Sie sind auf Seite 1von 7

Instructional Plan in AP – Grade 9

Name of PHILIP R. BERCERO Grade/Year Grade 9


Teacher Level
Learning Area: Araling Panlipunan Quarter: 4
Module : 1
Learning Competency: Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang
Digmaang Pandaigdig
(AP8AKD-IVb-2) CG PAGE 48
Lesson No.3 ANG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG Duration: 60 mins.
(Mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang
Digmaang Pandaigdig )
Key Ang Pangyayari sa Unang Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang Europe
Understandi
ng to be
developed
Learning Knowle Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang
Objectives dge Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang Europe.

Skills Nakabubuo ng isang story map tungkol sa pagsisimula at


pangyayari sa Unang Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang Europe.
Attitude Naipapadama ang saloobin ukol sa masamang epekto ng isang
s digmaan.
Resources Curriculum Guide130-158, Teachers Guide, Learner’s Material, Aklat
Needed “Kasaysayan ng Daigdig”, pp. 298- 319, visual aids, mga larawan.
Elements of the Methodology
iPlan
Preparations Introductory  Panalangin
How will I make Activity  Pagbati
the learners (Optional)  Pagganyak
ready? ( 5 minutes)
-How do I prepare This part Gamit ang video clip (Anong nagustuhan
the learners for introduces mong larawan? Ano ang mensahe ng video?)
the new lesson? the lesson
(Motivation/Focusi content. It "http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/10/07/ar
ng/Establishing/Mi serves as a ticle-2448492-0F7F8D0300000578-
nd-set/Setting the warm-up 555_634x402.jpg"
Mood/Quieting/Cr activity to
eating Interest- give the
Building learner zest
Background for the
Experience- incoming
Activating Prior lessons and
Knowledge/Apperc an idea about
eption-Review Drill what it to
-How will I follow. One
connect my new principle in
lesson with the learning is
past lesson? that learning
occurs when
it is
conducted in
a pleasurable
and
comfortable
atmosphere.

Presentation Activity Gawain 1: Story Map


-How will I ( 13 minutes)
present the new This is an Batay sa binasang teksto sa LM pahina 453-454,
lesson? interactive punan ng impormasyon ang Story Map upang masuri
-What materials strategy to ang dahilan, pangyayari, at epekto ng Unang
will I use? elicit Digmaang Pandaigdig.
-What learners’
generalization/co prior learning
ncept/conclusion experience. It
abstraction should serves as a
the learners springboard
arrived at? for new
(Showing/Demons learning. It
trating/Engaging/D illustrates the
oing principle that
/Experiencing/Expl learning
oring/Observing- starts where
Role Playing, the learners
dyads, are. Carefully
dramatizing, structured
brainstorming, activity such (Optional activity)
reacting, as individual Gawain 2: Pangkat Namin: The Best Ito
Interacting- or group Magpangkat-pangkat at isagawa ang gawaing
articulating, reflective napatakda sa grupo.
observing, finding, exercises,
Conclusions, group  Unang pangkat: Panel Interview - Tungkol sa
generalizations, discussion, mga dahilan ng Unang Digmaang Pandaigdig
abstraction- self, or group  Ikalawang Pangkat: Human Frame- Tungkol
Giving suggestions, assessment sa mahahalagang pangyayaring naganap sa
reactions solution, dyadic or Unang Digmaang Pandaigdig
recommendation triadic  Ikatlong Pangkat: Role Play -Tungkol sa
interactions, epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
puzzles,  Ikaapat na Pangkat: Isadula ang pagpupulong
simulations ng mga bansa upang makamit ang
or role-pay, kapayapaang pandaigdig
cybernetics
exercise.
Gallery walk
and the like
may be
created, clear
instructions
should be
considered in
this part of
the lesson.

Analysis
(13 minutes)
Essential Gawain 1: Story Map Pamprosesong mga Tanong…
questions are 1. Sino-sinong pinuno ang nanguna sa Unang
included to Digmaang Pandaigdig?
serve as a 2. Saang bahagi ng daigdig naganap ang
guide for the pinakamainit na labanan?
teacher in 3. Ipaliwanag ang simula, mahahalagang labanan,
clarifying key mga kasunduang naganap, at naging wakas ng
understandin Unang Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang Europe..
gs about the 4. Paano nakaapekto ang digmaang ito sa mundo?
topic at hand.
Critical points
are organized (Optional activity)
to structure Gawain 2: Pangkat Namin: The Best Ito
the Pamprosesong Tanong:
discussions
allowing the Batay sa ipinakitang pangkatang gawain, sagutin ang
learners to sumusunod na tanong:
maximize 1. Ano-ano ang dahilan ng Unang Digmaang
interactions Pandaigdig?
and sharing 2. Ilarawan ang mahahalagang pangyayaring
of ideas and naganap sa Unang Digmaang
opinions Pandaigdig
about 3. Bakit napilitan ang United States na makisangkot
expected sa digmaan?
issues. 4. Ipaliwanag ang epekto o bunga ng Unang
Affective Digmaang Pandaigdig?
questions are 5. Nakabuti ba ang usapang pangkapayapaan na
included to pinangunahan ng Alyadong
elicit the Bansa? Bakit?
feelings of 6. Bakit nagkaroon pa rin ng lihim na kasunduan na
the learners lingid kay Pangulong Wil-
about the son?
activity or the 7. Bakit hindi naging kasiya-siya sa ibang bansang
topic. The kasangkot sa Unang Dig-
last questions maang Pandaigdig ang kasunduan sa Versailles?
or points 8. Paano nagsikap ang mga pinuno ng mga bansa na
taken should wakasan ang Unang Digmaang Pandaigdig?
lead the
learners to
understand
the new
concepts or
skills that are
to be
presented in
the next part
of the lesson.

