Sie sind auf Seite 1von 10

GOETHE-ZERTIFIKAT A1:

START DEUTSCH 1
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A
EXAMENULUI
Stand: 1. April 2013
Versiunea: 1 aprilie 2013
GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 2 / 10

Durchführungsbestimmungen zur Prüfung Regulament de desfăşurare a examenului


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE- Regulamentul de desfăşurare a examenului GOETHE-


ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 sind Bestandteil der ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1 este parte integrantă din
Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in ihrer jeweils Regulamentul examenelor Goethe-Institut în versiunea
aktuellen Fassung. actuală, cea mai recentă.

Die Prüfung START DEUTSCH 1 wird vom Goethe-Institut Examenul START DEUTSCH 1 este organizat de Goethe-
getragen. Sie wird an den in § 2 der Prüfungsordnung Institut. Acest examen se desfăşoară şi se evaluează în
genannten Prüfungszentren weltweit nach einheitlichen centrele de examinare menţionate la § 2 din Regulamentul
Kriterien durchgeführt und bewertet. examenelor în întreaga lume după criterii unitare.

Die Prüfung dokumentiert die erste Stufe – A1 – der im Examenul atestă primul nivel – A1 - din Cadrul European
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR) dintr-o scală cu 6
(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und niveluri de competenţă, certificând astfel capacitatea de a
damit die Fähigkeit zur elementaren Sprachverwendung. utiliza limba la nivelul elementar.

§1 Prüfungsbeschreibung §1 Descrierea examenului

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung § 1.1 Părţile componente ale examenului

Die Prüfung START DEUTSCH 1 besteht aus folgenden Examenul START DEUTSCH 1 se compune din următoarele
obligatorischen Teilprüfungen: probe obligatorii:
 schriftliche Gruppenprüfung,  Examen scris, organizat pe grupe,
 mündliche Gruppenprüfung.  Examen oral, organizat pe grupe.

§ 1.2 Prüfungsmaterialien § 1.2 Materialele de examen

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern Materialele de examen constau din foile candidaţilor,
mit dem Antwortbogen (Hören, Lesen, Schreiben), Prüferblät- însoţite de fişa de răspuns (Ascultare, Citire, Exprimare în
tern mit dem Bogen Sprechen – Ergebnis und dem Bogen scris), foile examinatorului împreună cu formularul
Gesamtergebnis sowie Tonträgern. Exprimare orală – Rezultat și formularul Punctaj total,
precum şi suport audio:
Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die Foile candidaţilor cuprind cerinţele de lucru pentru
Prüfungsteilnehmenden: candidaţi:
 Aufgaben zum Prüfungsteil HÖREN (Teil 1–3);  Cerinţe de lucru pentru secţiunea ASCULTARE (Partea 1 -
 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil LESEN (Teil 1–3); 3);
 Texte und Aufgaben zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 1  Texte şi cerinţe de lucru pentru secţiunea CITIRE (Partea
und 2). 1- 3);
 Texte şi cerinţe de lucru pentru secţiunea EXPRIMARE
ÎN SCRIS (Partea 1 şi 2);
Im Prüfungsteil SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilneh- La secţiunea de examen EXPRIMARE ORALĂ candidaţii
menden Stichwörter und Handlungskarten (Teil 1–3). primesc cuvinte-cheie şi cartonaşe cu orientări pentru
structurarea ideilor (Partea 1 - 3);

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 3 / 10

In den Antwortbogen tragen die Prüfungsteilnehmenden Candidaţii scriu rezolvările, respectiv textul pe fişa de
ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. răspuns.

