62. r, Meister, -s, -, 1. mester; 2. (sp) bajnok
63. e, Melodie, -, -i/en, dallam, melódia
64. melodiös - dallamos
65. e, Menükarte, -, -n, étlap
66. r, Mergel, -s, - márga
67. e, Messe, -, -n, 1. (ker) vásár; 2. (kat) étkezde; 3.
(egyh) mise
68. messen h. 1. lemér, (meg)mér
69. s, Metall, -s, -e, fém
70. e, Metallurgie, -, fémkohászat
71. s v. r Meter, -s, -, méter
72. e, Methode, -, -n, módszer
73. miauen h. nyávog
74. r, Militär(1), -s, -s, katona
75. s, Militär(2), -s, hadsereg, katonaság
76. militärisch 1. katonás; 2. katonai
77. e, Militz, -, -en, milícia
78. e, Milliarde, -, -n, milliárd
79. e, Million, -, -en, millió
80. r, Millionär, -s, -e, milliomos
81. e, Mimik, -, -en, arcjáték
82. mimisch - mimikai
83. e, Mimose. -, -n, mimóza
84. e, Miniatur, -, -en, miniatűr(festmény)
85. minimal - miniműlis
86. r, Minister, -s, -, miniszter
87. s, Ministerium, -s, Ministeri/en, minisztérium
88. e, Minute, -, -n, perc
89. r, Mischmasch, -es, -e, zagyvalék
90. e, Mischung, -, -en, 1. keverés; 2. keverék, elegy
91. r, Mitesser, -s, -, 1. evőtárs; 2. (orv) mitesszer
92. r, Mitfahrer, -s, -, 1. (úti)társ; 2. kocsikísérő
93. s, Mobiliar, -s, -e, bútorzat, ingóságok
94. e, Mobilien (tb) ingóságok
95. mobilisieren h. mozgósít
96. s, Mode, -, -n, divat
97. s, Modell, -s, -e, minta, modell
98. modellieren h. (meg)mintáz, modellez
99. modern(2) 1. modern; 2. divatos
100. modifizieren h. 1. módosít, modifikál; 2. sich
modifizieren, módosul
101. r, Mohr, -en, -en, szerecsen
102. e, Mole, -, -n, móló
103. s, Molekül, -s, -e, molekula
104. molestieren h. zaklat, molesztál
105. molett – kövérkés, molett
106. r, Moment(1) –(e)s, -e, pillanat
107. s, Moment(2), -(e)s, -e, 1. mozzanat; 2.
nyomaték
108. momentan - pillanatnyi
109. r, Monarch, -en, -en, uralkodó
110. e, Monarchie, -, i/en, monarchie
111. e, Montur, -, -en, mundér
112. s, Monument, -(e)s, -e, emlékmű, szobor
113. e, Moral, -, -en, 1. erkölcs; 2. tanulság
114. moralisch 1. erkölcsi; 2. erkölcsös
115. r, Most, -es, -e, must
116. s, Motiv, -s, -e, 1. indítóok, indíték; 2. motívum
117. r, Mörser, -s, -, mozsár
118. r, Mörtel, -s, -, habarcs, vakolat
119. mörteln h. vakol
120. r, Muff(1), -(e)s, -e, 1. dob; 2. muff
121. e, Muff(2), -, -en, muff, karmantyú
122. e, Mumi/e, -, -n, múmia
123. e, Munition, -, -en, lőszer
124. murmeln h. 1. mormog; 2. folyózik
125. murren h. mor(m)og
126. s, Muse/um, -s, Muse/en, múzeum
127. e, Musik, -, zene, mizsika
128. musikalisch 1. zenei; 2. zeneértő
129. r, Musiker, -s, -, zenész, muzsikus
130. musizieren h. zenél, muzsikál
131. r, Muskel, -s, -n; e, Muskel, -, -n, izom
132. muskelig - izmos
133. r, Musketier, -(e)s, -e, 1. muskétás; baka
134. s, Muss, -, szükségessség, kényszerűség
135. mustern h. 1. vizsgál(gat), szemügyre vesz; 2.
(kat) soroz
136. e, Mutter(1), -, -ü-, anya
137. e, Mutter(2), -, -n, (müsz) anya
138. r, Müller, -s, -, molnár
139. e, Myrte, -, -n, mirtusz
140. mysteriös - rejtélyes
141. mysterisch - misztikus
142. e, Mythe, -, -n, mítosz
***
- N (20) -
1. r, Nacken, -s, -, nyak(szirt), tarkó
2. e, Narzisse, -, -n, nárcisz
3. naschen h. - torkoskodik
4. e, Nase, -, -n, orr
5. e, Nation, -, -en, nemzet
6. national - nemzeti
7. e, Nationalität, -, -en, 1. nemzetiség; 2.
állampolgárság
8. r, Neger, -s, -, néger
9. nett – 1. kedves, szíves; 2. csinos, takaros; 3.
kereken, magyarán
10. s, Netz, -es, -e, háló
11. e, Norm, -, -n 1. szabály; 2. szabvány; 3. norma
12. normal – szabályos, normál(is)
13. normen h. szabványosít
14. e, Note, -, -n 1. jegyzet; 2. jegyzék; 3. hangjegy,
kotta; 4. osztályzat; 5. bankjegy
15. e, Notiz, -, -en, 1. jegyzet, feljegyzés; 2. tudomás;
von etw. Notiz nehmen – tudomást vesz valamiről
16. e, Novelle, -, -n, novella
17. e, Nudel, -, -n, metélt
18. null – nulla, semmi; null und nichtig –
érvénytelen, semmis; eins zu null – (sp) egy null
(1:0); null Uhr – nulla óra
19. e, Null, -, -en, 1. (számjegy) nulla; 2. semmi
20. numerisch – számszerű, számbeli
***
- O-Ö (27) -
1. e, Oase, -, -n, oázis
2. s, Objekt, -(e)s, -e, tárgy
3. s, Objektiv, -s, -e, tárgylencse
4. e, Ode, -, -n, óda
5. e, Offensive, -, -n, offenzíva
6. e, Oktave, -, -n, oktáva
7. okulieren h. (növ) szemez
8. e, Olympiade, -, -n, olimpiász
9. olympisch (sp) olimpiai
10. e, Oper, -, -n, opera
11. e, Operation, -, -en, 1. művelet; 2. (kat)
hadművelet; 3. (orv) műtét, operáció
12. operieren h. 1. működik, ténykedik; 2. (orv)
(meg)operál
13. opponieren h. ellenkezik, ellenez, (meg)opponál
14. r, Optiker, -s, -, látszerész
15. ordinär – 1. szokásos, mindennapi; 2.
közönséges, ordenáré
16. s, Organ, -s, -e, 1. szerv; 2. (sajtó)orgánum
17. e, Organisation, -, -en, 1. szervezet; 2. szervezés;
3. szervezkedés
18. organisch 1. szervi; 2. szerves
19. organisieren h. (meg)szervez
20. e, Orgel, -, -n, (zene) orgona
21. original 1. eredeti; 2. sajátos
22. r, Ozean, -s, -e, óceán
23. r, Ökonom, -en, -en, 1, gazdálkodó; 2. intéző; 3.
közgazdász
24. e, Ökonomie, -, -n, 1. gazdaság; 2. gazdálkodás;
3. közgazdaságtan; 4. takarékosság; 5.
gazdaságosság
25. ökonomisch 1. gazdasági; 2. takarékos; 3.
gazdaságos
26. s, Öl, -(e)s, -e, olaj
27. Österreich - Ausztria
***
- P (208) -
1. paar 1. páros; 2. néhány
2. s, Paar, -(e)s, -e, pár
3. paaren h. párosít; 2. sich ~ a)párosodik,
b)párosul
4. r, Pack(1), -(e)s, -e, csomag, köteg
5. packen h. 1. csomagol; 2. megragad, megfog
6. r, Packt, -(e)s, -e, egyezmány, paktum
7. packtieren h. 1. szerződik; 2. megállapodik; 3.
paktál
8. r, Palast, -(e)s, -ä-e, palota
9. e, Palme, -, -n, pálma
10. panieren h (ételt) paníroz
11. r, Panzer, -s, -, 1. páncél, vért; 2. harckocsi,
páncélos
12. panzern h. páncéloz, vértez
13. r, Papagie, -en, -en, papagáj
14. s, Papier, -s, e- 1. papír(os); 2. írat, papír,
igazolvány; 3. értékpapír
15. e, Pappe, -, -, 1. keménypapír, papírlemez; 2.
pép, ragasztó
16. r, Papst, -es, -ä-e, pápa
17. r, Paradeis, -, -er, (növ) paradicsom
18. r, Paragraph, -en, -en, szakasz, cikk, paragrafus
19. r, Pardon, -s, kegyelem, megbocsátás, bocsánat
20. paralell – párhuzamos
21. e, paralelle, -(n), -n, 1. párhuzamos; 2.
párhuzam
22. e, Parfümerie, -, -i/en, illatszertár
23. e, Parität, -, -en, paritás
24. r, Park, -(e)s, -e, park
25. parken h. parkol
26. s, Parkett, -(e)s, -e, 1. parkett(a); 2. (szính)
földszint
27. e, Parole, -, -n, jelszó
28. s, Parlament, -(e)s, -e, országgyűlés, parlament
29. e, Partei, -, -en, 1. párt; 2. (átv) párt; 3. (jog) fél
30. perteiisch 1. pártos; 2. részrehajló, elfogult
31. e, Partie, -, -n, 1. rész(let); 2. kirándulás, túra; 3.
játszma, parti; 4. házasság, parti; (ker) (áru)-tétel;
6. (zene) szólam
32. r, Partisan, -s (-en), -en, partizán
33. e, Parzelle, -, -n, telekrész, parcela
34. parzellieren h. feldarabol, (fel)parcelláz
35. passen h. 1. (bele-, hozzá- v. rá-)illik; 2.
megfelel; 3. figyel; 4. hozzáilleszt; 5 (sport) passzol
36. passend – ill(end)ő, megfelelő
37. passieren(1) h. 1. áthalad, átlép; 2. (át)tör
38. e, Passion, -, -en, 1. kedvtelés, passzió; 2.
szenvedély; 3. passió, szenvedés
39. e, Paste, -, -n, paszta, kenőcs
40. e, Pastete, -, -n, pástétom
41. patetisch - szenvedélyes
42. r, Patriot, -en, -en, hazafi
43. patriotisch - hazafias
44. e Patrone, -, -n, 1. töltény; 2. (műsz) patron,
minta
45. e, Patsche, -, -n, 1. sár; 2. (átv) pác, csáva
46. e, Pause, -, -n, 1. szünet; 2. átrajzolás, másolás
47. pausen h. (át)rajzol
48. r, Pëdagog, -en, -en, pedagógus
49. e, Pëdagogik, -, neveléstan, pedagógia
50. r, Pärchen, -s, -, párocska
51. s, Pech, -(e)s, -e, 1. szurok; 2. baj, pech
52. pedantisch – 1. pedáns, kínosan pontos; 2.
szőrszálhasogató
53. e, Pedell, -(e)s, (-en), -e(n) pedellus
54. e, Pension, -, -en, 1. nyugdíj; 2. penzió; 3.
nevelőintézet
55. perfekt – tökéletes, perfekt
56. e, Periode, -, -n, periódus
57. periodisch - periodikus
58. e, Person, -, -en, személy
59. e, Perspektive, -, -n, távlat
60. e, Perücke, -, -n, paróka
61. e, Pest, -, -en, pestis
62. e, Petersill/e, -, -n, petrezselyem
63. s, Petroleum, -s, petróleum
64. s, Petschaft, -(e)s, -e, pecsét(nyomó)
65. petzen h. árulkodik, megszól
66. s, Pflaster, -s, -, 1. tapasz; 2. kövezet
67. pflastern h. 1. (le)tapaszt; 2. (ki)kövez
68. e, Pforte, -, -n, (kis)kapu, porta
69. e, Phantasie, -, -i/en, 1. képzelet, fantázia; 2
ábránd
70. pfantasieren h. 1. ábrándozik, képzelódik;
ábránd
71. pfantastisch - fantasztikus
72. e, Pfase, -, -n, fázis, szakasz
73. r, Philosoph, -en, -en, filozófus
74. e, Philosophie, -, -i/en, filozófia
75. philosophieren h. bölcselkedik, filozofál
76. e, Phiole, -, -n, fiola, üvegcse
77. s, Photo, -s, -s, fénykép
78. r, Photograph, -en, -en, fényképész
79. e, Photographie, -, -i/en, 1. fényképészet;
fénykép
80. photographieren h. (le)fényképez
81. e, Phrase, -, -n, frázis
82. e, Physik, -, fizika
83. r, Physiker, -s, -, fizikus
84. physisch 1. természeti, fizikai; 2. testi, fizikai
85. r, Pianist, -en, -en, zongorista
86. picken h. 1. csipeget; 2. (meg)ragaszt; 3. ragad
87. pikant - pikáns
88. e, Pile, -, -n, pilula, pirula
89. r, Pilot, -en, -en, 1. pilóta; 2. révkalauz
90. r, Pinscher, -s, -, pincsi
91. r, Pionier, -s, -e, 1. útörő, pionír; 2. (kat) utász
92. e, Pistole, -, -n, pisztoly
93. plagiieren h. plagizál
94. plakatieren h kifüggeszt, kiplakatíroz
95. r, Planet, -en, -en, bolygó
96. e, Planke, -, -n, 1. deszka; 2. palánk
97. e, Plattform, -, -en, 1. emelvény; 2. (vasút)
kocsiperon
98. r, Platz, -es, -ä-e, 1. hely; 2. tér
99. platzen(1) h. pukkan
100. platzen(2) i. szétpukkad
101. plätschern h. 1. csobog; 2. lubickol
102. e, Plombe, -, -n, plomba
103. e, Poesie, -, i/en, 1. költészet; 2. költemény
104. r, Poet, -en, -en, költő, poéta
105. r, Pol, -s, -e, 1. (földr) sark; 2. pólus
106. polieren h. 1. csiszol, fényez, políroz; 2. (átv)
(ki)palléroz
107. e, Politik, -, -en, politika
108. r, Politiker, -s, -, politikus
109. politisch 1. politikai; 2. politikus, célszerű
110. politisieren h. politizál
111. pompös - pompás
112. e, Populariät, -, népszerűség
113. populär - népszerű
114. e, Pore, -, -n, pórus
115. porös – lyukacsos, porózus
116. r, Porti/er, -s, -s, kapus, portás
117. e, Portion, -, -en, adag
118. s, Porträt, -(e)s, -e, arckép
119. r, Porträtist, -en, -en, arcképfestő
120. s, Porzellan, -s, -e, porcelán
121. s, Posamnet, -(e)s, en, passzomány
122. e, Posaune, -, n, harsona, puzon
123. e, Pose, -, -n, helyzet, póz
124. posieren h. pózol
125. e, Position, -, -en, 1. helyzet, állapot; 2. állás,
pozíció
126. positiv - pozitív
127. e, Positur, -, -en, testtartás
128. e, Post, -, -en, posta
129. r, Posten, -s, -, 1. állás; 2. (kat) őr(ség); 3.
őrhely; 4. (ker) tétel
130. postieren h. odaállít
131. potenzieren h. hatványoz
132. e, Praktik, -, -en, 1. gyakorlat; 2. (tb) fogás,
fortély
133. praktisch – gyakorlati, praktikus
134. r, Pranger, -s, -, pellengér
135. e, Pratze, -, -n, mancs
136. prächtig – pompás, remek
137. s, Prädikat, -(e)s, -e, állítmány
138. e, Prämi/e, -, -n, prémium
139. prämieren h. díjaz, premizál
140. e, Präposition, -, -en, (nyelvt) elöljáró,
viszonyszó
141. präsentieren h. 1. felajánl, prezentál; 2.
előterjeszt
142. predigen h. prédikál
143. e, Predigt, -, -en, prédikáció
144. e, Premi/ere, -, -n, bemutató
145. e, Presse, -, -n, 1. sajtó; 2. prés; 3. baj,
szorultság
146. pressen h. sajtol, présel
147. s, Prinzip, -s, -e, elv
148. privat – privát, magán, személyes
149. s, Privileg, -(e)s, -i/en, kiváltság
150. e, Probe, -, -n, próba
151. proben h. próbál
152. probieren h. (meg)próbál
153. s, Problem, -s, -e, probléma
154. problematisch – bizonytalan, problematikus
155. s, Produkt, -(e)s, -e, 1. termék, gyártmány; 2.
(menny) szorzat
156. s, Produktion, -, -en, 1. termelés, gyártás; 2.
produkció, mutatvány
157. e, Produktivität, -, termelékenység
158. r, Produzent, -en, -en, termelő
159. produzieren h. 1. létrehoz, előállít; 2. bemutat,
produkál
160. e, Profession, -, -en, hivatás
161. professionell - hivatásos
162. r, Professor, -s, -en, (egyetemi) tanár,
professzor
163. r, Profit, -(e)s, -e, profit, haszon
164. profitieren h. profitál
165. s, Programm, -s, -e, 1. műsor, program; 2.
munkaterv
166. programmatisch - programszerű
167. e, Progression, -, -en, 1. haladás; 2. (menny)
haladvány
168. s, Projekt, -(e)s, -e, terv(ezet)
169. projektieren h. tervez, terve vesz
170. prolongieren h. prolongál
171. e, Promenade, -, -n, 1. séta; 2. sétány
172. r, Propagandist, -en, -en, propagandista
173. propagieren h. 1. hirdet, propagál; 2. terjeszt
174. r, Prophet, -en, -en, próféta
175. prophezei/en h. (meg)jósol
176. prosaisch - prózai
177. pros(i)t!; Egészségére! Egészségedre!
178. r, Prospekt, -(e)s, -e, 1. kiállítás; 2. ismertető,
prospektus
179. protegieren h. pártfogol
180. r, Protest, -es, -e, óvás, tiltakozás
181. protestieren h. tiltakozik, protestál
182. s, Protokoll, -s, -e, jegyzőkönyv
183. protokollieren h. jegyzőkönyvez
184. e, Provinz, -, -en, 1. vidék; 2. tartomány
185. provinzial 1. vidéki; 2. tartományi
186. e, Provision, -, -en, járulék, provízio
187. provisorisch – ideiglenes, provizórikus
188. provozieren h. provokál
189. e, Prozedur, -, -en, eljárás, procedúra
190. e, Publikation, -, -en, 1. közzététel; 2.
közlemény
191. s, Publikum, -, közönség
192. publizieren h. közöl
193. r, Pudel, -s, -, uszkár
194. r, Puder, -s, -, hintőpor, púder
195. pudern h. (be)púderez
196. puffen h. 1. puffogtat; 2. püföl
197. r, Puls, -es, -e, érverés, ütőér, pulzus
198. pulsieren h. lüktet
199. s, Pult, -(e)s, -e, 1. pult; 2. emelvány, pulpitus
200. e, Pumpe, -, -n, szivattyú
201. pumpen h. 1. szivattyúz; 2. kölcsönöz
202. r, Punkt, -(e)s, -e, pont
203. punktieren h. 1. (ki)pontoz; 2. (orv) pungál,
csapol
204. e, Pupille, -, -n, pupilla
205. purgieren h. 1. (meg)tisztít; 2. (orv) purgál,
meghajt
206. r, Putsch, -es, -e, puccs
207. r, Putz, -es, -e, 1. cicoma, dísz; 2. vakolat
208. putzen h. 1. (meg)tisztít; 2. díszít; 3. vakol
***
- Q (8) -
1. qualifiziert – 1. minősített; 2. szakképzett
2. r, Qualität, -, -en, 1. minőség, kvalitás; 2
képesség, kvalitás
3. e, Quantität, -, -en, mennyiség, kvantitás
4. r, Quark, -(e)s, -e, 1. túró; 2. VACAK,
SEMMISÉG
5. s, Quartier, -s, -e, szállás, kvártély
6. r, Quartz, -es, -e, kvarc
7. e, Quote, -, -n, hányad
8. r, Quotient, -en, -en, (menny) hányados
(kvóciens)
***
- R (116) -
1. e, Raab(2), -, Rába (Raab a németben Győr neve
is!)
2. s, Rad, -(e)s, -ä-er, 1. kerék; 2. kerékpár
3. radieren h. 1. radíroz; 2. (műv) karcol
4. s, Radio, -(e)s, -s, -s, rádió
5. raffinieren h. finomít
6. raffiniert 1. finomított; 2. kifinomult; 3. rafinált,
körmönfont
7. e, Rampe, -, -n, 1. feljáró; 2. (vasút) rakodó; 3.
rivalda
8. randalieren h garázdálkodik
9. r, Rang, -(e)s, - ä-e, rang, rendfokozat
10. rangieren h. 1. (vasút) rendez, tolat; 2.
(rangsorban) sorol
11. rapid - gyors
12. e, Raspel, -, -n, reszelő, ráspoly
13. raspeln h. reszel
14. e, Rasse, -, -n, faj(ta)
15. e, Rate, -, -n, 1. (ker) részéet; 2. részesedés,
járulék, ráta
16. rationalisieren h. ésszerűsít, racionalizál
17. r, Raub, -(e)s, 1. rablás; 2. zsákmány
18. rauben h (el)rabol
19. reagieren h. (vissza)hat, reagál
20. reaktionär - reakciós
21. real 1. való(ságos), reális; 2. dologi, tárgyi
22. realisieren h. megvalósít, realizál
23. e, Realität, -, -en, 1. valóság, realitás; 2. (tb)
tények
24. r, Rebell, -en, -en, lázadó, rebellis
25. rebellieren h. fellázad
26. rebellisch – lázadó, rebellis
27. reduzieren h. csökkent, redukál
28. e, Reede, -, -n, (hajó) rév
29. r, Reeder, -s, -, hajótulajdonos
30. e, Referenz, -, -en, ajánlás
31. referieren h. előad, referál
32. reflektieren h. 1. (fényt) visszaver; 2. igényt tart,
reflektál; 3. gondolkodik, elmélkedik
33. reformieren h. (meg)reformál
34. e, Regel,, -, -n, szabály
35. regeln h. szabályoz
36. e, Regie, -, -i/en, 1. jövedék; 2. rezsi; 3. (film v.
szính) rendezés
37. regieren h. uralkodik
38. s, Regiment, -(e)s, -e, (kat) ezred
39. e, Region, -, -en, táj(ék), régió
40. registrieren h. 1. lajstromoz, bejegyez, iktat; 2.
feljegyez, regisztrál
41. regulär 1. szabályos; 2. reguláris
42. regulieren h szabályoz
43. r, Reim, -(e)s, -e, 1. rím; 2. rigmus, versike
44. reimen h. 1. rímel; 2. sich ~ a) rímel; b)
összeillik, összefér
45. r, Reis(1), -es, -e, rizs
46. reissen(1) h. 1. (el)tép, (el)szakít; 2. ránt, húz; 3.
cibál, rángat; 4. rajzol; 5. szaggat
47. e, Reklamation, -, -en, felszólamlás
48. e, Reklame, -, -en, reklám
49. reklamieren h. reklamál
50. r, Rekrut, -en, -en, újonc, rekruta
51. e, Relation, -, -en, viszony(lat)
52. s, Relikt, -(e)s, e, maradvány
53. e, Reliqui/e, -, -n, ereklye
54. s, Rendezvous, -, -, légyott, találka
55. renovieren h. renovál
56. reorganisieren h újjászervez
57. e, Reparation, -, -en, 1. (meg- v. ki-)javítás; 2.
jóvátétel
58. reparieren h. 1. megjavít, megreparál; 2.
jóvátesz, reparál
59. e, Reportage, -, -n, tudósítás, riport
60. r, Reporter, -s, -, tudósító
61. r, Repräsentant, -en, -en, képviselő
62. repräsentieren h. reprezentál; 2. képvisel
63. reproduzieren h. 1. felidéz, reprodukál; 2.
másol
64. e, Republik, -, -en, köztársaság
65. e, Reserve, -, -n, 1. tartalék; 2. tartózkodás
66. reservieren h. fenntart, rezervál
67. e, Residenz, -, -en, székhely
68. e, Resistenz, -(e)s, ellenállás
69. r, Respekt, -(e)s, tisztelet, respektus
70. respektieren h. tisztel, respektál
71. s, Restaurant, -s, -s, étterem, vendéglő
72. restaurieren h. helyreállít, restaurál
73. retardieren h. késleltet
74. e, Retorte, -, -n, lombik, retorta
75. r, Rettich, -(e)s, -e, retek
76. e, Revanche, -, -n, . viszonzás; 2. bosszú, reváns;
3. (sp) visszavágó mérkőzés
77. e, Reverenz, -, -en, 1. tisztelet, reverencia; 2. bók
78. revidieren h. átvizsgál, revideál
79. richtig 1. helyes, jó; 2. igazi; 3. csakugyan,
igaz(án)
80. r, Ring, -(e)s, -e, 1. gyűrű; 2. körút; 3. (sp)
szorító, ring
81. riskieren h. (meg)kockáztat
82. rivalisieren h. vetélkedik
83. e, Rivalität, -, -en, vetélkedés
84. robust – erős, tagbaszakadt
85. r, Rocken, -s, -, rokka
86. r, Roggen, -s, rozs
87. r, Rollanden, -s, -ë-, 1. ablakredőny; 2.
kirakatredőny
88. e, Rolle, -, -n, 1. görgő, henger; 2. tekercs; 3.
mángorló; 4. szerep
89. rollen(1) h. 1. gördít; 2. (össze)csavar; 3.
mángorol; 4. dübörög
90. rollen(2) i. gördül, gurul
91. r, Roman, -s, -e, regény
92. romantisch 1. romantikus; 2. regényes,
romantikus
93. rosa - rózsaszínű
94. e, Rose, -, -n, rózsa
95. r, Rosmarin, -s, rozmaring
96. r, Rost, -(e)s, -e, 1. rozsda; 2. rostély
97. rosten h. (i.) megrozsdásodik
98. rot, röter, rötest, - piros, vörös
99. s, Rotwild, -(e)s, rőtvad
100. röcheln h. hörög
101. röntgen h.(meg)röntgenez
102. e, Röte, -, -n, pír, vörösség
103. e, Rubrik, -, -en, rovat
104. r, Ruck, -(e)s, -e, lökés
105. e, Ru/ine, -, -n, rom
106. rund 1. kerek; 2. gömbölyű
107. e, Runde, -, -n, 1. kör(járat); 2. kerekség,
gömbölyűség
108. e, Runzel, -, -n, ránc
109. runzeln h. 1. ráncol; sich ~ ráncosodik
110. r, Russe, -n, -n, orosz (ember)
111. e, Russin, -, -nen, orosz (nő)
112. rutiniert – gyakorlott, ügyes
113. e, Rübe, -, -n, répa
114. rücken(1) h. (el)tol, (el)mozdít
115. rücken(2) i. mozdul
116. rückwärts 1. hátra(felé); 2. hátul
***
- S (174) -
1. sabotieren h. szabotál
2. r, Sack, -(e)s, -ä-e, 1. zsák; 2. zseb; 3. zacskó
3. sacken h. zsákol
4. r, Safran, -s, -e, (növ) sáfrány
5. r, Saft, -(e)s, -ä-, 1. nedv; 2. lé
6. saftig 1. leves(es); 2. (átv) vaskos
7. e, Sage, -, -n, (mende)monda
8. e, Saison, -, -s, idény
9. r, Salat, -(e)s, -e, saláta
10. r, Saldo, -s, -s, (Salden, Saldi) egyenleg
11. r, Salon, -s, -s, szalon
12. s, Salut, -(e)s, -e, üdvözlet, tisztelgés
13. salutieren h. (kat) tiszteleg
14. s, Salz, -es, -e, só
15. salzen h. (meg)sóz
16. e, Sandale, -, -n, szandál
17. r, Sang, -(e)s, -ä-e, ének
18. r, Sanitäter, -s, -, (kat) szanitéc
19. e, Sardine, -, -n, szardínia
20. r, Satellit, -en, -en, csatlós
21. e, Satire, -, -n, gúnyirat, szatíra
22. r, satz, -es, -ä-e, 1. ugrás; 2. üledék; 3. készlet; 4.
(nyelvt) mondat; 5. (nyomd) szedés
23. s, Schach, -(e)s, sakk(játék)
24. e, Schachtel, -, -n, doboz, skatulya
25. r, Schal, -s, -e, sál
26. e, Schanzen, -, -n, sánc
27. schanzen h. sáncol
28. e, Schar, -, -en, sereg
29. r, Scharm, -(e)s, báj
30. schattieren h. árnyékol
31. e, Scheme, -s, -s, minta, vázlat
32. scheuern h. 1. dörzsöl; 2. súrol
33. r, Schi, -s, -er, (sp) sí
34. e, Schinene, -, -n, sín
35. r, Schild(1), -(e)s, -e, pajzs
36. s, Schild(2), -(e)s, -er, 1. cégér, cégtábla; 2.
névtábla; 3. címke; 4. (címke) ellenző
37. e, Schindel, -, -n, zsindely
38. r, Schinder, -s, -, 1. gyepmester, sintér; 2. (átv)
embernyúzó
39. r, Schinken, -s, -, sonka
40. schlampig – lompos, rendetlen
41. r, Schleim, -(e)s, -e, nyál(ka)
42. schleimig – nyálas, nyálkás
43. r, Schlendrian, -s, -e, 1. nemtörődömség,
rendetlenség; 2. nemtörődöm v. rendetlen ember
44. e, Schleppe, -, -n, 1. (ruha)uszály; 2. (gúny)
kíséret, slepp
45. schleppen h. 1. hurcol, húz, vonszol, vontat; 2.
cipel; 3. sich ~ vánszorog
46. r, Schlitz, -es, -e, nyílás, rés
47. schlitzen h. (fel)hasít
48. r, Schluck, -(e)s, -e, korty
49. schlucken h. (le)nyel
50. r, Schluss, Schlusses, Schüsse, 1. (be)zárás; 2.
befejezés, berekesztés, vég
51. schmatzen h. 1. csámcsog; 2. cuppant
52. e, Schminke, -, -n, (arc)festék
53. schminken h. 1. kifest, kendőz; 2. sich ~ (ki)festi
v. kendőzi magát
54. r, Schmirgel, -s, csiszoló(szer)
55. schmirgeln h. csiszol, smirgliz
56. schmutzig 1. piszkos; 2. romlott, illetlen; 3.
fösvény, fukar
57. r, Schnaps, -es, -ä-e, pálinka
58. e, Schnauze, -, -n, 1. (áll) orr, pofa; 2. (edény)
száj, torok, csőr
59. schneidig – jóvágású, nyalka
60. r, Schnitt, -(e)s, -e, vágás, metszés
61. r, Schock(1), -(e)s, -e, 1. lökés, rázkódás; 2.
idegsokk
62. s, Schock(2), -(e)s, -e, 1. csomó, halom; 2.
hatvan darab
63. s, Schokolade, -, -n, csokoládé
64. r, Schopf, -(e)s, -ö-e, 1. üstök; 2. (toll)bóbita
65. schräg – ferde, rézsútos
66. e, Schublade, -, -n, fiók
67. e, Schule, -, -n, 1. iskola; tanítás
68. schulen h. 1. tanít, oktat; 2. iskoláz, képez; 3.
leckéztet; 4. idomít, dresszíroz
69. r, Schulmeister, -s, -, iskolamester
70. r, Schuster, -s, -, cipész
71. r, Schwabe(1), -n –n, sváb (ember)
72. e, Schwabe(2), -, -n, svábbogár
73. r, Schwager, -s, -ä-, sógor
74. e, Schwalbe, -, -n, fecske
75. r, Schwindel, -s, 1. szédülés; 2. szédelgés
76. e, Schwindelei, -, -en, csalás, szélhámosság
77. schwindeln h. 1. szédül; 2. szédeleg,
szélhámoskodik, csal
78. r, Schwindler, -s, -, csaló, szélhámos
79. e, Sekte, -, -n, szekta
80. e, Sektion, -, -en, 1. boncolás; 2. (ügy)osztály; 3.
körzet, kerület, csoport
81. e, Sekunde, -, -n, másodperc
82. r, Sellerie, -s, -s; e, Sellerie, -, -n, zeller
83. e, Semmel, -, -n, zsemle
84. e, Sentimentalität, -, -en, érzelgősség
85. separat – külön, elkülönített
86. separieren h. 1. elkülönít; 2. sich ~ elkülönül
87. e, Seri/e, -, -n, sorozat, széria
88. servieren h. felszolgás, tálal
89. e, Servi/ette, -, -n, asztalkendő, szalvéta
90. sicher 1. bizto(nságo)s, veszélytelen; 2. biztos,
bizonyos
91. s, Signal, -s, -e, 1. jel(adás), jelzés; 2.
jelző(berendezés)
92. signieren h. 1. jelöl; 2. aláír
93. simpel 1. egyszerű; 2. együgyű
94. e, Situation, -, -en, helyzet
95. r, Sitz, -es, -e, 1. ülés; 2. ülőhely; 3. székhely; 4.
(állandó) lakhely
96. sitzen h. (i.) 1. ül; 2. van vhol; 3. tartózkodik,
lakik
97. r, Skandal, -s, -e, 1. botrány; 2. lárma
98. skandalös - botrányos
99. e, Skizze, -, -n, 1. vázlat(rajz); 2. (irod) karcolat
100. skizzieren h. (fel)vázol
101. e, Socke, -, -n, zokni
102. s, Sofa, -s, -s, pamlag
103. r, Sold, -(e)s, -e, 1. (kat) zsold; 2. bér
104. e, Sole, -, -n, sósvíz, sólé
105. solid 1. alapos; 2. megállapodás, szolid
106. e, Solidarität, -, szolidaritás
107. e, Sonde, -, -n, szonda
108. sortieren h. osztályoz, kiválogat
109. sozial – társadalmi, szociális
110. sozialisieren h. szocializál, társadalmasít
111. sozialistisch – szocialista
112. r, Spagat, -(e)s, -e, spárga
113. sparen h. 1. megtakarít; 2. (pénzzel)
takarékoskodik; 3. kímél
114. e, Spargel, -s, -, (növ) spárga
115. speichern h. (el)raktároz, felhalmoz
116. e, Speise, -, -n, étel
117. e, Speisekammer, -, -n, éléskamra
118. e, Sphäre, -, -n, 1. éggömb, szféra; 2. gömb
119. spicken h. 1. tűzdel, spékel; 2. megtöm,
megtűzdel
120. r, Spinat, -(e)s, -e, paraj, spenót
121. r, Spion, -, -n, kém
122. e, Spionage, -, -n, kémkedés
123. spitz 1. heyges; 2. vékony; 3. (átv) csípős, éles
124. e, Spitze, -, -n, 1. csúcs, hegy; 2. (átv) vminek
az éle; 3. csipke
125. spitzen h. kihegyez, meghegyez
126. r, Sport, -(e)s, -e, sport
127. r, Sportler, -s, -, sportoló, sportember
128. spritzen(1) h. 1. fecskendez; 2. öntöz, locsol; 3.
fröcsög
129. spritzen(2) i. fröccsen, sproccel
130. r, Spross, -es, -e, 1. hajtás, sarj; 2. magzat,
ivadék
131. e, Spule, -, -n, gombolyag, orsó, tekercs
132. e, Spur, -, -en, 1. nyom, csapás
133. r, Stall, -(e)s, -ä-e, istálló
134. r, Stand, -(e)s, -ä-e, 1. állás, állóhely(zet);
lőállás; 3. árusítóhely; 4. állomáshely; 5. állás,
állapot, helyzet; 6. álladék, állomány; 7. állás, szint;
8. rang
135. r, Star(3), -s, -s, sztár, filmcsillag
136. r, Start, -(e)s, -e(s), indulás, rajt
137. r, Dteg, -(e)s, -e, 1. ösvény; 2. palló
138. r, Stempel, -s, -, 1. bélyegző; 2. pecsét
139. stempeln h. 1. (le)bélyegez; 2. felbélyegez; 3.
megbélyegez
140. e, Steppe, -, -n, sztyepp, steppe
141. steppen h. tűz(del), kivarr
142. r, Stieglitz, -es, -e, tengelic(e)
143. r, Stil, -(e)s, -e, stílus
144. stilisieren h. stilizál
145. stimmen h. 1. hangol; 2. összhangban v.
rendben van, egyezik, helyes; 3. szavaz
146. r, Stock(1), -(e)s, -ö-e, 1. bot, pálca; 2. (növ)
törzs, szár; 3. (növ) tőke; 4. tuskó
147. stopfen h. 1. (meg)töm, betöm; 2. foltoz,
stoppol; 3. töm, hizlal; 4. dugaszol
148. stoppen h. 1. megállít; 2. időt mér; 3. megáll,
leáll
149. r, Stoss, -es, -ö-e, 1. taszítás, lökés; 2. döfés,
szúrás; 3. halmaz, rakás, köteg
150. e, Strafe, -, -n, büntetés, fenyítés
151. stramm 1. feszes, kemény; 2. katonás
152. r, Strand, -(e)s, 1. (tenger)part; 2.
strand(fürdő)
153. stranden h. (i.) 1. zátonyra fut; 2. partra
vetődik
154. r, Strang, -(e)s, -ä-e, 1. kötél; 2. istráng
155. e, Strapaze, -, -n, 1. vesződés, fáradtság; 2.
koptatás
156. strapazieren h. 1. fáraszt; 2. koptat
157. r, Strauss(2), -es, -e, strucc
158. streben h. törekszik
159. strebsam – törekvő, igyekvő
160. streichen(2) i. 1. terjed, elnyúlik; 2. jár,
kóborol; (madár) húz, vonul
161. r, Streik, -(e)s, -e (-s), sztrájk
162. streiken h. sztrájkol
163. e, Strophe, -, -n, versszak
164. e, Studi/e, -, -n, tanulmány
165. studieren h. 1. tanul(mányoz); 2. töpreng
166. stutzen h. 1. (le)nyír, megnyirbál; 2.
meghökken, visszahőköl
167. stutzig 1. lenyírt, lenyesett; 2. meghökkent
168. s, Stück, -(e)s, -e, 1. darab; 2. (szín)darab; 3.
tett, csíny
169. e, Summe, -, -n, összeg
170. summen h. 1. összegez; 2. zümmög, zúg, dong
171. s, System, -s, -e, rendszer
172. e, Systematik, -, rendszertan, szisztematika
173. systematisch - rendszeres
174. e, Szene, -, -n, 1. (szính) szín(pad); 2. jelenet
***
- T (92) -
1. r, Tabak, -(e)s, -e, dohány
2. e, Tabelle, -, -n, táblázat
3. s, Tablett, -(e)s, -e, tálca
4. e, Tafel, -, -n, 1. tábla; 2. táblázat; 3. ebédlőasztal;
4. étkezés
5. r, Takt, -(e)s, -e, 1. tapintat; 2. ütem, taktus
6. s, Talent, -(e)s, -e, tehetség
7. tanken h. tankol
8. r, Tanker, -s, -, tartályhajó
9. e, Tante, -, -n, (nagy)néni
10. r, Tanz, -es, -ä-e, tánc
11. tanzen h. (i.) táncol
12. e, Tapete, -, -n, tapéta
13. tapezieren h. tapétáz
14. tappen h. (i.) 1. botorkál; 2. topog
15. r, Tarif, -, -n, díjszabás, tarifa
16. e, Tasche, -, -n, 1. zseb; 2. táska
17. e, Tat, -, -en, tett
18. r, Tänzer, -s, -, táncos
19. r, Täter, -s, -, tettes
20. e, Technik, -, -en, technika
21. r, Techniker, -s, -, technikus
22. technisch – technikai, műszaki
23. r, Tee, -s, -s, tea
24. Telegramms, , -s, -e, távirat
25. r, Telegraph, -en, -en, távíró
26. telegraphieren h. táviratozik
27. s, Telephon, -s, -e, telefon
28. telephonieren h. telefonál
29. r, Tempel, -s, -, templom
30. s, Temperament, -(e)s, -e, vérmérséklet
31. e, Tendenz, -, -en, irányzat, tendencia
32. r, Termin, -s, -e, határidő, terminus
33. territorial – területi
34. e, Teiss, -, Tisza
35. s, Thema, -s, Themen v. Themata - téma
36. theoretisch - elméleti
37. e, Theorie, -, -i/en, - elmélet, teória
38. e, These, -, -n, tétel, tézis
39. r, Thron, -(e)s, -e, trón
40. ticken h. ketyeg
41. r, Tiegel, -s, -, tégely
42. e, Tinte, -, -n, tinta
43. r, Titel, -s, -, 1, cím, felirat; 2. rang; 3. jogcím; 4.
(költségvetési) tétel
44. titulieren h. címet megad, titulál
45. toben h. tombol
46. r, Ton(2), -(e)s, -ö-e, 1. hang; 2. tónus
47. e, Tonne, -, -n, 1. tonna; 2. hordó
48. torkeln h. (i.) botorkál, tántorog
49. torpedieren h. megtorpedóz
50. e, Torte, -, -n, torta
51. e, Tortur, -, -en, tortúra
52. e, Tour, -, -en, 1. túra; 2. (műsz) fordulat; 3.
forduló; 4. sor(rend)
53. r, Tourist, -en, -en, túrista
54. tönen h. 1. árnyal, színez; 2. hangzik
55. e, Tradition, -, -en, hagyomány, tradíció
56. traditionell - hagyományos
57. tragen h. 1. visz, hoz; 2. visel, hord; 3. tart, elbír;
4. hoz, terem, teherbíró
58. e, Tragik, -, tragikum
59. r, Tragiker, -s, -, 1. tragédiaköltő; 2. tragikus
színész
60. r, Tragödi/e, -, -n, tragédia
61. r, Train, -s, -s, (kat) vonat, trén
62. r, Traktat, -(e)s, -e, értekezés
63. traktieren h. 1. bánik, kezel; 2. megvendégel
64. trampeln h. (lábban) dobog
65. transchieren h. feldarabol
66. r, Transport, -(e)s, -e, 1. szállítmány; 2. szállítás
67. transportieren h. szállít, átvitelez
68. r, Trapp, -(e)s, -e, dobogó lépés
69. tratschen h. 1. pletykál; 2. trécsel
70. r, Träger, -s, -, 1. hordár; 2. tartó
71. r, Trichter, -s, -, tölcsér
72. r, Trick, -s, -e, fogás, trükk
73. trollen i. baktat
74. e, Trompete, -, -n, trombita
75. trompeten h. trombita
76. Tropen (tb) trópusok
77. tropisch - tropikus
78. r, Trumpf, -(e)s, -ü-e, ütőkártya
79. e, Tube, -, -n, tubus
80. e, Tuberkolose, -, -n, gümőkór
81. tuberkulös - gümőkóros
82. e, Tulpe, -, -n, tulipán
83. r, Tumult, -(e)s, -e, zavar(gás), lárma
84. e, Tunke, -, -n, mártás
85. tunken h. mártogat
86. turnen h. tornázik
87. r, Turner, -s, -, tornász
88. e, Tusche, -, -n, (festék) tus
89. e, Tute, -, -n, kürt, duda
90. tuten h. kürtöl, dudál
91. r, Typ, -s, -e(n) típus
92. typisch – jellegzetes, jellemző, tipikus
***
- U-Ü (9) -
1. e, Uhr, -, -en, óra
2. r, Uhu, -s, -s, fülesbagoly, uhu
3. e, Uniform, -, -en, egyenruha
4. universal – egyetemes, univerzális
5. unmoralisch - erkölcstelen
6. unpraktisch - ügyetlen
7. unproduktiv - improduktív
8. über(1), (vsz) 1. felett, fölé
9. überlegen(3) (mn) 1. különb, előbbre való; 2.
fölényes(kedő)
***
- V (20) -
1. e, Variante, -, -n, változat, variáns
2. e, Vase, -, -n, váza
3. r, Vater, -s, -ä-, apa, atya
4. vegetieren h. – tengődik, vegetál
5. e, Vehemenz, -, hevesség, vehemencia
6. e, Vene, -, -n, gyűjtőért, véna
7. e, Ventilation, -, -en, szellőz(tet)és
8. ventilieren h. - szellőztet
9. r, Vers, -es, -e, 1. vers; 2. versszak
10. vertikal - függőleges
11. violett - ibolyakék
12. e, Violine, -, -n, hegedű
13. e, Viper, -, -n, vipera
14. s, Visier, -s, -e, irányzék
15. visieren h. 1. megirányoz; 2. láttamoz
16. e, Visite, -, -n, látogatás, vizit
17. visitieren h. megvizsgál, átvizsgál
18. r, Vokal, -s, -e, (nyelvt) magánhangzó
19. voll – 1. teljes; 2. egész, kerek; volle Zahl kerek
szám; 3. telt, tele, teli
20. vulgär – közönséges, durva, vulgáris
***
- W (18) -
1. e, Wade, -, -n, lábikra
2. e, Wahl, -, -en, választás
3. r, Waltzer, -s, -, keringő
4. r, Wanderer, -s, -, vándor
5. wandern i. (h.) – 1. vándorol; 2. gyalogol
6. warten h. 1. gondoz, ápol, ellát; 2. auf jn warten
(meg)vár vkit, várakozik vkire
7. r, Wecken, -s, -, cipó, vekni
8. r, Wecker, -s, ébresztőóra
9. e, Werbung, -, -en, 1. toborzás; 2 leánykérés; 3.
hirdetés
10. e, Wische, -, -n, 1. fénymáz; 2. cipőkenőcs; 3.
bajuszkenőcs; verés
11. wischen h. 1. fényesít; 2. viaszol; elnáspángol
12. wild - vad
13. s, Wild, -(e)s - vad
14. r, Winzer, -s, -, vincellér
15. e, Wirtschaft, -, -en, 1. (köz)gazdaság; 2.
(mezőg) gazdaság; 3. gazdálkodás; 4. háztartás; 5.
vendéglő
16. r, Witz, -es, -e, 1. élc, tráfa; 2. elmésség, észjárás
17. witzig – tréfás, szellemes
18. e, Wurst, -, -üe, kolbász, hurka
***
- Y (2) -
1. r, Yacht, -, -en, jacht
2. r, Yankee, -s, -s, jenki
***
- Z (48) -
1. zacken h. csipkéz, fogaz
2. zackig 1. fogazott, fogas; 2. peches
3. zapfen h. (meg)csapol
4. r, Zapfen, -s, -, 1. csap; 2. toboz
5. e, Zeche, -, -n, (kocsma)számla
6. zechen h. iszik, mulat
7. r, Zeisig, -(e)s, -e, csíz
8. e, Zelle, -, -n, 1. cella; 2. sejt
9. zentral - központi
10. e, Zentrale, -, -n, központ
11. zentralisieren h. központosít
12. s, Zentrum, -s, Zentren – köz(ép)pont
13. e, Zeremonie, -, -i/en, szertartás
14. zeremoni/ell - szertartásos
15. ziehen(1) h. 1. húz, von(tat)
16. ziehen(2) i. 1. megy, vonul; 2. költözködik
17. e, Ziel, -(e)s, -e, cél
18. zielen h. céloz
19. ziellos - céltalan
20. r, Zielpunkt, -(e)s, -e, célpont
21. r, Zierde, -, -n, ékesség
22. zieren h. 1. díszít; 2. sich ~ a)ékesít;
b)kényeskedik
23. e, Zigarette, -, -n, cigaretta
24. e, Zigarre, -, -n, szivar
25. r, Zigeuner, -s, -, cigány
26. r, Zimt, -(e)s, -e, (fűszer) fahéj
27. s v. r, Zink, -(e)s, horgany, cink
28. s, Zinn, -(e)s, ón
29. zirkulieren h. kering, cirkál
30. zirpen h. cir(i)pel
31. e, Zisterne, -, -n, ciszterna
32. e, Zitadelle, -, -n, fellegvár, citadella
33. s, Zitat, -(e)s, -e, idézet
34. e, Zither, -, -n, citera
35. zitieren h. 1. megidéz; 2. idéz, citál
36. e, Zitrone, -, -n, citrom
37. zivil 1. polgári; 2. jutányos; 3. előzékeny
38. e, Zone, -, -n, öv(ezet), sáv, zóna
39. e, Zo/ologie, -, állattan
40. r, Zopf, -(e)s, -ö-e, 1. (haj)fonat; 2.
vaskalaposság
41. r, Zucker, -s, cukor
42. r, Zug, -(e)s, -ü-e, 6. léghuzat
43. zurück - vissza
44. zusammen - együtt
45. r, Zwirn, -(e)s, -e, cérna
46. r, Zylinder, -s, -, 1. henger; 2. cilinder (kalap)
47. zynisch – cinikus
48. zyrillisch - ciril

Telefonálás:
Wo ist die nächste Telefonzelle?
Hol van a legközelebbi telefonfülke?

Wo kann ich telefonieren?


Hol tudok telefonálni?

Bitte ein Ferngespräch nach Ungarn.


Egy távolsági beszélgetést kérek Magyarországra.

Welche Nummer haben Sie?


Mi a telefonszáma?

Ich rufe zurück.


Visszahívom.

Augenblick.
Pillanat.

Ist... da, bitte?


Ott... beszél kérem?

Hier ist...
Itt... beszél.
Wer ist da?
Ki beszél ott?

Am Apparat!
Az beszél.

Bleiben Sie am Apparat.


Tartsa a vonalat!

Warten Sie mal einen Moment.


Várjon kérem egy pillanatot.

Ich verbinde Sie.


Kapcsolom.

