Sie sind auf Seite 1von 179

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 1

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 1

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 2

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ

(¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ)

2£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ©.CQðmÉPÀÑgï ªÀÄvÀÄÛ 3/4£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ©.E/©.mÉPï/©.¥Áè£ïUÉ 2018 gÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹zÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ

Prescribed Tentative Textbook for 2 nd Semester B.Arch and 3 rd / 4 th Semester B.E/B.Tech/B.Plan, 2018 Scheme.

qÁ. J¯ï. wªÉÄäñÀ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ªÀiÁ£À«PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «¨sÁUÀ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ, ºÁ¸À£À.

¥ÉÆæ. «. PÉñÀªÀªÀÄÆwð

±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«.

¥ÀæPÀluÉ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 3

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄlÖzÀ ªÁåªÀºÁjPÀÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À®ºÁ ¸À«Äw

qÁ. PÀj¹zÀÝ¥Àà, CzsÀåPëÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«. qÁ. azÁ£ÀAzÀ UËqÀ, «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÅ «±Àé«zÁå®AiÀÄ. qÁ. ».a.¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå, «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ ²PëÀtzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPëÀgÀÄ. qÁ. ¦. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á§Ä, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦. PÉ.J¯ï.E. vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀħâ½î, PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÁªÀĤzÉðòvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. rêÀiïì «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÁªÀĤzÉðòvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. SÁ¸ÀV «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÁªÀĤzðÉòvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. qÁ. PÉ. ªÀÄÄgÀĽzsÀgï, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸Àå-PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«.

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ ªÁåªÀºÁjPÀÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À®ºÁ ¸À«Äw

qÁ. ºÉZï.J¸ï.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ, ©.N.J¸ï, ºÀÆåªÀiÁå¤n¸ï ¨ÉÆÃqïð. ¥ÉÆæ. ºÉ¨Áâ¯É PÉ £ÁUÉñï, ºÀA¦ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ºÀA¦. qÁ. J¯ï. wªÉÄäñÀ, (f.E.¹ - ºÁ¸À£À), ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ©.N.J¸ï, ºÀÆåªÀiÁå¤n¸ï ¨ÉÆÃqïð. qÁ. ªÀĺÁAvÉñÀ £Á. ©eÉð, ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, «vÁ«, ¨É¼ÀUÁ«. ¥ÉÆæ. «. PÉñÀªÀªÀÄÆwð, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ, «vÁ«, ¨É¼ÀUÁ«.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 4

ªÀÄÄ£ÀÄßr

F £Ár£À J®è «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, «zÁåPÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® UÀÄj ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁæAw ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà DVzÉ. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¨ÉÆÃzsÀ£É, G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ EvÁå¢UÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀzÉ PÀ°AiÀÄ §AzÀ ºÉÆgÀ£Ár£À «zÁåyðUÀ¼À°è D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ, ªÁåªÀºÀj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ¨sÁµÁ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ «µÀAiÀĪÁV PÀqÁØAiÀĪÁV ¨ÉÆâü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ D±ÀAiÀÄzÀAvÉ «vÁ« PÀbÉÃjUÀ¼À®Æè PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ªÀåªÀºÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EzÀ®èzÉ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw, DZÀgÀuÉ ºÁUÀÆ GvÀìªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ £Ár£À PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß, aAvÀPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄr ¸ÉêÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁzÀ ¥ÁædÕgÀ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ DºÁ餹 UËgÀ«¸ÀÄvÀÛ §A¢zÉ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°èAiÀÄÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV ºÁUÀÆ ªÀÈwÛAiÀÄ ²PÀëtzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢ªÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ£Àå WÀ£À ¸ÀPÁðgÀ qÁ. ».a.¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è£À ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢£ÀéAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ CªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ ¢£ÁAPÀB 29-07-2017 gÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄzÀAvÉ gÁdåzÀ J¯Áè ¸ÀPÁðj/SÁ¸ÀV/rªÀiïØlÄ© «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è vÁAwæPÀ ²PÀët PÉÆøÀðUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¨ÉÆâü¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸À®Ä ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹ “¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À«Äw (vÁAwæPÀ ²PÀët) ¸À«ÄwUÉ ¸ÀPÁðgÀ £À£ÀߣÀÄß CzsÀåPÀë£ÁV ªÀiÁrzÉ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼À°è (vÁAwæPÀ) ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÉÆâ¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ F ªÀÄÄAa£À ªÀiÁzÀjAiÀÄAvÉAiÉÄ F ªÀµÀð¢AzÀ “DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ” ªÀÄvÀÄÛ “ªÁåªÀºÁjPÀ PÀ£ÀßqÀ” JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¥Àæ¹zÀÝ «zÁéA¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ.azÁ£ÀAzÀUËqÀ, qÁ.».a.¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå, qÁ.¦.¥ÁqÀÄgÀAUÀ ¨Á§Ä EªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ qÁ.J¯ï.wªÉÄäñÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆæ.«.PÉñÀªÀªÀÄÆwð EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÉÄð£ÉgÀqÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

“DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ” ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀtzÀ §UÉUÉ CjªÀÅ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À §¼ÀPÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå Cfð, ¸ÀPÁðj Cfð, ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ¨sÁµÁAvÀgÀ, ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É, ¨sÁµÁ¨sÁå¸À ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÉ DVzÉ. «vÁ«AiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀªÀ®èzÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÉÆgÀ gÁdåzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛzÉ E°è «zÁådð£ÉUÉ DUÀ«Ä¸ÀĪÀ ºÉÆgÀ gÁdåzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ Cj«®èzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 5

vÉÆqÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÉÌ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀzÀ eÁÕ£ÀzÀ CUÀvÀåvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. F ¢¸ÉAiÀÄ°è “ªÁåªÀºÁjPÀ PÀ£ÀßqÀ” ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀªÀiÁ¯É, GZÁÑgÀuÉ, ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÁV PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÁV ªÁåPÀgÀtzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ PÉʦrAiÀiÁV £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

ªÉÄð£À F JgÀqÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÁ«AiÀÄ ªÀiÁ£À«PÀ «zÁå ªÀÄAqÀ¼ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.ºÉZï.J¸ï.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «zÁåªÀzsÀðPÀ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ.J¯ï.wªÉÄäñÀ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃdÄ ºÁ¸À£À, ¥ÉÆæ. ºÉ¨Áâ¯É PÉ £ÁUÉñÀ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦, qÁ. ªÀĪÀºÁAvÉñÀ £Á ©eÉð, ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ºÁUÀÄ ¥ÉÆæ.«.PÉñÀªÀªÀÄÆwð ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ vÁ¼Éä ºÁUÀÆ ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¥ÀjµÀÌj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀĪÁV PÀ°AiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÉÆÃV¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀåªÀºÀj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÉÆA¢UÉ PÀ£ÀßrUÀgÁUÀ®Ä ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À ¸Á¢ü¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀĪÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è F ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉUÉÆArªÉ.

F JgÀqÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÁzÀ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, «vÁ« ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ªÀÄÄzÀæPÀjUÀÆ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¦æÃw¬ÄAzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CµÉÖà C¸ÀQÛ¬ÄAzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆâü¹zÀ°è F ¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ±ÀæªÀÄ ¸ÁxÀðPÀªÉ¤¸ÀĪÀÅzÀÄ. F ¤nÖ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ J®èjUÀÆ £À£Àß ºÁ¢ðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ ¸À®ÄèvÀÛªÉ.

dįÉÊ, 2019

qÁ.PÀj¹zÀÝ¥Àà

PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ “eÁÕ£À¸ÀAUÀªÀÄ” ¨É¼ÀUÁ«-590018

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 6

CjPÉ

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ aAvÀ£ÉUÀ½UÉ ºÉƸÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ vÀ£Àß DgÀA¨sÀzÀ PÁ®¢AzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀªÀgÉUÉ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄvÀÄÛ £Ár£À K½UÉUÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀ£ÀßzÉà DzÀ «²µÀÖ jÃwAiÀÄ°è ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÉ.

EwÛÃZÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÁAwæPÀ «zÁåyðUÀ½UÉ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉæÃrmï PÉÆøÀð£ÁßV PÀ°¸À¨ÉÃPÉÃAzÀÄ ¤zÉðò¹gÀÄvÀÛzÉ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. PÀj¹zÀÝ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ §®èªÀjUÉ CAzÀgÉ vÀªÀÄä ±Á¯Á ¢£ÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ «µÀAiÀĪÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀªÀjUÉ “DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ” JA§ DqÀ½vÁvÀäPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁV gÀa¸À®Ä ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀjUÉ CAzÀgÉ ºÉÆgÀ zÉñÀ/gÁdå¢AzÀ £ÀªÀÄä°è CzÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä°èAiÉÄ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀªÀ£Éßà CxÀðªÀiÁrPÉƼÀîzÀªÀjUÁV “ªÀåªÀºÁjPÀ PÀ£ÀßqÀ” JA§ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ¤zÉðñÀ£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

“DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ” JA§ F ²Ã¶ðPÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀoÀå vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀgÀ »A¢gÀĪÀ GzÉÝñÀªÀÅ §ºÀ¼À ¸ÀàµÀÖªÁVzÀÄÝ, ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« £ÀAvÀgÀzÀ fêÀ£ÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¤RgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è vÀ¦à®èzÉà ¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. DqÀ½vÀzÀ°è ¥Àæw¤vÀå JzÀÄgÁUÀĪÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÀAqÀħgÀĪÀ ¨sÁµÁ zÉÆõÀUÀ¼À §UÉV£À ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ DqÀĪÀiÁw£À ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀzÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è DUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ «±Éèö¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV ¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¸ÀàµÀÖªÁV w½¢gÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À, ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀvÀæ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀvÀæzÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ, DzÉñÀzÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀPÁðj, CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¨sÁµÁzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ

¥Àæ§AzsÀUÀ¼À gÀZÀ£É, ¢ÃWÀð ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À gÀZÀ£É, ¨sÁµÁ£ÀĪÁzÀ (PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ EAVèµïUÉ EAVèµï¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ) ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆålgï, PÀ£ÀßqÀ DqÀ½vÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¯ÁVzÉ.

ºÁUÀÆ

¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÀa¹zÀ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ

PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉAiÀÄ PÀÄjvÀAvÉ

¥ÀoÀå gÀƦ¸À®Ä

¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£É

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 7

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ DzÀ qÁ. PÀj¹zÀÝ¥Àà…gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. azÁ£ÀAzÀ UËqÀ, «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀĪÉA¥ÀÅ «±Àé«zÁå®AiÀÄ. qÁ. ».a.¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå, «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ ²PëÀtzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPëÀgÀÄ, qÁ. ¦. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á§Ä, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦, PÉ.J¯ï.E. vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀħâ½î, PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, rêÀiïì «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, SÁ¸ÀV «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, qÁ. PÉ. ªÀÄÄgÀĽzsÀgï, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸Àå-PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«, EªÀgÉ®ègÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EªÀgÉ®ègÀÄUÀ½UÀÆ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä DzÀå PÀvÀðªÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛêÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è gÀa¸À®àlÖ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£Á ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ.ºÉZï.J¸ï.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, «zÁåªÀzsÀðPÀ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥ÉÆæ. ºÉ¨Áâ¯É PÉ £ÁUÉñÀ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦, ºÁUÀÆ qÁ. ªÀĺÁAvÉñÀ £Á ©eÉð, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÉ®ègÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ CUÀvÀå ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ½UÉ £ÁªÀÅ D¨ÁjAiÀiÁVgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ «±Áé¸ÀªÀ¤ßlÄÖ F ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ gÀZÀ£ÉUÁV J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÉÛÃd£À ¤ÃrzÀ ªÀiÁ£Àå «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. PÀj¹zÀÝ¥ÀàÀàgÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ. F ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. J J¸ï zÉñï¥ÁAqÉ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ qÁ. ªÀĺÁAvÉñÀ £Á. ©eÉð, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ J¯Áè ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ £ÀªÀÄä ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ.

dįÉÊ, 2019

qÁ. J¯ï. wªÉÄäñÀ ¥ÉÆæ. «. PÉñÀªÀªÀÄÆwð

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 8

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ

( PÀ£ÀßrUÀjUÁV - for Kannadigas - Common to all branches )

[As per Outcome Based Education (OBE) and Choice Based Credit System (CBCS) scheme]

Semester

: II B.Arch/ III / IV B.E/B.Tech/B.Plan

Course Code

: 18 KAK28/39/49

CIE Marks : 100

Tutorial Contact Hours/Week : 02

SEE Marks: ---

Credit: 1

DqÀ½vÀ ¨sÁµÁ PÀ°PÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ:

¥ÀzÀ« «zÁåyð¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

«zÁåyðUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÁåPÀgÀtzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ §gÀºÀzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁªÀiÁ£Àå CfðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj ªÀÄvÀÄÛ CgÉ ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¨sÁµÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É §UÉÎ C¸ÀQÛ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àj«r (¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ)

CzsÁåAiÀÄ 1 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀuÉ.

CzsÁåAiÀÄ 2 ¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ.

CzsÁåAiÀÄ 3 ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ.

CzsÁåAiÀÄ 4 ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ.

CzsÁåAiÀÄ 5 DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ 6 ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ.

CzsÁåAiÀÄ 7 ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É (¦æ¸Éʸï gÉÊnAUï), ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ.

CzsÁåAiÀÄ 8 PÀ£ÀßqÀ ±À§Ý¸ÀAUÀæºÀ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 9

CzsÁåAiÀÄ 9 PÀA¥ÀÆålgï ºÁUÀÆ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À.

CzsÁåAiÀÄ 10 ¥Áj¨sÁ¶PÀ DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ/ PÀA¥ÀÆålgï ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ.

¥ÀjÃPÉëAiÀÄ «zsÁ£À :

¤gÀAvÀgÀ DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À - CIE (Continuous Internal Evaluation):

PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄlÖzÀ°èAiÉÄ DAvÀjPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß 100 CAPÀUÀ½UÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðñÀ£ÀzÀAvÉ £ÀqɸÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

University Guidelines for CIE Procedure:

(i) CIE Marks in Aadalitha Kannada (Kannada for Administration) shall be the sum of marks prescribed for tests and assignments. Marks prescribed for tests shall be 75 and that for the assignments be 25.

(ii)The CIE marks awarded for the tests shall be based on three tests generally conducted at the end of fifth, tenth and fifteenth week of each semester. Each test shall be conducted for a maximum of 25 marks and the final CIE marks shall be the sum of the marks of all the three tests.

(iii) The remaining 25 marks shall be awarded based on the evaluation of assignments/unit tests/written quizzes that support to cover both lower and higher order thinking skills as per Bloom’s Revised Taxonomy and Course/programme outcomes.

(iv) Final marks awarded shall be the sum of (ii) and (iii) for a maximum of 100 marks.

(v) The candidates shall write the tests in Blue Books and also assignments/unit-tests /written quizzes in Blue Books/Notes which shall be preserved by the Principal/ Head of the Department for at least six months after the announcement of University results and shall be made available for verification at the direction of the Registrar (Evaluation).

of University results and shall be made available for verification at the direction of the Registrar

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 10

«±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ« «µÀAiÀÄ: DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ

(Kannada for Administration)

CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

PÁ¯ÉÃf£À ºÉ¸ÀgÀÄ:

«¨sÁUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ:

20

AiÀÄÄJ¸ïJ£ï:

¸É«Ä¸ÀÖgï ©.E/©.mÉPï/©.¥Áè£ïUÉ 2018 gÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ «¨sÁUÀzÀ°è UÉÆvÀÄÛ ¥Àr¹gÀĪÀ “DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ” JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄlÖzÀ°èAiÉÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀjÃPÁë ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ

PÁ¯ÉÃdÄ £ÀqɹzÀ ¤gÀAvÀgÀ DAvÀjPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À (CIE - Continuous Internal

-20

±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è PÀĪÀiÁgÀ / PÀĪÀiÁj 2£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ©.CQðmÉPÀÑgï ªÀÄvÀÄÛ 3/4£ÉÃ

Evaluation) ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è

«±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ

¤UÀ¢¥Àr¹zÀ

100

CAPÀUÀ½UÉ

(CPÀëgÀUÀ¼À°è :

) CAPÀUÀ¼À£ÀÄß

¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ : ………………………………

vÀgÀUÀw ²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ / «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 11

CzsÁåAiÀÄ: MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀuÉ

1.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É - PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ

zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¥ÁæªÀÄÄRåªÀżÀî ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀÄgÁvÀ£ÀªÁzÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è MAzÀÄ CVgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß EzÀgÀ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 zÀ±À®PÀë d£ÀgÀÄ DqÀÄ£ÀÄrAiÀiÁV §¼ÀĸÀÄwÛzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ. dUÀwÛ£À°è ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉAiÉÄA§ £É¯ÉAiÀÄ°è E¥ÀàvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À PÀ£ÀßqÀQÌzÉ. ¨Áæ»ä°¦¬ÄAzÀ gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ §gÀºÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ ¸Á«gÀzÀ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À ZÀjvÉæ¬ÄzÉ. Qæ.±À. DgÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ UÀAUÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ MA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ gÁµÀÖçPÀÆl ¸ÁªÀiÁædåzÀ PÁ®zÀ°è ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À gÁeÁ±ÀæAiÀÄ ¥ÀqɬÄvÀÄ. CzÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ EzÉ. «£ÉÆèÁ ¨sÁªÉgÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ£ÀÄß ‘°¦UÀ¼À gÁtÂ’ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ.

