Sie sind auf Seite 1von 8

1

Instructional Plan (iPlan) Template

Name of Writer:Remelie L. Enriquez Grade/Year Level December


Teacher Editors: May C. Villacastin 8 18,2014
Rudolph S. Paqueo
Rowena C. Salutan January 29,
Elizabeth B. Paquera 2015
Susan P. Mantos
Learning Area: Araling Panlipunan Quarter: 4 Module
No.4

Competency: Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Ikalawang Digmaang


Pandaigdig .
Lesson No. 11 Ang Pagkakasangkot ng Estados Duration 60 min
Unidos sa Ikalawang Digmaang (minutes/hours)
Pandaigdig
Key Pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang
Understandings pagkilos sa kontemporaryong daig dig tungo sa pandaigdigang
to be developed kapayapaan,pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran.
Learning Knowledge Nasusuri ang pagkasangkot ng Estados Unidos sa
Objectives Ikalawang Digmaang Pandaigdig;
Skills Nakagagawa ng sanaysay batay sa pahayag ni Mencius ng
Tsina;
Attitudes Naipapahayag ang pagpapahalaga ng pagkakaroon ng
katiwasayan at kapayapaan ng mga bansa.
Resources LM pahina 477, internet
Needed
Elements of the Methodology
Plan
Preparations Introductory Activity Preparation:
- How will I make (7 minutes) Balik –Aral:
the learners This part introduces Gawain: Loop a Word(Cross Word Puzzle)
ready? the lesson content.. Mga gabay na pahayag sa pagsagot ng
- How do I prepare it is serves as a crossword.
the learners for warm-up activity to 1. Ito ang pag-aalyansa ng Germany,Japan at
the new lesson? give the learners Italy.
(Motivation zest for the 2. Ito ang pag-aalyansa ng US,Britain at France.
/Focusing incoming lesson and 3. Ang tawag sa pag-aatake ni Hitler na parang
/Establishing an idea about what kidlat.
Mind-set /Setting it to follow. One 4. Sa pambobomba na ito, umusbong ang
the Mood principle in learning Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Pasipiko.
/Quieting is that learning 5. Pinuno ng Great Britain sa panahon ng
/Creating Interest - occurs when it is Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
Building conducted in a
Background pleasurable and
Experience – comfortable
Activating Prior atmosphere.
2

Knowledge/Apperc
eption - Review –
Drill)
- How will I
connect my new
lesson with the
past lesson?
Presentation Activity
- (How will I (20 minutes) Pangkatang Gawain: Data Retrieval Chart
present the new This is an interactive  Hatiin ang klase sa dalawang pangkat.
lesson? strategy to elicit Pangkat 1- Allied Powers
- What materials learner’s prior Pangkat 2- Axis Powers
will I use? learning experience.
- What It serves as a Bansa Pinuno Dahilan ng Pakikipag-alyansa
generalization springboard for new
/concept learning. It
/conclusion illustrates the
/abstraction principle that
should the learning starts Gawain2: Right Angle Approach(LM p.471)
learners arrive at? where the learners  Facts:
(Showing/ are. Carefully  Views:
Demonstrating/ structured activities
Engaging/ Doing such as individual or
/Experiencing group reflective
/Exploring exercises, group
/Observing- Role- discussion, self-or
playing, dyads, group assessment,
dramatizing, dyadic or triadic
brainstorming, interactions,
reacting, puzzles, simulations
interacting- or role-play,
Articulating cybernetics exercise,
observations, gallery walk and the
finding, like may be created.
conclusions, Clear instructions
generalizations, should be
abstraction- Giving considered in this
suggestions, part of the lesson.
reactions solutions Analysis
recommendations) ( 7 minutes)  Ano ang mahalagang pangyayari na
Essential questions nagtulak sa Estados Unidos sa kanyang
are included to partisipasyon sa Ikalawang Digmaang
serve as a guide for Pandaigdig?
the teacher in  Paano ito nakaaapekto sa mga bansang
clarifying key Asyano at iba pang bansa sa Pasipiko?
understandings  May mabuting epekto ba ang
about the topic at pagkasangkot ng mga bansang
3