Die Prüferblätter enthalten Foile examinatorului conţin


 die Transkriptionen der Hörtexte;  transcrierea textelor audio;
 die Lösungen;  rezolvările;
 die Anweisungen zur Bewertung der schriftlichen  instrucţiuni pentru evaluarea secţiunilor de examen
Prüfungsteile; scrise;
 Musterbewertungen zu schriftlichen Leistungsbeispielen;  modele de evaluare pentru exemple de rezolvări (texte
 die Anweisungen zur Durchführung und Bewertung der scrise la secţiunea Exprimare în scris);
mündlichen Prüfung.  instrucţiuni pentru desfăşurarea şi evaluarea exa-
menului oral.
In die Ergebnisfelder auf dem Antwortbogen zu den Prü- Examinatorii scriu punctajul acordat pe fișa de răspuns în
fungsteilen LESEN, HÖREN, SCHREIBEN und in den Bogen câmpurile corespunzătoare secțiunilor de examen CITIRE,
Sprechen – Ergebnis tragen die Prüfenden ihre Bewertung ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS şi pe formularul
ein. Auf dem Bogen Gesamtergebnis werden die Ergebnisse Exprimare orală - Rezultat. Pe formularul Punctaj total se
der Teilprüfungen zusammengeführt. înscriu rezultatele obţinute la fiecare secţiune.

Die Tonträger enthalten die Texte zum Prüfungsteil HÖREN Suportul audio conţine textele aferente secţiunii de examen
sowie alle Anweisungen und Informationen. ASCULTARE, precum şi toate instrucţiunile şi informaţiile.

§ 1.3 Prüfungssätze § 1.3 Seturile de examen

Die Materialien zu den schriftlichen Prüfungsteilen sind Materialele aferente secţiunilor examenului scris alcătuiesc
jeweils in Prüfungssätzen zusammengefasst. Die Materialien împreună seturi de examen. Materialele aferente secţiunii
zum Prüfungsteil SPRECHEN können untereinander und mit de examen EXPRIMARE ORALĂ pot fi combinate între ele ,
den schriftlichen Prüfungssätzen beliebig kombiniert precum şi cu seturile de examen aferente examenului scris,
werden. după plac.

§ 1.4 Zeitliche Organisation § 1.4 Organizarea timpului de lucru

Die schriftliche Prüfung findet in der Regel vor der mündli- Examenul scris are loc de regulă înaintea celui oral. În cazul
chen statt. Falls schriftliche und mündliche Prüfung nicht în care examenul oral şi examenul scris nu au loc în aceeaşi
am selben Tag stattfinden, liegen zwischen schriftlicher und zi, între examenul scris şi examenul oral poate exista un
mündlicher Prüfung maximal 14 Tage. interval de maxim 14 zile.

Die schriftliche Prüfung dauert ohne Pausen insgesamt Examenul scris durează în total, fără pauze, 65 de minute:
65 Minuten:

Prüfungsteil Dauer Secţiune examen Durata


HÖREN ca. 20 Minuten ASCULTARE cca. 20 minute
LESEN 25 Minuten CITIRE 25 minute
SCHREIBEN 20 Minuten EXPRIMARE ÎN SCRIS 20 minute
Gesamt 65 Minuten Total 65 minute

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 4 / 10

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird als Gruppenprüfung mit Secţiunea de examen EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară pe
maximal vier Teilnehmenden durchgeführt und dauert grupe, fiecare grupă având maxim 4 candidaţi, şi durează
15 Minuten. Es gibt keine Vorbereitungszeit. 15 minute. Pentru examenul oral nu este prevăzut timp de
pregătire.

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können Pentru candidaţii cu nevoi speciale se pot prelungi
die angegebenen Zeiten verlängert werden. Einzelheiten intervalele menţionate. Prevederile detaliate în acest sens
sind in den Ergänzungen zu den Durchführungsbestim- sunt cuprinse în Suplimentul la Regulamentul de desfăşurare:
mungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf Candidaţii cu nevoi speciale (persoane cu dizabilităţi fizice).
(Personen mit Körperbehinderung) geregelt.

§ 1.5 Protokoll über die Durchführung der Prüfung § 1.5 Procesul verbal cu privire la desfăşurarea
examenului
Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll ge-
führt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung Se încheie un proces verbal cu privire la desfăşurarea
festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird. examenului unde se consemnează evenimentele deosebite
apărute în timpul examenului. Acest proces verbal se
arhivează împreună cu rezultatele examenului.

§2 Die schriftliche Prüfung §2 Examenul scris

Für die schriftliche Prüfung wird folgende Reihenfolge Pentru examenul scris se recomandă următoarea ordine:
empfohlen: HÖREN – LESEN – SCHREIBEN. Aus organisatori- ASCULTARE – CITIRE – EXPRIMARE ÎN SCRIS. Centrele de
schen Gründen kann die Reihenfolge der Prüfungsteile von examinare pot schimba ordinea secţiunilor de examen din
den Prüfungszentren geändert werden. considerente organizatorice.

