Sie sind auf Seite 1von 4

School: DepEdClub.

com Grade Level: I


GRADES 1 to 12 Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JULY 1 – 5, 2019 (WEEK 5-DAY2) Quarter: 1ST QUARTER

EDUKASYON SA MOTHER TONGUE-BASED ARALING PANLIPUNAN MATEMATIKA MAPEH


PAGPAPAKATAO
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Naipamamalas ang pag-unawa The learner… Ang mga mag-aaral ay The learner... The learner...
Pangnilalaman sa kahalagahan ng pagkilala sa demonstrates understanding that naipamamalas ang pag-unawa sa demonstrates understanding of demonstrates basic
sarili at sariling words are made up of sounds kahalagahan ng pagkilala sa sarili whole numbers up to 100, understanding of sound, silence
kakayahan,pangangalaga sa and syllables. bilang Pilipino gamit ang ordinal numbers up to 10th, and rhythm
sariling kalusugan at pagiging manifests beginning oral konsepto ng pagpapatuloy at money up to PhP100 and
mabuting kasapi ng pamilya. language skills to communicate in pagbabago. fractions ½ and 1/4.
different contexts.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may The learner Ang mga mag-aaral ay buong The learner... The learner...
pagmamahal at uses knowledge of phonological pagmamalaking is able to recognize, represent, responds appropriately to the
pagmamalasakit ang anumang skills to discriminate and nakapagsasalaysay ng kwento and order whole numbers up to pulse of the sounds heard and
kilos at gawain na manipulate sound patterns. tungkol sa sariling katangian at 100 and money up to PhP100 in performs with accuracy the
magpapasaya at magpapatibay uses beginning oral language pagkakakilanlan bilang Pilipino sa various forms and contexts. rhythmic patterns
sa ugnayan ng mga kasapi ng skills to communicate personal malikhaing pamamaraan.
pamilya experiences, ideas, and feelings is able to recognize, and
in different contexts. represent ordinal numbers up
to 10th, in various forms and
contexts.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto - Nakapag-aambag ng kasiyahan MT1PWR-Ib-i-1.1 Give the name AP1NAT-Ie-9 M1NS-Id- 6 MU1RH-Ic-5
Isulat ang code ng bawat kasanayan. sa pamilya sa pamamagitan ng and sound of each letter Naipapakitasapamamagitan ng claps, taps, chants, walks and
pagpapamalas ng kakayahan. MT1PWR-Ib-i-2.1 Identify upper timeline at iba pang visualizes, represents, and plays musical instruments with
and lower case letters. pamamaraanangmgapagbabagos compares two sets using the accurate rhythm in response to
MT1PWR-Ib-i-3.1 Write the abuhay at personal expressions “less than,” “more sound
upper and lower case letters nagamitmulanoongsanggolhangg than,” and “as many as.” o in groupings of 2s
legibly, observing proper angsakasalukuyangedad. o in groupings of 3s
sequence of strokes. (mahahalagangpangyayari) o in groupings of 4s
II. NILALAMAN

KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Curriculum Guide p.18-19
Curriculum Guide p.13 Pahina 52-53 Curriculum Guide p.10 Curriculum Guide p.9
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pahina38-39
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Hep-hep kung tama at Hurrey Muling balikan ang mga Ano-anongkatangian at Paghambingin ang mga Kailan malakas ang kumpas?
at/o pagsisimula ng bagong kung mali. mahahalagang de talye sa kakayahanangnabagosainyomula bilang. Sabihin kung mas Mahina ang kumpas?
aralin. ___Masaya ang mag-anak na kwentong Bilao ni Betina noong kayo ay sanggol pa marami o mas kaunti .
laging nag-aaway. hanggangsakasalukuyan? 45____________48
___Ang mag-anak na masaya ay 91 ___________19
nakasisiya.
___Masaya ang mga anak kung
magkahiwalay ang mga
magulang.
___Ang masayang pamilya ay
may panahon para sa isat-isa. )
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Sino sa inyo ang may mga lolo Tugma: Ang Huni ng pipit Natatandaannyo pa Ano ang paborito mong
at lola sa malayong probinsiya? Doon sa siit baangmgabagaynanaganapsainy laruan? Bakit?
Dinadalaw ba nila kayo o kayo Sa batang mabait onoong kayo ay batahanggangsa
ang dumadalaw sa kanila? Walang nagagalit . kayo ay lumalaki?
(Hayaang magbahagi ang Hayaang gayahin ng mga bata
mga bata ng kanilang ang huni ng pipit.
karanasan
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Anongmgapangyayarisabuhayny
sa bagong aralin. oanghindinyonakakalimutan?
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Iparinig ang maikling kwento : A. Ipakita ang mga salita sa Ipakitaangmgalarawannanagpap Iparinig ang maikling kwento. Upang maging madali ang
at paglalahad ng bagong Minsan, dumalaw ang lolo at pisara na hango sa napag-aralang akita ng iba’t-ibangyugtosabuhay (Gumamit ng larawan ng bata at pagsulat at pagbasa ng musika,
kasanayan #1 lola nina Aya at Buboy galing sa kwento ng cut-out ng mga prutas na gumagamit ang mga musikero ng
probinsiya. Masayang ni ang na si kaya puto sigaw isangbatamulasanggolganggangs nabanggit) guhit sa unahan ng malakas mna
nagkakatipon ang mga mag- matanda akasalukuyan. Ito si Juan. Mahilig siya sa kumpas. Bar lines ang tawag dito
anak. bilao Betina higaan umaga Sabihin kung anoangginagawa ng bayabas. 3 bayabas ang nakain Ang puwang sa pagitan ng bar
Upang lalong mapasaya, Ipabigay sa mga bata ang tunog batasabawatyugto. niya. Ito naman si Roy, santol lines ay tinatawag na BAR..
naghandog ng isang awit si Aya ng unang titik ng bawat salita. (b, naman ang hilig niya. 3 santol
na natutuhan niya sa paaralan. p, s, etc.) ang kinain niya.
Tuwang-tuwa ang dalawang Original File Submitted and
matanda sa pag-awit ng apo. Formatted by DepEd Club
Niyakap nila ito. Member - visit depedclub.com
Si Buboy naman ay nagpakitang for more
gilas din sa pagsayaw. Tuwang-
tuwa ang mag-anak. Kaysaya
nila.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Sinu-sino ang dumating na Ituro sa mga bata ang pagbasa sa Gawain 1 p. 39 Sinu-sino ang mga bata sa Tingnan ang illustration sa pah.
at paglalahad ng bagong panauhin? mga salita sa pamamagitan ng Pangkatang Gawain: kuwento? 32 ng Pupils’ Activity Sheet
kasanayan #2 Saan sila galing? paghahati-hati ng salita sa Pumili ng Ano ang kanilang kinain?
Paano napasaya ng kanilang pantig. isangbatasabawatgrupo. Igawaito Ilang bayabas ang nakain ni 2. Ilan ang mga bar sa pagitan ng
magkapatid ang kanilang lolo hal. bilao bi-la-o ng isang timeline ng Juan? bar lines?
Lola? Ilang pantig ang bumubuo sa mahahalagangpangyayarisakanya Ilang santol ang nakain ni Roy? Napansin mo ba kung ilang
