Sie sind auf Seite 1von 18

Written by sowa (ª) 15. 3. in category Recognition, read: 37

y sowa (ª) 15. 3. in category Recognition , read: 37 15.11.2005 Stefan Kosiewski : Bli

15.11.2005 Stefan Kosiewski: Bliøej Pana Boga, niø biblijnej Ziemi

úwiÍtej ñ o polskiej racji stanu

ø biblijnej Ziemi ú wi Í tej ñ o polskiej racji stanu Stefan Kosiewski udost Í

polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej

do dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoúci wiele wspÛlnego z polsk racj stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w Iranie pod dowÛdztwo amerykaÒskich genera˘Ûw jest tak samo proste (prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siÍ na ochotnika do cudzego wojska, do Legi Cudzoziemskiej na øo˘dzie francuskim, albo do jednostek na øo˘dzie Berlina, dziú ale i w czasach archaicznych

Militaryzacja

cymi wydarzeniami na Ukrainie ñ o ú wiadczy ˘ This PDF created with the FREE RoboPDF

Buy RoboPDF

Witaj Stefan Kosiewski, TwÛj komentarz: " Militaryzacja polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie

Witaj Stefan Kosiewski,

TwÛj komentarz:

"

Militaryzacja

polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej do

 

dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoúci wiele wspÛlnego z

 

polsk racj stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w

Iranie pod dowÛdztwo amerykaÒskich genera˘Ûw jest tak samo proste

 

(prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siÍ na ochotnika do cudzego wojska, do

Legi Cudzoziemskiej na øo˘dzie francuskim, albo do jednostek na øo˘dzie Berlina,

   

dziú ale i w czasach archaicznych

"

 

dotycz cy artyku˘u Siemoniak: miÍdzynarodowa brygada bez zwi zku z bieø cymi wydarzeniami zosta˘ opublikowany i jest dostepny tutaj. Bardzo dziÍkujemy za skorzystanie z naszych us˘ug.

Administracja Forum

Buy RoboPDF

Afganistanie w 2007 roku zgodnie z ustaleniami Drogi Panie In ø ynierze, Premier Kazimierz Marcinkiewicz

Afganistanie w 2007 roku zgodnie z ustaleniami

Drogi Panie Inøynierze,

Premier Kazimierz

Marcinkiewicz zapowiedzia˘

stworzenie brygady

ekspedycyjnej zdolnej do

dzia˘ania za granic ;

doprowadzimy

do pe˘nego

sukcesu nasz misjÍ

wojskow w Iraku,

przejmiemy dowÛdztwo

operacji NATO w

Polska bÍdzie

nadal aktywnym i solidarnym cz˘onkiem Sojuszu PÛ˘nocnoatlantyckiego i

europejskich struktur obronnych

Obecne

wyzwania polityki úwiatowej, takie jak globalizacja, czy terroryzm,

narzucaj úcis˘y sojusz pomiÍdzy Uni Europejsk i USA. Jest on podstawowym

warunkiem globalnej stabilizacji. Polska moøe odegrapowaøn rolÍ w tym

zbliøeniu ñ zauwaøy˘ premier Marcinkiewicz stwierdzaj c: To wymÛg polskiej

racji stanu.

Scena polityczna w Polsce nie wysch˘a jeszcze od ˘ez po tragikomicznych sporach o

dziadka Dawidowskiego, ktÛry nie wiadomo wreszcie, czy by˘ gdaÒskim ydem

powo˘anym do Wehrmachtu, czy tylko bratem dziadka jednego z 16-tu kandydatÛw

na kasowe stanowisko w III jeszcze RP?

Odgrzebywanie militariÛw tudzieø anachroniczne grzebanie w papierach czy

skierowaniach do logopedy nie zast pi myúlenia politycznego, bo czymøe jest owa

polska racja stanu, o ktÛrej duøo tr b tr bi, ale od ktÛrej ma˘o siÍ przewraca

jerychoÒskich murÛw przemilczenia.

Jeøeli bowiem przyj , øe polsk racj stanu jest dzia˘anie militarne za granic Polski brygady ekspedycyjnej z˘oøonej z m˘odych PolakÛw, zgodnie z ustaleniami sojuszniczymi tak, by Polska mia˘a odegrapowaøn rolÍ w zbliøeniu miÍdzy USA a Uni Europejsk , to czy Polska mieúci siÍ - w tym wyeksponowanym myúleniu ñ bardziej w ramach Unii Europejskiej, czy moøe bardziej miÍdzy Stanami Zjednoczonymi a Uni Europejsk ?

Inaczej mÛwi c: czy Polska jest takim samym, normalnym i integralnym cz˘onkiem NATO oraz Unii Europejskiej - ze swoimi zapisanymi prawami i obowi zkami - jak Niemcy i Francja? Czy moøe ma byw NATO i w Unii Europejskiej, a takøe trochÍ poza Uni Europejsk , jak Turcja i Norwegia?

Bo jeúli Polska zawar˘a traktat, ktÛry j obowi zuje, to w tym traktacie jasno zosta˘y okreúlone warunki funkcjonowania Polski, tegoø traktatu i Unii Europejskiej. Wszystko zaú, co ponadto - jest zwyk˘ym mnoøeniem bytÛw, nieprzemyúlanym odczytywaniem skompilowanych tekstÛw nie na temat.