Zwischen den Prüfungsteilen ist keine Pause vorgesehen. Între secţiunile examenului nu sunt prevăzute pauze.

§ 2.1 Vorbereitung § 2.1 Pregătire

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant- Înainte de data examenului responsabilul de examen
wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prüfungs- pregăteşte materialele de examen, în condiţii de
materialien vor. Dazu gehört auch eine nochmalige inhalt- confidenţialitate şi păstrare a secretului. Aceasta presupune
liche Überprüfung. şi o a doua verificare a materialelor din punct de vedere al
conţinutului.

§ 2.2 Ablauf § 2.2 Desfăşurare

Vor Beginn der Prüfung weisen sich alle Teilnehmenden aus. Înainte de începerea examenului toţi candidaţii prezintă
Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwendigen organisa- actul de identitate. Supraveghetorul furnizează apoi
torischen Hinweise. candidaţilor toate instrucţiunile organizatorice necesare.

Vor Beginn der jeweiligen Prüfungsteile werden die ent- Înainte de începerea fiecărei secţiuni de examen, se
sprechenden Kandidatenblätter und der Antwortbogen distribuie foile candidaţilor corespunzătoare secţiunii
ausgegeben. Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen respective, însoţite de fişa de răspuns. Candidaţii
Daten auf dem Antwortbogen ein; erst dann beginnt die completează toate datele necesare pe fişa de răspuns; abia
eigentliche Prüfungszeit. după aceea începe timpul de lucru.

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 5 / 10

Die Kandidatenblätter zu den jeweiligen Prüfungsteilen Foile candidaţilor pentru fiecare secţiune de examen se
werden ohne Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstel- distribuie fără explicaţii suplimentare; toate cerinţele sunt
lungen sind auf den Kandidatenblättern erklärt. explicate pe foile candidaţilor. La sfârşitul fiecărei secţiuni
Am Ende der jeweiligen Prüfungsteile werden alle Unter- de examen se strâng toate materialele. Supraveghetorul
lagen eingesammelt. Beginn und Ende der Prüfungszeit anunţă în mod adecvat începerea şi terminarea timpului de
werden jeweils in geeigneter Form von der Aufsichtsperson lucru.
mitgeteilt.

Für die schriftliche Prüfung gilt folgender Ablauf: Etapele examenului scris:

1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Prüfungsteil 1. Examenul începe de regulă cu secţiunea de examen
HÖREN. Der Tonträger wird von der Aufsichtsperson ASCULATRE. Aparatul audio este pornit de
gestartet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen supraveghetor. Candidaţii marchează rezolvările mai
zunächst auf den Kandidatenblättern und übertragen sie întâi pe foile candidatului şi la sfârşit le trec pe fişa de
am Ende auf den Antwortbogen. răspuns.
Für das Übertragen ihrer Lösungen auf den Antwort- Pentru transcrierea rezolvărilor pe fişa de răspuns
bogen stehen den Teilnehmenden circa 5 Minuten in- candidaţii au la dispoziţie cca. 5 minute din timpul
nerhalb der Prüfungszeit zur Verfügung. prevăzut pentru examen.

2. Anschließend bearbeiten die Teilnehmenden die Prü- 2. După aceea candidaţii rezolvă secţiunile de examen
fungsteile LESEN und SCHREIBEN in der von den Teil- CITIRE şi EXPRIMARE ÎN SCRIS în ordinea dorită de
nehmenden gewünschten Reihenfolge. Die Teilnehmen- candidat. Candidaţii marchează respectiv scriu
den markieren bzw. schreiben ihre Lösungen zunächst rezolvările mai întâi pe foile candidatului şi la sfârşit le
auf den Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende trec pe fişa de răspuns.
auf den Antwortbogen. Pentru transcrierea rezolvărilor candidaţii au la
Für das Übertragen ihrer Lösungen planen die Teilneh- dispoziţie cca. 5 minute din timpul prevăzut pentru
menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. examen.

