Sie sind auf Seite 1von 4

255 רפסמ ןויליג יכוניחה ןפה ,םידלי :2019 טסוגואב 15

לע ,לכוא לע םתעד תא עיבהל םינכומ םירפוס .תצק תוחפל .םייכוניח תויהל רתומ םידלי ירפסל פ"י .םהל ונת קר .תילגנא ידומיל לעו היזיוולטה ךסמ

ןייטשנייו ישע ,ךורב ירימ הנשה לגעמב םירופיס

םידעומו םיגח ירופיס רחבמ

לזרמ יפפ :םירויא 2019 ט"עשת םירפס ינד

יפפ :םירויא 2019 ט"עשת םירפס ינד 6–4 ליג :הצלמה םויו הנשה שאר

6–4 ליג :הצלמה

םויו הנשה שאר ,הליחת תבש :דעומ לכל םירופיס ,ונימיב ובתכנש םירופיסו תורוקמהמ םירופיס םוי ,תואמצעה םויו ןורכיזה םוי ,האושה םוי ,חספ ,םירופ ,טבשב ו"ט ,הכונח ,תוכוס ,םירופיכה .באב העשתו תועובש ,רמועב ג"ל ,םילשורי

גרבדלוג האל חריב חרוא / יאמזוג רמ סוקניפ ימרי :םירויא 2019 חֹנ תירפסו םילעופ תירפס

2019 חֹנ תירפסו םילעופ תירפס 7–5 ליג :הצלמה וסרכבו חבטמל אבוהש

7–5 ליג :הצלמה

וסרכבו חבטמל אבוהש שירכהמ :תולשב הצוחנ תואמזוגמ האנה בואשל ידכ ;ידמ םדקומ וסנת לא

היה הזרהו ןמשה לע רופיסה .הליל תנשל חריל הלע – ןולמב רדח ןיאבש שיאל דעו תיאשמ התלגתה

.םותה תא םירמשמ םירויאה .ונמזל הפי

?ירומ ירוא לש ורות היהי יתמ

בגא

המולא ירנ וקרב ילש רוביגה יליזרב ןדיע :םירויא 2019 דחואמה ץוביקה

ןדיע :םירויא 2019 דחואמה ץוביקה 6–4 ליג :הצלמה .חרק לש םיקרב

6–4 ליג :הצלמה

.חרק לש םיקרב תורילו שא תמוחב ומצע תא ףיקהל לוכי וקרב .ימע לש ותורישב לע-רוביג אוה וקרב םיקנע ינש לומ .הלצה עסמל ימע אצי ,סרח הלעה – וב ופתתשה םלוכש – שופיחהו ,םלענ וקרבשכ דדומתה ןוקרד םע וליפאו ,חרק לש םיקרב הרי םיבאז השולש לא ,שא תמוחב ומצע תא ףיקה !ימע יחי .החלצהב

רדלא-יול ילח תוחמשה םילמה תדגא ןיקשופ לעי :םירויא 2019 תלפלפ ירפס

ןיקשופ לעי :םירויא 2019 תלפלפ ירפס 6–4 ליג :הצלמה .םיללכה תא רפהלו

6–4 ליג :הצלמה

.םיללכה תא רפהלו הרזומ הפשב רבדל )תרדהנ( החפשמל רתומ םא הלאשב ןויד םייקתמ ללמ הריבב ןהש ללגב ילוא ?דוחייה ללגב םאה ?ןולימב ןניאש םילמ םכל המל ,החפשמה ינב תא טפושה לאש ?םכתא המ .תוחמש םילמ איצמהל החפשמ לכל רתומ זאמ .םתוא תוקיחצמ

ןידע זריש תרחא תצקו ךכ לאירא תור :םירויא 2018 תרמצ

תצקו ךכ לאירא תור :םירויא 2018 תרמצ 6–4 ליג :הצלמה שי הדליל :האלה ךכו

6–4 ליג :הצלמה

שי הדליל :האלה ךכו ).תויוליעפ לש עפש ,ואוו( .אבא תא זאו ,ומצע תא דליה לאוש ,םדוק השעא המ םיאור המ ;טקשב תבשל השק המכ ;םירתוימ תוקעצו סעכ המכ ;תורבח הליחתמ ךיא ;הלשמ הניפ .םכל םיאתמש המ ורחב .םיחכוש המו םירכוז המ ;ןולחל דעבמ