Buy RoboPDF

Wracaj c za ú do tematu: polskie wojsko i polska racja stanu. Wypada zgodzi „

Wracaj c zaú do tematu: polskie wojsko i

polska racja stanu. Wypada zgodzisiÍ z

panem premierem: wysy˘ani dotychczas z

Polski za granicÍøo˘nierze nie byli zdolni do

dzia˘ania za granic , przynosili tylko Polsce

wstyd. Zdolni byli jedynie do fotografowania

siÍ z flag amerykaÒsk przed zdobytym

pomnikiem Saddama, a ich oficerowie dawali

siÍ zawsze g˘upio nakrywaz kasowan

gotÛwk . Bumarowskie czo˘gi nie potrafi˘y

nawet rozjechana py˘ glinianych tabliczek z

pismem klinowym sprzed czterech tysiÍcy lat,

zostawia˘y w piachu úlady dostrzegane go˘ym

okiem przez dziennikarzy z Zachodu.

Militaryzacja polskiej polityki zagranicznej i bezwarunkowe oddawanie jej do

dyspozycji interesom strategicznym USA nie ma z pewnoúci wiele wspÛlnego z

polsk racj stanu. Tworzenie brygady ekspedycyjnej i oddawanie jej w Syrii, czy w

Iranie pod dowÛdztwo amerykaÒskich genera˘Ûw jest tak samo

proste (prostoduszne?), jak proste jest zapisywanie siÍ na ochotnika do cudzego

wojska, do Legi Cudzoziemskiej na øo˘dzie francuskim, albo do jednostek na øo˘dzie

Berlina, dziú ale i w czasach archaicznych.

A w Berlinie trzy tzw. partie ludowe (CDU, CSU i SPD) zawar˘y dopiero co umowÍ

koalicyjn , ktÛra w˘aúnie w czÍúci dotycz cej polityki zagranicznej budzi bardzo

powaøne zastrzeøenia lewicowej (DIE LINKE) opozycji. Zw˘aszcza zg˘aszanie

pretensji do realizowania za pomoc militarnych úrodkÛw rzekomych Ñniemieckichî,

Ñnarodowychî, Ñøywotnychî czy Ñstrategicznychî interesÛw. Zamiast do

przewidzianej konstytucj RFN obrony kraju, Bundeswehra ma stasiÍ w pierwszym

rzÍdzie instrumentem do ÑmiÍdzynarodowego zapobiegania konfliktom i do interwencji kryzysowychî.

Niemcy nie potrafi zrozumie, dlaczego partie koalicyjne postanowi˘y w Berlinie, øe wspÛ˘praca z USA ma byÑszczegÛlnie waøna dla dojrza˘ego stosunku miÍdzy úwiatem islamskim a Zachodemî oraz dla Ñzabezpieczenia pokoju i stabilnoúci na Bliskim i rodkowym Wschodzieî. W tym w˘aúnie regionie krytyczna obserwacja w stosunku do poczynaÒ rz du USA wydaje siÍ Niemcom szczegÛlnie niezbÍdna. Czy Polakom wiÍc ma przyjúz ˘atwoúci zrozumienie, dlaczego to niby wymogiem polskiej racji stanu ma bytworzenie brygad ekspedycyjnych zdolnych do dzia˘ania za granic ? W ramach zobowi zaÒ sojuszniczych z USA, a moøe i z Bundeswer ñ do realizowania Ñnarodowychî, Ñøywotnychî, Ñstrategicznychî czy ÑniemieckichîinteresÛw?

Zbyt ˘atwo chyba jednak przychodzi Polakom ñ jak w expose premiera ñ wyobraøa

sobie polskie wojsko w ramach europejskich struktur obronnych

ktÛrych

, i Holendrzy odrzucili przecieø projekt Konstytucji

jakoú jeszcze nie ma, bo

Francuzi

Buy RoboPDF

dla Unii Europejskiej a razem z nim wszystkie neoliberalne pomys˘y tzw. strategii

europejskiej, ktÛre mia˘y prowadzido budowy si˘ zbrojnych Unii Europejskiej.

Premier Miller i prezydent Kwaúniewski oddali juø raz polskie wojsko pod komendÍ

USA, nie licz c siÍ z prawem miÍdzynarodowym, narodem polskim, ani z polsk racj

stanu, ktÛrej bliøej jednak chyba Pana Boga, niø biblijnej Ziemi wiÍtej.

Z szacunkiem, pozdrowieniami

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem, 15.11.2005

Stefan Kosiewski Frankfurt nad Menem, 15.11.2005 KONSERWATYSTA BÛg, NarÛd, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na

KONSERWATYSTA BÛg, NarÛd, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta

na úwiat - od 1999 jako biuletyn Konserwatysta Ma˘opolski

ISSN 1773-3946 czwartek, 17 listopada 2005 czy Rz d RP

otacza tak sam opiek polskie firmy dzia˘aj ce w Iraku, jak

rz d RFN otacza niemieckie firmy?

interesy w Iraku, bo posiadaj poparcie swojego rz du -

Exportkreditgarantien des Bundes (Hermesdeckungen).

