Sie sind auf Seite 1von 5

1

Instructional Plan (iPlan) AP8

Name of Teacher MELODY-EM M. MABINI Grade/Year Level 8


Learning Area: Araling Panlipunan 8 Quarter: 4
Module No.: 4 MARCH 12, 2018
Competency: Nasusuri ang mahahalagang pangyayari sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig
(AP8AKD-IVe-5)
Lesson No. 6 Ang Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Duration 1hr
Pandaigdig – Digmaan sa Europa (minutes/hours)
Key Kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos sa
Understanding kontemporaryong daigdig tungo sa pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa,
to be pagtutulungan, at kaunluran.
developed
Learning Know- Naipapaliwanag ang mga mahahalagang pangyayaring naganap sa
Objectives ledge Europa sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Skills Nakabubuo ng isang graphic organizer tungkol sa mga mahahalagang
pangyayari sa Europa sa Ikawalang Digmaang pandaigdig
Attitude Nakapagpahayag ng kanilang saloobin/damdamin tungkol sa mga
pangyayari sa Europa sa Ikawalang Digmaang Pandaigdig
Resources Graphic organizer, Batayang Aklat pahina 476-477.
Needed
Elements of the Plan Methodology
Preparations Motivation/Introduc- Panalangin
- How will I make tory Activity (5mins) Checking of Attendance
the learners ready? This part introduces Balik - Aral:
- How do I prepare the lesson content.. it 1.Anu-anong mga pangyayari ang naging dahilan ng
the learners for the is serves as a warm- pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
new lesson? up activity to give the 2. Sa mga binanggit na sanhi/dahilan,alin sa palagay
(Motivation learners zest for the mo ang pinakamabigat?Bakit?(Ipaliwanag ang
/Focusing incoming lesson and sagot).
/Establishing Mind- an idea about what it
set /Setting the to follow. One
Mood /Quieting principle in learning is
/Creating Interest - that learning occurs
Building Background when it is conducted
Experience – in a pleasurable and
Activating Prior comfortable
Knowledge/Appercep atmosphere.
tion - Review – Drill)
- How will I connect
my new lesson with
the past lesson?
2

Presentation Activity (25mins) A. Quote: “ To conquer a nation, first disarm its


- (How will I present This is an interactive citizen”
the new lesson? strategy to elicit Tanong:
- What materials will learner’s prior 1.Kaninong pahayag ang linyang ito?
I use? learning experience. 2.Ano ang kaugnayan pahayag sa pagsiklab ng
- What It serves as a Digmaan sa Europa?
generalization springboard for new
/concept /conclusion learning. It illustrates
/abstraction should the principle that Pangkatang Gawain:
the learners arrive learning starts where
at? the learners are. 1. Hatiin sa tatlong pangkat ang klase.
(Showing/ Carefully structured 2. Bibigyan ng limang minuto ang bawat pangkat na
Demonstrating/ activities such as talakayin ang inatas na paksa.
Engaging/ Doing individual or group 3. Iulat sa klase gamit ang graphic organizer na
/Experiencing reflective exercises, nagpapakita ng mga mahalagang pangyayari sa
/Exploring group discussion, Europa sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
/Observing- Role- self-or group
playing, dyads, assessment, dyadic or
dramatizing, triadic interactions,
brainstorming, puzzles, simulations
reacting, interacting- or role-play,
Articulating cybernetics exercise,
observations, finding, gallery walk and the
conclusions, like may be created.
generalizations, Clear instructions
abstraction- Giving should be considered
suggestions, in this part of the
reactions solutions lesson.
recommendations) Analysis (5mins)
Essential questions 1. Anu-anong bansa ang kasangkot sa digmaan sa
are included to serve Europa?
as a guide for the 2. Anu – ano ang mga mahahalagang pangyayaring
teacher in clarifying naganap sa digmaan sa Europa batay sa
key understandings ipinakita/inilahad sa graphic organizer?
about the topic at
hand. Critical points
are organized to
structure the
discussions allowing
the learners to
maximize interactions
and sharing of ideas
and opinions about
expected issues.
Affective questions
3

are included to elicit


the feelings of the
learners about the
activity or the topic.
The last questions or
points taken should
lead the learners to
understand the new
concepts or skills that
are to be presented
in the next part of the
lesson.
Abstraction (5mins) Sa mga pangyayari sa Europa sa Ikalawang
This outlines the key Digmaang Pandaigdig, anong
concepts, important ideya/hinuha/konsepto ang iyo mabubuo ukol dito?
skills that should be
enhanced, and the
proper attitude that
should be
emphasized. This is
organized as a
lecturette that
summarizes the
learning emphasized
from the activity,
analysis and new
inputs in this part of
the lesson.
Practice Application (15 mins) Timeline: Isaayos sa tamang pagkakasunod- sunod
- What practice This part is structured ang mga mahahalagang pangyayari sa Digmaan sa
exercises/applicatio to ensure the Europa.
n activities will I give commitment of the
to the learners? learners to do ___A. Ang pagtatapos ng Phony War.
(Answering practice something to apply ___B. Pagsalakay ng mga Nazi sa Belhika,Holland at
exercise- Applying their new learning in Luxembourg
learning in other their own ___C. Pag-urong ng mga hukbo ng Englatera laban
situations/actual environment. sa mga Aleman.
situations/real-life ___D.Pagbagsak ng Paris.
situations- ___E. Pagsakop ng Aleman sa Poland.
Expressing one’s
thoughts, feelings,
opinions, beliefs Valuing 1. Anong damdamin/ saloobin ang iyong
through artwork, naramdaman matapos, malaman ang mga
songs, dances, mahahalagang pangyayari sa Digmaan sa Europa?
sports- Performing 2. Para sa iyo,ano ang pinakamakabuluhang aral na
4

musical nakuha mula sa digmaan sa Europa?


numbers/dances,
manipulative
activities, etc.)
Assess- Assessment Matrix
ment Levels of Assessment What will I How will I How will I score?
assess? assess?
(Refer Knowledge
to (refers to the substantive
DepED content of the curriculum,
Order facts and information that
No. 73, the student acquires)
s. 2012 What do we want students
for the to know?
example (relevance and adequacy)
s) How do we want students to
express or provide evidence
of what they know
Process or Skills (5 mins)
(refers to skills or cognitive Mga mahalagang Presentasyon Rubrik
operations that the student pangyayari sa ng Graphic 1. Pagkakabuo - 10
performs on facts and Europa sa Organizer na 2. Nilalaman - 10
information for the purpose Ikalawang ginawa sa 3. Pagpapaliwanag
of constructing meanings or Digmaang Activity -10
understandings.) Pandaigdaig
Skills as evidenced by
student’s ability to process
and make sense of
information, and may be
assessed in the following
criteria: understanding of
content and critical thinking
Understanding(s)
(refers to enduring big ideas,
principles and
generalizations inherent to
the discipline, which may be
assessed using the facets of
understanding or other
indicators of understanding
which may be specific to the
discipline
Products/performances
(Transfer of Understanding)
5

(refer to the real-life


application of understanding
as evidenced by student’s
performance of authentic
tasks)
Assign- Reinforcing the day’s
ment lesson
Enriching the day’s Sumulat ng isang journal tungkol sa isang pangyayari sa
lesson Digmaan sa Europa na nagdulot ng impluwensiya sa iyong
pagkatao.

Enhancing the day’s


lesson
Preparing for the new
lesson
INIHANDA NI:

MELODY-EM M. MABINI
TEACHER 1

IPINASA KAY:

NORA C. BUENO
SCHOOL HEAD