Sie sind auf Seite 1von 449

� � #ࡱ# � ################>### � �

#################$###########'####### � � � � # ############### ###!


###"#######� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � #Y�
### � # � ################6####bjbj � � � � # ################# ###q
## � � #\ � � #\ � -
######+####################### � � ########## � � ########## � � ################## � ####
#, ######,

## � ####### � ####### � ####### � ####### � ############### � � � � # ### � ####### �####### �##


#8### � ### � ### � ### � ### � ####### � h## � ###`#######`#######v#######v#######v####### � #
###### � ####### � ########h#######h#######h#######h#######h#######h#######h##$###Ck##
� ### � m##b###:h###################### � ####### � #######################|
###@### � ####### � ####### � #######:h############## � ####### � #######v###############v
#######Oh######*&######*&######*&###### � ####### � #######v####### � #######v########h
##############*&###################################################### � ########h##
############*&######*&## � ###
a##
########################################################################### � e#####
#v####### � � � � # ###
� N � ' � � ######### � � � � # ### � ###~####c##:############h######eh##0### � h######Rc## � #
##[n######R$## � ###[n##t### � e######################################################
########################[n############## � ####### � e###### � ####### � #######*&######
� ####### � ####################################### � ####### � ####### � #######:h######
:h######################################*&###################################### � #
###### � ####### � ####### � h###### � ####### � ####### � ####### � ############### � � � � # ##
# � � � � # ### � � � � # ########### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � �
� � #### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � � # ### � � � �
####[n###### � ####### � ####### � ####### � ####### � ####### � ###########################
#################################### � ####### � ####### � #######, ##>
##j###:#########

D##################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########KERTAS KONSEP P ERTANDINGAN FORUM REMAJA 2019 anjuranDEWAN BAHASA DAN
P USTAKAdanKEMENTERIAN P ENDIDIKAN MALAYSIAdengan kerjasama#KESATUAN GURU-GURU MELAYU
MALAYSIA BARAT (KGMMB) dan#P ERSATUAN LINGUISTIK MALAYSIA KERTAS KONSEP
P ERTANDINGAN FORUM REMAJA P ERINGKAT KEBANGSAAN 2019 P ENGENALANP ertandingan Forum
Remaja telah dimulakan pada tahun 19 89 sebagai menyahut seruan kerajaan supaya
sebutan baku digunakan sepenuhnya di sekolah selaras dengan pelaksanaan Kurikulum
Baru Sekolah Menengah pada tahun 19 88. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk
mewujudkan penggunaan bahasa Melayu yang seragam terutama daripada aspek sebutan
baku dalam kalangan pelajar, maka Dewan Bahasa dan P ustaka dan Kementerian
P endidikan Malaysia (KP M) telah mengadakan P ertandingan Forum Remaja, yang
melibatkan semua sekolah menengah atas (tingkatan empat hingga tingkatan enam) di
seluruh negara.OBJEKTIFMewujudkan dan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku
dalam kalangan pelajar sekolah, yang akhirnya akan melahirkan satu model penggunaan
bahasa baku yang baik dan berkesan dari segi tatabahasa, sebutan dan gaya.Menjadi
gelanggang untuk melahirkan pelajar yang berkebolehan berhujah dan mengungkapkan
buah fikiran dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan.Menggalakkan penglibatan
semua pelajar dengan bimbingan guru dalam mencari idea dan fakta yang tepat tentang
tajuk yang dibincangkan. Secara tidak langsung pertandingan ini membina hubungan
baik antara pelajar, dan pelajar dengan guru.SYARAT P ENYERTAANP ertandingan ini
dibuka kepada pelajar tingkatan empat hingga tingkatan enam daripada sekolah
bantuan kerajaan, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah agama negeri, sekolah
agama bantuan kerajaan, sekolah bantuan modal, kolej vokasional, kecuali Maktab
Rendah Sains Mara (MRSM) . Setiap kumpulan terdiri daripada lima orang ahli:Seorang
pengerusiTiga orang ahli panelSeorang peserta simpananP eserta bagi setiap pasukan
hendaklah daripada sekolah yang sama. P enyertaan pasukan yang menggambarkan
kumpulan etnik di Malaysia amat digalakkan.Setiap pasukan perlu membincangkan tajuk
yang ditentukan oleh pasukan masing-masing berdasarkan skop yang telah disediakan
oleh pihak penganjur.P erlakuan yang kurang sopan semasa di atas pentas adalah
dilarang. P enganjur berhak menegur peserta atas sebarang perlakuan yang dianggap
kurang sopan.3.6 Jawatankuasa pertandingan berhak membuat keputusan yang
difikirkan wajar dan munasabah jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini
demi memastikan kelancaran perjalanan pertandingan pada satu-satu masa.P ERINGKAT
P ERTANDINGANP ertandingan ini akan dijalankan dalam tiga peringkat:P eringkat Daerah
P ertandingan peringkat daerah akan dilaksanakan oleh P ejabat P endidikan Daerah
sekiranya perlu.Arahan untuk melaksanakan pertandingan peringkat daerah tertakluk
kepada arahan Jabatan P endidikan Negeri.P asukan yang menjadi johan pertandingan
peringkat daerah akan mewakili daerah ke pertandingan di peringkat negeri.P eringkat
NegeriP ertandingan peringkat negeri akan dikendalikan oleh Jabatan P endidikan
Negeri.P asukan yang menjadi johan pertandingan di peringkat negeri akan mewakili
negeri ke pertandingan peringkat kebangsaan.Jawatankuasa pertandingan peringkat
negeri hendaklah menetapkan tarikh dan tempat pertandingan dan seterusnya
memaklumkan mengenai keputusan pertandingan kepada urus setia peringkat kebangsaan.
Kos pelaksanaan pertandingan yang melibatkan kos perjalanan pergi dan balik peserta
dan guru pengiring ke tempat pertandingan, perbelanjaan makan minum dan hadiah akan
ditanggung oleh Jabatan P endidikan Negeri.P eringkat KebangsaanP ertandingan di
peringkat kebangsaan akan dikendalikan oleh Jawatankuasa P ertandingan P eringkat
Kebangsaan iaitu DBP ibu pejabat dan KP M.Enam belas pasukan yang menjadi johan
peringkat negeri akan bertanding mewakili negeri masing-masing pada pertandingan
peringkat kebangsaan.Setiap pasukan hendaklah diiringi oleh seorang guru pembimbing
merangkap sebagai guru pengiring.Sekiranya pasukan yang menjadi johan pertandingan
peringkat negeri menarik diri daripada menyertai pertandingan peringkat kebangsaan,
peluang boleh diberikan kepada naib johan dan seterusnya pemenang tempat ketiga,
dengan syarat penarikan diri pasukan dimaklumkan kepada penganjur tidak kurang
sebulan daripada tarikh pertandingan peringkat kebangsaan. Kos pelaksanaan
pertandingan yang melibatkan makan minum, sagu hati hakim, hadiah dan penginapan
peserta serta guru pengiring akan ditanggung oleh DBP ibu pejabat kecuali kos
perjalanan pergi dan balik peserta dan guru pengiring ke tempat pertandingan. SKOP
TAJUK FORUM5.1 Skop tajuk forum merangkumi isu-isu bahasa dan sastera, sosial,
budaya, ekonomi, keusahawanan, pendidikan, alam sekitar, politik juga sains dan
teknologi.5.2 Setiap pasukan tidak dibenarkan sama sekali menimbulkan isu yang
bertentangan dengan undang-undang, perpaduan kaum, tatasusila dan kepentingan
negara.5.3 Setiap pasukan diberikan kebebasan membina tajuk forum masing-masing
berdasarkan skop di atas tanpa menimbulkan sebarang sensitiviti. P ERATURAN
P ERTANDINGAN6.1 P ertandingan ini dipersembahkan dalam bentuk perbincangan. Setiap
pasukan akan diwakili oleh lima orang peserta yang terdiri daripada seorang
pengerusi dan tiga orang ahli panel yang akan mengupas suatu topik perbincangan
manakala seorang lagi merupakan peserta simpanan.6.2 Bagi pusingan pertama, setiap
ahli panel akan berforum mengikut urutan bermula daripada ahli panel pertama, kedua
dan ketiga. Untuk pusingan pertama sahaja, ahli panel tidak boleh mengganggu atau
menyampuk semasa rakannya sedang menyampaikan hujah.6.3 Sekiranya ada tafsiran
dan terjemahan bagi firman, hadis atau petikan mestilah disampaikan sepenuhnya
dalam bahasa Melayu.6.4 Setiap pasukan diberi masa 20 minit untuk berforum.
Loceng amaran akan dibunyikan sekali pada 3 minit sebelum masa tamat dan 2 kali
apabila masa tamat. 6.5 Setelah tamat masa 20 minit pasukan berforum,
pengerusi pasukan akan memberikan ruang kepada ketua hakim untuk mengemukakan
soalan. Ketua hakim akan mengajukan satu soalan kepada pasukan yang bertanding.
Masa untuk ketua hakim mengajukan soalan tidak akan dikira. Tempoh masa selama 5
minit diperuntukkan kepada peserta bagi menjawab soalan tersebut.6.6 Ketiga-tiga
ahli panel mestilah menjawab soalan yang diajukan secara bergilir-gilir kerana
jawapan yang diberikan akan diambil kira dalam pemberian markah bonus kepada
pasukan.6.7 Jika berlaku gangguan kepada ahli panel semasa pertandingan,
pengerusi pasukan boleh menangguhkan pertandingan selama lima minit untuk
membolehkan peserta simpanan mengambil tempat yang dikosongkan.6.8 P anel hakim
berhak membuat keputusan yang difikirkan wajar dan munasabah demi memastikan
kelancaran perjalanan pertandingan pada satu-satu masa, misalnya jika berlaku
bekalan elektrik terputus, peserta pitam dan sebagainya ketika pertandingan
diadakan. Keputusan panel hakim adalah muktamad. 7. HADIAH7.1 P eringkat
Daerah/NegeriHadiah di peringkat daerah/negeri akan ditentukan oleh P ejabat
P endidikan Daerah dan Jabatan P endidikan Negeri (sekiranya ada) .7.2 P eringkat
Kebangsaan 7.1.1 Cadangan hadiah pertandingan peringkat kebangsaan adalah seperti
yang berikut:Tempat pertama akan menerima wang tunai RM3000.00, piala pusingan,
piala iringan, sijil, dan hadiah iringan. Tempat kedua akan menerima wang tunai
RM2500.00, sijil, piala iringan dan hadiah iringan.Tempat ketiga akan menerima wang
tunai RM2000.00, sijil, piala iringan dan hadiah iringan.Tempat keempat akan
menerima wang tunai RM500.00, sijil, piala iringan dan hadiah iringan. Dua belas
tempat sagu hati akan menerima wang tunai RM250.00, sijil, dan hadiah iringan.Ahli
Forum Terbaik akan menerima wang tunai RM200.00, sijil dan hadiah iringan.P engerusi
Forum Terbaik akan menerima wang tunai RM200.00, sijil, dan hadiah iringan. 8.
P ENGHAKIMAN8.1 Tiga orang hakim akan menghakimi pertandingan pada semua
peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Salah seorang hakim akan bertindak sebagai
ketua hakim.8.2 Hakim pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan boleh
terdiri daripada guru dan pegawai P ejabat P endidikan Daerah/Jabatan P endidikan
Negeri, Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB) , P ersatuan Linguistik
Malaysia (P LM) , pegawai Kementerian P endidikan Malaysia, pegawai DBP .8.3
P enentuan pasukan yang menang tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga,
pemenang sagu hati, pengerusi terbaik dan ahli forum terbaik peringkat daerah,
negeri dan kebangsaan akan ditentukan dengan menggunakan sistem juri. 8.4
Keputusan panel hakim adalah muktamad. 9 . ASP EK P EMARKAHAN9 .1
P enilaian markah bagi pertandingan pada semua peringkat akan dinilai secara
keseluruhan daripada semua aspek.9 .2 P enilaian markah daripada aspek bahasa,
isi, penyampaian dan pengendalian forum akan diberikan.9 .3 Sebarang bentuk nyanyian
dan puisi tidak akan diambil kira dan akan menjejaskan markah penyampaian.9 .4
Setiap pasukan perlu mengutarakan maksimum lima isi. Markah penuh bagi setiap
isi ialah lapan, iaitu:P enyataan isi : 3 markahHuraian/penjelasan
: 3 markahContoh : 2 markah(P engerusi tidak diberikan
markah isi. Markah bagi isi sebanyak 40 adalah untuk prestasi pasukan) .9 .5 Bahasa
dikira daripada markah penuh (40) yang merangkumi empat aspek seperti yang berikut:
Sebutan baku :
20 markahTatabahasa : 10 markahDiksi : 5 markahP ertautan
: 5 markah (Markah minimum bagi setiap aspek ialah separuh daripada
markah penuh dan pertambahan markah dikira berdasarkan bahasa yang jelas, tepat dan
baku (struktur dan sebutan) , gaya bahasa yang berkesan dan tepat kepada maksud yang
hendak disampaikan, diksi serta pertautan idea yang jelas) 9 .6 Markah penuh bagi
pengendalian forum ialah 20 markah dengan pecahan seperti yang berikut:Memulakan
perbincangan : 5 markahMengendalikan perbincangan : 10 markah
Menggulung perbincangan : 5 markah9 .7 Hanya pengerusi sahaja dinilai
daripada aspek pengendalian forum.9 .8 Markah penuh bagi penyampaian forum ialah
30 markah dengan pecahan seperti yang berikut:Adab dan kesantunan bahasa : 10
markahGaya perlakuan : 10 markahKelancaran tutur kata : 10 markah
9 .9 Markah penuh bagi soalan spontan ialah satu markah (pengerusi) dan tiga
markah (ahli panel) . Jumlah ialah 10 markah.9 .10 Markah maksimum bagi setiap ahli
panel ialah 73 markah, manakala markah maksimum bagi pengerusi pula ialah 9 1
markah.9 .11 Ahli panel dibenarkan merujuk teks sekali-sekala. Sekiranya hakim
berpendapat ada peserta yang merujuk teks melebihi daripada yang sepatutnya (5
kali) , markah maksimum yang boleh dipotong ialah 5 markah daripada keseluruhan
markah penyampaian.9 .12 Apa-apa yang disampaikan oleh ahli panel setelah loceng
penamat dibunyikan tidak akan diberikan markah.10. TARIKH DAN TEMP AT
P ERTANDINGAN P eringkat Daerah/Negeri Tarikh : April - Julai 2019 Tempat
: Ditentukan oleh P P D/JP N Cadangan tarikh peringkat kebangsaan Tarikh
: 23-25 Julai 2019 (24 Julai 2019 merupakan tarikh pertandingan) Tempat
: Ibu P ejabat DBP , Kuala Lumpur12. AM12.1 Sebarang pindaan dan perubahan
terhadap konsep pertandingan ini tertakluk kepada pertimbangan pihak penganjur.
12.2 Sebarang tafsiran terhadap konsep pertandingan ini hendaklah dirujuk kepada
pihak penganjur.12.3 Sebarang pertanyaan dan rujukan boleh merujuk
kepada:Azlin binti Asmuni,Bahagian P engembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan
Remaja, Aras 22, Menara DBP , Dewan Bahasa dan P ustaka, Jalan Dewan Bahasa, 50460
Kuala Lumpur. (No. Tel.: 03-21479 208/012-9 677626/e-mel: azlin_asmuni@dbp.gov.my) ###
## P AGE \* MERGEFORMAT #1#
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#######
###############'### � � Ʊ � � m WA+################################+#h/# � ##h###5#�CJ
#OJ##QJ##^J##aJ #mH>#sH>#+#h � t ##h � ;.#5# � CJ$#OJ##QJ##^J##aJ$#mH>#sH>#+#h � t
##h###5#�CJ4#OJ##QJ##^J##aJ4#mH>#sH>#.#h � t
##h###5#�CJ4#OJ##QJ##]# � ^J##aJ4#mH>#sH>##.#h � t

##h � ###5# � CJ4#OJ##QJ##]# � ^J##aJ4#mH>#sH>##&#h � R_##h � R_#5# � OJ##QJ##]# �^J##mH>#sH


>##(#h � # � #5# � CJ4#OJ##QJ##]# � ^J##aJ4#mH>#sH>##(#h � ###>*#CJ0#OJ##QJ##]# � ^J##aJ0#mH
>#sH>## #j#####h � # � ##h#
� #U##mH##nH##u###&#h#
� ##h � ###5# � OJ##QJ##]# � ^J##mH>#sH>#
############################4###5###6###>###W###[###{###|
### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ############ � ############ �############ �###########
# � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �############
� ############ � ############ � ############ � ############ �############ �############ �
############ � ############ � ############ � ###################
###$## � x#a$#gd � # � ## ###$## � x#a$#gd � R_## ###$## � x#a$#gd � t ##
###$## � x#a$#gd########$#a$#gd � ;.######$#a$#gd � t
######$## � � ## � � #^ � � # ` � � # a$#gd � ########$#a$#gd#
� ###'###3###4###5###6###>###W###[###z###{###|### � ### � ### � ### � � k � � � l � X � ;
$###,#h � t ##h � t #CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##8#j#####h � t

##h � # � #CJ##OJ##QJ##U##^J##aJ##mH##nH##sH>#u###&#h � # � #CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#


sH>##&#h � R_#CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##&#h � t
#CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##,#h � t
##h##ࡱ #CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#h � t ##h � t
#5# � CJ$#OJ##QJ##^J##aJ$#mH>#sH>#(#h/# � ##h � ;.#CJ #OJ##QJ##^J##aJ
#mH>#sH>##+#h/# � ##h � ;.#5# � CJ #OJ##QJ##^J##aJ #mH>#sH>#%#h � #D#5# � CJ
#OJ##QJ##^J##aJ #mH>#sH>##
� ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � � jMjyjU@+#########
########(#h � YZ#5# � CJ##OJ##QJ##]# � ^J##aJ##mH>#sH>##(#h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##]# �^J##a
J##mH>#sH>##(#h � # � #5# � CJ##OJ##QJ##]# � ^J##aJ##mH>#sH>####h � t
#5# � OJ##QJ##^J##mH>#sH>#'#h � t
##h##ࡱ #OJ##QJ##^J##mH##nH##sH>#u##8#jxG###h � t ##h � t
#CJ##OJ##QJ##U##^J##aJ##mH##nH##sH>#u###,#h � t
##h##ࡱ #CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##,#h � t ##h � t
#CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##&#h � t
#CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##&#h � # � #CJ##OJ##P J##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
� ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ###3 ##4 ##? ##@

## � ### � ### � ### � ### � ############ � ############ � ############ �############ �#######


##### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �#########
### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �###########
#ࡱ#################################################$##ࡱ##^ࡱ##a$#gdࡱR_#####gd##ࡱ ##
&##F### � 7## � � � ^ � 7#` � � � a $#gd## � ######$#a$#gd##ࡱ######$#a$#gd##ࡱ######$#a$#gd � t
### � ### � ### � ### � ### � #### ##- ##2 ##3 ##4 ##> ##? ##@ ##�
##� ‫| � �־‬iࡱS ࡱ@S+#################(#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##
%#h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#
%#h � #D#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h@p3#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#+#hE#*##h�

� #5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#.#hE


#*##h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##]# � ^J##aJ##mH>#sH>##(#h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##]# �^J##aJ##mH>
� #5# � CJ##OJ##QJ##]# � ^J##aJ##mH>#sH>#�
##�
##:###t### � ### � ### � ### � ### � ### � ## � ## �
##################O### � #######6###D###Q###X###c### � � �֩ � � j � � � T � j � ? � � � ? � ?
� #######(#hE#*##hoI � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h � W � #5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#4#hE#*##h##ࡱ#5# � B*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#ph � � � #sH>##"#h## � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ
##mH>#sH>##(#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � W � #CJ##OJ##QJ##^J##
aJ##mH>#sH>## � ###m
##n
######## � ## �
##################Q###c### � ############ � ############ � ############ � ############ �#
########### � ############ � ############ � ############ � ############ࡱ############ �###
#########l########################$#
&##F### � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � ######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � #####$#
&##F### � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � ######$## � ##^ � ##a$#gd � R_#####$#
&##F###ࡱ7##ࡱ ࡱ ࡱ ^ ࡱ 7#` ࡱ ࡱ ࡱ a $#gd##ࡱ######$##ࡱ##^ࡱ##a$#gd##ࡱ#####$#
&##F## � � ## � L � ^ � � # ` � L � a$#gd## � ######$## � � #^ � � #a$#gd## � #####$#
&##F## � � ## � W � ^ � � # ` � W � a$#gd## � ##
c###y### � ### � ###'###(### � ### � ###R###S###) ###*###+###,###-
###.###E###F### � ############ � ############ � ############ � ############ �############
� ############ � ############ � ############ � ############ �############ �############ �
############ � ############ � ############ � ############ � ############ �###############
#########################$## � ##^ � ##a$#gd � YZ#####$#
&##F### � 7## � � � ^ � 7#` � � � a $#gd## � ######$## � ##^ � ##a$#gd � O0#####$#
&##F### � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � ######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � #####$#
&##F### � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � ###c###y### � ### � ### � ###Q###R###S###(###) ###*###
-###.###D###� � � � 묗
�p^I3#################################+#hE#*##h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
(#hE#*##h � YZ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h � YZ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#hE
#*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � # � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##
h � @##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � $ � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#
*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hoI � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#h
E#*##h � # � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#D###E###F###m###q###|
###}###~### � ### � ### � ### � ### � ### � ###9 ###:###\###v### � � lZࡱj � X � B-
� X � j#(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#"#h## � #C
J##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � #W#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##4#h � R_##h � Y
Z#5#ࡱB*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#phࡱ ࡱ ࡱ #sH>##"#h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#
hE#*##hࡱ;.#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##
+#h � YZ##h � YZ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>###F###}###~### � ### � ### � ###:###\### � ### � ##
# � ### � ###+###3###~### � ############ � ############ � ############ �############ �#####
####### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �#######
##### � ############ � ############ � #######################################$## � Z## � #
&##F

## � n## � ##^ � n#` � ##a$#gd## � ######$## � ### � � ^ � ##` � � a$#gd## � ######$## � � ## � � #^ � �


#` � � #a$#gd## � #####$#
&##F ## � � ## � � ^ � � # ` � � a $#gd## � #####$#
&##F

## � 7## � ##^ � 7#` � ##a$#gd## � ###### � ##^ � ##gd##ࡱ###### �7#^ � 7#gd## � ###v### �### �###
� ### � ### � ### � ### � ### � #######*###+###2###3###C###M###}###~### � ### � ### � ### � #####
##E###W###m###n### � ### � ### � ###!###@###A###C### � � � � į �
‫ �و‬s^ � � � � � ^ � � � ĝ � ^ � � � � � � � # # #################(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#h## � ##h � # � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h
� # � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h<2 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#h � # � ##h##
ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � #W#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h
##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h## � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#!
~### � ### � ###n### � ###B###C###X### � ### � ###
###q### � ### � #######6###{###5###6### � ############ � ############ � ############ �#####
####### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �#######
##### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �#########
### � ############ � #############################$## � Z## � ##^ � Z#` � ##a$#gd## �#####$#
&##F

## � 7## � ##^ � 7#` � ##a$#gd## � ######$## � ##^ � ##a$#gd##ࡱ######$## �p#^ � p#a$#gd## �#####
&##F

## � n## � ##^ � n#` � ##a$#gd## � ######$## � � ## � � #^ � � #` � � #a$#gd## � ###C###W###X###|


### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ###############
###p###q### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ###########c### � ### � #######5###6###z###{##
# � #######4### � � �ֲֲ ࡱ� ��ֲ � s� �ֲ ࡱ�ֲ � � � � ֲ � � � ^####(#hE#*##h � O0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH
>#sH>##(#hE#*##h]0##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � # � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h## � #CJ
##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h<2ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ
##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hUࡱ � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#$4###5###6###F###G
###H###L### � ### � ### � ### � ### � � - � � lYC-
####################################+#hE#*##h � @i#CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ##mH>#sH>#+#
hE#*##h## � #CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ##mH>#sH>#
%#h � @i#CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h � # � #CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ##mH>#sH
>#(#hE#*##h � # � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##m
H>#sH>#
%#h###5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h###5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
(#hE#*##hE#*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
6###G###H### � ### � ### � ### � ###############(###) ###~###?
### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �###########
# � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �############t
########################$## � � #^ � � #a$#gdt# � ######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gdt# � ##
####$## � ##^ � ##a$#gd � R_#####$#
&##F### � 7## � � � ^ � 7#` � � � a $#gd<2 � ######$#a$#gd � R_######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#g
d## � ###### � ##^ � ##gd## � ######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd## � ######$## �##^ � ##a$#gd
� R_#####$#
&##F### � 7## � � � ^ � 7#` � � � a $#gd## � ##
� ###$###9 ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ################### � � 뿪딪
jUB,##############+#hE#*##h## � #5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##h0d|
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � 3 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h

#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h###5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##
h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h � @i#CJ##OJ##QJ##\# � ^J##aJ##mH>#sH>#+#hE
#*##h � @i#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##h � @i#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
#########'###(###) ###.###}###~###?###@###E### � ### � ### � ###?
###@###E### � ### � ### � ### � � * � � q � \ � � G q � \ � � q � # ##################################
########(#hE#*##h � ]i#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h<2ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##ࡱ#CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#ht# � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#h � R_##h � R_#5# � CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h##ࡱ#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#+#hE#*##h � O0#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>###?###@### � ###?
###@### � ### � ### � #######a###b### � ### � ## � ##"!##ࡱ!## � !## � !
##M"##N"## � "##y### � ############ � ############ � ############ �############ �#########
### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �###########
# � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �############
� ############ � ############ � ############ � #########################################
#############$## � H## � � #^ � H#` � � #a$#gdt# � ######$## � � #^ � � #a$#gdt# � ######$## � � ##
� V � ^ � � #` � V � a$#gdt# � ######$## � 7#^ � 7#a$#gdt# � ### � ### � ### � ### � ### � ############
###&###a###b###g### � ### � #### ##> ## � ## � ## � ##!!##"!##ࡱ!## � !## � !## � !## � !## � !
###"##M"##N"##S"## � "## � "## � "## � "##########P ###[###a###x###y### � � o ֚���oࡱ֚�oࡱ � oࡱࡱ � o
ࡱ� � ��֚ s � � #####################(#hE#*##h"< � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h<2 � #C
J##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � 3 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#ht# � #CJ##
OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#c
� #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#) y###z### � ### � ### � ###"$###$##>$## � $## � $###%##A%##]
%## � %## � %## �
%###&## � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �#######
##### � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �#########
### � ############ � ############ � ############ � #####################$## � � #^ � � #a$#gd
t# � #####$#
&##F### � � ## � W � ^ � � # ` � W � a$#gdt# � ######$## � ##^ � ##a$#gd � 3 � ######$## � � #^ � � #a$#g
dt# � ######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gdt# � ######$## � ### � � ^ � ##` � � a$#gd � R_######$#
# � 7## � � � ^ � 7#` � � � a $#gd<2 � ######$## � ##^ � ##a$#gd � R_###y###z###|
###}### � ### � ### � ### � ### � ### � ### � ###"$###$##($##<$##=$## � � í � � r ]HrH2r]r########
#############+#hE#*##hࡱ3 ࡱ#5# ࡱCJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ#
#^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � O0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#ht# � #CJ##OJ##QJ##^J#
#aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h<2 � #5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h � R_#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##hE#*#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#
%#h<2 � #5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##h � ###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(
#hE#*##h � @##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##=$##>$##D$##N$##v$## � $## � $## � $## � $## � $#
# � $## � $## � $## � $## � $## � $## � $###%##(%##+%##8%##@
%## � � Dz � � s � ^ � I 7Is � Is � ^ � s#"#h<2 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#* � #CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h8@ � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � 3 � #
CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hc##
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � O0#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h � #D#CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#ht#ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hࡱR_##h##ࡱ#CJ##OJ#
#QJ##^J##aJ##mH>#sH>##@%##A%##H%##I%##]%##j%##%## � %## � %## � %## � %## � %## � %## � %## �
%## � %## � %## � %## � %## � %## �
%###&###&##'&##(&##1&##T&##U&##p&## � &## � &## � &## � &## � &## � &## � � � � � � į � � � �

ٖ}dࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ } d } ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # # ########################0#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ
##mH>#nH DsH>#tH D#0#hE#*##h � 3 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#nH DsH>#tH
D#0#hE#*##h � D � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#nH DsH>#tH

D#(#hE#*##h8@ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##ࡱ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#s
H>##(#hE#*##h � 3 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h<2 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
"#&##U&##p&## � &## � &###'###'###'##*'##+'## � '## � '## � (## � (## � ) ## � ) ##
*## � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �###########
# � ############ � ############ � ############ � ############ �############ �############
� ############ � ############ � ############ � #########################################
####$## � 7#^ � 7#a$#gdt# � ######$## � � ## � V � ^ � � # ` � V � a$#gd � h � ######$## �### � � ^ � ##`
� � a$#gdE#*######$## � 7## � � � ^ � 7#` � � � a $#gdt# � ######$## � � #^ � � #a$#gd"< � ######$##
� � #^ � � #a$#gdt# � #####$#
&##F### � � ## � W � ^ � � # ` � W � a$#gdt# � ### � &## � &## � &###'###'###'###'###'###'###'###'##
) '##*'##� � � � 믚�o\F3######################################
%#h###5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##hE#*#5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#ht# � #5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h#N##5# � CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#(#hE#*##h � U � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h � R_#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#s
H>##(#h � R_##h � R_#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h<2 � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
#(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h"< � #CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH
>#
*'##+'##0'##^'##b'##i'## �'## �'## �'## �'## �'## �'###(##&(##3(##M(##W(##w(## �(## �(#
#�(##�(##�(##�(##�(##�(##F) ##e) ##�) ##�) ##�) ##�) ###*###*##�Կ���Ԙ��Կ�nԿ���
����Կ������X�#######+#hE#*##h###5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h"
<�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#ht#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###C
J##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h�R_
#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##!#*## *##

*###*##
*###*###*##!
*##"*###*##7*##��į�~cK0#(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##4#hE#*##h�R_#5
#�B*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#ph####sH>##.#h#*�#5#�B*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#ph##
##sH>##4#hE#*##h#*�#5#�B*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#ph####sH>##.#h�h�#5#�B*#CJ##OJ
##QJ##^J##aJ##mH>#ph####sH>##1#hE#*##h#*�#B*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#ph####sH>#(#h
E#*##h�h�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*
##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hxP �#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#

*###*##
*##"*###*##�*##�*##�*##�*##e+##f+##�+##�+##
,
##",##�,##�,##�,##�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############
########$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�######$##��#^��#a$#gd�h�#####$#
&##F###��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�######$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�######$##�
###��^�##`��a$#gdE#*######$##�7##���^�7#`���a$#gd�h�######$##�##^�##a$#gd#
####7*##O*##P *##_*##
,###,###,##",###,##c,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##�,##D-##E-##L-##M-
##G.##f.##g.##i.##j.##l.##���‫ف‬ ٖ �٫ٖ �٫� lٖl�Z�######################################
ٖ �
########"#h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#N##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#s
H>##(#hE#*##h�@i#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hxP �#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>
#sH>##(#hE#*##h�a##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##1#hE#*##h#*�#B*#CJ##OJ##QJ##^J##aJ
##mH>#ph####sH>#(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�h�#CJ##OJ##QJ##^J##
aJ##mH>#sH>##�,###-###-##.-##E-
##h.##j.##k.##l.##m.##�.##�.###/##</##=/##�/##�/##�/##�############�###########
#�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�############�############�
############�############�#######################$#
&##F###��##�W�^��#`�W�a$#gd�h�######$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�######$##�
�##�V�^��#`�V�a$#gd�h�######$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�#####$#
&##F###��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�#####$#
&##F###��##�W�^��#`�W�a$#gd�h�###l.##m.##�.###/##
/##�/##�/##�/###0###0##;0##?0##�0##�0##�0###1###1###1###1##D1##I1##�1##�1##?
2##D2##�2##�2##�2##��oֲ��v�v�v��a�v�v�v�v�aL#############(#hE#*##h�@##CJ##OJ
##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�@i#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�h�#CJ##OJ##Q
J##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�#�#CJ##OJ##QJ##
^J##aJ##mH>#sH>##"#h�YZ#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�a##CJ##OJ##QJ##^J##
aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�h�#CJ##OJ##QJ##^
J##aJ##mH>#sH>##�/###0##'0##K0##L0##�0##�0###1##C1##D1##�1##>2##?
2##�2##�2##�2##�2##�############�############�############�############�######
######�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�#######################
##$##�###��^�##`��a$#gdE#*######$##�7##���^�7#`���a$#gd�h�######$##�##^�##
a$#gd########$##��#^��#a$#gd�h�######��#^��#gd�h�##
###��##�V�^��#`�V�gd�h�######$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�h�#####$#
&##F###��##�W�^��#`�W�a$#gd�h�###�2##�2##�2##�2##�2##�2##�2##�2##�2##�2##
�2##�2##�2##�2##���լ��p[�I�4###################################(#hE#*##h�\�#C
J##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�x�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##
OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##
%#h�x�#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h�h�#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH
>#
%#h###5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##hE#*#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h�h�#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h###5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
�2##�2###3##53##63##]3##�3##�3##�3##�3##�3##84##W4##�############�############
�############�############�############�############�############�############�
############�############{############o###############################$##��#^��#
a$#gd�x�######$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�x�#####gdE#*##
###�7##���^�7#`���gd�x�#####gd########��#^��#gd�O�######��#^��#gd�@####
#
&##F###��##�V�^��#`�V�gd�\6######$##�##^�##a$#gd�\6######$##�s##�n�^�s#`�n
�a$#gd�\6######$##�##`�##a$#gd�x�#####$#
&##F###��##�V�^��#`�V�a$#gd�x�##
�2##�2##�2##�2###3###3## 3###3###3###3###3###3###3###3###3##���� � � saO:�:%
(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
##"#h�x�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�\6#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*#
#h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�#D#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�h�#CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�\�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�@##
CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�a##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�$
�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>###3##-
3##43##53##63##83##G3##H3##I3##S3##\3##]3##_3##|
3##}3##���ð��vdO�=d(######(#hE#*##h�@##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�x�#CJ#
#OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h
I�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�#D#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##
%#h�#D#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#h�#D##h�#D#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##
%#h�x�#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##h###5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>
#"#h54<#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##}3##
~3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##�3##���‫ � �ٲ‬sa�
�a�L�6########################+#hE#*##hE#*#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*#
#hr#f#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�x�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##
�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�@##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h
�a##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#hd+F#
CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h

I�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hVx�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##�3##�3#
#�3##�3##�3##�3##�3###4##.4##/4##64##74##����mXC.###########################
######(#hE#*##h�O�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�\�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##
mH>#sH>##(#hE#*##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##a
J##mH>#sH>##+#hE#*##h###5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#(#hE#*##h###CJ##OJ##QJ##^
J##aJ##mH>#sH>##+#hE#*##h�R_#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h###5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#+#hE#*##hE#*#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>#
%#h�x�#5#�CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>###74##84##E4##U4##V4##W4##X4##[4##\4##^4##�
4##�4##�4##�4##�4##��IJ��v�c�N�N9 ########################################(#hE#
*##hr#f#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##$#h
E#*##h�O�#CJ##OJ##QJ##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE
#*##h�R_#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�R_#
CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h##
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�x�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##W4##X4##�4##�4
##�4###5###5###5##W5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�############�
############�############�############�############�############�############�##
##########�############�############�############�############�############�####
########�############�############�############�################################g
d
#�#####$##�S##�###d####^�S#`�##a$#gd�x�#m$######$##��##��##d####^��#`��#a$#
gd�x�######$##��##�V�#d####^��#`�V�a$#gd�x�##
###��##�V�^��#`�V�gd�x�######$##��##�V�^��#`�V�a$#gd�x�###�4##�4##�4##�
4##�4###5###5###5###5##55##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�5##�
5##���믚
EE�p�[���F>:>####h�~#####j#####h�~##U##(#h�h�##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH
>##(#hE#*##h�@##CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h?

�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h
�\�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##"#h�x�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##hcw
#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h�#�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##(#hE#*##h
�O�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>##�5##�5##�5##�5##�5##�5###6###6###6###6###6###6
###6###6###6###6##�������߹
� ��#############################################################################
###################################################################################
#################(#h�h�##h#*�#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH>#sH>####h�~<####h
#�##7#j#####h�@###h�@##CJ##OJ##QJ##U##^J##aJ##mH##nH##u##�*#(#h�=�#CJ##OJ##QJ##^
J##aJ##mH##nH##u##�*##
#h�@###h�@##CJ##OJ##QJ##^J##aJ###) #j#####h�@###h�@##CJ##OJ##QJ##U##^J##aJ####j###
##h�~##U####h�~###�5##�5###6###6###6###6###6##�############�############�######
######�############�############�################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#################################################################$##�S##�###d####^
�S#`�##a$#gd�x�#m$##########$#a$#######2#1�h#:p�#W##��/ ��=!
��#"��##��#$��#%�###��##��#
��#�F#�K##T ‫' � � �ނ‬Q#�#�M�) ~����##JFIF#####�#�##��#C########################
############# ### ######

###
#
��#C###########
###

��####�#�##"#######��############################
#��#�################}########!1A##Qa#"q#2���##B��#R��$3br�
#####
%&'() *456789 :CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�������������������������
�������������������������������������������������#########
###################
#��#�################w#######!1##AQ#aq#"2�##B����#3R�#br�
#$4�
%�####&'() *56789 :CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz����������������������
���������������������������������������������������#
########?#��(#��(#�#8�T��+A�7�ơ#�A���U@X�#,@�<#_#�#�A?��
>#xB
�#�� �c<�[�# W��E���1#��I�+#��Ѕ�]_��J��#�{#�&��K� #�L|
y�#f[/#��f�Y����h6#�1e�3�H\�3��Ռʊ]�##&�#s�v���U=#^�<I�G��:�7v�.�n
�28�#U��Ҫ�g���w�4�#�_Q�/�e���ww #�q�f�#M��zg���u}"�g��0�H�
�3^7�###��#�.�a�M���c�����#f�?�
#�J����o��#]�4�#�q#v��TQ�~��T���]��#�¬E����Ϩ(��Y>,�τ�
�Ut �jL�� 7Ic#�ᕇ##x���{�I�5��
oiu��z��;��l�#�P �mĬ#8�ࡱ��
�#�G�F�#[�1#�F�7�c�䎝**��T��‫ݺ‬-�DT�$#�{#�#=) k�#�#�#���#�t��?
�5��x���k�iz�#$r\BB$��L}#��g#�S��#xK�#��|_�#Y�e�#����Yb�#A�) �#��
‫ت‬#�|���'ٙ��S�F�ߪ�MJ(��MŠ(�#�(�#�V7�<}�?��#��u�t�6�o�n�'jn`�8�,#�W|
A����#�]��y���y�+h���T��Q���_�?�Q��) ��VKo�� g�.-��M�

��d��#$I#*�#�#�#bq40�%V����ˋ���R�����U#�) #�m$�|=���f�_!��1.�kO��ཷ ��
!
R:c��'� c�#|G�?iKo�~;�����u#-�j*I���N�Eul�##�W�xW�'�?i?��#
t�#]�/�S�Bd�� `7yd����) $
���#�#�Ƕ�#����#�|
�a�6����(�5�l#:��0##�x9 Dj��<ƶ��#h��fxZ#�������{���#��#�6~#��ogmm#�
�m#E�c��YW|l���_1~�#�Q#

�K���#�f�<e�j��W#v�.�ab�����#���##I��s�ds��0�>&/��;;?'���1X,V#��hr
��^i�Of~i��#�~��;������'U��#_#^�{]NXX^���9 8D�2�#������X�H�2��H�E~
#�#�K���T��Uo#xZR�^8����n#��ࡱd;�##r1�\�_�?
�L��#�w�]#��#�q�#�v�"�G��##��}w
g##s_'���}�ɱ.�Mʛj#��zz#{��5*�##�0k��ҍK}���JK�8O�.��K#�?
�#��#�G�#��D�3r�Föࡱ ��\w�#��"+��^) �1w6.<7�J��O>S#�#���¾?�#��ࡱi(|
i�a�;� ����!�(�8W# ?�!�#��Io#��o ‫�ۺ��ڥ‬N�
‫�ޛ‬w1��T�ࡱ�(A�#�#�#�� q�##��) �/�&��s��
��xgW##�t�) ?�g�#��M#�#<�#DR��p##I��?�) ��#��##?nࡱ#~
kR���#�#Mm!#{�##;O;O#�#�_V�#�p���7��#���#֓�#�v�ĉ##�#`#�B�Cࡱ&��_
|A�O ‫ۓ‬
‫ ۓ‬ᕷ��.�{�Z�L�Y�YfC��L
W��ft��`����+��r����|FeR>�#e�4�#�‫[�ࡱ����ݑ‬j7#,�C�<�$ࡱ Z
‫�ع‬#�#��#tq�I#A#�TP ����#\�$q�#�wl*�:�_#��?�Y�#|3�#�3|
#���5]CXG�.�"�c����x�ࡱ�I1ࡱ # ۳�+�r�ZM���R�V��V�V�#4�#�eࡱa��?
���##�$Z6��%��mo#��y�.��IX��…\p#�x��#�
��C~�##t��~<Eo
Z���ew|��LӢl�s#�#v<��rr9 &�g�6�$�#�]�=\�G�ZD#�#k��-����E��#I6�n*pq�ҿ
�#n#���#�=f�#-G�[D����璿�6q�FQ #
‫ݖ‬P G#���N#ƬƊ^�zT�f���#>���4w[�����>#���_#<#�x��w�q���1]�H##�"#RA�d#�

�k�#�##H��6�i�ⷋ#�G�u#��7�#�_�k3�J<��D6���0#��~��]��Z�yk2�#�#7S�E}v##G#
IT����qt��UJoFIE#V�HQA8#�) �#hࡱ #�#�eࡱ?��#�~(����ࡱ �I�
n��7�;ʃ�#N#Rg��#�S~9 ��~
ɢi7# � [ � e � # � � / � , wZ# � #a � ## � 3 � � � # � � ' � � � G � � # � � ࡱ wΤ � � h � # Dz ;
‫ݸ‬Y�p#``g��5�#�#�C 璿�6}3^�xc�F�1��#��#@�mՏ�Q#��Tgx#��ࡱx7់់ �7|p�>#xsL���l�
璿�m��#L��O#%�T�S�_��x���kO,����WF�����ࡱ�X�j�#�f�c �#�!
#�#�k#�~о'���� ��D�$Wv
‫ۋ‬DAo�Fy#u��ha�#R�5#P aG����#�R�ࡱ aWտf�) �Ğ#�]M�(�H/�A�m�0�%3�q�#�5 濲
#�#K�#Ǐ#$�.�'���_#Q��#��U!Y&���) # �-
�q_g[#���ӍirE����#��d��iNR�Ý�t�+w���|��##���O‫�د‬
#�~�Z=����P ��:�h��jV�4�t嘛�p{
ࡱ~�ࡱ �U##x#�L ��o#hr"###u#dp�ɌL��#�v��ࡱ�s���?�,�Y�-6�^�F�#�� �ܾE#Ѣ�v8
~V�vW�W�) �C=�#�#�#A��3##�F�u#����##��W#UU <r��I��:�N��e�wZ���
#�����Y�6����Ԣ�$�O#�O�/o�#�/#~������P �Z.�b�q,O#p�#T����?
#�#�i�##�#ࡱZ�����<�>ܳE�a�V�#9 #�
�[�
-���k�kH���n�Y��Ќ�+��#Y���~#�`��ӽ��ϖ��g�C�¿>��q���6�T�$�����?
L�<��C��p�7�g#���#���X���o�ߵ%�Ŀ#]��ԼMn�##�_
߂@�����}/�F��##dIV�²�B�Xe#�x�*A<rN�w
k��#9 |9 �R���#�Ko#*�#H#x=#J�����X�>#^ij�jWp�#T�`#1#�/Z����1�O�֥&�&�k�?
Ȟ # � � � ; � Э# � 7V{Z � # � >#|z � ### � � w Ǘ � #n � # � Y1%c � >g9 � !q ۵}��#����

#m��7+��gD��+{3a#��#�F+��'#��7#��y�A�#�Y�3�##9 �8�~��#���#��C�}��

�t��#�Q[����`��#�+�(f��W�
P w�#>k��3��p1��Ҩ�%^k�.�g�#�#7�#��#ࡱ ࡱ g �v%
������6�#9 NwI��@#
砯,�#�4����ࡱ�'�.�j#^# �%֣pK���wI+#ܾ8�#忲#��#
���#u�(��u{"�#��-�‫ۓ‬Nz18-�W ‫�ܟ‬Bࡱ� ��
# #dσ^) ���Bx��F���9 �#� $��d
�=G5�#5�s�n'���#w�K�ɽ�G�q�#C��C#
t�#y���V�������e�1�‫*�ۥ‬#ƀ(#�
��#��|#�Z�E���a�iJӋMgY����;
[�P 1���I$t�8�3���o#xWB>#�*5�oS���z�����|���8}��#��⾟
�t������Mqa��P ���t�ӽ�M��ԊX� X j#�#�#�#�����f�*�4�i�+����F#����oT��
�c��ǚE��ࡱ���
�_# �A��� (|M�,Ac 瘃
#�W��ࡱ�"��#�|
Z�m��]ny���o#��5�[P �u�G#1�FF#�R2#�#�#~z��߳� ��#�5�#��Dž�x�,�#{#�����
t$�‫�ڄ‬
� ����#���#���%�#|6�k�#�[<#7���X�v�a�v�$��Te���f�#��*�,]L����
‫��ޝ‬##���Y���s�v�U��|�֊��#��g�S�_O��##��#s�]�c:���N�#�N ߘ
#3�z�~��kC�#N) �'#�#�~\�#�h>-k#:�O����ࡱ|F�l�+��
_+k~#�@��##ÞT�؊�.�注�~#��4G�#�i!�MJࡱ*#'
J+�#�O\s���O�~|R]{�^*�ď�w�
|wl�#�xV�K�k�r#�#$��`#���+{
,��ࡱ]#��/5�%IB#��v�Kkkٟ0�^9 .5�##���Z^����ࡱ�z4:�7Xo �f��##�y����?
�#�⟏�x�Ė7#��##�q�#��6˺:�G##�# �=~=�ࡱ�� �x#B �4A �
‫�ڝ‬f���#3�6��5�##��+����[����a��#\��K�#V��I��.��2�*�nA^� W��L
%����In ‫ݟ‬d�]ࡱDz2�S�c>�#/v�g%�?��~�}����ĭ#���
�:`��/�#[�F�?�_����U�" �##�����#�#��|
��##$\>=wW��##��>#�R��#�P x~�#��,����##����"9 �>[##==���Mx��
#�!�#����^‫ؽ‬#�T���0R#) U#��m��gØ*U09 �9 �%m`�o���n#�#) ����e�iˮ�I�ǁ|
(�'�S|7��}��Ž�է��h�b#8��|�3Ϩ�_ |q�+�٣�##V�\5�‫�ܙ‬MY\��
�#���#�g�#�c�pkV��#�i��HJ#���}�� ���~1|<�#���Ko�<\�#;��X��1��^��-
8ˇ�}{#?o����wpO������s�#P ��Tq��z) ���[�u�#