3. Den Text zum Prüfungsteil SCHREIBEN (Teil 2) verfassen 3. Candidații redactează textul pentru secţiunea de
die Teilnehmenden direkt auf dem Antwortbogen. examen EXPRIMARE ÎN SCRIS (Partea a 2-a) de regulă
direct pe fişa de răspuns.

§3 Der Prüfungsteil SPRECHEN §3 Secţiunea de examen EXPRIMARE ORALĂ

Die Teile 1, 2 und 3 des Prüfungsteils SPRECHEN dauern Părţile 1, 2 şi 3 ale secţiunii de examen EXPRIMARE ORALĂ
jeweils circa 5 Minuten. durează cca. 5 minute fiecare.

§ 3.1 Organisation § 3.1 Organizare

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. Pentru examen se asigură un spaţiu adecvat. Aşezarea
Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine meselor şi scaunelor este menită să confere o atmosferă de
freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. examen amiabilă.

Wie in der schriftlichen Prüfung muss die Identität der Teil- Ca şi în cazul examenului scris, trebuie verificată
nehmenden vor Beginn der mündlichen Prüfung, gegebe- identitatea candidaţilor înainte de începerea examenului
nenfalls auch während der mündlichen Prüfung, zweifels- oral, dacă este necesar, şi în timpul examenului oral, pentru
frei festgestellt werden. a se exclude orice dubiu.

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 6 / 10

§ 3.2 Vorbereitung § 3.2 Pregătire

Es gibt keine Vorbereitungszeit. Die Teilnehmenden Pentru examenul oral nu este prevăzut timp de pregătire.
erhalten die Aufgabenstellung direkt in der Prüfung. Candidaţii primesc cerinţele de lucru direct la începerea
probei.

§ 3.3 Ablauf § 3.3 Desfăşurare

Der Prüfungsteil SPRECHEN wird von zwei Prüfenden Secţiunea de examen EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară cu
durchgeführt. Eine/-r der Prüfenden übernimmt die Modera- doi examinatori. Unul dintre examinatori preia moderarea
tion des Prüfungsteils SPRECHEN. secţiunii de examen EXPRIMARE ORALĂ.

Für den Prüfungsteil SPRECHEN gilt folgender Ablauf: Etapele secţiunii de examen EXPRIMARE ORALĂ:

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und La începutul examenului examinatorii salută candidaţii şi se
stellen sich selbst kurz vor. Die Prüfenden erläutern vor prezintă pe scurt. Examinatorii explică cerinţele de lucru la
Beginn jedes Teiles die Aufgabenstellung und verdeutlichen începutul fiecărei părţi a examenului şi le ilustrează cu un
diese anhand eines Beispiels. Außerdem entscheiden sie, exemplu. Examinatorii decid care dintre candidaţi începe.
welche/-r Teilnehmende beginnt.

1. In Teil 1 stellen sich die Teilnehmenden nacheinander 1. În Partea 1 candidaţii se prezintă, pe rând, cu ajutorul
anhand der Stichworte auf den Kandidatenblättern vor. cuvintelor-cheie de pe foile candidaţilor. După aceea,
Anschließend werden sie gebeten, ein Wort zu buchsta- candidaţii sunt rugaţi să spună pe litere un cuvânt şi să
bieren und eine Nummer wiederzugeben. redea un număr.

2. In Teil 2 sprechen die Teilnehmenden miteinander; 2. În Partea a 2-a candidaţii discută între ei; aceştia
sie formulieren Fragen und reagieren darauf. formulează întrebări şi reacţionează la întrebările
celuilalt candidat.
3. In Teil 3 formulieren die Teilnehmenden Bitten oder 3. În Partea a 3-a candidaţii formulează rugăminţi sau
Aufforderungen an die anderen Teilnehmenden und re- cereri către ceilalţi candidaţi şi ceilalţi participanţi
agieren darauf. reacţionează.

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen eingesammelt. La sfârşitul examenului se strâng toate materialele.

