Sie sind auf Seite 1von 151

GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE-ONYX

DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter First Quarter (week 1)

I. OBJECTIVES
A. Content Standard

B. Performance Standard

C. Learning Competency/Objectives
Write the LC code for each.

II. CONTENT
A. References
1. Teacher’s Guide pages

2. Learner’s Materials pages

B. Other Learning Resource

A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson

B. Establishing a purpose for the lesson

C. Presenting examples/Instances of the new lesson


D. Discussing new concepts and practicing new skills # 1
E. Discussing new concepts and practicing new skills # 2

F. Developing mastery
(leads to Formative Assessment )

G. Finding practical application of concepts and skills in daily living


H. Making generalizations and abstractions about the lesson

I. Evaluating learning

J. Additional activities for application or remediation

III. REMARKS
IV. REFLECTION
A. No. of learners who earned 80% in the evaluation
B. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80%
C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson
D. No. of learners who continue to require remediation
E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work?

F. What difficulties did I encounter which my principal


or supervisor can help me solve?
GRADE THREE School FRANCISCO E. BARZAGA MEMORIAL SCHOOL Grade Level THREE-PAKWAN
DAILY LESSON LOG Teacher JOSEPHINE G. ARENAS Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time JUNE 18-22,2018 Quarter First Quarter (week 2)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
June 18, 2018 June 19, 2018 June 20, 2018 June 21, 2018 June 22, 2018
I.OBJECTIVES

A. Content Standard Naipakikita ng mag-aaral ang kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng iba’t ibang paksa gamit ang pinalawak
na talasalitaan at mga parirala.
B. Performance Standard Naipakikita ang pagunawa ng wikang sinasalita sa iba’t ibang konteksto gamit ang mga pasalita at di-pasalitang pahiwatig,kayarian ng talasalitaan at wika, aspektong pangkultura ng mga wika ,nababasa at nasusulat ang
panitikan at impormasyunal na mga teksto.
C. Learning Nakasusulat nang tula, bugtong, Chants at mga Nagagamit ang pangngalang isahan at Naihahambing ang pagkakaiba ng Naitatala ang mahahalagang detalye ng Nakasasagot sa mga tanong sa
Competency/Objectives rap maramihan pangngalan na pamilang at di-pamilang.. tekstong binasa lingguhang pagtataya
Write the LC code for each. MT3C-Ia-e-2.5 MT3-Ia-c-4.2.1 MT3G-Ia-c-4.2 Tauhan
Nagagamit ang tamang pamilang para sa Tagpuan
pangngalang di nabibilang( isang kilong Pangyayari
karne) (Suliranin at kalutasan)
MT3G-Ia-c-1.2.1 MT3RC-Ia-b-1.1.1

II. CONTENT
Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at
Aralin 1: Aralin 2: Kinawiwilihang Tao at Bagay Aralin 2 :Kinawiwilihang Tao at Bagay Aralin 2: Kinawiwilihaing Tao at Bagay AkingPamilya
Ako at Ang Aking Pamilya Paksa: Paksa: Pangngalang Pamilang at Di- Paksa:Elemento ng Kuwento Aralin 2 Kinawiwilihang Tao at
Paksa: Kailanan ng Pangngalan Pamilang Bagay
Lingguhang Pagtataya
Pagsulat ng Tula. Bugtong, Chant o mga Rap.

A.References
1. Teacher’s Guide pages MTB- MLE 2 CURRICULUM GUIDE MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide
2. Learner’s Materials pages KM pp. 10-11 KM pp.12-15 KM pp.16-20 KM p. 22

B. Other Learning Resource http:// schoolkid.ph/kailanan-ng-pangngalan-3 http:// schoolkid.ph/kailanan-ng-


pangngalan-3
IV. PROCEDURES
C. Reviewing previous lesson or Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Balik-aral Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin.
presenting the new lesson Balik-aral: Bugtong at tula Balik-aral: Balik-aral:
Pagbaybay ng mga salita Ano ang kailanan ng pangngalan? Paghahambing ng pagkakaiba ng
Pangngalang Pamilang at Di-Pamilang
D. Establishing a purpose for the Ipakita ang tsart ng mga bugtong ipabasa Basahin at Alamin Basahin at alamin Alamin Natin
lesson ito.Pahulaan muna ang sagot bago ito ibigay. KM p.10 Basahin ang kuwento nang wato, may Muling tukuyin ang napag-aralang
Higanteng sasakyan isa lang ang laman Pagganyak na tanong: tamang diin at ekspresyon. elemento ng kuwento
Binubungkal nito ang ano mang maraanan. Ano ang napansin ninyo sa Prutas na Makatas ni Nelia D. Bamba
mgasalitang may salungguhit KM p. 5
(traktora) sa pangnungusap?
Sasakyan itong may gulong na tatlo Paano sila nagkaiba?
Ang nagpapaandar dito ay padyak at krudo.
(traysikel)
Bakal na dugtong-dugtong
Tumatakbo dito at doon.
(Tren)
E. Presenting examples/Instances of Gawain 1 Isipin Natin Suriin Natin
the new lesson KM p. 10 Sagutin ang mga tanong sa KM p. 13 Pangkatang Gawain Gawain
Basahin at sagutan ang mga tanong KM p. 16-17
Suriin ang mga suliranin sa Gawain 3

F. Discussing new concepts and Talakayin ang mga sagot sa mga Talakayin ang pagkakaiba ng pangngalang Pag-uulat ng bawat pangkat
practicing new skills # 1 katanungan. Ipakilala ang kailanan ng pamilang at di-pamilang.
pangngalan.

G. Discussing new concepts and Takayan ng bugtong Pag-uulat ngmga bata sa sagot sa Gawain 1 Talakayan
practicing new skills # 2 mga tanong ngkuwentong binasa. KM p.14 Talakayin ang talata sa KM p. 17
Ipabanggit din ang mga Sagutin ang mga atnong.
H. Developing mastery Ipakita naman ang isang tulang pambata. Gawain 2 Talakayin ang mga sagot sa Gawain 1 Gawain 4
(leads to Formative Assessment ) Ipabasa ito nang wasto PANUTO: Isulat ang I kung Isahan , D KM p. 18
Munting mga Ngipin kung dalawahan , M kung Maramihan.
Ni Ernesto S.Abines, Jr. Bilugan ang pangngalan na tinutukoy
nito.
Bata! Bata! Akoý pakinggan
______1. Ang magkakaibigan ay
Munting mga ngipin ay dapat alagaan masayang naglalaro ng basketball.
Ugaliing magsipilyo sa umaga't gabi ______2. May praktis si Toby bukas.
Upang hindi magsisisi sa huli ______3. Sina CJ at Joshua ay nag-
aaral para sa pagsusulit. ______4. Si
Minsan may batang tamad magsipilyo Mang Jose ang naglinis ng silid-aralan.
Ayaw makinig sa matitinong payo ______5. Masarap ang mga pagkain
Hanggang sa nabulok kanyang mga ngipin na handa nila
Walang nagawa kundi itoý bunotin . ______6. May tatlong ibon sa ibabaw
ng puno.
______7. Ang mag-ina ay umuwi na.
Lumaki siyang bungal at mahiyain ______8. Sina Mark at Evita ay
Hindi matikman masasarap na pagkain ikakasal na.
Lalo na't makunat ang hirap nguyain ______9. Dito si Joan
Palaging huli at palaging bitin magbabakasyon.
______10. Ang makakapatid ay sabay
Kaya dapat tayoý magsipilyo palagi na pumasok
Upang ngipin ay titibay na parang haligi . ______11. Lahat ng mag-aaral ay
Kapag mga ngipin ay inaalagaan at pinauwi ng maaga. ______12. Ang
magpinsan ay pumunta sa parke.
pinangyaman
______13. May isang aso silang alaga.
Hatid ay mga ngiting di kukupas kailan man. ______14. Bumili siya ng dalawang
kilong mangga.
______15. Ang magkapitbahay ay
nagtutulungan.

I. Finding practical application of Pangkatang Gawain Talakayin ang mga sagot sa Gawain 2 Sagutin ang mga tanong sa KM p. 15 Anong element ang tinutukoy sa mga
concepts and skills in daily living Pangkat 1 at 2 sagot sa Gawain 4?
Gumawa ng bugtong
Pangkat 3 at 4
Gumawa ng Tula o rap.

J. Making generalizations and Paano ang mga pamamaraan ng paggwa ng tula o Basahin ang Tandaan sa KM p. 11 Tandaan Tandaan
abstractions about the lesson rap. KM p. 14 KM 16 at 17
K. Evaluating learning Pliin ang tamang sagot sa bugtong PANUTO: Salungguhitan ang Gawain 2 Gawain 6
1. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. pangngalan/mga pangngalan KM p. 15 KM p. 20
C. Kape tumugon sa kailanang nasa loob ng
D. Kasoy panaklong.
( dalawahan ) 1. Ang nanay at tatay
2. Walang paa lumalakad, walang pakpak ay umalis.
lumilipad. ( isahan ) 2. Mabilis na sumagot si
C. Ulap Luis sa kanyang mga guro.
D. Saranggola ( Maramihan) 3. Adobo, picadillo at
3. Kambal na bintana sabay bumukas at pritong manok ang mga paboritong
magsara. pagkain ni Alfonso.
C. Tenga ( Isahan ) 4. Isang basket ang dala
D. Mata nila Mang Delfin at Aling Rosa.
4. Akin munang tinalian ( dalawahan ) 5. Ang magkaibigang
Andre at Paolo ay laging pumupunta
Bago ihagis sa daan
sa silidaklatan.
Hayun pasayaw-sayaw.
C. Bola
D. Trumpo
5.Handog ito ng kalikasan
Luha daw ng kalngitan
C. Ulan
kandila
L. Additional activities for Subukin KM p. 11 Magtala ng 5 mga pangngalang pamilang Gawain 8
application or remediation at 5 di-pamilang sa kuawaderno ng MTB. KM. 21
V. REMARKS

VI. REFLECTION
M. No. of learners who earned 80% in
the evaluation
N. No. of learners who require
additional activities for remediation
who scored below 80%
O. Did the remedial lessons work? No.
of learners who have caught up with
the lesson
P. No. of learners who continue to
require remediation
Q. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?

G. What difficulties did I encounter


which my principal or supervisor
can help me solve?
GRADE THREE School FRANCISCO E. BARZAGA MEMORIAL SCHOOL Grade Level THREE-PAKWAN/ BAYABAS
DAILY LESSON LOG Teacher JOSEPHINE G. ARENAS Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time JUNE 25-29, 2018 12:50-1:40, 1:40- 2:30 Quarter First Quarter (week 3)
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
June 25, 2018 June 26, 2018 June 27, 2018 June 28, 2018 June 29, 2018
I.OBJECTIVES

A. Content Standard Naipakikita ng mag-aaral ang kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng iba’t ibang paksa gamit ang pinalawak
na talasalitaan at mga parirala.
B. Performance Standard Naipakikita ang pagunawa ng wikang sinasalita sa iba’t ibang konteksto gamit ang mga pasalita at di-pasalitang pahiwatig, kayarian ng talasalitaan at wika, aspektong pangkultura ng mga wika ,nababasa at nasusulat ang
panitikan at impormasyunal na mga teksto.
C. Learning Naihahambing ang pagkakaiba ng Napagsususnud-sunod nang wasto ang Nagagamit ang pinagsamang panlapi at Nagagamit ang wastong tandang pamilang Nakasasagot sa mga tanong sa
Competency/Objectives pangngalan na pamilang at di-pamilang.. mga pangyayari sa teksto. salitang –ugat sa pagtukoy sa kahulugan sa pangngalang di –pamilang. lingguhang pagtataya
Write the LC code for each. MT3G-Ia-c-4.2 MT3G-Ia-c-1.2.1 ng salita. MT3VCD-Ic-e-1.5 MT3G-Ia-c-1.2.1

II. CONTENT: Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya
Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko Aralin 2 Kinawiwilihang Tao at Bagay
Paksa: Paksa: Paksa Pangkaalamang Gramatika: Paksa: Paggamit ng Wastong Panandang Lingguhang Pagtataya
Pangngalang Pamilang at Di-Pamilang Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari Pagtukoy sa kahulugan ng Salita gamit ang Pamilang sa Panggalang Di-pamilang
sa Teksto Panlapi at Salitang -ugat
A.References
1. Teacher’s Guide pages KM pp. 23-25 KM pp.25-26 KM pp.26-29
2. Learner’s Materials pages KM p. 22

B. Other Learning Resource MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide
IV. PROCEDURES:
C. Reviewing previous lesson or Balik-aral: Pangngalan Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng takdang-aralin.
presenting the new lesson Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral:
Pangngalang Pamilang at Di-Pamilang Mga Salitang May Panlapi
D. Establishing a purpose for the Basahin at Alamin Alamain Natin Basahin at Pansinin ang mga kayarian ng Pag-usapan muli ang mga pangngalang
lesson KM p.23 Ipasabi ang mga pagkakasunud-sunod na mga salita. pamilang at di-pamilang.
Basahin ang mga pangungusap sa p. 32 pangyayaring ginawa nila bago pumasok 1. mahiya 2. lumakad Itanong paano natin masusukat o
ng KM sa paaralan. 3. Nagdilig 4. matulungin mabibilang ang mga pangngalang di-
5. Sumayaw 6. maglalaba pamilang?
7. kumain 8. malusog
9. Nagkwetuhan 10. naliligo
11. sasakay 12. tumakbo
E. Presenting examples/Instances of Sagutin ang mga tanong: Isipin Natin Ipaliwanang ang uri ng mga panlapi Suriin Natin
the new lesson Alina ng pangngalang pamilang at di- Paano ninyo isinalaysay ang inyong mga Ang unlapi ay kapag inilalagay sa unahan Gawain 5
pamilang sa pangungusap? gawain bago pumasok sa paaralan? ng salita. KM p. 27
Aling pangalan ang maaring mabilang at Ang gitlapi ay kapag nakalagay sa loob ng
hindi mabibilang? salita.
-um- Halimbawa: sumayaw, lumakad
Ang hulapi ay kapag nakalagay sa hulihan
ng salita.
Hal. Anihan
Ang Kabilaan kapag ang isang pares ng
panlapi ay nakalagay sa unahan at ang isa
ay nasa hulihan ng salita
mag-awitan, paalisin,
Ang laguhan
ay kapag mayroong panlapi sa
unahan,gitna at hulihan.
Hal.pagsumikapan
F. Discussing new concepts and Talakayin ang mga sagot sa mga Ipasagawa ang pagsasanay sa Talakayin kung paano binabago ng panlapi Talakayin ang mgasagot sa Gawain 5
practicing new skills # 1 katanungan. Ipakilala ang kailanan ng Gawain 3 ang kahulugan ng bawat salitang ugat.
pangngalan. KM pp. 25-26

G. Discussing new concepts and Gawain 1 Talakayin ang sagot sa Gawain 3 Hayaang magbigay ng kanilang sariling Gawain 6
practicing new skills # 2 KM p. 24 halimbawa ang mga bata. Km p. 28

H. Developing mastery Talakayin ang mga sagot sa Gawain 1 Talakayin ang mga sagot sa Gawain 1 Bilugan ang mga panlapi at salungguhitan Talakayin ang mga panandang pamilang
(leads to Formative Assessment ) salitang ugat sa mga sumusunod na mga na isinagot sa Gawain 6
salita.
1. handaan
2. kasabay
3. magtapon
4. tumanggap
5. pasayahin
6. habulin
7. hiniram
8. ipamili
9. masunurin
10. kasinghirap
I. Finding practical application of Pagsunud-sunurin ang pangyayari sa Bilugan ang mga panlapi at ikahon Gawain 7
concepts and skills in daily living Talakayin ang mga sagot sa Gawain 2 kuwento. salitang ugat sa mga sumusunod na mga KM p. 28
salita
1. umpisahan
2. gustuhin
3. lumangoy
4. pag-awayan
5. tinulungan

J. Making generalizations and Basahin ang Tandaan sa KM p. 23 Basahin ang Tandaan KM p.26 Paano binubuo ang mga salitang may Tandaan
abstractions about the lesson panlapi? Ano ang mga ginagamit na panandang
Nababago ba nito ang kahulugan ng pamilang para sa pangngalang di-
salitang ugat? pamilang?
M. Evaluating learning Gawain 2 Ayusin ang larawan ayon sa pagkasunud- Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat Gawain 8
KM p. 25 sunod na pangyayari sa kuwento. upang mabuo ang diwa ng pangungusap. KM p. 29
Lagyan ng bilang sa loob ng bituin. 1. ______alis ang aking Tito papuntang
Singapore.
2. Ang mga bata ay _________aaral para
sa pagsusulit bukas.
3. _______laro ako sa park kanina.
4. T_________ulong ako sa aking guro
magbuhat ng libro.
5. Maari mo ba akong sama__________
sa bookstore?

N. Additional activities for Magtala ng mga halimbawa ng Isulat nang may wastong pagkasunud- Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat
application or remediation pangngalang pamilang at di-pamilang sunod ang mga Gawain mo tuwing upang mabuo ang diwa ng pangungusap.
Sabado at Linggo. Gumamit ng mga 1. Ngayon linggo ________haba ang
pananda. pagdiriwang para sa aking kaarawan.
2. Kanina __________luto ang aking Ate
Myrna ng aking birthday misua.
3. _______gabi ay k ____ ain kami sa
aking paboritong restoran.
4. Marami akong _____ kain na noodles at
wonton.
5. Sa bahay b_____uksan ko ang
b____igay na regalo ng aking magulang.
V.
VI. REFLECTION
M. No. of learners who earned 80% in
the evaluation
N. No. of learners who require
additional activities for remediation
who scored below 80%
O. Did the remedial lessons work? No.
of learners who have caught up with
the lesson
P. No. of learners who continue to
require remediation
Q. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?

H. What difficulties did I encounter


which my principal or supervisor
can help me solve?
GRADE THREE School FRANCISCO E. BARZAGA MEMORIAL SCHOOL Grade Level THREE-PAKWAN
DAILY LESSON LOG Teacher JOSEPHINE G. ARENAS Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time JULY2-6, 2018/ 1:50-1:40, 1:40-2:30 Quarter First Quarter


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
July 2, 2018 July 3, 2018 July 4, 2018 July 5, 2018 July 6, 2018
I.OBJECTIVES

A. Content Standard Naipakikita ng mag-aaral ang kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng iba’t ibang paksa gamit ang pinalawak
na talasalitaan at mga parirala.
B. Performance Standard Naipakikita ang pagunawa ng wikang sinasalita sa iba’t ibang konteksto gamit ang mga pasalita at di-pasalitang pahiwatig,kayarian ng talasalitaan at wika, aspektong pangkultura ng mga wika ,nababasa at nasusulat ang
panitikan at impormasyunal na mga teksto.
C. Learning Nagagamit ang ekpresyong umaasa at Nagagamit ang ekpresyong umaasa at Nagagamit ang pinagsamang panlapi at Nagagamit ang wastong tandang pamilang Nakasasagot sa mga tanong sa
Competency/Objectives gusto sa pagpapahayag ng pangyayaring gusto sa pagpapahayag ng pangyayaring salitang –ugat sa pagtukoy sa kahulugan sa pangngalang di -pamilang MT3G-Ia-c- lingguhang pagtataya
Write the LC code for each. nais manngyari o katotohanan at nais manngyari o katotohanan at ng salita. 1.2.1
pangyayaring di maaring mangyari o hindi pangyayaring di maaring mangyari o hindi MT3VCD-Ic-e-1.5
MT3OL-Id-e-3.4 MT3OL-Id-e-3.4
II. CONTENT: Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya
Aralin 4: Ang Paborito kong Hayop at Aralin 4: Ang Paborito kong Hayop at Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko Aralin 3: Mga Bagay na Gusto Ko
Halaman Halaman Paksa Pangkaalamang Gramatika: Paksa: Paggamit ng Wastong Panandang Lingguhang Pagtataya
Paksa: Paksa: Pagtukoy sa kahulugan ng Salita gamit ang Pamilang sa Panggalang Di-pamilang
Paggamit Umaasa at Gusto Paggamit Umaasa at Gusto Panlapi at Salitang -ugat

A.References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Materials pages KM pp. 30-32 KM pp.30-32 KM pp.26-29 KM p. 22

B. Other Learning Resource MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide

www.mommyguideinc.com www.mommyguideinc.com Tsart


https://prezi.com/n5cbsu2zdw96/panlapi-
at-salitang-ugat/
IV. PROCEDURES:
A. Reviewing previous lesson or Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng takdang-aralin.
presenting the new lesson Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral:
Mga Salitang May Panlapi
B. Establishing a purpose for the Alamain Natin Alamain Natin Basahin at Pansinin ang mga kayarian ng Pag-usapan muli ang mga pangngalang
lesson Ipasabi ang mga pagkakasunud-sunod na Ipasabi ang mga pagkakasunud-sunod na mga salita. pamilang at di-pamilang.
pangyayaring ginawa nila bago pumasok pangyayaring ginawa nila bago pumasok 1. naligo 2. nagsulat Itanong paano natin masusukat o
sa paaralan. sa paaralan. 3. nagtanim 4. nagbasa mabibilang ang mga pangngalang di-
5. umawit 6. maglilinis pamilang?
7. namalengke 8. masipag
9.naglakad 10. umakyat
C. Presenting examples/Instances of Isipin Natin Isipin Natin Ipaliwanang ang uri ng mga panlapi Suriin Natin
the new lesson Paano ninyo isinalaysay ang inyong mga Paano ninyo isinalaysay ang inyong mga Ang Gawain 5
gawain bago pumasok sa paaralan? gawain bago pumasok sa paaralan? unlapi KM p. 27
ay kapag inilalagay sa unahan ng salita.
Ang gitlapi
ay kapag nakalagay sa loob ng salita.
-um-
Halimbawa: sumayaw, lumakad
Ang hulapi
ay kapag nakalagay sa hulihan ng salita.
Hal. Anihan
Ang Kabilaan
-kapag ang isang pares ng panlapi ay
nakalagay sa unahan at ang isa ay nasa
hulihan ng salita
mag-awitan,
paalisin,
Ang laguhan
ay kapag mayroong panlapi sa
unahan,gitna at hulihan.
Hal.
pagsumikapan
D. Discussing new concepts and Ipasagawa ang pagsasanay sa Ipasagawa ang pagsasanay sa Talakayin kung paano binabago ng panlapi Talakayin ang mgasagot sa Gawain 5
practicing new skills # 1 Gawain 3 Gawain 3 ang kahulugan ng bawat salitang ugat.
KM pp. 25-26 KM pp. 25-26
E. Discussing new concepts and Talakayin ang sagot sa Gawain Talakayin ang sagot sa Gawain 3 Hayaang magbigay ng kanilang sariling Gawain 6
practicing new skills # 2 halimbawa ang mga bata. Km p. 28
F. Developing mastery Talakayin ang mga sagot sa Gawain 1 Talakayin ang mga sagot sa Gawain 1 Bilugan ang mga panlapi at salungguhitan Talakayin ang mga panandang pamilang
(leads to Formative Assessment ) salitang ugat sa mga sumusunod na mga na isinagot sa Gawain 6
salita.
1. liguan 6.habulin
2.maglinis 7. ibili
3. magtapon 8. dalahin
4. tumanggap 9.tumalon
5. pasanin 10.lumangoy
G. Finding practical application of Pagsunud-sunurin ang pangyayari sa Bilugan ang mga panlapi at ikahon Gawain 7
concepts and skills in daily living kuwento. salitang ugat sa mga sumusunod na mga KM p. 28
salita
1. umpisahan
2. gustuhin
3. lumangoy
4. pag-awayan
5. tinulungan

H. Making generalizations and Basahin ang Tandaan KM p.26 Basahin ang Tandaan KM p.26 Paano binubuo ang mga salitang may Tandaan
abstractions about the lesson panlapi? Ano ang mga ginagamit na panandang
Nababago ba nito ang kahulugan ng pamilang para sa pangngalang di-
salitang ugat? pamilang?
I. Evaluating learning Ayusin ang larawan ayon sa pagkasunud- Ayusin ang larawan ayon sa pagkasunud- Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat Gawain 8
sunod na pangyayari sa kuwento. sunod na pangyayari sa kuwento. upang mabuo ang diwa ng pangungusap. KM p. 29
Lagyan ng bilang sa loob ng bituin. Lagyan ng bilang sa loob ng bituin. 1. ______alis ang aking Tito papuntang
________ Maghugas ng bigas. Singapore.
________Ihain ang pagkaing niluto upang 2. Ang mga bata ay _________aaral para
makapgahapunan na ang pamilya. sa pagsusulit bukas.
________Ilagay ang kaldero s apoy at 3. _______laro ako sa park kanina.
lutuin ang bigas. 4. T_________ulong ako sa aking guro
________ Magligpit ng pinagkainan magbuhat ng libro.
pagkatapos kumain. 5. Maari mo ba akong sama__________
________ Magdasal bago kumain. sa bookstore?

J.Additional activities for application or Isulat nang may wastong pagkasunud- Isulat nang may wastong pagkasunud- Dagdagan ng panlapi ang salitang-ugat Magtala ng mga salitang di pamilang na
remediation sunod ang mga Gawain mo tuwing Sabado sunod ang mga Gawain mo tuwing upang mabuo ang diwa ng pangungusap. ginagamitan ng mga panandang pamilang
at Linggo. Gumamit ng mga pananda. Sabado at Linggo. Gumamit ng mga 1. Ngayon linggo ________haba ang sa kuwaderno ng MTB-MLE
pananda. pagdiriwang para sa aking kaarawan.
2. Kanina __________luto ang aking Ate
Myrna ng aking birthday misua.
3. _______gabi ay k ____ ain kami sa
aking paboritong restoran.
4. Marami akong _____ kain na noodles at
wonton.
5. Sa bahay b_____uksan ko ang
b____igay na regalo ng aking magulang.
VI. REFLECTION
M. No. of learners who earned 80% in
the evaluation

N. No. of learners who require


additional activities for remediation
who scored below 80%
O. Did the remedial lessons work? No.
of learners who have caught up with
the lesson
P. No. of learners who continue to
require remediation
Q. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?

I. What difficulties did I encounter


which my principal or supervisor
can help me solve?
GRADE THREE School ORANI SOUTH ELEENTARY SCHOOL Grade Level THREE-SILVER
DAILY LESSON LOG Teacher MA.THERESA F.REYES Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time JULY 8-12.2019 Quarter First Quarter (week 5)
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
JULY 08, 2019 JULY 09, 2019 JULY 10, 2019 JULY 11, 2019 JULY 12, 2019
I.OBJECTIVES

A. Content Standard Naipakikita ng mag-aaral ang kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng iba’t ibang paksa gamit ang pinalawak
na talasalitaan at mga parirala.
B. Performance Standard Naipakikita ang pagunawa ng wikang sinasalita sa iba’t ibang konteksto gamit ang mga pasalita at di-pasalitang pahiwatig,kayarian ng talasalitaan at wika, aspektong pangkultura ng mga wika ,nababasa at nasusulat ang
panitikan at impormasyunal na mga teksto.
C. Learning Nakapagsasalita/Naipapahayag tungkol sa Napaghahambing angpagkakaiba ng INakikilala at nagagamit ang tayutay gaya Napapansin/Naoobserbahan ang mga Nakasasagot sa mga tanong sa
Competency/Objectives mga sikat/kilalang tao, lugar, pangyayari konretong pangngalan at Di-Konretong ng simile sa pagpagpapahayag sa mga panuntunan ng wastong pagsulat ng liham lingguhang pagtataya
Write the LC code for each. gamit ang mga salitang nagpapalawak ng pangngalan (abstract noun) pangungusap. paanyaya
mga talasalitaan sa buong MT3G-If-g-4.2.1 MT3VCD-Ifh-3.6 MT3C-If-i-3.2.1
pangungusap/talata MT3OL-If-g-1.3
II. CONTENT: Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya
Aralin 5: Ako at Ang Aking Kaibigan Aralin 5: Ako at Ang Aking Kaibigan Aralin 5: Ako at Ang Aking Kaibigan Aralin 5: Ako at Ang Aking Kaibigan Aralin 5: Ako at Ang Aking Kaibigan
Paksa:Pagsasalaysay Tungkol sa Kilalang Paksa:Pagkaka-iba ng Konreto at Di- Paksa: Paggamit ng Simile Paksa: Pagsulat ng Liham Paanyaya at Halaman
Tao, Lugar,Pangyayari sa Pamayanan Konretong Pangngalan Lingguhang Pagtataya

A.References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Materials pages KM pp.42-43 KM pp.44-45 KM pp. 46-48 KM pp.50 KM p. 53-54

B. Other Learning Resource MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide

5. Internet Info Sites ww.seasite.niu.edu/Tagalog/modules_in_T http://www.thegomom.com/worksheets-


agalog/mga_kilalang_pilipino.htm and-reviewers/filipino-worksheets-
https://en.yelp.com.ph/search?cflt=festivals reviewers/pangngalan-pangngalan-
&find_loc=Manila%2C+Metro+Manila kongkreto-at-di-kongkreto-worksheet-c-
grade-4
IV. PROCEDURES:
A. Reviewing previous lesson or Pagwawasto ng takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng takdang-aralin.
presenting the new lesson Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral:
Pagkakaiba ng Tula at kuwento Kilalang tao, lugar, pangyayari sa Konkreto at Di-konkretong Pangngalan Paggamit ng Simile
pamayanan.

B. Establishing a purpose for the Sabihin at Alamin Basahin at Alamin Basahin at Alamin Basahin at Alamin
lesson Kaya mo bang magbigay ng mga kilalang Basahin ang nilalaman ng KM p. 44 May mga kaibigan k aba? Basahin ang liham.
tao,lugar at pagdiriwang sa inyong Paano mo ilalarawan ang iyong mga Tingnan kung paano ito isinulat.
Pamayanan kaibigan?
Maihahambing mo ba ang iyong kaibigan
sa mga bagay sa iyong paligid?
Basahin ang tula.
C. Presenting examples/Instances of Ipakita ang mga larawan ng kilala o sikat Isipin Natin Isipin Isipin
the new lesson na tao, lugar at pangyayari sa pamayanan. Sagutin ang mga tanong sa KM p. 44 Sagutin ang mga tanong sa KM p. 47 Sagutin ang mga tanong sa A.
Lugar: KM p. 51
1. SM Mall of Asia (yung likod non
madaming pwedeng pang
pamilya)
2. Star City
3. Rizal park
4. Manila Ocean park
5. Eastwood
6. Riverbanks in Marikina City
7. Bonifacio Highstreet -
madaming playground and
malawak takbuhan ng mga bata
8. QC Circle
9. Funranch
10. Mga mall na may play area
mga kids... 11.La Mesa Eco
Park
12. Tiendesitas
13. Intramuros
Festivals:
1. Cinemalaya-CCP/Roxas
Boulevard
2. Pasinaya
3. Aliwan-Quirino Grandstand
4. Metro Manila Film Festival
5. Black Nazarene
D. Discussing new concepts and Talakayin ang aralin. Ipasagawa ang pagsasanay sa Pagsasanay: Talakayin ang mga sagot sa mga tanong.
practicing new skills # 1 Hal Kilalang tao-Presidente Duterte Gawain 2 Gawain 3
Jose Rizal KM p. 45 KM p. 47
Pio Valenzuela
Manny Pacquiao
Lugar
Manila-luneta park
Valenzuela-People’s Park
Pangyayari-mga pagdiriwang na
ginaganap gaya ng Pista ng Nazareno sa
Quiapo

E. Discussing new concepts and Itanong kung sa sariling pamayanan ay Talakayin ang sagot sa Gawain 2 Suriin Natin Talakayin ang mga tanong sa B tungkol sa
practicing new skills # 2 mayroon ding kilalang tao, lugar at KM p. 47 pagsulat ng liham.
pangyayari. Basahin at suriin ang mga pangungusap.

F. Developing mastery Ipakita ang tsart ng mga kilalang tao sa Pangkatang Gawain Sagutin ang mga tanong sa KM p. 48 Pagsulat ng Liham Paanyaya
(leads to Formative Assessment ) metro Manila o sariling pamayanan Sumulat ng pangungusap gamit ang
-meyor kongkreto at di-kongkretong
-konsehal pangngalan .
Kapitan ng barangay 1. Kapayapaan – mundo
-sikat na manlalaro 2. Pagmamahal-kapatid
-artista 3. Kalikutan- bata
Lugar 4. Katapatan-G. Ramos
At pagdiriwang 5. Kadakilaan-Jose Rizal
G. Finding practical application of Ipasabi/Ipatukoy sa mga bata kung ano Pagtatanghal ng mga ginawa. Talakayin Subukin Pagwawasto ng liham.
concepts and skills in daily living ang pagdiriwang sa lugar nila gaya ng ang mga ginawa ng mga bata. Gawain 4
pista.
-KIlalang tao gaya ng kapitan ng barangay
at iba pa.
H. Making generalizations and Ipabasa ang tandaan natin Basahin ang Tandaan KM p.45 Basahin ang tandaan sa KM p. 48 Tandaan
abstractions about the lesson KM p. 43 Ang pagsulat ng liham ay may sinusunod
na panuntunan o mekaniks.
 Ang unang salitaay dapat
nakapasok (indent_) sa bawat
talata ng liham.
 Nagsisismula sa malaking titik o
letra ang unang salita sa bawat
pangungusap.
 Mayroon tuldok, kuwit, at iba
pang bantas na maayos na
isinulat.
 Wasto at tama ang pagbaybay
ng mga salita.
 May palugit sa magkabilang
panig.
I. Evaluating learning Subukin Isulat ang KP kung kongkretong Gawain 5 Paggamit ng rubriks sa pagwawasto ng
Gawain 1 pangngalan at DP kung di-kongretong KM p. 49 liham.
Km p. 43 pangngalan ang mga salita.
___1. Pagtitiwala
___2, bahay
___3. Edukasyon
___4. Kompyuter
___5. pagmamahal
J.Additional activities for application or Magtala ng 2 Sikat na tao, lugar at Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Magsulat ng 5 pangungusap gamit ang Isulat muli ang naiwastong mga bahagi ng
remediation pangyayari sa sariling pamayanan. kongkreto at di-kongkretong pangngalan. simile. liham.
VI. REFLECTION
M. No. of learners who earned 80% in
the evaluation

N. No. of learners who require


additional activities for remediation
who scored below 80%
O. Did the remedial lessons work? No.
of learners who have caught up with
the lesson
P. No. of learners who continue to
require remediation
Q. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?

J. What difficulties did I encounter


which my principal or supervisor
can help me solve?
GRADE THREE School FRANCISCO E. BARZAGA MEMORIAL SCHOOL Grade Level THREE-PAKWAN/ BAYABAS
DAILY LESSON LOG Teacher JOSEPHINE G. ARENAS Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time JULY 16-20, 2018 12:50-1:40, 1:40-2:30 Quarter First Quarter (week 6)
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
JULY 16, 2018 JULY 17, 2018 JULY 18, 2018 JULY 19, 2018 JULY 20, 2018
I.OBJECTIVES
A. Content Standard Naipakikita ng mag-aaral ang kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng iba’t ibang paksa gamit ang pinalawak
na talasalitaan at mga parirala.
B. Performance Standard Naipakikita ang pagunawa ng wikang sinasalita sa iba’t ibang konteksto gamit ang mga pasalita at di-pasalitang pahiwatig,kayarian ng talasalitaan at wika, aspektong
pangkultura ng mga wika ,nababasa at nasusulat ang panitikan at impormasyunal na mga teksto.
C. Learning Naibibigay ang pangunahing Natutukoy at Nagagamit ang Naoobserbahan ang mga Natutukoy ang mga bahagi ng Nakasasagot nang wasto sa
Competency/Objective diwa ng kuwento/tula metapora sa pangungusap. tuntunin ng wastong pagsusulat aklat mga tanong para sa
s MT3LC-Ig-h-2.4 MT3VCD-Ifh-3.6 ng talarawan. MT3SS-Ig-h-12.1 lingguhang
Write the LC code for each. MT3C-If-i-3.2 pagsusulit/pagtataya

II. CONTENT: Yunit 1: Aking Sarili at Yunit 1: Aking Sarili at Yunit 1: Aking Sarili at Yunit 1: Aking Sarili at Lingguhang Pagtataya
AkingPamilya AkingPamilya AkingPamilya AkingPamilya
Aralin 6: pag-iingat sa Aralin 6: pag-iingat sa Aralin 6: pag-iingat sa Aralin 6: pag-iingat sa
Kalikasan Kalikasan Kalikasan Kalikasan
Paksa:Pagbibigay/pagtukoy sa Paksa: Pagsusulat ng Paksa: Mga Bahagi ng Aklat
Pangunahing Diwa ng Paksa:paggamit ng Metapora Talaarawan
Kuwento/Teksto sa Pangungusap

A.References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Materials KM pp.55--57 KM pp.59 KM pp. 60-63 KM pp.64 KM pp. 65-66
pages
B. Other Learning Resource MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide
5. Internet Info Sites http://mommyguideinc.com/wb http://schoolkid.ph/tayutay-
mws/2012-Oct- simili-metapora-
Free/101012/Filipino%204%20( personipikasyon-2-
Pangunahing%20Diwa)%20edit worksheets/
ed.pdf
IV. PROCEDURES:
A. Reviewing previous Pagwawasto ng takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang- Pagwawasto ng mga takdang- Pagwawasto ng takdang-aralin.
lesson or presenting the new Balik-aral: aralin. aralin. Balik-aral:
lesson Pagkakaiba ng Tula at kuwento Balik-aral: Balik-aral: Pagsulat ng talaarawan
Pagtukoy sa pangunahing Metapora
diwa ng teksto.
B. Establishing a purpose for Sabihin at Alamin Basahin at Alamin Basahin at Alamin Basahin at Alamin
the lesson May hardin ba kayo sa bahay? Basahin ang mga Maroon ka bang talaarawan? Mahilig ka bang magbasa?
Paano mapagkukunan ng pangungusap sa KM p. 58 Ano ang isinusulat mo rito? Alam mob a ang iba’t ibang
pagkain ang hardin? Basahin ang talaarawan nironel bahagi ng aklat?
Ano pa ang maidududlot sa atin at alamin natin ang kanyang Kaya mo bang tukuyin ang mga
ng hardin? ginagawa araw-araw. ito?
May hardin din tayo dito sa
paaralan, anong pwede mong
maitulong dito? Kung may mga
buto kayo ng gulay sa bahay na
pwedeng itanim ay magdala
kyo para sa hardin.