�'�g��#w�j�~�%�Y���s�B�#�ᇦ+ÿc]gV�5�Jj#
��#58�(��C!��#ϡ�[W#4�=ࡱ g�N�uԁ/
D�wV��"����9 #��:M���#xS��
%��'�Yf���4eX6ࡱ�C���tr�>##[.���Eʛ�) �{#�q�qx|>>�\q#I(�]\#��у�ExM|
=�n�]D�E�kV7N��,Π���κ��) ��<g�##�%�#��g�#�#>�Z��m�5
>%i#��[{]�?� ��'�F#�V�<>~3���#��Ȇ�
Y¦q#��gӌ#Ʒ�5S#�bj�#˚3o�����1�Q��#z_��#|Ե:�G�'�X��P Zk:��#� 7�>Y��N�?
��.�?g�>) x�|M�%�ty���#��p
��pOִ�#kMSY���Ai�#�##�#��|�#J@.�¨#��w##�.�s�L�Ue�K�M�-�=��+m#���|���9
~5�%����#��#��#�#�}4�՚�`*�*�#��#�R�) ���璿� f��#Y~#|/ԉ�#"��#E��#q�/?
�:�1�^k�=��##�2D�'���x^�4�Z�w"��#£d*�����[�?�‫�ט‬d�Ҳ��?
��l���#�4��/=# �WS�B~47 �
#ࡱ>#�[�C�]�~S]�#m#=q�#=?#=�U��S����s�
‫�����^ڭ‬ML:�j�#l��P ���K���=�� ?��‫�ܟ‬B|@��;�?
#�^�����,E#Q�Rz#Y���<3�#�##��΅h�ZY0�
j#U###ࡱ2� ��
7 #����#���o����M%˙n��D>k�,K#B#d��s�O�#�
q�x�����{[_#�R"O#�m�i����{K����ֿvʳ<� #B� ]M� � � � Z� � o� ՟� � E� y� .� |
�#eI��=#��_.��
��7�~#�d�#��#��j�#ij#"&%v�#�?��$�u�_�#�υS���+�#R�#�h:��]�C�H
 ���a��<Sr"��#Xm�ā7#���#���'�Z�{�^+�]
‫ػ‬F#4ci#���#���Q�O��##ࡱ bO#���ࡱ]x
.#�i��Ɠr�$
G�X�rF ����T#��-#]4���zk�i~�����i�#�A/{��#��_zM|Ͽ�#�?�ŧß#Z|
#�<3k�O
�#��v����/�n�3��#��
�E���=k��Y]#с
2#����'��#x_�~#�}��Ķ��) ��R�#�k#p�#䑚 V!w#�����ࡱH?
��/#x#L�t�A5�#��#h����:��#wW0�k��u&��#�>W�#���Z~�f�U�9 �o#��#
‫��ٹ‬mn��#�N#����##�Q_���#���#
��#��<e}#N���ʼn x�d#]�n�A�~�ࡱ�i?k�># �l~#��ࡱ�##x�#= ������7k(V��#��
‫ی‬c*I��#��#/�+�o�Αy�#�Ao�[���?�%p�
��j��R#Ҿs�kԥ��El�K��+�6##U�b���w��u�_m;]�O�v�t���P ��|
��**�T#`�N+�{� ��W�?#?g�3N�u��v�0,�a�@#��!
@�#'�_��7�M#�Ǻ��_��~{�~���m�#�HU,����
�� F~#��#����#�:ࡱࡱ��
?�%6k
%�d��;�#g#�#�Ȯ~#��A#��$����ࡱࡱ���
ࡱ ࡱ��"\��Ro����?�ࡱࡱ
�I-
#���G/�_�6�i�##�+i$�W1�Q��#�����c�O�5���3��_����#^��\i��R2^�H~B��
) �}�
����##��W�K��##� ����B���#<�
�#��z��ࡱ�G�# �^�u�_��w7��#&�4 뀒 3���!��Gz�0��#�'굨�q�M�����?
��;�.'���B�#oG#��}���#�?��ß�V��#��<#3�#�Y�#��#��FS��ҹo�#��#h�-~�
‫�ږ‬Ct�VO�##��#gp��#��##‫�ڽڽ‬Q�_�#2�HP I��F��'#:�#�#�#��F�Ⱥ��|?y#�$�6�|
���g�o�#��?�|~_�ʪVx�#ĥࡱ ����%���O�qU�*t��:��֊
����v=K��1�����o�#<�#/#iP ��7#.ߴ:�;��#e�ְ�#�#��~#x��U�nb��#y.t!
#e��'b�ӷ<�խR����!o�##o�y�M#�#�‫�ۋ‬-�F�#�v��#�:�#��_���]2����
߃�‫׳‬Z1��) #W��O�&���#�##AW
V��#�EIIE�J���;���R�9 I�I�9 ����N�#�;����j��O��#
g���Dž�r�e�9 �#�eϡ�#��>$��5�T�u) KE��{+#���N#U}�@?
�U�h�#Zx�Z���A�j:��=29 # +��Ab���VM�����'�:��##k#�$�#�#]�NUX��=ϽzU
�IӔ 9 %�֝[‫ڴ‬/��ᧈ��#���NQN#ࡱ-#|!‫ׇ‬
�#����#�`�^&�<�.�m7��#��g����#�k��-) ���#j+Ͷ�Lol�/T#t�\��§��}G@�#�d
���V/��+@�o�}#�>�T��###µl>#|
j�P �'�c���#B��0#����#N����#lj��U*T���oi>�=) C���fkF���B�?
i˭8ࡱ3 � V~W � � � � � M |S � � � # � -
��J/��eh��p��i#�#�Ӧk��) �##�Y##ࡱ �6��F#�#cwo�#�Ӟ ߝw+�#�V�c�xfxn�
�##Mw) �;ߠ�t��^?�;�
#�7^il�#�#i#ϝ�#D�c���#`
qS��#�#WȰ�#W����R��}�ʔ�,#g��k�z��GT��h}#�}#�{�;%� �m{p�i���'Y#�
{�g<�ܿ��C#�$�4�?j/��x���##6��2�! �<��_���#�#3�5��}��z��#
aI7�#�9 �:~#�L�c/�/��Q�5�B��##�#Ϫxj�#E�S��^8 ‫ײ‬I�#p#n�Ѹ#,�p�#�#YK#Q
ߙ�璿� (��3�+�9 `i��i-!d���?`?�##<5���{W�5�#�#�6A%��V�b�u\�2�����
‫ڿ‬#�#j���"~κ ‫;��ݎ‬ãO���Z�jbye"P ��#�m'��ƿM�#�#�O�#ࡱ �I?
do#j�#�#��5��ƺ#�$�#R�K@�� s��r@��_�^#�Η�W���Ϛ���{ #��nC'���##'
w<W��#�a+7]�‫��ە‬W�ò�z#�#K����g�#�o���u�G#j�-����O�f�7��$�T�\�#�#ࡱ�
>$k^,�4�
x�D��n�X��m�]�#����##2�C#��I#�����C�#��#V�o��^#����i���#�|
�##�w�_�ࡱ�o�#č#P �{�#h�##�z ��Y�C{�XeY�euB�#J#1�#
�#x�{��*�H/#�2XƔ�J+�r��#&�O�.g�?ix<Y���Ꮛ�#�x|
Z��G�m��l�P #�$2.U�J���o#�#�5�x�Z��^�ࡱl7x@/��#��3
��ҿU��#�`�#��_�?#�_�j��b=Wú$�P N�v�R��#(8�#
‫׀‬x5�#�r���O�t�w�}c�:Ts#�#��d�ճ����#W##ӕL�i/Ϸ�u`�S��N#�G?
���k�v{#�e��#k:&��'�Z���|5��2[B#�do5S#�ҿm�b?
�##�6~�Z#�<ࡱ�í�6;K�{�#�τ#�#�
~^z�#��#|Okm;�##�!xo�z#�r�#%���.�dR�
%�Y����#��#�#�#���##�–�>�5kK�I��g�K����#n6��#$q�2#@�y^#���2�p��+=�
x��u�w=*JT�(�#[^�3���*��#S�x0�?#ࡱa����k��#I!�Tr|
���=x�O�~U��ǿ�z�i"��ZM���$Y���F ^;W��##�#����#���u/#_�h�-��`)
%��"2(�+�6rs��#5���#�
1�5��n�k�F}Z{��I��O‫{܊‬r��#���#참� pX'��‫�ڲ‬y7g
� ��#�O���g��q��5nK�y�t�|
��?�#��?
�#ޯqx�Ǒ�i�P x�I#�;�#A�#��x3�6��#�kI�Y��D���d�����m� �R#
 �� $z�#�*v
<�
#�z�%���_#�L�#��4�r##w�
�x�N����Rƾz�;�/��#/����t�#v�j���Qr_�#��G�w��%�� |R��X�"T�%��
ߎp����+:/#�?#�#j�#�_���1x�F�?.=v�#}��R`t�=GJ�ּS�1��ot�#��(���U+s��|�w

N:�b����H-�+�#7�>��i��F�U����#���ǧ#W���ZJ0����K�.�Q�K��f�:�h�~
‫*ڏ‬oV��+�Qj�~�t9 #�#/ࡱ k���+S��$��Ӯbs�l�e�b=�F�t^#�\_#�H�.n��lF�
��{#�����/�4�‫���ן‬W�kr]k����#+3#*?v �#('3 ߐ��_�> �뭡
ࡱ>>
�r�#"�����#r�;d1(&F#���$#��8�$(�ɵ�U�����&>Us7���~�G����#l�}��
��i#�#�7#˙|��U��n����ҦռW�[��8Ӿ#�Fo�e�##��#E�,�#��#j���Ï#Ar|
E����3�#x���) ##��p#�#��Z���‫ڣ‬Ư� }[ � ‫ޕ‬a#�TX��F(ӎ#l#>���lV#�eRN#����Q�#
#}{�j���Eœg�-�,�/Y��vQVH��O�#��#8վ,�RG���[�L���o���q^��ρ#��#�!
�~#�H�Y�F9 ##���ʼgR�#�{�l֜#���7l��,Ҷ�ࡱb�#�N���3���J�+�eî�t������f��|
��݊��K��B#��ࡱ�� �7 �Y>f}#�G�?�� #y�#�6��^H ��t�";�<) `����W�~�?
�F��3���#��#�KP ��C�$��@�
� �#���<��#^�9 |) ���7�#�#m&Y�緙%��xn �Eࡱ@#�D#�*��#�#���?#�a�|
E�Œ�ࡱ�##�� B�#''8�#��+�##�ࡱ �ѝj5#z���8��(�#�9 ���‫ݼ‬u�#��
‫�ފ‬o�S�C�#�#~�#��>#�) �V�H#=@��,7AB#��‫���۔‬
#<��ĉ�;���>4�4�#���$�h�O�4�M�s�#���Ì��#�+Ԗ����h#�#����6~"��B��s
�W####�#��o�^�����~��{=R{��#>�$A3n
[
0~U9 ��^$㩪 t��YJQKk��m�^�[�~#��#ϰ�{) �O�����Ϗ�#�x����w#
���#kjDW#) �#'9 <`���5��##) ���/��#\�D��#Š��B
%�M#$#��e�#���~=�2��f��ˋ�#�#�|Y��#K��"��#�Cr>��bࡱ ��# �
���~&�e�O#x"�o#��@�!T7q�S#�@#��W��#�n#����t�# ᏔȤ�՝m��9 -
�rmy#[�#�\�ώ�_��w�##�5����nH�$�m���x��d�W�f#�l#z�
�f��Ԥ���D�#x��lG��#��=<#�#B
P �{nf��c���#�X|#�
�F�V�N��##t���H*ce`A�<�9 ���ƫ��:���#~�ࡱ �#��� Xj#$�#��Ek�dco #<
�a�#�zy�#8�+�մ���#���V�Gѫ����R/‫ه‬R�_�O�iω�;�#Ó��[#�<�%�#�
9 ¤�+�#~�##�#g) ��~ ZZx#F�|�?��#�C��K 0�w��#�L*�;}k�#Y�?
g��#�##�jz�'�M��#�[�����$#�'#Wֿ
��#g�#������p]뗚#�#<;-�#2m�$�!w.x�@�z�.�?#Y�Oj��ԕ��
%ե��ѽ�����2��X}T��%��U+6��5-
�#m���T�#�}�#�=�#�r���#��#��j#:m��#M�L���F�]Xz�#�|��uࡱz?����g#�|
�#�O��#�S�#pr#�d�?#�|-�ࡱ �'�# ��k��z��^,�]�h�#��/����!P �r(Ԓ:#I>�{�

Ԭ�
/�b��_��~#~�~#7 �k�dr�#'�.#H�###@s���M~����4��qU��c-#Rj���� fX
>sK#��j�7y$���J���#~�ࡱ#펭� ��
=�P ҝZ�#j1�A��
�|Y�_�����'�«]Fx#jJ� #Y�#}�cϠ�� /�X|\�ࡱG�|g��#��Z��#2D�@|0<#-�
pk��%w�#ࡱ�=Ŧ�璿�#���E��O#����� #v8�s�~#Ƶ�#��>6�!
�^0��}4WZz�����2����##T�Y9 I'+���8 � �# �‫�~ש‬##%I�#�5�4�7q��5��#?
ߓ� � � EE�ࡱࡱ

‫�_{*] �ڏ‬#�N��Ǐ�&���.��ࡱ��
�\~u �] ��_����G�/�#:����t��E�#���n
#uX#W#�3�##p�#�/x����?#�2Z\G��p%�/#���q��r#'�W�p#W#6�(��!
#8z��) F�k����/��q7��#�##P ��V��^�U�#�#~'·v/�ࡱ##�1��R����+1#J\���1�##
��V�7�,>#k�����~��ym
�o��H�#�A4{An��+�o�#��#|#�~#|
�#Ÿ#Egs6�$W#q��.ַ�kC�#s�#~�#�oO#�_#<##�{#�<>d��
�3�^��q�T18�#���q\��]�mf�zj|V#����hf�) ) 9 Tq}-
����mK]�G�ΚWƿ�:�+#&��Z��#v#p ߁� � ß�7���n���k�
���c<��OpQ���A5���##�o�O�?
�#Ƅ��#�]^�˰��A+i��>S���a�o�'��##�9 �l��4x���\��璿� z��#�#�!
��#��5�/�#K���Ifr�Jq�9 =�T������C�?#e�r
y��kГ�k� v|�_>��ࡱ� O���"�#l�ࡱ���N �#�-�I ��##G�#��7�##�φ
�w��k�#<�K�_&`�3��s��_R�#�B�-��"��_�5�{o#߄g�~
ࡱ.A�c#�a��#��>(�<���#�-��~%|#�Cj#p����2�!�Ȭ#b#�-��g���#唱
�#*�f��D�#��ӿG硆 gŜ;�P �\&cR�������_S�?�_�I##ࡱ�M�#��ࡱ#|e���������
�1
�#�0{cࡱ� � ࡱ �#�#�##���N�k��Լࡱ ࡱ� ؄� � òC##�ԞdUʗT;���Ο�O_#�d�s��$�֩ v�#�4�>;
a+#��#�͵�v^�#�u�Z��/�_#��W�{�n5�#�Ks#��C!
+#�#�HS#�C����x�/Ȳ\�<,T#�$��|�K������!� �1so#
!> �; �^���##�#�~2���|
R����ú�mqs�]�#[i�#�7#I#bJ�#�H�_�ࡱ�W�? �,����+{M#rl�#/���pv�?
#^��T~�:#�t��#�Y#uY���<�#�‫ �ۃ‬##n�#�1�߇� O��ǖ�#�N�c#M.#ԏ�$���F��<��8�#
���ck/r7�N�6ࡱI�<‫ �ݶ‬Ǔࡱࡱࡱ#I,EelF&.#ࡱࡱj#ࡱu#ࡱ

��a}�}�b��#�[�#}w���y��s�#_,�G���RV$�#�f�{d�u��##��{�#ÿ#4 돏>#�m|mkl�
‫ �ڦ‬al��L��jBq�^+���f�i�+�g�m#�(�f۟
��n:'�b�""�7�;#�#����'#W�#�C�#�1�g��.�]�Q6V�#�IՀ#~���YN4���
߆� qSэ,"V�ɯ�o�Fu�g�W�G�#s�@�|{��*����5x���
‫ޥ‬#l5#��G��HU�#s#1���R�#��x�H��u�(�-/-
���#P 2�n�YH=A#��#8��cѭJ5�3�b���O#|6��?d#��N��/��&I|I�[~�;#�p��-
ԞI5�\j#��_�W^ �#��D����u>���2#�#�#��ࡱSࡱo� � $.��#�=�#�#�k��:���
m�d��tH&#��o;�i�J�_��#>#i#�o�#�O�H�O��#n#on/0�#|/�i##C2�Fz
b�k7�(���R#}��J ‫ݗ‬Sá��2#s��*�M�=/
�h8��EuM#G�o���ld��+##��,o#ʰ##�d9 ���9 �#�����#�^6�|
u��#w~1����m�b/�J� #1�#�#�_ �T�#�x+��#�~#I=ϋ50�#&�Y2�##���y�5�⏅�##-
�6��#�{j ‫ �ڬڬ‬#�K�\HO���#q�x�_�b�'#�r�����-6��|
����##ʳ) /�,#��rN�#��w��+��K��1�~#?
�/���$o�#��Ǿ#f����+#r9 m�I#f�p3�W��?�:#�ࡱ #��'è##u�a�J�#���ɯ�#ࡱ �ࡱ ࡱ
�#
��:'��#}#P W�9 $i!����

��Xu#�y�!ࡱ �x�#�[��7���e�#$�6�#��b8�*�*zd��+�g�� �#��G#I{hS��#�I-


#���#�>#�1�7�2�Dk�O�5#*me�M��.����ࡱj��#����c���##�ࡱ�� �P x �E���� =�
�d@c�<�J/#eG���#‫ٿ‬J�Y�#�Λ���#]1l�U\[�ࡱ 3##�#//��W˖�#�!
^x�S��9 �^#���#�o) K##-��#$##�pQ�p'9
7�#�y#�u�l?m#�/#~�Sh�#���3��y�iࡱ�g#�#��ɴ|�0#�U�u⇉\3��*ҩB�$�
҂� � b � M+ � K[ �Ӳ [ � � � 0 � l| � #x � 2 � O# ҿ ࡱ#>$~�#�iy�o�ࡱ��'�Y�8,�ٚ8���##��#�"|
#��/�c�>#��K�-/5����<���w�s�ࡱ�g������3�# � #ࡱ���#��#`x���(#no]�m#K|
Ѱ#8�#e@b#�#�
#�S�5G��7ûm0�y�#�A�^MR�Y##�#�<�[z���##�}�_#�KY��zY}###�}��$‫ލ‬E]����u�4
e��+�§§mv����ࡱ �� ࡱࡱ
�~#x�#;估��7r(d��#�s�#G##Ex�##‫ࡱ�ٯ‬#,� �~�w;\"���bU�Ѕ�>�k 矍�#�
�2�>1x{�ࡱ��� �# �^m9 t9 �녺� ��
#C#��j#��B� #1�`Ms߳ ��7�
‫�� _ ۻ‬:ࡱ��>��j�v�k�}2��#Q�E�}��V#Ir�6GLW��(q?
#��^֓�RQ�4�9 �;]]6�V��hi�¶##�ae&��x�[hj�#�`ࡱa�#��:~+��[���6�j##n�#6у,��
@�*{7�=|E�#��Z?��w�DSK�uӦ�uB�R�}�X�S�0���-#�‫ۇ‬
‫�ދ‬#�{�O��) �cqwࡱ'�M�#�#���#���<E��^1�#n��jQ@#;
(o��Es�J&q�z�_��E�\ࡱ�p��f>|�n�?
#�d�J�D
ԕ
ֺ]�W#G'¸C5ĪR���*;�S�#�#��C�#�#�G�##�����"�,��5�#[t����q�#O9 ���2���#
>"�]��kp�V�Ů�4 ‫�ى‬d�-�#�#�^
�#�#�w��#� �ܷ#H�u�#Lc�W��h��}�#=k��1�-����^8�1�[��:~�qu�C0�Owj�OhG�(�
ߚ� �ַ�žyJRo�_}%{��v���#���{�#�|#c?
{��o�O�;�#B/��<���W�~1���~#u7#���_�55�Rǜ��^��#��##_?��닟#|YK��
‫[�ڝ‬P �.�6w*~�#�#^��o�ࡱ �W�e �#�|#�#�,|1�###��{�O�+"#�{##�~�~ȟ�Nࡱ ~
‫ݿ‬#�#�E��>#o#|\�z�#���#n.%�(Y�#1#<��#) ɨ��Eh��#i=Լ�CDž#�;żf:n��g) K���k츽
#Z.�y�##��~6?�KO#~�#�[�#��d:#�%��#��#�p�� �#zW�#Go#�#
¢�#�*���Ǣ�#�Tro#�{�V�#&���(�����x�0��U�

(��D#�����ma���q#��@�ࡱ #_%~ӟ�G�ٗ�����cR�孆
�k#q]��@#�"(TS�`#29 ��(��lD�#�$~,A�###�#�;���g�#�#?�<Gm�Os�#�#ȋ%%|
�#8\.p}q�W��#���L���߈�.��f�{�#�G�n4��##]:YQ��Y##j"���>S���#x��
��#�(�.#�H####�Ey?�l,|g�ɼ;yc#�;���S#�r \`��w��x�ƿ#�#8�Y�Ԓ�
%��o�K�5��r�P s���/��ࡱy�� ��[C���߁>#���##q�۴
�h�-<�?#���8��B�#�2�) �<#�k?
�O�{ic}��<Me�Y��T�E#�#��p�#�~��#����*��#֔4��t'���&x�#�8#
�[�1�W�|-�#�Y�.��X�#��#I��&���3#�Z[�ykh-�ƍ�i�#�##��#��?
#�#r��#��F����q�#a�Vq_n2w�u�[o]>�,�L>##
jr��5'#[l�������#
?aࡱً➟�'M�#ĩ�˙�#���6q� V9 #�����0:����7I�~#[|#Ծ:|) �#��#V��~/]#��‫מ‬
5�;����x��8x�u^�>P r+�?�z'�#�#��#�?ŋ#_#E���h#\����#l�#VV�!
�f9 $�<�g���5뿲� ,� � x#t
‫�ٴ‬mr�P ��i�#�R[R�b�9 WG�8Œ�@�ϰ#�>'��9 ���sʟ5Y�rJR�z
%��mmS[�MV1��������۶��}�x|B�/���#��'�[G��~�#펕 4�#�=‫؀‬L$1n�#!
�W<#�ֳ���o�z��#�#�~#��5_����K�#R#��Y�(($j��L�#N�W��^(��⿆
�#<#��P ����\� �6�sk��i�Iɚ#m�lɃ�����"ࡱ #h��?Ŀ��-��‫�׃‬#_#�#xi<
˟� K � a# � � U Whc6 � � # 0G9 � m � � # # O#: � � � s W � y jO � � K � Ҥ � � � Ӌ { � r � � � V v ࡱE�:�#x��w
������#jࡱ#`�B}`��7#1�KE��DI%;�#- ##�Ӟ��~3�ࡱ�##~#�_#,�#h##�6#�sࡱ i# 걉
�O#H��(.@#[1c��d璿�|i�#���\�#5o
h�w�����[V�����`���2��,8%I'�֏� �# �#ࡱ /
��J#P Ҵ�]ZmN#4�A‹��^WQ&劎 Si\��d��!��
�##i�#���⟴��wq�KE�,=7��*�RSiǙi$���^��痌ࡱ
�ޯ#���9 �ƫࡱ#�ŗ�4�HU��x��Sc1\#Ѓָ�#�#��##��#��O���ࡱ�#�� 5�m�]jzq`#
q��#Ԍ�P �ֿO�#��ࡱ#|#�Xj�##<C�`�n����٠�[�x�5RWbƸ�Rēֽ#U�[�\�pѾ) �#�n�Ӯ-u#�
�#�
D���w#���x'�+C,��e��XW��Z#p�eg$�tRi����c�3.#�b�J��Nj�M��wN�[���#�~
�#�_��ٛ�G��g�R����WVv^3��#�pR�U#�#WT##�A#��#��##}���E|;�<#�O�k��#�^�
#d#2�
�2�����y���3�|/��x@"(�{�c;�‫[܀‬-#�z�p#���&�|
1�Y�#����H�k{�a?"ʇkm�RA�ࡱ S�o�#x�R�ɔ�I�.h�}#^�<�O#S�-9 E{�#;%s��#
‫ۿ‬#�g_�:���##��5|�������
�?.�T#I<�ࡱXiZv��#�c
#ࡱ �#ࡱ}x
‚ �V#< �_ ���# QE##QE##QE#p?# �7 ��# ��t Y �O �\ �#q ��6 # ��` �# �+m^: �
‫��ֱ�׵‬w#�&�$,�~���) #�A#a##F{��ࡱ �_M##����� 8�sR�&����i6�#���ҔeI�B��ɐ#
��+�#�(W�#;�?�~�#�#��i> ��#tɯ�#��2#r89 ��}S��:���g���,�vβ\B2�mRr
ࡱ~;~ ��‫ޙ‬
# ~#�����l�����K�Xn.E��

#H#cyBDm��#;��#x{��#�#�]ӌ#�Vӳ��f�[�wq#6�_��j[��7�#�߶W�Q�#��o�[��w���֓
=��g#�#B�#����1pUH`A#�cࡱ��o�/�:ࡱ�'�/�^����r��(�#��H��#�/��K��#�xࡱ�
) ~#��#�F��"x�º�ňo�{t���=�R�#�g�#߂�u/�sxN�]�QE3�gFr�‫�ܣ‬#C�ֿ���#�7#�`��
l?��q�*�D�b ‫�ܒ‬zY�S�2��#�ȱu�=UJQ��VmI��]�t^#�#���� �φ�ࡱ#�!
��=#We��a�%�,#�R$!��.‫ێ‬I�S^��W��#��!
�#~ͺ#�#�����V���I���&N]��z���#�#���߶&�#��'�m��En���ĵ����‫}ץ‬s�_#x�
�#!��υ#�Qhd�,Yě#6'##n��ָs�#�##�p���4�) ������m�[R���?|
�d�LG�y�) A{zJ.2���^�����#�o����
1[El ‫��ڵ‬#�u#��]�^M��#��F>R/dࡱ�#�#����vv�#���##�#1T#�h�w1�##�p�q�ɯ�?
���6��h�,��CQ���#) �+�+=ь����rHɬ߃��#��#I�~ŷ��##�:�‫ݪ‬$����c��NO�#qNS*9
�#UJR���i�i4�v�v��#?�1�*�7����BM ‫پ‬i) J2�Q���#���_��
�ş#|k���#SP #eȓ 쳕#�p#U�z#��#s���|��##��y��;�.|
A��#�#�J�X�./d�`�#��#1�UP A ‫}�ہ‬Ic��]��]]Z���D�%��-##%N8ȯ���#��#cr�
��Fn*��{|���YV&�7#N�Eg$|��##��#�� �#�<#r��9 �]#Oh��+����܏ƾ�� # � ?
~~߳W�}�h:���F#��_9 ]�#����#��/�߷#�#�r�$�/会.�ʏ�_��#� Ѽ?
e�Z�#���8�#p�(#��O�Øl��
x����R}l�����<����{$^��+�x�#�(�#�(�#�(�#�<v���c�����ߊ��#~#k��>�#;
‫��ؾ‬$����dc�N�`��#⿶
#�'�/����◇�{�y���q,G#�F#z�ů#��#xz9 v&��(K�#J�v�����#:x
��W�����#�#�ľ$��Y@�I&}N<##s��&�#h��+���Kk�#�?�[Լ+��#>
j#$�##�q��s��d�zW�#��#K�:�U#I�7RkP �#���#����<3�##��?go�[�#
�#�h�7:,�Is2~��#�d�0�#���#�#¶m�[#�%9 c#����
���y�#T"�o���#���m#��x#��3�y�T�H�G�f��#`0�\��+���#��d�xy<9 ��#-�֯#3C
�#�##r#�##�#Ş#�#�#'���Mu#>#�#��#��]���_�����y�#s_7�#�@?l���������‫ڧ‬
4##�y}��n�������#�bY#��#=#Cɳ�
ֶ "�.
$����T�к�6�a#^���4��E{3�(˰���8WVӕIԚ��v�~���#�#�]~њ#���r��(���+�a�O
�q�k�ࡱ�:F�h6 ��
�jwֺ�#��>b��#��#�z����Y>9 �N��
F�#2?P #r=�#~��E�ࡱ~#��#&�"��� a#yy;.:���e��8n) �U�#9 �R�WͶ��#�
‫ؾ‬#
# �$�&�o����~5�$��{|#ࡱ�#Ie#�cp���d#��A"�#�r#�x�#�#���#
��#�o#x��W�:�]#�[�#��$y.��x#+�?����#g��#�ҟ#-4#��#-?
�Zn���rp��P Cd# #�#�?�j����φ�#�=�캎�s���P |#�@��c�9 �Oj�:��‫׆‬
8�dy�#����) �h�o[�[6��^�>�###�G��*�ӥRp�-��ZKࡱ �^�����#�>
��>�g^,�������|
1>~b�#`9 �O�5�#$�>#�_��x��##|;#�Q#���t�#�[>,�#�f��ࡱ#�f�|
(�ׂ����"#]C#Y#}��ÿ5�##�ΗW�h�q~`#��M�#��|W�qࡱ�'+�~+����
%N#��(���{���=,#~�h�p�RW�<K�s�o�~ࡱ�\4 ߈ࡱ
lf��ࡱ�l�c~А ��7�3�e@#�:�j#�#�#�`ࡱ� �߱w��K�Y��K�W##�>w��^�_�\'�Yࡱ#��#'�_
�я*ow�����#�W�YnŠ(��9 Š(�#�(�#�(�#�(�#��q����‫�ڮ‬a*���l�B��T##�#�EL�
�#��#� ࡱࡱ ���#��$�ࡱ �&#ipY�j �) #e##;�I>���#���'�ࡱ gmK�hԼ#d�#Դ�����@ެ
�K ‫ڣ‬
�wg����##��#J�A#n=[h�;�J��r�#Q��# MB#��Wࡱ���M���Wࡱj��'ࡱ�?
�#�P �#់៊#����‫�~��ڱ‬$e���6J9 ����#�zࡱ��6x�

��Vš[�0�W���!`Drm?4����
�k��#��#|>�fXu�ࡱ]����#�#�#[ґ
ђ��#�#Q��#9 P k#�#/�5x#�ࡱ����
�# �� r�_M##�F9 <��y#�-
^"�iR) �F�O�oV}�^;�K��#��6��y��Ih��~#��?#>#|
#��=��m�I�(�tt�f�,#P s_��#���S�Zh߶7��o#xZ=o~#�Rkmh+5ǐd$��p6��}kࡱ ࡱ ��
�R#X#���e##‫<ڽڽ‬nM��8�#�E5*�_4%�-�;?3����eO#��~#�㻇˕l�#'�NёW���;##QE0
(��
(��?��#n#�o/##:��#D$q�A�S�\�s���P NG
#
###IHDR###�###y######���####tEXtSoftware#Adobe ImageReadyq�e<###
iTXtXML:com.adobe.xmp#####<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9 d"?>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.0-c060 61.134777,
2010/02/12-17:32:00 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/19 9 9 /02/22-rdf-
syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"
xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmp:CreatorTool="Adobe
P hotoshop CS5 Windows" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:EBA5D2D6087C11E7A2549 3CAD358C349 "
xmpMM:DocumentID="xmp.did:EBA5D2D7087C11E7A2549 3CAD358C349 "> <xmpMM:DerivedFrom
stRef:instanceID="xmp.iid:EBA5D2D4087C11E7A2549 3CAD358C349 "
stRef:documentID="xmp.did:EBA5D2D5087C11E7A2549 3CAD358C349 "/> </rdf:Description>
</rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="r"?>X�) R##+�IDATx��
x#���OҖ�v��W��#) �K�#��
� HA
�#�#�) ���UQD���J+�^#ZT#e+���##�#�#[�� (j�
Զ � 7g2#� 4� $� � I� =� d&� � � � ;� 6� � 9 #� � @###� 34#� � a� ?'� � #� � 7�
}H�#/GXM��3�#7����#�ǩ�o�p5##############�-
4#�###(�0$#��x<��5��#9 �o�&j�������2(m�B��z���j##############�[h�####\!
:�8=8���6�#���h�X@g+�}L#:A@##############����###�e����]��$x�'r���Q��l
##############�#��###\�~�]4��
�m���f+ta���
###############�#@D###�#�#�&o#W�#=�_`�##############��#":###�h��#�ࡱD��6K�s
�V�M�^K=�mB&##############��@D##�#�s�#c4#�NX��T#��#f�L���B:�T8e#�<�݅��c�
�"##############��h
##r####���:g++
+b�Z�Y�^�_h�u^�04#��0�����ɴn�h5>BHC�#��#V�l��ws�����5���k��1#'#d#K�
�{�(i#############@�#��###�TVV��^�g�y�$B�#���9 #�J<�&���:a�###�3J#######
#######P �###�K���|�FS��D�‫�ﳐ‬z\���B�y,�{#�,�;W#�!�!E��#
�I�b#�##############P �####��`(#V�>#��h
U�O�#�#��r�#��y����#l/on�V���#V#$�~�#�2#############��######�#y�ͼL�"��
��$��>��z�;[t�r��ࡱ � ҁ -+toÓx�
9 ����$###############�2
�##@#cn���) =�]�T#ғ�5�F�i�t���3��.#��/���.华��#��oJ###############j##�##
��ᗩ�/��� ���� �4 �;IrM�� 8���}���J��%+�ࡱB#~7M�ղ{x�#~��#t��#�
‫װ‬B##############j1#�## ##_1^���Z����ࡱG�c��]�5#M���Q��.���Qx��߃�|
g�.��r�dp��4q�A ‫�ٹ‬h^~��i##############@######��#~ak�S'4����������‫ڋ‬#M#�#
�f"��sQ\���
t�[�#:o#��'�g�#�\�y��9 o��#�y���#y�<X�##############�#��#####
##I���6}���#T��#�{���) �wh�Rt%_YY#C�c���#�"g+vo���CC���:���‫��ٹ‬h�.|
_F�B##############j=#�## x�ᗷ�|K���M#��P ����@�V�=ʢ��#1,�����j�����

�,��W��a�*++#��Lk#7#�DF�B#�ࡱ�`0�############### �#��###$���G�#��X|
8��#�‫�ע‬J�c�����7��#5���;#~#�_�m��.�U>[�s��e�ż�Y�:C�B�j�g���(E######
########��###�E#���ki�ΰX���w�b��n=_���x##�m,oV;�d#��
���b+q) ��#2���7�.�?7g�#�{�^?#V�##############` �##@#a0#
��Q[��
��,&�#��d�Z[U�z�d��M$��戱 ҕZ��8e��(�m#��e����i�rU:=4bA���
}��M�B##############�##�## ���#�F��s##R�"��>����z[�#�X��.#�a��H
�:�#�Ѕ�@��]ɳ�z�ࡱ ����
ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 澰 B##############�-
�##@�an��������;t�d���а���uU#~�O�fw����‫ �ڱ‬%���g�����z�����

###############�###�I#�������~�h��V‫ �ە‬#��Z�F�F��F#X$7s#��-
+t�:����ɤ��#W�ࡱ n#��##############`#��###��5:[Y���#kt����j��tv�.|
�\r��1�#�&o��]�#l%��#:�[#�g#I�����#�####################:#��##��~‫ٲ‬
3kt���#�5�#�) �G�##��#a2l��/�ࡱࡱ ����
ࡱࡱࡱ
r��o�ĉ���0�B##+t##############X#####��\���2�MX(�C�#��ht#o ‫ܓ‬D�#^e�fA]���#
) �y!I��Y�gKz%��#��Q) v<##############�##�## Ha+k�#��.(>�
‫=��*�ࡱݡ‬:#��YHo�n:X4��3Y�6#��AJ�NX����E#���(����x#��V�m#J###############
l#####����а�y�sW?�#�&/������w�V���I"###��#z��#1��#=�ࡱࡱ ���
ࡱ ࡱ #~ࡱI

#9 r�7a�###############�@D##� ���+++����C\:��/�_L#o��{�##��|��c##�G��.�?
ࡱ � \L � R �
���o�9 (###############�#Dt##�##�&AX
R��#O\��H.��j�ΰ�t�7�q�=�#�ۜ��*L�/NϤ��k#�o7#V�##############P
Dt##�#�Қ�O#��!!!g4#M��d{KT7#
%�j>o�j�ΰ`�q���ˬ��c��#��#\>���Ѕ�#�#�?###############h
##r###|��#��#a�oo#�V{V��o#6u�#m�#�~;AX#����S�F��:φM�b�t_��
#6�7�-���Ϥ1�D��#|
p�y2#/) Қc��x�p�#�##############���###�nx5�#2Z��#֏gw#�~�X�Sv9 n�#�#ua) ���
���#a5�]��eym���o�#.��#�]�K##d�<E ‫ڮ‬k�_\\����.�~#############���###5��j
4iZ�v�^��e!}�⦢��#=h۞#��Ȯ�~�.��:WDu���# 3+�B^��p�8#�<�p���#’
%�~) J>#############�@D##��j��n�#H#b9 �w�>�#�j���o�~�k�5��#z��7:7�Q

Y��լ�#�s'�nY�:�h|?
{�qZ�~���x�wsQ�#############��#":##�d#l#'������#v�gQ�#Ў=�i^~��]#��(�1‫׃‬
�#�Y���D�V�J���k@jʍԱm#uN:K-�����w+Vg��}hh
‫�ر‬ʊ� Պ i###############� #####� 16� � ~� � 4ʛ� � $� :b� ~� � (֑�^D��z�l��L�#dN�hOZ�&#
‫ش‬Bw�ʼu�o��}k�����4�y�e�FaI��v############# 0��###�� ��I��3�
‫ޘ‬#fS�u�BQ����lU�ws�"�>�xvF�,j�V 蒕
�,��b3�9 O``+�V��N�q�7�#`�#a�d�Z�) ���4##############�#Dt##�F�#'���&,r�|
�jq�]aæt�^T�����\�5�f^&=4"��ѭ�ЏJ�&���D��;�S�k�Թ�I�',��o�j�g�z}ࡱ w�##
############?��###��0#璿�߫‫�ޝ‬v�
‫ݎ‬o�}���#���fV�#�je�(#�t�.\�\aU���#############�ࡱ####��E�aK�Idt#}��\#�O
�e�P ��"��#�#���x8 ‫�ە‬J�E�6��T�Ѯ��3�

�S+s{x�}�p���ln[ ���#���%BX�###�#############�=#�#pVI4�!�j��\�om�•谰�!
ԧ\� X� +#m� ) |
���j�y��I�M��##s�+���r�.�蓥 sv���>�#��c############�w@D#�^��h�2t���ɟ�
ࡱz'\I�ª�d���#����Yg~X���#�W���#�#���##ZÅe�7�-
#�CC�>���h�F�t�:/�ʤ''�\�{����M#V#x#Bz�i?�H�ǝd�:#�‫܍‬
2��Z�c�+BhM�i�>���#��############�] �#`]) l��O
ߗN#�#�E�y�}wE�Г�#��;v�:�I���`.'#����v�p����{^��##Ö�L�JU��6�m[a�[~/
�M�#�_�#s�讽��w#6�w#%Sr�Y�Ϗ�E��e���{��?
��#############^#":#re�#��#SI�##��Oui�;����]�.#��S��) /l) �$�m*\�##�W 㤃
KlؔN#��4w�>\�΅^��:�&HH�#~+W!(‫ڊ‬#�U:9 v�nb��!�#~�b*+,>��#############�#":@
%�h�6l�p ‫���ٯ‬/�##��WDD�K��##j#�#]�.��#Z��+�������?�4�#
3TVVp�t#�B=��L##'\0>#;9 N�P �^#�RR {��OU
N��X�o/"���#/^S.C˭>NU#�:�y�.�#$#��UWէ�~;��#��=�y#�5�@�
#*.�����2б�����+�#��#############*###��¯�
i��7~��+��;���4�['�w�j�{dd�##.�E3[�.��##�&!
44l/#��G5"tZ�I�;�#�&/�#�##�����kZ"����d�w��##��p�##�#�#�#��) ��cA�E#o
�JǏ��5�q�k�‫�?��ر‬#�@L#############π�#�P j4M�%&KB��+��W�ӧࡱ #��b#� ‫ݢ‬
��y�>�'-Y���!,��%#�_�O�&���"�
‫�ڴ‬t�IeDt+�f^&=4#q��ŗ���\�,a� �߫g��~��M�R=#;��#�1��#��z�v�.7��#�~����G
a�P (?/x���5�'###########@0###�W�4Ǝ}RX� es����#�#��zaI###9 �jX�n��-�-
���?�&kr�.��ʺ�vҕ�#����ӆ�?���
[��Ч3�8#Ʒ-�p�[VE{���U_l���qqqGJKK�#�d3JI��Ok��#�kR�#��4
����4u�7���"�v�n�:�i�‫ڣ‬z�>��9 �t�(Sz��:-�1�#�‫���ڵ‬z
ߖB�#�##BITN�##iuX]���q##$�#��kC��EQt��#_\VN��+���gL��y���k##�MXT/##�|
rHX�'#�����|w�j############�g �#�*�#?�of�#[c�#�##�]-,W#K��Dz3}l]8!�.�(?
��M�4v�v#1�\���l���n��n���+�e���,�o��ǎ�<
bz��O.���d���_\m�V�b9 E�tŜ+��#��P #���\�#a5|
��#TVVI��D#�#�4��j����###ࡱ���<� �߳#�3 ‫�ݫ‬#V.N�Zr�##�"�#�K��a������sy#�R
^*��i�}#�Ⴐ�#�#��}�"##�^�pA�#pR(�
QR############�#Dt�_#R��KX��1��#N���]#�#�GQ�]��#��ϴmH�/�Ѯ�#z!��|
��#V��>b#�,?Kc[�V��-�#'�9 ;w��#?
Ԙ�v{�P X�����8j�j��U��6#��ϮC#���(��M�v���A�ࡱ ��� �#z �_JBr ��g�����/s
��#�A�?�#�e#J
###########
‫�؀‬#�@j4b�,;#O���ӏ��Ѿ�:#���"j�x�J��б##���*:Q�7���#���#��}�D��Jaad�I
��#n�ܲ���qԳ � /P Le� M1#n� }V.Mn� � >� KQ#qҕ� V~&� #g� =K� � {� � #� #� &� � 2� � ) � � ΣB� #p
���:}v��c���۩j��XS|s%���2��a.�#���
?��ࡱ ����
�e �tu �#��u#j��,�t(�ʜ���C�
�#�\h��P (�#�############@�###�W��Dt�Y���#��U,#.#��p�V��#!t�#��8�ְ�!
�H�fael�� e1��R#-�j��##b2�u���4����8��v+uh��…�-1]�XX&

��#�"���#��B�[ASHk��bkfN�#3#q�/����=Ӊ��
��s#�[~�#�
�q�u��k��f�#�Y�#�|�n�$�գGK�r_0&>Bl{��EФ��h�b�"}�Y�#�4���!4���#�t%�
0
�����������
� �‫ﴞ‬Vzdd$�iْZ]Ӑ�ࡱ���
         ���� <������������� Ԟ! ��� (��_#��S‫���ة‬#############b
�#�",�����B�Cࡱ:�_��#���ljd�K��##�OVi�T#QqY9 �ryx�x��O��#�<���ͽ�#�#݅ŗ�U
�8<�갺 T|�@##���f�#�W

��d�!�d�9 #�EX^�պ���F####�P .cz�L�u�7��5#7�,m) d#��


%��~##�ࡱ�+h�� m�n�]b����G#٥;o�"3�yX�{'�_hѢ�###쏖�v���l��,BC�
ࡱ�m�y�֯!u\
�a/����{�C0�}(�ҫJ-��+�Щ��Q�#j}E45#'�I��ӾI#A#��[b:OF��7Nʁ�#############F
�#�*�RL���d*#�����t��#½���w���.o�P #�DkdK�����a�x�����#,�,;�1Y�+�#
�����#J��2Y ���?"�6���y��ࡱ��

� 5, 넅� ���
�,���9 �Z\�#�#�4#%��-� ��� -
�e��_�J�N��Û�#8`��<#9 ���r��$�}ō����k����#?~\l��㞻;9 �'7�k�#��##v
%V�gG�V?�"
t�‫���ݿ‬.�ǬX�AiC#��#�<^��#############6
�#�*�#�#a525�#�d�Q�]�{#G"�=kt�Z�}�OZ�f����L�F��#ѭQ#�]��l
��o��i�����w�����#�w����E{v�7 ‫[���כ‬-�P X##‫���<�\ڀ‬d��#;�#
%N�8#�Y��ࡱ7�#
�‫�׵‬O-#�P 礳 Բ� .� lW##=h ۞#t ࡱ�l;.���p�t#]#�K|\�D�Π�&,4#-
a��<�^#VY��@��#��S��N�#s]<g��#}##�^��#.w����}`]C5A}™pz�B��{CD7�[==]��
w�b:OH�;� m�}�o7
�1#�#############l@D#�W(5#V1B��ࡱ�},��
%�#��=a�s�~�Wv�ࡱ �t�#q�� U*#Э�#�[�j) ��y�uv�>�����y;-^���ࡱ���� �# ��
9 �,�ܼ# #������� ߦ�j2[�wl#%�Ԟ/�U����B#�k�S'�Ӗ=-iࡱ �����,]kk��$

�d#��x��q������e�D�#�ѝ�#O�#����W��Ro�A]��b�Tt��#:���t��1Z�z�E[~oL�
S� �����P ���#n�����,DtG�C��n��zz�#|��y�ͺ��ī�:�#ȦBY<��#############6
�#�+�#�#a�&���9 �s�-�

z��O���#٧C��WC��`ъ\v��(��+�?�/%]) ��#�#�1zYp���W#q�#�V�umZW;Ϥgs 讻
o�$�?��q�əB��+���
�=#�#h*�qZ��^��e��o��‘�#�# 뚗#�`ࡱ`��`{�V#K;�y�v��e#�:o�U#
9 ��o��#Ԣ�#�ы��k�+e�W#�P o�A����#�N#����~�) S���^}��#���2i ‫ނ‬#-
�Qs��li�y���9 u�����t8�J) �d��#�v�N[w�pxLÆiࡱ?
�]�f�tY�â��e��M##L���#��G(�###########�`#":�ςi�e�����##p#�h��no##Y�2�
#�) �p���STT�h%���fdRb��# Ԫ����
e 6�[�
‫ٳ‬e��+�Ѵ�9 .�����}�S���^��¦���m&�‫�?��ܜ‬A#���-ӻ'w�##.�[n
�a�n*�Y�*�#�e�) &�$b�S#/�L0����`##�.�w#�C+V�#W]v#��#O]�#e���#J`��#���
�#�#��8›,�?��##5r#5�:�z?�5�mzd�Y|
~��Ya��i�ҥ#��ȝ�Ԉ�U]�I'�N'R�"}�P z����#���}��lY#�6�‫�|ڹ‬#}��#�o) #��K��
ࡱJ�Z�qؑ��;‫ݯ‬ND(���D�����W############�#���?#�1��ࡱࡱ ��
ࡱ-
�#�r{j#��qm#�.��UQ�#�=[#4 ‫������ڳ‬#Qll���?�����}7#:t��
ߗ#tv#<�E6�Y�l#�3�n�#5ߍZ�8�'��g�k�BX�[��#aդpQ#�FW�m}�k��#X�em�;#�C�#~�^
�����#��.�U��b#�#V3�Ǧ����6��##4�y16:
{�HÕ0�##x{���9 [�n�.7w�A�Ch����P #�۵ kgsb#�) �7
���B��02��W��'#���/�J#������L��b����eࡱS���^U�Z������s�W\\#���~�
#�/
��) �>###########@�###�W�4Z#�ɛ(T���Q�BA|��!46�����}[϶o�ࡱ�##< Z#��
���O) w�.�#��#O ‫ص‬T|��Wh���,O�u��#(�L��:w���o�ʛ�B[P #%Дg) �j#O`
‫���"�_���ػ‬#�) �ѱ7�p����M;����.�p‫�ޡ‬Jdp#�V��w�B���u#��j����
tIT�9 ) ��#��3,�7h��T�<�v#�:�cO ###�����_�#�z����<?��#���
‫�מ‬#�#=�V�;�+w�T��9 �nK�na#��4�yg�C�$9 ##�ࡱ��
�| �w�T�#-
k���z����l�~3b�############�#���ࡱ
�1#z��D�r##�/��l�#�#��#��whF#u���e#E) �|���y�Y���g&M���]� ����
� ?
�#��#El[�<+#V�_��IO�]@#ǥɢ��x���#�) Z��#Ǵ�v�F�QǶQ?7 Ԫԩ�
�F#Rv
� ��'�U?
pȡ#�BJ
�qP � �
N � �+S
7�
T��
< �
Q
�cs��b>u#V<�@�=�1���+��f��*=%Y|;#�ȡ/<��#F��^=R-
>�T�6nr��#��#z�I��#U��) <�Ʈ�nw#�9 #‫���ڵ‬w�o+�e#�############@�###�GA�h�#�
�I�k+�#w���E�y���-ҟ��#-\���,��l70�‫�ي‬x��#?����ࡱ�m�H�4�Y 7}ࡱ �խ #+ ‫ޚ‬

� M���١�W#�b��b�V�pymҵ����$�s���&��
��N��
j�LO7��o#KA��#��#�#���+�Ѻ��#�) ���#V ‫�\ݿ‬N��F��+VgP �P ѥ�Q��#�) ��EH#�!
%Gࡱ #'/Y�jw6�a#>/�5����#S[ࡱ ��9 �2��d'���K� #�j$�#�GьCghɚuN��+/�����+ࡱ�p
###########��#":��B��##V�\=nP �^��4ҧ�z����e��#K}���ܳ���� k��#$�#}�
9 60[#&�#�Ey#�P ���8ࡱ���lGb�#�O
KQ=�z#9 vz��:Թ�Ij��#\�#�\0g��#~:eS4�("�[�=B��uP ^�qo�e�C##\�‫&ח‬v�:s#_����
�*�S��h۶-4��#�6u��{gc#G�ѽ����z5۟q��I'�4o�*E�‫�ߙڝ‬n�(�-
#�#�O############�#DtP s��#��E�8W��Ik=[�{wW��z �!�#�#�#�ѢE#j ԨQ
‫���=ۮ‬ш����;#�ji��2�T�(���Y(���"�1�žd�.#�t�‫�އ‬#���(��G\u��]\���΅��M
�#��w) ��K�2�ɉ��>_8_#��) �8,��8�6�u��I#8�#}‫ڳ‬q��
#J����9 �r��#s�+11�4apo##r�o�q��hz��Ŋ��ҩ#}�}�����#############t
���) xf��CCè�#k�#eP zU�_���wࡱk�����
*:}N�e�=XH��ࡱ#uK�N�
����#5���}�7����hQ.#��#�.;#/�*ࡱ +?�ƌ#��<!��}�#sQ������.�;
%�Cm#��#���d��#�ҁ�z‫�ڲ‬W#s;e���#�N��K�y�@#j��##c�VUU��#��3#�‫�ݖ‬h|
��B���Ï?��U�����h‫<�ݺ‬JO��n�9 �#U��&�%y���#:���:�.��l�VÆ
��JO��v�ˤA��g N:########### ���#|_�#:+#.�?�շ#%��f��+"��
z��M�Et����#i) �#��ҋt���‫س‬lmުU+j�:ulO‫׵‬imw_#|���K/�:ө�ࡱ�ʹ}�V
‫ޜ‬+�Q(�#eSt�=6�fN7Za>;#��>/
q5f�o�#�##�m����s<u���u�op#�#��O��%K���UU����#;j�U�w��dY�# �v!
��e=N#�N�Gn#v�>��44��#����B��#�###��];i×_�u�.z�h‫׆‬
����f�#jWu�#rdVU,M�kԕ#=<��T�ND?##A��:n�#V�P �ࡱC ۶�s�#
##7���CH#############,#сo#�����q,L,���-!|�s�‫�ڼ‬W]�����짝
�wӀ;z��e�y�6�##@�##m�Gd##���BZ�L;��I�c��t�M���-[�.rw 촴
�9 7�
Ѣ
2njh# ���
��
������
� o N џ 5 .
��.\`��p�n�|Z�rgF�K�y�>�7��%#�) tIT��#�ࡱ�#�"�#\�;�#s; ‫]כ‬o�
‫����ݿ‬#�t��_]��W<I�����~��#�������ࡱ�QlOYX�iࡱ jm.
[Zs��HX�}�K��#�_ࡱ���‫ݕ‬q�x��"��@�#�����!&�$#��Gs��#��O���
‫ﰿ‬Mb�7X##G#ࡱ��__���9 ##E3#�q8�ࡱ˺�a�]#�_#��S(�###########�@#":�]asS@g��yM#�##d
w�|�y�C��) ���#.������b�e^DFP ���#��2 � ߤ��g�f�:1~�}�h�b�#|
�z�A���#jղ�bKt�:�k��kP *-�%��\�3�&]+[a�#�l�#�?
�$Q]�զ���X�;q#J�u�^H##��ε���C���#¥��<##7lE���x���#<2��KC�#�w ߝc#�#!
��h 5{‫ۮ‬/!��T��C�G����>��?��3�#"���i��.^�"#�/#�qG.�,�K�� ###########
##|S��#�#�#@O֫rK@�]�|oz�ࡱ|�‫��[ݪ‬S]#�e��ƍ���;'�V����n-����再�璿
6Esv�###K�[����h�3�"R��
��su|<-_��#��Gu���L�՟Q�����J�dZ��,���H��y�<ck��
�I#�ࡱ a##��2tϝ����j}�t#�#�P a+��Q�$����4�9 ��#���‫ۀ‬l�#��#e�G
��_�*.ࡱ�#�u_��}>_���n�i ‫ݒ‬
�[ Z���Ĉ ‫ݷ‬ #+-ࡱ�#:x�ʄ���}��yx2�m={Q��}L��-1]#���J#kA�?ࡱ
�Y�W,���fq{s����##����#+�7&&V�3�###�###########��"#Y#���#���ӄ�sD����
��,�#
���*�##+v��#�C�����y�k�‫��ر‬袖�#��u����#N ‫ ګڬ‬#D7�#-��zd|C�NԼysѲ�:#:#�۸�#-
��$�� �>!�;��#�6u
}*�g�#�##0�#>��Y�4~I�5��i#|�v#R]K#V,��1�_��IO�]�+K$�A_6?
�F<z��#z��`�#��8޿޿ࡱ޿ ࡱ
h � ����
##�#�r]�g7�#}��Oh��b���e��-��W_�h[�
‫[ڼ‬rw�y[��=�;�##��##��u#��ԓ�##�ࡱ #��8�) m�8a�|Q#Ul�j��!��#�?
��#z��Y�����##hZ��":�c��>q�#B���op�#5r�) ��#�#tf��>}�#"#######6ͻN�"�)
�DӃ��� g���q�=�#!�K�+###�o�"#�7qW@��P �Q@w��a#��n��g�###s�X���<V-
�F#�ȃ�w#��at 1#�‫ٸ‬r2-�z�#����E#}\�ࡱ hɲ#b#��#/� O<&�c7#�Y 쑏
a��E#>�u_�����Ș�S���N���uc�զ�s9 ~��‫ۓ‬ ‫ ۓ‬ir#�1#�Z��#�
y##�_�J��n#��_���&=�!ࡱ4����#�#I�#M�i��#�痳 g����f�s�M��6���#^|
E��h#�۵ kG3^zU�#°���s�ˢ:{���X>n��a�1o��?:[�#�?G=) ~ǞJX@g�� +.ࡱ ࡱ
+w##
�#�����:��#�%9 ��26�,-zx��Dž���&�#######�K���,d��h�ur