Niemieckie firmy robi

Czy Rz d Rzeczypospolitej Polskiej otacza tak sam opiek

polskie firmy dzia˘aj ce w Iraku, jak rz d RFN otacza

dzia˘aj ce tam niemieckie firmy?

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem, 17.11.2005

Datum: 17.11.2005

Deutschland hat als eines der ersten OECD-L‰nder mit dem irakischen Finanzministerium

und der Trade Bank of Iraq (TBI) ein neues Rahmenabkommen ¸ber die Gew‰hrung von

staatlichen Exportkreditgarantien ("Hermesdeckungen") geschlossen. Der im Auftrag des

Bundesministeriums f¸r Wirtschaft und Arbeit von der Euler Hermes Kreditversicherungs-

AG unterzeichnete Vertrag schafft eine verfahrensm‰flige Grundlage f¸r neue Deckungsmˆglickeiten f¸r den Irak. Mit diesem Schritt unterstreicht die Bundesregierung ihren Willen, den Wiederaufbau des Iraks auch durch Verbesserung der Risikoabsicherung f¸r deutsche Unternehmen zu fˆrdern.

Unter dem Rahmenabkommen sind Deckungen f¸r kurzfristige Exportgesch‰fte mit dem Irak grunds‰tzlich mˆglich, sofern ein Akkreditiv der TBI vorliegt und das Finanzministerium des Iraks sowie die TBI best‰tigen, dass ein Gesch‰ft unter das neue Rahmenabkommen fallen soll. Die Bundesregierung macht die Vergabe von Exportkreditgarantien im Einzelfall von einer sorgf‰ltigen Pr¸fung der jeweiligen Risiken abh‰ngig. Ziel ist es, schrittweise Erfahrung mit dem Abkommen zu sammeln. Um das Potential des Abkommens nutzen zu kˆnnen, ist eine positive Einsch‰tzung der weiteren finanzpolitischen Entwicklungen des Iraks entscheidend. Der geplante Abschluss des bilateralen Umschuldungsabkommens noch in diesem Jahr ist hierbei ein wichtiger Baustein.

Weitere Informationen im Internet unter www. exportkreditgarantien.de oder unter der Telefonnummer 040-88349192.

Buy RoboPDF

wrogo zlikwidowany blog: http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=742 Mittwoch, 16. November 2005 CZTERY FILARY - o doktrynie

wrogo

zlikwidowany blog:

http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=742

Mittwoch, 16. November 2005

CZTERY FILARY - o doktrynie obronnej RP

Von direktion, 15:13

Stefan Kosiewski: Wehrpafl - Ksi øeczka Wojskowa

15:13 Stefan Kosiewski: Wehrpafl - Ksi ø eczka Wojskowa Republika Czeska nie zamierza na razie uczestniczy

Republika Czeska nie zamierza na razie uczestniczyw nowym

amerykaÒskim systemie przeciwrakietowym, a rozmowy na ten temat "nie

wysz˘y poza p˘aszczyznÍ ekspertÛw" - oúwiadczy˘ we wtorek rzecznik

czeskiego ministerstwa obrony Andrej Czirtek. Zdementowa˘ tym samym

doniesienie Ñgazety wyborczejî, jakoby poza Polsk takøe WÍgry i Czechy mia˘y

ochotÍ na udzia˘ w tych kosztownych zbrojeniach.

agencjami: PAP i dpa, przez dziennik ÑRzeczpospolitaî (2005.11.15 17:35) kaøe

przypomnie, iø Czechy nie wesz˘y takøe m.in. do tzw. Grupy Bojowej utworzonej w

2004 r. decyzj rz dÛw: Niemiec, Polski, Litwy, £otwy i S˘owacji, [Grupy Bojowe UE

warunkuj postÍpowania politykÛw zatrudnianych w Polsce do wype˘niania zadaÒ

rz dowych, to co nakazuje kupowanie samolotÛw, ktÛrymi nikt nie lata? Co

wymusza˘o na Polsce udzia˘ w realizacji tzw. Europejskiej Polityki BezpieczeÒstwa i

Obrony (European Security and Defence Policy ñ ESDP), rÛwnolegle obok udzia˘u w

NATO? Co wprowadzi˘o do myúlenia politykÛw w Polsce dualizm, ktÛrego pomieszania i konsekwencji nie s w stanie poj z raportÛw kilkunastu pracownikÛw cywilnych i wojskowych oddelegowanych do rÛønych komitetÛw i agend europejskich?

Wiadomoúta, przekazana za

Jeøeli wiÍc rachunek ekonomiczny i øelazna logika nie

Ministerstwo Obrony Narodowej mÛwi w tej sytuacji ñ to tak dla przyk˘adu - na stronach internetowych rz du RP o ñ o utworzonej w 1948 r. Unii Zachodniej, przekszta˘conej w 1954 r. w UniÍ Zachodnioeuropejsk (UZE), øe po okresie marginalizacji UZE, dosz˘o do jej Ñfaktycznego uúpieniaî. A przecieø UZE mia˘a bystruktur wojskow , a nie loø masoÒsk , ani tajnym agentem, tzw. kretem, ktÛrych aktywnoúunieruchamia siÍ tym w˘aúnie s˘owem, magicznym zaklÍciem nic nie wyjaúniaj cym a t˘umacz cym wszystko.