§4 Bewertung schriftliche Prüfung §4 Evaluarea examenului scris

Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsteile findet im Evaluarea secţiunilor examenului scris are loc în centrul de
Prüfungszentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen examinare sau în birourile destinate acestei activităţi.
statt. Die Bewertung erfolgt jeweils durch zwei unabhängig Evaluarea se face de către doi examinatori, independent
Bewertende. Auf dem Antwortbogen werden in dem Feld unul de celălalt. Pe fişa de răspuns, în câmpul Punctaj total
Gesamtergebnis die erreichten Punkte der Prüfungsteile se înscriu punctajele obţinute la secţiunile de examen
HÖREN, LESEN und SCHREIBEN zusammengeführt. ASCULTARE, CITIRE şi EXPRIMARE ÎN SCRIS.
Die Ergebnisse aus der schriftlichen Prüfung werden nicht Rezultatele examenului scris nu se fac cunoscute
an die Prüfenden der mündlichen Prüfung weitergegeben. examinatorilor de la examenul oral.

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 7 / 10

§ 4.1 HÖREN § 4.1 ASCULTARE

Im Prüfungsteil HÖREN sind maximal 15 Punkte erreichbar. La secţiunea de examen ASCULTARE se pot acumula maxim
Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben, 15 puncte. Se acordă numai punctele prevăzute, 1 punct sau
pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des 0 puncte pentru fiecare rezolvare. Pentru calcularea
Ergebnisses werden die vergebenen Punkte addiert. rezultatului se adună punctele acordate. Punctele acumulate
Die erzielten Punkte werden auf dem Antwortbogen im Feld se trec pe fişa de răspuns în câmpul Rezultat - Ascultare şi
Ergebnis Hören eingetragen und von beiden Bewertenden se semnează de ambii examinatori.
gezeichnet.

§ 4.2 LESEN § 4.2 CITIRE

Im Prüfungsteil LESEN sind maximal 15 Punkte erreichbar. La secţiunea de examen CITIRE se pot acumula maxim 15
Es werden nur die vorgesehenen Punktwerte vergeben, puncte. Se acordă numai punctele prevăzute, 1 punct sau 0
pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. Zur Berechnung des puncte pentru fiecare rezolvare. Pentru calcularea
Ergebnisses werden die vergebenen Punkte addiert. rezultatului se adună punctele acordate. Punctele acumulate
Die erzielten Punkte werden auf dem Antwortbogen im Feld se trec pe fişa de răspuns în câmpul Rezultat - Citire şi se
Ergebnis Lesen eingetragen und von beiden Bewertenden semnează de ambii examinatori.
gezeichnet.

§ 4.3 SCHREIBEN § 4.3 EXPRIMARE ÎN SCRIS

Zur Berechnung des Ergebnisses werden die in Teil 1 und 2 Pentru calcularea rezultatului se adună punctele acumulate
erzielten Punkte addiert. Halbe Punkte werden nicht la Partea 1 şi 2. Fracţiunile de punct nu se rotunjesc.
aufgerundet. Die Bewertung wird auf dem Antwortbogen Rezultatul evaluării se trece pe fişa de răspuns și se
eingetragen und von beiden Bewertenden unter Angabe der semnează de ambii examinatori, indicându-se codurile
jeweiligen Bewerternummer mit Unterschrift gezeichnet. examinatorilor.

§ 4.3.1 SCHREIBEN, Teil 1 § 4.3.1 EXPRIMARE ÎN SCRIS, Partea 1

In Teil 1 sind maximal 5 Punkte erreichbar. La Partea 1 se pot acorda maxim 5 puncte. Se acordă numai
Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte vergeben, punctele prevăzute, 1 punct sau 0 puncte pentru fiecare
pro Lösung 1 Punkt oder 0 Punkte. rezolvare.

Zur Berechnung des Ergebnisses von Teil 1 werden die ver- Pentru calcularea rezultatului la Partea 1 se adună punctele
gebenen Punkte addiert. Die Bewertungen werden auf dem acordate. Rezultatele evaluării se trec pe fişa de răspuns.
Antwortbogen eingetragen.

§ 4.3.2 SCHREIBEN, Teil 2 § 4.3.2 EXPRIMARE ÎN SCRIS, Partea 2

Teil 2 wird von zwei Bewertenden getrennt bewertet, nach Partea 2 este corectată de doi corectori separat, după
festgelegten Bewertungskriterien (s. Übungssatz, Teil criteriile stabilite (v. Setul-model, partea referitoare la foile
Prüferblätter). Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte examinatorului). Se acordă numai punctele prevăzute pentru
für jedes der Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht fiecare criteriu; nu se admit valori intermediare..
zulässig.