#'-�#���####|#Dt�54#M#rC@���U�M�|�,��
�) .w�
##֔�Vt~v���[�{v;/�Y#i��n���(c���>�H#OUR�ࡱ ##?�#*-=C�3_#E�k#_]�7��0��|
[9 �0:k�ۢ������ 61�/[E2S��#�k�
�aw�#gP B-�j[�!
�y�#�#��#a���#�o�vM#�&/ƅ��s##R�"��ΕR�e#�,Z���S�#�G7�{�@�
�##�˦�:�_�j/y�#��<��'(�#��G> �%<�) �{wQ#��\s�=��>�|
�(��#�؇#4���hΊ��~����8����j��#-G|}����\) o��Y��D#W����r�V�]#!
######��&��}v��"[�G�W��/��|#####�#":�

���#�!��Vz��b�Ҙ��#k�В5�#��ʚo.�=��E��.#=�
��#�p�e�{v���#1��[��"#��'t����Q��^=,��‫ݻ‬w���,�x����P ��#(.�.�(�sL_{
�e��D!Ji��};#Z=�##��9 �߳� �5[Z����J��g!���C�_#IZ�v#[��ir��*b�z�8!
�##����#�:���<�_���',�uW?QLg��'8��9 �۲���xz�`q��=XP �N<�) �
ࡱi�#�4m����x�b��#i"
��‫� ڬ‬/��Z���*�#v�HE�a.g��#��z��Ar#R�^��1A�4F#########��|
�\�#��&&��������S �##�����Y#a) �$-�# &:�#l�#�tg~#��o{jQࡱ�˿

‫�ڎ‬Z�u##a`��6�YXhࡱ���~,n�0.sm�+(F��#5�#Qb�������h���.�#���㏍
#�#9 ��##���{�MQ\����#Evv!��R�M�C
�tH�c��"ӄ#��I�h4) Z�v�lA?�Da#(��#��l���#{���S
#CN �N�#�o*�:\Y�#�r��A�;p�
#���1t(}��^Z�z��p�#��#�w�#����##�g'M#�_^��4����ࡱlO\��O��#OO��K��w
�-[�����ѹ7�) z��t~ࡱࡱ?a#���
� R�rN�7ࡱ
�S#'#7[�s_Q|
�#�#�����ojࡱ ��u���w���j�_##) ���P L##�@�#��k�@#�U#@]#@i=a1�ࡱ_�,_�>��F#
%�7u#�<�<� �I��9 �J��n��8�# @�k##�W0<���#�
�I �#Ց,c�) ���~���f#|ࡱ�m~�
D�P D�}��߶�"��;�eU#��cW�g) ��#�v2Z#ࡱ ����ƛ�,�c+�
%K#�=##U;'[=���k4m�#�=�<gaGv��V����I<�#���HQ�1���ӧࡱ#�#�!#
%�#qV�y<t+J��#��z�^�B��T#�h##�#�qҏӳ-3h��b#N�\�g �$
n(Z6�˛#TJ#�n3[�+��ϯ��Jl�[�nC�˗ђ�#�.�y�IJ<���Z�$R��#z.�Y��ࡱe#��i�#����|
4�+��}�\O[�~f�{�<Ձ
��#�D 禧�ᢆ�5#�}�R|���#�}Ho#�m+#‫ڭ‬V��˸Ao��y�V��*xqSHg/#����#�#��<���
����"?##t��y���S�Uȋ#�n%s��#�k��#�k�#��`�+g��{#�u�B>�|
T�6��#���@�Yy��ࡱ
��o���:���#�q*�#u�GuY8?#{˽Xo�<�pxTH{B�]�#) ���#j 璿�5g��Ϯz) tf#�o��=#-
���<(�h+kp�c���v��:eK�#�x##�����֥�� Aȇ#;��F#'�V;�L#�=���A�u�u#ġ-
�a�#�Q�;���#TE��d�2�RS@g�8���Vy��we�a�d�#�H��"�;�#<y����#
�]_N�w#]�oؔN��/a��Վ#tO:�1k

�7�d��#�#F������+�#f ‫� )�ص‬Ѽ��^j
��hէ��M�(p�Y�@���K1�#�:��۟xx�(##��8�#nR����.�IO3#
%�����#�Z�#��%�@�}�.�u�#�=�8�Lf�`#���7�#� ߳#��^y��6s8��R��k� ���
��ࡱ_ ‫ר‬
3E��t�U����]�({�o���Ϫ���#���##b���#e�ka�ࡱ r�#���#��M_��##���m�ࡱ ࡱ �
��q��@�W��Bz[��� Ա�P T�#�M�#t���##'�#O�!
�#�#��d�ps]�D#�n���OM�B��#�.�u) ##�#(m}�����#��>�˾��M�#Mh�#��zd�}#�
�5�&�Et�]�z>�����=�Um�#}�#1����i��ࡱx���#i)
b� v� K}#� � R=#ng##� � aL� qT� � � ###� � #� � 5W� y� Og� #tv� n/� y� � n&� � � #r� � � � O� � �
_� � � !_�ۧN� � � Eu� ߃�������#n� I� � � #� � v� ‫ګد‬#:
[� s� sY@gkǔ� � E#� � u� ^� /� � � F]ΟU� MbN%Jk� � � G� � {� b� � <C� ;� � � E� ###]5l� I/� |
� #� � � 6� � � h� � fv� /Y� ##� � � #?� � � =z� #� }� � ##� � � #� zP � � � ĉO� %� � � � @
4����(��,�=܏p � # � 1e%m � z � � s � l ٘: � H � � Ǚ B#RL � F � # � '{# � u � � � F � ‫��؟‬# � � � # � |
� � � / � � � ѵ A � V � P f � � � # ?&#Y#py � � #L � % � 8#=%#Y � # ҵ A] � � � - r � � � ?
� : � F~ � l#me@ � � 9 #X# � #X �≺ � � � � V � b X#j9 K@ � j# � ##O � # � ` � 4##G �
#с � l## �ҝ � � # � #Y# � $g � :{ � � w# � � 3 � � � Y TpDtx � � � +: � #E � � � Q 1 � 艱#hh #��� b � ##S} ‫�ڴ‬
鶔 dQ �ɛ� ( Ȱ 5$#4, � p � s � � � ࡱ � � � # � � ; � c � : � � i � � s ( � � # � -
# � � 6 � � � � , � � � � " � � � 0 � I /# � � s ~s � K#6j
� # ‫�ޑ‬ojʍ�9 V#�*����##�ҥ�E��'*��9 O|��y�J_�r
� � � & ʸw# � ;j � # � � #cG Ɗ � 7 � � � X � � 9 \# � � a � � # +t � ‫˰ݱ‬##G#Î � &w � 6 � #U#Ns � 衊
�# � # � #V � � #? � #Y`#7 � � j � CV � - ) � # � e? � � l � � # D ‫�ף‬# � T � � 1I � Z5 � #dA{j � � ?
� # � � H � u � � � @ "# � � - ,ࡱ4O � c#!
g �ࡱ � �u � #t#### � � F � � # � # ( �ࡱ P � ^46 � j � � � � 2 � � w R � c+ � # � [z � a7 � J �զ �
%kC � * � � o � #I## � 3���� ) ‫ � �ܡ‬Jo � � ?Q � a � � , � � � u #} � e � � b X# � � J � ## � )
‫ڳ‬
ࡱ]��� �#k � QDo � � � z � q � � � # � % � � � � 1��} � ࡱN � Z1 � %f
‫@ס‬r � _# � � � ># � FY � g R � /_mr/ � � y{ � b9 Ofb � < � � � � � � � � Ж -
_ѳ�&�7�nuz���xуDj�b��"���
� ^ � % � (ւz � >+ � R#_ � � � � � " � � o � � } � Z � � 3 v- ߭ 5� � � � -
Gq# � Q � #GkY^(z � ,žd � Q � b � E4EXV � � _ � � O \WJ � # � I � ` � � � A
.k � � ## � � I � x � t � �

e@ � B9 B] � a] � � � � R ~ � 'c � \o0Y � ## � p#a �� � � n � � ࡱ #}T^7J � 7B � � z � � y � � # AA � R7 � C[Ys � # � 0


?
� # � E � � � > # � U � U � & � K � � w q � m � � � : X � ^ � d � xbV#N � � 8* � � Q � � # <Fr � ~ � + � LH � K � � #w � �
� ] � � � > I � #DU � v#_\#B � " � ‫�ޢ‬Ԡ��f �s ��
� � � Ic � - p � � _ࡱ � U � � ###N � � � � � ࡱ # � K � 9 � O � r � F1V/ � # � � �� � � - ( � #$ � � �
� � [ � j### � IeeEc � � � � � M � > � 1 � . � ŵ � � u 1# �
� � � 8 � f!#lk# � � � - � #";9 ?>Y! �ٜw, � ` � # � W � #c � _ ‫���צ‬q{ � #A � � u# � #5Rt � # � v � ?
� 3 � oT � # � 6 � � H #k � W � � # � # � NR � � { � � � � � � @ * w � � q � , � � # � # W � U#o#F# � v � Y|
� Jɍ � V � � � n ݅��# � # � # � � 8!Aj_# � ## ߈��#� � dz � 璿�7+4 � i 澹 DI<t � # � # � � m@rE �
% � gO � � # � <: � � T Ar � � � � x ! ά � v � � � o ) � Nz[h � Ҥ � � � m � � � _ � # � N � ###$ � � � � # u ‫ه‬u
٪��l � [^ Դ #+# � : � # � � � Ϊ , � y � � � Q � ] -
T � # � x � � #[e � � +f � � n=J � � < � Q � � c u � � # I � � ' � � � � � , � � ò � � � f � = � # { � ꐷ�+ � Hm � N � #
{ � � *O ۚ�� 5� � ۰|IH � � � x@ž � 4ࡱ� � � ,pT:g0 Ǖ � � � B � � z � � # � � 1 �
� q � � `0 � N#x � F � � \ � BgW � # � j � ?
� * � & � � � � > gG � v � } � ;k\J � � +h � � � � � 9 M # � J � 1 � # � � Z � � ?
� � � + � � = � T D � � � O W � # � � X � � � w � Ν : � _w � P aQ~ � F � � x| �

#o � &@L# � , LJ i � A6 � B � ^= � � #a � [ � � � Տ � # � RL# Ѱ � #P # � � U � #DAP �՞� � � � � � a y � # � , � � � + �


� F � � � # # � � � A 1 � &x# � Mv � � � �
[ � � � *m ࡱI|ߵk2 � � � nj
ࡱ� h} � � � ࡱ I � < � 4m � � � � � z L � o � � � � & ࡱ � P � #] � � � , f � # � G#;t � n � � � ~ n � s#= � <}_:M � P o2
� � 8# � � ? � � � � С � � Y * � � z ( � � � 1 # � R � � 4 ^ ‫~�פ‬T � � � #- %j> � t � # � # �
‫ڒ‬o\ � # � Q � � ^ �ҍ 8 � � ' � # � #ii � � *?D# � ⡩ � � S � s##>#9 * � # � ` � � � � 8 #N � "O � / � !
� e � �˒ ( � � Fz � 1E �ުMu1 � � � � \ #c � " � � V �
� � e � � # � ( � � O #" � � � � � j � + � � T #?q � � � F � � ћ # � h+k � � L! � ###' � � Q ‫˩� |פ‬Z � 9 yB � # ‫�ڵ‬TG

T � � Y!
� � j � xn � # � v �ࡱ # � + � � � # � Q ~6 � � � # < � \ � S# � q � � X =## � � " � � l � c dv+ � {e � � } � Etg �� � � � ^
ZH � D- [ � � � � V � � Z � ; � q � khf � ,16 � 9 , � � 6��_<�‫ڵ‬l � � � � � : x �ӓ � � �
� � � vY � ) # � |"J � � � r � t � - � ##U � � 4# � � | � � A z,#d � c � i � o � z;P
O � � � P 3 � ^T � � � � , ]k � n � � # uh#<! � G � K � � z K%uj � y �##��‫ޙ‬
2ϻ�B ���Q 9 �# �" �x ��7 �W ! ]# �nS �##V �X �} ��# ��S # ����҇ P �� ��W �-
[ �ӻ� K � � � � w ###E � "[ � wP 4# � |Q
�� �> �e �
� L# � q1 � � ࡱ � R � w& � : � #g � p � � � ! # � � � q � U � � � N � � \ � � B � # #x � � - � � � RL/ � n � t~ �
D � r#ȳ� � x � $=,+ � � � #- � \## � � LP p! � < � “ # � M � I � � � � ă | � � . GQ � k, � i � � # }C � � [2z!
� � � @## � # � m � � � � 1(L# � � \_ � � n � W � � - 7,=.B � �
� � � � ? HB#/jX � � � KZ � � T# � # � � � Z ) � � � # � z ғ # � # � Q~0 � BLt � ) / � � � # � � 5 2{ � O � � � Z ?
ࡱ ࡱ ࡱ , ࡱ [s ࡱ } ࡱ [{ ࡱ ࡱ Z K ࡱ ࡱ [&F) Ok~&ࡱ ࡱu ࡱ ࡱ ~ ࡱ U ࡱ ࡱ ࡱ " ࡱ # ࡱ # ࡱ Y t#|
ࡱ5Mh ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ h ࡱ ^ = ࡱ ' ࡱ ࡱ P ## ࡱ ࡱ ࡱ 璿�& � # � Y( � #$ � � H ʍ 6 � l � � # y � 떽� ��$ �� �ɤ � �# �
%#ࡱU ࡱ##g ࡱ ࡱ ࡱ t ࡱ ࡱ d j ࡱ j# ࡱ ࡱ w 1=9 qࡱ ࡱ ࡱ ࡱ l0

� ࡱ5 � � > � P � ,* � ĕ � f ee M � � � . � # � # � � � K � t k � ˉ � � � O � 6 � # � ]nࡱ � � � } Ml{ � \ Ә � u � . � � � ‫ܓ‬.#


ࡱD@ ࡱ2 �ۡ� i � # � � B � � D � � � I � F � # � ≟ <w � 匸 1&ࡱ ࡱ> ࡱࡱ ࡱ?&>B ࡱ ~QQ ࡱ ࡱ t ࡱ ࡱ A # ࡱ ࡱ B ࡱ ࡱ I ࡱ n ࡱ |
ࡱli ࡱ ࡱ < ࡱ Ij=И/ࡱ ࡱ ' ࡱ ࡱ b ~P RS#ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
� 2 ʮ r � OLUXN � � [ � U � � I Ak � # � A � � � 0 � � 4ࡱ � # � � 5 � � B # � ^ � $^ Ԧ � # � � � . � � : � e
%ࡱ ࡱ9 5 ࡱo ࡱ ࡱ ࡱk ࡱ ࡱ H ࡱ ࡱ

ࡱ,n ࡱ ࡱ ¬ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ z ࡱ ࡱ K i+ ࡱ& ࡱ q ࡱ nO ࡱ# ࡱ ࡱ ࡱ = ࡱ # ࡱ Y ࡱ : ࡱ S ࡱ #t# ࡱ ࡱ i ࡱ ) ࡱ 0 ࡱ ࡱ q #Dt ࡱ6# ࡱf ࡱ ࡱ RlV ࡱh


ࡱ#U- ࡱ6 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ O Z# ࡱ; ࡱ THu ࡱ ࡱ :F ࡱ 9 Q ࡱ #Q ࡱn ࡱ h ࡱ ࡱ ࡱ S ࡱ [ ࡱ *J+[ ࡱ ࡱ E ࡱ ࡱ Y F ࡱ D ࡱ m ࡱ b ࡱ ࡱ
 ]XLgࡱF ࡱxcs#Ujࡱ ࡱ{5 ࡱ f ࡱb ࡱ m#] ࡱ ࡱ #}U ࡱx6 ࡱn ࡱ  ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ : ࡱ -
# � Y(f+lM, � n � 9 � 7 � #X � ~ � � +w#S � e � � X � UAwA � z � =# � � � ҵ � � # 5Du# � 9 N:Op � � Y � : ɣ A � c � � ^
ࡱ7 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # p ࡱ xv ࡱ ࡱ m ࡱ eK# ࡱ?} ‫ر‬b#ࡱ7m
‫ګ‬ � �#O�r�#eԦ�Y�>r�"���Ӯ�t��3l5�n�բE�y�M�38
TࡱToyL1#%##ࡱ#?ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ l ?} ࡱ ࡱ ࡱ > ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ Y ࡱ ## ‫ࡱ� ۃ‬##'#
ࡱ: ࡱi/ ࡱd ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ) Y####ࡱ<Q ࡱk ࡱࡱ# ࡱ © ࡱ xr
##W � � 7 ࡱ ࡱ � k � V � � @ � � R � � � � � � � � a � C [ � . � � � � � y � � � ‫آ‬V#ࡱB ࡱ

mm � � � � ¸ � ࡱ � 1 � q #Dt � # � � � � # � � � � � ~ Y h# � ] � � � ~ � P � # � Ehb%Qb � ( �
#ࡱb+^ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ L S\\# ࡱࡱ]K ࡱ ࡱ ࡱ # > ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # � � " � NM գ 8a � #Z
ࡱ ࡱ ࡱ ۗ� /v���� |S[ࡱ7# ࡱN ࡱ# ࡱ ࡱ # ࡱ #) ࡱ ࡱ 8P
F+t �����] ䷬4 # �# ��C W{ �: �Rx �# �WD �$ �V[Ğ# ��R ��# �# �#B �o
% ����o �# �' 'L ��ϼ H ���4 ���O U �˹ ߊ�]ࡱ ࡱ; ࡱ ࡱ G ࡱ ࡱ ( ࡱ # ࡱ 6 ࡱ G|
ࡱE ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ~ ࡱ ࡱ n ࡱ ࡱ ࡱ ] # ࡱ . ࡱ ࡱ ࡱ b ࡱ _ /3N ࡱ# ࡱ S2 ࡱ ࡱ A# ࡱ ## ࡱ ࡱ # ‫ݰ‬Iࡱ# ࡱv# ࡱ ࡱ #I</ ࡱ ࡱ ## ࡱ ࡱ x ࡱ o ࡱ ࡱ D
� /p4# � _#lz � бm�� p � # � yx � X##e#u � � Қ K � YX � � � � Z V=u^ � ࡱ{R;;�h � w � � # # � #m ee � � | � � ʭ � !
ࡱ## ࡱa:#ZHࡱ ꈻ} � � � n � .]ww � # � J. � � ?`# � � q#Dt � ., � ) � �˖ h � #_- ^ � +D � \sF � � � �
#ꭉ ��# �����/ ' � 璿�,ࡱ_ ࡱ}#m ࡱZD ࡱ:u ࡱ/ ࡱ X/ ࡱ
ࡱ2 ࡱ
#ࡱQ#[ ࡱ��qࡱࡱ %ѕo ࡱ ࡱ o ࡱ ࡱ # .X ࡱ ࡱ I# ࡱ zµN# ࡱ, ࡱ ࡱ - ,
{ � ~3 � � #KO>\# � � � � A &kt# � � r<{a � � GvDu � W � _ � gc � # Ǣ :O@ � vM#
� � N � � � ‘ � [ � _ � >8 � � v � ȞȞ � � [ � � � ࡱ/
[ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ [ Dc#~ ࡱ ࡱ ࡱ ; ࡱ ࡱ ࡱ # ~ ࡱ #b ࡱ ࡱ ؅�/m � � $W � QD � �^^ ^ � 璿� }��˿V � Wn++( � Wg � � > � # � ^ � O# � 5:#
‫<_[ܛ‬t � ; � # � 8 � � � # � Ƴ � H i � } � � |
#BYࡱ ࡱ ࡱ q ࡱ K\ ࡱ ^#L* ࡱO#y#o1ࡱb, ࡱ. ࡱ #9 * ࡱg ࡱ B ࡱ ࡱ ࡱ r ࡱ K H ࡱ # ࡱ Qo 3Rࡱn{# ࡱ
��e=A[#ࡱm ࡱ# ࡱ O ࡱ Ŵ ࡱ Bz ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ G cN ࡱ ࡱ 1 ࡱ
� q#Dt � . ɮ � |oL � j? � +"F � #w � � � E � � | � � � u #C- � � X � t � O. � � � # � F � ‫ٹ‬k0ࡱ ࡱ ࡱ ##?
ࡱ#= ࡱ ࡱ c ࡱ ࡱ ࡱ K #{ ࡱ Z ࡱ 5#
#ࡱ ࡱ ࡱ D ࡱ 4 ࡱ b ࡱ [ ࡱ q ࡱ ࡱ # w ࡱ ࡱ b khh#+ࡱM ࡱ 8#‫ࡱݷ‬C ࡱ2ࡱvFࡱheΖ ࡱv ࡱ ࡱ 9 ^#[ ࡱ ࡱ ࡱ Y ࡱ ࡱ P \
(,ࡱ ࡱ:\ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ = б ࡱ F728oࡱ < ࡱ% ࡱ ࡱ #* ࡱ 3 ࡱ ^P " ࡱ ‫���ۈ‬qҽ�# ���L d ��H m �< o �_ ����ի ��
‫�����ޠ‬
� ^R � [ � � � ' � # ‡ & � $M � � Z?O# � > � � �˔ # � n ‫�ݹ‬TࡱA ࡱࡱ+ ࡱF ࡱ ࡱ bࡱ#kt#ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 7 ) pc ࡱ$ ࡱ u ࡱ
ࡱ ࡱ #t##N,#ࡱ ࡱb#" ࡱ}< ࡱJ ࡱ ࡱ 5�‫ࡱڨ‬N ࡱ ࡱ e ࡱ ࡱ ࡱ y ࡱ P ࡱ ࡱ x ࡱ ࡱ # &p{ ࡱ ࡱ ࡱ # 8 ࡱ ࡱ བྷ P +?ࡱ ࡱB:O ࡱ ࡱ
ࡱ"U ࡱ ࡱ ࡱ 6 Y##? ࡱ6z ࡱ ࡱ 8 ࡱ f ࡱ Q#с ࡱH ࡱ ࡱ k ࡱ
ࡱ_ ࡱV ࡱ o7 ࡱ q ߔ�?�ֳ�Sࡱ;k ࡱc ࡱ ࡱ }: ࡱ ࡱ # ࡱ " ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ v + ࡱ ࡱ ꓅`ࡱ ࡱo- ࡱ?ࡱ
^#]#.Hࡱ ࡱb ࡱ # ࡱ EM# ࡱ ࡱ `0 ࡱ B ࡱ u ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ j Ľ � �ܷ##ࡱ ࡱ#1 ࡱY ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # Q ࡱ m ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ |
� � # � Y � 7 � � � � $ + s � # � � h � � � } � � � 5 � D w � 6���#��‫ۼ‬#ࡱ#d ࡱ ࡱ ࡱ + ࡱ ࡱ D # ࡱ ࡱ
ࡱ#R ࡱ ࡱ 7 ࡱ . ࡱ I#~o#_k#ࡱ ࡱ X ࡱ :' ࡱ Ee ࡱ# ࡱ - TÂࡱ ࡱ ࡱ |]x# ࡱt}fp{ࡱ ࡱ : ࡱ Q_ ࡱ t) m ࡱ~ ࡱ 璿� �
�,d@dࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ‫�ܗ‬# � + � m ϔ E � � # � y � o~" � � }r � � s � # � P -
ࡱ ࡱ #} ࡱ m ࡱ # ࡱ ####kt#ࡱ# ࡱ ࡱ ]Br# ࡱ ࡱ ࡱ ø ~# ࡱ ࡱ 7 ‫ށ‬H � � ϓ � � : � , * � e= � � # � L^+A]F]V � Z � TDW5 � � *
) � � � #{# � � j � [b/Q � #m- � J � #i, � � # � q#j#[ � � �ii � � Zm � # � qT � � � #w � re � u �ӄ ْ�-
� 0 � w/ � � = � #, � � ,Y � N< Ǹ w# �ȷ# � � - � � �ֹ�=Aࡱ ࡱ#e ࡱ}q# ࡱ ࡱ ࡱ D
#ࡱ. ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ h %a ࡱ ࡱ ࡱ�#H#Rࡱ ࡱĦI ࡱ# ࡱ D7 ࡱ V ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # # ;\"S ࡱH"67ࡱ ࡱ ࡱ ?w ࡱ ࡱ
‫ܓ‬Vhࡱ ࡱV ࡱ f# ࡱA# ࡱ ࡱ f# ࡱ 9 J ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ # ࡱ #>_o ࡱ ࡱ :Ot ࡱ #ࡱ&]
+ƦgQ�ǭ'��U��qҏ�#']Q�kT�4�'#5��5��(�#}E�#��#*��w��#w���Qr�
^#ࡱS ࡱ& ࡱ l ࡱ ࡱ p ࡱ # ࡱ xc# ࡱ3 ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ # _ ࡱ !# ࡱ ࡱ 5: ࡱ eCg/#ࡱ6 ࡱ ࡱ b ࡱ W ࡱ ?
ࡱ/ ࡱW# ࡱo= ࡱ1@ ࡱ ࡱ 8 ࡱ : ࡱ ࡱ j 10B ࡱ5~yyࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # # ࡱ ࡱ # ࡱ m ࡱ ࡱ e ࡱ # ࡱ . ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ K ࡱ ࡱ # ࡱ { P ࡱ #~d ࡱ4 ࡱ j\ ࡱ ,
#ࡱࡱ ؈����G&
ࡱP # ࡱ#>) ۶�/WH.ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ` ࡱ N ࡱ ࡱ 4 ࡱ # X ࡱ J||\ ࡱ ࡱ ࡱ 8 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # G ࡱ ࡱ 8
":p ࡱFsHXࡱ( ‫ݿ‬grࡱjb ࡱ', ࡱ]y ࡱ ࡱ ࡱ Wࡱ ࡱ# ࡱ .#EuWࡱ] ࡱ ࡱ b ࡱ ࡱ ~ ࡱ ࡱ -
Mࡱࡱ ࡱMx ࡱ$ ࡱ ࡱ E ࡱ ~ ࡱ dm<@#RYࡱ ࡱ# ࡱd ࡱ ࡱ # aw ࡱ##x ࡱ ࡱ p# ࡱ ࡱ pj-
###&oz*ࡱ ࡱ �ֳ[yࡱ  ࡱ ࡱ z ࡱ 7 ࡱ ࡱ ź ࡱ # ࡱ # ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ W ࡱ ࡱ ࡱ N ࡱ # Q ࡱ
ǎ�� � >r � NJlv � x � � q � E � g" � � ΡF+ � � � 6 � # � 6 � ]O � � � c # � � G � 0h � 4 �
%Lj{Sࡱ ࡱx ࡱ ࡱ ࡱ 8 oࡱ ࡱ ࡱ J ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ c ࡱ q ࡱ k ࡱ Z## ࡱ) ࡱ z ࡱ ࡱ 1 X#W
� }S#\# � q � # � | � � z e � = Ҹ � ## � . � ! � u##H � � Ȓ ܿ �Mࡱ ࡱ ࡱ 6 ࡱ ࡱ q @# ࡱ o ࡱ M ࡱ ‫�ڹ‬mࡱ ࡱf ࡱ [\g ࡱ}#@]ࡱ#
%*ࡱo ࡱ ࡱ ##c#/Mࡱs`5 ࡱ ࡱ * ࡱ #$ ࡱ ࡱ 3 ࡱ � {# � � � g � #X � � � , � ǜ
ࡱ#3{ࡱ. ࡱ1 ࡱ ࡱ ࡱ q #Dt ࡱ# ࡱ F ࡱ UX ‫؟‬
y3WࡱKm ࡱH ࡱ4pLsࡱ ࡱ Й[ ࡱ ࡱ D# ࡱ H ࡱ k# ࡱ ࡱ # ࡱ 5WZ ࡱ#h ࡱ<N ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ # ࡱ J ࡱ ࡱ ࡱ Γ sI ࡱ }ࡱ ࡱ ࡱ + ࡱ ࡱ # M ࡱ 2 ࡱ ࡱ ˙
$ࡱ#݅�#ࡱ8#'[$֑7#<ࡱf#d#_yࡱ ࡱ le ࡱV%
+sgࡱ ࡱ#+ ࡱ# ࡱ 3 ࡱ Ko ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ] ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 5 ࡱ ࡱ # r+Q ࡱ#k\ ࡱ ࡱ k#{##Eu37ࡱ2# ࡱI ࡱ ��ē#.]Kࡱ ࡱ ࡱ m ࡱ ࡱ Q ࡱ ࡱ ࡱ
kMࡱ ࡱ#R# ࡱ ࡱ ys ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ C ࡱ m ࡱ > ࡱ ࡱ w \>Ox ‫ן‬Tࡱ ࡱ ࡱ q ࡱ ࡱ } ࡱ ࡱ # ࡱ D lࡱ~ <Jࡱ| ࡱ ࡱ ࡱ
W#ࡱ ࡱP # ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ w# ࡱ r ‫ח‬bࡱTX ࡱ ࡱ - ࡱK ࡱ> ࡱ j" ࡱ B###ࡱ ࡱ #Qࡱk ࡱ ࡱ # ࡱ
8P ࡱ�r����k#hW�Vֶ�D#ࡱ0 ࡱI ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ V 0 ࡱ R#Dt ࡱ# ࡱ F ࡱ #!+C ࡱ ࡱ ࡱ a .# ࡱ ,B ࡱZ: ࡱ ࡱ G( 8�#�‫ޗ‬첐
�ԕ�EE ���% =[ ����{ �# # ���# ��> �; #t/ Ҫ��# �dzR
% � 5GM+s# � ;B � � � _ � � I iC## � ľ � � 1V< � � � ` � # � � � z# � Y � � Z � � # � � i � k � � � g � 4 � � ‫܈‬ʨ2R[)
#ࡱ ࡱ ࡱ } ࡱ ##6# ࡱ{:x#]ࡱ ࡱ ] ࡱ ࡱ ࡱ i |
5Qࡱ ࡱBE ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ >E ࡱ zz ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ # ~]# ࡱZ ࡱ 'E ࡱ ࡱ $ ࡱ # ࡱ ࡱ z ࡱ P ࡱ_@ ࡱ# ࡱ?
#nࡱsH ࡱ# ࡱ, ࡱ ࡱ a ࡱ ࡱ " ࡱ H _a ࡱ`~ ࡱ
#JRࡱ"#1ࡱQ ࡱk ࡱ ࡱ ## ࡱ # ࡱ ࡱ P #%^ ࡱy["E#jࡱ ࡱ ࡱ ! #0 ࡱ ࡱ|
�2 �����Ҹ # Ծ�7 �O t ǓAm# �1 ���q #Dt �# �FÝ �L ���# .#ࡱ^ ���^ TzQ ����a �` Z �E �=: ‫ء‬U�Ҹ
ࡱJY ࡱ"U ࡱ; ࡱ B# ࡱ ࡱ i ࡱ ࡱ ࡱ
! � � O| � ? � � @ � L � #\w � � ϕ � � � q ib � � E|# � ] � � # 7 ‫ ࡱ ࡱݫ‬zUU# ࡱ ࡱ #E ࡱ#G#{Rࡱ ࡱ r ࡱ 21
ࡱ ࡱ ; ࡱ��##Cࡱ# ࡱ4 ࡱ ࡱ l ࡱ ~ ࡱ ࡱ ? ࡱ ࡱ C ㇡#ࡱ|
ࡱ ࡱ f ࡱ v ࡱ ࡱ ࡱ } ࡱ ~ ܷq# � {eU5#] � # � � E � � s � ~ �ʵ a'_ � � � H ^ � `b � 0& �R#jࡱ-
sࡱ ࡱ ࡱ ࡱ d ࡱ ;Yi#B#ࡱ# ࡱB{c#ࡱBE+ <ࡱUwl
ࡱ#uY#^ࡱ# �ޫ � ]ࡱ#u ࡱ ࡱ %^js ࡱ] ࡱ ࡱ
ࡱ7 ࡱ1 ࡱ D<ࡱ # ࡱ ࡱ EࡱO ࡱ8# ࡱ ࡱ Sv ࡱ ࡱ�<ࡱQ57ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ "= ࡱ ࡱ ( > ‫ࡱ ࡱ[�ڴ‬E ࡱ u{ ࡱ ‫|ܢ‬
Rҝ#q � �,��
_ �;� F� � ‫܅‬mࡱ! ࡱ, ࡱ
Wࡱ(o ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ u #c# ࡱG ࡱ #_ ࡱ :# ࡱ- ࡱ}P ࡱS ࡱ M+tv ࡱ>px3ࡱ ࡱ _H ࡱ V ࡱ ࡱ 1 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ?
~bࡱ( ࡱ4 ࡱ ࡱ ࡱ $ ## ࡱ ࡱ 54# ࡱ=# ࡱ ࡱ 5 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱN< �a �Ԗ2 �* ��# ��# ‫� <ޗ‬Թ � � # � 4 � o � s � S � o � � � q � 4
ࡱ' ࡱq ࡱ ࡱ SqFq ࡱ# ࡱ & ࡱ q ࡱ ࡱ | w ࡱ ࡱ ࡱ . \ ࡱ @qq ࡱq|[ ࡱ ࡱ ࡱ R #j ࡱ - SRࡱ#? ࡱ ࡱ b ࡱ � �݃M@#vKࡱ ࡱ ࡱ j?
ࡱ6 ࡱU ࡱ C ࡱ ࡱ * ࡱ ࡱ -
� 2 � # � # � � � c # ɲ 4 � � � \ #Ay � � V# � � < � � # #=x ɲ� � Q � k � � � 1 Ϡ � ` # � � * Dt � � ==# �#w�*B � RW �
O ߗn ���#v ���# ���* �ǯr/ ᚎ��u �E j\# ��ࡱ �u; � �� # L}r ��L ��# �g �d �ή �� ‫ م‬Hࡱ ࡱ{4 ࡱ
ࡱ#���
fࡱ{- iࡱ ࡱc ࡱ ࡱ #q ࡱ;k1 ࡱx ࡱ#Q ࡱW
Ǽ7 � � 9 #v � 2 � : � 7TD/"Y � �˂# � G � NJ � � /#nc � # � � i 璿� K'#ࡱ � ��2���‫ڶ‬
9 #ࡱeF ࡱ ࡱ IqZ ࡱ ࡱ Ex ࡱ #<# ీీ# ࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ ࡱ t {J ࡱ ࡱ # J,# ࡱG ࡱ ࡱ ࡱ 7 ࡱ u # ࡱ ࡱ )
‫ݦ‬##ࡱnMoࡱ ࡱ t ࡱ ࡱ # h ࡱ ࡱ ࡱ # o à ࡱ ࡱ B ࡱ }Bm#u ࡱ ࡱ ࡱ 4 ࡱ #{ ࡱ (@ ࡱ ࡱ j ࡱ b ࡱ ࡱ
% � � � . � 3 � � ȍ h+kM[Y# � � � I# � = � ʐ Η � # � }d � � � ; #n# � # � � |
A(ࡱ# ࡱB ࡱ ࡱ S ࡱ |,Y ࡱ ࡱ ࡱ w / ࡱ ࡱ ࡱ : N ࡱ 7 ࡱ 7 ࡱ ࡱ H ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ H ࡱ . m ‫���ה‬Ɨ�� � 8 � B � ]# � � � � G z � # � dW � #
ࡱ ࡱ7 ࡱ
ࡱIa ࡱY8 ࡱQ ࡱ X ࡱ b ࡱ J; ࡱ #dV ࡱl ࡱ �֦ c ࡱ ࡱ ࡱ ў ࡱ ࡱ A S ࡱ _( ࡱ ࡱ
� � ^* �ϭ t � � - � � � � } # � t| � 9 � � T � V � ‫ݸ‬dࡱ ࡱ ࡱ�����{ࡱ{
pȘࡱU4/_ࡱdk ࡱl ࡱO#pY@#ࡱ
ࡱ ࡱ # ࡱ # ࡱ ࡱ B ࡱ o#6 ࡱ ࡱ # ࡱ # ࡱ ࡱ p ..cq ࡱ>]M ࡱ: ࡱ #zT ࡱ#k ࡱ ࡱ D ࡱ ࡱ ࡱ } ࡱ 7 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #F ࡱ C# ࡱ ࡱ ࡱ 0 ࡱ ࡱ o Y@# ࡱ
##ࡱn#]~ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ r ࡱ ࡱ * ࡱ ࡱ f ࡱ Z #|
� � ##J � t � 1 � ##9 � # � Y � [rp � = � � c X# ʩ � u: � #[ � � p � � Z � � \ #dK � M � # � � 2{ࡱ|
#6ࡱ ࡱR'u ֛e ࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ k a[ ࡱ . ࡱ ࡱ 6 , ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ` ࡱ ࡱ # ࡱ u ࡱ # ࡱ ku ࡱ ࡱ 7#Z ࡱ ࡱ ] ࡱ ࡱ ࡱ Z ࡱ # ࡱ 8 ࡱ ࡱ
ࡱ(X ࡱ#{ ࡱ ࡱ # ࡱ # ࡱ ࡱ Y ]D ࡱ ࡱ c ࡱ ࡱ h ࡱ , w ࡱ A ࡱ #7 ࡱ ࡱ f s 뻊�
�nࡱi ࡱ ࡱ *y ࡱ ࡱ ࡱ U ࡱ ࡱ ࡱ # # ࡱ o0s ࡱ ࡱ #@ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ P t ࡱ s # ࡱ ࡱ " =}ĝ ࡱ# ࡱ # ࡱ ࡱ -
ࡱ ࡱ ࡱ [ ࡱ ࡱ ࡱ . ' ࡱ ࡱ ࡱ M ࡱ s \w ࡱ ࡱ ) 4 ࡱ ࡱ ‫��ݢ‬z~ࡱWĞ) ࡱL?"
ࡱJ ࡱ ࡱ F ࡱ # ࡱ k( ࡱ Y ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 6 UX#I#ࡱ ࡱ ࡱc?# ߅�p--ࡱ ࡱ ࡱ , H ࡱ ࡱ p ࡱ * ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ G 3 ࡱ ##dWD
u]ࡱ ࡱ# ࡱ
ࡱv ࡱ ࡱ # ࡱ ## ࡱ ࡱ 7 ࡱ J#5# 蠦˩� � � ‫�ٵ‬#=ࡱ ࡱwl ࡱ#7 ࡱ ࡱ F ࡱ Cr ࡱ : ࡱ ࡱ S ࡱ # ࡱ vV ࡱ e ࡱ #Q
ࡱ.# ࡱ_ ࡱ ࡱ # ࡱ lbO#r1ࡱ ࡱ
�� �Q �< �ࡱ� � # Gy}#### � Cu#*,z � #=S# � Z � tk � 5 � \ � J � � ~ ^q � R � � {a � B � � i ‫`���ڱ‬Xࡱ �ۚ
�'i4#ࡱࡱ ࡱ& ࡱ ࡱ ;: ࡱ
� � A: � � � � Տ n � #NK � � � � # # � X � � . � ࡱn � � r � � a n � � � e � � � [ # � }# � � # �
nSS.T#o��ѥ��#��(�O��6
� � Ǩ 4AI|# � i � T#51.# ‫ڐ‬
6ࡱ ࡱZ ࡱ ࡱ p \yyi#ࡱ ࡱOk^ ࡱ#: ࡱ ࡱ b) ࡱ ࡱ # ࡱ bQ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ # # ࡱ ࡱsS2 ࡱH# ࡱa9 #j#ࡱ!\ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ U Lv- ࡱ ࡱ
N � t#J# � !6 � � g �˞ � $ � e � Fd+## � #O � # � n# ߸��dl[ࡱ ࡱp ࡱ q ࡱ _### ࡱ ࡱ #o ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 2 -
ࡱ ࡱ $ ࡱ ; ࡱ _.## ࡱ ࡱ ࡱ t #9 ##V ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 7 $ Ľ|
bw � v>_., � P DUA � � � L � � x � f V � ) # � r � E � # � ##gRǔ� � � % � ?7#
ࡱXࡱࡱYࡱo#ࡱ+ࡱࡱys~ࡱࡱࡱeࡱxࡱࡱࡱ##cࡱ-
#ࡱг5ࡱ#ࡱ#ࡱࡱࡱࡱ#vࡱ###L �‫���� �ࡱ ��ۓ‬
# -,�#K@H:U#�>�j�#�8o�*՝��3�#�T*���}:��
ࡱࡱOࡱࡱ7sࡱ%J) #>yࡱࡱ#$
ࡱ#ࡱࡱࡱ8\ࡱࡱࡱࡱࡱࡱfࡱࡱ �ໍ �� 1V'ࡱOࡱࡱࡱEࡱ=#ࡱI2:<####ࡱSࡱ,#ࡱ8ࡱࡱࡱࡱνcࡱ#ࡱࡱ$ࡱࡱ#ࡱ(ࡱ###ࡱࡱ

oࡱࡱ#ࡱqࡱ,##ࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱnࡱࡱMࡱࡱࡱࡱࡱ7}Eࡱࡱ.ࡱࡱࡱࡱ#‫\�ן‬#api ࡱG###–#_
� I���QXkV�#O���Y����f�?�!�
ࡱࡱ3+t#ࡱYxࡱwࡱ#ࡱ#ࡱXSࡱeࡱ#ࡱ0ࡱB'ࡱࡱ:ࡱࡱࡱBࡱ;5#ࡱࡱUtQÿ5ࡱࡱ#ࡱ
�#�2~����r<t��,�+��#�hu�~##g?w#�՛lQu#��uT�1<�F�>�#kJN��#��#9 ݇ �pY<ࡱ]Mࡱs[DFFࡱ#%##ࡱ"
ࡱJcࡱA@#5M
ࡱH.D]}XTࡱjࡱ#HXࡱࡱ#ࡱࡱࡱxࡱࡱࡱ]P Kࡱ6##@MࡱC##ࡱ,;�ۜ�� Kࡱld5ࡱQࡱ#":ࡱࡱ$ࡱ:ࡱ#lࡱ6ࡱ
1ࡱ*#=ࡱࡱ#ࡱࡱZࡱࡱࡱࡱ}:ࡱBࡱࡱࡱࡱࡱJࡱࡱ;uࡱJࡱࡱ#Wvࡱwࡱ,yࡱqࡱࡱࡱdࡱࡱRaࡱoࡱࡱࡱrFࡱu(4ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ#xࡱC:
%ࡱ#oࡱࡱCࡱ#~qdࡱࡱ"6#ࡱf"ࡱx#ࡱࡱࡱ[ࡱD,ࡱQ8ࡱNrࡱ.>ࡱ4ࡱࡱࡱ) ࡱy#ࡱU*ࡱࡱgwࡱࡱ##vࡱࡱࡱgࡱࡱ5zࡱ#_ࡱ#1ࡱ};
(>`_q#ܰxࡱࡱDࡱࡱf#ࡱf>ࡱࡱEĶࡱ^=)
B��ʏ�#U~��G���C9 ����iJ��2����X1D#�ឈ�<ࡱࡱ#ࡱ) ࡱ#ࡱࡱࡱ#.\#ࡱࡱ##ࡱ9 ࡱlsࡱ#ࡱ##ࡱࡱ#ࡱࡱ>8&ࡱࡱ#Vࡱࡱࡱࡱ
4ࡱ}ࡱ'#��� .###��####H��LL�S���#7~#q�1���8
": �
� � #

��
Ҵ
# J v#uC<���W���ʛԫ
T � � F#U�v� ࡱ#�
%#; } ��
l zoQ~� #�L#T#WV�-� #P �U� }S�
$#�/�z�ϟ#+v��@��R�����J��#a ࡱࡱࡱࡱNࡱnࡱࡱ{#ࡱࡱsࡱXࡱ&/ࡱ7ࡱHVࡱ~ࡱ#+tv]ߥw�y��T����#�(ʳ�g7�I
ࡱTNRࡱXࡱ##Dࡱࡱ"ࡱZࡱP ࡱࡱDࡱT ࡱࡱ_ࡱ#~=ࡱࡱ5ࡱ#mࡱ~#ࡱmࡱ?0#ࡱQAࡱBAE% ࡱ##ࡱ
‫ڪ‬##ࡱ#ࡱࡱS#IHࡱࡱࡱࡱࡱ;ࡱ&ٙ�� #ffࡱࡱ,ࡱ;ࡱ}ࡱ=<ࡱࡱࡱ}?ࡱࡱx^#ࡱࡱ.ࡱࡱ�߲� �#ࡱࡱxࡱࡱ#ࡱࡱGP ##朗�
�iKࡱࡱࡱU5:9 {ࡱ"ࡱ%#_ࡱࡱ4ࡱ#ࡱ#ࡱࡱ�݅���g4ࡱ#ࡱ.ࡱwࡱࡱ`ࡱQ'iࡱࡱࡱ#ࡱZࡱTࡱࡱ/ࡱࡱࡱࡱ?ࡱ
��F�R���^5���~��r#{�##�0V�]��#i��#1#b#�#�%#S�pV'��X�Օ�H�d#b�j�_�!�1#��T�o6�[?
ࡱࡱࡱ]HࡱBgࡱࡱM#ࡱࡱFࡱl###ࡱࡱ./ࡱࡱ\##
ࡱKࡱࡱࡱࡱAࡱ¥5rlׂ���~l;�qT"�(&
����#m
����
��Ԭ 1�m�#&�g(� ) �
#e�#�#� ##*�HL>G� #

<#yࡱ璿�o?:#~‫�}���ݰ‬O�#NS��#}#���#Ү#[�|?##��i��7�##.?H�{��3���g�{##(��ɶ�
ࡱ.BkࡱࡱࡱࡱĬSWࡱࡱࡱ#-
#��+:�?/###�xbU�z��Ǘ�Ťf�R=.�6��8>���+E��hP ��#Z#Q��~�P #(���##ޯ��#��r��{.�V�#˞P �‫��ٮ‬Y
����x?�#�'�q���^ɵS 璿�~ࡱࡱfࡱ#ࡱt=ࡱࡱ~ࡱࡱ[FUࡱ*ࡱ7n34#ࡱ"ࡱࡱlࡱ##c2ࡱs,x3b-ࡱ# Ρ6GࡱࡱX#1C{ࡱ~Hcࡱࡱ
0��'‫ء‬#�$���u1��EL�3#<) Rf5��0�~#��#�y6�#�xRl��ӕq��-#��H0�F#?
WࡱࡱࡱxࡱࡱࡱcE9 ]ࡱq#ࡱQࡱ#ࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱ/ࡱࡱ#Tࡱzࡱࡱࡱ(Hࡱࡱࡱbࡱ#j3#ࡱfࡱ z��`#��#�#Oƴ��b‫?����ە‬
ࡱyࡱj>P ࡱAt8ࡱࡱ?ࡱࡱ�ު#G� ࡱt#�{�WԷ�p�*7A��8�о���c�+�P v�}��#�t|
ࡱࡱ>tࡱࡱß]ࡱࡱ69 ࡱP #;n`ࡱSࡱC#~ࡱࡱ#ࡱuࡱ#ࡱσࡱࡱ`iࡱ#WࡱࡱUࡱࡱkࡱNࡱࡱࡱf#;zeCP lࡱࡱ#y ߣ�) }ࡱ�#�1
4&_s�X�c##�>#3pb�#��qϘ) �X�#��#�,W����#�}#����#�w#���#��'��3OL#:9 R���8�bg

64��oV�#`!�G��##�#��#�ə!
�#c0�b��f�O��#T�#js�#z��F��'�w<�ՖH�D��B�#��Ly#�E,�T�P ��6�1�#6�OѳjtV�3�#9 #<�n���#/�
_ࡱ0#
#ࡱAࡱ#ࡱ#3ࡱ#ࡱ2ࡱࡱdp#e;ࡱb#ࡱ#ࡱTtࡱࡱ#uuࡱ5ࡱ#Mࡱࡱ#LࡱCmࡱࡱࡱ<KࡱtXࡱࡱࡱࡱ
&��[�i�Kt���#}9 f�@���� ~�5�#!#YK�<��>��-
ࡱ|@kࡱࡱ#U,{2ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ%ࡱ ࡱFࡱࡱCࡱࡱࡱࡱ#ࡱ:]ࡱ}ࡱࡱMࡱvࡱࡱ#ࡱaࡱࡱࡱ;ࡱ]ࡱO#ࡱࡱ#ࡱoQ_:ࡱࡱ=33ࡱ#ࡱࡱࡱoࡱQࡱ#?
8ࡱ/#;#ࡱ@ࡱࡱD]Gࡱ

}4� #&�����;��6<!� ��x��#Wu �'��V#�8Q�.�g��3��&w�#�����m��F8���r� ���e�\�w��G� 璿�


���&Qࡱnw#5ࡱ#3#zࡱࡱࡱiKࡱ9 ࡱH'ࡱxࡱc#ࡱࡱoࡱࡱࡱbࡱࡱ1؋
‫ج‬m;b#ࡱࡱ#ࡱ##ࡱ"ࡱ##Kࡱ^[[ࡱ#ࡱࡱAࡱࡱ`‫؀‬$ࡱ1f##ࡱ:ࡱࡱJࡱࡱ#) BࡱࡱࡱY8~ࡱ#ࡱࡱ-#Vࡱ3\#9 ࡱ~ࡱࡱࡱ,ࡱ™}\;#
ࡱࡱࡱ-
mࡱࡱ1ࡱ7ࡱEࡱࡱ6ࡱࡱj#ࡱdKwࡱࡱ##G1ࡱΈĽFࡱ#Kࡱࡱ#Uࡱ^}۵���P ࡱc##ࡱ2NOࡱ#ࡱ^mࡱࡱ###ࡱࡱࡱࡱ#ࡱ]ࡱ#ࡱ4ࡱࡱ#ࡱ#ࡱ9 ࡱ
d#��#XNtr �#�#�~ࡱ ��0MlZ�e֏#a#{��#;.�R���z'y���ЗANGX�;f�#

ࡱࡱࡱࡱ##ࡱ*Wࡱࡱࡱࡱ##ࡱࡱࡱࡱ`0Xࡱࡱࡱ0ࡱBoࡱ٣Kj#V&2��D�n�I��##��#��#�5��###��#�o#�W�cc ܴMCࡱࡱࡱࡱ|
mࡱࡱLࡱ#ࡱࡱ##YࡱࡱN*Y~ࡱࡱIAࡱcࡱ#ࡱvࡱ=ࡱZ?$jP ࡱࡱ#gࡱࡱzࡱࡱ#cHࡱࡱࡱtࡱࡱ~m>ࡱ#

ࡱ?+##ࡱ##ࡱ#-ࡱN) ࡱ1ࡱ4;4ࡱࡱs0`ࡱ#"ࡱs3#ࡱࡱ#ࡱ#ࡱࡱw
#ࡱ#ࡱࡱ#ࡱ^Clࡱࡱp ࡱ$ࡱ‫ف‬##ࡱࡱࡱ#ࡱBgxࡱmࡱࡱ.ࡱyࡱ
ࡱm#si2#
FBP hcࡱ}\|ࡱࡱ=ࡱeL#ࡱࡱj ۰ tgࡱ4ࡱࡱ##&ࡱ##ࡱ*t=ࡱUࡱk#ࡱࡱ`ࡱūQࡱࡱࡱP ࡱ=<F_ࡱࡱD]ࡱࡱࡱS/ࡱࡱࡱu#ࡱ,#ࡱࡱaࡱࡱ#ࡱࡱࡱ
‫ࡱࡱࡱࡱ[ࡱ&��ف‬#ࡱ#ࡱࡱ#DCࡱࡱࡱ#5Uࡱ'>ࡱࡱ@ࡱlࡱ�#ࡱ#ࡱࡱ^Xࡱ
ࡱk���lS�;�w��ᗥ#i�]�~�"��u�#u�W�����jn�@ �O��#10�wng�v�V�^����
ࡱ7ࡱࡱ�֬������ ]ࡱࡱ#23ࡱ>yࡱࡱ ࡱࡱࡱࡱ>Bࡱࡱࡱ_#|Xࡱ#-ࡱࡱ#"ࡱࡱࡱmࡱ!ࡱ[ߺ��#ࡱ{AࡱcࡱSࡱ,oSю#ࡱZ#ࡱࡱO#
��#��#_#�-Ɛ ‫{ݫ‬Rࡱࡱ#ࡱ
DࡱࡱYࡱ1ࡱMࡱࡱ?ࡱࡱࡱ#ࡱp|ࡱXࡱ13� �ࡱࡱࡱeࡱࡱࡱ-NࡱUࡱࡱࡱ(ࡱࡱࡱeࡱࡱd5:ࡱakࡱ#ࡱQ#ࡱXyࡱࡱ1ࡱࡱ&ࡱ[ࡱgࡱࡱࡱࡱe:ࡱࡱ