hand. Critical points nabanggit sa katiwasayan at


are organized to kapayapaan? Bakit? Ipaliwanag.
structure the
discussions allowing
the learners to
maximize
interactions and
sharing of ideas and
opinions about
expected issues.
Affective questions
are included to elicit
the feelings of the
learners about the
activity or the topic.
The last questions or
points taken should
lead the learners to
understand the new
concepts or skills
that are to be
presented in the
next part of the
lesson.
Abstraction
(7 minutes)
This outlines the key Gabay na tanong:
concepts, important  Paano nasangkot ang Estados
skills that should be Unidos sa Ikalawang Digmaang
enhanced, and the Pandaigdig? Ipaliwanag ang
proper attitude that inyong sagot sa limang pa
should be ngungusap lamang.
emphasized. This is
organized as a
lecturette that
summarizes the
learning emphasized
from the activity,
analysis and new
inputs in this part of
the lesson.
Practice Application Valuing:( 7 minutes)
- What practice This part is Gumawa ng sanaysay batay sa sinasabi ni
exercises/applicati structured to ensure Mencius ng Tsina na ,” Kahit kailan walang
on activities will I the commitment of mabubuting maidulot ang digmaan”
give to the the learners to do (Rubric LM pahina 267)
learners? something to apply
4

(Answering their new learning in


practice exercise- their own
Applying learning environment.
in other
situations/actual
situations/real-life
situations-
Expressing one’s
thoughts, feelings,
opinions, beliefs
through artwork,
songs, dances,
sports- Performing
musical
numbers/dances,
manipulative
activities, etc.)
Assess- Assessment Matrix
ment Levels of What will I How will I assess? How will I
Assessment assess? score?
(Refer to Knowledge ( 9 Pasipiko Paper and pencil test One point
DepED minutes) at Asya? 7 minutes each
Order No. (refers to the 1-3 .Anu-ano ang mga
73, s. substantive kaalyadong bansa sa Axis
2012 for content of the Power?
the curriculum, facts 4-6.Sinu-sino ang mga pinuno
examples and information nito?
) that the student 7-9.Anu-ano ang mga bansang
acquires) kasama sa Allied power or
What do we want allies?
students to know? 10.Ano ang nagpasiklab ng
(relevance and Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
adequacy)
How do we want
students to
express or provide
evidence of what
they know
Process or Skills
(refers to skills or
cognitive
operations that
the student
performs on facts
and information
for the purpose of
constructing
5

meanings or
understandings.)
Skills as evidenced
by student’s ability
to process and
make sense of
information, and
may be assessed in
the following
criteria:
understanding of
content and
critical thinking
Understanding(s) Makatwiran ba ang pagsali ng
(refers to enduring Estados Unidos sa Ikalawang
big ideas, digmaang pandaigdig ?
principles and At bakit?
generalizations
inherent to the
discipline, which
may be assessed
using the facets of
understanding or
other indicators of
understanding
which may be
specific to the
discipline
Products/perform
ances
(Transfer of
Understanding)
(refer to the real-
life application of
understanding as
evidenced by
student’s
performance of
authentic tasks)
Assign- Reinforcing the
ment day’s
lesson
Enriching the day’s
lesson
Enhancing the day’s
lesson
Preparing for the Maghanap ng video clip sa internet tungkol sa Ikalawang
6

new lesson Digmaang Pandaigdig sa iba pang bansa sa Asya at


Pasipiko.