PublikacjÍ, o ktÛrej mowa usypia (koÒczy?) stwierdzenie: Popieramy wszelkie rozwi zania usprawniaj ce mechanizmy wspÛ˘pracy w dziedzinie bezpieczeÒstwa miÍdzy Uni a Sojuszem PÛ˘nocnoatlantyckim, ktÛre zapewnimaj przejrzystoúoraz zapobiec zbÍdnej duplikacji podejmowanych dzia˘aÒ.

Buy RoboPDF

Takie zakoÒczenie podobamusi siÍ nie tylko wojsku, chotemu szczegÛlnie, choby

za uøyte pojÍcie ÑzbÍdnej duplikacjiî, bo kojarzysiÍ musi ono w szeregach

wojskowych nieodparcie z jedn nog , ktÛr zaspana doktryna wojskowa pakuje

uparcie od kilku lat rÛwnoczeúnie w dwie nogawki.

Rz d Republiki Czeskiej przyj ˘ najwidoczniej do wiadomoúci, øe Traktat

Konstytucyjny, pod ktÛry by˘ya skrojona ca˘a ta tzw. Strategia Europejska, zosta˘

odrzucony i pogrzebany, i to przynajmniej w dwÛch paÒstwach cz˘onkowskich.

Wrogo zlikwidowany blog:

Í w wyborach na prezydenta RP. Wrogo zlikwidowany blog:

http://www.blog.de/main/index.php/azeta/2005/11/17/4_ry_filary_o_doktrynieob

ronnej_rp~314126

Buy RoboPDF

General Petelicki, Tatarzyn FO39 ZR31 Komu Tranzyt Wenus zapowiada ú mier „ przed 2017 r.?

General Petelicki, Tatarzyn FO39 ZR31

Komu Tranzyt Wenus zapowiada úmierprzed 2017 r.?

Jaruzelski od kilkunastu lat cierpi nieskutecznie na raka, Kiszczak Tranzyt Wenus 2012. S.K.: Zniweczona rzeczywistoú, wtaj. 29 st. symb. Written by european magazine (ª) 3. 6. in category Recognition, read: 86

Stefan Kosiewski @Micha˘ Jaúniok - Czy Jaúniok

to Ciemniok? Co za dureÒ

dekonspiruje swoje w˘asne dziecko w grupie, gdzie nie

wierzy siÍ i s˘usznie w to, øe

Buy RoboPDF

gen. Petelicki pope ˘ ni ˘ samobÛjstwo? Bo przecie ø normalnie oficer w Polsce jak

gen. Petelicki pope˘ni˘ samobÛjstwo?

Bo przecieø normalnie oficer w Polsce

jak juø ma przekrÍtÛw dosyoraz chce

siÍ dla protestu zabi, to nie mÛwi nic,

nie rzuca siÍ, nie zostawia listu

protestacyjnego, lecz Öwk˘ada po cichu

zimn lufÍ pistoletu w usta, zaciska lufÍ

(jak dziecko czopek przeciwgor czkowy)

mocno zÍbami i strzela sobie z ca˘ej si˘y

w policzek.

Potem øyje taka ofiara zamachu jak u

Pana Boga za piecem zachowuj c 100

proc. poborÛw i sortÛw mundurowych

d˘ugo i szczÍúliwie, trzynastki,

czternastki a dorabia jeszcze prowadz c

prywatn firmÍ, bo nikt nie úmie

podejrzewagenera˘a Wojska Polskiego,

czy prokuratora wojskowego o hucpÍ

øydowsk , prÛbÍ zrobienie z PolakÛw

baranÛw.

Genera˘ Petelicki zaczyna˘ karierÍ

typowo dla podobnych do niego, od

prostego ubowca, pracowicie szpiclowa˘

ambasadora i pracownikÛw ambasad PRL-u, potem szpiegowa˘ PoloniÍ, tzn.

PolakÛw, ktÛrych øydokomuna przeúladowa˘a wczeúniej w kraju.

Po Magdalence dla dobrego ubowca szanse w ojczyÍnie otworzy˘y siÍ na ca˘ego, by˘y

dojúcia do pos˘Ûw i rz du, by˘a decyzja i wielka kasa, a potem pojawi˘a siÍ kontrola i

ten minister od ubowcÛw, ktÛry chadza˘ we swetrze do prezydenta Kwaúniewskiego i

powiedzia˘ niewinnie: B£OTO na ca˘e to szambo, ktÛre kontrola ta wykry˘a w Gromie

i taki z Petelickiego by˘ bohater narodowy, jak z DzierøyÒskiego by˘ podobno Polak.

G˘upi by˘, bo da˘ siÍ g˘upio wywo˘az mieszkania do piwnicy na dwie godziny przed meczem, ktÛrego wyniku albo jeszcze nie zna˘, albo nie by˘ w Polsce ustawiany wynik tego meczu dla potrzeb zrobienia kasy na ludziach obstawiaj cych w totalizatorach sportowych przy kasach w rÛønych dziwnych krajach. Dziwne by to by˘o zwaøywszy, øe chyba ponad 70 (s˘ownie siedemdziesi t osÛb z PZPN-u zaaresztowa˘ ze ustawianie wynikÛw prokurator, a Lato na to jak na lato po przewalonym EURO 2012 idzie jeszcze w zaparte i zamiast uznasiÍ za niekompetentnego do wszystkiego, jak europose˘ Czarnecki chce siÍ zajmowapi˘karstwem, bo ma doúwiadczenie miÍdzynarodowe; robi˘ w Strefie Gazy za tzw. bezstronnego obserwatora na zamÛwienie Jeruzalem, kiedy trwa˘o øydowskie bombardowanie osiedli arabskich.