��JHG�#��YY5#��p#�s>uO�T������pn�t�8*!`#��
ࡱࡱ56#‫�֑&ݻ‬#ࡱ#ࡱࡱ#ࡱtࡱࡱࡱ7#7ࡱࡱࡱࡱ‫��\כ‬NO�~}~���#A��#!�r��^��#�##��lh�Z�`p# ѩ ࡱ � #ࡱ:l
‫ �ݣ‬J_(ࡱ3ࡱ
ࡱࡱࡱ#\#ࡱࡱ0rࡱJࡱࡱvqࡱࡱࡱ@ P ࡱࡱࡱAࡱΜ3ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ#yࡱࡱAࡱࡱࡱiࡱfBࡱ.H^嚑 SࡱࡱࡱbCࡱࡱࡱΖࡱfHVk
‫ڷ‬Q���E�*��\���p#Q�-�#�d�a�#�6�h��'�+��Kȶ#}� ࡱ@ࡱࡱ#ࡱKࡱ) Cࡱࡱ*ࡱࡱy$ࡱTࡱ#ࡱI_ࡱࡱࡱ
ࡱ<#ࡱiaࡱࡱQbl#ީ3ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ#ࡱ#ࡱn#j\ࡱ#ࡱ"FZࡱࡱࡱBࡱ��_Vࡱ3## t#ࡱ#ࡱࡱ#&ࡱ]{ࡱA
��[�Gࡱ�ք\��ca#��{_H�B��]#�|�A[�f"��ྒ#w#Z ‫�����ܯ‬#sk#ࡱ#ࡱ[ࡱtࡱ\##ࡱ#Gࡱ#Lࡱ3
ࡱࡱ#(ࡱࡱ<ࡱ#Myࡱ) *~ࡱ#ࡱ#<ࡱAls?ࡱࡱ%ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ##ࡱࡱ‫~ڿ‬Ѷ�+K�|�S���#�9 +@#,n-���#��{#��
>aJ� �Ѷ�
6��R&� �##���F�#Q� #
� ��0�Z��##���#:H9 ‫; �� ؖ‬33#ࡱ#ࡱ'e#Є

]�P #�ZM9 8XiV��Qeà�Lm�?_#"ҡF�#�j5�\��#�Z�-�#|z0�  ##ࡱZࡱ$


ࡱࡱࡱ#Zࡱ>#}ࡱAࡱࡱࡱ$Ёࡱࡱ( ࡱࡱࡱ
W## ���{ e S � &9 ��7��/��]�6V�@�[Q�#fXИ#�#Ը#1#b�X*�@��<�#^�#��0?Aq�(�^^��
# gL"a��x���zO�5�
%ࡱ#ࡱBࡱࡱࡱࡱt>ࡱࡱ
�+�6n�Ɇ\�UJ��6D#��j��O0#�Wr_�j#Z�o5#��1A���P ir�G#_c�###G�#L�3�;�q#Lv�Y_#&��bx�q]e�

LࡱD=ࡱp=ࡱ#jt=ࡱ<ࡱBqg#ࡱ>-Trࡱoࡱࡱ/#lࡱ#fࡱࡱࡱ&ࡱࡱ%#ࡱ"jࡱIࡱ##ࡱࡱ#ࡱ
ࡱ�ԗ# �*[## �H#2& �_ ��r ��a �* �U �# H9 ‫ؖ‬+ࡱࡱࡱࡱ<<ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ/ࡱ
Uࡱ2^Ljࡱy) /) ‫�ר‬#ࡱࡱ}x}ࡱCUBࡱ#ࡱsࡱTS ١��� "��@‫�מ‬p^�M:ࡱ�#�sa�#ӊ��hO��1$�##c(Hd+@ʕ;�i��we
w#ࡱ#ࡱ*e@ࡱ ࡱ#ࡱu#ࡱࡱ1v[!ࡱ1>#fࡱࡱࡱ##ࡱzࡱYࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ`#ࡱTࡱࡱ1ࡱࡱbࡱࡱ{
g�kʀ"#�X�tw�#=�*�"nj ‫ܖ‬S#9 >#ࡱ<
�#�L�3#�W2�#+��1�Og#��Њ�k,.ʮ��#��#G�#L��9 |
>ࡱ0ࡱOࡱx##ࡱ#&ࡱࡱ#ࡱ7ࡱࡱࡱࡱࡱj(;ࡱ#ࡱࡱࡱ[ࡱࡱࡱ#ࡱy@##ࡱ#ࡱࡱEgࡱ
ࡱࡱ
�����~�ƺ�-�(#�$�>##��#
ࡱ?FࡱkW~ֳ 11ࡱࡱ#ࡱࡱaࡱࡱ;Dࡱjࡱࡱ#ࡱ‫ݰ‬
}ࡱOࡱࡱZࡱࡱࡱ###ࡱࡱM#ࡱࡱ*yoࡱࡱ#e#B;nm%VS
#q�#P �C#?�#h�a#3ejty�#x=�����'��g���#A~Ă��hzʲ�=0^�h^s##�#JĢ0#�l�#:#r-
(�i���p�nm�#�,�d�G�Ɯe&��l�Z##@qnծ>#�n# ��ʽ��
ޮ k4��#I�W#��
&�]��Q&K�ө#d#�laW����Q8#:�e���#6#�� N/O#�#
ࡱ+]{#
�����ϙ�������a�ҝ�(G�QL�3#'�V�t��#Q��i
ࡱࡱࡱIࡱQABDࡱࡱ[^ࡱࡱࡱ#ࡱTࡱࡱlX6ࡱࡱeEࡱKW
ࡱlࡱQࡱWࡱࡱ#ࡱࡱࡱ3#i###ࡱqmM`'ࡱࡱࡱ#ࡱvࡱࡱ5ࡱࡱࡱࡱ) Rࡱ##ࡱZࡱ$ࡱWࡱs3xtIࡱࡱࡱࡱ~2'ࡱ#qࡱࡱࡱ
%�zA�C����z�#�#1�ԏKST#�y���"��T��;
��\�#x'n�"��D#cƬ�&�#��#˪l�a+�# ࡱࡱࡱ#cܽ
ࡱࡱrࡱࡱࡱg#ࡱࡱࡱࡱ!"#ࡱa1ࡱ#ࡱQࡱG#ࡱࡱSࡱ###ࡱࡱ&3#ࡱ##ࡱL0Jࡱߧ<P Wrࡱࡱ#ࡱࡱ
ࡱJ]vࡱ#ࡱsࡱs[N7ࡱࡱࡱvࡱࡱ) RࡱNࡱࡱࡱ#ࡱࡱb0ࡱࡱtC
2����P Υ�z���\#�ҝ�(��QL�3.Hԁ 1I�%���>F��oࡱv ��{�r�u�t( ‫ࡱࡱ=�ސ‬Hࡱࡱo&-ࡱyࡱnࡱu-
ࡱ##Zࡱࡱ~ࡱࡱࡱࡱ\ࡱ# ࡱࡱYp) ࡱ2gCࡱࡱP %ࡱࡱEC֦�xࡱTࡱࡱࡱࡱࡱ#ࡱ5Qࡱࡱࡱ
UࡱࡱࡱࡱࡱEࡱx#(?Yࡱࡱ-81#(ࡱ#ࡱ#,gjࡱ##mU"ࡱ"ࡱࡱࡱDࡱ#&ࡱࡱࡱP ࡱ#) ࡱࡱ@ࡱ0ࡱࡱ/ࡱ#Yࡱ#nࡱࡱࡱ"Gࡱࡱū
Yࡱࡱ#ࡱ,ࡱ]#â#ࡱ#ࡱ0ࡱa
ࡱ#ࡱ1ࡱࡱGࡱࡱࡱ1ࡱࡱࡱࡱ^ࡱࡱ#d~< ࡱࡱࡱࡱ#~ࡱ:ࡱk#ࡱ##rBࡱࡱ8ࡱ_yࡱ,ࡱRsࡱ=ࡱࡱ~ࡱ#ࡱࡱLࡱࡱࡱࡱp\ࡱࡱࡱࡱࡱ/ࡱй-
{#Jࡱࡱsࡱ2ࡱࡱࡱࡱࡱ `#ࡱࡱ}ࡱ#P laࡱE#ࡱࡱ#ࡱBࡱࡱࡱࡱl#ࡱVࡱࡱ霦�� xࡱIࡱ4ࡱࡱ=ࡱHࡱ9 fࡱ{S(ࡱˆ##D@4ࡱvࡱ#
#ࡱࡱࡱࡱc#?ME#?
�ŭ##�k##��Q��S��#Rķ#,�ࡱ�� W�� �+ �q�s(�#Zx#��c���n����#�v#/;�BWP ��#���#RU�--
�c��I#�O�*N�?*#��ABY��Q���##h#WL����ࡱ�� �E;#Xl �1�=�� n�r-`��X�u�
1vE#c#ƸI#ԋ1#c � # � #t ǔu# � � # � � o% � |kkk � # � � � � 0 � 8 # � -
�֨ *��K�#���:��z\��I��ȍ�*tn��
$ࡱࡱ�
ࡱ/(ࡱࡱ3#&ࡱࡱri2#ࡱW2,ࡱlࡱyࡱc#O<oNࡱyִ;_muࡱVࡱs##70ࡱࡱࡱx
ࡱ'#1ࡱࡱࡱ5#nࡱ#;#ࡱࡱ#ࡱQࡱ#ࡱ#bAOQࡱk#i#ࡱ#Hࡱࡱ:r–woࡱࡱfOࡱTࡱࡱŭsVࡱ&h;ࡱࡱBࡱࡱࡱC5ࡱ ‫����ٶ‬Ə��Q�#N��N
�#��s��') d�^�*�B�J�J#�#��ϯ�$�#D��!
HX#9 �'K�#�B�uz��c�YsZ�z�0�#����D�4�2[#�S��w�Ms<2#�Iշ]+�(�Uj�� 0 �‫ڬڬ‬qࡱࡱc#\XࡱRࡱ@ࡱJࡱ#
#ࡱ1ࡱࡱࡱ` .9 еࡱࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱ
Fࡱ ࡱ#:+ࡱࡱh1ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ
ࡱࡱࡱࡱtࡱࡱࡱࡱt>c#:ࡱࡱt#&ࡱkl#cࡱࡱࡱKࡱ(#
�+#��;p###�r�
O@k�<��_[$:[�s#�#0�����|K�?�&�\P ��ɏ#K�X�u�I��@, 7��<�
#TB#�h#�#�#���Y#�B��ࡱ8 ˞]�ࡱ`Էkk?U_#�m#��g��#�;κ) |O�M#�
ࡱࡱ#'ࡱࡱࡱࡱࡱQ'#U#z #Xhࡱ:ࡱࡱ~#ࡱ
�S#�#�#b#^��#4P �ri�##:R#X[;��#����Ӳ#G�B�#[���3m��#�0#aL�Tc���u���#"�#�1�"1��Z�ӬoRc
Vࡱࡱ댥 lࡱ#ࡱࡱ#ࡱࡱH{X$Ёࡱlࡱࡱ p^ࡱ#ࡱ �J#��F��*tnˌp[/&�


&ࡱ#
ࡱ+#ࡱ`6ࡱXfࡱ`e8&ࡱ#ࡱࡱqeࡱNcࡱ8ࡱࡱࡱxࡱIࡱ4ࡱࡱ\ࡱࡱࡱs.yࡱࡱࡱࡱࡱoࡱࡱ<Z^ࡱHࡱ#GࡱX(ࡱ@###ࡱ~ࡱjࡱࡱ/R�ާ��1.dࡱ
ࡱࡱࡱYãࡱࡱࡱࡱ ࡱࡱD#ࡱ#ࡱࡱ#ࡱrࡱ#ࡱࡱT #�b�h#e�>###�
ࡱࡱNࡱ^#ࡱsࡱcࡱࡱ|* ࡱࡱ#ࡱࡱ_ࡱ
{|ࡱ/FP 2#ࡱࡱUgࡱ#Xࡱ#ࡱgࡱࡱࡱr#ࡱ9 ࡱࡱࡱࡱA$yࡱࡱH#ࡱ(ࡱࡱ#ࡱࡱࡱRWࡱ?70/jࡱࡱHࡱ#mࡱࡱ‫܈‬cࡱࡱ#
#ࡱࡱD:ࡱ'3,#ࡱ##$leࡱࡱࡱ ࡱࡱ\#ࡱࡱM#pࡱࡱ#ࡱg#Vࡱs[N#ࡱq#ࡱ\ࡱࡱ
#��J��=@�;��.5��#�) �+�t#�t�8*�`#==E�CUv�ԉb�}�-S�]���F�h-
@#gFࡱ#ࡱࡱYࡱi~ࡱࡱ#ࡱ=ࡱࡱ#a`&ࡱ9 ࡱࡱd 9 #‫ࡱݎ‬#ࡱtࡱࡱࡱ2A~tࡱ*ࡱ[ࡱࡱࡱQࡱࡱ[;ࡱRࡱ#ࡱC##
ࡱࡱ#ࡱࡱ##n‫ࡱ ࡱ!ࡱ{؀‬#b-^*ࡱࡱࡱ
ࡱ#ࡱࡱࡱ#ࡱRZ#ࡱhࡱ/&rࡱkࡱࡱ\ࡱ#x;ࡱ0ࡱ&Iࡱ#^ࡱXࡱUࡱ|
E����(��#��iQ��#�#���s#��#����pe�#X3�#�ӵ����M �c��5�#�|
ࡱ2xࡱ>6ࡱ{ࡱ]4ࡱw&ࡱ#^Dࡱࡱ/ࡱ#ࡱoࡱ5#]ࡱ\ࡱ#ࡱ
cHa#jM#�� k��� \faWǫ � Y�� m�ѡ���� m##m��� t#�� J�� }� "� J#�� G�� 6 V � \#�� x�� l�� qT�� $z#��� -'I�
c#����#�>��(&�KZ�
�Vu�U"Z/�x,�Sg.�oiv����G���#�#ȉX�#d 꼚 CTࡱ9 ࡱࡱࡱࡱ#ࡱ#[ࡱࡱࡱCg##ࡱࡱࡱ##eࡱnࡱuࡱࡱ#ࡱࡱ9 "ࡱ#Qࡱ]Q?
��?�W_r�a#�@`#���##{��KA���*#*t��\�##x�e#��#�*���C����F��[�-
ԇ���?;9 �####�[�0u#�##g1���8 ‫<ށ‬Wqࡱࡱࡱ1ࡱࡱq,ࡱuࡱmࡱ+ࡱࡱu{{`#ࡱࡱࡱc9 Ŵࡱࡱ'|ࡱoJdࡱ >i#ࡱࡱ=ࡱ.#ࡱ#cࡱ#
2 �‫ט‬Z�a0���9 #�#T��#q8##x+��m�0�'�#�Z#Z �&_6�<N���;]���

��r:BN#ψ�xXA�
#ࡱ
Mࡱࡱࡱ\蘜�� #ࡱ7 ࡱQࡱ{#ࡱgI+ࡱcKwࡱࡱࡱ#&ࡱࡱ#Rࡱuࡱࡱࡱࡱӂ�<‫ࡱ`]ڒ‬#ࡱࡱࡱ:zࡱP }Yv}#M}?ࡱࡱࡱ掺
DࡱsࡱࡱࡱZ#) #r#ࡱࡱXVࡱP ࡱ=Yࡱࡱࡱ#ࡱ#ࡱࡱGl#÷Qࡱjࡱ|ࡱ�ࡱࡱࡱࡱࡱ#mX~ࡱ%"ࡱࡱࡱ
%Qr���#B�}��:m"�8/�q�9 �cv#�r�#�0�^?ai�y��/GH�Գ�Ӌ�##qT�G#��x�j:��#ϖ�R?���Ex�ӹ
ߢ#��;J�u[m��˰
���m#) #�#"�����Ӿ�m��>#���#�k�#�����~�B�=�#�#�T�9 �:3��pA�h�����"�#+�#�.G�af##b#�6�q
"p=+ࡱ##ࡱࡱ(ࡱz_ࡱࡱ;'ࡱࡱ#ࡱ#ࡱWࡱࡱCaࡱࡱGࡱ|.ࡱࡱrࡱࡱċTࡱࡱࡱࡱࡱcࡱࡱBࡱࡱࡱmࡱࡱ#ࡱ
#ࡱD݃ �#1Hࡱࡱ#
) ࡱࡱ!ࡱ;Ћࡱࡱ=Oiࡱxࡱ|ࡱ8ࡱࡱࡱLࡱ
ࡱG4#wࡱࡱ#ࡱJ3LࡱOࡱࡱ"ࡱࡱ%#sࡱ#ࡱࡱ#ࡱࡱTtࡱTࡱࡱ{s6ࡱ ࡱw#M65ࡱ?
9 ࡱ$ࡱ+ࡱ#M#'&ࡱࡱZࡱ˜ࡱ#30ࡱ*#Nࡱ9 ࡱ=#ࡱ;wܷ ��O##ࡱࡱࡱmRࡱࡱࡱࡱ<zࡱVVࡱࡱࡱࡱ#ࡱ:?ࡱࡱࡱ;ࡱ~:w&#r.]ࡱdࡱ#֭
ࡱࡱࡱ5ࡱ6ࡱࡱ##ࡱE#ࡱ|s9 |QG~ࡱ(ࡱ>#Aࡱࡱࡱࡱ^ࡱ‫�׆‬:�#*�@ #W�=�+�#���.?�~1ϳ�

ʕ�+#��tˌ#�#��##_~E ‫���܋‬jn¶��#�6���  #� 7�� #‫ࡱࡱ'ࡱࡱھ‬#ࡱࡱjࡱrOࡱ[ࡱ/|


ࡱ#tࡱ#) ࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱGࡱࡱL:ࡱqg
#ࡱSࡱ_ࡱ0) ߰Mࡱ# ࡱAࡱSࡱࡱࡱEࡱ#ࡱࡱࡱ>b#8Đ
!:��Wmx��5&]XϷ�v��r�œ#���7�#�P ������:�#�$@��#� :Wn��@�#A�j#�c�R~�#�$pC�_-
#6ࡱࡱ*7ࡱ#ࡱࡱmࡱ‫ܩ‬P ࡱࡱ;ࡱ=ࡱࡱ|ࡱࡱlࡱcp[ࡱ#0#,ࡱࡱNࡱqࡱ"

M#ࡱ#1ࡱࡱ}%#tࡱࡱࡱqࡱoࡱ#:ࡱࡱ�hࡱZ#ࡱࡱࡱ;ࡱࡱࡱsࡱࡱࡱࡱࡱࡱs9 ࡱ1ࡱࡱࡱItࡱC+#z$TBࡱ!
����CWf5��`��y�#�s��D�##N#} N �c#�#5 ‫ࡱ[ޢ‬#߱#Lࡱࡱࡱ,
0Bࡱࡱࡱࡱ%ࡱࡱࡱࡱ#b(ࡱ[稿�NAR���#Իwo�ѳ#��Ջ����#}��Ym�]X��##�"8�lࡱ��n#��#��+���c�#a
Dࡱ_;#Vࡱxࡱ$#ࡱ^Qࡱࡱ#ࡱB#?
taP ࡱ[ì#ࡱࡱFWࡱX8ࡱxࡱn{\ࡱࡱ#{ࡱࡱࡱynvࡱࡱࡱro~ࡱࡱࡱࡱOhࡱࡱࡱwࡱࡱ7ࡱࡱ;hࡱGࡱࡱࡱࡱࡱVࡱ|
�^�Z4M�o"Ǝ�#Q���#Җ����m�t�##n]��1#緘;ࡱ#ࡱ#ࡱ燒>ࡱࡱ#ࡱ<ࡱ]ࡱࡱOࡱࡱ-#ࡱ#ࡱࡱtࡱWpࡱࡱࡱࡱ#\
(cࡱDࡱoࡱx5ࡱI#P ~a{}9 ࡱࡱH1`mࡱࡱ#ࡱ#ࡱp?1a\ࡱࡱࡱ*tnࡱ
��T�7�#�x^-�#e0��Lg(��D�H��r�y#zϡ�r�D�[hv 얋얋얋
���
-ࡱ8ࡱ*ࡱDࡱ0ࡱ#ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ[Bࡱaࡱzeࡱ<ࡱࡱlࡱࡱࡱࡱ!
Tࡱࡱ
#ࡱP ࡱࡱ#eNmࡱࡱFࡱࡱࡱ�ā8"��GE��UɼX��?�v#m�) #
sࡱࡱoܻ ������� ��ԥKW��;�謾_#ࡱ?ࡱp0ࡱ%#
ࡱࡱ##ࡱxࡱࡱ##?ࡱࡱ#@ࡱn|Yࡱ#ࡱࡱࡱ ʽ���#z�b#�d]KKsBV�) �S) 71��‫�܋‬+ࡱNxࡱrࡱࡱ]ࡱ1ࡱ箩
tѐ*[ࡱ{yࡱ'ࡱ#Nࡱࡱࡱࡱ=ࡱh!#t 9
}ࡱࡱ?iࡱࡱj:zࡱ(ࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ##
ࡱ#ࡱ&ࡱ7ࡱࡱ‫�ר‬a�[�#t�#/Xű� C#$
� �#�"�q}/}~�#���n��t�W0'��C.9 �.����v�#��xeʶ��~NS���|�*tn
ˌ#� `ࡱ%v#ࡱࡱ1ࡱࡱcqࡱ2#ࡱW:#ࡱMࡱ
ࡱtࡱFࡱ|ࡱ#50#ࡱKࡱ#³ࡱ##ࡱI#ࡱD#uiࡱࡱࡱ&#ࡱࡱ9 ࡱࡱ#ΉࡱQD#ࡱࡱࡱ#ࡱࡱ#5
‫ڔ‬G��I#ԋ<���m#X��#;�pNp��f���ɍ �N]k����gh�><{��c�?��Es<Ѣ�~#8���Ǘ�/��#�###|
) ࡱtࡱࡱq#ࡱࡱBࡱࡱࡱࡱ#ࡱ#ࡱ|pZࡱࡱࡱࡱIࡱࡱ#ࡱuࡱ_ࡱ:ࡱ\ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ#?
�����#���fm�u����#a� # ��R�x#<��U�g�����#}���N��#,z�MC�}bU��b��_�#�k�9 #��}�i #9 ‫ࡱח‬ba
ࡱQh#ࡱ=Vft#ࡱࡱࡱࡱOࡱ!ࡱUࡱࡱ#ࡱ
ࡱ%Tr.XFࡱQ#σAࡱN!kQࡱpLntVࡱ3#ࡱ0ࡱb ‫ۏ‬#&ࡱy2ࡱࡱ`8 ࡱࡱAࡱKࡱ9 # #!Б#ࡱࡱ
to"#ࡱࡱࡱ{.#ࡱZ#ࡱKࡱq#e#Lࡱ{#ࡱ#zࡱ]ࡱzࡱ#0 ࡱࡱࡱࡱ6ࡱ'&ࡱࡱ#Dࡱࡱc.1|ࡱࡱjࡱ+Kࡱ#.

�^�#�r;�l��gX�#C�*�h�vA��K�ʀ�ʶY#<��m�|
#ࡱ#ࡱࡱࡱࡱ*ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ@#KwࡱࡱࡱࡱZ,ࡱ@ࡱkࡱJ8ࡱࡱ+Kࡱ}@ࡱࡱࡱࡱV=ࡱWࡱe##bࡱseࡱࡱD_a#l 垰��Mࡱ٣rࡱ,ࡱ^ࡱ#^-
ߺ߃�\"fࡱࡱࡱk?ࡱࡱࡱiࡱ#ࡱ6}ࡱYࡱࡱ'ࡱ2}ࡱࡱࡱ#ࡱWࡱ@Gࡱࡱࡱࡱ##ࡱVࡱ#ࡱZࡱXTࡱD:ࡱa#ࡱࡱ;ࡱࡱ4ࡱQ]YࡱࡱࡱࡱE
%z1ࡱ##ࡱࡱ2ࡱࡱ4#ࡱࡱ.#ࡱࡱvࡱQࡱ(ࡱKࡱࡱ`8#qࡱKࡱnGࡱseC\#ࡱ‫�܈‬#ࡱ%#¾ࡱࡱ{#z#J#ࡱࡱh%~/ࡱࡱ?
ࡱࡱ(K`;wࡱࡱࡱࡱࡱࡱOࡱࡱj?zࡱ?ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ_ࡱ# ‫�ط‬NvࡱKuࡱG#

ࡱ[gO#ࡱQ@#wࡱ%ࡱࡱࡱ#ࡱieࡱ7ࡱ#ࡱ#ࡱ6ࡱࡱࡱ#r
i�5�+�M5�'{#WD��[�#Ώ#"�#e��I�#���'W#�l�#ZL1��#*�;Bi�s�s��e##h,��#�2�ȥ��~�#�#P 8å�!
+l###{$xUoࡱࡱࡱࡱFࡱuࡱࡱࡱSࡱࡱࡱ) [_ࡱqࡱࡱzࡱiK m|Y;MHࡱࡱࡱࡱࡱ+ࡱXࡱࡱ%j~ࡱ‫ۦ‬N�>��#!���nj�6A>w-
#ࡱdࡱ#[q##ࡱࡱ#ࡱJ 矑 Gࡱࡱࡱ~ࡱ~=ࡱvࡱ0 �‫ڝ‬#ࡱug8#ࡱ##a5ࡱࡱiĜࡱLࡱࡱࡱࡱ Vࡱࡱ7ࡱࡱࡱ#0ࡱ3

Y=wࡱqࡱ
iIZɥ�`0R�r��m#E_
w4ࡱࡱ].##ࡱࡱ;ࡱ_}ࡱࡱࡱqࡱA:ࡱ0ࡱࡱ #ࡱࡱOB#3ࡱࡱࡱࡱRbࡱ&ࡱࡱ,ࡱIt#ࡱࡱࡱ]Gࡱrࡱcࡱ83#ࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱQmV#ࡱP ࡱࡱA߶�
%e#,ࡱߊB��Ȯ�:ѐ��s�|
4/ࡱࡱy/ࡱ#]mࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱCLࡱࡱ#ࡱࡱ=ࡱࡱ#ࡱࡱqRࡱ#ࡱࡱࡱࡱGࡱnmࡱU+ࡱࡱࡱ#ࡱ#ࡱࡱࡱ`0ࡱࡱkࡱࡱࡱࡱ{!
#Ї##B=zࡱt#,ࡱxbࡱ4ࡱࡱ&Aࡱ-TࡱࡱNࡱ^ࡱ5ࡱࡱࡱXLJ!
ࡱUeFFࡱ"ࡱࡱwsࡱࡱ#ࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱ~6ࡱ>ࡱ#Ruࡱ^AP ࡱg+ࡱࡱB.z*ࡱࡱJࡱࡱࡱwࡱ-/ࡱ>ࡱF}ࡱnࡱࡱ#ࡱࡱࡱv ࡱ9 ࡱ|
V_��#�) #`�~��m���ӳ�L��O�##/o�46j>w;#:r�_Rؓ ��� Aࡱࡱ[Dlࡱ#ࡱ#=ࡱࡱ6ࡱ@WࡱD:ࡱa!
N#yࡱࡱ#SࡱXࡱࡱBĤ#ࡱ4&1ࡱjࡱࡱࡱ±ࡱ#ࡱ&JࡱࡱࡱࡱD\ࡱsࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱ2##@&I©ࡱࡱO#ࡱLF.b#ࡱࡱJࡱ+uࡱࡱࡱ9 ࡱs#ࡱࡱMࡱyࡱ</
�#} �S�#��I#�A�b��x���#��#GY#��###�����(9 KA���%�&���j|
#ࡱyT{ࡱDAࡱࡱqࡱࡱTࡱQLno#=ࡱCࡱࡱ;ࡱࡱࡱ‫ڳ‬ω9 ࡱEࡱ]KC#ࡱ
ࡱࡱࡱ ࡱࡱ,ε`wࡱZtvࡱ霭*����##���#H��lj���-��D9 ?��'���?u8#.�%e��js�#����$#�eϞO?����~p�

ࡱ^S"rࡱࡱࡱ5 ࡱ#ࡱK<ࡱHࡱ
] ##,Tࡱࡱࡱࡱ*#Bࡱ#jࡱ#ࡱlࡱࡱ#ࡱࡱbࡱSࡱࡱ#}ࡱD9 .ࡱࡱࡱvࡱࡱࡱࡱ‫ࡱ}ࡱ=ࡱ<���ٲ‬#DࡱࡱKࡱࡱ#ࡱࡱ#ࡱlࡱࡱ#L#=ࡱࡱࡱ#
���m�#�AD��Q#:���=���o�p=�j#�"�#�#u
u K�R5_/F\#��#z�g�v#��o����5��0#��}##�!��h�}
-+XmRh����s#�ps^�D#ԍj�#*�c 䐜�
‫�ܖ‬-;#r##�Ů#Z5&��Hg0��LCT3��v(��2Y�� ����X�q�#pNt###���#����#H�1�khe�#1#&�A�?��H��^-
ࡱ‫ڡ‬
ࡱ#LnࡱࡱHFࡱࡱ1ࡱo4?ࡱࡱOOࡱࡱVࡱk[ࡱaࡱ #0an#ࡱ t`ࡱeࡱࡱWࡱ?ࡱ}KࡱࡱSnH#ࡱ|ࡱ) jjj»H
ࡱ]#
#OS��L��#bЏ�����#�#�Z*�
�݆Eg���o��IB7[�oF`) &8�.�H�#�#HU,�Hrpʰ#���6E�:a
P ࡱ‫�ו‬#cCࡱ#WࡱࡱࡱrࡱLࡱࡱ#ࡱc<ࡱࡱ<ࡱs
) < ��u > Z � - �� h#k���� }� 
#u#@eS� !� #, @@� #1
� p#����V#2#�T�eI>�x�@`8 ��d#�`e+��B�c\��b#HUnt�����"�-3L�;�
�p"m�aO?l�{�##*1�#� �
��b�jI�1#�Wr_�N(�"H#ȸW���I₊j���]�8�
#C�#g���V���##�f��\-���0�OU #�#�>�o�-��y�P �E#�� �˻�R�m��$�11�%���2�#;�X@ntLr��O{e
ࡱZ4ࡱ!ࡱ;_wࡱ#ࡱ#ࡱ#ࡱࡱ~ࡱ?T%Hࡱࡱ7b(QࡱEࡱࡱࡱࡱzࡱࡱࡱ`0ࡱuࡱlw#ࡱEࡱ~ࡱࡱ5ࡱࡱ:V(?
z��#�#�a�<�#:t��T���b#�Be��6+|�o#� V��n�4#9 |e\�#w#�5ɾ#
[uy��S#0�|�o�ɧ��#3�S*��#����'���{��g�X�&���#�
��[�˻�#'�#i�##�w���/}Zw_�&�Q#�) ��D<b#�.��1�f�1T##��1zAA��v1:b�#�K) ��Ms�:A��sʆ�#��ɜD
�L#y�6$�� ��'p#�F���ѓ##*�rnv ‫ܖ‬#�˻R���a����`p_��#!-�#�R�ϒ�nr����8�#RN���##p�K����[�)
‫ߟש‬S'Lࡱ-ࡱࡱEࡱ) ࡱ^ࡱRf1##ࡱࡱ*=#ࡱY#ࡱࡱnࡱuࡱࡱ50{‫ݛ‬QIࡱ_;ࡱࡱu
#k{2_#P ࡱࡱ) ࡱU"#ࡱTࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱ=wvࡱࡱ5,xࡱࡱࡱ73ࡱHࡱࡱࡱ|1&ࡱࡱ%#
>�5յ##P �.��} (��D����]��2#��t�#�rࡱ#��~�
Dࡱrˌ #q9 .H �#w# �C ��XP Հ �K �F �#e\ �ỿ �, �% �'_s#:ׁq�
#c%b#-@ࡱmFࡱࡱX]#
3K
}wࡱࡱ>Qࡱࡱࡱ#ࡱ#b#ࡱ&Zࡱ`#ࡱ ࡱࡱࡱ]zMWࡱ(c+Fࡱ/
[rࡱ#gࡱࡱ1z]ࡱࡱ(eࡱ#ࡱ+ࡱ="#v2#ࡱࡱ##ࡱࡱ#Zࡱࡱ,"]ࡱugࡱO(ࡱLࡱ9 Q#ࡱࡱ ࡱHࡱࡱCࡱ#ࡱ#[%[ࡱ^ࡱࡱࡱࡱ*tnࡱ
ࡱࡱ=ࡱࡱ;ࡱ`ࡱ|5#ࡱ
ࡱ+ࡱࡱt#6GlࡱtEࡱࡱࡱࡱࡱࡱ XP ��E # #[ ��' �u¾#��p#e#))# �Onnࡱ�#1) w�%4�K��-�� ‫כ‬
2iࡱ#ࡱࡱࡱࡱࡱfࡱqࡱ#%ࡱ##ࡱࡱ Ja#ࡱmuࡱ*ࡱcz}ࡱXࡱࡱAU1ࡱࡱ8ࡱ#;ࡱJࡱQࡱࡱ|ࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱnࡱࡱ*ࡱ
ࡱࡱpࡱࡱࡱࡱ(ࡱ<ࡱࡱ>Tfࡱ#"}ࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱJ7ࡱࡱ#ࡱ#ࡱMࡱࡱWࡱW#ࡱ#ࡱD#ࡱWRࡱeSiࡱ##
ࡱ#6ࡱ!ࡱࡱ]ࡱࡱQࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ;ࡱࡱECࡱࡱ:#ࡱࡱO,ࡱFࡱࡱ$ࡱࡱ#ࡱࡱ#9 \ࡱࡱࡱ-(ࡱP ࡱ7ࡱaࡱ#ࡱ#vࡱࡱࡱࡱ UEࡱࡱࡱ6e>ࡱ
ࡱࡱ~ࡱ#ࡱ\Nࡱࡱ{wࡱ#ࡱࡱ#D 囶��#��#_�#e��s�9 G#8�`#�#A�1#c�# ŋ##v�ʬ&��<# �_ࡱAs#ࡱ"#ࡱࡱ$#@ࡱࡱࡱTU
7 ‫ٽ‬X\ࡱࡱNlࡱ~lXࡱ>}`ࡱࡱࡱࡱࡱb#ࡱMࡱࡱࡱ۩�Cࡱࡱࡱࡱ
ZࡱOxࡱ٢�;ࡱࡱࡱZࡱࡱuࡱࡱTؔ �k#ࡱࡱR#ࡱp#0ࡱ#MࡱࡱࡱIࡱ$Mvࡱࡱࡱ#Xࡱࡱ#ࡱUࡱ8#�‫� ��� ޖ‬
‫ࡱܖ‬İࡱ5ࡱ"9 Vࡱ=b0ࡱࡱL&j#ࡱࡱE#Fࡱ
*lࡱ#Rࡱvࡱyࡱ"ࡱpࡱ*ࡱࡱ]ࡱzࡱ/ࡱࡱI~ࡱࡱ?ࡱࡱࡱࡱ$ࡱqࡱࡱ㨔) ѡ�
���
/ # ����o�L�r�;���ࡱ#��
̣E7O##y�##.8��ӟJgU��
�ۡfˏDZTUz4kv�#�#���.߸��##ࡱMࡱhࡱࡱ ࡱ#4 智 fࡱHࡱRࡱGࡱࡱࡱ#VEࡱࡱbࡱa#
‫ى‬#ࡱzࡱ0ࡱࡱࡱࡱwfࡱࡱ#ࡱࡱXࡱ‫{ݧ‬#ࡱs #ࡱࡱ~ࡱ,#.ࡱࡱu+螻�� Bࡱࡱfxࡱ_FࡱࡱZ%ࡱ+#yWࡱࡱࡱ#
˟�D}�#&��o����#ћoIW��#�#b�����u#�1
#ࡱ|9 ࡱ
ࡱ#c!ࡱıࡱࡱࡱ;ࡱࡱ1‫ࡱ=ࡱࡱࡱࡱ;�܈‬bࡱA ‫ۺ‬#�*#�����#q�Җ?H�~�a
%�~���6#1#�~��A4;�x�##�#S$�+v���l���#ӣ1>�#��I�$��uf=�#l��~R�$�-�#B��F
ࡱ#Yࡱࡱmࡱ##ࡱ#ࡱࡱࡱ1@(UrQ2#ࡱW&#ࡱ#tࡱࡱd^yࡱwࡱd ߆Yࡱࡱ
ࡱ6zࡱࡱyhࡱgp#e
) #ࡱ##ࡱࡱࡱ>Lࡱ-:;‫א‬e(ࡱtLࡱ!#&ࡱ1#Rࡱࡱࡱn5Qࡱe^#ࡱcbB##ࡱ#ࡱfࡱ>9 ࡱ.aࡱࡱࡱSࡱࡱ/=# �‫ݸ‬
9 Y��1��\#&�L�˿�##ŏ<C7~�B#ԅު�EO>3ࡱnࡱ_B3ࡱL##^ࡱࡱbࡱx#ࡱ#ࡱࡱ‫ݱ‬#ࡱHࡱࡱࡱiࡱbYࡱ#ࡱࡱ=o#+ࡱ<#ࡱa?
^ࡱ:\7ࡱࡱ#ࡱHࡱfࡱࡱࡱS<ࡱ#ࡱࡱ|ࡱࡱࡱ#ࡱXࡱࡱࡱࡱ-xࡱࡱ#
ࡱiࡱ.&ࡱࡱࡱࡱ?ࡱh
ࡱࡱࡱX4ࡱxmࡱ\ࡱn
١o��*���"�7�� ɱ�5�� ��#�a,Գ9 G�E�q3#:�l�zy�;�#���#����3�/�[�Z#sQ�E���y�{�艺 9 #16ࡱsࡱ
‫���܈‬o#,ࡱ@,ࡱ}d~ࡱ
n��G[�#gM�NǶ��E5#�i��h#

#7Xࡱࡱmࡱࡱࡱ1#qz1ٟ#��D:��}e#��j�'m�g�ᙀc# �B.#�J>�.ҽ��q�a��D���#���{�uƄ�s�Ĝ��#&�#�Y!
ࡱࡱࡱÇ/P ࡱࡱ4ࡱࡱࡱ0ࡱ#ࡱfࡱࡱࡱࡱ7#0#ࡱ<ࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱS#P ࡱࡱ#&ࡱcࡱ/#P ࡱAMࡱ ࡱࡱd:#_,#ࡱ-\#ࡱ rࡱ?ࡱ#]vࡱ3ࡱN#ࡱࡱ
FࡱࡱࡱsVࡱࡱA^ࡱ

ࡱ#,nࡱࡱŗࡱ<?ࡱv'Mࡱ
U._Aǎ#�###/r��~#�A#�"�G���##��B{#�gӀ#���#�.
#�e\�3���'������DWN#(ƢX#v�7�ɕG�X�1#�M0�a
#I����#�#ࡱc�#G|#��V����#�~�{GL#���N�x��?ս��q"Ώ�q��UC{�z��t��t��
‫ݺ‬u��_�:t�Z�H�#-#p�@�˸/7�‫ݢ‬#
3
#�#�ʏ>�'"#��(��bѝ� ࡱ#ࡱh5ࡱ^
�*tn ˌ��#G�4�b#�-c#
ࡱ+ࡱ#ࡱࡱ‫��ٿ‬#ࡱࡱLࡱ]ࡱࡱࡱࡱiࡱࡱࡱqࡱaࡱ$'zࡱࡱNwࡱࡱࡱQࡱЀ&ke
��2/�{��#D����4�������ԧ��f�#D�<R�k{��##�#��!#�0�k�## ؎��#&ࡱAࡱࡱ_j\!
��i#�8P �=��r# ԣ�Ys2##��3�iҬ��D]f� }����{�x=tpg�w�#�ճ>t���4`�#Ba��a��T�m|
�Zl�"��p��#���Ƃ�[��ύ�#D:�T��!��#D:���}H#�#R�WQff�'����x#�+���?
ࡱ7uࡱjࡱ9 #ulࡱࡱfࡱࡱࡱ#ࡱuࡱ#TW ߉NnΥ��C�g��<4����c1s�#�ʤ/e���#�ࡱ�(3�j#ɲuz �#�o�##���B������
##wɺ#1�f�#������F�>9 Ǭb�t�� Џ#=z6^[���#��yL���##rS�;�ypU#8���|����L�9

�#�-��h#fb+�#����.Q�#&V#r[�#`w���bY�v����q�J���`p_��~�R�#v#Z�+Ǩ�g#ϡ�c��It��L!%
$���##weV#Q���y�ӐH/0�eL��#4&8#�o��7O#�5-
`ࡱyࡱࡱࡱLࡱࡱP ࡱ#ࡱࡱIࡱI9 ࡱ4ࡱࡱXࡱࡱࡱä8ࡱࡱࡱEࡱࡱࡱࡱࡱ+uࡱG#ࡱࡱ[ࡱR}kP ࡱࡱ?;Hyࡱࡱ믴 4Rࡱࡱ#ࡱࡱࡱFCࡱ#ࡱࡱࡱ
%��mb��]/�#�#���!?�#�ї#�߱��Hw7ࡱࡱࡱB ‫�ܯ‬#ࡱXࡱsࡱ\ࡱ--ࡱ?ࡱRࡱLࡱࡱ_ࡱ?
ࡱ+/ࡱࡱࡱ##ࡱ#ࡱࡱ]##ࡱe];ࡱQ4ࡱ9 "ࡱSࡱࡱ=ࡱhࡱhࡱ#yࡱࡱ4ࡱ#ࡱࡱ##KmࡱࡱCࡱࡱtࡱࡱAs,ࡱࡱ+ࡱ*ࡱࡱn=‫ܡ‬
}ࡱࡱMࡱïࡱ#ࡱ ࡱࡱࡱࡱ+ࡱࡱ5#ࡱLࡱࡱ"zࡱ#ࡱࡱࡱ#uQࡱࡱࡱࡱ?ࡱ t#ࡱ‫ޟ‬#zࡱࡱ-ࡱ##ࡱࡱࡱ#N ‫�غ‬OࡱࡱT[wࡱࡱpࡱࡱߧ�cࡱ
ࡱHࡱࡱࡱL@ࡱYm7P ࡱ'B#^ࡱࡱC&ࡱࡱrࡱࡱࡱrࡱ#ࡱ#i#ࡱqࡱࡱt#ࡱࡱJ#ࡱcࡱTࡱ#Y<D?#ࡱࡱ#ࡱG #VxࡱࡱAXࡱࡱyࡱࡱ0ࡱQFࡱ###ࡱ+
Md{@ࡱࡱRs6ࡱ#ࡱࡱࡱࡱ#Iࡱ^ࡱ$ࡱtࡱHࡱࡱࡱࡱࡱuࡱࡱASࡱ-D6ࡱ-kࡱࡱ!#
ࡱ#ࡱ#Gࡱࡱ0#yࡱW5'ࡱ#ࡱvࡱ#ࡱ{ࡱࡱlࡱvࡱZࡱ3ࡱ/#ࡱࡱt^ࡱ4ࡱ/ ࡱࡱLtࡱࡱࡱࡱy-uࡱࡱࡱ+iࡱSSEࡱs#ࡱࡱ
‫�ݤ‬P ࡱࡱࡱg<^ࡱࡱࡱࡱࡱNࡱࡱcࡱࡱvࡱ(Dzࡱ`0ࡱyࡱ###ࡱJࡱࡱ###
#E�#O�*V�\a�ࡱн#L��4��#ϽV8�l�1���]@u�(��x�>�k��/V%#Q�'##���ŷ#�) D�#%е������^���r�?
^#�~I���t+#�C�NDf�##}����Z#�:��z��zʁ��}��
ࡱࡱ<#ࡱ8TS;2#ࡱࡱ#ࡱࡱrࡱFࡱࡱ]ࡱ#Cࡱࡱ_ࡱࡱࡱࡱࡱmࡱࡱ@ࡱ#i0#ࡱࡱ‫ىࡱ(ۯ‬ e.U#ࡱࡱJࡱ#$ࡱN#ࡱ#sࡱ˘ࡱ;ࡱ
ւ#�^#�#��b�W/N6R���(C�t[�c#�w����s�#0 G:&#�� [HJ�#���WP ��w�
ߦ;) ࡱࡱࡱ#"ࡱ8&FaࡱࡱࡱC#ࡱ#ࡱࡱࡱC#(ࡱ0#ࡱࡱࡱw&_s###ࡱP ࡱ^ࡱࡱࡱ?LࡱࡱࡱࡱMࡱ3FOuࡱࡱࡱ
+
&ࡱ) dࡱࡱC
‫ࡱࡱ )���پ‬P ErKцR>Gࡱ2]ࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱࡱࡱp*ࡱ#ࡱ#ࡱ#Aࡱ*ࡱ,ࡱw&ࡱࡱ3ࡱࡱࡱ/#ࡱࡱ>ࡱࡱ;ࡱ#Bࡱ#ࡱl#ࡱࡱ/FࡱVࡱ/>#V<Oࡱ#
ࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱ#ࡱ=aࡱnࡱࡱ#ࡱ~ࡱࡱiࡱ#ࡱࡱࡱ"#IࡱࡱOsࡱࡱ‫ݐ‬r%ࡱࡱm^ࡱ!ࡱ#:ࡱ3#`ࡱN#ģࡱࡱࡱࡱࡱŨ*ࡱ ࡱ#
ࡱgf#>#ࡱsࡱ ࡱࡱBࡱ!FB#Zࡱࡱ=ࡱQM#ࡱ`ࡱ‫�ݎ‬nࡱࡱzࡱࡱࡱࡱnࡱF/ࡱࡱ#ࡱࡱ2#~}B<,ࡱAFࡱo) fbࡱࡱࡱࡱࡱ}#Tࡱ1#ࡱy&ࡱeࡱp?
ࡱࡱnOтࡱpࡱFࡱMࡱ,ࡱ'ࡱ"#ࡱࡱࡱࡱ5*#ࡱࡱ\ࡱZ@C#ࡱࡱࡱFࡱࡱࡱK3%ࡱࡱ9 Hࡱࡱ#ࡱࡱࡱ}#%ࡱ#ࡱfࡱl

ࡱrࡱࡱ2ࡱ#ࡱࡱ#ࡱࡱ۱��##ࡱࡱAfࡱ:g#]ࡱࡱ
#Zࡱࡱ
ࡱ#Hࡱࡱ;H#Lࡱ#ࡱzࡱ_ࡱ;o`ࡱ#gࡱࡱࡱ#ࡱࡱOࡱ`g#ࡱ&ࡱࡱmࡱࡱw`Wࡱ
KW,@�D#�#ʑ�z��[�:8�#���E��NW�C���pV#
�݄#�#G��f�_�Ց��%���2�}�O[�����?��2+�4�}Gd{{X ‫ڽ‬%ࡱࡱࡱࡱࡱࡱýBZ#-
2ࡱyࡱ@ࡱx�
2V�f#��#}V���z�z�0pͱkE##�#m;�egg ߡ�#ࡱࡱŏ<C##ࡱD
n#ࡱࡱࡱUࡱ㬎 t�C+Ɛ5I:�j��p#�) �3[�1�#�d #�q��6#�ŏ#T� �
�ָ -
3ࡱ7ࡱࡱOX#ࡱ1ࡱZࡱm#ࡱࡱ}ࡱࡱࡱ<<ࡱmࡱqࡱ"Iࡱ3\
iࡱࡱ#lvࡱ#ࡱ$Tࡱࡱࡱ#ࡱ9 ##ࡱQࡱࡱ#%zࡱ>}Nࡱ�֞�� #'ߐ�#�<g�{�p.n�şyf�#>��#T�ƝT�e��у 螃
‫ګ‬
_ࡱ\ࡱ0ࡱࡱࡱT4ࡱ:ࡱࡱ#X:Giv#ࡱ=z#ࡱ‫®}��ڰ‬D#\ࡱࡱ#(uࡱ/ࡱࡱࡱo}ࡱࡱ#ࡱ##ࡱࡱࡱࡱwࡱ|
���O�K�#Q�N9 tI��#�j>����M =A_�_nX��G��[�#�#R�~���y,����!ԣ��#+�w�p�##~;�zV��+�S
ࡱࡱ#ࡱALdࡱsࡱTࡱ٬-qu$ࡱ#,ࡱࡱ#ࡱࡱ`ࡱ
ࡱࡱ@yࡱHࡱࡱQࡱ@#ࡱࡱqࡱ 7[(ࡱU#6#ࡱ##ࡱc'#iࡱ??
�]�>D��L9 ��##���3p�D�#'N�����^H���#�P ��#�#~9 �ѭ����SwN�vP >�yD;�
#�?�E},(�
Ӵ ����ήlj�Y�##��:�#Z<��6��5�����a�K�q(%�uO�Ɋ�r�a��ࡱࡱK
� ࡱJa

ࡱ##4ࡱࡱࡱࡱ#4^jࡱ2ࡱࡱ1ࡱ-3#s#JࡱZ#kࡱ#T`#^-
ࡱTࡱ~c0ࡱࡱtࡱࡱ#[ࡱࡱࡱ}##ࡱࡱࡱ#*#tࡱxࡱb#>ࡱx#8ࡱQ#ࡱ##ࡱࡱࡱࡱ##ࡱ^?ࡱ!1RTB}>ࡱࡱ9 ࡱࡱࡱࡱ,ࡱࡱ#eࡱࡱࡱࡱMࡱgr#ࡱ
Xࡱࡱw'ࡱRࡱࡱ###ࡱࡱ#jࡱࡱࡱࡱࡱBࡱࡱ>ࡱࡱb#ࡱ"ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ[٦([o���m��+�4��hg����#�##�y4aA˞�
‫ګ‬
‫�ڰ‬s�T#�#[q�l��dz#P #+e"�#���i�#q?#�ࡱ��
�#tU �^�~ Ȼ��s#��N#`�,#21�
ࡱ#,xH$ࡱ| ࡱn#ࡱ"ࡱࡱ}#yࡱ>) ࡱࡱ
ࡱࡱࡱ}ࡱ#dࡱ#ࡱࡱC;:ࡱ7ࡱ'ࡱࡱ!:ࡱ#Z?ࡱBࡱࡱhGrVࡱcࡱࡱࡱKncࡱࡱࡱ##ࡱ?ࡱ#5qࡱYࡱ,ࡱࡱ#(ࡱ##ࡱ|ࡱࡱk[ࡱtࡱ#ࡱhaࡱ-
S ��U �##�� ^t#Y��Ԕ��- ###[#��m���#JhV^����zS���cb8 큕 mࡱࡱࡱࡱ#ۘZE9 Yࡱࡱࡱࡱ#ࡱUࡱ
nˎE��#E6��}��Hg0��txY ‫ڵ‬uW#���4�##�j��ǜ#��g�5d��#ϖ�#G#A�r�C�?xɫo��Q�E�#�#��m�U#
̧,m��{###�#�G':�jܵ#ࡱࡱcࡱP ࡱ:ࡱ@vࡱࡱࡱZࡱ#(ࡱࡱ) ࡱ{>ࡱoJࡱ##ࡱWࡱtࡱࡱࡱ‫ࡱ(ق‬##ıࡱ3 �
‫ח‬rࡱࡱ$ў#'hࡱࡱH