Die Leitung ist besetzt.


A vonal foglalt.

Die Leitung ist gestört.


Rossz a vonal.
Der Teilnehmer meldet sich nicht.
A hívott fél nem jelentkezik.

Sie sind falsch verbunden.


Rossz számot hívott.

Ich versuche es später nochmal.


Később megpróbálom.

Kann ich etwas ausachten?


Hagyhatok üzenetet?

Meine Durchwahl lautet..


A számom a következő...

Das Telefon klingelt.


Cseng a telefon.

Hier spricht Thomas Martin.


Itt T. Martin beszél.
Wer spricht?
Ki beszél?

Sind Sie es, Herr Tobler?


Ön az, Tobler úr?

Nein, falsch verbunden.


Nem, tévedés.

Ich möchte mit Herrn Becker sprechen.


Becker úrral szeretnék beszélni.

Bitte, sprechen Sie lauter/langsamer.


Kérem, beszéljen hangosabban/lassabban.

Ich verstehe Sie leider nicht.


Sajnos nem értem.

Bitte, wiederholen Sie!


Sziveskedjék megismételni.
Rufen Sie bitte den Dolmetscher zum Telefon.
Hivja a tolmácsot a telefonhoz.

Kann ich Ihre Telefonnummer haben?


Megadná a telefonszámát?

Das ist meine Nummer.


Itt a számom.

Bitte rufen Sie mich an.


Kérem, hívjon fel.

Ich rufe Sie bald an.


Nemsokára felhívom.

Wo ist die nächste Telefonzelle?


Hol van a legközelebbi nyílvános telefon?

Darf ich Ihr Telefon benutzen?


Használhatom a telefonját?
Ich möchte nach Ungarn telefonieren.
Magyarországra szeretnék telefonálni.

Was ist die Vorwahl von..?


Mi a körzetszáma ...-nak?

Ich hätte gerne eine Telefonkarte.


Kérek egy telefonkártyát.

Welche Nummer hat die Auskunft?


Mi az információ száma?

Ich möchte die Nummer von AustroHelp.


Az AustroHelp számára volna szükségem.

Können Sie das bitte wiederholen?


Megismételné, kérem?

Er/Sie ist leider nicht da.


Sajnos, nem tudom adni.

Einen Augenblick, bitte.


Pillnat, kérem.

Wann ist er/sie wieder da?


Mikor beszélhetek vele?

Würden Sie ihm/ihr sagen, daß ich angerufen


habe.
Megmondaná neki, hogy hívtam.

Mein Name ist Rita.


Rita vagyok.

Es war nett, mit Ihnen zu sprechen.


Örülök, hogy beszélhettünk.

Ich melde mich wieder.


Majd jelentkezem.

Auf Wiederhören.
Viszonthallásra.
Feliratok:
Feliratok - Figyelmeztetések

Szálláshelyek

Német Magyar

ZIMMER FREI szoba kiadó


FRÜHSTÜCK INBEGRIFFEN reggelivel együtt
MAHLZEITEN ERHäLTLICH étkezési lehetőség
NAME/VORNAME név/keresztnév
WOHNORT/STRAßE/NR. lakcím/utca/házszám
NATIONALITäT/BERUF állampolgárság/hivatás
GEBURTSDATUM születési idő
GEBURTSORT születési hely
PASSNUMMER útlevélszám
KRAFTFAHRTZEUGKENNZEICHEN forgalmi rendszám
ORT/DATUM helység/dátum
UNTERSCHRIFT aláírás
KEIN AUSGANG nem kijárat
BITTE NICHT STÖREN kérem ne zavarjanak
EMPFANG recepció
AUFZUG lift
NOTAUSGANG vészkijárat
TRINKWASSER ivóvíz

Utazás

PASSKONTROLLE útlevél ellenőrzés


GRENZÜBERGANG határátkelés
POLIZEI rendőrség
ZOLL vám
ANKUNFT érkezés
ABFLUG indulás (repülő)
SICHERHEITSKONTROLLE biztonsági ellenőrzés
LASSEN SIE IHR GEPäCK NICHT Ne hagyja őrizetlenül
UNBEWACHT! csomagjait!
ABFAHRT indulás
AUSGANG kijárat
AUSKUNFT felvilágosítás
EINGANG bejárat
ZU DEN BAHNSTEIGEN a peronokhoz
NOTBREMSE vészfék
AUTOMATIKTÜREN automatikusan zárodó ajtók
BUSHALTESTELLE buszmegálló
RAUCHEN VERBOTEN dohányozni tilos

LEVELEZÉS

Megszólítások:

Liebe Anja/ Lieber Richard,


Liebe Familie Richter,
Hallo Petra,
Sehr geehrte Frau WagnerSehr geehrter Herr Wagner,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Búcsúformák:

Tschüß/Bis bald/Machs gut


Mit freundlichen Gruß
Viele liebe Grüße
Mit freundlichen Grüßen
In der Hoffnung auf eine positive Antwort verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Gute Nachricht (Jó hír)

• Wir freuen uns..


• Wir hoffen, dass
• Wir haben mit Freude zur Kenntniss genommen
• Wir teilen Ihnen mit Freude mit
• Wir benachrichtigen Sie mit Freude

Schlechte Nachricht (Rossz hír)

• Es tut uns Leid


• Wir teilen Ihnen mit Bedauern mit..
• Leider können wir nicht..
• Es würde uns sehr Leid tun..
• Wir sind leider gezwungen..
• Wir müssen sie darum Bitten..
• Wir nehmen Anlass Ihnen mitteilen zu dürfen
• Ich informiere Sie
• Wir würden gern alle Ihren Fragen beantworten

Briefschluss (Záró mondatok)

• Wir erwarten
Ihre baldige Antwort
Ihren Bescheid……
Ihre weiteren Anfrage
Ihren Bescheid
Ihre Angebot
Ihren ausführlichen Bericht
• Wir danken Ihnen (im Voraus)
für Ihre Geduld
für Ihre Bemühungen
für Ihre rasche Antwort
für die rasche Erledigung
für ihre Hilfe

Levélminta:
UDVARIASSÁGI KIFEJEZÉSEK
Beleegyezés, visszautasítás, panaszkodás,
köszönet, bocsánatkérés

alig kaum

baj das Unglück

bajos schwierig

bizonytalan unsicher

biztosan sicher

bocsánat! Entschuldigen!

borzasztó schrecklich

bosszantó ärgerlich
Csendet! Ruhe!

dehogynem wieso nicht

egyetértek einverstand

elképzelhetetlen unvorstellbar

elég genug

elviselhetetlen unerträglich

esetleg eventuell

feltétlenül unbedingt

félreértés das Mißverständnis

hihetetlen unglaublich

hihető glaublich

hogyne! aber ja!


Igaz! Das stimmt!

igen ja

Kár! Schade!

kedvezőtlen ungünstig

kérem bitte

kész fertig

kizárt ausgeschlossen

köszönet der Dank

köszönöm danke

köszönteni grüßen

köszönöm szépen danke schön

Komolyan? Wirklich
lehetetlen unmöglich

lehet möglich

Megengedi? Gestatten Sie?

miattam meinetwegen

miattad deinetwegen

nagyszerű großartig

nem (mondat elején) nein

nem (mondat közben) nicht

persze freilich

pontosan genau

rettenetes furchtbar

Sajnálom! Es tut mir leid!


sajnos leider

szerencsére glücklicherweise

szivesen gerne

szörnyű gräßlich

talán vielleicht

természetesen natürlich

tévedés Irrtum

ugye? Nicht wahr?

valószívű wahrscheinlich

valószínütlen unwahrscheinlich

végre endlich

Vigyázat! Achtung!
véletlen der Zufgall

Számok

1-eins
2-zwei
3-drei
4-vier
5-fünf
6-sechs
7-sieben
8-acht
9-neun
10-zehn
11-elf
12-zwölf

13-dreizehn
14-vierzehn
15-fünfzehn
16-sechzehn (s kimarad!!!)
17-siebzehn (csak SIEB - NEM SIEBEN!!!)
18-achtzehn
19-neunzehn
20-zwanzig
21-einundzwanzig
22-zweiundzwanzig
23-dreiundzwanzig
24-vierundzwanzig
25-fünfundzwanzig
26-sechsundzwanzig
27-siebenundzwanzig
28-achtundzwanzig
29-neunundzwanzig
30-dreißig
40-vierzig
50-fünfzig
60-sechzig
70-siebzig
80-achtzig
90-neunzig
100-hundert

1000- (ein)tausend
10 000-zehntausend
100 000 (ein)hundertausend

1000 000-eine Million


1000 000 000-eine Milliarde

Sorszámnevek

1. erst-
2. zweit-
3. dritt-
4. viert-
5. fünft-
6. sechst-
7. siebt-
8. acht-
9. neunt-
10. zehnt-

11. elft-

12. zwölft-

20. zwanzigst-
30. dreißigst-
40. vierzigst-
50. fünfzigst-
60. sechzigst-
70. siebzigst-
80. achtzigst-
90. neunzigst-
100. hundertst-
1000. tausendst-
100 000. millionst-

Dátum
Heute ist der 23. (-ste) April 1977
(neunzehnhundertsiebenundsiebzig)

(Ma van 1977 április 23.-a)

Berlin, den 14 (-ten) November

Berlin, November 14.

Törtszámok
1/2 ein halb
1/3 ein Drittel
1/4 ein Viertel
1/20 Zwanzigstel

Elöljárószók:

A leggyakoribb elöljárószavak
ESETEK SZERINT:
Tárgyesetet vonzó elöljárószavak
 um : -kor, -ért, körül
 gegen : ellen, felé, tájban
 für : -ért, számára
 wider : ellen
 bis : -ig; gyakran más elöljárószavakkal együtt áll. Ekkor ezek vonzata
érvényesül.
 ohne, sonder : nélkül
 durch : át, keresztül, által

Részesesettel álló elöljárószavak


 aus : -ból, -ből
 bei : -nál, -nél
 mit : -val, -vel
 nach : után, -ba, -be, szerint (utóbbi jelentésében a főnév után is állhat)
 gegenüber : átellenben, szemben
 entgegen : elé, ellen (a főnév után is állhat)
 zuwider : ellen
 ausser : -n kívül
 zu : -hoz, -hez, -höz
 nebst : -val, -vel együtt
 samt : -val, -vel együtt
 seit : óta
 binnen : valamely idő alatt, valamely időn belül
 nächst : közvetlenül mellette, mellett, után
 gemäss : szerint, -nál, -nél fogva (rendszerint a főnév után)
 von : -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből; birtokviszony kifejezése; főnév utáni
jelzős szókapcsolattal -ú, -ű képzős melléknevet fejez ki
 entlang: mentén

Tárgyesettel és részesesettel álló elöljárószavak


Wohin? + Akkusativ (Hová?)

 in : -ba, -be
 auf : -ra, -re
 unter : alá
 hinter : mögé
 vor : elé
 über : fölé
 zwischen : közé
 neben : mellé

Wo? + Dativ (Hol?)

 in : -ban, -ben
 auf : -on, -en, -ön
 an : -on, -en, -ön
 unter : alatt
 hinter : mögött
 vor : előtt
 über : fölött
 zwischen : között
 neben : mellett

Birtokos esettel álló elöljárószavak


 mittels : -val, -vel, segítségével
 während : alatt (időben)
 vermöge : -nál, -nél fogva, -val, -vel
 kraft : -nál, -nél fogva
 laut : -nál, -nél fogva, szerint
 längs : hosszában, mentében
 unweit : nem messze
 ungeachtet : nem tekintve, ellenére
 diesseits : -n innen
 jenseits : -n túl
 innerhalb : -n belül
 ausserhalb : -n kívül
 oberhalb : fölött, -n felül (hely)
 unterhalb : -n alul, alatt
 halber : végett, kedvéért (főnév után)
 wegen : miatt (főnév után is)
 statt : helyett
 trotz : ellenére, dacára
 zufolge : következtében

Német magyar szóazonosság

Rövidítések: der=r die=e das=s

Német Magyar

akut akut

s Album album

s Alibi alibi

r Alkohol alkohol

s Aluminium aluminium
s Antibiotikum antibiotikum
s Aroma aroma

s Atom atom

e Aula aula

s Auto autó

s Autogramm autogramm

r Balkon balkon

s Bankett bankett

bigott bigott, vakhitű

r/s Bikini bikini

s Bonbon bonbon

s Brikett brikett

e Brokkoli brokkoli

s Brutto bruttó

e Csárda csárda

r Csikós csikós

s Deka deka

r/e Diktator/in diktátor

s Dilemma dilemma

s Drama dráma

s Embargo embargó

r Export export, kivitel

e Farm farm

flott flott
r Galopp galopp

r Grill grill

r Horizont horizont

s Hormon hormon

r Humor humor

intim intim

r Kakao kakaó

r Kantor kántor

r Kaplan káplán

r Karton karton

r Kefir kefir

s Kilogramm kilogramm

r Kilometer kilométer

s Klima klíma

e Klimax klimax

r Klub klub

s Koffein koffein

e Kola kola

r Kollektor kollektor

r Kombi kombi

r Komfort komfort

s Kommando kommandó

r Kommentar kommentár, hírmagyarázat

r Kommentator kommentátor, hírmagyarázó


kompakt kompakt

komplett komplett, hiánytalan, teljes

komplex komplex, bonyolultan összetett

konkret konkrét

e Kontur kontúr, körvonal

e Korona korona

korrekt korrekt

r Krater kráter

r Krimi krimi

r/s Kupon kupon

s Laboratorium laboratórium

r/s Langos lángos

e Lasagne lasagne

r Likör likőr

s Linoleum linóleum

r/s Liter liter

s Lotto lottó

e Maffia maffia

r/e Magyar/in magyar/nő

s Mahagoni mahagóni

s Mandala mandala

mediterran mediterrán

mega mega, nagy, óriási

r/e Mentor/in mentor


s Menü menü

r/s Meteor meteor

s Modell modell

r/s Modem modem

modern modern

r Modul modul

s Monopol monopol

e Moral morál, erkölcs

morbid morbid

nett nett, csinos, takaros


s Objektiv objektív, tárgyszerű

r Orkan orkan, viharos erejű szél

e Panik pánik, fejvesztett riadalom

s Panorama panoráma, festői kilátás

r Paprika paprika

paradox paradox, különös, szokatlan

s Paraffin paraffin

r Parameter paraméter, mutató, jellemző érték

e Paranoia paranoia, üldözési téboly

s Parfüm parfüm

s Parkett parkett

s Parlament parlament

r Partner partner

patent patent, hasznos, alkalmas


r Pavillon pavilon, kis kerti épület

s Pedal pedál

perfekt perfekt, tökéletes, kitűnő

r Perron peron

s Plakat plakát, falragasz

plus plusz, többlet, előny

s Polo poló, lovas gyeplabdajéték, vizilabda

s Porto portó, nem bérmentesített küldemény

prima príma, kitűnő, kiváló

primitiv primitív, ősi, eredeti, ostoba

privat privát, külön, saját

r Profit profit, haszon, nyereség

s Programm program, terv, tervezet, szándék

r Projektor projektor, kivetitő

r Propeller propeller, légcsavar

s Publikum publikum, közönség

r Pullover pulóver, kötött kabát

r/s Radar radar

e Razzia raszzia, rajtaütés

s Regiment regiment, hadsereg

s Register regiszter, jegyzés

r Rekord rekord, csúcs, eredmény

r Rektor rektor, egyetem vezetője

r Revolver revolver
r Rum rum

stabil stabil, szilárd, erős

stramm stramm, erős, izmos

tabu tabu, érinthetetlen

s Telefon telefón

e Tombola tombola

e Trafik trafik, dohánybolt

s Trauma trauma, súlyos testi-lelki sérülés

r Trend trend, irányadó

r Tumor tumor, daganat

r Turnus turnus, egymást váltó csoport

s Utopia utópia, megvalósithatatlan

vegetativ vegetativ, akarattól független

e Villa villa, nagy ház

r Virus vírus

s Vitamin vitamin

r Vokal vokál

r Vulkan vulkán

r Wagon vagon, kocsi

e Zero zéró, nulla


Szavak:

r Abend, -s, -e este


abendelang egész este, estéken át
abendfüllend egész estét kitöltő
abendlich esti
abends esténként

aberrant (lat.) normálistól eltérő


aberrieren, -te, h.-t normálistól eltér
e Aberration, -, -en normálistól való eltérés

ab/fahren, fuhr ab, i./h. abgefahren elindul, elutazik


abfahrend elindulva
e Abfahrt, -, -en elindulás

r Abfall, -(e)s, Abfälle esés


ab/fallen, fiel ab, i. abgefallen leesik
abfallend leeső

ab/fassen, -te ab, h.-t megfogalmaz


e Abfassung, -, -en fogalmazás

ab/fertigen, -te ab, h.-t elintéz


e Abfertigung, -, -en elintézés

ab/finden, fand ab, h. abfunden kártalanít


e Abfindung, -, -en kártalanítás, végkielégítés

ab/fordern, -te ab, h.-t +D. követel vkitől


abfordernd követelő

e Abfrage, -, -n kérdés
ab/fragen, -te ab, h.-t kikérdez
abfragend kikérdező

e Abgabe, -, -n adó, illeték, járulék


abgabenfrei adómentes
abgabepflichtig adó-, illetékköteles

abgelegen távoli
e Abgelegenheit, -, -en vminek távollévő volta

abgeordnet képviselt
r/e Abgeordnete, -n, -n, ein-r képviselő (ffi/nő)

abgeschlossen lezárt, befejezett


e Abgeschlossenheit, -, -en befejezettség

abgestumpft érzéketlen
e Abgestumpftheit, -, -en érzéketlenség, eltompultság

s Abgewöhnen, -s leszokás
ab/gewöhnen, -te ab, h.-t; jn. leszoktat vkit
sich ab/gewöhnen, -te s. ab, h. s. –t; +A. leszokik vmiről
e Abgewöhnung, -, -en leszokás

r Abgleich, -es, -e kiegyenlítés


ab/gleichen, glich ab, h. abgeglichen kiegyenlít

ab/gliedern, -te ab, h. –t elkülönít, leválaszt


e Abgliederung, -, -en elkülönülés

ab/grenzen, h. elhatárol
abgrenzend elhatárol
r Abgrenzer, -s, - elhatároló (fn.)
e Abgrenzung, -, -en elhatárolás
Abgrenzungen (Pl.) elhatárolások

ab/hängen, hing ab, h. abgehangen von+D. függ vkitől/vmitől


abhängend von+D. függve vkitől/vmitől
abhängig von+D. függő vkitől/vmitől
e Abhängigkeit, -, -en függőség

ab/heben, hob ab, h. abgehoben felvesz (telefont)


e Abhebung, -, -en felvétel, felvevés

ab/holen, h. elhoz, érte jön


r Abholer, -s, - elhozó (ffi)
e Abholerin, -, -nen elhozó (nő)
e Abholung elhozatal

s Abitur, -s, -e (lat.) érettségi


r Abiturient, -en, -en érettségiző (ffi)
e Abiturientin, -, -en érettségiző (nő)

ab/kühlen, -te ab, h.-t lehűl, lehűt


abkühlend lehűtő
e Abkühlung, -, -en lehülés

ab/kürzen, h. lerövidít
abkürzend lerövidítve
r Abkürzer lerövidítő
e Abkürzung, -, -en lerövidítés

r Ablauf, -(e)s, Abläufe időbeni lefolyás


ab/laufen, lief ab, i./h. abgelaufen lejár, elmúlik (idő)
ablaufend elmúlva
s Ablaufen, -s, - elmúlás

ab/lehnen, h. elutasít, visszautasít


ablehnend elutasító
e Ablehnung, -, -en elutasítás

ab/leiten, -ete ab, h.-t levezet, származtat


sich ab/leiten, -ete s. ab, h. s.-t származ, ered
e Ableitung, -, -en levezetés, származás

ab/lösen, -te ab, h.-g felvált, levált


e Ablösung, -, -en leváltás

ab/machen, -te ab, h.-t; mit+D. megegyezik, megállapodik vkivel


e Abmachung, -, -en megegyezés, megállapodás

ab/magern, -te ab, i.-t lefogy


abmagernd lefogyva
e Abmagerung, -, -en lefogyás

r Abmarsch, -(e)s, Abmärsche elindulás, elvonulás


ab/marschieren, i. elvonul
abmarschierend elvonulva
abmarschiert elvonult

ab/melden, -ete ab, h.-t lemond, visszavon


sich ab/melden, -ete s. ab, h. s.-t kijelentkezik
abmeldend kijelentkezve
e Abmeldung, -, -en kijelentkezés
e Abnahme, -, -en fogyás, csökkenés
ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen lefogy, lecsökken

abnorm abnormális, szokatlan


abnormal abnormális, szokatlan, rendhagyó
e Abnormalität, -, -en abnormalitás, szokatlanság

s Abonnement, -s, -s (fr.) előfizetés


r Abonnent, -en, -en előfizető (ffi)
e Abonnentin, -, -en előfizető (nő)
abonnieren, -te, h.-t előfizet

ab/rechnen, h. elszámol, leszámol


abrechnend leszámolva
e Abrechnung, -, -en elszámolás, leszámolás

r Abruf, -(e)s lehívás


abrufbar lehívható
abrufbereit lehívásra kész
ab/rufen, -te ab, h. abgerufen lehív

ab/runden, -ete ab, h.-t lekerekít


e Abrundung, -, -en lekerekítés

ab/schaffen, -te ab, h.-t kikapcsol, megszüntet


abschaffend megszüntetve
e Abschaffung, -, -en megszüntetés

ab/schätzen, -te ab, h.-t megbecsül


abschätzbar megbecsülhető
e Abschätzung, -, -en felbecslés

r Abschlag, -(e)s, Abschläge visszautasítás, megtagadás


ab/schlagen, schlug ab, h. abgeschlagen visszautasít, megtagad
abschlägig visszautasító, megtagadó

ab/schlieβen, schloss ab, h. abgeschlossen lezár, befejez


abschlieβend lezárólag
abschlieβbar lezárható
abschliessend lezáró
r Abschluss,-es, …üsse befejezés

ab/schneiden, schnitt ab, h. abgeschnitten levág


r Abschnitt, -(e)s, -e levágott rész, szelet
abschnittsweise szakaszonként, részenként

ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben leír


abschreibend leírva
abschreibungsfähig leírható (adóból)
e Abschreibung,-,-en leírás, értékcsökkenés
r Abschreiber leíró

e Abschrift, -, -en másolat

e Absicht, -, -en szándék, cél


absichtlich szándékos, célzatos
absichtslos nem szándékos
absichtsvoll szándékos

r Absolvent, -en, -en végzős (ffi)


e Absolventin, -, -en végzős (nő)
absolvieren, -te, h.-t abszolvál, tanulmányokkal végez

absonderlich furcsa, különös


e Absonderlichkeit, -, -en furcsaság
ab/sondern, -et ab, h.-t elkülönít
e Absonderung, -, -en elkülönítés

e Absteige, -, -n nyomorúságos szállás


ab/steigen, stieg ab, i. abgestiegen megszáll vhol

ab/stimmen, -te ab, h.-t megszavaz


abstimmend szavazva
e Abstimmung, -, -en szavazás

abstrakt absztrakt, elvont


abstraktiv elvont gondolkodású
abstraktifizieren, -te, h.-t absztrakttá tesz
e Abstrakte, -, -n kivonat
e Abstraktion, -, en elvonatkoztatás
s Abstraktum, s, …ta elvont értelmű szó
e Abstraktheit, -, en absztraktság

r Absturz, -es, Abstürze lezuhanás, zuhanás


ab/stürzen, -te ab, h.-t lezuhan

absurd (lat.) abszurd, képtelen


e Absurdität, -, -en abszurditás, képtelenség

s Abteil, -(e)s, -e szakasz, részleg


ab/teilen, -te ab, h.-t beoszt, elválaszt
e Abteilung, -, -en beosztás, szakasz, részleg

ab/wandeln, -te ab, h.-t változtat


abwandelbar változtatható
e Abwandlung, -, -en változtatás, módosítás

ab/wandern, -te ab, i.-t kivándorol, területet bejár


e Abwanderung, -, -en elvándorlás

r Abwasch, -(e)s mosogatás


abwaschbar lemosható
e Abwaschung, -, -en mosogatás

ab/wechseln, -te ab, h.-t felvált


abwechselnd felváltva
e Abwechslung, -, -en változatosság
abwechslungslos változatossági nélküli, egyhangú
abwechslungsreich változó

r Abweg, -(e)s, -e mellékút, tévút


abwegig helytelen, téves, elítélendő
e Abwegigkeit, -, -en helytelenség

ab/weichen, -te ab, h.-t; von+D. különbözik, eltér vmitől


abweichend különböző, eltérő
e Abweichung, -, -en különbség, eltérés

ab/wenden, -ete ab, h.-t elfordít


sich ab/wenden, -ete s. ab, h. s.-t elfordul
abwendig vkitől/vmitől elfordult

abwesend távollévő
r/e Abwesende, -n, -n, ein -r távollévő, hiányzó
e Abwesenheit,- távollét, hiányzás

r/s Account, -s, -s (eng.) számla


r Accountant, -s, -s könyvelő

e Acht, - figyelem
achten, -ete, h. ge-t figyel, tisztel
e Achtung, - figyelem, tisztelet
achtungsvoll tiszteletteljes, udvarias
achtungslos figyelmetlen
achtbar tiszteletreméltó
achtenswert tiszteletreméltó
achtsam figyelmes, gondos
e Achtsamkeit,- vigyázat, körültekintés

adäquat (lat.) adekvát, megfelelő


e Adäquatheit, - megfelelés

e Addition, -, -en (lat.) összeadás


additional addicionális, kiegészítő, pótlólagos
r Additionswert, -(e)s, -e összeadandó (érték)
additiv additív,

e Administration, -, -en adminisztráció


r Administrator, -s, -en adminisztrátor (ffi)
e Administratorin, -, -nen adminisztrátor (nő)
administrieren, -te, h.-t adminsztrál
administrativ adminisztratív

adoptieren, -te, h.-t adoptál, örökbe fogad


e Adoption, -, -en adoptálás, örökbe fogadás

e Adresse, -, -en cím


adressieren, -te, h.-t megcímez
adressiert címzett
adressierbar címezhető
e Adressierung, -, -en címzés
e Adressierbarkeit, - címezhetőség
r Adressat, -s, -en címzett
r Adressant, -s, -en feladó

r Affekt, -(e)s, -en (lat.) indulat


e Affektation, -, -en kényeskedés, affektálás
e Affektierheit, -, -en modorosság
e Affektiertheit, -, -en affektáltság
affektieren, -te, h.-t affektál, kényeskedik

r Agent, -en, -en (lat.) ügynök, képviselő


e Agentie, -, -n ügynökség, képviselet
e Agentur, -,-en ügynökség
agentieren, -te, h.-t ügynökösködik

e Agression, -, -en (lat.) agresszió, támadás


e Agressivität,-,-en agresszivitás, erőszakosság
agressiv agresszív, erőszakos

e Agitation, -, -en (lat.) agitáció, lázítás


r Agitator, -s, -en agitátor, lázító (ffi)
e Agitatorin, -, -nen agitátor, lázító (nő)
agitatorisch agitáló, lázító
agitieren, -te, h.-t agitál, lázít

agrar (lat.) mezőgazdasági


agrarisch mezőgazdasági, agrár
r Agrarier, -s, - mezőgazdász, nagybirtokos

ahnden, -ete, h.-t megbüntet, büntet


e Ahndung, -, -en büntetés

ahnen, -te, h.-t sejt, gyanít


ahnend sejtve, gyanítva
e Ahnung, -, -en sejtelem
ahnungslos gyanútlan, mit sem sejtő
e Ahnungslosigkeit, - gyanútlanság
ahnungsvoll sejtelmes

ähnlich hasonló
e Ähnlichkeit, -, -en hasonlóság
ähneln, -te, h. ge-t hasonlít

e Akademie, -, -n (gr-lat.) akadémia


r Akademiker, -s, - egyetemet végzett (ffi)
e Akademikerin, -, -nen egyetemet végzett (nő)
akademisch egyetemi
akademisieren, -te, h.-t akadémiaszerűen szervez;
állásokat egyetemi végzettségűekkel
tölt be

r Akkord, -(e)s, -e (lat.) akkord, futószalag


r Akkordant, -en, -en darabbérben dolgozó
akkordieren, -te, h.-t darabmunkára szerződtet

s Akkordeon, -s, -s harmónika


r Akkordeonist,-en, -en harmonikás (ffi)
e Akkordeonistin,-,-en harmonikás (nő)
akkordeonistisch harmonikás

r Akrobat, -en, -en akrobata (ffi)


e Akrobatin, -, -en akrobata (nő)
e Akrobatik, - akrobatika
akrobatisch akrobatikus
r Akt, -(e)s, -e (lat.) cselekedet, (cirkuszi) szám
r Akteur, -s, -en cselekvő (ffi), színész
e Akteurin, -, -en cselekvő (nő), színésznő

e Akte, -, -en akta


e Aktei, -, -en aktatár, irattár

e Aktie, -, -n (lat.) részvény


r Aktionär, -s, -en részvényes (ffi)
e Aktionärin, -, -en részvényes (nő)

e Aktion, -, -en (lat.) akció


aktionell akciós
aktional akciós

aktiv (lat.) aktív, tevékeny


aktivieren, -te, h.-t aktivál
aktiviert aktivált
Aktiva, e Aktiven aktívák, eszközök (számv.)
e Aktivität, -, -en aktivitás
e Aktivierung, - aktiválás
r Aktivismus aktivizmus
r Aktivist, -s, -en aktivista (ffi)
e Aktivistin, -, -nen aktivista (nő)

aktual (lat.) aktuális, jelenlegi


aktualisieren, -te, h.-t aktualizál
e Aktualität, -, -en aktualitás
e Aktualisierung, -, -en aktualizálás

r Akzent, -(e)s, -e (lat.) hangsúly, akcentus


e Akzentuation,- hangsúlyozás
e Akzentuierung,- hangsúlyozás
akzentuieren, -te, h.-t hangsúlyoz
akzentuiert hangsúlyozott
akzentuell hangsúlyos

s Akzept, -(e)s, -e (lat.) elfogadás


akzeptieren, -te, h.-t elfogad
akzeptierbar elfogadható
akzeptabel elfogadható
e Akzeptabilität,- elfogadhatóság
r Akzeptant, -en, -en elfogadó (ffi)
e Akzeptantin, -, -nen elfogadó (nő)
e Akzeptanz,- elfogadás
e Akzeptation,- elfogadás
e Akzeptierung,- elfogadás
r Akzeptant, -es elfogadó

e Akzidenz, -, -en (lat.) véletlen esemény


s Akzidens, -, …denzien véletlen esemény
akzidentell véletlenül
akzidentiell véletlenül

r Alarm, -s, -e riadó, riasztás


alarmieren, -te, h.-t riaszt
alarmierend riasztó, nyugtalanító

r Alkohol, -s, -e (arab.-sp.) alkohol


e Alkoholika (Pl.) alkoholtartalmú italok
r Alkoholiker, -s, - alkoholista (ffi)
e Alkoholikerin, -,-nen alkoholista (nő)
r Alkoholismus, - alkoholizmus
alkoholisch alkohol tartalmú
alkoholisieren, -te, h.-t alkoholt fogyaszt
alkoholreich magas alkoholtartalmú
alkoholhaltig alkohol tartalmú
alkoholarm alkoholszegény
alkoholfrei alkoholmentes

e Allergie, -, -n allergia
r Allergiker, -, - allergiás (ffi
e Allergikerin, -, -nen allergiás (nő)
s Allergen, -s, -e allergiát kiváltó anyag
e Allergisierung, -, -en allergia kialakulása
allergisch allergiás

e Allegorie, -, …ien allegória


allegorisch allegorikus, jelképes
allegorisieren, -te, h. –t allegorizál, jelképesen ábrázol

s Alphabet, -(e)s, -e ábécé


alphabetisch betűrendes
alphabetisieren, -te, h.-t betűrendbe szed

e Alpe Alpok
alpin alpesi
r Alpinist,-en, -en alpinista, hegymászó (ffi)
e Alpinistik, - hegymászás, alpinizmus
e Alpinistin, -, -nen alpinista, hegymászó (nő)
s Alpinum, -s alpinum, alpesi kert
r Alpinismus alpinizmus
s Alpinarium, s, …ien alpesi természeti vadaspark

s Alphabet, -s ábécé
alphabetisieren, -te, h.-t betűz, ábécéberendbe szed
alphabetisch betűrendes
e Alphabetisierung,- írás, olvasás tanítása

r Alltag, -(e)s hétköznap


alltags mindennapos
alltäglich hétköznapi
e Alltäglichkeit, - hétköznapiság

e Ambulanz,- ,-en ambulancia


s Ambulatorium, -s ambulancia
ambulant ambuláns
ambulatorisch ambuláns

s Amt, -(e)s, Ämter hivatal, hatáskör


amten, -ete, h. ge-t hivatalban van, működik
amtieren, -te, h.-t hivatalban van, működik
amtlich hivatalos
amts hivatalos

amüsant szórakoztató
s Amüsement, -s, -s szórakozás, időtöltés
amüsieren, -te, h. -t. szórakoztat
sich amüsieren, -te sich, h. sich -t. szórakoz

e Analyse, -, -en (gr.) analízis, vizsgálat


r Analysator, -s, -s elemző, analizátor
e Analysis, -, - analízis, elemzés
r Analyst, -s, -s tőzsdei elemző (ffi)
e Analystin, -, -nen tőzsdei elemző (nő)
analysieren, -te, h.-t elemez, analizál
analysierbar analizálható, vizsgálható

e Analytik,- (gr.) analitika, elemzés


r Analytiker, -s, - analitikus (ffi)
e Analytikerin,-, -nen analitikus (nő)
analytisch analitikus

e Anarchie, -, -n (gr.) anarchia, zűrzavar


r Anarchismus, - anarchizmus
r Anarchist, -en, -en anarchista (ffi)
e Anarchistin, -, -nen anarchista (nő)
r Anarcho, -s, -s anarchista
anarchisch anarchisztikus, zűrzavaros
anarchistisch anarchista

r Anfang, Anfänge kezdet, kezdés


an/fangen, fing an, h. angefangen elkezd, kezd
r Anfänger, -s, - kezdő
anfangs kezdetben, először

e Anfrage, -, -n kérdezősködés, megkeresés, érdeklődés


an/fragen, h. érdeklődik, tudakozódik, kérdést intéz

an/gehören, h. hozzátartozik, odatartozik


r/e Angehörige, -n, -n, ein -r hozzátartozó (ffi/nő)
e Angehörigkeit, -, -en hovatartozás, állampolgárság

r/e Angestellte, -n, -n, ein -r alkalmazott (ffi/nő)


an/stellen, -te an, h. -t alkalmaz

an/gleichen, glich an, h. angeglichen kiegyenlít, hasonlóvá tesz


e Angleichung, -, -en hasonulás, hasonlóvá válás

r Angreifer, -s, - támadó (ffi)


angreifbar támadható
e Angreiferin, -, -nen támadó (nő)
an/greifen, griff an, h. angegriffen támad
angreifend támadó, ellenséges
r Angriff, -(e)s, -e támadás

e Angst, -, Ängste félelem, szorongás


angstvoll félelelmmel teli, aggodalmas
ängstig félénk
ängstigen, -te, h. ge-t. rémiszt, ijeszt
ängstlich félénk, aggódó

r Anhänger, -s, - híve, követője vkinek/vminek (ffi)


e Anhängerin, -, -nen híve, követője vkinek/vminek (nő)
an/hängen, hing an, i./h. angehangen ragaszkodik vkihez/vmihez
e Anhängerschaft, - követők, hívek
anhängig hozzátartozó, velejáró
anhänglich ragaszkodó, hűséges

r Ankauf, -(e)s, Ankäufe vásárlás, megvétel


an/kaufen, -te an, h.-t megvesz, felvásárol
e Anklage, -, -n vád, panasz, megvádolás
an/klagen, h. megvádol, bepanaszol vkit
r Ankläger, -s, - vádló (ffi)
e Anklägerin, -, -nen vádló (nő)
r/e Angeklagte, -n, -n, ein -r vádlott (ffi/nő)

an/merken, -te an, h.-t megjelöl, megjegyezik


e Anmerkung, -, -en megjegyzés

e Anmut, - elvarázsol, elbűvöl


an/muten, -ete an, h.-t tűnik, tetszik
anmutig bájos, kedves, kecses
anmutsvoll kedves, kecses
e Anmutung, -, -en vmilyennek tetszik, vmilyennek érez

an/nehmen, nahm an, h. angenommen elfogad


annehmbar elfogadható
annehmlich elfogadható
e Annehmlichkeit, -, -en elfogadhatóság

anonym (gr.-lat.) névtelen, ismeretlen


anonymisch névtelen
anonymisieren, -te, h.-t névtelenít
e Anonymität, - névtelenség, anonimitás
r Anonymus, -, - névtelen személy

e Anrede, -, -n megszólítás, (ünnepi) beszéd


an/reden, h. megszólít

r Anreiz, Anreize csábítás, ösztönzés


an/reizen, h. csábít, ösztönöz

an/regen, -te an, h.-t ösztönöz, bíztat, javasol


anregend ösztönző, bíztató
e Anregung, -, -en ösztönzés, bíztatás, javaslat

r Anruf, -(e)s, -e hívás, telefonhívás


r Anrufer, -s, - hívó (ffi)
e Anruferin, -, -en hívó (nő)

e Ansage, -, -n bemondás, bejelentés


an/sagen, -te an, h.-t bemond
r Ansager, -s, - bemondó (ffi)
e Ansagerin, -, -en bemondó (nő)
an/sammeln, -te an, h.-t összegyűjt, felhalmoz
e Ansammlung, -, -en gyűlés

an/schauen, -te an, h.-t megnéz, ránéz


anschaulich szemléletes, szemléltető
e Anschaulichkeit, - szemléletesség
e Anschauung, -, -en nézet, szemlélet

an/schließen, schloss an, h. angeschlossen illeszkedik, hozzácsatol


sich an/schließen, schloss sich an, csatlakozik, felzárkózik
h. sich angeschlossen
anschließend vmit követően, azt követően
anschließlich kapcsolatban vmivel
r Anschluss, -es, Anschlüsse csatolás, csatlakozás

an/siedeln, h. (le)telepít
sich an/siedeln, h. le-/megtelepedik, letelepül
r Ansiedler, -s, - telepes, betelepülő
e Ansiedlung, -, -en letelepedés, letelepülés

r Anspruch, -s, -Ansprüche igény, követelés


anspruchslos igénytelen
anspruchsvoll igényes

r Anstand, -(e)s, Anstände illem, tisztességtudás, illendőség


anständig tisztelettudó
e Anständigkeit, - tisztesség

an/stellen, -te an, h.-t alkalmaz vkit


e Anstellung, -, -en állás, alkalmazás

antik (lat.-fr.) antik


e Antike, -, -n régiség, antik tárgy, ókor
antikisch antikizáló, ókorutánzó
antikisieren, -te, h.-t antikizál, ókort utánoz

r Antiquar, -s, -e antikvárius, régiségkereskedő


s Antiquariat, -(e)s, -e antikvárium
antiquarisch régi, antik
e Antiquität, -, -en régiség, antikvitás

r Antrag, -(e)s, Anträge kérelem, javaslat, indítvány


an/tragen, trug an, h. angetragen javasol
r Antragende, -en, -en kérelmező, indítványozó
r Antragsteller, -s, - kérelmező, indítványozó
e Antwort, -, -en válasz
antworten, -ete, h.-t; auf+A. válaszol vmire
antwortlich válaszként, válaszolva
beantworten, -ete, h.-t megválaszol

r Anwalt, -(e)s, Anwälte ügyvéd, ügyész (ffi)


e Anwaltin, -, -nen ügyvéd, ügyész (nő)
anwaltlich ügyvédi, ügyészi

an/wenden, wandte an, h. angewandt alkalmaz


anwendbar alkalmazható
e Anwendbarkeit, - alkalmazhatóság
r Anwender, -s, - alkalmazó, felhasználó (ffi)
e Anwenderin, -, -nen alkalmazó, felhasználó (nő)
e Anwendung, -, -en alkalmazás, felhasználás

an/zünden, -ete an, h.-t felgyújt, meggyújt


r Anzünder, -s, - öngyújtó

an/zweifeln, -te an, h.-t kétségbe von, gyanít


e Anzweiflung, -, -en kételkedés

e Apotheke, -, -n (gr.-lat.) gyógyszertár


r Apotheker, -s, - gyógyszerész (ffi)
e Apothekerin, -, -nen gyógyszertáros (nő)

r Appetit, -(e)s, -e étvágy


appetitlich étvágygerjesztő
appetitlos étvágytalan

e Applaus, -es taps, tetszés


applaudieren, -te, h.-t tapsol

e Arbeit, -, -en munka


s Arbeiten, -s működés
r Arbeiter, -s, - munkás (ffi)
e Arbeiterin, -, nen munkás (nő)
r Arbeitgeber, -s, - munkaadó (ffi)
e Arbeitgeberin, -, -nen munkaadó (nő)
r Arbeitnehmer, -s, - munkavállaló (ffi)
e Arbeitnehmerin, -, -nen munkavállaló (nő)
arbeitsam dolgos, szorgalmas
arbeitsscheu munkakerülő
r Architekt, -en, -en (gr.) építész (ffi)
e Architektin, -, -nen építész (nő)
e Architektonik, -, -en építészet, építéstudomány
e Architektur, -, -en építészet, építőművészet
architektonisch építészeti

s Archiv, -s, -e levéltár


e Archivalien (Pl.) levéltári darabok
r Archivar, -s, -e levéltáros (ffi)
e Archivarin, -, -nen levéltáros (nő)
e Archivierung, -, -en archiválás
e Archivistik, - levéltári tudomány
archivalisch okiratilag
archivarisch levéltári
archivieren, -te, h.-t archivál

s Argument, -(e)s, -e (lat.) érv


e Argumentation, -, -en érvelés
r Argumentierende érvelő
argumentativ érvekkel bizonyítható
argumentieren, -te, h.-t érvel

r Aristokrat, -en, -en arisztokrata, főnemes (ffi)


e Aristokratie, -, -ien arisztokrácia
e Aristokratin, -, -nen arisztokrata, főnemes (nő)
aristokratisch arisztokrata, főnemesi

arm szegény, vagyontalan


r/e Arme, -n, -n szegény ember
e Armut,- szegénység
armsehlig szegényes, nyomorúságos
armselig szegényes
e Armseligkeit, - szegényesség

s Aroma, -s, …-men (gr.-lat.) aroma, zamat, íz


aromatisch aromás, zamatos
aromatisieren, -te, h.-t aromatizál, ízesít

r Arrest, -(e)s, -e (lat.) fogság, bezárás


r Arrestant, -en, -en fogva tartott, fogoly (ffi)
e Arrestantin, -, -nen fogva tartott, fogoly (nő)
r Arrestat, -en, -en fogoly (ffi) (rég.)
e Arrestatin, -, -nen fogoly (nő) (rég.)
e Arrestation, -, -en fogva tartás (rég.)
arretieren, -te, h.-t elfog, bezár (rég.)
arrogant arrogáns
e Arroganz, - arrogancia

e Art, -, -en mód, jelleg, viselkedés


artig jólnevelt, illedelmes
e Artigkeit, - jó viselkedés

r Artist, -en, -en (lat.) artista, előadóművész (ffi)


e Artistin, -, -nen artista (nő)
artistisch artista

r Arzt, -(e)s, Ärzte orvos (ffi)


e Ärztin, -, -nen orvos (nő)
ärztlich orvosi

r Asiat, -en, -en ázsiai (ffi)


e Asiatin, -, -nen ázsiai (nő)
s Asiatikum, -s, …ka Ázsiáról szóló mű
asiatisch ázsiai

e Askese, - (gr.) aszkézis


r Asket, -en, -en aszkéta (ffi)
e Asketik, - aszkétika
e Asketin, -, -nen aszkéta (nő)
r Asketismus, - aszkétizmus
asketisch aszkéta

r Asphalt, -s, -e (gr-lat-fr.) aszfalt


asphaltieren, -te, h.-t aszfaltozik
asphaltiert aszfaltozott
asphaltisch aszfaltos

r Assistent, -en, -en (lat.) asszisztens, munkatárs


e Assistentin, -, -nen asszisztens (nő)
e Assistenz, -, -en segítség
assistieren, -te, h.-t; +D. asszisztál, segít vkinek

e Assoziation, -, -en (lat-fr.) kapcsolat, asszociáció


e Assoziativität, - asszociativitás
e Assoziierung, - asszociálás, összekapcsolás
assoziativ asszociatív, társító
assoziative kapcsolatos
assoziieren, -te, h.-t; mit+D asszociál, társít vmivel

s Asthma, -s (gr.-lat.) asztma


r Asthmatiker, -s, - asztmás (ffi)
e Asthmatikerin, -, -nen asztmás (nő)
asthmatisch asztmás

r Astrograf /-ph, -en, -en asztrográf, lencsés távcső


e Astorgrafie/-phie, -, -n asztrográfia, csillagleírás
astrografisch/-phisch asztrografikus

r Astrologe, -n, -n (gr-lat.) asztrológus, csillagjós (ffi)


e Astrologie, - asztrológia, csillagjóslás
e Astrologin, -, -nen asztrológus (nő)
astrologisch asztrológikus

r Astronaut, -en, -en (gr.) űrhajós, asztronauta (ffi)


e Astronautik, - űrhajózás
e Astronautin, -,-nen űrhajós, asztronauta (nő)
astronautisch asztronautikai

r Astronom, -en, -en (gr-lat.) csillagász (ffi)


e Astronomie, - csillagászat, asztronómia
e Astronomin, -, -nen csillagász (nő)
astronomisch asztronómikus
astronomisches csillagászati, óriási

e Astrophysik, - asztrofizika, csillagászati fizika


r Astrophysiker, -s, - asztrofizikus (ffi)
e Astrophysikerin, -, -nen asztrofizikus (nő)
astrophysikalisch asztrofizikai

s Asyl, -s, -e (gr-lat.) menedék


r Asylant, -en, -en menekült (ffi)
e Asylantin, -, -nen menekült (nő)
e Asylierung, -, -en menedékhelyen való elhelyezés

e Asymmetrie, -, -n (gr.) asszimetria


asymmetrisch aszimmetrikus

e Asymptote, -, -n (gr.) érintő


asymtotisch érintőleges

r Athlet, -en, -en (gr.) atléta, sportoló (ffi)


e Athletik, - atlétika
e Athletin, -, -nen atléta, sportoló (nő)
athletisch atlétikai, erős

e Atmosphäre, -, -n atmoszféra, légkör


atmosphärisch légköri
s Atom, -s, -e (gr-lat.) atom
atomar atomokra vonatkozó
e Atomistik, - atomisztika, atomelmélet
atomisch atomos
atomisieren, -te, h.-t atomizál, elporlaszt
atomistisch atomelmélet szerinti

s Attentat, -(e)s, -e (fr-lat.) merénylet


r Attentäter, -s, -s merénylő (ffi)
e Attentäterin, -, -nen merénylő (nő)

attraktiv (fr.) attraktív, vonzó


e Attraktion, -, -en vonzerő, csábító dolog
e Attraktivität, - vonzerő

r Aufbau, -(e)s, -ten felépítés, építés


auf/bauen, -te auf, h.-t felépít

auf/bewahren, -te auf, h.-t megőriz vmit


e Aufbewahrung, -, -en megőrzés

auf/lösen, -te auf, h.-t felold, felbont


auflösbar feloldható, felbontható
e Auflösbarkeit, - feloldhatóság, felbonthatóság
e Auflösung, -, -en feloldás, felbontás

auf/merken, h.; auf+A. felfigyel, odafigyel vkire/vmire


aufmerksam figyelmes
e Aufmerksamkeit, -, -en figyelem, figyelmesség

e Aufnahme, -, -n felvétel
aufnahmefähig felvevőképes, befogadóképes
auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen felvesz, felemel, felszed

e Aufregung, -, -en izgalom, nyugtalanság, izgatottság


auf/regen, h. felizgat, felzaklat, felidegesít
aufregend izgatott, zaklatott

r Aufruf, -(e)s, -e felhívás, felszólítás, kihívás


auf/rufen, -te auf, h.-t felszólít, kihív

auf/steigen, stieg auf, i. aufgestiegen felemelkedik, felszáll

s Aufsteigen, -s, - felemelkedés


r Aufsteiger, -s, - felemelkedő (pl: rangban, gazdagságban
sportban)
r Aufstieg, -(e)s, -e felemelkedés

r Auftrag, -(e)s, Aufträge megbízás, megrendelés


auftragen, trug auf, h. aufgetragen megbíz
r Auftraggeber, -s, - megbízó (ffi)
e Auftraggeberin, -, -nen megbízó (nő)
r Auftragnehmer, -s, - megbízott (ffi)
e Auftragnehmerin, -, -nen megbízott (nő)
auftragsgemäß megbízás/megrendelés szerint

e Auktion, -, -en (lat.) aukció, árverés


r Auktionator, -s, -en árverést vezető (ffi)
e Auktionatorin, -, -nen árverést vezető (nő)
auktionieren, -te, h.-t elárverez

e Ausdauer, - kitartás, állhatatosság


aus/dauern, h. kitart, elvisel
ausdauernd kitartó

aus/dehnen, h. kiterjeszt, kibővít


sich aus/dehnen, h. terjeszkedik, kibővül
e Ausdehnung, -, -en terjeszkedés, bővülés

r Ausflug, -es, Ausflüge kirándulás


r Ausflüger, -s, - kiránduló

ausgiebig kiadós, bőséges


e Ausgiebigkeit, - kiadósság, bőségesség

s Ausland, -(e)s külföld


r Ausländer, -s, - külföldi (ffi)
e Ausländerin, -, -nen külföldi (nő)
ausländisch külföldi, idegen

aus/liefern, -te aus, h. ausgeliefert kiszállít, kiad, kiszolgáltat


e Auslieferung, -, -en kiszállítás, kiadás, kiadatás

aus/löschen, -te aus, h.-t kitöröl, megsemmisít


e Auslöschung, -, -en kitörlés, megsemmisítés

aus/lösen, -te aus, h.-t kivált


r Auslöser, -s, - kiváltó
e Ausnahme, -, -n kivétel
ausnahmslos kivétel nélkül(i)
ausnahmsweise kivételesen
aus/nehmen, nahm aus, h. ausgenommen kivételt tesz, kivételez
ausnehmend kivételes

r Auβenminister, -s, - külügyminiszter (ffi)


e Auβenministerin, -, -nen külügyminiszter (nő)
s Auβenministerium, -s, …ien külügyminisztérium

e Auβenpolitik, -, -en külpolitika


auβenpolitisch külpolitikai

aus/nutzen, -te aus, h.-t kihasznál


e Ausnutzung, - kihasználás

aus/nützen, -te aus, h.-t kihasznál


e Ausnützung, - kihasználás

e Ausrede, -, -n kifogás, mentség


aus/reden, -ete aus, h. ausgeredet végigmond
sich aus/reden, -ete sich aus, h. sich ausge-t mentegetőzik

e Aussage, -, -n állítás, kijelentés


aussagbar kimondható
aus/sagen, -te aus, h.-t állít, kijelent

aus/schließen, schloss aus, h. ausgeschlossen kizár


ausschließlich kizárólag
e Ausschließlichkeit, - kizárólagosság
e Ausschließung, -, -en kizárás

e Aussicht, -, -en kilátás, remény


aussichtslos kilátástalan
e Aussichtslosigkeit, - kilátástalanság

e Aussprache, -, -n kiejtés, kifejezésmód


aussprechbar kiejthető
aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen kiejt, kimond

aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen kiszáll


r Aussteiger, -s, - abbahagyó, kiszálló,
szakmájából kiszálló (ffi)
e Aussteigerin, -, -nen abbahagyó, kiszálló
szakmájából kiszálló (nő)
aus/strahlen, -te aus, h. ausgestrahlt kisugároz, sugároz
e Ausstrahlung, - kisugárzás

Australien, - Ausztrália
r Australier, -s, - ausztrál (ffi)
e Australierin, -, -nen ausztrál (nő)
australisch ausztráliai

aus/üben, -te aus, h. ausgeübt (be)gyakorol


e Ausübung, - gyakorlás, gyakorlat

r Ausverkauf, -(e)s, Ausverkäufe kiárusítás


aus/verkaufen, -te aus, h. ausverkauft kiárusít

e Auswahl, - kiválasztás, választék


aus/wählen, -te aus, h. ausgewählt kiválaszt

aus/wandern, -te aus, i. ausgewandert kivándorol


r Auswanderer, -s, - kivándorló (ffi)
e Auswandererin, -, -nen kivándorló (nő)
e Auswanderung, -, -en kivándorlás

r Ausweg, -(e)s, -e kiút


ausweglos kilátástalan
e Ausweglosigkeit, - kilátástalanság

r Ausweis, -es, -e igazolás, igazolvány


sich aus/weisen, wies s.aus, h.s. ausgewiesen igazol magát
ausweislich igazolható
e Ausweisung, -, -en igazolás

aus/wirken, h. kihat, következményekkel jár


e Auswirkung, -, -en kihatás, következmény

autark önálló, független


e Autarkie, - önellátás, függetlenség
autarkisch önálló, önellátó, autark

e Authentie, - (gr-lat.) hitelesség, megbízhatóság


e Authentizität, - hitelesség
authentifizieren hitelesít
authentisch eredeti
authentisieren, -te, h.-t eredetiséget igazol

r Autismus, - (gr.) autizmus


r Autist, -en, -en autista (ffi)
e Autistin, -, -nen autista (nő)
autistisch autista

r Autodidakt, -en, -en (gr.) autodidakta, önképző (ffi)


e Autodidaktin, -, -nen autodidakta, önképző (nő)
autodidaktisch autodidakta, öntanító

r Autokrat, -en, -en (gr.) autokrata, diktátor (ffi)


e Autokratie, -, -n önkényuralom
e Autokratin, -, -nen diktátor (nő)
autokratisch önkényes

r Automat, -en, -en (gr-lat-fr.) automata


e Automatik, - automata, automatika
e Automation, - automatizálás, gépiesítés
e Automatisation, - automatizálás, gépiesítés
e Automatisierung, - automatizálás, gépiesítés
automatisch automata, önműködő
automatisieren, -te, h.-t automatizál

autonom (gr.) független, autonóm


e Autonomie, - függetlenség, autonómia
r Autonomist, -en, -en autonomista, függetlenséget akaró (ffi)
e Autonomistin, -, -nen autonomista, függetlenséget akaró (nő)

r Autor, -s, -en szerző (ffi)


e Autorin, -, -nen szerző (nő)

e Autorität, -, -en (lat.) tekintély


autoriativ tekintélyes, mérvadó
autoritär tekintélyelvű, tekintélyen alapuló

r Bäcker, -s, - pék, cukrász (ffi)


e Bäckerei, -, -en pékség, sütöde, pékárubolt
e Bäckerin, -, -nen pék, cukrász (nő)

e Bagatelle, -, -n (fr.-it.) kicsinység, jelentéktelen dolog


bagatellisieren, -te, h.-t bagatellizál, kicsinyít

e Baisse, -, n (lat-fr.) ár(folyam)csökkenés, bessz


r Baissier, -s, -s csökkenésre spekuláló tőzsdei spekuláns

e Bakterie, -, -n (gr.-lat.) baktérium


bakteriell bakteriális, baktériumos
r Bakteriolog, -n, -n bakteriológus (ffi)
e Bakteriologie, - baktériumkutatás
e Bakteriologin, -, -nen bakteriológus (nő)
s Bakterium,- s, …-ien baktérium
s Bakterizid, -s, -e baktériumölő
bakteriologisch bakteorológiai
bakterizid baktérium ellenes

r Balkan balkán
balkanisieren, -te, h.-t balkanizál, balkánosít
e Balkanisierung, - balkánosítás
e Balkanistik, - balkanisztika
e Balkanologie, - balkanisztika
r Balkanologe, -n, - n balkanológus (ffi.)
e Balkanologin, - balkanológus (nő)
e Balkanologie, - balkanológia

e Ballade, -, -n (gr-lat-it-fr-eng.) ballada


balladenhaft balladaszerű
balladesk balladai, balladaszerű

s Ballett, -(e)s, -e balett


e Balletteuse, -, -n balett táncosnő
e Ballerina/-ine, -, …nen balerina, szóló balett táncosnő
r Ballerino, -s, -s szóló balett táncos (ffi)

r Balsam, -s, -e (hebr-gr-lat.) balzsam


e Balsamierung, - bebalzsamozás
balsamieren, -te, h.-t; mit+D. balzsamoz vmivel
balsamisch balzsamos

e Bank, -, -en bank, pénzintézet


r Banker, -s, -s bankár, bankszakember
r Bankier, -s, -s bankár, tőzsdeügynök
s Banking, -s, -s banki ügyletek, banki forgalom

r Bankrott, -(e)s, -e csőd, csődbejutás


bankrott csődbe jutott, tönkrement
r Bankrotteur, -s, -e csődbejutott személy (ffi)
e Bankrotteurin, -, -nen csődbejutott személy (nő)
bankrottieren, -te, h.-t csődbe megy, tönkremegy

r Barbar, -en, -en (gr-lat.) barbár (ffi)


e Barbarei, -, -en barbárság
e Barbarin, -, -nen barbár (nő)
barbarisch barbár

r/s Barock, -(s) barokk művészeti stílus


barock barokk stílusú
barockal barokk stílusnak megfelelő
barockisieren, -te, h.-t barokk stílust utánoz

r Bauer, -n/-s, -n paraszt (ffi)


e Bäuerin, -, -nen parasztasszony
bäuerlich parasztos, paraszti

beachten, -te, h. –t figyel, figyelembe vesz


beachtenswert figyelemre méltó
e Beachtung, -, -en figyelembevétel

r Beamter, -s, - hivatalnok, tisztviselő (ffi)


e Beamterin, -, -nen hivatalnok, tisztviselő (nő)
e Beamtenschaft, -, -en hivatalnokok, tisztviselők összessége
s Beamtentum, -s hivatalnokság

s Bearbeiten, -s feldolgozás
r Bearbeiter, -s, - feldolgozó, ügyintéző (ffi)
e Bearbeiterin, -, -nen feldolgozó, ügyintéző (nő)
e Bearbeitung, - feldolgozás
bearbeiten, -ete, h.-et feldolgoz, elintéz

r Bedacht, -(e)s óvatosság, körültekintés


bedächtig óvatos, megfontolt
e Bedächtigkeit, - óvatosság, megfontoltság
bedachtsam óvatos, megfontolt

s Bedauern, -s részvét, sajnálkozás


bedauerlich sajnálatos
bedauerlicherweise sajnálatos módon
bedauern, -te, h.-t sajnál
bedauernswert sajnálatos, sajnálatra méltó

bedecken, -te, h.-t befed, beborít


bedeckt fedett, borult
e Bedeckung, -, -en fedés, borítás

s Bedenken, -s, - meggondolás, megfontolás, aggály


(sich) bedenken, bedachte, h. bedacht meggondol, megfontol
e Bedenklichkeit, - aggály, fenntartás
bedenkenswert megfontolandó
bedenklich kétes, aggasztó

bedeuten, -ete, h. -et jelent, jelentőséggel bír


bedeutend jelentős
bedeutsam jelentős, fontos
e Bedeutsamkeit, - jelentőség
e Bedeutung, -, -en jelentés

bedienen, -te, h.-t kiszolgál, felszolgál


r Bediener, -s, - ki-/felszolgáló (ffi)
e Bedienerin, -, -nen ki-/felszolgáló (nő)
e Bedienung, -, -en kiszolgálás

bedingen, -te, h. –t feltételez


e Bedingung, -, -en feltétel
bedingungslos feltétel nélküli, feltétlen

s Bedürfnis, -ses, -se szükséglet, igény, vágy


bedürfen, bedurfte, h. bedurft; +G. szüksége van vmire
bedürfnislos igénytelen
bedürftig szüksége van vmire, rászorult
r/e Bedürftige, -en, -en, ein-r rászoruló (ffi/nő)
e Bedürftigkeit, -, -en rászorultság

e Beeinflussung, -, -en befolyásolás, ráhatás


e Beeinflussbarkeit, - befolyásolhatóság
beeinflussbar befolyásolható
beeinflussen, -te, h. –t; mit+D. befolyásol vkivel/vmivel

beenden, -ete, h. –et befejez, abbahagy


beendigen, -te, h. –t befejez, abbahagy
e Beendigung, - befejezés
e Beendung, - befejezés

r Befehl, -(e)s, -e parancs, utasítás


befehlen, befahl, h. befohlen; jn. zu+D/an+A. parancsol vkit vmire/vhová
befehlerisch akaratos, parancsoló
befehligen, -te, h. -t vezényel, parancsnokol, vezet

befinden, befand, h. befunden vmilyennek talál; vhol tartózkodik


s Befinden, -s hogylét, állapot
befindlich lévő, található

befördern, -te, h.-t támogat


r Beförderer, -s, - támogató
e Beförderung, -, -en támogatás

befragen, -te, h.-t (meg)kérdez


e Befragung, -, -en (meg)kérdezés, kikérdezés
befreien, -te, h. –t meg-/felszabadít, kiszabadít
vkit/vmit
r Befreier, -s, - felszabadító, megmentő
e Befreiung, -, -en meg-/felszabadítás, megmentés

begaben, -te, h.-t megajándékoz


begabt tehetséges
e Begabung, -, -en tehetség, képesség

begegnen, -ete, h.-et; +D. találkozik vkivel (véletlenül)


e Begegnung, -, -en találkozás

begehen bejár
begehbar bejárható
e Begehbarkeit, - bejárhatóság

s Begehr, -s, -e kívánság, vágy, óhaj


begehren, -te, h.-t kíván, óhajta, kér
s Begehren, -s, - kívánalom, óhaj
begehrenswert kívánatos
begehrlich kívánatos

begeistern, -te, h.-t lelkesít


r/e Begeisterte, -n, -n, ein-r vmiért lelkesedő (ffi/nő)
e Begeisterung, - lelkesedés
sich begeistern, -te sich, h. sich -t. lelkesedik

begleiten, -ete, h.-et elkísér, kísér


r Begleiter, -s, - kísérő (ffi)
e Begleiterin, -, -nen kísérő (nő)
e Begleitung, -, -en kíséret

begreifen, begriff, h. begriffen felölel, magába foglal, megért


begreifbar felfogható, érthető
begreiflich felfogható, érthető
begreiflicherweise érthető módon
e Begreiflichkeit, -, -en felfoghatóság, érthetőség

begründen, -ete, h.-et megalapoz, megalapít


r Begründer, -s, - alapító (ffi)
e Begründerin, -, -nen alapító (nő)
begründet megalapozott, indokolt
e Begründung, -, -en igazolás, indoklás, alapozás

begrüßen, -te, h.-t köszönt, üdvözöl


e Begrüßung, -, -en köszönés, üdvözlés

begünstigen, -te, h.-t támogat, elősegít, kedvezményez


begünstigend kedvező
e Begünstigte, -, -n kedvezményezett
r Begünstigter, -s, - kedvezményezett
e Begünstigung, -, -en kedvezmény, előnyben részesítés

behandeln, -te, h.-t; +A. kezel vkit, bánik vkivel


e Behandlung, -, -en kezelés, bánásmód

e Behauptung, -, -en állítás, kijelentés


behaupten, -ete, h.-t állít, kijelent

beherrschen, -te, h.-t uralkodik, (tökéletesen) tud


sich beherrschen, -te sich, h. sich -t uralkodik magán
r Beherrscher, -s, - uralkodó
e Beherrschung, -, -en uralkodás, tudás

behindern, -te, h.-t megakadályoz, gátol


behindert gátolt, fogyatékos, akadályozott
r/e Behinderte,-n, -n, ein -r fogyatékkal élő, fogyatékos
e Behinderung, -, -en akadály, akadályozás

e Behörde, -, -n hatóság
behördlich hatósági
behördlicherseits hatóságilag, hatóságok részéről

bei/fügen, -te bei, h. beigefügt mellékel, csatol


e Beifügung, -, -en mellékelés, függelék

s Beispiel, -s, -e példa


beispielgebend példaadó, példamutató
beispielhaft példás, példaszerű
beispiellos példátlan
beispielsweise például

bekämpfen, -te, h.-t; +A. harcol, küzd, legyőz vkit/vmit


r Bekämpfer, -s, - ellenség, ellenző
e Bekämpfung, -, -en leküzdés

bekannt ismert, ismeretes


r/e Bekannte, -n, -n, ein-r ismerős (ffi/nő)
e Bekanntheit, -, -en ismertség
bekanntlich tudvalevően, mint ismeretes
e Bekanntschaft, -, -en ismeretség
bekennen, bekannte, h. bekannt bevall, beismer
s Bekenntnis, –ses, -sse vallomás, beismerés, hitvallás
bekenntnismäßig vallomásnak/hitvallásnak megfelelő

beklagen, -te, h.-t sajnál, fájlal


sich beklagen; bei+D., über+A. panaszkodik vkinek vmiről
beklagenswert siralmas, panaszos, szánalmas
r/e Beklagte, -en, -en alperes

bekräftigen, -te, h.-t megerősít


e Bekräftigung, -, -en megerősítés

bekümmern, -te, h.-t bánkódik, búsul, elszomorít


e Bekümmernis, -, -sse aggodalom, szomorúság, gond

belasten, -ete, h.-et (meg)terhel, sújta


belastbar terhelhető
e Belastbarkeit, -, -en terhelhetőség
belastend terhelő
e Belastung, -, -en terhelés

r Beleg, -(e)s, -e nyugta, bizonylat


belegbar bizonyítható
belegen, -te, h.-t bizonyít, alátámaszt
e Belegenheit, -, -en bizonyítás, alátámasztás

beleidigen, -te, h.-t; +D. + durch+A. (meg)sért, megbánt, sérteget


vkit vmivel
beleidigend sértő, bántó
r Beleidiger, -s, -s sértő, megbántó fél
e Beleidigung, -, -en sértés, megbántás, becsületsértés

belieben, -te, h.-t kíván, óhajt


s Belieben, -s, -s kedv, tetszés, óhaj
beliebig tetszés szerint
e Beliebtheit, -, -en kedveltség, népszerűség

beliefern, -te, h.-t szállít, áruval ellát


e Belieferung, - szállítás

belohnen, -te, h.-t; mit+D. megdícsér, megjutalmaz vmivel


e Belohnung, -, -en dicséret, jutalom

belüften, -ete, h.-t szellőztet


e Belüftung, - szellőztetés, szellőzés
s Bemerken, -s, -s észrevétel
bemerken, -te, h.-t észrevesz, megjegyez
bemerkbar észrevehető
bemerklich észrevehető
e Bemerkung, -, -en észrevétel, megjegyzés

bemühen, -te, h.-t fáradozik, terhel


sich bemühen, -te s., h. s.-t igyekszik, fárad vmivel
e Bemühung, -, -en fáradozás, törekvés, erőfeszítés

benachrichtigen, -te, h.-t informál


e Benachrichtigung, -, -en informálás, értesítés

sich benehmen, benahm s., h.s. benommen viselkedik


s Benehmen, -s magatartás, viselkedés

benutzen, -te, h.-t használ


benutzbar használható
e Benutzbarkeit, -, -en használhatóság
r Benutzer, -s, - használó, felhasználó (ffi)
e Benutzerin, -, -nen használó, felhasználó (nő)
e Benutzung, -, -en használat, alkalmazás, felhasználás

beobachten, -te, h.-t megfigyel, figyelemmel kísér


beobachtbar megfigyelhető
e Beobachtbarkeit, -, -en megfigyelhetőség
r Beobachter, -s, - megfigyelő, szemlélő (ffi)
e Beobachterin, -, -nen megfigyelő, szemlélő (nő)
e Beobachtung, -, -en megfigyelés

bequem kényelmes, kellemes


e Bequemheit, -, -en kényelem, kényelmesség
bequemlich kényelmes, kényelemszerető
e Bequemlichkeit, -, -en kényelem, kényelmesség

beraten, beriet, h. beraten tanácsol, tanácsot ad


r Berater, -s, - tanácsadó (ffi)
e Beraterin, -, -nen tanácsadó (nő)
e Beratung, -, -en tanácsadás

berechtigen, -te, h.-t; +A, zu+D. feljogosít, felhatalmaz vkit vmire


r/e Berechtigte, -n, -n, ein -r jogosult (ffi/nő)
e Berechtigung, -, -en jogosultság

bereinigen, -te, h.-t kitisztít, tisztít


e Bereinigung, - kitisztítás, tisztítás

bereit kész, készenlétben lévő


bereiten, -ete, h.-t elkészít, megcsinál
e Bereitschaft, -, -en készenlét

r Berg, -(e)s, -e hegy


bergab hegyről lefelé, völgymenetben
bergabwärts hegyről lefelé, völgymenetben
bergan hegynek felfelé
bergauf hegynek felfelé
bergaufwärts hegynek felfelé

r Bericht, -(e)s, -e beszámoló, tudósítás, jelentés


berichten, -ete, h.-et; über+A. értesít, jelent, tudósít vmiről

r Beruf, -s, -e hivatás, foglalkozás, szakma


beuflich hivatalos, szakmai
berufsgemäß hivatásszerű, hivatásos
berufslos állástalan, foglalkozás nélküli

beruhen, -te, h.-t nyugszik, alapul


sich beruhen, -te s., h.s.-t; auf+A. nyugszik, alapul vmin
beruhigen, -te, h.-t megnyugtat
sich beruhigen, -te s., h. s.-t megnyugszik
e Beruhigung, - megnyugtatás

berücksichtigen, -te, h.-t figyelembe vesz


e Berücksichtigung, - figyelembevétel

berühmt híres, ismert


e Berühmtheit, -, -en híresség, ismert személy

berühren, -te, h.-t megérint


e Berührung, -, -en érintkezés, érintés

beschäftigen, -te, h.-t foglalkoztat, dolgoztat


sich beschäftigen, -te sich, h. sich -t foglalkozik, dolgozik
e Beschäftigung, -, -en foglalkozás
beschäftigungslos foglalkozás nélküli

beschleunigen, -te, h.-t gyorsít, siettet


sich beschleunigen, -te s., h.s.-t felgyorsul, gyorsul
e Beschleunigung, -, -en gyorsulás, gyorsítás, siettetés

beschließen, beschloss, h. beschlossen határoz, eldönt


r Beschließer, -s, - elhatározó (ffi)
e Beschließerin, -, -nen elhatározó (nő)
r Beschluss, -es, Beschlüsse határozat
beschlussfähig határozatképes
e Beschlussfähigkeit, - határozatképesség

beschränken, -te, h.-t korlátoz, megszorít


sich beschränken, -te sich, h.s.-t korlátozódik, szorítkozik
beschränkt korlátozott, korlátolt
e Beschräcktheit, - korlátoltság
e Beschränkung, -, -en korlátozás, megszorítás, megkötés

beschreiben, beschrieb, h. beschrieben leír


beschreibbar leírható
e Beschreibbarkeit,- , -en leírhatóság
e Beschreibung, -, -en leírás

beschuldigen, -te, h.-t; +G. megvádol, vádol, gyanusít vmivel


r Beschuldiger, -s, -s vádló
r/e Beschuldigte, -n, -n, ein -r vádlott, gyanusított (ffi/nő)
e Beschuldigung, -, -en vád, gyanúsítás

e Beschwerde, -, -n panasz, teher, reklamáció


beschwerdefrei panaszmentes
e Bescherden (Pl.) panaszok, panaszkodások, reklamációk

r Besitz,-es tulajdon, birtoklás


besitzen, besaß, h. besessen birtokol
r Besitzer, -s, - tulajdonos (ffi)
e Besitzerin, -, -nen tulajdonos (nő)
besitzerlich tulajdonosi, birtokosi
besitzlos vagyontalan
s Besitztum, -(e)s, Besitztümer birtok

besonder(er/e/es) különös, sajátos, szokatlan


e Besonderheit, -, -en különlegesség, sajátosság
besonders különösen

r Bestand, -es, Bestände fennmaradás, állandóság, állomány


beständig tartós, állandó
e Beständigkeit, -, -en tartósság, állandóság
bestandlos múló

bestätigen, -te, h.-t igazol, bizonyít


r Bestätiger, -s, -s igazoló
e Bestätigung, -, -en igazolás, állítás, bizonyítás
bestellen, -te, h.-t megrendel, rendel
r Besteller, -s, - megrendelő (ffi)
e Bestellerin, -, -nen megrendelő (nő)
e Bestellung, -, -en rendelés, megrendelés

besteuern, -te, h.-t megadóztat


besteuerbar adóztatható
e Besteuerung, - adóztatás, megadóztatás

bestimmen, -te, h.-t meghatároz, megállapít


bestimmbar meghatározható
e Bestimmbarkeit, - meghatározhatóság
bestimmt határozott, meghatározott
e Bestimmtheit, -, -en határozottság, bizonyosság
e Bestimmung, -, -en meghatározás, elhatározás

bestrafen, -te, h.-t megbüntet


e Bestrafung, -, -en büntetés

bestrahlen, -te, h.-t sugároz, besugároz


e Bestrahlung, -, -en besugárzás, kisugárzás

s Bestreben, -s törekvés
sich bestreben, -te s., h.s.-t törekszik, igyekszik, küzd
e Bestrebung, -, -en törekvés, célkitűzés

r Besuch, -(e)s, -e látogatás, meglátogatás


besuchen, -te, h.-t látogat, meglátogat
r Besucher, -s, - látogató (ffi)
e Besucherin, -, -nen látogató (nő)

beteiligen, -te, h.-t részesedik, részesít


sich beteiligen, -te s., h.s.-t; an+D. részesedik, részt vesz vmiben
r/e Beteiligte, -n, -n, ein-r részes, résztvevő
e Beteiligung, -, -en részesedés, érdekeltség

r Betracht, -(e)s figyelembe vétel


betrachten, -ete, h.-et figyelembe vesz, megszemlél
r Betrachter, -s, - néző, szemlélő (ffi)
e Betrachterin, -, -nen néző, szemlélő (nő)
e Betrachtung, -, -en megtekintés, (meg)vizsgálás
beträchtlich jelentős, jelentékeny, figyelemreméltó

r Betreff, -(e)s, -e tárgy, téma


betreffen, betraf, h. betroffen érint
betreffend illetőleg, illetve
r/e Betreffende, -n, -n, ein-r illető
betreffs +G. illetően

r Betrieb, -(e)s, -e üzem, vállalat, gyár


betrieblich üzemi, vállalati
betriebsam tevékeny, serény
e Betriebsamkeit, - serénykedés
betriebsbereit működőképes, működtethető
betriebsfähig üzemképes, működőképes
e Betriebsfähigkeit, - üzemképesség, működőképesség

betreffen, betraf, h. betroffen érint


betroffen érintett
r/e Betroffene, -n, -n, ein-r érintett

r Betrug, -s, -e csalás


berügen, betrog, h. betrogen; +A. /+ mit+D. becsap vkit, (meg)csal vkit
vkivel
r Betrüger, -s, - csaló (ffi)
e Betrügerin, -, -nen csaló (nő)
e Betrügerei, -, -en csalás, szélhámoskodás
betrügerisch csalárd, csalóka

betrunken ittas
r/e Betrunkene, -n, -n, ein-r iszákos, részeges ember
e Betrunkenheit, - részegség

beurteilen, -te, h.-t megítél, bírál


r Beurteiler, -s, - megítélő, bíráló ember
e Beurteilung, -, -en ítélet, bírálat

bevölkern, -te, h.-t benépesít, betelepít


e Bevölkerung, -, -en népesség, lakosság, benépesítés

bevollmächtigen, -te, h.-t meg-/felhatalmaz


r/e Bevollmächtigte, -n, -n, ein -r meghatalmazott (ffi/nő)
e Bevollmächtigung, -, -en meghatalmazás, felhatalmazás

bewegen, -te, h.-t mozgat


sich bewegen, -te sich, h. sich -t mozog
bewegbar mozgatható
beweglich mozgatható, mozgó, mozgékony
e Beweglichkeit, -, -en mozgékonyság, flexibilitás
e Bewegung, -, -en mozgás
bewegungslos mozdulatlan
r Beweis, -es, -e bizonyíték, bizonyítás
beweisbar bizonyítható
e Bewesibarkeit, - bizonyíthatóság
beweisen, bewies, h. bewiesen bebizonyít, bizonyít

bewerben, bewarb, h. beworben pályázik, versenyez


sich bewerben, bewarb s,h.s.beworben um+A. pályázik, jelentkezik vmire
r Bewerber, -s, - pályázó (ffi)
e Bewerberin, -, -nen pályázó (nő)
e Bewerbung, -, -en pályázat

bewilligen, -te, h.-t engedélyez


e Bewilligung, -, -en engedély, engedélyezés

bewohnen, -te, h.-t; +A. lakik vmit


bewohnbar lakható
e Bewohnbarkeit, - lakhatóság
r Bewohner, -s, - lakó (ffi)
e Bewohnerin, -, -nen lakó (nő)
e Bewohnerschaft, - lakosság

bewusst tudatos, öntudatos, szándékos


e Bewusstheit, - tudatosság
bewusstlos ájult, eszméletlen
e Bewusstlosigkeit, - eszméletlenség
s Bewusstsein, -s tudat

bezaubern, -te, h.-t elvarázsol, elbűvöl


bezaubernd elbűvölő
e Bezauberung, - elbűvölés

r Bibliograf, -en, -en (gr.) életrajzíró (ffi)


e Bibliografie, -, -n bibliográfia, könyvészet
bibliografieren, -te, h.-t életrajzot ír
e Bibliografin, -, -nen életrajzíró (nő)

e Bibliothek, -, -en (gr-lat.) könyvtár


e Bibliothekar, -s, -e könyvtáros (ffi)
e Bibliothekarin, -, -nen könyvtáros (nő)
bibliothekarisch könytárosi

e Biege, -, -n hajlat, görbület


biegen, bog, h. gebogen (meg)hajlít, görbít
sich biegen, bog s., h. sich gebogen hajlik, görbül
biegsam hajlékony, görbül
e Biegsamkeit, - hajlékonyság
e Biegung, -, -en hajlat, görbület, kanyarulat

e Bilanz, -, -en (lat-it.) mérleg


bilanzieren, -te, h.-t mérleget készít
e Bilanzierung, -, -en mérlegkészítés

billig olcsó
e Billigkeit, - olcsóság

e Biochemie, - biokémia
r Biochemiker, -s, - biokémikus (ffi)
e Biochemikerin, -, -nen biokémikus (nő)
biochemisch biokémiai

e Biologie, - (gr-lat.) biológia


r Biologe, -n, -n biológus (ffi)
e Biologin, -, -nen biológus (nő)
biologisch biológiai

r Bischof, -(e)s, Bischöfe püspök


bischöflich püspöki
e Bischofsamt püspöki hivatal/méltóság

bitter keserű
r Bitter, - keserű pálinka, gyomorkeserű
e Bitterkeit, -, -en keserűség
bitterlich kesernyés, keserves
e Bitternis, -, -se keserűség

blind vak
r/e Blinde, -n, -n, ein -r vak ember (ffi/nő)
e Blindheit, - vakság
blindlings vakon, vaktában

blöd hülye, buta, bamba


e Blödheit, - hülyeség, butaság
r Blödsinn, -(e)s hülyeség
blödsinnig bárgyú, bamba, gyengeelméjű

e Blockade, -, -n blokád, ostromzár


blockieren, -te, h.-t elzár, blokkol
e Blockierung, - eltorlaszolás, elzárás
s Blut, -(e)s vér
blutarm vérszegény
bluten, -ete, h. ge-t vérzik
r Bluter, -s, - vérzékeny ember (ffi)
e Bluterin, -, -nen vérzékeny ember (nő)
blutig véres
-blütig -vérű
e Blutung, -, -en vérzés

e Bombe, -, -n (gr-lat-it-fr.) bomba


s Bombardement, -s, -s (öst-schw.) bombázás
e Bombardierung, - bombázás
bombardieren, -te, h.-t bombáz
bomben, -te, h. ge-t bombáz
bombenfest bombabiztos
r Bomber, -s, - bombázó repülőgép

e Botanik (gr.-lat.) botanika


r Botaniker, -s, - botanikus (ffi)
e Botanikerin, -en botanikus (nő)
botanisch botanikus, növénytani
botanisieren, -te, h.-t botanizál, növényt gyűjt

e Botschaft, -, -en nagykövetség


r Botschafter, -s, - nagykövet (ffi)
e Botschafterin, -, -nen nagykövet (nő)

s Boxen, -s ökölvívás, bokszolás


boxen, -te, h. ge-t bokszol
r Boxer, -s, - ökölvívó, bokszoló (ffi)
r Boxerin, -, -nen ökölvívó, bokszoló (nő)
boxerisch ökölvívást érintő

r Boykott, -(e)s, -s (eng.) bojkott, kizárás


r Boykotteur, -s, -e bojkottáló (ffi)
e Boykotteurin, -, -nen bojkottáló (nő)
boykottieren, -te, h -t bojkottál, kizár
e Boykottierung, - bojkottálás, kizárás

e Börse, -, -n tőzsde
börsenartig tőzsdei
börsenfähig tőzsdeképes
r Börsianer, -s, - tőzsdés, tőzsdei spekuláns

s Brasilien Brazília
r Brasilianer, -s, - brazil (ffi)
e Brasilianerin, -, -nen brazil (nő)
brasilianisch brazíliai, brazil

r Bruder, -s, Brüder fiútestvér


s Brüderchen, -s, - (fiú) testvérke, kistestvér
brüderlich testvéries, testvériesen
e Brüderlichkeit, - testvériség, testvériesség

brutal (lat.) brutális


brutalisieren, -te, h.-t brutalizál
e Brutalität, -, -en brutalitás

s Budget, -s, -s (gall-lat-fr-eng.) költségvetés


budgetieren, -te, h.-t költségvetést készít

s Büro, -s, -s (lat-fr.) hivatal, iroda


r Bürokrat, -en, -en bürokrata, hivatalnok (ffi)
e Bürokratie, -, -n bürokrácia
e Bürokratin, -, -nen bürokrata, hivatalnok (nő)
bürokratisch bürokratikus
bürokratisieren, -te, h.-t bürokrata módon intéz
r Bürokratismus, - bürokratizmus

s Café, -s, -s (arab-türk-it-fr.) kávézó, kávéház


e Cafeteria, -, -s / …ien kávéház
r Cafetier, -s, -s kávéház tulajdonos (ffi)
e Cafetiere, -, -n kávéház tulajdonos (nő)

s Cello, -s, -s/-li cselló, gordonka


r Cellist, -en, -en csellista, gordonkás (ffi)
e Cellistin, -, -nen csellista, gordonkás (nő)

r Champion, -s, -s (lat-fr-eng.) bajnok


s Championat, -(e)s, -e bajnokság
e Championship, -, -s bajnokság

s Chaos, - káosz, zűrzavar


chaotisch kaotikus, zűrzavaros

r Charakter (gr.-lat.) karakter, jellem


charakterisieren, -te, h.-t karakterizál, jellemez
charakteristisch jellemző, jellegzetes
charakterlich jellem-, jellembeli
e Charakteristik, -, -en jellemző vonások
s Charakteristikum -,-ka jellemzők
e Charakterologie jellemtan
r Charakterologe, -n, -n karakterológus (ffi)
e Charakterologie, - karakterológia
e Charakterologin, -, -nen karakterológus (nő)
charakterologisch karakterológiai

r Chauffeur, -s, -e (lat-fr.) sofőr (ffi)


e Chauffeurin, -, -nen sofőr (nő)
e Chauffeuse, -,- n (schweiz.) sofőr (nő)
chauffieren, -te, h. -t tehergépkocsit vezet

r Chirurg, -en, -en (gr-lat.) sebész (ffi)


e Chirurgie, -, -n sebészet
e Chirurgin, -,- nen sebész (nő)
chirurgisch sebészeti

r Choreograf /-ph (gr.-lat.) koreográfus (ffi)


e Choreografie, -, -en koreográfia
e Choreografin, -, -en koreográfus (nő)
choreografieren, -te, h.-t koreografál
choreografisch koreográfiai

s Christentum, (e)s kereszténység


christianisieren, -te, h.-t keresztény hitre térít
christlich keresztény(i)

e Chronik, -, -en (gr-lat.) krónika


chronikalisch krónka formájában megírt
r Chronist, -en, -en krónikás (ffi)
e Chronistik, - krónika írás
e Chronistin, -,- nen krónikás (nő)

darstellen, stellte dar, h. dargestellt bemutat, ábrázol, alakít


darstellbar bemutatható
e Darstellbarkeit, - bemutathatóság
r Darsteller, -s, - szereplő, alakító (ffi)
e Darstellerin, -, -nen szereplő, alakító (nő)
darstellerisch alakító, ábrázoló
e Darstellung, -, -en alakítás, ábrázolás

s Debüt, -s, - s első fellépés, első szereplés


r Debütant, -en, -en először fellépő (ffi)
e Debütantin, -, -nen először fellépő (nő)
debütieren, -te, h. -t először fellép, debütál
e Deduktion, -, -nen (lat) levonás
deduktiv levezető
deduzierbar csökkenthető
deduzieren, -te, h. -t csökkent, levon

e Deflation, -, -en (lat) defláció, árszínvonal csökkenése


deflationär deflációs, pénzforgalmat csökkentő
deflationieren, -te, h. -t pénzforgalmat csökkent
deflationistisch deflációs
deflatorisch deflációs

r / s Dekor, -s, -s /-e (lat-fr.) dekoráció


r Dekorateur, -s, -e dekoratőr
e Dekorateurin, -, -nen dekoratőr (nő)
e Dekoration, -, -en dekoráció
dekorativ dekoratív
dekorieren, -te, h. –t dekorál
e Dekorierung, -, -en dekorálás

r Delegat, -en, en (lat.) delegátus


e Delegation, -, -en delegáció
delegieren, -te, h. -t delegál, hatáskört átruház
r/e Delegierte, -n, -n delegált, küldött (ffi/nő)
e Delegierung, -, -en delegálás

r Demokrat, -en, -en (fr-gr.) demokrata (ffi)


e Demokratie, -, -n demokrácia
e Demokratin, -, -nen demokrata (nő)
demokratisch demokratikus
demokratisieren, -te, h. -t demokratizál
r Demokratismus, - demokratizmus

r Demonstrant, -en, -en (lat.) demonstráló, tüntető (ffi)


e Demonstrantin, -, -nen demonstráló, tüntető (nő)
e Demonstration, -, -en demonstráció, tüntetés
demonstrativ tüntető
r Demonstrator, -s, -en tüntető (ffi)
e Demonstratorin, -, -nen tüntető (nő)
demonstrieren, -te, h.-t; für+A.; gegen+A. demonstrál, tüntet vmiért; vmi
ellen

e Demut, - alázat, alázatosság


demutsvoll alázatos
demütig alázatos
demütigen, -te, h.-t megaláz
e Demütigung, -, -en megalázás, lealacsonyítás

e Depression, -, -nen depresszió, lehangoltság


depressiv depresszív, lehangoló
e Depressivität, - depresszivitás, lehangoltság
deprimieren, -te, h. –t lehangol, elkedvetlenít
deprimierend lehangoló

s Detail, -s, -s részlet


detaillieren, -te, h.-t részletez
detailliert részletes, kimerítő
e Details (Pl.) aprólékos részletek

r Detektiv, -s, -e detektív, nyomozó (ffi)


e Detektei, -, -en detektíviroda, nyomozóiroda
e Detektivin, -, -nen detektív, nyomozó (nő)
detektivisch nyomozói

e Detonation, -, -en (lat-fr.) robbanás, detonáció


r Detonator, -s, -en detonátor, robbantó
detonieren, -te, i.-t felrobban, robban

r Diabetes, - (gr-lat.) cukorbetegség


r Diabetiker, -s, - cukorbeteg (ffi)
e Diabetikerin, -, -nen cukorbeteg (nő)
diabetisch cukorbeteg, diabetikus

e Diagnose, -, -n (gr-fr.) diagnózis


r Diagnostiker, -s, - diagnózist felállító orvos
e Diagnostik, - diagnózis
diagnostizieren, -te, h.-t diagnózist felállít

r Dialekt, -(e)s, -e (gr-lat.) dialektus, nyelvjárás


dialektal dialektusban, népiesen
dialektisch dialektusban, népiesen
r Dialektologe, -n, -n dialektológus, nyelvjáráskutató
e Dialektologie, - nyelvjáráskutatás, dialektológia
dialektologisch dialektológiai

r Dialog, -(e)s, -e (gr-lat-fr.) párbeszéd, dialógus


dialogisch párbeszédes
dialogisieren, -te, h.-t párbeszédessé tesz
e Diät, - (gr.) fogyókúra, diéta
e Diätetik, -, -en diatetika, táplálkozástudomány
s Diätetikum, -s, …ka diétának megfelelő táplálék
diätetisch diétás

r Dichter, -s, - költő (ffi)


dichten, -ete, h. ge-t verset költ, versel
e Dichterin, -, -nen költő (nő)
dichterisch költői

e Didaktik, -, -en (gr-nlat.) didaktika, oktatástan


r Didaktiker, -s, - didaktikus (ffi)
e Didaktikerin, -, -nen didaktikus (nő)
didaktisch didaktikus
e Didaktisierung, -, -en didaktizálás

e Differenz, -, -en (lat.) különbség, nézeteltérés


different különböző
differenzieren, -te, h.-t; von+D. megkülönböztet, különválaszt vmitől
e Differenzierung, -, -en különbségtétel, megkülönböztetés

r Diktator, -s, -en (lat.) diktátor (ffi)


diktatorial diktátori
e Diktatorin, -, -nen diktátor (nő)
diktatorisch diktatorikus
e Diktatur, -, -en diktatúra, önkényuralom

e Dimension, -, -en dimenzió


dimensional dimenziós
dimensionieren, -te, h.-t dimenzionál
e Dimensionierung, -, -en dimenzionálás

s Diplom, -s, -e (gr-lat.) diploma


r Diplomand, -en, -en diplomázó (ffi)
e Diplomandin, -, -nen diplomázó (nő)
diplomiert / dipl. okleveles / okl.

r Diplomat, -en, -en (gr-lat-fr.) diplomata (ffi)


e Diplomatie, - diplomácia, diplomáciai testület
e Diplomatik, - diplomatika
e Diplomatin, -, -nen diplomata (nő)
diplomatisch diplomáciai
r Direktor, -s, -en (lat.) igazgató (ffi)
e Direktion, -, -en igazgatóság
s Direktorat, -(e)s, -e igazgatóság
direktorial igazgatói
e Direktorin, -, -nen igazgató (nő)
s Direktorium, -s, …ien igazgatóság, ügyvezetés

r Dirigent, -en, -en karmester (ffi)


e Dirigentin, -, -nen karmester (nő)
dirigieren, -te, h.-t irányít, vezényel

diskret diszkrét, tapintatos


e Diskretion, -, -en diszkréció, tapintatosság

e Diskussion, -, -en (lat.) társalgás, vita


diskutabel vitatható
r Diskutant, -en, -en vitatkozó (ffi)
e Diskutantin, -, -nen vitatkozó (nő)
diskutieren, -te, h.-t; über+A. vitatkozik, tárgyal vmiről

e Disziplin, -, -en (lat.) fegyelmezettség, tudományág


disziplinarisch szigorú, fegyelemmel kapcsolatos
disziplinell fegyelmi
disziplinieren, -te, h.-t fegyelmez
disziplinär fegyelmi
e Disziplinierung, -, -en fegyelmezés

r Dividend, -en, -en osztó szám


dividieren, -te, h.-t eloszt, oszt

r Doktor, -s, -en (lat) doktor, orvos


r Doktorand, -en, -en doktorandusz, orvostanhallgató (ffi)
e Doktorandin, -, -nen doktorandusz, orvostanhallgató (nő)
s Doktorat, -(e)s, -e doktorátus
doktorieren, -te, h.-t doktorál

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum


e Dokumentation, -, -en dokumentáció
dokumentieren, -te, h.-t dokumentál

r Dolmetscher, -s, - tolmács (ffi)


dolmetschen, -te, h. ge-t tolmácsol
e Dolmetscherin, -, -nen tolmács (nő)
e Dolmetschung, -, -en tolmácsolás

s Dorf, -(e)s, Dörfer falu


s Dörfchen, -s, - falucska, kicsi falu
dörfisch falusi
r Dörfler, -s, - falusi ember (ffi)
e Dörflerin, -, -nen falusi ember (nő)
dörflich falusi

s Drama, -s, …men (gr-lat.) dráma


e Dramatik, - dráma
dramatisch drámai
dramatisieren, -te, h.-t dramatizál
r Dramaturg, -en, -en dramaturg (ffi)
e Dramaturgie, -, -n dramaturgia
e Dramaturgin, -, -nen dramaturg (nő)
dramaturgisch dramaturgiai

dringend sürgős
dringlich sürgős
e Dringlichkeit, -, -en sürgősség

r Duft, -(e)s, Düfte illat


duften, -ete, h. ge-et; nach+D. illatozik
duftig illatos

dunkel sötét
s Dunkel, -s sötétség
e Dunkelheit, - sötétség

e Durchreise, -, -en átutazás


durch/reisen, reiste durch, i. durchgereist átutazik
r/e Durchreisende, -en, -en, ein -r átutazó (ffi/nő)

r Durst, -es szomjúság


dürsten, -ete, h. ge-et szomjazik
durstig szomjas
e Durstigkeit, -, -en szomjúság
durstlöschend szomjúságcsillapító

echt igazi, valódi, eredeti


e Echtheit, -, -en valódiság, eredetiség

e Ecke, -, -n sarok, szöglet


eckig szögletes, sarkos
e Eckigkeit, -, -en sarkosság, összeférhetetlenség

e Edition, -, -en kiadó, (könyv-/zenemű) kiadás


editieren, -te, h.-t kiad, szerkeszt
r Editor, -s, …oren (könyv) kiadó
editorisch kiadói

r Effekt, -(e)s, -e (lat.) hatás


effektiv hatásos
effektivieren, -te, h.-t hatékonnyá tesz
e Effektivität, - hatékonyság
e Effekten (Pl.) értékpapírok

r Ego, -, s (lat.) ego


r Egoismus, -, …men egoizmus
r Egoist, -en, -en egoista (ffi)
e Egoistin, -, -nen egoista (nő)
egoistisch egoista

e Egozentrik,- önzőség
r Egozentriker, -s, - önző (ffi)
e Egozentrikerin, -, -nen önző (nő)
egozentrisch egoista, egocentrikus
e Egozentrizität, - önzőség

ehrlich becsületes, tisztességes, őszinte


e Ehrlichkeit, -, -en becsületesség, őszinteség

eigen saját, különleges


e Eigenart, -, -en sajátság, sajátosság
eigenartig sajátos, különös
e Eigenheit, -, -en sajátosság, különlegesség, jellegzetesség
eigens külön, különösen

s Eigentum, -s, Eigentümer birtok, tulajdon


r Eigentümer, -s, - tulajdonos (ffi)
e Eigentümerin, -, -nen tulajdonos (nő)
sich eignen, -ete s., h. s. geeignet für+A., zu+D. alkalmas vmire
e Eignung, -, -en alkalmasság

ein/berufen, berief ein, h. einberufen behív


e Einberufung, -, -en katonának behív
r Einberufene, -n, -n katonai szolgálatra behívott

ein/brechen, brach ein, h. eingebrochen; in+A. betör vhová


r Einbrecher, -s, - betörő (ffi)
e Einbrecherin, -,- nen betörő (nő)

einfach egyszerű
e Einfachheit, - egyszerűség

ein/fahren, fuhr ein, i. eingefahren (jármű) behajt


e Einfahrt, -, -en behajtás, bejárás

r Einfall, -(e)s, Einfälle ötlet


ein/fallen, fiel ein, i. eingefallen +D. vkinek az eszébe jut
einfallslos ötlettelen, fantáziátlan
e Einfallslosigkeit, - ötlettelenség
einfallsreich ötletes
r Einfallsreichtum, -s ötletesség, ötletgazdagság

e Einheit, -, -en egység, azonosság


einheitlich egységes
e Einheitlichkeit, -, -en egységesség

ein/holen, holte ein, h. eingeholt pótol, utolér


e Einholung, - pótlás, utolérés

sich einigen, -te sich, h. sich ge-t megegyezik


e Einigkeit, -, -en egyetértés, megegyezés
e Einigung, -, -en egyetértés, megegyezés

r Einkauf, -s, Einkäufe bevásárlás, vásárlás


ein/kaufen, h. bevásárol
r Einkäufer, -s, - bevásárló, vásárló

ein/richten, h. berendez, felszerel


e Einrichtung, -, -en berendezés, felszerelés

ein/wandern, -te ein, i. eingewandert bevándorol


r Einwanderer, -s, - bevándorló (ffi)
e Einwandererin, -, -nen bevándorló (nő)
e Einwanderung, -, -en bevándorlás

ein/wohnen, -te ein, h. eingewohnt lakik


r Einwohner, -s - lakos (ffi)
e Einwohnerin, -, -nen lakos (nő)

r Eislauf, -s, Eisläufe korcsolyázás


r Eisläufer, -s, - korcsolyázó (ffi)
e Eisläuferin, -, -nen korcsolyázó (nő)

r Eklektiker, -s, - (gr.) eklektikus, több stílusból önállót alkotó


gondolkodó (ffi)
e Eklektikerin, -, -nen eklektikus, több stílusból önállót alkotó
gondolkodó (nő)
eklektisch eklektikus, több stílusú
r Eklektizismus, - eklektikusság
eklektizistisch eklektikus

s Elastik, -s, -s rugalmasság


elastisch rugalmas, elasztikus
e Elastizität, - rugalmasság, visszapattanás

elegant (lat-fr.) elegáns, divatos


r Elegant, -s, -s feltűnően divatosan öltözött férfi
e Eleganz, - elegancia

e Elektrifikation, -, -en (gr-nlat) (schw.) elektromosítás, villamosítás


elektrifizieren, -te, h.-t elektromosít, villamosít
e Elektrifizierung, -, -en elektromosítás, villamosítás
e Elektrik, - elektromosság
r Elektriker, -s, - villanyszerelő (ffi)
e Elektrikerin, -, -nen villanyszerelő (nő)
elektrisch elektromos
elektrisieren, -te, h.-t villamosít
e Elektrizität, -, -en elektromosság, villamosság

e Elektronik (gr.) elektronika


r Elektroniker elektronikus
elektronisch elektronikus

e Ellipse, -, -n (gr-lat.) ellipszis


ellipsoid ellipszishez hasonló
s Ellipsoid, -(e)s, -e ellipszoid
elliptisch elliptikus
e Elliptizität, - elliptikusság

r Emigrant, -en, -en (lat.) emigráns, kivándorló (ffi)


e Emigrantin, -, -nen emigráns, kivándorló (nő)
e Emigration, -, -en emigráció, kivándorlás
emigrieren, -te, i.-t emigrál, kivándorol

e Emotion, -, -en (lat.) emóció, lelki rezdülés


emotional emocionális, érzelmi, érzelmes
r Emotionalismus,- emocionalizmus
e Emotionalität, - érzelmes viselkedés
emotionell érzelmi, érzelmes
emotiv érzelmi, érzelmes

e Empathie, - (gr-eng.) empátia, beleérzési képesség


empathisch empatikus

r Empfang, -(e)s, Empfänge átvétel, fogadás


empfangen, empfing, h. empfangen fogad, átvesz
r Empfänger, -s, - átvevő, fogadó (ffi)
e Empfängerin, -, -nen átvevő, fogadó (nő)
empfänglich fogékony

empfehlen, empfahl, h. empfohlen; +D. ajánl vkinek


empfehlbar ajánlható
empfehlenswert ajánlatos
e Empfehlung, -, -en ajánlat

empfinden, empfand, h. empfunden érez


empfindlich érzékeny
e Empfindlichkeit, - érzékenység
empfindsam érzékeny, érzelmes
e Empfindsamkeit, - érzékenység, érzelmesség
e Empfindung, -, -en érzés
empfindungslos érzéketlen
e Empfindungslosigkeit, - érzéketlenség

empirisch (gr-lat.) empirikus, tapasztalati


r Empirismus, - empirizmus, tapasztalati ismeretszerzés
r Empirist, -en, -en tapasztalati ismeretszerző (ffi)
e Empiristin, -, -en tapasztalati ismeretszerző (nő)
empiristisch empirikus

e Energie, -, …ien (gr-lat-fr.) energia


energiearm energiaszegény, gyenge
energiegeladen energiával telített
energieintensiv energiaigényes
energielos gyenge
energiereich energiában gazdag
energiesparend energiatakarékos
energisch energikus

s Engagement, -s, -s alkalmazás, szerződtetés


engagieren, -te, h.-t alkalmaz, szerződtet

enorm óriási, roppant nagy


e Enormität, -, -en nagyság

entdecken, -te, h.-t felfedez


r Entdecker, -s, - felfedező
e Entdeckung, -, -en felfedezés

entfernen, -te, h.-t eltávolít


sich entfernen, -te s., h.s.-t eltávolodik
e Entfernung, -, -en távolodás, távolság

entschädigen, -te, h.-t kárpótol, kártalanít


e Entschädigung, -, -en kárpótlás, kártértés

entscheiden, entschied, h. entschieden; dönt, határoz


für +A.; gegen+A. vmi mellett; vmi ellen
entscheidend döntő
e Entscheidung, -, -en döntés, határozás

entwerten, -ete, h.-t értéktelenít, jegyet érvényesít


e Entwertung, -, -en értéktelenedés, jegyérvényesítés

entwickeln, -te, h.-t (ki-)fejleszt, kidolgoz


sich entwickeln, -te sich, h. sich –t fejlődik, kifejlődik
r Entwickler, -s, - fejlesztő (ffi)
e Entwicklerin, -, -nen fejlesztő (nő)
e Entwicklung, -, -en fejlődés, fejlesztés

entzünden, -ete, h.-t meggyújt


entzündbar gyúlékony
e Entzündbarkeit, - gyúlékonyság, tűzveszélyesség
entzündlich gyúlékony
e Entzündung, -, -en gyújtás, gyulladás

e Epidemie, -, -ien járvány


epidemisch járványos

sich ereignen, -ete sich, h. sich ereignet (meg-)történik, előfordul


s Ereignis, -ses, -se esemény
ereignislos eseménytelen
ereignisvoll eseményekben gazdag, eseménydús

erfahren, erfuhr, h. erfahren megtapasztal, megtud


e Erfahrung, -, -en tapasztalat, tapasztalás
erfahrungsgemäß tapasztalat szerinti

erfinden, erfand, h. erfunden feltalál, kitalál


r Erfinder, -s, - feltaláló (ffi)
e Erfinderin, -, -nen feltaláló (nő)
erfinderisch találékony
e Erfindung, -, -en találmány, feltalálás

r Erfolg, -(e)s, -e siker, eredmény


erfolglos eredménytelen
e Erfolglosigkeit, -, -en eredménytelenség
erfolgreich sikeres, eredményes
erfolgsorientiert sikerorientált

erfordern, -te, h.-t megkövetel


erforderlich megkívánt, szükséges
e Erforderlichkeit, - szükségesség
s Erfordernis, -ses, -se követelmény, előfeltétel
e Erforderung, -, -en követelmény

erfrieren, erfror, i. erfroren megfagy, elfagy


e Erfrierung, -, -en fagyás

erfrischen, h.-t felfrissít, felpezsdít


sich erfrischen, h. sich -t felfrissül, felpezsdül
e Erfrischung, -, -en felfrissülés

erfüllen, -te, h.-t teljesít, bevált


erfüllbar teljesíthető
e Erfüllbarkeit, - teljesíthetőség
e Erfüllung, -, -en teljesülés, teljesítés

ergänzen, -te, h.-t; mit+D. kiegészít, pótol vmivel


e Ergänzung, -, -en kiegészítés, pótlás

erhöhen, -te, h.-t felemel, magasít


sich erhöhen, -te s., h.s.-t emelkedik
e Erhöhung, -, -en emelés, növelés

erinnern, -te, h.-t; an+A. emlékeztet vmire/vkire


sich erinnern, -te sich, h. sich -t; an+A. emlékezik vmire/vkire
erinnerlich emlékezete
e Erinnerung, -, -en emlékezet, emlékezés, emlék

erkennen, erkannte, h. erkannt felismer


erkennbar felismerhető
e Erkennbarkeit, - felismerhetőség

erklären, -te, h.-t megmagyaráz, magyaráz, kijelent


erklärbar megmagyarázható
e Erklärbarkeit, -, -en magyarázhatóság
erklärlich megmagyarázható
e Erklärung, -, -en magyarázat, kijelentés

erkunden, -ete, h.-t felderít, kikutat


r Erkunder, -s, - felderítő
sich erkundigen, -te sich, h. sich –t; nach+D. tudakozódik, érdeklődik vmiről
e Erkundigung, -, -en érdeklődés, tudakozódás
e Erkundung, -, -en felderítés

erlauben, -te, h.-t megenged, engedélyez


e Erlaubnis, - engedély

erledigen, -te, h.-t elintéz


e Erledigung, -, -en elintézés

ernähren, -te, h.-t táplál, etet


sich ernähren, -te s., h.s.-t táplálkozik
e Ernährung, -, -en táplálkozás

erobern, -te, h.-t meghódít, elfoglal


r Eroberer, -s, - hódító
e Eroberin, -, -nen hódító
e Eroberung, -, -en hódítás, elfoglalás

eröffnen, -ete, h.-t megnyit


e Eröffnung, -, -en megnyitás, nyitás, megnyitó

ersetzen, -te, h.-t helyettesít, pótol


ersetzbar pótolható, helyettesíthető
e Ersetzung, -, -en helyettesítés, pótlás

erwachsen, erwuchs, i. erwachsen felnő, megnő


r/e Erwachsene, -n, -n, ein -r felnőtt (ffi/nő)
s Erwachsensein, -s, -s felnőttkor

erwarten, -ete, h.-t elvár


e Erwartung, -, -en elvárás, várakozás
erwartungsvoll várakozásteljes

erzählen, -te, h.-t mesél, elbeszél


r Erzähler,-s, - mesélő, elbeszélő
e Erzählerin, -, -nen mesélő, elbeszélő
e Erzählung, -, -en elbeszélés

erzeugen, -te, h.-t létrehoz, termel, gyárt


s Erzeugen, -s, - gyártmány, alkotás
r Erzeuger, -s, - előállító, gyártó
s Erzeugnis, -ses, -se gyártmány, készítmény, termék

r/s Essay, -s, -s (lat-fr-eng.) esszé, elbeszélés


r Essayismus, - esszéizmus
r Essayist, -en, -en esszéíró (ffi)
e Essayistin, -, -nen esszéíró (nő)
essayistisch esszéisztikus

e Ethnie, -, …ien (gr-nlat.) etnikum


s Etnikum, -s, …ka etnikum
ethnisch nemzetiségi, etnikai
e Evolution, -, -en evolúció, fejlődés
evolutionär evolucionalista
r Evolutionismus, - evolucionizmus, evolúcióban lévő hit
r Evolutionist, -en, -en evolúcióban hívő (ffi)
e Evolutionistin, -, -nen evolúcióban hívő (nő
evolutionistisch evolúciós

explodieren, -te felrobban, robban


explosibel robbanó
e Explosion, -, -en robbanás
explosionsartig robbanásszerű
explosiv robbanékony
explosionsgeschützt robbanásbiztos
explosionssicher robbanástól védett
e Explosivität, - robbanékonyság

r Export, -(e)s, -e (lat-eng.) export, kivitel


e Exporten (Pl.) exportcikkek
r Exporteur, -s, -e exportőr (ffi)
e Exporteurin, -, -nen exportőr (nő)
exportieren, -te, h.-t exportál, kivisz

e Extension, -, -en (lat.) kiterjedés, kitágulás


e Extensität, - kiterjedés
e Extensivität, - kiterjedés
extensiv kiterjedt

e Fabel, -, -n mese
fabelhaft mesés, nagyszerű, klassz
fabeln, -te, h. ge-t mesél

e Fabrik, -, -en (lat-fr.) gyár


r Fabrikant, -en, -en gyártó, gyártulajdonos (ffi)
e Fabrikantin, -, -nen gyártó, gyártulajdonos (nő)
s Fabrikat, -(e)s, -e gyártmány
e Fabrikation, -, -en gyártás
fabrikatorisch gyártási

fahren, fuhr, i/h. gefahren utazik, vezet


s Fahren, -s utazás
r Fahrer, -s, - (gépkocsi)vezető, sofőr (ffi)
e Fahrerin, -, -nen (gépkocsi)vezető, sofőr (nő)
e Fahrt, -, -en utazás, út

fähig képes
e Fähigkeit, -, -en képesség

r/s Fakt, -(e)s, -en tény


faktisch tényleges, valóságos
s Faktum, -s, …ten tény

r Fall, -(e)s, Fälle esés


fallen, fiel, i. gefallen esik
fällen, -te, h.ge-t ejt

fällig esedékes
e Fälligkeit, - esedékesség

falsch hamis, nem valódi


fälschen, -te, h. ge-t hamisít
r Fälscher, -s, - hamisító, pénzhamisító (ffi)
e Fälscherin, -, -nen hamisító, pénzhamisító (nő)

e Fantasie, -, …ien (gr-lat.) fantázia


r Fantast / Phantast, -en, -en fantáziáló (ember)
e Fantastin / Phantastin, -, -nen fantáziáló (nő)
e Fantasterei /Phantasterei, -, -en fantáziálás, álmodozás
e Fantastik / Phantastik, - fantasztikus (dolog)
fantastisch / phantastisch fantasztikus

faul lusta
faulen, -te, i.ge-t lustálkodik
faulenzen, -te, h. gefaulenzt lustálkodik, henyél
r Faulenzer, -s, - lustálkodó
e Faulenzerei, - lustálkodás, lézengés
e Faulenzerin, -, -nen lustálkodó
e Faulheit, - lustaság

feudal (germ-mlat.) feudális, hűbéri


r Feudalismus, - feudalizmus, hűbériség
feudalistisch feudalista
e Feudalität, - hűbéri viszony, nemesi uralom

fehlen, -te, h. ge-t hiányozik, hibázik


r Fehler, -s, - hiba, hiányosság
fehlerlos hibátlan
fehlerhaft hibás

e Feier, -, -n megünneplés, ünneplés, ünnepség


feierlich ünnepélyes
feiern, -te, h. ge-t ünnepel

feind ellenséges
r Feind, -(e)s, -e ellenség (ffi)
e Feindin, -, -nen ellenség (nő)
feindlich ellenséges
e Feindlichkeit, -, -en ellenségesség
e Feindschaft, -, -en ellenségeskedés
feindselig ellenséges
e Feindseligkeit, -, -en ellenségeskedés

fern/sehen, sah fern, h. ferngesehen tv-t néz, tévéz


s Fernsehen televíziózás
r Fernseher, -s, - televízió, tévé

fertig kész
fertigen, -te, h. ge-t elkészít
e Fertigkeit, -, -en készség, jártasság
e Fertigung, -, -en elkészítés

s Fest, -(e)s, -e ünnep


festlich ünnepi, ünnepélyes
e Festlichkeit, -, -en ünnep, vidámság

fest/setzen, -te fest, h. festgesetzt megállapít


e Festsetzung, -, -en megállapítás

fett zsíros, kövér


s Fett, -(e)s, -e zsír, háj
fettarm zsírszegény
e Fette, - zsírosság
fetten, -ete, h. ge-t megzsíroz, megken
fettig zsíros
fettlos zsírtalan

feucht nedves
e Feuchte, -, -n nedvesség
feuchten, -ete, h. ge-t nedvesít
e Feuchtigkeit, -, -en nedvesség

s Feuer, -s, - tűz


feuerfest tűzálló
feuerig tüzes, izzó, lángoló
feuern, -te, h. ge-t fűt, tüzel, tüzet rak
e Feuerung, -, -en tüzelés

s Fieber, -s, - láz


fieberfrei láztalan, lázmentes
fieberhaft lázas
fiebrig lázas
r/e Fieberkranke, -n, -n, ein -r lázas beteg (ffi/nő)

e Figur, -, -en (lat-fr.) figura, alak


e Figura, - figura
figural figurális, művészi
e Figuralität, - figuralitás, formálás
e Figuration, -, -en megformálás
figurativ figuratív, képletes
figurieren, -te, h.-t ábrázol

e Finanz, - (lat.) pénzügy


finanziell pénzügyi, anyagi
r Finanzier, -s, - finanszírozó
finanzieren, -te, h.-t finanszíroz
e Finanzierung, - finanszírozás

r Fisch, -es, -e hal


fischen, -te, h. ge-t halászik
r Fischer, -s, - halász (ffi)
e Fischerei, -, -en halászat
e Fischerin, -, -nen halász (nő)
fischig halszerű

r Fiskal, -s, -e államügyész


fiskalisch kincstárnoki, kincstári
r Fiskus, -, -/-ken kincstár

e Flagge, -, -n zászló
flaggen, -te, h. ge-t zászlót felhúz
s Fleisch, -es, -e hús
r Fleischer, -s, - hentes, mészáros
e Fleischerei, -, -en hentesbolt
fleischig húsos

flicken, -te, h. ge-t megfoltoz, foltoz


r Flicker, -s, - foltozó iparos (ffi)
e Flickerei, -, -en foltozás, javítás
e Flickerin, -, -nen foltozó iparos (nő)

e Flucht, -, -en menekülés, megfutamodás


flüchten, -ete, h. ge-t megment
sich flüchten, -ete sich, h. sich ge-t megmenekül
flüchtig menekülő, szökevény
e Flüchtigkeit, - szökés
r Flüchtling, -s, -e szökevény, menekülő, menekült

flüssig folyékony
e Flüssigkeit, -, -en folyadék

e Folge, -, -n következmény
folgen, -te, i. ge-t; +G. követ vkit/vmit
folgend következő
folgenlos következmények nélküli
folgern, -te, h. ge-t; aus+D. következtet vmiből
e Folgerung, -, -en következmény
folglich következésképpen

fordern, -te h. ge-t követel


e Forderung, -, -en követelés

e Form, -, -en alak, forma, formaság


formal alaki, formális
e Formation, -, -en alakulat, képződmény
formbar alakítható
formen, -te, h. ge-t formáz, alakít, mintáz
r Former, -s, - alakító, formázó
e Formerei, -, -en alakozás, mintázás
formieren, -te, h.-t megformál, alakít
s Format, -(e)s, -e formátum, alak
formatieren, -te, h. –t megformáz (inform.)
e Formatierung, - megformázás (inform.)

forschen, -te, h. ge-t; nach+D. kutat vmi után


r Forscher, -s, - kutató (ffi)
e Forscherin, -, -nen kutató (nő)
forscherisch kutató
e Forschung, -, -en kutatás

r Forst, -es, -e erdő


r Förster, -s, - erdész (ffi)
e Försterei, -, -en erdészház, erdészlak
e Försterin, -, -nen erdész (nő)

s Foto, -s, -s (gr.) fénykép


r Fotograf /-graph, -en, -en fényképész (ffi)
e Fotografie/-graphie, -, …ien fényképészet
fotografieren, -te, h.-t lefényképez
e Fotografin/-graphin, -en, -en fényképész (nő)
fotogen fotogén

föderal szövetségi, szövetséges, föderális


r Föderalismus, - föderalizmus
föderalistisch föderalista, szövetségi
e Föderation, -, -en szövetség, föderáció
föderativ szövetséges, szövetségi

fördern, -te, h. ge-t támogat


r Förderer, -s, - támogató
e Förderin, -, -nen támogató
e Förderung, -, -en támogatás

e Fracht, -, -en teherfuvar, szállítmány, fuvardíj


frachtbar szállítható, szállítandó
frachten, -ete, h. ge-et fuvaroz, szállít

e Frage, -, -n kérdés
fragen, -te, h. ge-t; nach+D kérdez vkiről/vmiről
fragend kérdő
r Frager, -s, - kérdő, kérdezősködő ember
e Fragerei, -, -en kérdezősködés
fraglich kérdéses
fragwürdig kérdéses, kétséges

r Franzose, -n, -n francia ember (ffi)


e Französin, -, -nen francia ember (nő)
französisch francia
s Frazösisch, -(e)s francia nyelv

frei szabad
e Freiheit, -, -en szabadság
freiheitlich szabadságszerető, -párti

freiwillig önként(es), önszántából


r/e Freiwillige, -n, -n, ein-r önkéntes
e Freiwilligkeit, - önkéntesség

fremd idegen, ismeretlen, külföldi


fremdartig idegenszerű, különös
r/e Fremde, -n, -n, ein -r idegen, külföldi (ffi/nő)
r Fremdling, -s, -e idegen, jövevény, betolakodó

e Freude, -, -n boldogság, öröm


freudig örvendetes, jókedvű, örvendező
e Freudigkeit, - örvendetesség
freudlos örömtelen, sivár
freudenreich örömteli

r Freund, -(e)s, -e barát (ffi)


e Freundin, -,- nen barátnő
freundlich barátságos
e Freundlichkeit, -, -en barátságosság
e Freundschaft, -, -en barátság
freundschaftlich barátságos, baráti

r Friseur, -s, -e fodrász (ffi)


e Friseurin, -, -nen fodrász (nő)
frisieren, -te, h. -t megfésül, frizurát készít

froh boldog, vidám


fröhlich vidám, víg
e Fröhlichkeit, - vidámság

e Frucht, -, Früchte gyümölcs, magzat


fruchtbar termékeny
e Fruchtbarkeit, - termékenység
fruchten, -ete, h. ge-t gyümölcsözik
fruchtig gyümölcsös, gyümölcsízű

e Funktion, -, -en (lat.) funkció, működés


funktional működőképes
funktionalisieren, -te, h.-t működtet
funktionell funkcionális, működési

e Furcht, - félelem
furchtbar félelmetes, szörnyű
e Furchtbarkeit, - félelmetes, rettentő dolog
furchtlos rettenthetetlen, félelem nélküli
e Furchtlosigkeit, - bátorság
furchtsam félénk
e Furchtsamkeit, - félénkség
sich fürchten, -ete s., h. ge-t; vor+D. fél vkitől/vmitől

fühlen, -te, h. ge-t érez


sich fühlen, -te s., h.s. ge-t érzi magát
fühlbar érezhető
fühlsam érzékeny
e Fühlung, - érzés, érintkezés, kapcsolat

ganz egész, teljes


s Ganze, -n, -n egész
e Gänze, - teljesség
e Ganzheit, -, -en egység, teljesség, egész
gänzlich teljesen, egészen

e Garantie, -, -ien garancia, jótállás


garantieren, -te, h.-t garantál, szavatol

r Garten, -s, Gärten kert


r Gärtner, -s, - kertész (ffi)
e Gärtnerei, -, -en kertészet, kertészkedés
e Gärtnerin, -,- nen kertész (nő)
gärtnerisch kertészeti, kertészi

r Gast, -es, Gäste vendég


gastieren, -te, h.-t vendégszerepel
gastlich vendégszerető, szíves
e Gastlichkeit, - vendégszeretet, szíves vendéglátás
r Gebrauch, -(e)s, Gebräuche szokás, használat, alkalmazás
gebrauchen, -te, h. ge-t használ, alkalmaz
gebräuchlich használatos, szokásos

e Gebühr, -, -en illeték, díj


gebühren, h.-t; +D. megillet vkit, kijár vkinek
gebührend illő, illendő
gebührenfrei illetékmentes, díjmentes

r Gedanke, -ns, -n gondolat


gedankenarm gondolatszegény
gedankenleer gondolatszegény
gedankenlos meggondolatlan
e Gedankenlosigkeit, - meggondolatlanság
gedankenreich gondolatokban gazdag
gedankenvoll gondolatokkal teli
gedanklich gondolatbeli

e Geduld, - türelem
sich gedulden, -ete s., h. s. geduldet türelemmel van
geduldig türelmes

e Gefahr, -, -en veszély


gefährden, -ete, h.-t veszélyeztet, kockáztat
gefährlich veszélyes
e Gefährlichkeit, - veszélyesség, veszedelmesség
gefahrlos veszélytelen
e Gefahrlosigkeit, - veszélytelenség

gefangen bebörtönzött
r/e Gefangene, -n, -n, ein-r fogoly, rab
e Gefangenschaft, - fogság

s Gefühl, -(e)s, -e érzés, érzet


gefühllos érzéstelen, érzéketlen
e Gefühllosigkeit, -, -en érzéketlenség

r Gegensatz, -es, Gegensätze ellentét


gegensätzlich ellentétes, ellenkező
e Gegensätzlichkeit, - ellentétes / ellenkező oldalon állás

e Gegenseite, -, -n ellenkező oldal, másik oldal


gegenseitig kölcsönös, viszonos
e Gegenseitigkeit, - kölcsönösség, viszonosság

r Gegenstand, -(e)s, Gegenstände tárgy


gegenstandslos tárgytalan
e Gegenstandslosigkeit, - tárgytalanság

e Gegenwart, - jelen
gegenwärtig jelen, jelenlegi
gegenwartsnah(e) időszerű

r Gegner, -s, - ellenfél, ellenség


e Gegnerin, -, -nen ellenfél, ellenség
gegnerisch ellenséges
e Gegnerschaft, - ellenségeskedés

geheim titkos
s Geheimnis, -sses, -sse titok
geheimnisvoll titokzatos

e Geige, -, -n hegedű
geigen, -te, h. ge-t hegedül
r Geiger, -s, - hegedűs (ffi)
e Geigerin, -, -nen hegedűs (nő)

r Geist, -es, -er szellem, kísértet


geisterhaft kísérteties
geistern, -te, h. ge-t kísért

r/e Gelehrte, -n, -n, ein-r tudós, tanult ember (ffi/nő)


gelehrig tanulékony
e Gelehrigkeit, - tanulékonyság
e Gelehrsamkeit, - tanulékonyság
e Gelehrtheit, - tanultság, tudomány(osság)

gelten, galt, h. gegolten érvényben van vmi


gelten, galt, h. gegolten; als+A. számít vmilyennek
geltend érvényes, hatályos
e Geltung, - érvényesség, hatály

s Gemüt, - (e)s, -er kedély


e Gemütlichkeit,- kedélyesség, meghittség gemütlich kedélyes
gemüt(s)voll kedélyes
gemütsarm kedélytelen
gemütlos kedélytelen

genau pontos, pontosan


e Genauigkeit, - pontosság

genehmigen, -te, h.-t jóváhagy, engedélyez


e Genehmigung, -, -en jóváhagyás, engedélyezés

e Genetik, - (gr-nlat.) genetika, származástan


r Genetiker, -s, - genetikus kutató (ffi)
e Genetikerin, -, -nen genetikus kutató (nő)
genetisch genetikai

genießen, genoss, h. genossen élvez


genießbar élvezhető
e Genießbarkeit,- élvezhetőség
r Genießer, -s, - élvező, élvhajhász, ínyenc
e Genießerin, -, -nen élvező, élvhajhász, ínyenc
genießlich élvezetes

e Geometrie, -, -ien geometria, mértan


geometrisch geometriai, mértani

e Geophysik, - geofizika
geophysikalisch geofizikai
r Geophysiker, -s, - geofizikus (ffi)
e Geophysikerin, -, -nen geofizikus (nő)

gerecht igazságos, jogos, becsületes


e Gerechtigkeit, - igazság, jogosság, becsület

s Gericht, -(e)s, -e bíróság


gerichtlich bírósági
e Gerichtsbarkeit, -, -en bíráskodás, igazságszolgáltatás

gering csekély, kevés, kicsit


geringfügig csekély, jelentéktelen
e Geringfügigkeit, -, -en csekélység, jelentéktelenség

r Geruch, -(e)s, Gerüche szag, illat


geruchlos szagtalan
e Geruchlosigkeit, - szagtalanság
geruchsfrei szagtalan, illattalan

gesamt összes, egész


e Gesamtheit, -, -en összesség, teljesség

gesandt küldött
r Gesandte, -n, -n küldött, követ
e Gesandtin, -, -nen küldött, követ
e Gesandtschaft, -, -en küldöttség, követség
gesandtschaftlich küldöttségi, követségi

s Geschäft, -(e)s, -e ügy, dolog, üzlet


geschäftig dolgos, szorgos
e Geschäftigkeit, - dolgosság, szorgalom
geschäftlich üzleti

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcke(r) íz, ízlés, ízlelés


geschmacklos ízetlen, íztelen, ízléstelen
e Geschmacklosigkeit, - íztelenség, ízetlenség, ízléstelenség
geschmackvoll ízletes, ízléses

geschwind gyors, sebes


e Geschwindigkeit, -, -en gyorsaság, sebesség

s Gesetz, -es, -e törvény, szabály, jogrend


r Gesetzgeber, -s, - törvényhozó
e Gesetzgebung, -, -en törvényhozás
gesetzlich törvényes
e Gesetzlichkeit, - törvényesség
gesetzlos törvénytelen, törvénnyel szembeni
e Gesetzlosigkeit, - törvényellenesség, jogtalanság
gesetzwidrig törvényellenes, törvénybe ütköző
e Gesetzwidrigkeit, - törvényellenesség, törvénytelenség

s Gespräch, -(e)s, -e beszélgetés, társalgás


gesprächig beszédes, bőbeszédű
e Gesprächigkeit, - beszédesség, bőbeszédűség

gesund egészséges
e Gesundheit, - egészség
gesundheitlich egészségi, egészségügyi
getreu hűséges, hű
getreulich hűségesen, hűen

e Gewalt, -, -en hatalom, erőszak


gewaltig hatalmas, erős, roppant nagy
gewaltsam erőszakos

e Gewerkschaft, -, -en szakszervezet


r Gewerkschaftler, -s, - szakszervezeti tag (ffi)
e Gewerkschaftlerin, -, -nen szakszervezeti tag (nő)
gewerkschaftlich szakszervezeti

gewinnen, gewann, h. gewonnen nyer


r Gewinner, -s, - nyertes, nyerő (ffi)
e Gewinnerin, -, -nen nyertes, nyerő (nő)

s Gewissen, -s, - lelkiismeret


gewissenhaft lelkiismeretes
e Gewissenhaftigkeit, - lelkiismeretesség
gewissenlos lelkiismeretlen
e Gewissenlosigkeit, - lelkiismeretlenség

e Gewohnheit, -, -en szokás


gewohnheitsgemäß szokás szerint
gewohnt szokott, szokásos

gewöhnen, -te, h.-t rászoktat


sich gewöhnen, -te s., h.s. gewöhnt; an+A. rászokik vmire
gewöhnlich megszokott
e Gewöhnlichkeit, - megszokottság, mindennapiság
e Gewöhnung, - hozzászoktatás

s Gift, -(e)s, -e méreg


giften, -ete, h. ge-t; mit+D. mérgez, mérgesít vmivel
giftig mérges, mérgező
e Giftigkeit, - mérgező hatás, mérgesség

r Gigant, -en, -en óriás


gigantisch óriási, gigantikus

r Glanz, -es, -e fény, fényesség, csillogás


glanzerfüllt fényben úszó, ragyogó
glänzen, -te, h. ge-t fénylik, csillog, ragyog
glänzend fénylő, csillogó, ragyogó
glanzlos fénytelen
glanzvoll fényes, ragyogó

r Glaube, -ns, -n hit, hiedelem, vallás


glauben, -te, h. ge-t; an+A. hisz vkiben/vmiben
glaubhaft hihető, hiteles, szavahihető
e Glaubenhaftigkeit, - hihetőség, hitelesség
gläubig vallási, vallásos
r/e Gläubige, -n, -n, ein -r hívő (ffi/nő)

gleichberechtigt egyenjogú
e Gleichberechtigung, -, -en egyenjogúság

global (lat.) globális


globalisieren, -te, h.-t globalizál
e Globalisierung, -, -en globalizáció

s Glück, -(e)s szerencse, boldogság


glücken, -te, h/i. ge-t sikerül
glücklich sikeres
glücklicherweise szerencsére
glücklos szerencsétlen

e Gotik, - (fr.) gótika


gotisch gótikus
s Gotisch, -(s) gót (nyelv, írás)
s Gotische, -n gótikus jelleg
r Gotizismus, -, …men góticizmus
gotizistisch góticista

s Gott, -(e)s, Götter Isten


e Gottheit, -, -en istenség
e Göttin, -, -nen istennő
göttlich isteni
gottlos istentelen, istentagadó

r Graf, -en, -en gróf (ffi)


grafen, -te, h. ge-t grófi rangra emel
e Grafin, -, -nen grófnő
gräflich grófi
e Grafschaft, -, -en grófság
e Grafik/-phik, -, -en (gr-lat.) grafika
r Grafiker/-phiker, -s, - grafikus (ffi)
e Grafikerin/-phikerin, -, -nen grafikus (nő)
grafisch grafikus

r Grafologe/-phologe, -n, -n grafológus, írásszakértő (ffi)


e Grafologie/-phologie, - grafológia
e Grafologin/-phologin, -, -nen grafológus, írásszakértő (nő)
grafologisch/-phologisch grafológiai

e Grammatik, -, -en (gr-lat.) nyelvtan


grammatikalisch nyelvtani
r Grammatiker, -s, - nyelvtannal foglalkozó (ffi)
e Grammatikerin, -, -nen nyelvtannal foglalkozó (nő)
grammatisch nyelvtani

r Gratulant, -en, -en gratuláló (ffi)


e Gratulantin, -, -nen gratuláló (nő)
e Gratulation, -, -en gratuláció
gratulieren, -te, h.-t; +D + zu+D. gratulál vkinek vmiért

r Graus,- es, -e iszonyat, irtózat


graus iszonyatos, borzalmas
grausam kegyetlen, irtózatos
e Grausamkeit, -, -en kegyetlenség
grausen, -te, -h. ge-t irtózik, retteg
grausig iszonyatos, irtózatos, borzalmas

e Grenze, -, -n határ
grenzen, -te, h. ge-t ; an+A. határos, érintkezik vmivel
grenzend határos
grenzenlos határtalan
e Grenzenlosigkeit, -, -en határtalanság

grob durva, goromba


e Grobheit, -, -en durvaság, gorombaság
r Grobian, -(e)s, -e durva ember
gröblich durva, nyers

e Gruppe, -, -n csoport
gruppenweise csoportosan
gruppieren, -te, h.-t csoportosít, tömörít
sich gruppieren, -te sich, h. sich -t csoportosul, tömörül
e Gruppierung, -, -en csoportosulás, tömörülés

gründen, -ete, h. ge-t alapoz, alapít, megalapoz


r Gründer, -s, - alapító (ffi)
e Gründerin, -,- nen alapító (nő)
gründlich alapos
e Gründlichkeit, - alaposság

gut jó
s Gute, -n jó dolog
gütig jóságos, szíves
gütlich jóságos, barátságos
gutmütig jólelkű, jó természetű

gültig érvényes, hatályos


e Gültigkeit, - érvényesség

r Gymnast, -en, -en (gr.) tornatanár (ffi)


e Gymnastik, - torna, gimanisztika
r Gymnastiker, -s, - tornász (ffi)
e Gymnastikerin, -, -nen tornász (nő)
e Gymnastin, -, -nen tornatanár (nő)
gymnastisch gimnasztikai

s Haar, -(e)s, -e haj, szőr(zet)


haaren, -te, h. ge-t megkopaszt
haarig hajas, szőrös
haarlos kopasz, szőrtelen

e Hand, -, Hände kéz


handbreit tenyérnyi
händevoll teli kézzel

r Handel, - kereskedelem, üzlet, ügylet


handelbar alkudható
handeln, -te, h. ge-t tárgyal, értekezik
handelsmäßig üzletszerű, üzleti
r Händler, -s, - kereskedő (ff)
e Händlerin, -, -nen kereskedő (nő)

s Handwerk, -s, -e kézműipar, mesterség


r Handwerker, -s, - mesterember, kézműves (ffi)
e Handwerkerin, -, -nen kézműves (nő)
handwerklich kézműves, kézműipari, szakszerű

e Harmonie, -, …ien (gr-lat.) harmónia


harmonieren, -te, -h.-t; mit+D. harmonizál vmivel
harmonisch harmonikus

s Haus, -es, Häuser ház, otthon


s Häuschen, -s, - házikó
hausen, -te, h.ge-t lakik, tanyázik

r Haushalt, -es, -e háztartás


haus/halten, hielt haus, h. hausgehalten háztartást vezet, gazdálkodik
r Haushalter/-hälter, -s, - családfő (ffi)
e Haushälterin, -, -nen gazd(a)asszony, hátartás vezetője

heftig heves, erős


e Heftigkeit, -, -en hevesség, erősség

heilen, -te, h. ge-t gyógyít, orvosol


heilen, -te, i. ge-t gyógyul
heilbar gyógyítható
r Heiler, -s, - gyógyító (ffi)
e Heilerin, -, -nen gyógyító (nő)
e Heilung, -, -en gyógyulás, gyógyítás

heilig szent
heiligen, -te, h. ge-t szentel, megszentel
r/e Heilige, -n, -n, ein-r szent (ffi/nő)
e Heiligkeit, -, -en szentség

heimlich titkos, rejtett


e Heimlichkeit, -, -en titkolt dolog, titok

s Heim, -(e)s, -e otthon, lakás


e Heimat, -, -en haza, szülőföld
heimatlich hazai, otthoni, honi
heimatlos hazátlan, hontalan
heimelig otthonos, meghitt
heimisch hazai, otthoni
heimlos otthontalan

heizen, -te, h. ge-t fűt


e Heizung, -, -en fűtés

e Hektik, - (gr-lat.) idegeskedés


r Hektiker, -s, - ideges ember (ffi)
e Hektikerin, -, -nen ideges ember (nő)
hektisch ideges, kapkodó, sietős

r Held, -en, -en hős


heldenhaft hősies
r Heldenmut, -s hősiesség
e Heldin, -, -nen hősnő

hemmen, -te, h. ge-t megakadályoz, akadályoz


s Hemmnis, -ses, -se akadály(ozás), gát(lás)
e Hemmung, -, -en akadály(ozás), gát(lás)
hemmungslos gátlástalan

r Herr, -(e)n, -en úr, uralkodó, gazda, tulajdonos


herrenlos gazdátlan
e Herrin, -, -nen úrnő
herrisch parancsoló, büszke, uras
e Herrschaft, -, -en uralom, uralkodás
herrschen, -te, h. ge-t uralkodik
r Herrscher, -s, - uralkodó (ffi)
e Herrscherin, -, -nen uralkodó (nő)

s Herz, -ens, -en szív


herzlich szíves, szívélyes
herzlos szívtelen

r Herzog, -(e)s, -e/Herzöge herceg (ffi)


e Herzogin, -,- nen hercegnő (nő)
herzoglich hercegi
s Herzogtum, -(e)s, Herzogtümer hercegség

heraus/fordern, -te heraus, h. herausgefordert kihív, provokál


r Herausforderer, -s, - kihívó
e Herausforderin, -, -nen kihívó
herausfordernd kihívó
e Herausforderung, -, -en kihívás

heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben kiad, kiszolgáltat


e Herausgabe, -, -n kiadás
r Herausgeber, -s, - kiadó
e Herausgeberin, -, -nen kiadó

r Herzog, -(e)s, Herzöge herceg


e Herzogin, -, -nen hercegnő
herzoglich hercegi
s Herzogtum, -s, Herzogtümer hercegség

e Hexe, -, -n boszorkány
hexen, -te, h. ge-t varázsol, boszorkánykodik
hexenartig boszorkányos
e Hexerei, -, -en boszorkányság, varázslat

e Hilfe, -, -n segély, segítségnyújtás


hilfreich segítő
hilfsbedürftig segítségre szoruló
hilfsweise segítségképpen

r Hintergrund, -es, Hintergründe háttér


hintergründig rejtett, titkos

r Hirt, -en, -en pásztor (ffi)


s Hirtentum, -(e)s pásztorkodás, pásztorság
e Hirtin, -, -nen pásztor (nő)

e Historie, -, -n történet, történelem


e Historik, - történettudomány
r Historiker, -s, - történész (ffi)
e Historikerin, -, -nen történész (nő)
historisch történelmi, történeti

e Hitze, - hőség
hitzen, -te, h. ge-t izzít, melegít, hevít
hitzig forró, égető

r Hof, -(e)s, Höfe udvar


höfisch udvari
höflich udvarias, lovagias
e Höflichkeit, -, -en udvariasság

hoffen, -te, h. ge-t; auf+A.; zu+Inf. remél vmit


hoffentlich remélhetőleg
e Hoffnung, -, -en remény, reménység
hoffnungslos reménytelen
e Hoffnunglosigkeit, -, -en reménytelenség
hoffnungsvoll reményteljes, nagyreményű

s Holz, -es, Hölzer fa(anyag)


holzen, -te, h. ge-t fát kivág, erdőt irt
hölzern fából való
holzfrei famentes
holzig fás

s Hotel, -s, -s szálloda, hotel


r Hotelier, -s, -s szállodavezető, szállodatulajdonos
e Hotellerie, -, -n szállodaipar

humanisieren, -te, h.-t (lat.) humanizál, emberiessé tesz


e Humanisierung, -, -en humanizálás, emberiessé tétel
r Humanismus, - humanizmus
r Humanist, -en, -en humanista (ffi)
e Humanistin, -, -nen humanista (nő)
humanistisch humanista
humanitär emberbaráti
e Humanität, - humanitás, emberbarátiság

r Humor, -s, -e (lat-fr-eng.) humor


humorig humoros
r Humorist, -en, -en humorista (ffi)
e Humoristin, -, -nen humorista (nő)
humoristisch humoros, mulatságos

r Hunger, -s éhség
hungern, -te, h. ge-t éhezik, koplal
hungrig éhes

e Hygiene, - higiénia
hygienisch higiénikus, egészséges

e Hypothese, -, -n (gr-lat.) hipotézis, feltevés


hypothetisch hipotetikus

e Hysterie, -, …ien (gr-nlat.) hisztéria


r Hysteriker, -s, - hisztérikus (ffi)
e Hysterikerin, -, -nen hisztérikus (nő)
hysterisch hisztérikus
ideal (gr-lat.) eszményi, ideális
s Ideal, -s, -e eszmény, ideál
idealisch ideálnak megfelelő

r Idealismus, - (gr-lat-nlat.) idealizmus


r Idealist, -en, -en idealista (ffi)
e Idealistin, -, -nen idealista (nő)
idealistisch idelaista
e Idealität, - idealitás

e Idee, -, -n ötlet
ideell eszmei, gondolati
ideenarm ötletszegény
e Ideenarmut, - ötletszegénység
ideenreich ötletes, ötletgazdag
s Ideenreichtum, -s ötletesség, ötletgazdagság

e Identifikation, -, -en (lat-nlat.) azonosítás


identifizerbar azonosítható
identifizieren, -te, h.-t azonosít
e Identifizierung, -, -en azonosítás
identisch azonos
e Identität, -, -en azonosság, azonosítás

r Ideologe, -n, -n ideológus (ffi)


e Ideologie, -, …ien ideológia
e Ideologin, -, -nen ideológus (nő)
ideologisch ideológiai
ideologisieren, -te, h.-t ideologizál

s Idyll, -(e)s, -e idill


idyllisch idilli, idillikus

illegal (lat.) illegális, törvényellenes


e Illegalität, -, -ne illegalitás, törvényellenesség

e Illusion, -, -en (lat-fr.) illúzió, érzékcsalódás


illusionär illuzionista
r Illusionist, -en, -en illúzionista (ffi)
e Illusionistin, -, -nen illúzionista (nő)

e Illustration, -, -en (lat.) illusztráció, ábra


illustrativ illusztratív, illusztráló
r Illustrator, -s, …oren illusztrátor (ffi)
e Illustratorin, -, -nen illusztrátor (nő)
illustrieren, -te, -h.-t illusztrál

s Imitat, -(e)s, -e (lat.) imitáció, utánzat


e Imitation, -, -en imitáció, utánzat
imitativ imitatív, utánzó
r Imitator, -s, …oren imitátor, utánzó (ffi)
e Imitatorin, -, -nen imitátor, utánzó (nő)
imitatorisch utánzó
imitieren, -te, h.-t imitál, utánoz

immun (lat.) immunis, ellenálló


immunisieren, -te, h.-t; gegen+A. immunissá tesz, ellenállóvá tesz
vmi ellen
e Immunisierung, -, -en immunizálás
e Immunität, -, -en immunitás, ellenállóképesség
r Immunologe, -n, -n immunologús szakorvos (ffi)
e Immunologie, - immunológia
e Immunologin, -, -nen immunológus szakorvos (nő)
immunologisch immunológiai

r Import, -(e)s, -e import, bevitel


r Importeur, -s, -e importőr, importáló
importieren, -te, h.-t importál, behoz

inaktiv (lat.) inaktív, passzív


e Inaktivität, - inaktivitás, passzivitás
inaktivieren, -te, h.-t inaktivizál

r Indianer, -s, - (lat.) indián (ffi)


e Indianerin, -, -nen indián (nő)
indianisch indián
r Indianist, -en, -en indián nyelvet és kultúrát kutató (ffi)
e Indianistik, - indiánokról szóló tan
e Indianistin, -, -nen indián nyelvet és kultúrát kutató (nő)

e Industrie, -, -ien ipar


industrialisieren, -te, h.-t iparosít
industriell ipari

e Infektion, -, -en fertőzés


infektiös fertőző
infizieren, -te, h.-t; mit+D. fertőz vmivel

e Inflation, -, -en infláció


inflationär inflációs
inflationistisch inflációs, inflációt előidéző

e Informatik, - (lat.) informatika


r Informatiker, -s, - informatikus (ffi)
e Informatikerin, -, -nen informatikus (nő)

e Information, -, -en (lat.) információ


informationell információs, információt érintő
informativ informatív, tájékoztató
r Informator, -s, …oren informátor (ffi)
e Informatorin, -, -nen informátor (nő)
informatorisch információs
informieren, -te, h.-t; über+A. informál vmiről

e Infrastruktur, -, -en (lat.) infrastruktúra


infrastrukturell infrastrukturális

r Inhalt, -(e)s, -e tartalom


inhaltlich tartalmi
inhaltslos tartalmatlan
inhaltsreich tartalmas

r Initiant, -en, -en kezdeményező (ffi)


e Initiantin, -, -nen kezdeményező (nő)
e Initiation, -, -en kezdeményezés
initiativ javasló, kezdeményező
e Initiative, -, -n kezdeményezés
r Initiator, -s, …oren kezdeményező (ffi)
e Initiatorin, -,- nen kezdeményező (nő)
initiatorisch kezdeményező

s Inland, -(e)s belföld


r Inländer, -s, - belföldi ember
inländisch belföldi, hazai

r Innenminister, -s, - belügyminiszter (ffi)


e Innenministerin, -, -nen belügyminiszter (nő)
s Innenministerium, -s, …ien belügyminisztérium
e Innenpolitik, - belpolitika
r Innenpolitiker, -s, - belpolitikus (ffi)
e Innenpolitikerin, -, -nen belpolitikus (nő)
innenpolitisch belpolitikai

s Inserat, -(e)s, -e apróhirdetés, hirdetés


r Inserent, -en, -en hirdető
e Inserentin, -, -nen hirdető
inserieren, -te, h.-t hirdet, újságban közzétesz

r Inspekteur, -s, -e felügyelő (ffi)


e Inspekteurin, -,- nen felügyelő (nő)
e Inspektion, -, -en felügyelet, ügyelet
r Inspektor, -s, -en felügyelő, ellenőr (ffi)
e Inspektorin, -, -nen felügyelő, ellenőr (nő)

r Instinkt, -(e)s, -e (lat.) ösztön


instinktiv ösztönösen
instinkthaft ösztönös
instinktuell ösztönös

s Institut, -(e)s, -e intézmény, intézet


e Institution, -, -en intézmény
institutionalisieren, -te, h.-t intézménnyé formál
e Institutionalisierung, - intézménnyé formálás
institutionell intézményi

r Instrukteur, -s, -e (lat-fr.) utasításokat adó (ffi)


e Instrukteurin, -, -nen utasításokat adó (nő)
e Instruktion, -, -en instrukció, utasítás

s Instrument, -(e)s, -e (lat.) hangszer


instrumental instrumentális, hangszerekre írt (zene)
instrumentalisieren, -te, h.-t hangszerel
r Instrumentalist, -en, -en hangszeren játszani tudó (ffi)
e Instrumentalistin, -, -nen hangszeren játszani tudó (nő)
e Instrumentation, -, -en hangszerelés
r Instrumentator, -s, …oren hangszerelést végző (ffi)
e Instrumentatorin, -, -nen hangszerelést végző (nő)
instrumentatorisch hangszerelési

r Inszenator, -s, -en (lat-gr-fr.) rendező (ffi)


e Inszenatorin, -, -nen rendező (nő)
inszenatorisch rendezői
inszenieren, -te, h.-t rendez
e Inszenierung, -, -en rendezés

e Integration, -, -en (lat.) integráció, csatlakozás


integrieren, -te, h.-t; in+A integrál vhová
integrierend integrálandó

r Intellekt, -(e)s (lat.) értelem, szellem


intellektual intellektuális, értelmi
r Intellektualismus, - intellektualizmus
intellektualistisch intellektuális
e Intellektualität, - intellektualitás
intellektuell intellektuális, értelmi
r/e Intellektuelle, -n, -n, ein -r intellektuális ember (ffi/nő)

e Intelligenz, -, -en intelligencia, értelmesség


intelligent intelligens, értelmes

intensiv intenzív, erős


intensivieren, -te, h.-t felerősít, intenzívebbé tesz
e Intensivierung, - intenzívebbé tétel
e Intensivität, - intenzivitás

s Interesse, -s, -n érdeklődés, érdekeltség


interessant érdekes
r Interssent, -en, -en érdeklődő (ffi)
e Interessentin, -, -nen érdeklődő (nő)
sich interessieren, -te sich, h. s.-t; für+A. érdeklődik vmi iránt
e Interessiertheit, - érdekeltség

international (lat.-nlat.) nemzetközi


internationalisieren, -te, h.-t nemzetközivé tesz
e Internationalisierung, -, -en nemzetköziesítés
r Internationalismus, -, …men internacionalizmus, nemzetköziség
r Internationalist, -en, -en internacionalista (ffi)
e Internationalistin, -, -nen internacionalista (nő)
e Internationalität, - internacionalitás

s Interview, -s, -s (lat-fr-eng.) interjú


interviewen, -te, h.-t; +A. interjút készít valakivel
r Interviewer, -s, - interjút készítő (ffi)
e Interviewerin, -, -nen interjút készítő (nő)

e Intuition, -, -en (lat.) intuíció, előérzet


r Intuitionismus, - intuicionizmus
intuitiv intuitív

s Inventar, -(e)s, -e leltár


inventarisieren, -te, h.-t leltároz
e Inventur, -, -en leltározás, raktárállomány

investieren (lat.), -te, h.-t; in+A. invesztál, befektet vmibe


e Investierung, -, -en befektetés
r Investigator, -s, -en befektető (ffi)
e Investigatorin, -, -nen befektető (nő)
e Investition, -, -en befektetés
investiv befektetés szempontjából előnyös
s Investment, -s, -s befektetés

e Ironie, -, …ien irónia, gúny


r Ironiker, -s, - ironizáló (ffi)
e Ironikerin, -, -nen ironizáló (nő)
ironisch ironikus, gúnyos
ironisieren, -te, h.-t ironizál, kigúnyol