1.1 ±ÁæªÀt (PÀªÀ£À)

zÀ gÁ ¨ÉÃAzÉæ

±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ PÁrUÉ | §AvÀÄ £ÁrUÉ §AvÀÄ ©ÃrUÉ | ±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ | PÀqÀ°UÉ §AvÀÄ ±ÁæªÀuÁ | PÀÄtÂzÁíAUÀ gÁªÀuÁ PÀÄtÂzÁªÀ UÁ½ | ¨sÉÊgÀªÀ£À gÀÆ¥À vÁ½ |

±ÀæªÀuÁ §AvÀÄ WÀlÖPÉÌ | gÁdå¥ÀlÖPÀÌ ¨Á£ÀªÀÄlÖPÀÌ KgÁåªÀ ªÀÄÄV®Ä| gÀ« PÁuÉ ºÁqɺÀUÀ®Ä|

±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ ºÉƽUÀ½UÉ | CzÉà ±ÀĨsÀUÀ½UÉ ºÉƽUÉ ªÀÄvÀÛ ªÀĽUÉ DUÉåÃzÀ ®UÀß | CzÀgÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄUÀß|

±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ HjUÉ | PÉÃjPÉÃjUÉ ºÉÆqÉzÀ gÀhÄÆjUÉ eÉÆÃPÁ° Kj| CqÀgÁåªÀ ªÀÄgÀPÀ ºÁj|

±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ ªÀĤªÀĤUÉ | PÀÆr zÀ¤zÀ¤UÉ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 12

ªÀÄ£ÀzÀ £À¤PÉƤUÉ MqÉzÁªÀ ºÁqÀÆ | gÀ¸À GPÀÌvÁªÀ £ÉÆÃqÀÄ ±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ ||1||

¨ÉlÖ vÉÆmÁÖªÀ PÀÄvÀ¤AiÀÄ CAV ºÀ¹gÀÄ £ÉÆÃqÀ vÀAV ºÉÆgÀmÁªÉ¯ÉÆè dAV eÁwæUÉãÉÆà | £ÉgÉzÀ E¯Éè vÁ£ÉÆÃ||

§£À §£À £ÉÆÃqÀÄ FUÀ ºÁåAUÀ ªÀÄzÀÄ« ªÀÄUÀ£ÁíAUÀ vÀ°UÉ ¨Á¹AUÀ PÀnÖPÉÆAqÀÆ | ¤AvÁªÀ ºÀµÀðUÉÆAqÀÄ||

ºÀ¹gÀÄlÖ §¸ÀÄjAiÀÄ ºÁAUÀ £É¯Á ºÉƯÁ ºÁåAUÀ Cj¹t MqÉzsÁAUÀ ºÉƪÀÄävÁªÀ | §AUÁgÀ aªÀÄävÁªÀ

UÀÄqÀØ UÀÄqÀØ ¸ÁܪÀgÀ°AUÀ CªÀPÀ C¨sÀåAUÀ CjvÁªÀ£ÉÆß ºÁAUÀ PÀÆqÁåªÀ ªÉÆÃqÀ | ¸ÀÄvÉÛ®è £ÉÆÃqÀ £ÉÆÃqÀ||

£ÁqÉ®è KjAiÀÄ ªÁj ºÀjvÁªÀ gÀhÄj ºÁ°£À vÉÆj FUÀ AiÀiÁPÀ| £É®PÉ®è PÀÄr¸À¯ÁPÀ ±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ ||2||

dUÀzÀÄÎgÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÀiÁ¸À PÀnÖ £ÀÆgÀÄ ªÉõÀ PÉÆlÄÖ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄtÂvÀzÀ | vÁ£À£À zÀtÂvÀzÀ |

±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ PÁrUÉ | §AvÀÄ £ÁrUÉ §AvÀÄ ©ÃrUÉ | ±ÁæªÀuÁ §AvÀÄ

¯ÉÃRPÀgÀÄ

zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨ÉÃAzÉæ (1896-1981) PÀ£ÀßqÀzÀ zÉÆqÀØ PÀ«UÀ¼À°è M§âgÀÄ. CA©PÁvÀ£ÀAiÀÄzÀvÀÛ JA§ PÁªÀå £ÁªÀÄzÀ°è PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. zsÁgÀªÁqÀzÀªÀgÁzÀ ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ C¥ÁgÀªÁzÀ ¸ÀÆPÀëöävÉ ºÁUÀÆ £ÁzÀªÀÄAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ PÀ«. CªÀgÀÄ §gÉzÀ £ÀÆgÁgÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß FUÀ®Æ £Ár£À vÀÄA§ ºÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ‘UÀj’, ‘¸ÀTVÃvÀ’, ‘£ÁzÀ°Ã¯É’, ‘UÀAUÁªÀvÀgÀt’ CªÀgÀ ªÀÄÄRå ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ. ‘CgÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ’ ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ 1974gÀ°è PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û §A¢vÀÄ. ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀÄ §gÉzÀ aAvÀ£À §gɺÀUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀåzÀ «gÁmï ¸ÀégÀÆ¥À JA§

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 13

¸ÀA¥ÀÄlzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° ªÀiÁvÀÄUÁgÀgÁVzÀÝ ¨ÉÃAzÉæ, ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è £ÀqÉzÀ 72£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ.

PÀªÀ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄ

F PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ ‘ºÁqÀÄ¥ÁqÀÄ’ ¸ÀAPÀ®£À¢AzÀ Dj¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÀªÀ£ÀªÀÅ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ¤¸ÀUÀðzÀ°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ZɮĪÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀzÀPÉÆñÀ :

gÀhÄÆjUÉ = gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ, CqÀgÀÄ = ºÀvÀÄÛ, PÀÄvÀ¤ = ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÉä¬ÄAzÀ ªÀiÁrzÀ, £ÀÄtÄ¥ÁzÀ §mÉÖ, dAV = AiÀÄÄzÀÞPÉÌ JA§AvÉ, «±ÉõÀªÁV, ¨Á¹AUÀ = ªÀÄzÀĪÀÄUÀ£À QjÃl, C¨sÀåAUÀ = ªÀÄAUÀ¼À ¸ÁߣÀ, dUÀzÀÄÎgÀÄ = PÀȵÀÚ.

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.

1. ±ÁæªÀtªÀÅ PÀqÀ®Ä DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ºÉƼÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?

2. HgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ±ÁæªÀt£À DUÀªÀÄ£À¢AzÀ GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?

3. ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ¨ÉlÖ §£À ºÁUÀÆ £É® ºÉÃUÉ PÁtÄwÛªÉ?

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 14

4. UÀÄqÀØUÀ¼À£ÀÄß DªÀj¹gÀĪÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ PÀ«PÀtÂÚUÉ ºÉÃUÉ PÀArªÉ?

1.2 ¨É°ÑAiÀÄ ºÁqÀÄ (PÀªÀ£À)

zÉÆqÀØUËqÀgÀ ¨ÁV°ÃUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄƼÉAiÀÄ vÁégÀt £ÀªÀÄä d£ÀUÀ¼À PÁ®Ä PÀ¬Äå PÀA§ CªÀgÀ ºÀnÖUÉ

¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå

CªÀgÀ ¨ÉÃmÉUÉ £ÁªÀÅ ªÉÆ®UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¨Á¼Éà §AUÀ¯É CªÀgÀ §AUÀ¯ÉAiÀÄAUÀ¼ÀPÉÌ £ÀªÀÄä gÀPÀÛzÀ gÀAUÁ¯É

CªÀgÀ vÉÆÃlzÀ vÉAV£À°è £ÀªÀÄä gÀPÀÛzÀ J¼À¤ÃgÀÄ CªÀgÀ CªÀÄ°£À UÀÄAV£À°è PÀÆ° ºÉtÂÚ£À PÀtÂÚÃgÀÄ

AiÀiÁªÀ ¥Á¥ÀªÀ ªÀiÁqÀ°®è AiÀiÁgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ°®è PÀgÀV £ÀªÀÄäAiÀÄ ¨Á¼À PÀvÀÛ®Ä PÁt¯ÁgÀªÉ ºÀUÀ®£ÀÄ

¯ÉÃRPÀgÀÄ

¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ (1954) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ PÀߣÀqÀzÀ°è zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ PÁªÀåªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹zÀªÀgÀÄ. 1974gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ EªÀgÀ ‘ºÉƯɪÀiÁ¢UÀgÀ ºÁqÀÄ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ‘¸Á«gÁgÀÄ £À¢UÀ¼ÀÄ’, ‘PÀ¥ÀÄàPÁr£À ºÁqÀÄ’ JA§ JgÀqÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 15

¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. CªÀgÀ C£ÉÃPÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À°è ºÁqÀÄUÀ¯ÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. £ÉÆêÀÅ PÉÆÃ¥À «µÁzÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀ PÁªÀå §gÉAiÀÄĪÀ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ, UÀzÀåzÀ°è vÀªÀÄä ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ DvÀäPÀxÉAiÀiÁzÀ ‘HgÀÄPÉÃj’ ºÁUÀÆ «ZÁgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ½gÀĪÀ ‘CªÀvÁgÀUÀ¼ÀÄ’ PÀÈwUÀ¼À°è EzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ‘PÀ£ÁðlPÀzÀ UÁæªÀÄzÉêÀvÉ’UÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ d£À¦æAiÀÄ ¨ÁµÀtPÁgÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ.

D±ÀAiÀÄ

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ ‘¸Á«gÁgÀÄ £À¢UÀ¼ÀÄ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À¢AzÀ DAiÀÄÄÝPÉÆArzÉ. PÀªÀ£ÀªÀÅ zÀ°vÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÉÆêÀ£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÉÆë£À M¼ÀUÀÆ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ PÀªÀ£À PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀzÀPÉÆñÀ : gÀAUÁ¯É = gÀAUÉÆïÉ

n¥ÀàtÂ

¨É°Ñ = ©ºÁgÀzÀ MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. E°è ¸ÀªÀtÂÃðAiÀÄ d«ÄãÀÄzÁgÀgÀÄ PÀÆ°PÁgÀgÁzÀ zÀ°vÀgÀ£ÀÄß §§ðgÀªÁV PÉÆAzÀĺÁQzÀ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ.

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.

1. zÉÆqÀØUËqÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÀ°vÀgÀ §qÀªÀgÀ CAUÁAUÀUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀiÁVgÀĪÀ E°è£À avÀæ K£À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ?

2. §qÀªÀgÀÄ G¼ÀîªÀgÀ «¯Á¸ÀPÉÌ ºÉÃUÉ §°AiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ?

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 16

3. zÀ°vÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á½£À°è K£À£ÀÄß D²¸ÀÄwÛzÁÝgÉ?

4. PÀªÀ£ÀªÀÅ ºÉÃUÉ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ «µÁzÀ VÃvÉAiÀiÁVzÉ? «±Éèö¹j.

1.3 DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ

¨sÁgÀvÀ zÉñÀªÀÅ MAzÀÄ «²µÀÖ zÉñÀªÁVzÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. F zÉñÀzÀ £É®zÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ G¹gÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉUÀÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw/¥ÀgÀA¥ÀgÉ EzÉ. CzÀÄ D ¨sÁµÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀĪÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ §zÀÄQ£À C¹ÛvÀéªÁVzÉ. 1950gÀ°è eÁjUÉ §AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£À EAxÀºÀÀ §ºÀÄ C¹ÛvÀéUÀ¼À ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ºÀPÀÄÌ ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀĪÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 343£Éà C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ C£ÀĸÁgÀ DAiÀiÁ gÁdåUÀ¼ÀÀ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼À£Éßà CqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÉÄAzÀÄ wªÀiÁð¤¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀ §ºÀĨsÁµÉUÀ¼À zÉñÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¸ÀA¥ÀPÀð ¨sÁµÉAiÀiÁV »A¢, EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁ gÁdåUÀ¼À ¨sÁµÉAiÀÄÄ §¼ÀPÉUÉ §A¢zÉ. gÁdåUÀ¼À°èAiÀÄ / PÉÃA¢æÃAiÀÄ PÀZÉÃjUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ wæ¨sÁµÁ ¸ÀÆvÀæ eÁjAiÀÄ°èzÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wæð£À ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÁµÁ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1974gÀ°è dÄår¶AiÀÄ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wæð£À ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà EgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ°è 1979jAzÀ GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥Àj¢üAiÀÄ°è §gÀĪÀ J¯Áè ¹«¯ï £ÁåAiÀÄ®AiÀÄUÀ¼À ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÉÃ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 17

DVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉò¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ 1980gÀ°è ¸ÁªÀðwæPÀªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À wæð£À ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÉà DVgÀ¨ÉÃPÉÃAzÀÄ CAwªÀÄ DeÉÕ ºÉÆgÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÉqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ QæÃAiÀiÁ²Ã® ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£Àß «±Á®ªÁzÀ ¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀwÛ¤AzÁV ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ / PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ DqÀ½vÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ CAzÀgÉ ªÀĺÁgÁdgÀ PÁ®¢AzÀ®Æ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ §A¢zÉ.

fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ DzsÀĤPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À«Ã£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ºÉƸÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ EAVèµï ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï, ªÉƨÉʯï, EAlgï£Émï, ¸ÀÆÌçqÉæʪÀgï, PÀnAUï ¥ÉèÊAiÀÄgï, ¸Áàå£Àgï ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà ¥ÀwæAiÉƧâgÀ ªÀiÁw£À°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ, £ÉaÑ£À QæÃqÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ½AzÀ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¨sÁµÉAiÀÄzÉ DVªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ:

mɤ߸ï, QæPÉmï, ªÁ°¨Á¯ï, ºÁåAqï ¨Á¯ï, ¥sÀÄmï¨Á¯ï, ¦üïïØ, ¦Zï, PÉÆÃmïð, «PÉmï, ¨Áåmï, ¨Ë°AUï, ¦üðØAUï, PÁåZï, mÉÆææü, PÀ¥ï, °ÃUï, PÁélðgï ¥sÉÊ£À¯ï, ¸É«Ä¥sÉÊ£À¯ï, lÆ£ÀðªÉÄAmï, ¨ËAqÀj, ¹PÀìgï, ¸ÉAZÀÄj.

¸ÀA¨sÁµÀuÉ

¸ÀªÉÃð¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀPÉÌ ¥Áj¨sÁ¶PÀ («²µÀÖªÁzÀ CxÀðzÀ°è §¼ÀPÉUÉ

§A¢gÀĪÀ: vÁAwæPÀªÁzÀ CxÀðªÀżÀî) ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

1.4 DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀðd¤PÀ

ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è

EAVèµï

«Ä²ævÀ

PÀ£ÀßqÀ

DqÀ½vÀzÀ°è ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀàµÀÖªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV ¨sÁµÉAiÀÄ ªÁåPÀgÀt w½¢gÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÁåPÀgÀtªÀÅ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄävÀªÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß w¼À¸ÀĪÀ ±Á¸ÀÛç. PÁUÀÄtÂvÀªÀÅ ¥ÀzÀzÀ°è ¸ÉÃjgÀĪÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ PÀæªÀÄzÀ¯Éèà ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ CxÀªÁ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ CzÀgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåªÁV £Á®ÄÌ P˱À® (P˱À®å) £ÉÊ¥ÀÄtåvÉ UÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ,

1. D°¸ÀĪÀ CxÀªÁ UÀ»æ¸ÀĪÀ P˱À®.

2. ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ CxÀªÁ C©sªÀåQÛ¥Àr¸ÀĪÀ P˱À®.

3. NzÀĪÀ P˱À®.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 18

EªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°£À JgÀqÀÄ P˱À®UÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÁµÉuÉUÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀªÀÅ. PÉÆ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ P˱À®UÀ¼ÀÄ §gÀºÀzÀ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀªÀÅUÀ¼ÁVªÉ. dUÀwÛ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°£À JgÀqÀÄ P˱À®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. °¦UÀ¼ÀÄ E®èzÀ ¨sÁµÉUÀ½UÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ JgÉqÀÄ P˱À®UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

DqÀ½vÀ

Pˣ˧q˻ˁ

J®èjUÀÆ

¸ÀÄ®¨sÀªÁV

CxÀðªÁUÀ®Æ

PÉ®ªÀÅ

®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß

M¼ÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ, £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀªÀÅ

¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀàµÀÖvɬÄAzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¤¢üðµÀÖvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤RgÀvɬÄAzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ.

ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ°è zÀéAzÁéxÀð, C£ÉÃPÁxÀðUÀ¼ÀÄ, «qÀA§£É (C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, DqÀA§gÀ, CtPÀ, ¥ÀjºÁ¸Àå, C®èUÀ½AiÀÄÄ«PÉ CxÀªÁ wgÀ¸ÁÌgÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢UÀÝvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½gÀ¨ÁgÀzÀÄ.

¸ÀªÀÄUÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ëd£Àå¢AzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ.

§¼À¸ÀĪÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ aPÀÌzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ªÁPÀåUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÉ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛPÉÆnÖgÀ¨ÁgÀzÀÄ.

¨sÁµÉ ±ÀÄzÀݪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ J®èjUÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀĪÀAwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.

1.5 DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ

d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ, DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ËºÁzÀð ¸ÀA§AzÀªÀ£ÀÄßs ¸Àȶ׸ÀÄvÀÛzÉ. J®è ºÀAvÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ DqÀ½vÀ d£ÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÉÄ £ÀqÉzÁUÀ, CAvÀºÀ DqÀ½vÀªÀÅ d£ÀjUÉ

¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀPÁðgÀzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛªÉ.

ºÉZÀÄÑ ¸ÀàAzÀ£À²Ã®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀgÀ¸ÀàgÀ £ÀA©PÉ ªÀivÀÄÛ «±Áé¸À ºÉZÀÄѸÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå M¼ÉîAiÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ K¥Àðr¸ÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CxÀð§zÀݪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀgÀ C¥ÉÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 19

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.

1. DqÀ½vÀ ¨sÁµÉ JAzÀgÉãÀÄ?

2. DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÉãÀÄ?

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 20

3. DqÀ½vÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ?

F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ / §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è GvÀÛj¹zÀ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðAiÀÄÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV vÀgÀUÀwAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

«zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ ²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 21

CzsÁåAiÀÄ: JgÀqÀÄ

¨sÁµÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ¯ÁèUÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉ.

2.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É

£ÁªÀÅ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¨sÁµÉUÉÉ £ÀªÀÄäUÀ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¥ÉæÃgɦ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀUÀĪÀAvÀºÀ ±ÀQÛ EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ. EzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ «PÀ¸À£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÀÅ DVzÉÀ. ¨sÁµÉAiÀÄ £ÉgÀ«¤AzÁV £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄÄ «¸ÁÛgÀUÉÆArzÉ. £ÀªÀÄäUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄÄ ¸ÀºÀ agÀ¸ÁܬÄAiÀiÁV ¤AwzÉ.

£ÁªÀÅ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ EzÀÄ vÀ¥ÀÄà, EzÀÄ ¸Àj - JAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀÅ¢®è. DqÀĨsÁµÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄå, C¥À±À§ÝUÀ¼É®è £ÀĸÀĽgÀÄvÀÛªÉ. C°è ¤AiÀĪÀÄ §zÀÞvÉ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÁæzÉòPÀvÉ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀzÀªÁPÀåUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CzÀÄ SÁ¸ÀV ¥ÀvÀªæÁVgÀ°, G¨sÀAiÀÄ PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj ¸ÁA¥ÀævÀ ¥ÀvÀæªÁVgÀ°, ¸ÀÄ¢ÃWÀð §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀiÁ»wAiÀiÁVgÀ° - J®èªÀÇ UÀA©sÃgÀªÀÇ, CxÀð¥ÀÆtðªÀÇ, ªÁåPÀgÀtzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ §zÀݪÁVAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

ªÁPÀå gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è PÀvÀÈð¥ÀzÀ, PÀªÀÄð¥ÀzÀ, QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀæªÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ CxÀð¥ÀÆtðªÁV §gÀ¨ÉÃPÀÄ. C¥ÀÆtðªÁzÀ ¥ÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ CxÀðªÀÇ C¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ °AUÀ, ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÆ, «±ÉõÀå «±ÉõÀtUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. Cw¢ÃWÀðªÁzÀ ªÁPÀågÀZÀ£ÉUÀ½VAvÀ®Æ aPÀÌ ºÁUÀÆ ZÉÆPÀÌ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ¯ÉøÀÄ. ªÁPÀåªÀÅ «¸ÀÛøvÀªÁzÀµÀÄÖ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ.

2.1 PÁUÀÄtÂvÀzÀ vÀ¥ÀÄà §¼ÀPɬÄAzÁUÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÁzsÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼À §¼ÀPÉ

ªÉÃzÀ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, gÁªÀÄAiÀÄt, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ, CªÀÄgÀ PÉÆñÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß PÀAoÀ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ GzÉÝñÀ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ GZÁÑgÀuÉ ºÁUÀÆ ¸ÀàµÀÖ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÁV. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GZÁÑgÀuÉ CxÀªÁ ªÁPÀågÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÀ¢zÀÝgÉ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ªÁåPÀgÀtPÉÌ §zÀݪÁVgÀĪÀÅ¢®è.