YࡱࡱࡱA#^ࡱ{LiࡱࡱࡱࡱMRࡱ<3ࡱP #ࡱlࡱࡱ#ࡱ4Dࡱ[ࡱ7ࡱࡱ5ࡱࡱk<ࡱࡱ>ࡱ2#ࡱࡱࡱࡱ?t@#aࡱtࡱ{aࡱࡱkJhࡱࡱq?#ࡱࡱࡱࡱ‫ڇ‬fࡱv#R
#(oU(ࡱ#Aࡱࡱ8#xࡱࡱࡱࡱࡱࡱ/ࡱ};#eࡱ/Rࡱyb ��WL��/� �Ǖ��=##�#}#�٧O#ࡱ~ťt}~ࡱH#"#

5�?.�;,:�F���#e;]�~�M��#� �A �## ֣##ࡱ9 IMࡱࡱࡱ<ࡱ¯


�~Q'���S�,�##��>?�4��P c+���QSc7#8`��#�#:p�Ƣ>\?R�
hJxwࡱࡱxࡱࡱࡱࡱࡱࡱ7#&ࡱ##Uࡱ#ࡱuࡱ#ࡱ/ࡱy#q#ࡱ
ࡱࡱࡱࡱ,ࡱI3ࡱࡱc$#ࡱ#ࡱf*ࡱ䱕 q ‫ڮ‬#ࡱࡱࡱg
� rࡱࡱࡱࡱ4#Lࡱ3ࡱࡱ`8ࡱࡱ+ࡱࡱࡱVࡱ#F`!//ࡱs%Ju>sࡱ< ࡱࡱࡱࡱ+jtࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱP ࡱvࡱࡱࡱࡱࡱࡱ8c}ࡱ%#rXbࡱdࡱ#[$h
ࡱ[��
ࡱ]��ѣ�#k��d�N0���p����11�R�H�ҿ�����c���4y�#z�@}#�xuR�g^.���#��WZ#��1�i#
%��plp6��Z,�8O(�#���[�b#ɮB˾�(@�gggSSS#�[o��js�‫��כ‬Je˰r-P � EࡱMࡱ#ࡱࡱhࡱࡱуhUࡱ
%TࡱqࡱJࡱ#ࡱ0ࡱOࡱ`ࡱ#3ࡱ#rࡱߧ��wࡱࡱࡱࡱNࡱࡱ7ࡱࡱࡱࡱࡱ~5d#ࡱ1_ࡱࡱP ࡱ#ࡱࡱUࡱࡱࡱcࡱࡱBࡱK#QࡱA6!ࡱࡱo#ࡱ#ࡱࡱ2ࡱࡱ‫�ݵ‬

Bࡱ#@9 ࡱࡱt^4#ࡱi
-ࡱ##kgࡱ‫�ڬ‬O#I�3O*}~=Q��s ��⣙��2�[��MƦ\#$�/) �3#�-�/�|^����*"m�1�###�M
‫ࡱࡱ>��ڱ‬QࡱࡱmࡱKࡱhࡱࡱࡱ##ࡱࡱࡱWࡱࡱ#ࡱv6#t5ࡱhࡱ/#tsࡱࡱbࡱ4ࡱࡱОD#ࡱ}ࡱLࡱ|ࡱOKࡱࡱB


Uࡱ#ࡱ!%ࡱࡱ.ࡱࡱࡱrࡱLࡱ#ࡱ.ࡱ
ࡱcࡱh#lࡱΈ#ࡱ&nࡱࡱࡱSFIVࡱࡱTࡱ‫ )�ޕ‬#]ꐜ#ࡱ#ࡱࡱHZ#ࡱࡱࡱg0## ࡱ ~ ࡱ kc ࡱ # ࡱ Yࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱlࡱࡱqT#ࡱ*
%:544ࡱrࡱ\ࡱn-ࡱ#ࡱࡱ##pwࡱࡱfࡱ@#ࡱxi#ࡱࡱࡱ8ࡱࡱ
Aࡱ ࡱ ࡱ ࡱ K 燺=uMD �ԯ� �
��
���Q�$ 0z;��
## >� � 2� <�
l �
' �# ࡱ!
�#
`*Aɮ
#�O
s#j��w�
N� w
ࡱ(
Կ��
�:
#�
# ��
g� � � � ࡱ�_‫�ܫ‬uࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱe#ࡱe ࡱ
}
�w � � � ˩ t&#
��#���#
kD „�
hZ#$ �_ ‫�� � � � � [ݳ‬
Ż �ː�
\ 駊
�YP B##L# � � � +X�� �
J�
#��Ɍ
M�
Qࡱ
w) {�
#�

�|p� �� # ���ԗ
� >�
&# �k ࡱ2f� ?�,�����
) #�# #� �
>Q P E Fc�
� �Ǚ
# # �
r �
� D� �
) �
3 ‫؟‬
‫�ܩ‬#rࡱ _ ࡱ ࡱ ࡱࡱ Aࡱࡱ : ࡱ ࡱ ࡱ Dࡱ ࡱ �֦��� G9 4ࡱ ࡱ ࡱ( 㨊�� 7Ƨ�T�#A�c���9 �‫ڜ‬qࡱ@ࡱ7w{`#]

ࡱ ࡱ
㯨 cp#ࡱbࡱ #9 ߤ��#ࡱ ࡱ ࡱ cn| ࡱ ;ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ‫ݎ‬pࡱ ࡱ ࡱ# ࡱX#ࡱ ࡱ 2ࡱ
#ࡱ ‫ۺ‬
3� �fR F � � � � �) O�
/ ;C մ�
# t�9
1<�#� �
#] 3#0 ��` � 1ࡱ ࡱ
CࡱCࡱࡱ
Nࡱ ࡱ ࡱ #I ࡱ ;ࡱ Qࡱ ࡱ ࡱ
‫��ޔ‬P �de � V � �# N�
*#d##t# � #�
2 # � ;� _� � � # Ӥ � ࡱ�hS(#w#XXbࡱ:#+ ࡱgG ࡱ
27ࡱ
Aࡱ#ࡱ ࡱ ## #ࡱ +ࡱ ࡱ?aࡱ
ࡱx ࡱ#ࡱt
# ࡱ# e#
Zࡱ
k
:ࡱ ࡱ ࡱ i # ࡱ #ࡱ ࡱ ࡱz
ࡱ R^ࡱ ࡱࡱ
� �j#i>X� �-� 8: �
? � �a#< �q J�@ e<�E# ���+�
�ӕ

��
K
4 ��
]# Tq ��
; � 颢
i �k#G �^4d � P � � � A� � #� }ɪ�R� � " ' @��J z�� ��
.�
p � � � i ���� {i#ࡱ#ࡱ iࡱ
8
R#,fࡱ ࡱࡱ s? ࡱ ࡱj
!
#?
ࡱ ࡱ ࡱ :ࡱlࡱÛࡱZ
%$^ࡱࡱࡱi
fࡱ
#4
ࡱࡱ. ࡱ ‫ࡱ ࡱ@ئ‬
#u ࡱ ࡱ
.@
,!ࡱ ࡱ !
#zࡱ5 ࡱࡱ 滄
V}ࡱ#Sv ࡱ# ࡱ
C
5#A
ࡱ ࡱ/!#:i ࡱ
'# ࡱ
ỳ kࡱ<
#ihࡱ ࡱ P #ࡱ ࡱ XMࡱ ࡱ ࡱc
# #ࡱ77ࡱ< O#ࡱࡱ ࡱ#ࡱࡱ t ࡱ ࡱࡱ
#� � �
]�� � �
CZ�
g��
#�9 t�# �R�
7 �#m�
q# #�
-��i}o��} #��J a� ҌG
# ��
Q_ � �
f �
v

i �R � �5#
#u x ��� {R�F# �
P #
O; �#&�
|t L ��
#� \� {�Ϣ + �
‫�ݻ‬Jz# �o : �
#tN (
#2/s' � X�"���� �
ZQ�A ���

#
! #�@# ��� ' ‫ܗ‬
ࡱ#Y##+ ࡱ ࡱ ࡱ W vࡱ ࡱ ࡱ ࡱ( w
~
#{"
W
ࡱ]
#_ࡱࡱ
_
" ࡱA ) ࡱ ࡱpࡱ " ࡱ ࡱ &c < H ࡱ ࡱࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ_ࡱ ࡱ>#ࡱ
nࡱ#!ࡱ

‫ؾ‬cࡱj ۟ � 6 �# � � I �
## � � � �
R <�t'��e# �
8�Eb��}�
k^9 # �����
N # u# ��
L k �� ‫���آ‬Sˋ�
Rࡱ#ࡱ ikz# ࡱ
p\#cC ࡱ n7} ࡱ ࡱ hࡱ #\ ࡱࡱ: S FࡱvࡱB# ࡱ ࡱ 8} ࡱ###/ ࡱ ࡱࡱࡱ ‫�ى‬XࡱWࡱ
-
� �Ņ## ǒ
t � � �n�\�A� 08 �� n# ����@ � � g
#ࡱ ࡱ # ࣭ � U+ࡱf � P # �� � ˵ �8� ` DM�*��#
�ԌՅ�� D
O;D OE � � 8� I
J
tT/��
q!l( �
#���� 9 }#a#��vB[ �
m#��ԣ
`# �sx#O( � � # �
V � �Ӫ#b tv� �� } �Q?1 �:�� �
W ���
v P _ �
#� �
l �
�ֿ (rࡱK| ࡱ ࡱ ࡱ
# $ࡱ
TXXAsࡱ#t ࡱ x#r ࡱ#Lࡱ ࡱ-ࡱ I >ࡱ ࡱ ࡱ # Lࡱ aࡱ l ࡱ ## ࡱ !ࡱࡱ ࡱ ‫?ݕ‬
ࡱчF ࡱ ࡱ ࡱ O ࡱrg
k
z
9 #J
ࡱ ࡱs ࡱ Tࡱ
ࡱ ࡱ~ ࡱ # ba
s
F# ࡱ#(ࡱ3$ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ #= ࡱ¾ ࡱ q ࡱv# # ࡱ ࡱࡱ ࡱe *ࡱ ࡱࡱ] ࡱ ‫ب‬kࡱ>} ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
##ࡱ#ࡱ[ࡱ ࡱ =ߚ
#9 ^�9 #& �+# Lj � ��S ϕ� ?
ࡱ# ࡱ Xࡱ* ࡱ ࡱ bࡱ ࡱ #G) mࡱࡱࡱ
�Z} � 2# � � � �' eg
SU
@
Q
#
l�#@
� ��.�ɮ #,-L����- w � Vm�lfG2 L� y � � Փ � � � � � E 鿊
�ᖇUܴ �$ࡱ ࡱ 'ࡱ #
V ࡱ #ࡱ#ࡱ#z L

5
HKTC=#z5W##
ࡱS ࡱ
�gG � � � ʟ � � p�? � J
P �Մ�8̀ � �� # D\ ����
l � t� � 8
�� n#2f_ca � " �� x � (� � � }� ��
B�
QLr� �
/�
u � � �� + �ԗ 5 � �U�
{#ࡱwtk# ࡱ ࡱ z ࡱ ࡱOS ࡱ] ࡱ ࡱ 7ࡱ# ࡱࡱ# P ࡱvࡱ {ࡱ ࡱ ‫ݏ‬Il[ࡱ}" ࡱ
k
ࡱ{ ࡱ ࡱ #1 {ࡱ d̀ Hࡱ ࡱ ࡱ 0ࡱBNrࡱSࡱLࡱ\ࡱ' )
#
ࡱ#
<: =ࡱi __ࡱ gࡱࡱUࡱP y
#
ࡱ . ࡱP ࡱ |Uࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
rࡱ ࡱ ࡱ r 5 ࡱ#
ࡱ J'8уࡱ ࡱ ࡱ`d#ࡱ ࡱ ࡱ `ࡱY
) X dࡱ# ࡱࡱl ࡱ ࡱ %ࡱ ࡱ ‫ۆ‬
%� � �:
) UfX ���#*nFȋ
: }� � �~7 � I
ࡱb ࡱ
#nCW_K ࡱ ࡱ 9 #3ࡱ ࡱ#.ࡱ ࡱ U&ࡱ ࡱ
ࡱm#l
ࡱࡱ - ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ j ࡱeZ
~ࡱw ࡱ
*ࡱH
ࡱࡱ
#
t !zࡱHdBࡱ ## ࡱࡱࡱ ࡱ 买
ࡱ ࡱ# ࡱ[
f Hࡱ ࡱ ࡱ
#ࡱ ࡱ #ࡱ E
#t# ࡱ dࡱ .ࡱ ࡱ #ࡱ} ࡱ# ࡱ
'ࡱ ࡱ #!ࡱࡱ#
-w ࡱ ࡱ F *ࡱ##ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱp#d.΄L# ࡱD! ࡱ0̀ ࡱ ࡱ%#ࡱu ࡱ ,ࡱ 䳚ࡱ��IࡱRࡱ
##Gi ࡱ Jt �֏�
Z/eP
� �� ‫ٱ‬u � � � � ˮ �
6 ֭�4ࡱ@ 刜��
?
ࡱ<#< ࡱAL\ ࡱ
]#C ࡱ ࡱ ࡱC7#ࡱ ࡱu
ࡱ ࡱ C ࡱqࡱࡱ ࡱ cࡱ ࡱࡱ ࡱcz#Eࡱ+
ࡱ#X
ࡱ ࡱࡱ
s-ࡱ Bࡱ!
‫ࡱ~�ڻ‬Vࡱ ࡱ u ࡱ ࡱX
5}
IK+ࡱ ࡱ

S �# �
#=�Ə0$��
# ��Q 2 l�
Al�y �
. A
�# �
`P '
#
Xp
��˺=# #
}� R�v � � � �
@#ࡱ ࡱ Tࡱyࡱ
�<?T+ 8;�T9 # �
## : 9 � �z~��
##�~ Q
=P ҝ#i��
#�+ � � //�
uv j
R5 &d rc� j1�����ҽ
�L l� � I b� 6TO �
c� �

iࡱ: r�
}#7 �@ �
# �
O 8# �‫ۋ‬#ࡱ ࡱ
@!f ࡱ
.ࡱI
ࡱH ࡱ
!ࡱ ٫���# � � O|� � � ө M�RH�J#l
#�
b#��
�( �
/
d d�B � � ࡱ_ �# �ʖ� � � �
V##@ /
s Q� �

#ࡱyࡱ ࡱ
;
RrmXhq aࡱ
u, ࡱ
W ࡱ Y}ࡱ ࡱ ࡱ* ࡱ
Ǩ�ȿ#�q>#0J��w�+�zό�'�Jt#6@�#��F
F�>�<�Y�#�#�DL��&#9 �&#$T��#p/t 璿*}ࡱ~.r ࡱm ࡱ
#
�me#YWGh � ѥ� �"���
*
!
Fxࡱ ࡱ
7# ࡱ
###
ࡱS ࡱ
7ࡱ ࡱ ࡱ
C#x
ࡱࡱ ࡱ wࡱv
K ࡱaࡱ
9 ࡱD
Gࡱ &
#
ࡱࡱ8ࡱࡱ*U ࡱࡱm
# ࡱ ࡱ =ࡱ ࡱࡱ
ࡱ\jhh( ࡱ ࡱ |
ࡱZࡱࡱ ^ [ ࡱ Kࡱ ࡱ ]ࡱ#G#:
ࡱ ࡱ ࡱࡱ
ࡱ# ࡱ
'#Ό-
4ࡱ$6& ࡱ1 ࡱ s I/
ࡱ ##ࡱ3 #ࡱ ġࡱ ࡱ ࡱ ࡱ jࡱ
��
w ž� i�
#�
T̀ #��9 *'9 �
#�� � �
##ࡱM!
W##ࡱ ࡱ ~ࡱ n<#Uࡱ # {ࡱ :Cࡱ ࡱF~n*ࡱ8ࡱ
uXࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ L q#hLࡱࡱࡱ
ࡱ `O#[ ࡱC
u

0@ࡱJ6\%ࡱ^ࡱࡱP ࡱ* ࡱ+ ࡱ ࡱ ࡱ
�#_ �8�
2 e# ;�<{(
����
u
} s �
@P � @� (�
3k S � Ͼ�U � ~� @� � O ࡱ����"rࡱ ࡱ
8# ࡱ ࡱ
*ࡱ ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱࡱ c #ࡱ ࡱ 젲젲젲 � ���� l�ӱx# � # �� � � R � y � � � # #,
$� ^Ci �s'¾] � K ��
?C4��]^�:�A

0 #��
P 4 {
#, �
sk3 ⷽ5 �

q�
� �
G �����
>}<#
X 8�
I% �
# ӥ�
W� � 2�##eN
�� �
R#�ⱕ###
g �
#?�
n% #�
2x �˒ ʅv +
H � �
a�

l �
m�
#
‫�ڙ‬# �Ztt##
�� �
O .8
#?��
#r #�
A
ࡱࡱࡱ
9
#k lࡱ
# #ࡱ ࡱ ࡱ Rࡱa ࡱ\ ࡱn ࡱ
� ����
R7 # dNQ#�� � �� x
B j'##�
U`V � YѠ�
#vW#� �


Q##
C��
]� # #m ) �
ߘP ࡱĺࡱ
<ࡱN
GAn ࡱ ࡱy
#lࡱ 9 ࡱ ࡱ #ࡱ#tࡱ ࡱ # ࡱ P ^
ࡱ\ {ࡱn#
ࡱࡱ@ ࡱ4ࡱ ࡱ
T }ࡱࡱ ࡱࡱ
#ࡱ##ࡱࡱ # ࡱ X
M?_05 �ׄ��� K#ࡱ#* ࡱ _> ࡱFࡱࡱࡱࡱ+ ࡱ K
$
ࡱ ࡱࡱ �[?‫ݔ‬
9 /ࡱvࡱ{Q ࡱ
H
NBBu ࡱ # ࡱ ࡱ #ࡱ##on
ࡱ3T<ࡱࡱࡱࡱ x\ࡱin @[ࡱ)
#
\#ࡱ~ࡱO
ࡱ #ࡱࡱ!P
ࡱ b ࡱ# nu ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱࡱ �
#ࡱ##' ࡱ##]peG ࡱ #̀ ࡱlG `ࡱ #<ࡱS2#Ђࡱ ࡱ #ࡱ
ࡱhࡱ"ࡱ C, ࡱ# ࡱ ࡱ ࡱZ#ࡱ
2N
#1 #
ࡱࡱVࡱࡱ ࡱ A# ; ࡱ8 5
; ࡱ ࡱ$ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ$ ࡱ ‫ۺ‬#ࡱ\ࡱ
� �T��
�ՕTƾ
s
ࡱ ࡱ ࡱ ࡱࡱ ࡱ#ࡱ 8
##2ࡱ ࡱ `8# ࡱ
d ࡱ #ࡱ C) ;ࡱ ࡱ ࡱ �֛�� _ � U �38 #j
ŸmN �
# Ǒ�#ȩ�
# A� %

JUs#�W��#
\
# �
#u L.}=� �
ࡱࡱࡱ P
�## � �k L
P W
x � � � #�
T X� �
#ƶx �
>
#"ࡱ#ࡱ ࡱ G@JKrz ࡱ u H
Iࡱ m
Cࡱ J z#ࡱ
�9 |
�9 �
#g s���
ս
#���
:
$ E '�^� � # 彂
�\ࡱ ࡱ D_ ࡱ ࡱ ࡱ #*
vpࡱ4 ࡱ&ࡱa ࡱ
ࡱ# ࡱ /ࡱ #̀d|
ࡱ ࡱ#W ࡱ s# c ࡱ ࡱ&#> ࡱ1kࡱ?ࡱ ࡱ ! ࡱ
ࡱ?#V ࡱ# ࡱ @
##+w: cࡱ ࡱ ࡱ( dbࡱ #x
Om ࡱ3ࡱ ࡱ SS#ࡱ#@/
+#lࡱࡱ>
ࡱ' ࡱࡱI ࡱd ࡱ ‫ٺ‬#}e
‫ �ؽ‬N#ࡱEࡱ #
=Vࡱࡱ
ࡱ ߨwࡱ) ࡱ ࡱ ࡱ
G ࡱ ࡱ@ࡱ #N#ࡱ#B ࡱࡱ ࡱ 쵶� �
�#ࡱ3ࡱ $# ࡱWr_ ࡱ > ࡱ (#ࡱ'ࡱb9 ࡱ
M rtࡱࡱtH^ࡱs ࡱࡱCz G ࡱ #ࡱ ࡱ ‫܊‬B#qࡱ ࡱ
m1 ࡱ
@(s
ࡱ Mࡱ ࡱ|
>r*ࡱ ߝ\#ࡱA
%ࡱAࡱ ?
Ĭࡱ ߀:#ࡱ#ࡱ
㡌,zࡱhP ࡱ
#ࡱ)
R 8ࡱ Jࡱ#
F
*t
#ࡱ ࡱ$
#
f{ࡱ}j ࡱ 7ࡱ ࡱ T0ࡱ ࡱࡱ *ࡱ F*
ࡱ "
~?
ࡱ ࡱࡱ
DࡱࡱE5 Kࡱ ࡱࡱࡱ ࡱ

ࡱEo ࡱ
u*#$V ࡱ ࡱ w ࡱ qࡱ
.e
W;ࡱ#ࡱࡱ

s[�- � �JC(ck%1 � #
B �
H_ � ẁ[]
p �
}t��a � � # �, �s#� #M�,� ���� ���

X G�
= ɖ �
#
#ࡱP ࡱ ࡱ A X
x ࡱ ࡱ#
ࡱ A9 ##ࡱ ࡱ <ࡱ & g
dࡱࡱ@#
ࡱ ࡱ-ࡱ ࡱࡱ ࡱ
ࡱLn#$#nd+ ࡱ ‫ت‬#ࡱ ࡱ #ࡱ
#
a>G
ࡱP w ࡱ
6
A4
b

#
c#
ࡱࡱ
#8 8Wࡱ ࡱ ࡱx F
#[
G.#
ࡱ@
( ࡱ ࡱ "ࡱ ࡱ 6 ࡱ $ࡱ ࡱ y&ࡱ#ࡱV
H ࡱࡱ ࡱࡱ4o
ࡱ ࡱࡱ
7 ` ��� #� ##‫ض‬gu � � � h�#
ύO #gLj N� TtUg
5 � � ���O# �
z� ��
a
#ҽ{� /5) } ؅<ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
d ‫ࡱ~;ۺ‬Lࡱ ࡱ
f
D 8ࡱ ‫ ���ޗ‬f; � � �� *
?�
t
ࡱs[Ny[. ࡱqࡱǹࡱ
=
`g#W
ࡱ ࡱ ࡱVo _r
ࡱOࡱ
qJࡱP ࡱ ࡱ 0 ‫ࡱܬ‬X ࡱ 6ࡱ
%ࡱ ߋ*t#ࡱ6ࡱ
#ࡱq
T ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
‫ګ‬
‫�ڰ‬w �� 9 Ta#>� ѧ��# �#� ]
#_ࡱ ࡱ ࡱ >
0 ࡱ 8ࡱ1Z
I^
,ࡱ θࡱj#ࡱ ࡱ ' ࡱ ࡱ| Iࡱ ]V{ ࡱࡱࡱࡱ ࡱ ‫�܂‬w �?c җ � �
# ��� #ࡱ#
‫ࡱ=�މ‬#s ࡱ ࡱ A ࡱ ࡱ*#ࡱ ߸u#ࡱt ‫�ؤ‬xEcVࡱ$ࡱ ࡱ ࡱ !
����ҝ
���

*`�ԩ��

# ࡱ# 6e u > ۘpGKࡱwࡱ ࡱ #
Ю
wT
ࡱ #
{ࡱ ࡱ ࡱ ࡱB ]ࡱ
ࡱ'2" ࡱ ࡱ
# ࡱ ࡱࡱ4 ࡱ ࡱ`S9 r
ࡱh##ࡱRࡱsk ࡱࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ0 `ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
t �# �
{M��6��
S ӣ�sD � `�
%ࡱ ࡱ;#Z ࡱ
0ࡱ # ࡱ##ࡱZ ࡱ ࡱ {ࡱ]ࡱ~ ࡱ5 ࡱ
8#ࡱuC ࡱ ࡱ
K >ࡱ~ࡱkࡱ ࡱ���� #Gࡱi#L#` ࡱJF ࡱ
.rr ࡱ #
ࡱ ࡱ
9 1
$!=^ࡱG ࡱ ࡱ <gࡱËࡱ ࡱ
B
#?
@ vrࡱ ࡱࡱ #qࡱ
`ࡱTb ࡱ;ࡱ ࡱ2 ࡱ#m
F

#ࡱe ࡱ(ࡱࡱ) T ࡱ
ࡱ+S ࡱ
WZ ࡱ
}R] a
ࡱ .ࡱ jࡱ ‫ ��ۉ‬+ǘ+#�:#���_#.�,��It\�B#�.{�A��(s�It�G��|
ࡱT^ ࡱ ࡱ
d
k ࡱ ࡱ ࡱ6j e
ࡱ @ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ^*
\ ࡱ ࡱࡱ

aࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ] ࡱ ࡱΔMࡱ
u
#=ࡱE ࡱࡱq U ࡱ
ࡱ ࡱ#= ࡱ 4 #ࡱ
~ ࡱ 7dࡱ ࡱ 5
##K6
~
Yj
ࡱࡱ
ࡱ ࡱP ࡱ ࡱ
#(#qࡱ}
#[ࡱ *
kࡱ c>ࡱ yࡱ %zࡱbXࡱࡱ ࡱ ࡱ;*ࡱbࡱ`;
#z ࡱ #
ࡱࡱࡱࡱࡱ ࡱࡱ ߸-#ࡱ
‫ ����ۈ‬ECࡱ ࡱ ࡱ E
! ࡱB on
Ïࡱ ࡱ
ࡱࡱࡱ '
] ࡱ /ࡱ ࡱ{ 9 #c# ࡱ ࡱ7ࡱ# 4hࡱࡱ_ ࡱ ࡱ A #ࡱ ࡱ# ࡱࡱ 6[‫ݝ‬pbࡱWs ࡱ
l
#ࡱ#7 ࡱ ࡱ ;
# ࡱ ࡱ#[ࡱ ࡱ ࡱ ?ࡱ? ࡱ
�Cy#oh#j �4 Nj # �
8
\#:G,\ ½ �9 � � c�Yu�
.< G���F�9 �
6# &�N E� �
o~ f�
W � �
�{S � �9 ȍ
#
5z<# � � \.�¹ s
' [ �f$ }�rJ� � # ȍ
#K+�
^ G
S^ࡱe\ ࡱI{v- ࡱࡱZ ࡱ Bࡱ ࡱ- ࡱ
% �EӮ� r
oL � aa �v
[c �� � ]#9 �G
7# �# �
ࡱ ࡱN( 8/
ࡱࡱ c ࡱ #ࡱ e G:ࡱ
}Д##ࡱࡱࡱ#hࡱ # Aࡱ = ࡱ ࡱ Ä # ࡱ j ࡱ ࡱ 1ࡱ ,ࡱ ࡱ

ࡱ?;H= ࡱ5 ࡱ )
# ࡱ7rࡱ ࡱ [ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ

| �hɻ� &���
1# � /c�� U� #� A
�� �
G �ܱV#ࡱdࡱ
� `n8
}ࡱࡱg#_ࡱࡱࡱ ࡱࡱ
P k ࡱ& 4ࡱ M #
ࡱ{ n ࡱ ࡱ ࡱ
‫ݬ‬lࡱ ࡱ ࡱM
) ࡱ zࡱ ࡱ##
ࡱ?ࡱࡱ
ࡱP ࡱ ࡱ
#-
g#ࡱ ࡱ#yࡱ
R ࡱ P c ࡱ [ࡱ8ࡱ
/
l
W
m#k~ (v # 7 �#�� 
�#S�� GРϑ�� � h
� �t � �q ȑtI� � 2
7#r
# ɔ�
#
�() J �) y �i # L#� @
D# k�
ࡱ& ࡱ ࡱ n
6*) ࡱ$z# ࡱ8 ࡱ # ۲�6ࡱIࡱ ࡱ 4 #ࡱ ࡱq#w0ࡱ
dࡱ ࡱ ࡱ # #ࡱ
Ǡ�� � 8
# � .� B � � 5� V
U ?�
�� ~
<,:#]7 � .ࡱʱSn�r(q�o� Rࡱ ࡱ ࡱ
)
s ࡱ ࡱt H
\Xࡱ ࡱ^g#.
ࡱ ࡱ? ࡱ| ࡱ ‫܃‬N}��7[���������
�‫ܙ‬
36#ࡱh# ࡱ ࡱ \
9 C
Iࡱ
v # MY
ࡱl~##R ࡱ ࡱ (#ࡱ ࡱ 3 ࡱ
ࡱ ࡱQ*ࡱ #~$#ࡱ#ࡱ#ࡱ(#ࡱ ##ࡱࡱ
��c yy $ ��#v� =�#w
V �
/h
< �
�� � u]*o

��
|#
Bwї^�v �� � 駷#>|
ࡱ ࡱ1Uj ࡱ ?
6O8 ࡱ ) Oࡱ2ࡱ
ࡱ Y7ࡱ
bsࡱK{ࡱb8ࡱ
N [ࡱ s ࡱࡱ ‫ٴ‬P #Kࡱ#ࡱ
}ࡱr
#

#ࡱ ࡱ
+ ࡱ ࡱMࡱ ࡱ ࡱ ~ Zࡱ 3ࡱ ࡱ ࡱ Dࡱ n#ࡱࡱ# ࡱ ‫ࡱ;�ݲ‬#ࡱ ࡱ
A ࡱG
#Rࡱ ࡱz#ࡱ
ࡱࡱࡱ #3@
3
ࡱ# IX#ࡱ ࡱࡱ#u#ࡱ ~ࡱࡱ -,ࡱࡱ ^ࡱ X5 ࡱࡱ ࡱ #v ࡱ ࡱࡱ �֣� #J'ࡱ ࡱ ࡱ
i
rISࡱ #ࡱ ࡱ{Iࡱ ࡱ vࡱM ࡱ
jt=lࡱ ‫ޕ‬
2��FHY ����
k #���� �
o�ӆ
6 �
<ࡱnAX ࡱwo ࡱ Mg

##C$ ࡱ ࡱ ࡱ]"# V
ࡱ#
!s#+ࡱ ࡱMࡱ' ࡱ /ࡱ W ࡱ ࡱ
( ࡱ ࡱW ࡱ ࡱ 쥍/oࡱࡱࡱ

@
X
ࡱ{ࡱࡱ
ࡱ5#@= ࡱ7S ࡱ ࡱ
V Sࡱ ࡱ
Y_k#}ࡱ ࡱ #M ࡱ ࡱ S ࡱ ࡱ#~u
ࡱ ࡱࡱ
#=^ࡱ ࡱ
ࡱࡱࡱ h ࡱ Yࡱ
#
Y3ࡱ ࡱX#:
#k4pU
ࡱ tlࡱ ࡱ
ࡱ ࡱe# ࡱ
i4 b R
ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ0qࡱ d ࡱ ࡱ# ࡱ# ࡱ
ࡱ ࡱi ࡱ#*Xࡱ^cࡱ3ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ®ࡱ
#i ��
L '#a#J9 ;8# &���
W��
�� #�
��
r#& #O�o\
#
D ʦ 5��N � ��[
fP
# � � �
o 8�_ � � * 푓
�iгIࡱ[ࡱ P ࡱ
C ࡱ ࡱ bࡱ}Oࡱ5ࡱ
J{s(Mࡱ#
ࡱࡱ'
#+ࡱ
n8 <{
ࡱ5ࡱ ࡱh ࡱ# A
ࡱS/; #*
#ࡱgKpࡱni
ࡱ ࡱࡱࡱࡱࡱ

ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ| ,
Ăࡱ
#/xࡱ pࡱ#Bࡱ =
E<ࡱ# # ࡱ ‫ࡱ]�ܛ‬Aࡱ
#& ࡱ
L#c
ࡱ #ࡱo
/sࡱ
ࡱ[ ࡱ[w ##
ࡱV1# ࡱ R =

|
ࡱn ࡱ
x ࡱ +ࡱ
_ ࡱ $ࡱ ࡱ#*ࡱ]Fࡱࡱࡱ< ࡱ
ࡱ~y#' ࡱ ࡱ B ࡱ-

ࡱ#\P
ࡱr! ࡱ ࡱ
# iࡱ#ࡱ ࡱ K
#
ࡱQAࡱhࡱ 皱�-ࡱ ࡱ ࡱ
q
E=5 ࡱ #
A
#
ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ Gxࡱg }
ࡱ F
ࡱࡱx ࡱ
# ࡱࡱ ࡱ ࡱ
} ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ⺎
### � �A � ��
m � (�I�#o

AC �
G � ] o�
? I � � �0Ƒ �_�ˀ �� i
�?
� � �
2
ࡱࡱࡱ u ࡱ"|r\ࡱ
}a #ࡱ ‫��ڔ‬s#ࡱ ࡱ
n ࡱ ࡱ}
#ࡱ
_]ࡱ
.
#Z#ࡱ ࡱ ࡱ wࡱ
ࡱ ࡱrG5 ࡱ
/7 ࡱ ࡱ y `ࡱ ࡱ
���� ,
5
yn�
# �
1(
[ e � #
P m3�# �
� N�
9 ࡱVࡱ ࡱ
d
(S Dࡱ Tࡱ �ܿ�� Aࡱŵࡱ ۲ c ۲��4ࡱ{Q!' ࡱgp ࡱiࡱ ࡱ ࡱT=ࡱ
>
#
;N+ࡱࡱࡱ
ࡱ �߫‫ܛ‬R#ࡱ6ࡱ ࡱ
� '
‫ܛ‬Xֿ^r^ࡱ ࡱ [ࡱ#vLࡱࡱ
Tqࡱ ࡱ (ࡱ
#ࡱ
L
#fࡱ
/ ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱd^Ll$*ࡱAe ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ ߈Uࡱ ࡱ
j# ࡱ ࡱ
N#
$Fࡱ#=ࡱ
ࡱ�|ࡱcࡱ _ࡱ ࡱ o!cࡱ ࡱ ࡱ ࡱQA ࡱ##
ࡱ ࡱ ࡱࡱ^ Q6
ࡱ#6
[ࡱࡱ
ࡱ 6�#‫ލ‬#rࡱ ࡱ ࡱ xࡱࡱD ࡱ\
6
U##ࡱ ࡱ

^ࡱࡱ 9 +h ࡱ ࡱ ࡱe8#
[gࡱv# ࡱ P ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱua7 ,#ࡱ_ ࡱ F ࡱ

5Eࡱ ࡱ HtF|
ࡱ' ࡱ;S ࡱ #_#}s w ࡱ
7Q ] ࡱ
#E ࡱ 8ࡱ #;ࡱf ࡱ
ࡱl1 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ `#b2ࡱࡱ ࡱ
ࡱ ࡱI ࡱ#: #ࡱ bࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ ĺࡱࡱ 44ࡱ g4 ) ࡱ,ࡱ u#fࡱࡱ t=ࡱ%ࡱ ࡱࡱࡱ NK iࡱ# ࡱࡱࡱ ࡱ �
璿� k?
#ࡱzࡱ HG/ ࡱ Nࡱ#ࡱ 5-ࡱ ࡱF;## 

n#Nࡱࡱࡱ ‫��ۄ‬#ࡱ!d ࡱ C ࡱ0#
a# Nࡱ +ࡱz$Cࡱ ࡱ

‫]ݲ‬T �< � N � � �� ##tH� � �ˊ
g Fу #( �#� �R �
Q V �� c� � � � Z �
# ߗ�Lࡱ ࡱwࡱࡱ*u#ࡱ ࡱ
=~ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ # ࡱe ZQࡱ;aࡱ# ࡱࡱ ࡱP ##ࡱn w ࡱࡱ ࡱ ߹
�C#ࡱ##^ ࡱ ࡱ O
E ࡱ _/ ࡱ2ࡱ +dࡱ ࡱ ࡱe rࡱ# ࡱ
��#;DԿ��� �UX} +
�}�_5� b� ��� { ȯ. � p ��*lࡱXF~{ 孑
�}tMࡱ ࡱ ࡱ # ࡱ qࡱ) E
5<ࡱ
4
"?ࡱUdࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ#} ࡱ EC ~ ࡱ ࡱ Wࡱ }ࡱλ ࡱࡱ ࡱ :^ # ࡱ5 Rࡱࡱࡱ
0ࡱ? U 2ࡱ#ࡱࡱw [ࡱ ࡱ ࡱࡱD ࡱ
‫ܯ‬jࡱ ࡱ {$ ࡱ #ࡱࡱࡱS ࡱ ࡱD ࡱ# ࡱ l
ࡱn ࡱࡱ >~ࡱ&zS` ࡱ#u ࡱ S;t
ࡱ ࡱ$z
#?
\ࡱ
�c|mu � � � � �J� !q � D � � ˸ � �� � � Sն
l 璿�>#ϒ˸��$#c
ࡱ@s#{ ࡱ< ࡱ # 璿� `i#ࡱ � #ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #mB#
b/
ࡱ%
^9
+ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ Qtd :
/ࡱyH ࡱG ࡱࡱࡱ ‫٭‬ǘ����5I�X32Q��a�geA
%#Bࡱ) } ࡱ ࡱ . # ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ �ʹi3 ‫�� ܖ‬#�{Q�{�#U��#�9 �+��W��#K��]rK]\�����Tf�;�#��V'��8��p#�wq��#
�# �D%] E �1 ȋ �ʣ� hO 9 u � ࡱ+ ࡱ#ࡱ Z
P ࡱ ࡱ ࡱ yࡱU ࡱ ߰t#L �O#��� � � Ȳ �l� ���
u� � ‫ۆ‬H
ࡱ7oU ࡱ ࡱ #= ࡱ%ࡱ
����
# ) #,#��qS; �� yq
W ���� � � ·ҋ� � K m ��

# g H ��
- ��v@#� # ��� �# � ‫|܇‬
�#
n� ow
s#< _ ������

NM x�#Ǹm
Ģ _� Ӄ
m� &#
E � 9 �
+�� b 泴#ࡱ
e � �� C# |ջ� � �� � #� �
. 鉴
oWࡱࡱࡱ ࡱ ##y# ࡱ ࡱ ࡱ _ࡱ ##E#ࡱࡱࡱ
ࡱ/ ࡱ~m?
ࡱ ࡱIâT ࡱ .W#L1 ࡱ ࡱ l ࡱ Jࡱ#5x #ࡱqࡱM7a ࡱࡱࡱࡱi #iP ? ࡱ) ࡱࡱN} dࡱ P ࡱjࡱࡱrࡱ;& -3
#ࡱࡱ ࡱࡱfࡱ ࡱࡱ ࡱ
璿� lࡱ �^#Sz#}_1 ࡱ y ࡱ# ࡱ8(}
Fࡱ
�i �
W,"��
[ � lj#
' .�r� ��� Iࡱ ࡱ F#= ࡱ ࡱZ &ࡱcࡱb8

#a9 ࡱ
J
]#ࡱ Zࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱa ࡱ ߸�6#0ࡱ) ࡱ #6
Sࡱcz# ࡱT= ࡱ ࡱ c A^ࡱ
iB hL # ]
# # ࡱ2 ࡱ
X
u Zࡱ # ࡱ ‫ۑ‬R"ࡱ;ࡱ
/ ࡱ^ F
~lB ࡱ -ࡱ

@yࡱ ࡱ Nt ࡱqt ࡱ #ࡱ ࡱ ࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ ; ࡱࡱ ࡱ
n �1 � ��� �Z~ ��
bT]
`{c � fbq$f
fr � ,$E�xt �n �� - � �� �# � � I�
# �� ࡱ] ࡱ
yC_aUz
��Ͽ v � |���
= R̀ r o �sr� #�=
s �#n
8 �

;( =:��
n^ � # � � g}� 8�2�D }� �� # ߘ�kࡱ7ࡱ ࡱ ;ࡱ {#?‫ۃ‬
6+ࡱ ࡱlm ࡱ ࡱ ࡱ W ࡱ ;;ࡱ ߲ŵD:ࡱ ࡱ
a# ࡱLࡱc\T ࡱ ࡱ /
#^ ࡱ ࡱ#>ࡱ ࡱ##;ࡱ ࡱࡱr#G=ࡱ_
M ࡱࡱ ࡱ ‫ו‬%
+ �h �
fD<v\ � � � �� j�o
T* #d ҄ �O�)
# �
ࡱn#
ࡱࡱࡱ ) S6ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ V #"
ࡱL#' T'ࡱ
a
F1 i
[
ࡱ#ࡱf ࡱ4# ࡱ Bࡱh # ࡱࡱ ࡱ ࡱ 챶�#ࡱ#ࡱ
7> ࡱ ͈
#¼ࡱ ࡱ # ࡱ #̀ ࡱ #ࡱ ࡱ 9 @tࡱ
_ # ࡱ.ࡱ
��
u . �"# ��ԍ I � �F �
�#�#
G �
}0� ['�� ? �Կ��
n �
#\�( �M � � ⶩ#ࡱ?�re����ūh�#�T��=�P ��
��� U_��
;a
# �n# � Of=�
8 SӾ�r >' #��-�
� Z � .
&ࡱࡱ 魂
hࡱRW# ࡱr_3 ࡱtࡱ# ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ# r{ࡱ ࡱࡱ
ࡱ4z ࡱ ࡱ #6#$ ࡱ ࡱ \#ࡱ0
ࡱ *#@
ࡱࡱࡱ
ࡱpࡱ
e#ࡱ+5(HY/[
J4
ࡱ ࡱ ࡱFc(ࡱ ࡱ ࡱ3:ࡱ ࡱ
Tdࡱ ࡱ ࡱ
ࡱࡱ

n( ࡱࡱ ࡱ d
# ࡱ ࡱ ࡱ@ Cv(qࡱ
_ jࡱ
H# �2 � � w�i
E Ϲ&
rM�
i���
> � #r�i� � 6� � ;� �Z�
(K � �� # �� ����
4+ X� � 5 ֺÅ;ࡱ+ࡱ
+*
ࡱ ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ # 9 ࡱu ࡱ v < ࡱࡱࡱ ࡱ!‰ 5 ࡱ ;
ࡱ ࡱ ࡱ
�#^) ��
9 v ҂�
#?Ҋ
e
Ƚ5ь �+81 � � #5Z���
# ?xj#� P �
zࡱ ࡱ }v ࡱ a ࡱp u4
ࡱ##ࡱ
��Ԭ�
A \�
<�
���
[� ; # ` R g
ࡱ# ࡱ ࡱ?
Z Yࡱ lࡱL#
]#ࡱ ࡱ ࡱ ,+ࡱ# [
#;
n#ࡱࡱE ࡱࡱ ࡱV ࡱ ‫۾‬Bࡱ
r>ࡱ#ࡱ##ࡱ J ࡱ>iࡱ ࡱࡱ S
#ࡱcࡱ; ࡱࡱ- ࡱ ‫ת‬Cm= 8Mi ��� Ô�az�<P �) v�����i��#;�o�##�d�O���_�-
`lࡱ# ࡱ ࡱࡱࡱ ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱJ ࡱ # ࡱ
%;���
��
�W#Q##
a ��� # b �P 4_
�g (�� Ԭƍ
z �B }�
{^# v ] " 1 h 0:
# {t #(�� �
d n‫���ݳ‬## �_ B
pm ��? � #p�
M � F=X�
z+8k��
� � �# m �
q�Ѭ ��
Q U�
#?e� �
? �
c #
�3/ � �s � ƿ0 �
u
T
a#
uRR
]��
@T �
# �֮���� #ࡱ~7 ࡱ Ko$ ࡱ
#v ࡱ ࡱ
# ࡱ ࡱ [ࡱ
x7.ࡱ ࡱ ࡱ3 ࡱ ࡱ
q # # ‫ؓ�ޥ‬E1F_� � � P #� � �i� s> T� D�(� 7�Yo�N �1
>�[�
��#� � ;
� �݄J ࡱ ࡱ
� #
eࡱWE ࡱ ࡱ ) ࡱ $ࡱ
p%##ࡱ#ࡱ#{ࡱ, ࡱY ࡱvn ࡱ o ࡱࡱ jx zd) ࡱ ࡱb?ࡱ {
ࡱࡱ ࡱ
‫�˫��ڞ‬r<.s�~�D�Eme�h+���7��"6��#
#��G
8 #] e# ��
H#�
## �
� �f
# �
##����� ;�
&� �xE#��
#3z�
w_ #��
m �� ࡱ � K

ࡱ ࡱ#] ࡱc ࡱ_ lY
ࡱ##ࡱX
_#
gࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ#ࡱ
ࡱY ࡱ##z ࡱÌ ࡱ ࡱ ]#ࡱk ࡱ |ࡱD7!ࡱ ࡱ
� �` � ]�
m
#R l� � #��# f�� �}a;��� Ν
�|
� Y�## �. ���� �+
�#�� �
c#� �
d
ࡱdࡱ ࡱ j ࡱ' > ࡱ ) ࡱ ࡱ##ࡱ ࡱࡱl ࡱ
ࡱ 猱 wQࡱ#`#9 ࡱ ࡱ
e## ࡱ #
ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱQ ࡱ ࡱ '
#
}U ࡱ Iࡱ .ࡱmnࡱ_
ࡱ ࡱ #) ࡱࡱ
ࡱ ࡱm ࡱ #
} Ņࡱhࡱ ࡱ ࡱ~tࡱ ࡱࡱ

ࡱZI ࡱ ࡱ
w?Y
9
ࡱdn R
Gࡱ ࡱ

ࡱ ࡱ{WD ࡱ O b ࡱ ࡱ4{#
ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ7 ࡱ 4ࡱ ࡱ
Ǚ� ࡱ~ �
#i �� #\ �=# �
zQS�
� �}Y
QK6 K# �

,�4� x? u" b�
g#����� ��
b (
‫;���܉‬#_l �#= �Ouq�.�Ϸ
) S ��
{s�� �sxࡱ� ��
J � �
#B +� " � - ����
ࡱ ࡱ:#t Nࡱ
#5
2ࡱ
K
#

#'

#/ࡱࡱ
ࡱ ࡱ# ࡱ ]
}# ࡱ ࡱ 5ࡱ #ࡱy ࡱࡱ
%Boࡱc< ࡱ ࡱ # #ࡱsࡱSࡱNࡱEࡱ, ࡱࡱ N ࡱ# " ࡱࡱM g ࡱ qࡱ&ࡱ# ࡱࡱ ࡱࡱࡱ 0 ࡱV ࡱ ࡱ 뮺
�#ࡱ ࡱ ࡱ \ m ࡱ#k#
ࡱ ࡱgࡱ8ࡱ ࡱ r ࡱ#5#ࡱ ࡱࡱ �ࡱ���‫ ڍ‬V
ࡱ ࡱC ࡱ #
0

-\ࡱ
Aࡱ ࡱࡱ 4 _ ࡱs }
Gm3
`ࡱv ࡱ ࡱ
ࡱ9 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #2#]XࡱIࡱࡱࡱ
ࡱ6!
ࡱj ࡱ ࡱ ࡱ:ࡱ #o ࡱ##ࡱࡱTi#0Qࡱqࡱ ࡱ
ࡱࡱࡱ } ࡱ~Aࡱ[ZvࡱЯࡱ ࡱ t C+
/.
ࡱvāwࡱ ࡱ ࡱ W#1Rࡱ ,ࡱsJࡱ :! ࡱࡱࡱ ࡱ# W ࡱ ࡱ ‫��ڂ‬jࡱ`5[4t ࡱKkࡱ
, �p � � � �.] E�
⌐d����
# ʚ �0 � O �`u#EO �x I
�� �Ɠ u ��
‫��ܲ� ࡱ ࡱ`����ދ‬ x�֤ e#ONf#ࡱ<ࡱ |ࡱ#5#ࡱ ܽP fࡱ ࡱ
L ࡱ ࡱ ࡱ1ࡱ}e ࡱ
<=w

e+ࡱ ࡱࡱ u ࡱ
ࡱ_ࡱ ࡱ # #ࡱ ࡱ #ࡱ ࡱm?ࡱ7 ࡱࡱ
ࡱ\ ࡱc# ࡱ ࡱ ࡱ J ࡱM#ࡱ ࡱࡱ ࡱ 8##dࡱnࡱ
+

K#vࡱ
\P
#ࡱࡱ
_
1@#
ࡱ##ࡱ #ࡱࡱ
\ࡱࡱ ࡱ ࡱ ‫=�ۥ‬X#@ࡱ ࡱ ࡱ
#
ࡱ ࡱCИ ࡱ#) #
ࡱ ࡱ ࡱ¯j/#ࡱ
# eࡱ]ࡱ ࡱ
ࡱࡱࡱ C
Um ࡱ ࡱ# \#ࡱ*. ࡱ ࡱ ࡱ kYࡱ ࡱ
ࡱb ࡱ ࡱ ࡱ
G2ࡱ#ࡱσ@
#
ࡱ# ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
�bP � �L� � ƶ
#c
i ���
g# �
ste# 3�#�‫ࡱ ࡱ ~ࡱۀ‬ g
# 嗪
�#>ࡱ ࡱ ࡱ 6
k ࡱ ࡱ \ࡱ; ࡱࡱ\%ࡱ0 #
B
D#ࡱ#
Kࡱ :

l 4ࡱ~#ࡱ hࡱ ࡱL ࡱeࡱ # # ࡱࡱ 6 ࡱ
N#�݇�� #ࡱD## ࡱ*UA^ ࡱ!(<{#2n ࡱ
� �SX\# � �#�
( <X F"� �\ �ѱ��
### �(
ࡱ ࡱF ࡱ# ࡱ ࡱV ##
K
@ࡱwࡱࡱ ࡱ{/ ࡱ0sࡱࡱ( Aࡱ -ࡱࡱ ࡱ p# ࡱE_z# ࡱ2{oࡱࡱ ࡱ ࡱࡱ
xࡱjࡱ ^ࡱ ࡱ #ࡱ
7۩\‫�ڛ‬A#}mࡱ ࡱ ࡱ #jO
+
ࡱ ࡱ} J
QVࡱ ࡱ ࡱ#W#X ࡱ ࡱ 몫� p2~ࡱ
� ࡱ
.ࡱ% ‫؟‬
�տI dl=F#^������8��Q�5�R�C&��I�L��(*��|�X���##N�_w�M�#M## c?#���{���,
#ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ` 0�‫ࡱ ࡱڸ‬/L ࡱ #ࡱ ࡱV
ࡱw ࡱ
[ࡱk
Mn ࡱ eࡱ ࡱ #ࡱKࡱ
#l#ࡱknR
ࡱࡱ
:AOC#sࡱࡱࡱ ࡱ# A ࡱ ࡱ ࡱ8 ࡱ ۵ nAࡱ~ࡱ [#
eࡱ
" #ࡱ&
ࡱ# ࡱ ࡱ
G
s #ࡱ ࡱ ࡱ (ࡱ ࡱy ࡱ
##
1 ࡱUࡱࡱࡱ _# #ࡱ7 +ࡱࡱ ࡱ
3ࡱࡱࡱ+
cࡱ# ࡱ Q
{ࡱ ‫ ��ؙ‬Aࡱaࡱ # ࡱ bࡱ
o rࡱv#ࡱ1ࡱ ࡱ ~ࡱ ࡱ \
ࡱ# ࡱࡱ
Sx7ࡱ#G ࡱ ࡱ ࡱ#ࡱ6[ࡱ ࡱ < ࡱ !P ࡱࡱࡱࡱࡱ ࡱ[ ࡱ m#;?
ࡱ#k#: ࡱ###c ࡱ
#w ࡱ
# ࡱ ࡱ>LࡱXkࡱz ࡱ= ࡱ #% ࡱ #ࡱ3{ࡱ } ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ!Cn ࡱ) ࡱ ࡱ
" ࡱ Cࡱ ࡱ ࡱ ࡱ# ࡱ �‫ظ‬
0ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #O#/#ࡱB#{#
Ntࡱ{ࡱࡱeࡱ
ࡱ#" ࡱ
U##Dpm ࡱ ࡱ # 4ࡱ^Aࡱ ࡱ x#]
>_
ࡱ >ࡱ ࡱW#+ࡱyc ࡱ[f
$

