Sie sind auf Seite 1von 62

E-

TARTALOMJEGYZEK

Er,ószó s
BnszEr,cnrns- UNrpnrrar,rtnqc 7

Árru,ÁNos vtoNnlror- Alt cBtvtgtNp SÁrzn


(AlcrrvrÁrNnzncn).......,.,. ,......,.........,8
BEMu-rATKozÁs* DtB VoRsrBtLtxc (Dí ronsrnrlrwc)..,.,...............,......,.. 10
Mncszór-írÁsor- ANspna.cHrN (ANsnnÁcueN) ...,........ ..........14
A csarÁp- DIE FAMILE (DI rÁuír-rE). ..,,,,....,...,.... 14
Ünvözt-psBr- BBcRüsstxGEN (BEGRússtxcnN) ......,....,........ 14
RplcÁl-Ásox- REAGIERIINcnN (RrÁcínuxcnN).........,.. .,.,......,14
SZABADDÓ _ FREIZEIT
InópoNrox- ZEITPUNKTE (CÁrrpuNrre).,............,.,. ,...,....,,.... 16
SzÁtrlor- Dlp Nutvtapn (Di NtlMER). .,.,...,...,,...,,.. 18 VÁnosxÉzss- Sr,torsBstcHTIGuNG (SrÁrrnezlcHrtcuNc)..................,.,.. 100
Sponr- Slonr (Slonr),,,............... ......,......,,.....l04
rlrazÁs REpüLóvEL- REIsE MIT DEM F
SzónarozÁs- UNTERHALTIJNG (UNTERtrÁlruNc).... ..,...........l06
A nBpür-óaÉpEN- IMFI-ucznuc (Iurlúccarc)........,.. ,.,...-...,..22
A nnpulórBnnN - AuT nnu FLuGHAFEN (Aw nru rlúc}rÁFEN),,. -.. -.,........,. 26
RpN,rrrívtTr,rosnMnNyBx-AugBRoRDnNrrcHLtvoRI,,j\LLB 111

KöZLEKEDÉS-VERKEHR 33 SpcÉlyrnnss- r)
}IILFERI F (Fillrnnt .....,.,.,....... 1 12
OnvosNÁt--BEIMAMT (BÁJMÁRcT) ,..........,,,...112
Gy.llocoseN-ZuFuss(Crrrúsz) ..,..,....,,,,...,.....34 BErpcsscrr- KRANKHEITEN (KnÁNrrrÁrrnN) ..,.......,...,.....,..116
VoNATTAL-MITZuG (Mrr cúc) .........................36 A npNpónsucnN - AN DER PoLztsI (ÁN oEn lortcAJ) .....,...........,.............., 1 1 8
TAxlvAL- MIT TAXI (Mrr rÁrszI) ..,,........,...........38 EcyÉs pRosI-EN.{Ár- ANDERE PRoBLEME 1ÁNoEnE Pnoar-nun) ...............,..l20
Amóver- MIr auro (MIT AUTO)., ....,....--.,,....-..,42

HoTELEK. PANZIÓK-HoTELS. PENSIoNEN . 47

HorgL- HoTEL (HoTEL)....,.. .,,......,.48


PaNzó- PENSIoN (PENZIóN) .,,-.......52

TBrppoNÁI-Ás- TptBpgoNIEREN (TELEFoNIREN)...,.., .......,..,.... 60


LBvÉI-- ÉscsotvncppmnÁs- BRIEF- lrNp GrpÁcxaurGABE ........... ......-,....-.62

AZETTEREMBEN-IM RESTAURANT 69

vpnnpcrÁrótpaRI BcvsÉcpr- GnsrÁrrrN


(GÁszrsrnrnN).......,........ .........,...... 70
BESZÉLGETÉ

uNTERHALTUNG (UNTERIIÁr,ruxc)
r'{,Y a lUltn,u',,tl;
i l; t,"

Általános mondatok
Atlgemeine Sátze (Algemájne zece) '
,íit,,i',1 !, ur,
. Bitte, sprechen Sie langsamer!
- ^'ÍÍ
{ 1. Kérerrr, beszéljen lassabban!
l
r| 'rl!'' o,,, =
,!':,i,'::!,, ,',.}'
(Bite, sprechen zíIángzámerl)
E l'
2. Bocsánat, nembeszélek fiil jól,
2, Entschuldigung, ich spreche nicht gut. Íuuf iht t' iln,, l',:Í,,,,
(Entsuldigung, ich spreche nicht gut.) '* ' "'{ 1'+7'9

3. Kérem, beszéljen egy kicsit hangosabban!


3. Bitte, sprechen Sie ein bisschen lauter! a twtf,it lutrt
(Bite, sprechen zí ájnbtszchen lauter!)
4. Bitte, schreiben Sie es mir ab! _
- "'7 - l1t
lcc f,"L,t '- !li,,x1lltatl
i*,lt,,'
t 4. Kérem, qa ezt le nekem!
(Bite, srájben zí esz mír áb!)
.5. Bitte, zeigen Sie darauf!
5. Kérem, mutasson rá!
(Bite, cájgen zi dárauf!)
ó. Wie, bitte?
'Í,, 6. Hogyan, kérem? '-Í"_n*h_',
(Ví, bite?)
7. Betuzné ezt,kérerdl
7, Wtirden Sie es buchstabieren? :. ',' \ '
(Vtirden zi esz buchstábíren?)

8. Foglalt ezahely?
lt. Ist dieser Platz besetzt? i,' '

(Iszt dlzer plác bezect?)


9. Darf ich mich hier hinsetzen?
9. Letilhetek ide?
(Drárf ich mich hír hinzecen?)
l(). Nehmen Sie Platz!
l0. Foglaljon helyet!
(Némen zíplácl)
l l. Machen Sie sich bequem!
1 1. He|yezze magátkényelembe!
(Máhen zízíchbekvém!)
l

12, Das ist besetzt.


|2. Ez foglalt!
(Dász iszt bezect.)
l3. Ich móchte Sie nicht storen.
13. Nem akaromzavarni,
(Ich mohte zinicht st ren.)
14. Kónnen Sie mir zeigen, wie es funkzioniert?
14. Meg tudja mutatni, hogyan mtikódik ez?
(Kónen zímlr cájgen, ví esz funkcionírt?)

9
Vlj1 4uc lt, b,

[1 y1,,y 1bc Ltl


l5. Darf ich hier rauchen?
15. Dohányozhatok? (Dárf ich hír rauhen?)
tyb

ló. Ja, natiirlich.


16. Igen,természetesen. (Já, nátíirlich.)
17. Bitte, rauchen Sie nicht!
17 . Ne dohányozzon, kaerrt| (Bite, rauhen zí nicht!)
ltt. Rauchen Sie?
18. Dohányzik? (Rauhen zí?)
l9. Ja, ichrauche.
19. Igen, dotrányzom. (Já, ich rauhe.)
20, Nein, ich rauche nicht.
20. Nerrr, énnemdohányzom, (Nájn, ich rauhe nicht.)
2l. Ich versuche mich abzugewóbnen.
21. Próbálok leszokni. (Ich fersuhe mich ábcugev nen,)
22, Konnen Sie mir Feuer geben?
22. Nem tudna véletleniil ttiaet adni? (Könen zimk fajer gében?)
23, Wo ist die Toilette?
23. Holvan az illemhely? (Vó isá di toaleto?)
24, Was ist das?
'í\ 24. Mi ez? (Yász iszt dász?)

l)le Vorstellung (Dí forstellung)


Bemutatkozás
l, Wie heissen Sie?
1. Hogy hívják Önt? (Ví hájszen zí?)
2. Wie heisst du?
/ 2. Hogy hívnak Téged? (Ví hájszt dri?)
i ,,,il,
]. Lassen Sie mich vorstellen!
} 3. Hadd mutatkozzambe! (Lásszen zí mich forstellen!)
'{ 4. , 4. Mein name ist...
Azénnevem... (Májnnáme ist...)

11
10
Es freut mich, Sie zu treffen.
5.
5.
Örulok, hogy találkoztunk, (Esz frajt mich, zí cu trefen.)
i 6.,. Hogy van / vagy?
(l. Wie geht es Ihnen /Dlr?
(Ví gét esz ínen l dk?)
Danke, mir geht es gut.
{ 7. Kószónöm, jól vagyok.
7,
(Dánke, mír gét esz gut.) ,]
. ,'
,

ll. lch lebe in Ungarn.


8. En Magyarországon élek, (Ich lébe in ungárn.)
().
lch bin Turist.
9. Turista vagyok. (lch bin turiszt.)
l(). lch arbeite hier.
10. Itt dolgozom. (lch árbájte hír.)
ll. Er]qubgg Sie, daB ich meine Frau / meinen Mann vorstelle.
11. Hadd mutassambe a feleségemet / ferjemet, (Erlauben zí, dász ich nr.íjne frau / májnen mán forstelle.)
l2, Das ist hier rneine Frau lrnein Mann.
12. Ezítt a feleségem/ ferjem.
(Dász iszt hír rníjne frau /májn rnínn.)
l l. Es freut mich, Sie kennenzulernen.
13. ÖrulOk, hogy megismerhetem, (Esz frajt mich, zí kenenculernen.)
l4, Ich habe zu Hause eine Frau / einen Mann.
14. Otthon van feleségem/ferj em, (Ich hábe cuhauze ájne frau / qnennr.ínn.)

tl
,--\
Vannak gyerekeim.
l lch habe kinder.
(Ich tuíbe kinder.)
l(l Ich bin eine Mutter mit fiinfKindern und zugleich eine
16. Ötgyermekes anya és tizletasszony vagyok,
Geschaftsfrau. (Ich bin ájire muiei mit fiinf kindérn unt
cuglájch ájne gesefc frau. )
l7. Bist du verheiratet?
|7. Nós vagy?/Férjnél vagy?
(Biszt du ferhájrátet?)
lt. Nein, ich bin ledig.
-!s) Nem. Egyedtilálló vagyok.
(Nájn, ich bin lédig.)
Kenne ich Sie nicht irgendwoher?
l9. Nem ismerem én Önt valahonnan?
(Kene ich zí nicht irgendvóher?)

13
12
A nrprachen (Ánspráchen)
Megszólítások
l. lch, duo er, sie, es (Ich, d , er, zi, esz)
1. En, te, (hímnem), ó (nónem), (semleges),
wir, ibr, sie, Sie (Ytr, tr, zi)
mi, ti, k, Ön, Onok Az k, Ön, és Önok megegyezik!
2, llerr, Frau, Fráulein
2. Úr, ass"orry, kisasszony (Herr, frau, frajlány)

l)le l'amilie @i fámílie)


A család
l. Der Vatern die Mutter
1. Apa, anya (Der flíter, dí muter)
2, Der Sohn, die Tochter
2. Fiirgyermek, lánygyermek (Der zón, dí tohter)
l, Verwandte, Freund, Bekannte
3. Rokon, barát, ismerós (Fervándte, frajnd, bekánte)

4. Begriissungen (Begriíszungen)
üdvtizlések
|. Guten Morgen.
l. Jó reggelt (Guten morgen.)
2. Guten Tag.
2. Jó napot. (G ten tág.)
.|. Guten Abend.
3. Jó estét. (Griten ábend.)
4. Gute Nacht.
4. Jó éjszakát. (G te náht.)
5. Auf Wiedersehen!
5. Viszontliátásra. (Aufuderzén!)

l5
l4
Reagálások
gierungen ( reágírungen)
1. Igen. Nem.
.la. Nein.
,,,:
2. Kérem. Igen, kérem.
(.lá. Nájn.)
l]ittc. Ja, bitte.
f l. Koszontim. Koszcinórrl nem.
(t3ite. Já, bite.)
l)anke schón. Danke, nein.
(Dánke s n. Dánke, nájn.)
\' 4. Nagyon kosz nóm a segítségét!
Viclen Dank fiir Ihre Hilfe!
(ltílen dánk fiir íre hilfe!)
.1*:"j Szívesen.
ljitte sehr.
; 6. Szóra sem érdemes!
(Bite zer.)
I]s ist nicht der Rede wert!
\ 7. Ertem.
(Esz iszt nicht der réde vert!)
lch verstehe.
(lch ferstée.)
\ 8. Nem értem.
lch verstehe nicht.

\ 9.
(lch ferstée nicht.)
Bocsánat.
Entschuldigung.
\l,.l0. Sajnálom
(Entsuldigung.)
Es tut mir leid.
11. Mennem kell. Kés van. (Esz trit mír lájd.)
l lch muB gehen.,Es ist spát.
i 12. Nem tudom. (Ich musz géen, Esz iszt spét.)
Ich weiss es nicht.
13. Csak Ön után!
(Ich vájsz esz nicht.)
Nur nach lhnen!
(Nur náh ínen!)
Id pontok
r.ltpunkte (Cájtpunkte)
1. Tegnap, ma, holnap
l. Gestern, heute, morgen
(Gesztern, hajte, morgen)
l]in bisschen fniher / spáter.
kicsit korábban / kés bb.
(Ajn biszchen fdier / spéter.)
a héten, jovó héten Vorige Woche, diese Woche, náchste Woche
A mírlt héten, ezen
(Iiórige voheo díze vohe, nékszte vohe)
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag,
4. Hétfo, kedd, szerda, cs{itortok, péntek,
Samstag, Sonntag
szombat, vasárnap
( Montág, dlnsztág, mitvoh, donersztág, kájtág,

zamsztág, zotttág)
jirnius, j l,},, Januar, Februar, Márz, Apri| Mai, Juni, Juli, August,
5. Januar, február, március, április, május,
Scptember, October, November, Dezember
uogt'r*rtoa, szeptember, október, november, december,
(Jánuár, ftbruár, merc, ápril, máj, jrini, jrili, auguszt,
szcptember, október, november, december)

l)lc Nummer @í numer)


Számok

1. Egy, kett , három, négy, ot, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, l. Eins, zwei, drei, vier, fiin{ sechs, sieben, acht, neuno zehn,
tiíenegy,tizenketó,tiienhárom,tizennégy,tizenot,tizenhat, cll zwóll dreizehn, vierzehn, flinfzehn, sechzehn, siebzehn,
achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig
tizenhéi, tizennyolc, tizenkilenc, hriszn huszonegy
1Ájnsz, cváj, dráj, fir, fiinl ieksz, zhen, áht, najn, cén,plf,
cvölf, drájcén, fircén, fiinfcén, zehcén, zibcétt, áhcén, najncén,
c vánc ich, ájnuntcvancich)

) Harminc, negyven, otven, hatvan, hetven, nyolcvan,


ki l)reissig, vierzig, fiinfrig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig,
hatszílz, hundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert, fiinfhundert,
száz, keitó"trár,, hár, o^szín, négyszáz, ótszáz,
scchshundert, siebenhundert, achthundert, neunhundert,
ny olcszáz, klencszáz, ezer
tausend \ .

( Drájszich, n{.i.t, niodi.n, zecilcich, zibcich, áhzích,najncich,


hundert, cvájhundert, drájhundert, firhundert, fiinfhundert,
zckszhundert, zíbenhundert, áhthundert, najnhundert, tauzend)

18 19
UTAZÁS REPÜLŐVEL

REISE MIT DEM FLUGZEUG


(nÁ"rzr narr o vr rr,úcca.rc;
lt'lrrgzcug (Im íl gcajg)
A repiil gépen
wtl ist mein platz?
X, t. Hol a helyem?
(Vri iszt májn plác?)
Nr:ltcn dem Fenster links.
2. Az ablak mellett balra.
( Nóbcn dém fenszter linksz.)

K(innten Sie mir ein Glas Wasser geben?


3. Kaphatnék egy pohár vizet? ( K(intcn zi mtr ájn gLáz vásszer gében?)

.lrr, lratíirlich.
4. Természetesen. (.tá, náttirlich.)
K(lnnten Sie mir ginen Kaffee bringen?
5. Kaphatnék egykávét?
(Kilntcn zímtr ájnen káfe bringen?)
l}ittc schón.
X 6. Parancsoljon. (ltite s n,)
Kiinnten Sie mir einen Tee bringen?
7. Kaphatnék egy teát? (!(onten zímk ájnen té bringen?)
K(innten Sie mir einen Orangensaft bringen?
8. Kaphatnék egy narancslevet? (Konten zímk ájnen oranzsenzáft bringen?)
Konnten Sie mir einen Cola bringen?
9. Kaphatnék egy kólát? (Konten zímk ájnen kólá bringen?)
lch brauche rasch eine Ttite!
10. Gyorsan egy zacskóra van sztikségem! ( lch brauhe rás ájne ttitel)

Konnten Sie mir einen Kopftrörer bringen?


11. Kaphatnék egy fejhallgatót?
(Konten zi mir ájnen kopftr rer bringen?)
l)arf ich meinen sitz verstellen?
12. Átfllíthatom az iilésemet? ( Dárf ich májnen zicc ferstellen?)

!.'rcilich.
.l. l3. Persze.
(l;rájlich.)
I

wic karrn ich das Licht einschalten?


14. Hogy kell bekapcsolni a világítást? (Ví kánn ich dász licht ájnsálten?)
Wie benutzt man den Kopflrórer?
15. Hogy míik dik a fejhallgató?
(Ví benuct mán dén kopf}rórer?)
23
{ rc. Megmutatom. lfr lt,lr zcigc cs lhnen.
(lt:h criigc csz ínen.)

t7. Meg tudná mondani, hol vagyunk most? ll Kalttttctt Sic mir sagen, wo wir jetzt sind?
(Ki)rrcn zíntl.r zágen, vó vírject znt?)
llt í llrt:r Wicn.
18. Bécs folótt.
(l llrcr vín.)
;,i

ll
''
1i

Fikn vor?
ii
Wttttn íiihren Sie den
19. Mikor vetítik a filrnet? l|)
( Vírrrn lijren zi dén film for?)

20. Fél óra mírlva. J(l !tt cittcr halben stunde.


(!tr rijncr halben stunde.)
wttttlt kommen wir an?
21. Mikor érkeztink meg?
(Vtilrrr komen vír án?) ]

lllrgcí)ihr nach einer Stunde.


22.
,
Kb. egy óra m lva,
stunde.)
( l llrgcíór náh ájner
i
23. Nem érzemjólmagam,
( lch liile mich nicht vól.)
24. Attilhetek a nemdohányzó részbe? k rt lr n ich ins Nichtraucherabteil tiberwechseln?
( Krinn ich insz nichtrauher ábtájltibervekszeln?)

Krrnn ich einen Platz am a_4g_haben?


25. Kaphatok egy helyet az átjáró mellett?
1.
( Krinn ich ájnen plác ám gáng háben?)

lis tut mir leid, aber alle Plátze sind besetzt.


26. Sajnálom, de minden hely foglalt,
( ljsz t rt mír lájd, áber álle plece zint bezect.)

24 25
ttí tlotn }'lughafen (Auf dém fl gháfen)
A repiil téren
|, Kllrrlttcn Sie mir das Einreiseformular geben?
1. Ide tudná adni a beutazási iirlapot? (Kíhrlon zimír dász ájnrájzeformulár gében?)
Wrl ktltnmen die Gepácke an?
2. Hová érkeznek a csomagok? (Vt'l k<lrncn di gepeke án?)
Atr l' tlcr Ankunftsseite.
3. Az érkezési oldalra, ( A tr l' tlcr ánkunfczájte.)

l)rrs ist nicht meine Tasche.


4. Ez nem az én taskám! (l)rls iszt nicht májne táse.)
l)icsc sind meine Taschen.
5. Ezekaz én táskáim, (l)lz.c zint m.íjne tásen.)
Mcirr Gepáck ist nicht angekommen.
6. Nem érkezett meg a csomagom, (Mítin gepek iszt nicht ángekommen.)
Wtl kann ich eine Reservierung machen?
7. Hol tudok helyet foglaltatni? ( Vri kánn ich ájne rezervírung máhen?)

lch rnochte einen Platz in Ihrem Flug.


8. Szeretnék egy helyet az Önók gépén! (lch mohte ájnen plác in írem fl g.)
lclr rnochte ein einfaches Ticket.
v 9.
jegyet,
Szeretnék egy oda ritra szóló (lclr móhte ájn ájnfiáhesz tiket.)
lclr habe nur einen koffer.
}".tO. Csak egy b rondom van, ( lclr hábe nur ájnen kofer.)

l)rrrf ich es ins Flugzeug mitnehmen?


11. Magammal vihetem ezt a reptil gépre? ( l)rirf ich esz insz flirgcajg mitnémen?)

Nr:in, leider nicht.


;/' 12. Nem, sajnos nem. (Nirjn, lájder nicht.)
.lrt, Sie dtirfen es mitnehmen.
13. Igen, magávalviheti, (.li, zi diirfen esz rnitnémen.)
llrstc klasse
L4. Els osztály ( lirszte klássze)
'liluristenklasse
15. Turistaosztály ('l'urisztenklássze)
27
26
lIttsirrcss-klasse
|6. Business osztály
( llizrrisz-klássze)
krtrrrr ich cinchecken?
Me gkaphatom a beszálló kárty
átmat?
l7. ( Krilrrr ich á.jncseken?)

Wttlttt wcrdcn wir abgefertigt?


18. Mikor kell jelentkezni? (Vrirr vcrtlcn vír ábgefertigt?)
liittt: Slundc vor dem Aufflug.
19. Egy órával indulás el tt, (Airrr: stunde for dém auffl g.)
lxl tltlr l;lug ptinktlich?
20. Pontos agep? (lszl tlcr fl g ptinktlich?)
jegyet, liittt,tt l'|atz im Nichtraucher, bitte.
Á 21. Anemdohányzorészbekérek egy
1Á jlrcrl plác im nichtrauher, bite.)
liirrt:rr l)|atz im Raucher, bitte.
22. A dohányzórészbe kérek egy jegyet,
1Á jrlcn plác im rauher, bite.)
l l itrcrr l icnst erplatz, bitte.
\ 23. Az ab|akmellé kérek egy helyet,
( Á irlcn fcnszterplác, bite.)

l)rrs ist mein Handgepáck.


24. Ezakézipoggyászom,
( l)risz iszt májn hándgepek.)

liirrgirng
\ 25. Bejárat
( A jrrgring)
Alrílug
\,26. Indulás
1Abíl g)
Arrkunft
\,27. Erkezés
1Árlkunft)
A rs landsflug / Inlandsflug
28. Ktil ldi járatok, belfoldijáratok
r

( Auzlándszflrig / Inlándszflrig)
'l'r,irnsit
29. Trat,nít
('!'riinzit)
witrtcraum
X 30. Váróterem
( Viirtcraum)

l;lrrgsteig
31. Beszállókapu
(l;l rgstájg)
29
28
IJ |iit:hcrheitsdienst
32. Biztonságiszolgálat ( Z ic h zdittszt)
crhájt s

ll l)trly-free Laden / Zollfreies Geschaft


A 33. Vámmentes áruk boltja (t iyuti-frí láden l collfrájesz geseft)
l,| l)rrty free Ausgang
34. Vámmentes kapu ({ iyuti frialzgáng)
|1 ( icltlwechsel
Á 35. Pénzváltóhely (( icldvekszel)
Autovermietung
36. Autókolcsónzés (Autófermítung)
Autortickgabe
37. Autóleadás (Autórtikgábe)
Wo ist die Touristen-Information?
38. Hol van a turista-infornr,ició? ( Vó iszt di turiszten-inforrnáción?)
l, wo ist die passkontrolle?
.Y' 39. Hol van az irtlevélvizsgá|at? (Vó isá di pásszkontrolle?)
lch habe nichts zu verzollen.
\ 40. Nincs elvámolnivalóm, (lch hábe nichc cu fercollen.)
lch habe etwas zu verzollen.
} 4l. Van elvámolnivalóm, (lch hábe etvász cu fercollen.)

3l
30
rözr,nxrnrs
VERKEHn 1rnnron;
1,1t l,'ttrl (('uírisz)
Gyalogosan
!,,lrlschuldigung, ich habe mich verlaufen.
X' r. Bocsánat, eltévedtem, (lirrlsuldigung, ich hábe mich ferlaufen.)
Wrr lrirr ichjetzt?
2. Hol vagyok most? ( Vr'r bin ich ject?)
ltt tlcr Garten strasse.
3. A Garten Strassén, (lrr tlcr Gárten strássze.)
wrl sirrd wir auf dieser karte?
4'Mutassamegatérképen,holvagyunkmost! (Víl zint vír auf dízer kárte?)
hogy hol van az azvtca, lt:lr bin nicht sicher, wo sich diese Strasse findet.
I
5. Nem vagyok biztos abban, (lch bin nicht zicher, vó zich díze strássze findet.)
wic hcisst diese strasse?
6. Hogy hívják ezt azutcát? ( Ví hirjszt díze strássze?)

menni? Wic kann ich hinkommeno auBer Taxi?


7. Taxinkíviil másképp is oda lehet (Ví kánn ich hinkomen, auszer tákszi?)
Mit demBus oder mit der Metro.
8. Igen. Busszal vagy metróval, ( Mit dém busz óder mit der metró.)
l, Krrrrn ich dort zu Fuss hingehen?
g. Gyalog eljutok oda? ( Kiinn ich dort cufirsz hingéen?)

ll .ltt. itbcr es ist zu weit.


10. El, de t l messze van,
(.lri, áber esz iszt cri vájt.)
wrl ist der Informationsschalter?
11. Hol van az információs ablak? ( Vri iszt der infornr.íciónsz-sálter?)

l(cchts.
12. Jobbra, ( ltchc.)
szeretnék tenni, lt:]t lnochte eine Busrundfahrt machen.
13. Egy autóbuszos városnózést ( lclr móhte ájne buszrundf;írt nr.áhen.)

35
34
Mlt lrr1 (Mll crig)
Vonattal
l ( lilrl t,s ltit:r in clcr Náhe eine Eisenbahnstation?
1. Van itt vasutállomás a kozelben? (( lihl csz lrír in rler née ájne ájzenbánstáción?)
J lrr.
2. Igen, van. ( 1,1 )

1 Nt.irr. t:s gibt hier keine.


Yr 3. Nem, itt nincs. (Nrlitl. t:sz gibt hír kájne.)
l(illrrrt:rr Sic rnir Auskunft geben?
4, Tudna nekem adni némi felvilágosítást? (Kilrrt,rr l.í mir auzkunft góben?)

,X'5. t |\it.lrt y.t:rlt,


Szívesen. ( /.cl 1it:rn.)
lr l(iittttt:lr Sic mir eine Fahrkarte besorgen?
6. Tudna nekem egy menetjegyet biztosítani? (l((illt:ll z,í mír ájne fárkárte bezorgcn?)
/ lrr. rrrrtiirlich.
7. Természetesen. (.!ri, rrrit rlich.)
l{ l(ttlrrr ich bitte einen Fahrplan haben?
8. Kaphatok, kérem egy menetrendet? ( Krirrlr ich bite ájnen f;írplán háben?)

tJ llicr,, bittc.
9. Parancsoljon, (l lil, bitc.)
ll wrl ist dcr Fahrkartenschalter?
X 10. Hol van a menetjegypénztár?
( Víl iszt der f;írkártensálter?)

l llcl zwcite schalter links.


11. Balra a második ablak, (l )cr cvájte sálter linksz.)
J lt,lr rnochte Informationen iiber die Fahrt.
12. szeretnék inforrnációt kérni az utazásrol, (lt:lr mohte információnen ííberdi fart.)
l l(:ttttt ich im Zlgzahlen?
13. Fizethetek a vonaton? ( l(iiIrn ich im c g cálen?)

.l Nt:in.
14. Nem. (Nriin.)

37
36
lch móchte ein Bett reservleren,
helyet foglalni, (l<;h mohte ájn bett rezervken.)
15. Szeretnék egy fekv
lch mochte einen Schlafwagenplatz reservieren,
foglalni, (lch möhte ájnen sláfrágenplác rezervíren,)
16. Egy halókocsi helyet szeretnék
l lin !]inzelabteil, bitte.

( Ajn ájncelábtájl, bite.)


t't. Egyszemélyes fiilkét
kérek!
wrrs kostet die Fahrkarte?
( Vrisz kosztet di fárkarte?)
18. Mennyibe kertil a menetjegy?
Zclrrr Mark funfzig.
(( lón márk fiinfcich.)
19. T:zm{rka otven,
wisscn sie, wo der schaffner ist?
( Visszcn zi, v der sáfirer iszt?)
20. Tudja, holvan akalauz?
lclr lrabc ihn leider nicht gesehen,
(lclr lrábc ín lájder nicht gezéen,)
2t, Sajnos nem láttam,
,lrt, cr ist im náchsten Wagen.
van, (,lri. cr iszt imnéksztenvágen.)
22. Igen, a kóvetkez kocsiban

|'lxl (Mit tákszi)


Taxival ( iilrt cs cine Taxistation in der Nahe?
(( iilrl csz ájne tákszistáción in der née?)
1. Van taxiállomás a kózelben?
wrts ktrstct das Taxi in die stadt?
a városba? (Vrisz kosztet dász tákszi in dí státt?)
2. Mennyibe kertil a taxi
/,wrrrrz,ig Mark.
3. Htisz márka,
(('vrirrcich márk.)
llt ilrg,crr Sic mich bitte zum Flughafen!
(tlr irrgcn zí mich bite cum flirgháfen!)
4. Vigyen, kérem a repiilótérre!
lll tttpt:tt Sic mich bitte zum Bahnhof!
(tlr rrrgcrl zí mich bite cum bánhóf!)
5. Vigyen, kérem a pályaudvarra!
lIt ttt1-,,t:rt Sic mich bitte zum Busstation!
(llt tltp,t:tt zi mich bite cum buszstáción!)
6. Vigyen, kórem abuszállomasra!
39

38
Bringen Sie rnich bitte zu dieser Adresse!
7. Vigyen, kérem erre a címre!
(Bringen zimichbite cu dízer ádressze!)
wie weit ist es?
8. Milyen messze van?
(Ví vájt iszt esz?)
Ungefa hr zehn Kilometer.
9. Kb. tlzkilométer.
(Ungefer cén kilométer.)
Bitte, beeilen Sie sich, ich bin spát dran!
10. Kérem, siessen, késésben vagyok!
(Bite, beájlen zízích,ich bin spét drán!)
Bitte halten Sie hier!
11. Itt á[ion meg kérem!
(Bite hálten zihtrl)
Sie berechnen zuviel!
12. Ön tril sokat számol!
(Zí beretrnen cufil!)
Hier bitte, behalten Sie den Rest!
13. Tessék, tartsa meg a visszajárót!
(Hír bite, behálten zídénreszt!)
Danke.
14. Kószonóm.
(Dánke.)
Kónnten Sie mein Gepáck herausholen?
15. Ki tudná hozni a csomagomat?
(Kónten zí májn gepek herauzhólen?)
kónnen sie mir bitte ein zimmer reservieren?
16. Tudna nekem egy szobát foglalni?
(Konen zimk bite ájn cimer rezervíren?)
Freilich,
17. Hogyne.
(Frájlich.)
Kónnen Sie mir eine gute Unterkunft empfehlen?
18. Tudna nekem egy jó szállást ajánlani?
(Kónen zímk ájne gute unterkunft empfelen?)
Ja. Ich kenne ein ziemlich billiges Motel.
19. Igen. Ismerek egy motelt, ami elég olcsó,
(Já. Ich kene ájn címlich billigesz motel.)
ztályu hotelbe szeretnék menni! Ich móchte ein erstklassiges Hotel.
20. Egy els o
(Ich móhte ájn ersztklásszigesz hotel.)
menni! Ich móchte ájn mitteklassiges Hotel.
,r1
Egy kózepes kategóriájri hotelbe szeretnék
(Ich móhte ájn mittelklásszigesz hotel.)

41
40
Mit Auto (Mit autó)
Autóval
1. Gibt es hier irgendwo eine Autovermietung?
1. Van itt valahol egy autókolcsonz ? (Gibt esz hír irgendvó ájne autófermítung?)
2, ia. Biegen Sieán der zweiten Ampel nach rechts,
2. Igen. Forduljon jobbra a nrásodik lámpánál. (Já. Bígen zí án der cvájten ámpe1 náh rehc,)
3. Ich móchte ein Auto mieten,
3. Egy autót szeretnék bérelni! (Ich móhte ájn autó míten,)
4. Wtirden Sie mich mitnehmen?
4. Elvinne? (Vtirden zí mich mitnémen?)
5. Ja, nattirlich.
5. Igen,természetesen. (Já, nátiirlich )
6. Ich kann Sie leider nicht mitnehmen,
6. Sajnos nem tudom elvinni. (Ich kánn zíIájder nicht mitnémen,)
7. Darf ich Dich mitnehmen?
7. Elvihetlek? (Drárf ich dich mitnémen?)
8. Es ist sehr nett von Dir.
8. Nagyon kedves toled. (Esz iszt zer nett fon dír,)
g. ich móchte eine Autokarte tiber die Umgebung!
9. Szeretnék egy autóstérképet a kornyékr l. (Ich móhte ájne autókárte tiber di umgébung!)
10. Wo ist der náchste Parkplatz?
10. Hol van a legkózelebbi parkoló? (Vó iszt der nékszte párkplác?)
l1. Zwei Strassen weiter.
11. Két utcával arrébb. (Cváj strásszen vájter.)
12. ibt-., eine Tankstelle in der Náhe?
12. Van egy benzinkrit a kózelben? (Gibt esz ájne tánkstelle in der née?)
13. ia, ongef.hr fiinfhundert Meter weit von hier,
13. Igen, kb. ótszá.zmétere innen. (Já, ungefer fiinflrundert méter vájt fon hír,)
|4. Volltanken, bitte!
|4. Tanko|ia tele, kérem! (Foltánken, bite!)
l5. Super, bitte!
l5. Szupert kérek. (Szuper, bite!)
43
42
16. Normált kérek! Normal, bitte!
(Nornr.íl, bite!)
17. óbmmentest kérek, Bleifrei, bitte!
(Blájfráj, bite!)
18. Ellenórizze az olajszintet, kérem ! ilittÓ, tiberprufen Sie den ölstand!
(Bite, tiberprufen zi dén lstánd!)
19. Ellenórizze a fekeket, kérem! Bitte, iiberprtifen Sie die Bremsen!
(Bite, i,iberpnífen zí di bremzen!)
20. Ellenóizze a htitóvizet, kérem ! 20. iitt", iiberpriifen Sie das Ktihlwasser!
(Bite, tiberpnifen zi dász ktilvásszer!)
2t. Ellenórizze a gyírjtást, kérem! zl, iitt", iiberprtifen Sie die Ziindung!
(Bite, úberpriifen zí di ciindung!)
,))
Meg tud javítani egy defektes kereket, kérem? 22. i<Oorr.r, Sie einen platten Reifen reparieren?
(Kónen zí ájnenplátten rájfen repáríren?)
23. Mossa le kérem az autot| 23. Bitte, waschen Sie das Auto!
(Bite, vásen zídász autó!)
,)^
Mennyibe kenil? 24. was kostet es?
(Vász kosztet esz?)
25. Hol van itt a WC? 25. Wo ist die Toilette?
(Vó iszt di toaleto?)
26. Hátul. 26. Hinten.
(Hinten.)

45
44
HOTELEK, PANZIÓK

HoTELs, p NSIoNEN (HoTELsZ, pENzróNnN1


Hotel Hotel (Hotel)

l. Jó napot, egy szobát szeretnék foglalni! l. Guten Tag, ich móchte ein Zimmer reservieren.
(Gilten tág, ich móhte ájn cimer rezervíren.)
) Jó napot, egy szobát szeretnék ma éjszakára! 2. Guten Tag, ich móchte ein Zimmer fiir heute nacht.
(Griten tág, ich móhte ájn cimer fiir hajte nácht.)
3. Egy egyágyas szobát kérek. 3. Ichmöchte enEimelzimmer, bitte!
(Ich móhte ájn ájncelcimer, bite!)
4. Egy kétágyas szobát kérek. 4. Ich móchte ein Doppelzimmer, bitte!
(Ich móhte ájn doppelcimer, bite!)
5. Szeretnék egy lakosztályt ! 5. Ich mochte ein Appartement, bitte!
(Ich móhte ájn apartman, bite!)
6. Van itt egy foglalt szobám. 6. Ich habe eine Reservierung hier.
(Ich hábe ájnerezewírung hír.)
7, Itt van a visszaigazolás. 7. Hier ist meine Bestátigung.
(Hír iszt rníjne bestétigung.)
szeretném tudni az árat. 8. Ich móchte den Preis wissen.
(Ich móhte dénprájz visszen.)
9. A reggeli benne van az árbarf'| 9. Ist das Friihsttick ím Preis?
(Iszt dász frtistiik imprájz?)
10. Van olcsóbb szobája? 10. Haben Sie ein billigeres Zimmer?
(Háben zí ájn billigeresz cimer?)
l1. Mikor kell elhagynom a szobát? l1. Wann muss ich das Zimmer verlassen?
(Ván musz ich dász cimer ferlásszen?)
12. Tn ráig. 12. Bis zehn Uhr morgens.
(Bisz cén rir morgensz.)
13. Segítene nekem kitOlteni ezt a nyomtatványt? 13. Kónnen Sie mir helfen dieses Formular auszufiillen?
(Kónen zímk helfen dizesz formulár auzcufiilen?)
14. Természetesen. 14. Ja, natiirlich.
(Já, nátiírlich.)

48 49
15. Volna szíves kólcsonadni egy tollat? 15. konnten sie mir einen kuli verleihen?
(Konten zímr ájnen kuli forlájen?)
16. Parancsoljon. 16. Bitte schon.
(Bite s n.)
17. Mi a szobaszámom? Yl. was ist die Nummer meines zimmers?
(Vás iszt di numer májnesz cimersz?)
18. Kett számtizenhét, l8. zweihundertsiebzehn.
(Cvájhundertzibcén.)
19. Szeretnék egy széfet, kérem. 19. Ich móchte einen Safe, bitte!
(Ich mohte ájnen széf, bite!)
20. Szeretnék szobai kiszolgálást. 20. Ich móchte bitte den zimmerservice.
(Ich móhte bite dén cimerszervíz.)
2L Van néhány kimosnivaló ruhám. 2I. Ich habe kleider fiir die wáscherei.
(Ich hábe klájder fiir di veseráj.)
22. Van nóhány tisztítanivaló ruhám. 22. lch habe Kleider fiir den Reinigungsdienst.
(Ich hábe klájder flrr dén rájnigungszdínszt.)
23, l{u;ártalnmagam. 23. Ich habe mich ausgeschlossen.
(Ich hábe mich auzgeslosszen.)
24. Nem vagyok megelégedve a szobámmal. 24. Ich bin mit meinem zimmer unzufrieden.
(Ich bin mit rníjnem cimer uncufríden.)
25. Nem tiszta a szobám. 25. Mein zimmer ist nicht sauber.
(Májn cimer iszt nicht zauber.)
26. Nincs meleg víz a szobámban. 26. Ich habe kein heiBes Wasser.
(Ich hábe kájn hájszesz vásszer.)
27. Nem égnek a lámpák. 27. Die Lampen leuchten niclrt.
(Di lámpen lajhten nicht.)
iy28. A TV nem m kodik. 28. Der Fernseher geht nicht.
(Der fernzéer gét nicht.)
29. AWC- blít állandóanfolyik. 29. Die Toilettensptilung flie.l3t dauernd.
(Di toaletosptilung flíszt dauernd.)

50 51
30. A klimaberendezés nem mííkodik. 30. Die Klimaanlage geht nicht.
(Di klimaárrláge gét nicht.)
31. Nagyon hangos a szobám. 3l . Mein Zimmer ist sehr laut.
(Májn cimer iszt zer laut.)
32. A vízcsap csepeg. 32. Der Wasserhahn tropft.
(Der vásszerhán tropft .)
33. Kérem, azonnal készítseel a szobámat! 33, Bitte, machen Sie mein Zimmer sofort fertig!
(Bite máhe n zí májn cimer zofort fertig,)
34. Van étterern a hotelban? 34, Gibt es ein Restaurant im Hotel?
(Gibt esz ájn resztoran im hotel?)
35. Van bár a hotelban? 35. Gibt es eine Bar im Hotel?
(Gibt esz ájne bár im hotel?)
36. Szeretnék elutazni, kérem aszám7ámat! 36. Die Rechnung bitte, ich móchte abreisen!
(Di rectrnung bite, ich móhte ábrájzen|)

Panzió Pension (Penzión)

1. Hol van a legkozelebbi panzió? 1. Wo ist die náchste Pension?


(Vó iszt di nókszte penzión?)
2. Kaphatnék egy szobát furd szobával? 2. Kann ich ein Zimmer mit Bad haben?
(IGr- ich ájn cimer mit bád háben?)
3. Kaphatnék egy szobát ztlhanyzoval? 3. Kann ich ein Zimmer mit Dusche haben?
(IGrrn ich ájn cimer mit duse háben?)
4. Milyen messze van a várostól? 4. Wie weit ist es von der Stadt?
(Ví vájt iszt esz fon der Stadt?)
5. Milyen fekvésti? 5. Wie ist ihre Lage?
(Ví iszt íre láge?)
6. Van egy szabad apartmanja? 6. Haben Sie ein freies Appartement?
(Háben zí ájn frájeszapartman'!)

53
52
7. Mennyibe kenil egy hétre? 7. was kostet es fiir eine woche?
(Vász kosztet es fiir ájne vohe?)
8. Behozná a csomagjaimat? Wtirden Sie bitte mein Gepáck hineinbringen?
(Vtirden zibíte májn gepek hinájnbringen?)
9, Kaphatok reggelit? 9. kann ich Frtihstiick bekommen?
(ILán ich frtistiik bekommen?)
10. Fel tud állítani egy potágyat? l0. Kónnen Sie ein Notbett aufstellen?
(Könen zí ájn nótbett aufstellen?)
l1. Nem gond. l1. kein problem.
(IGjn problém.)
12. Etkezhettink a szobánkban? 12. Dtirfen wir im zimmer essen?
(Diirfen vír im cimer esszen?)
l3. Nem. Van ebédlónk a vendégeink számára 13. Nein. Wir haben einen Speisesaal fiir un ere Gaste.
(Nájn. Vír háben ájnen spájzezál fiir unzere geszte.)
14. Mikor lehet étkezni Önóknét? 14. wann kann man bei Ihnen essen?
(Ván kánn rnín báj ínen esszen?)
15. Reggel hét és kilenc kózótt, este hat és nyolc kozott. l5. Zwischen sieben und neun morgens, zwischen sechs und
acht abends. (Cvisen zíben unt najn morgensz, cvisen
zeksz unt ácht ábendsz.)
16. A szobámban szeretnék vacsorázni. 16. Ich móchte das Abendbrot in meinem zimmer essen.
(Ich möhte dász ábendbrót in májnem cimer esszen.)
I7. Ahogy óhajtja. 17. wie sie wtinschen.
(Yizivtinsen.)
18. Van TV a szobában? l8. Gibt es einen Fernseher im Zimmer?
(Bibt esz ájnen fernséer im cimer?)
19. Minden szobában van TV. 19. In allen Zimmem gibt es einen.
(In állen cimern gibt esz ájnen.)
20. Vantelefon a szobában? 20. Gibt es ein Telephon im Zimmer?
(Gibt esz ájn telefon im cimer?)
21. Természetesen. i 2l. Nattirlich.
(Nátiirlich,)

54 55
22. Feladhatom itt a leveleimet? 22. Kann ich meine Briefe hier aufgeben?
(Kán ich májne brífe hír aufgében?)
23. Igen. Majd mi elvissziik a postára. 23. Ja. Wir bringen sie darrrr zur Post.
(Já. Vír bringen zídánn cur pószt.)
24. Tudok innen ktilfoldre telefonálni? 24. Kann ich von hier ins Ausland telefonieren?
(I(iín ich fon hír insz auzlánd telefoníren?)
25. Igen, de ne feledje az ország hívószámát beritni. 25. Ja, aber vergessen Sie nicht die Landesrufnummer.
(Já, áber fergesszen zínicht di lándeszrtifnumer.)

56 57
A PosTÁN

AuF DER posT (Aur DER pószr)


Telefonálás 'telephonieren (Telefoníren)

1. Hol van egy nyilvános telefon? 1. Wo ist eine offentliche Fernsprechstelle?


(Vó iszt ájne offentliche fernsprechstelle?)
2. Akóvetkezó sarkon. 2. An der náchsten Ecke.
(Án der nékszten eke.)
3. Belfoldi távolsági beszélgetést kérek. 3. Bitte, einInland-Ferngesprách.
(Bite ájn inlándferngespréch. )
4. Szeretnék egy nemzetkózi beszélgetést. 4, Bitte, ein internationales Ferngesprách.
(Bite ájn internácionálesz ferngespréch.)
5. Szeretnék qgyhelytbeszélgetést. 5. Bitte, ein Ortgesprách.
(Bite ájn ortgespróch.)
6. Mi a tudakozo száma? 6^ Welche Nummer hat die Auskunft?
(Velche numer hát di auzkunft?)
7. Mi a rend rség telefonszáma? 7. Welche Nummer hat die Polizei?
(Velche numer hát di policáj?)
8. Mi a mentok telefonszáma? 8. Welche Nummer hat die Rettung?
(Velche numer hát di rettung?)
9. Mi a ttízoltók telefonszáma? 9. Welche Nummer hat die Feuerwehr?
(Velche numer hát di fajervér?)
10. Kózvetlen kapcsolást kérek. 10. Von Teilnehmer zu Teilnehmer, bitte.
(Fon tájlnémer cu tájlnémer, bite.)
11. Egy R-beszélgetést kérek. 11. Ein R-Gesprách, bitte,
(Ájn er-gespréch bite.)
12. Lehet innen Magyarországot hívni? 12. Kann ínan von hier Ungarn anrufen?
(tr(rán mán fon hír ungárn ánrufen?)
13. A telefon nem adja vissza a pénzemet! 13. Das Telephon gibt meine Miinze nicht zuruck!
(Dásztelefon gibt m.íjne mtince nicht curtikk!)
/,,14.Kibeszél? 14. Wer spricht da?
(Ver spricht dá?)
\ 15. Hagyhatok egy iizenetet? 15. Kann ich eine Nachricht hinterlassen?
(Kán ich ájne náhricht hinterlásszen?)
60 6l
:{ro. Kés bb rijrahívom. l6. Ich rufe spáter noch einmal an.
(Ich rufe spéter noch ájnnrál án.)
Man sucht Dich.
)r|7. Téged keresnek. 17.
(Mán zuht dich.)

Levél- és csomagfeladás Brief- und Gepáckaufgabe (Bdf unt gepekaufgábe)

l. Van itt egy postaláda a közelben? 1. Gibt es einen Briefkasten in der Náhe?
(Gibt esz ájnen bdfkásáen in der née?)
2. Igen, a kónyvesbolt mellett. 2. Ja, neben dem Buchladen.
(Já, nében dérn buhláden.)
3. Hol van a legkozelebbi posta? 3. Wo ist das náchste Postamt?
(Vó iszt dász nékszte pósztárrrt?)
4. A mozival szemben. 4. Gegentiber dem Kino.
(Gégeniiber dém kinó.)
5. Hol van a levélfeladás? 5. Wo ist die Briefaufgabe?
(Vói ádibrífaufgábe?)
6, A ne.ísodik ablaknál. 6. Am zweiten Schalter.
(Ám cvájten sálter.)
7. Légipostával kérem. 1 Mit Luftpost, bitte!
(Mit luftpószt, bite!)
8, Hajópostával kérem. 8. Per Schifi bitte!
(Per sifi bite!)
9. Expressz kérem. 9. Express, bitte!
(Ekszpressz, bite!)
10. Ajánlott levelet szeretnék ktildeni. 10. Ich móchte es rekommandiert aufgeben!
(Ich rnóhte esz rekomandírt aufgében!)
11. Mennyi a postai dfi? 11. Wie hoch ist die Postgebtihr?
(Ví hóh iszt di pósztgebiír?)
12. Hol tudok bélyeget venni? 12. wo kann ich Briefmarken kaufen?
(Vó kánn ich bdfrnárken kaufen?)

62 63
13. Az els ablaknál. Am ersten Schalter.
(Ám erszten sálter.)
14. Borítékotszeretnék venni. l4, Ich móchte Umschlage kaufen.
(Ich móhte umslége kaufen.)
15. Kérnék10 bólyeget ktilfoldre. Zehn Briefmarken ins Ausland, bitte!
(Cén brífrnárken insz alzlánd, bite!)
16. Kérnék5 levelez lapot. Fiinf Postkarten, bitte !
(Fiinf posztkárten, bite )
!

17. Kaphatok néhány képeslapot? 17. Kann ich einige Ansichtskarten haben?
(I(ín ich ájnige árutchckárten háben?)
18. Milyet óhajt? l8. was fiir welche móchten sie?
(Vászfiir velche mohten zí?)
19. Van képeslapja a helyi nevezetességekr l? l9. Haben Sie Ansichtskarten iiber die lokalen
Sehenswtirdigkeiten?(Hábenzíátuichckárten
tiber di lokálen zéenszvtirdigkájten?)
20. Természetesen. z0. Freilich.
(Frájlich.)
2l. Táviratot szeretnék feladni. 2I. Ich móchte ein Telegramm aufgeben!
(Ich móhte ájn telegrám aufgében!)
22. Dísztáviratot szeretnék ktildeni. 22. Ein Gratulations-Telegramm, bitte !
(Ajn grátulációnsz- telegrám, bite!)
23. Kérem, adjon egy távirati blankettát! 23. Bitte, geben Sie mir ein Telegramm-Formblatt!
(Bite gében zí mtr ájn telegrám-formblát )
!

24. Csomagot szeretnék ktildeni ktilfoldre. 24. Ich móchte ein Gepack ins Ausland schicken!
(Ich móhte ájn gepek insz auzlánd siken!)
25. Hol van a csomagfeladás? 25. Wo ist die Gepáckaufgabe?
(Vó iszt di gepekaufgábe?)
26. Az utolsó ablaknál. 26. Am letzten Schalter.
(Ám tecten sálter.)
27. Kérek egy csomagfeladó blankettát, 27. Bitte, ein Formblatt zur Gepáckaufgabe!
(Bite ájn formblátt cur gepekaufsábe!)

65
64
28. Postafiókot szeretnék bérelni.
28. Ich mochte ein postfach mieten.
(Ich móhte ájn posztíiách míten.)
l, 29, Mennf id re? 29. Ftir wie lange?
(Fiír ví lánge?)
30. Mennyibe keríil egy hónapra?
30. was kostet es fiir einen Monat?
(Vász kosztet esz fiir ájnen mónát?)
31. Mi ennek a városnak aztránytoszáma?
31. was ist die postleitzahl dieser stadt?
(Vász iszt di p szt|ájtcáI dizer státt?)
32. Mikor zár aposta? 32. wann macht die post zu?
(Vánn máht di pósá cri?)
33. Négy órakor.
33, Um vier Uhr.
(Um fir ur.)

66 67
AZ aTTERBMBEN

IM RESTAURANT (IM RESZTOMN)


Vendéglátóipari egységek Gaststátten (Gásztsteten)

l. Van egy étterern a kozelben? 1. Gibt es ein Restaurant in der Náhe?


(Gibt esz ájn resztoran in der née?)
2. Igeno a buszállonrás mellett. 2. Ja, neben der Busstation.
(Já, nében der buszstáción.)
3. Van itt önkiszolgáló étterem? 3. Gibt es hier ein Selbstbedienungsrestaurant?
(Gibt esz hír ájn zelbsábedínungszresztoran?)
4. Igen, a kávézovalszemben. 4. Ja, gegentiber dem Cafe.
(Já, gégeniiber dém káfé.)
5. Van itt egy gyorsbiifr a k zelben? 5. Gibt es hier ein Schnellbtifett in der Náhe?
(Gibt esz hk ájn snelbrifet in der née?)
6. Sajnos csak étterem van. 6. Es gibt leider nur ein Restaurant.
(Esz gibt lájder nur ájn resáoran.)
7. Úgy ennék egy hamburgert! 7. Ich wiinsche so sehr einen Hamburger!
(Ich viinsez zer ájnen hamburger!)
8. Van egy kávéhán a kózelben? 8. Gibt es ein Kaffeehaus in der Náhe?
(Gibt esz ájn káfehauz in der née?)
9. Igen, a cip bolt mellett. 9. Ja, nebendemSchuhladen.
(Já, nében dém sriláden.)
10. Hol van a legktizelebbi cukrászda? 10. Wo ist die náchste Konditorei?
(Vó iszt di nékszte konditoráj?)
11. Fordulon ba|ra akávéz nál, és ott lesz a jobb oldalon. 11. Biegen sie am Cafe nach links, und sie wird auf der
rechten Seite sein. (Bígen zí ámkáfe náh linksz, unt zi
wird auf der rechten zájte zájn.)
12. Van itt egy kiskocsma, kérem? 12. Gibt es hier eine Kneipe, bitte?
(Gibt esz hír ájne knájpe, bite?)
13. Igen, kettó is. Csak menjen egyenesen. 13. Ja, sogar zwei. Gehen Sie nur geradeaus.
(Já,zogár cváj. Géen zirl;r gerádeauz.)

70 7l
Az étteremben
Im Restaurant (im resztoran)
1. Szeretnék egy asztaltfoglalni.
1. Ich móchte einen Tisch reservieren.
2. Kaphatunk egy asztalt?
2.
(Ich möhte ájnen tis rezervíren.)
Kónnen wir einen Tisch haben?
3. Természetesen. Az ablak mellett megfetel?
3.
(Konen vír ájnen tis háben?)
Natíirlich. Am Fenster ist es Ihnen entsprechend?
X 4.
(Nátiirlich. Ám fenszter iszt esz ínen entsprechend?)
Remek!
4. Ausgezeichnet!
5. Kérem az étlapot!
5.
(Auzgecájhnet!)
Die Speisekarte, bitte!
6. F rir, kérem! 6.
(Di spájzekárte, bite !)
Herr Ober, bitte!
7. Mennyibe keriil az egész?
7.
(Her óber, bite!)
Was kostet das alles?
8. En fizetem a számlát!
8.
(Vász kosztet dász áIlesz?)
Ich bezahle die Rechnung.
9. Megkaphatom a számlát?
9.
(Ich becále di rehnung.)
Kann ich die Rechnung haben?
}'10. Azonnal
(Kán ich di rehnung háben?)
10. Sofort.
l1. Eá kérném.
1 1.
(Zofort.)
Ich mochte das haben.
12. Nem ezt rendeltem.
(Ich mohte dász háben.)
12. Ich habe nicht das bestellt!
13. Van valami specialitásuk?
(Ich habe nicht dász bestelt!)
13. Haben Sie eine Spezialitat, bitte?
14. Vannak tengeri ételeik?
(Háben zíájne speciálitét, bite?)
14. Haben Sie Meeresfrtichte, bitte?
15. Vannak vegetárius ételeik?
(Háben zí méreszfriihte, bite?)
15. Haben Sie Speisen fiir Vegetarier?
(Háben zispájzen fiir vegetárier, bite?)
72
73
Az étlap Die Speisekarte @i Spájzekárte)

1. El ételek l. Vorspeisen
(Forspájzen)
2. Saláták 2. Salate
(Záláte)
3. Zi>ldsaláta 3, Grtinsalat
(Clríánzálát)
4. Burgonyasaláta 4. Kartoffelsalat
(IGrtoffelzálát)
5. Paradicsomsaláta 5. Tomatensalat
(Tomáteruálát)
6. Babsaláta 6. Bohnensalat
(Bónenzálát)
7. Öntetek, mártások 7. SoBen/ Saucen
(Zoszenl szószen)
8. Francia ontet 8. Franzosische SoíJe
(Fránc zise zosze)
9. Olasz <intet 9. Italienische SoíJe
(Itáliénise z sze)
10. Meleg ételek második fogásként 10. Warme Speisen als zweites Gericht
(Várme spájzen álsz cvájtesz gericht)
11. Hrisok és halak 11. Fleisch und Fisch
(Flájs unt fis)
12. Siilt csirke l marha lbárány / sertés 12. Gebratenes Htinchen / Rind lLamm/ Schwein
(Gebrátenesz híinchen l rind llámm / svájn
13. Csiga, tengeri kagyló, rák, homár 13. Speiseschnecke, Seemuschel, Krebs, Hummer
(Spájzesneke, zémusel, krébsz, hummer) .
14. Kóretek 14. Garnierungen
(Gárnírungen)
15. Stilt vagy f tt burgonya, lJrzs 15. Gebratene oder gekochte Kartoffeln, Reis
(Gebrátene oder gekohte kártofeln, rájz)
74 75
16. Bab, sárgarépa, borsó Bohne, Mohrnibe, Erbse
(Bóne, morriibe, erbze)
17. F zelék 17. Gemrise
(Gemiíze)
18. Desszertek l ti. Desserts
(Desszerc)
19. Fagylalt: vanília, csokoládé l9. Els: Vanille, Schokolade
(Ajz: vánille, sokoláde)
20. Gytimólcsfagylalt 20. Fruchteis
(Fruchtájz)
2l. Frissgyíimólcssaláta 2I. Frischer Obstsalat
(Friser obs zálát)
22. Alrruís pite, triros pite )) Apfelkuchen, Quarkkuchen
(Apfelkuhen, kvárkkuhen)
23. Torták, csokoládétorta 23. Torten, Schokoladentorte
(Torten, sokoládentorte)
24. Szendvicsek 24. Sandwiches, belegtes Brotchen
(Szendvicsiz, belégtesz brótchen)
25. Sajtos szendvics, tojásos szendvics 25. sandwich mit káse, sandwich mit Ei
(Szendvics mit kéze, szendvics mit áj)
26. Savanyiságok: uborka, vegyes saláta ?6. Sáure: Gwke, gemischter Salat
(Zajre: Gurke, gemister záIát)

Italok Getránke (Getrenke)


1. Vóros bor l. Rotwein
(Rótvájn)
2. Fehérbor
2. Weisswein
(Vájszvájn)
3. Stir, világos sor
3. Bier, helles Bier
@ír, hellesz bír)
76
77
4. Ásványviz Mineralwasser
(Minerálvásszer)
5. Narancslé Orangensaft
(Oranzsenzáft)
6. Coca-cola, Pepsi-cola, 7-up Coca-cola, Pepsi-cola, 7-up
(Kokakóla, Pepszikóla, Szevenáp)
7. Kávé, fekete kávé, tejszínes kávé Kaffee, Schwarzkaffee, Kaffee mit Sabne
(IGfé, svárckáfe, káfe mit záne)
Tea, tej
Tee, Milch
(Té, milch)

78
79
vAsARLAs
KAUFEN (KAUFEN)
pénzváltás
Ge|dwechsel (Geldvekszel)

1. Hol tudok pénztváltan? 1. Wo kann ich Geld wechseln?


(Vó kánn ich geld vekszeln?)
2. Bankban. A kovetkez utcában talál egyet. 2. In einer Bank. Sie finden eine in der náchsten Strasse.
(In ájner báílk. Zi finden ájne in der nékszten strássze.)
3. Hol tudom azutazási csekkemet beváltani? 3. Wo kann ich meine Reiseschecks eintauschen?
(Vó kánn ich májne rájzeseksz ájntausen?)
4. Egy utazási irodában. A városkózpontban tobb is van. 4. In einemReisebtiro. Es gibt mehrere im Stadtzentrum.
(In ájnem rájzebtiró. Esz gibt mérere im státtcentrum.)
5. Van itt egy bank a kózelben? 5. Gibt es eine Bank in der Náhe?
(Gibt esz ájne bánk in der née?)
6. Igen. Az állomrás kózelében.
6. Ja. In der Náhe der Station.
(Já, in der née der stáción.)
7. Fel tudná váltani ezt abattkjegyet?
7, könnten sie diese Banknote fiir mich wechseln?
(Kónten zídize bánknóte fiir mich vekszeln?)

Üzletek
Gescháfte (Gesefte)
l. Hol van itt egy nagyáruház?
1. Wo gibt es hier ein Kaufhaus?
(Vó gibt esz hír ájn kauflrauz?)
Menjen egyenesen és a saroknál forduljon jobbra.
2. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke biegen Sie nach rechts.
(Góen zí gerádeauzunt ánder eke bígen zínáhrehc.)
3. Hol van a legkózelebbi bevásárlókozpont?
3. Wo ist das náchste Einkaufszentrum?
(Vó i á dász nékszte ájnkaufszcentrum?)
4. Innen ot percnyire, balra a második utcában.
4. Fíinf Minuten weit von hier, in der zweiten Strasse links.
(Ftinf min ten vájt fon hír, in der cvájten strássze linksz.)
5. Hol van a legkcizelebbi ÁB;C-áruházt
5. Wo ist der náchste Superrnarket?
(Vó isá der nékszte szupernrárket?)
6. A harmadik utcasarkon balra.
6. An der dritten Ecke links.
(Án der driten eke linksz.)
82
83
7. Van itt egy sétállóutca a kozelben? 7. Gibt es eine Einkaufsstrasse in der Náhe?
(Gibt esz ájne ájnkaufsz-strássze in der née?)
8. Igen, a parkolótól nem messze. 8. Ja, nicht weit von demParkplatz.
(Já, nicht vájt fon dém párkplác.)
9. Van itt egy gyógyszertár a kozelben? 9. Gibt es eine Apotheke in der Náhe?
(Gibt esz ájne ápotéke in der née?)
l0. Igen, a kovetkez utcában. l0. Ja, in der náchsten Strasse.
(Já, in der néksáen strássze.)
l1. Van itt egy konyvesbolt a kózelben? l l. Gibt es eine Buchhandlung in der Náhe?
(Gibt esz ájne buhhándlung in der née?)
}- 12. Sajnos nem tudom. 12. Ich weiB es leider nicht.
(Ich vájsz esz lájder nicht,)
13. Igen, a hanglemezbolt mellett.
l3. Ja, neben dem Plattengescháft.
(Já, nében dém pláttengeseft.)
14. Van itt egy cip bolt a közelben?
14. Gibt es ein Schuhgeschaft in der Náhe?
(Gibt esz ájn srigeseft in der née?)
15. Igen, a játékbolttal szemben.
15. Ja, gegeniiber dem Spielzeugladen.
(Já, gégentiber dém spílcajgláden.)
16. Van itt egy ékszerbolt a kozelben?
16. Gibt es einen Juwelierladen in der Náhe?
(Gibt esz ájnen juvelírláden in der née?)
I.7. Igen, a szálloda mellett.
17. Ja, neben dem Hotel.
(Já, nóben dém hotel.)
l8. Hol van a legkozelebbi illatszerbolt?
l8. wo ist die náchste parfumerie?
(Vó iszt di nékszte párfiimérí?)
19. Az élelmiszerbolt és az rijságos kozott.
l9. Zwischen dem Lebensmittelgeschaft und dem Zeitungskiosk.
20. (Cvisen dém lébenszmittelgeseft unt dém c ájtungszkioszk, )
Van egy hanglemezbolt a kozelben?
20. Gibt es ein Plattengescháft in der Náhe?
2l. [gen, a nrásodik saroknál forduljon balra.
(Gibt esz ájn pláttengeseft in der née?)
2l. Ja, an der zweiten Ecke biegen Sie nach links,
(Já, án der cvájten eke bígen zináhlinksz.)

84
85
Az iizletben lm Gescháft (Im geseft)

í( l. Segíthetek? 1. Kann ich lhnen helfen?


(IGnn ich ínen helfen?)
2. Csak nézel döm. 2. Ich sehe mich nur um.
(Ich zée mich nur um.)
3. Hol van egy eladó? 3. Wo gibt es einen Verkaufer?
(Vó gibt esz ájnen ferkajfer?)
4. Azonnal szólok neki. 4. Ich rufe ihn sofort.
(Ich rufe ín zofort.)
5. Ajándékot szeretnék vásárolni. 5. Ich móchte Geschenke kaufen.
(Ich móhte gesenke kaufen.)
X 6. Segítene? 6. Wtirden Sie mir helfen?
(Vrirden zímk helfen?)
7. Természetesen. 7, Natiirlich.
(Náttirlich,)
8. A ferjemnek / feleségemnek lesz. 8. Ftir meinen Mann / fiir meine Frau.
(Ftir rníjnen mánn / fiir májne frau.)
9. Az anyámnak / apámnak lesz. 9. Ftir meine Mutter / fiir meinen Vater.
(Fiir ne.ájne Muter / fiir májnen Fáter.)
10. A gyermekemnek / gyermekeimnek lesz. 10. Ftir mein Kind / fiir meine Kinder.
(Ftir májn kind / fiir rníjne kinder.)
l l. A barátomnak lbarátaimnaklesz. l1. Frir meinen Freund / fiir meine Freunde.
(Fiir májnen frajnd / fiir májne frajnde.)
12. Ez nem tetszik. 12. Das gefallt mir nicht.
(Dász gefelt mír nicht.)
13. Milyen színiit szeretne? 13. In welcher Farbe mochten sie es?
(In velcher f;írbe móhtenzí esz?)
14. Pirosat / sargát / fehéret /rzsaszínt /barnát 14. In rot / gelb / weiB / rosa / braun / blau l schwarz/ griin.
kéket / feketét / z ldet kérek. (In rót / gelb l vájsz l r zal braun / blau / svárc / griin.)

86 87
l5. Megnézhetek egy másikat?
l5. kann ich noch eine andere sehen?
(IGnn ich noch ájne ándere zéhen?)
16. Természetesen.
16. Nattirlich.
(Nátiírlich.)
|7. AméretemS/M/L. 17. MeineGroBeistS/M/L.
(Májne grósze isá esz / em / el.)
l8. Mit tud még mutatni?
l8. Was kónnen Sie mir noch zeigen?
(Vász konen zimlr noch cájgen?)
19. yanez más színben?
l9. Gibt es in einer anderen Farbe?
(Gibt esz in ájner ánderen f;írbe?)
Á, zo. Sajnos nincs.
20. Leider nicht.
(Lájder nicht.)
21. Igen. Van még pirosban és kékben.
21. Ja. Es gibt noch im Rot und im Blau.
(Já. Esz gibt noch im rót unt im blau.)
22. Mib l készult ei? )) Woraus ist das gemacht?
(Vorauz iszt dász gernáht?)
23. Tiszta gyapj ból.
23. Aus reiner Wolle.
(Auz rájner volle.)
24. Hol gyártották?
24. Wo wurde es hergestellt?
(Vó vurde esz hergestelt?)
25. Olaszországban / Németországban / Franciaor szágban l 25. In Italien / Deutschland / Frankreich / Japan / Schweden
J apánban / Svédországban
(ln itálien / dajcslánd l fránkJájh / japán/ svéden.)
26. Ist das fiir Damen oder fiir Herren?
26. Ez níii vagy ferfi? (Iszt dász fiir dámen óder fiir herren?)
)1 Ftir Herren / fiir Damen
27. Férfi / ni (Ftir herren / fi.ir dámen)
28. wrirden sie es austauschen?
28. Kicserélnéezt?
(Vtirden zí esz auztausen?)
29, Was ist das Problem mit ihm? ZeigenSie es mir, bitte!
29. Mi a baj vele? Mutassa meg, kérem.
(Vász kzt dász problém mit ím? Cájgen zi esz mír, bite!)

88
89
30. Felpróbálhatom? ]0. Kann ich das anprobieren?
(Kánn ich dász ánprobíren?)
31. Természetesen. 3l. Nattirlich.
(Náttirlich.)
32. EztűInagyEz t 1kicsi. 32. Es ist zu groB. Es ist zu klein.
(Esz iszt cu grósz. Esz iszt cu klájn.)
33. Eztulhossz . Eztulrovid. 33. Es ist zu lang. Es ist ztlklxz,
(Esz iszt cu láng. Esz iszt cu kurc.)
34. Szeretnék még nézel dni. 34. Ich mochte mich noch umschauen.
(Ich móhte mich noch umsauen.)
35. Egy ruhát szeretnék verrni magamnak. 35. Ich mochte ein Kleid fiir mich kaufen.
(Ich mohte ájn klájd fiir mich kaufen.)

Fizetés Die Bezahlung (Di becálung)

1. Ezt megveszem. 1. Ich nehme das.


(Ich néme dász.)
+ 2, Mennlbe kertil? 2. Was kostet es?
(Vász kosztet esz?)
\ 3, Hol van apénztér? 3, Wo ist die Kasse, bitte?
(Vó iszt di kássze, bite?)
4, A bejáratruál. 4. Am Eingang.
(Ám ájngáng.)
5. A fogyasztási adó benne vanaz árban| 5. Ist die Steuer im Preis?
(Iszt di stajer imprájz?)
6. Fizethetek utazási csekkel? 6. Darf ich mit Reisescheck bezahlen?
(Dárf ich mit rájzesekk becálen?)
7. Elfogadja ezt a hitelkártyát? 7. Nehrnen Sie diese Kreditkarte an?
(Némen zídize kredítkárte án?)
8. Eztíidrága. 8. Das ist zu teuer.
(Dász iszt zu tajer.)

90 9l
9. Tud árengedménl adni?
9. Kónnen Sie mir einen NachlaB geben?
(Konen zimt ájnen náhlász gében?)
l0. Sajnos nem tehetem.
10. Leider nicht.
(Lájder nicht.)
11. Ez az utolsó ajánlata?
l l. Ist das Ihr letztes Angebot?
(Iszt dász ír lectesz ángebót?)
12, Még gondolkozom rajta.
12. Ich tiberlege es mir noch.
(Ich tiberlége esz rnír noch.)
13. Adjon kérem szám|át|
13. Geben Sie mir bitte eine Rechnung!
(Gében zímlr bite ájne rehnung!)
14, Kérerr1 ktilón csomago|ia be!
14. Bitte, packen Sie sie getrennt ein!
(Bitc, páken zi zí getrent ájn!)
15. Mennyibe keriil a házhozktildés?
l5. Was kostet der Versand?
(Vász kosztet der ferzánd?)
16, Be van biáosítva?
l6. Ist es versichert?
(Iszt esz ferzichert?)
17. Nincs, de ha szeretné, megoldható.
17. Nein, aber wenn Sie wollen, es ist kein Problem.
(Nájn, áber ven zivollen, esz isá kájn problém.)
18. Mikor fog megérkezni?
18. Wann wird es ankommen?
(Vánn vird esz ánkomen?)
19. Még a rnai napon.
l9. Noch heute.
(Noch hajte.)
Ruhafélék
Die Kleidungsstíicke (Di klájdungsz-stiike)
1. Farmernadrág, szoknya, ing, póló
l. Jean o Rock, Hemd, T-shirt
(Dzsinsz, rokk, hemd, tí ort)
2. Kabát, nadrág,oltony, zako,kalap
2, Mantel, Hose, Anzug,Jacke, Hut
(Mántel, It ze, áncug, jáke, h t)

92
93
3, Szandál, cip , csizma, papuc 3. Sandalen, Schuhe, Stiefel, Pantoffel
(Szándálen, stie, stífel, pántofel)
4. Alsónemtí n knek / ferfiaknak 4. Unterwásche fiir Damen / fiir Herren
(Untervese fiir dámen / fiir herren)
5. Harisnya, harisnyanadrág, zokni 5. Strumpf Strumpfhose, Socken
(Strumpfl strumpfhóze, zoken)

ú|elmiszerek Lebensmittel (Lébenszmitel)

1. Kenyér, vaj, sajt, felvágott l. Brot, Butter, Káse, Aufschnitte


(Brót, buter, kéze, áufsnite)
2. Llszt, cukor, prézli, tojás 2. Mehl, Zucker, Semmelmehl, Ei
(Mé1, cuker, zemelmél, áj)
3. Palackozott bor, sor 3. Flaschenwein, Bier
(Flásenvájn, bír)
4. Fagylalt 4. Eis
(Ájr)
5. Kérnékegy csokoládé fagylaltot. 5. Ich móchte ein Schokoladeneis.
(Ich möhte ájn sokoládenájz.)
6. Eper lVanília / Csokoládé lBarack l 6. Erdbeere / Vanille / Schokolade / Pfirsich /
Pisztácia lMálna Pistazie / Himbeere (Erdbére / vanille / sokoláde /
pfirzich l pisztácie / himbére)
7, Tolcsérben kérem. 7. Ich móchte es im Trichter.
(Ich móhte esz im trichter.)
8. Kehelyben kérem. 8. Ich mochte es im Becher.
(Ich móhte esz im becher.)
g. Etolaj, zsír 9. Speiseol, Fett lSchmalz
(Spájzeól, fett / smálc)
l0. Tej, turó, tejflol 10. Milch, Quark, Rahm / saure Sahne
(Milch, kvárk, rátm l zaure záne)

94 95
11. údit italok, pálinka Erfrischungsgetrá nke, S chnaps
(Erfr ísungszgetrenke, snápsz)
12. Mosópor, zappan, sampon, tusfurd Waschpulver, Seife, Schampoon, Duschbad
(Váspulver, zájfe, sámpon, dushbád)
13. Papír zsebkend , egészségtigyivatta Papiertaschentuch, Watte
(Papírtásentuh, vátte)

96
97
SZABADIDO

FREIZ,EIT GRÁJCÁJT)
városnézés tadtbesichtigun g (Státtbezichtigung)

1. Kaphatok egy programfiizetet? l. Kann ich ein Programmheft haben?


(Itínn ich ájn prográrnheft háben?)
2. Parancsoljon. 2. Bitte schón.
(Bite s n.)
3. Mi a véleményedegy városnéz(3 t rárol? 3. was wáre mit einer stadtrundfahrt?
(Vász vére mit ájner státtrundflárt?)
A 4. Jó otlet. 4. Gute ldee.
(Grite idée.)
5. Mikor kezd dik a városnézés? 5. Wann beginnt die Stadtrundfahrt?
(Vánn begint di státtrundf;árt?)
X 6. Három órakor. 6. Um drei llhr.
(Um dráj ur.)
7. Mikor jtivtink vissza? 7. Wann kommen wir zurtick?
(Vánn komen vír curiikk?)
8. Hat ora kóriil. 8. Gegen sechs Uhr.
(Gégen zeksz ur.)
). 9. Joatazást| 9. Gute Fahrt!
(Grite f;írt!)
10. Érezd,jolmagad! 10. Viel Vergniigen!
(Fíl fergniígen!)
l1. Mennyibe kertil egy jegy? 11. Was kostet eine Karte?
(Vász kosztet ájne kárte?)
12. Szabad itt ftnyképezni? 12. Darf ichhier fotografieren?
(Dárf ich hír fotográfiren?)
l3. Igen, persze. 13. Ja, freilich.
(Já, frájlich.)
14. Nem, sajnos itt tilos. 14. Nein, es ist hier leider verboten.
(Nájn, esz iszt hír tíjder ferbóten.)

l00 l01
l5. Készíteneegy fotót rólam/ rólunk? 15. wtirden sie bitte ein Foto von mir / uns machen?
(Viirden zibíte ájn fotó fon mír / unsz rnáchen?)
16. Szívesen. 16, Genre.
(Gerne.)
I7. Szeretnék elmenni sótahajóval! I7. Ich móchte ein schiftundfahrt machen!
(Ich móhte ájne sifrundfart máhen!)
18. Szeretnék megnézni egy mrizeumot! l8. Ich mochte ein Museum besichtigen!
(Ich mohte ájn muzéum bezichtigen!)
19. Szeretnék elmenni egy képtárba! 19. Ich móchte eine Galerie besichtigen!
(Ich móhte ájne gáleri bezichtigen!)
20. Tudna ajánlani egy kiállítást? 20. Kónnten Sie mir eine Ausstellung empfehlen?
(Könten zímlr ájne auzstellung empfelen?)
2I. Igen, a Bergstrasse-n van egy. 2L Ja. In der Bergstrasse gibt es eine.
(Já. In der bergstrássze gibt es ájne.)
Van kastély a kózelben? 22. Gibt es ein Schloss in der Gegend?
(Gibt esz ájn slossz in der gégend?)
23. csak a városon kívíil.kocsival nincs messze. 23. Ntrr auBerhalb der Stadt. Mit Auto ist es nicht weit.
(Nur auszerhálb der státt. Mit autó iszt esz nicht vájt.)
24. csatlakozhat om bozzátok? 24. Darf ich mich Euch anschlieBen?
(Drárf ich mich ajh ánslíszen?)
25. Mikor nyrt a mrizeum? 25, Wann offnet das Museum?
(Vánn ofnet dász muzéum?)
26. Tlaórakor. 26. Um Zehn Uhr.
(Um cén ur.)
27. Es mikor zár? 27. und wann schliesst es?
(Unt ván slísá esz?)
28. Hat órakor. 28. um sechs uhr.
(Um zeksz ur.)

I02 103
Sport Sport ( Sport)

1. Hol van a stadion? l. wo ist das stadion?


(Vó iszt dász stádion?)
2. A metróállomás kozelében. 2. In der Náhe der Metrostation.
(In der née der metrostáción.)
3. Ki játszik? 3, Wer spielt?
(Ver spílt?)
4. Mennyi az eredmény? 4. Wie ist das Resultat?
(Ví iszt dász rezultát?)
5. 2:0 5. Zwei zu Null.
(Cváj cu null.)
6. Van itt egy uszoda a kozelben? 6. Gibt es ein Schwimmbad in der Náhe?
(Gibt esz ájn svimbád in der née?)
7. Hol lehet itt teniszezni? 7. Wo kann man hier Tennis spielen?
(Vó kánn rnánn hír tenisz spílen?)
8. Van egy teniszpálya néhány utcányira. 8. Es gibt einen Tennisplatz etnpaar Strassen entfernt.
(Esz gibt ájnen teniszplác ájn piir strásszen entfernt.)
9. Lehet itt golfozni? 9. Kann man hier Golf spielen?
(Kárur rnánn hír golf spílen?)
10. Igen, lehet. 10. Ja.
(Já.)
11. Nerrr, sajnos nem lehet. l l. Nein, leider nicht.
(Nájn, lájder nicht.)
12. Lehet itt felszerelést kólcsonózni? 12. Kann man hier Ausnistung ausleihen?
(Kánn rnánn htr auzrisztung auzlájen?)
13. Igen. Mire volna sztiksége? 13. Ja. Was brauchen Sie?
(Já. Yász brauchen zí?)
14. Van itt egy testépítterem? 14. Gibt es hier einen Body-Building-Saa1?
(Gibt esz hír ájnen bádibilding-zál?)

104
105
15. Igen, az uszoda mellett. l5. Ja. Neben dern Schwimmbad.
(Já. Nében dérn svimbád.)
16. Szeretnékszorftizni. |6. Ich móchte Surf fahren.
(Ich móhte szorf fráren.)
I7. Szeretnék sárkányrepi,il vel reptilni, I7 . Ich móchte Drache fliegen.
(Ich möhte dráhe flígen.)
18. Szeretnékkonnyub várkodni. 18. Ich móchte tauchen.
(Ich móhte tauhen.)

szórakozás Unterhaltung (Unterháltung)

1. Szeretnék megnézni egy operát. 1. Ich móchte mir eine Oper anschauen.
(Ich móhte mír ájne óper ánsauen.)
2. Szeretnék elmenni egy koncertre. 2. Ich móchte in ein Konzert gehen.
(Ich móhte in ájn koncert gée-n.)
3. Vanjegy mára? 3. Gibt es noch Karten fiir heute?
(Gibt esz noch kárten fiir hajte?)
4. Igen. Hányat adhatok? 4. Ja. Wieviel darf ich geben?
(Já. Vifil dárf ich gében?)
5. Mikor kezd dik az elóadás? 5. Wann beginnt die Vorstellung?
(Vánn begint di forstellung?)
6. Este hét órakor. 6. Um sieben Uhr abends.
(Um zíben ur ábendsz.)
7. Mikor van vége? 7. Wann geht es zu Ende?
(Vánn gét esz cu ende?)
8. Kórtilbeltil fel tízkor. 8. Gegen halb zehn.
(Gógenhálb cén.)
9. Mennyi azid mgst? 9. Wie spát ist es jetzt?
(Ví spét isá esz ject?)
l0. Három óra mírlt ot perccel. 10. Ftinf nach drei.
(Ftinfnách dráj.)

ía7
106
,rfi

ll. Szeretnék elmenni egy diszkóba lbárba. l1. Ich mdchte in eine Diskothek / Bar gehen.
(Ich móhte in ájne diszkoték lbar géen.)
12. Van itt egy állatkert? 12. Gibt es hier einen Tiergarten?
(Gibt esz hír ájnen tkgarrerL?)
13. Sajnos nincs. 13. Leider nicht.
(Lájder nicht.)
14. Van itt egy vidámpark? 14, Gibt es hier einen Lunapark?
(Gibt esz hír ájnen lunápárk?)
15. Igen, a ktilvárosban. l5. Ja, in der Vorstadt.
(Já, in der forstátt.)
16. Van itt egy játékkaszinó? |6. Gibt es hier ein Kasino?
(Gibt esz hír ájn kászinó?)
17. Igen. Minden szállodában van. 17. Ja. Es gibt eins injedemHotel.
(Já. Esz gibt ájnsz in jédem hotel.)
18. Szeretnék Veled / Önnel táncolni! l8. Ich móchte mit Dir / Ihnen taruen!
(Ich móhte mit dír / ínen táncen!)
19. Meghívhatom egy itaka? l9. Darf ich Sie zu einem Drink einladen?
(Dárf ich zízu ájnem drink ájnláden?)
20. Szeretnék jra találkozni Veled / Önnel! 20. Ich mochte Dir / Ihnen wieder begegnen!
(Ich móhte dk / nenvíder begégnen!)
21. Láthatnámíjra? 21. Darf ich sie wiedersehen?
(Dárf ich zí víderzéen?)
22. Hogyne, már ahgvárom. 22. Ja. Es freut mich sehr.
(Já. Esz frajt mich zer .)
23. Megadná a címét? 23. Wthden Sie mir bitte Ihre Adresse angeben?
(Vtirden zimk bite íre ádressze ángében?)
24. Levelezni szeretnék Veled / Önnel! 24. Ich mochte mit Dir / Ihnen kortespondieren!
(Ich móhte mit dír / ínen korreszpondíren!)
25. Azéncímem:.... 25. Meine Adresse ist: ...
(Májne ádressze iszt: ...)

108 l09
RENDKívür,r nsnnnnNypr

AUBERoRDENTLICHn vonrÁr,r,r
(AUSZERORDENTLICHE FORFELLE)
,f

i'

Hilferuf (Hilfer í)
!
Sególykérés
i

l. Stirg sen szrikségem van orvosra! 1. Ich brauche dringend einen Arzt!
(Ich brauhe dringend ájnen árct!)
2. Hívja azonnal a ment ket! 2. Rufen Sie bitte sofort einen Krankenwagen!
(Rrifen zíbite zofort ájnen kránkenvágen!)
3. Hol van a legkózelebbikorház? 3. Wo ist das náchste Krankenhaus?
(Vó iszt dász nékszte kránkenhauz?)
4. A város trílsó végén. 4. fun anderen Ende der Stadt.
1Ám ánderen ende der státt.)
5. Mi történt veled? 5. Was ist mit Dir passiert?
(Vász iszt mir dír passzírt?)
6. Balesetem volt. 6. Ich hatte einen Unfall.
(Ich háte ájnen unf;íll.)
7. Megsériiltem. 7. Ich wurde verletzt.
(Ich vurde ferlect.)
8. Tudna nekem els segélyt nyirjtani? 8. Könnten Sie mir erste Hilfe leisten?
(KOnten zi mk erszte hilfe lájszten?)

Orvosnál Beim Arzt (Bájm árct)

1. Mi a bajom? 1, Was fehlt mir?


(Vász félt mír?)
2. Visszakellmégjonnóm? 2. Sol1ich wiederkommen?
(Zol1ich víderkomen?)
3. Nem sztikséges. 3. Nicht notwendig.
(Nicht nótvendig.)
l

4. Igen, szeretném látni, hogy jól van.


]
4. Ja. Ich móchte sehen, daB es Ihnen gut geht.
i
(Já. Ich möhte zéen, dász esz ínen grit gét.)
5. Itt kell maradnom ak rházban?
l
i 5. Mu8 ichhier imKrankenhaus bleiben?
(Musz ich hír im kránkenhauz blájben?)

113
112
Igen, de csak néhány napig. 6. Ja, aber nur fiir einige Tage.
(Já, áber nur fiir ájnige táge.)
Operációra lesz sziikségem? 7. MuíJ ich operiert werden?
(Musz ich operírt verden?)
Nem, ne aggódjon. Nein, machen Sie sich keine Sorgen,
l8.
(Nájn, nráhen zí zichkájne zorgen.)
io
;

Igen, de ráér otthon elvégeztetni. Ja, aber Sie konnen es zu Hause machen lassen.

Kaphatok egy receptet? l,; (Já, áber zí konen esz cu hauze nráhen lászen.)
Kann ich ein Rezept haben?
(Kánn ich ájn recept háben?)
Természetesen. Milyen gyógyszerre van sztiksége? Nattirlich. Was fiir ein Medikament brauchen Sie?
(Náttirlich. Vász fiir ájn medikáment brauhenzí?)
Milyen gyakran kell szednem ezt a gy gyszert? |,; Wie oft sollich das Medikament einnehmen?

Naponta háromszor.
l,, (Ví oft zoll ich dász medikáment ájnnémen?)
Dreimal táglich.
(Drájrnál téglich.)
Mennyi ideig? Wie lange?
(Ví lánge?)
Legalább egy hétig. Mindestens eine Woche lang.
(Mindesztensz ájne vohe láng.)
Amíg panaszaivannak. Solange Sie Beschwerden haben.
(Zolánge zí besvérden háben.)
Van valami mellékhatása? Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?
(Gibt esz irgendvelche nébenvirkungen?)
Mikor kell a gyógyszert bevennem? wann sollich das Medikament einnehmen?
(Ván zol1ich dász medikáment ájnnémen?)
Etkezés után. Nach den Mahlzeiten.
(Náh dén málcájten.)
Etkezés el tt. Vor den Mahlzeiten.
(For dén rnílcájten.)

l14 l 1l5
I
tl

fr
2l. Mikor lesz kész ez a gy gyszer? 21. Wann wird dieses Medikament fertig sein?
(Ván vird dueszmedikáment fertig zájn?)
22. Ma estére, )) Heute abend.
(Hajte ábend.)

Betegségek Krankheiten (Kránkhájten)

1. Azt hiszem, szívinfarktusom van. 1. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt.
(Ich glaube, ich hábe ájnen hercinf;írkt.)
2. Szívpanaszaimvannak. 2, Ich habe Herzbeschwerden.
(Ich hábe hercbesvérden.)
3. Magas a vérnyomásom. 3. Ich habe hohen Blutdruck.
(Ich hábe hoen blírtdruk.)
4, Cukorbeteg vagyok. 4, Ich bin Diabetiker.
(Ich bin diábétiker.)
5. Magas a koleszterinszintem. 5. Mein Cholesterinspiegel ist hoch.
(Májn koleszterinspígel iszt hoh.)
6. Terhes vagyok. (Ez persze nem betegség.) 6. Ich bin schwanger.
(Ich bin svánger.)
7. Krónikus asztmában szenvedek. 7. Ich leide unter chronischem Asthma.
(Ich lájde unter krónisem ásztmá.)
8. Penicilinérzékenyvagyok. 8. Ich bin allergisch gegen Penicillin.
(Ich bin állergis gégen penicillin.)
9. Hogy érzedmagad? 9. Wie fiihlst Du Dich?
(Ví fiilszt dír dich?)
10. Sajnos, nern tril jól. 10. Leider nicht zu wohl.
(Lájder nicht cu vó1.)
11. Mi a baj? 11. Was fehlt Dir?
(Yász félt dír?)
12. Fáj a hasam. |2. Mein Bauch tut mir weh.
(Májn bauh trit mír véh.)

116 I17
13. Fáj a torkorn. t3. Mein Hals tut mir weh.
(Májn hálzlut mír véh.)
14. Fáj a fejem. 14. MeinKopftut mir weh.
(Májn kopf tirt mk véh.)
15. Erósenköhogok. 15. Ich huste stark.
(Ich huszte strárk.)
16. Forró a fejem. 16. Mein Kopf ist heií3.
(Májn kopf isá hájsz.)
17. Magas lázamvan. 1'1. Ich habe hohes Fieber.
(Ich hábe hóesz fiber.)
18. Remólerrr, hogy hamarosan jobban leszel. 18. Ich hoffe, daIJ es Dir bald besser geht.
(Ich hoffe, dász esz dír báld besszer gét.)

A rend rségen An der Polizei (Án der policáj)


l. Segítség,tolvaj! 1. Hilfe! Dieb!
(Hilfe! Díb!)
2. Ellopták a Levéltárcámat! 2. Meine Brieftasche wurde gestohlen!
(Májne bríftáse vurde gestólen!)
3. Hívja azonnal a rend rséget! 3. Rufen Sie bitte sofort die Polizei!
(Rrifen zíbite zofort di policáj!)
4, Elvesáettern a levéltárc ámat /Útlevelemet. 4. Ich habe meine Brieftasche / Pass verloren.
(Ich hábe májne bríftáse l pász ferlóren.)
5. Elvesztettern a csomagomat. 5. Ich habe mein Packet verloren.
(Ich hábe májn páket ferlóren.)
6. Elvesáettem az ltazási csekkemet. 6. Ich habe meine Reiseschecks verloren.
(Ich hábe nrájne rájzesekksz ferlóren.)
7. Hiányzk valami rnís is? 7, Fehlt es noch etwas?
(Félt esz noh etvász?)

118 l19
8. Igen, azt hiszem. 8. Ja, ich glaube so.
(Já, ich glaube zo.)
9. Azt hiszer& nem. 9. Nein, ich denke nicht.
(Nájn, ich denke nicht.)
10. Hol van a legkózelebbi rend rség? 10. Wo ist das náchste Polizeirevier?
(Vó iszt dász nékszte policájrevír?)
1l. Autóval taperc. 11. Mit Wagen zehnMinuten.
(Mit vágen cén minriten.)
12. Ártatlan vagyok! 12. Ich bin unschuldig!
(Ich bin unsuldig!)

Egyéb problémák Andere Probleme (Ándere probléme)

1. Htvja azonnal a tiizoltókat! 1. Rufen Sie sofort die Feuerwehr!


(Rirfen zízofort di fajervér!)
2. Valami ég. Ftist szagot érzek. 2. Etwas brennt. Ich rieche Rauch,
(Etvász brent. Ich ríche rauh.)
3. Gánszagot erzek. 3. Ich rieche Gas.
(Ich ríche gáz.)
4. Lerobbant az autóm. 4, Mein Auto ist stehengeblieben,
(Májn autó iszt stéengeblíben,)
5. Meg tudja javítani az aut mat? 5. Können Sie mein Auto reparieren?
(Könen zí májtl,autó reparíren?)
6. Hol van a legkózelebbiszewu? 6. Wo ist der náchste Service?
(Vó iszt der nékszte szervu?)
7. Kóriilbeliil ot kilométernyire. 'l. Ungefahr fiinf Kitometer weit,
(Ungefer fiinf kilométer vájt.)
8, Be tud vontatni aszervizbe? 8. KOnnen Sie mich in den Service hineinschleppen?
(Könen zí mich in dén szervlzhinájnslepen?)

l20 t2|
9. Természetesen. 9. Nattirlich.
(Náttirlich,)
10. Mikor lesz kész? 10. Wann wird es fertig sein?
(Ván vird esz fertig zájrfl)
11. Holnapra. 11. Morgen.
(Morgen.)
12. Mennyibe fog keriilni? 12. was wird es kosten?
(Vász vird esz kosáen?)
l3. El re nem tudom. 13. Ich weiB es nicht im voraus.
(Ich vájsz esz nicht im foraus.)
14. Van itt egy autóalkatrészbolt? 14^ Gibt es hier ein Autobestandteil-Geschaft?
(Gibt esz hír ájn autóbestándtájl-geseft?)
l5. Igen, de gyalog elég messze. 15. Ja, aber zu FuB ist es ziemlich weit.
(Já, áber cu fusz iszt esz címlich vájt.)
|6. Elromlott a világítás. 16. Die Beleuchtung geht nicht.
(Di belajhtung gét nicht.)
17. Nem mtikodikaz ablaktorl . 17. Die Scheibenwischer gehen nicht.
(Di sájbenviser géen nicht.)
18, Sztikségem van egy autószerel re. 18. Ich brauche einen Automechaniker.
(Ich brauhe ájnen autómechániker.)
19. Hívja fel kérem az autóment szolgálatot! L9. Rufen Sie bitte die Autonothilfe an!
(Rrifen zíbítedi autónóthilfe án!)
20. Meg tudná javítani ezt avideokamerát, kérem? 20. Kónnen Sie diese Videokamera reparieren?
(Kónen zí dize videókamerá repádren?)
2I. Igen, biztosan. 21, Ja, sicher.
(Já, ziher.)
22. Nerru sajnos nem tudom. 22. Nein, leider nicht.
(Nájn, lájder nicht.)

I22 I23
BESZÉLGETÉ

uNTERHALTUNG (UNTERIIÁr,ruxc)