In Teil 2 sind maximal 10 Punkte erreichbar. Bewertet wird La Partea 2 se pot acorda maxim 10 puncte. Se corectează
die Reinschrift auf dem Antwortbogen. transcrierea „pe curat”, de pe fişa de răspuns.

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 8 / 10

Bei Abweichungen zwischen Erst- und Zweitbewertung În cazul în care există diferenţe între prima şi a doua
einigen sich die Bewertenden bei jedem Kriterium auf einen corectură, examinatorii cad de acord asupra unui punctaj la
Punktwert. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet fiecare criteriu. Dacă nu se ajunge la un acord, decizia
der/die Prüfungsverantwortliche. Er/Sie kann vor seiner/ aparţine responsabilului de examen. Acesta poate solicita o
ihrer Entscheidung eine Drittbewertung veranlassen. a treia corectură înainte de a lua o decizie.

Zur Berechnung des Ergebnisses von Teil 2 werden die Pentru calcularea rezultatului la Partea 2 se adună punctele
vergebenen Punkte addiert. Die erzielten Punkte werden acordate. Punctele acumulate se trec pe fişa de răspuns şi
auf dem Antwortbogen eingetragen, der von beiden Bewer- se semnează de ambii examinatori, indicându-se codurile
tenden unter Angabe der jeweiligen Bewerternummer mit examinatorilor.
Unterschrift gezeichnet wird.

§5 Bewertung Prüfungsteil SPRECHEN §5 Evaluarea secţiunii de examen EXPRIMARE ORALĂ

Die Teile 1 bis 3 zur mündlichen Produktion werden von Părţile 1 - 3 ale exprimării orale sunt evaluate de doi
zwei Prüfenden getrennt bewertet. examinatori separat. Evaluarea se face după criteriile
Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite- stabilite (v. Setul-model, partea referitoare la foile
rien (s. Übungssatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die examinatorului). Se acordă numai punctele prevăzute pe
auf dem Bogen Sprechen – Ergebnis vorgesehenen Punkt- formularul Exprimare orală - Rezultat. Nu se admit valori
werte vergeben. Zwischenwerte sind nicht zulässig. intermediare.

Im Prüfungsteil SPRECHEN sind maximal 15 Punkte erreich- La secţiunea de examen EXPRIMARE ORALĂ se pot acorda
bar, davon 3 Punkte in Teil 1 sowie jeweils 6 Punkte in maxim 15 puncte, din care 3 puncte la Partea 1 şi câte 6
Teil 2 und 3. puncte la Părţile 2 şi 3.

Im Bewertungsgespräch unmittelbar nach der Prüfung La discuţia de evaluare, care are loc imediat după examen,
tragen die Prüfenden ihre Bewertungen zusammen und examinatorii acordă punctajele şi cad de acord asupra unui
einigen sich auf gemeinsame Punktwerte. Kommt keine punctaj comun. Dacă nu se ajunge la un acord, decizia
Einigung zustande, entscheidet der/die Prüfungsverant- aparţine responsabilului de examen.
wortliche.

Zur Ermittlung des Ergebnisses werden die vergebenen Pentru calcularea rezultatului se adună punctele acordate.
Punkte addiert. Die erzielten Punkte werden in den Bogen Punctele acumulate se trec pe formularul Exprimare orală -
Sprechen – Ergebnis eingetragen und von beiden Prüfenden Rezultat şi se semnează de ambii examinatori, indicându-se
unter Angabe der jeweiligen Bewerternummer mit Unter- codurile examinatorilor.
schrift gezeichnet.

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 9 / 10

§6 Gesamtergebnis §6 Punctajul total

Die Ergebnisse der einzelnen schriftlichen Prüfungsteile Rezultatele pentru fiecare secţiune a examenului scris şi
und das Ergebnis des Prüfungsteils SPRECHEN werden – rezultatul secţiunii de examen EXPRIMARE ORALĂ se trec –
auch bei nicht bestandener Prüfung – auf den Bogen chiar dacă examenul nu a fost promovat - pe formularul
Gesamtergebnis übertragen. Der Bogen Gesamtergebnis wird Punctaj total. Formularul Punctaj total este semnat de ambii
von beiden Prüfenden unter Angabe der jeweiligen Bewer- examinatori, indicându-se codurile examinatorilor.
ternummer mit Unterschrift gezeichnet.