E& ࡱ ࡱ
?
E
ࡱ ࡱpg
ࡱ #ࡱ d ࡱ jࡱxz ࡱࡱ
‫ں‬zࡱ ࡱ ##A# ࡱ#) "# ࡱ 0 ࡱ &? ࡱ
ESࡱ ࡱ sg*^ ࡱ ࡱ Qt ࡱ ࡱ ࡱ hࡱ
p # ࡱࡱ ࡱ 1ࡱ e,
#
ࡱ ࡱ+R ࡱtࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ �ܳ, ࡱ2ࡱ ࡱ
� :-bࡱ
N �Z � � � � �v�� >ã �# �B~� � �mһ]
��
v$ W�
q�*
� F �q �k� 
b�( �e� ࡱ ‫ࡱ\އ‬p#$, ࡱ ࡱ
&R^D#
Cࡱ(ࡱ #G) ࡱ
(#6p X ࡱ# Wࡱ

##Zࡱ ࡱ ࡱ [
## Nࡱ ##ࡱ ࡱZ;ࡱ ࡱ [ ࡱ ࡱ/ ࡱ
ࡱ< ࡱ ࡱ
V ࡱ#'ࡱ
#n#ࡱ#ࡱE#ࡱ ࡱ^ f ࡱ ࡱ#7< ࡱ/3 ]ࡱkࡱ
#[<ࡱ ࡱࡱ ࡱ#8 ~# ࡱ iࡱ ࡱD ࡱ w
ࡱ ࡱ
�����ɋ
w h #U�
V
o#Uࡱ ࡱ ࡱ
#i#ࡱ ࡱ ࡱ ‫�ܐ‬°#ࡱzࡱ
#ࡱz
) eࡱ #ࡱ!0ࡱNd
]
J

#'ࡱ, ࡱ
o ࡱQ
u~ࡱ q ࡱ
#2#ࡱ ࡱ ࡱ
#
E]#+QHo#=#^ d ࡱ$Zq ࡱ A wࡱ
1
4P p #9 ࡱ 1#ࡱIࡱࡱtࡱ 9 cࡱ`ࡱ
2^<y ࡱ
q 䓎 YЛ#ࡱ ࡱ
s1#;=ࡱ ࡱ ࡱ R #
a ࡱ#
ࡱ Х#ࡱ O#ࡱ ࡱ dࡱࡱ ࡱ \1Yࡱࡱ-ࡱ
5ࡱ9 ࡱ
P ࡱ
\
@ ࡱ =ࡱ ࡱ:##
ࡱL#
) ࡱ
Ml
ࡱ#H_pࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ֟#3ࡱb= ࡱ
6ࡱ# ࡱࡱrࡱ 쥐�
�o7ࡱuࡱ ࡱ
`\ vࡱcࡱ ࡱ Nࡱ#6ࡱࡱ
� �AaS � �#
.<� {�#
& #6 ) g� � #& �lp��
M � �`\s#
� w�)

# � 7} 
d T�� ##
#�
/� � � �
z_M � � � �
璿� �A � � ���
x<##P HƑ`�1x�N}�� � � �j
R �# �Y ��
~���N � ‫ؠ‬
۹�# � � � q#��f>y
!SƢ ��e#
&AHг�\ � #@� z � �^� q �� W��
) ࡱ^ࡱ ࡱ [# ࡱ
bCW#ࡱ Mࡱ M ࡱ |ࡱ
# �;E � �
17 #\ _x�Y
]� � Ǒ
ࡱ; ࡱ ࡱ
'
#}. +ࡱ ࡱ ࡱ 3 ^ࡱ
U#:

n ࡱp ࡱ
6oࡱ
rࡱ\ࡱ ࡱj pࡱvࡱ$
#Mࡱ##qࡱ|#
ࡱ+ࡱ ࡱ a ࡱm ࡱ#ࡱ
#!yt
8 ࡱ#ࡱࡱࡱ ࡱ#(Rࡱ ࡱࡱࡱ ࡱg@ ࡱࡱ
‫ق‬# � � � �L��# #^ LZ�
# � �7? �t ��# 5 ࡱ�
#
�##�L�7
(��#}#
q ��
0���

L ��L х
+ ��` ��
g�U��
` ���
# ����
ni0 ǹ�
r � � � � � ዥ
Gࡱ ࡱ "
S*
v
b
#O.ࡱࡱࡱpࡱ#
ࡱ#K ࡱ k
M#ࡱ ࡱ}ࡱ
" ࡱ#]#
`ࡱ (ࡱla
3Uࡱ Xࡱ .ࡱ #
n9 #
ࡱ tࡱ ܸ ����#ࡱ ࡱ
vࡱࡱ
#ࡱ ‫�ھ‬#M 賉#vࡱ
#cࡱ ࡱWࡱ
C ࡱKuࡱ;*ࡱ#ࡱ ‫ى‬#ࡱ#jE## ࡱ
%ࡱc>#u ࡱ#e ࡱ
åOC
ࡱ# #
nࡱ Vࡱ ࡱ #ࡱ ࡱ? ࡱ

]
sࡱ ࡱ ࡱ b #
S# Vࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ7
ࡱ Bࡱ 2ࡱࡱࡱ ࡱ
ࡱ;K#m ࡱ#\#ࡱ Y
Jࡱ b
ࡱ ࡱ] bࡱ ࡱࡱ# ࡱࡱ #vࡱx h Yࡱxࡱ ࡱࡱ # ࡱF ࡱ ࡱ ࡱ ߉rtࡱ7ࡱ
-
ࡱ ࡱࡱࡱ }ࡱq ࡱ$ࡱ~ࡱ 쎖� G\ࡱ � #ࡱ
߄�jࡱ ࡱ c#Gࡱ[N΄
9 \ ࡱ;Bࡱ ࡱ x=ࡱZ ࡱࡱ G ࡱ

��� # ƺ k���
Gg9 vh
R#9 #� ( �
ࡱࡱࡱ n
HL vࡱ {ࡱ .# ࡱ
?%) ࡱ ࡱ 1 ࡱ- ࡱ
ࡱ#es ࡱ ࡱ #ࡱ> ࡱ# ࡱ
kW
#l#ࡱ3#ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ+M ࡱ
[[i#;e ࡱ ࡱ w ࡱ ࡱ ࡱ ]ࡱ; ࡱ#ࡱ
( �##E � ��"� ve lX�M�=<�v#
��- ƺ � SĔ8~�
\ �
r�
xjX #W#��V�
>�� �

~= ��v
Ɏ�
: �#̀
# ��
#&
` -� ��
# {P ;�� p̀�
# P �r� � ‫�ݹ‬
) ࡱ ࡱ
uL ‫ࡱ ࡱ<��ܘ‬ lࡱ L
# #ࡱ ࡱ#wࡱ ࡱ 5 ࡱ8A~
#ࡱ#
ρ ࡱ2ࡱࡱࡱ # ,

2 ;ࡱ ࡱH ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ H ࡱ 9 ࡱ ࡱ ࡱ
C� � �
C � ʀ#
? ��
* ց #@՟ 7�
E �
n #� ֗
ࡱZ ࡱ ࡱ
~
n ࡱ ç2ࡱ ࡱh̀[>^ࡱ, ࡱ#XSࡱ#ࡱࡱ# o
Ex" ࡱ #
!## ࡱ ࡱ 8##{ ࡱ ࡱttV ࡱ #X6
. v ࡱs
ࡱࡱ ࡱ#3ࡱ J# ࡱ ࡱ ࡱ
zࡱ ࡱx ࡱ
\
.
ࡱ}
e## ࡱࡱ# ( ࡱ :ࡱ#ࡱ ࡱ ࡱo; ࡱ#ࡱ#
ࡱ ࡱࡱ #ࡱ f ࡱ ࡱ
G �h0] �n#+�� Aɛ
m��
&#
%# ���
Q6 #xƨ
[g&�#�Q ��X# ʟ7 � �+� i� P � �
y
�dW �m{
V�gI## � � yp�\P �
P fU�]��
� k7 Ȋ ��
Vf � v� �# � c
�#
� # �
#ࡱRࡱ ࡱ ##e
dࡱ
, ࡱ ࡱ6 j#9 #9 ࡱ9 h # Z ࡱ ࡱ 0ࡱ
ࡱࡱࡱ # #ࡱÌ a.ࡱ ࡱ # ࡱ?#ࡱ ࡱ Ђ ࡱ ࡱ# ࡱ
#ࡱhࡱ ࡱ 2 ࡱF Q
-

cbࡱ
ࡱ ࡱl< ࡱ ࡱ } uࡱ ࡱMࡱ
K":ࡱ#g ࡱ =_ ࡱ ࡱ
%ࡱmࡱ X#:Z ࡱ w#_zT( #
ࡱ eࡱ
X ࡱ ࡱ F`#ࡱB ࡱ
ࡱ-
ࡱ<Ј ࡱ ࡱ R #ࡱ ࡱ#[ࡱ# ࡱgn #ࡱA#ࡱQ ࡱ
��� #G #� � � #W ǡ#(�R
�m #� �
ࡱ#:#ࡱ
h* ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ#m:# 'ࡱ
#
n1*
6ࡱࡱ e ࡱ#ࡱ##=' ࡱࡱ ࡱ lࡱ Dj ,ࡱ 3M#`Wࡱࡱࡱrࡱ ࡱࡱ ࡱw ࡱ
P # ‫ڽ‬m �6������
#/�-⊽{ ��
1
,�
[� # |
## �� �� # ἵ ‫ޱ‬TࡱA.\ ࡱX# ࡱ ��‫م‬
x#
0����� ���
+� �
0# E�
#� � 6
ࡱ.ࡱV#ࡱ q# ࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ#2ࡱ ?k P ࡱ ࡱࡱr
s
#s8-8ࡱ! ࡱ
# � � � �� v v��\ ˮx #�#
Mp {�
Yw�#S� � : �#p 6 #p�]
�C
�W�
h�
¸#��
^R �
# E� �
4|
ࡱ& ࡱwࡱ _#wࡱR
Z
#ࡱ Q/ࡱ Ζࡱ
ɡ~Q�Þf�#��_�qLj�ϥ&��ý���$�<Zvh������ okࡱ ࡱ
#.}#ࡱ (
Oࡱ ࡱ

#ࡱ##ࡱ ࡱ0ůDt ࡱ
#w �#Ҏ� #M# D�
r � BD �
333��
h J#�
ࡱ ࡱDtd:ࡱ
##
ࡱࡱ 8 #ࡱ1
af-lࡱ
ࡱ Y ࡱ
ࡱ# ࡱ ࡱ
#
Es \ࡱ ࡱ ࡱE
#9 j
ࡱA -,"ࡱࡱ
%ࡱ ! ࡱ ࡱ 矿#ࡱN## ࡱ#(^l ࡱ ࡱ 8 ‫ࡱٽ‬
����� rQ:� �
5p#�!
`7��
t��
#� ~�2
Ҹ� ‫ڵ‬#ࡱ### ࡱt## ࡱ
#]rL ࡱ ࡱỳ^
ࡱ ]yࡱ"R ࡱ ࡱ
‫�ګد‬J �MWu Ȇ #
�� ‫؂‬, �~I� ��
Av/Շ

Kࡱ ࡱ$ࡱࡱ <pࡱ ࡱ
e) #R#
ࡱ ࡱࡱ ࡱ ࡱ
# �#�#� #K̀qӊ�
���
��Ձ
#ࡱ
eࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱU#ࡱ h##ࡱࡱ 냟
�# �W �#P v## �
1 s� �khx)
�� � Y�
=�
P Ag��
. ZȈ # f
�z
� ��j#
U � �#
� �� �+ �
S �@

L, � �#8q&# � ^ k� �?`��\ � � o ƕ
ࡱࡱࡱ g wࡱ>ࡱ ࡱhDࡱ##ࡱࡱ
ࡱ|\
-c' ࡱ
ϓ+�7���#�<ӳg���3�w/>i����_���:9 �I�˃9 �˛�^���VVf��tj�#�]��THG
Sࡱ# ‫ ࡱ]�ڳ‬木~ࡱ#,^ ࡱ# ࡱ
|
a* ࡱ Oࡱ g8YࡱGX
ࡱUࡱ:ࡱ ࡱ
yࡱ##ZF7 ࡱ#c Q##fG
ࡱ ࡱ ࡱ 7 ࡱ ࡱ ®Hࡱ sࡱࡱ] ࡱ = �: � �Ɂ
(a
# �
# �
Чk%7 %
#ࡱ##ࡱ#)
ࡱ ࡱ " # S: #ࡱ
ࡱ ࡱø<Z' ࡱ ࡱ /
p ࡱ ࡱc#ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ ٬��, �#ࡱbࡱ ࡱ ࡱ
k
q#-ࡱ
yࡱ ࡱ ࡱ# ;ࡱ.
TKࡱ#zࡱ ࡱ~jY
<8y
+ࡱ ࡱ ࡱ���âŴ � � �#
nw
e �#
p9 � � � � �
^N #� �
ʖ
e ‫���ࡱݫ‬aࡱ#ࡱT#@ ࡱ ࡱ ࡱ

8@#
ࡱv ࡱ ࡱࡱ
L6ju:# ࡱ Q( ## ࡱ Y
##
T#ࡱCn~ ࡱ #ࡱ # ࡱ ࡱ ࡱ9 ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ ࡱ P
_ ࡱx

# ,
U|
`ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ'N_# ࡱ# ࡱyࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
# _F
ࡱ ࡱ ࡱ~ࡱv ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱࡱ ࡱ ࡱ
‫��ۊ‬LyY Ǡ# � �`Sc � j u� �
� w# �E �
#
X�ᶻS#
U
C
W�
e
Wa�# ��
.#Q##QI9 ࡱ
#+f29 _ࡱ ࡱ &ࡱ ='3
.ࡱ
# ࡱ ]~ࡱ
ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ gk (
ࡱ#H#ࡱ:ࡱࡱ ࡱs 5 ࡱ
ࡱs# ࡱx( ࡱ
/s ࡱ ࡱ# ࡱ |ࡱ Np ࡱ~iࡱ3#
6 ࡱ'N
#
/
b
ࡱ##
G
ࡱࡱ
{n,
ࡱ##ࡱ ࡱࡱ
-ࡱs 璿� �
%) ࡱgࡱ ࡱ ࡱ0ࡱ 9 Mࡱ ࡱ #mࡱ. ࡱ#}$ࡱࡱy ࡱ

##ࡱ#ࡱ ࡱ
8�#���‫ڵ‬t#.Xࡱ#ࡱࡱ ‫�ﰳ‬Eu;gࡱ]a/ ࡱ ࡱ ࡱ
}
�< �
7Tj ɻ
m7';
+#4ࡱ ࡱ &ࡱq kࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ# ࡱ
# ࡱ ࡱ##ࡱ ‫�ݜ‬Cࡱ ࡱ!# ࡱ ࡱ ࡱ
|
ࡱ5=# ࡱ{#F ࡱ
y ࡱ 5ࡱ
0m
#4
tࡱ #}
nࡱ ࡱ xࡱ
ࡱ# ࡱ
vࡱ ࡱ ࡱ l
#ࡱI#R ࡱ ࡱ ࡱ #pࡱ]
ࡱEu
1#
{
ࡱC#ࡱ# ࡱ ࡱ
1ࡱ ࡱ ࡱ R
##n ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
% ��
R tX@G ���� d�ӻ:B�}

##��
}3ࡱ ࡱ ࡱ |
_$# ό# ࡱ# ߮^Y �# �
p �#ӈ� �4ϊ�'�à �##
# 5��
qZ � �/ :[� �
# n ��
‫�ڰ‬Ez@ࡱ ࡱ #: ࡱ ࡱ# ࡱ #ࡱ# ࡱࡱ ࡱ ࡱ
XB5ࡱ#= ࡱ #A##A##A##A## ࡱ# ࡱ >ࡱ # ࡱ #ࡱ#N #
:Uࡱ ࡱ ࡱ ࡱ Hࡱ*ࡱM ࡱ ࡱ ࡱI Vࡱ ࡱࡱ
ࡱ#M#ࡱOࡱ ࡱ-ࡱ
' < aDࡱ ࡱ ‫ٵ‬#
�ϙ��
o]
n+ Ŧ
#hH#h � � � #�@ �'�� � |
hv �#hn# �l: � a #
s p�W#
� #O� �� u]��
#] 7� ]�
g Y�9 �˼
ӑ �� 2
o� � (� � * 7�## �
^#ࡱࡱ ࡱ##'#
ࡱ ࡱ# ࡱ ࡱGࡱࡱࡱ 6ࡱ=#!ࡱV&ࡱ D@ࡱࡱ ࡱ}
##
ࡱlࡱ t#ࡱ
#ࡱ ࡱo+ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱů ࡱ
P
Ud#; ࡱ # Aࡱ
##A##A##A# ;ࡱ #e S
ࡱ Vࡱ (ࡱ O ࡱ# ࡱ( ࡱq
O ࡱw ࡱ � ��‫ػ‬##ࡱ#ࡱ ࡱ
p Iࡱ
ࡱN#Щ ࡱ] ࡱ Y#Uࡱ c
#ࡱ ࡱn #
(3ࡱ ࡱ]L# ࡱ ࡱ
#]ࡱ#ࡱ V#Z ࡱm$ ࡱ ࡱ @ ࡱ ࡱ ࡱ nࡱ ࡱfࡱࡱ ࡱ
� �#K Ǎ �
`
##݅ �##g:Xࡱ˙5 ࡱ ࡱ ࡱ Y ࡱ#
o
J
/#
) ࡱ
#=) ࡱ 3[#
ࡱ~ࡱ
ࡱT ࡱ ࡱ
a
m# r
#ࡱ
jVRse #+ ࡱ4U! ±ࡱ
( h T
G
#ࡱ ࡱ (#ࡱ
>ࡱC
{#‫ۍ‬#ࡱP D ࡱ ࡱࡱ #ࡱ 璿�0Bࡱ#ࡱ ࡱ (ࡱࡱࡱ
ࡱ ࡱ= ࡱ
5
e ࡱ #ࡱ l$ࡱ#aࡱ ࡱ ࡱ[XNi###ΧK ࡱ:#E ࡱ
gࡱf ,JࡱKࡱ#ࡱ ࡱ �ٚ* �q � � ձ�f���u �
Xi C
�� ����
Y? b# ? N# �ɇ
# 2#�
?c �
!�
@ P �
A# ��
@@0$ � �
<
# � �]F �

+��
K� �
#
‫�ء‬v/#ࡱ?ࡱ P C ࡱ ࡱࡱZ@ࡱࡱ 1ࡱ,#
l
S
/tࡱ ࡱࡱ - ࡱ ‫�ڡ‬#ࡱࡱ ࡱ ࡱ]- ࡱMࡱࡱsࡱDࡱ
�5 � �
## '
y_ �~
#�# ǃ � �# � A ��
} h� #� � �߭� �퐿�ࡱࡱP ; 䑊 #ࡱ ##ࡱ#ࡱ ࡱ
ࡱW ࡱ ࡱ2 ࡱQ a

x}ࡱࡱ ࡱ ࡱó ࡱ ܰ‫� >�� �ط‬L#? �q
{„Yxnh � �#
�Ѯ �
, #iࡱk# ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
Zࡱ## ࡱ x#^ ࡱ ࡱ ࡱ g ࡱ ࡱ 嵕 L@Gࡱ ࡱu ࡱa#
E#
ࡱ Gࡱ ࡱ
‫�ܒ‬WX �D] � 9 �
{f<l\ � #{6# # �} � m
) Ȋ
u�
ࡱ+ࡱ
-J ࡱjX tࡱFQ# ࡱ ]ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ٢��3#nࡱ#ࡱ
KF# ࡱ
/ࡱ ࡱ
bL#z# cࡱ
# ࡱ ࡱ ࡱ
# ࡱ
Ki#yࡱY ࡱ` ࡱ ࡱ / ࡱ
+fࡱ ࡱP t\ ࡱ
'ࡱࡱࡱࡱ N#
6τ#ࡱࡱࡱ ‫�۾‬jࡱ(ࡱ{,5 ࡱ ࡱ
g ࡱwRࡱ ࡱ|Nࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ? ࡱ ࡱ ࡱ
‫�ګد‬x#] �v9 ϩ���"#�
?k=� �A �@ �
R�
##A###A##A# � w� 7 � � ߸������#iYࡱnࡱ
#t ࡱ ࡱ
b
ࡱࡱࡱ n ࡱ #ࡱ|Nࡱ# ࡱࡱhq$ࡱ iࡱࡱl ࡱࡱ ࡱ ࡱC ࡱ aࡱ ࡱ
#ࡱ#!V ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ u ࡱ##P ࡱ<ࡱࡱ @ࡱ##W ࡱ>ࡱ ࡱࡱ = ࡱ+ࡱ #ࡱ?#ࡱgz ࡱ ࡱ_ ࡱࡱࡱ2 ࡱ ࡱ
bࡱ%ࡱY# ࡱ ࡱ /
#ࡱ
< ࡱࡱ ࡱ \
#
s# t ࡱ#ࡱ
tࡱ y
ࡱࡱyࡱ ࡱ (i
ࡱ{.ࡱ9 P ࡱࡱ
r{ ࡱ ࡱc ࡱ
x#\ࡱ ࡱ ࡱ r<
$ࡱt#ࡱ 鴞
�/,r@ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ + dࡱ ࡱ ࡱ ^1ࡱ##ࡱࡱࡱ
ࡱ: ࡱ ࡱ #ࡱ
8mf
#ࡱ #ࡱ Oࡱ ࡱ#j #Nࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ i Cࡱ#U ࡱxIࡱࡱࡱ 9 ࡱ ࡱ Bࡱ ࡱࡱ 璿cBࡱ#?
ࡱ#a ࡱ sࡱࡱ. ࡱZ[ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ ۵#ࡱ ࡱ ࡱ |
H(# � �Ja #�� � # �� � �=v � � n �
�O�#�#<
� ��
r N��
� N#@Qgn
] � �ee� #�d# 1�
c #�� ��
Z *- [ �� ҡ M �# �
| ‫ܩ‬
ࡱЇ ࡱ(ࡱ ࡱ ࡱ , ࡱ-ࡱ
ࡱGvVb ֶ(>ࡱ#ࡱ 5ࡱ ࡱ(#ࡱ ࡱ N ࡱ#lࡱ ࡱk ࡱ/ࡱx
.. (
ࡱ]ࡱ# =#d
h
ࡱ3ࡱ ࡱ l ࡱࡱ ࡱ 梳�
�#ࡱbࡱ ࡱ I#ࡱэࡱp#ࡱXࡱ ࡱ ࡱ�/Kx6FXࡱ"ࡱ P ࡱ
p #ࡱ1ࡱ##ࡱcu#ࡱࡱ
ࡱࡱࡱ # ࡱ #ࡱK Y
##ࡱzq
###ࡱj < #ࡱ #ࡱ
ࡱ# ࡱ
#ࡱ '
# ࡱ ࡱz# lࡱb ࡱ*T#ࡱO ࡱ
ࡱV ࡱ
>c!} ࡱ3Où ࡱ /
X ` ࡱ 8ࡱ ࡱ wࡱ Yࡱ#^3 .
:
7v
ࡱࡱ6ࡱ
+cT# ࡱ ࡱ
Eࡱࡱ ࡱ ࡱ
DU#ࡱoࡱ E(N2 ࡱ cJ ࡱ ࡱ# i
FCࡱ
(5 ࡱ �ؕ�� {ࡱ ࡱ ࡱ # aࡱ ࡱ ࡱ V7
ࡱࡱ
ࡱ4u5#*kA=k ࡱ ࡱ T ^

=& #ࡱ 6##
sࡱ
#7h##' ࡱ
UࡱVࡱ ࡱ wx Bࡱ
8l# Φࡱ ` ࡱ ࡱ ࡱ ^gࡱ ࡱ
ࡱ ࡱm ࡱ
c#{ T
|ࡱdC ࡱ GCࡱ 0ࡱ~ࡱc ࡱs#ࡱ# a ࡱX^#
ࡱࡱࡱ#
ࡱZ# ࡱ1# [ࡱ~
a^[ Fࡱ ࡱ ࡱ (ࡱ 8 ࡱ ࡱࡱ
` �}# � k# � ϒ�# QP �
t ME�& ��b0Z
#x�ˎ � # N� X�
ࡱ#i ࡱ #ࡱ c
(#c ࡱ ࡱG }[ࡱ[aࡱcࡱ ࡱ w#ࡱ ࡱ 7#

x 7#ࡱ: ࡱLࡱࡱࡱZ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ1 ࡱ ࡱB ]ࡱ ࡱ øࡱs ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
#ࡱ ࡱ qࡱࡱ " ࡱP
4sXࡱ###
P #
ࡱࡱ ࡱ kw+& ࡱB ࡱ ࡱ ࡱ emࡱ ࡱ �߭� ���#,ࡱ#G ࡱ ࡱ
#
E 8ࡱ ࡱ Zࡱ
>ࡱ ࡱ xࡱ y,# ࡱ : {#
G
ࡱ# # .Yࡱk t {ࡱ ?ࡱ
Qࡱou ࡱ XD
% �շ
/#�#Ì
7 �, ½ �\
t g� � �} 82.� 9
$ࡱLࡱ ࡱ . m} ࡱA
ࡱ #'#ࡱ A##A##A##A ࡱz "
#oࡱ _
#C
gࡱ ;ࡱ ࡱ #ࡱ kh d>
P
=9
ࡱ ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ@ ࡱ
\cࡱm#4Ђ ࡱA$o# ࡱ &*#jUOg ִe ࡱ ࡱ
8X ࡱ#hࡱ }ࡱ
$
:
%#
Xࡱ Cy
zࡱ ࡱ3
#ࡱ$-z/ࡱ ࡱ ; ] Vࡱ ࡱ ࡱ " ࡱ
ࡱ ࡱ]
##nwࡱ#ࡱ##
&ࡱ
oࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ\#`,:[*# ࡱ ࡱ ]
iy?a8L ŧ#ࡱ-
ࡱ33 ࡱ;ࡱ o,|
xࡱGࡱ ࡱ X
xv ࡱ #ࡱǾ X
]#ࡱ;#ࡱ ࡱ ࡱZ #ࡱ ࡱ
#ࡱ#\ ࡱ Q# ࡱhB##GfB ࡱ ; z

#@!}Ш# lࡱ
ࡱࡱࡱ D
9 # _ࡱ ࡱ ࡱ:F![ Z
ࡱࡱ
��� bc1�1? �
## <��
7# � ##�### ��
T k\#�r#�
> #�
�t
#�
2� � ɍ
#�#� � �& D � � $ �
ࡱࡱࡱr q>n# #
ࡱ kU ࡱ0 ࡱ r5 ࡱi#_ࡱ ࡱ 7 0fࡱ
.b# ࡱࡱ
ࡱ ࡱ< ࡱ 6d P
cࡱ ࡱ#^ 9 zࡱWgࡱ ࡱࡱ = !ࡱM
D#ࡱࡱ lࡱ 'ࡱ# # ࡱࡱf b " ࡱX ࡱࡱS ࡱ ࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ ࡱ
‫��ڲ‬ !dࡱ AWࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
D# -
�[ �
7� 0V s�# ιõ� �!
3
# =
4K��# �O
4#^ #�� �w�� �ࡱ n�ࡱ`�#
x t#�
dng�w � ‫[�׃‬mࡱgࡱ
|
�} � �
i
1#Э # l
� � � �7ǡN# &��
� �#
� `� �s
�u � #X
�� #� �
#�� �
#
ࡱ?3 ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
X,
N0
#
"#:
c#n
ࡱK#ࡱࡱ ࡱ## U Jࡱ ࡱ ࡱ r ࡱ ࡱ
# #ࡱࡱ ࡱ ࡱ
‫=ޝ‬/ࡱ/ࡱ ࡱ #
=+#
'
`-
ࡱ Jࡱ tࡱ
# ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ,ࡱ
%ࡱ#ࡱ
~ࡱ&
Mo g
#ࡱ ࡱ ࡱ Tࡱ ࡱ -ࡱ# ࡱ= ࡱ
ࡱCR ࡱ ࡱ�qյ#�|c���L�P �N��~###A##A##A##A#D ~cࡱ.ࡱ ࡱ
д
h +ࡱ?#ࡱMࡱ ࡱ +g
ࡱ#ࡱࡱ

ࡱ/_ ࡱ ࡱ h ࡱ ࡱШ#vࡱŴ ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱ
�2 � GӨ �
# � �
]#Y s
%Kࡱ
#ࡱ ࡱ ࡱ H
+ Íࡱ #ࡱ##ࡱ#
18
2Ůtt#
ࡱ Ґ
/Zࡱ 1
0#ࡱ /Dࡱ Mࡱ k ࡱ
w [ ࡱࡱ # QEc
ð
ࡱ ࡱ#O ࡱࡱM ࡱ ߳ �aa#ࡱŋ# ࡱ
b
�P Q � � Ͼ�_I�
#0
ࡱ ࡱe ࡱ
6
{.# ࡱ ࡱ ࡱ#/ࡱ d#
ࡱ ࡱ ࡱ p ࡱ# ࡱx ࡱ
���
.bJ x � �#m�#
�#ǃ#)

`� # #

"��.
� �S
��I�� 6
� 8 r# t
� � ࡱ[ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ#$ ࡱ ࡱy -ࡱ
ࡱ ࡱK# ࡱ
Ģ
#ࡱ[#
#ࡱ ࡱ/ ࡱ ࡱ
P 0 wAν�X�
3
h -#� #��U
,#e �� �q
[a�#�|��
ZQ
QX��
=M �Ւ
#/j
#
v �
/# ����
g
ɚ�`��#�ey�}qӟ�Ȼ�F��K����v�#L��Xu�.gi�#�#+##����/n:Z�ϝ#L#R#K*�#
td�
op ��
#v#Ա�#p�
~ #ࡱ��

#�� � � #� ��0 ����
}\ # �� ��
#8 �
#�
\ ‫܀‬VࡱX# ࡱ
#i
ࡱKD7g ࡱ ࡱ b # wࡱ ࡱ ࡱ 3ࡱ
ࡱ ٢3A �Z
#z�
4 �ւ�
FU
ࡱ# ࡱ
#:/ ࡱ ࡱࡱ# ࡱ
hࡱࡱ
#
N>-ࡱ~ࡱ ࡱ n%#ࡱ
_ ࡱ@ # ࡱ ࡱ ۞ɴ��
IWDG#ࡱ ࡱ 29 d ࡱ d ࡱc #X/Л# ࡱ 3ࡱ +ࡱP mwࡱEࡱ2i ࡱ ࡱ K#ࡱ\+-ࡱࡱ ࡱ

ࡱ����D#A##A##A##A##a #p>#���
uV_�#�
J �
2 ��
 Q
ࡱࡱࡱ ~ ࡱ 'ࡱ &{ ࡱW #ࡱࡱ# Dh
UT
ࡱj, #ࡱy ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ⻼f#@U7 �� K �#q➈���
#
-#.
� �#X � �. � �@k� \�#W��
|/ {� # �[ � c� � #_�t+ s��#G# Ҏ �ww
��� ;
� #
Ɩ 䉣
D� � # �#<����
ӸD
#Â!
=
- #

p+7 # �#
ϰ
��f
ò ���� �
t� ‫| )ݹ‬#Zࡱ ࡱh-
ࡱ#м ࡱpࡱ \ࡱࡱࡱ ur#ࡱ #
\ ࡱ: ࡱ ࡱ # ࡱR ࡱcࡱ # ࡱ ࡱࡱࡱ 1 ࡱ ࡱࡱ * ࡱ ࡱ ‫ٿ‬YHࡱ ࡱ ࡱ ࡱn Oࡱ#ࡱ ࡱoࡱ ࡱ ࡱ# ࡱ 灿��}
ࡱ ‫ץ‬#ࡱuࡱ ࡱ { 5#a#j##ˇ a?ࡱ
ࡱ ## : ࡱ
# ࡱ �ܼ��0ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ q ࡱ ?ࡱ
#ࡱ
@# eࡱ ࡱࡱ
#ࡱ ࡱ {~
c[ࡱࡱ #
ࡱࡱ
murࡱࡱࡱ ࡱ
��� "# ��� D
1dV;� � ⥣ ��� |
ࡱ1ࡱ
a ࡱࡱ=f ࡱ ࡱ N ࡱZ ࡱ ࡱ; #{ࡱSg#ࡱ
τ
A
#
ࡱ#
{
:
#AA##A##AH
;
~ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ
�D �+ � ɶ��
x2f � ]o�
&
;
#
a c^QA�# o��( 2� T�B#�#o# j�#�C ��0�
#� ʡ�> ‫ࡱ'م‬r# ࡱ
x& ࡱ
#
#|ࡱ ࡱ ࡱ kt zࡱ �֥˽��ǰ��{#�m��( ֨��@ࡱcࡱ aࡱ ࡱ ࡱ
x ࡱ#x^
(ࡱ
##ࡱࡱ
~ࡱ = ࡱ#
d ࡱ ࡱ( ࡱ ‫؞‬Hࡱn|-

<u ࡱ ࡱࡱࡱ # ࡱࡱ
xࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ?ࡱ
ࡱ ࡱ#54#kࡱVࡱ ࡱࡱ
>ࡱ
.- Oࡱ -
ࡱ) sࡱ
#4#6:#ࡱ ࡱ ࡱ l- {ࡱࡱ ࡱ e+ࡱ~#xࡱ ࡱo ࡱLmE ࡱࡱࡱ# t+ ࡱB?
ūࡱmࡱ1 ࡱ ࡱࡱ6 °###ࡱ ࡱFࡱࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ
ࡱࡱࡱ ࡱ # ##
n
ࡱ=ࡱ ࡱQ#
@{
##ࡱL##ࡱ###ࡱ
ࡱ=#mࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱࡱ 鼩
#H[ �/##N~/ �M � �� 0 B � � H
qSd3:
N �� w�� �
�X �
L �} �
Х � �G
Q ˦
@{
#� ��
##
ࡱ ࡱB ࡱ
n] ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱa ࡱࡱ#} ࡱࡱ
�3
#z###~� �
� #� � ��
q8˰�� �ࡱ � 4
npP Ÿ
�Ͽ���
GdeI6-=#_ � � � K.-
- / ࡱ#�³
#~ �[ �t � � � � �� # � �# ձƕ �
f� 똔�g\ࡱ ࡱ
!
7#ࡱ ࡱ ࡱ s#{p) ࡱ O'ࡱpࡱ-ࡱ$ : %X
ࡱ ‫ۿ‬xࡱ[ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
4fࡱ
ߏqࡱ ࡱ M>Z ࡱ ##ࡱ `#ࡱ##Sࡱp ࡱࡱࡱࡱ#ࡱ ࡱ]# ࡱ'ࡱ ࡱࡱ 侞#ࡱ+ࡱ
n: ࡱ
#
$O �� / � � �� U K�M�
r �#Q#��8#�t =� g
'l� �
� �pr � � @ #��
} mZ� � k��
6t
# u# T#G ��
T}P D � �h � i�i ��##�� �
#b ; �Ɛ

b ࡱ�
�#�� }o# �# � b��� ͱ�
> ]#x���
CO y � �݅��|:-(ࡱ ࡱ ࡱ
#ࡱ
ࡱ�Dࡱ ࡱ uࡱ [ vࡱ[ࡱ! #
}@
Nࡱiࡱm ࡱ
ࡱn` ࡱz ࡱ ?ࡱ
K
@ࡱRࡱ W\ ࡱd
W#u s ࡱ lࡱZ# 9 #
ࡱ# ࡱ_

wࡱࡱ
ࡱ ࡱ/^ ࡱ
1k aࡱ ࡱ uࡱ# z8Bࡱqࡱ'ࡱ L#ࡱbs
ࡱ ࡱ ࡱHࡱ `=ࡱ #* ࡱ ࡱࡱࡱ pࡱ ࡱX ࡱ ࡱ
=� � G�� � � � � � " �%
Z ��
�=


eO#�%
M{� �ɧ�
59 #� f� �d a� �� � 6
!�� c3 �� Uy=U � ��
Xh
> f Z#ijM�
O�
H ��
� q Yn � /�� B ;�
n��~ Ԗ
a ‫ࡱ]ة‬#ࡱ
#.
+.s_ �} � ~G��#_#,G
��
m ���Ǟ # � �� ~ æ��} �! �Ƕ �Q �ܷ,~gm �W � ��
� . �##
#�
ұ �ӓ �
#
ࡱ ࡱD# ࡱ ࡱ[ࡱ f -#G

#rࡱࡱt ࡱ\
^o #ࡱ ࡱࡱ -?A #ࡱ#ࡱ
A##A##
A #ࡱ F ࡱ ;zࡱ" # ࡱࡱa $xh
: Uࡱu
0ࡱ~ ࡱࡱ ࡱ
‫^ݟ‬Nࡱ8ࡱh dm'
ࡱ aࡱ
# # 0
ࡱu# ࡱ S &#
^ࡱa ] _
#'ࡱ ࡱ jࡱ
� �Yq# � # �
o c� ɺ
R
#ࡱ#S_ ࡱ#
ࡱ]ࡱ
Vࡱ (ࡱ ࡱ �ۛY ࡱ+ࡱ # ࡱࡱ KEࡱ
жࡱ
vO
ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
շ>V���#���-�4�ϱ�Z�W�#�##����X�1O�##֥�H>-(
‫��ئ‬Vࡱ ࡱ ࡱ ࡱ^ Gࡱ
dBࡱ ࡱ #ࡱV ࡱ
�y �!4 � ��
o # u
3�:QȬ� # � �#� � � � � a ‫�ޛ‬O#ࡱ ##ࡱ#ࡱ ࡱ
#� � � i
#]o #�f O�< 1� #�h �
##
}B?X b�� � �# � l�� � * ȟ ۰%kKYࡱ ࡱ
d ࡱj X
F;q#

ࡱ# ࡱ ࡱ ࡱ Q ࡱ #ࡱ
##ࡱࡱ ࡱ ࡱ#|# ࡱࡱ
dx
Y(7ࡱ cࡱࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ
�ٗ,V �џ � ��l rϞ�
#V#� #� �
#<5��~ �= � k�� LA��
e �I �� � �
Ӡ ‹� � r � 3��~-���‫ޒ‬
�ɇ� ^xF#`\l � )
H �
k:. � #�ȑ
& E N �
*`��� `#t�

#| ��
�#� �
# �
* �
‫ݺ‬Զ Z � #\ � p#"X � � 8 � @ � ^ � � % � < 3 � o � # # � # � x � m ) � � � 8 � ; X � � q � � � q # п?
ࡱ ࡱ# ࡱ
# #ࡱ |ࡱ
ࡱ ࡱ## ࡱ
#{ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ0; Rࡱ ࡱࡱࡱ
ࡱࡱࡱD WXC~ ࡱ -/ࡱ

J
ࡱࡱࡱ T ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱ �ǥ#e #
�N � l�
w
Ղ# & �����l���<#�tcz#t��1�wa#��##�am#�r��x�#(##
#Lt��=�Y#��
ࡱ~ ࡱ
~ࡱF
m ~ࡱ ࡱ ࡱ ‫�ױ‬惦
� �f#
� rq
C �[
n#� � � � � g
|g{ࡱ ࡱi# ࡱ h
# ࡱC(P
ࡱ ࡱ##ࡱ ࡱ ࡱ Jm
ࡱ.ࡱ ࡱ ࡱ �ֿYYEࡱ#ࡱ ࡱ ࡱࡱࡱ ࡱ
2'z ࡱࡱ9 O ࡱࡱ -ࡱ #
ࡱ ࡱ
#ࡱ?UJh#
ࡱࡱQ7
ࡱ<ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱRࡱ ࡱ
pK � � tZn � , �
;Gk � ��
u ~' �I#\� ##KԀ#�
^ ~�
R � � ###D
\ c� �# #B�-�e Y
� �# �
# 䃲
�#P 49 gࡱ:w ࡱ. ࡱ ࡱ# <ࡱ
#ࡱ #ࡱ? Nࡱ ࡱ Bࡱ Wbࡱbࡱࡱ^l#}ࡱfࡱN ࡱs /ࡱࡱ ࡱ ࡱ# ࡱ# ࡱ ࡱ 秜>-
ࡱ#kW ࡱ'TE ࡱ ࡱ ? ‫"[ׇ‬5ࡱsࡱ #[ ࡱ ࡱ ࡱ _T}iࡱ+ࡱ}# )
ࡱ<ࡱ#Xࡱ ࡱ# ࡱ ࡱ#ࡱt z? : Mࡱ vࡱࡱ ࡱ ࡱ 烕
#ࡱq2W^fNO ࡱ ࡱ G[n | ࡱ# ߢ����'#A##A##A##A##Q ‫�ޑ‬t:ࡱq^dfࡱA1 ࡱ-
w� � :0 �
#A � ��� ӷ# �
R #,- {
ƹ�#�bc�#��-E#d�d��/3�.B�#���+��iY�_h�?37�$�q�=4X##�C`P P �
‫ݮ‬ųࡱ#p ࡱ ࡱ #
N] 1
wࡱ ࡱ ~Nࡱ ࡱ e# B;
\
ࡱ#Lࡱ< ࡱ ࡱ9 h ࡱ ࡱ ## # ࡱ ( # ࡱ ࡱ ߮^iࡱEࡱ
#
ࡱNࡱ ࡱ# ࡱP zࡱ##ࡱ ࡱC#ࡱ ࡱ ࡱ ! ࡱ ࡱmm oࡱvࡱO ࡱࡱࡱ # bࡱ ࡱ ࡱࡱ ࡱ
Sq#EOtQ � � B ʉ
i# h� � φd ��� �
4Zࡱ#ࡱ }P '# ࡱ@ࡱࡱ V]5ࡱ# {wࡱࡱ"Zࡱ= u+ࡱࡱKfY ࡱ,]T D ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ . ࡱ ࡱ: ࡱ ֭c{Xw �oɦ 璿�0?
�Ս
wT�
åtӶ

#
x{L � � # �2OX1\����
K>
iࡱrࡱ
U?ࡱ#
1ࡱ ࡱ ࡱ:
*ࡱ
#ࡱ ࡱ Z
q-ࡱ ࡱࡱ r ࡱ?
ࡱ '# #^ࡱࡱ # ࡱ ࡱ
� �k# � � � 6 Ȋ� ǀ��l#��ȥ�#�L"#� #� #� #� �3�l��#�yvP �2's��璿�qࡱ ࡱ Vࡱ
W
%ࡱ ࡱ ࡱ b hࡱ ֲup+~ �X#l �#~'| � � �# ��
Ku 3 ~
V � � � �2
t � -:3#
[€ࡱ
ࡱ ࡱ# ࡱA J ࡱ## [
#
gw;
ࡱ ࡱiñࡱq 4
#Jࡱ
ࡱ#? ࡱ ࡱg
F@ Nࡱ ࡱ {ࡱ ࡱ 0̀##ࡱy ࡱࡱ
l7UAࡱ,# ࡱ
ࡱp# ࡱ#ࡱࡱ ࡱ ࡱ ?
ࡱ( ࡱࡱࡱ #\ࡱ*t
ࡱc8ࡱXࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱuh#Q' ࡱ ࡱ x#tY # ࡱ gࡱ 4ࡱwࡱ QࡱY ࡱ
ࡱ ࡱgy\p ࡱ ࡱ # #ࡱ b,ࡱ5
m <#rࡱ 5 (#wࡱ7# ࡱ ࡱ #9 j +
0

#'E\
8%ࡱ ࡱࡱࡱ ࡱ " Wࡱ 2 ࡱu ࡱMFࡱ Ňࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
‫ط‬# � �k � #Au
��
! l#��ſ �H# w�
F� �-v! 0C�
��<G#�� �>#
# � � ��� � @# Ӭ �
J v �� �
T�
� ���
# ࡱ#P f M�
| #
=#
Rp# ���
V�q#�#@�
u#ࡱ
x խ �#�
1 %� �

ࡱ ࡱ#/kB ࡱ U $ࡱ ࡱ ࡱ '
[f #ࡱ
, ^'ࡱ #ࡱ ࡱ aࡱ ࡱ ࡱJ ࡱNzࡱ\ ?ࡱࡱ :bࡱe ࡱࡱB ࡱ ࡱ ࡱࡱ �ܷ� {ࡱ ࡱ ࡱ
‫ޱ‬cGXࡱ ࡱ WP ࡱ
b ࡱl P #
ࡱ ࡱ #!ࡱE#ࡱࡱ H[ࡱ ࡱ ࡱ/+Z bࡱhK ࡱࡱ ࡱࡱ & "#
ࡱo òࡱDࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ,ࡱ ࡱ f
m5 "ࡱ "ࡱ ࡱ Em
##{F
iࡱ @ R
"ࡱ �֢�� #ࡱ|~, ࡱ ࡱ ?#

ࡱ ࡱ5U,ࡱ#ࡱࡱࡱ^=k ࡱࡱ7ࡱ ࡱ[ ࡱ Kࡱ ࡱࡱ ࡱ
H �^ �_4#nn � *) ' \� � �1#� *ӂ �
# #��
B c�
n1t �#
����
nn
#( #�
����
Ա�
##)
ࡱ a,� � j
ࡱ#K# ֭3fࡱiࡱ Xj ࡱ
L P
#a
ࡱ## ࡱ O ࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ ~ ࡱ#h~ࡱ#ࡱ P ࡱࡱ iࡱ ࡱ ‫�؛‬#IIࡱ]ࡱ
#
ࡱ ࡱ# ࡱ # \ ࡱ ##ࡱiࡱ

%_"#ࡱ}ࡱ }# ࡱ jN;
#
ࡱQ cࡱ Nࡱ #ࡱ ࡱ . ࡱ
�#Z#� #�
#9
##« � ��n 2�J���:� K% �
Ͽ �Ŗ��
# @�< #_� #'��1 �� a ⶃ 5!
.q�
��� �ԯ �q ;: w # =*#ࡱ ࡱ
#ࡱ#
(*[63 1ࡱ 1
#
ࡱOࡱ#Dࡱ
V C̀
”ࡱ
ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ #,n
#ࡱ#ࡱ# ࡱࡱM!bࡱ]Aࡱࡱ1 ࡱHࡱ
uࡱw # #ࡱࡱ
_ ࡱA~ ࡱࡱ#ࡱࡱ K n nࡱ *ࡱv ࡱࡱ
��� 1s# � �uu �
*�
[ ###% �� �#vo7 �
h J
ࡱࡱࡱ # hࡱ ࡱ xࡱ ‫ڄ‬#ࡱHࡱ
5��#}{����(‫ࡱ ࡱ ࡱܓ‬ W
\ �ܾ� #ࡱ ࡱ ࡱ ࡱe fqࡱ
g
e #ࡱ#
u>ࡱ /ࡱ ZMࡱ
V9 dhࡱ ࡱ.ࡱz & ࡱࡱ ࡱ {
ࡱV ࡱ ࡱ
Uࡱ ࡱ ࡱ t
H> ࡱ ࡱ ‫�ݗ‬:mxࡱ[iEw ࡱ ࡱ x. ࡱ#
:g

3t
ࡱǺ^#
#ࡱ ࡱ ࡱ |
ࡱva ࡱ #C#8A##A##A##A##Q^ ࡱU# ࡱ ࡱ # ࡱ ࡱ Qࡱ ࡱ ࡱ
@#F ࡱ ࡱ
P 0
&ࡱrࡱ ࡱ8 ࡱࡱ
% ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ@ @ ” ࡱࡱ
, ࡱ ࡱ ࡱ yࡱb ࡱࡱ ࡱ
jࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ]+ ܾ�Q|ࡱ ࡱ #ࡱh
$@ b#
ࡱ rࡱ#E(ࡱ !ࡱ
^Q ��
C�Ƒ � �
^D.AA$��0
#
7 F�;+#V'
#&Ԩ � :# zG P -
w �

%�Ƹ #x
Eࡱ}k ࡱ
}\ ࡱ
j(r ࡱ ࡱ #@ ࡱ
!
A# ࡱ
dAࡱIoࡱF[ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 5bࡱ= ࡱࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ 4 �‫ ((�ة‬#
��Ѩ
#r� ࡱ��?
� �i# � �= �ǰ
] ;�
Z.$<��ճZ, �
#�
R �#mw/��m.
�@
#
\ ��

ϮϞ
#CX # # & � �K3�f
g!# � i$#
����
## �
��
y ƫ�
v � �� �
{ ‫ނ‬yN_vࡱ ࡱ
#
$U
(ࡱ#ࡱ #ࡱ ࡱ+ ࡱ^ZO
1ࡱ
&ࡱ
1Rࡱ ࡱ je ࡱ
Aࡱࡱࡱ dnxࡱࡱ
ࡱ\? ࡱ &k
#t#ࡱ
#ࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ < "s ࡱ [&Lࡱ
z+ࡱ ࡱ N# ࡱ
## sQ
ࡱ `ࡱ ^ࡱ ࡱ Bࡱ ࡱ ࡱ9 ࡱ $ࡱ ࡱ
'/fIP ࡱ ࡱ
# vࡱ ࡱ
ࡱWU# �\#D ʌU�B tJ
�#�|�
Z
R Z^ # ࡱB&ࡱ
P ࡱ"ࡱ8ࡱ ࡱ;
ttࡱࡱ#ࡱࡱ#ࡱc#
K,6
ࡱ1ࡱ! ࡱ#ࡱࡱࡱz“ ࡱ%ࡱ#ࡱ$ࡱ#ࡱ# Nࡱ

ࡱ#0~ ࡱ ࡱ K E ࡱ ࡱ

# �Ҷ M<L#y^/# � _.h#= � �� ## �8Ӎ #1 :��
#
r �
/Sjp#��
���ࡱ L: ��_[�#/ ��V� : � 횟�?
Sࡱ9 ࡱ
#\ ࡱ
#̀: # ࡱ ࡱ ࡱG#yࡱࡱ Q
.#
Aࡱae~\
ࡱ ࡱࡱ
>ࡱ #ࡱ ‫ܩ‬Sࡱ6ࡱUࡱ
D
tOеSUI #ࡱ ࡱ
j#G1ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱskT ࡱv>pc ࡱ ࡱqࡱ+ࡱ x~07 ࡱ ࡱ Oࡱ.
[ , k t
D##rcC# 5
ࡱ :Aࡱ##A##A##A##Q ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ cࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱE#!=< ࡱ0#~@#i ࡱ ࡱ Aࡱ r} ֲu ࡱ'a#D% ࡱ ࡱ ‫`�׳‬G@Efࡱ%%b; ࡱ ࡱ t
]m #‫ �ݷ‬5 ‫ٲ‬
C22ࡱ
t
#
e\ࡱ ࡱ ࡱ *g
#W
#Nࡱ ࡱP 
# ,ࡱ
ࡱ #ࡱࡱࡱ
- ‫�ݬ‬
>_1ࡱYJ# ࡱ ࡱ q Yf
ࡱ #
*#ࡱ pQࡱ :ࡱ # G
@
jQ
ࡱ# ࡱ ࡱ Z| ࡱ`¡#ࡱ ]
ࡱ ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
‫�� � � � }�ٮ‬ \ #/� n�� zS �#ʥ{
��� x Ƃ
� � � � а �� �

