Sie sind auf Seite 1von 6

Adrian Justine A.

Guce

Grade 11 -YOGORE

Literary Analysis of “Alamat ng Maria Makiling”


I. Title and the Author

“Alamat ng Maria Makiling”.

The legend has an unknown author

II. Short Description of the Literature and the Author

Most literature and oral stories of the Philippine mythologies


concerns the rich belief of the people on deities and other supernatural
beings.

The literary work is about Maria Makiling, a popular Goddess or


forest nymph known as a diwata in Philippine folklore especially in the
region of Laguna. Part of the legend are the body of the diwata as the
slopes of the mountain. Some say that is the profile of the sleeping Maria
Makiling who dwells in the mountain and protect it from harm.

In Philippine mythology, there are also similar supernatural entities


that can be associated to her – Mariang Sinukuan of the Mount Arayat
and Maria Cacao of the Mount Lantoy of Cebu.

III. Findings (Topical) as Supported by Lines

A. Point of View

The story had been accordant to the Golden Rule of Consistency in


terms of Point of View. The narrator did not shift the POV to any
character in the story, making him objective and trustworthy. This
gives the narrator the full authority in the story telling
The legend has been passed on by oral traditions through the
years. It was inscribed in a third person OMNISCIENT point of
view.

The use of “niya” is clearly evident in the line below. This


suggests that the story is written in third person’s POV.

NIYA - “Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag


araw, naka-damit ng sutla (silk) na may borda (embroidered)
ng mga bulaklak, ang uso nuon. “

SIYA - “Hindi karaniwan si Maria subalit naki-halubilo siya at


nakipag-usap sa mga tao.”

NILA - “Hindi sinasadya, nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni


Mariang Makiling sapagkat haw ak nilang magka-sabay ang
balat ng hayop.”

The narrator gave a detailed depiction of the setting and the characters.
The first paragraph entails the country’s own distinct mythology.

“Ang mga diwata o diyos ay namuhay tulad at kasa-kasama ng


mga tao.”

B. SENTENCE STRUCTURE AND WORD USAGE

The legend was narrative in nature since it was a literary work


of the Pre-colonial period. Works in this time was mainly a part
of oral tradition.

Detailed depiction of Maria can be observed:


“Naka-damit ng sutla (silk) na may borda (embroidered) ng
mga bulaklak”

“Ang makapal niyang buhok, abot hanggang sakong (heel)


ang haba, ay may sabit na mga bulaklak ng suha.”

The sentences and paragraphs are often short in structure since


simple words are used.

C. Local Colors

The legend also highlights the ethnic and rich colors of the
Philippine Folklore in terms of the environment and nouns
incorporated in the text.

LOCAL OBJECTS (Nouns)

“ diwata o diyos”

“sutla (silk)”

“borda (embroidered)”

“sakong (heel)”

“suha (pomelo)”

“buslo (basket)”

“salakot, banig (sleeping mats), at sutla (silk)”

SETTINGS (Environment)

“talipapa”

“nayon ng Bai”

“barangay”
The story emphasizes the unique indigenous religions and notable
ancestral domains.

“Ang mga diwata o diyos ay namuhay tulad at kasa-kasama ng


mga tao.”

There were also visible Hispanic influences in the story. This may
be a result of our diverse colonial past. The name Maria was of
Spanish origin, whereas Dayang is the original first name of the
diwata – Dayang Makiling.

The story also demonstrates the country’s rich anthropological


and folkloristic community.

“ Siksikan ang mga tao duon sapagkat araw ng pamilihan nuon,


at lahat sa nayon ay nasa talipapa. “

“Madalas dumalaw si Gat Dula sa bahay nina Gat Panahon at


Dayang Makiling.”

“Pagdaan niya, yumuyuko ang mga tao sa magalang na


pagbati. ”

D. Poetic and Literary Words

The has been a consistent and extensive depiction of Maria


Makiling’s personal attributes. We can say that her persona
resembles the abundance and serenity of the enchanted
mountain. Supporting statements to validate this claim are as
follows:

“Marikit ang kanyang mga mata kaya pati mga babae ay naakit
makiharap sa kanya”
“Ang makapal niyang buhok, abot hanggang sakong (heel) ang
haba, ay may sabit na mga bulaklak ng suha (pomelo).”

“Maganda at magiliw si Maria, at wiling-wili ang mag-asawang


diwata sa anak na itinuring nilang kanilang kayamanan at ligaya
sa buhay.”

The legend of Maria Makiling portrays the legendary traits of a


cultured and pure Filipina. She embodies graciousness, beauty
and liberty.

Delicate and Soft


“Bilang paumanhin, yumuko si Gat Dula kay Maria na, sa hinhin,
ay hindi sumagot at tumingin sa malayo.”

Kind Hearted
“ Lagi siyang wala sa bahay at tumutulong sa mga tao”

Prejudice
“ Diwata rin tulad ng mga magulang, hindi karaniwan si Maria
subalit naki-halubilo siya at nakipag-usap sa mga tao.”

POETIC WORDS:

There is an implied comparison of Maria Makiling to valuable riches and


happiness.

“ Wiling-wili ang mag-asawang diwata sa anak na itinuring nilang


kanilang kayamanan at ligaya sa buhay”

IV. References