Sie sind auf Seite 1von 4
‘TONG CONG TY VIEN THONG MOBIFONE — CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY DICH VU MOBIFONE KHU VUC 3 Doe lip - Ty do - Hanh phiie sé: 454 / MOBIFONE3-TCHC Ba Ning, ngay (9 thang nim 2019 Viv trigu tp Hi nghi trién Khai chong trinh hiinh dong 6 thang cudi nam 2019 Kinh giti: Cac don vi thude Cong ty 3 é so két tinh hinh kinh doanh 6 thang dau nam va trién khai chuong trinh hanh Ong 6 thang cuéi nm 2019, nay Céng ty 3 théng béo thoi gian, thanh phn va dia diém 6 chic H6i nghi cu thé nu sau: 1. Thoi gian: Vao hic 0830 ngay 12/07/2019 2. Dia diém: Hoi trudng tang 5, VP Cong ty, 391 Nguyén Vain Linh, Ba Nang 3. Thanh phan: ~ Lanh dao Céng ty. - Tring, phé cdc phong, dai. - Gidm déc MobiF one tinh/Tp. = Phé giam déc MobiFone Da Nang 1, Da = To trudng cde phing, dai ~ Té trxdng Céng doin cic phing, dai va MobiFone Da Ning 1, Da Nang 2. ~ Truong cde 66 phan cz MobiFone Da Ning 1, Da Nang 2. = Cita hing wwong cae CH ciia MobiF'one Da Nang 1, Da Nang 2. + Danh sich CB-CNV tham dur Hi nghi nhu trang kém theo. ing 2. - CB-CNV c6 mat 10 phit trude gids quy dinh nhw trén dé én di = Sau hOi nghi, kinh moi dai biéu du bia trua thin mét (dja diém s@ théng bao sau). Nay Céng ty théng bao cho don vi biét va trién khai thyc hign/. TL. GIAM DOC Noi ni NG PHONG TC-HC ~ Lanh dgo Cty (a8 bao cio): 2 ZED = Lan VT, TCHC. ° Se 7 ces — Nguyén Minh Dufin O8h15 - 08430 | THOT GIAN SNe NOLDUNG ¢\TRINH HOI NGHI NG TRINH HANH DONG G/CUOI NAM 2019 ‘¢PO8h30 dén 11h30, ngay 12/07/2019 HIdi trudng tang 5 - Vin phong Cong ty NGUOLTHYC BIEN Pon tiép dai biéu = Khai mac hoi nghi 6. Nguyén Minh Duin ~ 0. Trin Vinh Gidm déc Céng ty | - 6, Nguyén Thanh Hai Bao cio so két c6ng tae 6 thing | Trung phing BH&M dau nam va trién khai chuong | - B. Nguy€n Thi Hong Vén O8h40 - 09840" | inh hinh dong 6 thang cudi nim | ‘Truémg phong KHDN 2019 - B, Phan Thi Lé Thity Trusmg phong CSKH - ©. Doan Quée Cudng, ‘Tnong phong CNTT 09h40 ~ 1030 Phat biéu dong gop y kién vé chuong trinh hinh déng 6 thang cudi nim 2019 ©. Trin Vinh - Giém déc Cong ty digu hanh 10h30 ~ 1100 Phat biéu cia Lanh dao Téng céng ty va cde Ban Lanh dao va cdc Ban Tong cOng ty 1100 - 11420 Phat biéu dip tir cla Lanh dao Cong ty 3 11820-11430 Bé mac ©. Nguyén Minh Duan. ‘Trung P.TCHC nds Mi dai bigu diy bata tra than mat L E (ONG TRINH HANH DONG 6 THANG CUOI NAM 2019 i SACH CB-CNV THAM DU HOI NGUL in s6:ABL/MOBIFONE3-TCHC, ngayO9 theingF-ncim 2019) str] © ara ten Chive dan een 1 | Tran Vinh Giam déc Céng ty Ban gidm déc 2 | L8 Thi Bich Thiy Phé Gidm déc Cong ty a 3__| V6 Dinh Min Ph6 Giém déc Cong ty ui 4 | Neuyén Thanh Tuyén Phé Gidm déc Cong ty Wi 5__| Nguyén Thanh Hai ‘Trudng phong Phong BH&M 6 | Lé Minh Tudn Phé phing. a 7 | Vo Thi Diu Anh Pho phong Wi 8 | Neuyén Thi Thu Hing | Trwdng phong Phong KPP 9 | Neuyén Dic Thinh Pho phong ui 10 | Nguyén Thi Héng Van ‘Trung phong Phong KHDN UL [ Nguyén Van Thai Pho phing a 12. | Phan Thi Lé Thiy ‘Trading phdng Phong CSKH 13. | Tran Vigt Ding. Pho phong u 4 4 a ‘Té truéng T6 CSKH va DTKH Wy 15 | Doan Quéc Curing. ‘Truéng phong, Phong CNTT 16 | Trin Nouyén Hing Phic | TO teRE TS avn te ede he ‘hog 1 17 | Va Van Son ‘V6 trong TS quan tr] sé tigu SXKD i 18 | Trin Van Tran ‘Tredng Dai Dai 1090 19_ | Bai DB Dan Thanh Pho Bai 1! 20 | V6 Nguyén Quynh Huong | Té truéng TS Quan ly chat hrong. Wt 21 | Neuyén Thi Hong Loan Té trang T6 HO tre xt ly " 22. | Lé Phi Thanh Hién Truong phong Phong KH-DT 23 | Phan Kim Ngoc ‘Trvéng phong Phong Ké toén 24 | Chu Thi Thiy Trim Pho phong, uw 25 [Nguyén Minh Duin | Trudng phong Phang TCHC 26 | Hd Xuin Chien Pho phong, un 27 ‘| Phan Van Hoai Pho giam déc phy trach MobiFone tinh Quang Tri 28 | Hoang Thu Binh Gidm déc MobiFone tinh ‘Thira Thin Hué 29) Vé Van Thanh Giim déc MobiFone Tp pa Ning | [30 | Truong Hoang Hing, ‘Pho gidm de MobiFone Tp ee