Normalka jest wtedy, kiedy jest prosta moøliwoúdo zrobienia kasy i przekrÍt ogromny a prosty, øe g˘upi by na to nie wpad˘, wiÍc jak ma do tego dojúprokurator, ktÛry chce przecieø jeszcze poøyi dlatego nie chce widziena oczy spisu lokatorÛw tego bloku, w ktÛrym Petelicki osiad˘ na spokojn staroúz rodzin . EmerytÛw z resortÛw si˘owych, ktÛrych staby˘o na wykupienie mieszkania w tym samym bloku co i ofiara samobÛjstwa kupi˘a wczeúniej tak m drze i przewiduj co, jak potrafi tylko

Buy RoboPDF

agent rasowy, ktÛry kaødego i wszystko umie wyúledzi, lecz nie jest w stanie

pomyúle, øe za nim teø ktoú moøe chodzii zjechaz GÛry t sam wind .

Dlatego miejsca parkingowe wybiera dla bezpieczeÒstwa swoich bliskich tak, øeby nie

by˘y w polu widzenia kamer ochrony, za ktÛr sam p˘aci. Gdyø sprawc cudzych

nieszczÍúca˘e øycie by˘ on, agent wywiadu, oficer tajnych s˘uøb, genera˘ jednostki na

specjalnych papierach. On krytykowa˘ wszystkich innych pryncypialnie w Telewizji

Trwam i dyktowa˘ w listach otwartych Tuskowi, kogo premier ma mianowana

stanowiska, ktÛre Polska musia˘a zlikwidowa, bo Lech KaczyÒski podpisa˘ przecieø

za namow brata i Ojca úw. jp2 Traktat LizboÒski i rÛøne inne dokumenty, ktÛre

Niemcom teø nakazuj ograniczenie zbrojeÒ i likwidacjÍ wojska, wiÍc Niemcy, np.

produkuj czo˘gi Leopardy dla paÒstw afrykaÒskich, a ˘odzie podwodne dla Izraela.

Ten zaú by˘ tak m dry i bohaterski, øe chcia˘ za Boga samego tylko dobra ojczyzny,

gdyø widzia˘ siÍ przecieø po tzw. zamachu w SmoleÒsku w roli kandydata na

prezydenta po Komorowskim. Ziobro za bardzo zacz ˘ KaczyÒskiemu urastana

konkurenta w partii i zas˘uøy˘ siÍ tym samym na odstÍpstwo, wypad˘ przy tym g˘upio

Ojcu Dyrektorowi z roli Nadziei Narodu. Tak to ob˘Ídnie i prosto historia uk˘ada siÍ

w g˘owach

ubowcÛw.

Zachodzi wobec tego pytanie: Czy Jaúniok nie chce mienic z ubowcami wspÛlnego,

czy tylko odcina siÍ od z˘oczyÒcÛw zamieszczaj c fotkÍ z dzieciakiem swym na

ramionach jak gdyby by˘ Ciemniok, ktÛry tym szlabanem zamyka drogÍ kariery

swemu w˘asnemu dziecku? A moøe jest Jaúniok tak samo bezmyúlny jak Sergiusz, czy

dajmy na to Boles˘aw Piasecki, bo przecieø jeden i drugi z˘ama˘ jakieúøycie dla

samego tylko honoru organizacji.

Samochwa˘a podobny nie tylko przez tÍ ludzk s˘aboúdo tzw. detektywa

Rutkowskiego, nie wypowiada˘ siÍ chyba nigdy na temat doktryny obronnej RP, nie

pisa˘ ksi øek z dziedziny wojskowoúci, jak choby gen. Kukiel, wiÍc nie wiadomo, czy

oprÛcz samego tylko zbierania pojedynczych, wywiadowczych informacji o ludziach i

zdarzeniach z udzia˘em poszczegÛlnych ludzi przenosi˘ siÍ czasem jeszcze na piÍtro,

gdzie GÛra dokonuje analiz meldunkÛw nades˘anych przez szarych agentÛw

wywiadu, ktÛrzy wszak winni øyw przekonaniu, øe wiecznie bÍdzie dzioba, i to na

wszystkie strony, bo wszystkim siÍ tak wiecznie udaje, a rosÛ˘ to jest tylko taka zupa z proszku z chemicznymi dodatkami do smaku.

Podobny/ pachoøij do KukliÒskiego, by˘øydokomunista, ktÛry ca˘e øycie szpiclowa˘ swoich.

Historia literatury øydowskiej dla dzieci w Polsce zna postasamochwa˘y i bohatera, ktÛry bardzo duøo pyskowa˘, a w rzeczy samej nie zrobi˘ niczego dla dobra Ojczyzny, bo go Tatarzyn za ˘eb trzyma˘, dopÛki ktoú wreszcie nie kropn ˘.