גרבנייפ גשיבא 'ץיודנסב ימס יפסוי תירש :םירויא 2018 תרמצ

ימס יפסוי תירש :םירויא 2018 תרמצ 6–4 ליג :הצלמה אמא .ןטקה ויחאכ

6–4 ליג :הצלמה

אמא .ןטקה ויחאכ רדוסמו רוכבה ויחאכ קזח תויהל הצור אוה .החפשמב יעצמאה ןבה אוה ןתנוי ויתונולתב ימס םיעטה חרממה קדצ םאה .ךירכה תוסורפ יתש ןיב חרממה לע רופיסב ותרזעל תצלחנ ?תוחפ "הווש" אוהש ,ותשגרה תקדצומ םאה ?ותוא תוכעומ ויתחתמו וילעמ תוסורפהש

קינזר יגח ימס לש יטגפסה לאירא תור :םירויא 2018 תרמצ

יטגפסה לאירא תור :םירויא 2018 תרמצ 7–5 ליג :הצלמה ;םיגד תדעסמ חתפ ,ינע

7–5 ליג :הצלמה

;םיגד תדעסמ חתפ ,ינע גייד לש ונב ,ימס .םתורגבב םישגפנ םידליה ןג ימימ םיבוט-יכה-םירבח ינש הדעסמב לוכאל אובי יסוישכ הרקי המ .םילעפמ לעבו םיקסע שיא השענ ,בר ףסכ היה וירוהלש ,יסוי .טבוצ רופיס ?ימס לש

זרא ןורוד םיכסַ מה טנגמ ןמרק ינד :םירויא 2019 ןורפע ןורוד תירפס

ינד :םירויא 2019 ןורפע ןורוד תירפס 7–5 ליג :הצלמה הפצו תועש בשי רמתיא

7–5 ליג :הצלמה

הפצו תועש בשי רמתיא

תובהלתה םכב ררועי ילוא אמאו אבא ךכל ואצמש ןורתפה .ךסמב תוהבל קיספה אלו תוחרצב חתפ .ירשפא אוהש הארנ לבא ,םכתא זיגרי ילואו

– העש קר תופצל םיכסהש תורמל .ךסמל קתורמ

ןוטרס

דועבו

ןוטרסב

זרא ימר בירל ולחה ביני לש םיעבצה יבאד הליה :םירויא 2019 ןוירוא

יבאד הליה :םירויא 2019 ןוירוא 5–3 ליג :הצלמה וא )תוספדומה

5–3 ליג :הצלמה

וא )תוספדומה תויתואה עבצ( רוחשל )םימשה עבצ( לוחכה ןיב קר הניא "יכה" עבצה והימ הבירמה ביני קר .)חמוצש המ לכ( קוריה ןיבו )המדאה( םוח ןיב םג אלא )יבכמ( בוהצה ןיבל )לעופה( םודאה ןיב .יכוניח .םהלש בולישהו ןוויגה בושח המכ םיעבצה תא דמלמ ותמכחב

םולהי הימ תילגנאב םיעבצהו תילגס ןמדירפ ןמרש רהוט :םירויא 2019 ןוירוא

ןמרש רהוט :םירויא 2019 ןוירוא 7–5 ליג :הצלמה םשש ינפמ לוכ םדוק

7–5 ליג :הצלמה

םשש ינפמ לוכ םדוק ,תופשה יתשב םיעבצה תומש ןונישב תילגס הלחה תילגנא דומלל ידכ התיהשכ )קורי( "ןירג ןירג" לצליצ הלש םיקוריה םיינפואה ןומעפ !לוגס ושוריפ ,לפרפ ,התחפשמ םלוכ – יירֵגו ןוארבְּ ,ולבְּ ,קאלב ,דר ,קניפ ,ולי ,'גנרוא דמלנ דועו ,)טיאוַ אלו( טייוַ הנבל אתבסל הכרדב .םתוא רוכזל ולקיש םיזורחב

ןינד תירוא ודיגי המ ןזֵ תדגא ןושחנ תעפי :םירויא 2018 ןוירוא

תדגא ןושחנ תעפי :םירויא 2018 ןוירוא 9–7 ליג :הצלמה .םיחרפה לכ תא הרעינ

9–7 ליג :הצלמה

.םיחרפה לכ תא הרעינ – התיבה הרזחש ינפל לבא .הרעשב םיחרפ רוזשלו הדשל תאצל הבהא ינור ימ לש וחוכ .הידי תא הפיר היָמָ םשב דשו ;התוא הדדוע המיס םשב היפ .הל וקחציש הששח איה .הביבח הצירק םע יכוניח רופיס ?דשה לשו היפה לש םיאלמה תומשה םה המו ?רבגי םהמ

:)םניח( ל"אודב ןולעה תלבקל המשרה bestbooks.co.il דיב רפס םע דימת