You are on page 1of 1

HUWEBES HULYO18,2019 PiO,OO rAoN 27.

Pambato ni llutette, [ulso fin ngtf,um[auan


MATAPOS iendoFo ni Pa- lumaki pa ang supoft kay Ca- grcssmn. Dahvang be6e6 dn krtibong sangay ng gobyemo.
nEulong Roddgo Dutqts f,l yehno sa 65% ng nga F0ipino. siyang naging s€nador. oahil Maaari dn niyang katawa-
lang susunod na House l.lasa sry" ang lamng niya sa dito, kaya niyang maging tulay nin anq Kongreso at maging aru
Speaker, lumalabas na sl pinakanalapil niang kalaban, ng S€nado at Konge€o. Pilipinas sa pandaigdigang Ie
Taguig-Pateros Rep. Alan si-Alvarcz (1Sl"). Nal€kuha ng Naging miyembrc dn ng ga bel. Siya ay nasilbing top diP
Pebr Cayetano din pala ang 8% g Ro.nualdez al 60/' si Ve bir€tesic€y€hno, rEngangaht bma rq bansa nang manunglG
pinill ng naka.araming Flll- lasco. Ang iba ay nalokuha ng lugang kaya niyang pag-ugna- lan siyang Kalihim ng Ugnayarq
plno psra sa posisyon. 0.1% lamang. yin ang mga lehidalibo at ehe Panl6bas.
Ayon sa mga survey ng Sa survey na ito, nangu-
-- -
;'m#",ru'mii? sa SONA fake news
u*w;:r;xmD Kudeta sa
yehnoang nasakalahat ng mga sa Class ABC,63/" sa Oassunang 61Kg ngrys 6ag kudeta ga ay magbubukas ang mismong araw ng SONA nang
boto sa kanibng mga poll. ma- ai 71qo sa Class E. NarEunarin ng ies',6n ng'Xaman kdg saan dahil -pagsr,w6ng ng Or,.terti
mlsmqng pagbiubukas sa
lalong-nalayo sa iba pang siyasageograd$cal areas:56"/" 1gr' gonn*"
ma- maglibotohan din para sa su- ftalition na maupong Speaker
sa l\4etrc Manila, 68"" sa Lu-
sa pag- lto ing ipinahayag ni sun-od na Speal<er. si Davao Rep. Urigb-nar^g trin.
tunog din na pangalan
ka-Sieaker. zon,64% sa Vrsayas al sa Anakatusug-an Partytiit
65"%
-Hep. Etinanggit ni Deiensor na ni- di pa nagkdUsuido sini Ta-
Sa suNey noong l!4arso, l\4indanao. Mike Defensor na aniyay wa- rerespeto ng mga kongesista guib Rep. Alan petei Cayehno
44% ang bumoto para sa daling Ang resita ng mga survey hng mangFyarinskudeta sa ang pronouicment ni pangu- litang qirat<er sa unang iS Ou-
Senador. Kasunod nia sa lis- panayam
ay nakabase sa sa Speal(eEt1ip bago ang ika€pal tord bdene na term sharing-sa wan at.magiging kahati nito si
tahansinadatngFisePresidenle 1rfil rege€entaliw adulb edad m Suteoitre.Naion-eOOrai. pajitan nina Taguig Fep. ftan Marindr,qui-Rjp. LorO ettan
Jejomar Binay, 16%; daling 18 palaas. Salunes, July 22 r€ urE- peter Cayetano at Madnduque Vetasco.
Speaker Pantaloojl Alvarez, Ang mga iio ay may +2.S/" Rep. Lor; Albn Velas.o. Nagjng tanhd ang pagttot
12"/"; Rep. Marlin Fomualdez, eflq. ma{in at 95"/" confidence lnaayos na dn angoeani- ni Dav;
-City
Rep. iaulo- Du-
5% at Rep. Lord Allan Velasco, level zation ng House leadershipat tene sa tem'sharing.
1 porsiyento. Sa lardrEan rE kkayahan mga
- .
Kung susuiin, si Cayelano at karamsan, nal€-aangat din
nagkasu-ndo naman ang
rimb"tato.
Ngunit nanaiq pa dn anq
eangio sa pags;;bing ma*
ang pinaboran sa lahat ng so- si Cay€lano laban sa iba pang Kasama na dto ang chair- totcJoon A utm snal'l.j Uita!]
cio-economic class-6170 sa naghahangad magittg Speaker. manship, Deputy Spea-kers at speakers si pagitan nina Cai
mga kabilang sa Class ABC, Ang bagong kinatawan ng membershi0 sa bawat komite v;bno al Velasco.
Class Taguig-Pateros na nanalo sa ang inilahdg bago ang SONA Si Bomualdez naman ng
44"/" sa Class
E.
D at3,4ol" sa
isang landslide viclory noong
- -
Pabor din sa l€nyang Fgi- May 13 eledixF ay may kasa-
- Lu;utang anq kudeta sa .l"aiJ,
ng-pangulo.- magigilg House laajonty Floor-
tUeUl,lilt imne
ging House Speaker ang mga nayan sa lokalat pambansang
Filipino kung slrsudin ayon sa pulilika.
kasadan, edad at ftna$aElan. Siya ay naging kon$eh4l.
liiJ"ry iiii,frirm1,q oi."ii"rd"li,nittt'li'o-".' ?*ca L