SzczÍúBoøe

Z Frankfurtu nad Menem mÛwi˘ Stefan Kosiewski

Bo ø e Z Frankfurtu nad Menem mÛwi ˘ Stefan Kosiewski Stefan Kosiewski Jaruzelski mÛwi: Zdzis

Jaruzelski

mÛwi: Zdzis˘aw KrasnodÍbski, Pawe˘ Lisicki, Jan Pospieszalski, Bronis˘aw

Wildstein, Ecce homo, Piotr Zaremba, Rafa˘ Ziemkiewicz, Tomasz Sakowicz

Buy RoboPDF

Napsal sowa (») dnes v kategorii PDO , přečteno: 4 4×

Napsal sowa (») dnes v kategorii PDO, přečteno: 4

Kryzys rzadowy w Polsce PDO439 premier szydlo z korka HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh Macierewicz na PENIS PREZESA PDO438 KOLLEKTIVE PSYCHOSE 20170129 ME SOWA by Stefan Kosiewski Publication date 2017-01-29 twitter.com/sowa/status/1143511447147831296 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego von Stefan Kosiewski. PDO1 21. November 2014 Listen to "Prolegomena do odzydzania PDO1" by @sowa via #spreaker https://t.co/eRLQ4S8aof sowa (@sowa) 25. Juni

2019 dzisiaj wtorek rozpięty rozporek zwieracze becka

puściły wyszło żydło z worka premier szydło z korka po szampanie wystrzeliła z boru generała brygady zwolniła roczną pracę pawlickiego bardzo dobrze oceniła były duże imprezy w 2016 roku wszystko przebiegało na odpowiednim poziomie w izraelu w kolumnie samochodowej rządu i w kolumnie rządowej macierewicza i w aucie szefa sztabu generalnego nic nie było takiego co mielibyśmy sobie do

generalnego nic nie było takiego co mielibyśmy sobie do zarzucenia my sternicy łodzi nam wódka nie

zarzucenia my sternicy łodzi nam wódka nie zaszkodzi bezpiecznie i na odpowiednim poziomie chcę mu bardzo podziękować pamiętam były światowe dni młodzieży spokojne i bezpieczne chcę mu bardzo podziękować generałowi nie panu bogowi bo ta wspaniała impreza przebiegła spokojnie i bezpiecznie ku chwale biskupa dziwisza tw don stanislao tak jednak się zdarza że pojawiają się powody i trzeba chłopca do bicia takiego miśkiewicza czy pawlikowskiego ubić jak pionka w szachach żeby przeciągnąć partię do kolejnych wyborów ha ha ha ale się ubawiłam budkę pod ambasadą kazał mu spalić minister sienkiewicz ale jaja rosyjską nie amerykańską budka z czeladzi ale jaja koń by się uśmiał cha cha cha cba z boru

rządowy -w- polsce-pdo439/ twitter.com/sowa/status/1143630776862433280

Cudze chwalicie, swego nie znacie: Maciej Pawlicki, publicysta tygodnika Sieci (wcześniej używana nazwa: Wsieci), reżyser poniekąd, pisząc o spektaklu ulicznym przymknięcia przez policję drugiego Pawlickiego, dziennikarza Jana powiada dzisiaj na stronie wpolityce.pl, iż łączą go powiązania rodzinne z rzeczonym Pawlickim, ostentacyjnie represjonowanym przez policję państwową, a biadoli najwięcej przy tym, że inne media nie piszą o tym, o czym on sam pisze, jak gdyby wszystkie gazety sprzedawane z lady publicznie między Bugiem, a Odrą miały odgórnie nakazane pisać tylko o tym samym Pawlickim na jedno i to samo, diabelskie kopyto, pod dyktando ukrytego żydostwa.

samo, diabelskie kopyto, pod dyktando ukrytego żydostwa.

Created by: sowa 1.9K Plays 580 Downloads https://www.spreaker.com/show/chazaria

Stefan Kosiewski 271 obserwatorów|274 924 wyświetlenia Kręgi rozszerzone

Tymczasem Polska jest w Unii Europejskiej i m.in. z tego powodu mamy w Polsce dla dobra .:Sprawy narzucony z góry zimny, rygorystycznie odpersonalizowany luralizm obcych mediów (od: lura w misce), zamiast gorącego, łopoczącego i łomocącego do proletariackich mas taśmociągu propagandy sukcesu, mówiąc językiem wczesnej Szymborskiej, z domu Rottermund. Nobliwej poetki żydowskiego pochodzenia, która nakazała testamentem swoje zwłoki spalić prozaicznie, jak gdyby chciała tą antysemicką demonstracją, kaprysem poetessy stalinowskiej, zachcianką makabryczną zadrwić sobie hucpiarsko z 6 (słownie: sześciu milionów żydowskich ofiar krematoriów KL-Auschwitz, niemieckiego, narodowo-socjalistycznego, antyaszkenazyjskiego, nazistowskiego obozu zagłady i pracy przymusowej, jak zadrwiła sobie chyba gazeta wyborcza Michnika, albo gazeta Rzeczpospolita decymując liczbę 6 milionów żydowskich ofiar jeszcze za Gomułki do 1,5 miliona przed kilku ostatnio laty.

