You are on page 1of 3

c 

    


 
 
 
 
 
 

 
  

   

 

  !
"#$

! 
  % 
&'!
"#( &' 
)   c
  


*+ 
 
  ",


 -.  
 

  
 
 

+ / 

+ 

+ /
 ."0  !
1  
 
 

 
 
 ) + /

 
 
 2
 
 

3
  /  
 
 435 % 
65
  

 
 4'
7

 
 8
 
 
 
+ /!435% 
! 8)
-Sistema operativo
Int 
 cci n nt 
l SO c n l 
 t d l t .

 
E ti ción d l u
 d i t   ti gún un u t d c ut d c n cc  Int n t n N i b d 2009


(Fu nt : W3c unt ).


   


 


Un ' 
 (SO) un ftw qu ctú d int f z nt l di iti d h dw y l g 

1 
 

 
u d l u u i utiliz un c ut d . E n bl d g ti n , c din l cti id d y ll

 

   
c b l int c bi d l cu y ctú c t ción l lic ci n qu j cut n n l áquin .

  

 

  
 

Nót qu un c ún uy xt ndid d n in l c njunt c l t d h i nt i t ti , u
 
 

  
 

23


t , ól l núcl y n n c it d nt n d t ti y funci n l. Un d l á

  
   4 
 

in nt j l d t dif nci , l SO Linux, l cu l junt l h i nt GNU, f n l


ll d di t ibuci n Linux.


  
 

 


E t d ci ión, d b l d niz ción d l inf átic ll d c b fin l d l 80, cu nd l


 
 5   

fil fí d t uctu bá ic d funci n i nt d l g nd c ut d di ñó fin d ll l l

h g y f cilit u u , c bi nd l c nc t d c ut d ultiu u i , ( uch u u i l i ti )

 
un i t  n u u i (únic nt un u u i l i ti ) á ncill d

6 

7 
g ti n . (Vé A ig OS, b OS M cOS c l i n d dich d niz ción, cu nd l A ig , fu n


 8      
b utiz d c n l b n b d ±   u c cid d  l Edición d íd n
      
e tor o m ltitarearo roi , o esti e miles e olores e i terfa es i t itivos para ise o e D o pro ramas
   #$
omo Ima i e o S ala m ltime ia, etre m !os otros. "

     
%o e los prop sitos e sistema operativo omo pro rama esta i pri ipal, osiste e estio ar los re rsos e
 & '   ( )    )
lo ali a i prote i e a eso el !ar are, !e !o e alivia a los pro rama ores e apli a io es e te er e
  '   ) &  
tratar o estos etalles. Se e e tra e la ma oría e los aparatos ele tr i os e tili a mi ropro esa ores para
 +    
f io ar. *tel fo os m viles, repro tores e DVD, omp ta oras, ra ios, et . "

  , , , - .  
Parte e la i fraestr t ra e la orl i e e est omp esta por el Sistema perativo e I ter et, rea o
 ' )  /  ' ##
por Cis o S stems para estio ar e ipos e i ter o e i omo los o m ta ores los e r ta ores.