C. Presenting Bigkasin ng guro ang tula. Isipin Natin Pagbasa ng talaarawan ni Pagtukoy sa mgabahagi ng
examples/Instances of the Ipabigkas din sa mga mag- Sagutin ang mga tanong sa Ronel sa KM pp. 60-62 aklat
new lesson aaral pagkatapos. KM p. 58 Km p. 64

D. Discussing new concepts Isipin Ipasagawa ang pagsasanay Talakayin ang mga Gawain ni Talakayin ang mga bahagi ng
and practicing new skills # 1 Sagutin ang mga tanong sa sa Ronel. aklat.
Km p. 56 Gawain 2
Talakayin ang tula KM p. 59

E. Discussing new concepts Gawain 1 Talakayin ang sagot sa Gawin ang Gawain 5 Gamit ang KM nila sa MTB.
and practicing new skills # 2 Pagkuha ng pangunahing diwa. Gawain 2 KM p. 63 Ipatukoy ang mga bahagi ng
KM pp. 66-67 aklat.
F. Developing mastery Suriin kung paano makukuha Pangkatang Gawain Sagutin ang mga tanong sa KM Pagsulat ng Liham Paanyaya
(leads to Formative ang pangunahing diwa ng Sumulat ng 3 pangungusap na p. 48
Assessment ) bawat talata sa tula. may metapora
G. Finding practical Ipatukoy ang kinaroonan ng Pag-uulat ng bawat pangkat Gawain 6 Ipakita ang bahagi ng aklat
application of concepts and pangunahing diwa. Ipasabi KM p. 63 Ipatukoy sa kanila kung ano ito.
skills in daily living kung nasa unahan, gitna, o Pagsulat ngsariling talaarawan
hulihang bahagi. mula Lunes hanggang Linggo,
H. Making generalizations Paano matutukoy ang Basahin ang Tandaan KM Ano ang nilalaman ng Anu ano ang mga bahagi ng
and abstractions about the pangunahing diwa ng teksto? p.58 talaarawan? aklat?
lesson
I. Evaluating learning Kulayan ang pangunahing diwa Gawain 4 Gumamit ng Rbriks sa Isulat ang titik ng bahagi ng
ng bawat talata sa KM p. 59 pagwawasto ng isinulat aklat na tinutukoy sa bawat
ibaba.Gumamit ng krayola. na talaarawan ng mga pangungusap.
1.Maraming mga bata ngayon bata. A. Pabalat
ang hindi na masunurin sa B. Karapatang-Sipi
kanilang mga magulang sa C. Glosari
murang edad, dahil sa mga D. Katawan ng aklat
nakikita nila sa telebisyon, sa E. Talaan ng Nilalaman
paligid at mga naririnig. Tunay _____1. Naglalaman ng mga
nga na dapat pagtuunan ng aralin at pahina na tatalakayin
pansin at alagaan ng mga sa aklat.
magulang ang kanilang mga
anak para hindi tuluyang ___2. Kinalaglagyan ng
malason ang kanilang mga isip. pamagat ng aklat.
2.Maraming mga Pilipino ang ___3. Naglalaman ng
nagtutungo sa ibang bansa, mgadetalyadong impormasyon
dahil sa kawalan ng trabaho tungkol sa lahatng aralin.
dito sa ating bansa. Ang iba ____4.Naglalaman ng mga
naman ay dahil hindi magkasya talasalitaan
sa pamilya ang kanilang kinikita ____5. Dito nakalimbag ang
dito sa Pilipinas. At ang iba ay pagmamay-ari at ang
dahil lang sa ayaw nila manatili kompanyang naglilimbag nito.
dito sa ating bansa.
3. May mga kwento na ang
layunin ay aliwin ang mga
mambabasa at
manunuod. May mga kwento
namang nakakalungkot o
nakakatakot.
4.Lubhang nakakaaliw sa mga
manonood ng mga palabas sa
telebisyon at sine
at magbasa ng mga kwento sa
aklat. 5.Mayroon ding mga
pelikula na
mapapanood kung saan
nakakatagpo tayo ng kwento ng
taong lumilipad, mga alien,
bulaklak na nagsasalita,
labanan ng tao sa kalawakan.
J.Additional activities for Sumipi ng maikling tula at Sumulat ng 5 pangungusap Spiin muli ang naiwastong Magdikit ng mga klarawan
application or remediation kulayan ng krayola ang gamit ang metapora. talaarawan sa kuwaderno ng ngiba’t ibang bahagi ng aklat.
pangunahing diwa. MTB.
VI. REFLECTION
A.. No. of learners who
earned 80% in the
evaluation
B. No. of learners who
require additional activities
for remediation who scored
below 80%
C. Did the remedial lessons
work? No. of learners who
have caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked well? Why
did these work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor can
help me solve?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE-ONYX
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time Quarter First Quarter (week 7)
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
JULY 17, 2017 JULY 18, 2017 JULY 19, 2017 JULY 20, 2017 JULY 21, 2017
I.OBJECTIVES

A. Content Standard Naipakikita ng mag-aaral ang kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng iba’t ibang paksa gamit ang pinalawak
na talasalitaan at mga parirala.
B. Performance Standard Naipakikita ang pagunawa ng wikang sinasalita sa iba’t ibang konteksto gamit ang mga pasalita at di-pasalitang pahiwatig,kayarian ng talasalitaan at wika, aspektong pangkultura ng mga wika ,nababasa at nasusulat ang
panitikan at impormasyunal na mga teksto.
C. Learning Natutukoy/Nakikilala at nagagamit ang Nakasusulat ng wasto ng payak na Nakapagsasalita nang malinaw at Naibibigay ang pangunahing diwa ng Nakasasagot nang wasto sa
Competency/Objectives Simile at metapora sa pangungusap pangungusap MT3G-Ih-i-6.1 .1 nauunawaan gamit ang batayang wika at kuwento /tula.
Write the LC code for each. angkop na anyong gramatiko, at mga tanong para sa
MT3VCD-Ifh-3.6 Nakasusulat ng mga pangungusap na MT3RC-Ig-h-2.4
ginagamitan ng wastong bantas. katamtamang lakas lakas ng boses Natutukoy/Nasasabi ang mga bahagi ng lingguhang
MT3G-Ih-j-5.1 MT3OL-Ih-i-12.1 aklat pagsusulit/pagtataya
Nakasusulat ng mga pangungusap na MT3SS-Ig-h-12.1
ginagamitan ng wastong bantas.
MT3G-Ih-j-5.1
II. CONTENT: Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Yunit 1: Aking Sarili at AkingPamilya Lingguhang Pagtataya
Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May
Tungkulin Tungkulin Tungkulin Tungkulin
Paksa:Pagtukoy at Paggamit ng Simile at Paksa:Pagsulat Nang Wasto ng Payak na Paksa: Paksa:
metapora Pangungusap A. Pagsasalaysay /pagbabahagi ng A. Pagbibigay ng Pangunahing Diwa
Tungkulin ng Bawat kasapi ng pamilya ng Kuwento/Tula
B. Pagsulat ng Payak na Pangungusap B. Mga Bahagi ng Aklat
Gamit ang mga Wastong bantas

A.References
1. Teacher’s Guide pages
2. Learner’s Materials pages KM pp. 67-70 KM pp.70-73 KM pp. 74-75 KM pp76.-79 KM pp. 80-84
B. Other Learning Resource MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide

5. Internet Info Sites https://samutsamot.com/2014/05/10/simili- https://samutsamot.files.wordpress.com/2


o-metapora-worksheets-part-1/ 013/10/pagkilala-sa-simuno-at-
panaguri_1.pdf
IV. PROCEDURES:
A. Reviewing previous lesson or Pagwawasto ng takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng takdang-aralin.
presenting the new lesson Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral:
Bahagi ng aklat Simile at Metapora Simuno at panaguri Wastong pagsasalita at pagsulat

B. Establishing a purpose for the Panimulang Pagtataya Basahin Basahin at Alamin Basahin at Alamin
lesson KM p. 67 Basahin ang Kuwentong Tulad ng Tulad ng langgam ni Claire B. Barcelona Basahin ang talata tungkol sa pamilya ni
langgam Mang Jose.
Km pp. 74-75 KM p. 76
C. Presenting examples/Instances of Basahin at Alamin Basahin at Alamin Sagutin ang mga atnong sa KM p. 76 Pagsasagot sa mga tanong sa Km p. 76
the new lesson KM p. 68 Basahin ang mga pangun gusap sa KM p.
70 na hango sa kuwentong Tulad ng
Langgam

D. Discussing new concepts and Sagutan at talakayin ang mga tanong sa Ipatukoy ang bahagi ng pangungusap Gawain 2 Talakayin ang mga sagot
practicing new skills # 1 KM p. 68 Simuno at Panaguri KM p. 75
Ipakilala ang Simile at metapora
E. Discussing new concepts and Isipin Talakayin ang sagot nila sa pagtukoy ng Pagsasalita/Pagbaba- Gawain 3
practicing new skills # 2 KM p. 69 simuno at panaguri. hagi ng Karanasan KM p. 77
Ipatuon ang kanilang atensyon sa Talakayin ang mga karanasan nila sa
talahanayan sa p. 71. Ihambing ang pagganap ng tungkulin bilang kasapi ng
kanilang mga sagot. pamilya sa mahahalagang o espesyal na
okasyon.
Bigyan ng pokus ang katamtamang lakas
ng boses sa pagsasalita.

F. Developing mastery Talakayin ang sagot sa Isipin Talakayin ang mga tanong sa KM p. 71 Pagsusulat Basahin at Alamin
(leads to Formative Assessment ) Ipasulat ang kanilang mahahalagang KM p.78
karansan sa pangyayaring nakasulat sa
kahon sa KM p. 75
G. Finding practical application of Isulat sa patlang ang titik S kung simili o Isulat sa patlang ang salitang simuno Ipaalala ang paggamit ng wastong bantas Gawain 4
concepts and skills in daily living titik M kung metapora ang isinasaad sa kung ang may salungguhit ay tumutukoy sa pagsusulat. KM p. 79
pangungusap. sa simuno o paksa ng pangungusap. Mga Bahagi ng Aklat
© 2014 Pia Noche samutsamot.com Isulat ang salitang panaguri kung ito ay
___ 1. Ang kalusugan ay kayamanan. tumutukoy sa panaguri ng pangungusap.
___ 2. Ang mahabang buhok ni Kristina ___________ 1. Si Ginoong Malvar
ay sinlambot at sindulas ng seda. ang nahalal bilang pangulo ng samahan.
___ 3. Kagat lang ng langgam ang turok ___________ 2. Masayang nakilahok
ng iniksiyon. sa paligsahan sina Gloria at Gemma.
___ 4. Kawangis ng makahiya ang ___________ 3. Sinusuri nang
magugulating matanda. mabuti ng mga imbestigador ang mga
___ 5. Parang ulan sa tuyong lupa ang ebidensiyang nakuha sa lugar ng krimen.
musika sa konsiyerto ___________ 4. Sila ay tumulong sa
paglikas ng mga residente mula sa
mapanganib na lugar. ___________ 5.
Iligpit natin ang mga nakakalat na
laruan sa sahig ng sala.
H. Making generalizations and Basahin ang Tandaan sa KM p. 69 Basahin ang Tandaan KM p.72 Paano ibinabahagi ang isang karanasan sa  Basahin ang tandaan
abstractions about the lesson harap ngklase? KM p 77
Paano namn ito isinusulat?  Ano-anoa ng mga bahagi ng
aklat?
I. Evaluating learning Isulat sa patlang ang titik S kung simili o Isulat sa patlang ang salitang simuno Gumamit ng Rubriks sa pagwawasto ng KM p. 80
titik M kung metapora ang isinasaad sa kung ang may salungguhit ay tumutukoy isinulat na karanasan.
pangungusap. sa simuno o paksa ng pangungusap.
___ 1. Lason sa iyong mga baga ang Isulat ang salitang panaguri kung ito ay
sigarilyo. tumutukoy sa panaguri ng pangungusap.
___ 2. Ang mga palamuti sa mga bahay ___________ 1. Ang kaibigan mo ay
tuwing piyestang Pahiyas sa Lucban ay tiyak na matutuwa sa sorpresa na
tulad ng mga kulay ng bahaghari. inihanda mo para sa kanya.
___ 3. Ang susi sa tagumpay ay tiyaga. ___________ 2. Tumayo tayo nang
___ 4. Ang sikat ng araw sa aking tuwid habang inaawit ang Lupang
mukha ay halik ng bukangliwayway. Hinirang. ___________ 3. Napansin
___ 5. Tayo ay mga tupa at si Hesukristo ng guro ang mabubuting asal na
ang ating pastol. ipinamalas ng mga mag-aaral.
___________ 4. Ang mga magulang
ng mga mag-aaral ay inanyayahang
dumalo sa gaganaping pagtatanghal.
___________ 5. Sina Ariel, Warren, at
Joshua ay naghanda ng masarap na
meryenda para sa mga panauhin
J.Additional activities for application or Sumulat ng 5 pangungusap na simile at Gawain 1 Sipiin ang mga karanasang isinulat sa Basahin muli ang kuwentong Tulad ng
remediation metapora. KM p. 73. inyong kuwaderno. iwasto ang mga maling langgam at isulat ang pangunahing diwa
Ikahon ang simuno at salungguhitan ang bantas. ng bawat talata.
panaguri.
VI. REFLECTION
M. No. of learners who earned 80% in
the evaluation
N. No. of learners who require
additional activities for remediation
who scored below 80%
O. Did the remedial lessons work? No.
of learners who have caught up with
the lesson
P. No. of learners who continue to
require remediation
Q. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?

K. What difficulties did I encounter


which my principal or supervisor
can help me solve?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE-ONYX
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter First Quarter (week 8)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
JULY 24, 2017 JULY 25, 2017 JULY 26, 2017 JULY 27, 2017 JULY 28, 2017
I. OBJECTIVES

A. Content Standard Naisasagawa ang mapanuring pagbasa Naipamamalas ang iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang Naipamamalas ang kamalayan
upang mapalawak ang talasalitaan Kasanayan upang makilala at dahilan ng pagsulat dahilan ng pagsulat sa mga bahagi ng aklat at
mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar kung paano ang ugnayan
na salita. ng simbolo at wika
B. Performance Standard Nababasa ang usapan, tula, talata, Nababasa ang usapan, tula, talata, Nakasusulat nang may wastong baybay, Nakasusulat nang may wastong baybay, Nababasa ang usapan, tula, talata,
kuwento nang may tamang bilis, diin, kuwento nang may tamang bilis, diin, bantas at mekaniks ng pagsulat. bantas at mekaniks ng pagsulat. kuwento nang may tamang bilis, diin,
tono, antala at ekspresyon tono, antala at ekspresyon tono, antala at ekspresyon
C. Learning Competency/Objectives Nababasa ang mga tekstong ayon sa Nakikilala at nagagamit ang metapora sa 1. Nagagamit ang wastong paraan ng 1. Nagagamit ang wastong paraan ng 1. Nakikilala ang mga bahagi ng aklat.
Write the LC code for each. kanilang antas sa angkop na bilis pangungusap pagsulat ng talata at mga sulating pagsulat ng talata at mga sulating MT3SS-Ig-h-12.1
MT3F-Id-g-1.5 MT3VCD-Ifh-3.6 journal journal 2. Naiphahayag ang pagkahilig sa
Naibibigay ang pangunahing diwa sa MT3C-If-i-3.2 MT3C-If-i-3.2 pagbabasa ng mga kuwento at iba pang
tulang nabasa. 2. Nababaybay nang wasto ang mga 2. Nababaybay nang wasto ang mga teksto sa pamamagitan ng pagsiyasat sa
MT3LC-Ig-h-2.4 salita sa salitaan at mga salitang salita sa salitaan at mga salitang mga pahina ng aklat/pagbasa ng
matatagpuan sa binasang mga talata matatagpuan sa binasang mga talata kuwento sa mga bata
MT3F-IVa-i-1.6 MT3F-IVa-i-1.6
D. CONTENT
Naisasagawa ang mapanuring pagbasa Naipamamalas ang iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang Nababasa ang usapan, tula, talata,
upang mapalawak ang talasalitaan Kasanayan upang makilala at dahilan ng pagsulat dahilan ng pagsulat kuwento nang may tamang bilis, diin,
mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar tono, antala at ekspresyon
na salita.

II. LEARNING RESOURCES

C. References
3. Teacher’s Guide pages
4. Learner’s Materials pages PG/KMpp. 55-56 Pg/KMpp. 51-54 Pg/KMpp. 51-54 Pg/KMpp. 51-54 Pg/KMpp. 51-54

D. Other Learning Resource


III. PROCEDURES
O. Reviewing previous lesson or presenting Sabihin ang simile na ginamit sa Pag usapang muli ang kwentong binasa Balik-aral: Balik-aral: Balik-aral: paggawa ng Journal o
the new lesson pangungusap. kahapon. Ano ang metapora? Talaarawan ni Ronel Talarawan
a. nagniningning tulad ng araw ang Paano inilalarawan ng ng manunula ang Paggamit ng metapora
kanyang mga mata nang Makita niya si kanyang sarili? Sa sariling pangungusap
Leah. Ano ang alam n’yo tungkol sa kalabaw?
Kapag inihambing ka sa kalabaw, anong
klaseng tao ka?
P. Establishing a purpose for the lesson

Q. Presenting examples/Instances of the new May hardin ba kayo sa bahay? Basahin ang sumusunod na 1. anu-ano ang mga karanasan mo na Paano mo ilalarawan ang iyong Mahilig ka bang magbasa?
lesson Paano mapagkukunan ng pagkain ang pangungusap mula sa tula. maibabahagi sa mga kaklse mo na kapaligiran? Alam mo ba ang iba’t ibang bahagi ng
hardin? 1. Ako’y isang kalabaw sa bukid. nagpapakita ng pagkalinga mo sa Maganda bang manirahan s ainyong aklat?
Ano pa ang maidudulot sa atin ng hardin? 2. Hindi ako isang pagong na may kalikasan/kapaligiran? lugar? Bakit? Kaya mo bang tukuyin ng lima sa mga
Bigkasin ang tula. kakuparan. 2. Saan mo maaring isulat ang mga Maari bang gumamit ka ng metapora bahagi nito?
3. Mga higante ang halaman. personal mong karanasan? para ilarawan ang inyong lugar?
4. Bituin sa paningin ang mga halaman 3. Meron ka bang journal?
na kaysarap pagmasdan. Mayroon ka bang talaarawan?
5. Ang hardin ko ay aking pinggan.
Ano ang isinusulat mo sa iyong
talaarawan?
Mayroon ka bang talaarawan?
Ano ang isinusulat mo sa iyong
talaarawan?
R. Discussing new concepts and practicing Pagbigkas ng tula. Paano pinaghambing ang mga bagay sa Basahin ang talaarawan ni Ronel at Gawain 6 Pagpapakita ng aklat ng may iba’t ibang
new skills # 1 Tula: Hardin Ko…Pinggan Ko! bawat pangungusap? alamin natin ang ginagawa niya araw- Isulat sa iyong talaarawan ang isang bahagi.
ni: Florita R. Matic Anong anyo ng pananalita ang ginamit? araw. araw na karanasan mo tungkol sa Ipakilala sa mga bata ang ibat ibang
pangangalaga ng kapaligiran. bahagi ng aklat.
1. Tungkol saan ang tula? Gamitin ang mga tanong bilang iyong
2. Sino ang tagapagsalaysay sa tula? gabay sa pagsulat. Sundin ang wastong
3. Ano ang naibibigay ng hardin sa paraan sa paggawa ng talaarawan.
tagapagsalaysay?

S. Discussing new concepts and practicing Gawain 1 Gawain 1 Gawain 5 Ipalabas ang mga aklat ng mga bata at
new skills # 2 Pagkuha ng Pangunahing Diwa Pangkat 1:Basahing muli ang tula. Aling bahagi ng talaarawan ni Ronel ang ipatukoy ang mga bahagi nito
ng bawat saknong Ano ang ibig sabihin ng tula? iyong labis na nagustuhan?
Isulat ang mga metaporang Gumuhit ng kuwadro sa sagutang papel
matatagpuan dito. at sumulat ng 2-3 pangungusap tungkol
Pangkat 2: Ako ay isang mahikero.Isulat dito.
ang kahulugan nito.
Pangkat 3: Sumulat ng pangungusap na
may metapora.
T. Developing mastery Tingnan sa tsart ng guro. Gawin ang Gawain 3 sa pahina 59 ng
(leads to Formative Assessment ) aklat.

U. Finding practical application of concepts Paano mo ilalarawan ang iyong


and skills in daily living kapaligiran?
Maganda bang manirahan s ainyong
lugar? Bakit?
Maari bang gumamit ka ng metapora
para ilarawan ang inyong lugar?
V. Making generalizations and abstractions Ano ang pangunahing diwa? Ang metapora o pagwawangis ay anyo Tanong; Tanong; Ang aklat ay may iba’t ibang bahagi. Ito
about the lesson ng pananalita na ang 1. Paano sinulat ang talaarawan? 1. Paano sinulat ang talaarawan? ay ang pabalat ng aklat, pahinang
tao o bagay ay inihahambing o 2. Ang unang salita bas a pangungusap 2. Ang unang salita bas a pangungusap pamagat, talaan ng pagpapalimbag ng
iwinawangis sa ibang bagay ay nakapasok? ay nakapasok? aklat, paunang salita, talaan ng
na hindi ginagamitan ng sing- o tulad 3. Ang unang salita ban g pangungusap 3. Ang unang salita ban g pangungusap nilalaman, katawan ng aklat,
ng-. ay nagsisimula sa malaking titik? ay nagsisimula sa malaking titik? talatuntunan o indise, glosari, at
4. Gumamit ban g tuldok at iba pang 4. Gumamit ban g tuldok at iba pang bibliyograpiya.
bantas sa bawat pangungusap? bantas sa bawat pangungusap?
5. Are proper margins on both sides of 5. Are proper margins on both sides of
the paper observed? the paper observed?
6. Tama ba ang baybay ng mga salita? 6. Tama ba ang baybay ng mga salita?
W. Evaluating learning Tingnan sa tsart ng guro Gawin ang Gawain 4 sa pahina 59 ng Isulat ang Tamang titik ng bahagi ng
aklat. aklat na ipinapakita sa larawan.

1.

2.

3.

4 .

5.

X. Additional activities for application


or remediation
VI. REMARKS

VII. REFLECTION
L. No. of learners who earned 80% in
the evaluation
M. No. of learners who require
additional activities for remediation
who scored below 80%
N. Did the remedial lessons work?
No. of learners who have caught
up with the lesson
O. No. of learners who continue to
require remediation
P. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these work?
Q. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
R. What innovation or localized
materials did I use/discover which
I wish to share with other
teachers?
GRADE THREE School FRANCISCO E. BARZAGA MEMORIAL SCHOOL Grade Level THREE-PAKWAN
DAILY LESSON LOG Teacher JOSEPHINE G. ARENAS Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time AUGUST 06-10, 2018/ 12:50:1:40, 1:40-2:30 Quarter First Quarter (week 9)
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
AUGUST 06, 2018 AUGUST 07, 2018 AUGUST 08, 2018 AUGUST 09, 2018 AUGUST 10, 2018
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan at Naipamamalas ang kakayahan sa Naipamamalas ang kakayahan sa Nagkakaroon ng papaunlad na kasanayan sa
tatas sa pagsasalita at pagpapahayag mapanuring pakikinig at pagunawa mapanuring pakikinig at pagunawa wasto at maayos na
ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at sa napakinggan sa napakinggan Pagsulat.
Nauunawaan na may iba’t ibang
damdamin
dahilan ng pagsulat
B. Pamantayan sa Pagganap Naipahahayag ang ideya/ kaisipan/ Nakikinig at nakatutugon nang angkop at Nakikinig at nakatutugon nang angkop at Nakasusulat nang may
damdamin/reaksyon nang may wastong wasto wasto wastong baybay, bantas at
tono, diin,bilis, antala at intonasyon. mekaniks ng pagsulat
I..Layunin: Nabibigkas nang malinaw nang may Naipahahayag ang kagiliwan sa mga Naibibigay ang pangunahing diwa ng Nababaybay nang wasto ang mga salita Nakasasagot sa mga tanong sa
pagkaunawa ayon sa pamantayan ng kuwento sa pamamagitan ng pagba- kuwento sa talaan ng talasalitaan at iba pang pagsusulit.
pananalita, angkop na kaanyuang browse ng mga ito at paglahok sa MT3LC-Ig-h-2.4 mga salita hango sa kuwento.
gramatika,pitch at katamtamang lakas talakayan Nababasa ang teksto nan a may MT3F-IVa-i-1.6
ng boses MT3G-Ih-i-6-1 wastong intonasyon, ekspresyon,at mga Naoobserbahan/Napapansin ang mga
MT3OL-Ih-i-12.1 Nakagagawa ng mga payak na watong bantas kung kinakailangan convention ng pagsulat ng isang talata
Nakikilala ang simile at metapora pangungusap na may angkop na mga MT3F-Ih-i-1.6 MT3C-If-i-3.2
MT3-CD-If-h-3.6 bantas
MT3A-Ic-i-5.2
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Aralin 7: Bawat Kasapi ng Pamilya: May Ikatlong Lagumang pagsusulit
Tungkulin Tungkulin Tungkulin Tungkulin
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat Araw
Cafeteria Talk Pakikinig at Talakayan sa Kuwentong Pagbasa at Pagbibigay ng Pangunahing Pagbaybay ng mga Salita at Pagsulat ng
Simile at Metapora Napakinggan Diwa ng Kuwento Aralin 7: Bawat Kasapi Talata
Mga payak na pangungusap na May ng Pamilya: May Tungkulin
Sanggunian/Kagamitan wastong mga Bantas Ikatlong Araw
PG/KMpp. 68-70 Kuwento: Tulad ng Langgam Pagbasa at Pagbibigay ng Pangunahing
Aklat, tsart ng guro ni: Claire B. Barcelona Diwa ng Kuwento
PG/KMpp. 65-67 PG/KMpp. 65-67
Aklat, tsart ng guro Aklat, tsart ng guro
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain: Laro: Pinoy Henyo Piliin ang titik ng tamang salita para Isulat kung isahan o maramihan ang Lagyan ng tsek kung bahagi ng aklat at I. Isulat kung simile o metapora ang mga
1. Pagsasanay: Huhulaang mga salita na ilalagay sa noo mabuo ang pangungusap. may salungguhit na pangngalan sa ekis kung hindi. sumusunod na mga pangungusap.
 Simile 1. Ang pagong ay _____ limakad. pangungusap. ____1. Talaan ng nilalaman
 Metapora a. mainit b. mabagal c. mabilis _____1. Ang mga bata ay masayang ____2. Saknong _______1. Ang kanyang mga labi ay
 Pangunahing diwa 2. _____ si Nonoy sa klase. naliligo sa ulan. ____3. Pabalat kasing pula ng dugo.
 Bahagi ng mga aklat a. matalino b. marami c. madilim _____2. Bumili si nanay ng 2 dosenang ____4. Talata _______2. Ang higante ay tigre kung
 Mga bantas 3. Ang papaya at saging ay mga _____ itlog ____5. Pahina ng karapatang ari magalit.
 pangungusap a. hayop b. gulay c. prutas _____3.May 3 mangga sa loob ng _______3. Ang kanyang mga mata ay
Simile/metapora basket. tulad ng isang tala sa langit.
_______4. Gutom na gutom ang mga
2. Balik-Aral: Ano ang metapora? Ano ang simile? Ano ang mga bahagi ng payak na Pangunahing diwa ng kuwentong binasa biyahero kaya nang kumain sila,
Magbigay ng halimbawa. Ano ang kaibahang ng simile sa pangungusap. Magbigay ng halimbawa.
metapora? Magbigay ng halimbawa ng gabundok na kanin ang naubos.
simile at metapora.
B. Panlinang na Gawain: Pagpapakita ng mga larawan. Nakakita na ba kayo ng langgam na Mag-isip ng mga salitang nasa ______5. Hindi mabango ang durian
1. Pagganyak: nahahakot ng pagkain? kuwentong binasa na may kaugnayan ngunit ang lasa ay tulad ng langit kapag
Bakit kaya panay ang hakot ng pagkain sa salita sa kahon iyong natikman.
ng mga langgam? II. Tukuyin ang mga sumusunod na bahagi ng aklat.
Anong ugali mayroon ang ga langgam?
Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang
Pagbasa ng kwento ng mga bata.
2. Paglalahad: Basahin ang pangungusap tungkol sa Ipabasa ang mga pangungusap na Ipabasa ang kwentong “Tulad ng Pagbasa muli ng kwento tungkol sa Glosari Pabalat
bawat larawan. hango sa kwentong “Tulad ng Langgam” Langgam” pamilya ni Mang Jose. Talaan ng Nilalaman Karapatang-ari
a. Ang bituin ay tulad ng brilyante sa
langit. Katawan ng aklat Paunang Salita
b. Ang uling ay sing itim ng hatinggabi. ________1. Bahagi kung saan makikita kung kailan
c. Ang sanggol ay anghel ng pamilya.
d. Siya ay gutom na leon kung kumain. inilimbag ang aklat
________2. dito nababasa ang pangalan ng may
3. Pagtatalakay: Anu-anong salita ang ginamit upang Talakayin at pag-aralan ang mga bahagi Talakayin at pag-aralan kung ano ang Sagutin ang mga tanong .Isulat ang
akda, ang pamagat ng aklat, at ang naglimbag nito.
ilarawan ang larawan? ng payak na pangungusap. susing pangungusap at saan ito sagot sa anyong pangungusap.
Saan inihalintulad o iwinangis ang mga makikita. 1. Paano nagtulung-tulong nag mag- ________3. dito nakalahad ang mensahe ng awtor
larawan? Ano ang isinasaad sa bawat talata? anak ni Mang Jose sa kanilang
para sa kanyang mga mambabasa.
Ang ginamit bang mga salitang Ano ang pangunahing diwa ng unang halamanan ng gulay?
panglarawan ay angkop na gamitin sa talata? Ikalawa? 2. Ang kanya-kanya bang Gawain ng ________4. ang listahan ng mga nilalaman
paghahalintulad o pagwawangis? Ano-anong pangungusap sa talata ang bawat kasapi ay naktulong sa kanilang
________5. Dito mababasa ang nilalaman ng aklat
Anong salita ang ginamit upang ipakita sumusuporta sa pangunahing diwa? halamanan? Bakit?
ang pagkakapareho ng mga bagay? Ano ang tawag natin sa mga 3. Ano kaya ang maaring mangyari kung ________6. dito nakatala ang mahihirap na salitang
Alin ang halimbawa ng simile o pangungusap na ito? hindi gagampanan ng mahgusay ng
ginamit sa aklat
pagtutulad?metapora o pagwawangis? Aling pangungusap ang nagsasaad ng isang kasapi ng magf-anak ang kanyang
Paanong nagkaiba ang metapora o buod ng bawat talata? tungkulin? ________7. Talaan ng mga paksang nakaayos
simile? Saan makikita sa talata ang susing 4. Paanong makatutulong sa kita ng
nang paalpabeto
pangungusap? pamilya ang paghahalaman?
Ano ang susing pangungusap? 5. Isasagawa mo rin ba ang
Ano ang pangunahing diwa? paghahalamanan s ainyong bakuran?
Bakit?

4. Pagpapayaman ng Gawain: Ipagawa ang “Isipin” LM pp____ Ipagawa ang Subukin Gawain 1 Punan ng impormasyon ang mga Paglikha :
sumusunod batay sa kuwentong binasa.
Sumulat ng talata tungkol sa larawan
DETALYE Sagutin ang mga tanong.
DETALYE 1, ano ang nakikita mo sa hadrin?
2. Sino ang nagangalaga rito?
Pangunhin 3. Paano nila pinalalki ang mga
g Diwa ng halaman?
Kuwento 4. Paano nila ito pinoprotektahan?
DETALYE DETALYE

5. Paglalahat: Ipabasa ang “Tandaan” LM p.69 Ipabasa ang “Tandaan” p. 72 Ipabasa ang “Tandaan” sa pahina 77. Paano sumulat ng isang talata?
Anu- ano ang mga dapat tandaan sa
pagsulat ng isang talata?

6.Paglalapat: Pangkatang Gawain: Magbigay ng payak na pangungusap. Ipabasa ng pangkatan ang bawat talata Gawain 3:Pagbaybay:
Ang bawat pangkat ay magbibigay ng 3 Tumawag ng ilang bata. Ipatukoy ang nang kuwentong nabasa kahapon. 1. damo
paghahambing sa pamamagitan ng simuno at ang panag-uri Ipabigay ang pangunahing diwa s 2. organiko
simile at metapora abawat talata. 3. abono
4. bungkalin
5. pagbubulok
6. lupa
IV. Pagtataya: Tukuyin kung Simile o Metapora ang Bilugan ang simuno at guhitan ang Basahin ang talata at piliin ang letra ng
bawat pangungusap. panaguri sa bawat pangungusap. tamang sagot. ( tingnan sa tsart ng guro)
______1. Kasing pula ng labi ni Snow 1. Nagwawalis ng bakuran ang nanay.
white ang dugo. 2. Ang sanggol sa kuna ay masayang
______2. Tigre siya kung magalit. naglalaro.
______3. Kung magsalita siya ay parang 3. Ang mga bata sa parke ay naglalaro.
loro. 4. Si Aling Nenita ay masarap magluto
______4. Pusa siyang nangangalmot. ng ulam.
______5. Yelo siya sa lamig sa kanyang 5. Magaling umawit si Rosita.
pakuikitungo sa kapwa.

V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap na may Gumuwa ng 5 payak na pangungusap. Magbasa ng maikling talata at ibigay ang
simile at metapora Bilugan ang simuno at ikahon ang susing pangungusap at pangunahing
panaguri. diwa nito.
VI. REMARKS
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter First Grading ( WEEK 9)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
August 07, 2017 August 08, 2017 August 09, 2017 August 10, 2017 August 11, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naisasagawa ang mapanuring pagbasa Naipamamalas ang iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang Nauunawaan na may iba’t ibang
upang mapalawak ang talasalitaan Kasanayan upang makilala at dahilan ng pagsulat dahilan ng pagsulat dahilan ng pagsulat
Mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar na
salita.
B. Pamantayan sa Pagganap Nababasa ang usapan, tula, talata, Nababasa ang usapan, tula, talata, Nakasusulat nang may wastong baybay, Nakasusulat nang may wastong baybay, Nakasusulat nang may wastong baybay,
kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, bantas at mekaniks ng pagsulat. bantas at mekaniks ng pagsulat. bantas at mekaniks ng pagsulat.
antala at ekspresyon antala at ekspresyon
I. Layunin: Nababasa ang angkop na antas ng teksto Naipahahayag ang kahiligang makarinig at Nakasusulat nang wasto ng tambalang Nakakasagot nang wasto sa mga tanong Nakakasagot nang wasto sa mga
na may angkop na intonasyon, ekspresyon makabasa ng mga kuwento pangungusap. sa pagsusulit tanong sa pagsusulit
at bantas kung kinakailangan. MT3A-Ia-i-5.2 MT3G-Ih-i-6.1
MT3F-Ih-i-1.6 Nahihinuha ang mga damdamin at Nakagagawa ng mga pangungusap na
Nakikilala ang mga salitang maraming katangiang inilalahad ng mga tauhan sa ginagamitan ng mga angkop na bantas.
kahulugan kuwentong binasa. MT3G-Ih-j-5.1
MT3VCD-Ii-i-3.6 MT3LC-Ii-i-3.3

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 8: Bawat Kasapi: Karangalan ng Aralin 8: Bawat Kasapi: Karangalan ng Aralin 8: Bawat Kasapi: Karangalan ng
Pamilya Pamilya Pamilya
Pagbasa ng tula o rap Paghinuha sa Katangian at Nararamdaman Pagsulat ng tambalang Pangungusap
Tara Na! ng mga Tauhan
Kuwento: Ang Kambal ni Dr. Cecilia A.
Javier
Sanggunian/Kagamitan PG/KMpp. 86-89
Aklat, tsart ng tula CG/TM 89-92 CG/TM94-96
Aklat, lawaran, tsart ng guro Aklat, tsart ng guro

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagpapaunlad ng Wikang Binibigkas Ikahon ang simuno at guhitan ang Ibigay ang diwa ng pangungusap sa
1. Pagsasanay: A. Laro: Hulaan Mo panaguri. bawat talata.
a. Hatiin sa 5 pangkat ang klase (tingnan sa tsart ng guro.) (tsart ng guro)
b. Bawat isa ay bibigyan ng 1 minuto para
hulaan ang mga salita isasakilos ng
actor/actress ng pangkat. Ang kategorya
ay tungkol sa mga Gawain ng mag-anak.
c. Ang pangkat na pinakamaraming
nahulaan ang mananalo.
Mga salitang Pahuhulaan
Piknik
Paliligo sa dagat/pool (swimming)
Pagtatanim ng puno
Paglilinis ng bahay
Paglalaro
Panonood ng telebisyon
Pamimili sa mall
Pamamalengke
Pagdalaw
Pananalangin
2. Balik-Aral: Ano ang mga bahagi ng payak na Magbigay ng pares ng salita na iisa ang Kuwento ng Kambal Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag- Natatandaan pa ba ninyo ang mga
pangungusap. Magbigay ng halimbawa. baybay ngunit magkaiba ng kahulugan. aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin? napag-aralan niyo sa unang yunit ng
aralin natin?
B. Panlinang na Gawain: Sino na sa inyong ang nakasama sa 1. Ilarawan ang kambal. Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit
1. Pagganyak: lakbay-aral? 2. Ang kambay ba ay pareho sa lahat ng ngayon? natin ngayon?
Saan saan kayo nagpunta? Marami ba bagay? Ipaliwanag
kyong natutunan sa inyong lakbay-aral? Pagganyak na Tanong
Ano ang gusto ninyong malaman sa
kuwento?
Ano ang gustong gawin mga batang
lalaki? (mamingwit)

2. Paglalahad: Pagbasa bg tula ng guro habang nakikinig Ipabasa sa mga bata ang kuwento Basahin ang mga pangungusap sa
ang mga bata. “Ang Kambal” pisara.

3. Pagtatalakay: Saan naglakbay-aral ang mga bata? Ano ang nalaman ninyo tungkol sa kambal? Anu-anong kaisipan ang ipinahahayag 1. Ihanda ang kagamitan. 1. Ihanda ang kagamitan.
Anu-ano ang nakita nila sa kanilang Sino sa kambal ang nagpamalas ng sa bawat pangungusap? 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga
lakbay-aral? magandang ugali? Ilang buong kaisipan ang ipinahahayag bata. bata.
Babasahin muli ng mga bata ang tula. Pagtalakay sa teksto sa pangungusap? 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa
Anong mga salita ang ginamit nang Buuin ang Venn Diagram upang ipakita ang Anu ano ang mga lipon o grupo ng mga angkop na sagot angkop na sagot
dalawang o higit pang bese sa rap na ugali ng kambal. salitang makatatayong mag-isa dahil 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata
binasa? may buong kaisipang ipinahahayag?
Ano-ano ang kahulugan ng salitang puno? Monina Monita Anong salita ang ginamit upang pag-
Tubo? Paso? ugnayin ang dalawang sugnay na
Magkakapareho ba ng kahulugan ng bawat Masdan ninyo ang Venn diagram nakapag-iisa?
salita? Itanong: Ano ang tawag sa katagang ginamit sa
Paano natin malalaman ang angkop na Anong katangian ni Monina. Si Monita? pangungusap upang pag-ugnayin ang
kahulugan ng salitang magkapareho ang Anong katangian ang pareho sila? dalawang sugnay na nakapag-iisa?
baybay? Sino sa kambal ang nagpakita ng
kabutihan?
Talaga bang ganoon siya?
Ano ang patunay nito?
Ano ang gantimpalang nakuha niya bilang
isang mabait na bata?
Sa palagay ba ninyo ginawa lang niya ang
kabutihan para sa gantimpala?