W tempie zaiste stachanowskim robi się powszechnie na wszystkie strony w naszych czasach. Zatem dziennikarz taki, jak Pawlicki, Maciej alboż i Jan może nie mieć zielonego pojęcia o tym, dajmy na to, że telewizja zachodnioniemiecka ZDF podała przedwczoraj o godz. 19 numery totolotka ze środy 47 tygodnia 2014 r. a tylko po to,

ażeby ta sama spikerka dziesięć minut później mogła przeprosić tych samych spośród telewidzów i teleobywateli Republiki Federalnej Niemiec, którzy niepotrzebnie już ucieszyli się swoją wygraną, że numery podane przez nią (przez tę samą kobietę fatalną w państwowej telewizji niemieckiej, były numerami ze zeszłego tygodnia, 46/14 (taki numer!).

Takie jaja robią sobie żydy w Niemczech bezkarnie we Wigilię historycznego zamieszania, do którego doszło – jak powiedziała ta sama ZDF przedwczoraj po niemiecku: “w polskim Wroclaw” a także w miejscowości Kreisau (obecnie używana nazwa wsi:

także w miejscowości Kreisau (obecnie używana nazwa w si: Krzyżowa), gdzie spotkały się na wzór żyda

Krzyżowa), gdzie spotkały się na wzór żyda Mazowieckiego z Kapustą: premier Kopacz, od na pół metra w dół głęboko przekopanego lotniska wojskowego w Smoleńsku, w którym przed wiekami żyd w służbie cara Rosji Michaił Borysowicz Sehin (uprzednia pisownia nazwiska: Schein jakoż i Szejn, za: J. Samuel Bandtkie w: Dzieje królestwa polskiego, Wrocław 1820, T. II, s. 286) poniósł s(.)omotną klęskę za króla Władysława IV i musiał ukorzyć się przed zwycięskim władcą Polski) z panią kanclerz Merkel, byłą szefową wydziału żydokomunistycznej propagandy w FDJ (komsomole wschodnioniemieckim), zaś w nowszych czasach – patronką przyznania Tuskowi masońskiej nagrody połączonej nominalnie z nazwiskiem pruskiego żyda i ministra wojny Rathenau.

Dziennikarz Jan Pawlicki obecnością kamery i mikrofonu „zakłócił mir” III RP. Mir czy sojuz?

https://wpolityce.pl/polityka/222983-dziennikarz-jan-pawlicki-obecnoscia-kamery-i-mikrofonu-zaklocil-mir-

iii-rp-mir-czy-sojuz

Pawlicki nagłaśnia w tekście złożonym z kilku zaledwie zdań trzeciego jeszcze Pawlickiego, ojca Jana aresztowanego dzisiaj przez policję, który ma jutro zostać skazany za byle g(.)wno, w trybie doraźnym, wymyślonym przez Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro za czasów zasiadania nad sabattowym kieliszkiem w Pałacu Namiestnikowskim Lecha Kaczyńskiego, który nota bene mówiąc był osobiście, jeszcze robiąc za Prokuratora Generalnego, za przywróceniem dla Polaków tzw. kary śmierci, podczas kiedy Pierwsza Dama Rzeczypospolitej, żona tegoż nieszczęśnika, z kończynami oberwanymi niczym Wenus z Milo, tragicznie piękna na skutek uderzenia tupolewa o ziemię podczas wymuszonego lądowania, nie porozrywana na strzępki żadnym wybuchem, idiotycznie wymyślonym przez trockistowskiego rewizjonistę, żyda i korowca Macierewicza; Marylka była za zabijaniem Polaków poczętych w łonie Matek Polek i dlatego też zaprosiła do zamieszkiwanego przez Lechostwo Kaczyńskich pałacu Monikę Olejnik, córkę żyda i ubowca takiego samego,

jak żydem i ubowcem był ojciec skomunysyna Owsiaka, który wzbogacił się do tego stopnia na starość na ogłupianiu i łupieniu prawdziwych Polaków z wdowiego grosza, że ostatnio pokazał się z jedynej tylko swojej strony w amerykańskiej telewizji jako oligarcha żydowski z Polski, który zamówił sobie extra motocykl i skakał przy nim na planie filmowym jak małpa przy wannie i kranie od jednego do drugiego mechanika obłapując ich obu na przemian i powtarzając okrzyki w obżydliwie zażydzonej polszczyźnie: buźka, chłopcy, szema, szema.

Pawlicki robi za dziennikarza a robi z drugiego Pawlickiego w rodzinie bohatera prześladowań szytych grubą nicią żydowskiej fastrygi intryganta. W taki sam nieporadny sposób ubowcy promowali Bartoszewskiego aresztowaniami po wojnie i Moczarskiego, kolegę tegoż po fachu, aresztowanego dla picu z katem. I Michnika przymkniętego dla możliwości napisania do Kiszczaka z aresztu listu nagłośniongo przez żydów z prawa i z lewa za rzekome bohaterstwo, okazane nie przez Kiszczaka jednak, który kazał przyznać więzionemu papier i maszynę do pisania w celi. Tak podpowiadała bowiem generałowi milicji potrzeba chwili i moment historyczny przy załatwianiu kwestii żydowskiej w Polsce nie tak, jak chciał to sobie jeszcze wyobrażać prof. Feliks Koneczny w rozdziale XXXiX dzieła Cywilizacja żydowska, ukończonym 8 września 1943 r. w Krakowie. https://vk.com/photo467751157_456239480