Abstraction Pagbubuod:
(7 minutes)
This outlines - Ang Pagsisimula at Pangyayari sa Unang
the key Digmaang Pandaigdig
concepts,
important a. Ang krisis na naganap sa Bosnia noong 1914 ang
skills that naghudyat sa pagsisimula ng Unang Digmaang
should be Pandaigdig. Noong Hunyo 28, 1914.
enhanced,
and the b. Pinatay si Archduke Franz Ferdinand at ang
proper asawa nitong si Sophie ni Gavrilo Princip habang
attitude that sila ay naglilibot sa Bosnia na noon ay sakop ng
should be Imperyong Austria-Hungary.
emphasized.
This is (Karagdagang Pagtatalakay)
organized as Narito ang mga mahahalagang pangyayaring
a lecturette nagbunsod sa Unang Digmaang Pandaigdig.
that 1. Ang Digmaan sa Kanluran- Dito naganap
summarizes ang pinakamainit na labanan noong
the learning Unang Digmaang Pandaigdig.
emphasized 2. Ang bahaging nasakop ng digmaan ay
from the mula sa hilagang Belhika hanggang sa
activity, hangganan ng Switzerland. Lumusob sa
analysis and Belhika ang hukbong Germany at
new inputs in ipinagwalang-bahala nitong huli ang
this part of pagiging neutral na bansa nito.
the lesson. 3. Ito ang paraang ginamit nila upang
malusob ang France. Ngunit sila’y
inantala ng magiting na pagsasanggalang
ng mga taga-Belhika sa Leige.
Paglalahat : Paano nakaapekto ang
digmaang ito sa mundo?

Practice Application Sagutin ang sumusunod:


- What practice (7 minutes) 1. Anu-ano ang mga pangyayaring nagbunsod
exercises/applicati This outlines sa Unang Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang
on activities will I the key Europe?
give to the concepts, 2. Sino-sinong pinuno ang nanguna sa Unang
learners? important Digmaang Pandaigdig?
skills that 3. Saang bahagi ng daigdig naganap ang
should be pinakamainit na labanan?
enhanced, 4. Ipaliwanag ang simula, mahahalagang labanan,
and the mga kasunduang naganap, at naging wakas
proper ng Unang Digmaang Pandaigdig sa Kanlurang
attitude that Europe.
should be
emphasized.
This is
organized as Values integration:
a lecturette Batay sa mga nakita ninyo sa video clips at
that natutunan sa talakayan, ano ang inyong
summarizes saloobin tungkol sa karahasan ng digmaan?
the learning
emphasized
from the
activity,
analysis and
new inputs in
this part of
the lesson.

Assessment Assessment Matrix


Levels of What will I How will I assess? How will I
(Refer to Assessment assess? score?
DepED Knowledge Mahahalag Pencil-Paper Test 1 puntos
Order No. (6 mins.) ang Panuto: Piliin ang titik ng bawat
73, s. 2012 pangyayarin tamang sagot at isulat sa tamang
for the g naganap sagutang papel: sagot
examples) sa Unang
Digmaang 1.Sinasabing sa Kanlurang
Pandaigdig Europe naganap ang
sa pinakamainit na labanan
Kanlurang sa panahon ng Unang
Europe. Digmaang Pandaigdig. Alin
sa sumusunod na
pangyayari ang nauugnay
dito?

A. Labanan ng Austria at
Serbia
B. Digmaan ng Germany
at Britain
C. Paglusob ng Russia sa
Germany
D. Digmaan mula sa
Hilagang Belgium
hanggang sa hangganan ng
Switzer- land
Process or Skills
Understanding(s)

Products/perform Pangkat Napa Maga May


ances Namin: ka- ling kakula-
(Transfer of galing ngan
Criteria
Understanding) The Best Ito
(7 mins.)
3 2 1
Pagkamali
khain sa
presentas
-yon
Pagkabuo
Maayos
na
organisas-
yon ng
mga ideya

Nilalaman

Rubrics sa pagpabuo ng Panel


interview/Role Play

Assignment Reinforcing
the day’s Bakit sinasabing ang digmaan sa Kanluran ang
lesson pinakama- higpit at mainit na digmaan?
( 2mins.)
Enriching
the day’s
lesson

Preparing Basahin ang kasunod na teksto sa pahina 456 sa LM.


for the new Gabay na tanong:
lesson Anu-ano ang mga pangyayari naganap sa Unang Digmaang
(2 mins.) Pandaigdig sa Silangang bahagi ng Europe.

Inihanda ni:

PHILIP R. BERCERO
Teacher
Edited by:

Ave Rosario V. Armecin, Mandaue City Division


Evelyn D. Saguin, Lapu-lapu City Division
Abundio M. Benitez, Mandaue City Division
January 29, 2015