4. Pagpapayaman ng Pagpapakita pa ng maraming larawan at Gawin ang Gawain 1 sa pahina 91. Gawin ang Gawain 3 sa pahina 96 ng
Gawain: itambal ang mga larawan sa kaparehong aklat.
salita
5. Paglalahat: Ang mga salita ay maaring magkaroon ng Paano mo masasabi kung ano ang Ano ang tambalang pangungusap?
isa o higit pang kahulugan. nararamdaman ng tauhan sa kwento?
Ang kahulugan ng mga salita ay nakabatay Pagbasa ng tandaan sa aklat.
sa kung paano ito ginamit sa
pangungusap.
6.Paglalapat: Pangkatang Gawain: Pangkatang Gawain: Pangkatang Gawain:
Bigyan ang bawat pangkat ng mga larawan Gawin ang Gawain 2 ng akalt sa pahina 92 Bigyan ng larawan ang bawat pangkat at
ng mga bagay ng pareho ng baybay ngunit gawan ng tambalang pangungusap ang
magkaiba ang lahulugan at ibigay ang bawat larawan.
kahulugan ng bawat isa.

IV. Pagtataya: Pagsagot sa tsart ng guro. Bilugan ang pangungusap na nakapag-


iisa sa pangungusap.
1. Nagluluto si nanay habang si tatay
ang nag-iigib ng tubig.
2. Naglilinis si ate ng bahay samantalang
si kuya ay nagtatamin ng halaman sa
Pagsagot sa tsart sa pisara. hardin.
3. Ang nanay ko ay isang guro at ang
tatay ko ay isang duktor.
4. Gusto kong kumain ng ice cream
ngunit wala akong pera.
5. Sasama k aba sa palaruan o pupunta
ka sa palengke?
V. Takdang-Aralin: Gumupit ng 5 pares ng larawan ng may Sumulat ng 3 tambalang pangungusap.
Sumulat ng mga pangungusap tungkol sa
iisa ang baybay ngunit magkaiba ng
nararamdaman mo sa iyong pamilya.
kahulugan
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading ( WEEK 1)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
August 14, 2017 August 15, 2017 August 16, 2017 August 17, 2017 August 18, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naisasagawa ang mapanuring pagbasa Naipamamalas ang iba’t ibang Naipamamalas ang iba’t ibang Naipamamalas ang kakayahan at Naipamamalas ang kakayahan at
upang mapalawak ang talasalitaan Kasanayan upang makilala at Kasanayan upang makilala at tatas sa pagsasalita at tatas sa pagsasalita at
Mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar na Mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar pagpapahayag ng sariling ideya, pagpapahayag ng sariling ideya,
kaisipan, karanasan at damdamin kaisipan, karanasan at damdamin
salita. na salita.
B. Pamantayan sa Pagganap Nababasa ang usapan, tula, talata, Nababasa ang usapan, tula, talata, Nababasa ang usapan, tula, talata, Naipahahayag ang Naipahahayag ang
kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, kuwento nang may tamang bilis, diin, ideya/kaisipan/damdamin/reaksy ideya/kaisipan/damdamin/reaksy
antala at ekspresyon antala at ekspresyon tono, antala at ekspresyon on nang may wastong tono, diin, on nang may wastong tono, diin,
bilis, antala at intonasyon bilis, antala at intonasyon

I. Layunin: Naisasalaysay muli ang kuwentong Nahihinuha ang mga damdamin at Nahihinuha ang mga damdamin at Nakasusulat nang wasto ng hugnayang Nakasusulat nang wasto ng hugnayang
napakinggan na at mga maiikling usapan katangiang inilalahad ng mga tauhan sa katangiang inilalahad ng mga tauhan sa pangungusap. pangungusap.
na ginagamitan ng mga angkop na kuwentong binasa. kuwentong binasa. MT3G-Ih-i-6.1 MT3G-Ih-i-6.1
gestures at ekspresyon sa buong MT3A-Ia-i-5.2 MT3A-Ia-i-5.2 Nakagagawa ng mga pangungusap na Nakagagawa ng mga pangungusap na
pangungusap. Naipahahayag ang kahiligang makarinig at Naipahahayag ang kahiligang makarinig ginagamitan ng mga angkop na bantas. ginagamitan ng mga angkop na bantas.
MT3F-Ih-i-1.6 makabasa ng mga kuwento. at makabasa ng mga kuwento. MT3GIh-j5.1 MT3GIh-j5.1
Nakikilala at nagagamit ang mga salitang MT3LC-Ii-i-3.3 MT3LC-Ii-i-3.3
may marami o higit sa isa ang kahulugan.
MT3VCD-Ii-i-3.6
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 9: Bawat Kasapi: May Pananagutan Aralin 9: Bawat Kasapi: Karangalan ng Aralin 9: Bawat Kasapi: Karangalan ng Aralin 9: Bawat Kasapi: Karangalan ng Aralin 9: Bawat Kasapi: Karangalan ng
Pgsasalaysay ng Napakinggang Kuwento Pamilya Pamilya Pamilya Pamilya
/Mga Salitang Maraming Kahulugan Paghinuha sa Katangian at Nararamdaman Paghinuha sa Katangian at Pagsulat ng Hugnayang Pangungusap Pagsulat ng Hugnayang Pangungusap
ng mga Tauhan Nararamdaman ng mga Tauhan
Kuwento: Ang Kambal Kuwento: Ang Kambal
ni Dr. Cecilia A. Javier ni Dr. Cecilia A. Javier

TG/LM 106-107 TG/LM 106-107


Sanggunian/Kagamitan PG/KMpp. 61-65 Tsart, larawan, aklat Tsart, larawan, aklat
Kagamitan: tsart, larawan ng mga bagay
na maraming kahulugan

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Tukuyin kung Simile o Metapora ang bawat Pangkatin sa 5 ang mga bata. Ipakita ang Pangkatin sa 5 ang mga bata. Ipakita ang
1. Pagsasanay: pangungusap. mga larawan at haying pag-usapan ito sa mga larawan at haying pag-usapan ito sa
______1. Kasing pula ng labi ni Snow pangkat. Papiliin sila ng isang tula na pangkat. Papiliin sila ng isang tula na
white ang dugo. bibigkasin bibigkasin
______2. Tigre siya kung magalit. sa klase sa klase
______3. Kung magsalita siya ay parang
loro.
______4. Pusa siyang nangangalmot.
______5. Yelo siya sa lamig sa kanyang
pakuikitungo sa kapwa.
2. Balik-Aral: Papabigayin ang mga bata ng mga salitang Papabigayin ang mga bata ng mga Pag usapang muli ang tambalang Pag usapang muli ang tambalang
iisa ang baybay iba ang kahulugan at salitang iisa ang baybay iba ang panungusap. panungusap.
bigkas. kahulugan at bigkas.
B. Panlinang na Gawain: Pagpapakita ng ibat ibang mga larawan na Ilarawan ang kambal. Ang kambay ba ay Ilarawan ang kambal. Ang kambay ba ay Pagpapakita ng larawang nga mag anak na Pagpapakita ng larawang nga mag anak
1. Pagganyak: maraming kahulugan. pareho sa lahat ng bagay? Ipaliwanag pareho sa lahat ng bagay? Ipaliwanag binaha. na binaha.
Ano ang gusto ninyong malaman sa Ano ang gusto ninyong malaman sa
kuwento kuwento
2. Paglalahad: Pagbasa ng mga pangungusap sa pisara Ipabasa sa mga bata ang kuwento Ipabasa sa mga bata ang kuwento Ipabasa ang kuwento sa mga bata. Ipabasa ang kuwento sa mga bata.
gamit ang mga larawan na ipinakita ng Ang Kambal Ang Kambal
guro.
3. Pagtatalakay: Anong mga salita ang ginamit nang Ano ang nalaman ninyo tungkol sa kambal? Ano ang nalaman ninyo tungkol sa Sino ang mga tauhan sa kuwento? Sino ang mga tauhan sa kuwento?
dalawang o higit pang beses sa Sino sa kambal ang nagpamalas ng kambal? Ano ang ugnayan ng dalawang pamilya sa Ano ang ugnayan ng dalawang pamilya
pangungusap na binasa? magandang ugali? Sino sa kambal ang nagpamalas ng isat isa? sa isat isa?
Ano-ano ang kahulugan ng salitang tapon? Pagtalakay sa teksto magandang ugali? Ano ang nangyari sa pamilya Cruz? Bakit? Ano ang nangyari sa pamilya Cruz?
tala? bukas? Buuin ang Venn Diagram upang ipakita ang Pagtalakay sa teksto Ano ang ginawa ng pamilya Santos para sa Bakit?
Magkakapareho ba ng kahulugan ng bawat ugali ng kambal. Buuin ang Venn Diagram upang ipakita pamilya Cruz? Bakit? Ano ang ginawa ng pamilya Santos para
salita? ang ugali ng kambal. Pag-aralan ang mga sumusunod na sa pamilya Cruz? Bakit?
Paano natin malalaman ang angkop na Monina Monita pangungusap. Pag-aralan ang mga sumusunod na
kahulugan ng salitang magkapareho ang Monina Monita a. Ang pamilyang Cruz ay binaha dahil ang pangungusap.
baybay? Masdan ninyo ang Venn diagram ilog na umapaw ay malapit sa kanila. a. Ang pamilyang Cruz ay binaha dahil
Itanong: Masdan ninyo ang Venn diagram b. Lahat ng damit at kasangkapan nila ay ang ilog na umapaw ay malapit sa kanila.
Anong katangian ni Monina. Si Monita? Itanong: nabasa dahil hanggang tuhod ang baha. b. Lahat ng damit at kasangkapan nila ay
Anong katangian ang pareho sila? Anong katangian ni Monina. Si Monita? c. Inalok ng pamilyang Santos ang kanilang nabasa dahil hanggang tuhod ang baha.
Sino sa kambal ang nagpakita ng Anong katangian ang pareho sila? tulong sa Pamilyang Cruz para mayroon c. Inalok ng pamilyang Santos ang
kabutihan? Sino sa kambal ang nagpakita ng silang lugar na matutuluyan. kanilang tulong sa Pamilyang Cruz para
Talaga bang ganoon siya? kabutihan? d. Sila ay nanatili doon habang mataas pa mayroon silang lugar na matutuluyan.
Ano ang patunay nito? Talaga bang ganoon siya? ang baha. d. Sila ay nanatili doon habang mataas pa
Ano ang gantimpalang nakuha niya bilang Ano ang patunay nito? e. Malaki ang pasasalamat nila sa ang baha.
isang mabait na bata? Ano ang gantimpalang nakuha niya bilang Pamilyang Santos dahil sa pagtulong sa e. Malaki ang pasasalamat nila sa
Sa palagay ba ninyo ginawa lang niya ang isang mabait na bata? kanila. Pamilyang Santos dahil sa pagtulong sa
kabutihan para sa gantimpala? Sa palagay ba ninyo ginawa lang niya kanila.
ang kabutihan para sa gantimpala?
4. Pagpapayaman ng Gawin ang Gawain 1 sa pahina 103-104 ng Pasagutan ang Sabihin at Alaminsa pahina Pasagutan ang Sabihin at Alaminsa Basahin ang mga payak na pangungusap. Basahin ang mga payak na
Gawain: aklat. 104-105 ng aklat. pahina 104-105 ng aklat. Pag-ugnayin ang mga ito gamit ang dahil at pangungusap. Pag-ugnayin ang mga ito
habang. gamit ang dahil at habang.
1. Masaya ako. Pumasa ako sa pagsusulit. 1. Masaya ako. Pumasa ako sa
2. Nilinis ni Maria ang salas. Naghihintay si pagsusulit.
Mario sa labas. 2. Nilinis ni Maria ang salas. Naghihintay
3. Umawit ang bata. Nakikinig nang mabuti si Mario sa labas.
ang mga kaklase niya. 3. Umawit ang bata. Nakikinig nang
4. Maaga kaming umuwi. Tuwag ang mabuti ang mga kaklase niya.
prinsipal ng pagpupulong ng mga guro. 4. Maaga kaming umuwi. Tuwag ang
5. Galit na galit na kumahol ang mga aso. prinsipal ng pagpupulong ng mga guro.
May mga di killalang tao sa bakuran 5. Galit na galit na kumahol ang mga aso.
May mga di killalang tao sa bakuran
5. Paglalahat: Paano mo makikilala ang mga salitang Paano mo masasabi kung ano ang Paano mo masasabi kung ano ang Ano ang hugnayang pangungusap? Ano ang Ano ang hugnayang pangungusap? Ano
maraming kahulugan? nararamdaman ng tauhan sa kwento? nararamdaman ng tauhan sa kwento? mga bahaging bumubuo nito? ang mga bahaging bumubuo nito?
Pagbasa ng tandaan sa aklat. Pagbasa ng tandaan sa aklat. Paano natin isusulat ang hugnayang Paano natin isusulat ang hugnayang
pangungusap? pangungusap?
6.Paglalapat: Pangkatang Gawain: Pangkat 1: Gumawa ng sulat kay Monita na Pangkat 1: Gumawa ng sulat kay Monita Pangkatang Gawain: Pangkatang Gawain:
Bigyan ang bawat pangkat ng mga larawan maging katulad nii Monina na maging katulad nii Monina Bumuo ang bawat pangkat ng hugnayang Bumuo ang bawat pangkat ng hugnayang
ng mga bagay ng pareho ng baybay ngunit Pangkat 2 : Kung maihahalintulad ninyo Pangkat 2 : Kung maihahalintulad ninyo pangungusap. pangungusap.
magkaiba ang lahulugan at ibigay ang ang kambal sa simbolo. Anong simbolo ito? ang kambal sa simbolo. Anong simbolo
kahulugan ng bawat isa. Iguhit at ipaliwanag ang mga ito. ito? Iguhit at ipaliwanag ang mga ito.

IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng sagot ayon sa inyong Piliin ang titik ng sagot ayon sa inyong Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng Buuin ang pangungusap sa pamamagitan
Bilugan sa loob ng panaklong ang hinuha. hinuha. paglalagay ng pang-ugnay na dahil o ng paglalagay ng pang-ugnay na dahil o
kahulugan ng mga salitang may 1. Si Carlo ay maagang nagigising s 1. Si Carlo ay maagang nagigising s habang. habang.
salungguhit. aumaga. Nililinis niya ang kulungan ng aso aumaga. Nililinis niya ang kulungan ng (tingnan sa aklat pahina 107 ng MTB) (tingnan sa aklat pahina 107 ng MTB)
1. Ang bata ay naglalaro. ( damit, paslit) at pinakakin ito. Pagkatapos ay nagwawalis aso at pinakakin ito. Pagkatapos ay
2. Bago ang bata niyang isusuot. ( damit, sa bakuran bago pumasok sa paaralan. nagwawalis sa bakuran bago pumasok sa
paslit) A. masipag B.Matiyaga C. Mabait paaralan.
3. Pinatay niya ang baga sa kalan. ( tira ng 2. Pagkatapos kumain ng meryenda, A. masipag B.Matiyaga C. Mabait
apoy, bahagi ng katawan) tinutulungan ni Neri ang kanyang nanay s 2. Pagkatapos kumain ng meryenda,
4. May sakit sa baga ang matanda. ( tira ng akusina. Pinupunasan niya ang mesa at tinutulungan ni Neri ang kanyang nanay s
apoy, bahagi ng katawan) nilalampaso ang sahig. Itinatapon niya ang akusina. Pinupunasan niya ang mesa at
5. Hinabol siya ng aso. ( hayop, usok) basura sa basurahan sa labas ng bahay. nilalampaso ang sahig. Itinatapon niya
6. Masakit sa mata ang aso. ( hayop, usok) A. matulungin B. maalalahanin ang basura sa basurahan sa labas ng
C. responsible bahay.
A. matulungin B. maalalahanin
C. responsible
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng mga pangungusap tungkol sa Sumulat ng mga pangungusap tungkol sa Sumulat ng 5 hugnayang pangungusap Sumulat ng 5 hugnayang pangungusap
nararamdaman mo sa iyong pamilya. nararamdaman mo sa iyong pamilya.
VI. REMARKS
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 2)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
August 21, 2017 August 22, 2017 August 23, 2017 August 24, 2017 August 25, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang iba’t ibang Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa Naipamamalas ang kakayahan sa Naisasagawa ang mapanuring pagbasa
Kasanayan upang makilala at pagsasalita at pagpapahayag ng sariling mapanuring pakikinig at pagunawa sa upang mapalawak ang talasalitaan
Mabasa ang mga pamilyar at di-pamilyar ideya, kaisipan, karanasan at damdamin napakinggan
na salita.
B. Pamantayan sa Pagganap Nababasa ang usapan, tula, talata, Naipahahayag ang ideya/ kaisipan/ Nakikinig at nakatutugon nang angkop at
kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, damdamin/ reaksy on nang may wastong wasto Nababasa ang usapan, tula, talata,
antala at ekspresyon tono, diin, bilis, antala at intonasyon kuwento nang may tamang bilis, diin, tono,
antala at ekspresyon
I. Layunin: NO CLASSES Nakasusulat nang wasto ng hugnayang Aktibong nakikilahok sa habang Nababasa nang malakas ang tekstong Nababaybay nang wasto ang mga salitang
HOLIDAY pangungusap. nagbabasa ng kuwento sa pamamagitan angkop sa antas na 95-100% walang mali. nasa talaan ng talasalitaan at mga salitang
MT3G-Ih-i-6.1 ng pagbibigay ng komento at mga tanong MT3F-IIa-c1.4 ginamit sa kuwento.
Nakagagawa ng mga pangungusap na gamit ang kompletong pangungusap. Nakikilala/Natuitukoy ang mahahalagang MT3F-IVa-i1.6
ginagamitan ng mga angkop na bantas. MT3OL-Iia6.2.2 elemento ng kuwento. Nagagamit ang mga salitang nabigyan ng
MT3GIh-j5.1 Nagagamit ang mga panghalip na MT3LC-IIa-b4.5 kahulugan sa kuwento sa isang
pananong. makabuluhang teksto.
MT3G-IIa-b2.2.3 MT3VCD-IIab-1.4

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 9: Bawat Kasapi: Karangalan ng Aralin 10: Aking Pamayanan: Tahanan, Aralin 10: Aking Pamayanan: Tahanan, Aralin 10: Aking Pamayanan: Tahanan,
Pamilya Kapaligiran at Pamilya Kapaligiran at Pamilya Kapaligiran at Pamilya
Pagsulat ng Hugnayang Pangungusap
Mga Panghalip na Pananong Pagtukoy sa mga Elemento ng Kuwentong Paggamit ng Mga Salita mula Sa Kuwento
Binasa

PG/KMpp. 5-8
Sanggunian/Kagamitan TG/LM 106-107 PG/KMpp. 5-8 Kagamitan: tsart
Tsart, larawan, aklat TG/LM
Kagamitan: tsart, aklat
Tsart, Kagamitan ng Mag-aaral at
worksheets
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Pag usapang muli ang tambalang Balik-aralan ang mga nakaraang aralin Balik-aralan ang mga panghalip na Panghalip na Pananaong
panungusap. pananong

B. Panlinang na Gawain: Pagpapakita ng larawang nga mag anak Ipabasa ang dayalogo sa kagamitan ng Anong mga salita sa kuwentong nabasa
1. Pagganyak: na binaha. mag-aaral at pag-usapan ito. natin ang mahirap maunawaan kaagad?
2. Paglalahad: Ipabasa ang kuwento sa mga bata. Ilahad ang Gawain 1. Pag-usapan at Basahin ang maikling salaysay. Maghanda Pagbasa ng Kuwento.
talakayin ang paggamit ng panghalip na ng katanungan at komento sa kuwentong
pananong. binasa.
“Ang Pangako ni Mila”
3. Pagtatalakay: Sino ang mga tauhan sa kuwento? Ano ang mga tanong? Ano ang mga Talakayin at pag-usapan ang Sabihin ang mga salitang may salungguhit.
Ano ang ugnayan ng dalawang pamilya sa naging sagot? mahahalagang elemento ng kwento Gamitin sa pangungusap ang bawat isa.
isat isa? Kung ikaw ay isa sa kanila, ano pang
Ano ang nangyari sa pamilya Cruz? Bakit? impormasyon ang naismong malaman?
Ano ang ginawa ng pamilya Santos para Ngayon, humanap ng kapareha at gawin
sa pamilya Cruz? Bakit? ang usapan
Pag-aralan ang mga sumusunod na
pangungusap.
a. Ang pamilyang Cruz ay binaha dahil ang
ilog na umapaw ay malapit sa kanila.
b. Lahat ng damit at kasangkapan nila ay
nabasa dahil hanggang tuhod ang baha.
c. Inalok ng pamilyang Santos ang
kanilang tulong sa Pamilyang Cruz para
mayroon silang lugar na matutuluyan.
d. Sila ay nanatili doon habang mataas pa
ang baha.
e. Malaki ang pasasalamat nila sa
Pamilyang Santos dahil sa pagtulong sa
kanila
4. Pagpapayaman ng Basahin ang mga payak na pangungusap. Gawin ang gawin 1 ng aklat sa pahina
Gawain: Pag-ugnayin ang mga ito gamit ang dahil 115. Gamitin sa pangungusap ang bawat isa:
at habang.
1. Masaya ako. Pumasa ako sa pagsusulit.
2. Nilinis ni Maria ang salas. Naghihintay si
Mario sa labas.
3. Umawit ang bata. Nakikinig nang mabuti
ang mga kaklase niya.
4. Maaga kaming umuwi. Tuwag ang
prinsipal ng pagpupulong ng mga guro.
5. Galit na galit na kumahol ang mga aso.
May mga di killalang tao sa bakuran
5. Paglalahat: Ano ang hugnayang pangungusap? Ano Ano ang panghalip pananong? Ano ang mahahalagang elemento ng Maaring maunawaan ang mga salita kapag
ang mga bahaging bumubuo nito? Anu-ano ang mga panghalip na kwento? Ipabasa ang Tandaan ginamit sa pangungusap.
Paano natin isusulat ang hugnayang pananong?
pangungusap?
6.Paglalapat: Pangkatang Gawain: Gawain 2 Basahin ang maikling kwento sa pahina
Bumuo ang bawat pangkat ng hugnayang Gamit ang kuwento na “ Pangako ni Mila” 119 at gawin ang graphic organizer.
pangungusap. sagutin ang graphic Tagpuan

Sino? Ano?

Tauhan Pangyayari

Saan? Kailan?
IV. Pagtataya: Buuin ang pangungusap sa pamamagitan Isulat ang angkop na panghalaip na Basahin ang maikling sanaysay. Piliin ang Basahin ang bawat pangungusap. Pipiin
ng paglalagay ng pang-ugnay na dahil o pananong element ng isang kwento. Umusip ng ang wastong titik ng kahulugan ng mga
habang. 1. _________ka pupunta? angkop na pamagat para sa maikling salitang sinalungguhitan.
(tingnan sa aklat pahina 107 ng MTB) 2.__________ang kaarawan mo? salaysay. 1. Si Carlo ay maagang nagigising sa
3. _________ang kausap mo s Noong Linggo, ang mag-anak na umaga.
atelepono? Fernandez ay pumunta ng Baguio para sa A.hindi pa oras B.tanghali C. hapon
4. _________ang kailangan ng bisita mo? isang araw ng picnic. Sumakay din sila sa 2. Pinupunasan niya ang mesa at
5. ________gaganapin ang palabas sa makukulay na Bangka sa Burnham Park, nilalampaso ang sahig.
paaralan namasyal sa hardin ng mga pino at namili A.nilibnis gamit ang basahan,B. winalisan
sa SM. C. binasa
3. Nakita ni Verna ang nakababatang
kapatid na nakasimangot habang
Tagpuan ginagawa ang takdang aralin.
A. nakangiti B. nakakunot ang noo
C. nakatawa
Pamagat 4. “Salamat Ate Verna, siguradong lahat ng
Tauhan
sagot ko ay tama makakuha ako ng
perpektong iskor sa takdang aralin ko.”
Ang sabi ng nakababatang kapatid ni
Verna.
Pangyayari A. may mali B. tama lahat C. walang tama
5. “Lagi mong tinutulungan si Victor sa
kanyang takdang aralin pero hindi mo yan
ginagawa sa akin”, sabi ni Vicky.
A. bihira B. minsan C. madalas
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 hugnayang pangungusap Gumawa ng 5 pangungusap na Magbasa ng maikling talata at gumawa ng Sumulat ng mga pangungusap at
ginagamitan ng mga panghalip na 5 tanong gamit ang mga panghalip na gamitin ang mga salitang itinala.
pananong pananong.
VI. REMARKS
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 3)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
August 28, 2016 August 29, 2016 August 30, 2016 August 31, 2016 September 01, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at
pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa
kaisipan, karanasan at damdamin Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang
uri ng panitikan. uri ng panitikan. uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Naipahahayag ang ideya/ kaisipan/ damdamin/ Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa
reaksyon nang may wastong tono, diin, bilis, Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon
antala at intonasyon.
I. Layunin: Nasasabi ang sariling karanasan at ideya Naipakikita ang pagmamahal at kahiligan Natutukoy ang mahahalagang elemento ng NO CLASSES
na may kinalaman sa paksa gamit ang sa pagbasa sa pamamagitan ng taimtim kuwento. MT3LC-IIa-b-4.5 HOLIDAY
NO CLASSES mga salita at tamang intonasyon o na pakikinig at pakikipagtalakayan sa Nakasusulat nang dalawang talata na may EDIL ADH’A
HOLIDAY pagbigkas. pamamagitan ng pagbibigay ng mga wastong bantas na kinapapalooban ng mga
NATIONAL HEROES DAY MT3OL-IIb-c-10.1 komento. MT3AIIa-i-4.2 elmento ng kuwento, tagpuan, tauhan at
Natutukoy ang mga elemento ng kuwento pangyayari. MT3C-IIa-i-3.3
MT3LC-IIa-b-4.5 Nababaybay nang wasto ang mga salita.
Nakikillala ang mga panghalip na MT3F-IVa-i-1.6
pananong. MT3G-IIa-b-2.2.3 Nakikilala ang mga panghalip na
pananong. MT3LC-IIa-b-4.5
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 11 Aking Pamayanan Kalinisan at
Pagsabi ng Sariling Karanasan at Ideya na Aralin 11 Aking Pamayanan Kalinisan at
Kaayusan
May Kinalaman sa Paksa Gamit ang mga Kaayusan
Pagtukoy sa mga Elemento ng Kuwento at
Salita at Tamang o Intonasyon Pagbigkas Pagbasa nang May wastong Expresyon
Panghalip na Pananong

CG, TG Week 2 Day 1 p.84-85, LM p.__ PG/KMpp. 12-13


PG/KMpp. 5-8
Tsart, Kagamitan ng Mag-aaral Kagamitan: tsart
Sanggunian/Kagamitan Kagamitan: tsart
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Elemento ng kwento. Pangngalan Pangngalang Pamilang at Di Pamilang


1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Panghalip Pananongh Pababa at pataas na intonasyon Sino ang tauhan ng kuwentong binasa
natin kahapon?
B. Panlinang na Gawain: Ipakita ang larawan at pag-usapan ito. Tingnan ang bata sa larawan.
1. Pagganyak:

a. Ano ang nangyari sa bata?


Ano ang ginagawa ng nasa larawan? b. Naranasan nab a ninyo ang sumakit ang
Ano ang iyong karanasan ang katulad ng ngipin?
nasa larawan? Ano ang dapat mong gawin
pagkatapos mo gawin ang mga Gawain na c. Ano ang naramdaman ninyo? Ano ang
ito? inyong ginawa?
d. Bakit sumasakit ang ating ngipin?
e. Paano gagamutin ang sakit ng ngipin?
2. Paglalahad: 2. Paglalahad Basahin ang maikling kuwento at itala ang Basahin ng guro ang kuwento habang
Basahin ang tula. mahahalagang detalye. nakikinig ang mga bata.
Tingnan sa pahina 123 ng aklat. Anette, Makulit
Ni: Lilibeth A. Magtang
3. Pagtatalakay: Mula sa tula, ano-ano ang mga bagay na Sagutin ang tanong mula sa kuwento. Pag-usapan ang kuwento.
kailangan na makakatulong sa iyo na Alamin at tukuyin ang mga panghalip na a. Sino ang umuwi ng bahay ng umiiyak?
maging malinis? pananong. b. Bakit sumakit ang kanyang ngipin?
Ipabasa ang mga pangungusap. Sino ang batang babae sa kuwento? c. Bakit gustong dalhin ng nanay si Linda
Ipaliwanag at talakayin ang wastong Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? sa dentist?
intonasyon sa pagbasa nito. Sino ang isa pa sa mga tauhan sa d. Bakit ayaw ni Linda pumunta sa dentista
Magbigay ng halimbawa ng pangungusap kuwento? Ilarawan siya. sa kabila ng pagpilit ng kanyang ina?
na may mataas at mababang tono ng Sa iyong palagay, mabuting halimbawa si e. Ano ang sinabi ng dentist?
boses. Anette? Bakit?
Ano ang mga payo ng nanay ni Anette?
Ano ang kaniyang ipinakitang ugali?
Kung ikaw ang magbibigay ng katapusan
ng kuwento, paano mo ito tatapusin?
4. Pagpapayaman ng Basahin ang mga pangungusap ng may Ilarawan si Anette gamit ang graphic Kumpletuhin ang diagram mula sa kwento.
Gawain: tamang pagtaas at pagbaba ng boses. organizer.
1. Iyan ba ay bago?
2. Sumasakit ba ang iyong ngipin?
3. Bakit ka umiiyak?
4. Nanay dalhin mo nap o ako sa dentist
ngayon.

5. Paglalahat: Ano ang intonasyon o intonation? Kailan a. Ano ang panghalip na pananong na
tumataas at bumababa ang tono ng ginamit sa mga tanong?
boses? b. Ano ang panghalip pananong?
Ang panghalip pananong o interrogative
pronoun ay ginagamit para malaman ang
mahahalagang nangyari sa isang teksto. Ito
ay sino, ano, saan, kailan at bakit.
6.Paglalapat: ( Pangkatang Gawain ) Narito ang mga pangungusap mula sa ( Pair-work)
Bawat pangkat ay mag-uunahan na kuwento “ Si Anette Na Makulit”. Gumawa Ang partner A ay magtatanong sa
isusulat sa manila paper kung ang ng mga tanong gamit ang panghalip partner B. Magtatanong tungkol sa istorya
pangungusap ay may mataas na tono ng pananong. Isulat sa sagutang papel. gamit ang panghalip pananong. Partner B
boses ( rising intonation) o falling 1. Gawi na ni Anette na maglaro ay sasagot at magtatanong tungkol sa
intonation. hanggang takip silim. kuwento. Isulat sa manila paper.
1.Ang kanyang gilagid ay sumasakit. 2. Sa paglalaro umiikot ang buhay ni
2.Antayin natin ang dentist.
Anette.
3.Ikaw ba ay darating?
4.Gusto mo ba ng kendi? 3. Pagkatapos kumain, aalis na naman
5.Kumain ka na ba? siya kahit madilim na. “Nanay,
napakasakit po ng tiyan ko.”
4. “Gutom na gutom na ako”.
5. Kahit gabi na, lalabas pa rin si Anette at
maghahanap ng kalaro.
IV. Pagtataya: Basahin ang pangungusap. Isulat ang PT Isulat kung Tauhan, Tagpuan o Gumawa ng tanong mula sa
kung ang pangungusap ay kailangan ng pangyayari. nakasalungguhit na mga salita.
pataas na tono. Isulat PB kung ito ay _________1, Si Anette ay batang makulit. Si Jojo ay gumising ng maaga isang
pababang tono. _________2. Naglalaro siya nang walang umaga ng Lunes. Siya ay agad na naligo
______1. Maagang dumating si Sara.. kainkain hanggang lumubog ang araw. at inayos ang uniporme. Siya ay kumain ng
______2. Saan ka nanggaling? _ _______3. Si nanay ay lagging masustansiyang pagkain na agahan at
______3. Siya ba ay nahuli sa klase? nagpapaalala s akanyang kumain muna. nagsipilyo ng ngipin. Isunuot ang malinis na
______4. Maari ko bang Makita ang iyong _________4. Isang araw sa labas ng medyas at sapatos. Isinuot ang uniporme
takdang-aralin?. bahay nila Anette. at pumasok sa paaralan.
______5. Ang ating paaralan ay mayroong _________5. Sumakit ang tiyan niya dahil
2 parke at isang hardin palaging marumi ang kamay at hindi
naghuhugas bago kumain.

V. Takdang-Aralin: Isulat ang Pataas na tono kung ang Gumupit at idikit sa kuwaderno ang isang Gumawa ng tanong gamit ang mga
pangungusap ay may mataas na tono ng maikling kuwento at isulat ang tauhan panghalip panaklaw na ano, sino, bakit,
boses. Pababang tono kung mababa ang tagpuan at pangyayari. saan, bakit.
tono ng boses.
______1. Nakita mo ba ang aking notbuk?
______2. Kailan ang iyong kaarawan?
______3. Pupunta ka ba sa party kasama
ako?
______4 .Nagugutom ko.
______5. Naligo ka ba?
VI. REMARKS
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOGLUNES Teacher MARTES
JOCELYN V. HERMOSILLA MIYERKULES HUWEBES
Learning Area MOTHER TONGUE BIYERNES
September 04, 2017 September 05, 2017 September 06, 2017 September 07, 2017 September 08, 2017
Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 4)
A. Pamantayang Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at
Pangnilalaman pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa
kaisipan, karanasan at damdamin Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang
uri ng panitikan. uri ng panitikan. uri ng panitikan. uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Naipahahayag ang ideya/ kaisipan/ damdamin/ Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa
reaksyon nang may wastong tono, diin, bilis, Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon
antala at intonasyon.
I. Layunin: Naipakikita ang pagmamahal o kahiligan Naipakikita ang pagmamahal o kahiligan Nababasa ng malakas ang angkop sa Nagagamit ang angkop na ekspresyon sa Nakasasagot sa mga tanong sa maikling
sa pagbabasa sapamamagitan ng pakikinig sa pagbabasa sapamamagitan ng pakikinig antas na teksto na may 95-100% na pagbibigay reaksyon sa local na balita, pagsusulit.
nang mabuti sa nagkukuwento at nang mabuti sa nagkukuwento at kawastuhan. impormasyon, propaganda tungkol sa
pagbibigay ng komento at reaksyon. pagbibigay ng komento at reaksyon. MT3F-IIa-c-1.4 paaralan, pamayanan at iba pang local na
MT3A-IIa-i-4.2 MT3A-IIa-i-4.2 Nagagamit ang kombinasyon ng mga mga Gawain.
Nahihinuha ang maaring wakas o Nagagamit ang panghalip pananong sa panlapi at salitang ugat upang makuha MT3SS-IIa-c-4.4
kalalabasan ng kuwento. pangungusap. ang tunay na kahulugan ng mga salita Nakababasa ng ng tekstong angkop sa
MT3LC-IIc-d-5.1 MT3G-IIc-d-1.3.2 Nahihinuha ang maaring wakas ng antas na may naangkop na bilis,
kuwento. kawastuhan at ekspresyon.
MT3VCD-IIce-1.5 MT3OL-IIbc-10.1
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin12 Aking Pamayanan
Aralin 12: Ang Aking Pamayanan
Komento at reaksyon sa Napakingang Paggamit ng Panghalip Pananong sa
Paggamit ng Kombinasyon ng Panlapi at Aralin 12: Ang Aking Pamayanan
Kuwento/ Pangungusap. Lingguhang pagsusulit
Salitang Ugat Pagbibigay ng Angkop na Reaksyon
Paggamit ng mga Panghalip na Pananong 2.Sanggunian: TG Week 3 Day 2 p.
Paghinuha sa Wakas ng Kuwento
“Basura, Ipunin at Gamitin” ___ LM p. 30
by Lilibeth A. Magtang

LM p 132 Kagamitan: ICT/ powerpoint presentation


Sanggunian/Kagamitan
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Punan ang patlang ng salitang umaasa o Basahin ng tama ang mga pangungusap Kilalanin ang elemento ng kwento na I. Basahin ang maikling kuwento at sundin
1. Pagsasanay: gusto upang mabuo ang diwa ng nang may tamang diin o intonasyon. inilalarawan ng sumusunod. Piliin ang titik ang isinasaad nito.
pangungusap. 1. Alam ko na! Masakit na naman ang ng tamang sagot. Nais gumawa ni Chloe ng isang lilok
1. ________ akong hindi uulan sa akin ngipin mo ano? ________1. Ako ay elemento sa kuwento. mula sa putik. Namili siya sa dalawang
kaarawan. 2. Hilig ko ang pag-awit. Sa pamamagitan ko malalaman mo kung modelo, isa ay elepante at ang isa ay tuta.
2. ________ nina Maria at Carla na maging kalian at saan nangyari ang kuwento. Napili niyang ililok ang tuta. Ngunit malikot
3. Gusto mo rin ang musika, hindi ba?
diwata. A. Pangyayari B. Tauhan C. Tagpuan talaga ang imahinasyon niya. Maingat
3. ________ akong bibisita ang aking mga 4. Wow! Tamang tama ito. niyang hinubog muli ang isang kumpol na
lolo at lola ngayon. 5. Gusto ko ito para sa aking koleksiyon ________2. Kung wala ako, walang putik at ginawa niyang elepante.
4. ________ ng aking kapatid na makakita kuwento. Ako ang pinakamahalagang Pinaganda niya ito hanggang sa makuha
ng taga-ibang planeta. gumaganap na aktor sa kuwento. niya ang nais na hugis. Nang matapos,
5. ________ si Norma na mananalo siya A. Pangyayari B. Tauhan C. Tagpuan nagmukha itong napaka-espesyal. Ang
sa paligsahan. ________3. Ako mismo ang kuwento. Ano totoo ibibigay niya ito sa pinakaespesyal
ako? na tao sa kaniyang buhay, ang kaniyang
A. Pangyayari B. Tauhan C. Tagpuan ina, na mahilig mangolekta ng maliliit na
2. Balik-Aral: Kailan ginagamit ang panghalip na Pag-usapan muli ang kwentong “Basura, Kailang ginagamit ang panghalip na Ano ang isinagawa ng mga batang nasa imahe ng hayop para sa kaniyang
pananong? Ipunin at Gamitin” pananong na kanino? Alin? Sino-sino? ikatlong baitang para sa kapaligiran? Ano iskaparate. Ipinatong niya ang bagong lilok
ang isinagawa ng mga batang nasa na elepante sa isang maliit na lalagyan at
ikatlong baitang para sa kapaligiran? ibinaba sa sahig. Sabik na tinawag niya
B. Panlinang na Gawain: Nasubukan na ba ninyong mag recycle? Paghambingin ang 2 larawan ( malinis at Ano ang sasabihin mo kapag sumasang- ang lahat upang ipagmalaki ang kaniyang
1. Pagganyak: Ano ang inyong ginawa mula sa patapong maruming kapaligiran ) ayon ka? ginawa. Ngunit nang siya ay bumalik,
bagay? Alin ang gusto ninyo? Bakit? Kapag sumasalungat ka? Mahalaga bang nakasalubong niya ang kaniyang kuya at
Nakakita nab a kayo ng lugar na katulad ng sabihin ang pag-sang-ayon at pagsalungat tatlo pa nitongkalaro na nagtatakbuhan at
larawan? Saan? mo? nagpapatalbog ng bola sa sala. Hinanap
niya ang kaniyang elepante sa sahig kung
Gusto nyo ban a tumira dito? Bakit? saan niya ito iniwan.
2.Paglalahad Pagbasa ng kuwentong Pagbasa ng kwento ng guro habang ang Basahin ang mga salita Pagbasa ng dayalogo.
“ Basura, Ipunin at Gamitin” mga batabg ay nakikinig. Sabihin gumawa katapatan Jose: Magandang umaga, Carol. Sasali ba II. Gamit ang maikling kuwento, tukuyin
KPK NAKAKATULONG NA MAIWASAN Ulitin tumawa hiniram ang klase ninyo sa parada para sa Araw ng ang mga nawawalang
ANG mahusay tumanggap talaan Nutrisyon? salita sa tsart. Isulat ang sagot sa
MARUMING PALIGID magbantay magsayawan lumakad kuwaderno.
bumangon maglinis Salitang Panlapi Salitang-
Ano ang inyong napansin sa kayarian ng Maylapi ugat
mga salita? Napili
3. Pagtatalakayan Alin sa mga klase ng Paaralan ng Pag-usapan ang kuwento. Ano ang salitang ugat ng mga sumusunod Ano ang masasabi niyo sa ekspresyon sa Iniwan
Palaming ang nanalo ng karangalan bilang a. Tungkol saan ang balita? na salita? A? sa B? Tiningnan
“ Pinaka- Makakalikasan”? b. Sino ang miyembro ng KPK? Ibigay ang mga panlapi na idinagdag sa Ginawa
c. Ano ang gusto nilang gawin? mga salitang-ugat. Bumalik
Sino ang tagapagpayo ng klase? Ano ang
d. Bakit nila ginagawa ang Gawain? Ano ang tawag natin sa mga panlaping tinawag
kahanga-hanga niyang katangian? e. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, idinadagdag sa mga salitang ugat?
Ano ang ipinahayag na sikreto ng mga sasali ka bas a grupo ng KPK? Bakit?
nanalo? Ano ang mga salita ang ginamit sa umpisa III. Punan ng panghalip na pananong na
Anong proyekto bang isinagawa ng ng tanong? alin, ano, sino, at kanino ang patlang
nanalong kaklase? Ano-ano ang panghalip pananong? upang mabuo ang sumusunod na mga
Alin sa mga bagay na patapon ang may Basahin ang mga tanong at sagutin tanong.
Alin sa sumusunod ang nabubulok? 1. ________ ang nais lumilok ng elepante?
pinakamalaki ang bahagdan na kanilang
a. tuyong dahon b.bote c. lata 2. ________ sa dalawang modelo ang
naipon? Alin ang magkapareho ng Kanino ang samahan ng KPK?
bahagdan? kaniyang pinli?
a. Ikatlong Baitang b. Ikaapat na Baitang 3. ________niya ang ibibigay ang kanyang
Ano-ano ang mga bagay na nagawa nila c. Ikalimang baiting nililok?
mula sa mga bagay na patapon na? Paano nagsimula ang tanong? Anong 4. ________ ang nagtakbuhan at
Naranasan ninyo na ba ng bumuo ng sagot ang iyong ibinibigay? nagpatalbog ng bola sa salas?
bagong bagay mula sa mga bagay na 5. ________ ang nangyari sa kaniyang
patapon na? proyekto?
Kanino ang palikuran ang ipinagawa?
Ilarawan ang klase ni G. Santos?
Ipaliwanag ang nais iparating ng maikling
salaysay na ito.