§gÀºÀzÀ ¨sÁµÉ ±ÀÄzÀݪÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀÄ ¨sÁµÁ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ PÁUÀÄtÂvÀ zÉÆõÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À°è CPÀëgÀ, vÀ¯ÉPÀlÄÖ, PÉÆA§Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À°è

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 22

¸Àé®à ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÀÆ CxÀðªÉà §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÁV, PÁUÀÄtÂvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ EgÀĪÀ ¸ÁzsÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀĪÀ®èzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzsÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀzÀ

¸ÁzsÀĪÀ®èzÀ ¥ÀzÀ

CxÀªÁ

CxÁªÀ / CvÀªÀ

¸ÀzÀj (F ªÉÆzÀ®Ä ºÉýzÀ, ªÉÄÃ¯É PÁt¹zÀ)

¸À¢æ

«¼ÀA§

«¼ÀA¨sÀ

ªÀåwjPÀÛªÁV

ªÀåvïjPÀÛªÁV

ªÀgÀ¢

Mgˢ

¥ËæqsÀ±Á¯É

¥ËæqÀ¸Á¯É

¨ÉÆÃzsÀ£É

¨sÉÆÃzsÀ£É

£ÁUÀjÃPÀ ¸À«Äw

£ÁUÀjPÀ ¸À«Äw

PÀqÀvÀ

RqÀvÀ

Cwy

Cww

¤zÉðñÀPÀ

¤zsÉðñÀPÀ/¤zÉÃð±ÀPÀ

eÕÁ£À

UÁߣÀ

CxÁðvï

CvÁðvï

ªÀÄÄSÁå¢sPÁj

ªÀÄÄPÁå¢sPÁj

C°è

ºÀ°è

eÁvÀåwÃvÀ

eÁvÁåwÃvÀ

¸Ànð¦sPÉÃmï

¸ÀQð¦PÉÃmï

¥ÀƪÀðUÀæºÀ

¥ÀƪÁðUÀæºÀ

ªÀÄzsÀåAvÀgÀ

ªÀÄzÀåAvÀgÀ

FºÉÆvÀÄÛ

EºÉÆvÀÄÛ

DgÀPÀëPÀ

CgÀPÀëPÀ

f¯Áè¢üPÁj

f¯Áè¢PÁj

UÀĪÀiÁ¸ÀÛ

UÀƪÀiÁ¸ÀÛ

vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï

vÁ¹Ã¯ÁÝgï

Nl

Ml

¯ÉPÁÌ¢üPÁj

¯ÉPÁÌ¢PÁj

¨sÁµÉ

¨Á¸É

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 23

¨sÁgÀvÀ

¨ÁgÀvÀ

CAqÀgï ¸ÉPÉælj

CAqÀgï ¸ÉPÉnæ

DqÀ½vÀ

CqÀ½vÀ

¸ÀªÉðAiÀÄgï

¸ÀªÉðÃgï

PÁAiÀÄðzÀ²ð

PÁAiÀÄðzÀgÀ²

CªÁAvÀgÀ

DªÁAvÀgÀ

C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä

C£ÀÄAiÀiÁE

±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ

±ÀĨsÁµÀAiÀÄ

¨É¼ÀUÉÎ

¨É½UÉå

J°èUÉ

AiÉÄ°èUÉ

C¨sÀåyð

C¨sÀåwð

«eÕÁ£À

«UÁߣÀ

ªÀÄÄA¢£À

ªÀÄÄA¢Ã£À

CeÕÁ£À

CUÁߣÀ

«±ÉõÀ

«¸ÉøÀ

¥Àæ§AzsÀ

¥Àæ¨sÀAzÀ

PÀÆ®APÀµÀ

PÀÆ®APÀıÀ

DvÀÄgÀ

CvÀÆgÀ

¥sÉÊ®Ä

¥ÉÊ®Ä

±ÀÆ£Àå

¸ÀÆ£Àå

MAzÀÄ

ªÀAzÀÄ

JgÀqÀÄ

JgÉqÀÄ/J®ÄØ

£Á®ÄÌ / £ÁPÀÄ

£Á®PÀÄÌ

K¼ÀÄ

ºÉ¼ÀÄ

JAlÄ

AiÉÄAlÄ

MAzÀÄ ¸Á«gÀ

ªÀAzï ¸ÁªÀæ

C£ÁªÀ±ÀåPÀ

C£ÀªÀ±ÀåPÀ

DzsÁåvÀä

CzsÁåvÀä

zsÁgÁªÁ»

zsÁgÀªÁE

ªÀiÁ£ÀågÉÃ

ªÀiÁ£ÀågÉ

Dfê
Cfê
DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 24

EAVèµï

EAVèõï

CzsÁå¥ÀPÀ

CzÁå¥ÀPÀ

£ÁUÀjPÀvÉ

£ÁUÀjÃPÀvÉ

PÀ±Àä®

PÀµÀä®

C£ÁZÁgÀ

C£ÀZÁgÀ

¸Á¤ßzsÀå

¸Á¤zsÀå

CzsÁðAV

CzÁðAV

C£ÁªÀgÀt

C£ÀªÀgÀt

§æºÀä

§æªÀÄä

D±ÀÑAiÀÄð

D±ÀÑgÀå

±À§Ý

±À§Þ

±ÀÄæw

±ÀÈw

EvÁå¢UÀ¼ÀÄ.

2.2 C®à¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ°è£À ªÀåvÁå¸À¢AzÁUÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ OavÀåªÀ£ÀÄß CjvÀÄ C®à¥Áæt ªÀĺÁ¥Áæt ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀįÁèUÀ° CxÀªÁ §gÀºÀzÀ¯ÁèUÀ° ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ CvÀAºÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀªÁ ªÁPÀåUÀ¼À°è CvÀAºÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹zÁUÀ ªÁPÀåzÀ CxÀðªÉà §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄAlÄ. GzÁºÀgÀuÉUÁV PÉ®ªÉÇAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÀÆ GZÁÑgÀt¬ÄAzÀ CxÀªÁ PÁUÀÄtÂvÀ vÀ¦à¤AzÁUÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀzÀ

¥ÀÀzÀzÀÀ vÀ¥ÀÄà¥ÀæAiÉÆÃUÀ

PÁ¦ü (coffee)

PÁ¦ (copy)

ºÀQÌ (¥ÀQë)

CQÌ [§vÀÛ¢AzÀ ºÉÆlÄÖ vÉUÉzÀªÉÄÃ¯É G½AiÀÄĪÀÅzÉà CQÌ (gÉʸï)]

zÀ£À (ºÀ¸ÀÄ, JªÉÄä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÁætÂ)

zsÀ£À (ºÀt)

¥sÀ® (ºÀtÄÚ)

¥À® (ªÀiÁA¸À)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 25

ºÀPÀÄÌ (C¢sPÁgÀ)

CPÀÄÌ (fÃtðªÁUÀÄ, ®AiÀĪÁUÀÄ)

ºÀUÉ (±ÀvÀÄæ)

CUÉ [vÉÆÃqÀÄ, (ºÀ¼Àî vÉÆÃqÀÄ)]

DzÀgÀ (¦æÃw)

ºÁzÀgÀ (ªÀå©sZÁgÀ)

ºÀÄlÄÖ (d£À£À)

GlÄÖ (zsÀj¹/ zsÀj¸ÀÄ)

ºÉÆlÄÖ (vËqÀÄ)

MlÄÖ (ªÉÆvÀÛ)

¨sÀgÀ (ªÉÃUÀ)

§gÀ (§gÀUÁ®)

ºÉªÉÄä (UËgÀªÀ, ¥ÀæwµÉÖ)

JªÉÄä (¥ÁætÂ)

MAzÀÄ (1)

ºÉÆAzÀÄ (ºÉÆA¢PÉƼÀîÄ,¸ÀjAiÀiÁUÀÄ, ¥ÀqÉ)

²®ÄÌ (G½zÀ ºÀt)

¹®ÄÌ (gÉõÉä)

¥ÀæzsÁ£À (ªÀÄÄRå)

¥ÀæzÁ£À (PÉÆqÀÄ, «vÀj¸ÀÄ)

ºÉÃgÀÄ (ºÉÆj¸ÀÄ)

KgÀÄ (ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ, DgÉÆúÀ)

Ev猢.

2.3 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀt ºÁUÀÆ «±ÉõÀå ¥ÀzÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀAvÀºÀ ¯ÉÆÃ¥ÀzÉÆõÀUÀ¼ÀÄ

«±ÉõÀt ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À UÀÄt, ªÉʲµÀÖöå, «©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ UÀÄtªÁZÀPÀUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. «±ÉõÀå ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀt¢AzÀ «ªÀj¸À®àqÀĪÀ £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÉqÉ ªÁPÀåzÀ°è «±ÉõÀå- «±ÉõÀtUÀ¼ÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÀÄ C£ÀAvÀgÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅ CzÀ®Ä-§zÀ®Ä DUÀ¨ÁgÀzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨Á®PÀgÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. ºÁUÉÃAiÉÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÁå¢sPÁj JA§ÄzÀ£ÀÄß DgÉÆÃUÀå ¥ÁæxÀ«ÄPÀ D¢sPÁj JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

2.4 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ §¼À¸À¨ÉÃPÁzÀ AiÀÄÄPÀÛ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ

£ÁªÀÄPÀgÀt ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ (ªÀåQÛ, ¸ÀܼÀ, ¥ÁætÂUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ) CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ EªÀÅ «²µÀÖ ¥ÀzÀUÀ¼ÁVªÉ. CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ J®è ¨sÁµÉUÀ¼À®Æè MAzÉà jÃwAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¨sÁµÁAvÀj¸ÀĪÀAw®è. GzÁºÀgÀuÉUÁV, gÁªÀÄ JA§ÄzÀÄ ¥ÀwæAiÉÆAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ gÁªÀÄ JA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁA CxÀªÁ gÁªÀiï JAzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. »ÃUÉAiÉÄà §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr gÀ¸ÉÛ AiÀÄ£ÀÄß §Ä¯ïmÉA¥À¯ï gÉÆÃqï JAzÀÄ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr gÀ¸ÉÛ JA§ÄzÉà ±ÀÄzÀÞgÀÆ¥ÀªÁVzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 26

PÉ®ªÀÅ HgÀÄ/£ÀUÀgÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EAVèµï GZÁÑgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹AiÉÆÃ, §¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀzÀgÀÆrsAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄzÉAiÉÆÃ, CxÀðªÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÉAiÉÆà CxÀªÁ vÀ¥ÁàV UÀ滹 vÀ¥ÁàV §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ. EzÀjAzÁV PÉ®ªÀÅ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÁV PÉÆqÀUÀÄ PÀÆUÀð DVAiÀÄÄ, ªÀÄqÀPÉÃj ªÀÄgïPÉgÀÀªÁVAiÀÄÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ ¹ÃªÉÆUÀΪÁVAiÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÁåAUÀ®Ægï DVAiÀÄÆ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ lÄAPÀÆgï DVAiÀÄÆ GZÁÑgÀuÉ ºÁUÀÆ §gÀºÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®ànÖgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è ªÀÄÆ®¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è GzÁºÀj¸À¯ÁVzÉ.

§gÀªÀtÂUÉUÉ ºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀ / gÀÆ¥À

§¼ÀPÉAiÀÄ®Æè / ªÀiÁw£ÀgÀÆ¥ÀzÀ®Æè EgÀĪÀ ¥ÀzÀ / gÀÆ¥À

ºÀħâ½î

ºÀÆ©î

zÁªÀtUÉgÉ

qÁªÀtUÉgÉ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

ªÀiÁåAUÀÆîgï

«eÁ¥ÀÅgÀ

©eÁ¥ÀÅgÀ

ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ

ºÁ¸ï¥ÉÃmï

¹gÁ

²ÃgÁ

ºÁ¸À£À

ºÁ¸Àß

CgÀ¹ÃPÉgÉ

CjìÃPÉgÉ

£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ

£ÀjìÃ¥ÀÄgÀ

PÀªÀÄ®

PÀªÀįï

Ev猢.

2.5 UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ

UÀtå ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß GzÉÝò¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è KPÀªÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀZÀ£À ªÀiÁvÀæ EzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è KPÀªÀZÀ£À, §ºÀĪÀZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ ªÀZÀ£ÀÀUÀ½ªÉÉ. £ÁªÀÄ¥ÀæPÀÈw (£ÁªÀÄ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ® gÀÆ¥À)AiÀÄÄ MAzÉà DVzÀÝ°è KPÀªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß, JgÀqÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ EzÀÝ°è §ºÀĪÀZÀ£ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÅAlÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 27

PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É £ÁªÀÄ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ MAzÉà DVzÀÝgÀÆ, UËgÀªÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ §ºÀĪÀZÀ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀÅAlÄ. »jAiÀÄgÀÄ, UÀtågÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢sPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉAiÀÄĪÁUÀ UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀzÀÄÝ. UËgÀªÀÀ¸ÀÆZÀPÀzÀ MAzÉÆAzÀÄ ¥ÀzÀªÀÇ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀªÀÇ, CxÀð¥ÀÆtðªÀÇ, UÀA©sÃgÀªÀÇ ºÁUÀÄ UËgÀªÀ¥ÀÆtðªÀÇ DVgÀÄvÀÛÀzÉ. KPÀªÀZÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É UÀ¯ÁmÉ, ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ J®èjUÀÆ ¸ÁªÀðwæPÀªÁV ²æà CxÀªÁ ²æêÀÄw CxÀªÁ CªÀgÀÄUÀ¼À ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. qÁPÀÖgï, ¥ÉÇç¥sɸÀgï, PÀ£ÁðlPÀ gÀvÀß, ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß GavÀªÀjvÀÄ ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. »jAiÀÄgÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, C¢sPÁjUÀ¼ÀÄ, UÀtåªÀQÛUÀ½UÉ ¥ÀvÀæ§gÉAiÀÄĪÁUÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄUÀ¼À «¼Á¸À §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÀæªÀÄzÀ°è UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¨ÉÆâs¸ÀĪÁUÀ, ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¸ÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ UËgÀªÀAiÀÄÄvÀªÁV ªÀwð¸ÀĪÁUÀ UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ£ÀÄß GzÉÝò¸ÀĪÁUÀ ¸ÀÆPÀÛ UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀàµÀÖvÉUÁV F PɼÀPÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ

¸Àj¬Ä®èzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃzÀ£É

¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃzÀ£É

CªÀ¤UÉ ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt ¥ÀzÀ« zÉÆgɬÄvÀÄ.

CªÀjUÉ ¥ÀzÀä¨sÀƵÀt ¥ÀzÀ« zÉÆgɬÄvÀÄ.

UÉ,

UÉ, ªÀiÁ£Àå ¤zÉðñÀPÀÀgÀÄ

¤zÉðñÀPÀÀgÀÄ

¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ºÁ¸À£À

ªÀiÁ£Àå ¤zÉðñÀPÀÀgÀÄ ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ ºÁ¸À£À f¯Éè.

²PÀët ªÀÄAwæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

ªÀiÁ£Àå ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ ²PÀët E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ, «zsÁ£À ¸ËzsÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560001

EvÁå¢UÀ¼ÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 28

2.6 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¼À°è C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV °AUÀ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ

ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀvÉVAvÀ ºÉaÑ£À MAzÉà CxÀðzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀiÁV MvÀÄÛPÉÆqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EAvÀºÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¸ÀºÀ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄAlÄ.

CªÀ±ÀåPÀ gÀÆ¥À / §¼ÀPÉ

C£ÁªÀ±ÀåPÀ gÀÆ¥À / §¼ÀPÉ

²PÀëQ

ªÀÄ»¼Á ²PÀëQ

ºÀÄqÀÄV

ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄV

¸ÀzÀ¸Éå

ªÀÄ»¼Á ¸ÀzÀ¸Éå

CzsÀåPÉë

ªÀÄ»¼Á CzsÀåPÉë

ºÉt

¸ÀvÀÛºÉt

ºÀÄqÀÄUÀ

UÀAqÀĺÀÄqÀÄUÀ

EvÁå¢UÀ¼ÀÄ.

2.7 ¨sÁµÁ §gÀºÀzÀ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ E¤ßvÀgÀ PÀæªÀÄ

(C) §gÀªÀtÂUÉAiÀÄÆ MAzÀÄ PÀ¯É. CzÀ£ÀÄß §ºÀ¼À UÀªÀÄ£À«lÄÖ §gÉAiÀi¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸Á°£À

PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©r¹ CxÀªÁ «¨sÁV¹ / «¨sÀf¹ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «¨sÀf¹zÁUÀ CxÀðUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀàµÀÖvÉUÁV F PɼÀPÀAqÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

1. vÀgÀUÀw JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÉ «£ÀºÀ

UÀw JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

2. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÉ «£ÀºÀ

¥Á®gÀÄ JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

vÀgÀUÀw

vÀgÀ

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

¥ÁæA±ÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 29

3. «zÁå®AiÀÄ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

 

«zÁå®AiÀÄ

JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÉ «£ÀºÀ

«zÁå

®AiÀÄ JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

4.

UÀt¥Àw JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

 

UÀt¥Àw

JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÉ «£ÀºÀ

¥Àw JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

UÀt

5. £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀ ªÀgÀªÀiÁ£À PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ JA§ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß

PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ «£ÀºÀ

ªÀiÁ£À PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

6. gÁdQÃAiÀÄ JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß

JAzÀÄ §gÉAiÀĨÉÃPÉ «£ÀºÀ

QÃAiÀÄ JAzÀÄ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.

£ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀ ªÀgÀªÀiÁ£À

£ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀ ªÀgÀÀ

gÁdQÃAiÀÄ

gÁd

(D) ¸ÀàµÀÖvÉ ºÁUÀÆ UÉÆAzÀ® gÀ»vÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåªÀºÁgÀPÁÌV CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß

PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É CAQ ºÁUÀÆ CPÀgÀëUÀ¼À°èAiÀÄÆ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉÉUÉ:

1 £Éà (MAzÀ£ÉÃ) 10 £Éà vÀgÀUÀw (ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw) 100 £Éà (£ÀÆgÀ£ÉÃAiÀÄ) 153/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (£ÀÆgÀ LªÀvÀÆägÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) 1000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ) 1,00.000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 30

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ. 1. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è£À C®à¥Áæt ªÀĺÁ¥ÁætUÀ¼À°ègÀĪÀÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.

2. PÀ£ÀßqÀzÀ DqÀĪÀiÁw£À ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¹j?

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 31

3. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À GZÀÒgÀuÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ §gÀºÀzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

4. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CAQvÀ£ÁªÀÄUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 32

5. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À GZÁÑgÀuÉAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ / §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è GvÀÛj¹zÀ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðAiÀÄÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV vÀgÀUÀwAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

«zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ ²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 33

CzsÁåAiÀÄ: ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ

3.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É

¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð§zÀÞ jÃwAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À CjªÀÅ ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ eÁÕ£À CªÀ±ÀåPÀ. DqÀÄ ªÀiÁw£À°è £ÀªÀÄä «ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÁUÀ zÀé¤AiÀÄ Kj½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ¨sÀAV¬ÄAzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÉÛêÉ. EAvÀºÀ «ZÁgÀ-¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ §gÀºÀzÀ gÀÆ¥À ¤ÃqÀĪÁUÀ zÀé¤AiÀÄ Kj½vÀªÁUÀ°Ã, ªÀÄÄRzÀ ¨sÀAVUÀ¼ÁUÀ°Ã EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV F PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹j.

¤£Àß ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ §AzÀgÀÄ ¤£Éß ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ C¨ÁâEªÀ£ÉƧâgÁPÀë¸À

ªÉÄðgÀĪÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ GAlÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ±Éß, ¸ÀAvÉÆõÀ, UÁ§j, CZÀÑj, zÀÄBR, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀªÀÅ. F ªÁPÀåUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁUÀ §gÀºÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉaÑ GvÀÛªÀĪÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß NzÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÉÄð£À £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÁUÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ ºÁUÀÆ CxÀð¥ÀÆtð ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ.

¤£Àß ºÉ¸ÀgÉãÀÄ?

ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ §AzÀgÀÄ.

¤£Éß ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ?

C¨Áâ ! CªÀ£ÉƧâ gÁPÀë¸À.

ªÉÄîÌAqÀ ªÁPÀåUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ aºÉÀßUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀî®Ä aºÉÀßUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. F aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÁUÀ NzÀÄUÀ£ÀÄ J°è, JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «gÀ«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ, zÀé¤AiÀÄ Kj½vÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ, J°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ªÁPÀåzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹PÉÆrvÀÛªÉ. QæAiÀiÁ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ªÁPÀåªÀÅ ªÁPÀåzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ, ¸ÀévÀAvÀæªÁV CxÀð¥ÀÆtðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÁPÀåzÀ ¥Àj¥ÀÆtðvÉUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¤®ÄèvÀÛªÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 34

3.1

(1)

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtð «gÁªÀÄaºÉß (.) [Full stop]

ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ aºÉß(ZÀÄQÌ)AiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆV¸ÀĪÀÅzÀgÀ CxÀð F ªÁPÀå E°èUÉ ªÀÄÄV¢zÉ JA§ÄzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É. GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:

£À£ÀUÉ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß PÉÆr.

EzÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃdÄ.

£Á£ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß N¢zÉ£ÀÄ.

¸ÀgÀ¼À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀ¼ÀÄ.

ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ §AzÀgÀÄ.

F §ÈºÀvï ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð F wAUÀ¼À CAvÀåzÀ°è ªÀÄÄVAiÀÄ°zÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÁægÀA¨sÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¹zÀÞvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.

(2) C®à «gÁªÀÄaºÉß (,) [Comma]

ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß CvÀå®à PÁ® ¤°è¸À®Ä AiÀiÁ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ, CAQUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ aºÉß C®à«gÁªÀÄ aºÉß. ªÁPÀåzÀ°è£À ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛªÁV CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ F aºÉß CUÀvÀå. PÀvÀÈð«UÉ «±ÉõÀtªÁVgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀĪÁUÀ, ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£Á «¨sÀQÛ ºÉüÀĪÁUÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÁUÀÄ F C®à«gÁªÀÄzÀ aºÉß CUÀvÀå.

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:

¨ÁºÁåPÁ±À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ gÁµÀÖçUÀ¼À ¸Á°£À°è ¨sÁgÀvÀªÀÇ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄwÛ ¤®ÄèªÀAvÉ ªÀiÁrzÀ «eÕÁ¤UÀ¼À°è qÁ.AiÀÄÄ.Dgï.gÁªï ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ.

CAiÀiÁå, zÀÆgÀ ¤®Äè.

gÁªÀÄ, ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃvÉAiÀÄgÀÄ PÁrUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ.

±Á¯É, D¸ÀàvÉæ, GzÁå£ÀªÀ£À, CAZÉ PÀZÉÃj, EvÁå¢UÀ½UÉ

D ºÉƸÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 35

(3) «ªÀgÀt/«ªÀgÀuÁvÀäPÀ aºÉß (:) - [colon (:)] C¥ÀÆtð «gÁªÀÄ aºÉß (:)

MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÉaÑ£À «ªÀgÀuÉ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥ÀÆtð «gÁªÀÄ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ:

EzÀĪÀgÉUÉ£À¼À£À ¥ÁPÀ±Á¸ÀÛç £ÉÊ¥ÀÄtå ºÉýzÁݬÄvÀÄ. E£ÀÄß ©üêÀĸÉãÀ£À «ZÁgÀ: ©üêÀĸÉãÀ

ºÀÄnÖzÀ wy, ªÁgÀ £ÀPÀëvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ¸ÀܼÀ

§gÀÄvÀÛªÉ.E°è ©üêÀĸÉãÀ£À «ZÁgÀzÀ «ªÀgÀuÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ°è C¥ÀÆtð «gÁªÀÄ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ.

E£ÀÄß ¥ÀA¥À ªÀĺÁPÀ«AiÀÄ «ZÁgÀ: ¥ÀA¥À PÀ«AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀÄ zÉÆqÀØ PÀ« EvÁå¢.

F ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ZÀZÉðUÉ

(4) CzsÀð «gÁªÀÄaºÉß (;) Semicolon (;)

C®à«gÁªÀÄQÌAvÀ®Æ ¢ÃWÀðªÁzÀ, ¥ÀÆtð«gÁªÀÄzÀAvÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÀ®èzÀ aºÉß. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀ ªÁPÀåUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F aºÉßAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ªÀÅzÀÄ.

GzÁºÀgÀuÉUÉ:

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåªÀÅ zsÀªÀÄðzÀ ¢ÃªÀnUÉ; ¸ÀÆáwðAiÀÄPÁgÀAf; PÀ®à£ÉAiÀÄ PÀ®à®vÉAiÀiÁVzÉ.

¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ: ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ºÁ¹UɬÄAzÀ JzÀÝ£ÀÄ; zÉêÀjUÉ £À«Ä¹zÀ£ÀÄ.

©ÃdªÀÅ ªÉƼɬÄvÀÄ; VqÀªÁV ¨É¼É¬ÄvÀÄ; ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß ©nÖvÀÄ.

J¯ÁèzÀgÀÆ EgÀÄ; JAvÁzÀgÀÄ EgÀÄ; JAzÉA¢UÀÆ ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ.

J®è ¨sÁUÀåUÀ½UÀÆ «ÄV¯ÁzÀ ¨sÁUÀåªÉAzÀgÉ DgÉÆÃUÀå¨sÁUÀå. DgÉÆÃUÀåªÉAzÀgÉ PÉêÀ® gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀħð®vÉUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è; zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¸Àé¸ÀܪÁVgÀĪÀÅzÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæUÀwUÀÆ ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀvÉAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ.

F ªÉÄð£À ªÁPÀåUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀÆgÀPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV w½¸À®Ä, CzsÀð«gÁªÀÄ aºÉß ºÁUÀÆ EvÀgÉ aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁVzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 36

(5) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀaºÉß (?) - [ Question mark (?) ]

GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀĪÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ.

GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:

CxÀªÁ ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ªÁPÀåUÀ¼À

PÀqÉAiÀÄ°è F aºÉßAiÀÄ£ÀÄß

¤Ã£ÀÄ KPÉ C¼ÀÄwÛgÀĪÉ?

C°èAzÀ ºÉÃUÉ §AzÉ?

¤£Éß J°èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ?

¤£Àß eÉÆvÉ EzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?

¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀ HgÀÄ?

CªÀ£À §½ JµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½ªÉ?

EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ?

£ÁåAiÀiÁ¢sñÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ £ÉëĸÀ¨ÉÃPÀÄ? DqÀ½vÁAUÀªÉÃ? £ÁåAiÀiÁAUÀªÉÃ? CxÀªÁ E§âjUÀÆ ¥Áæw¤zsÀå«gÀĪÀ ¸ÀévÀAvÀæ DAiÉÆÃUÀPÉÌ F C¢sPÁgÀ ªÀ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉ? F PÀÄjvÀÄ FUÀ aAvÀ£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.

(6) ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß / D±ÀÑAiÀÄð ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß(!) [Exclamation

mark (!)]

ªÁPÀåUÀ¼À°è «©ü£Àß ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÁzÀ D±ÀÑAiÀÄð/ CZÀÑj, ¨sÀAiÀÄ, ¸ÀA¨sÀæªÀÄ/ ºÀµÀð, ¸ÀAvÉÆõÀ, zÀÄBR, «¸ÀäAiÀÄ, UÁ§j, PÉÆÃ¥À, fUÀÄ¥Éì, EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ±À§ÞgÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ aºÉßAiÉÄà ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ aºÉß. F aºÉ߬ÄAzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À wêÀævÉ JµÀÄÖ JA§ÄzÀÄ ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ:

DºÁ ! EzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀQÌ.

CAiÉÆåà ! ºÁªÀÅ £ÀÄVÎvÀÄ!

C¨Áâ ! CzÉÆAzÀÄ PÉlÖ WÀ½UÉ!

bÉà ! JAvÀ ªÉÆøÀªÁ¬ÄvÀÄ!

CPÀmÁ/CPÀÌmÁ ! ªÀĺÁgÁdgÀÄ wÃjPÉÆAqÀgÉ?

Nºï ! ¤ÃªÉµÀÄÖ M¼ÉîAiÀĪÀgÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 37

CgÉ ! D ªÀÄ£ÀĵÀå E°èUÉÃPÉ §AzÀ?

DºÁ! eÉÆÃUï «±Àé«SÁåvÀ ¸ÀÄAzÀgÀ d®¥ÁvÀ!

¸AvÉúÉÆAqÀ

ÀzÀ°è CAzÀÄ CgÀĪÀvÀÄÛ ªÀÄA¢ d®¸ÀªÀiÁ¢sAiÀiÁzÀgÀÄ!

(7)

GzÀÝgÀt aºÉß (“

”)

/

(

’) [Quotation marks / inverted

commas]

MAzÀÄ ¥ÀzÀzÀ CxÀð / CzÀgÀ ªÀÄÆ® gÀÆ¥À / ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ®/ §¼ÀPÉAiÀÄ°è£À «²µÀÖvÉ, ²Ã¶ðPÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, CxÀð«ªÀgÀuÉ, GzÁºÀgÀuÉ, ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÁUÀ §¼À¸ÀĪÀ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß GzÀÝgÀt aºÉß/«ªÀgÀuÁ «gÁªÀÄ aºÉß J£ÀÄßvÁÛgÉ. aºÉ߬ÄAzÀ ªÀÄÄA¢£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁåA±ÀzÀ «ªÀgÀuÉAiÀiÁV §A¢gÀÄvÀÛªÉ. E£ÉÆߧâgÀ ¸ÀÆQÛ, DzÉñÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀj¹ ºÉüÀĪÁUÀ®Æ F aºÉß ºÉZÀÄÑ CUÀvÀå.

GzÁºÀgÀuÉUÉ:

n¥ÀÄàªÀ£ÀÄß EwºÁ¸ÀPÁgÀgÀÄ ‘ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÀÄ°’ JAzÀÄ PÀgÉ¢zÁÝgÉ.

“PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À” ªÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ £É£À¦r.

“ºÉtÄÚ C§¯É”JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ©r. ºÉtÄÚ ¥À槯ÉAiÀÄÆ ºËzÀÄ.

“PÀ°vÀ £Áj ¥ÀæUÀwUÉzÁj”JA§ÄzÀÀÄ ¸ÀvÁåA±ÀªÁVzÉ.

(8) DªÀgÀt aºÉßUÀ¼ÀÄ - ( ) / [ ] / { } [Parentheses / Square

brakets / flower brakets]

ªÁPÀåzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥ÀzÀªÉÇAzÀPÉÌ ºÉaÑ£À «ªÀgÀuÉ, ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä F aºÉß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. ªÁPÀåzÀ NlPÉÌ F aºÉßUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄ DUÀĪÀÅ¢®è.

aºÉßAiÀÄ §UÉUÀ¼ÀÄ:

DªÀgÀtaºÉß( )

¢ÃWÁðªÀgÀtaºÉß[ ]

¥ÀĵÁàªÀgÀtaºÉß{ }

GzÁºÀgÀuÉUÉ:

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 38

²æêÀÄw ¸Àħâ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ £ÉÊnAUÉïï (PÉÆÃV¯É)”J£ÀÄßvÁÛgÉ.

£ÀªÀÄä ¨sÁ¸ÀÌgÀ£À vÀAzÉUÉ ®PÀé (¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ) ºÉÆÃqÉ¢zÉ. [F ªÁPÀåzÀ° ®PÀéPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.]

EªÀgÀÄ“£ÀªÀÄä vÁ®ÆèQ£À (ºÉÆÃjPÀzÀ£ÀÆgÀÄ) ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÀ«AiÀĪÀgÀÄ”.

(9) ¸ÀªÀiÁ£ÁvÀðPÀ aºÉß (=)

JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀªÀiÁ£À CxÀð w½¸ÀĪÁUÀ, ¸ÀA¢ü - ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼À°è ¥ÀƪÀð¥ÀzÀ - ¥ÀgÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹zÁUÀ, CAQUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À, UÀÄtPÁgÀ, ¨sÁUÀPÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ aºÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ aºÉß J£ÀÄßvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ:

ªÀÄzÀÄÝ = OµÀzsÀ.

ªÀÄÄzÀÄÝ = ¦æÃw.

ªÀÄ¼É + PÁ® = ªÀļÉUÁ®.

10 + 15 = 25.

60 40 = 20.

F ªÉÄð£À ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À£ÀÄß §gÀºÀzÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ

§gÀºÀPÉÆÌAzÀÄ CxÀð¸ÀàµÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.

(±ÉÆèsÉAiÀiÁ PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß)

ºÁUÀÆ

ªÉÄgÀUÀ£ÀÄß

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 39

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.

1. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? §¼ÀPÉAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.

2. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? GzÁºÀj¹.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 40

3. ¨sÁªÀ¸ÀÆZÀPÀ/ D±ÀÑAiÀÄð¸ÀÆZÀPÀ aºÉß JAzÀgÉãÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

4. DªÀgÀt aºÉßUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

5. C®à«gÁªÀÄ aºÉß JAzÀgÉãÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 41

6. ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ aºÉß JAzÀgÉãÀÄ? GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¹.

F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ / §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è GvÀÛj¹zÀ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðAiÀÄÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV vÀgÀUÀwAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

«zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ ²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 42

CzsÁåAiÀÄ: £Á®ÄÌ

¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ

4.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É

¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸ÀĪÀ°è, ºÁUÉAiÉÄà J¯Áè ªÀUÀðzÀ, ¥ÀAUÀqÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀÛgÀUÀ¼À d£ÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀð¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ DqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C©üªÀÈ¢Þ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ°è DqÀ½vÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉUÀ¼À ¥ÁvÀæªÀÇ CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀézÀÄÝ.

d£ÀgÀ §zÀÄQ£À°è ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÀÆ ¸ÀPÁðgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÁjPÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÁV C£ÉÃPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.

CfðUÀ¼ÀÄ (EAVèõï£À°è CfðAiÀÄ£ÀÄß C¦èPÉñÀ£ï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ) AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄð®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ §gÀĪÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. Cfð/¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ºÀ¯ªÁgÀÄ PÁgÀtUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ°è GzÉÆåÃUÀPÁÌV, ¸ÀPÁðj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄUÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ D¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ/«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ vÀªÀÄUÁzÀ vÉÆAzÀgÉ/vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ GzÉÝñÀUÀ½UÉ Cfð/¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ, ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°èÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀzÀ°è ¨sÁVzÁgÀgÁVgÀĪÀ D¢üPÁj ºÁUÀÆ £ËPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §gÉzÀªÀÅUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

4.1 Cfð

CfðAiÀÄÄ

MAzÀÄ

zÁR¯É.

CfðAiÀÄÄ

¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ

E¯ÁSÉ

/PÁ¯ÉÃdÄ

/

«zÁå®AiÀÄ/PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸À°èPÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¤¢ðµÀÖ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÀºÀ PÀqÀvÀzÀ°è ªÉÄî¢üPÁjUÀ¼À ¸À»/gÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ¤ÃzsÀðj¹zÀ ¸À®ºÉ CxÀªÁ DzÉñÀzÉÆA¢UÉ Cfð ªÀVðPÀgÀtUÉÆüÀÄîvÀÛzÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSÉAiÀÄ ¤¢ðµÀÖ PÉ®¸À ±ÀÄgÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ CfðAiÀÄ°è ¤ªÉÃzÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄ¢AzÀ¯Éà DVgÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è F ªÉÆzÀ® CfðAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄà ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀiÁ»w ªÀgÀ¢ [J¥sï.L.Dgï: ¥sÀ¸ïÖ E£ï¥sÀgïªÉÄõÀ£ï j¥ÉÆÃmïð] zÁR¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 43

4.2 SÁ¸ÀV ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸À

SÁ¸ÀV ¥ÀvÀªÀæåªÀºÁgÀPÀÆÌ DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸À«zÉ. SÁ¸ÀV ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀ ªÀiÁ»w M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ, UÀA©sÃgÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ/CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ £É¯ÉUÉÆArgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀzÀ°è »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «µÀAiÀÄQÌ°è eÁUÀ«®è. ¸ÀªÀiÁdzÀ M½wUÁV ºÁUÀÆ d£ÀjUÁVAiÉÄà EgÀĪÀ DqÀ½vÀzÀ°è ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄÄAlÄ. E°è CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, «qÀA§£É ªÀÄvÀÄÛ nÃPÉUÀ½UÁUÀ° ¸ÁÜ£À«®è. DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸Ëd£Àå¢AzÀ PÀÆrzÀ, ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV CxÀðªÁUÀĪÀAvÀºÀ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ ªÁPÀåUÀ½AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ, ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà HºÁ¥ÉÆúÀUÀ½UÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è, E°è «µÀAiÀÄzÀ°è ¤RgÀvÉUÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÀÛz.É ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ J®è CA±ÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ «²µÀªÖÁzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀĪÀ£ÁßV¹zÉ. DqÀ½vÀzÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀ §ºÀÄ ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtðªÁzÀÄzÀÄ. ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀ E§âgÀ CxÀªÁ ºÀ®ªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ C¢sPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À vÀ£ÀPÀ PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV EªÀÅ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ. «±Á® PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ ¥ÁæzÉòPÀ ©s£ÀßvɬÄAzÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ MAzÉà jÃwAiÀÄ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛ®è. ºÁUÁV ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è MAzÉà jÃwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉ C¤ªÁgÀå ºÁUÀÆ CUÀvÀå. CzÀgÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯ÉèqÉAiÀÄÆ MAzÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ MAzÉà CxÀð«gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß DqÀ½vÀzÀ°è §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀ ¥ÀzÀPÉÆñÀ/PÉʦrUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

4.3 ¥ÀvÀæ /Cfð §gÉAiÀÄĪÁUÀ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

CfðAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

CfðAiÀÄÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ¸À»/gÀÄdÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±ÁSÉAiÀÄ PÀqÀvÀPÉÌ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀqÀvÀzÀ¯Éèà Cfð/¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÁzÁUÀ CxÀªÁ PÀqÀvÀ¢AzÀ (¥sÉʯï¤AzÀ) ºÉÆgÀ vÉUÉAiÀĨÉÃPÁzÁUÀ Cfð/¥ÀvÀæzÀ°è zÁR°¹zÀ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 44

ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄîÄÛ¢AiÀÄ°è §gÉzÀ «¼Á¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ.

DqÀ½vÁvÀäPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ£ÀÄß «¼Á¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£ÀågÉÃ, ¸À£Áä£ÀågÉÃ, JA§ UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ «µÀAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉƼÀUÁzÀªÀgÀ£ÀÄß GzÉò¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ EªÀjUÉ / UÉ JAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

«µÀAiÀÄzÀ (¸À¨ÉÓPïÖ) £ÀAvÀgÀ G¯ÉèÃR«gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ (gÉ¥sÀgÉãïì). G¯ÉèÃRªÀÅ «µÀAiÀÄzÉÆqÀ£É EgÀĪÀ / «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ »A¢£À ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

G¯ÉèÃRzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ MqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ CfðAiÀÄ MqÀ°£À°è «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «¸ÁÛgÀªÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À«gÀ¨ÉÃPÀÄ.

CfðAiÀÄ°è ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ CfðAiÀÄ°ègÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß MAzÉà £ÉÆÃlzÀ°è UÀªÀĤ¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ UÉÆAzÀ®PÉÌ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ.

CfðAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¹zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ K£ÁzÀgÀÆ zÁR¯ÉUÀ½zÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CqÀPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CfðAiÀÄ eÉÆvÉ ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ.

AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ / mÉÊ¥ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀÄlzÀ £Á®ÄÌPÀqÉAiÀi®Äè [CAZÀÄ (ªÀiÁfð£ï) K£À£ÀÆß §gÉAiÀÄ¢gÀĪÀ SÁ° eÁUÀªÀ£ÀÄß] ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁgÀt §gÉzÀ ¥ÀvÀæªÀÅ §ºÀÄPÁ® zÁR¯ÉAiÀiÁV PÀqÀvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß DUÁUÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÁUÀ, ¥ÀvÀæzÀ §®¨ÁUÀ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà PÉÊUÉ vÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀvÀæzÀ CAZÀÄ ºÀjzÀĺÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁPÀµÀÄÖ CAZÀÄ ©mÁÖUÀ, CAa£À¨sÁUÀ ºÀjzÀĺÉÆÃzÀgÀÄ ¥ÀvÀæzÀ M¼ÁA±ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ ºÁ¤AiÀÄÆ DUÀĪÀÅ¢®è. PɼÀ¨ÁUÀzÀ CAZÀÄ eÁ¹Û EzÀÝgÉ, n¥Ààt ºÁUÀÆ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀjUÉ / ¹Ã°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°èPÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀÄlzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ CAZÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. PÁgÀt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀqÀvÀPÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÁPÁÌV JqÀ¨sÁUÀzÀ CAa£À°è gÀAzÀæªÀiÁr ¥sÉÊ¯ï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÁzÀ°è, JqÀ¨sÁUÀzÀ CAa¤AzÀ¯É §gÉ¢zÀÝgÉ PÀqÀvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸Àé®à ¨sÁUÀzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaѺÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ. EzÀjAzÀ PÀqÀvÀzÀ¯Éèà EgÀĪÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀvÀæ AiÀiÁjUÉ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÉÆ CªÀgÀ «¼Á¸zÀ°èÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, gÀ¸ÉÛ, £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¦£ïPÉÆÃqï C£ÀÄß vÀ¦à®èzÉ §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. «¼Á¸À ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝgÉ CfðzÁgÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ¥ÀvÀæ ²ÃWÀæªÁV vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 45

4.4 Cfð ¸À°èPÉUÉ gÀ¹Ã¢ (CPÁß°eïªÀÄAmï/CPÁ߯ÉqïÓªÉÄAmï) ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¸À°è¹zÀÝPÉÌ gÀ¹Ã¢(gÀ¹Ãw, gÀ²Ãw)AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè CfðUÀ½UÀÆ J¯Áè ¸ÀAzÀ§ðzÀ°èAiÀÄÆ gÀ¹Ã¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. EzÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ PÀbÉÃj ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ ¤AiÀĪÀÄPÉÌ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÀ¹Ã¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝPÉÌ MAzÀÄ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4.5 CfðAiÀÄ ««zsÀ §UÉUÀ¼ÀÄ

CfðUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½lÄÖPÉÆÃAqÀÄ §gÉzÁUÀ, ««zsÀ jÃwAiÀÄ CfðUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ,

gÀeÉ Cfð.

ªÀUÁðªÀuÉ PÉÆÃgÀĪÀ Cfð.

«zÁåyð ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÀAvÀÄUÀ¼À°è PÀlÖ®Ä CªÀPÁ±ÀPÉÆÃgÀĪÀ Cfð.

«zÁåyðªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁwUÁV Cfð.

ºÁ¸ÀÖ¯ï ¸ÉÃgÀ®Ä Cfð.

±ÀÄ®Ì «£Á¬ÄwUÁV Cfð.

«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÁæeÉPïÖUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C£ÀĪÀÄwUÁV Cfð.

§¸ï ¥Á¸ï ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæPÉÌ Cfð.

GzÉÆåÃUÀPÁÌV Cfð, EvÁå¢.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 46

PÉ®ªÀÅ ªÀiÁzÀj Cfð/¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

4.6 ¥ÀvÀæ /CfðAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁzÀj-1: gÀeÉ Cfð

UÉ, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

«µÀAiÀÄ: gÀeÉÀ ªÀÄAdÆgÁw

¢£ÁAPÀ: 11-11-2018 EAzÀ, gÀªÉÄñÀ 4 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ AiÀÄÄJ¸ïJ£ï: 1©J18¹«45001

ªÁå¸ÀAUÀ

ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-11-2018 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ PÁgÀt¢AzÀ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¢£À gÀeÉÀAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛ£É.

F PÁ¯ÉÃf£À

4

£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï, ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï vÀgÀUÀwAiÀÄ°è

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

¢£ÁAPÀ: 11-11-2018 ¸ÀܼÀ: ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ «zÁåyð

¸À»/-

(gÀªÉÄñÀ)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 47

ªÀiÁzÀj - 2: gÀeÉ Cfð

UÉ,

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

¹.PÉ.n. PÁ¯ÉÃdÄ

UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

«µÀAiÀÄ: gÀeÉÀ ªÀÄAdÆgÁw

¢£ÁAPÀ: 08-10-2018 EAzÀ:

VÃvÁAd° ¥ÀæxÀªÀÄ ©.E. ¹ ¸ÉPÀë£ï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ AiÀÄÄJ¸ïJ£ï: 1©J18¹n451

VÃvÁAd° ºÉZï J¯ï, ¥ÀæxÀªÀÄ ©.E. ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ, ¹ ¸ÉPÀë£ï£À «zÁåyð¤AiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁgÀt ¤«ÄvÀÛ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10-10-2018 jAzÀ 13-10-2018 gÀvÀ£ÀPÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

¢£ÁAPÀ:08-10-2018

¸ÀܼÀ: UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ.

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ «zÁåyð

¸À»/-

(VÃvÁAd°)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 48

ªÀiÁzÀj - 3: ±ÀĮ̪À£ÀÄß (PÁ¯ÉÃdÄ/ ºÁ¸ÉÖ¯ï/ ¥ÀjÃPÁë) PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À®Ä C£ÀĪÀÄwUÁV Cfð / ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ.

UÉ, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ

ºÁ¸À£À 573201.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

¢£ÁAPÀ : 01-08-2018 EAzÀ, D£ÀAzÀ vÀgÀUÀw: 4 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ AiÀÄÄJ¸ïJ£ï: 1©J18¹PÉ450

«µÀAiÀÄ: ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸À®Ä C£ÀĪÀÄwUÁV ªÀÄ£À«.

2017-18£Éà ¸Á°£À°è ¥ÀæxÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¢éwÃAiÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ 2018-19£Éà ¸Á°£À vÀÈwÃAiÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï, ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUïUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉ. FUÀ £Á£ÀÄ ²PÀët ±ÀÄ®Ì 25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛgÁVgÀƪÀÅzÀjAzÀ®Æ ºÁUÀÆ CµÀÆÖ ºÀtªÀ£ÀÄß MnÖUÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä PÀµÀÖªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, £À£ÀUÉ 4 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖgÉ ªÀĺÀzÀÄ¥ÀPÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä£ÀÄß «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

¢£ÁAPÀ: 01-08-2018 ¸ÀܼÀ: ºÁ¸À£À.

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ

¸À»/-

(D£ÀAzÀ)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 49

ªÀiÁzÀj - 4: CzsÀåAiÀÄ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ PÉÆÃj ªÀÄ£À«

UÉ,

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

¹.PÉ.n. PÁ¯ÉÃdÄ

UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 25-01-2019 EAzÀ:

VÃvÁAd° ¥ÀæxÀªÀÄ ©.E. ¹ ¸ÉPÀë£ï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ AiÀÄÄJ¸ïJ£ï: 1©J18¹n451

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ:- CzsÀåAiÀÄ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ PÉÆÃj ªÀÄ£À«.

VÃvÁAd° ºÉZï J¯ï, ¥ÀæxÀªÀÄ ©.E. ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ, ¹ ¸ÉPÀë£ï£À «zÁåyð¤AiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtPÁ¹£À CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï£À°è «zÁå¨sÁå¸À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¨ÁåAPï£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À zÀÈrÃPÀj¹zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzsÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr £À£ÀUÉ CzsÀåAiÀÄ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

¢£ÁAPÀ: 25-01-2019 ¸ÀܼÀ: UËj©zÀ£ÀÆgÀÄ.

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ «zÁåyð¤

¸À»/-

(VÃvÁAd°)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 50

ªÀiÁzÀj - 5: CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ PÉÆÃj ªÀÄ£À«

UÉ,

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

JA.f.n.¹.E,.

eÉãÀÄvÉÆgÉ.

¢£ÁAPÀ: 25-01-2019 EAzÀ:

zsÀÄæªÀ ¹-¸ÉPÀë£ï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ AiÀÄÄJ¸ïJ£ï: 1©J13¹«15.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ: CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ PÉÆÃj ªÀÄ£À«.

2017-18£Éà ¸Á°£À ©.E. ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ, ¹ ¸ÉPÀë£ï£À «zÁåyðAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ, CAzÀgÉ zsÀÄæªÀ, vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ £À£Àß GzÉÆåÃUÀzÀ ¸À®ÄªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæzÀ CªÀ±ÀåPÀvɬÄgÀĪÀÅzÀjAzÀ, vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ zÀAiÀĪÀiÁr CzsÀåAiÀÄ£À zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

¢£ÁAPÀ: 25-01-2019 ¸ÀܼÀ:eÉãÀÄvÉÆgÉ

vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ

¸À»/-

(zsÀÄæªÀ)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 51

ªÀiÁzÀj - 6: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ

[PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÉAzÀgÉ ¸ÀzÁ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À. E°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀqÉzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð MzÀV§gÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁzÀj ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ GzÁºÀj¹zÉ.]

UÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, d£ÀvÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥ÀwæPÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀiÁ£ÀågÉ,

¢£ÁAPÀ: 28-01-2019 EAzÀ. ºÀjtÂ. JA. 3£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï, ¹-¸ÉPÀë£ï, ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï EAf¤AiÀÄjAUï «¨sÁUÀ, AiÀÄÄJ¸ïJ£ï: 1J£ïJA17¹«15 ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ ºÁ¸À£À.

«µÀAiÀÄ: d£ÀvÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉUÁV PÉÆÃj ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ.

EwÛÃZÉUÉ ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À gÉqï j§â£ï PÀè¨ï, AiÀÄĪÀ gÉqï PÁæ¸ï WÀlPÀ ºÁUÀÆ ºÁ¸À£À f¯Áè Kqïì ¦æªÉ£Àë£ï ¸ÉƸÉÊn EªÀgÀÄUÀ¼À CAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è gÉqï j§â£ï PÀè¨ï£À GzÁÏl£É ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀzÀÈqsÀ DgÉÆÃUÀå PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV F ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß DzÀµÀÄÖ ²ÃWÀæªÁV ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄwÛzÉÝãÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-01-2019 ¸ÀܼÀ: ºÁ¸À£À

CqÀPÀ:

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ

ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ

¸À»/-

(ºÀjtÂ. JA.)

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 52

“¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV ªÀgÀ¢”

ºÁ¸À£À £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À gÉqï j§â£ï PÀè¨ï, AiÀÄĪÀ gÉqï PÁæ¸ï WÀlPÀ ºÁUÀÆ ºÁ¸À£À f¯Áè Kqïì ¦æªÉ£Àë£ï ¸ÉƸÉÊn EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è gÉqï j§â£ï PÀè¨ï£À GzÁÏl£É ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀzÀÈqsÀ DgÉÆÃUÀå PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏl£É ªÀiÁrzÀ ºÁ¸À£À f¯Áè Kqïì ¦æªÉ£Àë£ï ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ|| £ÁUÉñï DgÁzsÀågÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄßzÉÝò¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, gÉqï j§â£ï PÀè¨ï MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ªÀiÁgÀPÀ CAlÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ°è eÁUÀÈwAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄĪÀPÀgÀ°è ªÀÄÆr¸ÀÄwÛzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ JµÉÖà CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ªÀÄzsÉå ¨ÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ UÉÆwÛ®è¢zÀÝgÉ §zÀÄQ£À°è §gÀĪÀ QèµÀÖPÀgÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ C§âgÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå¢AzÀ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀÝ gÁdå AiÀÄĪÀ gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ¥ÉÆæ|| PÀȵÀÚ¥ÀàgÀªÀgÀÄ EA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è gÀPÀÛzÁ£À JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è gÀPÀÛzÁ£ÀzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀjUÉ KPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. F PÉ®¸À DUÀ¢zÀÝgÉ gÀPÀÛzÀ PÉÆgÀvÉ GAmÁV ºÀ®ªÁgÀÄ C£ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ zÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. gÉqï j§â£ï PÀè¨ï£À f¯Áè ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉZï.L.«. ºÁUÀÆ Kqïì PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈwAiÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ, Kqïì MAzÀÄ ªÀiÁgÀPÀ PÁ¬Ä¯É ºÁUÉAiÉÄà Kqïì ¦ÃrvÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è §ºÀÄPÁ® ¸ÀºÀdªÁV DgÉÆÃUÀå¢AzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀħºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F gÉÆÃVUÀ½UÉ OµÀ¢üVAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zsÉÊAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉÆA¢V£À MqÀ£ÁlzÀ §zÀÄPÀÄ §ºÀĪÀÄÄRå JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ|| PÉ.¹. gÀ«±ÀAPÀgï gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è gÉqï PÁæ¸ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ReÁAaUÀ¼ÁzÀ AiÀÄÄ.eÉ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, PÁ¯ÉÃf£À gÉqï j§â£ï PÀè¨ï£À PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ|| wªÉÄäñï J¯ï gÀªÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzÀå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉ Cgï £ÁUÀgÁdÄ, J£ï Cgï ²æãÁxï, ªÀÄvÀÄÛ ²æà JA. © ¥ÀæPÁ±ÀgÀªÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

DqÀPÀUÀÀ¼ÀÄ: PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 53

4.7 ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

SÁ¸ÀV ¥ÀvÀæUÀ¼Éà ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥À¸Àð£À¯ï ¯ÉlgïìUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀAzÉ, vÁ¬Ä, aPÀÌ¥Àà, aPÀ̪ÀÄä, CfÓ, vÁvÀ, CtÚ, vÀAV, UɼÉAiÀÄ, UɼÀw, ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ, ¦æÃw¥ÁvÀægÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ §gÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÀvÀæUÀ¼Éà ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DgÉÆÃUÀå, ²PÀët, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ PËlÄA©PÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ F ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀvÀæUÀ¼À°è »jAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ QjAiÀÄgÀ£ÀÄß GzÉÝò¸ÀĪÀ jÃw ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸ÀĪÀ UËgÀªÀ ¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà jÃw ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀAvÀºÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ, D²ÃªÁðzÀUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ EvÁå¢ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¥ÁvÀæPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ.

ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ, F PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

1. ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ.

2. UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É.

3. E°è «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃR §¼À¸ÀĪÀAw®è.

4. ¥ÀvÀæzÀ MqÀ®Ä.

5. UËgÀªÀ¥ÀƪÀðPÀ/ ¦æÃw¥ÀƪÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÁzÀ Ew, £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ/ Ew, ¦æÃwAiÀÄ/ Ew, DwäÃAiÀÄ/

Ew, D²ÃªÁðzÀUÀ¼ÀÄ/ Ew, DwäÃAiÀÄ «ÄvÀæ/ Ew, ¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ JA§ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

£ÀªÀÄÆ¢¹ ¸À»AiÉÆÃA¢UÉ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ.

4.7.1 UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

SÁ¸ÀV / ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §¼À¸ÀĪÀAvÀºÀ UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀvÀæzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁ»PÀ UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀvÀæzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

¸ÀA¨ÉÆâü¸À®àlÖªÀgÀÄ

vÀAzÉ

wÃxÀðgÀÆ¥À CxÀªÁ ¥ÀÆdå

¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ

CtÚ, ¨sÁªÀ

wÃxÀðgÀÆ¥À ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁzÀ

gÀªÀjUÉ

¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ

vÁ¬Ä

ªÀiÁvÀȲæÃAiÀĪÀjUÉ / ¥ÀÆdå vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ

¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ

ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 54

¸ÀA¨ÉÆâü¸À®àlÖªÀgÀÄ

¥ÀvÀæzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

¥ÀvÀæzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

CPÀÌ / CvÉÛ

ªÀiÁvÀȲæà ¸ÀªÀiÁ£ÀgÁzÀ

gÀªÀjUÉ

¸ÁµÁÖAUÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ

¨sÁªÀ /ªÉÄÊzÀÄ£À /vÀªÀÄä

agÀAfëUÉ

D²ÃªÁðzÀUÀ¼ÀÄ

vÀAV /ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¸ÉÆ¸É CxÀªÁ PÀĪÀiÁjUÉ

¦æÃwAiÀÄ ±À§Þ ¸ÉÃj¹ /¸ÀĪÀÄAUÀ°AiÀĪÀgÁzÀ

D²ÃªÁðzÀUÀ¼ÀÄ.

UɼÉAiÀÄ/UɼÀw

¦æAiÀÄ/ ¦æÃwAiÀÄ / £À¯ÉäAiÀÄ ¸ÉßûvÀ ¤UÉ

ªÀAzÀ£É/ «eÁÕ¥À£É / ¤£ÀߪÀ/¤£ÀߪÀ¼ÁzÀ

CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/

¥ÀÆdå CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/ ¥ÀÆdå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ

 

£ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ / ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.

UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ

EvÀgÀ »jAiÀÄjUÉ:

ªÀiÁ£ÀågÉÃ/ ²æÃ/ ¸À£Áä£ÀågÉÃ/

 

C©ü£ÀAzÀ£É (¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ £ÀÄr)

¦æAiÀħAzsÀÄUÀ¼ÁzÀ

(«±ÉõÀ

¥Àæ±À¹Û) ¥Á¯ÉÌ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ/ ¥ÀArvÀ/

 

qÁ||, ¥ÀzÀä²æà / ²æêÀiÁ£ï

UÉ/gÀ

¸ÀªÀÄPÀëªÀÄPÉÌ / gÀ ¸À¤ßzsÁ£ÀPÉÌ EvÁå¢.

C¢üPÁjUÀ½UÉ

CªÀgÀ «±ÉõÀ CºÀðvÉ, (¥ÀzÀ£ÁªÀÄ) ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁ:

£ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ

/ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ/

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ /CzsÀåPÀëjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ.

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ./C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ

ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ CªÀgÀ «±ÉõÀ CºÀðvÉ, ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ.GzÁ: «vÀgÀPÀgÁzÀ, ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ EvÁå¢.

£ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ

/ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ/

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ./C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

Ev猢.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 55

4.7.2 ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ

ªÀiÁzÀj - 1: ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ¬ÄUÉ §gÉzÀÀ ¥ÀvÀæ

PÉëêÀÄ

NA ²æÃ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ:21-01-2019

ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ ªÀiÁvÀȲæÃgÀªÀjUÉ eÁ£ÀQ ªÀiÁqÀĪÀ ¦æÃw¥ÀƪÀðPÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ.E°è £Á£ÀÄ

PÉëêÀĪÁVzÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ C°è PÉëêÀÄ¢A¢¢ÝÃj JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. F wAUÀ¼ÀÄ 10£Éà ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÁV ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¦üøÀÄ PÀlÖ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ²ÃWÀæªÁV ºÀt PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr. £Á£ÀÄ E°è ZÉ£ÁßV C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. F eÁUÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ---------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

C°è £ÁUÀgÁd£À ªÁå¸ÀAUÀ ºÉÃUÉ £ÀqÉ¢zÉ? ¥ÀªÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆ«ð ZÉ£ÁßVzÁÝgÉAiÉÄÃ? wÃxÀðgÀÆ¥À vÀAzÉ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀjUÉ £À£Àß £ÀªÀĸÁÌgÀ w½¹.

Ew, ¦æÃwAiÀÄ

¸À»/-

eÁ£ÀQ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 56

ªÀiÁzÀj - 2: ¸ÉßûvÉAiÉƧâ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄvÉÆÛêÀð ¸ÉßûvÉUÉ §gÉzÀÀ ¥ÀvÀæ

PÉëêÀÄ

²æÃ

ºÁ¸À£À

¢£ÁAPÀ:21-01-2019

DwäÃAiÀÄ UɼÀw ¥À«vÀæ½UÉ ¤£Àß UɼÀw ¨sÁUÀå®Qëöäà ªÀiÁqÀĪÀ £ÀªÀĸÁÌgÀUÀ¼ÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ E°è DgÉÆÃUÀåªÁVzÉÝêÉ. ¤£Àß PÉëêÀÄ ¸ÀªÀiÁZÁgÀPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉ.

F eÁUÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ----------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

¤£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÉýzÉ JAzÀÄ w½¸ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £À£ÀUÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ.