Tak oto Pawlicki ustawia się ustawiając w życiu drugiego Pawlickiego i promując nepotycznie, niejako sam znajdując się zarazem po tej samej stronie, po której w stanie wojennym przystawał pod płozem wyjęty spod internowania Jarosław Kaczyński, ażeby w milczeniu pogapić się za Miłoszem w jedno, wielkie, antypolskie getto w Polsce żydokomunistycznej, jakim był PRL Jakim jest wredne państwo antypolskie nad Wisłą, urządzone po Magdalence z rozkazu Kiszczaka, jak z rozkazu tego samego, nie osądzonego jeszcze przez żydowskich sędziów RP byłego szefa wojskowych służb na Wybrzeżu, Kiszczaka założony został na słupa Wałęsę najpierw drugi, nowy związek zawodowy po 1989 r. pod starą nazwą Solidarność a następnie tzw. III Rzeczypospolita ciemniaków chazarskich i ubeckich oligarchów, założona została na słupa Wałęsę. A po nim na słupa Kwacha. I na słupa niesłusznie wyniesionego za to na Wawel i na słupa obecnego, fałszywego hrabiego, jak słusznie mu Jarosław Kaczyński przys(.)ał prostacko sam wynosząc teraz na stos kandydata na prezydenta spalonego z Góry jak żyd i mason Narutowicz. Nazwisko żydowskie Duda w jidysz znaczy przy tym tyle samo, co “ty tutaj”. Tak nazywała się, nawiasem mówiąc, panną żona strajkowicza z Gdańska o wyraźnie żydowskim skrzywieniu w mówionej przezeń polszczyźnie i nazwisku żydowskim Gwiazda.

Czy złośliwość hucpiarska Jarosława, który kobiet całe życie unikał przykładnie i przez to zapewne wygaśnie na nim tradycja noszenia za Stalina jakoż i później lufy z cynglem i kulkami w spodniach? Na postrach dla Tuska i Kopacz, która zna się być może na kokluszu i migdałkach, nie zna się jednak za nic na rządach w państwie ogarniętym stagnacją Państwowej Komisji Wyborczej, bo jest lekarka od chorób dziecięcych i pierwsza dama w Berlinie od chodzenia bez musztry i machania dłonią krótkowzrocznie do płotu; czy złośliwość – powiadam pytając poprawnie po polsku: szefa PiS-y (tej, bo tej partii – per analogiam) i potrzeba wykreowania fałszywego

bohatera naszych czasów dla potrzeb pogrobowców okrągłego stołu nakazała Pawlickiemu odwołać się w pomówieniach do “standardów łukaszenkowsko-putinowskich”?

Szambem śmierdzi nowomowa publicysty, który cudze chwali, a swego nie zna: nie wspomina o terrorze żydokomunisty Bermana, stryja skomunysyna Borowskiego, nie mówi o standardach żydokomuny nauczanej na kursach marskizmu-leninizmu przez ojca obu braci Kaczyńskich, z którymi Polakom na Wawel nie po drodze nie dlatego, że obu tych katolików trzymały do chrztu dwie żydówki, które same uratowały się wychodząc z getta na podrobionych, fałszywych papierach aryjskich, metrykach chrztu św. dla Polaków i Katolików, lecz z prostego jak drut powodu: standardy jaruzelsko-kiszczakowskie nie są miarą dojrzałości Narodu Polskiego, lecz wyrazem wstecznictwa moczarowsko-gomułkowskiego, jakby się jeden z drugim żydokomunista naprawdę wcześniej nie nazywał.

Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

Od: WSW <Sekretariat.WSW@pk.gov.pl> Wysłano: poniedziałek, 24 czerwca 2019 12:40 Do: skosiewski@gmail.com
Od: WSW
<Sekretariat.WSW@pk.gov.pl>
Wysłano: poniedziałek, 24
czerwca 2019 12:40
Do: skosiewski@gmail.com
Temat: PK XIV Ko
400.2019
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo z
dnia 18.06.2019r. o sygn. akt PK
XIV Ko 400.2019.
vk.com/doc467751157_506872463
Małgorzata Grzegorzewska Referent Sekretariat WSW ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa Wpadek Szydło. Kto
Małgorzata Grzegorzewska
Referent
Sekretariat WSW
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
Wpadek Szydło. Kto zniszczył dowody?
https://t.co/Tkt7RY5jq6 Kolejna rozprawa 26.06
https://t.co/7oINgUx098 Kryzys rzadowy w Polsce
PDO439 premier szydlo z korka PDO438 — sowa
(@sowa) 25. Juni 2019
Koszt wyjazdu to 297 PLN (29.06.2019 – Sobota)
Warunkiem rezerwacji jest uzupełnienie
formularza poniżej a następnie wpłacenie pełnej
kwoty udziału w wyjeździe szkoleniowym (297 zł)
na dane, które zostaną wysłane po uzupełnieniu
formularza zgłoszeniowego. CAŁKOWITY PLAN I
GODZINY WYPRAWY WYSYŁAMY PO
WPŁACENIU ŚRODKÓW I NAPISANIU NA
KONTAKT@DRFRANC.COM https://www.pinterest.de/pin/452752568790238317
https://www.pinterest.de/pin/452752568790238317