r Irrtum, -(e)s, Irrtümer tévedés


irrtümlich téves, helytelen
irrtümlicherweise tévesen, helytelenül

e Jagd, -, -en hajsza, vadászat


jagdbar vadászható
e Jagdbarkeit, - vadászhatóság

s Jagen, -s - vadászat
jagen, -te, h.ge-t vadászik
r Jäger, -s, - vadász (ffi)
e Jägerei, - vadászat
e Jägerin, -, -nen vadász (nő)

r Jammer, - jajgatás, siránkozás


jämmerlich nyomorúságos, siralmas
jammern, -te, h. ge-t; über+A. jajgat, siránkozik vmin
jammervoll nyomorúságos
s Journal, -s, -e újság
r Journalismus, - újságírás
r Journalist, -en, -en újságíró (ffi)
e Journalistik, - újságírás
e Journalistin, -, -nen újságíró (nő)
journalistisch újságírói

r Jubel, -s ujjongás
jubeln, -te, h. ge-t ujjong, örvendezik

r Jubilar, -s, -e (hebr-lat.) jubilált, ünnepelt (ffi)


e Jubilarin, -, -nen jubilált, ünnepelt (nő)
s Jubiläum, -s, …äen jubileum, évforduló
jubilieren, -te, h.-t jubilál, évfordulót ünnepel
jubilierend ujjongó, örvendező

e Jugend, - ifjúkor, fiatalkor, ifjúság


jugendhaft fiatalos
jugendlich fiatalos

e Justiz, - igazságszolgáltatás
justiziabel/-tiabel jogilag orvosolható
r Justiziar/-tiar, -s, -e jogász, jogtanácsos (ffi)
e Justiziarin/-tiarin, -, -nen jogász, jogtanácsos (nő)
justiziell/-tiell jogilag
s Justiziariat/-tiariat, -(e)s, -e jogtanácsosi hivatal

s Juwel, -s, -en ékszer


r Juwelier, -s, -e ékszerész (ffi)
e Juwelierin, -, -nen ékszerész (nő)

s Kabarett, -s, -s kabaré


r Kabarettier, -s, -s kabaré műsorvezetője
r Kabarettist, -en, -en kabarészínész (ffi)
e Kabarettistin, -, -nen kabarészínész (nő)
kabarettistisch kabaréi

r Kaiser, -s, - császár (ffi)


e Kaiserin, -, -nen császár (nő)
kaiserlich császári
s Kaisertum, -(e)s császárság

r Kalk, -(e)s, -e mész


kalken, -te, h. ge-t meszel
kalkhaltig mésztartalmú
kalkig meszes

r Kamm, -(e)s, Kämme fésű


s Kämmchen,- s, - fésűcske
sich kämmen, -te s., h.s. ge-t fésülködik
kämmen, -te, h. ge-t fésül

r Kampf, -(e)s, Kämpfe harc, küzdelem


kampflos harc nélkül
kampflustig harcias
kampfunfähig harcképtelen
kämpfen, -te, h. ge-t harcol
r Kämpfer, -s, - harcos
kämpferisch harcias

r Kanal, -s, …äle (semit-gr-lat-it.) csatorna


e Kanalisation, -, -en csatornázás
kanalisieren, -te, h.-t csatornázik
e Kanalisierung, -, -en csatornázás

r Kandidat, -en, -en (lat.) jelölt, pályázó (ffi)


e Kandidatin, -, -nen jelölt, pályázó (nő)
e Kandidatur, -, -en jelöltség, kandidatúra
kandidieren, -te, h.-t; für+A. jelentkezik, pályáz vmire

r Kandis, - (arab-it.) kandiscukor


kandieren, -te, h. –t kandíroz
e Kanditen (Pl.) (öst.) kandírozott gyümölcsök

e Kanone, -, -n ágyú
e Kanonade, -, -n ágyúzás
r Kanonier, -s, -e tüzér

r Kantor, -s, -en (lat.) kántor, templomi énekkar vezetője


s Kantorat, -(e)s, -e kántori hivatal
e Kantorei, -, -en kántori hivatal
e Kantorin, -, -nen kántor (nő)

e Kanzlei, -, -en (lat.) hivatal, kancellária


r Kanzler, -s, - kancellár (ffi)
e Kanzlerin, -, -nen kancellár (nő)
e Kapazität, -, -en kapacitás
kapazitativ kapacitív
kapazitiv kapacitív

r Kapitulant, -en, -en (lat.) kapituláns (ffi)


e Kapitulantin, -, -nen kapituláns (nő)
e Kapitulation, -, -en kapituláció, fegyverletétel
kapitulieren, -te, h.-t kapitulál, megadja magát

r Karamell, -s karamella
karamell karamell színű
e Karamelle, -, -n (Pl.) karamellbonbon
karamellieren, -te, h.-t karamellizálódik
karamellisieren, -te, h.-t karamellizál

e Karikatur, -, -en (it.) karikatúra


karikaturartig karikatúraszerű
karikaturesk karikatúraszerű
r Karikaturist, -en, -en karikaturista (ffi)
e Karikaturistin, -, -nen karikaturista (nő)
karikaturistisch karikatúraszerű
karikieren, -te, h.-t; +A. karikatúrát készít vkiről

r Karneval, -s, -e/-s (it.) karnevál


karnevalesk karneváli
r Karnevalist, -en, -en karneválozó (ffi)
e Karnevalistin, -, -nen karneválozó (nő)
karnevalistisch karneváli

e Karriere, - (gall-lat-fr.) karrier, pályafutás


r Karrierismus, - karrierizmus
r Karrierist, -en, -en karrierista (ffi)
e Karrieristin, -, -nen karrierista (nő)
karrieristisch karrierista

e Kasse, -, -n pénztár, kassza


r Kassierer, -s, - pénztáros (ffi)
e Kassiererin, -, -nen pénztáros (nő)

e Katastrophe, -, -n (gr-lat.) katasztrófa


katastrophal katasztrofális
katastrophisch katasztrofális

e Kategorie, -, -n (gr-lat.) kategória


kategorial kategorikus
kategoriell kategorikus
kategorisieren, -te, h.-t kategorizál
e Kategorisierung, -, -en kategorizálás

r Katholik, -en, -en (gr-mlat.) katolikus ember (ffi)


e Katholikin, -, -nen katolikus ember (nő)
katholisch katolikus
r Katholizismus, - katolicizmus
e Katolizität, - katolicitás

r Kauf, -(e)s, Käufe vásárlás, vétel


kaufen, -te, h. ge-t vásárol, vesz
r Käufer, -s, - vásárló, vevő (ffi)
e Käuferin, -, -nen vásárló, vevő (nő)
käuflich eladó, megvehető

r Kellner, -s, - pincér (ffi)


e Kellnerin, -, -nen pincér (nő)
kellnern, -te, h. ge-t kiszolgál, pincérkedik

kennen, kannte, h. gekannt ismer, tud


kennbar megismerhető, felismerhető
kenntlich megismerhető, felismerhető
e Kenntnis, -, -se tudomás, ismeret

e Keramik, -, -en (gr-fr.) kerámia


r Keramiker, -s, - keramikus (ffi)
e Keramikerin, -, -nen keramikus (nő)
keramisch kerámiai

s Kind, -(e)s, -er gyerek


e Kinderei, -, -en gyerekesség
e Kindheit, - gyermekkor
kindisch gyerekes
kindlich gyermeki

e Klage, -,- n panasz


klagbar panaszolható, perelhető
klagen, -te, h. ge-t; +D. + gegen+A. panaszkodik vkire vkinél
klagen, -te, h. ge-t; über+A., wegen+G. panaszkodik vkire vmi miatt
r Kläger, -s, - felperes (ffi)
e Klägerin, -, -nen felperes (nő)
klägerisch felperesi

r Klang, -(e)s, Klänge hangzás, hang, rezgés


klanglich hangzásbeli
klanglos hangtalan
klangreich hangzatos
klangvoll dallamos

r Klaps, -es, -e pofon


klapsen, -te, h. ge-t pofoz

klar tiszta, világos


e Klarheit,- vminek a tiszta, világos volta
klären, -te, h. ge-t tisztáz

e Klarinette, -, -n (lat-it) klarinét


r Klarinettist, -en, -en klarinétos (ffi)
e Klarinettistin, -, -nen klarinétos (nő)

e Klassik, - klasszikus (időszak)


r Klassiker, -s, - klasszikus (ffi)
e Klassikerin, -, -nen klasszikus (nő)
klassisch klasszikus

r Klatsch, -(e)s, -e csattanás


klatschen, -te, h. ge-t csattan

s Kleid, -(e)s, -er ruha


s Kleidchen, -s, - ruhácska
kleiden, -ete, h. ge-t felöltöztet
sich kleiden, -ete s., h.s. ge-t felöltözik

klein kicsi, apró


e Kleinigkeit, -, -en apróság, csekélység
kleinlich kicsinyes
e Kleinlichkeit, - kicsinyesség
kleinmütig kishitű, csüggedt
e Kleinmütigkeit, - kishitűség, bátortalanság
e Kleinstadt, -, Kleinstädte kisváros
r Kleinstädter, -s, - kisvárosi ember (ffi)
e Kleinstädterin, -,- nen kisvárosi ember (nő)
kleinstädtisch kisvárosi

s Klima, -s, -e klíma


klimatisch klimatikus, éghajlati
klimatisieren, -te, h.-t klimatizál

e Klingel, -, -n csengő
klingeln, -te, h. ge-t csenget

e Klinik, -, -en klinika


r Kliniker, -s, - klinikán dolgozó orvos (ffi)
e Klinikerin, -, -nen klinikán dolgozó orvos (nő)
klinisch klinikai

klug okos
klugerweise okosan, bölcsen
e Klugheit, - okosság, eszesség
klüglich okosan

r Knochen, -s, - csont


knöcherig csontos
knochig csontos
e Knochigkeit, -, -en csontosság

r Koch, -(e)s, Köche szakács (ffi)


e Köchin, -, -nen szakács (nő)
kochen, -te, h. ge-t főz
e Kocherei, -, -en főzőcske
kochfertig konyhakész

kokett (fr.) kacérkodó, flörtölős


e Kokette, -, -n kacér (nő)
e Koketterie, -, …ien kacérkodás, kacérság
kokettieren, -te, h.-t; mit+D. kacérkodik vkivel

r Kollege, -n, -n kolléga, munkatás (ffi)


kollegial kollegiális
e Kollegialität, - kollegialitás
e Kollegin, -, -nen kolléga, munkatárs (nő)
e Komik, - (gr-lat-fr.) komikum
r Komiker, -s, - komikus (ffi)
e Komikerin, -, -nen komikus (nő)
komisch komikus

r Kommandant, -en, -en (lat-fr.) parancsnok (ffi)


e Kommandantin, -, -nen parancsnok (nő)
e Kommandantur, -, -en parancsnokság
r Kommandeur, -s, -e parancsnok (ffi)
e Kommandeurin, -, -nen parancsnok (nő)
kommandieren, -te, h.-t parancsol, vezényel

r Kommanditär, -s, -e (lat-it-fr.) (schw.) saját vagyonával felelős üzlettárs (ffi)


e Kommanditärin, -, -nen (schw.) saját vagyonával felelős üzlettárs (nő)
r Kommanditist, -en, -en betéti társasági kültagja (ffi)
e Kommanditistin, -, -nen betéti társaság kültagja (nő)

r Kommentar, -s, -e (lat.) kommentár, magyarázat


kommentarisch kommentári
r Kommentator, -s, -en kommentátor (ffi)
e Kommentatorin, -, -nen kommentátor (nő)
kommentieren, -te, h.-t kommentál, magyaráz

r Kommerz, -es kereskedelem, üzlet


kommerzialisieren, -te, h.-t elüzletesít, elüzletiesít
e Kommerzialisierung, - elüzletiesítés, üzleti alapokra helyezés
s Kommerzialisieren, -s elüzletiesítés
kommerziell üzleti, gazdasági, kereskedelmi

e Kommunikation,- kommunikáció
r Kommunikant, -en, -en kommunikációban résztvevő (ffi)
e Kommunikantin, -, -nen kommunikációban résztvevő (nő)
kommunikativ kommunikatív, közlékeny
kommunizieren, -te, h.-t; mit+D. kommunikál, beszél vkivel

r Kommunismus, - (lat-eng-fr.) kommunizmus


r Kommunist, -en, -en kommunista (ffi)
e Kommunistin, -, -nen kommunista (nő)
kommunistisch kommunista

r Komödiant, -en, -en (gr-lat-it-eng.) komikus, vígjátékszínész (ffi)


e Komödiantin, -, -nen komikus, vígjátékszínész (nő)
komödiantisch komikusi, színészi
e Komödie, -, -n komédia, vígjáték
komödiantenhaft komédiás, komédiázó, színészkedő

e Komparation, -, -en (lat) összehasonlítás


komparabel összehasonlítható
e Komparabilität, - összehasonlíthatóság
komparativ összehasonlítandó

kompatibel (lat-fr-eng.) összeférhető, kompatibilis


e Kompatibilität, -, -en összeférhetőség, kompatibilitás
kompatible összeférhető, összeegyeztethető

e Kompensation, -, -en kompenzáció, kárpótlás, beszámítás


r Kompensator, -s, -en kompenzáló elem
kompensieren, -te, h.-t; durch+A. kompenzál vmivel

komplex (lat.) komplex, összetett


r Komplex, -es, -e összetett, komplex dolog
e Komplexität, -, -en komplexitás, összetettség

e Komplikation, -, -en bonyodalom, komplikáció


komplizieren, -te, h.-t bonyolít, komplikál

r Komponist, -en, -en (lat-nlat.) zeneszerző (ffi)


e Komponistin, -, -nen zeneszerző (nő)
komponieren, -te, h.-t komponál, zenét szerez

r Kompromiss, -es, -e (lat.) kompromisszum, kiegyezés


r Kompromissler, -s, -e kompromisszumra képes ember (ffi)
e Kompromisslerin, -, -nen kompromisszumra képes ember (nő)
kompromisslos nem megalkuvó, komromisszum nélküli
e Kompromisslosigkeit, - kompromisszum nélküliség

kompromittieren, -te, h.-t kompromittál


e Kompromittierung, -, -en kompromittálás

e Kondition, -, -en (lat.) kondíció, feltétel


konditional feltételes
konditionell feltételes
e Konditionierung, -, -en feltételhez kötés, kondícionálás
r Konditor, -s, -en (lat.) cukrász (ffi)
e Kontditorei, -, -en cukrászda
e Konditorin, -, -nen cukrász (nő)

r Konflikt, -(e)s, -e konfliktus, összetűzés


konfliktär konfliktussal teli
konfliktfrei konfliktusmentes
konfliktlos ellentétmentes
konfliktscheu konfliktuskerülő

e Konfrontation, -, -en (lat-nlat.) konfrontáció, összeütközés


konfrontieren, -te, h.-t; mit+D. konfrontál, szembeszál vkivel/vmivel
e Konfrontierung, - összeütközés, szembeállás

konkret (lat.) konkrét, valós, reális


e Konkretion, - konkréttá válás
konkretisieren, -te, h.-t konkretizál, valóssá tesz
e Konkretisierung, -, -en konkretizálás
s Konkretum, -s, …ta (lat.) konkrétum

r Konkurrent, -en, -en (lat.) konkurrens, versenytárs (ffi)


e Konkurrentin, -, -nen konkurrens, versenytárs (nő)
e Konkurrenz, -, -en konkurencia, verseny
konkurrenzfähig versenyképes
konkurrenzlos konkurrencia nélküli
konkurrieren, -te, h.-t; mit+D. konkurrál, versenyez vkivel/vmivel

r Konsul, -s, -n (lat.) konzul (ffi)


konsularisch konzuli
s Konsulat, -(e)s, -e konzuli hivatal
e Konsulin, -, -nen konzul (nő)

r Konsum, -s (lat-it.) fogyasztás


e Konsumation, -, -en (öst.,schw.) fogyasztás
r Konsument, -en, -en fogyasztó (ffi)
e Konsumentin, -, -nen fogyasztó (nő)
konsumieren, -te, h.-t fogyaszt
e Konsumierung, - fogyasztás

e Kontrolle, -, -n (lat-fr.) kontroll, ellenőrzés


r Kontroller, -s, -e ellenőr (ffi)
r Kontrolleur, -s, -e ellenőr (ffi)
e Kontroleurin, -, -nen ellenőr (nő)
kontrollieren, -te, h.-t ellenőriz

e Konversion, -, -en konverzió, át-/beváltás (pénz.)


e Konvertibilität, -, -en konvertibilitás, átválthatóság
konvertierbar konvertálható, át-/beváltható
konvertieren, -te, h.-t; in+A. konvertál, át-/bevált vmire
e Konvertierung, -, -en kovertálás, átváltás

e Konzept, -(e)s, -e koncepció, elképzelés, terv


e Konzeption, -, -en koncepció, elképzelés, terv
konzeptionell koncepció szerint, terv szerint
konzeptionieren, -te, h.-t koncepciót / tervet készít
e Konzeptionierung, - koncepció-, tervkészítés

s Konzert, -(e)s, -e (lat-it.) koncert, hangverseny


konzertant koncertszerű
konzertieren, -te, h.-t hangversenyt ad

e Koordination, -, -en koordináció, összehangolás


r Koordinator, -s, -en koordinátor, szervező (ffi)
e Koordinatorin, -, -nen koordinátor, szervező (nő)
koordinieren, -te, h.-t koordinál, szervez
e Koordinierung, -, -en koordinálás, összehangolás

korrekt (lat.) korrekt, helyes


e Korrektheit, - korrektség, pontosság, helyesség
korrektionieren, -te, h.-t (schw.) korrigál, javít
korrektiv javító
e Korrektur, -, -en javítás

e Korrespondenz, -, -en levelezés


korrespondieren, -te, h.-t; mit+D. levelez vkivel

korrupt korrupt
korrumpieren, -te, h.-t (erkölcsileg) megront
e Korruption, - korrupció

e Kosmetik, - (gr-fr.) kozmetika


r Kosmetiker, -s, -e kozmetikus (ffi)
e Kosmetikerin, -, -nen kozmetikus (nő)
s Kosmetikum, -s, …ka kozmetikum
kosmetisch kozmetikai
r Kosmetologe, -n, -n kozmetológus (ffi)
e Kosmetologin, -, -nen kozmetológus (nő)
e Kosmetologie, - kozmetológia

r König, -(e)s, -e király (ffi)


e Königin, -n, -nen királynő, királyné
königlich királyi
s Königreich, -s, -e királyság
s Königtum, -(e)s, Königtümer királyság

e Kraft, -, Kräfte erő


kraftlos erőtlen
kraftvoll erőteljes
kräftig erős, hathatós
kräftigen, -te, h. ge-t erősít, megerősít

r Krampf, -(e)s, Krämpfe görcs


krampfhaft görcsös
krampfig görcsös

krank beteg
r/e Kranke, -n, -n, ein-r beteg ember (ffi/nő)
kranken, -te, h. ge-t betegeskedik
e Kränkelei, -, -en betegeskedés
krankhaft beteges
e Krankheit, -, -en betegség

kreativ (lat-nlat.) kreatív


e Kreativität, - kreativitás

r Kredit, -(e)s, -e (lat-it-fr.) hitel


kreditär hitellel kapcsolatos
kreditfähig hitelképes
kreditieren, -te, h.-t hitelez
r Kreditnehmer, -s, - hitel felvevője
r Kreditor, -s, -en hitel adója
kreditwürdig hitelképes
e Kreditwürdigkeit, - hitelképesség

r Krieg, (e)s, -e háború


r Krieger, -s, - harcos
kriegerisch harcias, háborús, hadi
kriegführend hadviselő
kriegsbereit háborúra kész

r Krimi, -s, -s krimi


kriminal bűnügyi, büntető
r Kriminale, -n, -n nyomozó (ffi)
r Kriminaler, -s, - nyomozó (ffi)
kriminalisieren, -te, h.-t bűnösként kezel
e Kriminalisierung, -, -en bűnösként való kezelés
r Kriminalist, -en, -en bűnügyi nyomozó (ffi)
e Kriminalistik, - n kriminalisztika
e Kriminalistin, -, -nen bűnügyi nyomozó (nő)
kriminalistisch kriminalisztikai
e Kriminalität, - bűnözés, bűnösség
kriminell büntetendő, bűnös
r/e Kriminelle, -n, -n, ein -r bűnöző

e Krise, -, -n válság, krízis


kriseln, -te, h. ge-t (es krieselt) válság fenyeget
krisenfest válságmentes, szilárd
krisenhaft válságos
krisenlos válságmentes

e Kritik, -, -en (gr-lat-fr.) kritika


kritikabel kritizálható
e Kritikalität, -, -en kritikusság
r Kritiker, -s, - kritikus, bíráló (ffi)
e Kritikerin, -, -nen kritikus, bíráló (nő)
kritisch kritikus
kritisieren, -te, h.-t kritizál

e Kugel, -, -n golyó, gömb


kugelfest golyóálló
kugelförmig golyó alakú, gömb alakú
kugeln, -te, h. ge-t gurít, gördít

r Kult, -(e)s, -e kultusz, tisztelet


kultisch kultikus

e Kultur, -, -en (lat.) kultúra


kultural kulturális
kulturell kulturális

r Kummer, -s bánat, aggodalom


kümmerlich nyomorúságos
kummerlos gondtalan
kummervoll bánatos

e Kunst, -, Künste művészet


kunstgemäß művészi, művészeti
r Künstler, -s, - művész (ffi)
e Künstlerin, -, -nen művész (nő)
künstlerisch művészi

e Kurve, -, -n kanyar
kurven, -te, i. ge-t kanyarodik
kurvig kanyargó

e Kutsche, -, -n kocsi, hintó


r Kutscher, -s, - kocsis
kutschieren, -te, h.-t kocsit hajt

labil (lat.) labilis


labilisieren,- te, h.-t labilissá tesz
e Labilisierung, - labilissá való tétel
e Labilität, -, -en labilitás

s Labyrinth, -(e)s, -e (gr-lat.) labirintus, útvesztő


labyrinthisch zűrzavaros, bonyolult, útvesztőszerű

lachen, -te, h. ge-t nevet


s Lachen, -s, - nevetés
lachend nevető
r Lacher, -s, - nevető (ffi)
e Lacherin, -, -nen nevető (nő)
lachhaft nevetséges

r Lack, -(e)s, -e lakk


lackieren, -te, h.-t lakkoz
r Lackierer, -s, - lakkozó (ffi)
e Lackiererei, -, -en lakkozó üzem

s Lächeln, -s, - mosoly


lächeln, -te, h.ge-t; über+A. mosolyog vmin
lächelnd mosolygó
lächerlich nevetséges
e Länge, -, -n hossz, hosszúság
längelang teljes hosszában
längen, -te, h. ge-t hosszabbít, kinyújt
länger hosszabb
längerfristig hosszabb távon
länglich hosszúkás
längs hosszirányban
längsseits hosszában

r Lärm, -(e)s lárma, zaj


lärmen, -te, h. ge-t lármáz, zajong
lärmend zajos
lärmig zajos, zajosan

s Lager, -s, - raktár


lagerbar raktározható
lagerfähig tárolható
r Lagerist, -en, -en raktári alkalmazott (ffi)
e Lageristin, -, -nen raktári alkalmazott (nő)
lagern, -te, h. ge-t raktároz
e Lagerung, -, -en raktározás

lahm béna, sánta


lahmen, -te, h/i. ge-t sántít
e Lahmheit,- bénaság, sántaság
lahmlegen, legte lahm, h. lahmgelegt megbénít

r Landesverrat, -(e)s, - hűtlenség, hazaárulás


r Landesverräter, -s, - hazaáruló (ffi)
e Landesverräterin, -, -nen hazaáruló (nő)
landesverräterisch hazaáruló

r Landstreicher, -s, - csavargó (ffi)


e Landstreicherei, -, -en csavargás
e Landstreicherin, -, -nen csavargó (nő)

r Landwirt gazda, vidéki ember (ffi)


e Landwirtin, -, -nen gazda, vidéki ember (nő)
e Landwirtschaft, - mezőgazdaság, gazdálkodás
landwirtschaftlich mezőgazdasági

e Langmut elnézés, türelem


langmütig elnéző, türelem
e Langmütigkeit,- elnézés, türelmesség

langsam lassú, lassan


e Langsamkeit, - lassúság

e Langstrecke hosszú táv


r Langstreckler távfutó, hosszútávú sportoló

e Langweile, - unalom
langweilen, -te, h. ge-t untat
sich langweilen, -te sich, h. sich ge-t unatkozik
r Langweiler, -s, - unalmas ember (ffi)
langweilig unalmas
e Langweiligkeit, - unalmasság

e Lappin, -, -nen lapp (nő)


lappisch lapp
r Lappländer, -s, - lappföldi, lapp (ffi)
lappländisch lappföldi
s Lappland Lappföld

e Last, -, -en teher


lasten, -ete, h. ge-t terhel, megterhel

r Laster , -s, - vétek, bűn


lasterhaft zülött, feslett, bűnös
e Lasterhaftigkeit, -, -en feslett élet, kicsapongás

e Latsche, -, -n régi cipő


latschen, -te, h. ge-t csoszog
latschig csoszogó

r Lauf, -(e)s futás


laufen, lief, i/h. ge- fut, szalad
s Laufen, -s futás
laufend futó, szaladó
e Lauferei, -, -en futkosás

r Lärm, -(e)s lárma, zaj


lärmen, -te, h. ge-t lármáz, zajong
lärmig lármás, zajos
Leben, -s, - élet
leben, -te, h. ge-t él
lebend élő
lebendig élő, élénk
e Lebendigkeit, - gyorsaság, fürgeség

r Lebenspartner, -s, - élettárs, partner (ffi)


e Lebenspartnerin, -, -nen élettárs, partner (nő)
e Lebenspartnerschaft, - élettársi kapcsolat

lecker ízletes, finom


r Lecker,- s, - ínyenc
e Leckerei, - torkosság, ínyencség
leckerhaft finom, ínyenc, ízletes
e Leckerheit, -, -en finomság

s Leder,- s, - bőr
lederartig bőrszerű
r Lederer, -s, - tímár
lederig bőrszerű
ledern bőrből való
ledrig bőrszerű

leer üres
e Leere, -, -n üresség
leeren, -te, h. ge-t ürít
sich leeren, -te sich, h. sich ge-t ürül
e Leerheit, - üresség
e Leerung, -, -en ürítés

legal (lat.) legális, törvényes


e Legalisation, -, -en hitelesítés, legalizálás
legalisieren, -te, h. –t hitelesít, legalizál
e Legalisierung, -, -en hitelesítés, törvényesítés
r Legalismus, - legalizmus
e Legalität, - legalitás, tövényesség

e Legende, -, -n legenda, monda


s Legendar, -s, -s legendák gyűjteménye
legendarisch legendás
legendär legendás
legendenhaft legendaszerű
e Legion, -, -en (lat.) légió, hadtest
legionär légiós
r Legionär, -s, -e légionárius (ffi)
r Legionar, -s, -e légionárius (ffi)

legitim (lat.) jogszerű, legitim


e Legitimation, -, -en legitimáció, feljogosítás
legitimieren,- te, h.-t legitimál, feljogosít
e Legitimierung, -, -en legitimáció, feljogosítás
r Legitimist, -en, -en legitimista (ffi)
e Legitimistin, -, -en legitimista (nő)
legitimistisch legitimista
e Legitimität, - jogszerűség, legitimitás

e Lehre, -, -n oktatás, tanítás


lehrbar tanítható
lehren, -te, h. ge-t oktat, tanít
r Lehrer, -s, - tanító, oktató (ffi)
e Lehrerin, -, - nen tanító, oktató (nő)
lehrhaft tanulságos
r Lehrling, -s, -e tanítvány
lehrreich tanulságos
lehrsam tanulékony

leicht könnyű, könnyedén


e Leichte, - könnyűség
e Leichtigkeit, - könnyedség
leichtin könnyen, könnyedén
leichtich könnyűszerrel

s Leid, -(e)s sértés, szomorúság


leiden, litt, h. gelitten; an+D./unter+D. elvisel, elszenved vmiben
s Leiden, -s, - bánat, szenvedés
leidend szenvedő

e Leidenschaft, -, -en szenvedély


leidenschaftlich szenvedélyes
e Leidenschaftlichkeit, - szenvedélyesség
leidenschaftlos szenvedélymentes
leidenschaftslos szenvtelen, tárgyilagos
e Leidenschaftslosigkeit, - szenvtelenség, szenvedélynélküliség
leisten, -te, h. ge-t teljesít, nyújt
e Leistung, -, -en teljesítmény
leistungsfähig teljesítőképes
leistungsgerecht teljesítmény szerint alakuló
leistungsorientiert teljesítményorientált
leistungsstark nagy teljesítményű
leistungsschwach gyange teljesítményű

leiten, -te, h. ge-t vezet


r Leiter, -s, - vezető (ffi)
e Leiterin, -, -nen vezető (nő)

r Lektor, -s, …oren (lat.) lektor (ffi)


s Lektorat, -(e)s, -e lektorátus
lektorieren, -te, h.-t lektorál, átnéz
e Lektorin, -, -nen lektor (nő)

lenken, -te, h. ge-t hajt, kormányoz


r Lenker, -s, -s irányító, kormányos (ffi)
lenksam irányítható
e Lenksamkeit, - irányíthatóság, kormányozhatóság
e Lenkung, - irányítás, kormányzás

lernen, -te, h. ge-t tanul, megtanul


lernbar tanulható, megtanulható
s Lernen, -s tanulás
lernfähig tanulásra képes
lernsam tanulékony

lesen, las, h. ge- olvas


lesbar olvasható
e Lesbarkeit, - olvashatóság
s Lesen, -s olvasás
lesenswert olvasható, olvasmányos
r Leser, -s, - olvasó (ffi)
e Leserin, -, -nen olvasó (nő)
leserlich olvasható
e Leserlichkeit, - olvashatóság

e Leuchte, -, -n lámpa
leuchten, -te, h. ge-t világít
leuchtend ragyogó
r Leuchter, -s, - csillár

leugnen, -ete, h. ge-et tagad


r Leugner, -s, - tagadó
e Leugnung, -, -en tagadás

s Lexikon, -s, …ka (gr.) lexikon


lexikalisch lexikális
r Lexikologe, -n, -n lexikológus, szókincskutató (ff)
e Lexikologie,- szókincskutatás
e Lexikoligin, -, -nen lexikológus, szókincskutató (nő)
lexikologisch lexikológiai

s Lexikon, -s, …ka (gr.) szótár


r Lexikograf/-ph, -en, -en lexikográfus, szótáríró (ffi)
e Lexikografin/-phin, -, -nen lexikográfus, szótáríró (nő)
e Lexikografie/-phie , - lexikográfia, szótárírás
lexikographisch lexikográfiai

r Libanon, -s Libanon
libanenisch libanoni
r Libanese, -n, -n Libanoni (ffi)
e Libanesin, -, -nen Libanoni (nő)

liberal (lat-fr.) liberális


r/e Liberale, -n, -n, ein -r liberális (ffi/nő)
liberalisieren, -te, h.-t liberalizál
e Liberalisierung, - liberalizáció
r Liberalismus,- liberalizmus
r Libaralist, -en, -en liberalista (ffi)
e Liberalistin, -,- nen liberalista (nő)
liberalistisch liberalisztikus
e Liberalität,- liberalitás

e Liebe, -, -n szeretet, szerelem


lieben, -te, h. ge-t szeret
liebend szerető
r/e Liebende, -n, -n, ein -r szerető, szerelmes ember (ffi/nő)
liebenswert kedves, szeretetre méltó
liebenswürdig szeretetre méltó, barátságos
e Liebenswürdigkeit, -, -en szeretetreméltóság

liefern, -te, h. ge-t szállít


r Lieferant, -en, -en szállító (ffi)
e Lieferantin, -, -nen szállító (nő)
lieferbar szállítható
r Lieferer, -s, - szállító
lieferfähig szállítható
e Lieferung, -, -en szállítás, szállítmányozás

s Limit, -s, -s/-e (lat-fr-eng.) limit, árhatár


e Limitation, -, -en határolás
limitativ határoló, limitáló
limitierbar limitálható, behatárolható
limitieren, -te, h. –t limitál, korlátoz
e Limitierung, -, -en limitálás, korlátozás

linear (lat.) lineáris


linearisieren, -te, h. -t linearizál
e Linearität, - linearitás

r Linguist, -en, -en (lat-nlat.) nyelvész (ffi)


e Linguistik, - nyelvészet
e Linguistin, -, -nen nyelvész (nő)
linguistisch nyelvi

liquidieren, -te, h.-t felszámol, likvidál


e Liquidation, -, -en felszámolás, likvidáció
r Liquidator, -s, …oren felszámoló, likvidátor (ffi)
e Liquidatorin, -, -nen felszámoló, likvidátor (nő)
e Liquidierung, -, - en feloszlatás

liquid fizetőképes, likvid


e Liquidität, - likviditás, fizetőképesség

r Literat, -en, -en író (ffi)


e Literatin, -, -nen író (nő)
e Literatur, -, -en irodalom
literarisch irodalmi
literarisieren, -te, h. –t irodalmilag feldolgoz

r Liturg, -en, -en (gr-mlat.) liturgiát vezető pap


r Liturge, -n, -n liturgiát vezető pap
e Liturgie, -, -…ien liturgia
e Liturgik, - liturgia elmélete és története
liturgisch liturgikus
e Lizenz, -, -en (lat.) engedély, licensz
lizenzieren, -te, h.-t engedélyez, licenszíroz
e Lizenzierung, -, -en engedélyezés, licenszírozás
lizenziös engedélyezett

r Lizitant, -en, -en (lat.) licitáló (ffi)


e Lizitantin, -, -nen licitáló (nő)
e Lizitation, -, -en licitálás, árverés

e Lobby, -, -s (germ-mlat-eng.) lobby, érdekcsoport


s Lobbying, -s, -s lobbizás, befolyásolás
r Lobbyismus, -s lobbizás
r Lobbyst, -en, -en lobbista, lobbizó (ffi)
e Lobbystin, -, -nen lobbista, lobbizó (nő)

locker laza
e Lockerheit,- lazaság, könnyelműség
lockern, -te, h. ge-t meglazít
e Lockerung, -, -en lazítás

e Logistik, - (gr-lat-fr-eng.) logisztika


r Logistiker, -s, - logisztikus (ffi)
e Logistikerin, -, -nen logisztikus (nő)
logistisch logisztikai

r Logopäde, -n, -n logopéd tanár (ffi)


e Logopädie, - logopédia, beszédfejlesztés
e Logopädin, -, -nen logopéd tanár (nő)
logopädisch logopédiai

löschen, -te, h. ge-t olt, töröl


löschbar oltható, törölhető
e Löschung, - törlés

lösen, -te, h. ge-t megold


lösbar megoldható
e Lösbarkeit, - megoldhatóság
e Lösung, -, -en megoldás

e Luft, -, Lüfte levegő, lég, légtér


luftdicht légmentes
luftig levegős, szellős
luftlos levegőtlen
lüften, -ete, h. ge-t levegőztet, kiszellőztet
e Lüftung, - levegőztetés, szellőztetés

e Lüge, -, -n hazugság
lügen, log, h. gelogen hazudik
lügenhaft hazudós
e Lügenhaftigkeit, - hazudósság
r Lügner, -s, - hazug (ffi)
e Lügnerin, -, -nen hazug (nő)
lügnerisch hazudós

e Macht, -, Mächte hatalom


machtlos erőtlen, hatalom nélküli
e Machtlosigkeit, - erőtlenség, hatalom-nélküliség
mächtig hatalmas
e Mächtigkeit, - hatalmasság

mager sovány
e Magerkeit, - soványság

e Magie, - mágia, varázslat


r Magier, -s, - varázsló (ffi)
e Magierin, -, -nen varázsló (nő)
magisch mágikus, bűvös

s Magma, -s, …men (gr-lat.) magma, láva


magmatisch magmai

r Magnet, -en/-(e)s, -e mágnes


e Magnetik, - magnetika, mágneses jelenségekkel
foglalkozó fizikai ág
magnetisch mágneses
r Magnetiseur, -s, -e mágnesező (ffi)
e Magnetiseurin, -, -nen mágnesező (nő)
magnetisieren, -te, h.-t mágnesessé tesz

mahnen, -te, h. ge-t; zu+D./zu+Inf. figyelmeztet vmire


r Mahner, -s, - fizetésre figyelmeztető (ffi)
e Mahnerin, -, -nen fizetésre figyelmeztető (nő)
e Mahnung, -, -en figyelmeztetés
e Majestät, -, -en fejedelem, fenség
majestätisch fejedelmi

r Makel, -s, - szeplő, szégyenfolt


makellos makulátlan
e Makellosigkeit, - makulátlanság, szeplőtlenség

malen, -te, h. ge-t fest


r Maler, -s, - festő (ffi)
e Malerei, -, -en festészet, festés
e Malerin, -, -nen festő (nő)
malerisch festői

s Management, -s, -s (lat-it-eng.) menedzsment


managen, -te, h. ge-t menedzsel, vezet
r Manager, -s, - menedzser (ffi)
e Managerin, -, -nen menedzser (nő)

r Mangel, -s, Mängel hiány, szükség


mangelhaft hiányos
mangeln, -te, h. ge-t; +D. + an+D. szűkölködik vki vmiben
(Es mangelt ihm/ihr an etwas)
mangelnd hiányos, hiányzó
mangels hiányában

r Manipulant, -en, -en (lat-fr.) manipuláló ember (ffi)


e Manipulantin, -, -nen manipuláló ember (nő)
e Manipulation, -, -en manipuláció, manipulálás
manipulativ manipuláló
r Manipulator, -s, …oren manipuláló ember (ffi)
e Manipulatorin, -, -nen manipuláló ember (nő)
manipulatorisch manipuláló, befolyásoló
manipulierbar manipulálható, befolyásolható
manipulieren, -te, h.-t manipulál, befolyásol
r Manipulierer, -, - manipuláló, befolyásoló ember (ffi)
e Manipuliererin, -, -en manipuláló, befolyásoló ember (nő)
e Manipulierung, -, -en manipuláció, befolyásolás

r Mann, -(e)s, Männer férfi


mannhaft férfias
männlich férfias, férfihez illő
e Männlichkeit, -, -en férfiasság
s Manöver, -s, - manőver, hadművelet
manöv(r)ieren, -te, h.-t manőverez
manövrierfähig manőverezésre képes
e Manövrierfähigkeit, - manőverezőképesség

e Manufaktur, -, -en (lat-fr-eng.) manufaktúra


r Manufakturist, -en, -en előállító; manufaktúra-vezető

s Märchen, -s, - mese


märchenhaft mesés

markieren, -te, h.-t ki-/be-/megjelöl, kihangsúlyoz


e Markierung, -, -en jelölés, hangsúlyozás

r Marmor, -s, -e (gr-lat.) márvány


marmorartig márványszerű
marmorieren, -te, h.-t márványossá tesz/fest
marmorn márvány-, márványból való

r Marsch, -es, Märsche menet, menetelés, vonulás


marschbereit útrakész, menetkész
marschieren, -te, h.-t menetel, masíroz
marschunfähig menetképtelen

e Maschine, -, -en (gr-lat-fr.) gép, eszköz, készülék


maschinell gépi
e Maschinerie, -, …ien gépezet, berendezés

e Maske, -, -n (it-fr.) maszk, álarc


e Maskerade, -, -n jelmez, álarcos bál
maskieren, -te, h.-t álcáz, beöltözik vminek
e Maskierung, -, -en álruhába öltöztet, álarcot tesz

e Massage, -, -n masszázs
r Masseur, -s, -e (arab-fr.) masszőr (ffi)
e Masseurin, -, -nen masszőr (nő)
e Masseuse, -, -n masszőr (nő)
massieren, -te, h.-t masszíroz

material (lat.) anyagszerű


s Material, -s, …ien anyag
materialintensiv anyagigényes
e Materialisation, -, -en anyaggá alakítás
materialisieren, -te, h.-t anyaggá alakít
e Materie, -, -n anyag
materiell anyagi

r Materialismus, - materializmus
r Materialist, -en, -en materialista (ffi)
e Materialistin, -, -nen materialista (nő)
materialistisch materializmusi

e Mathematik, - (gr-lat.) matematika


r Mathematiker, -s, - matematikus (ffi)
e Mathematikerin, -, -nen matematikus (nő)
mathematisch matematikai

matt bágyadt, fakó


e Mattheit, - bágyadtság, fakóság
mattieren, -te, h.-t elhomályosít, fakóvá tesz
e Mattigkeit, - bágyadtság, lankadtság

e Matur, - (lat.) (schw.) érettségi (svájci)


e Matura, - (öst.) érettségi (osztr.)
r Maturant, -en, -en (öst.) érettségiző, érettségizett (ffi)
e Maturantin, -, -nen (öst.) érettségiző, érettségizett (nő)
maturieren (öst., schw.), -te, h. -t érettségizik

maximal (lat-nlat.) maximális


maximalisieren, -te, h.-t maximalizál
r Maximalist, -en, -en maximalista (ffi)
e Maximalistin, -, -nen maximalista (nő)
maximieren, -te, h. –t maximalizál
e Maximierung, -, -en maximalizálás
s Maximum, -s, …ma maximum

e Mechanik, -, -en (gr-lat.) mechanika, gépezet


r Mechaniker, -s, - műszerész, szerelő (ffi)
e Mechanikerin, -, -nen műszerész, szerelő (nő)
mechanisch mechanikai, gépi
mechanisieren, -te, h. –t mechanizál, gépesít

e Meditation, -, -en (lat.) meditáció


meditativ meditatív, meditációs
meditieren, -te, h. –t; über+A. meditál vmin
e Medizin, -, -en (lat.) orvostudomány, gyógyszer
medizinal orvostudományi
r Mediziner, -s, - orvostanhallgató (ffi)
e Medizinerin, -, -nen orvostanhallgató (nő)
medizinisch orvotudományi, gyógyszerészeti

s Mehl, -(e)s, -e liszt


mehlig lisztes

mehr több
s Mehr, - többlet, felesleg
mehren, -te, h. ge-t megszaporít, gyarapít vmit
sich mehren, -te sich, h. sich gemehrt szaporodik, gyarapodik
mehrerlei többféle
e Mehrheit, -, -en többség
mehrmals többször, ismételten

e Meile, -, -n mérföld
meilenlang mérföldnyi
meilenweit mérföldeken át

meinen, -te, h. ge-t gondol, vél


e Meinung, -, -en vélemény, elgondolás

r Meister, -s, - mester (ffi)


meisterhaft mesteri
e Meisterin, -, -nen mester (nő)
meisterlich mesteri
meistern, -te, h. ge-t legyőz/leküzd
e Meisterschaft, -, -en mesteri tudás, bajnokság

melden, -ete, h. ge-t (be)jelent


e Meldepflicht, - (be)jelentési kötelezettség
meldepflichtig (be)jelentésre kötelezett
e Meldung, -, -en (be)jelentés

melken, -te, h. ge-t megfej (tehenet)


r Melker, -s, - fejő (ffi)
e Melkerin, -, -nen fejőnő

e Melodie, -, …ien (gr-lat.) melódia, dallam


melodienreich dallamos
e Melodik, - melódiatan
melodiös dallamos
melodisch dallamos

r Mensch, -en, -en ember


e Menschheit, - emberiség
menschlich emberi, emberséges
e Menschlichkeit, - emberiesség

merken, -te, h. ge-t észrevesz, megjegyez


merkbar észrevehető
merkenswert megjegyzésre érdemes
s Merkmal, -(e)s, -e ismertetőjel, ismérv
merksam figyelmes
merkwürdig érdekes, figyelemreméltó

s Metall, -s, -e (gr-lat.) fém


metallartig fémszerű
r Metaller, -s, - fémmunkás (ffi)
e Metallerin, -, -nen fémmunkás (nő)
e Metallisation, -, -en fémezés
metallisch fém, érces
metallisieren, -te, h.-t fémesít
e Metallisierung, -, -en fémesítés, fémezés

r/s Meteor, -s, -e meteor


meteorisch meteorszerű, meteorikus
r Meteorit, -s, -en / -e, -en meteorit, meteorkő
meteoritisch meteori

r Meteorologe, -n, -n meteorológus (ffi)


e Meteorologie, - meteorológia, időjárástan
e Meteorologin, -,- nen meteorológus (nő)
meteorologisch meteorológiai

e Methode, -, -n módszer, eljárás


e Methodik, - módszertan
methodisch módszeres, metódikus

e Miete, -, -n bérlet, bérleti díj


mieten, -ete, h. ge-t kibérel, bérbe vesz
r Mieter, -s, - bérlő, albérlő (ffi)
e Mieterin, -, -nen bérlő, albérlő (nő)

r Migrant, -en, -en (lat.) be-/kivándorló (ffi)


e Migrantin, -, -nen be-/kivándorló (nő)
e Migration, -, -en migráció, lakóhely-változtatás
migratorisch migrációs

e Milch, -, -en tej


milchen tejből való
milchen, -te, h. ge-t tejet ad
r Micher,- s,- fejő ember (ffi)
e Milcherin, -, -nen fejő ember (nő)
milchig tejes, tejszerű

mild lágy, enyhe, szelíd


e Milde, - lágyság
mildern, -te, h. ge-t enyhít, csillapít
sich mildern, -te s., h. s. ge-t enyhül, csillapodik
mildernd enyhítő, csillapító
e Milderung,- enyhítés, mérséklés, csökkentés
mildherzig jószívű, jótékony, szelíd
e Mildherzigkeit, - jószívőség, jótékonyság, szelídség
mildtätig jótékony
e Mildtätigkeit, - jótékonyság

militant (lat.) katonai


s Militär, -s katonaság
militärisch katonai
militarisieren, -te, h.-t militarizál, katonásít
miliaristisch katonai
r Militarismus, - militarizmus
r Militarist, -en, -en militarista (ffi)
e Militaristin, -, -nen militarista (nő)

e Milliarde, -, -n milliárd
r Milliardär, -s, -e milliárdos (ffi)
e Milliardärin, -, -nen milliárdos (nő)

e Million, -, -en millió


r Millionär, -s, -e milliomos (ffi)
e Millionärin, -, -nen milliomos (nő)
minder kevesebb, csekélyebb
e Minderheit, -, -en kisebbség
mindern, -te, h. ge-t csökkent
mindern, -te, i. ge-t csökken, apad

minimalisieren, -te, h.-t minimalizál


e Minimalisierung, -, -en minimalizálás
r Minimalist, -en, -en minimalista (ffi)
e Minimalistin, -, -nen minimalista (nő)
minimalistisch minimalista

r Minister, -s, - (lat-fr.) miniszter (ffi)


ministerial miniszteri
ministeriell miniszteri
e Ministerin, -, -nen miniszter (nő)
s Ministerium, -s, …ien minisztérium

r Ministerpräsident, -en, -en miniszterelnök (ffi)


e Ministerpräsidentin, -, -nen miniszterelnök (nő)

missbilligen, -te, h. -t helytelenít, elítél


e Missbilligung, - helytelenítés, elítélés

r Missbrauch, -s bántalmazás, kihasználás


missbrauchen, -te, h.-t bántalmaz, kihasznál, megerőszakol
missbräuchlich bántalmazva, kihasználva, megverve

e Missetat, -, -en gonosztett, vétek


r Missetäter, -s, - gonosztevő, bűnös (ffi)
e Missetäterin, -, -nen gonosztevő, bűnös (nő)

misstrauen, -te, h. –t; +D. nem bízik vkiben/vmiben


s Misstrauen, -s bizalmatlanság, gyanakvás
misstrau(r)isch bizalmatlan, gyanakvó

missverstehen, missverstand, h. missverstanden félreért


missverständlich félreérthető
s Missverständnis, -ses, -se félreértés

e Mitarbeit, - közreműködés, közös munka


mitarbeiten, -ete, h.-et együtt dolgozik, együttműködik
r Mitarbeiter, -s, - munkatárs, dolgozó (ffi)
e Mitarbeiterin, -, -nen munkatárs, dolgozó (nő)
e Mitarbeiterschaft, - közreműködés, munkatársak (összessége)

mit/fühlen, -te mit, h. mitge-t; mit+D. együttérez, vele érez


mitfühlend együttérző
s Mitgefühl, -s együttérzés

s Mitglied, -es, -er tag


e Mitgliedschaft, - tagság

s Mitleid, -(e)s részvét, együttérzés


mit/leiden, litt mit, h. mitgelitten együtt érez
mitleidig részvétet érző
mitleid(s)los részvét nélküli

s Mittag, -(e)s, -e dél, délidő


mittägig délben
mittäglich minden délben
mittags délben

mit/teilen, -te mit, h. mitge-t; +D. +A. közöl vkivel vmit


mitteilsam közlékeny
e Mitteilsamkeit, - közlékenység
e Mitteilung, -, -en közlés, értesítés

mobil mobilis, mozgékony


mobilisieren, -te, h.-t mozgósít, mobilizál
e Mobilität, - mobilitás, mozgékonyság

s Möbel, -s, - bútor


möblieren, -te, h.-t bebútoroz
möbliert bútorzott

s Modell, -s, -e (lat-it.) modell, minta


r Modelleur, -s, -e modellező (ffi)
e Modelleurin, -, -nen modellező (nő)
modellieren, -te, h.-t; +A./mit +D./aus+D. modellez, mintáz
vmit/vmivel/vmiből
r Modellierer, -s, - modellező (ffi)
e Modelliererin, -, -nen modellező (nő)
r Modellist, -en, -en modellező (ffi)
e Modellistin, -, -nen modellező (nő)
modeln, -te, h. ge-t modellez