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl § 6.1 Calcularea punctajului total

Zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden die in den Pentru calcularea punctajului total se înmulţeşte punctajul
einzelnen Prüfungsteilen erzielten Punkte mit dem Faktor obţinut la fiecare dintre secţiunile examenului cu 1,66 şi
1,66 multipliziert und anschließend addiert. Das Gesamt- apoi se adună punctajele secţiunilor. Punctajul total se
ergebnis wird auf volle Punkte gerundet. rotunjeşte până la întregirea punctului.

§ 6.2 Punkte und Prädikate § 6.2 Puncte şi calificative

Die Prüfungsleistungen werden in Form von Punkten und Rezultatele examenului se exprimă în puncte şi calificative.
Prädikaten dokumentiert. Es gelten folgende Punkte und Pentru întregul examen se acordă următoarele punctaje şi
Prädikate für die Gesamtprüfung: calificative:

Punkte Prädikat Puncte Calificativ


100–90 sehr gut 100–90 foarte bine
89–80 gut 89–80 bine
79–70 befriedigend 79–70 satisfăcător
69–60 ausreichend 69–60 suficient
59–0 nicht bestanden 59–0 nepromovat

§ 6.3 Bestehen der Prüfung § 6.3 Promovarea examenului

Maximal können 100 Punkte erreicht werden, 75 Punkte im Se pot obţine maxim 100 de puncte, 75 puncte la examenul
schriftlichen Teil und 25 Punkte im mündlichen Teil. scris şi 25 de puncte la examenul oral. Examenul este
Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte promovat dacă se obţin cel puţin 60 de puncte (60% din
(60 % der Maximalpunktzahl) erreicht und alle Prüfungsteile punctajul maxim) şi se susţin toate probele examenului.
abgelegt wurden.

Wenn ein/-e Teilnehmende/-r im schriftlichen Teil weniger Dacă un candidat obţine mai puţin de 35 puncte la
als 35 Punkte erzielt, ist eine Teilnahme am Prüfungsteil examenul scris, participarea acestuia la secţiunea de
SPRECHEN nicht sinnvoll, da die zum Bestehen notwendige examen EXPRIMARE ORALĂ este inutilă, având în vedere că
Mindestpunktzahl von 60 Punkten auch bei voller Punkt- pentru a promova examenul, candidatul trebuie să obţină
zahl im Prüfungsteil SPRECHEN nicht mehr erreichbar ist. un punctaj total de cel puţin 60 puncte, ceea ce nu ar fi
posibil, chiar dacă la secţiunea de examen EXPRIMARE
ORALĂ ar obţine punctajul maxim.

Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013


GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 10 / 10

§7 Wiederholung und Zertifizierung der Prüfung §7 Repetarea şi certificarea examenului

Es gelten § 15 und § 16 der Prüfungsordnung. Se aplică § 15 şi § 16 din Regulamentul examenelor.


Die Prüfung kann nur als Ganzes wiederholt werden. Examenul nu se poate repeta decât în întregime.

§8 Schlussbestimmungen §8 Dispoziţii finale

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. April 2013 Prezentul Regulament de desfăşurare intră în vigoare la
in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmende, 1 aprilie 2013 şi se aplică pentru prima dată candidaţilor
deren Prüfung nach dem 1. April 2013 stattfindet. care susţin examenul după data de 1 aprilie 2013.

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den În cazul unor neconcordanţe lingvistice între versiunile
einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen Regulamentului de desfăşurare în diversele limbi, are
ist die deutsche Fassung maßgeblich. precedenţă versiunea în limba germană.

Legende zu Formatierungen:
VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. „Prüfungsteil SPRECHEN“)
kursiv: Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. „Der Bogen Gesamtergebnis wird …“)

© 2013 Goethe-Institut e.V.


Bereich 41 – Sprachkurse und Prüfungen
www.goethe.de/pruefungen
Stand: 1. April 2013 Versiunea: 1 aprilie 2013

Das könnte Ihnen auch gefallen