4. Pagpapayaman ng Bigyan ng katapusan ng kuwento.Isulat Gawin ang Gawain 5 sa pahina 142 ng Pangkatang Gawain: Sumasang-ayon ba kayo o hindi.
Gawain: sa kuwaderno kung ano ang maaaring aklat. Anu- anong salitang-ugat ang a. Ang klase ni Bb. Cruz sa ikatlong
mangyari sa darating pang pagkakataon pinanggalingan ng bawat salita? baitang ay napaka- aktibo.
mula sa kuwento. Salitang Salitang Panlapi b. Pinagdiriwang naming ang Buwan ng
maylapi ugat Nutrisyon tuwing Hulyo.
pasyalan c. Maulan na panahon ang Abril.
Mag-aral d. Naniniwala ba kayo na tinutulungan tayo
tumawa ng ating mga opisyal ng barangay?.
nanood
ginising
5. Paglalahat: Paano bibigyan ng wakas o prediksyon na Ano-ano ang panghalip pananong na Ano ang tawag sa mga katagang ikinabit o Mahalaga na naipahahayag natin ang ating
maaring kalabasan ng kuwento? madalas gamitin? ikinakabit sa mga salitang-ugat? pagsang-ayon at hindi pagsang-ayon sa
Ang pinakagamitin na panghalip pananong ibang tao.
sa pagtatanong ay ano, sino, Alin at
kanino.
6.Paglalapat: (Pair - work) Gawin ang Gawain 2 sa pahina 139 ng
Pagparesin ang mag-aaral. Bawat pares ay aklat
gagawa ng tig-isang tanong gamit ang alin,
kanino at sino. Matapos ang 2 minuto
tumawag ng mag-aaral para iulat ang
kanilang ginawa.
IV. Pagtataya: Gawin ang Gawain 1 pahina 136. Kumpletuhin ang pangungusap. Gamitin
ang Alin, Kanino, Sino.
1. ____________ payong ito?
2. ____________ ang pares ng payong ay
kay Antonio? Mag-isip ng pangyayari sa paaralan o
Gawin at sagutan ang Gawain 3 sa pahina
3.____________ bike ay bagong bili sa pagdiriwang. Sumulat ng 3-5 pangungusap
140
tungkol dito.
tindahan?
4. ____________ hiniram ni jose ang
bolpen?
5. ____________ ibibigay itong regalo?
V. Takdang-Aralin: Gawin at sagutan ang gawain 4 sa pahina
141.
VI. REMARKS

GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE


DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 5)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
September 11, 2017 September 12, 2017 September 13, 2017 September 14, 2017 September 15, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang iba’t ibang Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at
kasanayan kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa
Upang mauunawaan ang iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang
teksto. uri ng panitikan. uri ng panitikan. uri ng panitikan. uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa
Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon

I. Layunin: Naiaayos ang 8-10 mga salita sa Naipakikita ang pagmamahal at kahiligan Natutukoy ang mahahalagang elemento Nakakukuha ng impormasyon mula sa Nakakukuha ng impormasyon mula sa
pagkasunud-sunod ayon sa alpabeto sa pagbasa sa pamamagitan ng taimtim na ng kuwento. MT3LC-IIa-b-4.5 inihayag na patalastas. inihayag na patalastas.
pakikinig at pakikipagtalakayan sa Nakikilala ang mga panghalip na MT3SS-IIa-c-4.4 MT3SS-IIa-c-4.4
pamamagitan ng pagbibigay ng mga pananong. MT3LC-IIa-b-4.5
komento. MT3AIIa-i-4.2
Natutukoy ang mga elemento ng kuwento
MT3LC-IIa-b-4.5
Nakikillala ang mga panghalip na
pananong. MT3G-IIa-b-2.2.3
\ II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 11: Aking Pamayanan Kalinisan at Aralin 11 Aking Pamayanan Kalinisan at Aralin 11 Aking Pamayanan Kalinisan at Aralin 11 Aking Pamayanan Kalinisan at
Aralin 12: Ang Aking Pamayanan
Kaayusan Kaayusan Kaayusan Kaayusan
Pagsusunud-sunod ng Mga Salita ayon
Pagbasa nang May wastong Expresyon Pagtukoy sa mga Elemento ng Kuwento Pagkuha ng impormasyon sa Patalastas Pagkuha ng impormasyon sa Patalastas
sa Alpabeto
PG/KMpp. 12-13 at Panghalip na Pananong
PG/KMpp. 12-13

PG/KMpp. 5-8 PG/KMpp. 12-13 PG/KMpp. 12-13


Sanggunian/Kagamitan Kagamitan: tsart Kagamitan: tsart Kagamitan: tsart
Tsart, Kagamitan ng Mag-aaral
Kagamitan: tsart
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Elemento ng kwento. Pangngalan Pangngalang Pamilang at Di Pamilang


1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Suriin at tandaan na ang unang titik ng Pababa at pataas na Intonasyon Sino si Anette? Anu ano ang mga panghalip pananong? Anu ano ang mga panghalip pananong?
bawat salita ay mga titik ng alpabeto. Ano ang kanyang katangian? Kailan ginagamit ang mga panghalip Kailan ginagamit ang mga panghalip
Ano ang nangyari sa kanya sa kuwento? pananong? pananong?
B. Panlinang na Gawain: Pag-awit ng alphabet song ng mga bata. Naranasan nyo na bang sumakit ang tiyan Tingnan ang bata sa larawan.
1. Pagganyak: nyo?
Ano ang dahilan at sumakit ang inyong
tiyan?
a. Ano ang nangyari sa bata?
b. Naranasan na ba ninyo ang sumakit
ang ngipin?
c. Ano ang naramdaman ninyo? Ano ang
inyong ginawa?
d. Bakit sumasakit ang ating ngipin?
e. Paano gagamutin ang sakit ng ngipin?
2. Paglalahad: Basahin ang mga salita sa pisara. Basahin ang maikling kuwento at itala ang Basahin ng guro ang kuwento habang Basahin ang paalala. Isulat ang Basahin ang paalala. Isulat ang
Alin ang mauuna, ang mga salita sa mahahalagang detalye. nakikinig ang mga bata. mahahalagang detalye nito. mahahalagang detalye nito.
kahon A? o ang nasa kahon B? Anette, Makulit
Ni: Lilibeth A. Magtang
3. Pagtatalakay: Ano ang napansin ninyo sa mga salita Sagutin ang tanong mula sa kuwento. Pag-usapan ang kuwento. Anu-ano ang mahahalagang detalye sa Anu-ano ang mahahalagang detalye sa
sa unang kahon at ikalawang kahon? Alamin at tukuyin ang mga panghalip na a. Sino ang umuwi ng bahay ng umiiyak? patalastas/? patalastas/?
Magkapareho ba ang mga salita sa pananong. b. Bakit sumakit ang kanyang ngipin? Anu-anong mga tanong ang sinasagot ng Anu-anong mga tanong ang sinasagot ng
unang at ikalawang kahon? Sino ang batang babae sa kuwento? c. Bakit gustong dalhin ng nanay si Linda patalastas?? patalastas??
Paano ko inayos ang mga salita sa Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? sa dentist? Anu-anong panghalip na pananong ang Anu-anong panghalip na pananong ang
ikalawang kahon? Sino ang isa pa sa mga tauhan sa d. Bakit ayaw ni Linda pumunta sa ginagfamit? ginagfamit?
Ang mga ito ba nakaayos ayon sa kuwento? Ilarawan siya. dentista sa kabila ng pagpilit ng kanyang Ano ang layunin ng patalastas? Ano ang layunin ng patalastas?
pagkakasunud-sunod ng alpabeto? Sa iyong palagay, mabuting halimbawa si ina?
Ipabigkas muli sa mga bata ang Anette? Bakit? e. Ano ang sinabi ng dentista?
pagkakasunnud- sunod ng alpabeto? Ano ang mga payo ng nanay ni Anette?
Ano ang kaniyang ipinakitang ugali?
Kung ikaw ang magbibigay ng katapusan
ng kuwento, paano mo ito tatapusin?
4. Pagpapayaman ng Pangkatang Gawain: Ilarawan si Anette gamit ang graphic Kumpletuhin ang diagram mula sa kwento. Basahin ang patalastas at sagutin ang mga Basahin ang patalastas at sagutin ang mga
Gawain: Pagsasa ayos ng mga salita ayon organizer. sumusunod na tanong. sumusunod na tanong.
pagkakasunud-sunod ng alpabeto. PATALASTAS PATALASTAS
Ipagawa ito sa bawat pangkat. Lahat ng Mga Mag-aaral sa Ikatlong Lahat ng Mga Mag-aaral sa Ikatlong
Baitang ng San Cristino Elementary School Baitang ng San Cristino Elementary School
ay inaanyayahan sa Spelling Bee contest ay inaanyayahan sa Spelling Bee contest
na gaganapin sa Biyernes, September 15, na gaganapin sa Biyernes, September 15,
2016 sa ganap na Ika-3:00 ng hapon sa 2016 sa ganap na Ika-3:00 ng hapon sa
Entablado. Entablado.
Lahat ng interesado ay maaring Lahat ng interesado ay maaring
makipagkita kay Bb. Santos para sa makipagkita kay Bb. Santos para sa
anumang katanungan. anumang katanungan.
Suriin kung kumpleto ang mga detalye ng Suriin kung kumpleto ang mga detalye ng
patalastas. Sagutin angmga tanong: patalastas. Sagutin angmga tanong:
Sino: Sino:
Ano: Ano:
Saan: Saan:
Kailan: Kailan:
Bakit: Bakit:

5. Paglalahat: Paano natin inayos ang mga pangkat ng a. Ano ang panghalip na pananong na
mga salita? ginamit sa mga tanong?
Ano ang iyong gagawin kapag may mga b. Ano ang panghalip pananong?
salita na nagsisimula sa parehong titik? Ang panghalip pananong o interrogative
pronoun ay ginagamit para malaman ang
mahahalagang nangyari sa isang teksto.
Ito ay sino, ano, saan, kailan.
6.Paglalapat: Gawin ang Gawain 7 sa pahina 158 ng Narito ang mga pangungusap mula sa Pangkatang Gawain: Malayang paggawa: Malayang paggawa:
aklat. kuwento “ Si Anette Na Makulit”. Gumawa Gumawa ng sariling patalastas. Gumawa ng sariling patalastas.
ng mga tanong gamit ang panghalip Gumawa ng tanong mula sa Pamatayan: Pamatayan:
pananong. Isulat sa sagutang papel. nakasalungguhit na mga salita. 5 Nasagot ang 5 panghalip pananong 5 Nasagot ang 5 panghalip pananong
1. Gawi na ni Anette na maglaro hanggang 4 Nasagot ang 4 na panghalip pananong 4 Nasagot ang 4 na panghalip pananong
takip silim. Si Jojo ay gumising ng maaga isang 3 Nasagot ang 4 na panghalip pananong 3 Nasagot ang 4 na panghalip pananong
2. Sa paglalaro umiikot ang buhay ni umaga ng Lunes. Siya ay agad na 2 Nasagot ang 4 na panghalip pananong 2 Nasagot ang 4 na panghalip pananong
Anette. naligo at inayos ang uniporme. Siya ay 1 Nasagot ang 4 na panghalip pananong 1 Nasagot ang 4 na panghalip pananong
kumain ng masustansiyang pagkain na
3. Pagkatapos kumain, aalis na naman
agahan at nagsipilyo ng ngipin. Isunuot
siya kahit madilim na. “Nanay, napakasakit ang malinis na medyas at sapatos. Isinuot
po ng tiyan ko.” ang uniporme at pumasok sa paaralan.
4. “Gutom na gutom na ako”.
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 6)


5. Kahit gabi na, lalabas pa rin si Anette at
maghahanap ng kalaro.

IV. Pagtataya: Isulat kung Tauhan, Tagpuan o Basahin ang maikling kwento. Punan ang
Basahin ang patalastas sa tsart at sagutin Basahin ang patalastas sa tsart at sagutin
pangyayari. patlang ng tamang panghalip pananong.
ang mga sumusunod na tanong. ang mga sumusunod na tanong.
_________1, Si Anette ay batang makulit. Buuin ang tanong gamit ang panghalip
( tingnang sa tsart ng guro sa pisara) ( tingnang sa tsart ng guro sa pisara)
Sipiin sa iyong kwaderno at iayos ang _________2. Naglalaro siya nang walang pananong sa loob ng kahon.
mga salita nang pa-alpabeto gamitin ang kainkain hanggang lumubog ang araw.
Sino, ano, saan, kailan
mga bilang 1-8. _ _______3. Si nanay ay lagging
_____bakya ____gulong nagpapaalala s akanyang kumain muna. 1. _______ ang nangingisda?
_____jam _____anihan _________4. Isang araw sa labas ng 2. _______ ang kaniyang kasama sa
_____Bibliya _____sulong bahay nila Anette. pangingisda?
_____hamon _____kasama _________5. Sumakit ang tiyan niya dahil 3. ______ nila inilagay ang kanilang huli?
palaging marumi ang kamay at hindi 4. ______sila nagpunta pagkatapos
naghuhugas bago kumain. mangisda?
5. ______ ang ginawa nila sa mga
nahuling isda?
V. Takdang-Aralin: Gumupit at idikit sa kuwaderno ang isang Gumawa ng tanong gamit ang mga Gumawa ng sariling patalastas tungkol sa Gumawa ng sariling patalastas tungkol sa
maikling kuwento at isulat ang tauhan panghalip panaklaw na ano, sino, bakit, Programa sa paaralan. Programa sa paaralan.
tagpuan at pangyayari. saan, bakit. Linggo ng Wika Linggo ng Wika

Gawin ang gawain 4 sa pahina 150

VI. REMARKS

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


September 18, 2017 September 19, 2017 September 20, 2017 September 21, 2017 September 22, 2017
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan
kasanayan sa paggamit ng wika sa Upang mauunawaan ang iba’t ibang Upang mauunawaan ang iba’t ibang teksto.
Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang teksto.
uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang wika bilang tugon sa
Sariling pangangailangan at sitwasyon

I. Layunin: Natutukoy ang panghalip panaklaw na Nababasa ng malakas ang angkop sa Naiaayos ang 8-10 mga salita sa Naiaayos ang 8-10 mga salita sa Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
ginamit sa pangungusap. antas na teksto na may 95-100% na pagkasunud-sunod ayon sa alpabeto. pagkasunud-sunod ayon sa alpabeto. sa pagsusulit.
MT3G-IIe-f-2.2.4 kawastuhan. MT3SS-IId-f-9.2 MT3SS-IId-f-9.2
MT3F-IIa-c-1.4
Nagagamit ang kombinasyon ng mga
panlapi at salitang ugat upang makuha ang
tunay na kahulugan ng mga salita.
MT3VCD-IIce-1.5
\ II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 14: Ang Aking Pamayanan noon at Aralin 14: Ang Aking Pamayanan noon at Unang lagumang pagsusulit para sa
Aralin 14: Ang Pamayanan Noon at ngayon ngayon ikalawang markahan
Aralin 14: Ang Pamayanan Noon at
Ngayon Pagsusunud-sunod ng Mga Salita ayon sa Pagsusunud-sunod ng Mga Salita ayon sa
Ngayon
Paggamit ng Kumbinasyon ng mga panlapi Alpabeto Alpabeto
Pagtukoy sa mga panghalip panaklaw
at salitang ugat.
sa pangungusap.
PG/KMpp. 12-13 PG/KMpp. 12-13

LM p. 154, tsart ng guro, plaskard, aklat,


LM p. 151, tsart ng guro, aklat, larawan
Sanggunian/Kagamitan larawan
Tsart, Kagamitan ng Mag-aaral Tsart, Kagamitan ng Mag-aaral
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Elemento ng kwento Kasarian ng panggalan Elemento ng kwento. Elemento ng kwento.
1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Kailan ginagamit ang panghalip Ano ang panghalip panaklaw? Kalian ito Suriin at tandaan na ang unang titik ng Suriin at tandaan na ang unang titik ng
pananong ginagamit? bawat salita ay mga titik ng alpabeto. bawat salita ay mga titik ng alpabeto.

B. Panlinang na Gawain: Ano ang dapat gawin ng bawat isa Ano ang mga pagbabago ang naganap sa Pag-awit ng alphabet song ng mga bata. Pag-awit ng alphabet song ng mga bata.
1. Pagganyak: upang magtagumpay sa lahat ng mga inyo simula nang bata kyo hanggang sa
Gawain? kasalukuyan?
2. Paglalahad: Pagbasa ng maikli sanaysay sa aklat. Pagbasa ng maikling kwento ng guro. Tumawag ng mga bata ayon sa Tumawag ng mga bata ayon sa
Pagtutulungan tungo sa Tagumpay. Ang Salamin ng Aking Bayan pagkakasunud sunod ng kanilang pagkakasunud sunod ng kanilang apelyido.
Ni Zoe Cachian Ni: Gretel Laura M. Cadiong apelyido.
3. Pagtatalakay: Pag usapan ang sanaysay. Pagsagot sa mga tanong mula sa kwento. Paano ko inayos ang pila nila? Paano ko inayos ang pila nila?
Ipabasa sa mga bata ang mga salitang Ito ba ay nakaayon sa kung sino ang Ito ba ay nakaayon sa kung sino ang
may salungguhit sa sanaysay na binasa. mataas o mababa? mataas o mababa?
Paano mo naiayos ang mga salita nang Paano mo naiayos ang mga salita nang
paalpabeto? paalpabeto?
Ano ang iyong gagawin kapag mag mga Ano ang iyong gagawin kapag mag mga
salita na nagsisimula sa parehong titik? salita na nagsisimula sa parehong titik?
4. Pagpapayaman ng Gawin ang Gawain 1 sa pahina 153 ng Pag-aralan ang mga salita sa kahon mula Pangkatang Gawain: Pangkatang Gawain:
Gawain: aklat. sa kwento. Bigyan ang bawat pangkat ng talaan ng Bigyan ang bawat pangkat ng talaan ng
Masaya mainam maglibang tumigil mga salita at ipaayos ito ng ayon sa mga salita at ipaayos ito ng ayon sa
Naghatid pasayahin pag-unlad naglaro pagkakasunud-sunod ng alpabeto. pagkakasunud-sunod ng alpabeto.

Ano ang napansin ninyo sa mga salita?


Ano ang salitang ugat ng mga salita?
Ano ang nagagawa ng panlapi kapag
idinagdag sa salitang-ugat?
5. Paglalahat: Ano ang panghalip panaklaw? Ano ang panlapi? Paano natin inaayos ang mga salita? Paano natin inaayos ang mga salita?
Anu ano ang mga panghalip panaklaw? Anu ano ang uri ng panlapi? Basahin ang Tandaan Natin sa pahina Basahin ang Tandaan Natin sa pahina 158
158 ng aklat. ng aklat.
6.Paglalapat: Pasagutan ang Gawain 2 sa pahina 153 Pangkatang Gawain: Gawin ang Gawain 6 sa pahina 157 ng Gawin ang Gawain 6 sa pahina 157 ng
ng aklat. Ipagawa ang Gawain 5 sa pahina 157 ng aklat. aklat.
aklat.
IV. Pagtataya: Piliin ang tamang panghalip panaklaw Ayusin ng paalpabeto ang mga Ayusin ng paalpabeto ang mga sumusunod
upang mabuo ang pangungusap. sumusunod na salita. Isulat ang bilang 1- na salita. Isulat ang bilang 1-10 sa patlang.
1. walang (sinuman, anuman) ang 10 sa patlang. ____madla ____ikaw
Isulat ang U kung unlapi, G kung gitlapi, at
gustong sumayaw. ____madla ____ikaw ____bulak ____duhat
H kung hulapi ang panlaping ginamit sa
2. kung may marinig kayong (alinman, ____bulak ____duhat ____plorera ____wakas
mga salita.
sinuman) na magsasalita habang ____plorera ____wakas ____buhay ____manika
____1. Anihan
kumukuha ng pagsusulit, sabihin sa ____buhay ____manika ____mesa ____walis
____2. Halamanan
akin. ____mesa ____walis
____3. Palayan
3. (kapuwa, ilan) magulang ko ay
____4. Nagbago
nanonood ng palatuntunan.
____5. Buhayin
4. (alinman, sinuman) sa mga bagay na
ito ay kailangan ng mga biktima.
5. ( anuman, sinuman) ang nakalagay sa
maliit na kahong ito ay para sa kaniya.
V. Takdang-Aralin:

Sagutin ang Gawin 2 bilang 6-10 sa Sagutin ang Gawain 7 sa pahina 158 ng
pahina 162 ng aklat. aklat.

VI. REMARKS
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional
nangangailangan ng iba pang activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
Bilang ng mag-aaral na ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the lesson
nakaunawa sa aralin? lesson lesson
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require
magpatuloy sa remediation? remediation remediation remediation remediation remediation
E. Alin sa mga istrateheya ng Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
patuturo na nakatulong ng lubos? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Paano ito nakatulong? ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
GRADE THREE
Why? Why? School TUNASAN ELEMENTARYWhy? SCHOOL Why?Grade Level THREE Why?
___ LOG
DAILY LESSON Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials
Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
Learning Area
___ Availability of Materials
MOTHER TONGUE___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in Teaching
___ Group Time
member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___Quarter
Group member’s Cooperation Second
in Grading___(WEEK 7)
Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking __ Bullying among pupils
__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude
naranasan na solusyonan sa
__ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs
tulong ng aking punongguro at __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Unavailable Technology
superbisor? __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD)
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ Internet Lab
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab __ Additional Clerical works
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works Planned Innovations:
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: __ Localized Videos
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Making big books from
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from views of the locality
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality __ Recycling of plastics to be used as
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials
Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials __ local poetical composition
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition

G. Anong kagamitang panturo ang The lesson have successfully delivered due
The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to:
aking na dibuho na nais kong to: The lesson have successfully delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
ibahagi sa mga kapwa ko guro? ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets
___ worksheets ___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well: Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games
___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises
activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why?
Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks
doing their tasks doing their tasks

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


September 25, 2017 September 26, 2017 September 27, 2017 September 28, 2017 September 29, 2017
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan
kasanayan sa paggamit ng wika sa Upang mauunawaan ang iba’t ibang Upang mauunawaan ang iba’t ibang teksto.
Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang teksto.
uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang wika bilang tugon sa
Sariling pangangailangan at sitwasyon

I. Layunin: Nababasa ang kwento at nasasagot Naiaayos ang 8-10 mga salita sa Nasasagot nang tama ang mga Nababasa ang kwento at naibibigay ang Nasasagot nang tama ang Lingguhang
nang tama ang mga tanong ukol dito. pagkasunud-sunod ayon sa alpabeto. pagsasanay sa panlapi. prediksyon sa kwento. Pagtataya pahina 150-151.
MT3A-IIa-i-4.2 MT3SS-IId-f-9.2 MT3VCD-IIce-1.5 MT3LC-IIc-d-5.1

\ II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 13: Kasaysayan ng Aking Aralin 13: Kasaysayan ng Aking Aralin 13: Kasaysayan ng Aking Aralin 13: Kasaysayan ng Aking Aralin 13: Kasaysayan ng Aking
Pamayanan Pamayanan Pamayanan Pamayanan Pamayanan
Pagbasa sa kwento: Ang Higanteng Pagsusunud-sunod ng Mga Salita ayon sa Panlapi Pagbibigay ng prediksyon Lingguhang Pagtataya
Kampana ng Binalatongan Alpabeto

PG/KMpp. 12-13

Sanggunian/Kagamitan p. 147-148 Tsart, Kagamitan ng Mag-aaral pp. 146-147 Pp. 149-150 pp. 150-151
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pangngalan Elemento ng kwento. metapora simile


1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Uri ng Panlapi Suriin at tandaan na ang unang titik ng Pagbabalik-aral sa pag-aayos ng salita ng Balik-aral sa pagbibigay ng prediksyon.
bawat salita ay mga titik ng alpabeto. paalpabeto?
B. Panlinang na Gawain: Pag-awit ng alphabet song ng mga bata.
1. Pagganyak:
2. Paglalahad: Tumawag ng mga bata ayon sa Pagbasa ng mga salita sa pisara. Pagbasa sa kwento pahina 149.
pagkakasunud sunod ng kanilang apelyido.
3. Pagtatalakay: Talakayan ng Elemento ng Kwento. Paano ko inayos ang pila nila? Ano ang napansin ninyo sa mga salita? Talakayan sa kwentong binasa.
Ito ba ay nakaayon sa kung sino ang Ano ang mga salitang ugat ng mga
mataas o mababa? sumusunod na salita?
Paano mo naiayos ang mga salita nang Ano ang mga pantig ang idinagdag sa
paalpabeto? mga salita upang humaba ito?
Ano ang iyong gagawin kapag mag mga
salita na nagsisimula sa parehong titik?
4. Pagpapayaman ng Pangkatang Gawain: Pagsasagawa ng Subukin Natin sa p. 146 Pagbibigay ng prediksyon sa kwentong
Gawain: Bigyan ang bawat pangkat ng talaan ng binasa.
mga salita at ipaayos ito ng ayon sa
pagkakasunud-sunod ng alpabeto.
5. Paglalahat: Paano natin inaayos ang mga salita? Ano ang panlapi? Pagbasa sa tandaan sa pahina 149 at
Basahin ang Tandaan Natin sa pahina Anu-ano ang mga uri ng panlapi? talakayan tungkol dito.
158 ng aklat.
6.Paglalapat: Gawin ang Gawain 6 sa pahina 157 ng
aklat.
IV. Pagtataya: Pasagutan ang mga tanong sa p. Ayusin ng paalpabeto ang mga sumusunod Gawin ang Gawain-2 sa pahina 147. Pagsasagawa ng gawin 3 pahina149.
148 na salita. Isulat ang bilang 1-10 sa patlang.
____madla ____ikaw
____bulak ____duhat
____plorera ____wakas
____buhay ____manika
____mesa ____walis
V. Takdang-Aralin: Magsurf ng halimbawa ng kwentong Gumupit ng dyaryo at bilugan ang salitang
bayan tulad ng bainasang kwento. gumamit ng panlapi.

VI. REMARKS

VI. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional
nangangailangan ng iba pang activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
Bilang ng mag-aaral na ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the lesson
nakaunawa sa aralin? lesson lesson
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require
magpatuloy sa remediation? remediation remediation remediation remediation remediation
E. Alin sa mga istrateheya ng Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
patuturo na nakatulong ng lubos? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Paano ito nakatulong? ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
naranasan na solusyonan sa __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude
tulong ng aking punongguro at __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs
__ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
superbisor?
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as
Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition

G. Anong kagamitang panturo ang The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to:
The lesson have successfully delivered due to:
aking na dibuho na nais kong ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn
ibahagi sa mga kapwa ko guro? ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets
___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why?
Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
doing their tasks

GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE


DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 8)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
October 02, 2017 October 03, 2017 October 04, 2017 October 05, 2017 October 06, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan
kasanayan sa paggamit ng wika sa Upang mauunawaan ang iba’t ibang Upang mauunawaan ang iba’t ibang teksto.
Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang teksto.
uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang wika bilang tugon sa
Sariling pangangailangan at sitwasyon

I. Layunin: Natatalakay ang tungkol sa mga kilalang 1. Naipakikita ang pagmamahal sa 1. Nababasa ang tekso na naayon sa 1. Nagagamit ang mga wastong bantas sa Lingguhang pagtataya
tao, lugar, pangyayari gamit ang pagbasa sa pamamaguitan ng pakikinig antas na may angkop na bilis, kawastuhan pagsulat ng dalawang-talatang sanaysay
pinahabang talasalitaan sa nang mabuti habang binabasa ang at ekspresyon na kinapapalooban ng element ng kuwento:
kompletong/buong pangungusap /talata MT3AIIg-d-1.5 tagpuan, tauhan at pangayayari
MT3OL-II-f-g-1.3 kuwento at nakapagbibigay ng komento at 2. Natutukoy ang simile at metapora sa MT3C-IIa-i-3.3
reaksyon pangungusap. 2. Nababaybay nang wasto ang mga talaan
MT3A-II-a-i-4.2 MT3LC-IIa-b-4-5 ng talasalitaan mula sa kuwentong
2. Nakatutugon sa kuwentong narinig sa MT3F-IVa-i-1.5
pamagitan ng pagsasadula. Pag-awit at 3. Nagagamit ang simile at metapora sa
pagguhit. pagsulat ng talata.
3. Natutukoy/Nakikilala ang pang-isahan MT3VCD-IIf-i-3.6
at pangmaramihan ng panghalip panaklaw.
MT3G-II-e-f-2.2.4
\ II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 15 Mga Tao sa Aralin 15 Mga Tao sa Pamayanan(Yaman Aralin 15 Mga Tao sa Pamayanan(Yaman Aralin 15 Mga Tao sa Pamayanan(Yaman
Pamayanan(Yaman at bayani) at bayani) at bayani) at bayani)
Pagtalakay ng mga Kilalang tao gamit Pakikinig nang Mabuti sa Kuwento Simile at Metapora Pagsulat Ng Talata
ang Buong Pangungusap/Talata Kailanan ng Panghalip Panaklaw

DLP p. 105-106 DLP p. 107-108 DLP p. 109-110 DLP p. 111-112


Sanggunian/Kagamitan pp. 151-153 pp. 154-157 pp. 157-158 pp.159-160
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pangngalan Elemento ng kwento. metapora simile Piliin ang angkop na panghalip panaklaw
1. Pagsasanay: upang mabuo ang pangungusap. Isulat
2. Balik-Aral: Balik-aral Balik-aralan ang tungkol sa mga kilalang Pag-usapan muli ang kuwento ni kabang. Balik-aral sa panghalip A. Balik-aral ng ang sagot papel.
Paano pinagsusunud-sunod ang mga tao sa pamayanan? Pagbigayin ang mga bata ng mga Kasanayang Balik-aralan ang 1. (Sinuman, Lahat) ay nangangailangan
salita sa nakaraang aralin? (R,T, Lim) halimbawa ng panghalip panaklaw kuwento ni Mutya Datul. ng tulong mula sa kapwa tao.
Ipagamit ang mga simile at metaporang
. tinalakay sa kuwento 2. (Kaninuman, Alinman) sa mga laruan ay
B. Panlinang na Gawain: Matutukoy mo ba ang mga kilalalang Paano mo ilalarawan ang isang bayani? Nakarinig na ba kayo ng Pilipina na kailangang maibalik sa lalagyan bago
1. Pagganyak: lugar sa ating Lungsod? Maari bang maging bayani ang hayop? nagwagi sa paligsahan pandaigdigan? dumating ang nanay.
Saan kinuha ang ipinangalan sa ating Pagganyak na tanong: Ipakita ang mga larawan nila
3. Walang (sinuman, Iba) ang nais
lungsod? Ipakita ang pamagat ng teksto. “Kabang: Shamcey Supsup, Venus Rajh, Lara
pumunta sa karnabal dahil umuulan.
Alam ba ninyo bakit ito pinangalanang Ang Bayani”. Itanong sa mga bata kung Guigaman, Ruffa Guiterez.
Muntinlupa? anong naisip nila tungkol sa kuwento? Pagganyak na tanong 4. (Lahat, ilan) ay sasali sa paligsahan.
Itanong ano ang gusto nilang malaman sa Ano kaya ang katangian ni Mutya Datul
kuwento? Gumawa ng tsart ng hinuha upang tanghaling Miss Supranational 5. Nang matalo ang koponan (pawang,
kapwa) nalungkot ang mga manonod. (P)
2. Paglalahad: Ipabasa ang Dayalogo Babasahin ng guro sa klase ang kuwento. Pagbasa ng balita Pakikinig sa kuwento
. Kabang: Ang Bayani Ang paborito Kong Kuwento
II. Basahin ang mga salita. Bilugan ang
3. Pagtatalakay: Saan nangyari ang dayalogo? Sinu-sino Sino si kabang? Ano ang mga salaitang ginamit sa Tungkol saan ang kuwento? panlapi.Ilagay sa tamang kahon ng panalpi
ang mga tauhan? Bakit siya nagging bayani? paghahambing? Saan ito nangyari? sa ibaba.
Sino ang kanilang pinag-uusapan? Ano ang mangyayari sa mga bata kung Ang di direktang paghahambing ay simile Sino ang mga tauhan? 1. aliwin
Bakit ang R.T. Lim Boulevard ay kilala? hindi tinalon ni Kabang ang motorsiklo? at ang direktang paghahambing ay Anu-ano ang mga pangyayari? 2. bumisita
Bakit ito pinangalanang R.T. Lim Paano nalamn ng mga tao sa buong metapora. Anong aral ang itinuturo nito sa atin? 3. nagbago
Boulevard? mundo ang kabayanihan ni Kabang? Ang simile ay ginagamitan ng katulad o 4. kagandahan
Pano nila pinarangalan ang senador? Bakit iniligtas ni kabang ang mga bata? panlaping sing -. 5. natalo
Anong aral ang mapupulot ninyo sa Ginagamit ang simile upang
kuwento? paghambingin ang dalawang magkaibang III. Umisip ng metapora upang mabuo ang
. bagay gamit ang sing- o sim, tulad o pangungusap.
gaya ng. 1. Ang Nanay ay isang ______.
4. Pagpapayaman ng Gawain 1 Gawain Pagbabaybay ng mga salita 2. Si Senador Miriam Defensor Santiago
Gawain: Pumili ng pinakagusto ninyong bahagi sa A. Buuin ang parirala. Mag-isip ng isang Sa bagong kuwento ay isang ______.
kuwento at isadula simile na angkop gamitin sa bawat 3. Ang aking bag na puno ng aklat ay
parirala. ________
1. singtalino ng ______
2. simputi ng ______ 4. Si Ana ay isang __________ sa aking
3. singbilis ng _______ paningin.
4. busilak tulad ng_______ 5. Ang aking kaibigan ay ___________.
5. matamis gaya ng______
5. Paglalahat: Mahalagang nakikilala natin ang mga Ang simile at metapora ay uri ng Kailangan isaalang-alang ang mga
dakilang tao sa ating pamayanan. paghahambing na ginagamit upang mas wastong bantas sa pagsulat ng dalawng-
maging kawili-wili o kaakit-akit basahin talatang kuwento.
ang isang pangungusap.
6.Paglalapat: Mag-isip ng pangyayari sa paaralan o Anong aral ang mapupulot ninyo sa Paano natin maipagmamalaki ang mga Ano ang ginagawa mo kung may paborito
pagdiriwang. Sumulat ng 3-5 kuwento? taong nagbigay ng karangalan sa ating kang kuwento?
pangungusap tungkol dito bansa?
IV. Pagtataya: Ipaulat ang Isinulat na talata. Bilugan ang panghalip panaklaw sa Tukuyin kung Metapora o Simile Pinatnubayang pagsusulat ng talata
Pamantayan pangungusap. __1.Ang daigdig ay parang isang Pamantayan
5 -puntos kung naunawaan at malinaw 1. Hindi dapat umaasa si Marissa tanghalan kung saan bawat isa sa atin ay Iskor
4- na puntos kung medyo malinaw kaninuman sa paggawa ng gawaing bahay. may gampanin. 4-5 Kung naisagawa lahat
3- puntos kung di gaanong naihayag 2. Sinuman sa inyo ang mahuling ___2. Isang blankong papel ang aking isip 2-3 Kung may isang nakaligtaang
nangongopya ay hindi na makakuha ng ngayon. pamantayan
pagsusulit kailanman. ___3. Ang buhay aykatulad ng isang 1-Kung may 2 nakaligtaan
3. Lahat ay kasali sa paligsahan. gulong, patuloy sa pag-ikot.
Nabigla at pawang natulala ang lahat nang ___4. Sina ate at kuya ay mga aso't pusa. -Ipasok ang unag pangungusap at tiyaking
lumabas sa entablado ang sikat na banda. ___5. Si Pamela ay yulad ng isang bitwing may pagitan o margin ito.
4. Ilanman ang ipadala mong tao ay maaari kaylayo sa akin. -Magsaimula sa pinakapaksa.
kong pakainin. -Sumulat ng mga pangyayari ayon sa
paksa.
-Gumamit ng simile at metapora sa
pagsusulat ng talata
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng talata na buod ng nabasang Sumulat ng 3 pangungusap naginagamitan Sumulat ng 5 pangungusap na Sumulat ng dalawang talatang buod ng
kuwento sa aralin ngayon. ng panghalip panaklaw. ginagamitan ng simile at metapora. kuwentong pakinggan.

VI. REMARKS
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional
nangangailangan ng iba pang activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
Bilang ng mag-aaral na ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the lesson
nakaunawa sa aralin? lesson lesson
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require
magpatuloy sa remediation? remediation remediation remediation remediation remediation
E. Alin sa mga istrateheya ng Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
patuturo na nakatulong ng lubos? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Paano ito nakatulong? ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking __ Bullying among pupils
__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude
naranasan na solusyonan sa
__ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs
tulong ng aking punongguro at __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Unavailable Technology
superbisor? __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD)
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ Internet Lab
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab __ Additional Clerical works
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works Planned Innovations:
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: __ Localized Videos
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Making big books from
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from views of the locality
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality __ Recycling of plastics to be used as
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials
Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials __ local poetical composition
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition

G. Anong kagamitang panturo ang The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to:
The lesson have successfully delivered due to:
aking na dibuho na nais kong ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn
ibahagi sa mga kapwa ko guro? ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets
___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why?
Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
doing their tasks
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional
nangangailangan ng iba pang activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
Bilang ng mag-aaral na ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the lesson
nakaunawa sa aralin? lesson lesson
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require
magpatuloy sa remediation? remediation remediation remediation remediation remediation
E. Alin sa mga istrateheya ng Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
patuturo na nakatulong ng lubos? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Paano ito nakatulong? ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
naranasan na solusyonan sa __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude
__ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs
tulong ng aking punongguro at __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
superbisor? Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as
Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition

G. Anong kagamitang panturo ang The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to:
The lesson have successfully delivered due to:
aking na dibuho na nais kong ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn
ibahagi sa mga kapwa ko guro? ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets
___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why?
Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
doing their tasks

GRADE THREE School FRANCISCO E. BARZAGA MEMORIAL SCHOOL Grade Level THREE-PAKWAN
DAILY LESSON LOG Teacher JOSEPHINE G. ARENAS Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time AUGUST 06-10, 2018 / 12:50-1:40, 1:40-2:30 Quarter Second Grading (WEEK 9)
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
October 09, 2017 October 10, 2017 October 11, 2017 October 12, 2017 October 13, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan
kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa Upang mauunawaan ang iba’t ibang Upang mauunawaan ang iba’t ibang teksto. Upang mauunawaan ang iba’t ibang
Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang teksto. teksto.
uri ng panitikan. uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa
Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon

I. Layunin: Nakapagsasalita nang malinaw at Nakapagsasalita nang malinaw at 1 Nagagamit ang pangisahan at 1. Nababasa ang tekso na naayon sa antas Nababaybay nang wasto ang mga talaan
nauunawaan gamit ang batayang wika nauunawaan gamit ang batayang wika at pangmaramihang kailanan ng panghalip na may angkop na tono, kawastuhan at ng talasalitaan mula sa kuwentong.
at pormang garamatika, tono at lakas na pormang garamatika, tono at lakas na panaklaw sa pangungusap. mga bantas. MT3C-IIa-i-3.3
boses. boses. MT3A-II-a-i-4.2 MT3AIIg-d-1.5 Nagagamit ang mga wastong bantas sa
MT3OL-II-f-g-1.3 MT3OL-II-f-g-1.3 2. Tumugon sa kuwento sa pamamagitan 2. Nagagamit ang isahan at maramihang pagsulat ng dalawang-talatang sanaysay
ng pagsasadula, pag-awit at mga kailanan ng panghalip panaklaw. na kinapapalooban ng element ng
malikhaing Gawain. MT3LC-IIa-b-4-5 kuwento: tagpuan, tauhan at pangayayari
3. Nagpapamalas ng pagmamahal sa 3. Nagagamit ang simile, metapora at Nagagamit ang simile at metapora sa
pakikinig sa binasang kuwento sa matalinghagang pananalita sa mga pagsulat ng talata.
pamagitan ng pagbibigay ng komento at pangungusap MT3F-IVa-i-1.5
reaksyon. 4. Ibigay ang buod nang kuwento. Naibibigay ang buod ng kuwento.
MT3G-II-e-f-2.2.4 MT3VCD-IIf-i-3.6
\ II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan
Kasanayang Gramatika Kasanayang Gramatika Pakikinig nang Mabuti sa Kuwento Simile at Metapora :Paaralan
Reaksyon Reaksyon Kailanan ng panghalip Panaklaw Pagsulat Ng Talata

Sanggunian/Kagamitan
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Elemento ng kwento. Elemento ng kwento. metapora simile


1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Balik-aral Balik-aral Balik-aralan ang tungkol sa dayalogong Balik-aral A. Pag-usapan muli ang mga pangyayari
Paano pinagsusunud-sunod ang mga Paano pinagsusunud-sunod ang mga salita binasa kahapon. Pag-usapan ang nagyari kina Jerry at Ana sa kuwento ng pamamasyal ni marco
salita sa nakaraang aralin? sa nakaraang aralin? Paglinang ng mga Salita sa Oras ng Recess metaporang tinalakay sa kuwento.
sabihin: Piliin sa kahon ang angkop na B. Pagbabaybay ng mga salita
kahulugan ng mga salitang may Mula sa Kuwento
salungguhit sa pangungusap. Basahin
ang mga pangungusap.
1. Tuwang-tuwa ang mga bata nang
marinig ang tunog ng bell.
2. Nagtatakbuhan at naglalaro sila sa
palaruan.
3. Nagdurugo ang sugat nang batang
lalaki.,
4. Nasaksihan ng bata sa Ikaapat na
Baitang ang pangyayari.
5. Namamaga din ang ulo ni Ana.

Umaagos ang dugo, lugar na


nakapaglalaro, maybukol,
masayang-masaya

B. Panlinang na Gawain: Pagganyak Pagganyak Anu-ano ang mga pook sa paaralan? Nakarating ka na ba sa iba’t ibang lugar sa . Narinig nyo na ba ang patak ng ulan sa
1. Pagganyak: Ano ang ginagawa ninyo sa huling araw Ano ang ginagawa ninyo sa huling araw ng Saang bahagi ng paaralan madalas may iyong paaralan? Ano-ano na ang nakita inyong pagtulog?
ng lingo? lingo? nasasaktang bata mo? Magkuwento ka tungkol sa paborito
mong lugar dito at sabihin kung bakit mo ito
gusto?
2. Paglalahad: Ipabasa ang Dayalogo. Ipabasa ang Dayalogo. Babasahin ng guro sa klase ang kuwento. Pagbasa nang Kuwento Pakikinig sa Tula
Tumawag ng batang babasa ng mga Tumawag ng batang babasa ng mga “Oras ng Recess.” Basahin ang kuwentong “Isang Kamangha- Patak ng Ulan
bahagi ng mga karakter sa dayalogo. bahagi ng mga karakter sa dayalogo. manghang Pamamasyal” nang may
wastong bilis, tono at damdamin.
3. Pagtatalakay: Saan nangyari ang dayalogo? Sinu-sino Saan nangyari ang dayalogo? Sinu-sino 1. Bakit tuwang-tuwa ang mga bata sa Sa simula, ano ang naramdaman ni Marco Itanong 1. Naunawaan ba ninyo ang
ang mga tauhan? ang mga tauhan? silid-aralan ng marinig ang tunog ng bell? sa kanyang bagong paaralan? mensahe ng tula?
Sino ang kanilang pinag-uusapan? Sino ang kanilang pinag-uusapan? 2. Ano ang kanilang ginawa? Saan sila Ano ang una nilang pinasyalan? Sino ang 2. Paano ito isinulat?
Bakit ang R.T. Lim Boulevard ay kilala? Bakit ang R.T. Lim Boulevard ay kilala? pumunta? nakita nila roon? 3. Ano ang paksa nito?
Bakit ito pinangalanang R.T. Lim Bakit ito pinangalanang R.T. Lim 3. Bakit pumunta si Eric at Dennis kay G. Bakit kaya naramdaman ni Marco na sila’y Kasanayang Gramatika
Boulevard? Boulevard? Jaime? Ano ang kanilang sinabi sa tila nasa kalawakan nang pumasok sila sa Sabihin ang mga Simile, Metapora at
Pano nila pinarangalan ang senador? Pano nila pinarangalan ang senador? kanya? silid ng Science? matatalinghagang salita na ginamit sa tula.
4. Ano ang nangyari kay Jerry at Ana? Ano-ano pang gusali at silid ang kanilang
Saan sila dinala matapos ang aksidente? pinuntahan?
5. Sino ang gumamot sa mga bata? Ano Ano ang naramdaman ni Marco pagkaraan
ang ginawa nila kanila jerry at Ana? ng pamamasyal nila?
6. Ano ang dapat gawin upang maiwasan Paano siya nagpasalamat sa kanyang
ang aksidente kapag naglalaro? guro?
Ano sa iyong palagay ang lugar na babalik-
balikan ni Marco? Bakit mo ito nasabi?
Ikaw, ano ang paborito mong lugar sa
inyong paaralan? Bakit mo ito nagustuhan?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Gawain: Anong aral ang mapupulot ninyo sa Nararamdaman din ba ninyo ang bawat Ano ang nararamdaman ng tao kapag
Gawain: Ipangkat sila sa 6. Ipangkat sila sa 6. kuwento? araling itinuturo sa inyo sa paaralan gaya ni umuulan sa gabi??
*Bigyan ng larawan ang bawat pangkat *Bigyan ng larawan ang bawat pangkat Marco?
nang mga Gawain sa pamayanan.. nang mga Gawain sa pamayanan..
*Hayaang gumawa sila ng sariling *Hayaang gumawa sila ng sariling kuwento
kuwento at isalaysay sa klase. at isalaysay sa klase.
(Mga halimbawang larawan: Gawain (Mga halimbawang larawan: Gawain pang-
pang-fiesta, palatuntunan sa paaralan fiesta, palatuntunan sa paaralan
*Gawain sa simbahan, Araw nang *Gawain sa simbahan, Araw nang Patay,
Patay, Pasko at iba pa) Pasko at iba pa)
5. Paglalahat: Mahalagang nakikilala natin ang mga Mahalagang nakikilala natin ang mga Ang panghalip panaklaw ay tumutukoy Ang simile at metapora ay uri ng Kailangan isaalang-alang ang mga
dakilang tao sa ating pamayanan. dakilang tao sa ating pamayanan. sa tao o bagay na walang katiyakan kung paghahambing na ginagamit upang mas wastong bantas sa pagsulat ng dalawng-
sino o ano ang mga ito. Ito ay maaaring maging kawili-wili o kaakit-akit basahin ang talatang kuwento.
isahan o maramihan. isang pangungusap.
Halimbawa: lahat, bawat isa, sinoman, Ang matalinghagang pananalita ay
anoman, kaninoman at alinman. parirala o grupo ng mga salita na ginagamit
sa paghahambing o pagwawangis .
Ang kahulugan nito ay mahirap
mahulaan kung ang pagbabasihan ay ang
gamit na mga salita batay sa gramatika.
6.Paglalapat: Mag-isip ng pangyayari sa paaralan o Mag-isip ng pangyayari sa paaralan o Magbigay ng sariling halimbawa ng mga May mga hakbang na sinusunod sa Hayaang sumulat ang bawat bata ng
pagdiriwang. Sumulat ng 3-5 pagdiriwang. Sumulat ng 3-5 pangungusap panghalip panaklaw na isahan at pagbubuod: pangungusap sa pisara tungkol sa tula
pangungusap tungkol dito. tungkol dito. maramihan. Gamitin sa pangungusap Una: Kuhanin ang pangunahing diwa at hanggang makabuo ng buod ang buong
ang mga detalyeng sumusuporta dito. klase.
Ikalawa: Iayos nang sunod-sunod ang mga
pangyayari sa kwento.
IV. Pagtataya: Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat kung ang kailanan ng panghalip Pinatnubayang pagsusulat ng talata. Buod
Pagtatanghal ng bawat pangkat Pagtatanghal ng bawat pangkat 1. Gusto kong ibahagi ang pizza na ito sa panaklaw na may salungguhit kung ng tula
Pamantayan Pamantayan ______ . kaisahan o kalahatan. Pamantayan
5 -puntos kung naunawaan at malinaw 5 -puntos kung naunawaan at malinaw 2. Sina Tony at Aida ay ______tinanghal _____1. Iba ang bahay sa tahanan. Iskor
4- na puntos kung medyo malinaw 4- na puntos kung medyo malinaw ______2.Lipulin ang lahat ng peste sa 4-5 Kung naisagaw alahat
na panalo.
3- puntos kung di gaanong naihayag 3- puntos kung di gaanong naihayag halamanan. 2-3 Kung may isang nakaligtaang
3. Marami sa atin ang tinawag ngunit ______3.Pulos kalokohan ang sinasabi pamantayan
_______lamang ang napili. niya. a. Kung may 2 nakaligtaan
4. Wala tayong _________ na magagawa ______4.Ang iginaganti niya ay pawang Ipasok ang unag pangungusap at tiyaking
kundi ang sumunod sa kautusan. mga kabutihan. may pagitan o margin ito.
5. _________ay dumalo sa gawain sa _______5.Bawat isa ay may nakatokang Magsaimula sa pinakapaksa.
paaralan. gawain. Sumulat ng mga pangyayari ayon sa
paksa.
kapwa Gumamit ng simile at metapora sa
marami sinuman pagsusulat ng talata
kaunti anuman

V. Takdang-Aralin: Alamin ang mga dakilang tao sa inyong Alamin ang mga dakilang tao sa inyong Sumulat ng 3 pangungusap na Sumulat ng 5 pangungusap na ginagamitan Sumulat ng talatang buod ng kuwentong
pamayanan. Sumulat ng talata tungkol pamayanan. Sumulat ng talata tungkol dito. ginagamitan ng isahang panghalip ng isahan at kalahatang kailanan ng pakinggan na.
dito. panaklaw at 3 pangungusap na panghalip panaklaw.
ginagamitan ng pangmaramihang
panghalip panaklaw.
VI. REMARKS
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional
nangangailangan ng iba pang activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
Bilang ng mag-aaral na ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the lesson
nakaunawa sa aralin? lesson lesson
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require
magpatuloy sa remediation? remediation remediation remediation remediation remediation
E. Alin sa mga istrateheya ng Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
patuturo na nakatulong ng lubos? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Paano ito nakatulong? ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking __ Bullying among pupils
__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude
naranasan na solusyonan sa
__ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs
tulong ng aking punongguro at __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Unavailable Technology
superbisor? __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD)
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ Internet Lab
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab __ Additional Clerical works
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works Planned Innovations:
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: __ Localized Videos
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Making big books from
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from views of the locality
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality __ Recycling of plastics to be used as
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials
Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials __ local poetical composition
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition

G. Anong kagamitang panturo ang The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to:
The lesson have successfully delivered due to:
aking na dibuho na nais kong ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn
ibahagi sa mga kapwa ko guro? ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets
___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why?
Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
doing their tasks

GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE


DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading (WEEK 10)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
October 16, 2017 October 17, 2017 October 18, 2017 October 19, 2017 October 20, 2017
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang pagpapahalaga at Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan
kasanayan sa paggamit ng wika sa kasanayan sa paggamit ng wika sa Upang mauunawaan ang iba’t ibang Upang mauunawaan ang iba’t ibang teksto. Upang mauunawaan ang iba’t ibang
Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang Komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang teksto. teksto.
uri ng panitikan. uri ng panitikan.
B. Pamantayan sa Pagganap WALANG PASOK Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nagagamit ang wika bilang tugon sa Nakakasagot nang wasto sa mga tanong Nakakasagot nang wasto sa mga
TRANSPORT STRIKE Sariling pangangailangan at sitwasyon Sariling pangangailangan at sitwasyon sa pagsusulit tanong sa pagsusulit
I. Layunin: Nakapagsasalita nang malinaw at 1 Nagagamit ang pangisahan at
nauunawaan gamit ang batayang wika at pangmaramihang kailanan ng panghalip IKALAWANG MARKAHANG
IKALAWANG Markahang Pagsusulit
pormang garamatika, tono at lakas na panaklaw sa pangungusap. PAGSUSULIT
boses. MT3A-II-a-i-4.2
MT3OL-II-f-g-1.3 2. Tumugon sa kuwento sa pamamagitan
ng pagsasadula, pag-awit at mga
malikhaing Gawain.
3. Nagpapamalas ng pagmamahal sa
pakikinig sa binasang kuwento sa
pamagitan ng pagbibigay ng komento at
reaksyon.
MT3G-II-e-f-2.2.4
\ II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan Aralin 16 Mga Lugar sa Pamayanan
Kasanayang Gramatika Pakikinig nang Mabuti sa Kuwento
Reaksyon Kailanan ng panghalip Panaklaw

Sanggunian/Kagamitan
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Elemento ng kwento. metapora


1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Balik-aral Balik-aralan ang tungkol sa dayalogong Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag- Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag-
Paano pinagsusunud-sunod ang mga salita binasa kahapon. aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin? aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin?
sa nakaraang aralin? Paglinang ng mga Salita
sabihin: Piliin sa kahon ang angkop na
kahulugan ng mga salitang may
salungguhit sa pangungusap. Basahin
ang mga pangungusap.
1. Tuwang-tuwa ang mga bata nang
marinig ang tunog ng bell.
2. Nagtatakbuhan at naglalaro sila sa
palaruan.
3. Nagdurugo ang sugat nang batang
lalaki.,
4. Nasaksihan ng bata sa Ikaapat na
Baitang ang pangyayari.
5. Namamaga din ang ulo ni Ana.

Umaagos ang dugo, lugar na


nakapaglalaro, maybukol,
masayang-masaya

B. Panlinang na Gawain: Pagganyak Anu-ano ang mga pook sa paaralan? Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin
1. Pagganyak: Ano ang ginagawa ninyo sa huling araw ng Saang bahagi ng paaralan madalas may ngayon? ngayon?
lingo? nasasaktang bata
2. Paglalahad: Ipabasa ang Dayalogo. Babasahin ng guro sa klase ang kuwento.
Tumawag ng batang babasa ng mga “Oras ng Recess.”
bahagi ng mga karakter sa dayalogo.

3. Pagtatalakay: Saan nangyari ang dayalogo? Sinu-sino 1. Bakit tuwang-tuwa ang mga bata sa 1. Ihanda ang kagamitan. 1. Ihanda ang kagamitan.
ang mga tauhan? silid-aralan ng marinig ang tunog ng bell? 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga
Sino ang kanilang pinag-uusapan? 2. Ano ang kanilang ginawa? Saan sila bata. bata.
Bakit ang R.T. Lim Boulevard ay kilala? pumunta? 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa
Bakit ito pinangalanang R.T. Lim 3. Bakit pumunta si Eric at Dennis kay G. angkop na sagot angkop na sagot
Boulevard? Jaime? Ano ang kanilang sinabi sa 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata
Pano nila pinarangalan ang senador? kanya?
4. Ano ang nangyari kay Jerry at Ana?
Saan sila dinala matapos ang aksidente?
5. Sino ang gumamot sa mga bata? Ano
ang ginawa nila kanila jerry at Ana?
6. Ano ang dapat gawin upang maiwasan
ang aksidente kapag naglalaro?

4. Pagpapayaman ng Gawain: Anong aral ang mapupulot ninyo sa


Gawain: Ipangkat sila sa 6. kuwento?
*Bigyan ng larawan ang bawat pangkat
nang mga Gawain sa pamayanan..
*Hayaang gumawa sila ng sariling kuwento
at isalaysay sa klase.
(Mga halimbawang larawan: Gawain pang-
fiesta, palatuntunan sa paaralan
*Gawain sa simbahan, Araw nang Patay,
Pasko at iba pa)
5. Paglalahat: Mahalagang nakikilala natin ang mga Ang panghalip panaklaw ay tumutukoy
dakilang tao sa ating pamayanan. sa tao o bagay na walang katiyakan kung
sino o ano ang mga ito. Ito ay maaaring
isahan o maramihan.
Halimbawa: lahat, bawat isa, sinoman,
anoman, kaninoman at alinman.

6.Paglalapat: Mag-isip ng pangyayari sa paaralan o Magbigay ng sariling halimbawa ng mga


pagdiriwang. Sumulat ng 3-5 pangungusap panghalip panaklaw na isahan at
tungkol dito. maramihan. Gamitin sa pangungusap
IV. Pagtataya: Piliin ang sagot sa loob ng kahon.
Pagtatanghal ng bawat pangkat 1. Gusto kong ibahagi ang pizza na ito sa
Pamantayan ______ .
5 -puntos kung naunawaan at malinaw 2. Sina Tony at Aida ay ______tinanghal
4- na puntos kung medyo malinaw
na panalo.
3- puntos kung di gaanong naihayag
3. Marami sa atin ang tinawag ngunit
_______lamang ang napili.
4. Wala tayong _________ na magagawa
kundi ang sumunod sa kautusan.
5. _________ay dumalo sa gawain sa
paaralan.

kapwa
marami sinuman
kaunti anuman

V. Takdang-Aralin: Alamin ang mga dakilang tao sa inyong Sumulat ng 3 pangungusap na


pamayanan. Sumulat ng talata tungkol dito. ginagamitan ng isahang panghalip
panaklaw at 3 pangungusap na
ginagamitan ng pangmaramihang
panghalip panaklaw.
VI. REMARKS
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require additional
nangangailangan ng iba pang activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation activities for remediation
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
Bilang ng mag-aaral na ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the lesson ____ of Learners who caught up the lesson
nakaunawa sa aralin? lesson lesson
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require ___ of Learners who continue to require
magpatuloy sa remediation? remediation remediation remediation remediation remediation
E. Alin sa mga istrateheya ng Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
patuturo na nakatulong ng lubos? ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
Paano ito nakatulong? ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
F. Anong suliranin ang aking __ Bullying among pupils
__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude
naranasan na solusyonan sa
__ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs
tulong ng aking punongguro at __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Unavailable Technology
superbisor? __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD)
Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ Internet Lab
Internet Lab Internet Lab Internet Lab Internet Lab __ Additional Clerical works
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works Planned Innovations:
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: __ Localized Videos
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos __ Making big books from
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from views of the locality
views of the locality views of the locality views of the locality views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Note:
__ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials October 24-
Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials Instructional Materials __ local poetical composition 28, 2016
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition
Pupils
G. Anong kagamitang panturo ang The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: The lesson have successfully delivered due to: Semestral
The lesson have successfully delivered due to: Break and
aking na dibuho na nais kong ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ pupils’ eagerness to learn Teachers
ibahagi sa mga kapwa ko guro? ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ uncomplicated lesson
Inset
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets Training
___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games ___ Games
___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises activities/exercises
activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
___ Lecture Method
Why? Why? Why? Why?
Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in ___ Group member’s Cooperation in
___ Group member’s Cooperation in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks doing their tasks
doing their tasks

GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE


DAILY LESSON LOG Teacher Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Second Grading ( WEEK 9)


LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
October 31, 2016 November 01, 2016 November 02, 2016 November 03, 2016 November 04, 2016
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan at Masukat ang abilidad at kaalaman ng mga Masukat ang abilidad at kaalaman ng
tatas sa pagsasalita at bata sa pagkuha ng pagsusulit. mga bata sa pagkuha ng pagsusulit.
pagpapahayag ng sariling ideya,
kaisipan, karanasan at damdamin
B. Pamantayan sa Pagganap Naipahahayag ang Nakakuha ang mga bata ng Unang Nakakuha ang mga bata ng Unang
ideya/kaisipan/damdamin/reaksy Markahang Pagsusulit Markahang Pagsusulit
on nang may wastong tono, diin,
bilis, antala at intonasyon

I. Layunin: NO CLASSES NO CLASSES Nababalik-aral ang mga araling napag aralan Nakasasagot nang wasto sa mga tanong sa Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
na. pagsusulit. sa pagsusulit.
ALL SAINTS DAY

II. Nilalaman/ Paksa: Balik arala ng mga aralin sa Ikalawang Unang Markahang Pagsusulit Unang Markahang Pagsusulit
markahan

Sanggunian/Kagamitan
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag- Natatandaan pa ba ninyo ang mga
aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin? napag-aralan niyo sa unang yunit ng
aralin natin?
B. Panlinang na Gawain: Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit
1. Pagganyak: ngayon? natin ngayon?

2. Paglalahad:

3. Pagtatalakay: 1. Ihanda ang kagamitan. 1. Ihanda ang kagamitan.


2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga
bata. bata.
3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa
angkop na sagot angkop na sagot
4. Pagtatama ng sagot ng mga bata 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata

4. Pagpapayaman ng
Gawain:
5. Paglalahat:
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading ( WEEK 1)


6.Paglalapat:

IV. Pagtataya:

V. Takdang-Aralin:
VI. REMARKS

LUNES MARTES MIYE


November November 08, 2016 Novem
07, 2016
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy
parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig,
kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagp
naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Naisasagawa ang Item Naiuugnay ang Naipa
analysis ng pagsusulit sariling karanasan at pagmam
mga ideya kaugnay ng pagbasa
paksa gamit ang pamama
ibat’ibang mga salita pakikinig
na may wastong hanang n
kuwento
pagpapantig at
ng kome
intonasyon. MT3OL-
MT3A-III
IIIa-10.1 Naita
Nagagamit ang mahahal
mga salitang nilinang sa napak
habang nagbabasa ng tekstong
kuwento na may imporma
makabuluhang antas. M
konteksto. Natu
MT3VCD-IIIa-b-1.4 nagagam
pandiwan
aspekton
MT3G-III

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 19 : Musika ng Aralin 19


Kulturang Pilipino Kulturang
Item Analysis ng Pag-uugnay ng Pakikinig
Pagsusulit Sariling Karanasan sa sa Kuwe
Paksa Paggami
Sa Aspek
Naganap

Sanggunian/Kagamitan
Curriculum Guide
KM 200-201 Curriculu
https://www.youtu KM 202-2
be.com/watch?v=
YBvDpg_BUS4
III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: Pagbaba
Salitang


B. Panlinang na Gawain: Ano ang paborito


1. Pagganyak: mong awit?
Bakit mo ito napili?

a.

Itanong:
Ano ang
sa larawa
Ilang tao
mga bata
Sabihin:
Tinatawa
mga kab
ang mga
lalaki at m
kabataan
Kayo ba
kanilang
Bakit? A
sabihin n
b.
Ito ang B
Santa Ba
ang mga
lugar na
mga tao
Saang ba
nakatira
bata)?
Ikaw ay m
barangay
ngalan n
Ikaw nam
ng ibang
Itanong :
sabihin n
mamama
C. Inilun
Ang prog
pagpapa
bata ay in
aming pa
nagsimu
Huwebes

2. Paglalahad: Pagbasa ng dayalogo Basahin


sa kagamitan ng Mag- KM p. 20
aaral ng Guro habang
sinusundan ng mga
bata sa kanilang aklat.
KM pp.201- 202.
3. Pagtatalakay: Pagtalakay sa Talakayin
Dayalogong ang tawa
napakinggan salitang m
salunggu
Pagsasagot sa mga
Tanong sa Pag-
unawa:
Itanong:
Sino ang mga tauhan
sa dayalogo??
Ano ang kanilang
pinag-uusapan?
Anong uri ng musika
ang pinakikinggan ni
Andrei?
Bakit siya nakikinig ng
musikang klasikal/
Ano ang inirekomenda
ni Ina na uri ng awit
para pakinggan ni
Andrei?
Bakit nais ni Inang
making sa mga
katutubong awit si
Andrei?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Iparinig ang awit na Pangkata
Ugoy ng Duyan sa ang buod
mga bata. Itanong binasa.
kung maganda ito at
Ipapaliwanag sa
kanila ang dahilan.
https://www.youtube.c
om/watch?v=YBvDpg
_BUS4
5. Paglalahat: *Ipabasa ang Ipabasa
Tandaan Natin sa p. Natin p. 2
202

6.Paglalapat: Pag-uuugnay ng Hatiin an


nilalaman ng awit sa pangkat.
kanilang buhay. Bawat ka
magbibig
nagawa
nakarang
Isusulat n
pangkat
paper an
pangung
ibinigay n
kasapi.
Iuulat nila
IV. Pagtataya: Piliin ang titik ng Sag
salitang may Gaw
salungguhit. p.20
1. Malaki ang paso
niya sa katawan
2. Ang ganda ng
bulaklak sa paso.
A. Taniman ng
halaman
B. Sunog o sugat
sa balat dahil sa apoy
3. Masyadong Malaki
ang tasa ng lapis ni
Ben.
4. Masarap ang kape
na nasa tasa.
A. Lalagyan o
sisidlan
B. Pagbalat o
pakakayod
5. Masarap ang
Hamon na niluto ni
Nanay.
A. Hita ng baboy na
pinausukan
B. Pagsubok

V. Takdang-Aralin: Magtala ng 5 salitang Sumulat


may ibat-ibang pangung
kahulugan. Gamitin ginagam
ang mga ito sa pandiwa
pangungusap. aaspekto
pangnag
VI. REMARKS
VII. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at superbisor?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading ( WEEK 2)


G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYE


November November 15,2016 Novem
14, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika , naipahahayag ang pagpapahalaga
naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: 1. Nababaybay nang Nakababasa nang Isalin ang
wasto ang mga salita malakas ng mga batay sa
sa talaan ng teksyong ayon sa simbolo.
talasalitaan at ang mga antas may 95 – 100% 1.4
salita sa binasang kawastuhan. Nababay
sanaysay/talata. MT3A-IIIa-i-4.2 wasto an
MT3F-IIIa-i.6 Nakapagbibigay ng sa talaan
2. Naipakikita ang reaksyon sa isang
talasalita
pagmamahal sa pangyayari o isyu
pagbabasa sa salitang m
nabasa.
pamagitan ng pakikinig MT3RC-IIIa-1.2.1 binasang
nang mabuti habang Nakasusulat ng MT3VCD
nagkukuwento at reaksyon at sariling Natutuko
nakapagbibigay ng opinion sa isang balita pandiwa
mga komento at o isyu. nagagan
reaksyon MT3G-IIIa-b-2.3.3 i2.6
MT3A-IIIa-1-4.2
3. Nagbibigay ng
sariling reaksyon sa
isang pangyayari o
isyung narinig.
MT3C-IIIa-i-2.6
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 20 Mga Sayaw Aralin 20 Mga Sayaw Aralin 20
ng Ating Kultura ng Ating Kultura ng Ating
W Wastong Pagbaybay Pagbasa nang may Pagsasa
ng mga Salita Mula Kawastuhan Pictograp
sa Tekstong Binasa Pagbibigay at Simbolo
Pagtatala ng Pagsusulat ng Paggami
Mahahalagang Reaksyon sa Aspek
Detalye sa Nagagan
Sanggunian/Kagamitan Kuwento/tekstong
Binasa
Pagbibigay ng mga
Sariling Reaksyon at CG CG
Komento sa Isyu Kagamitan ng Mag- Kagamita
Pag-uugnay ng aaral p. 215-221 aaral p. 2
Sariling Karanasan sa PG-pp.226-229 PG-pp.22
Paksa

CG, K M pp. 215-221


PG-pp.225-226
III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
2. Balik-Aral: 1. Paglinang ng mga Bago Bumasa Balik-ara
Salita Paglinang na pandi
Pinagmulan ng mga Salita Dayalogo
Panliligaw
Pangagaya Nakakuha
Pagpapahalaga pinalakpak
an

Ipinakita
liwanag huling
bilang

B. Panlinang na Gawain: Magpakita ng  Nasubukan


1. Pagganyak: mgakaparehang na ba Paano is
nagsasayaw ng ninyong pictograp
Pantomina. Itanong: sumali sa
Alam ba ninyo ang palisahan
sayaw na ito? ng sayaw
sa isang
palatuntun
an?
 Anong
sayaw ito?
 Maari mo
ba itong
isalaysay
sa amin?
2. Paglalahad: Kalian isiniasayaw ang Sa balita malalaman Suriin an
Pantomina? natin kung anong p.214
Pangkat ng
mananayaw ang
nagbigay ng
karangalan sa
Pilipinas.
3. Pagtatalakay: Pakikinig sa kuwento. Tumawag ng bata
Ang Sayaw na upang basahin ang 
Pantomina balita sa KMp. 2185.

4. Pagpapayaman ng Gawain: Bawat isa bang kasapi Ano ang mga batayan Isagawa
ng pangkat ay ng inyong reaksyon?
nakapagbahgi ng Ang local
kanyang reaksyon? na pamahalaan ay
Ilarawan kung paano nagpasimula ng mga
isinagawa ng mga Gawain sa
kasapi ng pangkat ang pamayanan na
pagbabahagi ng nagtataguyod ng mga
kanilang ideya o local na tradisyon at
reaksyon.. kultura. Mga
katutubong sayaw at
awitin sa pamayanan
ay itatanghal sa
tuwing mayroon mga
Gawain.
Hayaang
magbigay ng reaksyon
ang mga bata tungko
sa isyung ito.
5. Paglalahat: Nang mabasa ninyo Ano ang mga batayan Paano is
ang isyu. Ano ang sa reaksyon mo? pictograp
inyong naramdaman? Paano natin ibibigay
Bakit? ang reaksyon?
Paano tayo
makapagbibigay ng
ideya o opinion sa
ilang mga
isyu/pangyayari?
Nakabubuti bang
makapag-bigay ng
sobrang reaksyon sa
isyu o pangyayari?
Bakit dapat mag-ingat
sa pagbibigay ng
reaksyon ?
6.Paglalapat: (pagbibigay ng Pagsulat/Pagbibigay Gawain a
Reaksyon) ng Reaksyon sa mga sa pahina
Magbasa , Magbigay Isyu
ng Reaksyon at Mag- Isyu 1: Ang mga
ulat paaralan ay
Hatiin ang klse sa 5 kailangang
pangkat. magtaguyod ng mga
Bigyan ang bawat local at mga
pangkat ng isyu o mga katutunong mga awitin
katanungan. at sayaw.Ano ang
Bawat kasapi ng masasabi mo tungkol
pangkat ay dito.
magpapahayag ng
kanyang ideya tungkol
sa isyu pagkatapos
makapagbahagi ng
kanilang ideya ang
lahat ng kasapi, ito ay
kanilang
pagsasamahin at iuulat
sa malaking pangkat.
IV. Pagtataya: Magbigay ng reraksyon Munting-debate Suriin an
sa isyu o pangyayari Hatiin ang klase sa 3 at sagutin
na magsisimula sa pangkat. Hayaang ang tanong tu
pagsasabi ng Sa isang pangkat ang p.211
palagay ko…/ magbigay ng positibo
Nararamdaman ko o negatibong
na……./Sa aking reaksyon tungkol sa
palagay…….. isyu.
1. Payagang umawit Talakayin ang
ng awiting bayan sa kinalabasan ng
halip na mga sikat na debate.
awitin Pagtataya
2. Ang mga bata ay Suriin ng naayon sa
tiuturuan na sumayaw pamantayan sa
ng mga katutubong debate ang paraan ng
sayaw sa paaralan. pagbibigay nila ng
reaksyon. Gumamit ng
rubrics.

V. Takdang-Aralin: Magbigay ng reraksyon Itanong sa mga


sa isyu o pangyayari magulang ninyo ang
na magsisimula sa kanilang reaksyon sa
pagsasabi ng Sa isyu.
palagay ko…/
Nararamdaman ko Isyu:
na……./Sa aking Ang sayaw na Kuratsa
palagay…….. ay sayaw sa
Isyu: pagdiriwang kasal
Ang mga bata ay para ang mga kaanak
tuturuan ng mga ng mga ikinasal ay
katutubong sayaw sa maghandog ng pera.
paaralan.