Bakit kaya sila mahal ng salitang bilao? ngbuhaymulanoongsiya ay kumpas ang nasa bawat bar?
kanilang pamilya? isangtaonggulang pa Pagtambalin ang 3 bayabas at
lamanghanggangsakasalukuyang 3 santol na nakain ng dalawang
edad. bata nang isahan.
Ano ang ibig sabihin ng
kinalabasan ng inyong pagguhit?
Mayroon bang kulang/sobra
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Presentasyon ng awtput
Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang- H. Lutasin: A. Bilugan ang unahang titik ng Anongmahalagangpangyayarisaiy Gumuhit ng pangkat ng mga
araw-araw na buhay Dumating ang mga pinsan mo tunog na maririnig sa bawat ongbuhayangpinakagustomo/hin bagay na kapareho ng pangkat
galing sa ibang bansa. salitang aking babanggitin. dimonakakalimutan? sa kaliwa.
Nahilingan ka ng isang tula. bilao bahay sigaw matanda Anongmahalagangpangyayarisaiy 1. XXXXX _______________
Ano ang gagawin mo? higaan ongbuhayangpinakaayawmo? 2. / / / / / / / /
B. Ibigay ang bilang ng pantig ________________
ng bawat salita. 3. Y Y
___ bibingka ________________
___ puto 4. W W W W W W W
___ bilao __________
___ matanda 5. C C C
___ dalawa _____________________
I. Paglalahat ng Aralin Mahalaga ba ang pagkakaroon Alin ang unang titinitingnan Anong kataga ang ginagamit Tandaan:
ng masayang pamilya? sa salita? (unang titik) sa paghahambing ng mga Kapag may dalawang kumpas sa
Paano ka makapag-aambag ng Ano ang dapat gawin sa pangkat ng mga bagay? bawat bar, ang awit ay
kasiyahan sa iyong pamilya? unang titik? (Ipatunog) Tandaan: Ginagamit ang mga gumagalaw nang dalawahan.
Anoangkahalagahan ng
Tandaan: Paano hinahati ang pantig ng katagang kapareho kung ang Inilalagay ang simbolong 2 sa
pagkakaroon ng timeline
Ang pagpapamalas ng bawat salita? laman ng mga bagay ay mag unahan ng awit upang ipakita na
sasarilingbuhay?
kakayahan ay nakapag-aambag (Ayon sa pagbigkas ng pantig) kasingdami ng bilang. ang daloy ng awit ay may
ng kasiyahan sa ating pamilya. dalawahang sukat. Sa musika,
ang ibig sabihin ng bilang ay ang
SUKAT ng awit.
J. Pagtataya ng Aralin Kaarawan ng lolo mo A. Patunugin ang unang letra Ipalahadsabawatmagaaralangmg Paghambingin ang dalawang Kantahing muli ang awit na
kaya nagdatingan lahat ang o titik ng bawat salita at saka ito amahahalagangpangyayarinanag pangkat. “Talbog Pataas” habang
mga pinsan mo. May ginayak bilugan. anapsakanilangbuhaymulanoong Hanapin sa Hanay A ang sinusunod ang kahulugan ng L
na palatuntunan para lalong 1. bilao sila ay isangtaonggulang pa pangkat na may kaparehong (Lakas) at H (Hina).
maging masaya ang pagtitipon. 2. puto lamanghanggangsakasalukuyan. bilang ng mga bagay sa Hanay B. Pumili ng kilos ng katawan na
Ano ang gagawin mo para 3. lola Pag-ugnayin ng guhit. magpapakita ng malakas na
makapag-ambag ka ng iyong 4. bahay Hanay A hanay B kumpas ng awit at gawin ito sa
kakayahan? 5. Belen 1. CC . . WWW tuwing aawitin ang malakas na
Ako ay B. Basahin nang malakas at 2. KKKK . . FFFFFF kumpas.
__________________________ isulat ang bilang ng pantig ng 3. GGGGGG . . P
_. bawat salita. 4. MMM . . RR
1. bilao_____ 5. H DDDD
2. lola_____
3. umaga___
4. wala____
5. Betina___
K. Karagdagang Gawain para sa Iguhit ang sarili habang Gumuhit ng bagay na nagsisimula Gumuhit ng mga bagay na
takdang-aralin at remediation ginagawa ang kakayahang nais sa tunog na: 1. g 2. k 3. sindami ng bagay sa kahon.
mong maiambag upang s 4. w 5. p 1. T T T T T - ____________
mabigyan ng kasiyahan ang 2. A A A - ______________
iyong pamilya.
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?