��� h7 � � Q��
z e �# #�C
CZ �� MǞ ɻ � ࡱ ࡱ �
)
0#ࡱFE##\ࡱ ࡱ -
0v ࡱ # ࡱ wࡱ h:Sࡱࡱ ࡱ 0 ࡱ ࡱ ࡱĵ dࡱV{ mࡱࡱ Co
\:ࡱ ࡱ ࡱࡱ#ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ{SX#!
e#ࡱV# ࡱ c## ࡱ ࡱ
#1&ࡱ ࡱ#c`yx
ࡱ ࡱ#
T6ࡱ ‫ڬ‬B7(ࡱ#ࡱ ࡱ ^ࡱࡱࡱ ࡱkࡱ ࡱ
o \ࡱ?Iࡱ
ࡱ&##ࡱࡱ#ࡱ ࡱ
��
r L ������ K ) �
aî�
d Z�m� 3�# # �
�2� [
� i
p ��
b# r��
e
#tͽ�
� �
V ( �
�� ‫܉‬fࡱ) ࡱ
Z
Vk5 � � ࡱ�
��
B#N� �#A39 �.7 �
Z =�
' �
ࡱ ࡱ#hn ࡱ ࡱ E `ࡱ ࡱ p8 ࡱ ࡱࡱn ࡱ# ࡱ y ࡱ $#
:
ࡱ ࡱࡱࡱ
ࡱ/# ȟ ݅ 3 ‫��ܖ‬M+�#���� *& v� � #� s
҂�
�3� �

B ‫؞‬vࡱ[ࡱ ࡱ
_ ࡱ ࡱ ࡱt`
>ࡱH ࡱ| ࡱࡱࡱ
. Wࡱ ࡱ 픧
#c04@ �> �y3 � M=# � � #c#��� -�8
#`
) # #� �? � �� ? ǩ 䪽,6lࡱ
ࡱࡱࡱ ^
H#t oࡱ Dc ࡱ ࡱ
ࡱfwu ࡱ=d) # ࡱ"#R## ࡱ ࡱ ~ Rࡱ#ࡱp#ࡱࡱ
76 � � #En\ �"[;q K �
^ � �##� z� ��# #� # 1ϥ

##ࡱ#ࡱ ࡱ
#� � � 3 � �#B�I� %�YjyW ��
0� #T#
�k
ʪ$� #
� � 6#�=��#P -�J
�G
(�# ��Б
H �#
� �
" ‫|ݕ‬
ࡱE ࡱ#ࡱ ࡱ v ࡱ#ࡱ $#ࡱ(ࡱ#ࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
#ࡱ_ࡱ#: ࡱ
a'l# ࡱ ࡱ ࡱK ##"
ࡱc# ࡱ8ࡱ##ࡱ,
1$ࡱ
9 ##
ࡱࡱ ࡱ#�ؕ��
>Zࡱsࡱ ࡱ ࡱ@ࡱ
r ࡱ ࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ
#ࡱ
##ࡱ#ࡱ ࡱ
#ࡱ(ࡱ ࡱR
LttW) # Yࡱ ;
q

,# :ࡱ ࡱ ZࡱS ࡱ
ࡱ ࡱV ࡱ
#=@ࡱ Lࡱ ࡱ,aࡱ ࡱk ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ~ ࡱ
� �0 �C� �#ώo��
m # R< d#�
# ��#&#V�
#�� O

RP 6#_��
'
# } ՚# �
�L � � #���
# cGb4 �ӂ��$� # ѽ]#�#� ;� e� 虆ؒ11{ࡱ ࡱ ࡱ
k #ࡱ #
aࡱ qࡱ ђࡱ
‫��ܙ‬# �S � � �Q #z/ϵ
4n-�
(BGࡱXࡱ N ࡱ ࡱ#ࡱ# ࡱ ࡱr(ࡱÞ cࡱࡱࡱ /# ࡱ#I
#}\
tࡱ;ࡱ
&#C%ࡱs
ࡱBࡱ#
ࡱࡱ ࡱj
ࡱ ࡱ ߮ ��_Wࡱ ࡱ
[o ࡱ
ࡱ\ ࡱ
+1
ࡱN ࡱ
;ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
1ecࡱࡱࡱc ^
##
oe
ࡱ##&
ࡱ#&eࡱࡱ=
ࡱ[
ࡱXqࡱࡱ #AA
##A##A
#ࡱ # D ࡱD
B|' ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱlࡱ;ࡱ#
E 8ࡱ5;ࡱ ࡱ
V>ࡱ[ࡱ }ࡱ ࡱ#TࡱЧࡱ qࡱ ࡱ#O/

E|ࡱf#|R#ࡱ,"ࡱࡱࡱ ࡱ 䐖
�# � � � #
= � #��
P #zJ
2 �h��
#: # A�� ˲ ^
� �
�ؓ#U����
f k�Ɏ���� �c� ‫[���ݻ‬
ࡱ/` � xX �Q
�$& �
< � @�
h #� # �_#
8�P ȋ
w# #� *� #�� ={�� �
H K#��^ � �
## P
O {
-]#ࡱ~> ࡱ w& ࡱ
!# # ࡱ
ࡱ ࡱ##ࡱ-
]q ࡱ
~ / "ࡱ 6ࡱ ࡱ xࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ+ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ‫;ح‬#Oࡱpࡱ ࡱ
+
6òEΟ# @p
ࡱ ࡱ ࡱ n #ࡱ 1~+��#‫|ࡱ ࡱޥ‬
�ٗ����� \ࡱ###^p ࡱ ࡱ ࡱ K ࡱ> #
u
ࡱu
R#^ࡱ < ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ #ࡱ �� ���Zࡱ@=k# ࡱoi# ࡱ ࡱ
# #ࡱ/
c̀ࡱBࡱ ࡱ
ࡱ] ࡱ ࡱ
# ࡱ,
#

##m#D#i
ࡱ Z
qࡱ Qࡱl
#npࡱ ࡱu #`ࡱQ ࡱ* ࡱ ࡱ
/qࡱWEt# ࡱrce|`; ࡱ# ‫ޱ‬Ieࡱ ࡱ ࡱ (#'
U
ࡱ ࡱ ;ࡱ ࡱ # A
#

####A##A##A#
#ࡱ ࡱ
D ࡱ ࡱ Keࡱ#
U ࡱ 퀓ࡱ
Sࡱ ࡱ## ࡱ#ࡱ# ࡱ ࡱV#ࡱz-O Fࡱࡱ ࡱ{Aq 6
ࡱ* Bࡱkࡱ#ࡱy #Mࡱ8 ࡱ ࡱࡱࡱࡱ4 ࡱHࡱ ࡱ �֘ ����
>ࡱ{ࡱ ࡱ
>
0!
<##ࡱ ࡱ #Dse ࡱ#ࡱࡱࡱ L ࡱ #ࡱ@ W ࡱ{ࡱࡱ#
xࡱ ?
`

,#
xࡱ
Z 8ࡱࡱ P ࡱoࡱࡱ-N p# ࡱ#ࡱ cࡱࡱUm ࡱ ࡱࡱ ࡱ x# ࡱ ࡱ
ߺy#ࡱ=w. ࡱ} ࡱ W 8 Êࡱ #ࡱ

G ##_ࡱ ࡱ w ࡱ
ࡱU ࡱ ࡱ ࡱ!
�{ � �
#
{Ν � � |�/
## 9 ś
1#O ˗`
�-j
��
ࡱ#/ ࡱ
6 ࡱ ࡱ" Zࡱ
Z#ࡱB## E
ࡱΟ_Nࡱ ࡱ ࡱ w ࡱ
ࡱࡱࡱ# &A
ࡱ #
/ࡱ ࡱ Nࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ: ࡱ

ࡱm ࡱ
&ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ 18
#rࡱ
,/ ࡱࡱ_ ࡱq Uࡱ#ࡱ ࡱ ࡱ ᢝ#] �� �
b ����
1{6 < Z� ��� ��
>
c4ࡱIࡱ“2 ࡱ c ࡱ&h

c
T#нࡱI ;
p>ࡱ ࡱ t ࡱ#[ #ࡱ
ࡱb ࡱWࡱb
d-
�, �>] � �
^ �}
g
#
@#L# �
�� E�� #?#jr/N
# �\ b
� #��#ρ< 
n����
Y � -
� <�
YQ H � � � Ӹ "

ࡱ ؆/xࡱ# ֦[# � � �
# � � �� �
b UTo ࡱ ࡱ ��
��3�^ � � �
#�} ን�
ࡱࡱ #ࡱHࡱ
+5a ࡱ ࡱ ࡱ
] ࡱ ࡱ#N>
ࡱmࡱࡱ K ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ;RY ࡱ p
#s
ࡱ 2#
dࡱ ࡱ 8ࡱ
�M#### �aFP 6# Ӕ X[ �Q 8
## D� 00� #�# �
ࡱ ࡱ# ࡱ
x Qࡱ ࡱ ࡱ Zq ࡱ#eࡱ#ࡱc ࡱࡱ
��
#Ω##����
Ӊ
# � / }�#�
##( ��
r #x�2
j#����
8 2 eH " a � �
`B� �f �Ә �
#7ࡱ#sL ࡱ ٢�t# ࡱࡱࡱ#G# ࡱ
SL E #ࡱ
c ࡱ~ ࡱ
Z2ࡱ x-
ࡱ>
#}mࡱ g#{ࡱ1hd ࡱ
ߢE#ؓ�Wࡱ'[/ ࡱ ࡱ P #

m#P ^ࡱ ࡱ ࡱ ࡱp#. vJ
ࡱi#ࡱࡱࡱ ࡱ ࡱ#' 0 ࡱ# ࡱࡱ > (ࡱ ࡱࡱ ܽ� Wࡱgࡱ
r##}# ࡱ
#
ࡱ ࡱ#m ࡱ
W# n
ࡱ [ࡱ=#ࡱ|ࡱ
lࡱ#ࡱ ࡱ Xࡱ L ࡱ tࡱ ࡱ ࡱ !+
#thࡱy#^1ࡱ
&6888
ࡱ{
ࡱࡱ ࡱ # 7
^## ࡱ } h ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ
‫ݻ‬mࡱ#; ࡱ "# ࡱ
## m

#YLǾ## a_ࡱ8z ࡱ ࡱ#Da 5
ࡱ# ࡱ ࡱ# o ࡱ ࡱ
茘" �K � �� # ��# 1MCR�
"{ ��##z{ ###��
\ �[ z
#7�# ��
H/�m
R �(

W� ��
f� ʀ
#� Ӊ
‫�ڝ‬L&{ࡱ{qi ࡱ#] ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ Ey ࡱ 8�8 ‫ז‬+aࡱ ࡱ ࡱ ࡱ $ ࡱ ‫�ܧ‬qRt�n=H�Ӛ
� �0# [�#O ˏ2 #� o�Sy�X a#�( _ �� � � � | � # ‫ܯ‬cࡱ ࡱS# ࡱ|
7}bࡱEࡱ ࡱ ࡱ ࡱD #Aࡱ
KJ8ࡱࡱ ]{#ࡱP ࡱ ࡱ % ࡱ ࡱ ‫ٯ‬G0#O`ࡱ ࡱ ࡱqÑ ࡱ Wࡱ- #

*ࡱ ࡱ ࡱ # Qࡱ Oࡱ ܳ# �Ln ʥ � i# �� 7#^�� �� " ^� m�D
� �X8�, � ! ‫�ٲ‬$dfࡱ �
� Eࡱ ࡱ
# ࡱ ࡱ ࡱLࡱ
h
ࡱ ࡱࡱ~ ࡱ ࡱ r
uࡱ ࡱ ࡱ ࡱ / ࡱ *ࡱ# ࡱࡱP ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱ ࡱe ࡱ ࡱ 3ࡱ ࡱ
ࡱ ࡱ;gn ࡱ 3& ࡱ # ࡱp/ࡱ #Z#ࡱ<ࡱࡱ ࡱ #X ࡱ=M ࡱ # ࡱࡱ ࡱ
U\ࡱ ࡱ $ࡱ #A #ࡱ#A##A##A## N$ࡱ
+ࡱ ࡱ ]c ࡱ &r ࡱ ࡱ#[ ࡱ ࡱ ࡱU ࡱ ࡱ k ࡱ M ࡱࡱ
ࡱ^ ࡱ ࡱ ࡱ Nm#ࡱ ࡱ#,Kࡱ ࡱ#jmࡱe ࡱࡱ
#ࡱTࡱࡱ ࡱ0Czࡱ ࡱ ࡱ phࡱ ࡱࡱj hࡱ ࡱ }ࡱW tࡱ ##
rρࡱ <ࡱo.ࡱࡱ Ěࡱ¹ g ࡱࡱOࡱ, ࡱ ࡱ 㥏
ѻ�u##F�:��è�#Z�#��_#7V�#��WlK*�#}�(����‫ܥ‬#bࡱ7ࡱ ࡱ ࡱ.ࡱ #5
Z##n#qࡱ

ࡱ-
Gp ࡱ P M #YYT
ࡱ #
O
!ࡱ- D#ࡱ
# L̀ ࡱ
vl ࡱ -ࡱ
ࡱvࡱ
8ࡱࡱ �݇# ࡱ#ࡱ Wࡱ y
ࡱ#
ࡱ ࡱ ࡱ8 # ࡱ
2ࡱRࡱ ( ࡱJ @
/O

�E( � � #4 G� � � � _� &�# � � * � \� ՝ u
�A/8 �q#� Ɗ �ph �T���
#Wj A
#.
#H �P �
A##A##A## #� l � � ��
#
1O8ࡱࡱzࡱ Rt ࡱࡱ ࡱ IRqࡱ ࡱ ‫����ޕ‬Aࡱ ࡱ ࡱ ࡱ [V>0
#ࡱ ࡱ< #vࡱ ࡱ 9 ࡱ
_
ࡱ ࡱw ࡱ O ࡱ 3ࡱ D ࡱ#xࡱࡱ ࡱ Y@#
Zvp
#ࡱW# ࡱ3 ࡱࡱ ࡱ ‫�ݸ‬#lࡱ ࡱ tqKX ࡱ
#ࡱ 4 jyࡱ
ࡱࡱࡱ# yk

F oࡱ ࡱ ] ࡱ
#{
f`ࡱ ࡱD @Haࡱࡱ= ࡱࡱ 侒
#*ࡱ ࡱ ࡱ ]
e# ࡱ ࡱV&nࡱ ࡱ . ࡱZࡱz ࡱࡱJ ࡱ
ࡱv" ࡱ
%R#ࡱ"F##) ࡱ ࡱ A ࡱ o# ࡱ ࡱer OV
Q]iࡱ ࡱ-# ࡱ
ࡱ## ࡱ '# ࡱ #ࡱࡱࡱ- ࡱ
ࡱa ࡱV#< ࡱ ࡱ ࡱ N, iL6ࡱt
ࡱ ࡱ#ࡱ> ࡱ9 ࡱ 6 ࡱ �
�ۢ#=ࡱ~ࡱ ࡱ # vࡱ ࡱ :
Mࡱ
j#ࡱ ࡱ ࡱ
ࡱ8# ࡱ É#P ## ࡱ 8 ࡱ # ࡱ ࡱA "6ࡱeP
]
\r
N
#
qࡱ>pP

ࡱ|@�ࡱ
#S #s
scࡱ g|ࡱƝ�#ࡱ5 �
##-#
ࡱ ࡱ#ࡱIࡱࡱ ࡱ ��
#IBDG+q ࡱ `��ࡱ #b�#]
2 ࡱ7�4#7x]ࡱ���
l# ��
ࡱ= ##(
ࡱࡱ ࡱP �ࡱ:
z0ࡱ�
!Vࡱࡱ�t ࡱ#� #ࡱ[� #�ࡱ #��W�#��m�#
‫��ݏ‬eࡱXࡱ##ࡱaࡱࡱaࡱEࡱ+ࡱTࡱ#

�r�#P \�0l�Zx�j#�#�Ӡ#Z;9 ��qf


�� �D�c��##kP �!#� ��##�ʲb��#w����~G�A#l���#Eo�2���#/##�L���>
��#��#j}("I�ՙ ࡱ#ࡱcdࡱX<eࡱ#X^[ 3ࡱࡱar<?ࡱࡱhBࡱࡱVࡱ
#� #� #� #��g$'��d���K%|��A��C��#&�!??��һ ֛�O 1#‫`ࡱࡱܙ‬#ࡱ>+ࡱ;ࡱࡱࡱ 믿
vࡱࡱࡱb[Zࡱ ㈦ ‫ݻ‬6 ?
7ࡱ#ࡱ>) ࡱ+?ࡱ‫;ە‬Zࡱ/_璿� � � � �!
�‫�ۻ‬dbHF#ࡱW&#ࡱࡱ$ࡱࡱࡱ# 璿�
ࡱBࡱࡱࡱ#ࡱࡱ*Uࡱࡱ/Ocࡱࡱ_WࡱQ#F##ࡱ#ࡱ$ࡱeࡱࡱࡱࡱEࡱࡱ7qࡱࡱCࡱ[ࡱxࡱ#nmࡱ#;ࡱ}cࡱg 0# ߈ ࡱKqࡱࡱࡱn/ࡱࡱ XࡱࡱࡱV
ࡱR#ࡱ#ࡱHࡱ#cࡱ"ࡱVࡱࡱࡱࡱpࡱ*.Z 픟 iq#�z�����#L#A##A##A##A##�wH-&��Z��[��a�-�*=�O4�H
ࡱࡱmgࡱ*Uࡱ��##ࡱࡱࡱ'#ࡱRࡱ'ࡱࡱ^#zWࡱ*ࡱX#ࡱJࡱ4#2ࡱ#@ࡱࡱ‫�ܝ‬BG#ࡱ) ࡱࡱpࡱࡱE#?f###ࡱ##oࡱ#ࡱࡱࡱࡱF
ࡱࡱcࡱjLࡱ#A#ࡱࡱࡱࡱ|ࡱࡱ) 8}ࡱ3ࡱࡱ,qࡱMࡱࡱ#ࡱpࡱ#ࡱࡱࡱ>ࡱ‫���ھ‬##m#й#Oࡱjࡱࡱࡱ

ࡱࡱࡱYJࡱࡱࡱzIࡱࡱࡱ#+#C#qࡱtࡱ{[ўࡱ##qࡱࡱࡱEࡱࡱࡱࡱwࡱEoF2ࡱ&4ࡱࡱ:ࡱ"#A##A##A##A#ࡱࡱ!##]&ࡱMࡱ^"ࡱࡱࡱࡱk#ࡱ!
ࡱ6ࡱρࡱM*Ô#6ࡱgsࡱw`��j

p�����
D#��# r
(' �
Ԯ]�
��
�B�ϕ ##�B��
<� c�A�#�~� $�##AX�#~?ࡱ#�.�#� {YV 渢 O#ࡱ03#pࡱ#ࡱࡱzAࡱࡱࡱ~ࡱࡱࡱࡱS#ࡱࡱ
‫~ٷ‬#�#C��p�^#[�BI`�Ҏ^r6�S#��H 8 ‫ࡱރ‬tࡱࡱ‫\�ء‬.?ࡱ#Uࡱࡱ‫ޝ‬Vࡱmōࡱࡱࡱuࡱ#ࡱ##ࡱࡱࡱj\ࡱ|W#ࡱࡱ #ࡱ #ࡱ #ࡱ #ࡱ
ࡱ#Iࡱࡱࡱࡱ]ࡱ
ࡱ#ࡱ#
ࡱyࡱࡱ}Fࡱࡱࡱࡱ#Cࡱ>ࡱࡱynࡱࡱ#ࡱiࡱ^"ࡱ:#ࡱࡱQajࡱ
ࡱBjࡱ#ࡱࡱuࡱv/ࡱe#ࡱࡱࡱ>ࡱW,
ࡱWࡱy#ࡱࡱࡱࡱࡱ#Q;#ࡱk#^ࡱ
ࡱDࡱ#Tࡱࡱv㎼1{ࡱ3Wࡱ‫ލ‬U ࡱࡱࡱ��-n;ࡱߐ��#ࡱࡱ##V_ࡱ##
ࡱ#
'O##� ��ȍ#�Y\s;‫�ݲ‬rࡱࡱࡱ#[ࡱfࡱࡱࡱࡱP ‫���ڪ‬#ࡱࡱ,ࡱࡱࡱࡱࡱࡱmc#9 ࡱࡱࡱ?ࡱn]cࡱbE;#ࡱaࡱ#ࡱࡱ~^#
ࡱ�#��D��g;#*�ҟ�!�j:��#e1l�9 xL #��x�#Q2#�3-jV#�B##*#�*�CZN#�_%�e{u#�q��?
�R��/�[�7(���##X0�#Y1�Ҕ�ւJ��Ν�#) �� #� #� #� #� \E*�蛋�

�8�7Z�kӅ�%P H_##P }d\�I����k ࡱࡱ`ࡱࡱ#ࡱD8!ࡱ0


ࡱࡱ3#ࡱ#ؔ5Nࡱsy2wB?8ࡱ#ࡱࡱ#ZXsࡱ$\ࡱ윀 � � � hqࡱeࡱ\ࡱࡱ0(ࡱࡱࡱࡱ7ࡱZࡱࡱࡱ|
ࡱࡱࡱࡱࡱWfࡱࡱq#ࡱࡱrࡱ8ࡱࡱ#ࡱࡱ/KYk ‫ہ‬Nࡱ2*urࡱ.E&ࡱࡱࡱࡱ~#ࡱ ࡱࡱ_ࡱࡱm-
Nv[;ࡱ;ࡱ#ࡱ#ࡱm݁wࡱVeAeࡱࡱࡱu@##Q^ࡱࡱࡱ) ࡱ#ࡱࡱࡱSD#ࡱSࡱ_ࡱࡱ#ࡱ#ࡱFmࡱࡱ=ࡱࡱ
#ࡱ?ࡱ}ࡱ#ࡱࡱ;ࡱsࡱࡱGࡱ{zࡱࡱ>ࡱࡱ/ࡱࡱ#ࡱNࡱࡱ#.Iࡱࡱ#
�v�F��� L��ɆM%�(% %#�`#i�� E�"Hb�P �N��#�#�#�;�
ࡱࡱ
bࡱCJࡱS@8@ࡱ
J(z*H�Kࡱ�A����� M�e�������Lv�;�wf�}~��<��S�=�����(�7O_�ū�W|}>��G;��"#el�B���
ࡱࡱࡱࡱ]#mF"iࡱࡱ]ࡱAxࡱ##ࡱ=ࡱࡱ#ࡱࡱu5ࡱ5 ࡱ;ࡱࡱ <ࡱࡱx0jࡱࡱrࡱࡱzࡱࡱࡱࡱࡱeࡱ,
‫���ۄ‬n###########�#���\;�ʣ�h��N#g�U�����DNBzBB#�9 sf�I�>�V��#G(�Y#�1\#��#O�D##����δ
��EՎbvf?�H���5`Rx���N�>�NU� ࡱQ ��D4��!��5u�#-##>�(ꏲ gࡱࡱࡱiࡱࡱ?
ࡱࡱࡱQࡱ#ࡱࡱࡱsDcWࡱࡱ##^2ࡱࡱࡱ#ࡱvࡱFࡱ#ࡱ#KWE ###
�#a�{~�0��W�~���^�Txi*}�����V=�,��#���=��G��#��@T�7�;�ϚH�]#��#*G��<web�P <el�.��#�
�ٗ#ࡱ<?]ࡱ#ࡱ.ࡱ5,,ࡱ#ࡱ{ࡱࡱࡱࡱ~ࡱ#/ࡱ%ࡱxࡱdvvv3.ࡱ$#s#n'##########
ࡱpࡱࡱB"/Q�
##��#ԭ�
{ R~�(�

��
��
�� � �#�
###t#w$\ �� z�� ##�e� mώ�U� ^�cg'�V_� J{&�#Epv� E+h�) �i#�njT� G#S�
ࡱ#ࡱ{ࡱ{#ࡱ(?/Qaࡱ ࡱࡱ##ࡱࡱࡱK3gࡱR{xࡱp#ࡱ#/L ㄉ sࡱr####QH###ࡱࡱ"ࡱ<aj/ࡱGࡱ

S�0��$���##g��G#:3M�B��F�D�*�*����#9 ����_��{��ҷ��e�#Ɗ���
ࡱ,ࡱࡱmࡱ6ࡱࡱ#bEࡱGࡱ@ࡱ2<ࡱb ߎ�mBࡱࡱDiiࡱࡱSࡱࡱ#ࡱ#ࡱ`#nsࡱࡱkࡱ(ࡱ+########### ࡱࡱ^ࡱ^ࡱ]#.ࡱb
㈤'jࡱh^_ࡱ5ࡱࡱࡱ?'ࡱࡱࡱࡱyࡱࡱࡱࡱIࡱࡱࡱXࡱWࡱN 烶#ࡱࡱs-
K�"gA���h��i�@#�p�9 �+��Ȓl�N�+�l�ACS����l���4�r�`#[j@#�#����}
{ࡱ Rࡱࡱࡱ##_xC#ࡱࡱ#&NEࡱ0#!###Ua#ࡱ#ࡱ9 ࡱࡱ) Rfࡱ@ࡱࡱࡱRsࡱgqzƒ#) #ࡱcࡱࡱ?
��p�`o���v~Ư��f���ཷ byࡱࡱpࡱw5uࡱࡱࡱ`#ࡱm##ࡱ‫ٶ‬i� 59 �Ns6n�i�� ��#) .��?o�B���¥�x#��?�#k
‫�ٲ‬Fࡱb##########@0ࡱtࡱR#ࡱࡱࡱࡱࡱ^ࡱ(ࡱX{#ࡱࡱ61ࡱ(.ࡱfI^^n#36ࡱpࡱࡱࡱ6dࡱࡱࡱࡱ{i8���6‫ࡱࡱ׀‬H#ࡱ8ࡱ9 #
ࡱ#ࡱࡱtࡱ

Ѿ��j�#:���r��Uk\;�
�ٙ?�Y�����A}z5���~��-?�>s�;D�dm�Ł#^�'-^��]�#�#vYY#g;X(��#�ԅ##
ࡱaࡱ#ࡱ
���&%]�#�O;#�-|c#���#�ƃ ‫�ע‬##tࡱࡱ##ࡱk?ࡱO[ࡱࡱࡱ-[?ࡱ#ࡱM0ࡱi#ࡱࡱbࡱ#ࡱ"|
�) 9 ��}IA��S"�N#c1Y@�{8G���n�h�n&�;C��{ḣ��Ԛ2�j_a��#�i�##�5Һ##########�`�o"z�&M�<q��~
ࡱࡱ#ࡱࡱYs1ࡱࡱ#ࡱ#Uࡱ%Yࡱ}vAࡱc8//ࡱO&ࡱCIRDࡱmFࡱࡱࡱ##KࡱT ߒ��=…
7��4 �5�##�с#�t�BN���##��R]���hI�B���n#�#pt�DO<uUP ��#�걲 � #zDࡱࡱ}?
y�4�Q}#:�#L�_�X�#^�J�z�#�h##��#_��I�/��K���#8^ 鲎 g�u 3��7ʰ#o#�#���$f��璿�
� s##��OK^��bs�) /�C��9 -�_G��#�����Ս�璿� d+�*�s2#���c#��c#�##ʀ�ѻ�-�
��
�~ q V ��W ���#N#3#�iC.'���r�ff sZ �5f��###########��_DtN����k8ࡱ&
ࡱ#ࡱRࡱ
1ࡱLD$MZࡱࡱࡱࡱv#ࡱࡱ‫�ۍހ‬
#Зf7�##n
��#O�#G*Ս%�y>��Я���D-��07�\r��n�F��]&k�#A�x�}�ࡱ S˖-(�a#�#ࡱ #��_�����?
�F��#�#��#���#IO��##!ȗ�$�;1S�^Re/�\!N�_�#�5�N��q#���#~<H###�}{�ŋ��u��5�i�;
(6ࡱ`X#ࡱࡱX@ࡱ퉪 6 �
���
| �P �# �lg�h #���`�0]kB�`�`#�

oࡱr:ࡱࡱA#dࡱࡱw'ࡱ;ࡱࡱa]:vࡱ@x{#n=########## P ࡱࡱࡱࡱ#jࡱࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱlࡱBࡱ#364ࡱࡱ#^|R#ࡱࡱࡱ_

�R�CT�հ������薛� � '?W,r/^ࡱࡱhࡱJࡱ5#ࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱ>ࡱHࡱTࡱ%H?
## P �g�`_�$#��#&M�0U~��:y��l�@�}|k�}t�=oW�,��o��(��#�@�z�|��:#s�p��#�Փ&�?Ä}�$�P
s#'����#l���'7~����|ϞV];uz� ‫�ݻ‬Õ
###########�0_n�ә7n|�;r�-#ӗӘo.���8�>2 ‫ݱ‬#ࡱࡱf+ࡱࡱࡱࡱfld) ࡱࡱ#ࡱࡱ&ࡱ_ࡱࡱࡱࡱࡱ#ࡱg#ࡱ}6dࡱ2ࡱߦ
##7v�.��5�yұ�i&n ####ࡱࡱzࡱ
ࡱࡱ##:ࡱoࡱqOࡱj#:Srࡱࡱ_#ࡱ#ࡱࡱࡱࡱR@wࡱ#ࡱ#4#ࡱࡱࡱࡱ#`.ࡱ0#cod#ࡱ;ULࡱࡱ.ࡱmw#;yࡱY##7############ࡱΩ#O
�:�h���#4#M�#.�mw���ƿ^�"�n��ǩ) M�Μ�4\��##�#k�s��R�}\���#}k#*�U�^ý�h�ZZ�<M��#H��&�
#��l��J|�6�2###�H#Trr?
�l���K6S˖�k�#}�[��m�iy��#`��a#�'���6��#��w~σWY,w�S��/�I) /��8���?
ࡱࡱࡱuࡱ#W) ###########D|&ࡱs:sNࡱvyࡱ6#ࡱࡱ@ࡱࡱࡱ+|�ٜ�� Ҍ, � qo � fYv � fM � GL � � Q � � v
hC�ӆ�j�#_]#F#�3�g�n��+�J�j��^�w�Y��'q;#�78D�#G
ࡱ##ࡱࡱLࡱࡱ#?ࡱࡱࡱࡱvWࡱࡱWmࡱzTVhࡱࡱ>ࡱࡱö#‫ۏ‬//[ࡱxy#ࡱࡱࡱb#ࡱࡱ=ࡱFࡱ##ࡱ6ࡱ`#.4cࡱRࡱ#ࡱࡱsࡱ#yࡱ*gࡱzjࡱࡱ1ࡱࡱ
‫�۽‬V ۶ m��K#############>#�9 �c�&M_Ժ##^8*��q�S�#b���ʄ�‫�ڙ‬q���&��r#6�j�w((�k�ω+���#�j8�
(��inal�H###w�##��p���}z�kWrQ####@���ht~vs�9 ?����v�#�#�O,����m�7���##�,��� 堥
� 2ࡱn#ࡱeࡱࡱ8ࡱ6#eࡱnࡱ[ࡱࡱ9 #Tࡱ=Jࡱࡱࡱ,ࡱ#ࡱࡱ/^ࡱࡱ#ࡱ##########ࡱ@ࡱꋍ � iࡱfࡱ7ࡱ|
��`��8#���������#Vr#r�KU�V��w���l��M��#�#IϾ�Rվ�r�

�}zt�^-#Rr4Q#{���#�/k6v�sd�D##�#ԧ��Nі�;|u�f�V### ��0-�ņX8�ӫ1��‫۔‬
�nitZࡱࡱRࡱ}ࡱAࡱ\ࡱжCgiࡱMࡱࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱZ\RࡱĢBzn`gࡱ#=ࡱfࡱl#f
6ࡱgfࡱ]yࡱࡱࡱࡱࡱࡱ%-ࡱࡱ8wࡱ#ࡱ‫ٻ‬#ࡱࡱࡱe
############ࡱEtࡱࡱࡱࡱࡱ4��$ � ‫ؠ‬#ࡱUVUࡱࡱࡱ%ࡱnࡱ璿�
� Et��Tzr�#�"�#�.r��#U5�k2�Z�F�ˮT��Ru�k�#5:�x9 v��%�_& 'ࡱࡱࡱ7wࡱ}{ࡱࡱ‫�ٳ‬xࡱ#Fࡱࡱ#Dࡱ####tࡱgࡱ

��zFx���Ǎ�#6lHIࡱ�[�~A-�ࡱY�ʢ�#�TL%G���\��Ӝ RZ��Kն�3l#� F�#s!


ࡱ;#Xࡱ#ࡱj*ࡱࡱࡱ6ࡱ/LࡱL؇2ࡱ>4ࡱ
ࡱࡱࡱm5ࡱvࡱࡱࡱgࡱwࡱࡱࡱ
############CEt�Ʈ]���_�ULA�#c�# ‫��م‬Rࡱࡱࡱw5cࡱ
�}�48�9 :��{d8;q�#hC��;SƖ/49 �yٗyࡱࡱࡱࡱࡱ@\ࡱ#qࡱࡱࡱࡱNjnࡱࡱ
���#w����#�_�p����w�S^��(�#~<Hࡱ����#��###� !]�#+�,#?���P �[:T|###K7����;?
$*ࡱࡱࡱ}ࡱRࡱ#uࡱࡱg""ࡱ<ࡱn¹ࡱࡱࡱࡱL#ࡱ<ࡱ0[ࡱ2i75" s#ࡱV,++ࡱ‫}ބ‬hࡱ0#ࡱࡱ7#‫א‬Ͼ\
(#88y��
\� 8 �
#� #H # #]# #T # ####

T �
�{ # # 1
D >��

$ : Ц�


F# Ӹ �
z x ��
# �
$ �
Ԯ## �
` #b
# �
| �
,
0 # 6 Y / Q Ŕ
‫�ؾ‬hcDgZu�X+^+����'�R��=�&;Y�~oX#Wu�w�҉#6l@���V��#p�#####�&�! ‫ࡱ=�ۅ‬,ࡱࡱ/U
Xࡱ -���[C��RV#�k��\�W7��'�M�2��##�_6) �D���(�;�u�Ү�oH�;"��`�X�Rw#-
^ࡱࡱRnࡱࡱCࡱh\ࡱ##########ࡱࡱ#ࡱbNࡱ~ࡱࡱࡱ~ࡱࡱK ࡱCࡱEࡱࡱ'###v#ࡱ2ࡱࡱ$ࡱࡱ
ࡱ��Jԝ#�L_��J{&�##�9 �J+��\V֡##Sdࡱ'>oࡱ;ࡱ‫ܮ‬t#ࡱdࡱ#ࡱ####Aࡱ#ࡱ#'ࡱN#;ࡱ|'k
ࡱ) ࡱ
J��n�,��m�6R��{h�����M~�E�fH�lGS!��
‫�ٯ‬mࡱ=ࡱJKࡱࡱ##x:g3ࡱsࡱ#ࡱࡱO>ࡱࡱࡱL##########ࡱࡱ1DDwࡱqࡱࡱࡱLkiw-IJsࡱE_ࡱG#ࡱL 璿� �
pࡱࡱࡱ ࡱࡱࡱࡱࡱA

#ࡱ##ࡱࡱYࡱQAJagࡱࡱࡱ#ࡱm#YF1ࡱ|%ࡱ;ࡱ5'OࡱVࡱࡱ#3f2####ࡱ =ࡱ#+Yࡱࡱࡱs~ࡱ‫�ט‬wࡱࡱࡱ\nࡱ#ࡱ# ࡱ#ࡱࡱ&b


‫ۈ‬m�#�y��k�OZ�[�f#oF!��Ӻ�#��A�##&�ࡱA l�s�y�f�Һ�j###########fƐt�k��렳
C��i��y�ML#�c##F�K��Q��p#��(}2|#�n#���˩�{D

onࡱࡱࡱࡱ#ࡱ@q##ࡱ\L?ࡱ#ࡱ]ࡱࡱ:ࡱTࡱjࡱ#ࡱࡱ#ࡱ ࡱ{ࡱ#ࡱ#5:ࡱ_Æࡱ,
{ࡱࡱ{ࡱ*YsࡱЇRpࡱ####Fࡱgࡱ#ࡱ6ࡱOx#) gࡱ#~<(ࡱFࡱEࡱmDࡱo 곣 Qv�v�W{*+�#�� #Y#7�#]*.��/ 璿� ~l#
%ࡱX) ࡱZ$ࡱ#ࡱࡱ8ࡱood#ࡱyࡱ
-^�B�S�B�x�Lԇ8��HFZw#� �m*�\�hdI�h�rZ�6m�lf�#W+##########0+���#�e��R�
ߋi���ҁs:��#u���ɓ��m�4���
##{���T�u���C��� �3�Dn�o"ɣ[}Z����l�����#d�9 ��缾#:c���`�w���y\�###�#��dյ~�?oQ���䭵
ƝDE�7:E�#�C##�����Y�#��K���e49 m#e��#(�_#G]�}#����#y�XH��Lv.֜� ��曘
u#�i��[�kb�h
� kࡱࡱࡱࡱ#ࡱpࡱ###########3ࡱk:wNࡱ##Ws#ࡱࡱࡱࡱ#<ࡱࡱA#‫|��ܥ‬
ࡱࡱࡱࡱxࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱbࡱvXLOyࡱ]ࡱr!\tࡱ#Mࡱࡱࡱbࡱࡱ#+#�֞ �� u˧��{��
�:�w&ʚ��wӪ����r�6#####�#���#9 �n���,�g9

�f�#}��ST_�B,�"l���lM%[�H��b ‫ۋ‬m0ࡱࡱ|ࡱ#l[ࡱࡱ+ࡱlࡱj(#ࡱ#ࡱࡱ###w"ࡱ;##########0+ࡱࡱࡱqq5?
��˵�M��
#B:‫�װ‬eࡱࡱcࡱࡱ/#tg|-
�3�6m�(��5,�#Cw�Q��D5�#&���#Jࡱ�'###�Bor#�jz��3��~�RxR���##:�$��#�y�y) L��$�K
%�ޫ��
##ࡱ#ࡱuࡱlG#.ࡱBࡱࡱࡱ#qࡱ###########3ࡱࡱࡱࡱuࡱࡱࡱrࡱࡱ{1ࡱࡱ##Bࡱ#ࡱࡱaࡱ#ࡱࡱˇࡱ#Н1ZLOࡱ[ࡱDࡱCHwEtࡱࡱ:
7�#��Y�g�ȹŋd;���i ####`$�#P ����,����<�D�u���>���p

�#:�<�#?��,!*#қ��##^*
�k#�#pZw#0{�u 8�#############�B##�#}6�� ~ࡱ&ࡱࡱ+bJ+#ࡱࡱY#Lrj~/LQࡱࡱ#ࡱࡱࡱ$[ࡱ5v^ࡱ-
ࡱ,ࡱ["ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ@8ࡱࡱeࡱࡱࡱKOOࡱ.wvࡱP cpࡱ####%ࡱ
ࡱࡱࡱࡱ###ࡱࡱࡱࡱࡱ]>ࡱM/Z#!
K��J#�/�Y�½��#c�m�&#�+�Xlk�IH#�(�s}X��9 �u�RP H�###########� ^��k�v��O��ӸW 孼

ࡱhࡱTࡱࡱ,|D&#Нq#ࡱ#ࡱb4ࡱࡱ}ࡱࡱࡱgࡱ\I+ࡱ#ࡱvࡱࡱ#}#$z#ࡱࡱࡱࡱࡱ_ࡱࡱ#b#WࡱࡱIࡱࡱ####Bࡱ'ࡱࡱtࡱࡱQࡱࡱ*#~fGࡱDࡱ
8��6�Z�|cD<=�h���n+Լ�3#�4-/�L�3lk~o���l�#��3���ӑֲKA ࡱࡱࡱe

##########� f#�b�L#^���i��q�rD##�#���X±##^��z2�#�q�*1b�]s9 �##��:]1��e��VS����#

o%{vN��#�##�d��####�ϐ��������#�~,���|G?ôV��ࡱ#S_u���m#�dV#�H#�~�k\F���(��4#�
‫���ܝ‬+#
g g #ࡱࡱࡱࡱࡱࡱ############ࡱ#="ࡱgࡱ
#I#

ࡱt ٩7O_q�=b�#�#�e!�X@w�# t��M��q�p�KwB��u�x���4Q�A�gW�Ɲs�wť###
ࡱ#JࡱMࡱࡱ#Tࡱࡱ="ExࡱࡱࡱࡱN#ࡱࡱ#mࡱࡱࡱࡱࡱ^k=nࡱng#ࡱ]ࡱࡱ
I#l�,3�d����#���:�#�3�G���ࡱ�q�###########�ID �"F#�5kN#�#�C#�"��d�3�
�$#�s���@:�����Ƶ�xg'��I���o�u�s{���:4�#��?
*Zd��YJҸ��4�###B#�Y(K����##R��(�Y#6Z�~��s�hc�>TE��Ω��&��vW�69 =�\f`
wࡱUࡱࡱࡱ##ࡱ ࡱV
‫��ښ‬EV##'###########qࡱFࡱࡱQࡱSࡱv֔Vࡱ#ࡱ(ࡱ#fࡱBࡱX,ࡱࡱࡱ¦#ࡱ#ࡱ™ࡱP *MN#ࡱࡱz#) ࡱࡱFࡱࡱࡱࡱࡱA#ࡱࡱࡱ;ࡱ#ࡱAࡱ
WЛ��Ӱw���P T#��M�2�) w�#�#�e##0��D4##(�g"�F?/g�U+W��g*�@�|
�R#}ͻ��-/��&r�:g�#�#:��#7#н�9 ��f ‫ۍ‬mࡱࡱ##`<ۤ&ࡱC<#CࡱF_ࡱࡱ#]ࡱࡱeࡱࡱ#cࡱFࡱU
########### j#]r���##v]v�J#�ߝhࡱ16 ##[VZZjࡱv8#ࡱࡱࡱ\#K9 4'ࡱࡱࡱ<r#-z8ࡱࡱpࡱ#ࡱJࡱࡱ#ࡱࡱV:ࡱࡱ\
‫ڦ‬#ࡱ#зࡱwc#{ࡱ#{jࡱ:1ࡱkࡱࡱࡱ_ࡱkާI#ࡱ wvࡱCࡱpࡱ##ࡱࡱࡱC#ࡱ1 ��‫ࡱ @ױ‬EzFzeࡱࡱYࡱWࡱࡱTࡱ(jࡱࡱ#b#ࡱࡱi4|
B��� l{l#� ,� "Ja� gna���� l�� pζZF� #� vc#n�� |q A H � l � ;v� #� >� z� 9 ##�� ##########��� #��
ࡱࡱࡱࡱI7ࡱࡱࡱj.ࡱDࡱN#ࡱࡱJࡱz 洙 Jࡱ#ࡱࡱࡱ#ࡱ,ࡱ#/?ࡱࡱࡱZࡱࡱ#;
��W�esD�ȒlZ}C���T/1��ek��c#�һ�>-nl##��d�_I7w��{#�䯐 kࡱrUࡱ|ࡱࡱn#1|ࡱࡱ]~ࡱ

####3!ࡱWࡱࡱ;??{# ࡱࡱ[ࡱࡱࡱࡱ?ࡱ#‫ہ‬m���.��#g��,JU�##���y����#�bl��m��9 �E�
���#��l�.�lTࡱ�!����#��w��?#�7D�k�ӥK�:fy#W*#######��#�fL#�2a:.L��"#�`êf!
�y�����r+>���p�P �EǢ7#hy#����mv

����3v��b�M���*N]:�X��6UtTrԏ #�#}٬���]MTࡱࡱࡱ|Jz8Mࡱlwࡱ#ࡱࡱࡱ#ࡱࡱ}zࡱࡱ ࡱ4dࡱ2##h@yࡱTࡱ|


ࡱࡱࡱtoZࡱࡱࡱࡱE#w###ࡱ5ࡱࡱ]ࡱࡱࡱ
o�ə���U�ߣ���%o#ࡱ##ࡱ|BTࡱࡱYࡱࡱ;ࡱ^[#Nࡱࡱࡱࡱ#8 ‫�ڛ‬j*V~|<Xpࡱࡱm&ࡱࡱࡱiࡱ#ࡱC:yࡱsw
hC�˺Ц�#���:¶���T��݈� я mlࡱࡱࡱ#ࡱP ࡱࡱqf#ࡱ?-
ࡱࡱࡱfࡱࡱyࡱࡱࡱ#oࡱ#ࡱ##C#ࡱiࡱmFSࡱi##ࡱCࡱfeࡱL#\ࡱ3Rࡱ~&\#Yh#ࡱࡱ##ࡱߧD ࡱࡱࡱࡱY/ࡱ#ࡱ#ࡱ
# ࡱࡱࡱ\nࡱࡱࡱ‫�؁‬Jx}��#�#M�R��j�;;�#��G��4�X,�S��#���#EK�F��a#ӻ��E�nH��-
_hJK�ˎ#�P ��Ύ�����u{��ǖ�;��D1}tjc���{��p��#��^��-�~S#��‫܉‬K####ࡱ#ࡱu?
F���^�g������[{ԳD�YH>W���#hˮ#���#[�u�w#��#�D=���s#�##:�#��##;#�Ө�LB�M##[i�#��#1#�#
ࡱ ��W��|��:#G�#����=9 �T�����NK4�:zѭp�##miz#�E�#\ ‫ڪ‬jࡱEࡱࡱYS
‫��ܬ‬O6hࡱ##ࡱࡱࡱࡱࡱ~ࡱࡱ~ࡱࡱ*ࡱrࡱࡱࡱࡱ8Kࡱq#ࡱࡱ
ࡱ#ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ[\#ࡱ?Txqࡱࡱsࡱࡱ#8ࡱࡱ#¾7ࡱsࡱTjࡱࡱu/ࡱnCRpࡱ#&ࡱࡱZ#ࡱ#]}Fࡱg nVࡱࡱࡱĠkࡱ#Uࡱࡱqࡱࡱࡱ:

ࡱ*B#ࡱ#^\5ࡱv#gࡱ,ࡱࡱࡱࡱࡱ3#}#ࡱ; ࡱ4#cࡱ ࡱࡱUࡱ7ࡱࡱujࡱLࡱ^*ࡱࡱ>ࡱࡱ1o#ࡱ7%Hࡱ#.ࡱUࡱࡱߓ~ࡱࡱ


###gTࡱࡱQQQ#

#-ࡱ#ࡱ#N ~Gࡱࡱ"jࡱࡱSࡱ]P ࡱn3 ‫ݟ‬bࡱXࡱ#ࡱDX#й~&yࡱࡱq#;g9 *kĀ6ࡱjࡱ-


�R���=�p��&�ࡱ#o��#�ӏ&���r��� ����=�P ��\jy�=##�ʳş�K[?ࡱ�#���Eo(
‫\��ݵ‬####<#����}��eƎ��v��N#�#D�:v��#7r?sX"��I#�y��8P �>�q�V�w���^��p�����=W�qq

wࡱ#:۩#ࡱ#SbࡱࡱHxࡱ#) Ή#‫ޤ‬3JHo+ࡱࡱ7ࡱࡱ8 3݈‫ڏ‬G�\�z=�y Ⰺ�S�


`u�����R�ϸ��#L�#�#�t�9 #(BlU��##��/�L=.9 4�#횵 � � #%9 eࡱфt#*#ࡱ#ࡱ*ࡱࡱŔ*ࡱࡱ#t
4ࡱH&ࡱࡱe#ࡱࡱHࡱࡱࡱC#ࡱP ࡱ>ࡱࡱpࡱࡱࡱ#nࡱ+Шz#ࡱࡱࡱpsࡱ<.]cࡱ.@#ࡱ$ࡱmࡱࡱ`ࡱࡱMM||ࡱJࡱ=Fࡱ}ࡱ>#
ࡱࡱࡱࡱG#n ‫ژ‬#*ࡱ~
d`#ࡱ##ࡱ#ࡱ"ࡱࡱࡱ]ࡱaࡱࡱࡱTࡱ,ࡱࡱ6ࡱNࡱVࡱUࡱ?#P N#I
ࡱࡱJIࡱ#Kࡱnࡱbࡱࡱࡱ"#>i#ࡱvࡱࡱࡱyࡱ##ࡱ‫ۏ‬#Eࡱ‹T-
��R#�#M#) �Ew���n#&�ࡱ #y�#�#���y�}�({�q####d�4�;Ã�##�8Z���uy��#;�f'�P ��˪�g�`��
5��\‫ࡱڴ‬Zࡱ*#ࡱYࡱO#'� ��<�##�o�p#W��#� �#�<+�##/E��Ҽࡱ\��R���hH#�
zJࡱࡱ#srࡱgࡱࡱDࡱzSܽ�#ࡱ5(g
ࡱo-##CIࡱࡱ~##ࡱࡱࡱO23ࡱ{ࡱ ࡱ>) NBࡱ=#ࡱࡱࡱ4ࡱࡱ#};ࡱࡱv(ࡱo3#_B#^k|
ࡱAaࡱHY#2ࡱࡱࡱࡱ`#ࡱa#ࡱ##ࡱ#5ࡱࡱࡱࡱࡱ8G
m�!�5��ѿ��#�#����S#ilc�n��(���D���Q.��#��~�F�J���_[@/=�>5�ࡱ #=��۲�S#a.#ࡱq####ࡱࡱi
‫�ݏ‬YࡱEࡱcࡱࡱj ‫ ࡱ�ށ‬M� M]FW^
� �K%G��I����W�#�#5�Uf#rǁ#�F��w##�3�,��0��w�Rqq���6KJ�!
x_p8ࡱgHࡱt#ࡱࡱiࡱ(u`ࡱs(ࡱ|#1¿ࡱ9 ࡱgfࡱࡱ#ࡱnfࡱlࡱ25.#ࡱࡱRࡱ #CW# #㽲 i#ࡱ#ࡱvhࡱࡱP ࡱ
ߡ�v2G��@#�"E�#��49 ���0##60l`#*����) [�b����#aW����##�I2�#�3�'�����Sg�=��2��7*�( ��-�j
-Oࡱࡱࡱࡱ4#ࡱࡱࡱ_ࡱpࡱࡱࡱ&ࡱࡱࡱࡱE#ࡱࡱ!]) ࡱࡱ#AqLࡱj 6/�����ߌࡱࡱࡱࡱࡱࡱmࡱhࡱ
ࡱࡱ##ࡱOࡱ#ࡱyࡱࡱࡱࡱ#ࡱK/ࡱ;fࡱࡱsࡱࡱy#ࡱ8ࡱrֺtࡱ{ࡱࡱ?ࡱࡱgD
ࡱ#nࡱ#\ࡱfࡱ?ࡱࡱvy##Xn;ࡱlࡱLWࡱࡱQࡱࡱ) #ࡱUe 湚 B���Ƕ72�R^~�#�xI�ߵ��ࡱX=ࡱࡱࡱ
‫ڵ‬kࡱ^ࡱxࡱࡱNm#ࡱC#vࡱsࡱ^ࡱ?#%ࡱࡱࡱࡱS;ij#ࡱ'H8/##ࡱ۹#pࡱSࡱ#ࡱ#ࡱ}0 5Bࡱ9 j
%;^#mhtࡱudࡱ8.Mࡱࡱ4#ࡱ"ࡱࡱĭP ֽ2(Dࡱ*ࡱs?n 璿� � �0ࡱࡱHࡱࡱ�
�ۡ
ࡱC�ࡱW9 >�3��ʟ#mg#�����e��HQ�#;1�#��#N�^�‫��!؃‬ԗ.) \,�kP �#�
�#�"zDD����"�#�rD�#�(*\S�8Ǹ#�ԧ\K�Q7RO�#�j�MU�t��~ ‫�����������\��ڶ‬
�‫ܓ‬c$ࡱࡱࡱࡱjࡱ
ࡱkp9 {ࡱࡱࡱ#Cࡱࡱࡱ#"zࡱࡱ1ࡱࡱࡱ#"ࡱࡱgķࡱKk_nࡱY@#) ࡱQࡱ3ࡱࡱࡱP ࡱࡱࡱVࡱࡱࡱ6ࡱࡱࡱU"ࡱࡱ1ࡱ&ࡱࡱ#_ࡱCࡱ#}ࡱࡱࡱࡱࡱ>2(ࡱ
ࡱpL#ࡱ _#ࡱࡱ#qࡱ*ࡱࡱࡱ
39 $$q=ࡱࡱ#9 ࡱu8F^ࡱࡱࡱl]8ࡱࡱࡱ:ࡱࡱJࡱ#ࡱ}-_ࡱ#ࡱࡱ$ࡱࡱ8: #Cࡱ`ࡱࡱࡱࡱ
ࡱࡱg#ࡱ#ࡱ#ࡱ2pࡱࡱࡱ#ࡱ_}U_ֹv�Cpr��9 *�(##�#��##H�ˠ K��t#���s�ε>���o�o#e��p���K#���`+:�;^����
ࡱYࡱ,ࡱ#XࡱThࡱࡱ ࡱࡱ`#ࡱࡱ
ࡱ"#ࡱbࡱࡱ#^ࡱ#ࡱ/sࡱ6ࡱࡱ#ࡱࡱcr ࡱࡱࡱZࡱF8mࡱࡱ#ࡱ0ࡱ) Gbࡱࡱ!
V�2у/Rx�/�}�B��V�9 K���#Ә#��#�":##x�###]�3�ࡱ �##�#_l��� x�ࡱ с.�[OѺ�D�/z8�F�#��#w�XUv
ࡱ<&ࡱࡱ ࡱࡱࡱrLU~ࡱ#/Kpࡱp #ࡱ3#횕 aࡱࡱࡱ#3lࡱjq
?ࡱࡱࡱ#ࡱ<ࡱQࡱh/ࡱ8ࡱ$ࡱࡱL#ࡱࡱYࡱqࡱ
ࡱࡱIࡱ‫��ר‬,#�#�+ӏ��6V���_4�<�f�/���h) �hE���#�x2��ƴt��c�CHx��Y�(������1 ��ࡱSࡱ>ࡱTz#e#ࡱy
e#c��>��ȐE!�t#٧����I#ࡱࡱࡱ#ࡱ60##ࡱࡱࡱkȘࡱࡱ~Iࡱࡱ#璿� � � � �>�6G??
+4l��}��"��D���X@�T��ȱ�i�ࡱ7 �) ��\��#":# Ā���9 ᓁ�} ��#W�p�#!]��A�#4ࡱP ' �a �5���#ƪ �

�#M�1�P �;��K�#�6͵�4b�#�>]��‫�܁‬
nࡱࡱࡱ#z ‫ޗ‬t3ࡱ#ࡱࡱࡱqR#eࡱࡱ
�Q�8�ǜ
\ _SgJ�ࡱ& �#��+ ԢI$ �n ��E��{;�#W�#��V��1ࡱ#Α �=>#�#-z�=f�if0 ࡱR{ࡱࡱࡱࡱ9 !
ࡱgࡱFࡱࡱoࡱ`ࡱ#ࡱࡱ-#ࡱ~ࡱࡱࡱࡱࡱࡱࡱxࡱࡱ8ࡱࡱࡱࡱࡱCࡱnࡱࡱE#>ࡱ;l`ࡱࡱ#0JEtࡱ#ࡱdࡱ~ࡱ
ࡱQࡱࡱ#ࡱ:ࡱࡱࡱࡱࡱ452߰ �+ࡱࡱ.7#
‫`ࡱ~�ݛ‬ojࡱࡱ#_4ࡱBࡱࡱࡱXvࡱࡱ#####2@DWࡱࡱ@xࡱࡱࡱࡱࡱࡱ#LࡱtXࡱࡱ{ࡱBࡱࡱ(t#ࡱW#ࡱ`Hࡱs#~#ЙࡱB_ࡱࡱCࡱࡱ#ࡱF#ࡱ?
ࡱࡱ #~ࡱࡱ>=9
ࡱࡱqࡱ8ࡱࡱࡱࡱ}{ࡱLQࡱࡱࡱࡱqࡱࡱrqS9 ࡱ$ࡱ#;!ࡱ9 ࡱࡱ#ࡱࡱ2Zࡱ##ࡱ‫���ױ‬l2g7]ࡱT##ࡱࡱ#ࡱࡱࡱ ϋCpࡱKt
:1F��-c�#M��#�};D�Z�4 �O�}#��S����? bѠM�###60#-���W����# �� ) �� :ࡱ0ZH 璿� #+ࡱ-
Ц u���
���4�ctVT�#�������y�ts7�/j�##}&#���>ࡱ�ʣ�## �8!<3��#d?/

ࡱࡱH#ࡱBࡱWࡱࡱ##wࡱࡱ<‫ބ‬t#,ࡱqࡱ*Yࡱ3ࡱࡱ#ࡱࡱࡱࡱAl#ࡱࡱ #ࡱ#]ࡱUࡱࡱࡱoࡱFQQQ
%W�\�#ȏ~=���J$��o#��tN.�YV8#� �#?Dz��CS���8�Y��#J!�B�Ɣ#^#�&S;E��� �) �#���+Q��#�vh��#�
ࡱࡱࡱ#Rࡱࡱnrsࡱ) ࡱ,ࡱu;ࡱg[:#ࡱ#ࡱࡱࡱLHࡱtࡱ
###?J ӘG � 7 Ԥ‫܇‬#ОI#(kࡱ=4ࡱTQ
#7\ࡱࡱࡱࡱࡱ<hࡱࡱࡱ-,,ࡱ#3ࡱ#ࡱVbࡱࡱQࡱࡱࡱࡱࡱࡱ<ࡱç9 ࡱnࡱࡱ#tO#:sࡱࡱࡱ#Йx|####Cࡱࡱࡱࡱࡱࡱ6ࡱG#ࡱࡱ^ࡱ#|
ࡱࡱࡱ#\ࡱࡱ=<ࡱ#tࡱN) 5ࡱ/‫ٮ‬f!ࡱࡱ?!ࡱ##ࡱࡱࡱ#ࡱ#ࡱࡱࡱc8

ࡱ#墑#�3}��L��) E��2x��pJP ��l�sr Xnn��


# i��o�3ɾf��/Ta��
%ࡱ
ࡱ‫ח‬hqj#7ࡱࡱࡱ~:Lࡱ{
ࡱ#kࡱ~ࡱࡱ
�M#�j���##q��#�};��‫�<ڲ‬#�#JQ�J�aΰ�##]l7�#k�,#!#lз�A�";#��g�egbb"}��#����C�H:R#N�
%et�B>���C[w�t�`�e]����|��#c�#��#�#�F��K�#�TL�#ˋf߶�>#?� F��#��r'._�#���� �}A]�t

�������i���¾cAs��>#�}p��#4�o3��z#_�r#�X��;�:���q�#�E###U�s�'#�����煗?
#�n�B_�J/��}���#��NE�‫}ڪ‬.'�{#
�"Vk�oEE��|�_‫ر‬r ‫ܝ‬my]�xJ�#C�k�QRD �(.�zNƝ*v ‫�>ح‬#-Q<r�#�GAjp-��=��Nc��'�#Q�% …#�) &�O
‫ޏ‬m:�.�jCʌ�2ejh�c# {�X4�"�t��!�\���Bm��y�qO �cD�#~#
�[8>>�3���l>�e ‫�~������'ھ‬
��n�##m###'J"���ӷwL�:#;�:#��Ȓl#+�J#uKDa�#K8r�#M8�ā/#c#�e��#t���f�Hw5��#YF��|&�� � #ࡱ
۷�F�4,#���####���#?c'#�n��F�ջ��e"S?#m��l���m�@@�##g:#�) ..�!��]�‫ ˟`ڞ‬p �g# �# ���϶ ?
�#��#��s��#�#A�9 �#U1#�^�]BF:9 t#q+9 bR�Z�#�G�#��%�%�
%�D����N�#�HF#�q�##�{av#^��T�#Bk�#v#m���@%;#�;�vh��P ��Aw|�� w��{T^�##�U�5.?
&�l8�0�A#�DD#GZ֊�#�Ž3��=�P ��k8��j�0,�y��i�Ӑ#���N�#���#�CH� w��.�M!Q�<�#��R||
MZ��#�۷�n�ߠA#j Ҥ) ��# ��# ? �* #### �## �m6 �# ��# ~ �& ��Y �u �} Ķ# �#T �ͱ # �# ��S ����}
‫}ܫ‬k�ۚ��
<�P #�k��]�Gu[�������#[�m|�6�#��VdF�]#����%�`

#+��l�mFf#�#2�‫ݥ‬c���k #;��B�q,�ߚ�=�C�|9 Ra�uٞ ��^#�) ���x9 �m�m�o�P �\1��%�,��#�o##


��}�~CI��UCC��`#��
�#%"z-��#g#‫��؃‬l��r�r�#G ‫�װ‬p�#�k�We��‫ݢ‬S�(‫<ؙ‬7�}@O�#
�}V���7#>��R>#����=[�}�34��{WGQ�#�cxXX�2#�###�>�35.��#��#�"/?s���Z��?
��K�#��1����ek�t��g�#�#K#w�ĢB�‫ڊ‬m����*]�m˶"��l;r]p��Z#�D��9 #�x���t�73�ϵ#��#*E�#B�w=#
��&#�a�v�#�s#H��~a���y#W5D��#P l<���зѷѿa�D���#J{I�~@e��#�":l�е�A###*#j�X����X�,��W#�
-
�e�Nw#;c�) k��.�S:}g�Ve����M�ʭ���ko�ֲ ��
sv4�/mSKl���R��f��####h��F�35//7���##&��\##���
˙i�#vW�##�Ҵ��b�\~���Q���=q&"R���m� ��n ‫ؾ‬Ji
�#�>�<�7�#ji#}�Kg����L���u^�#�&|�#�9 �T� 澷 r?#K ‫�@'���}ڲ‬#@#
‫ݳ‬#�Oࡱ�x�*#ࡱ
#t#��.�jN+hæT>�E#����###60#"����Ol�E��;R�s�u##�S�Z�#��z�Z��·����p#�y�#��w��˴���tn@
T 㪣�����k���l�#�&�M�ֶ����#�####mvR7~��3�QG�9 �{x��}�##���xQ�
*��"l���u~��ZDO�##�Vl�M?����΂�M[�>�=�����~x��m$�RÙI���s#�!Dt���K##�NʗZt��#��#�����r
R=i�###�6�6�#

#t��"���h5�
5��B#��#� ��ࡱS|
%"z#��#Q��Ư�[QV�����Q��51#�Ω<�#:]M�tv�>z��0!���U-�ū#1
a#��gR��#Ӥ��-[>м��d���.��&����wG~#'###懟�u�^��Y@�ZG�}I�*[��]��##m�) ��>�|�d;<�j}
{#���7WV�捬�ζ�#�‫|��ە‬X�2IQQQ#
�GS#�###���L�73&#�>�8o���L��Q�# ‫�ވ‬,‫ך‬s��Az�ǃ�x�#��>���g�o�o#�Q ��C�s���z�N�J

���###60#"��=�n��7Rɩ���ag.G#9 ��Rv��q>����|㜫�c�\~�u٫#�#N�R!�ϙ=K�����.�:��A�{9 ��#


��w7��ekV�!##n��ɥ�7�#���###��T�P #>A#��p�#[bb�K#��M�~�n‫��۝‬O�]���?
u�����BQ�#oy���u{|�^s#cu#��82�|�}/((�) ���
�DOO�%##�E&##���DK 뎫 h�v&�WFE��h�`/#p�K�#7�C��|#��#b#Z#}#}##�(#��Je ���뺉#{^M��!
R��P �?�##M###!~#ѓl#i8;#�����Y�<���Uw>k#�Y�_#n�}��p��s�#�*���<�u]k7��z�
�U<wpG��##��o ‫ר‬.խ{#��#퇿퇿퇿�t#����#�##�8,��w��@�#��Sz�o ߞƎ�_#S#/zC�Z�ҳ�8?�#
�X@�gh��#<Fp?#W����ܳ��� �}�F��#Yn7N���m:����#�V���U�7� �
#�T�#^-6���#���'�##
3^O?8ς]�X#��59 ȏ�x !��@n�#�(6
��L�&�6�60�s���+�#:��^��Q�t7�����R#����#6p��� 8���#�����(�s!G���
‫ܥ‬C�"�����pot/��v8�j �S�Mv��yzn#��YC#\#�C��:� ���� Ņh##B#N�� 9 g%#1|
t /t����#���~*�D��
�(�;�r~����:�z�#Mm_#-
���x��4��P �geVvvv3~##a���x�{�#a83���y#=v�`K��u^k�o�1"^���qk���#�#�,=J�$��KGo$v�=\8�
k
�Kl��w‫� ؖ‬#;�#x��#�c�6���|�#��H��i
�c^�q�#^@#]�|mj##�4�###c�/�#���ߺ#�q_.�#
#�#�kd����yf��JIG#�## #Q,��Yt��A[�#a];�Bp������#
� ���j��#u��d���#���V�U���S �ָ�s��
ࡱ 
�f?�� �#�(��<I#%�kii��v#�,#D.S/��u���r��h #B#�2�4�,�3,���(�7�w?uf��?
#���G����y����#‫�ڧ‬OGC#�T�FL��Q��Ν���R��##��`�o��K<#鶎
�h��g�~��VV#G+#(ȶ�;#�m�9 ������l�!#����x���/���0y@�##@��H���Q
�@��qM�#�) �"S�y4V�:L/����#�#��#{�f /�i\�K�\##�o�5�\d

���l�,#�l�x#��T�&�{r(�t�
�ًࡱp �n �#*6Ď �#d ���J h ��/ ] 9 # �,#˨ ���# z ##G �#/~ �) ) �C ��5 e ԭ �#;w#7 �҈ ����|
####J�
��T��_@d�/rb���5k��99 �-#B#i��eϟ�@#Lx ۰ vdg��(t�1#G�'$$P vv6Y�#O#}`�Пv�2 ‫�ח‬// :� 铝
�(�Ʀ##n�#�N��I�ʟt#��XVQ��v#�K[�}L?]��k�ҍ�ZSDT#��s###�`�7<=���ǝ��ц�Ŵ9 �Eࡱ�AN]�~�=˨‫ٶ‬
�e�#��ࡱ�>�Q �#ࡱ��ࡱ ###P \\M��) : dd#qD�##A�ࡱo��~#�^C�v�![C ‫�ں‬#�ࡱ"���u�B��y9 ��#
bi`Q#�##�a�y 뎝~9 �v��G���#��#G��p ‫؍‬/��'�M�VzR�U#��}�S�#�w��!c��#�L
���#np]G�w��U��#d) Z�#q� 5�#��gH�f�� ��&E��#@�#!�###�I#�D ‫��ٵ‬ȶ�p#�v��#�,�g�z#�#�
##%�觕���l8
e~IM#w��n|u���\t�z���^#�(t#,�{�e��Ռ�%�|b��#�r�v��#sZ�.n���p#���V�����7Gt?
#�6������I�!.q�t�#m��ࡱ t�y#ͻ�0}}�0=���i�#���'#���R>~�o��K/��A�}����9 G�/#���~�N#;��#
��|��

#���7t+$�Q#�#QB���*�‫ݸ‬a##� #��@AA��#���r�����.[���wjJ��e�#7��-��g���P �!Q���ɚ


} o��i�m'

ࡱ -?Ҕ# � � � # n#No_ � # � # ?S. � � � ) � � b F 4:` � ; � H � ?


�n�t�//[��> �I=t�F_��7#���/���ߥ����ާ
�i-3#�##�t�XC�|\###�m`#��}#y#З
�E;#�6��‫���ڵ‬wC:Z#60#���t�%en��#�‘�b�
#4ࡱ #=�h�X_[&�Գ�j�##��~�(�Y��� ��
Bn#O��Un�tv2#�Ȓl�uNy�Z���v����JS��oX���n#�t�(���\?
��x�^}y#�l#Fu� Ԡ{# ��WM�v�.�W��#�}�#/�QB�#��;�4�O�G�Kh r#�t�B'��#=���I����G�###����
�f>-���;��^‫׆‬#�KAp�t�?\#[��Dc�#�δN�+
{#,�O���=t�v�#�o���8�y�Ae�y@��T�l/eM�G��<�6�#��M�1��4j��#�>]��Ķ��e�MY\��

< Ȗ��# 6 ��# �i Z ^ ��{ �ԕ��# �q ��# ��h t ��# �4 p ���I �# ��o Y p" �# ��j # P 4# �# �o
�P C�����R��#,'�d��T��t�
@!DD�#�9 r�jjJN���.;�8����U���Z���I��U###5¨#��#�\�Y��7Goyb��.�;��2�#��j�#�&�
��ٟ���b��o��#�#n#�#%
$EV#�b!]���j#�@r�v4���uh�S/���:R��b��W^ࡱ��#������p�X���t��#q��S_�g ‫ڤ‬Q�#/���{�[4(#A�
[o/##1�ࡱ�5�5#SL����� }�#��#�,�z�.��
��Ō�^1L ୟ����S#W��f�#3��V����fa#�[�#�#�#��(���L#!‫ژ‬lk�j�
‫ګ‬
‫�ڰ‬Қ�I��u�&�4�#�Ͽ'^��ࡱ##_�#�s�N�###p#;o�
�`'b���##S#Ր~O�j2В#}#�
N#��(�y#�U���z���#*�=###��A���<����I1�"G�8R����[��Bƫ#ҹ��#��#8��##0,~/mSˣ���@�}�
9 B:��S�x-pdٜ�B1���#��[#�z�wn�H���#�#9 J��F�Ίke&�G�}#.u�pm��GO��##ӑ�Gh��!�Ԡ~}� #ࡱ
5�#F��ԣ�0�8?�D�q:�#�I��x#?����?�Au�_C��/S�:��#V#@`����ԗ���e}�Z'��{�
‫�ࡱ�܋‬R#r�g�U�3�����?#�m�aw?"X����s�=o���i�ԃ#E�eqc�a�9

���P ����~��^ͷy��Tu]lk#Uʇ�M ���� y!���}�w����9 �^<�#�B�`L!mND�L�


~#'�~��
�Z~ �� jP #���#�#�XV�@��}�zh�L#�f��#J;�#�
#
�"zYY�8����_��#Y�5##�#�Xn��;�V���=;n�&��(~�
#9 �#!}��Ͻ���#�����'���#����#���ƍࡱ P ���#�pS
�~w�EwA���#�#�^?~�#�Z���:'Ҧa5 軑��F�j�:zm�?
���o�.�s) ��/t�y#��J���f��O���7Ԡ�ࡱh_�oT#G4�1��###�@��Ӵe�#�{-i ‫��{<�� )ܝ‬Ρ�uB#K��m#9 "�+
{�[6#%���6��m��y�
\Fs����
7��#ؓ��{Ά W@�M\#�#��xg[�@�OE_�"�
��#\��縀 c#�Cr"���#ň#���ߏ��W3ђ#}##3
#t�#���=/u�մy#�#�
####J�_##�C,�>3�"�9 �b�\��r��[�#m��Gv����!~{BN}tǺ�
v�&�#�9 #��#�j��+ ‫ܧ‬#���kF#}��6>�&-Z�����#4m�
�۷���Oh��:���. +c@�GMpɫc��荅 d��6m�9 �(��.�#Щk.��]�c3;����
%����gΜ�ܿt#�a����a#���N���J#&�2�x
@��{Oy�8�rࡱ��K�‫׳‬gϢ���#w_�u�E�J��k�i��f`��-#��w��6E�1'�S�g!���
6˯�4#�Xӏ�{{�Q�r#t9 u��#�Ti]��'�]/l6���\# ::� ��� #�w��K�!��e#�p
�q#��,w_H�AS4�ࡱL�n32�� #`g�#�9 �#�hF��
�#�#�#�#:�^#�5�qS�e����zZV#0�&z:��m��###JE�#F�
�眖 sRx.��4�#7��?
�#��#�e�7#�����"�����ࡱ�
�����
Ov �zBN}t�jzZ# �#}�X���T�c#Y�}�}F##b]�t��ࡱ�I#~�� #Љ��Da�
1-Y�#zt��#W;n� 1�M-�K<}�9 ��W�S#��:u�B%5�3#�=#G��ࡱlHþ�C�OG��#b�,�N�6(���#

�>J�������{�#G�ࡱ�!�l#E�p{#=ࡱ 4 ‫��أ‬G��##(��I��M�t[����#�>�#�#R&#�uen�W_O��#~v{|
��ࡱ P �#�m#�#�V`��m�;��^}�ȿx�~x�/D�Eo��^g#M���#:���;p�N�#���[Jw��9 �<&&f'�Kb ۜ �yVl�h�;|
5#n��U
@h"9 #�j\;#�1��q���<pIk�X:Z#�o�`C#Зx��ࡱ+�#}-#��
wQ#9 2#'d�M�;a#�##�C���k#v��X�h��#v(���z��n�#E#ӻ�YU��#�U�sv��4�m:v^&�#
%k�bZ�<#�s#c��#��6�ࡱ 2f�#���#7#�uǔ>�>z���<.3�Q��chP �Yz"#]=Y#�R��+t��u��F�h|��ԡ�
T����&�#�[]H��Qbt��k#���H#�1��8#K����A��u����D�����ߝ��,{#
##�LLy�#O�#P ��#_��2M+�s#σ##|�A�#p� �F�no$z�F#��fQ�Mv�#�m+OQ�ࡱ#=R�����݊� #۷ 꺼
�r�8�s���?R{^�\#) ߣ�M���1��S) "�#�%
�##]$��,��y) ###q�##�#��Ը#}###2#t#�K�#G�wb�Z�˯U�M�t�
###
JE�#��#N#�q`r�(#�r���[>v�#��;-#�Qaz��w]}�x�j�sD:#��#�\O��l�a,��Zw��W#!
�#�w#E�pBG�T����mp�##'G�ia�E�#�6.{u<���###ES�>L ‫��`ٹٴ‬hM�n:�-
�^oy�l���A�#�#S�w#��#Fk���M�=h��#h�?_�n]~G����zR��hX##�}{�#_/�Y�#&D�B�h�#)

‫�״‬ĢB���#6lP ��a�f�L�D�e��M@��6��F��Z#G�gl���e��‫�ھ‬j�#Dr�>�0#�~���+‫ۆ‬o������������븒}��
�##��Ǚ�=�
�ؒ#�f��5���Z��#�$@�#@
#�#‫���ڶ‬K[�}�.�,C�u~#�6l`#�#E"�T�P ������u�Efw�G'�
�T��R*L�$Gq��#�k�;�Gg�x�5�r+��.�!{�#c�#��Z�tKd#���<#���z[�]��D6kN#�i�V�^��#9 �
‫ކ‬htu<0d#‫ݛ‬v#�lz=�‫���ر‬O#�s��a��NY
��Y��T''�����b�Q��W+�o�C#�#R����������S�##�4�#���xl���sD��<u#���) ��l�\V�#O��

�F"��(''W݊#d��#l##
�6�Z� �l�=Q�D��6#�DW�#X�g#�j=u9 ��"�mh#�#"j�<U����#B���;�{XX#�C_����Hu##0�v�J'�) �"�
��L��##�x#�#�o�#�CYX�&��H�#�v��|~B� #5�9 R��## P S#�#�#u��
‫��ݙ‬#) I���o�i�0E�#Ǯ�#:?��+.#��\��<r��u�z���) M�#!=f� �F��/`��j;�]�>m������\m
�R8�) �˗�l\�����V#<|(��#A#����v?#G��#��o�{�b��ߔѬ#����������A#�U#��ȣ1�<H#�#�## �i
‫[������ٳ‬0�����‫�*���ذ‬X,oʱ��‫���ޚ‬A#l�L�����~���@#ț��t�iT0���G#�m���Nj�) �#4��ֱ�‫�م‬#
WXm=,H�\��_%
,��T\\$+�#��뿺뿺뿺�N������?��
�#;��i�4��E(��9 #�) #ND`V���'4�q###}##��) ���a��Bࡱj##]��N�pme*\������>�‫چ‬
��Q��e��ҷ;�T��W�����K#&�##7|#�l6�4";#���*���s6#‫׀‬Ӳ{������#j���b���^Ao#��#���}
‫ݧ‬Gw#a��z�����"��?�#��ʧn|
M��_O�R�\pa#���R#�{��ࡱ �k�P �#�X+ ի__�l���h���bt:S ,ۧ_#4&#A@����#{�!����^�|
�mz�ࡱ WL���}�Ɨarɝ��) #�5E��,�#����믩?
�5�g#l�####���N.��%�;V�#�F��P �6 ‫�۾‬F���G��%��U�>��lK�}��(r.i���z`����_�e
B#ɡ�N�!�#�#%�y�0�h�9 C��8�h#fe���!F#�m#��O��2��,K��\�#C%��#�
��N�ŵ###ӣXD��*#��#;#]�ow#D��,[Դ���3�P պ������#+p�vD�ࡱ ?
q�#��H��yv�.���q##���}�U'z�W>i��>�M�V�vP Oh��(��#N�?�K�#Wi��X,���#N���袵 H�.��R85i
ࡱ��(��"#�ĸ�F��#�,�ࡱu��I�Fo~�6n ‫�ڄ‬##��iy��I#�@c��/�:&���M��;�Ӈ[?
F[�@xƱ##�d##��Z�D�#��k��s�D�#i|���e#=���#�a��Ca���`[��e ‫ۏ‬m@W�/‫ی‬l;�
‫�ڴ‬o}�X��؆f[�K���0##κ#x�Cz�#�7G#��#5,=�H##HiES4��K{eI#LJ�����o��C��>##�!
��#�Dq_\�#�a##`z��_}G�� ґ#`v"z�Sr+��I�,5Mc�#ԝ�ΰC����F39 #X��5���#�E��7,�J��q##Rw�}�7\~
ΑO|LJ��'��Ky�]%) ࡱ  �
     .$ �EK‫�}�ܫ‬#�T��eza����]���2

�RJ�#^�6i ‫��ޏ‬KL���hj��#�
@##�����g�Z*�;#I��S#��#�#) ~��l���i��3q#ࡱ ࡱ V~ 2�#���lw���Uv� ‫۔‬
� ���ƺ�
�_'��##{�M���6���q9 ����z#8�o#݁c�D��B��eUq��y4�w ‫߅� د‬#�XA#N��s�fYh�

'�X��I#&��'#��n��#iF���#�o��B��>V�?�ࡱ�7��!
W�## �a#��D��^VV6!,,L�ǜS9 r*rob) ;�#��#�WRd�#�&�k�#"xK��Na-
�d�{�M�#�(�ŋ\��J#����#�i��#�R���Z\��8��9 �s#]��P �[:U�f�#�#Qql�[Kʀ>�#Q>�%?/#
@#���R#%g��/��/��c�$ӆn�����ic�b:6��(�3sfς�^��Z#�g,?
k�Ԟ�s#��#�#l#�#�'�e>b[kb�q#��~) �##�3�#H������ 7 '��w�~c��e�W��� 9 ��&‫ގ‬#h#
횕) �<�q5ɒ� �Lj�
ެ &��ִ�) hB���#G�
�Z#v?# c�g>П) z_�H�###60#V�F�Sii�#o�p#ϼfQ�"�_9 tI�~����'F#�
‫�ܦ��� ޜ‬c����K*N�E�0�a�#�}CID>;�����c���[�r��+�bw_��g�(�N�H���0*��P �����n|-�|
��3�4��`4$##��S�ź�S#�#���#�����{�~��b���#RhG���z�y�����#�g#gZ��.Gd�#!��2���

w�i<#�R��z���;���#8�1�#�X��Ǫ.7� ���H5�h
�y@j��#/��2�`�z˨��QVVv#W�_1:##�##�R,6AKx�ЮY#%�T�jƘ ‫ى‬#B�,�˧�
#�6##[��4�,��@@7�t7�/�(b�9 gc�b#60#f&L��f�F����9 }�##$��T#��.e���p=G����.
{9 #�tnS���#;�9 =�;l�TD*td���†�6U#�%�ࡱ�q#P �#�‫����ڻ‬#?��yæ���\) �

w���4���‫�ן‬ң�ԳKw��#�#@��5��\�X�K>/�bd�+��.\��#�U�8 ‫ݹ‬+�n]p��}:u�e��h�=�#?w#=��

�̫
�#�#���TE��5P ��Q}�g?ʴGy#�7ࡱ P 'C#i:R�+#�#v(#LP �#]#�ǚT+F��|<r#Z��ʿ�7��cA#�i0:

:#M���s�,Ց�j�l�N�) hM`"��#{�

#�60+N#��T�###�.�;##��#�ࡱ#j�G4:l`#L�j#�#D���2�~.7}�#v(.��}���3JTO�#�5#����6��##!
�[�K5p#7;!=���m�,##�q�?�#CUDt��P 4�#o,t��#Ewq�M=#Н@Jw�Lz�!
����w�$Z5�u#5>c�F�]��Z�X���#Ҡ�k ‫�ޣ‬Q�###0�:#1�|�x�ԡ�{�h1
�#�~�C�A�#�
��]�y�[��e�i�#j�K���Y�X'��s'�h��
y##��r�g�s#;��#F���R���~���N�ˢ��m��#��,�y�~\o��@g�| 6‫�׀‬
�##�#'�_U#�֯ ���
[��Ȟ�ࡱ #�o#W��#�n#�vRg��=���38���N�##��R�n3�є�
H�p�ࡱFI#��L�t�9 >��_���‫ئ‬B ‫��ۯ‬:GJw��###Z"�����KE�#%��#h#H�"+g+U#=�
v#s�J���c��y��{dG#��t��#b:r�a'�����#k���D���>ѱLQ*j|Z##SM ‫��ٳ‬Bgg�X#63;�3�|
a�#`�XF�6�##ӯk ‫���ܨ‬hj##N-����/+>���#�#����m�#\Y@�|��>j�'F�����]at�Ůb
s�S�#��u^�W��#|ީ<J��s'�#�i�H�T�Ua�Yɠ@�Q\nT#�>Z�##�Nx�/D��!� ࡱ Z � y � '�Sd �ȅm@
%#:ۘ �'�#�sǠC9 #�jh�X��-�:ɔW#�^O;l��D���"�{���"#w\��#��{�s�###

��#�;��# #L�V# �#���hcf��5#�}s#���4�:mF�z�


�;l`#�J�#���MR�UQ��V����J�W#���T:;#;#�#4r�t#ࡱ7���#N��*��QK�#F�CD�Ϋ�P xoE���#��NYZV#d
a@#wg~�ࡱ � ��� #��~‫�ۀ‬#���S�Ѻ�h##���|�#HS�) ���9 �) �E��#>�?�
� ֭ ) =��#�����Jo�Y#�?
�Q��ϗ/_��#�M�N#�##��'����ƶ�#�Jto3�#�#T"����#ϩҽEЫ
%9 ���#�qՒq ଢ��7í�~�����####��&v��<#��P ��N�
D9 #��UDj�&#���G�K;��d��#�
#t���z��H�###��B��^VV��qs���sE#�Z#Ҫ#��d7��&��]) #���THO}u9 MˋԽN:G�x#����-�h
‫ٳ‬#�‫��ۈ‬B�#/%�Y���%P �[G.�>F��#��#;]s�5��7# ҽ#�#�###FP �~m4#Qo#W�eb��0��w�1g^�?
�կ�ИY��y�u�9 K#�RJ#�ʱa�ԤA�Wȶu##��}����F�l�~~
lJOp���#��a��;��.�#��H��
�) "}�#�c��S�#��=E�j�&�#'"0#�5.�>
з��H�bS�#/�ȳ��##��pW#�^�#) �a###l�#��B�0��'Gĵ##�V��U��Ģ�j�#���s�#����80Y����‫ڻ‬m�#�&��
tv�#�-#��O�#m�H#!�^�.
�a��#�����m@?"kԠ6�VJ�#G�eet[�###F�'?��# �i ‫ٲ‬E��y�n�NN��eࡱ ��+�a�#�|
��5z#Jj�3#c�.##*�_�u��#�#�����nw��M����ζ#�xl�) �#g#����pI!�l!>vW
%�Z^�>�ު��
#e����9 t��q�7#i��
�4I6p#3#�9 ������p�5R��@r"j�j�p""�(�'Z�
�_��|E�#�&]xY�&2���.�~�
�ޮ##� �;l`#LI����j��
���u#� �;-�#�亱.?�բ�a���#�T#8�½���##�h�r�j�~�'� ��o�SW#�#냲 gu#�>�T�����I�#Y�`
�l��#�X,Mp+З�#6���ot�^J7�FP ��#ӷ�}��# @I��i�P m#�V�&�w�b1��qࡱo�~t]�F�|
��ZW��VO##Y#V�u��i�T�m#E��5fhn�#m+�+W��Z��c��$�xJl\ns������#q�Q�uw�e��3����s;x� ࡱ#8
Ո��L#�n#�#�n�n�
��h�ˍIN���9 J#�@�gp"�P �) �#�o##��®I#&~#�#Ї�1##l�r��#�v}�8M��#0#���eee'�v{� ߰ �2v�y#�#~
}F��le.?�-���#c�hU�1;��6ࡱ ࡱ #VN�9 �0V��t���#��9 <���Vʑ_6���*����#�Wd� �
� �� �ۗ3#xr@s��B�#
T0
�#}(��71��������~�0�P \F�#��壁##P nj}c�s�.[�ι#�j��W��8Y�j�K
}4�M���#~$dϑ�b#�u#��g��u=���g����#K�]
��k#�{�#M�w���+���]#��"�;R�����\ �#N#‫ۼ‬j$<�B\&�H��#��U�w
%�������##:#���o#�e�#�2��ML �&Ẁ�ࡱ�
�Ʃ
+9 �S�LS�i�0�6�I�#; �!
���D\�q5��#ND�>��q####���W�;l%~e#��##*�+�#�DS#j�=�.]�{R
v=�u^�����8[��#0#�z����vY,�4�Ͷlզ-##��e�Iv
n ‫ݱ‬IӶ ‫ڗ‬#���o����4�S#���mjU;��E9 �g�#1=��#�#�#=(�����5;s�#}azh#��X@�f#���ࡱ #Y�E˻�B�� ‫�ܐ‬칲
�!G@����‫�ڦ‬#ch��S�#�#}p�s��V����Si��CB#}�[#u�� #@#3b�(Z�r#��� �� c�I��hB7:��Q ‫|ڼ‬-
�����ު��� #^;�Jj��-�6(�S�\##�##�S#����#ʧHs#� m#�#[�3�L�
�ۙ#]��Y����W���I������v#
‫�ۯ‬gl3<��#��#�^"���~��;C?��N�]���J��K47�H�~4_���W�##*�#�-��34;R�#]�Ɲ-
��#���'#������5�RZ�z��A��P #�Td#��y:8�};s+��Zt��##`#}.]:oZ#�$K�F:Z####pk3##��9 �m@`O�
^��7��#�z8?k�f�0������#z��a##��0�W��0�‫�ݞ‬#��#Fg>�#�i#���S�Jw�) ��F�+���##�#�, �
‫�ۊ‬c�һ3#�s��6��*�-?ࡱ��g#��CG#���Xʩ�_p=n#�`�Y���,�g/���4�) t!�##8#�#@�sK��0�{r
���fyDo���3FS���A��L`Q}�k�h�ܷ��� C�t 낋##��3h�� #8zj]A�Yc�Y�-�ˤ�e�v�A��ʰ��L��ʵ��6�b#
%]Э�9 m�##�d�F�X��j�Hm��s�ɖ֚��69 �H�Υ�##����h=�!n�4�S�ʚ�B#(Gr�o �ࡱ
1RJZ####�G��:c�#7@ࡱ ܵk��%�Ԋ�Cq�`##`&ŒX) ;�JKK+�tv0:�G�w�WM�o߰���‫��ݥ‬#���Z��`���\ʚ|
�Ǻ�Uq�ww�^�'7��
%##E�) O������V���HY˲sU���##��SJw�#�#��S\F����k�w�h�#t�=ih###�{�F�Q�,h#�j5.�{L1}�*�6
�e!zg#�y�^j<�ra}�#ԣ_o���;�i�#q�,�#��Lq�N�SK�®#(ή#&~��n�g�\!���T-M�?*�Q�M�
�������t�]I�8 ‫ۄ‬l#���N���r�"��������uc5���_�#�ࡱ�w�#�#�#�M#�#'�#"r�#�) he�g�� t�ΰ#1#M
####�#�##U_{�) �#0kT#:R��## h0Lm���f��#v0��q�4(Mkt����#�쩖
�;�.3��e##�#u��X1�u�z�N�f�I�ࡱ(z��#t#yy��ǑVrR�:���#讜
�Z#�T��#�@tt4%F#�FG�1##28���/��,##�$zp�(���ˋ�����#1u�(�
ߜO;�Ԥ;#�:0��^=qrt��5�#��3���‫ބ‬tN=��ro8��;��㏔�,G����FH��kn+�gS_]�Ⱦd[����6t#‫۔‬
On��P �Ձs�#����XS#���:#
�8ࡱ#e}�?����C@7#R#t�#g��~h ࡱl�4�'R#L#�##W�(�』�&#��
Dɔ�T�#��Be#�m5#l�$�#��#�#CC�����"�Q���W6�4�‫܂‬G;;#=9 #�I�
�ޫ}k��葊�
�#,o�cN��k@#Z�p�GG�3#������#/�;�U��#��n+�������rԝ��ԋ#l#�\�B_�#���##��=����W��2���‫۾‬
��džn�t������#|#���ϖ�F(B(##U���I#*J/�) �#A�' E�##�#�g#�g##O####"#J(�#P Q##�+-
�L �$�gv�;{�� d7;eg������ sNr�Ktc��ֳs�`a�#ҥ�#�����#�Dw��^���h�#ࡱ ��BF�
���ࡱ��
�Y%� ��
� # ‫ڀ‬x�R�ӵ�AG�h����#⽔:##'Aj#���6?N
�8�� H@�#���t0&�fUH@'�
�.�7N��C-�AD�
#�p;h����n#b��36R���[�]���#&#���q�QHg#�9 �#ûc.İ�0��S*��Sˢ���#�##E��#4�AB�##+G�]��M�
l(O%b�Džt�#� �a�]#~�‫��ٿ‬#-�#JRaKq�y^D��#���I�#�#�#;4�S�
� L�Ͽ#�##F–-��1���9 #Y�p#(���|;‫&ؙ‬f���#��##ֳs|p��
3#8���l$Ls�L�#7=��1W#�#`����i���#m2%����h���#�I#j"5�}���Ƿ#��=�2!
�#�����#1��Z��i�}v-.$�2p���#�G@�:����d�#�U#-�X4��#�N##�7�#��t?#O@?� �‫��ۄ‬#�Da�
‫�{��ހ‬#g��G:�#}�?
�MEV�z�����jI��G60Ax#vO}���x�b�`�>??��#CBB���@�qXq�P ~;�V�A
�;v*>6��_�te#����=�pгࡱ#�#�#��Ы#�#�e86ࡱ��#⠩:npN�‫ۇ‬G
��%����##�p��:�d0�E#�*�##w��N##�N�8u###���#�ѿ6l�ʫٓ
+eúo|{%�Z�
n��#�(#�9 �'#� |G�xx��M�@Z �Ў�2�M�##�ࡱx� X�f���3��QX#~#
ࡱ� �
],#2�(#���{rx#D#*O���,##�T 砍 a�.Q�ɏ����Q*�K�F�c�}�=p�h(�7u�W<qlW�Yr�}�\�P 7�##��%
��T��#�#� "S�#�t��C�w\#7(I#���#T� _`���Ž�r��#�7i3 ‫ޥ‬ϥ#G � H � X � � s H g � !
*�i��2�Zd##�7`��9 #�]�#ͼ]���#:��J@Q���A��-#�>G##na-���#�j?
#XE�j��^]�&'*:�Z�t�#��n��qTt=��#�/ǰ�����9 ##zo) ɧ��}���d/ ࡱ� �
hA9 �s'#��!
�y#����l�ro`c#焱#) ����#�Q:��>#��-c�#!��) #�##y����#m#�l#�~yQ�.��#U��E��A�#m;
%��<i#Q��#u#3N4�'�#R��V]\j��QlG�[��#N��h#н##ϙ%�y�#�#��wu## �‫ۯ‬##��
%�Y#�ࡱ��
�~ �#BY��� KN##f� #� ��#�oіJ0>A!=��Y�o##*���
�#ey�T�5�Dw�l`��#�5��#�0/8��P ��-꼔
�C��#�|:&�"�:��<~��@"�}��P 5����) �eC��ࡱc#6�Wwс:����
�ٗ###�h�#�-��=�`B"�7#=
‫���ݔ‬B�pD�P �n#���AV*
�0 ������##B�#B��#V�
�ȑ_ࡱ ���#�Kw#E��_��ƾ�Ն~��s�"2��#��L!s�#�N>`���m�Ŋ��2q��-#^��) �T�/#�u��W�##mP ~r'�?
�y8�:��) ��Z��AmTG#@‫۾‬#c�#���fA
��,Y�#�{��k0T�8#�M���#�L��#�P ��#+�T���0#f� #� ##J�#Ŷ
��1��oS��U�$�n�#�#K�~d#�L#^A�) ]\��#p#�+N�Z�P �V#"�#�Q�ߜ#ó�s#ؐ ��i��Sl9 �y�p�|
�##��#���z�#�"=#�h��|�W�����3��VJ�a ࡱ#�\&Y��q@#s��`��#���8�V 彅�u�

=�^D�6�!3�#rKʨ0#�$�ܱ� }m=�#+Z���p���m�#�$�} ‫ݻ‬o���*�##��qV���gc


ߍb:��<(�+���ࡱ#�����ԏb##�0�#�2J7o~A�v�Q���R��6��#�<h�=�&�I�##2�fmP �G##��vU��]�P �.��
p�5���qf 遶=�>�y0�#�r�Y��{<�y�<�#�1#51) ���t�e��j#�2���K��R�0�tࡱ#�
‫م‬#Au�0���#�G��{7�#GM(G��0RU#��#�Gjq�G!\�` ߔ<��#&#o�^�'��%X,���#
‫�\���{�""" � � � �ܭ‬H��k���a+_�ࡱ"o8����p�^F�#;���8�#L#�Q|
W#�]4L#�#9 0�^�#�\#K##�lK�w#������0��!⸼��#�O#=
&�Fo�<�#�_��#�|�ʈj�EM�1DEEBp���##
���I��[#*0��#0T:�) N[���o�o�& {#N��7���"�t�
b 뎝� M"+
� ��Y��##�<�#x1zμM?B�~�$'�ế�
�k
G2-��#�#��|#Le�_�/��` n �B�<��Q/��#<g��R�~��~yn�n�c��|���6�3��JME���j'+�����

#�#<W�1��Yƒp�u$���[-�#{ �O�
|N#�n���I2�N��#"�="�ĀAiʯFP �&<��=�|�X���Zy�9 �U�N�4�YC������֛ /%
�'##d##���˼g:�#0��g���ynn#|
�m:tZ�#��k#,*�T#n��#��s##�����·{##�t<W5�@��qQ`��t#��#
�H�#W#���<#Z�lž�R~�YV@n�##��=����Fu!}�H�#QȆs�#�T���R#�#�ȏG*{~��ο �j��@+���,���#o,_
���#��w;a��i��#Tx#�kh�Bg���`*;##�lc#�#��1'8��#t{<��#��3�~�3#�#(�#�f�"�F#9 jt#璿�s
h'mࡱ� ��
% .#m5���
���#�]L@�璿� q���B�K�#�x[L��v�çJa�;�&,�M[���v�<7=h#�p�y��q��#t��y��3�Y�@�w\<��%
F�t##!Au���d��\��w
v����M�Y��$��d##DM��[#��9 ��9 �;}#�
`�#�!��%m&z��E�����ʋ##�#�R]�"�U�#��O�s�%��q�#�6�*����p�J!
�]Ys�#��F#���#��֕ >:}�#��<ƾ�R�
.��#m[�@ُ��8(</�ySX�뾬) Ք#T#� ���N�#s��#ࡱ��#���#�##`�W�!��
���A�L���p��i#�#���0#�e'\+-��<8~:#��y<t�p*L�09 9 �/���#˩0�#�H�U�vm�|��` ߺ
8�#�Y����^�|��B#��ρ}�#A��##�$K�??#fm�V�*�.`m��4�b�#��샒� �� z���%#/����Ɖ
�## �}##�� R��(#�% ݄y�}�t#�F'‫��܀‬q#f���R
���#�4##'�&.�#}'>�y##���-#�#Y �b���##�ࡱ��
%��,*#��6�}�A�>7Jǡ��q�V#��06K>�(
���utg�#&��«c�r�t��{NP ࡱ�Y0�&��W#���;��
�IA#� �Z#!!�#�x�9 *#[q�y#%l8y�
~ࡱ) �#�-l�#��#�_�����) �#d��#�:��k?��H��#��#�#�‫ޢ‬EKv
�a;5#�x��T�#�`O`Y��}m��h#�_�#���#���#p[=g���#�6�#�7�#�4.�[�C�j@9 �
�B��(��#��q�=�Y�4�I#y�#��Ic*`��B��#�l�
�����s��o���w���ɨ#���-��n��sF##m�{������#9 q�!P D�җ#��#��'#ɧAL�@e��9 �2##��B��?!
���vƚ��'2b*�g��T#��N#0��Rt#|F�lE��#��]�`Jia��lr��w#ra ‫&�_ہ‬%��;�z. �>7 �ղ��a
���/\�J�;�箪�‫�ދ‬ŭ�
#"&��A}#D<�#/�J�Љ^o]#�#�‫��ۄ‬F#�#�cnO6� Cu�3�x=$��L#5��$#�#��##ջ�3�D'f�e�Z8#�###��%
$#�#o�槬,\�y@[D�>##D<�Y�]��`HT##�?϶0��c�_e譽 P �q#�9 h��G�#�(5#N@G�RS #�j?��/p��q�ն!
ln�#P �##Jl##e#�~�u��î#1��#X��.a�>�#|�i+tlq+|��*x~�ST�#�e�yw#VDo�7###���w# �ȼ���
N�{��S�`"�Z������I�0��*=^讼 u�

,m�9 3#�t�m�Ԙ���##�#j�#�L�]}��l���$Hp��#����T|�u#}��v�#=B`r$
�#6�7,��#��e#��2�i#�~>? �#M4�䛤 S#��3c�w#�k
%�@o��,*B��6��}n#�#�ž��H�J�Z�$�]�P ��d##DMb��#��=fy�Y:0K4���~"8��`���|�.(��##��AL##

�3��&�?�##Z��3���#&$V�#�u�sQ����}����}_m�%��T[U"�*1^��|���t6��#����#���#��]
$#���.ǩz��bȿ%#�l�#.^���O'#»�ࡱ �(Ӫu�u�7�bJl����� M!�9 �|;|
�~#��.��f##��v˲���^�o#6M'�F�e[���h7�U�vS!��@���v^+7#�#*#C��:_Ο����#ц�l�#�mM#:A�
�GU6�D��=z8&#p�e�8@#Zio@]&#�8�7 ‫�ۄ‬s���`#�t*��0�G,�/�##ҝ�.��#QSX�t1���SG�jǺ����E#��#
n���#eWe�z�B�8�f��W��3ࡱ ࡱ
C# �L#
���jyG#���b����ч�#* �l�#g/_�Y�� Mw##]��
#Œ�&��,#~�]

G��#��#���#X�y##>Ax
�ja�����#�:��#�GB�~���
~ �7 ~�+�]�� 3$���#���H�Y#g�<#�~Ɇ
L�Se��#(�1#b��� 녢
‫��ݠ‬.##��q#���#�=�ԁ#�V~""

��fFۙ##��J�5�\~K��#4���`�Y*QB#z�wJWGP �&|��M5�ύg��T*�
�ˬ�`�dn�����:��Dt�� �ư��Ѓ�b��ʼ���e7L���a�v
�ΰ�U���6�#�7P �SZkhw�ǎB:���#T�{�M#�
�HP �<�w_G�S�G�) z����6l0���@Ta�[�BYa X�n
_�P ##��m9 �<�#�/�#Ay#�#Y#J�K�?���7X��O#�["��#]�E�`u#B^L#�t�#v��ࡱU#rK�ANn#�
‫ڸ‬#vD��KQ#��V�#'#��#6B�:����#F
#B7� ���'�#��o�5�?�f�#�N���&!J���#V@�n##����� G�`‫ڔ‬##���#�ࡱ�&#e#T�l|M2�#�#�` �?
��t��#f����0��7fb#
�B6�Q#N�+Y�
ͮͮ#��#e##o#�##
�8=�w#E2�UeM#m/�����#�"##�A�b##-�##
� e�>��/H<'#�'�Y�#�큼�<##�s�\�u#��‫���@ך‬#�x#R;AP �&|���#ࡱcu#f,#Fz:�����D嬮 xv��#�†#�
�#��l`�� �f�0�X,�N�<#��dSC�-&��(�R#��H#s##Tmņ#U��##q1/;~7?
����}�_�!;U��N##7#��j#[�‫�ݓ‬##��l�c�`r�Z���U�ߥ\�#�G��7��#��#�{�
���YA< �*4���#�<�z�����/!=�#���Վw��#�2�6<��#�eg���oӡ���!;<#�j�s�(ȅ}�����m�v��=#A�
#����#[� 4#0��#ac|au���#w�Ƀ��k�u�@#��C�[�,����‫� ګت‬H�f�����#s�#5 ���˯��%V��D
l|�) �Ϝ5#n��#� '��#�����<������vP #/ࡱ �� �4X�##�Ul~��##w#� 겶
#���e�:C�B�#���pX�r��6SG#�g�ࡱM�t������#�R�F#F�
Ax=�{b#�#0��,*#�qlW�#n#QϠ>?�‫؞‬#�O#�#ཕ N�HP �&|��Mb�#��s�1�8����b"��##Ы�kk
��#�i����R�!#�
<���ࡱ##�m��-��) �T �R#�#��D\�<(��6�TF#���կ## p3,�l={#���#C�~���k#ы7

~lkx��[ǰ���P ѓk�{�;Kq#:�CO�f�2�##�m�~�M�'#Կ���#|
##'�V#��o�`��#��N�##��UZ�m�1P w�{�{ӨHv�6�[��KW��N�\�X#�‫ٳ‬#��K�%sg�M!
#/#�Y#�۴ i#��&��ࡱ;=�#L#9 �# +�) �‫ޒ‬Q#i\�r#���#�ۭ[`˖�N�\#
ǎ��m ۴��_���?�/��P �|