VI. REMARKS
VII. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at superbisor?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading ( WEEK 3)


G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYE


November November 22,2016 Novem
21, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilahok at 1. Naipakikita ang 1. Nakab
nakapagsisimula ng pagmamahal sa malakas
mas pinahabang pagbabasa sa teksyong
pakikipagtalastasang pamagitan ng may 95 –
sosyal o dayalogo sa pakikinig nang mabuti kawastuh
mga kasamahan, mga habang nagkukuwento c-1.4
may edad sa mga hindi at nakapagbibigay ng 2. Nakap
kabisadong paksa sa mga komento at reaksyon
pamamagitan ng reaksyon. MT3G-IIIc- pangyaya
pagtatanong at e-1.5.3 nabasa.
pagsasagot, 2. Nagbibigay ng MT3LC-I
pagsasabing muli o at sariling reaksyon sa
paghingi ng isang pangyayari o
impormasyon. isyung narinig.
MT3OL-IIIb c-6.3 MT3LC-IIIb-c-2.2.1
II. Nilalaman/ Paksa: Yunit 3 Aralin 21 Mga Sining Aralin 21
Aralin 21 Mga Sining ng Ating Kultura ng Ating
ng Ating Kultura Pagbibigay ng Pagbibig
Pagsasagot sa mga Reaksyon sa tekstong Reaksyo
Ranong o Binasa Binasa
Impormasyong
Hinihingi

Sanggunian/Kagamitan
KM. Pp. 225-226
KM.pp 224-225 MTB-MLE 3 KM pp. 2
MTB-MLE 3 Curriculum Guide MTB-ML
Curriculum Guide Guide
III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng Panghalip panaklaw Pangha


1. Pagsasanay: mga salita
2. Balik-Aral: Pagbibigay reaksyon Anu-ano ang mga Paano m
sa impormasyong local na likha / sining reaksyon
binasa. sa pamayanan?
Bakit nila ginagawa
ang mga local na likha
at sining?
Anu-anong mga
kagamitan ang ginamit
sa paggawa ng mga
local na likha at
sining?
B. Panlinang na Gawain: Anu-anong mga Naranasan na ba Paglinan
1. Pagganyak: likhang -sining ang ninyong gumawa ng salita sa
kaya ninyong gawin? bagay mula sa mga larawan,
patapong kagamitan? pangung
Ano ang nalikha Pagawaa
ninyo? – Ang mg
Anong patapong ginagawa
bagay ang maaring pagawaa
maging kagamitan sa palayok.
paglikha ng bagong pagmam
produkto? alisin
Hayaang Makita ng Magpakit
mga bata ang mga larawan n
bagay na gawa sa Paano gi
mga patapong mga pala
kagamitan?
Pagganyak na Tanong
Maari bang gawing
mga kagamitan ang
mga patapong bagay?
2. Paglalahad: Basahin at Alamin Sabihin at Alamin Tumawa
Basahin ang dayalogo KM p. 226 magbaba
at isakilos ito. sa KM p.
KM p. 324 Paggawa
Nina Gra
Rabelas
Ramos -
3. Pagtatalakay: May alam ba kayong Isipin KMp. 227 Pagsasa
proyekto o likhang- Paggany
sining maaring malikha Paano g
mula sa patapong mga pala
bagay? Talahan
Paghinuh
Ipagpatu
pagsasa
bata sa t
4. Pagpapayaman ng Gawain: Ipasabi ang mga Gawin ang Gawain 2 Muling ta
hakbang sa paggawa sa aklat p. 228 mga sag
ng likhang sining hal. 227
Dekorasyon mula sa .
papel. Bulaklak mula
sa papel.
5. Paglalahat: Sikaping malinaw ang Reaksyon - Ito ay Paano ta
pagtatanong tungkol s kaalaman sa makapag
apaksang pina- pagpasiya o paghatol reaksyon
uusapan o nais alamin ng kawastuhan, imporma
upang makasagot kahusayan,
nang wasto. pagpapahalaga at
pagdama sa teksto.
6.Paglalapat: Magpalitan ng mga Pagbibigay reaksyon Gawin ng
hakbang sa paggawa sa tekstong binasa. Gawain 2
ng bulaklak mula sa
balat ng kendi.
IV. Pagtataya: Basahin at sagutin ang Sagutin ang mga Pagtatay
mga tanong. tanong Piliin ang Gawain 3
Mga Hakbang sa angkop na sagot sa Paggami
paggawa ng bulaklak kahon. pamanta
gamit ang lumang iiskor.
dyaryo Ang impormasyong
1. Ihanda ang nabasa.
kagamitan na maaring Nais maiwasto o
gamitin sa proyekto maitama.
2. Itupi sa gitna ang Upang maiwasan
unang paper splint ang pagkakamali at
3. Ipasok ang pagiging bias o may
pangalawang paper pinapanigan.
splint sa gitna ng Isiping mabuti at
unang itinuping paper ibatay ang pasya sa
splint impormasyong
4. Ipatong ang nabasa.
pangatlong paper splint
at itupi ang
pangalawang paper 1. Ano ang
splint pababa upang naramdaman ninyo sa
maipit ito isyu?
5. Itupi pataas ang 2. Ano ang batayan ng
pinakagitnang bahagi inyong mga reaksyon?
ng paper splint bago 3. Paano natin
ilagay ang pang-apat maibibigay ang mga
na paper splint tamang reaksyon sa
isang isyu?
1. Ano ang ginamit sa Mabuti bang
paggawa ng bulaklak? magbigay ng sobrang
1. reaksyon sa isang
isyu/pangyayari?
4. Bakit kailangang
maging maingat tayo
sa pagbibigay ng
sobrang reaksyon sa
isyu o pangyayari?
5. Bakit dapat mag-
ingat sa pagbibigay ng
reaksyon?
V. Takdang-Aralin: Alamin ang tungkol sa Magbasa ng balita sa Sumipi n
ating katutubong awit. dyaryo. Sumulat ng editorial s
reaksyon tungkol dito. Magbiga
tungkol d

VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading ( WEEK 4)

LUNES MARTES MIYE


November November 29, 2016 Novem
28, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: 1. Nababaybay nang 1 Naipahahayag ang NO CL
wasto ang mga talaan pagmamahal sa BONIF
ng talasalitaan at mga pagbasa sa pakikinig
salitang hango sa nang mabuti habang
2.Napakinggan/nabasa nagkukuwento at
Naisusulat ang nakapagbibigay ng
reaksyon at pansariling mga komento at
opinion sa mga reaksyon. MT3F-III-a-
balitang iniulat at mga c-1.4
isyu. MT3C-IIIa-i-2.6 2. Nagagamit ang
wastong aspekto ng
pandiwa na may
itinakdang hudyat ng
panahon. MT3g-iii_F-
H-1.5.4
3. Nakababasa nang
mga tekstong angkop
sa antas nang mabilis.
MT3C-IIIa-i-2.6

II. Nilalaman/ Paksa: Yunit 3 Yunit 3 HOLIDA


Aralin 22 Ang Aming Aralin 22 Ang Aming
Paboritong pagkain Paboritong pagkain
Pagbibigay ng mga Pagbasa nang may
Sariling Reaksyon at Kawastuhan
Komento sa Isyu Pagbibigay at
Pag-uugnay ng Sariling Pagsusulat ng
Karanasan sa Paksa Reaksyon Kuwentong
Sanggunian/Kagamitan Napakinggan
Paggamit ng Pandiwa
KM p.236-238
MTB_MLE2 Curriculum
Guide KM p 237-238
MTB-MLE2
Curriculum Guide
III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng Panghalip panaklaw Pangha


1. Pagsasanay: mga salita
2. Pagwawasto ng takdang-aralin Pagwawasto ng mga
takdang-aralin.

2. Balik-Aral: Pandiwa na nasa Ano ang paborito


Aspektong nagaganap nintong pagkain?
Naranasan na ba
ninyong kumain ng
mga local na putahe
/pagkain?
Ano ang lasa nila?
B. Panlinang na Gawain: Ano ang paborito Bago Bumasa
1. Pagganyak: nintong pagkain? Gamitin ang mga
Naranasan na ba larawan/aksyon/at
ninyong kumain ng paggamit sa
mga local na putahe pangungusap
/pagkain? Balik-aralan ang
Ano ang lasa nila? kahulugan ng
natatangi at
pampagana.
Basahin muli ang
kuwento:
Ang Kaarawan ni
nanay Lily ni
Franlie O. Ramos -
Corporal
2. Paglalahad: Basahin at Alamin Sabihin at Alamin
Basahin ang KM p. 237
“Kaarawan ni Nanay
Lily”
KM p. 236

3. Pagtatalakay: Isipin p. 237 Mayroon bang


espesyal na pagkain
na iniluluto sa bahay
ninyo kapag may
okasyon?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Pakikinig sa Teksto Pagkatapos Bumasa
Pinangat Festival Pagsasagot sa
Franlie O. Ramos – Pagganyak na Tanong
Corporal Pagsasgot sa mga
tanong sa KM p. 237
Anong local na pagkain
ang itinampok?
Saan ito ginawa?
Bakit kilala o sikat ito?
Paano pinapatalastas
o pinaalam ng mga
Camalignon ang
Pinangat?
Kailan ipinagdiriwang
Pinangat festival?
Paglinang ng
kakayahan (pagsulat
ng reaksyon)
Isyu: Ang pinagat ay
kilalang pagkain sa
Camalig Albay.
Talakayan
Ano ang isyu?
Sumasang-ayon ba
kayo dito?
5. Paglalahat: Ano ang batayan ng Ano ang napag-aralan
inyong reaksyon sa sa Gawain 2?
isyu?
6.Paglalapat: Ano ang batayan ng Gawain 2
inyong reaksyon sa KM p. 238
Isyu/ Batayan ng
Pangyaya Reaksyon
ri
Pinangat Paraan ng
Festival pagpapakilala
ng local na
pagkain
isyu?
Reaksyon: Sumasang-
ayon ako dahil
maraming dumarayo at
nakikiisa sa
pagdiriwang. Makikilala
nila at matitikman ang
lasa ng pinangat.
IV. Pagtataya: Bigyan ng Isyu ang Piliin ang angkop na
bawat pangkat at pandiwa sa bawat
hayaang pag-usapan pangungusap.
nila ito. Ipatala ang 1. Lagi nalang
kanilang reaksyon (lumiliban, lumiban) sa
batay sa mga klase si Ann.
sumusunod na tanong: 2. Tuwing Linggo
Ang adobo ang ating (nagsimba,
pinakasikat na nagsisismba) ang
pagkaing Pilipino dahil buong kasapi ng mag-
ito ang pinakamasarap anak.
sa lahat ng ulam. 3. (Umiiyak, Umiyak)
1. Ano ang isyu? ang bagong silang na
2. Sumasang-ayon ba sanggol tuwing gabi.
kayo dito? 4. (Maglalaro,
3-5. Ano ang batayan Maglaro) ang mga
ng inyong reaksyon sa bata sa palaruan
isyu? ngayong araw na ito.
5. (Maligo, Maliligo)
ang kasapi ng buong
pamilya sa dagat
mamaya.
V. Takdang-Aralin: Magdikit ng larawan ng Sumulat ng 5
paboritong pagkain. pangungusap gamit
Sumalat ng reaksyon ang pandiwa na may
kung bakit ito ang pang-abay na
napili mo. pamanahon.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading ( WEEK 5)


F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYE


December December 06, 2016 Decem
05, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: 1. Nakagagamit ng 1. Nahihinuha ang 1.Nabab
mga pananalitang mahahalagang teksto sa
angkop sa antas ng detalye sa baitang n
baitang na impormasyon sa kaukulan
nagpapaliwanag o teksto. MT3LC-IIId-3.4 MT3-IIId-
nagbibigay katuwiran o 2. Nababaybay nang 2. Napag
mga dahilan sa mga wasto ang mga talaan sunod an
isyu, pangyayari, balita ng talasalitaan at mga imporma
at iba pa. MT3SS-IIId- salitang hango sa teksto sa
f-10.2 napakinggan/nabasa. ng talaka
MT3F-IIIa-i-1.6 ilustrasyo
3. Naisusulat ang pagsasa
reaksyon at MT3RC-I
pansariling opinion sa
mga balitang iniulat at
mga isyu.
MT3C-IIIa-i-2.6

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 23: Ako ay Aralin 23: Ako ay Aralin 23
mabuting Mamamayan mabuting mabuting
Paggamit ng mga Mamamayan Pagsusu
Angkop na Pananalita Pagsulat ng mga mga pan
tungkol sa Isyu, Sariling Reaksyon at Kuwento
pangyayari o Lugar Komento sa Isyu
Pag-uugnay ng Sariling
Sanggunian/Kagamitan Karanasan sa Paksa

KM pp.
KM pp. 248 KM pp. 237-238 MTB-ML
MTB-MLE2 Curriculum MTB-MLE2 Guide
Guide Curriculum Guide

III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng Panghalip panaklaw Pangha


1. Pagsasanay: mga salita
2. Pagwawasto ng takdang-aralin Pagwawasto ng mga
takdang-aralin.

2. Balik-Aral: Paghinuha sa detalye Marami tayong mga Pagbibig


ng kuwento kilalang mga tao sa sa isyu.
pamayanan.
Nakagagawa sila ng
mga mabubuting
bagay sa pamayanan.
Pansinin natin sa loob
ng tahanan. Mayroon
bang mga tao na
gumagawa nang
kabutihan sa atin?
Sinu-sino sila?

B. Panlinang na Gawain: Itala at bigyan ng Sino ang mga taong Maglaro


1. Pagganyak: kahulugan o laging tumutulong sa henyo. P
interpretasyon ang atin, sa ating boluntary
salita sa ilustrasyon. tahanan? maglalar
ooras. An
huhulaan
tungkol s
Halimbaw
Superma
Bonifacio
Itanong:
Ano ang
ng mga h
salita?

2. Paglalahad: Hatiin sa 3 pangkat Pakikinig sa Kuwento Bakit kay


ang klase. Ipakita sa Mabuting Kalooban hinahang
tsart ang mga larawan Ang mga ina ay tao sila S
ng mga sikat na tao, tinaguriang liwanag ng Jose Riz
pangyayari at mga bawat tahanan. Nais May kilal
lugar. nilang lagging malinis iba pang
Pangkat1 at maayos ang sino sila?
Mimili ng mga sikat o kapaligiran na may init Nagtatag
kilalang mga tao. ng kaligayahan. mga kata
Talakayin ang mga ito. (Tumigil: Paano mabuting
Gamitin ang mga inaayos ng mga ina mamama
gabay na tanong sa ang kanilang
talakayan. tahanan? Paano nila na Tanon
Ano ang mga pangalan ito pinupuno ng init ng Anong m
ng 3 kilalang tao sa kaligayahan?) Higit pa ng mga b
larawan? ditto, ginagawa nila dapat na
Bakit sila sikat o kilala? ang kanilang tirahan
Pangkat 2 na tahanan ng pag-
Mamimili ng 3 sikat na ibig at may
pangyayari. Talakayin pagkakaisa.
ito. Sagutin ang mga Tuwing umaga ay
gabay na tanong. gigising siya nang
Kailan ito nagaganap? maaga upang magluto
Bakit ito sikat? ng pagkain para sa
Pangkat 3 kanyang pamilya.
Mamili ng 3 larawan ng Nagsasaing siya ng
mga sikat o kilalang kanin, naglalaga ng
pook-pasyalan o lugar. itlog at nagluluto ng
Pag-usapan ito. mga gulay.
Sagutin ang mga Pagkatapos,
gabay na tanong. huhugasan niya ang
Ano ang ngalan ng mga pinagkainan at
mga sikat na lugar na nglilinis ng bahay.
nasa larawan? Inilalagay niya ang
Saan makikita ang mga basura s a
mga ito? basurahan upang
Bakit sila kilala o sikat? mahakot ng mga
basurerong
dumadaan.
(Ano na ang
nararamdaman
ngayon ng Nanay?
Bakit?) pagkatapos
naglalaba siya ng mga
damit. Bago
magtanghali,
magluluto siya para sa
tanghalian.Pagkatapo
s, susunduin niya ang
mga anak s
apaaralan.
Napakaabala ng araw
ni Nanay! Ngunit,
patuloy niya itong
ginagampanan. Palagi
siyang nanay na may
mabuting Kalooban!
Gawain Pagkatapos
ng Kuwento
Anu-ano ang
mabubuting bagay na
ginagawa ng mga ina?
Paano pinakikita ng
ina ang kanyang
pagmamahal at
pakikiisa?
Masaya k aba sa
ginagawa ng iyong
ina?
Paano mo sasabihin
na ikaw ay
nagpapasalamat sa
iyong ina?
3. Pagtatalakay: Makalipas ang 3 Pagbibigay Reaksyon Basahin
minuto magkaroon ng Pangkat 1 sa KM p.
pag-uulat ang mga Sumasangayon ba Ang Baya
pangkat at talakayin sa kayo na ang Ina ay ni Claire
klase. ilaw ng tahanan? Pagtalak
Bawat taga-ulat ay Pangkat 2 Sumasang- Binasang
magbibigay ng buod ayon ba kayo na may Sagutin
nng kanilang tinalakay mabuting kalooban tanong s
ang iyong ina?
Pangkat 3
Pinaliligiran ng init ng
kaligayahan ng ina
ang tahanan.
Sumasang-ayon ka
ba?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Sabihin at Alamin Ipabasa sa klase ang Pagsuno
Pag-aralan ang mga pangungusap. mga pan
larawang guhit. Narito ang mga kuwento
Palitan ng kuro-kuro sa ginagawa ng ina sa pagsasa
isyung ipinahahayag tahanan: pangyaya
ng larawan. Sinusundo sa Itala ang
paaralan ang mga ng mga b
anak at ipabas
Naglalaba ng damit
Nagtatapon ng basura
sa basurahan.
Isaayos ng
pagkasunud-sunod
ang gawain ng ina sa
tahanan.
2. Isaayos Mo!
Hatiin ang klase sa 4
na pangkat.
Pangkat 1
Sabihin ang
pagkasunud-sunod ng
mga gawain ng ina
saloob ng bahay na
nasa larawan.
Pangkat 2
Isadula ang
pagkasunud-sunod ng
Gawain ng ina sa loob
ng bahay.
Pangkat 3
Lumikha ng awit
tungkol sa mga
Gawain ng ina sa
tahanan at awitin sa
klase.
Pangkat 4
Iguhit ang mga
Gawain ng ina sa loob
ng bahay.
5. Paglalahat: Ano ang batayan ng Paano Paaano n
inyong reaksyon sa makapagbibiigay nang mapagsu
isyu? wastong reaksyon sa ang pang
isyu? kuwennto
6.Paglalapat: Makalipas ang 2 Pangkata
minuto: Pagtatanghal Paano in
ng mga pangkat. muelmar
Pagproseso ang kany
Ano ang mga gawaing kapitbaha
isinagawa ninyo? Sagutin s
Magkaroon ng Paano ninyo pamama
palaittan ng kuro-kuro naisagawa ang mga Pangkat
tungkol sa larawan. ito? Pangkat
Brainstorming session Bawat ba kasapi ay Pangkat
nakiisa sa pangkatang Sertipiko
gawain?
Se
Pagkilala
Ay ig
kay___

IV. Pagtataya: Masdan ang larawan. Magbigay ng reaksyon Lagyan n


Sagutin ang mga Isyu: Hindi iipapasa ang wast
tanong tungkol sa kapag hindi nakabasa. pagkasun
isyung ipinahi kuwento.
Mga gabay natanong: ____ Pag
1. Tungkol saan ang bagyo ay
syu? buhay an
2. Sumasang-ayon k Magallan
aba dito? Ipaliwanag lumulutan
kung bakit. ____Inilig
3. Kung hindi bakit? babae at
4. Ano ang na nnasa
mangyayari kung styrofoaa
papasa ang di ___iniligt
hiwatig ng larawan. marunong bumasa? kanyang
1. Bakit umiiyaak ang 5. Sasama baa ng at magul
puno? loob mo kung hindi ka ____Inilig
2. Sino ang sumisira sa papasa dahil hindi ka ang kany
mga puno? nakababasa? Bakit? kapitbaha
3. Saan makikita ang
maraming mga puno?
4. Kapag piinutol ang
mga puno ito ba ay
mabuting pangyayari?
5. Anong isyu ang
ipinahihiwatiig ng
larawan?

V. Takdang-Aralin: Masdan ang Sumipi ng isang Sumulat


larawan.Sumulat ng isyu sa dyaryo. pangung
talata tungkol dito. Sumulat ng pagkaka
reaksyon. sunod n
pangaya
kuwento
Kaarawa
Lily.”

VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading ( WEEK 5)


E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYE


December December 06, 2016 Decem
05, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: 1. Nakagagamit ng 1. Nahihinuha ang 1.Nabab
mga pananalitang mahahalagang teksto sa
angkop sa antas ng detalye sa baitang n
baitang na impormasyon sa kaukulan
nagpapaliwanag o teksto. MT3LC-IIId-3.4 MT3-IIId-
nagbibigay katuwiran o 2. Nababaybay nang 2. Napag
mga dahilan sa mga wasto ang mga talaan sunod an
isyu, pangyayari, balita ng talasalitaan at mga imporma
at iba pa. MT3SS-IIId- salitang hango sa teksto sa
f-10.2 napakinggan/nabasa. ng talaka
MT3F-IIIa-i-1.6 ilustrasyo
3. Naisusulat ang pagsasa
reaksyon at MT3RC-I
pansariling opinion sa
mga balitang iniulat at
mga isyu.
MT3C-IIIa-i-2.6

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 23: Ako ay Aralin 23: Ako ay Aralin 23
mabuting Mamamayan mabuting mabuting
Paggamit ng mga Mamamayan Pagsusu
Angkop na Pananalita Pagsulat ng mga mga pan
tungkol sa Isyu, Sariling Reaksyon at Kuwento
pangyayari o Lugar Komento sa Isyu
Pag-uugnay ng Sariling
Sanggunian/Kagamitan Karanasan sa Paksa

KM pp.
KM pp. 248 KM pp. 237-238 MTB-ML
MTB-MLE2 Curriculum MTB-MLE2 Guide
Guide Curriculum Guide

III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng Panghalip panaklaw Pangha


1. Pagsasanay: mga salita
2. Pagwawasto ng takdang-aralin Pagwawasto ng mga
takdang-aralin.

2. Balik-Aral: Paghinuha sa detalye Marami tayong mga Pagbibig


ng kuwento kilalang mga tao sa sa isyu.
pamayanan.
Nakagagawa sila ng
mga mabubuting
bagay sa pamayanan.
Pansinin natin sa loob
ng tahanan. Mayroon
bang mga tao na
gumagawa nang
kabutihan sa atin?
Sinu-sino sila?

B. Panlinang na Gawain: Itala at bigyan ng Sino ang mga taong Maglaro


1. Pagganyak: kahulugan o laging tumutulong sa henyo. P
interpretasyon ang atin, sa ating boluntary
salita sa ilustrasyon. tahanan? maglalar
ooras. An
huhulaan
tungkol s
Halimbaw
Superma
Bonifacio
Itanong:
Ano ang
ng mga h
salita?

2. Paglalahad: Hatiin sa 3 pangkat Pakikinig sa Kuwento Bakit kay


ang klase. Ipakita sa Mabuting Kalooban hinahang
tsart ang mga larawan Ang mga ina ay tao sila S
ng mga sikat na tao, tinaguriang liwanag ng Jose Riz
pangyayari at mga bawat tahanan. Nais May kilal
lugar. nilang lagging malinis iba pang
Pangkat1 at maayos ang sino sila?
Mimili ng mga sikat o kapaligiran na may init Nagtatag
kilalang mga tao. ng kaligayahan. mga kata
Talakayin ang mga ito. (Tumigil: Paano mabuting
Gamitin ang mga inaayos ng mga ina mamama
gabay na tanong sa ang kanilang
talakayan. tahanan? Paano nila na Tanon
Ano ang mga pangalan ito pinupuno ng init ng Anong m
ng 3 kilalang tao sa kaligayahan?) Higit pa ng mga b
larawan? ditto, ginagawa nila dapat na
Bakit sila sikat o kilala? ang kanilang tirahan
Pangkat 2 na tahanan ng pag-
Mamimili ng 3 sikat na ibig at may
pangyayari. Talakayin pagkakaisa.
ito. Sagutin ang mga Tuwing umaga ay
gabay na tanong. gigising siya nang
Kailan ito nagaganap? maaga upang magluto
Bakit ito sikat? ng pagkain para sa
Pangkat 3 kanyang pamilya.
Mamili ng 3 larawan ng Nagsasaing siya ng
mga sikat o kilalang kanin, naglalaga ng
pook-pasyalan o lugar. itlog at nagluluto ng
Pag-usapan ito. mga gulay.
Sagutin ang mga Pagkatapos,
gabay na tanong. huhugasan niya ang
Ano ang ngalan ng mga pinagkainan at
mga sikat na lugar na nglilinis ng bahay.
nasa larawan? Inilalagay niya ang
Saan makikita ang mga basura s a
mga ito? basurahan upang
Bakit sila kilala o sikat? mahakot ng mga
basurerong
dumadaan.
(Ano na ang
nararamdaman
ngayon ng Nanay?
Bakit?) pagkatapos
naglalaba siya ng mga
damit. Bago
magtanghali,
magluluto siya para sa
tanghalian.Pagkatapo
s, susunduin niya ang
mga anak s
apaaralan.
Napakaabala ng araw
ni Nanay! Ngunit,
patuloy niya itong
ginagampanan. Palagi
siyang nanay na may
mabuting Kalooban!
Gawain Pagkatapos
ng Kuwento
Anu-ano ang
mabubuting bagay na
ginagawa ng mga ina?
Paano pinakikita ng
ina ang kanyang
pagmamahal at
pakikiisa?
Masaya k aba sa
ginagawa ng iyong
ina?
Paano mo sasabihin
na ikaw ay
nagpapasalamat sa
iyong ina?
3. Pagtatalakay: Makalipas ang 3 Pagbibigay Reaksyon Basahin
minuto magkaroon ng Pangkat 1 sa KM p.
pag-uulat ang mga Sumasangayon ba Ang Baya
pangkat at talakayin sa kayo na ang Ina ay ni Claire
klase. ilaw ng tahanan? Pagtalak
Bawat taga-ulat ay Pangkat 2 Sumasang- Binasang
magbibigay ng buod ayon ba kayo na may Sagutin
nng kanilang tinalakay mabuting kalooban tanong s
ang iyong ina?
Pangkat 3
Pinaliligiran ng init ng
kaligayahan ng ina
ang tahanan.
Sumasang-ayon ka
ba?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Sabihin at Alamin Ipabasa sa klase ang Pagsuno
Pag-aralan ang mga pangungusap. mga pan
larawang guhit. Narito ang mga kuwento
Palitan ng kuro-kuro sa ginagawa ng ina sa pagsasa
isyung ipinahahayag tahanan: pangyaya
ng larawan. Sinusundo sa Itala ang
paaralan ang mga ng mga b
anak at ipabas
Naglalaba ng damit
Nagtatapon ng basura
sa basurahan.
Isaayos ng
pagkasunud-sunod
ang gawain ng ina sa
tahanan.
2. Isaayos Mo!
Hatiin ang klase sa 4
na pangkat.
Pangkat 1
Sabihin ang
pagkasunud-sunod ng
mga gawain ng ina
saloob ng bahay na
nasa larawan.
Pangkat 2
Isadula ang
pagkasunud-sunod ng
Gawain ng ina sa loob
ng bahay.
Pangkat 3
Lumikha ng awit
tungkol sa mga
Gawain ng ina sa
tahanan at awitin sa
klase.
Pangkat 4
Iguhit ang mga
Gawain ng ina sa loob
ng bahay.
5. Paglalahat: Ano ang batayan ng Paano Paaano n
inyong reaksyon sa makapagbibiigay nang mapagsu
isyu? wastong reaksyon sa ang pang
isyu? kuwennto
6.Paglalapat: Makalipas ang 2 Pangkata
minuto: Pagtatanghal Paano in
ng mga pangkat. muelmar
Pagproseso ang kany
Ano ang mga gawaing kapitbaha
isinagawa ninyo? Sagutin s
Magkaroon ng Paano ninyo pamama
palaittan ng kuro-kuro naisagawa ang mga Pangkat
tungkol sa larawan. ito? Pangkat
Brainstorming session Bawat ba kasapi ay Pangkat
nakiisa sa pangkatang Sertipiko
gawain?
Se
Pagkilala
Ay ig
kay___

IV. Pagtataya: Masdan ang larawan. Magbigay ng reaksyon Lagyan n


Sagutin ang mga Isyu: Hindi iipapasa ang wast
tanong tungkol sa kapag hindi nakabasa. pagkasun
isyung ipinahi kuwento.
Mga gabay natanong: ____ Pag
1. Tungkol saan ang bagyo ay
syu? buhay an
2. Sumasang-ayon k Magallan
aba dito? Ipaliwanag lumulutan
kung bakit. ____Inilig
3. Kung hindi bakit? babae at
4. Ano ang na nnasa
mangyayari kung styrofoaa
papasa ang di ___iniligt
hiwatig ng larawan. marunong bumasa? kanyang
1. Bakit umiiyaak ang 5. Sasama baa ng at magul
puno? loob mo kung hindi ka ____Inilig
2. Sino ang sumisira sa papasa dahil hindi ka ang kany
mga puno? nakababasa? Bakit? kapitbaha
3. Saan makikita ang
maraming mga puno?
4. Kapag piinutol ang
mga puno ito ba ay
mabuting pangyayari?
5. Anong isyu ang
ipinahihiwatiig ng
larawan?

V. Takdang-Aralin: Masdan ang Sumipi ng isang Sumulat


larawan.Sumulat ng isyu sa dyaryo. pangung
talata tungkol dito. Sumulat ng pagkaka
reaksyon. sunod n
pangaya
kuwento
Kaarawa
Lily.”

VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading (WEEK 5)


E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYE


December December 13, 2016 Decem
12, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: 1. Nakagagamit ng 1. Nahihinuha ang 1.Nabab
mga pananalitang mahahalagang teksto sa
angkop sa antas ng detalye sa baitang n
baitang na impormasyon sa kaukulan
nagpapaliwanag o teksto. MT3LC-IIId-3.4 MT3-IIId-
nagbibigay katuwiran o 2. Nababaybay nang 2. Napag
mga dahilan sa mga wasto ang mga talaan sunod an
isyu, pangyayari, balita ng talasalitaan at mga imporma
at iba pa. MT3SS-IIId- salitang hango sa teksto sa
f-10.2 napakinggan/nabasa. ng talaka
MT3F-IIIa-i-1.6 ilustrasyo
3. Naisusulat ang pagsasa
reaksyon at MT3RC-I
pansariling opinion sa
mga balitang iniulat at
mga isyu.
MT3C-IIIa-i-2.6

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 23: Ako ay Aralin 23: Ako ay Aralin 23
mabuting Mamamayan mabuting mabuting
Paggamit ng mga Mamamayan Pagsusu
Angkop na Pananalita Pagsulat ng mga mga pan
tungkol sa Isyu, Sariling Reaksyon at Kuwento
pangyayari o Lugar Komento sa Isyu
Pag-uugnay ng Sariling
Sanggunian/Kagamitan Karanasan sa Paksa

KM pp.
KM pp. 248 KM pp. 237-238 MTB-ML
MTB-MLE2 Curriculum MTB-MLE2 Guide
Guide Curriculum Guide

III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng Panghalip panaklaw Pangha


1. Pagsasanay: mga salita
2. Pagwawasto ng takdang-aralin Pagwawasto ng mga
takdang-aralin.

2. Balik-Aral: Paghinuha sa detalye Marami tayong mga Pagbibig


ng kuwento kilalang mga tao sa sa isyu.
pamayanan.
Nakagagawa sila ng
mga mabubuting
bagay sa pamayanan.
Pansinin natin sa loob
ng tahanan. Mayroon
bang mga tao na
gumagawa nang
kabutihan sa atin?
Sinu-sino sila?

B. Panlinang na Gawain: Itala at bigyan ng Sino ang mga taong Maglaro


1. Pagganyak: kahulugan o laging tumutulong sa henyo. P
interpretasyon ang atin, sa ating boluntary
salita sa ilustrasyon. tahanan? maglalar
ooras. An
huhulaan
tungkol s
Halimbaw
Superma
Bonifacio
Itanong:
Ano ang
ng mga h
salita?

2. Paglalahad: Hatiin sa 3 pangkat Pakikinig sa Kuwento Bakit kay


ang klase. Ipakita sa Mabuting Kalooban hinahang
tsart ang mga larawan Ang mga ina ay tao sila S
ng mga sikat na tao, tinaguriang liwanag ng Jose Riz
pangyayari at mga bawat tahanan. Nais May kilal
lugar. nilang lagging malinis iba pang
Pangkat1 at maayos ang sino sila?
Mimili ng mga sikat o kapaligiran na may init Nagtatag
kilalang mga tao. ng kaligayahan. mga kata
Talakayin ang mga ito. (Tumigil: Paano mabuting
Gamitin ang mga inaayos ng mga ina mamama
gabay na tanong sa ang kanilang
talakayan. tahanan? Paano nila na Tanon
Ano ang mga pangalan ito pinupuno ng init ng Anong m
ng 3 kilalang tao sa kaligayahan?) Higit pa ng mga b
larawan? ditto, ginagawa nila dapat na
Bakit sila sikat o kilala? ang kanilang tirahan
Pangkat 2 na tahanan ng pag-
Mamimili ng 3 sikat na ibig at may
pangyayari. Talakayin pagkakaisa.
ito. Sagutin ang mga Tuwing umaga ay
gabay na tanong. gigising siya nang
Kailan ito nagaganap? maaga upang magluto
Bakit ito sikat? ng pagkain para sa
Pangkat 3 kanyang pamilya.
Mamili ng 3 larawan ng Nagsasaing siya ng
mga sikat o kilalang kanin, naglalaga ng
pook-pasyalan o lugar. itlog at nagluluto ng
Pag-usapan ito. mga gulay.
Sagutin ang mga Pagkatapos,
gabay na tanong. huhugasan niya ang
Ano ang ngalan ng mga pinagkainan at
mga sikat na lugar na nglilinis ng bahay.
nasa larawan? Inilalagay niya ang
Saan makikita ang mga basura s a
mga ito? basurahan upang
Bakit sila kilala o sikat? mahakot ng mga
basurerong
dumadaan.
(Ano na ang
nararamdaman
ngayon ng Nanay?
Bakit?) pagkatapos
naglalaba siya ng mga
damit. Bago
magtanghali,
magluluto siya para sa
tanghalian.Pagkatapo
s, susunduin niya ang
mga anak s
apaaralan.
Napakaabala ng araw
ni Nanay! Ngunit,
patuloy niya itong
ginagampanan. Palagi
siyang nanay na may
mabuting Kalooban!
Gawain Pagkatapos
ng Kuwento
Anu-ano ang
mabubuting bagay na
ginagawa ng mga ina?
Paano pinakikita ng
ina ang kanyang
pagmamahal at
pakikiisa?
Masaya k aba sa
ginagawa ng iyong
ina?
Paano mo sasabihin
na ikaw ay
nagpapasalamat sa
iyong ina?
3. Pagtatalakay: Makalipas ang 3 Pagbibigay Reaksyon Basahin
minuto magkaroon ng Pangkat 1 sa KM p.
pag-uulat ang mga Sumasangayon ba Ang Baya
pangkat at talakayin sa kayo na ang Ina ay ni Claire
klase. ilaw ng tahanan? Pagtalak
Bawat taga-ulat ay Pangkat 2 Sumasang- Binasang
magbibigay ng buod ayon ba kayo na may Sagutin
nng kanilang tinalakay mabuting kalooban tanong s
ang iyong ina?
Pangkat 3
Pinaliligiran ng init ng
kaligayahan ng ina
ang tahanan.
Sumasang-ayon ka
ba?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Sabihin at Alamin Ipabasa sa klase ang Pagsuno
Pag-aralan ang mga pangungusap. mga pan
larawang guhit. Narito ang mga kuwento
Palitan ng kuro-kuro sa ginagawa ng ina sa pagsasa
isyung ipinahahayag tahanan: pangyaya
ng larawan. Sinusundo sa Itala ang
paaralan ang mga ng mga b
anak at ipabas
Naglalaba ng damit
Nagtatapon ng basura
sa basurahan.
Isaayos ng
pagkasunud-sunod
ang gawain ng ina sa
tahanan.
2. Isaayos Mo!
Hatiin ang klase sa 4
na pangkat.
Pangkat 1
Sabihin ang
pagkasunud-sunod ng
mga gawain ng ina
saloob ng bahay na
nasa larawan.
Pangkat 2
Isadula ang
pagkasunud-sunod ng
Gawain ng ina sa loob
ng bahay.
Pangkat 3
Lumikha ng awit
tungkol sa mga
Gawain ng ina sa
tahanan at awitin sa
klase.
Pangkat 4
Iguhit ang mga
Gawain ng ina sa loob
ng bahay.
5. Paglalahat: Ano ang batayan ng Paano Paaano n
inyong reaksyon sa makapagbibiigay nang mapagsu
isyu? wastong reaksyon sa ang pang
isyu? kuwennto
6.Paglalapat: Makalipas ang 2 Pangkata
minuto: Pagtatanghal Paano in
ng mga pangkat. muelmar
Pagproseso ang kany
Ano ang mga gawaing kapitbaha
isinagawa ninyo? Sagutin s
Magkaroon ng Paano ninyo pamama
palaittan ng kuro-kuro naisagawa ang mga Pangkat
tungkol sa larawan. ito? Pangkat
Brainstorming session Bawat ba kasapi ay Pangkat
nakiisa sa pangkatang Sertipiko
gawain?
Se
Pagkilala
Ay ig
kay___

IV. Pagtataya: Masdan ang larawan. Magbigay ng reaksyon Lagyan n


Sagutin ang mga Isyu: Hindi iipapasa ang wast
tanong tungkol sa kapag hindi nakabasa. pagkasun
isyung ipinahi kuwento.
Mga gabay natanong: ____ Pag
1. Tungkol saan ang bagyo ay
syu? buhay an
2. Sumasang-ayon k Magallan
aba dito? Ipaliwanag lumulutan
kung bakit. ____Inilig
3. Kung hindi bakit? babae at
4. Ano ang na nnasa
mangyayari kung styrofoaa
papasa ang di ___iniligt
hiwatig ng larawan. marunong bumasa? kanyang
1. Bakit umiiyaak ang 5. Sasama baa ng at magul
puno? loob mo kung hindi ka ____Inilig
2. Sino ang sumisira sa papasa dahil hindi ka ang kany
mga puno? nakababasa? Bakit? kapitbaha
3. Saan makikita ang
maraming mga puno?
4. Kapag piinutol ang
mga puno ito ba ay
mabuting pangyayari?
5. Anong isyu ang
ipinahihiwatiig ng
larawan?

V. Takdang-Aralin: Masdan ang Sumipi ng isang Sumulat


larawan.Sumulat ng isyu sa dyaryo. pangung
talata tungkol dito. Sumulat ng pagkaka
reaksyon. sunod n
pangaya
kuwento
Kaarawa
Lily.”

VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading (WEEK 6)


E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYE


December December 20, 2016 Decem
19, 2016

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin:
Ikatlong CHILDRENS CH
Lagumang CHRISTMAS PARTY PR
Pagsusulit
II. Nilalaman/ Paksa:
LAGUMANG
Sanggunian/Kagamitan PAGSUSULIT
III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: I. Basahin ang mga


1. Pagsasanay: sumusunod na
2. Pagwawasto ng takdang-aralin teksto. Gumawa ng
2. Balik-Aral: hinuha upang
B. Panlinang na Gawain: matukoy kung ano o
1. Pagganyak: sino ang tinutukoy.
Isulat sa papel ang
iyong sagot.

2. Paglalahad: ________1. Bago


magbukang liwayway,
nagbubungkal na ako
3. Pagtatalakay:
ng lupa. Upang sa
kinabukasan ako ay
umani ng aking
pinaghirapan. Sino
ako?

________2. Ako ay
sumusulat, nagbabasa,
umaawit, at
sumasayaw kasama
ng mga bata.
Nasisiyahan ako dahil
natututo ang mga bata.
Patuloy akong
magsisilbi habang may
mga batang
nangangailangan ng
aking tulong. Kilala mo
ba kung sino ako?

________3.
Gumagawa ako ng
maririkit na damit
pambabae at
kaayaayang damit na
panlalaki. Pati na rin ng
mga kaakit-akit na
kurtina para sa iyong
bahay. Sino ako?

II. Basahin ang mga


pangungusap at
sagutin ang mga
tanong. Isulat sa
sagutang papel ang
titik ng tamang sagot.

_____4. Aling
pangungusap ang may
salitang ang ibig
sabihin ay walang
pakialam?

A. Si Tina ay
isang batang pabaya
dahil lagi niyang
nalilimutan ang
pagsasara ng gripo.
B. Nagulat sa
Shara nang makita ang
kaniyang kaibigang si
Karen na halos
mapaiyak at bigo.
C. Hindi palaging
ligtas na kasalamuha
ang mga matsing.

____5. Nagdadaos ng
piyesta ang karamihan
dahil sila ay
nagpapasalamat sa
masaganang ani.
Masagana ay;
A.
mayaman
B. salat
C. sapat

____6. Natutuwa si
Saada sa piling ng
kaniyang masayahing
mga kaibigan. Bakit
kaya masaya siya
kapag magkakasama
sila? Masayahin ay;
A. Ang kanilang
samahan ay
nakakatuwa.
B. Sila ay
magaganda at kaakit-
akit.
C. Sila ay
maunawain.

4. Pagpapayaman ng Gawain:

5. Paglalahat:
6.Paglalapat:

IV. Pagtataya:

V. Takdang-Aralin:
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time Quarter Third Grading (WEEK 7)

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


January 02, 2017 January 03, 2017 January 04, 2017 January 05, 2017 January 06, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilala /Natutukoy ang gamit ng Nagagamit ang angkop na pandiwa ayon Naisasayos ang mga 7-10 mga salita sa Nakasasagot sa mga tanong sa
pagmamalabis (hyperbole) sa sa gamit nito sa pangungusap. ayos na pa-alpabeto. MT3SS-IIIgh-9.3 Lingguhang Pagtataya
SPECIAL NON-WORKING HOLIDAY pangungusap MT3VCD-IIIf-h-3.6 MT3G-IIIf-h-1.5.4

II. Nilalaman/ Paksa: MTB-MLE 2 Curriculum Guide Aralin 25: Iba’t Ibang Pagdiriwang sa Aralin 25: Iba’t Ibang Pagdiriwang sa Aralin 25: Iba’t Ibang Pagdiriwang sa Aralin 25: Iba’t Ibang Pagdiriwang sa Aking
Aking Pamayanan Aking Pamayanan Aking Pamayanan Pamayanan
Paggamit ng Pagmamalabis (Hyperbole) Wastong Gamit ng Pandiwa sa Pa-alpabetong Pagsasayos o Pagsusunud- Lingguhang Pagtataya
sa Pangungusap Pangungusap sunod ng mga Salita

Sanggunian/Kagamitan KM pp. 262-264 KM pp. 265 KM pp. 265 KM pp. 266-267


MTB-MLE Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide
https://samutsamot.files.wordpress.com/20 https://samutsamot.files.wordpress.com/20
12/11/mga-sagot-sa-pagpili-ng-tamang- 13/08/mga-sagot-sa-paalpabetong-ayos-
pandiwa_11.pdf ng-mga-salita_1.pdf
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng mga salita Panghalip panaklaw Panghalip pananong Simile at metapora
1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Pagwawasto ng takdang-aralin
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Paunang Pagtataya Ano ang pagmamalabis o hyperbole? Paggamit nang wastong pandiwa sa
KM p. 261 pangungusap.
B. Panlinang na Gawain: Ipakita ang larawan ng mga pagdiriwang. Ipasaayos ng paalpabeto ang mga salita.
1. Pagganyak: Itanong : Anoa ng mga ginagawa ng mga
Isipin KM. p. 262 tao tuwing may pagdiriwang?
Itala ang mga ibinigay na mga pandiwa.