Ew, ¤£Àß DwäÃAiÀÄ UɼÀw

¸À»/-

¨sÁUÀå®QëöäÃ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 57

ªÀiÁzÀj - 3: ±ÀĨsÁµÀAiÀÄ w½¸À®Ä §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀiÁzÀj

PÉëêÀÄ

¦æÃwAiÀÄ £ÉÊzsÀÄæªÀ,

NA ²æÃ

ºÁ¸À£À ±ÀAPÀj¥ÀÄgÀA

¢£ÁAPÀ:21-01-2019

¤£ÀUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ©.E., ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ CAPÀ ¥ÀqÉzÀÄzÀÝ£ÀÄß PÉý vÀÄA¨Á

¸ÀAvÉÆõÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¤£Àß ªÀÄÄA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è J®èªÀÅ ¸ÀÄRzÁAiÀÄPÀªÁVgÀ¯ÉAzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛãÉ. F eÁUÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ-------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Ew, ¤£Àß ¦æÃw CPÀÌ

¸À»/-

¥Àtð«

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 58

ªÀiÁzÀj - 4: DªÀÄAvÀæt ¥ÀvÀæzÀ ªÀiÁzÀj

EªÀjUÉ,

……………………………

……………………………………

………………………………………

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

EªÀjAzÀ:

ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ ªÀZÀ£À/±ÀgÀt ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ

ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ¸À£À

¢£ÁAPÀ:25-01-2019.

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀPÀgÀ°è CqÀVgÀĪÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß

ºÉÆgÀvÀgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ:29-01-2019 gÀAzÀÄ PÀ¯Á¨sÀªÀ£À, ºÁ¸À£À E°è ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ

10 UÀAmÉUÉ K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. vÁªÀÅ f¯ÉèAiÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è

¨sÁºÀªÀ»¸ÀĪÀ ¸ÀàzsÁðyðUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV ¸À«£ÀAiÀÄ ¥ÁæxÀð£É.

zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ

vÀªÀÄä «±Áé¹,

¸À»/-

CzsÀåPÀëgÀÄ

vÁ®ÆèPÀÄ ªÀZÀ£À/±ÀgÀt ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ

ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ, ºÁ¸À£À.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 59

ªÀiÁzÀj - 5: ¸ÉßûvÀ£ÉÆçâ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄvÉÆÛêÀð ¸ÉßûvÀ¤UÉ §gÉzÀ ¥ÀvÀæ

PÉëêÀÄ

£À£Àß DwäÃAiÀÄ «ÄvÀæ¤UÉ,

²æÃ

ºÁ¸À£À

¢£ÁAPÀ:21-01-2019

£Á£ÀÄ E°è PÉëêÀÄ. ¤Ã£ÀÄ PÀıÀ®ªÁVgÀÄªÉ JAzÀÄ £ÀA§ÄvÉÛãÉ.

F eÁUÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ «ZÁgÀUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ-------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

£ÀªÀÄä Hj£À°è ªÀÄÄA¢£ÀªÁgÀ HgÀzÉëAiÀÄ eÁvÁæ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ EzÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä

ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ F eÁvÉæ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀPÉÌ vÀ¥ÀàzÉà §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ªÀÄä zÁjAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛãÉ.

EAw ¤£Àß DwäÃAiÀÄ UɼÉAiÀÄ

¸À»/-

¥Àæ¸À£Àß ºÉUÀqÉ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 60

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ:

«zÁåyðUÀ¼ÄÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ. (PÉýgÀĪÀ Cfð/¥ÀvÀæzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è §gÉzÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ CAvÀåzÀ°è eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ / ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. (¦£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ)

1. CfðAiÀÄÄ MAzÀÄ zÁR¯É, «ªÀj¹?

2. SÁ¸ÀV ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.

3. ¤ÃªÀÅ gÁdå ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð¸À°è¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ªÀÄÆ®

zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À«

¥ÀvÀæ §gɬÄj (¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj).

4. ¤ÃªÀÅ ¨ÁåAPïªÉÇAzÀjAzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä Cfð¸À°è¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ

ªÉZÀÑ zÀÈrüÃPÀgÀt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gɬÄj (¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è

§gɬÄj).

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 61

5. ¤ÃªÀÅ FUÀ G£ÀßvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ Cfð¸À°è¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ §gɬÄj (¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj)

6. EAzÀÄ ¤ªÀÄä ¸É«Ä¸ÀÖgï£À ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁVzÀÝ£ÀÄß w½¸À®Ä ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ MAzÀÄ

¥ÀvÀæ §gɬÄj (¥vÉåÃPÀÀæ

ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj).

F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ / §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è GvÀÛj¹zÀ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðAiÀÄÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV vÀgÀUÀwAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

«zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ ²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 62

CzsÁåAiÀÄ: LzÀÄ DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

5.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É

¸ÀPÁðgÀzÀ DqÀ½vÀzÀ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ jÃwAiÀÄ°è «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ.

1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

2. ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

3. CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

5.1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

¸ÀPÁðgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ CzÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÀºÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±Àå. §gÀºÀgÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, PÉÆÃjPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÀæ / CfðUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄð®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ §gÀĪÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀvÀæ / Cfð §gÉAiÀÄĪÁUÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ,

1. ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ.

2. AiÀiÁgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀi¯ÁVzÉAiÉÆ CªÀgÀ «¼Á¸À.

3. ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É.

4. «µÀAiÀÄ ºÁUÀÆ G¯ÉèÃR (EzÀÝgÉ).

5. ¥ÀvÀæzÀ MqÀ®Ä.

6. ¸ÀÆPÀÛ UËgÀªÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉÀ ¥ÀvÀæ/CfðAiÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ.

F ªÀÄÄAzÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼À CªÀUÁºÀ£ÉUÁV PÉÆnÖzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 63

ªÀiÁzÀj - 1: GzÉÆåÃUÀPÁÌV Cfð ¸À°èPÉ

EªÀjUÉ, ªÀiÁ£Àå PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ (DqÀ½vÀ) «±ÉéñÀégÀAiÀÄåvÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ«.

¢£ÁAPÀ: 24-02-2019 EAzÀ:

£ÉÊzsÀÄæªÀ ¸ÀeÁð ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 5974, 365£Éà PÁæ¸ï 154£Éà ªÉÄãï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zɺÀ° -54869212.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ: Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀ (UɸïÖ ¯ÉPÀÑgï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð.

G¯ÉèÃR: ¢£ÁAPÀzÀ : 20-02-2019gÀ ¥ÀæeÁªÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀluÉ.

ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è vÁªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄAvÉ £Á£ÀÄ Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀPÀÛÀ£ÁVzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ©.E., JA.mÉPï., ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉ £Á£ÀÄ N¢zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CUÀvÀåPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»w / «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. C®èzÉ £À£ÀUÉ ¯Áå¨ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Áæ«ÃtåvÉAiÀÄÆ EzÉ. £À£ÀUÉ CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ F PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÉ®¸À ªÀiÁr zÀÈrÃPÀj¸ÀÄvÉÛãÉ.

£À£Àß «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæzÀ £ÀPÀ®£ÀÄß F ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.

vÀªÀÄä «±Áé¹

¸À»/-

CqÀPÀ: ©.E., JA.mÉPï., ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢vÀ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 64

ªÀiÁzÀj - 2: ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°èPÉ

EªÀjUÉ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ ±ÀAPÀj¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀf¯Éè.

¢£ÁAPÀ: 16-06-2018 EAzÀ:

±ÀAPÀgÀ£ÁxÀ gÁªï ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 474,34£Éà PÁæ¸ï 014£Éà ªÉÄãï, «zÁå£ÀUÀgÀ ±ÀAPÀj¥ÀÄgÀ -54869212.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, «µÀAiÀÄ: ±ÀAPÀj¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀªÀÛÄÄvÀÛ°£À ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ £ÉêÀÄPÀ. G¯ÉèÃR: 10-06-2018 ¢£ÁAPÀzÀ ²æêÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀluÉ.

ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è vÁªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄAvÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ©.J., JA.J. ¦.ºÉZï.r., ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ N¢zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÁæaãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÁzÀjvÀ ZÀjvÉæ MAzÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀÅgÁvÀvÀé «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÁV £Á£ÀÄ ZÀjvÁæºÀð ¸ÀܼÀUÀ¼À ºÁUÀÆ C°è£À ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀiÁ»w/«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉÆArzÉÝãÉ. C®èzÉ £À£ÀUÉ ªÁ¸ÀÄÛ²®àUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã, ¥ÉæÃPÀtÂëÃAiÀÄ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã «ªÀj¸ÀĪÀ PÀ¯É ZÉ£ÁßV w½¢zÀÄÝ, £À£ÀUÉ CªÀPÁ±À zÉÆgÉvÀgÉ £Á£ÀÄ F PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀð£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀªÀiÁr vÉÆÃj¸§AiÀ ÀĸÀÄvÉÛãÉ. F ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæzÀ eÉÆÃvÉUÉ £À£Àß «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ CªÀ±ÀåPÀ CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß F ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹zÉÝãÉ.

vÀªÀÄä «±Áé¹

¸À»/-

±ÀAPÀgÀ£ÁxÀ gÁªï CqÀPÀ: ©.J., JA.J. ¦.ºÉZï.r., ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ ¸ÀA§A¢vÀ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 65

5.2 ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ

¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà E¯ÁSÉAiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÉÄAzÀgÉ ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ. ¸ÀPÁðgÀPÉÌ §gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà Cfð CxÀªÁ ¥ÀvÀæUÀ½UÉ GvÀÛgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è F ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ MAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ªÀiÁzÀj¬ÄzÉ.

¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

1. vÀ¯É§gÀºÀ - ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛE¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.

2. ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀASÉå.

3. PÀZÉÃj «¼Á¸À: AiÀiÁªÀ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀįÁVzÉAiÉÆà CzÀgÀ «¼Á¸À. EzÀÄ ¥ÀvÀæzÀ §®UÀqÉUÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. M¼À«¼Á¸À: AiÀiÁjUÉ ¥ÀvÀæ§gÉAiÀįÁVzÉAiÉÆà CªÀgÀ «¼Á¸À. EzÀÄ ¥ÀvÀæzÀ §®UÀqÉUÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

5. UËgÀªÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É: ªÀiÁ£ÀågÉÃ/ ¸À£Áä£ÀågÉÃ,

6. «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃR.

7. ¥ÀvÀæzÀ MqÀ®Ä.

8. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ: vÀªÀÄä «±Áé¹.

9. C¢sPÀÈvÀ C¢sPÁjAiÀÄ ¸À».

10. CqÀPÀ: ¥ÀvÀæzÉÆqÀ£É ¸ÉÃj¹gÀĪÀ E¤ßvÀgÀ zÁR¯ÉUÀ¼À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ «ªÀgÀ.

11. ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ.

PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, ¥ÀvÀæzÀ°è G¯ÉèÃR E®èzÉAiÀÄÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀvÀæzÉÆqÀ£É E£ÁߪÀ zÁR¯ÉAiÀÄÆ E®è¢gÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CqÀPÀ PÀÆqÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀvÀæzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÀÆÌ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÆAlÄ. EzÀ£ÀÄß ¥Àæw /¥ÀæwUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ §gÉzÀÄ CzÀgÀ PɼÀUÉ CzÀÄ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ /ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 66

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.

ªÀiÁzÀj - 1:

¸ÀPÁðj EAf¤ÃAiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ DgÀA©¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ²PÀët E¯ÁSÉUÉ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀvÀæ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

PÀ.¸ÀASÉå:vÁ²E dA.¤ 2018-2019/2356/¸ÀævÀUÀݪÀÄPÀ/15/E PÁ/57

EªÀjUÉ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÀbÉÃj ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001. ¢£ÁAPÀ: 15£Éà ªÀiÁZïð 2018

«µÀAiÀÄ: ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ DgÀA©ü¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ

©qÀ¢ ºÉÆç½ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÀ½îUÀ½AzÀ vÁAwæPÀ «zÁå¨Áå¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV PÀȶ d£ÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÆgÀzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ªÀiÁ£Àå ²PÀët ªÀÄAwæUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ E°èAiÉÄà PÁ¯ÉÃdÄ vÉgÉAiÀÄ®Ä «£ÀAw¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå ²PÀët ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ M¦àgÀÄvÁÛgÉ. ©qÀ¢, F J®è UÁæªÀÄUÀ¼À PÉÃAzÀæ¸ÀܼÀªÁVzÀÄÝ E°è MAzÀÄ vÁAwæPÀ PÁ¯ÉÃd£ÀÄß vÉgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÀºÀ PÉýPÉÆArzÁÝgÉ. ¸ÀzÀj PÀlÖqÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä EzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ F J®è UÁæªÀÄUÀ¼À UÁæªÀĸÀÜgÀÄ PÀlÖqÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ºÀtzÀ CzsÀðzÀµÀ£ÀÖÄß ¸ÀAUÀ滹 ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. G½zÀ CzsÀð ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀªÉà ¨sÀj¹ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É vÁAwæPÀ PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ¤«Äð¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆArzÁÝgÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 67

EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ ²æÃAiÀÄÄvÀ gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw¹ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ PÀlÖqÀzÀ CzsÀð ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀAwPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAUÀ滹 ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß EzÀgÉÆqÀ£É ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ. EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀlÖqÀzÀ ¤Ã°£ÀPÉ,ë CAzÁdÄ ªÉZÀÑ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß vÀ«ÄäAzÀ GvÀÛgÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

vÀªÀÄä «±Áé¹

¸À»/-

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

CqÀPÀUÀ¼ÀÄ: PÁ¯ÉÃdÄ DgÀA©ü¸À®Ä ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ J¯Áè zÁSÁ¯ÉUÀ¼ÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 68

ªÀiÁzÀj - 2: ¯Áå¨ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀȶÖ.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

¸ÀA:fE¹-PÁ/¯Áå§-C¹-154/¥ÀA/2018/19-124

EªÀjUÉ, PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ«.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ PÀbÉÃj ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001. ¢£ÁAPÀ: 15£Éà ªÀiÁZïð 2018

«µÀAiÀÄ : ¯Áå¨ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀȶÖ. G¯ÉèÃR : EzÉà PÀZÉÃjAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.: fE¹-PÁ /¯Áå§-C¹-154/¥ÀA/ 2018/19-124

¢£ÁAPÀ:01-03-2018

ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ G¯ÉèÃR 01 gÀ°è£À ¤ªÀÄä ¥ÀvÀæzÀ C£ÀĸÁgÀ ºÁ¸À£ÀzÀ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À°èè E§âgÀÄ ¯Áå¨ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ £ÉêÀÄPÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÀÄÝ C®èzÉ, FUÁUÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹gÀĪÀAvÉ, CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÉaÑ£À ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÀzÀ §UÉÎ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ®Ä MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¯ÉÃdÄ ºÀAvÀzÀ°è gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ C£ÀĪÀÄw / N¦àUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CUÀvÀå PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.

vÀªÀÄä «±Áé¹

¸À»/-

¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

CqÀPÀ: F ¸ÀA§AzÀ §A¢gÀĪÀ J¯Áè ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 69

5.3 CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæ

C¢üPÁjAiÉÆçâgÀÄ «µÀAiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§â C¢üPÁjAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛªÁV

w½¸À¨ÉÃPÁzÁUÀ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ºÉ¸Àj£À°è §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀvÀæªÉà CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæ. EzÀ£ÀÄß EAVèõï£À°è

qÉ«Ä C¦ü¶AiÀÄ¯ï ¯Élgï JAzÀÄ PÀgÉAiÀi¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæ J®è ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À®Æè

£ÉÃgÀªÁV C¢sPÁjAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀjAzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ²ÃWÀæ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä

¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.

5.3.1 CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÀÄ

1. MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CAzÀgÉ ¸ÀPÁðj PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀzÀ §UÉÎ SÁ¸ÀVAiÀiÁV CxÀªÁ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV PÀÆqÀ¯É / vÀPÀëtªÉà w½¸À¨ÉÃPÀÄ JA§AvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è.

2. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉƧâgÀÄ D «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀĨÁgÀzÀÄ J¤¹zÁUÀ ºÁUÀÆ D «µÀAiÀÄzÀ

UË¥ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀåªÉ¤¹zÁUÀ.

3. C¢sPÁjAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÄZÀÄÑUÉ CxÀªÁ C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÁÝUÀ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV

§AzÁUÀ.

4. D¢üPÁjAiÀÄÄ §gÉzÀ ¥ÀvÀæUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ GvÀÛgÀ §gÀzÉà EzÁÝUÀ, £ÉÃgÀªÁV

C¢sPÁjAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ.

5. ¸ÀA§A¢¹zÀ «µÀAiÀĪÀÅ CvÀåAvÀ vÀÄvÁðVzÀÄÝ/dgÀÆj£ÀzÁVzÀÄÝ; ªÀiÁªÀÄÆ®Ä ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀ¢AzÀ

DUÀĪÀ PÁ® «¼ÀA§ªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ.

6. E¤ßÃvÀgÉ E¯ÁSÉAiÀÄ SÁ¸ÀV «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ.

5.3.2 CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæªÀÅ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

1. ¥ÀvÀæzÀ vÀ¯É§gÀºÀzÀ°è (¯Élgï ºÉqï)PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

2. JqÀUÀqÉUÉAiÀÄ°è ¥ÀvÀæ¸ÀASÉå.

3. ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀZÉÃjAiÀÄ/ E¯ÁSÉAiÀÄ «¼Á¸À §®UÀqÉAiÀÄ°è.

4. ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÀºÀ / ¥ÀvÀæ§gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¢sPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.

5. UËgÀªÀ ¥ÀÆtð ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É: ¦æÃwAiÀÄ, ²æà EvÁå¢. ªÀÄ»¼Á C¢sPÁjAiÀiÁzÀgÉ, ªÀiÁ£ÀågÉÃ.

6. ¥ÀvÀæzÀMqÀ®Ä / ¸ÁgÁA±À / ªÀÄÄRå¨sÁUÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ.

7. UËgÀªÀ¥ÀÆtð ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ; ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆqÀ£.É

8. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ vÀªÀÄä «±Áé¹.

9. ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ¸À», ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀbÉÃj «¼Á¸ÀzÀ ªÉƺÀgÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 70

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV PÉ®ªÉÇAzÀÄ CgÉ ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.

ªÀiÁzÀj - 1: ªÀÄgÀÄ £É£À¦¸ÀĪÀ ¥ÀvÀæ (jªÉÄÊAqÀgï ¯Élgï)

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

PÀ.¸ÀASÉå:vÁ²E dA.¤ 2018-2019/2356/¸ÀævÀUÀݪÀÄPÀ/15/E PÁ/57

EªÀjUÉ, ¦æÃwAiÀÄ gÁdÄgÀªÉÄñÀgÀªÀgÉ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 56001452. ¢£ÁAPÀ :15£Éà ªÀiÁZïð 2018

¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÁ¯ÉÃf£À J®è «¨sÁUÀUÀ¼À®Æè ªÀÄ»¼Á ¸ÀÄgÀPÁëvÁ PÁAiÀÄðUÁgÀ / ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ DAiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ, ºÁUÉÃAiÉÄ EzÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À°è w½¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¤ÃªÀÅ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉ F ¸ÀA§AzÀ FUÁUÀ¯Éà JgÀqÀÄ ªÀÄgÀģɣÀ¦¸ÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ªÀiËTPÀªÁV ¸ÀºÁ w½¹zÀÝgÀÆ CzÀPÀÆÌ ¥ÀæwQæAiÉÄ §A¢®è. DzÀÝjAzÀ, PÀÆqÀ¯Éà F §UÉÎ CUÀvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

UÉ, ²æà gÁdÄgÀªÉÄñÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ J.©.¹.J£ï.J.n.PÁ¯ÉÃdÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ.

vÀªÀÄä «±Áé¹

¸À»/-

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 71

5.3.3 ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ

J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀAqÀÄ §gÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

«µÀAiÀÄ

¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À°è

CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À°è

vÀ¯É§gÀºÀ (¯Élgï ºÉqï)

F JgÀqÀÆ ¥ÀvÀæUÀ¼À°è MAzÉÃjÃwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

«µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃR

¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ

CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæzÀ°è eÁЦ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ / £É£À¦¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£É

ªÀiÁ£ÀågÉÃ

¦æÃwAiÀÄ CxÀªÁ E¤ßÃvÀgÉ ¦æÃwAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPÉ.

PÀZÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À (¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀªÀgÀ)

J¯Áè ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À°è ¥ÀvÀæzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è PÀZÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À«gÀÄvÀÛzÉ. C¢sPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è.

CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À°è ¥ÀvÀæzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°èAiÉÄ C¢sPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄ CzÀgÀ PɼÀUÀqÉ C¢sPÁjAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ ¥ÀvÀæzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉ¸ÀjUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð «¼Á¸À §gÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀvÀæªÀÅ vÀ®Ä¥À ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀ «¼Á¸À

¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæzÀ°è PÀZÉÃj «¼Á¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀæ¸ÀASÉåAiÀÄ PɼÀUÉ §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ

CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀvÀæ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 72

ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÄÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥Àæ±ÉßAiÀÄ PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ. (PÉýgÀĪÀ Cfð/¥ÀvÀæzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉUÀ¼À°è §gÉzÀÄ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ CAvÀåzÀ°è eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ / ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. (¦£ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ)

1. DqÀ½vÀ ¥ÀvÀæzÀ «zsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹.

2. CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä EgÀĪÀ / GzÀ㫸ÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ?

3. ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæzÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹j.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 73

4. ¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CgɸÀPÁðj ¥ÀvÀæUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀAqÀħgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß

ZÀað¹j.

5. PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«gÀªÀgÀÄ PÀgÉ¢gÀĪÀ Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀ

GzÉÆåÃUÀPÉÌ vÀªÀÄä ¸À髪ÀgÀzÉÆA¢UÉ Cfð ¸À°è¹j. (¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj).

6. ¤ÃªÀÅ PÁ¯ÉÃf£À°è FUÁUÀ¯Éà ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ±ÁSÉUÉ («zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä) J¯Áè

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÆ eÉÆvÉUÉ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉà «ZÁj¹zÀgÀÆ ¤ªÀÄä PÉ®¸À PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. F ¸ÀA§AzÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jUÉ MAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj (¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj).

7. ¤ÃªÀÅ FUÀ ©.E., ¹«¯ï EAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆV E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À SÁ°

ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð PÀgÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄ®Ä MAzÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɬÄj

(¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gɬÄj).

F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¹ / §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è GvÀÛj¹zÀ £ÀAvÀgÀ «zÁåyðAiÀÄÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. D£ÀAvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ zÀÈrüÃPÀgÀtPÁÌV vÀgÀUÀwAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

«zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. «zÁåyðAiÀÄ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ ²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

²PÀëPÀÀgÀÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 74

CzsÁåAiÀÄ: DgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ

6.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É

¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è (¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ/¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ²ÃWÀæªÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À®Ä) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¢£À¤vÀåzÀÀ DqÀ½vÀzÀ°è C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¥À EgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ DqÀ½vÀzÀ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖ¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¤Ãw/¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÀºÀ CxÀªÁ ªÀĺÀvÀézÀ «µÀAiÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ DqÀ½vÁvÀäPÀ wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀzÁ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀÄ wêÀiÁð£À ºÁUÀÆ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀvÀægÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj DzÉñÀ (DqÀðgï) CxÀªÁ £ÀqÀªÀ½ /£ÀqɪÀ½/£ÀqÁªÀ½ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀ®èzÉ, DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ «¨sÁUÀ, f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è DAiÀiÁ ºÀAvÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁå¢sPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä C¢sPÁgÀ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ EAvÀºÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄvÁÛgÉ.

6.1 ¸ÀPÁðj DzÉñÀzÀ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ/§UÉUÀ¼ÀÄ

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ / £ÀqɪÀ½/ £ÀqÁªÀ½/£ÀqÀªÀ½UÀ¼ÀÄ. (£ÀqɪÀ½/£ÀqÀªÀ½/£ÀqÁªÀ½ JAzÀgÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀgÀ¢ DzÉñÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è).

E¯ÁSÉ / PÀZÉÃj DzÉñÀUÀ¼ÀÄ.

¸ÀPÁðgÀ / E¯ÁSÉ / PÀbÉÃjUÀ¼À C¢s¸ÀÆZÀ£.É

¸ÀPÁðgÀ / E¯ÁSÉ / PÀbÉÃjUÀ¼À ¸ÀÄvÉÆÛïÉ.

¸ÀPÁðgÀ / E¯ÁSÉ / PÀbÉÃjUÀ¼À eÁÕ¥À£À / D¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ.

6.2 £ÀqɪÀ½ / DzÉñÀzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

1. vÀ¯É§gÀºÀ.

2. «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃR.

3. NzÀ¯ÁVzÉ JA§ ¨sÁUÀ.

4. ¦ÃpPÉ CxÀªÁ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 75

6. DzÉñÀzÀ MqÀ®Ä.

7. gÁdå¥Á®gÀ/E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ JAzÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ¸À».

6.3 £ÀqɪÀ½ / DzÉñÀzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀuÉ

1. ¯Élgï ºÉqïÀ£À (vÀ¯É§gÀºÀÀ ¥ÀvÀæzÀ) ºrAUï£É À°è (vÀ¯É§gÀºÀzÀ°è) ¸ÀaªÁ®AiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀr¹¯ÁVzÉ CAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀÄJAzÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ E¯ÁSɬÄAzÀ

ºÉÆgÀr¹zÁÝzÀgÉ ‘E¯ÁSÁ¢sPÁjUÀ¼À £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀÄ/ E¯ÁSÁ £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀÄJAzÀÆ, f¯Áè¢sPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjUÉ ¸ÀA§A¢szÁÝzÀgÉ f¯Áè¢sPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀĪÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj PÁ¯ÉÃf£ÀzÁzÀgÉ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀÄJA¢gÀÄvÀÛzÉ.

2. «µÀAiÀÄ(¸À¨ÉÓÃPïÖ) ¨sÁUÀzÀ°è AiÀiÁªÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ DzÉñÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß

¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 3. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C¢sãÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄUÀ¼À £ÀqɪÀ½UÀ¼À°è NzÀ¯ÁVzÉ(jÃqï) JA§ MAzÀÄ ¸Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ G¯ÉèÃRzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. EzÀgÀr «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀAvÉ »A¢£À wêÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¥ÀvÀæªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÁUÀÆ PÀæªÀiÁ£ÀÄUÀvÀªÁV zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ.

4. ¦ÃpPÉAiÀÄÄ / ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄÄ »A¢£À J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DzÉñÀªÀ£ÀÄß

PÉÊUÉƼÀî®Ä EzÀÄ ºÉZÀÄÑ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.

5. DzÉñÀ / £ÀqɪÀ½UÀ¼À°è£À MqÀ®Ä/¸ÁgÁA±À Cw ªÀÄÄRåªÁzÀ ¨sÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt E°è PÀæªÀÄ

PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6. DzÉñÀ / £ÀqɪÀ½AiÀÄ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀzÀ MqÀ°£À

£ÀqÀÄªÉ zÁR°¸À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

7. DzÉñÀzÀ MqÀ°£À £ÀAvÀgÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è JAzÀÄ §gÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. PɼÀV£À ¸ÀÛgÀUÀ¼À°è£À PÀZÉÃjUÀ¼À¯ÁèzÀgÉ EzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è.

8. DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À®Ä C¢sPÁgÀ ºÉÆA¢zÀ C¢sPÁjAiÀÄ ¸À», ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉ

DzÉñÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9. DzÉò¹zÀ DzÉñÀ / £ÀqɪÀ½ AiÀiÁjUÉ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁVzÉ JA§ ªÀiÁ»w DzÉñÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è

EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ / E¯ÁSÉAiÀÄ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß J®èjUÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁªÀÅ¢®è. MAzÀÄ ¤¢ðµÀªÖÁzÀ

zÀeÉðAiÀÄ C¢sPÁjUÀ½UÉ, GzÁ. f¯Áè¢sPÁjUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢sPÁjUÀ½UÉ, ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 76

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀUÀ¼ÀÄ / £ÀqÀªÀ½UÀ¼À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.

ªÀiÁzÀj - 1:

¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀÀ / £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀÄ

ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. ªÀiÁzÀj - 1: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀÀ / £ÀqɪÀ½UÀ¼ÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 77

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 77

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 78

ªÀiÁzÀj - 2:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಹನಸನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜು ಸ್ನಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ- ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸಂಸ್ಥಾಗ್ಗ

ಸ್ಥೇರಿದ 11 ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಗ್ಗ ವರ್ನಾಯಿಸಿದ ಬನಬುು ನಿೇಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲನಗಿದೆ: 1. ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ: 175 ಯೇಯೇಕ 2007 ದಿರ್ನಂಕ: 01 - 06 - 2007

2. ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 189 ಯೇಸಕ 2007 ದಿರ್ನಂಕ: 08 - 06 - 2007

3. ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ: 175 ಯೇಯೇಕ 2007 ದಿರ್ನಂಕ: 13 - 07- 2007

4. ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 175 ಯೇಯೇಕ 2007 ದಿರ್ನಂಕ: 21 - 08 - 2007

5. ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 175 ಯೇಯೇಕ 2007 ದಿರ್ನಂಕ: 22 - 08 - 2007

6. ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ 175 ಯೇಯೇಕ 2007 ದಿರ್ನಂಕ: 28 - 08 - 2007

7. ನಿದೆೇಾಶಕರು , ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ , ಬಂಗಳೊರು ರವರ ಪತ್ಿ ಸಂಖೆೆ: ಡಿಟಿಇ 65

ಬಿಎಲ್ಲಿ 2006/ದಿರ್ನಂಕ: 23 - 08 - 2007

ಪಿಸ್ನುವನೆ:

(1) ಮೇಲ ಓದಲನದ (1) ರಿಂದ (6) ರ ಸರ್ನಾರದ ಆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮವನಗಿ 2007- 08ನೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೆ .

ಆರ್. ಪೇಟೆ, ಹನಸನ, ಚನಮರನಜನಗರ ನೊತ್ನವನಗಿ ಪ್ನಿರಂಭಿಸಲನದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜುಗಳ, ಬಂಗಳೊರಿನ

ಎಸ್. ಕೆ . ಎಸ್. ಜೆ . ಟಿ . ಕಟಟಡಗಳ ನಿರ್ನಾಣದ ಅದನಜು ಪಟಿಟಗಳಿಗ್ಗ ಹನಗೊ ರನಮನಗರ, ಬಳ್ನಾರಿ ಜಿಲಿ

ಹೊವಿನ ಹಡಗಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ಕೆೊಡಗು ಜಿಲಿ ಕುಶನಲನಗರ ಹನವೇರಿ ಜಿಲಿ ಹನವೇರಿ ನಗರ ಮತ್ುು ರನಯಚೊರು ಜಿಲಿ ರನಯಚೊರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೊತ್ನವನಗಿ ಪ್ನಿರಂಭಿಸಲನದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜು ಕಟಟಡ ನಿªÀiÁðಣಕೆೆ

ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಅನುಮೇನದೆ ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.

(2) ಮೇಲ ಓದಲನದ (7) ರ ಪತ್ಿದಲ್ಲಿ ನಿದೆೇಾಶಕರು, ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ, ಬಂಗಳೊರು, ಹನಸನ

ನಗರದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿಗ್ಗ ಹೊಂದಿಕೆೊಂಡಂತ್ರರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಗ್ಗ ಸ್ಥೇರಿದ 11 ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು

ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯು ಲೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಯ ಮೊಲಕ ಎಕರೆ ಒಂದಕೆೆ 10.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳಂತೆ ಒಟುಟ

110.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳನುು, ಮತ್ುು ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ ನೆೈರುತ್ೆ ಮೊಲಯಲ್ಲಿ ರ್ನಂಪ್ ಂಡ್ ನಿಮಾಸುವ ಸಲುವನಗಿ

14.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳನುು ಹೇಗ್ಗ ಒಟುಟ 124.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳ ಅನುದನನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ನಡುವಂತೆ ಸರ್ನಾರವನುು

ಕೆೊೇರಿರುತನುರೆ.

(3) ಸದರಿ ಪಿಸ್ನುವನೆಯನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ಸPÁðರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೆೇಶಿಸುತ್ುದೆ.

ಸರ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ಇಡಿ/372/ಯೇಸಕ/2007 ಬಂಗಳೊರು , ದಿ: 08 - 09 - 2007

(ಇಡಿ/135/ಸಿಟೇಮರ(ಯುನಿಕ್)2007, ದಿರ್ನಂಕ: 08 - 09 -2007)

(4) ಹನಸನ ನಗರದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿಗ್ಗ ಹೊಂದಿಕೆೊಂಡಂತ್ರರುವ ಕೆ . ಎಸ್. ಆರ್. ಟಿ . ಸಿ . ಗ್ಗ

ಸ್ಥೇರಿದ 11 ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ಎಕರೆ ಒಂದಕೆೆ 10.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳಂತೆ ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯು ಖರಿೇದಿಸಲು

ಒಟುಟ 110.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳನುು (ಒಂದು ನೊರನ ಹತ್ುು ಲಕ್ಷ ರೊಪ್ನಯಿಗಳು ರ್ನತ್ಿ), ಮತ್ುು ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 79

ನೆೈರುತ್ೆ ಮೊಲಯಲ್ಲಿ ರ್ನಂಪ್ ಂಡ್ ನಿಮಾಸುವ ಸಲುವನಗಿ 14.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳನುು (ಹದಿರ್ನಲುೆ ಲಕ್ಷ

ರೊಪ್ನಯಿಗಳು ರ್ನತ್ಿ) ಹೇಗ್ಗ ಒಟುಟ 124.00 ಲಕ್ಷ ರೊಗಳನುು (ಒಂದು ನೊರನ ಇಪಪತ್ು ರ್ನಲುೆ ಲಕ್ಷ

ರೊಪ್ನಯಿಗಳು ರ್ನತ್ಿ) 2007- 08ನೆೇ ಸ್ನಲ್ಲಗ್ಗ ಲಕೆಶಿೇರ್ಷಾಕೆ: - 4202 - 02 - 104 - 1 - 03 -386(ಯೇಜನೆ)

ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದನನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳಾಲು ನಿದೆೇಾಶಕರು, ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ, ಬಂಗಳೊರು

ರವರಿಗ್ಗ ಅನುಮತ್ರ ನಿೇಡಿದೆ.

(5) ಹನಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದನನದ ಶೇ.75 ರಷುಟ ಮತ್ುವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ನಂತ್ರ ಹಚುುವರಿ

ಬೇಡಿಕೆಗ್ಗ ಪಿಸ್ನುವನೆಯನುು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೊಚಿಸಲನಗಿದೆ.

(6) ಪಿತ್ರ ರ್ನಹಯೊ ಎಂ . ಎಂ . ಆರ್. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಮರ್ನರಿಯ ಭ ತ್ರಕ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಪಿಗತ್ರ

ವರದಿಯನುು ತ್ಪಪದೆೇ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದುು, ರ್ನಮರ್ನರಿಯ ಗುಣಮಟಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲನಖೆಯ ಜವನಬನುರಿಯುತ್

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಆಗಿಂದನುಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿೇಲನೆ ನಡೆಸಲು ಆದೆೇಶಿಸಲನಗಿದೆ.

(7) ಸದರಿ ಆದೆೇಶವನುು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯ ಆಂತ್ರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಲಹರ್ನರರ ಹನಗೊ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆಗಳು

ಕಿಮವನಗಿ ಅವರ ಅನಧಿಕೃತ್ ಟಿಪಪಣಿ ಸಂಖೆೆ ಶಿಇ:687. ಎಫ್. ಬಿಎ) 2007/ ದಿರ್ನಂಕ: 27- 08 - 2007

ಹನಗೊ ಅನಧಿಕೃತ್ ಟಿಪಪಣಿ ಸಂಖೆೆ ಆಇ :901/ವಚು- 8/2007 ದಿರ್ನಂಕ: 04 - 09 - 2007 ರಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರುವ

ಸಹಮತ್ರಯನವಯ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆಪ್ನಲರ ಆಜ್ಞನನುಸ್ನರ ಮತ್ುು ಅವರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ (ಕೆ . ಶಿಿೇಕಂಠೇಶವರ)

ವಿಶೇಷನಧಿರ್ನರಿಗಳು ಹನಗೊ ಪದನಿಮತ್ು ಸರ್ನಾರದ ಸಹ ರ್ನಯಾದಶಿಾ (ಯೇಜನೆ)

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 80

ªÀiÁzÀj - 3: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀzÀ / £ÀqɪÀ½UÀ¼À ªÀiÁzÀj

(F DzÉñÀzÀ EAVèµï gÀÆ¥ÁAvÀgÀPÁÌV ªÀiÁzÀj 3 gÀ£ÀÄß £ÉÆÃr)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಹನಸನ ತನಲೊಿಕಿನ ಆಡುವಳಿಾ ರ್ನಿಮದ ಸವಾ ನಂ. 11 ರಲ್ಲಿ ರೆೇಷ್ಮಮ ಇಲನಖೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಹನಸನ

ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಕೆೇಂದಿದ ಕಟಟಡ ಹನಗೊ ಜಮೇನನುು ಸರ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜು ಸ್ನಾಪನೆರ್ನಗಿ ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಗ್ಗ ನಿೇಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಓದಲನಗಿದೆ:

1. ದಿರ್ನಂಕ: 2 - 8 - 2007 ರಂದು ರ್ನನೆ ಮುಖೆಮಂತ್ರಿರವರ ಅಧ್ೆಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹನಸನದಲ್ಲಿ

ಹೊಸ ಸರ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜು ಸ್ನಾಪನೆ ಕುರಿತ್ಂತೆ ನಡೆದ ಪಿಗತ್ರ ಪರಿಶಿೇಲರ್ನ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು .

2. ಮುಖೆಮಂತ್ರಿರವರ ರ್ನಯಾದಶಿಾರವರ ಟಿಪಪಣಿ ಸಂಖೆೆ: ಸಿಎಂ/ಎಸ್. ಸಿಎಂ - 2/2205/2007,

ದಿರ್ನಂಕ: 06 - 08 - 2007.

3. ರೆೇಷ್ಮಮ ಕೃರ್ಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಯುಕುರ ಪತ್ಿ ಸಂಖೆೆ: ರೆೇಉಕೆೊೇ/ತನಂ1/ಬಕೆೇ/ವಿಲೇವನರಿ/ಹನಸನ/14/2006 - 07

ದಿರ್ನಂಕ: 21 - 08 - 2007.

ಪಿಸ್ನುವನೆ:

ಮೇಲ ಓದಲನದ ಕಿಮ ಸಂಖೆೆ: (1)ರ ದಿರ್ನಂಕ: 2 - 8 - 2007 ರಂದು ರ್ನನೆ ಮುಖೆಮಂತ್ರಿರವರ

ಅಧ್ೆಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹನಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜು ಸ್ನಾಪನೆಗ್ಗ ಕುರಿತ್ಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹನಸನದಲ್ಲಿ ಸರ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜನುು ಸ್ನಾಪಿಸಲನಗುತ್ರುರುವ ಜನಗದ ಪಕೆದಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ೆವಿರುವ ರೆೇಷ್ಮಮ ರ್ನರುಕಟೆಟ ಮಂಡಳಿಗ್ಗ ಸ್ಥೇರಿದ ಜಮೇನನುು ಪಡೆದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿನ ಉಪಯೇಗಕೆೆ ಬಳಸಲು ಚಚಿಾಸಿ , ಹನಸನ ಸರ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿನ ನಿವೇಶನಕೆೆ ಹೊಂದಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಬಿ . ಎಂ . ರಸ್ಥುಯ ಸವಾ ನಂ.