e Moderation, -, -en műsorvezetés


r Moderator, -s, …oren műsorvezető (ffi)
e Moderatorin, -, -nen műsorvezető (nő)
moderieren, -te, h.-t műsort vezet

modern (lat-fr.) modern


modernisieren, -te, h.-t modernizál
e Modernität, -, -en modernitás

e Modifikation, -, -en módosítás, változtatás


r Modifikator, -s, …oren módosító, változtató dolog
modifizieren, -te, h.-t módosít, változtat

möglich lehetséges, lehető


s Mögliche, -n lehetséges dolgok
möglichenfalls ha lehetséges, esetleg
möglicherweise esetleg, talán
e Möglichkeit, -, -en lehetőség

r Moment, -(e)s, -e pillanat


momentan pillanatnyilag, most

r Monarch, -en, -en (gr-mlat.) uralkodó, egyeduralkodó (ffi)


e Monarchie, -, …ien monarchia, egyeduralom
e Monarchin, -, -nen uralkodó, egyeduralkodó (nő)
monarchisch uralkodói, monarchiai

r Monolog, -(e)s, -e (gr-fr.) monológ, magánbeszéd


monologisch monológus
monologisieren, -te, h. -t monologizál
r Monologist, -en, -en monológiát folytató ember (ffi)
e Monologistin, -, -nen monológiát folytató ember (nő)

s Monopol, -s, -e (gr-lat.) monopólium


monopolisieren, -te, h.-t monopolizál
r Monopolismus, - monopolizmus
r Monopolist, -en, -en monopolista, monopolista vállalkozás
tulajdonosa (ffi)
e Monopolistin, -, -nen monopolista, monopolista vállalkozás
tulajdonosa (nő)
monopolistisch monopolisztikus

montieren, -te, h.-t összeszerel


r Monteur, -s, -e szerelő (ffi)
e Monteurin, -, -nen szerelő (nő)
e Montierung, -,- en szerelés

s Moor, -(e)s, -e láp, mocsár


moorig lápos, ingoványos

r Mord, -(e)s, -e gyilkosság


morden, -ete, h. ge-t meggyilkol
r Mörder, -s, - gyilkos (ffi)
e Mörderin, -, -nen gyilkos (nő)
mörderisch gyilkos

r Morgen, -s, - reggel


morgen holnap
morgend holnapi
morgendlich reggeli
morgens reggelente
morgig holnapi

s Motiv, -s, -e (lat-mlat-fr.) ok, indíték, motívum


e Motivation, -, -en motiváció, ösztönzés
motivational ösztönző
r Motivator, -s, …oren ösztönző, motiváló dolog/ember (ffi)
e Motivatorin, -, -nen ösztönző, motiváló dolog/ember (nő)
motivieren, -te, h.-t; mit+D. motivál, ösztönöz vmivel
e Motivierung, -, -en motiválás, ösztönzés

r Motor, -s, …toren motor


…motorig …motorú
motorisch motorikus, géppel hajtott
motorisieren, -te, h.-t motorizál
e Motorisierung, -, -en motorizálás

s Museum, -s, Museen (gr-lat.) múzeum


r Museologe, -n, -n muzeológus (ffi)
e Museologin, -, -nen muzeológus (nő)
e Museologie, - muzeológia

e Musik, -, -en (gr-lat-fr.) zene


musikalisch zenei
e Musikalität, - muzikalitás, zenei tehetség
r Musikant, -en, -en zenész (ffi)
e Musikantin, -, -nen zenész (nő)
r Musiker, -s, - zenész, zenekar tagja (ffi)
e Musikerin, -, -nen zenész, zenekar tagja (nő)
musizieren, -te, h.-t zenél, muzsikál

r Muskel, -s, -n izom


muskelig izmos
muskulär izmos
e Muskulatur, -, -en izomzat
muskulös izmos, erős

r Mut, -(e)s bátorság


mutig bátor
mutlos bátortalan
e Mutlosigkeit, - bátortalanság

e Mühe, -, -n fáradság, fáradozás


mühelos könnyűszerrel, nehézség nélkül
mühevoll fáradságos, fáradalmas
mühsam fáradságos, vesződséges
mühselig fáradságos, fáradalmas

e Mystik, - misztika
mysteriös titokzatos, rejtélyes
mystifizieren, -te, h.-t ámít, félrevezet

r Nachbar, -s/-n, -n szomszéd (ffi)


e Nachbarin, -, -nen szomszéd (nő)
nachbarlich szomszédos
e Nachbarschaft, - szomszédság

nach/denken,dachte nach, h.nachgedacht elgondolkozik vmin


über+A.
nachdenklich elgondolkoztató
e Nachdenklichkeit, - gondolkodás, elmélkedés

e Nachfolge,- követés
nach/folgen, -te nach, i. nachgefolgt; +G. követ vkit
nachfolgend következő, követő
r Nachfolger, -s, - követő, utód (ffi)
e Nachfolgerin, -, -nen követő, utód (nő)

e Nachfrage, -, -n kérdezősködés, tudakozódás


nach/fragen, -te nach, h. nachge-t kérdezősködik, érdeklődik

r Nachlaß, -asses, -asse/-ässe elhagyás, otthagyás, hátrahagyás


nach/lassen, liess nach, h. nachgelassen elenged, elhagy, hátrahagy
e Nachlassenschaft, - hagyaték
nachlässig gondatlan, elhanyagolt
e Nachlässigkeit, - hanyagság, gondatlanság

r Nachmittag, -s, -e délután


nachmittäglich minden délután, délutánonként
nachmittags délutánonként

r Nachteil, -s, -e kár, hátrány


nachteilig káros, hátrányos

s Nähen, -s varrás
nähen, -te, h. ge-t varr
e Näherei, -, -en varrás, varroda
e Näherin, -, -nen varrónő
e Naht, -, Nähte varrás, varrat
nahtlos varrás/varrat nélküli

nähren, -te, h. ge-t táplál, el-/fenntart


nahrhaft tápláló
e Nahrung, -, -en táplálék

naiv (lat-fr.) naív, hiszékeny


e Naivität, - naivitás, hiszékenység

r Name, -ns, -n név


namenlos névtelen, ismeretlen
r/e Namenlose, -n, -n, ein -r névtelen, ismeretlen (ffi/nő)
namens név szerint, nevű
namentlich név szerinti

r Narr, -en, -en bolond


narren, -te, h. ge-t bolondít, bolonddá tesz
e Narrheit, -, -en bolondság
e Närrin, -, -nen bolond (nő)
närrisch bolond, bolondos
e Nation, -, -en (lat-fr.) nemzet
national nemzeti
s Nationale,-s, - (öst.) személyes adatok (osztr.)
e Nationalität, -, -en nemzetiség, állampolgárság

r Nationalismus, - nacionalizmus
e Nationalisierung, -, -en nacionalizálás, államosítás
nationalisieren, -te, h.-t államosít
r Nationalist, -en, -en nacionalista (ffi)
e Nationalistin, -, -en nacionalista (nő)
nationalistisch nacionalista

r Navigator, -s, …oren (lat) navigátor, irányító (ffi)


e Navigatorin, -, -nen navigátor, irányító (nő)
r Navigateur, -s, -e navigátor (ffi)
e Navigation, - navigáció, irányítás
navigatorisch navigációs, irányítói
navigieren, -te, h.-t hajót v. repülőt irányít

r Nebel, -s, - köd


nebelhaft ködös, ködszerű
nebelig ködös
nebeln, -te, h. ge-t köd van, ködös idő van
neblig ködös

negativ negatív
r Negativismus, - negativizmus, elutasító viselkedés
e Negativität, - negativitás, elutasító viselkedés
s Negativum, -s, …va negatívum, kedvezőtlen dolog

r Neid, -(e) irigység


neiden, -ete, h. ge-t; +D., +A. irigyel vkitől vmit
r Neider,- s, - irigy, irigykedő (ffi)
e Neiderin, -, -nen irigy, irigykedő (nő)
neidisch irigy
neidlos irigységtől mentes
neidvoll irigy

r Nerv, -s/-en, -en ideg


nerven, -te, h. ge-t; mit +D. idegesít vmivel
nervend idegesítő
nervös ideges
e Nervosität, -, -en idegesség

nett kedves, csinos


netterweise kedvesen
e Nettigkeit, -, -en kedvesség

neu új
neuartig újszerű
neuerlich legújabban, újabban
neuern, -te, h. ge-t újít
e Neuerung, -, -en újítás
neuestens legújabban
e Neuheit, -, -en újdonság, vminek új volta
neulich múltkor, nemrég

neutral semleges
neutralisieren, -te, h.-t semlegesít
e Neutralität, - semlegesség
e Neutralisierung, -, -en semlegesítés

niedrig alacsony
e Niedrigkeit, -, -en alacsonyság

s Niveau, -s, -s nívó, színvonal, szint


niveaulos nívótlan, színvonal nélküli
e Niveaulosigkeit, - nívótlanság, színvonal nélküliség
niveauvoll színvonalas

Nord Észak
r Norden, -s északi terület
nordisch északi
nördlich északi

normal normális
normalerweise normál módon
normalisieren, -te, h.-t normalizál

r Notar, -s, -e (lat.) jegyző, közjegyző (ffi)


s Notariat, -(e)s, -e közjegyzői iroda, közjegyzőség
notariell közjegyzői
e Notarin, -, -nen jegyző, közjegyző (nő)
notarisch közjegyzői
r Notfall, -(e)s, Notfälle kényszerhelyzet, szükségállapot
notfalls szükség esetén

notieren, -te, h. –t feljegyez, jegyez


e Notierung, -, -en feljegyzés, jegyzés

nötig szükséges
nötigenfalls szükség esetén

notwendig szükséges
e Notwendigkeit, -, -en szükségesség, szükség

e Novelle, -, -n (lat-it.) novella, kisregény


r Novellist, -en, -en novellaíró (ffi)
e Novellistik, - novellisztika, novella irodalom
e Novellistin, -, -nen novellaíró (nő)
novellistisch novellaszerű

e Nummer,- , -n szám, számjegy


nummerieren, -te, h.-t megszámlál, beszámoz
e Nummerierung, -, -en számolás, számozás

nutzen, -te, h. ge-t; +D. használ vkinek/vminek


nutzbar használható, hasznosítható
e Nutzbarkeit, -, -en használhatóság, hasznosíthatóság
e Nutzbarmachung, - hasznosítás
nützlich hasznos
e Nützlichkeit, -, -en hasznosság
nutzlos haszontalan, használhatatlan
e Nutzlosigkeit, - haszontalanság, használhatatlanság

s Objekt, -(e)s, -e objektum, tárgy


objektiv objektív, tárgyilagos

obligat (lat.) kötelező


e Obligation, -, -en kötelezettség, felelősség; kötvény
r Obligationär, -s, -e (schw.) kötvényes (ffi)
e Obligationärin, -, -nen kötvényes (nő)
obligatorisch kötelező, kötelmi
s Obligatorium, -s, …ien kötelezettség
s Obligo, -s, -s kötelezettség, felelősség

offen nyílt, nyitott


offenbar nyilvánvaló
offenbaren, -te, h. (ge)-t kinyilvánít, kinyilatkoztat
e Offenbarung, -, -en nyilatkozat, kinyilatkoztatás

offensiv (lat-nlat.) támadó, offenzív


e Offensive, -, -n támadás, offenzíva

öffentlich nyilvános
e Öffentlichkeit, -, -en nyilvánosság

öffnen, -ete, h. ge-t nyit


r Öffner,- s, - nyitó
e Öffnung, -, -en nyitás

oft gyakran
oftmalig gyakori
oftmals gyakran, sokszor

r Ökologe, -n, -n (gr-nlat.) ökológus (ffi)


e Ökologie, - ökológia, környezettan
e Ökologin, -, -nen ökológus (nő)
ökologisch ökológiai

r Ökonom, -en, -en (gr-lat.) közgazdász (ffi)


e Ökonomie, -, …ien közgazdaságtan
e Ökonomik, - gazdaságtan
e Ökonomin, -, -nen közgazdász (nő)
ökonomisch közgazgasági, gazdasági

s Öl, -(e)s, -e olaj


ölen, -te, h. ge-t beolajoz,olajjal be-/megken
ölhaltig olajtartalmú
ölig olajos

e Ohnmacht, -, -en ájulás, kábultság


ohnmächtig elájult
ohnmächtig werden elájul

s Olympia, -(s) (gr.) olimpia


e Olympiade, -, -n olimpia
r Olympionike, -n, -n olimpiai játékok győztese
olympisch olimpiai
e Operation, -, -en (lat.) operáció
e Operateur, -s, -e operációt végző orvos (ffi)
e Operateurin, -, -nen operációt végző orvos (nő
operativ sebészi, műtéti
operieren, -te, h.-t; an+D. operál vmit

e Opposition, -, -en (lat-fr.) ellenzék


oppositär ellenzéki
oppositionell ellenzéki
oppositiv ellenzéki

e Optik, -, -en (gr-lat.) optika


r Optiker, -s, - optikus (ffi)
e Optikerin, -, -nen optikus (nő)

optimieren (lat-nlat.), -te, h.-t optimalizál, optimumot


meghatároz
e Optimierung, -, -en optimalizálás, optimum meghatározása

r Optimismus, - (lat-fr.) optimizmus, pozitív életfelfogás


r Optimist, -en, -en optimista, életigenlő ember (ffi)
e Optimistin, -, -nen optimista, életigenlő ember (nő)
optimistisch optimista

e Option, -, -en opció, lehetőség


optional opcionális, választható

s Orchester, -s, - (gr-lat-roman.) zenekar


orchestral zenekari
e Orchestration, -, -nen zenekarra való alkalmazás, hangszerelés
orchestrieren, -te, h. -t zenekarra alkalmaz, hangszerel
e Orchestrierung, -, -en hangszerelés, zenekarra való feldolgozás

ordnen, -ete, h. ge-t rendez, rendbe hoz


r Ordner, s-, - (irat/levél-) rendező
e Ordnung, -, -en rend
ordnungsgemäß rendes, szabályszerű

s Organ, -s, -e szerv


organisch szervi, szerves

e Organisation, -, -en szervezés


r Organisator, -s, …oren szervező (ffi)
e Organisatorin, -, -nen szervező (nő)
organisatorisch szervezési
organisieren, -te, h.-t szervez

original eredeti
s Original, -s, -e eredeti
e Originalität, -, -en eredetiség, sajátosság
originell eredeti, valódi

r Ort, -(e)s, -e hely, helyszín


örtlich helyi
e Örtlichkeit, -, -en hely, helység

packen, -te, h. ge-t pakol, csomagol


r Packer, -s, - csomagoló (ffi)
e Packerei, - csomagolás, pakolás
e Packerin, -, -nen csomagoló (nő)
s Packerl, -s, -n (öst.) kis csomag (osztr.)

r Pädagoge, -n, -n (gr-lat.) pedagógus (ffi)


e Pädagogik, - pedagógia
e Pädagogin, -, -nen pedagógus (nő)
pädagogisch pedagógiai

r Pakt, -(e)s, -e szerződés, egyezség


paktieren, -te, h.-t; mit+D. szerződik, megállapodik vkivel

e Panik, -, -en pánik


panikartig pánikszerűen

s Parfüm, -s, -e parfüm, illatszer


e Parfümerie, -, -ien parfüméria, illatszerbolt
parfümieren, -te, h.-t parfümöz, illatosít

s Parlament, -(e)s, -e (gr-lat-fr-eng.) parlament


r Parlamentarier, -s, - parlamenti képviselő (ffi)
e Parlamentarierin, -, -nen parlamenti képviselő (nő)
parlamentarisch parlamenti

e Parodie, -, …ien (gr-lat-fr.) paródia


parodieren, -te, h.-t parodizál
parodisch paródiszerű
r Parodist, -en, -en parodista (ffi)
e Parodistin, -, -nen parodista (nő)

e Partei, -, -en párt


parteigemäß pártszerű
parteilos pártonkívüli
r/e Parteilose, -n, -n, ein -r pártonkívüi (ffi/nő)
e Parteilosigkeit, -, -en pártonkívüliség

e Passion, -, -en szenvedély


passioniert szenvedélyes

passiv passzív, tétlen


e Passivität, - passzivitás, tétlenség

e Pasteurisation, -, -en (fr.) pasztörizálás, tartósítás


pasteurisieren, -te, h.-t pasztörizál, tartósít
e Pasteurisierung, -, -en pasztörizálás, tartósítás

e Pension, -, -en (lat-fr.) nyugdíj


r Pensionär, -s, -e nyugdíjas (ffi)
e Pensionärin, -, -nen nyugdíjas (nő)
pensionieren, -te, h.-t nyugdíjaz
r Pensionist, -en, -en (öst., schw.) nyugdíjas (ffi)
e Pensionistin, -, -nen (öst.,schw.) nyugdíjas (nő)

e Periode, -, -n (gr-lat.) periódus, időszak


periodisch periodikus, időszaki
periodisieren, -te, h.-t periodizál, időszakokra oszt
e Periodisierung, -, -en periodizálás, időszakokra való felosztás
e Periodizität, - periodikusság

e Person, -, -en személy


s Personal, -s személyzet
e Personalität, -, -en személyiség
e Personifikation, -, -en megszemélyesítés
personifizieren, -te, h.-t megszemélyesít
persönlich személyesen
e Persönlichkeit, -, -en személyiség

e Perspektive, -, -n perspektíva, távlat


perspektivisch távlati

s Pfand, -(e)s, Pfänder zálog, üvegbetét


pfändbar zálog alá vehető, lefoglalható
pfänden, -ete, h. ge-t zálogol, lefoglal
e Pfändung, -, -en zálogolás, letiltás
pfändungsfrei nem zálogolható

r Pfeffer, -s bors
pfefferig borsos
pfeffern, -te, h. ge-t borsoz

e Pfeife, -, -n síp, pipa


pfeifen, pfiff, h. gepfiffen sípol, fütyül
r Pfeifer, -s, - sípoló, sípos, dudás (ffi)
e Pfeiferin, -, -nen sípoló, sípos, dudás (nő)
e Pfeiferei, -, -en sípolás, fütyülés

e Pflanze, -, -n növény
pflanzen, -te, h. ge-t elültet, ültet
pflanzlich növényi
e Pflanzung, -, -en ültetés, ültetvény

e Pflege, -, -n ápolás
pflegen, -te, h. ge-t ápol, gondoz
r Pfleger, -s, - ápoló (ffi)
e Pflegerin, -, -nen ápoló (nő)

e Pflicht, -, -en kötelesség


pflichtbewußt kötelességtudó
pflichtgemäß kötelességszerű
pflichtig köteles

e Philharmonie, -, …ien (gr.) filharmonikus zenekar


r Philharmoniker, -s, - filharmonikus zenekari tag (ffi)
e Philharmonikerin, -, -nen filharmonikus zenekari tag (nő)
philharmonisch filharmonikus

r Philosoph, -en, -en (gr-lat.) filozófus, gondolkodó (ffi)


e Philosophie, -, …ien filozófia
philosophieren, -te, h.-t filozofál, bölcselkedik
e Philosophin, -, -nen filozófus, gondolkodó (nő)
philosophisch filozófiai

e Physik, - (gr-nlat.) fizika


physikalisch fizikai
r Physiker, -s, - fizikus (ffi)
e Physikerin, -, -nen fizikus (nő)

s Plakat, -(e)s, -e plakát, falragasz


plakatieren, -te, h.-t kiplakátol, kifüggeszt
r Plakatierer, -s, - kiplakátoló, kifüggesztő (ffi)
e Plakatiererin, -, -nen kiplakátoló, kifüggesztő (nő)
plakativ plakátszerű

r Plan, -(e)s, Pläne terv, tervezet


planbar tervezhető
e Planbarkeit, - tervezhetőség
planen, -te, h. ge-t tervez
e Planung, -, -en tervezés

r Planet, -en, -en (gr-lat.) bolygó, planéta


planetarisch bolygókat érintő, bolygószerű
s Planetarium, -s, …ien planetárium, csillagvizsgáló

e Poliklinik, -, -en klinika


poliklinisch klinikai

e Politik, -, -en (gr-fr.) politika


r Politiker, -s, - politikus (ffi)
e Politikerin, -, -nen politikus (nő)
politisch politikai
politisieren, -te, h.-t politizál
e Politisierung, - politizálás

e Polizei, -, -en (gr-lat-mlat.) rendőrség


r Polizist, -en, -en rendőr (ffi)
e Polizistin, -, -nen rendőr (nő)

populär (lat-fr.) népszerű, közkedvelt


e Popularität, - népszerűség, közkedveltség
popularisieren, -te, h.-t népszerűsít

s Porträt, -(e)s, -e portré, arckép


porträtieren, -te, h.-t; +A. portrét fest, arcképet fest vkiről
r Porträtist, -en, -en arcképfestő (ffi)
e Porträtistin, -, -nen arcképfestő (nő)

e Position, -, -en (lat.) pozíció, helyzet


positionieren, -te, h.-t pozicionál

e Praktik, -, -en (gr-lat-mlat-fr.) gyakorlat, praktikum


r Praktikant, -en, -en gyakornok (ffi)
e Praktikantin, -, -nen gyakornok (nő)
s Praktikum, -s, …ka gyakorlat, szakmai gyakorlat
praktisch gyakorlati

e Präsentation, -, -en (lat-mlat.) prezentáció, bemutatás


r Päsentator, -s, …oren előadó (ffi)
e Präsentatorin, -, -nen előadó (nő)
präsentieren, -te, h.-t; +D. előad, prezentál vkinek
e Präsentierung, -, -en prezentálás, előadás, bemutatás

s Prinzip, -s, -e/-ien elv, alapelv


prinzipiell elvi, elvből
prinzipienlos elvtelen
prinzipientreu elvhű

privatisieren, -te, h.-t privatizál, magánkézbe ad


e Privatisierung, - privatizálás, magánkézbe adás

s Produkt, -(e)s, -e (lat.) termék


e Produktion, -, -en termelés, előállítás
produktionsfähig termelőképes
e Produktivität, - termelékenység
r Produzent, -en, -en termelő (ffi)
e Produzentin, -, -nen termelő (nő)
produzieren,- te, h.-t termel, előállít

e Profession, -, -en (lat-fr.) hivatás, szakma


professional hivatásos
professionell hivatásos
r Professional, -s, -s professzionális, profi
r Profi, -s, -s professzionális, profi

s Programm, -s, -e (gr-lat.) programm


programmieren, -te, h.-t programmoz
r Programmierer, -s, - programozó (ffi)
e Programmiererin, -, -nen programozó (nő)

e Prokura, -, …ren (lat-it.) cégvezetés


r Prokurator, -s, …oren ügyvezető, meghatalmazott (ffi)
e Prokuratorin, -, -nen ügyvezető, meghatalmazott (nő)
r Prokurist, -en, -en cégvezető, cégvez. meghatalmazott (ffi)
e Prokuristin, -, -nen cégvezető, cégvez. meghatalmazott (nő)

r Prophet, -en, -en (gr-lat.) próféta, jós, látnok (ffi)


e Prophetie, -, …ien prócécia, jóslat, jövendölés
e Prophetin, -, -nen próféta, jós, látnok (nő)
prophetisch prófétai, jósló, látnoki

s Protokoll, -s, -e jegyzőkönyv


r Protokollant, -en, -en jegyzőkönyvvezető (ffi)
e Protokollantin, -, -nen jegyzőkönyvvezető (nő)
protokollarisch jegyzőkönyvi

s Prozent, -(e)s, -e százalék


…prozentig … százalékos
prozentual százalékos
prozentuell százalékos

prüfen, -te, h. ge-t vizsgázik


r Prüfer, -s, - vizsgázó
e Prüfung, -,- en vizsga

r Prügel, -s, - verés, testi fenyítés


e Prügelei, -, -en verekedés
prügeln, -te, h. ge-t verni, megverni, ütni
sich prügeln, -te s., h. s. ge-t verekedik

publizieren (lat.), -te, h.-t kiad, publikál, megjelentet


e Publizierung, -, -en kiadás, publikálás, megjelentetés
r Publizist, -en, -en író, újságíró (ffi)
e Publizität, - publicitás, nyilvánosság

r Punkt, -(e)s, -e pont


punkten, -te, h. ge-t kipontoz
punktieren, -te, h.-t kipontoz, pontoz
punktiert pöttyös
e Punktierung, -, -en pontozás

putzen, -te, h. ge-t takarít, megtisztít


r Putzer, -s, - takarító (ffi)
e Putzerei, -, -en takarítás
e Putzerin, -, -nen takarító (nő)
e Qual, -, -en kín
quälen, -te, h. ge-t kínoz, gyötör
sich quälen, -te s., h. s. ge-t kínlódik, gyötrődik
e Quälerei, -, -en kínzás
quälerisch kínzó, gyötrő

e Qualifikation, -, -en (lat-mlat-fr-eng.) kvalifikáció, képesítés


qualifizieren, -te, h.-t képesít, minősít
e Qualifizierung, -, -en kvalifikáció, képesítés

e Qualität, -, -en (lat.) minőség


qualitativ minőségi

r Qualm, -(e)s, -e gomolyag, füst


qualmen, -te, h. ge-t füstöl
qualmig füstös, gomolygó

e Quantität, -, -en (lat.) mennyiség


quantitativ mennyiségi

r Quark, -(e)s túró


quarkig túrós

r Rabatt, -(e)s, -e (lat-it.) árengedmény, rabatt


rabattieren, -te, h.-t árengedményt ad
e Rabattierung, -, -en árengedmény adás

e Rache, - bosszú, bosszúállás


rächen, -te, h. ge-t megbosszul, bosszút áll
r Rächer, -s, - bosszúálló (ffi)
e Rächerin, -, -nen bosszúálló (nő)
rächerisch bosszúálló
r Rachgier, - bosszúvágy
rachgierig bosszúvágyó

r Rahmen, -s, - keret


rahmen, -te, h. ge-t bekeretez, keretez

rank görbe, hajlékony, karcsú


r Rank, -(e)s, Ränke (oberdt., schw.) kanyar
e Ranke, -, -n inda, kacs
ranken, -te., h. ge-t indát ereszt
rankenartig indaszerű
rankig indaszerű, indás

rapid gyors
e Rapidität, - gyorsaság, hirtelenség

rar ritka
e Rarität, -, -en ritkaság

rasant gyors
e Rasanz, - száguldás, iram

e Rast, -, -en pinehő, szünet, megszakítás


rasten, -ete, h. ge-t pihen, szünetel
rastlos szüntelen(ül), fáradhatatlan(ul)

r Rat, -(e)s, …schläge tanács


raten, riet, h. ge-; +D. tanácsol vkinek
rätlich tanácsos, ajánlatos
ratlos tanácstalan
e Ratlosigkeit, - tanácstalanság
ratsam tanácsos

s Rätsel, -s, - rejtély, talány


rätselhaft rejtélyes, talányos

r Raub, -(e)s rablás, rablott holmi


rauben, -te, h. ge-t rabol
r Räuber, -s, - rabló, zsivány (ffi)
e Räuberin, -, -nen rabló, zsivány (nő)
räuberisch rabló
raubgierig prédaleső, rabolni vágyó

r Rauch, -(e)s füst


rauchen, -te, h. ge-t füstöl, gőzölög, dohányzik
s Rauchen, - dohányzás
r Raucher, -s, - dohányzó, dohányos
rauchfrei füstmentes
rauchig füstös

reagieren, -te, h.-t; auf+A. reagál, visszahat vmire


e Reaktion, -, -nen reakció, reagálás
reaktionär reakciós
realisieren, -te, h.-t realizál, megvalósít
e Realität, -, -en realitás, valóság, valószerűség

r Rebell, -en, -en lázadó, felkelő (ffi)


e Rebellin, -, -nen lázadó, felkelő (nő)
rebellieren, -te, h.-t lázad, felkel
e Rebellion, -, -en lázadás, felkelés
rebellisch lázadó, felkelő

rechnen, -ete, h. ge-t; mit+D. számol vmivel, számításba vesz


s Rechnen, -s számolás
r Rechner, -s, - számoló, számológép
e Rechnung, -, -en számla

s Recht, -es, -e jog, törvény, igazság


rechten, -ete, h. ge-t; mit+D., um/über+A. pereskedik, perlekedik vkivel
vmiről
rechtlich jogi, jogos, törvényes, becsületes
e Rechtlichkeit, - jogosság, törvényesség, becsületesség
rechtlos jogtalan, jog nélküli
e Rechtlosigkeit, - jogtalanság, jog nélküliség
rechtsgültig jogerős, jogérvényes

e Rede, -, -n beszéd, szónoki beszéd


reden, -ete, h. ge-t beszél, szól
s Reden, -s beszéd, szó
redescheu szűkszavú, beszédtől idegenkedő
r Redner, -s, - szónok (ffi)
e Rednerin, -, -nen szónok (nő)
rednerisch szónoki

s Referat, -(e)s, -e (lat.) előadás


r Referent, -en, -en előadó, referens (ffi)
e Referentin, -, -nen előadó, referens (nő)
referieren, -te, h.-t rövid előadást tart, referál

e Referenz, -, -en (lat-fr.) referencia, ajánlás


referenzieren, -te, h.-t hivatkozik vmire

r Reflektor, -s, -…oren reflektor, fényszóró


reflektieren, -te, h.-t fényt visszaver
reflektorisch visszaverődéses

e Reform, -, -en (lat-fr.) reform, megújítás, átalakítás


r Reformer, -s, - reformáló ember (ffi)
e Reformerin, -, -nen reformáló ember (nő)
reformerisch reformi
reformieren, -te, h.-t reformál, megújít, átalakít
e Reformierung, -, -en reformálás, megújítás, átalakítás

e Regel, -, -n szabály, szokás


regelbar szabályozható
regelhaft szabályszerű, előírásos
regellos szabálytalan
regelmäßig szabályos, szabályszerű, rendszeres
regeln, -te, h. ge-t szabályoz
regelrecht szabályos
e Regelung, -, -en szabályozás
regelwidrig szabályellenes
e Regelwidrigkeit, - szabályellenesség
r Regler, -s, - szabályozó

r Regen, -s, - eső


regnen, -ete, h. ge-t esik az eső
regnerisch esős

regieren, -te, h.-t kormányoz, irányít, igazgat


e Regierung, -, -en kormány, uralom

regulär szabályos
e Regularität, -, -en szabályosság, rendszeresség
e Regulation, -, -en szabályozás
regulativ szabályozó
regulieren, -te, h.-t szabályoz

reich gazdag
reichhaltig gazdag, tartalmas
s Reichtum, -(e)s, -tümer gazdagság

rein tiszta
e Reinheit, - tisztaság
reinigen, -te, h. ge-t tisztít, tisztogat
reinlich tiszta
e Reise, -, -n utazás, út
reisefertig útra kész
reisen, -te, i./h. ge-t elutazik, utazik
r/e Reisende, -n, -n, ein -r utazó, utas (ffi/nő)

reiten, ritt, i./h. geritten lovagol, lóháton megy


r Reiter, -s, - lovas (ffi)
e Reiterin, -,- nen lovas (nő)
e Reiterei,- lovaglás, lovasság

r Reiz, -es, -e inger


reizbar ingerlékeny, ingerelhető
reizen, -te, h. ge-t (fel)ingerel, izgat
reizend ingerlő, izgató
reizlos érdektelen
reizvoll ingerlő

e Religion, -, -en vallás


religionslos vallástalan
religiös vallásos

e Rente, -, -n nyugdíj
r Rentner, -s, - nyugdíjas (ffi)
e Rentnerin, -, -nen nyugdíjas (nő)

rentieren, -te, h.-t kamatozik, jövedelmez


rentabel jövedelmező, rentábilis
e Rentabiliät, - jövedelmezőség

r Reparateur, -s, -e szerelő (ffi)


reparabel szerelhető, javítható
e Reparateurin, -, -nen szerelő (nő)
e Reparation, -, -en szerelés, javítás
e Reparatur, -, -en szerelés, javítás
reparieren, -te, h.-t szerel, javít
e Reparierung, -, -en szerelés, javítás

r Report, -(e)s, -e (lat-eng.) riport


e Reportage, -, -n riport, tudósítás
r Reporter, -s, - riporter (ffi)
e Reporterin, -, -nen riporter (nő)
r Respekt, -(e)s tisztelet, tekintély, megbecsülés
respektabel tiszteletreméltó
respektieren, -te, h.-t tisztel, respektál
respektlos tiszteletlen
respektvoll tiszteletteljes

e Restauration, -, -en restauráció, helyreállítás


r Restaurator, -s, …oren restaurátor, helyreállítást végző (ffi)
e Restauratorin, -, -nen restaurátor, helyreállítást végző (nő)
restaurieren, -te, h.-t restaurál, helyreállít
e Restaurierung, -, -en restaurálás, helyreállítás

retten, -ete, h. ge-t ment, megment


rettbar menthető
r Retter, -s, - megmentő (ffi)
e Retterin, -, -nen megmentő (nő)
e Rettung,- , -en megmentés, menekülés

e Revolution, -, -en (lat-fr.) forradalom


revolutionär forradalmi
r Revolutionär, -s, -e forradalmár (ffi)
e Revolutionärin, -, -nen forradalmár (nő)
revolutionieren,- te, h.-t forradalmat csinál

e Rezession, -, -en gazdasági visszaesés, recesszió


rezessiv recesszív, visszaeső

s Rheuma, - reuma
r Rheumatiker, -s, - reumás beteg (ffi)
e Rheumatikerin, -, -nen reumás beteg (nő)
rheumatisch reumás

e Rhythmik, - (gr-lat.) ritmika


rhythmisch ritmikus
rhythmisieren, -te, h.-t ritmizál, ütemez
r Rhythmus, -, …men ritmus

richtig helyes, jó, megfelelő


r/e Richtige, -n, -n, ein -r az igazi (ffi/nő)
s Richtige, -n a helyes (dolog)
e Richtigkeit, - helyesség, pontosság

rigoros (lat-mlat.) szigorú


e Rigorosität, - szigorúság
s Rigorosum, -s, …sa szigorlati vizsga

r Ritt, -(e)s, -e lovaglás


r Ritter, -s, - lovag
ritterhaft lovagi, lovagias
ritterlich lovagi, lovagias
s Rittertum, -(e)s lvoagság, lovagkor

s Risiko, -s, -s /…ken kockázat, rizikó


riskant kockázatos, rizikós
riskieren,- te, h.-t kockáztat

r Rivale, -n, -n vetélytárs, rivális (ffi)


e Rivalin, -, -nen vetélytárs, rivális (nő)
rivalisieren, -te, h.-t; mit+D., um+A. versenyez, rivalizál vkivel vkin/vmin
e Rivalität, -, -en vetélkedés, rivalizálás

r Roman, -s, -e (lat-fr.) regény


romanartig regényszerű
romanhaft regényes, terjedelmes, kalandos

e Romantik, - (lat-fr-eng.) romantika


r Romantiker, -s, - romantikus (ffi)
e Romantikerin, -, -nen romantikus (nő)
romantisch romantikus
romantisieren, -te, h.-t; +A., mit+D. romantizál vkit vmivel,
idealizált fényben tűntet fel

r Rost, -es, -e rozsda


rosten, -ete, h./i. ge-et (meg)rozsdásodik
rostfrei rozsdamentes
rostig rozsdás

s Ruder, -s, - evező


r Ruderer, -s, - evezős, kormányos
rudern, -te, h./i. ge-t evez, kormányoz

e Ruhe, - nyugalom
ruhelos nyugtalan, nyughatatlan
ruhen, -te, h. ge-t nyugszik, pihen
ruhevoll békés, csendes
e Ruine, -, -n rom
ruinieren, -te, h.-t tönkretesz, elpusztít

e Sache,-, -n dolog
sachlich tárgyi, tárgyilagos
e Sachlichkeit, - tárgyilagosság

e Saison, -, -s (lat-fr.) szezon, idény


saisonabhängig idénytől függő
saisonal szezonális, időszaki
saisonbedingt idényhez kötött
r Saison(n)ier, -s, -s (öst.,schw.) szezonmunkás
saisonsweise időszakonként, szezononként

r Salut, -(e)s, -e (lat-fr.) tisztelgés, díszlövés


e Salutation, -, -en tisztelgés, díszlövés
salutieren, -te, h.-t tiszteleg, szalutál

s Salz, -es, -e só
salzen, -te, h. ge-t sóz, megsóz
salzig sós

sammeln, -te, h. ge-t gyűjt


r Sammler, -s, - gyűjtő
e Sammlung, -, -en gyűjtemény

r Sand, -(e)s, -e homok


sanden, -ete, h. ge-t homokkal beszór
sandig homokos

sanft szelíd, enyhe


e Sanftheit, - szelídség, lágyság
sänftigen, -te, h. ge-t enyhít, csillapít

r Sang,- (e)s, Sänge ének


sangbar énekelhető
e Sangbarkeit, - énekelhetőség
r Sänger, -s, - énekes (ffi)
e Sängerin, -, -nen énekes (nő)
sangelustig énekelni szerető
sanglos csendesen, ének nélkül
sanitär (lat-fr.) egészségügyi
sanitarisch (schw.) egészségügyi
e Sanität, - egészségügyi csapat
r Sanitäter, -s, - mentőorvos (ffi)
e Sanitäterin, -, -nen mentőorvos (nő)

e Sanktion, -, -en (lat-fr.) szankció, megtorlás


sanktionieren, -te, h. –t szankcionál, megtorol
e Sanktionierung, -, -en szankcionálás, büntetés

sauber tiszta
e Sauberkeit, - tisztaság
säuberlich tiszta
säubern, -te, h. ge-t tisztít, megtisztít
e Säuberung, -, -en tisztítás, tisztogatás

sauer savanyú
säuerlich savanykás, savanyú, besavanyodott
säuern, -te, h. ge-t (be)savanyít
säuern, -te, i. ge-t megsavanyodik

e Säure, -, -n sav
säurebeständig saválló
säurefest saválló
säurefrei savmentes
säurelöslich savban oldódó

schade kár
schaden, -ete, h. ge-t; +D. kárt okoz vminek
r Schaden, -s, Schäden kár, veszteség
schadhaft romlott, rongált, károsodott
schadenfroh kárörvendő
schädigen, -te, h. ge -t károsít
e Schädigung, -, -en károsítás
schädlich káros, ártalmas

schalten, -ete, h. ge –t kapcsol, bekapcsol


r Schalter, -s, - kapcsoló (vill.)
e Schaltung, -, -en kapcsolás (vill.)

r Scham, - szégyen, szemérem


sich schämen, -te sich, h. sich ge-t; für+A. szégyelli magát vmi miatt
schamhaft szégyenlős, szemérmes
schämig szégyenlős
schamlos szégyentelen, szemérmetlen

r Schatten, -s, - árnyék


schatten, -ete, h. ge-t; über+A. (be)árnyékol, árnyékot vet vmire
schattig árnyékos, árnyas

r Schaufel, -, -n lapát
schaufeln, -te, h. ge-t lapátol

e Schaukel, -, -n hinta
e Schaukelei, - hintázás
schaukeln, -te, h. ge-t hintázik

scheiden, schied, h. geschieden elválik, házzasságot felbont


e Scheidung, -, -en válás, házasság felbontása

r Schein, -(e)s, -e látszat


scheinbar látszólag
scheinen, schien, h. geschienen; zu+Inf. tűnik, vhogyan látszik
scheinheilig álszent
e Scheinheiligkeit, - álszentség

s Schiff, -(e)s, -e hajó


schiffbar hajózható
r Schiffbruch, -(e)s, Schiffbrüche hajótörés
schiffbrüchig hajótörött
s Schiffchen, -s, - hajócska

r Schimpf, -(e)s, -e szidalom, gúnyolódás


schimpfen, -te, h. ge-t; über+A. / mit+D. veszekedik vmin/vkivel
schimpflich csúfos, gyalázatos

schlafen, schlief, h. ge- alszik


r Schläfer, -s, - alvó ember
schlaflos álmatlan
schläfrig álmos

r Schlag,- (e)s, Schläge ütés, csapás


schlagartig hirtelen
schlagbar üthető
schlagen, schlug, h. geschlagen üt, ver

r Schlamm, -(e)S, -e sár, iszap


schlämmen, -te, h. ge-t iszaptól megtisztít
schlammig sáros, iszapos

s Schloß, -es, Schlösser lakat


r Schlosser, -s, - lakatos
e Schlosserei, -, -en lakatosmesterség, lakatosműhely

r Schluck, -(e)s, -e korty, nyelés


schlucken, -te, h. ge-t lenyel, nyel, kortyol
schlucksen, -te, h. ge-t csuklik
r Schluckser, -s csuklás
schluckweise kortyonként

s Schmalz, -es, -e zsír, kenőzsír


schmalzen, -te, h. ge-t (meg)zsíroz, beken
schmalzig zsíros

e Schmelze, -, -n olvadás
schmelzbar olvadékony
schmelzen, -te/schmolz, h. ge-t/ge- olvaszt, megolvaszt
schmelzen, schmolz, i. geschmolzen megolvad, olvad

r Schmerz, -es, -en fájdalom


schmerzen, -te, h. ge-t fáj
schmerzhaft fájdalmas
schmerzlich fájdalmas
schmerzlos fájdalmatlan
schmerzvoll fájdalmas

r Schmied, -(e)s, -e kovács


e Schmiede, -, -n kovácsműhely
schmieden, -ete, h. ge-t kovácsol

r Schmuck, -(e)s, -e dísz, ékesség, ékszer


schmücken, -te, h. ge-t díszít, ékesít
schmucklos dísztelen, egyszerű

r Schmuggel, -s csempészet
schmuggeln, -te, h. ge-t csempészik
r Schmuggler, -s, - csempész (ffi)
e Schmugglerin, -, -nen csempész (nő)

r Schmutz,- es piszok, kosz


schmutzen, -te, h. ge-t bepiszkít, beszennyez
schmutzig piszkos, koszos
e Schmutzigkeit, - piszkosság, koszosság

r Schnee, -s hó
es schneit. esik a hó.
schneebedeckt hóval fedett
schneeig havas, hófehér

schneiden, schnitt, h. geschnitten szab, vág


r Schneider, -s, - szabó (ffi)
e Schneiderin, -,- nen szabó (nő)
schneidern, -te, h. ge-t szab

schnell gyors
e Schnelligkeit, -, -en gyorsaság, sebesség

schnitzen, -te, h. ge-t (fát) farag


r Schnitzer, -s, - fafaragó, faszobrász
e Schnitzerei, -, -en fafaragás, faszobrászat

r Schock, -(e)s, -s/-e sokk


schockieren, -te, h. –t sokkol, megdöbbent

schonen, -te, h. ge-t megkímél, kímél


schonend kímélő, kíméletes
e Schonung, -,-en kímélés, kímélet
schonungslos kíméletlen

schön szép
e Schönheit, -, -en szépség

schöpfen, -te, h. ge-t alkot


r Schöpfer, -s, - alkotó (ffi)
e Schöpferin, -, -nen alkotó (nő)
schöpferisch alkotó, kreatív
e Schöpfung, -, -en alkotás, teremtés

schräg ferde, rézsútos


e Schräge, -, -n ferdeség, hajlás
schrägen, -te, h. ge-t ferdére levág
e Schrägheit, - ferdeség, hajlás

r Schreck, -(e)s, -e ijedség, ijedelem, rémület


schrecken, -te, h. ge-t; mit+D. megijeszt, megrémít vmivel
schrecken, schrak, i. geschrocken megijed
schreckhaft ijedős
s Schrecknis, -ses, -se ijedség, ijedelem, rémület

schreiben, schrieb, h. geschrieben ír


s Schreiben, -s, - írás
r Schreiber, -s, - író (ffi)
e Schreiberei, -, -en (umg.) írás, irat (közny.)
e Schreiberin, -, -nen író (nő)

schreien, schrie, h. geschri(e)n kiabál, ordít, üvölt


r Schreier, -s, - kiabáló, kiáltozó
e Schreierei, -, -en kiabálás, kiáltozás

schreiten, schritt, i. geschritten lép


r Schritt, -(e)s, -e lépés
schrittweise lépésenként

e Schrift, -, -en írás


schriftgemäß írás szerinti
schriftlich írásbeli, írott

e Schuld, -, -en tartozás, adósság, vétek, bűn


schulden, -ete, h. ge-t; +D., +A. tartozik vkinek vmivel
schuldig adós, köteles, hibás, bűnös
e Schuldigkeit, - kötelesség, kötelezettség, tartozás
schuldlos ártatlan, bűntelen
r Schuldner, -s, - adós (ffi)
e Schuldnerin, -, -nen adós (nő)

e Schule, -, -en iskola


schulen, -te, h. ge-t tanít, oktat
r Schüler, -s, - tanuló, diák (ffi)
e Schülerin, -, -nen tanuló, diák (nő)
schulfrei tanításmentes, tanítás nélküli
e Schulung, -, -en képzés, oktatás (csoportban)

r Schutz, -es, -e védelem


schützen, -te, h. ge-t; vor+D. véd, óv vkitől/vmitől
r Schützer, -s, - védelmező, védő
r Schützling, -s, -e védenc, védett, pártfogolt
schutzlos védtelen

schwach gyenge
e Schwäche, -, -n gyengeség, erőtlenség, betegség
schwächen, -te, h. ge-t gyengít
e Schwachheit, -, -en gyengeség
schwächlich gyenge, gyengécske

r Schwarm, -(e)s, Schwärme csapat, raj, rajongás


schwärmen, -te, h. ge-t; für+A. nyüzsög, rajong, lelkesedik vmiért
r Schwärmer, -s, - rajongó
e Schwärmerei, -, -en rajongás
schwärmerisch rajongó

schwarz fekete
s Schwarz, -(e)s fekete (szín/festék)
e Schwärze, -, -n feketeség
schwärzen, -te, h. ge-t (be-/meg-)feketít
schwärzlich feketés, sötét

schwatzen, -te, h. ge-t fecseg, locsog


schwätzen, -te, h. ge-t fecseg, locsog
r Schwätzer, -s, - fecsegő ember (ffi)
e Schwätzerin, -, -nen fecsegő ember (nő)
schwatzhaft fecsegő, locsogó

e Schwebe, -, -n lebegés
schweben, -te, h/i. ge-t lebeg

schweigen, schwieg, h. geschwiegen; über+A. hallgat, nem szól vmiről


s Schweigen, -s, - hallgatás
schweigsam hallgatag, szótlan

e Schweiz, - Svájc
r Schweizer, -s, - svájci (ffi)
s Schweizerdeutsch, -/-s svájci német
schweizerdeutsch svájci német (nyelv)
e Schweizerin, -, -nen svájci (nő)
schweizerisch svájci
schwer nehéz
schwierig nehéz, nehézkes, fáradságos
e Schwierigkeit, -, -en nehézség, akadály, bonyodalom

schwimmen, schwamm, h./i. geschwommen úszik


r Schwimmer, -s, - úszó (ffi)
e Schwimmerin, -, -nen úszó (nő)

r Schwindel, -s, - szédülés


e Schwindelei, -, -en szédülés
schwindelhaft szédítő, szédülést okozó
schwindeln, -te, h. ge-t szédül
schwindlig szédítő, szédülést okozó

schwitzen, -te, h. ge-t izzad


schwitzig (oberdt.) izzadós

schwül fülledt, tikkasztó


e Schwüle, - fülledt meleg, fülledtség

r Schwung, -(e)s, Schwünge lendület


schwunghaft lendületes
e Schwungkraft, - lendület, erő
schwunglos lendület nélküli
schwungvoll lendületes

e Seele, -, -n lélek
seelenlos lelketlen, lélektelen
seelensgut jólelkű
seelenvoll mély érzésű

s Segel, -s, - vitorla


segelfertig vitorlázásra kész
segeln, -te, h. ge-t vitorlázik

r Segen, -s, - áldás


segenbringend áldásos
r Segensspruch, -(e)s, Segenssprüche áldás
segensreich áldásos, jótékony
segensvoll áldásos

s Segment, -(e)s, -e (lat.) szegmens, szelet


segmentär szegmensekből álló
e Segmentation, -, -en szegmentálás, szegmentekre osztás
segmentieren, -te, h. –t szegmentál, szegmensekre oszt
e Segmentierung, -, -en szegmentálás, szegmentekre osztás

e Seife, -, -n szappan
seifen, -te, h. ge-t szappanoz
seifig szappanos

r Sekretär, -s, -e (lat-mlat-fr.) titkár (ffi)


s Sekretariat, -(e)s, -e titkárság
e Sekretärin, -, -nen titkárnő

selbst önmaga, saját maga


selbständig önálló
r/e Selbständige, -n, -n, ein-r önálló (ffi/nő)
e Selbständigkeit, - önállóság

r Senat, -(e)s, -e (lat.) szenátus, tanács


r Senator, -s, …oren szenátor (ffi)
e Senatorin, -, -nen szenátor (nő)
senatorisch szenátusi, tanácsosi

e Sensation, -, -en (lat-mlat-fr.) szenzáció, feltűnés


sensationell szenzációs, meghökkentő

sensibel (lat-fr.) érzékeny


sensibilisieren, -te, h.-t érzékennyé tesz
e Sensibilität, - érzékenység
sensitiv érzékeny
e Sensitivität, - érzékenység

s Sentiment, -s, -s érzés


sentimental szentimentális, érzelmes, érzelgős
e Sentimentalität, -, -en szentimentalitás, érzelmesség

separat külön, elkülönített


e Separation, -, -en elkülönítés
separieren, -te, h.-t; von+D. elkülönít vkitől/vmitől

e Serie, -, -n (lat.) sorozat


seriell sorozatos

sicher biztos
e Sicherheit, -, -en biztonság, biztosság, megbízhatóság
sicherlich biztos(an), bizonyára
sichern, -te, h. ge-t biztosít,biztonságba helyez
e Sicherung, -, -en biztosítás, megerősítés

e Sicht, - kilátás, látás


sichtbar látható
sichten, -ete, h. ge-et meglát, észrevesz

siedeln, -te, h. ge-t letelepít, letelepül


r Siedler, -s, - települő, telepes
e Siedlung, -, -en letelepedés, település

r Sieg, -(e)s, -e győzelem, diadal


siegen, -te, h. ge-t győz
r Sieger, -s, - győztes (ffi)
e Siegerin, -, -nen győztes (nő)
siegreich győztes, diadalmas

s Signal, -s, -e jel, jelzés


signalisieren, -te, h. -t jelez, jelt ad
e Signatur, -, -en jelzés, jelölés, aláírás
signieren, -te, h.-t jelez, jelöl, aláír

singen, sang, h. gesungen énekel


singbar énekelhető
e Singerei, - (umg.) énekelgetés (közny.)

r Sinn, -(e)s, -e érzék, ész, gondolkodás


sinnen, sann, h. gesonnen; auf+A. elmélkedik, gondolkodik vmiről
sinnfällig érzékelhető, kézzelfogható
sinnlich érzékelhető, érzéki
e Sinnlichkeit, - érzékelhetőség, érzékiség
sinnlos értelmetlen, képtelen

e Situation, -, -en (lat-mlat-fr.) szituáció, helyzet


situationell helyzetnek megfelelő
situativ helyzetnek megfelelő
situieren, -te, h.-t szituál, megfelelő helyzetbe hoz

r Skandal, -s, -e (gr-lat-fr.) lárma, botrány


skandalieren, -te, h.-t lármáz, zajong
skandalisieren, -te, h.-t megbotránkoztat
skandalös botrányos

e Skepsis, - (gr.) kételkedés, kétkedés


r Skeptiker, -s , - kételkedő, szkeptikus (ffi)
e Skeptikerin, -, -nen kételkedő, szkeptikus (nő)
skeptisch kételkedő, szkeptikus
r Skeptizismus, - kétkedés, szkepticizmus

e Skizze, -, -n vázlat, vázlatrajz


skizzenhaft vázlatos
skizzieren, -te, h.-t felvázol, vázol

r Sklave, -n, -n (slaw-mgr-mlat.) rabszolga (ffi)


e Sklaverei, - rabszolgaság
e Sklavin, -, -nen rabszolga (nő)
sklavisch szolgai

r Soldat, -en, -en (lat-it.) katona (ffi)


e Soldatin, -, -nen katona (nő)
soldatisch katonai

e Sonne, -, -n nap
sonnen, -te, h. ge-t napoztat, napra kitesz
sonnig napos

e Sorge, -, -n gond, aggodalom, aggály


sorgen, -te, h. ge-t; für+A. aggódik, gondoskodik vkiről/vmiről
sorgenvoll gondterhelt
e Sorgfalt, - gondosság
sorgfältig gondos
sorglos gondtalan
sorgsam gondos

sozial (lat-fr.) szociális, társadalmi


e Sozialisation, -, -en szocializáció, társadalmi beilleszkedés
sozialisieren, -te, h.-t szocializálódik, beilleszkedik
e Sozialisierung, -, -en szocializálódás, beilleszkedés

r Sozialismus, - (lat-fr.) szocializmus


r Sozialist, -en, -en szocialista (ffi)
e Sozialistin, -, -nen szocialista (nő)
sozialistisch szocialista
spannen, -te, h. ge-t feszít, megfeszít
spannend érdekfeszítő
e Spannung, -, -en feszültség

r Spediteur, -s, - szállító, szállítmányozó


e Spedition, -, -en szállítás, fuvarozás

r Spekulant, -en, -en spekuláns, tőzsdés (ffi)


e Spekulantin, -, -nen spekuláns, tőzsdés (nő)
e Spekulation, -, -en spekuláció, nyerészkedés
spekulativ nyerészkedő
spekulieren, -te, h.-t tőzsdén nyerészkedik

e Sperre, -, -n lezárás
sperren, -te, h. ge-t lezár

e Spezialisation, -, -en (lat-fr.) specializálódás, szakosodás


sich spezialisieren, -te sich, h. sich –t; auf+A. specializálódik, szakosodik
vmire
e Spezialisierung, -, -en specializálódás, szakosodás
r Spezialist, -en, -en specialista, szakember (ffi)
e Spezialistin, -, -nen specialista, szakember (nő)
e Spezialität, -, -en specialitás, sajátosság

s Spiel, -(e)s, -e játék


spielen, -te, h. ge-t játszik
r Spieler, -s, - játékos
e Spielerei, -, -en játszadozás
spielerisch játékos
spielig játékos kedvű

r Spion, -s, -e (germ-it.) kém (ffi)


e Spionage, -, -n kémkedés
spionieren, -te, h. -t kémkedik
e Spionin, -, -nen kém (nő)

spiritual (lat-mlat.) spirituális, szellemi


e Spiritualien (Pl.) lelki ügyek
spiritualisieren,- te, h.-t spiritualizál
e Spiritualität, - spiritualitás, lelkiség
spirituell spirituális, lelki, szellemi

r Sponsor, -s, …oren (lat-eng.) szponzor, támogató (ffi)


e Sponsorin, -, -nen szponzor, támogató (nő)
s Sponsoring, -s szponzorálás, támogatás

r Sport, -(e)s, -e sport, testedzés


sporteln, -te, h. ge-t sportol
r Sportler, -s, - sportoló (ffi)
e Sportlerin, -, -nen sportoló (nő)
sportlerisch sportos
sportlich sportos

e Sprache, -, -n nyelv
sprachlich nyelvi
sprachlos megnémult, szótlan

sprechen, sprach, h. gesprochen beszél


r Sprecher, -s,- beszélő

e Spur, -, -en nyom, csapás


spurlos nyomtalanul

spüren, -te, h. ge-t érez


spürbar érezhető

r Staat, -(e)s, -en állam


staatenlos hontalan
e Staatenlosigkeit, - hontalanság
staatlich állami

stabil (lat.) stabil, állandó


stabilieren,- te, h.-t stabilizál, állandósít
stabilisieren, -te, h.-t stabilizál, állandósít
e Stabilisierung, -, -en stabilizálás, állandósulás
e Stabilität, - stabilitás, állandóság

stark erős
e Stärke, -,- n erő, erősség
stärken,- te, h. ge-t erősít, erőssé tesz
e Stärkung, -, -en erősítés

e Statistik, -, -en statisztika


r Statistiker, -s, - statisztikus (ffi)
e Statistikerin, -, -nen statisztikus (nő)
statistisch statisztikai
r Staub, -(e)s, -e/Stäube por
stauben, -te, h. ge-t porzik
stäuben, -te, h. ge-t (ki-/le-)porol
staubfrei pormentes, portalan
staubig poros

steigen, stieg, h./i. gestiegen emelkedik, növekedik


steigern, -te, h. ge-t emel, növel
e Steigerung, -, -en növelés
e Steigung, -, -en növekedés

r Stempel, -s, - bélyegző, pecsét


stempelfrei bélyegmentes
stempeln, -te, h. ge-t lebélyegez
stempelpflichtig bélyegköteles

still nyugodt, csendes


e Stille,- nyugalom, csend
stillen, -te, h. ge-t lecsillapít, enyhít, megnyugtat

e Stimme,- , -n hang
stimmen, -te, h. ge-t hangol, vmilyen hangulatba hoz
stimmlich hangi, hangra vonatkozó
stimmlos hangtalan

r Stipendiat, -en, -en ösztöndíjas (ffi)


e Stipendiatin, -, -nen ösztöndíjas (nő)
r Stipendist, -en, -en (bayr., öst.) ösztöndíjas (ffi)
e Stipendistin, -en, -en (bayr., öst.) ösztöndíjas (nő)
s Stipendium, -s, …ien ösztöndíj

stolz büszke
r Stolz, -es büszkeség
stolzgeschwellt büszkeségtől dagadó

stören, -te, h. ge-t zavar


störend zavaró
r Störer, -s, - zavaró, háborgató (ffi)
e Störerei, -, -en zavarás, háborgatás
e Störerin, -, -nen zavaró, háborgató (nő)
störfrei zavarmentes
e Störung, -, -en zavar(ás), rendbontás
störungsfrei zavarmentes

e Strafe, -, -n büntetés
strafbar büntethető
e Strafbarkeit, - büntethetőség
strafen, -te, h. ge-t büntet, megbüntet
straffrei nem büntetett
e Straffreiheit, - büntetlenség
sträflich büntetendő (cselekmény)
e Sträflichkeit, - büntethetőség
r Sträfling, -s, -e elítélt, fogoly, rab
straflos büntetlen
strafweise büntetésképpen

r Strahl, -(e)s, -en sugár, fénysugár


strahlen,- te, h. ge-t sugároz
strahlend sugárzó
e Strahlung, -, -en sugárzás

e Strapaze, -, -n (it.) vesződés, megpróbáltatás


strapaziös megterhelő
strapazieren, -te, h.-t megterhel, fáraszt

streben, -te, h. ge-t; nach+D./zu+D. törekedik, küzd vmiért


r Streber, -s, - törekvő, igyekvő
strebsam törekvő, igyekvő

r Streik, -(e)s, -s/-e sztrájk


streiken, -te, h. ge-t; für+A./gegen+A. sztrájkol vmiért/vmi ellen
r/e Streikende, -n, -n, ein -r sztrájkoló (ffi/nő)

r Streit, -(e)s, -e veszekedés


streitbar veszekedős, harcias
streiten, stritt, h. gestritten; mit+D., über+A. vitázik, veszekedik vkivel
vki/vmi miatt
r Streiter, -s, - vitázó, vitatkozó, harcos
streitig veszekedő, vitázó

r Stress, -es stressz


stressen, -te, h. ge-t stresszel, kimerít
stressig stresszes, feszültséggel teli
stressvoll stresszes, feszültséggel teli
e Struktur, -, -en (lat.) struktúra, szerkezet
struktural strukturális, szerkezeti
strukturell strukturális, szerkezeti
strukturieren, -te, h.-t strukturál
e Strukturierung, -, -en strukturálás

r Student, -en, -en (lat.) diák (főiskolás, egyetemista) (ffi)


e Studentin, -, -nen diák (főiskolás, egyetemista) (nő)
studentisch diákos
e Studie, -, -n tanulmány
studieren, -te, h.-t tanul (főiskolán, egyetemen)
r/e Studierende, -n, -n főiskolai, egyetemi hallgató (ffi/nő)
s Studium, -s, …ien tanulmány

r Sturm, -(e)s, Stürme vihar


stürmen, -te, h. ge-t viharosan fúj a szél
sturmfest viharálló
stürmisch viharos
sturmvoll viharos

e Suche,- , -n keresés
suchen, -te, h. ge-t; nach+D. keres vkit/vmit
r Sucher, -s, - kereső
e Sucherei, -, -en keresés, keresgélés

e Summe, -, -n összeg
summen, -te, h. ge-t összead, összegez
summieren, -te, h.-t összead, összegez

e Sünde, -, -n bűn, vétek


sündhaft bűnös
sündlos bűntelen, ártatlan
sündenvoll bűnös, vétkes
r Sünder, -s, - bűnös, bűnöző (ffi)
e Sünderin, -, -nen bűnös, bűnöző (nő)

süß édes
e Süße, - édesség, vminek édes volta
e Süßigkeit, -, -en édesség

s Symbol, -s, -e (gr-lat.) szimbólum, jel


symbolisch szimbolikus, jelképes
symbolisieren, -te, h.-t szimbolizál, jelképez
e Symbolisierung, -, -en szimbolizálás

e Symmetrie, -, …ien (gr-lat.) szimmetria, részarányosság


symmetrisch szimmetrikus

e Sympathie, -, …ien (gr-lat.) szimpátia; együttérzés


sympathisch szimpatikus
r Sympathisant, -en, -en szimpatizáns (ffi)
e Sympathisantin, -, -nen szimpatizáns (nő)
sympathisieren, -t, h.-t; mit+D. szimpatizál vkivel/vmivel

s System, -s, -e (gr-lat.) rendszer


e Systematik, -, -en szisztematika, tervszerű kialakítás
r Systematiker, -s, - szisztematikus, tervszerűen
cselekvő ember (ffi)
e Systematikerin, -, -nen szisztematikus, tervszerűen
cselekvő ember (nő)
systematisch szisztematikus, terv szerinti
systematisieren, -te, h.-t rendszerez

s Szenar, -s, -e (gr-nlat.) jelenet (film, színház)


s Szenario, -s, -s jelenetsor, színpadkép
r Szenarist, -en, -en jelenetsor tervezője (ffi)
e Szenaristin, -, -nen jelenetsor tervezője (nő)
s Szenarium, -, …ien jelenetsor, színpadkép

e Tabelle, -, -n (lat.) táblázat


tabellarisch táblázatos
tabellarisieren, -te, h.-t táblázatba foglal
e Tabellarisierung, -, -en táblázatos formában való feltüntetés
tabellieren, -te, h.-t táblázatba foglal

r Tadel, - helytelenítés, intés, hibáztatás


tadelhaft hibás, kifogásolható
tadellos hibátlan, kifogástalan
tadeln, -te, h. ge-t helytelenít, szemrehányást tesz, hibáztat
tadelnswert hibás, kifogásolható

r Tag, -(e)s, -e nap


tagen, -te, h. ge-t ülésezik, ülést tart
nappalodik, virrad
-tägig -napos, napig tartó
täglich naponta
tags nappal
tagsüber napközben, egész nap
tagtäglich naponként(i)
e Tagung, -, -en ülés, gyűlés
tagweise naponként

r Takt, -(e)s, -e tapintat


taktlos tapintatlan
e Taktlosigkeit, -, -en tapintatlanság
taktvoll tapintatos

e Taktik, -, -en (gr-fr.) taktika, eljárásmód


taktieren, -te, h.-t taktikusan cselekszik
r Taktiker, -s, - taktikus ember (ffi)
e Taktikerin, -, -nen taktikus ember (nő)
taktisch taktikai, taktikus

s Talent, -(e)s, - tehetség


talentiert tehetséges
talentlos tehetségtelen
talentvoll tehetséges, nagy tehetségű

tanzen, -te, h. ge-t táncol


tänzeln, -te, h. ge-t táncolgat, szökdécsel
r Tänzer, -s, - táncos (ffi)
e Tänzerin, -, -nen táncos (nő)
tänzerisch táncos
tanzlustig táncos kedvű, szívesen táncoló

e Tapete, -, -n (gr-lat-mlat.) tapéta


r Tapezier, -s, -e (südd.) tapétázó (ffi)
r Tapezierer, -s, - tapétázó (ffi)
e Tapeziererin, -, -nen tapétázó (nő)
tapezieren, -te, h. -t tapétáz

tapfer bátor
e Tapferkeit, - bátorság

r Tarif, -s, -e (arab-it-fr.) tarifa, díjszabás


tarifär díjszabás szerinti
tarifarisch díjszabás szerinti
r Tarifeur, -s, -e díjat kiszabó ember (ffi)
e Tarifeurin, -, -nen díjat kiszabó ember (nő)
tarifieren, -te, h. -t díjat kiszab, árat megállapít
tariflich tarifa szerint, díjszabás szerint

e Tat, -, -en tett, cselekedet


tatenbegierig tettrekész, tettre vágyó
tatenlos tétlen
r Täter, -s, - tettes (ffi)
e Täterin, -, -nen tettes (nő)
tätig tevékenykedő, cselekvő, dolgos
tätigen, -te, h. ge-t véghez visz, eszközöl
e Tätigkeit, -, -en tevékenység, működés
tätlich tettleges, tevőleges
e Tätlichkeit, -, -en tettlegesség

e Tatsache,- , -en tény


tatsächlich tényleg, ténylegesen

taub süket
r/e Taube, -n, -n, ein -r süket ember (ffi/nő)
e Taubheit, - süketség
taubstumm süketnéma
r/e Taubstumme, -n, -n, ein -r süketnéma ember (ffi/nő)

tauchen, -te, h. ge-t merít, márt


tauchen, -te, i. ge-t merül, alábukik, búvárkodik
r Taucher,- s, - búvár

e Taufe,- , -n keresztség, keresztelés, keresztelő


taufen, -te, h. ge-t megkeresztel, keresztel
r Täufer, -s, - keresztelő
r Täufling, -s, - keresztelendő

täuschen, -te, h. ge-t; mit+D./durch+A. ámít, áltat vmivel


täuschend megtévesztő, csalóka
e Täuschung, -, -en szemfényvesztés, csalódás, tévedés

e Technik, -, -en (gr-fr.) technika


r Techniker, -s, - technikus, mérnök (ffi)
e Technikerin, -, -nen technikus, mérnök (nő)
technisch technikai, műszaki
technisieren, -te, h.-t gépiesít, gépesít
r Technologe, -n, -n szakember, technológus (ffi)
e Technologie, -, …ien technológia
e Technologin, -, -nen szakember, technológus (nő)
technologisch technológiai

r Teig, -(e)s, -e tészta


teigartig tésztaszerű
teigig tésztás

r Teil, -(e)s, -e rész, részlet


teilbar osztható
e Teilbarkeit, - oszthatóság
s Teilchen, -s, - részecske
teilen, -te, h. ge-t (fel-/ketté-/el-)oszt
r Teiler, -s, - osztó (mat.)
teilhaftig részes vmiben, részese vminek
-teilig -részes
e Teilnahme, - részvétel
teilnahmslos részvétlen
teils részben
teilweise részleges, részenként

s Telefon, -s, -e (gr-nlat.) telefon


s Telefonat, -(e)s, -e telefonbeszélgetés
telefonieren, -te, h.-t; mit+D. telefonál vkivel
telefonisch telefonos
r Telefonist, -en, -en telefonkezelő alkalmazott (ffi)
e Telefonistin, -, -nen telefonkezelő alkalmazott (nő)

r Telegraf /-graph, -en, -en (gr-fr.) távíró


e Telegrafie /-graphie, - távírás, táviratozás
telegrafieren /-graphieren, -te, h. –t; +D táviratot küld vkinek
telegrafisch /-graphisch távirati

s Temperament, -(e)s, -e vérmérséklet, temperamentum


temperamentlos nyugodt, hideg vérmérsékletű
temperamentvoll élén, heves vérmérsékletű

e Tendenz, -, -en (lat-fr.) tendencia, irányzat


tendenziell tendencia alapján, irányzat szerint
tendenziös tendenciózus, irányzatú
tendieren, -te, h.-t; zu+D. irányul vmi felé
s Territorium, -s, …ien territórium, terület
territorial területi
e Territorialität, - államterülethez való tartozás

r Terror, -s (lat.) terror


terrorisieren, -te, h.-t terrorizál
r Terrorismus, - terrorizmus
r Terrorist, -en, -en terrorista (ffi)
e Terroristin, -, -nen terrorista (nő)
terroristisch terrorista

r Teufel, -s, - ördög


s Teufelchen, -s, -s kis ördög, kópé
e Teufelei, -, -en gonoszkodás, gonoszság
e Teufelin, -, -nen ördögi nő

s Theater, -s, - színház


theaterhaft színpadias
theatralisch színházi, színpadi

s Thema, -s, …men téma


e Thematik, -, -en tematika, témaválaszték
thematisch tematikus, témák szerinti
thematisieren, -te, h. –t témák szerint felbont, tematizál

r Tisch, -es, -e asztal


r Tischler, -s, - asztalos
tischlern, -te, h. ge-t asztalosmunkát végez

r Titel, -s, - (lat.) cím


e Titelei, -, -en címlap
titeln, -te, h. ge-t címmel ellát (pl. újságcikket, filmet)

toben, -te, h. ge-t tombol, dühöng


e Tobsucht, - tombolás, örjöngés
tobsüchtig tomboló, dühöngő

r Tod, -(e)s, -e halál


todblaß halálsápadt
todernst halálosan komoly
tödlich halálos
todmüde holtfáradt
e Toleranz, -, -en (lat.) tolerancia, türelmesség
tolerant toleráns, elnéző, türelmes
tolerieren, -te, h.-t tolerál, elnéz

r Topf, -(e)s, Töpfe fazék, virágcserép


s Töpfchen, -s, - csupor
r Töpfer, -s, - fazekas
e Töpferin, -, -nen fazekas (nő)
e Töpferei, -, -en fazekasság

r Tourist, -en, -en turista (ffi)


r Tourismus, - (gr-lat-fr-eng-nlat.) turizmus, idegenforgalom
r Tourist, -en, -en turista (ffi)
e Touristik, - turisztika
e Touristin, -, -nen turista (nő)
touristisch turizmusi, turisztikai

e Tradition, -, -en tradíció, hagyomány


r Traditionalismus, - hagyományokhoz való ragaszkodás
r Traditionalist, -en, -en hagyományokhoz ragaszkodó ember (ffi)
e Traditionalistin -, -nen hagyományokhoz ragaszkodó ember (nő)
traditionell hagyományos

e Trafik, -, -en (it-fr.) (öst.) trafik, dohánybolt (osztr.)


r Trafikant, -en, -en (öst.) trafik tulajdonosa (ffi) (osztr.)
e Trafikantin, -, -nen (öst.) trafik tulajdonosa (nő) (osztr.)

tragen, trug, h. getragen hord, visel


tragbar hordható, viselhető
r Träger, -s, - hordozó, vivő (ffi)
e Trägerin, -, -nen hordozó, vivő (nő)
tragfähig teherbíró, teherképes
e Tragfähigkeit, - teherbíróság, teherképesség

e Tragik, - tragédia, tragikum


r Tragiker, -s, - tragédiaíró, tragikus színész (ffi)
e Tragikerin, -, -nen tragédiaíró, tragikus színész (nő)
tragisch tragikus

r Tragöde, -n, -n tragikus színész (ffi)


e Tragödie, -, -n tragédia
e Tragödin, -, -nen tragikus színész (nő)
r Trainer, -s, -s edző (ffi)
e Trainerin, -, -nen edző (nő)
trainieren,- te, h.-t; für+A. edz vmire
s Training,-s, -s edzés, tréning

r Transport, -(e)s, -e (lat-fr.) szállítás, szállítmány


transportabel szállítható
e Transportation, -, -en szállítás, szállítmány
r Transporteur, -s, -e szállító, szállítmányozó (ffi)
e Transporteurin, -, -nen szállító, szállítmányozó (nő)
transportfähig szállítható, szállítóképes
transportieren, -te, h.-t szállít, szállítmányoz

r Tratsch, -es pletyka


tratschen, -te, h. ge-t; über+A. pletykál, traccsol vkiről/vmiről

e Trauer, - gyász, bánat


trauern, -te, h. ge-t; um+A./über+A. bánkódik vki/vmi miatt, gyászol vkit
trauervoll gyászos

r Traum, -(e)s, Träume álom


träumen, -te, h. ge-t álmodik
r Träumer, -s, - álmodozó, ábrándozó ember (ffi)
e Träumerei, -, -en álmodozás, ábránd, álomkép
e Träumerin, -, -nen álmodozó, ábrándozó ember (nő)

treffen, traf, h. getroffen; +A. eltalál vmit, találkozik vkivel


s Treffen, -s, - találkozó, összejövetel
r Treffer, -s, - (célba) találó, találat

treiben, trieb, h. getrieben hajt, űz, terel


s Treiben, -s, - hajtás (vad.)
e Treiber, -s, - hajtó (vad.)

trennen, -te, h. ge-t; von+D. el-/szétválaszt vkitől/vmitől


e Trennung,- , -en elválás, szakítás

treu hű, hűséges


e Treue, - hűség
treulich hűségesen, híven
treulos hűtlen, áruló
r Triangel, -s háromszög
triangulär háromszögű

trocken száraz
trocknen, -ete, h. ge-t megszárít, felszárít

e Trommel, -, -n dob
trommeln, -te, h. ge-t dobol

e Trompete, -, -n (germ-fr.) trombita


trompeten, -ete, h. -t trombitál
r Trompeter, -s, - trombitás (ffi)
e Trompeterin, -, -nen trombitás (nő)

r Tropfen, -s, - csepp


tropfen, -te, h. ge-t csepegtet, cseppent
tropfen, -te, h./i. ge-t csepeg
tropfenförmig csepp alakú
tropfenweise cseppenként

r Trost, -es vigasztalás


trösten, -ete, h. ge-t; mit+D. vigasztal vmivel
r Tröster, -s, - megvigasztaló
tröstlich vigasztaló, megnyugtató
trostlos vigasztalan, vigasztalhatatlan
e Trostlosigkeit, - vigasztalhatatlanság
trostreich vigasztaló

r Trug, -(e)s csalás, ámítás


trügen, trog, h. getrogen csal, áltat, ámít
trügerisch csaló, ámító, csalóka

e Tugend, -, -en erény, szemérem, erkölcsösség


tugendhaft erényes, erkölcsös
tugendlos erénytelen, erkölcstelen

turnen, -te, h. ge-t tornázik


s Turnen, -s tornázás
r Turner, -s, - tornász (ffi)
e Turnerin, -, -nen tornász (nő)
turnerisch tornász
r Typ, -s, -e (gr-lat.) típus
typisch tipikus, jellegzetes, jellemző
typisieren, -te, h.-t típusokra oszt, tipizál
e Typisierung, -, -en típusokra osztás, tipizálás

überbelasten, -ete, h.-t túlterhel


e Überbelastung, -, -en túlterhelés

r Überblick, -(e)s, -e áttekintés


überblicken, -te, h. –t áttekint

überein/stimmen, -te überein, h. übereinge-t összhangban van, egyezik


e Übereinstimmung, -, -en összhang, egyezés

r Ungar, -n, -n magyar ember (ffi)


e Ungarin, -, -nen magyar ember (nő)
ungarisch magyar
s Ungarisch, -(s) magyar (nyelv)
Ungarn Magyarország
s Ungartum, -(e)s magyarság

ungebunden kötetlen
e Ungebundenheit, - kötetlenség

e Ungeduld, - türelmetlenség
ungeduldig türelmetlen

ungeheuer nagy, óriási, szörnyű, iszonyatos


s Ungeheuer, -s, - szörny, szörnyeteg
ungeheuerlich szörnyű, rémes

ungehorsam engedetlen, szófogadatlan


r Ungehorsam, -s engedetlenség, szófogadatlanság

e Uniform, -, -en egyenruha


uniformieren, -te, h.-t egyenruhába öltözik
e Uniformierung, -, -en egyenruhába öltöztet, egységesít
e Uniformität, -, -en azonosság, hasonlóság

universal (lat-fr.) egyetemes, általános, univerzális


e Universalität, - általánosság, univerzalitás
universell átfogó, általános
unklar zavaros, homályos, nem világos
e Unklarheit, -, -en zavarosság, homályosság

r Unmensch, -en, -en kegyetlen /embertelen ember


unmenschlich embertelen
e Unmenschlichkeit, - embertelenség, kegyetlenség

unmöglich lehetetlen
e Unmöglichkeit, -, -en lehetetlenség, képtelenség

unrein piszkos, nem tiszta


e Unreinheit, -, -en tisztátlanság, piszok
unreinlich tisztátlan, piszkos
e Unreinlichkeit, - tisztátlanság, piszkosság

e Unruhe, -, -n nyugtalanság, izgalom


unruhig nyugtalan, izgatott

e Unschuld, - ártatlanság
unschuldig ártatlan
r/e Unschuldige, -n, -n, ein-r ártatlan embe r (ffi/nő)

unsicher nem biztos, bizonytalan


e Unsicherheit, -, -en bizonytalanság

r Unsinn, -s esztelenség, badarság


unsinnig esztelen, ostoba
e Unsinnigkeit, -, -en esztelenség, értelmetlenség

unsterblich halhatatlan
r/e Unsterbliche, -n, -n, ein-r halhatatlan ember (ffi/nő)
e Unsterblichkeit, -, -en halhatatlanság

unstimmig nem egybehangzó, nem összeillő


e Unstimmigkeit, -, -en összhang hiánya, nézeteltérés

unterernähren, -te, h.-t alultáplál


unterernährt alultáplált
e Unterernährung, - alultápláltság, rosszultápláltság

e Unterhaltung, -, -en beszélgetés, tárgyalás


unterhalten, unterhielt, h. unterhalten szórakoztat, mulattat
unterhaltsam szórakoztató
e Untermiete, -, -n albérlet
r Untermieter, -s, - albérlő (ffi)
e Untermieterin, -, -nen albérlő (nő)

unternehmen, unternahm, h. unternommen vállalkozik, vmibe belekezd


s Unternehmen, -s, - vállalkozás
r Unternehmer, -s, - vállalkozó (ffi)
e Unternehmerin, -, -nen vállalkozó (nő)
unternehmerisch vállalkozói
e Unternehmung, -, -en vállalkozás

r Unterschied, -(e)s, -e különbség, eltérés


unterschiedlich különféle, többféle
unterschiedslos különbség nélküli

unterstützen, -te, h.-t; mit+D. támogat, segít vmivel


r Unterstützer, -s, - támogató ember (ffi)
e Unterstützerin, -, -nen támogató ember (nő)
e Unterstützung, -, -en támogatás

unverantwortlich felelőtlen
e Unverantwortlichkeit, -, -en felelőtlenség

unwahr valótlan, hamis


e Unwahrheit, -, -en valótlanság
unwahrscheinlich valószínűtlen

unzufrieden elégedetlen
e Unzufriedenheit, - elégedetlenség

unzuverlässig megbízhatatlan, kétes


e Unzuverlässigkeit, - megbízhatatlanság

urban (lat.) városi


e Urbanisation, -, -en urbanizáció, városiasodás
urbanisieren, -te, h.-t városiasodik
e Urbanisierung, -, -e urbanizáció, városiasodás
e Urbanistik, - urbanisztika, városépítés ill. –fejlesztés

e Urkunde, -, -n oklevél, okmány


urkundlich okleveles, okirati
r Urlaub, -(e)s, -e szabadság
r Urlauber, -s, - szabadságon levő, nyaraló (ffi)
e Urlauberin, -, -nen szabadságon levő, nyaraló (nő)

r Ursprung, -(e)s, Ursprünge eredet, származás


ursprünglich eredeti, eredetileg

r Urteil, -(e)s, -e vélemény, megítélés


urteilen, -te, h. ge-t vélekedik, megítél
urteilsfähig ítélőképes

über/einstimmen, h.; mit+D. összhangba hoz, egyez vmivel


e Übereinstimmung, - összhang, azonosság, egyetértés

überheben, überhob, h. überhoben felfuvalkodik, nagyképűsködik


überheblich nagyképű, gőgös
eÜberheblichkeit, - felfuvalkodottság, nagyképűség

überleben, -te, h.-t túlél


s Überleben, -s túlélés
r/e Überlebende, -n, -n, ein -r túlélő (ffi/nő)

überlegen, -te, h.-t meggondol, átgondol


e Überlegung, -, -en meggondolás, átgondolás

e Übermacht, - túlerő
übermächtig túlerőben lévő

r Übermensch, -en, -en felsőbbrendű ember


übermenschlich emberfeletti

überprüfen, -te, h.-t felülvizsgál, ellenőriz


e Überprüfung, -, -en felülvizsgálat

überraschen, -te, h.-t; mit+D. meglep vmivel


überraschend meglepő
e Überraschung, -, -en meglepetés

überschwemmen, -te, h.-t; mit+D. eláraszt, elönt vmivel


e Überschwemmung, -, -en elárasztás, árvíz

e Übersee tengerentúl
überseeisch tengerentúli
übersehen, übersah, h. übersehen áttekint
übersehbar áttekinthető

übersetzen, -te, h.-t; aus/von+D.; in+A. lefordít vmiről vmire


r Übersetzer, -s, - fordító (ffi)
e Übersetzerin, -, -nen fordító (nő)
e Übersetzung, -, -en fordítás

e Übersicht, -, -en áttekintés


übersichtig messze tekintő, messze látó
übersichtlich áttekinthető
e Übersichtlichkeit, - áttekinthetőség

übervölkern, -te, h.-t túlnépesít


übervölkert túlnépesedett
e Übervölkerung, -, -en túlnépesedés

überweisen, überwies, h. überwiesen átutal


e Überweisung, -, -en átutalás

überzeugen, -te, h.-t; von+D., durch+A. meggyőz vmiről vmivel


überzeugend meggyőző
e Überzeugung, -, -en meggyőződés

üben, -te, h. ge-t gyakorol


e Übung, -, -en gyakorlat

r Vagabund, -en, -en csavargó


e Vagabundin, -, -en csavargó élet, cigányélet
vagabundieren, -te, i.-t csavarog, kószál

variabel (lat-fr.) változó, változtatható


e Variabilität, -, -en változtathatóság
e Variante, -, -n változat
e Variation, -, -en variáció, változat
e Varietät, -, -en változat
variieren, -te, h.-t változtat, variál

r Vater, -s, Väter apa


s Väterchen,- s, - apácska
väterlich apai
vaterlos apátlan
e Vaterschaft, - apaság

s Vaterland, -(e)s, -länder haza


vaterländisch hazafias

r Vegetarianer, -s, - vegetáriánus (ffi)


e Vegetarianerin, -, -nen vegetáriánus (nő)
r Vegetarianismus, - vegetarianizmus, vegetáriánus étrend
követése

r Vegetarier, -s, - vegetáriánus (ffi)


e Vegetarierin, -, -nen vegetáriánus (nő)
vegetarisch vegetáriánus, növényi
r Vegetarismus, - vegetáriánus étrend követése

e Vene, -, -n véna
venös vénás, gyűjtőeres

Venedig Velence
r Venezianer, -s, - velencei ember (ffi)
e Venezianerin, -, -nen velencei ember (nő)
venezianisch velencei

verachten, -ete, h.-et lenéz, megvet


r Verächter, -s, - lenéző, megvető ember
verächtlich megvetésre méltó, alávaló, hitvány
verachtungsvoll megvető, lenéző

verändern, -te, h.-t változtat


veränderbar változtatható
e Veränderbarkeit, - változtathatóság
veränderlich változó, változékony
e Veränderlichkeit, - változóság
e Veränderung, -, -en változás, változtatás

veranstalten, -ete, h.-et szervez, rendez


r Veranstalter, -s, - szervező, rendező (ffi)
e Veranstalterin, -, -nen szervező, rendező (nő)
e Veranstaltung, -, -en rendezvény

verantworten, -ete, h.-et; für+A. felelős, felelősséget vállal vmiért


verantwortlich felelős, felelősségteljes
e Verantwortlichkeit, - felelősség
e Verantwortung, -, -en felelősség
verantwortungslos felelőtlen
verantwortungsvoll felelősségteljes

verbessern, -te, h.-t (meg-/ki)javít, kiigazít


e Verbesserung, -, -en (meg-/ki)javítás, kiigazítás

verbinden, verband, h. verbunden;mit+D össze-/egybeköt vmivel


verbindlich kötelező, kényszerítő
e Verbindlichkeit, -, -en kötelezettség
e Verbindung, -, -en összeköttetés, kötelék, kapcsolat

verblüffen, -te, h.-t megdöbbent, elképeszt


verblüffend megdöbbentő, elképesztő
e Verblüfftheit, -, -en megdöbbenés, hüledezés
e Verblüffung, -, -en meghökkenés, meglepetés, elképedés

verbieten, verbot, h. verboten; +D. tilt, megtilt vkinek


s Verbot, -(e)s, -e tilalom, tiltás
verboten tilos

r Verbrauch, -(e)s elfogyasztás, fogyasztás


verbrauchbar elfogyasztható, elhasználható
verbrauchen, -te, h.-t elhasznál, elfogyaszt
r Verbraucher, -s, - fogyasztó (ffi)
e Verbraucherin, -, -nen fogyasztó (nő)

verbreiten, -te, h.-t terjeszt


r Verbreiter, -s, - terjesztő (ffi)
e Verbreiterin, -, -nen terjesztő (nő)

r Verdacht, -(e)s gyanú


verdächtig gyanús, kétes
verdächtigen, -te, h.-t; +D. gyanúsít vmiért
r/e Verdächtigte, -n, -n, ein-r gyanúsított (ffi/nő)

verdienen, -te, h.-t megérdemel, érdemel, rászolgál


r Verdiener, -s, - kereső (ffi)
e Verdienerin, -, -nen kereső (nő)
r Verdienst, -(e)s, -e kereset, bér, fizetés
verdienstlich érdemdús
verdienstvoll érdemdús, érdemes

verdoppeln, -te, h.-t megdupláz, megkettőz


sich verdoppeln, -te s., h. s. verdoppelt megduplázódik, megkettőződik
e Verdopp(e)lung, -, -en megduplázódás, megkettőződés

vereinbaren, -te, h.-t megegyezik, megállapodik


e Vereinbarung, -, -en megegyezés, egyezség, megállapodás

vereinfachen, -te, h.-t (le)egyszerűsít


e Vereinfachung, -, -en (le)egyszerűsítés

verengen, -te, h.-t szűkít, leszűkít


sich verengen, -te s., h. s. verengt szűkül, leszűkül
e Verengerung, -, -en szűkülés
e Verengung, -, -en szűkülés

verfahren, verfuhr, i. verfahren eljár, cselekszik


s Verfahren, -s, - eljárás, folyamat

verfassen, -te, h.-t megfogalmaz, megír


r Verfasser, -s, - szerző (ffi)
e Verfasserin, -, -nen szerző (nő)

verfolgen, h.-t üldöz, kerget


r Verfolger, -s, - üldöző (ffi)
e Verfolgerin, -, -nen üldöző (nő)
r/e Verfolgte, -n, -n, ein-r üldözött (ffi/nő)
e Verfolgung, -, -en üldözés, követés

verfügen, -te, h.-t; über+A. rendelkezik vmivel


verfügbar rendelkezésre álló
e Verfügung, -, -en rendelkezés

e Vergangenheit, - múlt
vergänglich mulandó, múlékony
e Vergänglichkeit, - mulandóság

vergeben, vergab, h. vergeben; +D., +A. megbocsát vkinek vmit


e Vergebung, - megbocsátás, bocsánat
vergessen, vergaß, h. vergessen elfelejt, felejt
e Vergessenheit, - felejtés, feledés
vergeßlich feledékeny

vergiften, -ete, h.-t megmérgez


e Vergiftung, -, -en mérgezés

r Vergleich, -(e)s, -e összehasonlítás


vergleichbar összehasonlítható
e Vergleichbarkeit, - összehasonlíthatóság
vergleichen, verglich, h.verglichen; mit+D. összehasonlít vkivel/vmivel
vergleichsweise hasonlatképpen, összehasonlításul

s Vergnügen, -s, - szórakozás, vigalom, mulatság


vergnügen, -te, h.-t mulattat, szórakoztat
vergnüglich vidám, szórakoztató
e Vergnügung, -, -en szórakozás

vergünstigen, -te, h.-t kedvez vkinek


e Vergünstigung, -, -en kedvezmény, engedmény

verhaften, -ete, h.-et letartóztat


r/e Verhaftete, -n, -n, ein-r letartóztatott (ffi/nő)
e Verhaftung, -, -en letartóztatás, bebörtönzés

s Verhalten, -s viselkedés, magatartás


sich verhalten, verhielt s., h.s. verhalten viselkedik
e Verhaltungsweise, -, -n viselkedés, magatartás

s Verhältnis, -ses, -se viszony, kapcsolat


verhältnismäßig viszonylag, aránylag
e Verhältnismäßigkeit, - viszonylagosság, arányosság

verhandeln, h.-t; mit+D., über+A. tárgyal vkivel vmiről


e Verhandlung, -, -en tárgyalás
verhandlungsbereit tárgyalásra kész
verhandlungsfähig tárgyalóképes

verheimlichen, -te, h.-t eltitkol, titokban tart


e Verheimlichung, -, -en eltitkolás, titkolás

verheiraten, -ete, h.-et megházasít


sich verheiraten, -ete sich, h. sich –et; mit+D. megházasodik vkivel
e Verheiratung, -, -en házasodás

verhindern, -ete, h.-et megakadályoz


e Verhinderung, -, -en (meg)akadályozás

e Verifikation, -, -en (lat-mlat.) értékelés, hitelesítés


verifizierbar értékelhető, ellenőrizhető
verifizieren, -te, h.-t hitelesít, ellenőriz

r Verkauf, -(e)s, Verkäufe eladás


verkaufen, -te, h.-t elad
r Verkäufer, -s, - eladó (ffi)
e Verkäuferin, -, -nen eladó (nő)
verkäuflich eladó, eladható

r Verkehr, -(e)s közlekedés


verkehren, -te, h.-t közlekedik

verkörpern, -te, h.-t megtestesít, szimbolizál


sich verkörpern, -te s., h. s. –t megtestesül
e Verkörperung, -, -en megtestesítés

verkosten, -ete, h.-t megkóstol


r Verkoster, -s, - kóstoló (ffi)
e Verkosterin, -, -nen kóstoló (nő)
e Verkostung, -, -en kóstolás

verkürzen, -te, h.-t lerövidít, lecsökkent


e Verkürzung, -, -en lerövidítés, lecsökkentés

verlängern, -te, h.-t meghosszabbít


e Verlängerung, -, -en meghosszabbítás

r Verlass bízás
sich verlassen, verließ s., h. s. verlassen bízik vkiben, hagyatkozik vkire
auf +A.

verlassen, verließ, h. verlassen elhagy


e Verlassenheit, - elhagyatottság

verlegen, h.-t kiad (sajtóterméket)


r Verleger, -s, - kiadó, terjesztó
r Verleih, -(e)s, -e kölcsönzés
verleihen, verlieh, h. verliehen; +D. kölcsönöz, kölcsönad vkinek
r Verleiher, -s, - kölcsönadó
e Verleihung, -, -en kölcsönzés

verletzen, -te, h.-t; mit+D. megsebez, megsért vmivel


verletzbar könnyen megsérthető, megsebezhető
verletzlich sértő
e Verletzlichkeit, - sérthetőség, sebezehtőség
r/e Verletzte, -n, -n, ein-r sérült, sebesült (ffi/nő)
e Verletzung, -, -en sérülés, sértés, megsértés

sich verlieben, -te sich, h. sich –t; in+A. szerelmes lesz vkibe
verliebsam szerelmes természetű
verliebt szerelmes
r/e Verliebte, -n, -n, ein-r szerelmes ember (ffi/nő)
e Verliebtheit, - szerelmes állapot/kedély

verlieren, verlor, h. verloren elveszít, veszít


r Verlierer, -s, - vesztes (ffi)
e Verliererin, -, -nen vesztes (nő)

verloben, -te, h.-t eljegyez


r/e Verlobte, -n, -n, ein-r jegyes, vőlegény, menyasszony (ffi/nő)
e Verlobung, -, -en eljegyzés

r Verlust, -(e)s, -e elvesztés, veszteség


verlustig -vesztes, -vesztett
verlustreich veszteséges

vermeiden, vermied, h. vermieden (el-/ki)kerül


vermeidbar elkerülhető
vermeidlich elkerülhető
e Vermeidung, -, -en elkerülés

r Vermerk, -(e)s, -e megjegyzés (írott)


vermerken, h.-t feljegyez, megjegyez

vermieten, -ete, h.-et bérbe ad


vermietbar bérbeadható
r Vermieter, -s, - bérbeadó (ffi)
e Vermieterin, -, -nen bérbeadó (nő)
e Vermietung, -, -en bérbeadás

vermissen, -te, h.-mißt nélkülöz, hiányol


r/e Vermisste, -n, -n, ein-r eltűnt (ffi/nő)

vermitteln, -te, h.-t; +D. közvetít vkinek


r Vermittler, -s, - közbenjáró, közvetítő (ffi)
e Vermittlerin, -, -nen közbenjáró, közvetítő (nő)
e Vermittlung, -, -en közvetítés

s Vermögen, -s, - vagyon


vermögend tehetős, vagyonos
vermögenslos vagyontalan

vermuten, -ete, h.-et sejt, gyanít, feltételez


vermutlich valószínű, feltehető
e Vermutung, -, -en feltevés, vélekedés, gyanítás

vernichten, -ete, h.-et megsemmisít, kiírt


r Vernichter, -s, - megsemmisítő (ffi)
e Vernichterin, -, -nen megsemmisítő (nő)
e Vernichtung, -, -en megsemmisítés, kiírtás

e Vernunft, - ész, értelem, okosság


vernünftig eszes, értelmes, okos
e Vernünftigkeit, - értelmesség
vernunftlos esztelen, oktalan

veröffentlichen, -te, h.-t nyilvánosságra hoz


e Veröffentlichung, -, -en nyilvánosságra hozatal

verpflegen, -te, h.-t ápol, ellát, gondoz


e Verpflegung, -, -en gondozás, ellátás

verpflichten, -ete, h.-t; zu+D/zu+Inf. kötelez vmire


e Verpflichtung, -, -en kötelezettség
r Verpflichteter, -s, - kötelezett (ffi)
e Verpflichtete, -, -n kötelezett (nő)

r Verrat, -(e)s elárulás, árulás


verraten, verriet, h.-en; +D., +A. elárul vkinek vmit
r Verräter, -s, - áruló (ffi)
e Verräterei, -, -en árulás
e Verräterin, -, -nen áruló (nő)
verräterisch áruló

versammeln, -te, h.-t összegyűjt, összehív


sich versammeln, -te sich, h. sich -t összegyűlik, egybegyűlik
e Versammlung, -, -en gyűlés, gyülekezet

verschieden különböző, eltérő


verschiedenartig különböző eredetű, különféle
e Verschiedenartigkeit, -, -en különféleség
e Verschiedenheit, -, -en különbözőség
verschiedentlich különféleképpen, többféleképpen

verschonen, -te, h.-t; von+D. megkímél, kímélni vkitől / vmitől


e Verschonung, -, -en megkímélés, kímélés

verschulden, -ete, h.-et hibázik, elkövet


s Verschulde , - hiba, vétek, bűn
e Verschuldung, -, -en hiba, eladósodás

verschweigen, verschwieg, h. verschwiegen; elhallgat, eltitkol


+D., +A. vki elől vmit
e Verschweigung, -, -en elhallgatás, eltitkolás

verschwenden, -ete, h.-et eltékozol, elpazarol


r Verschwender, -s, - tékozló, pazarló (ffi)
e Verschwenderin, -, -nen tékozló, pazarló (nő)
verschwenderisch tékozló, pazarló
e Verschwendung, -, -en tékozlás, pazarlás

verschwören, -te, h.-t; mit+D., gegen+A. összeesküdik vkivel vki ellen


r Verschwörer, -s, - összeesküvő (ffi)
e Verschwörerin, -, -nen összeesküvő (nő)
e Verschwörung, -, -en összeesküvés

versichern, -te, h.-t biztosít


r Versicherer, -s, - biztosító (ffi)
e Versichererin, -, -nen biztosító (nő)
r/e Versicherte, -n, -n, ein -r biztosított ember (ffi/nő)
e Versicherung, -, -en biztosítás

versorgen, -te, h.-t ellát, gondoskodik


e Versorgung, - ellátás, gondoskodás
versorgungsberechtigt ellátásra jogosult
r/e Versorgungsberechtigte, -n, -n, ein-r ellátásra jogosult (ffi/nő)

verspäten, -ete, h.-et késleltet, lekési


sich verspäten, -ete sich, h. sich –et elkésik, késik
e Verspätung, -, -en késedelem, késés

versprechen, versprach, h.versprochen; +D ígér, megígér vkinek


s Versprechen, -s, - ígéret
versprechend ígéretes
e Versprechung, -, -en ígéret

r Verstand, -(e)s értelem, ész, elme


vestandesmäßig ésszerű
verständig értelmes, eszes, megértő
verständlich érthető, értelmes
s Verständnis, -ses megértés

versteigern, -te, h.-t elárverez


r Versteigerer, -s, - árverező, árverést vezető (ffi)
e Versteigererin, -, -nen árverező, árverést vezető (nő)
e Versteigerung, -, -en árverezés, aukció

r Versuch, -(e)s, -e kísérlet, próba, próbálkozás


versuchen, -te, h.-t próbál, kísérel
r Versucher, -s, - megkísérlő, próbáló ember (ffi)
e Versucherin, -, -nen megkísérlő, próbáló ember (nő)

verteidigen, -te, h.-t; +A., vor+D. védelmez, megvéd vkit vmitől


r Verteidiger, -s, - védő, védelmező (ffi)
e Verteidigerin, -, -nen védő, védelmező (nő)
e Verteidigung, -, -en védelem, védelmezés, megvédés

vertiefen, -te, h.-t elmélyít


e Vertiefung, - elmélyítés, mélyítés

r Vertrag, -(e)s, Verträge szerződés


vertraglich szerződéses, szerződési
vertraglos szerződés nélkül(i)
vertragsgemäß szerződés szerint
vertragswidrig szerződésnek ellentmondó
e Vertragswidrigkeit,- szerződésnek ellentmondás
vertrauen, -te, h.-t; +D. megbízik, bízik vkiben
s Vertrauen, -s bizalom
vertraulich bizalmas
e Vertraulichkeit, -, -en bizalmasság
r/e Vertraute, -n, -n, ein-r meghitt/bizalmas barát (ffi/nő)

vertreten, vertrat, h. vertreten helyettesít, képvisel


r Vertreter, -s, - helyettes, képviselő (ffi)
e Vertreterin, -, -nen helyettes, képviselő (nő)
e Vertretung, -, -en képviselet

verunglücken, -te, i.-t szerencsétlenül jár, balesetet


szenved
r/e Verunglückte, -n, -n, ein-r szerencsétlenül járt, balesetet szenvedett
(ffi/nő)

verursachen, -te, h.-t okoz, előidéz


r Verursacher, -s, - okozó, előidéző (ffi)
e Verursacherin, -, -nen okozó, előidéző (nő)
e Verursachung, - okozás, előidézés

verurteilen, -te, h.-t; +A., zu+D. elítél vkit vmire


r/e Verurteilte, -n, -n, ein-r elítélt (ffi/nő)
e Verurteilung, -, -en elítélés

vervielfachen, -te, h.-t megsokszoroz


sich vervielfachen, -te s., h.s. –t megsokszorozódik
e Vervielfachung, -, -en megsokszorozódás

vervielfältigen, -te, h-t megsokszoroz


e Vervielfältigung,-,- en megsokszorozás

verwahren, -te, h.-t megőriz, őriz


r Verwahrsam, -s, - megőrzés, őrizet
e Verwahrung, -, -en megőrzés, őrizet

verwalten, -ete, h.-t intéz, kezel, igazgat


r Verwalter, -s, - intéző, kezelő (ffi)
e Verwalterin, -, -nen intéző, kezelő (nő)
e Verwaltung, -, -en intézés, kezelés, ügyintézés

verwandt rokon, rokonságban lévő


r/e Verwandte, -n, -n, ein-r rokon (ffi/nő)
e Verwandtschaft, -, -en rokonság
verwandtschaftlich rokonsági, rokoni

verwechseln, -te, h.-t; mit+D. összetéveszt, felcserél vkivel


s Verwechseln, -s összetévesztés, felcserélés
e Verwechslung, -, -en összetévesztés, felcserélés

verweigern, -te, h.-t visszautasít, megtagad


e Verweigerung, -, -en visszautasítás, megtagadás

verwenden, verwandte, h. verwandt alkalmaz, (fel)használ


verwendbar alkalmas, használható
e Verwendbarkeit, -, -en alkalmasság, használhatóság
e Verwendung, -, -en alkalmazás, használat

verwirklichen, -te, h.-t megvalósít


sich verwirklichen, -te sich, h. sich -t megvalósul
e Verwirklichung, -, -en megvalósulás

verwirren, -te, h.-t összekuszál, összezavar


sich verwirren, -te s., h. s.-t összezavarodik
verwirrend zavaros, kaotikus
e Verwirrtheit, - zavarosság, összezavartság
e Verwirrung, -, -en zavarodottság, zavar

verwöhnen, -te, h.-t elkényeztet


sich verwöhnen, -te sich, h. sich -t elkényelmesedik
e Verwöhntheit, -, -en elkényeztetettség
e Verwöhnung, -, -en elkényeztetés, kényeztetés

verwunden, -ete, h.-et; durch+A. megsebesít, megsebez vmivel


verwundbar sebezhető
e Verwundbarkeit, -, -en sebezhetőség
r/e Verwundete, -n, -n, ein-r sebesült, sérült ember (ffi/nő)
e Verwundung, -, -en megsebesülés, sebesülés, seb

verwundern, -ete, h.-t csodálatba ejt


verwunderlich csodálatos, meglepő
e Verwunderung, -, -en csodálkozás, csodálat

verzeihen, verzieh, h. verziehen; +D. megbocsát vkinek


verzeihlich megbocsátható
e Verzeihung, - bocsánat, megbocsátás
r Verzicht, -(e)s, -e lemondás
verzichten, -ete, h.-t; auf+A. lemond vmiről

e Violine, -, -n hegedű
r Violinist, -en, -en hegedűművész (ffi)
e Violinistin, -, -nen hegedűművész (nő)

r/s Virus, -, Viren vírus


r Virologe, -n, -n virológus, víruskutató (ffi)
e Virologie, - virológia, víruskutatás
e Virologin, -, -nen virológus, víruskutató (nő)
virologisch virológiai

e Vision, -, -en (lat.) vízió, látomás


visionär víziós, látnoki
r Visionär, -s, -e látnok (ffi)
e Visionärin, -, -nen látnok (nő)

vitalisieren, -te, h.-t (lat-nlat.) vitalizál, életre kelt


e Vitalität, - vitalitás, életerő

s Vitamin, -s, -e (lat.) vitamin


vitaminarm vitaminban szegény
vitaminhaltig vitamintartalmú
vitaminieren, -te, h.-t élelmiszert vitaminnal gazdagít
vitaminisieren, -te, h.-t élelmiszert vitaminnal gazdagít

vollenden, -ete, h.-et befejez, lezár


vollends teljesen, egészen
e Vollendung, - befejezés, lezárás

voraus/setzen, -te voraus, h.-t feltételez


e Voraussetzung, -, -en feltételezés, feltétel

vor/bereiten, h.; für+A./zu+D. előkészít vmire


sich vorbereiten, h.; für+A. előkészül vmire
e Vorbereitung, -, -en előkészület, előkészítés

vor/beugen, -te vor, h. vorge-t megelőz


vorbeugend megelőző
e Vorbeugung, -, -en megelőzés
e Vorsicht, - óvatosság, elővigyázat
vorsichtig óvatos, elővigyázatos
e Vorsichtigkeit, -, -en óvatosság, elővigyázatosság

r Vorsitz, -es elnökség


r/e Vorsitzende, -n,- n, ein-r elnök (ffi/nő)

r Vorteil, -es, -e előny


vorteilhaft előnyös
vorteilig előnyös

e Vorzeit, -, -en hajdankor, őskor


vorzeiten hajdanában, régen
vorzeitig korai, idő előtti
vorzeitlich hajdani, őskori

waagerecht vízszintes(en)
e Waagerechte, -n, -n vízszintes

wach ébren lévő, nem alvó


e Wache, -, -n őrködés, őrség
wachen, -te, h. ge-t ébren van, őrködik
wachsam éber
e Wachsamkeit, - éberség
e Wacht, -, -en őrség

wachsen, wuchs, i. ge- nő, növekszik


s Wachsen, - növés, növekedés
s Wachstum, -(e)s növés, növekedés

r Wächter, -s, - őr (ffi)


e Wächterin, -, -nen őr (nő)

wackeln, -te, h. ge-t inog, billeg, ingadozik


wackelig ingó, billegő, ingadozó
wackelnd billegő, ingadozó

e Waffe, -, -n fegyver
waffenlos fegyvertelen
waffnen, -ete, h. ge-t felfegyverez

e Wahl, -, -en választás, döntés


wählbar (meg)választható
e Wählbarkeit, - (meg)választhatóság
wählen, -te, h. ge-t választ, meg-/kiválaszt
r Wähler, -s, - választó, választópolgár (ffi)
e Wählerin, -, -nen választó, választópolgár (nő)

r Wahn, -(e)s őrület, káprázat


wahnhaft téveszmeszerű
r Wahnsinn, -(e)s őrület, őrültség
wahnsinnig őrült, őrületes
r/e Wahnsinnige, -n, -n, ein-r őrült (ffi/nő)

wahr igaz, valós


wahrhaft igaz, őszinte, igazsághoz hű
e Wahrheit, -, -en igazság, valóság
wahrlich valóban, bizony

wahr/nehmen, nahm wahr, h. wahrgenommen érzékel, észrevesz, tapasztal


e Wahrnehmung, -, -en érzékelés, észlelés, tapasztalás

wahrsagen, -te, h. ge-t jósol


r Wahrsager, -s, - jós, jövendőmondó (ffi)
e Wahrsagerin, -, -nen jós, jövendőmondó (nő)
e Wahrsagung, -, -en jóslás, jóslat

wahrscheinlich valószínű
e Wahrscheinlichkeit, - valószínűség

r Walfang,- (e)s, Walfänge bálnavadászat


r Walfänger, -s, - bálnavadász

r Wandale, -n, -n vandál (ffi)


e Wandalin, -, -nen vandál (nő)
wandalisch vandál, pusztító
r Wandalismus, - vandalizmus

r Wandel, - változás, átalakulás


wandelbar változtatható, átalakítható
e Wandelbarkeit, - változtathatóság, átalakíthatóság
wandeln, -te, h. ge-t változtat, átalakít
sich wandeln, -te sich, h. sich ge-t változik, átalakul
e Wandelung, -, -en változtatás, átalakítás
e Wandlung, -, -e változás, változtatás, átalakítás
wandern, -te, h. ge-t vándorol, túrázik
r Wanderer, -s, - vándor, túrázó (ffi)
e Wanderin, -, -nen vándor, túrázó (nő)
e Wanderung, -, -en vándorlás, kirándulás, túrázás

r Wankelmut, -(e)s határozatlanság


wankelmütig határozatlan, ingatag
e Wankelmütigkeit, - határozatlanság, ingatagság

warm meleg
s Warme, - meleg (dolog)
e Wärme, - melegség, hőség
wärmen, -te, h. ge-t meg-/felmelegít, hevít
sich wärmen, -te sich, h. sich ge-t meg-/felmelegedik
e Warmheit, - melegség

warnen, -te, h. ge-t; vor+D. figyelmeztet vmire


e Warnung, -, -en intés, figyelmeztetés

waschen, wusch, h. ge- mos


waschbar mosható
e Wäscherei, -, -en mosás, mosoda
e Wäscherin, -, -nen mosónő
e Waschung, -, -en mosás, lemosás

s Wasser, -s, - víz


wasserarm vízszegény
wasserartig vízszerű
s Wässerchen, -s, - vizecske
wasserfest vízálló
wässerig vizes, híg, felhigított
e Wässerigkeit,- vizenyősség

r Wechsel, -s, - változás


wechseln, -te, h. ge-t változtat, megváltoztat
wechselvoll változtatos

e Wehmut, - bánat, szomorúság


wehmütig bánatos, szomorkás
e Wehmütigkeit, - bánat, szomorúság
wehmutsvoll fájdalmasan, bánatosan
s Weib, -(e)s, - asszony, nő
s Weibchen, -s, - asszonyka, fiatalasszony
weibisch nőies
weiblich női
e Weiblichkeit, - nőiesség

weich puha
e Weiche, -, -n puhaság
weichen, -te, h. ge-t puhít, lágyít
e Weichheit, - puhaság, lágyság

e Weihnacht, - karácsony
weihnachten, -ete, h. ge-t karácsonyoz, karácsonyi hangulatban van
weihnachtlich karácsonyi
weihnächtlich (schw.) karácsonyi
Weihnachts… karácsony…

weinen, -te, h. ge-t sír


s Weinen, -s sírás
weinerlich siránkozó, síró

weise bölcs
r Weise, -n, -n bölcs
e Weisheit, -, -en bölcsesség
weislich bölcsen, okosan

weissagen, -te, h. ge-t jósol, jövendöl


r Weissager, -s, - jós, jövendőmondó (ffi)
e Weissagerin, -,- nen jós, jövendőmondó (nő)
e Weissagung, -, -en jóslat

wenig kevés
e Wenigkeit, -, -en csekélység
wenigstens legalább

werben, warb, h. geworben; um+A. toboroz vmire


r Werber, -s, - toborzó, hirdető
e Werbung, -, -en hirdetés, reklám

werfen, warf, h. geworfen dob, hajít


r Werfer, -s, - dobó (ffi)
e Werferin, -, -nen dobó (nő)
werktätig dolgozó, munkás
r/e Werktätige, -n, -n, ein-r dolgozó, munkás (ffi/nő)

wert drága, becses, vmilyen értékű


r Wert, -(e)s, -e érték
werten, -ete, h. ge-t értékel
wertfrei értékmentes
werthaltig értékálló
e Werthaltigkeit, - értékállóság
wertlos értéktelen
e Wertlosigkeit,- értéktelenség
e Wertung, -, -en értékelés, becslés
wertvoll értékes, becses

r Wettbewerb, -(e)s, -e verseny, versengés


r Wettbewerber, -s, - versenyző (ffi)
e Wettbewerberin, -,- nen versenyző (nő)

wichtig fontos
e Wichtigkeit, - fontosság
r Wichtigtuer, -s, - fontoskodó (ffi)
e Wichtigtuerei, - fontoskodás
e Wichtigtuerin, -, -nen fontoskodó (nő)
wichtigtuerisch fontoskodóan

widerlegen, -te, h.-t megcáfol


widerlegbar megcáfolható
e Widerlegung, -, -en megcáfolás, cáfolat

widerlich undorító, ellenszenves


e Widerlichkeit, -, -en undorítóság
r Widerling, -s, -e undorító ember

widmen, -ete, h. ge-t; +D. ajánl vkinek, szentel vminek


e Widmung, -, -en ajánlás, felajánlás, felszentelés

widrig ellenkező, ellentétes


widrigenfalls ellenkező esetben
e Widrigkeit, -, -n gátló tényező, akadály

wiederholen, -te, h.-t ismétel


wiederholbar ismételhető
e Wiederholung, -, -en ismétlés
wild vad
s Wild, -(e)s vad, vadhús
e Wilde, - vadon, vadság
e Wildheit, -, -en vadság

e Wille, -ns, -n akarat, szándék


willenslos akarat nélküli
e Willenlosigkeit, - akaratnélküliség
willentlich szándékos

r Wink, -(e)s, -e integetés, jeladás


winken, -te, h. ge-t; +D., mit+D. integet vkinek vmivel
r Winker, -s, - intő, integető

r Winter, -s, - tél


winterlich télies
wintern, -te, h. ge-t áttelel

wirken, -te, h. ge-t; auf+A. hat vkire/vmire


r Wirker, -s, - ható, cselekvő, alkotó
wirksam hatékony
e Wirksamkeit, -, -en hatékonyság
e Wirkung, -, -en hatás
wirkungslos hatástalan
wirkungsvoll hatásos

wirr zavaros, kusza


e Wirre, -, -n zűrzavar, rendetlenség, összevisszaság
wirren, -te, h. ge-t/geworren összezavar, összekuszál
e Wirrnis, -, -se zűrzavar, kavarodás

r Wirt, -es, -e gazda, házigazda, vendéglátó (ffi)


e Wirtin, -, -nen gazdasszony, háziasszony
wirtlich szíves, vendégszerető

e Wirtschaft, -, -en gazdaság, gazdálkodás


wirtschaften, -ete, h ge-et gazdálkodik, háztartást vezet
r Wirtschafter, -s, - gazda (ffi)
e Wirtschafterin, -, -nen gazda (nő)
wirtschaftlich gazdasági, gazdaságos, takarékos
e Wirtschaftlichkeit, - gazdaságosság, takarékosság
s Wissen, -s tudás, tudomás
e Wissenschaft, -, -en tudomány
r Wissenschaft(l)er, -s, - tudós (ffi)
e Wissenschaft(l)erin, -, -nen tudós (nő)
wissenschaftlich tudományos

e Witwe, -, -n özvegyasszony
e Witwenschaft, - özvegység
s Witwentum, -(e)s özvegység
r Witwer, -s, - özvegyember

r Witz, -es, -e vicc, tréfa


e Witzelei, -, -en viccelődés
witzeln, -te, h. ge-t viccelődik
witzig vicces, tréfás, szellemes
e Witzigkeit, - szellemesség
r Witzling, -s, -e tréfacsináló, viccelődő
witzlos vicc nélküli, tréfamentes

e Wohltat, -, -en jótett


r Wohltäter,-s, - jótevő (ffi)
e Wohltäterin, -, -nen jótevő (nő)
wohltätig jótékony
e Wohltätigkeit, - jótékonyság

wohnen, -te, h. ge-t lakik


wohnhaft vhol lakó
wohnlich lakályos, barátságos
e Wohnung, -, -en lakás

r Wolf, -(e)s, Wölfe farkas


s Wölfchen, -s, - kis farkas
e Wölfin, -,- nen nőstényfarkas

e Wolke, -, -n felhő
sich wölken, -te sich, h. sich ge-t felhősödik
wolkenfrei felhőtlen
wolkenlos felhőtlen
wolkig felhős

s Wort, -(e)s, Wörter / Worte szó


wortarm szófukar
wortbrüchig szavát megszegő
s Wörtchen, -s, - szavacska
wortgetreu szó szerinti
wortgewaltig jó beszédkészségű
wortgewandt bőbeszédű
e Wortgewandtheit, - bőbeszédűség
wortkarg szűkszavú
e Wortkargheit,- szótlanság
wörtlich szó szerinti
wortlos szó nélkül
wortwörtlich szó szerint(i)

s Wunder, -s, - csoda


wunderbar csodálatos
wundern, -te, h. ge-t csodálatba ejt
sich wundern, -te sich, h. sich ge-t; über+A. csodálkozik, ámul vmin
wundersam csodálatos
wundervoll csodálatos

r Wunsch, -(e)s, Wünsche kívánság, óhaj


wünschbar (schw.) kívánatos
wünschen, -te, h. ge-t kíván, óhajt
wünschenswert kívánatos
wunschgemäß kívánság szerint
wunschlos kívánság nélkül

e Würde, -, -n méltóság
würdelos méltóság nélkül
e Würdelosigkeit, - méltóság hiánya
würdevoll méltóságteljes
würdig méltó, érdemes
würdigen, -te, h. ge-t; +D. méltat, méltányol vmiért
e Würdigkeit, - érdemesség

e Würze, -, -n fűszer
würzen, -te, h. ge-t megfűszerez, fűszerez
würzig fűszeres

wüst sivár
e Wüste, -, -n sivatag
e Wüstenei, -, -en sivatag, pusztaság
wüstenhaft sivatagszerű

e Wut, - harag, düh


wuterfüllt dühös
wüten, -ete, h. ge-t dühöng
wütend dühös, mérges
r Wüterich, -s, -e dühöngő ember

e Zacke, -, -n csipke, cakk


zacken, -te, h. ge-t csipkéz, fogaz, cakkoz
zackig csipkézett, fogazott

e Zahl, -, -en szám, számjegy


zählbar megszámlálható
zählen, -te, h. ge-t megszámol
r Zähler, -s, - számoló, számláló (ember)
e Zählung, -, -en számolás, számlálás

zahlen, -te, h. ge-t; für+A. ki-/megfizet, fizet vmiért


r Zahler,-s, - fizető, fizetésre kötelezett
e Zahlung, -, -en fizetés

r Zank, -(e)s, Zänke civakodás, civódás, veszekedés


zanken, -te, h. ge-t civakodik, civódik, veszekedik
e Zänkerei, -, -en civakodás, civódás, veszekedés
zankhaft civakodó, veszekedő
zänkisch civakodó, veszekedő

zart finom, gyengéd, törékeny


e Zärte, - gyengédség
zärtlich gyengéd, szeretetteljes
e Zärtlichkeit, -, -en gyengédség

r Zauber, - varázslat, bűvölet


e Zauberei, -, -en varázslat, bűbájosság
r Zauberer, -s, - varázsló (ffi)
e Zauberin, -, -nen varázsló (nő)
zauberhaft varázslatos, bűvös
zaubern, -te, h. ge-t elvarázsol, varázsol

zehren, -te, h. ge-t fogyaszt, elkölt


r Zehrer, -s, - fogyasztó
e Zehrung, -, -en fogyasztás, étkezés, táplálék

zeichnen, -ete, h. ge-t rajzol


r Zeichner, -s, - rajzoló, grafikus (ffi)
e Zeichnerin, -, -nen rajzoló, grafikus (nő)
e Zeichnung, -, -en rajz

e Zeit, -, -en idő, időtartam


zeithaft korabeli, korszerű
zeitig jelenlegi, idei
zeitlich időbeli
zeitlos időtlen

e Zelle, -, -n sejt
zellig sejtekből álló

s Zelt, -(e)s, -e sátor


zelten, -ete, h. ge-t sátorozik

zensieren, -te, h.-t bírál, értékel


r Zensor, -s, -en bíráló, cenzor (ffi)
e Zensorin, -, -nen bíráló, cenzor (nő)
zensorisch cenzori
e Zensur, -, -en cenzúra, cenzúrálás, bírálat
zensurieren, -te, h.-t cenzúráz

zentral (gr-lat.) központi, centrális


e Zentrale, -, -n központ, középpont
e Zentralisation, -, -en központosítás, centralizáció
zentralisieren, -te, h.-t központosít, centralizál
e Zentralisierung, -, -en központosítás, centralizáció
e Zentralität, - középpont
zentrisch középponti, központi, centrikus

zerbrechen, zerbrach, h. zerbrochen eltör, széttör


zerbrechlich törékeny
e Zerbrechlichkeit, - törékenység

e Zeremonie, -, …ien (lat-mlat-fr.) ceremónia, szertartás


zeremoniell szertartásos
zeremoniös szertartásos, formai

zerkleinern, -te, h.-t apróra vág, felaprít


e Zerkleinerung, - felaprózás, szétdarabolás

zerreißen, zerriss, h. zerrissen szétszakít, elszakít


sich zerreißen, zerriss s., h. s. zerrissen megszakad
zerreißbar szétszakítható, elszakítható
zerreißfest tépésbiztos, nem eltéphető
e Zerreißfestigkeit, - tépési ellenállás
e Zerreißung,- , -en elszakadás

zerschlagen, zerschlug, h. zerschlagen szétver, szétzúz


e Zerschlagung, -, -en szétverés

zerstören, -te, h.-t szétrombol


zerstörbar szétrombolható
r Zerstörer, -s, -s (el)pusztító (ffi)
e Zerstörerin, -, -nen (el)pusztító (nő)
zerstörerisch romboló, pusztító
e Zerstörung, -, -en rombolás, pusztítás

s Zertifikat, -(e)s, -en bizonyítvány, tanúsítvány


e Zertifikation, -, -en igazolás, tanusítás
zertifizieren, -te, h.-t igazol, tanusít
e Zertifizierung, -, -en igazolás, tanusítás

r/e Zeuge, -n, -n, ein-r tanú (ffi/nő)


zeugen, -te, h. ge-t; für+A, gegen+A. tanúskodik vki mellett, vki ellen
e Zeugenschaft, - tanúskodás, tanúságtétel

s Ziel, -(e)s, -e cél, célpont


zielbewusst céltudatos
e Zielbewusstheit, - céltudatosság
zielen, -te, h. ge-t céloz
ziellos céltalan
e Ziellosigkeit, - céltalanság

e Zier, - ékesítés, díszítés


e Zierde, -, -n ék, ékesség, dísz
zieren, -te, h. ge-t díszít
zierlich tetszetős

r Zigeuner, -s, - cigány (ffi)


e Zigeunerin, -, -nen cigány (nő)
zigeunerisch cigányos
zigeunern, -te, h.-t (umg.) csavarog (közny.)

r Zins, -es, -en kamat


zinsbar kamatozó, kamatköteles
zinsen, -te, h. ge-t kamatozik
zinsfrei kamatmentes
zinstragend kamatozó

zittern, -te, h. ge-t remeg, reszket


zitterhaft remegős, reszketős
zitterig remegős, reszketős

zivil (lat-fr.) polgári, nem katonai


r Zivilist, -en, -en civil, polgári egyén (ffi)
e Zivilistin, -, -nen civil, polgári egyén(nő)

e Zivilisation, -, -en (lat-fr-eng.) civilizáció


zivilisatorisch civilizációs
zivilisieren, -te, h.-t civilizál

r Zoo, -(s), -s állatkert


r/e Zoologe, -n, -n, ein-r zoológus, állattan-tudós (ffi/nő)
e Zoologie, - zoológia, állattan
zoologisch zoológiai, állattani

r Zopf, -(e)s, Zöpfe hajfonat, copf


s Zöpfchen, -s, - copfocska
zopfig copfos

r Zorn, -(e)s h harag, düh


zornig haragos, dühös, mérges
zornwütig dühös, dühödt

zu/bereiten, -ete zu, h.-t elkészít


e Zubereitung, -, -en elkészítés

r Zufall, -(e)s, Zufälle véletlen, véletlenség


zufällig véletlenül
e Zufälligkeit, - véletlenség

zufrieden elégedett
e Zufriedenheit, -, -en elégedettség

r Zugang, -(e)s, Zugänge hozzáférés


zugängig járható
zugänglich megközelíthető
e Zugänglichkeit, - megközelíthetőség
zu/gehören, -te zu, h. zuge-t; +D. tartozik vkihez/vmihez
zugehörig vkihez / vmihez tartozó
e Zugehörigkeit, - hovatartozás, vkihez/vmihez tartozás

zugreifen, griff zu, h. zugegriffen megfog, odakap


r Zugriff, -(e)s, -e hozzáférés, hozzájutás

zu/hören, h.; +D. hallgat, (oda)figyel vkire/vmire


r Zuhörer, -s, - hallgató (ffi)
e Zuhörerin, -, -nen hallgató (nő)
e Zuhörerschaft, -, -en hallgatóság

e Zukunft, - jövő
zukünftig jövő, jövendő, jövőbeli
zukunftsvoll nagyjövőjű

zu/muten, -ete zu, h. zuge-t; +D., +A. feltételez vkiről vmit


zumutbar feltételezhető
e Zumutbarkeit, feltételezhetőség, elvárhatóság
e Zumutung, -, -en rosszindulatú feltételezés

zünden, -ete, h. ge-t meggyújt, gyújt


r Zünder, -s, - meggyújtó, gyújtogató
e Zündung, -, -en meggyújtás, gyújtás

zu/nehmen, nahm zu, h. zugenommen nő, hízik, gyarapodik


zunehmend növekvő mértékű/mértékben

zusammen/gehören, -te z., h. zusammengehört összetartozik, egybetartozik


zusammengehörig összetartozó, egybetartozó
e Zusammengehörigkeit, - összetartozás

r Zusammenhalt, -(e)s összetartás


zusammen/halten, hielt z., h. z.-gehalten összetart
zusammenhaltend összetartó

zusammen/schreiben, schrieb z., h. z.geschrieben összeír


e Zusammenschreibung, -, -en összeírás

zusammen/stellen, -te z., h. zusammengestellt összeállít


e Zusammenstellung, -, -en összeállítás
zu/schauen, h. néz, szemlél
r Zuschauer, -s, - néző, szemlélő (ffi)
e Zuschauerin, -, -nen néző, szemlélő (nő)

r Zuschlag, -(e)s, Zuschläge pótdíj, pótlék, felár


zuschlagfrei pótdíjmentes
zuschlagpflichtig pótdíjköteles

r Zustand, -(e)s, Zustände állapot, helyzet


zustande bringen, brachte, h. gebracht létrehoz, véghezvisz, megcsinál
zustande kommen, kam, i. gekommen létrejön, megvalósul
s Zustandebringen, -s létrehozás, végrehajtás
s Zustandekommen, -s létrejövés, létesülés, megvalósulás

zuständig für+A. illetékes, felelős vmiért


e Zuständigkeit, - illetékesség, felelősség

zuverlässig megbízható
e Zuverlässigkeit, - megbízhatóság

r Zweck, (e)s, -e cél, értelem


zwecklos céltalan, értelmetlen
zwecks céljából, végett

r Zyniker, -s, - (gr-lat.) cinikus ember (ffi)


e Zynikerin, -, -nen cinikus ember (nő)
zynisch cinikus
r Zynismus,- cinizmus, cinikus beállítódás

Igekötők
Igekötők jelentése

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk


elősegíteni.
Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német
nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani.

1. Soha el nem váló igekötők:

be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

3. Elváló igekötők:

ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el, minden más

esetben elválik

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben át-ÜBER


bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben be- HINEIN
kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben ki- HERAUS
hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben
megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben meg (hozzá-) ZU
visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben vissza-
ZURÜCK

áll stehen, stand, i. gestanden

átáll herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

feláll auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

kiáll (kibír) aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

visszaáll zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt át-UM


beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt be-EIN
felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt fel-AUF

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt ki-AUS


visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt oda-HIN


alszik schlafen, schlief, i. geschlafen

elalszik ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

kialszik aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

elalszik (későn ébred) verschlafen, verschlief, i. verschliefen

belép treten, trat, i. getreten

kilép heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

átlép übertreten, übertrat, i. übertreten

fellép herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

fellép (vki/vmi ellen) auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

lelép hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

herab/treten, trat herab, i. herabgetreten

cserél tauschen, tauschte, h. getauscht

becserél ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

átcserél um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

kicserél aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht


dob werfen, warf, h. geworfen

bedob herein/werfen, warf herein, h. hereingeworfen

hinein/werfen, warf hinein, h. hineingeworfen

kidob heraus/werfen, warf heraus, h. herausgeworfen

hinaus/werfen, warf hinaus, h. hinausgeworfen

ledob herunter/werfen, warf herunter, h. heruntergeworfen

hinunter/werfen, warf hinunter, h. hinuntergeworfen

átdob herüber/werfen, warf herüber, h. herübergeworfen

hinüber/werfen, warf hinüber, h. hinübergeworfen

eldob weg/werfen, warf weg, h. weggeworfen

dolgozik arbeiten, arbeitete, h. gearbeitet

átdolgoz um/arbeiten, arbeitete um, h. umgearbeitet

überarbeiten, überarbeitete, h. überarbeitet

bedolgoz ein/arbeiten, arbeitete ein, h. eingearbeitet

hin/arbeiten, arbeitete hin, h. hingearbeitet

feldolgoz bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet

verarbeiten, verarbeitete, h. verarbeitet

kidolgoz aus/arbeiten, arbeitete aus, h. ausgearbeitet

összedolgozik zusammen/arbeiten, arbeitete zusammen, h. zusammenge-

arbeitet
elvesz nehmen, nahm, h. genommen

elvesz vmit/vkit vmitől/vkitől weg/nehmen, nahm weg, h. weggenommen

átvesz ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

felvesz auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

emel heben, hob, h. gehoben

beemel herein/heben, hob herein, h. hereingehoben

hinein/heben, hob hinein, h. hineingehoben

leemel (leszed) herunter/heben, hob herunter, h. heruntergehoben

kiemel heraus/heben, hob heraus, h. herausgehoben

felemel auf/heben, hob auf, h. aufgehoben

átemel herüber/heben, hob herüber, h. herübergehoben

hinüber/heben, hob hinüber, h. hinübergehoben

enged lassen, ließ, h. gelassen

elenged vkit/vmit los/lassen, ließ los, h. losgelassen

elenged vkit (menni enged) fort/lassen, ließ fort, h. fortgelassen

weg/lassen, ließ weg, h. weggelassen


elenged vkit (szabadon enged) frei/lassen, ließ frei, h. freigelassen

épít bauen, baute, h. gebaut

átépít um/bauen, baute um, h. umgebaut

beépít ein/bauen, baute ein, h. eingebaut

hinein/bauen, baute hinein, h. hineingebaut

felépít auf/bauen, baute auf, h. aufgebaut

kiépít aus/bauen, baute aus, h. ausgebaut

leépít ab/bauen, baute ab, h. abgebaut

esik fallen, fiel, i. gefallen

átesik über/fallen, fiel über, i. übergefallen

herüber/fallen, fiel herüber, i. herübergefallen

hinüber/fallen, fiel hinüber, i. hinübergefallen

beesik ein/fallen,fiel ein, i. eingefallen

kiesik heraus/fallen, fiel heraus, i. herausgefallen

hinaus/fallen, fiel hinaus, i. hinausgefallen

leesik herunter/fallen, fiel herunter, i. heruntergefallen

hinunterfallen, fiel hinunter, i. hinuntergefallen

szétesik zerfallen, zerfiel, i. zerfallen

auseinander/fallen, fiel auseinander, i. auseinandergefallen


összeesik zusammen/fallen, fiel zusammen, i. zusammengefallen

él leben, lebte, h. gelebt

megél erleben, erlebte, h. erlebt

kiél sich aus/leben, lebte sich aus, h. sich ausgelebt

átél durchleben, durchlebte, h. durchlebt

fizet zahlen, zahlte, h. gezahlt

befizet ein/zahlen, zahlte ein, h. eingezahlt

kifizet aus/zahlen, zahlte aus, h. ausgezahlt

lefizet bezahlen, bezahlte, h. bezahlt

visszafizet zurück/zahlen, zahlte zurück, h. zurückgezahlt

fordul drehen, drehte, h. gedreht

átfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

megfordul sich um/drehen, drehte sich um, h. sich umgedreht

fut laufen, lief, i. gelaufen

átfut herüber/laufen, lief herüber, i. herübergelaufen


hinüber/laufen, lief hinüber, i. hinübergelaufen

befut herein/laufen, lief herein, i. hereingelaufen

hinein/laufen, lief hinein, i. hineingelaufen

felfut herauf/laufen, lief herauf, i. heraufgelaufen

hinauf/laufen, lief hinauf, i. hinaufgelaufen

lefut ab/laufen, lief ab, i. abgelaufen

szétfut auseinander/laufen, lief auseinander, i. auseinandergelaufen

összefut zusammen/laufen, lief zusammen, i. zusammengelaufen

visszafut zurück/laufen, lief zurück, i. zurückgelaufen

hoz bringen, brachte, h. gebracht

kihoz heraus/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

hinaus/bringen, brachte hinaus, h. hinausgebracht

behoz herein/bringen, brachte herein, h. hereingebracht

hinein/bringen, brachte hinein, h. hineingebracht

áthoz herüber/bringen, brachte herüber, h. herübergebracht

hinüber/bringen, brachte hinüber, h. hinübergebracht

felhoz herauf/bringen, brachte heraus, h. herausgebracht

lehoz herunter/bringen, brachte herunter, h. heruntergebracht

hinunter/bringen, brachte hinunter, h. hinuntergebracht

magával hoz mit/bringen, brachte mit, h. mitgebracht


húz ziehen, zog, h. gezogen

áthúz herüber/ziehen, zog herüber, h. herübergezogen

hinüber/ziehen, zog hinüber, h. hinübergezogen

behúz herein/ziehen, zog herein, h. hereingezogen

hinein/ziehen, zog hinein, h. hineingezogen

felhúz herauf/ziehen, zog herauf, h. heraufgezogen

hinauf/ziehen, zog hinauf, h. hinaufgezogen

kihúz heraus/ziehen, zog heraus, h. herausgezogen

hinaus/ziehen, zog hinaus, h. hinausgezogen

lehúz herunter/ziehen, zog herunter, h. heruntergezogen

hinunter/ziehen, zog hinunter, h. hinuntergezogen

összehúz zu/ziehen, zog zu, h. zugezogen

széthúz auseinander/ziehen, zog auseinander, h. auseinandergezogen

visszahúz zurück/ziehen, zog zurück, h. zurückgezogen

ír schreiben, schrieb, h. geschrieben

átír um/schreiben, schrieb um, h. umgeschrieben

beír ein/schreiben, schrieb ein, h. eingeschrieben

felír auf/schreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben

kiír heraus/schreiben, schrieb heraus, h. herausgeschrieben

leír ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben


összeír zusammen/schreiben, schrieb zusammen, h. zusammen-

geschrieben

jelent melden, meldete, h. gemeldet

bejelent an/melden, meldete an, h. angemeldet

bejelentkezik sich an/melden, meldete sich an, h. sich angemeldet

kijelent (rendőrségen) ab/melden, meldete ab, h. abgemeldet

kijelentkezik (rendőrségen) sich ab/melden, meldete sich ab, h. sich


abgemeldet

kapcsol schalten, schaltete, h. geschaltet

átkapcsol um/schalten, schaltete um, h. umgeschaltet

bekapcsol ein/schalten, schaltete ein, h. eingeschaltet

kikapcsol aus/schalten, schaltete aus, h. ausgeschaltet

lekapcsol ab/schalten, schaltete ab, h. abgeschaltet

összekapcsol zusammen/schalten, schaltete zusammen,

h.zusammengeschaltet

küld schicken, schickte, h. geschickt

átküld herüber/schicken, schickte herüber, h. herübergeschickt

hinüber/schicken, schickte hinüber, h. hinübergeschickt

beküld herein/schicken, schickte herein, h. hereingeschickt


hinein/schicken, schickte hinein, h. hineingeschickt

kiküld heraus/schicken, schickte heraus, h. herausgeschickt

hinaus/schicken, schickte hinaus, h. hinausgeschickt

szétküld verschicken, verschickte, h. verschickt

visszaküld zurück/schicken, schickte zurück, h. zurückgeschickt

mond sagen, sagte, h. gesagt

bemond, közöl an/sagen, sagte an, h. angesagt

felmond (szöveget) auf/sagen, sagte auf, h. aufgesagt

her/sagen, sagte her, h. hergesagt

vor/sagen, sagte vor, h. vorgesagt

kimond aus/sagen, sagte aus, h. ausgesagt

lemond ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

visszamond/lemond ab/sagen, sagte ab, h. abgesagt

néz schauen, schaute, h. geschaut

átnéz herüber/schauen, schaute herüber, h. herübergeschaut

hinüber/schauen, schaute hinüber, h. hinübergeschaut

benéz herein/schauen, schaute herein, h. hereingeschaut

hinein/schauen, schaute hinein, h. hineingeschaut

felnéz herauf/schauen, schaute herauf, h. heraufgeschaut


hinauf/schauen, schaute hinauf, h. hinaufgeschaut

kinéz heraus/schauen, schaute heraus, h. herausgeschaut

hinaus/schauen, schaute hinaus, h. hinausgeschaut

lenéz herunter/schauen, schaute herunter, h. heruntergeschaut

hinunter/schauen, schaute hinunter, h. hinuntergeschaut

szétnéz sich um/schauen, schaute sich um, h. sich umgeschaut

pakol packen, packte, h. gepackt

bepakol ein/packen, packte ein, h. eingepackt

összepakol zusammen/packen, packte zusammen, h. zusammengepackt

próbál probieren, probierte, h. probiert

felpróbál an/probieren, probierte an, h. anprobiert

auf/probieren, probierte auf, h. aufprobiert

kipróbál aus/probieren, probierte aus, h. ausprobiert

rak laden, lud, h. geladen

átrak um/laden, lud um, h. umgeladen

überladen, überlud, h. überladen

felrak auf/laden, lud auf, h. aufgeladen

kirak aus/laden, lud aus, h. ausgeladen


lerak ab/laden, lud ab, h. abgeladen

száll steigen, stieg, i. gestiegen

beszáll ein/steigen, stieg ein, i. eingestiegen

kiszáll aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen

leszáll herab/steigen, stieg herab, i. herabgestiegen

átszáll um/steigen, stieg um, i. umgestiegen

vág schneiden, schnitt, h. geschnitten

átvág durch/schneiden, schnitt durch, h. durchgeschnitten

bevág (bemetsz) ein/schneiden, schnitt ein, h. eingeschnitten

kivág (eltávolít) aus/schneiden, schnitt aus, h. ausgeschnitten

heraus/schneiden, schnitt heraus, h. herausgeschnitten

levág (lemetsz) weg/schneiden, schnitt weg, h. weggeschnitten

összevág (darabokra) zerschneiden, zerschnitt, h. zerschnitten

választ wählen, wählte, h. gewählt

kiválaszt aus/wählen, wählte aus, h. ausgewählt

heraus/wählen, wählte heraus, h. herausgewählt

vesz nehmen, nahm, h. genommen


átvesz übernehmen, übernahm, h. übernommen

bevesz ein/nehmen, nahm ein, h. eingenommen

felvesz (felemel) auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen

kivesz heraus/nehmen, nahm heraus, h. herausgenommen

levesz herunter/nehmen, nahm herunter, h. heruntergenommen

TAGADÁS

Normál esetben, ha a NICHT nem


hangsúlyos.

Er liest nicht.
Er liest den Brief nicht.
Er will den Brief nicht lesen.
Er hat den Brief nicht gelesen.
Er hat den Brief nicht lesen können.
Ha a NICHT hangsúlyos.

Er liest nicht den Brief, sondern die Zeitung.


Er will nicht den Brief, sondern die Zeitung lesen.
Er hat nicht den Brief, sondern die Zeitung gelesen.
Er hat den Brief nicht seinem Bruder, sondern seiner
Schwester gegeben.

NICHT Használata

Ha NICHT a mondat végén áll, akkor az állitmányt (igét)


és ezzel az egész mondatot tagadja (Rita raucht
NICHT.); ha az állítmány névszói része (Das Haus ist
NICHT gross.) vagy más mondatrész előtt áll (NICHT
die Eltern, sondern die Studenten lernen.), akkor
csak az utána álló mondatrészt tagadja.

KEIN Használata
A KEIN mindig csak a főnév előtt áll a mondatban,
hasonlóan mint az EIN, ahhoz hasonlóan is kell
ragoznunk. A KEIN az EIN-nel ellentétben
többesszámban is használható.
A KEIN tagadó hatása az utána álló főnévre vonatkozik.
Tagadhatunk vele egész mondatot (KEIN Eltern
lernen.) vagy csak bizonyos MONDATRÉSZT tagad.
(Ich trinke KEIN Bier, ich kaufe lieber Wein.)

Tagadás nyomatékosítása
A tagadást a következő szavakkal nyomatékosíthatjuk:
durchaus, gar, absolut.

Ich mache gar nichts.


Absolut nichts habe ich gesagt.

Tagadó szavak

keiner senki

niemand senki

nichts semmi

nie, niemals soha

nirgends, nirgendwo sehol

nirgendwoher, nirgendher sehonnan

nirgendwohin, nirgendhin sehová

keinerlei semmilyen, semmiféle

null semmilyen, semmi


gar nicht egyáltalán nem

nichts semmi

überhaupt nicht egyáltalán nem

keinesfalls semmi esetre sem

keineswegs semmiképpen

kaum alig

....ist alle.. elfogyott

weder.... noch sem....sem

Tagadás szóképzőkkel
UN- -talan, telen UNglücklich (boldogtalan)

-FREI -mentes bleiFREI (ólommentes)

-LOS -talan, telen arbeitsLOS (munkanélküli)

-ARM -szegény fettARM (zsírszegény)

Nincs kettős tagadás

Magyarban több szót is tagadhatunk egyszerre


(soha senki, soha semmit), a német az ilyen
esetekben csak az első szót tagadja:

nie jemand soha senki(t)

nie etwas soha semmi(t)


nirgends etwas sehol semmi(t)

niemand etwas senki semmit

Rendhagyó igék:
az ige 3. alakja (Partizip jelentés
főnévi igenév egyszerű múlt Perfekt), összetett múlt
(Infinitiv) (Imperfekt/ (Bedeutung)
Präteritum) (Perfekt)

an|bieten bot an h. angeboten meg-/felkínál

an|rufen rief an h. angerufen felhív telefonon

an|fangen (ä) fing an h. angefangen elkezd(ődik)

an|kommen kam an i. angekommen megérkezik

an|ziehen zog an h. angezogen felöltöztet

auf|stehen stand auf i. aufgestanden felkel

aus|gehen ging aus i. ausgegangen szórakozni megy

aus|steigen stieg aus i. ausgestiegen kiszáll

backen (ä) buk/backte h. gebacken süt (húst)


befehlen (ie) befahl h. befohlen parancsol

beginnen begann h. begonnen elkezd(ődik)

beißen biss h. gebissen harap

bekommen bekam h. bekommen kap

(ver)bergen (ver)barg h. (ver)borgen (el)rejt

betrügen betrog h. betrogen becsap

bewegen bewog h. bewogen indít


vmire,motivál

biegen bog h. gebogen hajlít

bieten bot h. geboten nyújt, kínál

binden band h. gebunden (meg)köt

bitten bat h. gebeten kér

blasen (ä) blies h. geblasen fújni

bleiben blieb i. geblieben marad

bringen brachte h. gebracht hoz

brechen (i) brach h. gebrochen eltör valamit

brechen (i) brach i. gebrochen valami eltörik

brennen brannte h. gebrannt ég

denken dachte h. gedacht gondol

(ein|)dringen drang (ein) i. (ein)gedrungen be-/áthatol

dürfen (darf) durfte h. gedurft szabad (csinálni

ein|biegen bog ein i. eingebogen bekanyarodik


ein|laden (ä) lud ein h. eingeladen meghív

ein|schlafen schlief ein i. eingeschlafen elalszik


(ä)

ein|steigen stieg ein i. eingestiegen beszáll vhová

empfangen empfing h. empfangen fogad


(ä)

empfehlen empfahl h. empfohlen ajánl


(ie)

empfinden empfand h. empfunden érez,észlel vmit

erlöschen (i) erlosch i. erloschen elalszik a tűz

erschrecken erschrak i. erschrocken megijed


(i)

essen (i) aß h. gegessen eszik

fern|sehen sah fern h. ferngesehen TV-t néz


(ie)

fahren (ä) fuhr h. gefahren vezet

fahren (ä) fuhr i. gefahren utazik

fallen (ä) fiel i. gefallen esik

fangen (ä) fing h. gefangen (meg)fog,(el)kap

finden fand h. gefunden talál

fliegen flog i. geflogen repül

fliehen foh i. geflohen menekül

fließen floß i. geflossen folyik

fressen fraß h. gefressen zabál,állat eszik


frieren fror h./i. gefroren fázik/megfagy

geben gab h. gegeben ad

gehen ging i. gegangen megy

gelingen gelang i. gelungen sikerül

gelten (i) galt h. gegolten érvényes

genesen genas i. genesen gyógyul

genießen genoß h. genossen élvez

geschehen(ie) geschah i. geschehen történik

gewinnen gewann h. gewonnen nyer

gießen goss h. gegossen önt, tölt

graben grub h. gegraben ás

greifen griff h. gegriffen megragad,


(meg)fog

haben (hat) hatte h. gehabt birtokol vmit,


van neki

halten (ä) hielt h. gehalten tart

hängen hing h. gehangen lóg, függ

heben hob h. gehoben emel

heißen hieß h. geheißen hívják vhogyan

helfen (i) half h. geholfen segít

kennen kannte h. gekannt ismer

klingen klang h. geklungen cseng, kong


kommen kam i. gekommen jön

können konnte h. gekonnt tud (csinálni),


(kann) (csinál)hat,-het

laden lud h. geladen megrak,


megterhel

lesen (ie) las h. gelesen olvas

liegen lag h. gelegen fekszik

lassen (ä) ließ h. gelassen hagy

laufen (äu) lief i. gelaufen fut

leiden litt h. gelitten szenved

leihen lieh h. geliehen kölcsönöz

lügen log h. gelogen hazudik

meiden mied h. gemieden kerül vkit/vmit

messen maß h. gemessen mér (távolságot)

müssen musste h. gemusst kell (csinálnia)


(muss)

mögen (mag) mochte h. gemocht szeret (csinálni)

nehmen (i) nahm h. genommen fog, vesz

nennen nannte h. genannt nevez

raten (ä) riet h. geraten tanácsol

reiten ritt h./i. geritten lovagol

rennen rannte i. gerannt rohan

rufen rief h. gerufen kiált, hív


schaffen schuf h. geschaffen teremt

scheinen schien h. geschienen 1.fénylik, süt(a


Nap) 2.úgy tűnik

schieben schob h. geschoben tol

schießen schoss h. geschossen lő

schlafen (ä) schlief h. geschlafen alszik

schlagen schlug h. geschlagen üt, ver

schließen schloss h. geschlossen zár

schmelzen (i) schmolz/schmelzte i. olvad


geschmolzen/geschmelzt

schneiden schnitt h. geschnitten vág

schreiben schrieb h. geschrieben ír

schreien schrie h. geschrien kiabál

schreiten schritt i. geschritten lép(ked)

schweigen schwieg h. geschwiegen hallgat

schwimmen schwamm h/i. geschwommen úszik

schwören schwor h. geschworen esküszik

sehen (ie) sah h. gesehen lát, néz

sein (ist) war i. gewesen van (=létige)

singen sang h. gesungen énekel

sinken sank i. gesunken süllyed

sitzen saß h. gesessen ül


sollen (soll) sollte h. gesollt kell (csinálni)

sprechen (i) sprach h. gesprochen beszél

stehen stand h. gestanden áll

springen sprang i. gesprungen ugrik

stechen (i) stach h. gestochen megcsíp

stehlen (ie) stahl h. gestohlen lop

steigen stieg i. gestiegen emelkedik

sterben (i) starb i. gestorben meghal

stinken stank h. gestunken bűzlik

stoßen (ö) stieß h. gestoßen lök

streichen strich h. gestrichen 1.simít 2.mázol


3. kihúz, kitöröl

streiten stritt h. gestritten veszekedik

rufen rief h. gerufen hív, kiabál

tragen (ä) trug h. getragen hord,visel,cipel

treffen (i) traf h. getroffen találkozik

treiben trieb h. getrieben űz, hajt

treten (i) trat h. getreten tapos, tipor

treten (i) trat i. getreten lép,jár,megy

trinken trank h. getrunken iszik

um|steigen stieg um i. umgestiegen átszáll

vergessen (i) vergaß h. vergessen elfelejt


verlassen verließ h. verlassen elhagy vkit/vmit

verlieren verlor h. verloren elveszít vmit/vkit

verstehen verstand h. verstanden (meg)ért

wachsen wuchs i. gewachsen nő

waschen (ä) wusch h. gewaschen mos

wissen wusste h. gewusst tud vmit, vmiről

wollen (will) wollte h. gewollt akar

ziehen zog h. gezogen húz

zwingen zwang h. gezwungen kényszerít

Das könnte Ihnen auch gefallen