2. Paglalahad: Basahin at Alamin Ipaisip muli sa knila ang mga nakaraang Ipakita ang tsart ng mga salita.
KM p.262 aralin sa pandiwa. Baboy lupa Damit Cagayan
Hayaang magbigay ng mga halimbawa ng Anak Sapatos Mesa Puno
pandiwa. Hangin ngipin
Ipabasa ang mga ito.
3. Pagtatalakay: Sabihin at Alamin Ipagamit sa pangungusap ang mga Pagtalakay sa ginawang pagsasayos ng
KM p. 263 pandiwang ibinigat. mga bata.
Hal naghahanda
nagsasaya

4. Pagpapayaman ng Tukuyin ang mga salitang pagmamalabis Paglinang sa Kakayahan Iayos ang mga salita ayon sa pagkasunud-
Gawain: sa tula. Hayaang basahin nila ang mga talata sa sunod sa alpabetong Filipino.
sulat. ______Reyna
Matataas na puno na tila binabantayan ka ______Prinsesa
sa tabing daan ______Kuwento
Habang ang sariwang hangin ay umiihip ______Sulat
Ang mga kampana ng aming simbahan ay ______Elepante
kumakalembang ng pasigaw bilang hudyat ______Gitara
para sa pagdaraos ng misa ______Fax
Itanong ______Ilaw
______Lamok
Ang mga puno ba ay mababantayan tayo? ______nanay
Bakit sila inihalintulad sa mga gwardiya o
bantay sa tabing daan?
Nakakahinga nga ba ang hangin?
Nakakasigaw nga ba ang mga kampana ng
simbahan?
Ano ang mga katangiang ibinigay sa puno,
hangin at kampana?
Sabihin

Ang ibang mga bagay ay binibigyan ng


mga katangiang tulad ng tao.
Iyan ang mga halimbawa ng
personipikasyon o pagtatao
Ano ang pagtatao?
5. Paglalahat: Basahin ang Tandaan sa KM p. 263 Ano ang masasabi niyo sa gamit ng Paaano natin napagsusunud-sunod ang
pandiwa sa pangungusap? salita?
6.Paglalapat: Panuto: Piliin sa kahon ang angkop na Pagsunod-sunurin ang mga Salita ayon sa
Gawain 1 pandiwa sa bawat pangungusap. alpabetong Filipino.
KM p. 263 Zoo
Nag-eehersisyo humihinto Walis
Sabihin Natutunan Salamin
Maghintay Hinahanap Yoyo
Humingi lumutang Quezon
Magwawalis Nahimatay Orasan
Trumpo
Jose
1. Dito kayo _______ Sa akin. x-ray
2. ______ng bata ang kanyang ina. ulan
3. Si Rosario ay ______ ng sahig.
4. Ang pulubi ay _____sa gutom.
5. Araw-araw ______ang mga atleta.
6. Ang lobo ay ____Paitaas.
7. Ang mga dyip ay ____sa estasyon.
8._______mo sa akin ang totoo, ngayon
din!
9.______ka ng paumanhin sa kanya.
10. Ano ang ______Sa paaralan?
IV. Pagtataya: Gawain 2. Panuto: Piliin sa kahon ang angkop na Gawain 5
pandiwa sa bawat pangungusap. KM p. 265
Dalhin sinalubong
Masdan Natulog
Alamin

1. ______mo ang eroplano sa himpapawid.


2. Sinu-sino ang___sa handaan kagabi?
3. ___ang kagamitan sa silid.
4. _____mo kung kalian ang kaarawan
niya.
5.______nang mahibing ang mga nak ni
Delia.
V. Takdang-Aralin: Ilarawan ang mga pagdiriwang s abansa Gawain 3 p. 265 Paghandaan ang lingguhang pagtataya.
gamit ang pagmamalabis o hyperbole.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Third Grading (WEEK 8)


LUNES MARTES MIYE
January 09, 2017 January 10, 2017 Janua

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasy


parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa
istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pa
impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa p
sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto a
apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga s
ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nabibigyang 1. Nahihinuha ang Nagagam
kahulugan ang mga mahahalagang na pandi
matatalinhagang detalye sa gamit nit
pahayag na ginamit sa impormasyon sa pangung
pangungusap. teksto. MT3LC-IIId-3.4 MT3G-III
2. Nababaybay nang
wasto ang mga talaan
ng talasalitaan at mga
salitang hango sa
napakinggan/nabasa.
MT3F-IIIa-i-1.6
3. Naisusulat ang
reaksyon at
pansariling opinion sa
mga balitang iniulat at
mga isyu.
MT3C-IIIa-i-2.6
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 26: Aralin 26: Aralin 25
Transportasyon: Uri at Transportasyon: Uri at Pagdiriw
Paraan Paraan Pamayan
Matatalinhagang salita Matatalinhagang salita Wastong
sa pangungusap. sa pangungusap. Pandiwa
Pangung

Sanggunian/Kagamitan

KM pp. 237-238 KM pp. 2


Curicculum Guide MTB-MLE2 MTB-ML
MTB-MLE 3 Curriculum Guide Guide
KM pp.269-271 https://sa
.wordpre
1/mga-sa
ng-taman
pandiwa_

III.
Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng Panghalip panaklaw Pangha


1. Pagsasanay: mga salita
2. Pagwawasto ng takdang-aralin Pagwawasto ng mga
takdang-aralin.
2. Balik-Aral: Pagsunud-sunod ng Marami tayong mga Ano ang
mga salita ayon sa kilalang mga tao sa o hyperb
ayos ng alpabeto. pamayanan.
Nakagagawa sila ng
mga mabubuting
bagay sa pamayanan.
Pansinin natin sa loob
ng tahanan. Mayroon
bang mga tao na
gumagawa nang
kabutihan sa atin?
Sinu-sino sila?
B. Panlinang na Gawain: Sino sa inyo ang minsa Sino ang mga taong Ipakita an
1. Pagganyak: nariringgan ang nanay laging tumutulong sa mga pag
ng mga salita na hindi atin, sa ating Itanong:
nyo maunawaan ang tahanan? ginagawa
kahulugan? tuwing m
pagdiriwa
Itala ang
na mga p

2. Paglalahad: Pagbasa ng Pakikinig sa Kuwento Ipaisip m


pangungusap sa aklat. Mabuting Kalooban ang mga
Ipapansin ang mga Ang mga ina ay aralin sa
pariralang may tinaguriang liwanag ng Hayaang
salungguhit. bawat tahanan. Nais mga halim
nilang lagging malinis pandiwa.
at maayos ang
kapaligiran na may init
ng kaligayahan.
(Tumigil: Paano
inaayos ng mga ina
ang kanilang
tahanan? Paano nila
ito pinupuno ng init ng
kaligayahan?) Higit pa
ditto, ginagawa nila
ang kanilang tirahan
na tahanan ng pag-
ibig at may
pagkakaisa.
Tuwing umaga ay
gigising siya nang
maaga upang magluto
ng pagkain para sa
kanyang pamilya.
Nagsasaing siya ng
kanin, naglalaga ng
itlog at nagluluto ng
mga gulay.
Pagkatapos,
huhugasan niya ang
mga pinagkainan at
nglilinis ng bahay.
Inilalagay niya ang
mga basura s a
basurahan upang
mahakot ng mga
basurerong
dumadaan.
(Ano na ang
nararamdaman
ngayon ng Nanay?
Bakit?) pagkatapos,
naglalaba siya ng mga
damit. Bago
magtanghali,
magluluto siya para sa
tanghalian.Pagkatapo
s, susunduin niya ang
mga anak s
apaaralan.
Napakaabala ng araw
ni Nanay! Ngunit,
patuloy niya itong
ginagampanan. Palagi
siyang nanay na may
mabuting Kalooban!
Gawain Pagkatapos
ng Kuwento
Anu-ano ang
mabubuting bagay na
ginagawa ng mga ina?
Paano pinakikita ng
ina ang kanyang
pagmamahal at
pakikiisa?
Masaya k aba sa
ginagawa ng iyong
ina?
Paano mo sasabihin
na ikaw ay
nagpapasalamat sa
iyong ina?
3. Pagtatalakay: Ano ang kahulugan ng Pagbibigay Reaksyon Ipagamit
mga may salungguhit Pangkat 1 pangung
na parirala? Sumasangayon ba pandiwan
Ano ang mas malalim kayo na ang Ina ay Hal nagh
na kahulugan ng mga ilaw ng tahanan? nag
katagang ginamit? Pangkat 2 Sumasang-
ayon ba kayo na may
mabuting kalooban
ang iyong ina?
Pangkat 3
Pinaliligiran ng init ng
kaligayahan ng ina
ang tahanan.
Sumasang-ayon ka
ba?
4. Pagpapayaman ng Gawain: Ipagawa ang Gawain 1 Ipabasa sa klase ang Paglinan
sa pahina 270 ng aklat. mga pangungusap. Kakayah
Narito ang mga Hayaang
ginagawa ng ina sa ang mga
tahanan: sulat.
Sinusundo sa Matataas
paaralan ang mga tila binab
anak tabing da
Naglalaba ng damit Habang
Nagtatapon ng basura hangin a
sa basurahan. Ang mga
Isaayos ng aming sim
pagkasunud-sunod kumakale
ang gawain ng ina sa pasigaw
tahanan. para sa p
2. Isaayos Mo! misa
Hatiin ang klase sa 4 Itanong
na pangkat.
Pangkat 1 Ang mga
Sabihin ang mababan
pagkasunud-sunod ng Bakit sila
mga gawain ng ina sa mga g
saloob ng bahay na bantay sa
nasa larawan. Nakakah
Pangkat 2 ang hang
Isadula ang
pagkasunud-sunod ng
Gawain ng ina sa loob Nakakas
ng bahay. ang mga
Pangkat 3 simbahan
Lumikha ng awit Ano ang
tungkol sa mga katangian
Gawain ng ina sa puno, ha
tahanan at awitin sa kampana
klase. Sabihin
Pangkat 4
Iguhit ang mga Ang iban
Gawain ng ina sa loob ay binibig
ng bahay. katangian
tao.
Iyan ang
halimbaw
personip
pagtatao
Ano ang
5. Paglalahat: Ano ang kahulugan ng Paano Ano ang
matalinhagang makapagbibiigay nang sa gamit
pahayag? wastong reaksyon sa pangung
isyu?
6.Paglalapat: Pagtambalin ang Makalipas ang 2 Panuto:
hanay A sa hanay B minuto: Pagtatanghal ang angk
1. magpalipad hangin ng mga pangkat. pandiwa
2. di mahulugang Pagproseso pangung
karayom Ano ang mga gawaing
3. nagbuhat ng sariling isinagawa ninyo? Nag-
bangko Paano ninyo Sabi
4. haling ang kaluluwa naisagawa ang mga Mag
5. parang pinagbiyak ito? Hum
na bunga Bawat ba kasapi ay Mag
A. magkamukha nakiisa sa pangkatang
B. maitim ang budhi gawain?
C. nagpaparinig 1. Dito ka
D. mayabang Sa akin.
E. maraming tao 2. _____
F. mabilis kumalat ang kanyang
balita 3. Si Ros
______ n
4. Ang pu
_____sa
5. Araw-a
______a
6. Ang lo
____Pait
7. Ang m
____sa e
8.______
ang totoo
9.______
paumanh
10. Ano a
paaralan
IV. Pagtataya: Sagutan ang Gawain 2 Magbigay ng reaksyon Panuto: P
sa pahina 271 ng aklat. Isyu: Hindi iipapasa ang angk
kapag hindi nakabasa. pandiwa
pangung
Mga gabay natanong:
1. Tungkol saan ang Da
syu? Ma
2. Sumasang-ayon k Ala
aba dito? Ipaliwanag
kung bakit. 1. _____
3. Kung hindi bakit? eroplano
4. Ano ang himpapa
mangyayari kung 2. Sinu-s
papasa ang di handaan
marunong bumasa? 3. ___an
5. Sasama baa ng sa silid.
loob mo kung hindi ka 4. _____
papasa dahil hindi ka kalian an
nakababasa? Bakit? niya.
5.______
mahibing
ni Delia.
V. Takdang-Aralin: Magtala ng 5 Sumipi ng isang isyu Ga
matatalinhagang sa dyaryo. Sumulat
pahayag. ng reaksyon.

VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time Quarter Third Grading (WEEK 9)
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


January 16, 2017 January 17, 2017 January 18, 2017 January 19, 2017 January 13, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilala ang mga salitang maraming Nakikilala ang mga bahagi ng pahayagan. Nababalik-aral ang mga araling napag aralan Nakasasagot nang wasto sa mga tanong Nakasasagot nang wasto sa mga tanong sa
kahulugan. MT3VCD-IIIii-3.6 MT3SS-IIIi-i-12.3 na. sa pagsusulit. pagsusulit.
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 27: Komunikasyon: Uri at Gamit Aralin 27: Komunikasyon: Uri at Gamit Balik aralan ng mga aralin sa ikatlong Ikatlong Markahang Pagsusulit Ikatlong Markahang Pagsusulit
markahan
Mga salitang iisa ang baybay ngunit Mga bahagi ng pahayagan.
maraming kahulugan.

Sanggunian/Kagamitan Curicculum Guide MTB-MLE 3 Curicculum Guide MTB-MLE 3


KM pp.279-282 KM pp.282-285
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: Pagsusunud-sunod ng mga salita Panghalip panaklaw


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng mga takdang-aralin. Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag- Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag-
takdang-aralin aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin? aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin?
2. Balik-Aral: Matatalinhagang salita/ parirala Mga salitang maraming kahulugan Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin
ngayon? ngayon?
B. Panlinang na Gawain: Pagpapakita ng mga larawan sa mga Ano ang kalimitang binabasa ng mga tatay
1. Pagganyak: bata. tuwing umaga?
Ipasabi ang mga ngalan ng mga
larawan.
2. Paglalahad: Ipabasa sa mga bata ang mga Ipabasa sa mga bata ang mga 1. Ihanda ang kagamitan. 1. Ihanda ang kagamitan.
pangungusap gamit ang mga salita o impormasyon na ibinibigay ng bawat 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga
ngalan ng mga larawan. bahagi ng pahayagan? bata. bata.
Pasalungguhitan sa mga bata ang mga 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa
salitang iisa ang baybay ngunit iba ang angkop na sagot angkop na sagot
bigkas. 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata

3. Pagtatalakay: Ano ang kahlugan ng mga salitang may Anu- ano ang mga bahagi ng pahayagan?
salngguhit? Ano ang mga nilalaman ng bawat bahagi?
Magkakapareho ba ang kahulugan ng May makukuha ba tayong impormasyon sa
mga salitang magkatulad ng baybay? bawat bahagi ng pahayagan?
Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ano ang mga impormasyon ang makukuha
Magbigay pa ng iba pang halimbawa. natin sa bawat bahagi?
4. Pagpapayaman ng A. Piliin sa panaklong ang kahulugan ng Gawin ang Gawain 3 sa pahina 283-284
Gawain: mga salitang nakasalungguhit at bilugan. ng aklat.
1. Maliit pa siyang bata ay marunong ng
lumangoy. (damit, paslit)
2. Aso ang alaga ko. (hayop, usok)
3. Kay ganda ng saya ni nanay. (damit,
ligaya)
4. Bumili ang nanay ng pitong itlog.
(bilang, silbato)
5. Nakabibingi ang pito ng pulis. ( bilang,
silbato)
B. Gawin ang Gawain 1 sa pahina 281
ng aklat
5. Paglalahat: Ano ang mga sasabi mo sa salitang iisa Anu-ano ang mga bahagi ng pahayagan?
ang baybay ngunit magakaiba ang
kahulugan?
6.Paglalapat: Pangkatang Gawain: Pangkatang Gawain:
1 at 2 Bawat pangkat ay gugupit ng isang o
Bilugan sa loob ng panaklong ang dalawang halaimbwa ng bahagi ng
kahulugan ng mga salitang may pahayagan at ibigay ang impormasyon ang
salungguhit. makukuha sa bawat bahagi.
3 at 4
Gamitin sa pangungusap ang mga
salitang pareho ng baybay at ang
kahulugan nito.
5
Iguhit ang mga sumusunod upang
Makita ang kaibahan.
IV. Pagtataya: Sagutan ang Gawain 2 sa pahina 282 ng Gawain ang Gawain 5 sa pahina 285 ng
aklat. aklat.
V. Takdang-Aralin: Magtala ng 5 pares ng salitang Gumupit ng isang halimbawa ng bahagi ng
maraming kahulugan. At gumupit ng pahayagan.
larawan sa bawat salita.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time Quarter Fourth Grading (week1)

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


January 23, 2017 January 24, 2017 January 25, 2017 January 26, 2017 January 27, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakasasagot nang wasto sa mga tanong Nakakapagsagawa ng Item Analysis ng Nagagamit ang mga salitang binigyang Nakasusulat ng 3-5 hakbang sa Natutukoy at nagagamit ang mga pang-uri
sa pagsusulit. Pagsusulit at PHIL-IRI kahulugan habang nagbabasa ng kuwento pagkakasunud-sunod ng pangyayari sa na angkop sa antas ng baitang.
sa makahulugang teksto. MT3VCD-IVa-b-1.4 talata gamit ang hudyat na mga salita na MT3G-Iva-2.4.2
gaya ng una, ikalawa, ikatlo, kasunod,
pagkatapos, sa hulihan, sa wakas o
katapusan. MT3C-IVa-i-2.7
II. Nilalaman/ Paksa: Ikatlong Markahang Pagsusulit Item Analysis at PHIL-IRI Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan
Paksang-Aralin:Paggamit ng Salita Mula Sa Paggamit ng mga Hudyat na Salita sa Paggamit ng Pang-uri sa wastong
Kuwento Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari sa pagkasunud-sunod na Ayos (Ajectives in A
Tekstong Prosedyural Series)
Unang Bahagi

MTB-MLE Curriculum Guide MTB-MLE Curriculum Guide MTB-MLE Curriculum Guide


Sanggunian/Kagamitan KM pp. 289-290 KM pp. 292-297 KM pp.
Sipi ng Kuwento mula sa Rex Interactive
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Natatandaan pa ba ninyo ang mga Layunin ng may-akda Paggamit ng Mga salitang binigyan Pagwawasto ng takdang-Aralin
napag-aralan niyo sa unang yunit ng kahulugan Balik-ara
aralin natin?
B. Panlinang na Gawain: Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit
1. Pagganyak: natin ngayon?
2. Paglalahad: Pagbasa ng mga Kwento ng mga bata. Basahin at Alamin Basahin at Alamin KM p. 295 Sabihin at Alamin
KM p.289 KM p. 270
3. Pagtatalakay: 1. Ihanda ang kagamitan. Pagsagot sa mga tanong sa kwento Sagutin ang mga tanong sa dayalogong KM p. 296 KM p. 291
2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga binasa Pag-aralan ang talata. Pag-aralan ang mga salitangmay
bata. salungguhit
3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa Gawain 1 KM p. 290
angkop na sagot
4. Pagtatama ng sagot ng mga bata
4. Pagpapayaman ng Sabihin at Alamin Sagutin ang mga tanong tungkol sa talata. Gamitin ang mga salitang may salunggguhit
Gawain: IPabasa ang kuwento upang punuan ang talaan sa KM p. 291
”Ang Pilosopo” nina Nina Nerissa Lozarito-
Hufana, Ph.D. Claribel Diaz-Bartolome, Ph.D
5. Paglalahat: Paano pagsusunud-sunurin ang pagsulat ng Tandaan Tandaan
pang-uri? KM p. 294 Km p. 291
6.Paglalapat: Ipagamit sa pangungusap ang mga salitang Basahin ang talata sa p. 297 Magbigay ng mga halinbawa ng mga pang-
binigyang kahulugan. Sipiin ang mga ginamit na hudyat na mga uring magkasunod-sunod.
salita.
IV. Pagtataya: Isulat ang kasingkahulugan ng mga salitang Gawain 6 KMp. 292
may salungguhit. KM p. 287 Gawain 3
1. Luminga-linga ang magnanakaw kung
may nakakita sa kanya habang may isang
nakatutok lamang sa pagkakamasid sa
kanya.
2. Kung gusto mong matanto ang mga
nangyayari sa paligid, huwag mong hayaang
maging mangmang ka.
3. Umiiral pa rin ang kabutihan sa bawat tao
sa kabila ng unti-unti nang pagkawala ng
magagandang kaugalian. 4. Bawat
alituntunin ay ginawa para sa kapakanan ng
tao na hindi lang para pagbawalan tayo kung
hindi para malayo tayo sa kapahamakan.
5. Ihabilin mo ang mga dapat gawin sa
iyong bunsong kapatid na maiiwan, delikado
kung ipagwawalang bahala mo lang na
maiiwan siya.
V. Takdang-Aralin: Sumipi ng 3 salita mula s adayalogo at Sumulat ng talata ng pagsusnud –sunod .Magsulat ng 3 pangungusap gamit ang mga
bigyan ng kahulugan. Gamitin ang mga salita na ginagawa ninyo sa umaga bago pang-uri ayon sa wastong pagkasunud-
sa pangungusap pumasok sa paaralan. Gamitin ang hudyat sunod nito.
na mga salita.
VI. REMARKS
VII. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE
Teaching Time Quarter Fourth Grading (WEEK 2)

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


January 30, 2017 January 31, 2017 February 01, 2017 February 02, 2017 February 03, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nagagamit ang mga salitang binigyang Nakasusulat ng 3-5 hakbang sa Natutukoy at nagagamit ang mga pang-uri na Natutukoy at nagagamit ang mga pang-uri Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
kahulugan habang nagbabasa ng pagkakasunud-sunod ng pangyayari sa angkop sa antas ng baitang. na angkop sa antas ng baitang. para sa lingguhang pagtataya sa MTB-MLE
kuwento sa makahulugang teksto. talata gamit ang hudyat na mga salita na MT3G-Iva-2.4.2 MT3G-Iva-2.4.2
MT3VCD-IVa-b-1.4 gaya ng una, ikalawa, ikatlo, kasunod,
pagkatapos, sa hulihan, sa wakas o
katapusan. MT3C-IVa-i-2.7
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan Aralin 28: Yaman ng Aking Pamayanan Lingguhang Pagtataya
Paksang-Aralin:Paggamit ng Salita Mula Paggamit ng mga Hudyat na Salita sa Paggamit ng Pang-uri sa wastong Paggamit ng Pang-uri sa wastong
Sa Kuwento Pagsusunud-sunod ng mga Pangyayari sa pagkasunud-sunod na Ayos (Ajectives in A pagkasunud-sunod na Ayos (Ajectives in A
Tekstong Prosedyural Series) Series)
Unang Bahagi Unang Bahagi

MTB-MLE Curriculum Guide MTB-MLE Curriculum Guide MTB-MLE Curriculum Guide MTB-MLE Curriculum Guide
Sanggunian/Kagamitan KM pp. 289-290 KM pp. 292-297 KM pp. KM pp.
Sipi ng Kuwento mula sa Rex Interactive
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Layunin ng may-akda Paggamit ng Mga salitang binigyan Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
kahulugan Balik-aral Balik-aral
B. Panlinang na Gawain:
1. Pagganyak:
2. Paglalahad: Basahin at Alamin Basahin at Alamin KM p. 295 Sabihin at Alamin Sabihin at Alamin
KM p.289 KM p. 270 KM p. 270
3. Pagtatalakay: Sagutin ang mga tanong sa dayalogong KM p. 296 KM p. 291 KM p. 291
binasa Pag-aralan ang talata. Pag-aralan ang mga salitang may Pag-aralan ang mga salitangmay
salungguhit salungguhit
Gawain 1 KM p. 290
4. Pagpapayaman ng Sabihin at Alamin Sagutin ang mga tanong tungkol sa talata. Gamitin ang mga salitang may salunggguhit Gamitin ang mga salitang may
Gawain: IPabasa ang kuwento upang punuan ang talaan sa KM p. 291 salunggguhit upang punuan ang talaan sa
”Ang Pilosopo” nina Nina Nerissa KM p. 291
Lozarito-Hufana, Ph.D. Claribel Diaz-
Bartolome, Ph.D
5. Paglalahat: Paano pagsusunud-sunurin ang pagsulat Tandaan Tandaan Tandaan
ng pang-uri? KM p. 294 Km p. 291 Km p. 291
6.Paglalapat: Ipagamit sa pangungusap ang mga Basahin ang talata sa p. 297 Magbigay ng mga halinbawa ng mga pang- Magbigay ng mga halinbawa ng mga pang-
salitang binigyang kahulugan. Sipiin ang mga ginamit na hudyat na mga uring magkasunod-sunod. uring magkasunod-sunod.
salita.
IV. Pagtataya: Isulat ang kasingkahulugan ng mga Gawain 6 KMp. 292 KMp. 292
salitang may salungguhit. KM p. 287 Gawain 3 Gawain 3
1. Luminga-linga ang magnanakaw
kung may nakakita sa kanya habang
may isang nakatutok lamang sa
pagkakamasid sa kanya.
2. Kung gusto mong matanto ang mga
nangyayari sa paligid, huwag mong
hayaang maging mangmang ka.
3. Umiiral pa rin ang kabutihan sa
bawat tao sa kabila ng unti-unti nang
pagkawala ng magagandang kaugalian.
4. Bawat alituntunin ay ginawa para sa
kapakanan ng tao na hindi lang para
pagbawalan tayo kung hindi para malayo
tayo sa kapahamakan.
5. Ihabilin mo ang mga dapat gawin sa
iyong bunsong kapatid na maiiwan,
delikado kung ipagwawalang bahala mo
lang na maiiwan siya.
V. Takdang-Aralin: Sumipi ng 3 salita mula s adayalogo at Sumulat ng talata ng pagsusnud –sunod .Magsulat ng 3 pangungusap gamit ang mga .Magsulat ng 3 pangungusap gamit ang
bigyan ng kahulugan. Gamitin ang mga na ginagawa ninyo sa umaga bago pang-uri ayon sa wastong pagkasunud- mga pang-uri ayon sa wastong
salita sa pangungusap pumasok sa paaralan. Gamitin ang hudyat sunod nito. pagkasunud-sunod nito.
na mga salita.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Fourth Grading (WEEK 3)

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


February 06, 2017 February 07, 2017 February 08, 2017 February 09, 2017 February 10, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilala ang mga salitang Nakikilala ang mga salitang Naitatala ang mahahalagang impormasyon Nakasusulat ng dalawang lebel na Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
magkasingkahulugan at magkasalungat magkasingkahulugan at magkasalungat na sa binasang patalastas. MT3LC-Iva-1.2.1 balangkas. MT3SS-IVa-c-13.1 para sa lingguhang pagtataya sa MTB-MLE
na mga pang-uri. MT3G-Ivb-2.5 mga pang-uri. MT3G-Ivb-2.5.1
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 29: Gawaing Pang-Industriya, Aralin 29: Gawaing Pang-Industriya, Aralin 29: Gawaing Pang-Industriya, Aralin 29: Gawaing Pang-Industriya, Lingguhang Pagtataya
Hanapbuhay at Iba pa Hanapbuhay at Iba pa Hanapbuhay at Iba pa Hanapbuhay at Iba pa
Paksang-Aralin: Mga Salitang Paksang-Aralin: Mga Salitang Paksang-Aralin: Paksang-Aralin:
Magkasingkahulugan at Magkasalungat Magkasingkahulugan at Magkasalungat Mahahalagang Impormasyon sa Patalastas Pagsulat ng Dalawang lebel na balangkas
Unang Araw Ikalawang Araw na binasa

MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide
KM pp. 289-290 KM pp.292-293, 306 KM p. 303-304 KM pp. 306-307 MTB-MLE 2 Curriculum Guide
Sanggunian/Kagamitan https://samutsamot.files.wordpress.com https://samutsamot.files.wordpress.com/20 http://schoolkid.ph/patalastas-filipino- http://www.zapsnab.com/reviews/essays- KM pp.308-309
2014/11/salitang- 14/11/salitang-magkasingkahulugan_2.pdf worksheet/chart 20165276018/chart
magkasingkahulugan_1.pdf
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
takdang-aralin

2. Balik-Aral: Balik-Aral :Layunin ng may-akda Mga salitang magkasingkahulugan at Mga salitang magkasingkahulugan at Pagsagot s amga tanong tungkol sa
magkasalungat magkasalungat patalastas.

B. Panlinang na Gawain: Subukin Basahin at Alamin KM p. 301 Sabihin at Alamin Sabihin at Alamin
1. Pagganyak: KM p. 299 Ipabasa muli ang mga pangungusap. KM p. 303 KM p. 303.
Papalitan ng kasingkahulugang salita ang
nakasalungguhit na salita.
2. Paglalahad: Sabihin at Alamin Ipabasa ang mga pangungusap sa Gawain Isipin
KM pp. 300-301 2 KM p. 304
KM p. 302
Ipatukoy ang mga pang-uri. Isulat ang mga
salita sa pisara

Talakayin ang kuwento


3. Pagtatalakay: Gumuhit ng tuwid na linya upang itambal Ipagawa ang talahanayan sa p. 303 Tingnan ang patalastas at sagutin ang mga Gawan ng balangkas ang kuwento.
ang dalawang salitang tanong sa susunod na pahina.
magkasingkahulugan. PATALASTAS #1:
© 2014 Pia Noche samutsamot.com
Kakayahan: Naitatambal ang dalawang Kantahan ng Kapayapaan Kantahan ng
salitang magkasingkahulugan Kapayapaan Kantahan ng Kapayapaan
1. likas mainam Kantahan ng Kapayapaan Inaanyayahan
2. magaling masipag ang lahat sa isang gabi ng masayang
3. mabuti lihim kantahan upang isulong at pangalagaan ang
4. dalawa away kapayapaan sa ating bayan! Sabayang
5. matiyaga natural umawit at makihalubilo sa mga sikat at mga
bagong banda at mangaawit ng bansa tulad
ng Bamboo River, The Kalogs, Rina Bautista,
Allan Padua at marami pang iba!
Kailan: Mula ika-5:00 ng hapon hanggang
2:00 ng madaling araw sa Sabado, ika-24 ng
Setyembre 2011 Saan: UP Sunken Garden
Para sa mga tiket, karagdagang
impormasyon at mga detalye, maaring
tumawag sa 433-5019 at 927-9718. Hanapin
lamang si Lucas Tanco o si Andrea Limpin.
Maari rin sumulat sa
kantakapayapaan@yahoo.com o bisitahin
ang www.kantakapayapaan.org O, ano? Kita
kita tayo at maki-awit na!
4. Pagpapayaman ng PANUTO: Isulat ang kasalungat ng mga Isulat ang titik ng kasingkahulugan ng mga Talakayin ang ginawang balangkas ng
Gawain: salita salita sa hanay A mula sa Hanay B. PANUTO: Mula sa PATALASTAS #1, sagutin kuwento.
mahaba A ang mga tanong sa susunod na pahina.
masipag 1.sikreto _____ 1. Ano ang kaganapang
mainit 2.dambuhala ipinatatalastas?
malinis 3.. alisto A. Kantahan sa UP C. Kantahan ng
matapang 4.hinala Kapayapaan B. Alay Kapayapaan D.
5. labanan Kantahan ng Kantahan
B _____ 2. Saan gaganapin ito?
a.deretso A. Quezon Memorial Circle C. Ateneo
b. imahinasyon milagro Quadrangle B. UP College of Law D. UP
c. haka Sunken Garden
d.maligaw _____ 3. Sinu-sino ang maaring kausaping
e. higante tungkol sa kaganapang ito?
f. alerto A. Rina Bautista C. Allan Padua B. Rhea
Limpin o Lucas Tanco D. Lucas Tanco
_____ 4. Anong oras matatapos ang
kaganapan?
A. 5:00 ng umaga C. 2:00 ng madaling
araw B. 2:00 ng hapon D. 5:00 ng hapon
5. Paglalahat: Basahin ang Tandaan sa KM 301 Ano ang mga ibig sabihin ng salitang Ano ang mga detalyeng kailangan malaman Ano ang kailangan sa paggawa ng
magkasingkahulugan at magkasalungat? sa isang patalastas. balangkas ng talata o kuwento?
6.Paglalapat: Dalawa sa tatlong salita sa bawat bilang PANUTO: Isulat ang kasingkahulugan at Mula sa patalastas na binasa sagutin ang KM p. 307
ay magkasingkahulugan. Lagyan ng ekis kasalungat ng mga salita karagdagang tanong Basahin ang talata at talakayin ang
ang salitang kasalungat ng dalawang Mabango 1. Bakit mangyayari ang kaganapang ito? detalye.
salita. Maliwanag A. upang pangalagaan ang kalikasan
© 2014 Pia Noche samutsamot.com Mahirap
Kakayahan: Naitutukoy ang dalawang Marami
salitang magkasingkahulugan at ang masaya B. upang magkaroon ng maraming pera ang
kasalungat ng mga ito mga mang-aawit at mga banda
1. maliit malaki munti C. upang makipagsaya at maki-awit ang
2. mali tama wasto mga tao
3. sobra labis kulang D. upang isulong at pangalagaan ang
4. masaya maligaya malungkot kapayapaan ng bayan
5. bukod-tangi ordinaryo karaniwan _____ 2. Saan maaring sumulat para sa mga
karagdagang impormasyon?
A. kantakapayapaan@yahoo.com
B. www.kantakapayapaan.org
C. 433-5091 o 927-9718 D. UP Sunken
Garden
_____3. Anong araw mangyayari ang
kaganapan?
A. Linggo, ika-24 ng Setyembre 2011
B. Sabado, ika-24 ng Setyembre 2011
C. Martes, ik-27 ng Setyembre 2011
D. Biyernes, ika-23 ng Setyembre 2011
_____ 4. “Sabayang umawit at makihalubilo
sa mga sikat at mga bagong banda at mang-
aawit.” Ano ang kahulugan ng salitang
makihalubilo?
A. makisama at makipagusap
B. makipagaway at magalit
C. making
D. matulog
IV. Pagtataya: Dalawa sa tatlong salita sa bawat bilang Gawain 4 Sagutin ang mga tanong tungkol sa Gawan ng 2 banghay ng balangkas ang
ay magkasingkahulugan. Lagyan ng ekis KM p. 306 patalastas. talata sa Gawain 3
ang salitang kasalungat ng dalawang 1. Ano ang dahilan kung bakit dapat bilhin KM .304
salita. ang Maliwanag Ilaw?
1. maikli mahaba maigsi 2. Ano ang dapat palitan ng mamimili?
2. matagumpay nagwagi bigo 3. Ano ang dapat ingatan ng mamimili?
3. malinis marumi marungis 4. Ilang porsiyento ang matitipid
4. batugan tamad masipag sa koryente?
5. buo bahagi lahat 5. kaninong kaibigan ang Maliwanag Ilaw?

V. Takdang-Aralin: Gawain 1 Sumulat ng talata ng pagsusnud –sunod Sumipi ng Patalastas Gumawa ng 2 banghay ng balangkas sa
KM p. 301-302 na ginagawa ninyo sa umaga bago Sagutin ang mga tanong na: kuwentong nabasa na.
pumasok sa paaralan. Gamitin ang hudyat Ano
na mga salita. Kailan
Saan gaganapin
Sino ang inaanyayahan o pinatutungkulan
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBESLearning Area MOTHER TONGUE
BIYERNES
February 13, 2017 February 14, 2017 February 15, 2017 February 16, 2017 February 17, 2017
Teaching Time Quarter Fourth Grading (WEEK 4)

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakasusulat ng 3-5 talatang prosidyural Nakasusulat ng 3-5 talatang prosidyural Nakasusulat ng dalawang puntong Nakasusulat ng dalawang puntong Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
gamit nag mga panandang salita na una, gamit nag mga panandang salita na una, balangkas. MT3SS-IVa-c-13.1 balangkas. MT3SS-IVa-c-13.1.2 para sa lingguhang pagtataya sa MTB-MLE
sa katapusan o panghuli, pagkatapos at sa katapusan o panghuli, pagkatapos at
susunod. MT3C-IVa-i-2.7 susunod. MT3C-IVa-i-2.7 .1

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 30: Lakas ng Enerhiya Aralin 30: Lakas ng Enerhiya Aralin 30: Lakas ng Enerhiya Aralin 30: Lakas ng Enerhiya Lingguhang Pagtataya
Paksang-Aralin: Hanapbuhay at Iba pa Paksang-Aralin: Paksang-Aralin:
Pagsulat ng 3-5 Talatang Prosidyural Paksang-Aralin: Pagsulat ng 3-5 Talatang Pagbuo ng Dalawang Puntong balangkas Pagbuo ng Dalawang puntong Balangkas
Gamit ang mga Panandang Salita Prosidyural Gamit ang mga Panandang Ikatlong Araw Ikaapat na Araw
Unang Araw Salita
Ikalawang Araw
MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide
http://darkemo04.blogspot.com/2014/04/ MTB-MLE 2 Curriculum Guide http://alleap.weebly.com/iba-pang-mga- KM pp. 307
pagsusunod-sunod.html http://wol.jw.org/tl/wol/d/r27/lp- halimbawa-ng-sanaysay-sa-filipino.html
KM pp. 311-313 tg/1102001058 KM pp.314 MTB-MLE 2 Curriculum Guide
Sanggunian/Kagamitan KM pp. 311-313 KM pp.308-309

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Pagtatanong tungkol sa Patalastas Panandang Salita Mga panandang salita gamit sa prosidyural Ano ang balangkas?
na talata

B. Panlinang na Gawain: Bakit mahalaga ang tubig? Bakit Talakayin at ipatukoy ang mga panandang Talakayin at ipaliwanag ang mga hakbang o Talakayin ang kuwento
1. Pagganyak: kailangan natin itong tipirin? salita na ginamit sa prosidyural na talata. pamamaraan ng paggaw ang balangkas. At gawan ng balangkas.
Maari ba itong maubos? Sabihin dalawang puntong balangkas ang
Alamin natin sa kuwentong babasahin. pag-aaralan sa araw na ito.
2. Paglalahad: Basahin at Alamin Prosidyural Gawan ng dalawang puntong balangkas ang Gawan ng balangkas ang sanaynay
KM pp. 311 talata. tungkol sa bumbero. (KM p. 307)
Paano Bumoto sa Automated Election Maagang gumigising si Jamie upang
System? magtungo sa bukid. Matapos siyang maligo,
umaalis siya ng bahay nang hindi kumakain
1. Tiyakin na ang pangalan mo ay nasa ng almusal upang magsimula sa
listahan ng botante sa presinto. Sa araw pagtatrabaho. Nagtatrabaho siya nang
ng eleksyon, magpakilala sa presinto. mabuti upang mapangalagaan ang kanyang
Bibigyan kayo ng balota na may mga mga halaman laban sa peste sa
pangalan ng mga kandidato at marker pamamagitan ng paglalagay ng tamang dami
(pangmarka) ng pestisidyo. Lagi niyang dinidiligan ang
2. Gamit ang marker, itiman o i-shade mga ito. Naglalagay rin siya ng kaunting
nang buo ang oval na nasa tabi ng pataba sa lupa upang maging malusog ang
pangalan ng inyong napiling kandidato. kanyang mga pananim. Si Jaime ay
3. Pagkatapos bumuto i-feed ang mabuting magsasaka
nasagutang balota sa Precint Count
Optimal Scan (PCOS) Machine.
Bumalik sa Board of Election Inspector
(BEI) para lagyan ng indelible ink ang
inyong daliri.P
3. Pagtatalakay: Isipin Talakayin ang ginawang pagkasunud- Gawan ng dalawang puntong balangkas ang Talakayin ang ginawang balangkas ng
KM p. 312 sunod na hakbang sa pagboto. talata. kuwento.
Talata 1
Ang salitang diksyunaryo ay galing sa
lumang Latin na salita, dictionarium, na
nangangahulugang “koleksyon ng mga
salita”. Ang diksyunaryo ay librong
naglalaman ng mga salita sa isang wika na
nakaayos ayon sa alpabeto, kasama na rin
ang kani-kanilang mga kahulugan,
pagbigkas, marka ng balarila, pagbabago ng
salita sa pagpapakilala ng kaukulan, bilang,
kasarian atbp., at etimolohiya. Ang mga
salita sa diksyunaryo ay nagmula sa
maraming mga pinanggalingan. May mga
bagong salita na nadaragdag sa paglipas ng
panahon. Ang ilan sa mga salitang ito ay
inimbento. Ang ilan naman ay hiniram sa
ibang wika o dialekto
4. Pagpapayaman ng Alamin Pangkatang Gawain Talata 2 Basahin at Gawin
Gawain: KM 312 Ipagawa sa kanila ang prosidyural na Ang United States Environment Protection Ang kahalagahan ng Edukasyon (Part 2)
talata bago sila pumasok sa paaralan. Agency ay nagbigay ng ebidensya na ang Ang edukasyon ay kailangan ng ating
Ipagamit ang mga panandang salita at pagkaubos ng ozone layer ay maaaring mga kabataan sapagkat ito ang kanilang
pasalungguhitan makapagpababa ng produksiyon ng ani at magiging sandata sa buhay sa kanilang
gumimbala ng balanse ng ecosystem ng mga kinabukasan. Ang kanilang kabataan ang
karagatan. Ang naninira ng ozone layer ay siyang estado kung saan nila hinahasa
produkto ng kahusayan ng tao: ang kanilang mga kaisipan at damdamin
chlorofluorocarbon o CFCs – mga kemikal na sa mga bagay na kailangan nila sa
ginagamit sa airconditioning, refrigerator, kanilang pagtanda. Ang edukasyon ay
plastic foam, fire extinguisher, aerosol, at mahalaga sapagkat ito ang nagiging daan
solvent. sa isang tao upang magkaroon ng mga
Mula sa: Vitug Marites Dañuilan. Philippine kaalaman tungkol sa kanyang buhay,
Daily Inquirer. September 10, 1990 pagkatao at komunidad na ginagalawan.
Ito ang naghuhubog ng mga kaisipan
tungo sa isang matagumpay na mundo na
kailangan ng bawat isa upang lubusang
mapakinabangan ang daigdig at malaman
ang mga layunin nito.

Ang kabataan ay nararapat lamang na


magkaroon ng sapat na edukasyon sa
pamamagitan ng kanilang karanasan at
pormal na programa na nakukuha sa mga
paaralan. Ito ang kanilang magiging
armas upang maharap nila ang mga
bagay na kaakibat ng kanilang magiging
kinabukasan. At dahil sila ang ating pag-
asa, nararapat lamang na ibigay natin sa
kanila ang lahat ng edukasyon na
kailangan nila upang maabot nila ang
mga pangarap na nais nilang matupad.
5. Paglalahat: Paano pinagsusunud-sunod ang talatang Ano ang ginagamit na mga panandang Ano ang balangkas? Ano ang kailangan sa paggawa ng
prosidyural? salita sa prosidyural na talata? Ang Balangkas ay ang pinakakalansay ng balangkas ng talata o kuwento?
isang akda. Ito ang pagkakahati-hati ng mga
kaisipang nakapaloob sa isang seleksyon
ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga ito.
6.Paglalapat: Gawain 2 Pag-uulat at pagbasa ng mga ginawang Pangkatang Gawain Talakayin at gawan ng balangkas ang
Km p. 313 talata. Gumawa ng dalawang puntong balangkas. talata.
Pamagat: Mga Dahilan Kung Bakit Ko
Ipinagpatuloy ang aking Pag-aaral
A. Nais kong patunayan ang aking sarili sa
aking mga magulang.
B. Gusto kong magkaroon ng magandang
kinabukasan.
IV. Pagtataya: Gawain 3 Isulat muli ang talata sa prosidyural na Gawan ng dalawang puntong balangkas ang Gawan ng dalawang puntong balangkas.
KM p. 313 pamamaraan. talata. Kapag Lumaki Na (Part 1)
Paggawa ng Kamay na papet Ang Kahalagahan ng Edukasyon Pinalaki tayo sa kasinungalingan. Bata pa
1. Pumili ng malinis na lumang Ang pagkakaroon ng isang mataas at lang tayo, sinanay na tayo sa mga
medyas. matibay na edukasyon ay isang saligan nilalang na hindi naman natin nakikita.
2. Lagyan ng matang gawa sa upang mabago ang takbo ng isang lipunan Kapre, tikbalang, manananggal, tiyanak,
lumang butones tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang multo at mangkukulam. Mga lamang-lupa
3. Gumupit ng bibig para sa papet ekonomiya. Mataas na edukasyon na hindi daw ang tawag dito. Nagtataka ako kung
mula sa kapieasong felt paper. lamang binubuhay ng mga aklat o mga bakit hindi isinama ang kamote, sibuyas
4. Isuot ang medyas na papet sa bagay na natutunan sa ating mga university at luya. Mga lamang-lupa din naman iyon.
kamay at gamitin sa dayalogo. at paaralan. Bagaman, kasama ito sa mga
pangunahing elemento upang magkaroon ng Kapag nagkakasakit tayo, ipinipilit ng
sapat na edukasyon, ang praktikal na Nanay na masarap ang lasa ng gamot
edukasyon na nakabase sa ating araw-araw para sa sakit mo. Kahit kalasa iyon ng
na pamumuhay ang siya pa ring dapat na tinta ng pentel pen o panis na mantika.
piliting maabot. Matibay ang isang Para mapainom ka, kailangang
edukasyon kung ito ay pinagsamang pasinungalingang pagkasarap-sarap ng
katalinuhan bunga ng mga pormal na pag- gamot kahit pati sila kapag umiinom nito
aaral tungkol sa Mathematics, Science, ay nagkakandangiwi na rin sa simangot.
English at mga bagay na tungkol naman sa At may batok ka galing kay Tatay kapag
buhay at kung paano mabuhay ng maayos. nailuwa mo at naisuka. Sayang ang
Ang edukasyon ang nagiging daan ipinambili ng gamot.
tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng
isang bansa. Kung wala nito, at kung ang
mga mamamayan ng isang lipunan ay hindi
magkakaroon ng isang matibay at matatag
na pundasyon ng edukasyon, magiging
mahirap para sa kanila na abutin ang pag-
unlad. Marapat lamang na maintindihan na
ang edukasyon ay siyang magdadala sa
kanila sa kanilang mga inaasam na mga
mithiin.
V. Takdang-Aralin: Sumipi ng talatang prosidyural guhitan Sumulat ng talata ng pagsusnud –sunod Sumipi ng Patalastas Gawan ng dalawang puntong balangkas.
ang mga panandang salita. na ginagawa ninyo sa umaga bago Sagutin ang mga tanong na: Kapag Lumaki Na(Part 2)
pumasok sa paaralan. Gamitin ang mga Ano Ipapanood sa iyo sa TV ang mas lalong
panandang salita. Kailan pinakamalalaking kasinungalingan.
Saan gaganapin Sesame Street na hindi mga totoong tao
Sino ang inaanyayahan o pinatutungkulan ang gumaganap. Palakang nagsasalita,
mag-partner na puppet na parehong lalaki
(sino kaya ang bading?), halimaw na
mahilig sa biscuit, bampirang hanggang
10 lang ang kayang bilangin (minsan up
to 12), ibon na kasing laki ng elephant at
elepanteng balbon (saan ka nakakita ng
elepanteng pagkahahaba ng balahibo sa
katawan?) at isang nilalang na mahilig
mag-ipon ng basura at nakatira sa
basurahan. May tagalog version ito dito
sa Pilipinas, ang Batibot. Ang problema,
ang pinakabida sa program na ito, isang
tuso at isang tanga.

Ililipat naman sa ibang channel na ang


tampok ay mga magkakaibigang
superheroes. Marami sila sa istorya at
lahat ay may angking super powers.
Ipinakikita lamang dito ang kanilang
kahinaan, na hindi pala kaya ng isang
superhero lang ang problema ng mundo.
Kailangan din ang tulong ng iba para
masagip ang daigdig. Kawawang
Superman, walang sinabi. Hindi kayang
tumayo sa sariling mga paa.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
February 20, 2017 February 21, 2017 February 22, 2017 February 23, 2017 February 24, 2017
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon Teacher sa ibat’ibang JOCELYN
paksa gamitV. HERMOSILLA
ang Learning
pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa Area sa ibat ibang
wikang sinasalita MOTHER TONGUE
konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
Teaching Time Quarter Fourth Grading (WEEK 5)
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nagagamit ang iba’t ibang antas sa Naipahahayag ang interes sa mga teksyo Nahihinuha ang mahahalagang detalye mula Nakikilala at natatalakay ang mga Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
paghahambing ng pang-uri (lantay, sa pamamagitan ng mga nakalimbag na sa tekstong inpormayunal. MT3LC-IVd-3.4 inpormasyon mula sa payak na graph para sa lingguhang pagtataya sa MTB-MLE
pahambing at pasukdol). teksto. MT3A-IVa-i-5.3 (line and bar graphs). MT3SS-IVd-f-12.4
MT3G-IVc-d-1.6.1
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 31: Wastong Paggamit ng Aralin 31: Wastong Paggamit ng Enerhiya Aralin 31: Wastong Paggamit ng Enerhiya Aralin 31: Wastong Paggamit ng Lingguhang Pagtataya
Enerhiya Hanapbuhay at Iba pa Paksang-Aralin: Enerhiya
Paksang-Aralin: Paksang-Aralin: Paghinuha sa mga Mahahalagang Paksang-Aralin: Paggamit ng Graph
Paggamit ng Iba’t Ibang Antas ng Pang- Pagbasa ng teksto na May Interes Pangyayari sa Tekstong Binasa
uri sa paghahambing. Ikalawang Araw Ikaapat na Araw
MTB-MLE 2 Curriculum Guide Ikatlong Araw MTB-MLE 2 Curriculum Guide
Unang Araw KM pp. 318-319 MTB-MLE 2 Curriculum Guide KM pp. 323-326
Sanggunian/Kagamitan https://www.scribd.com/doc/207545774/Ba KM pp.320-322 Rex Interactive
MTB-MLE 2 Curriculum Guide sahin-Ang-Maikling-Kwento-at-Sagutin-
KM pp. 315-317 Ang-Mga-Tanong-Pagkatapos-Nito
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Paano isinusulat ang dalawang puntong Antas ng paghahambing ng pang-uri. Ano ang dahilan bakit natin binabasa ang Ano ang maaaring makatulong sa
balangkas? teksto o kuwento? pagbigay ng hinuha sa pangyayari sa
kuwentong binasa?
B. Panlinang na Gawain: Hayaang magbigay ng isang salita ang Paano ba natin binabasa ang mga Alamin Sabihin at Alamin
1. Pagganyak: bawat bata na naglalarawan sa katabi sa kuwento? Paabo kaya natin malalaman ang sususnod KM p. 323
klase. Bakit natin ito binabasa? na pangyayari sa kuwento?
Maari ba natin itong mahinuha?

2. Paglalahad: Itanong kung ano ang tawag sa mga Ipabasa ang mga atnong sa p. 319 Sabihin at Alamin Isipin
salitang ginamit nila? Sabihin : pagkatapos basahin ang kuwento KM p. 320 KM p. 324
Muling ipaalala ang pang-uri. , sasagutan nila ang mga tanong..
3. Pagtatalakay: Basahin at Alamin Basahin at Alamin Talakayin ang ginawang pagsasagot sa mga Sautin ang mga kasunod na tanong sa p.
KM pp. 315 Maari bang dumilim ang ilaw? tanong sa KM p. 320 324

Pagbasa sa Kuwento
KM p. 318
4. Pagpapayaman ng Gawain 1 Sagutin ang mga tanong sa p. 319 Gawain 4 Pag-aralan ang graph. Sagutin ang mga
Gawain: KM p. 317 Km p. 321 tanong tungkol dito.
Mga Boto ng paboritong Alagang
Hayop sa Klase.
Aso pusa ibon

20 15 10

1. Anong hayop ang may


pinakamaraming boto?
2. Alina ng pinakaunti ang bomoto?
3. Ilang boto lahat kapag pinagsama ang
aso at pusa?
5. Paglalahat: Ipabasa ang Tandaan sa Km p. 316 Paano natin masasagot ang mga tanong Tandaan KM p. 321 Paano maipaliliwanang ang nilalaman ng
na nais nating malaman sa kuwento? graph?
6.Paglalapat: Ipaliwanag ang mga sagot sa Gawain 1. Magtanong muli sa ibang bata tungkol sa Ano ang mga clue/s na nakatulong sa Gawan ng graph ang bilang ng babae at
Ipapuna ang mga ginamit na salita sa kuwentong binasa. pagbibigay ng inyong hinuha sa Gawain 4?. lalaki sa loob ng klase.
paghahambing sa mga pang-uri. Gumawa ng tanong tungkol sa graph na
Ipagamit ang mga salita sa ginawa.
pangungusap.
Hal. Mas malaki
IV. Pagtataya: Gawain 2 Basahin ang nakalimbag na maikling Gawain 5 Gawain 6
KM p. 317 kuwento. Km p. 322 Basahin ant pag-aralan ang graph.
Sagutin ang mga tanong. Sagutin ang mga tanong tungkol sa
Ang Plaster ni Bong graph,
Isang araw, pumasok si Bong sa klase na KM p. 325-326
naka-benda ang kamay. Nagtaka
angkanyang mga kaklase at unti-unting
naglapitan sa kanya. “Anong nangyari sa
iyo,Bong?”, tanong ni Annie.“Plaster yan,
hindi ba? Naku, nabalian ka ng buto ” ang
malakas na sigaw ni !ito mulasa likuran“"o,
!ito. Nabali ang buto ko sa braso. Nag-
bisikleta kasi ako sa madulas na kalsada at
nadisgrasya. Dapat talaga nakinig ako kay
Nanay. $indi pa sana nangyari
ito.”,mahinang sagot ni Bong.“$ayaan mo
na, Bong. Gagaling din yan pagkatapos ng
ilang buwan.”, sabi ni Emy habang
inaalalayan si Bong sa kanyang
upuan.!umahimik ang lahat ng dumating si
Gng. Santos. Hudyat na ito ng simula ng
klase.Pagkatapos nilang magdasal ay
nagsalita ang guro sa lahat.Salamat sa
pag-aalala ninyo sa inyong
kaklase. Tulungan muna natin siya sa ilang
mga gawain habang ang kamay niya ay
naka-plaster.”
1. Ano ang nangyari kay Bong?
2. Ano ang bilin ng ina na hindi niya
sinunod?
3. Sino ang dumating?
4. Sino ang umalalay sa kanya sa upuan?
5. Ano ang gagawin ng mga kaklase niya
habang nakaplaster ang kanyang kamay?
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Sumulat ng talata kung bakit binabasa Sagutin ang tanong: ( Ang Plaster ni Bong) Pag-aralan ang mga aralin mula unang
iba’t ibang antas ng pang-uri. ninyo ang isang kuwento. Magbigay ng hinuha: Kung nakinig si Bong araw hanggang ikaapat na araw para sa
sa kanyang ina ano kaya ang maaring lingguhang pagtataya.
mangyari?
VI. REMARKS

GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE


DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE

Teaching Time Quarter Fourth Grading (WEEK 6)

VII. PAGNINILAY (Reflection)


A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
February 27, 2017 February 28, 2017 March 01, 2017 March 02, 2017 March 03, 2017

A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: No Classes due to transportation Nakikilala ang pang-abay na pamanahon No Classes Nakikilala ang pang-abay na pamaraan. Nakasusulat nang wastong pagkasunud-
strike at panlunan. MT3G-IVf-g-2.5. Muntinlupa City Day MT3C-IVa-i-2.7 sunod ng mga pangyayari sa kuwento gamit
ang mga salitang una, ikalawa, kasunod at
panghuli. MT3LC-IVd-3.4
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 32: Matulunging Pamayanan Aralin 32: Matulunging Pamayanan Aralin 32: Matulunging Pamayanan
Paksang-Aralin: Paksang-Aralin: Paksang-Aralin:
Pang-abay na Pamanahon at Panlunan Pang-abay na Pamaraan Pagsunud-sunod ng mga Pangyayari Gamit
Unang Araw Ikalawang Araw ang mga Salitang Una. Ikalawa, Kasunod at
MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide Panghuli
KM pp. 329-331 KM pp. 332-334 Ikatlong Araw
https://samutsamot.com/tag/pang-abay- https://samutsamot.com/tag/pang-abay- MTB-MLE 2 Curriculum Guide
Sanggunian/Kagamitan worksheets/ worksheets/http://e- KM pp.335-336
http://gabayngwika.blogspot.com/2011/07/ filipino101.blogspot.com/2009/03/pang-
pang-abay.html abay.html
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Paano nasasagot ang mga tanong gamit Magbigay ng mga halimbawa ng pang- Ano ang pagkakaiba ng mga pang-abay na:
ang graph? abay na pamanahon at panlunan. *pamanahon
*Panlunan at
*Pamaraan
B. Panlinang na Gawain: Kailan ang iyong kaarawan? Saan mo Maliban sa dalawang uri ng pang-abay na Basahin ang talatang hango sa Talambuhay.
1. Pagganyak: ipinadiriwang ang iyong kaarawan? napag-aralan natin, mayroon pang isang
uri na idadagdag natin sa inyong
kaalaman.
2. Paglalahad: Sabihin at Alamin Ipabasa ang pamagat ng teksto sa KM p. Sabihin at Alamin
Ipapuna at ipabasa ng nilalaman ng 332. KM p. 335
talahanayan sa KM 329. Ano ang ibig sabihin ng Nakasali ka na
Tungkol sa anong paksa kaya ang ating basa mga paligsahan? Ano ang iyong
pag-aaralan ngayon? naramdaman talambuhay?
Isa-isahin ang mga nakatala sa
talahanayan.
3. Pagtatalakay: Talakayin ang mga tanong pagkatapos Basahin at Alamin Talakayin sagutan ang mga tanong sa KM p.
basahin ang nilalaman ng talahanayan. KM p. 332 335
Ipasabi muli ang mga pang-abay na Isipin
tinutukoy sa talahanayan. KM p. 333
Pang-abay na pamanahon at panlunan.
Sagutin ang mga tanong Ipapansin ang mga salitang makakapal
ang istrok.

4. Pagpapayaman ng Gawain 1 Pag-aralan ang mga salita o pariralang Ipasabi muli ang mga salitang ginamit upang
Gawain: KM p. 330 hango sa binasang teksto. mapag-sunud-sunod ang mga pangyayari sa
Sagutin ang mga tanong. KM p. 333 talata.
5. Paglalahat: Ipabasa ang Tandaan sa Km p. 330 Tandaan Ano ang mga salitang ginamit upang
KM p. 334 mapagsunud-sunod ang mga pangyayari sa
kuwento?
6.Paglalapat: Gawain 2 A Gawain 3 Gumawa ng talata tungkol sa mga Gawaing
KM p. 331 KM p. 334 paghahanda mo bago pumasok sa paaralan.
Gamitin ang mga salitang pananda.
IV. Pagtataya: Gawain 2 B Sagutan ang Gawain 3 Gawain 4
KM p. 331 KM p. 334 Km p. 336
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Sumulat ng talata tungkol sa paghahanda
pang-abay na pamanahon at 5 pang-abay na pamanahon. ninyo bago ang bagong taon at pagsunud-
pangungusap gamit ang pang-abay na sunurin ang mga pangyayari gamit ang mga
panlunan. salitang pananda.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
March 06, 2017 March 07, 2017 March 08, 2017 March 09, 2017 March 10, 2017
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG Teacher JOCELYN V. HERMOSILLA Learning Area MOTHER TONGUE
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon sa ibat’ibang paksa gamit ang pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa wikang sinasalita sa ibat ibang konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal.
Teaching Time Quarter Fourth Grading (WEEK 7)
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilala ang mga gamit pang-abay na Nakagagamit ng mga ekspresyonna Nakikilala at nagagamit ang personipikasyon Nakikilala at natatalakay ang mga Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
pamaraan sa iba’t ibang antas ng nagpapahayag sa damdamin na angkop sa at hyperbole sa pangungusap. inpormasyon mula sa payak na graph (bar para sa lingguhang pagtataya sa MTB-MLE
paghahambing. MT3G-IVf-g-2.5.2 binasang teksto. MT3OL-IVf h-3.7 MT3VCD-IVfh-3.6 graphs). MT3SS-IVd-f-12.4
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 33: Pamayanan: pagbabago at Aralin 33: Pamayanan: pagbabago at Pag- Aralin 33: Pamayanan: pagbabago at Pag- Aralin 33: Pamayanan: pagbabago at Lingguhang Pagtataya
Pag-unlad unlad unlad Pag-unlad
Paksang-Aralin: Antas ng Pang-abay na Paksang-Aralin: Paksang-Aralin: Paksang-Aralin: Paggamit ng Graph
Pamaraan Ekspresyon sa Pagpapahayag ng Anyo ng Tayutay: Personipikasyon at
Damdamin ng karakter sa Binasang Teksto Hyperbole Ikaapat na Araw
Unang Araw Ikalawang Araw KM pp. 336-338
KM pp339-341 KM pp. 341-342 Ikatlong Araw MTB-MLE 2 Curriculum Guide
Sanggunian/Kagamitan MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide KM pp.344-347 Rex Interactive
MTB-MLE 2 Curriculum Guide
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Anong mga uri ng pang-abay ang inyong Magbigay ng mga halimbawa ng pang- Pagpapahayag ng ekspresyon ng karakter Ano ang ibig sabihin ng personipikasyon
natuthan sa nakaraang aralin? abay na pamaraan at antas ng at hyperbole?
paghahambing.
B. Panlinang na Gawain: Anong uri ng pang-abay ang sumasagot Maari ba nating maipahayag ang ating Ang mga bagay na walang buhay ay maaring Sa nakaraang aralin gumamit tayo ng
1. Pagganyak: sa tanong na kung paano isinagawa ang damdamin sa pagsulat ng teksto o ihambing sa mga bagay na may buhay. Sa graph.
pandiwa. sanaysay? paanong paraan kaya maisasagawa ito? Ano ang nilalaman nito?
2. Paglalahad: Sabihin at Alamin Paano mo ipahahayag ang damdamin Sabihin at Alamin Sabihin at Alamin
Basahin ang mga pangungusap sa kung kinakabahan ka? KM p. 344 KM p. 348
KM p. 339
3. Pagtatalakay: Talakayin ang mga tanong pagkatapos Basahin at Alamin Talakayin sagutan ang mga tanong sa KM p. Talakayin kung paano malalaman o
basahin ang mga pangungusap KM p. 341 344 masasabi ang mga nilalaman ng graph.

4. Pagpapayaman ng Gawain 1 Isulat muli sa pisara ang mga Gawain 2 Gawain 5


Gawain: KM p. 340 sinalungguhitang mga parirala. Ipakilala ang anyo ng tayutay: KM p. 349
personipikasyon
5. Paglalahat: Ipabasa ang Tandaan sa Km p. 340 Tandaan Ano ang personipikasyon at hyperbole? Ano ang nilalaman ng isang graph?
Ang ekspresyon na nararamdaman ay
maaring maipahayag sa teksto.
6.Paglalapat: Talakayin ang mga sagot nila sa Gawain Ipabasa sa mga bata ang mga parirala. Pasagutan ang unang bahagi ng KM p. 347 Paano ninyo natukoy ang mga sagot sa
1. Hayaang magbigay ng pangungusap gamit Talakayin ang sagot at ipakilala ang Gawain 5
ang mga salita. hyperbole
IV. Pagtataya: Isulat ang antas ng pang-abay na Salungguhitan sa talata ang mga salitang A. Gawain 4 Gawain 6
pamaraan kung Lantay, Pahambing o nagpapahayag ng ekspresyon ng Km p. 336 1-3 KM p. 338
Pasukdol. damdamin ng karakter. Sipiin ang personipikasyon sa pangungusap.
___1. Napakabilis ng takbo ni Paolo Nakakita ng ahas si Liza sa damuhan.
kaya siya nanalo. Halos hindi niya magawang makalakad. B. 4. Naibulalas ng kotseng sira ang kanyang
___2. Mas mabagal si Anang kumilos Pigil-hininga siyang umusad papalayo. huling hininga.
kaysa kay Nila. Butil –butil ng pawis ang makikita sa 5. Umiiyak ang langit sa lungkot sa
___3. Mahusay lumangoy si Ben. maputla niyang mukha. nasaksihang pangyayari.
___4. Pinakamalakas sa pagbuhat ng Nagangatog pa siya sa matinding nerbiyos.
barbell si Anton sa tatlong kalahok. Nangingilabot siya habang naiisip kung
___5. Mas magaling gumuhit si Ted siya ay matuklaw ng ahas na
kaysa kay Rolly. makamandag.
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang ang Sumulat ng dalawang pangungusap na Gumawa ng graph ng bilang ng mga mag-
pang-abay na papamaraan na ekspresyon na nagpapahayag ng ginagamitan ng personipikasyon at 3 aaral n ababae at lalaki sa bawat seksyon
nagpapakita ng iba’t ibang antas nito. damdamin ng karakter. pangungusap na ginagamitan ng hyperbole. o pangkat sa Baitang III.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
March 11, 2017 March 12, 2017 March 13, 2017 March 14, 2017 March 15, 2017
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon Teacher sa ibat’ibang JOCELYN
paksa gamitV. HERMOSILLA
ang Learning
pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa Area sa ibat ibang
wikang sinasalita MOTHER TONGUE
konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural
Teaching Time ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal. Quarter Fourth Grading (WEEK 8)
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilala at nagagamit ang Nakikilala at nagagamit ang hyperbole sa Nagagamit ang mga salitang pang-signal Nagagamit ang mga salitang pang-signal Nakasasagot nang wasto sa mga tanong
personipikasyon sa pangungusap. pangungusap. MT3VCD-IVfh-3.6.1 gaya ng simula, pagkatapos, sumunod, sa gaya ng simula, pagkatapos, sumunod, sa para sa lingguhang pagtataya sa MTB-MLE
MT3VCD-IVfh-3.6 huli, lumaon at sa wakas. MT3C-IVa-i-2.7 huli, lumaon at sa wakas.
MT3C-IVa-i-2.7.1
II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Lingguhang Pagtataya
Kalikasan Kalikasan Kalikasan Kalikasan
Paksang-Aralin: paggamit ng Paksang-Aralin: Paksang-Aralin: Paksang-Aralin: Paggamit ng Graph
Personipikasyon Paggamit ng Hyperbole o Pagmamalabis Paggamit ng mga Salitang Hudyat o Pang- Ikaapat na Araw
Unang Araw Ikalawang Araw signal sa pagsusunud-sunod ng pangyayari KM pp. 355
KM pp. 354-358 KM pp. 356-257 Ikatlong Araw MTB-MLE 2 Curriculum Guide
MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide KM pp.355
Sanggunian/Kagamitan MTB-MLE 2 Curriculum Guide
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin
takdang-aralin
2. Balik-Aral: Anong mga uri ng pang-abay? Personipikasyon Hyperbole o Pagmamalabis Paano ninyo ginamit ang mga salitang
pang-signal?
B. Panlinang na Gawain: Minsan may mga bagay na walang Minsan ipinahahayag natin ang isang May mga salitang ginagamit pa mapag- Ipagpapatuloy ang aralin sa paggamit ng
1. Pagganyak: buhay o may buhay na hinahalintulad o bagay o ginawa nang may pagmamalabis ugnay ng sunud-sunod ang mga hudyat o mga salitang pangsignal sa
hinahambing sa tao ang kilos. Maari o eksaherado. pangungusap ayon s apangyayari. Ano kaya pagsusunud-sunod ng pangyayari.
kaya nating iugnay ang kilos ng tao sa Halimbawa: Isang baldeng tubig ang ang mga ito?
mga bagay na gaya ng puno? naubos ko sa matinding uhaw.
2. Paglalahad: Ipalarawan ang puno. Ano ang pagkakaiba ng pagmamalabis o Sabihin at Alamin Gawin Mo
May katangian bang katulad ng tao? hyperbole sa personipikasyon? KM p. 355 Pangkatang Gawain
Isulat ang mga hakbang sa paggawa ng
bangkang papel nang may pagkasunud-
sunod gamit ang mga salitang hudyat:
Simula, pagkatapos, sumunod, sa huli,
lumaon at sa wakas.

3. Pagtatalakay: Basahin at Alamin Basahin at Alamin Talakayin sagutan ang mga tanong sa KM p. Ipaulat ang mga isinulat na prosidyural na
Tula: Puno Basahin ang mga pangungusap. 355 paraan gamit ang mga hudyat na salita.
ni Enelyn T. Badillo 1. Nagtago ang araw sa likod ng ulap.
KM p. 354 2. Isang milya ang pila sa sinehan.
3. Gabundok na labahan ang nilabhan ko
kahapon.
4. Tuwang-tuwang nagsayawan ang mga
ibon sa itaas ng puno.
4. Pagpapayaman ng Pangkatang Gawain Pasalungguhitan ang mga bagay na Gawain 2
Gawain: Ihalintulad ang puno sa tao. pinatutungkulan ng pagmamalabis o Prosidyural na hakbang sa paggawa ng
Iulat ang mga nagawang pangungusap. hyperbole sa pangungusap. papel na eroplano.

Ipabasa ang mga pangungusap.

5. Paglalahat: Ano ang personipikasyon? Ano ang pagkakaiba ng personipikasyon at Ipabasa ang tandaan sa KM p.366 Ipabasa ang tandaan sa KM p.366
hyperbole?
6.Paglalapat: Sagutin ang mga pagsasanay sa tsart ng Gawain 2 Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari o Ipaulat ang mga panguingusap na
guro. KM p. 357 hakbang sa pagsasaing. Gumamit ng mga ginagamitan ng mga hudyat na salita.
salitang pang-signal o hudyat.
IV. Pagtataya: Bilugan ang mga salitang nagpapahayag Gawain 1 Isulat nang pagkasunud-sunod ang mga Ipasulat o ipawasto muli ang mga
ng personipikasyon at salungguhitan ang Km p. 356 Gawain sa paaralan bago magsimula ang ginawang prosidyural na hakbang gamit
pinatutungkulan nito. klase. ang mga hudyato pang-signal na salita.
1. Sumasayaw ang mga kawayan sa Ipagamit ang mga hudyat o pang-signal na
bawat ihip ng hangin. salita. Gumamit ng rubriks sa pagwawasto.
2. Galit na bumuhos ang ulan kahapon.
3. Iwinagayway ng mga puno ang mga
amdahong kamay sa tuwa.
4. Umiiyak at nagdadalamhati ang langit
sa lakas ng buhos ng ulan.
5. Kumakaway ang mga ulap na
naglalakbat sa pisngi ng langit.
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Sumulat ng 5 pangungusap gamit na Sumulat ng mga pangungusap na Sumulat ng mga pangungusap na
personipikasyon. hyperbole. ginagamitan ng mga salitang pang-signal na ginagamitan ng mga salitang pang-signal
inilalarawan ang mga Gawain bago pumasok na inilalarawan ang mga Gawain tuwing
Sa paaralan. Linggo.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
March 20, 2017 March 21, 2017 March 22, 2017 March 23, 2017 March 24, 2017
GRADE THREE School TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level THREE
DAILY LESSON LOG
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipakikita ng mag-aaral ang mga kasanayan sa komunikasyon Teacher sa ibat’ibang JOCELYN
paksa gamitV. HERMOSILLA
ang Learning
pinalawak na talasalitaan at mga parirala, naipakikita ang pagkaunawa sa Area sa ibat ibang
wikang sinasalita MOTHER TONGUE
konteksto gamith ang pasalita
at di-pasalitang pahiwatig, istruktura ng talasalitaan at wika, aspetong kultural
Teaching Time ng wika, pagbasa at pagsulat na pampanitikan at mga tekstong impormasyunal. Quarter Fourth Grading (WEEK 9)
B. Pamantayan sa Pagganap Nagagamit ang Mother Tongue nang angkop at epektibo sa pagsasalita, sa nakikita at nasususulat na kominikasyon o talastasan sa iba’t ibang sitwasyon at iba’t ibang tagapakinig, konteksto at mga layunin kabilang na ang
pagkatuto sa ng ibang kasanayan s apagkatuto at mga wika, naipahahayag ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng pangkalahatang kaalaman at naipagmamalaki ang sariling kultura at pamana ng lahi.
I. Layunin: Nakikilala at nagagamit ang Nakikilala at nagagamit ang hyperbole sa Nagagamit ang mga salitang pang-signal Nakasasagot nang wasto sa mga tanong Nakasasagot nang wasto sa mga tanong sa
personipikasyon sa pangungusap. pangungusap. MT3VCD-IVfh-3.6.1 gaya ng simula, pagkatapos, sumunod, sa sa pagsusulit. pagsusulit.
MT3VCD-IVfh-3.6 huli, lumaon at sa wakas. MT3C-IVa-i-2.7

II. Nilalaman/ Paksa: Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Aralin 34: Pamayanang Mapagmahal sa Ikaapat na Markahang Pagsusulit Ikaapat na Markahang Pagsusulit
Kalikasan Kalikasan Kalikasan
Paksang-Aralin: paggamit ng Paksang-Aralin: Paksang-Aralin:
Personipikasyon Paggamit ng Hyperbole o Pagmamalabis Paggamit ng mga Salitang Hudyat o Pang-
Unang Araw Ikalawang Araw signal sa pagsusunud-sunod ng pangyayari
KM pp. 354-358 KM pp. 356-257 Ikatlong Araw
MTB-MLE 2 Curriculum Guide MTB-MLE 2 Curriculum Guide KM pp.355
Sanggunian/Kagamitan MTB-MLE 2 Curriculum Guide
III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain: ATAD ATAD ATAD


1. Pagsasanay:
2. Pagwawasto ng Pagwawasto ng takdang aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Pagwawasto ng takdang-Aralin Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag- Natatandaan pa ba ninyo ang mga napag-
takdang-aralin aralan niyo sa unang yunit ng aralin aralan niyo sa unang yunit ng aralin natin?
natin?
2. Balik-Aral: Anong mga uri ng pang-abay? Personipikasyon Hyperbole o Pagmamalabis Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit Sino sa inyo ang handa sa pagsusulit natin
natin ngayon? ngayon?
B. Panlinang na Gawain: Minsan may mga bagay na walang Minsan ipinahahayag natin ang isang May mga salitang ginagamit pa mapag-
1. Pagganyak: buhay o may buhay na hinahalintulad o bagay o ginawa nang may pagmamalabis ugnay ng sunud-sunod ang mga
hinahambing sa tao ang kilos. Maari o eksaherado. pangungusap ayon s apangyayari. Ano kaya
kaya nating iugnay ang kilos ng tao sa Halimbawa: Isang baldeng tubig ang ang mga ito?
mga bagay na gaya ng puno? naubos ko sa matinding uhaw.
2. Paglalahad: Ipalarawan ang puno. Ano ang pagkakaiba ng pagmamalabis o Sabihin at Alamin 1. Ihanda ang kagamitan. 1. Ihanda ang kagamitan.
May katangian bang katulad ng tao? hyperbole sa personipikasyon? KM p. 355 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga 2. Pagbibigay –linaw sa gagawin ng mga
bata. bata.
3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa 3. Rebyuhin uli ang inyong sagot para sa
angkop na sagot angkop na sagot
4. Pagtatama ng sagot ng mga bata 4. Pagtatama ng sagot ng mga bata

3. Pagtatalakay: Basahin at Alamin Basahin at Alamin Talakayin sagutan ang mga tanong sa KM p.
Tula: Puno Basahin ang mga pangungusap. 355
ni Enelyn T. Badillo 1. Nagtago ang araw sa likod ng ulap.
KM p. 354 2. Isang milya ang pila sa sinehan.
3. Gabundok na labahan ang nilabhan ko
kahapon.
4. Tuwang-tuwang nagsayawan ang mga
ibon sa itaas ng puno.
4. Pagpapayaman ng Pangkatang Gawain Pasalungguhitan ang mga bagay na
Gawain: Ihalintulad ang puno sa tao. pinatutungkulan ng pagmamalabis o
Iulat ang mga nagawang pangungusap. hyperbole sa pangungusap.

Ipabasa ang mga pangungusap.


5. Paglalahat: Ano ang personipikasyon? Ano ang pagkakaiba ng personipikasyon at Ipabasa ang tandaan sa KM p.366
hyperbole?
6.Paglalapat: Sagutin ang mga pagsasanay sa tsart ng Gawain 2 Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari o
guro. KM p. 357 hakbang sa pagsasaing. Gumamit ng mga
salitang pang-signal o hudyat.
IV. Pagtataya: Bilugan ang mga salitang nagpapahayag Gawain 1 Isulat nang pagkasunud-sunod ang mga
ng personipikasyon at salungguhitan ang Km p. 356 Gawain sa paaralan bago magsimula ang
pinatutungkulan nito. klase.
1. Sumasayaw ang mga kawayan sa Ipagamit ang mga hudyat o pang-signal na
bawat ihip ng hangin. salita.
2. Galit na bumuhos ang ulan kahapon.
3. Iwinagayway ng mga puno ang mga
amdahong kamay sa tuwa.
4. Umiiyak at nagdadalamhati ang langit
sa lakas ng buhos ng ulan.
5. Kumakaway ang mga ulap na
naglalakbat sa pisngi ng langit.
V. Takdang-Aralin: Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang Sumulat ng 5 pangungusap gamit na Sumulat ng mga pangungusap na
personipikasyon. hyperbole. ginagamitan ng mga salitang pang-signal na
inilalarawan ang mga Gawain bago pumasok
Sa paaralan.
VI. REMARKS

VII. PAGNINILAY (Reflection)

A.Bilangng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Blgng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istrateheya ng
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyonan sa tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nais kong ibahag isa mga
kapwa ko guro?