LOOP A WORD

PANUTO: Tukuyin ang mga sagot sa tanong at bilugan sa loob ng Puzzle

A C H U R C H I L L O G

N L O N P Y T P R U N E
A N L E L B N E M O Q I
L R P I X I W A T C U R
U C I B E O K R W E I K
T S A D P S M L O B F Z
A T O S B E R H E M U T
Y A I C S V U A R A M I
S X G Y T I B R A I N L
A E B M L N K B J O K B
L Z R I G H T O H K A S
C H R I S T P R S B P O

Mga tanong:

1.Ito ang pag-aalyansa ng Germany,Japan at Italy?

2.Ito ang pag-aalyansa ng US,Britain at France?

3.Ang tawag sa pag-aatake ni Hitler na parang kidlat?

4.Dahil sa pambobomba dito kung bakit umusbong ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

5.Pinuno ng Britain sa panahon ng Ikalawang Digmaang pandaigdig?

ARPAN GRADE 8
(Brief iPlan)
By:
Remelie L. Enriquez

OBJECTIVES:
7

Knowledge: Nasusuri kung paano nasangkot ang Estados Unidos sa Ikalawang


Digmaang pandaigdig.
Skills: Nakapagpapakita ng mga talento batay ang mga pangyayari sa
pambobomba ng Pearl Harbor
gamit ang napiling talento base sa multiple-intelligencies.
Attitude: Naipapahayag ang pagpapahalaga ng pagkakaroon ng katiwasayan at
kapayapaan ng mga bansa.

SUBJECT MATTER: Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Ikalawang Digmaang


Pandaigdig .

REFERENCE: Kasaysayan ng Daigdig (kto 12 Module),Internet

MATERIALS: Mapa, Globo

PROCEDURE:

PREPARATION:

Gawain: Loop a Word( see attachment of the Loop Word Puzzle)


Mga tanong:
1.Ito ang pag-aalyansa ng Germany,Japan at Italy?
2.Ito ang pag-aalyansa ng US,Britain at France?
3.Ang tawag sa pag-aatake ni Hitler na parang kidlat?
4.Dahil sa pambobomba dito kung bakit umusbong ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
5.Pinuno ng Britain sa panahon ng Ikalawang digmaang pandaigdig?

PRESENTATION:
ACTIVITY:
Gawain 1:Punan ang Data Retrieval Chart

Mga Alyansa Bansa Pinuno


Axis
1.
2.
3.
Allied
1.
2.
3.
Gawain2: Right Angle Approach(LM p.469)
Facts:
Views:

Gawain 3.
8

Video clip: Bombing of Pearl Harbor

Analysis:
 Paano nasangkot ang United States sa ikalawang Digmaang pandaigdig?
 Anong mahalagang pangyayari ang nagtulak sa kanyang partisipasyon?
 Paano ito nakakaapekto sa sa mga bansang Asyano at iba pang bansa sa pasipiko?

VALUING: Ano ang masasabi ninyo sa kasabihan ni Mencius ng Tsina na ,” kahit kailan
walang
mabubuting maidulot ang digmaan”

PRACTICE/APPLICATION: Anu –ano ang naging papel ng pag-aalyansa sa mga sangkot na


bansa?
Paano nasangkot ang Estados Unidos sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig?

ASSESSMENT:
KNOWLEDGE:
1-3.Anu-ano ang mga kaalyadong bansa sa Axis power?
4-6.Sinu-sino ang mga pinuno nito?
7-9.Anu-ano ang mga bansang kasama sa Allied power or allies?
10.Ano ang nagpasiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko at Asya?
UNDERSTANDING:
Makatwiran ba ang pagsali ng Amerika sa Ikalawang digmaang pandaigdig?bakit?
PRACTICE/APPLICATION:
Magpakita ng mga talento batay ang mga pangyayari sa pambobomba ng Pearl Harbor
gamit ang napiling talento sa multiple-intelligencies.
ASSIGNMENT:
Maghanap ng video clip sa internet tungkol sa pangyayari sa ikalawang digmaang
pandaigdig sa Iba pang bansa sa Asya at Pasipiko.