Sie sind auf Seite 1von 4

Ivana Mladenović KRAFT2015

Kako se mesi perfekt na nemačkom?

STEP 1 STEP 2 STEP 3

THE DOUGH THE TOPPING THE COOKING


Kako da sastavim Kada se u perfektu Šta je to Partizip II?
rečenicu u perfektu? koristi haben, kada Na samom kraju rečenice
sein? stoji glavni glagol u obliku 
Sama forma prošlog Partizip II i počinje na ge-
vremena izgleda ovako: 1. Sein ide uz glagole (npr. sehen – gesehen,
1. haben/sein stoje na kretanja i promene lernen – gelernt, sprechen
stanja.  – gesprochen, gehen –
drugom mestu
2. Partizip II na samom gegangen).
2. Svi ostali idu sa Taj oblik – Partizip II-  isti je
kraju.
haben (glagoli i za jedninu, množinu,
Ich bin gestern ins Kino mirovanja i svi koji muški i ženski rod,
gegangen und ich habe imaju objekat, ukratko:  jednom rečju: jednom
einen interessanten oko 95% glagola). naučeno  uvek je tako.
Film gesehen.
Lista jakih glagola, participi koji se uče napamet

backen - hat gebacken, peći


beginnen - hat begonnen, početi
bekommen - hat bekommen, dobiti
beschreiben - hat beschrieben, opisati
beschließen - hat beschlossen, odlučiti
bewegen - hat bewogen, pokrenuti
biegen - hat/ist gebogen, skrenuti
binden - hat gebunden, vezati
bitten - hat gebeten, moliti
bieten - hat geboten, nuditi
bleiben - ist geblieben, ostati
braten - hat gebraten, peći
brechen - hat gebrochen, slomiti
brennen - hat gebrannt, goreti
bringen - hat gebracht, doneti
denken - hat gedacht, misliti
dürfen - hat gedurft, smeti
empfehlen - hat empfohlen, preporučiti
erschrecken - ist erschrocken,
fahren - ist/hat gefahren, putovati/voziti
fallen - ist gefallen, pasti
fangen - hat gefangen, hvatati
finden - hat gefunden, naći
fliegen - ist geflogen, leteti
fliehen - ist geflohen, bežati
fließen - ist geflossen, teći
frieren - hat gefroren, smrzavati
geben - hat gegeben, dati
gefallen - hat gefallen, dopadati se
gehen - ist gegangen, ići
gewinnen - hat gewonnen, pobediti
gießen - hat gegossen, zalivati
greifen - hat gegriffen, hvatati
haben - hat gehabt, imati
halten - hat gehalten, držati
hauen - hat gehauen, udarati 
hängen - hat gehangen, visiti
heben - hat gehoben, podići
heißen - hat geheißen, zvati se
helfen - hat geholfen, pomoći
kennen - hat gekannt, poznavati
klingen - hat geklungen, zvučati
kommen - ist gekommen, doći
laden - hat geladen, tovariti
lassen - hat gelassen, pustiti
laufen - ist gelaufen, trčati
lesen - hat gelesen, čitati
liegen -hat gelegen, ležati
lügen - hat gelogen, lagati
messen - hat gemessen, meriti
mögen - hat gemocht, voleti
müssen - hat gemusst, morati
nehmen - hat genommen, uzeti
nennen - hat genannt, imenovati
rennen - ist gerannt, trčati
reiten - hat/ist geritten, jahati
rufen - hat gerufen, zvati
schlafen - hat geschlafen, spavati
schaffen -hat geschaffen, stvarati
schießen- hat geschossen, pucati
schreien - hat geschrien, vikati
schweigen - hat geschwiegen, ćutati
schwimmen -ist geschwommen, plivati
sehen - hat gesehen, videti
sein - ist gewesen, biti
senden - hat gesandt, poslati
singen - hat gesungen, pevati
sitzen - hat gesessen, sedeti
sprechen - hat gesprochen, govoriti
springen - ist gesprungen, skočiti
stehen - hat gestanden, stajati
steigen - ist gestiegen, penjati se
sterben - ist gestorben, umreti
tragen- hat getragen, nositi
treffen - hat getroffen, sresti
treten - hat getreten, stupiti
trinken - hat getrunken, piti
tun - hat getan, činiti
vergessen -hat vergessen, zaboraviti
verliern - hat verloren, izgubiti
verzeihen - hat verziehen, oprostiti
wachsen - ist gewachsen, rasti
werden - ist geworden, postati
werfen - hat geworfen, baciti
wissen - hat gewusst, znati
ziehen - hat/ist gezogen, vući
zwingen - hat gezwungen, primorati

Ivana Mladenović                www.ucimonemacki.rs