11 ರಲ್ಲಿ ರೆೇಷ್ಮಮ ರ್ನರುಕಟೆಟ ಮಂಡಳಿಗ್ಗ ಸ್ಥೇರಿದ ಒಂದೊವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ಹನಗೊ ಈ ಜಮೇನಿನ ಕಟಟಡಗಳನುು

ರೆೇಷ್ಮಮ ಇಲನಖೆಯಿಂದ ಕಟಟಡದ ಬಲಯೊ ಒಳಗ್ಗೊಂಡಂತೆ ಎಕರೆಗ್ಗ ರೊ.10 ಲಕ್ಷಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಗ್ಗ

ವರ್ನಾಯಿಸಲು ತ್ರೇರ್ನಾನಿಸಲ್ಲರುವ ಹನುಲಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ೆ ಕಿಮ ಕೆೈಗ್ಗೊಳುಾವಂತೆ ಮೇಲ ಓದಲನದ ಕಿಮ ಸಂಖೆೆ (2)ರ ಟಿಪಪಣಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನೆ ಮುಖೆಮಂತ್ರಿರವರ ರ್ನಯಾದಶಿಾರವರು ಕೆೊೇರಿರುತನುರೆ.

ಮೇಲ ಓದಲನದ ಕಿಮಸಂಖೆೆ (3)ರ ಪತ್ಿದಲ್ಲಿ ರೆೇಷ್ಮಮ ಕೃರ್ಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಯುಕುರು ದಿ:2 - 8 - 2007

ರಂದು ರ್ನನೆ ಮುಖೆಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ೆಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹನಸನದ ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಕೆೇಂದಿದ 4 ಶಡ್ ಗಳಿರುವ ಒಂದೊವರೆ

ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿಗ್ಗ ಹಸ್ನುಂತ್ರಿಸಲು ತ್ರೇರ್ನಾನಿಸಿರುವ ಹನುಲಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿಗ್ಗ ಹಸ್ನುಂತ್ರಿಸಲು ರ್ನನೆ ಲೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರು ಪಿಸ್ನಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ತ್ರಳಿಸಿ ,

ಕೆೇಂದಿದಲ್ಲಿರುವ ಯಂತೆೊಿೇಪಕರಣಗಳನುು ಸಾಳ್ನಂತ್ರಿಸಲು ಕಟಟಡಗಳು ಲಭ್ೆವಿಲಿದ ರ್ನರಣ ಇವುಗಳನುು ಎಲ್ಲಿವಯೇ ಹನಗ್ಗಯೇ ಹರನಜು ಪಿಕಿಿಯ ಮೊಲಕ ವಿಲೇ(ªÀiÁgÁl, «PÀæAiÀÄ) ರ್ನಡಲು ಹನಗೊ ರ್ನನೆ

ಲೊೇಕೆೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ ಪಿಸ್ನುವನೆಯಂತೆ ಹನಸನ ತನಲೊಿಕಿನ ಆಡುವಳಿಾ ರ್ನಿಮದ ಸವಾ ನಂ.11 ರಲ್ಲಿಯ

ಒಂದೊವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ಹನಗೊ ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಕೆೇಂದಿದ 4 ಶಡ್ ಹನಗೊ ಇನಿುತ್ರ 4 ಕಟಟಡಗಳನುು ಸರ್ನಾರಿ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ನಲೇಜಿಗ್ಗ ಹಸ್ನುಂತ್ರಿಸಲು ಆದೆೇಶ ಕೆೊೇರಿರುತನುರೆ. ಮೇಲ ಓದಲನದ ಕಿಮ ಸಂಖೆೆ: (1)

ತ್ರೇರ್ನಾನದ ಹನುಲಯಲ್ಲಿ ಹನಗೊ ರೆೇಷ್ಮಮ ಕೃರ್ಷ ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಯುಕುರ ಅಭಿಪ್ನಿಯದ ಹನುಲಯಲ್ಲಿ ಹನಸನ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 81

ತನಲೊಿಕಿನ ಆಡುವಳಿಾ ರ್ನಿಮದ ಸವಾ ನಂ.11 ರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ಹನಗೊ ಈ ಜಮೇನಿನ

ಕಟಟಡಗಳನುು ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಗ್ಗ ವರ್ನಾಯಿಸಲು ತ್ರೇರ್ನಾನಿಸಿದೆ.

ಸರ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶ ಸಂಖೆೆ: ವನಕೆೈ/10/ರೆೇಯೇವಿ/2007, ಬಂಗಳೊರು, ದಿರ್ನಂಕ: 7-9-2007

ಪಿಸ್ನುವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರ್ನರಣಗಳ ಹನುಲಯಲ್ಲಿ, ಹನಸನ ತನಲೊಿಕಿನ ಆಡುವಳಿಾ ರ್ನಿಮದ ಸವಾ

ನಂ.11 ರಲ್ಲಿರುವ ರೆೇಷ್ಮಮ ಇಲನಖೆಯ ಒಂದೊವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೇನನುು ಹನಗೊ ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಕೆೇಂದಿದ 4 ಶಡ್ ಹನಗೊ

ಇನಿುತ್ರ 4 ಕಟಟಡಗಳನುು, ಕಟಟಡದ ಬಲಯೊ ಒಳಗ್ಗೊಂಡಂತೆ ಎಕರೆಗ್ಗ ರೊ.10 ಲಕ್ಷಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ರೆೇಷ್ಮಮ

ಇಲನಖೆಯಿಂದ ತನಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಗ್ಗ ವರ್ನಾಯಿಸಲು ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡಲನಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೆಪ್ನಲರ ಆದೆೇಶನನುಸ್ನರ ಮತ್ುು ಅವರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ,

(ಭನರತ್ರ ಆರ್. ರ್ನಯಕ್)

ಪಿೇಠನಧಿರ್ನರಿ(ರೆೇಷ್ಮಮ)

ವನಣಿಜೆ ಮತ್ುು ಕೆೈರ್ನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ .

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 82

ªÀiÁzÀj -4: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀÀ / £ÀqɪÀ½ (ªÀiÁzÀj 2gÀ EAVèµï ¤gÀÆ¥ÀuÉ)

Proceedings of the Government of Karnataka.

Subject: Survey No 11. of Auduvalli village in Hassan taluk Hassan land belonging to Sericulture department to be transferred to Department of Technical Education for the establishment of Government Engineering College in Hassan.

Read:

1.Proceedings of the Progress Review meeting on the establishment of a new Government

Engineering College at Hassan under the presidency of the Chief Minister on Date: 2- 8 -

2007.

2. Note of Chief minister ’ s Secretary: CM / SCM -2 / 2205/2007, Date: 06- 08 -2007. 3. Sericulture Development Commissioner Letters: Rechoko / Tah 1 / Getting / Disposal / Hassan / 14 / 2006 -07 Date: 21 -08 -2007.

Proposal:

(1)Date: 2- 8 -2007 Discussions on the establishment of a new Government Engineering College at Hassan under the presidency of the Chief Minister on 2 -08 -2007 discussed to acquire the land belonging to the Silk Market Board which is located beside the location of Government Engineering College in Hassan, and The BMTC Survey No. adapted to the site of Hassan Government Engineering College. The Secretary of the Hon'ble Chief Minister in the note 2 (2) reads that the action will be taken in the backdrop of a one- and- ahalf acre of land belonging to the Silk Market Board and the construction of the land from the silk department to the cost of Rs.10 lakh per acre.

(2) The Commissioner of Sericulture Development of the Order No. 3 reads: On 2- 8 2007, the Minister of Public Works Department, who has requested the Hon'ble Chief Minister of the state, decided to hand over one- and- a-half acre of land with 4 sheds to the engineering college and handed over the land to the engineering college, As the buildings are not available to move the machinery at this center, they are requesting a transfer of one and a half acre of land at Aaduvalli village in Aaduvalli village of Hassan Taluk and the proposed 4 Sheds and other 4 buildings to the Government Engineering College, as per the auction process.

Government Order Number:Gec h/dte/201 -07 / 10 / Rayovi / 2007, Bangalore, Date: 7-9-2007

Following the reasons explained in the proposal, 1 ½ acre of silk department at Aaduvalli village in Hassan taluk has been approved and transfer of 4 Sheds and 4 other buildings of development center to Rs 10 lakh per acre, including the cost of the building, from the Sericulture Department to the Technical Education Department.

By the name and order of Governor of Karnataka

Sd/-

(Bharathi R. Nayak) Section officer (silk) Department of Commerce and Industry.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 83

ªÀiÁzÀj - 5: f¯Áè¢sPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ £ÀqɪÀ½

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ f¯Áè¢sPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ £ÀqɪÀ½

£ÀqɪÀ½

f¯Áè¢sPÁjUÀ¼À PÀZÉÃj §¼Áîj f¯Éè

«µÀAiÀÄ : §¼Áîj vÁ®ÆèPÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ²æà dUÀ¢Ã±ÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ®QëöäÃAiÀĪÀjUÉ ªÀÈzÁÞ¥ÀåªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw G¯É èÃR : 1. ²æêÀÄw ®Qëöäà AiÀĪÀgÀ Cfð. 2. ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ C.E 180/2018-2019, ¢£ÁAPÀ: 10 02 - 2018

ªÉÄÃ¯É G¯ÉÃèT¸À¯ÁzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ²æêÀÄw ®QëöäÃAiÀĪÀjUÉ F DzÉñÀzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ DªÀÄgÀuÁAvÀ ªÀiÁºÉAiÀiÁ£À 500-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀAvÉ ªÀÈzÁÞ¥Àå ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. F ªÀÈzÁÞ¥Àå ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ®QëöäÃAiÀĪÀgÀÄ RÄzÁÝV §¼Áîj vÁ®ÆèPÀÄ ReÁ£ÉAiÀÄ°è CxÀªÁ ªÀĤAiÀiÁqÀðgï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

²æêÀÄw ®QëöäÃAiÀĪÀgÀ «¼Á¸ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀgÉ vÁ®ÆèQ£À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸À»/ (gÀªÉÄñÀ PÀĪÀiÁgï) f¯Áè¢sPÁjUÀ¼ÀÄ

¥ÀæwUÀ¼ÀÄ: 1. ²æêÀÄw ®QëöäÃ, gÁªÀÄ£ÀUÀÄAr, §¼Áîj vÁ®ÆèPÀÄ.

2. vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, §¼Áîj vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ

3. ReÁ£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, §¼Áîj vÁ¯ÉÆÃPÀÄ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 84

6.4 PÀZÉÃj DzÉñÀ

PÀbÉÃj DzÉñÀÀªÀÅ PÀZÉÃjAiÀÄ M¼ÁqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀbÉÃjUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ DzÉñÀUÀ¼ÀAvÉAiÉÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀ C¢sPÁjUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä C¢sPÁgÀzÀ ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ PÀbÉÃj DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉÉUÉ ªÉÃvÀ£À ªÀÄÄA§rÛ, ªÁ¶ðPÀ ªÀÄÄA§rÛ, gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw ªÀÄvÀÄÛ gÀeÉAiÀÄ «¸ÀÛgÀuÉUÁV, ºÀt¥ÁªÀw, EvÀgÉ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¯ÁVvÀÛzÉ.

6.4.1 PÀbÉÃj DzÉñÀ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

1. ¸ÀPÁðgÀzÀ / ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.

2. E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ (r¥ÁmïðªÉÄAmï £ÉêÀiï).

3. PÀqÀvÀ / DzÉñÀ ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ.

4. PÀZÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À.

5. vÀ¯É§gÀºÀ (ºÉrAUï) - PÀZÉÃj DzÉñÀ JAzÀÄ.

6. «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃR.

7. MqÀ®Ä.

8. C¢sPÀÈvÀ C¢sPÁjAiÀÄ ¸À».

9. vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð «¼Á¸À.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 85

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV PÉ®ªÉÇAzÀÄ PÀbÉÃj DzÉñÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.

ªÀiÁzÀj - 1: PÀbÉÃj DzÉñÀ

«±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«

DzÉñÀ ¸ÀASÉå: «vÁ« - ¨É/EJ¸ïn/25/2018-2019.

PÀZÉÃj DzÉñÀ

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀ PÀZÉÃj eÕÁ£À¸ÀAUÀªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¢£ÁAPÀ 02-02-2019

2018-2019£Éà ¸Á°£À ºÉƸÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è DqÀ½vÀzÀ

C£ÀÄPÀÆ®zÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À°è F PɼÀV£À §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß

ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ F §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2019 jAzÀ eÁjUÉ §gÀÄvÀÛªÉ.

²æà ²ªÀ°AUÉÃUËqÀ C®¸ÀV, »jAiÀÄ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ FUÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ

EªÀgÀ ±ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà UÀuÉñÀgÀªÀgÀÄ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ «¨sÁUÀzÀ eÉÆvÉUÉ

¤ªÀð»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸À»/-

PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå vÁAwæPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ

¥ÀæwUÀ¼ÀÄ 1. ²æà ²ªÀ°AUÉÃUËqÀ C®¸ÀV, »jAiÀÄ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ. 2. ²æà UÀuÉñÀ QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ «¨sÁUÀ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 86

6.5 C¢s¸ÀÆZÀ£É (C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀªÁV PÉÆqÀĪÀ w½ªÀ½PÉ CxÀªÁ «¢üªÀvÁÛzÀ ¸ÀÆZÀ£É)

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½¸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛ ºÁUÀÆ CUÀvÀåªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ / E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà wêÀiÁð£À CxÀªÁ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ±Á¸À£ÁvÀäPÀ C¢sPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥Áæ¢sPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥ÀvÀægÀÆ¥ÀªÉà C¢s¸ÀÆZÀ£É. EªÀÅUÀ¼À°è ±Á¸À£À, «zsÉÃAiÀÄPÀ, PÁAiÉÄÝUÀ¼À wzÀÄÝ¥Àr, PÁ£ÀƤ£À C£ÀĸÁgÀ gÀavÀªÁzÀ ¤AiÀĪÀÄ- ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÁçAQvÀ C¢sPÁjUÀ¼À (UÉeÉmÉqï C¢sPÁjUÀ¼À) £ÉêÀÄPÀ, ªÀUÁðªÀuÉ, gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw EvÁå¢UÀ¼ÀÄ C¢s¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀvÀgÀÄvÀÛzÉ.

PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÆ PÀÆqÁ C¢s¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð C¢sPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉÉUÉ, f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ / vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ / G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁgÀAiÀĪÀgÀÄ / ¥ÉÇð¸ïC¢sPÁjUÀ¼ÀÄ (UÀ®¨sÉ, zÉÆA©UÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä) C¢s¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ / vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ / G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁgÀAiÀĪÀgÀÄ eÁvÉæ, gÀxÉÆÃvÀìªÀ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è C¢s¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸À§ºÀÄzÀÄ. C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀvÀzÀæ°ègÀĪÀAvÉ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀiÁUÀ°Ã, UËgÀªÀ¸ÀÆZÀPÀ¢AzÀÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVªÀÅzÁUÀ°Ã EgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉÃAiÉÄ «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃRUÀ¼ÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è. C¢s¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄÄ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

1. ¸ÀPÁðgÀzÀ / E¯ÁSÉAiÀÄ / ¥Áæ¢sPÁgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ.

2. C¢s¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå.

3. C¢s¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ¥Áæ¢sPÁgÀ.

4. ¢£ÁAPÀ.

5. C¢s¸ÀÆZÀ£É JA§ vÀ¯É§gÀºÀ(ºÉrAUï)/²¶ðPÉ.

6. C¢s¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ MqÀ®Ä.

7. ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢s¸ÀÆZÀ£ÉAiÀiÁzÀgÉ, gÁdå¥Á®gÀ DzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸Àj£À°è JA§ ºÉýPÉ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 87

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.

ªÀiÁzÀj - 1: C¢ü¸ÀÆZÀ£É

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

¸ÀASÉå: rnE/2018-2019/EJ¸ï n/2513/135

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ «zsÁ£À¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ: 12 01 - 2018

C¢s¸ÀÆZÀ£É

²æà UÀuÉñÀ¥Àà, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, UÀtÂvÀ «¨sÁUÀ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ,

vÁAdªÀÇgï £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À

UÀtÂvÀ «¨sÁUÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À DzÉñÀzÀªÀgÉUÉ

PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉñÁ£ÀĸÁgÀ

ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è

(gÀAUÀ¥Àà)

C¢sãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð

G£ÀßvÀ ²PÀët E¯ÁSÉ

¥ÀæwUÀ¼ÀÄ 1. ²æà UÀuÉñÀ¥Àà, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, UÀtÂvÀ «¨sÁUÀ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, vÁAdªÀÇgï £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

2. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, vÁAdªÀÇgï £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

3. ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀPÁðj EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 88

ªÀiÁzÀj - 2: C¢ü¸ÀÆZÀ£É

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 88 ªÀiÁzÀj - 2: C¢ü¸ÀÆZÀ£É

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 89

ªÀiÁzÀj - 2: eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 89 ªÀiÁzÀj - 2: eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 90

6.6 ¸ÀÄvÉÆÛïÉ

¸ÀPÁðgÀzÀ, E¯ÁSÉAiÀÄ, PÀZÉÃjAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É, wêÀiÁð£À, C©s¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀjUÉ KPÀPÁ®zÀ°è w½¸À¨ÉÃPÁzÁUÀ CxÀªÁ MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ºÀ®ªÀjUÉ ¸ÀA§A¢s¹zÁÝzÀgÉ CzÀ£ÀÄß w½¸À®Ä §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀvÀægÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É CxÀªÁ ¥Àj¥ÀvÀæ JA§ÄzÁV PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ MAzÉà ¥Àæw ºÀ®ªÀjUÉ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ JAzÉä®è. MAzÉà ¥ÀvÀæzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹ ¸ÀA§A¢s¹zÀªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÉà «µÀAiÀÄ EgÀĪÀ PÁgÀt M¨ÉÆâ§âjUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ¥ÀvÀæ§gÉAiÀĨÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è. PÉêÀ® PɼÀV£À «¼Á¸ÀzÀ eÁUÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ¸ÀÄvÉÆÛïÉ, eÕÁ¥À£À, DzÉñÀ EvÁå¢UÀ¼ÀAvÉAiÉÄà EzÀÝgÀÆ, ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÁå¦Û zÉÆqÀØzÀÄ.

6.6.1 ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

1. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ.

2. E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.

3. PÀqÀvÀ / ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ¸ÀASÉå.

4. ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀZÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À.

5. ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É JA§ vÀ¯É§gÀºÀ.

6. «µÀAiÀÄ / G¯ÉèÃR CUÀvÀå«zÀÝ°è.

7. MqÀ®Ä / ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À.

8. C¢üPÀÈvÀ C¢sPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À» ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ.

9. ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄÄ vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀªÀgÀ «¼Á¸À.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 91

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.

ªÀiÁzÀj - 1: «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. ªÀiÁzÀj - 1: «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 92

ªÀiÁzÀj - 2: PÀbÉÃjAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ

¸ÀASÉå: gÉE/zÀÄ¢GvÀ/ £Áå ¥sÉ/25/2154/2018-2019/225

G¥À vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj gÀÄzÀÝ ºÉÆç½ ¨É¼ÀUÁ« vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«. ¢£ÁAPÀ 14-01-2019

¸ÀÄvÉÆÛïÉ

¢£ÁAPÀ:26-01-2019 gÀAzÀÄ UÀtgÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀÛ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è zsÀéeÁgÉÆúÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. PÀZÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

¸À»

(gÀªÉÄñÀÄ̪ÀiÁgÀ gÀ«gÁeï) G¥À vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ

J®è ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÀÆZÀ£À ¥sÀ®PÀPÉÌ.

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 93

ªÀiÁzÀj - 3: E¯ÁSÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 93 ªÀiÁzÀj - 3: E¯ÁSÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 94

ªÀiÁzÀj - 4: E¯ÁSÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 94 ªÀiÁzÀj - 4: E¯ÁSÉAiÉÆAzÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 95

ªÀiÁzÀj - 5: ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ »A§gÀºÀzÀ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj

DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ / 95 ªÀiÁzÀj - 5: ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ »A§gÀºÀzÀ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj