Sie sind auf Seite 1von 24

A Concise

Time Table of Trains


Operating from

Puducherry, Villupuram & Cuddalore


w.e.f 1/7/2019

Amß¼Äö, s¿©A«D \u®D ï¦ÙöoòÍm ØÄ_KD


Ö«l_ï¹[ ïVé ¶â¦kçð
(1/7/2019 x>_ ¶xoK^á ý)

This Time Table is Issued in Public Interest ØÃVmåé[ ïò] Øk¹l|¼kVì


By KP W窡 ï_s ¶ÅÂïâ¦çá,
KP MEMORIAL EDUCATIONAL TRUST,
Puducherry. Amß¼Äö.
This Copy is Not for Sale ÖÍ> ¸«] suÃçªÂï_é
CONTENTS - ØÃVòá¦ÂïD
NO. PAGE
1 Daily Trains from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm ]ªÄö AÅ©Ã|D «l_ï^ 1
2 Weekly Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ã|D kV«Í]« sç«¡ «l_ï^ 2
3 Bi-Weekly Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ sç«¡ «l_ï^ 3
4 Tri-Weekly Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm kV«D xDxçÅ AÅ©Ã|D sç«¡ «l_ 3
5 Special Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ã|D EÅ©A «l_ 3
6 Daily Trains to Puducherry - Amß¼ÄöÂz ]ªÄö kòD «l_ï^ 4
7 Weekly Express to Puducherry - Amß¼Äö kV«Ø\Vò xçÅ kòD «l_ï^ 5
8 Bi-Weekly Express to Puducherry - Amß¼ÄöÂz kV«tòxçÅ kòD «l_ï^ 6
9 Tri-Weekly Express to Puducherry - Amß¼ÄöÂz kV«D xDxçÅ kòD «l_ï^ 6
10 Special Express to Puducherry - Amß¼Äö kòD EÅ©A «l_ 6
11 Daily Express from Villupuram Junction except Chennai Bound Trains
s¿©A«Ý]_ ÖòÍm ØÄ_KD ]ªÄö sç«¡ Ö«l_ï^ (ØÄ[çª ØÄ_KD «l_ï^ >s«) 7-9
12 Weekly Express from Villupuram Junction - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«Ø\Vò xçÅ sç«¡ «l_ï^ 10-11
13 Bi-Weekly Express from Villupuram Junction - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ sç«¡ «l_ï^ 12-13
14 Tri-Weekly Express from Villupuram Junction - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D xDxçÅ sç«¡ Ö«l_ï^ 14
15 Daily Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur)
s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D ]ªÄö sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì) 15-16
16 Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur)
s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«Ø\Vò xçÅ sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì) 16-17
17 Bi-Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur)
s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ ¶]sç«¡ «l_ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì) 17
18 Tri-Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur)
s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D J[® sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì) 17
19 Passenger Trains from Villupuram Jn (except Puducherry Bound Passenger Trains)
s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D ÃVÄÞÄì Ö«l_ï^ (Amß¼Äö ØÄ_KD ÃVÄÞÄì «l_ï^ >s«) 18
20 Daily Express from Cuddalore (Thirupathripuliyur) to Chennai
ï¦ÙöoòÍm (]ò©ÃV]öAoRì) ØÄ[çª ØÄ_KD ]ªÄö sç«¡ «l_ï^ 19
21 Bi Weekly Super Fast Express from Cuddalore (Tiruppadirippuliyur) to Chennai
ï¦ÙöoòÍm (]ò©ÃV]öAoRì) ØÄ[çª ØÄ_KD kV«D ÖòxçÅ ¶]sç«¡ «l_ 20
22. Passenger Trains from Cuddalore Port Jn - ï¦Ùì mçÅxï ÄÍ]©¸oòÍm AÅ©Ã|D ÃVÄÞÄì «l_ï^ 20

Compiled by:
Vn. KCGF Dr. K. SITTARANDJANE
District Incharge - Self employment
Vasavi Clubs International, Dist. V503A, Charter Member Vasavi Club Puducherry.
Mob : 94425 47016
Daily Trains from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm ]ªÄö AÅ©Ã|D «l_ï^
Train No. Train Name Departure Destination Halting Stations & Destination
Time Reach Time
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì AÅ©Ã|D ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
16116 Puducherry -Chennai Egmore 5.35 am 9.30 am Villianur, Chinnababusamudram, Villupuram Jn, Tindivanam, Melmaruvathur,
Intercity Express Madurantakam, Chengalpattu Jn, Tambaram, Tirusulam, Chennai Egmore.
Amß¼Äö - ØÄ[çª ¨¿D¯ì ïVçé 5.35 ïVçé 9.30 s_oBûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, s¿©A«D ÄÍ, ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, \m«VÍ>ïD,
Öõ¦ìEâ½ sç«¡ kõ½ Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ]öóéD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì.
56862 Puducherry - Villupuram Pass 8.10 am 8.55 am Villianur, Chinnababusamudram, Valavanur, Villupuram Jn.
Amß¼Äö - s¿©A«D ÃVÄÞÄì ïVçé 8.10 ïVçé 8.55 s_oBûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, kákûì, s¿©A«D ÄÍ.
56870 Puducherry - Tirupati Pass 1.50 pm 10.45 pm Via Villupuram Jn, Chengalpattu Jn, Kanchipuram, Arakkonam Jn, Tiruttani,
Renigunta Jn., Tirupati. (Halt at All Intermediate Stations)
Amß¼Äö - ]ò©Ã] ÃVÄÞÄì \]BD 1.50 Ö«¡ 10.45 ka s¿©A«D ÄÍ, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, ïVÞEA«D, ¶«Â¼ïVðD ÄÍ, ]òÝ>è, ¼«èzõ¦V ÄÍ,
]ò©Ã], (Öç¦l_ ¶çªÝm WçéBºï¹KD WuzD.)

56868 Puducherry - Chennai Egmore 3.35 pm 8.20 pm Villianur, Chinnababusamudram, Valavanur, Villupuram Jn, Mundiyampakkam,
Fast Passenger Vikravandi, Mailam, Tindivanam, Melmaruvathur, Maduranthakam, Chengalpattu Jn,
Singaperumal koil, Maraimalai Nagar Kamarajar, Guduvancheri, Tambaram, Guindy,
Mambalam, Chennai Egmore.
Amß¼Äö - ØÄ[çª ¨¿D¯ì \]BD3.35 Ö«¡ 8.20 s_oBûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, kákûì, s¿©A«D ÄÍ, xõ½BDÃVÂïD, sÂþ«kVõ½,
sç«¡ ÃVÄÞÄì ç\éD, ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, \m«VÍ>ïD, Øĺï_Ãâ| ÄÍ,
Eºï©ØÃò\V^ ¼ïVl_, \çÅ\çé åïì ïV\«VÛì, í|kVÞ¼Äö, >VDëD, þõ½, \VDÃéD,
ØÄ[çª ¨¿D¯ì.

56864 Puducherry - Villupuram Pass 4.00 pm 4.55 pm Villianur, Chinnababusamudram, Valavanur, Villupuram Jn.
Amß¼Äö - s¿©A«D ÃVÄÞÄì \Vçé4.00 \Vçé 4.55 s_oBûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, kákûì, s¿©A«D ÄÍ.
56866 Puducherry - Villupuram Pass 7.35pm 8.25 pm Villianur, Chinnababusamudram, Valavanur, Villupuram Jn.
Amß¼Äö - s¿©A«D ÃVÄÞÄì Ö«¡ 7.35 Ö«¡ 8.25 s_oBûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, kákûì, s¿©A«D ÄÍ.
1
Weekly Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ã|D kV«Í]« sç«¡ «l_ï^
Train No. Train Name Departure Destination Halting Stations & Destination
Time Reach Time
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì AÅ©Ã|D ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
17414 Puducherry - Tirupati Express 8.35am 3.20 pm Villupuram Jn, Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Polur, Arni Road, Vellore Cantonment,
(On Sundays only) Katpadi Jn, Chittoor, Pakala Jn, Tirupati.
Amß¼Äö - ]ò©Ã] sç«¡ ïVçé 8.35 \]BD 3.20 s¿©A«D ÄÍ, ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, ¼ÃVjì, g«è ¼«V|, ¼kÙì,
kõ½ (QVl® \â|D) ï[¼¦V[Ø\[â ïVâÃV½ ÄÍ, EÝ#ì, ÃVïéV ÄÍ, ]ò©Ã].
22403 Puducherry - New Delhi Super 9.15am Friday Villupuram Jn , Chennai Egmore, Gudur Jn, Vijayawada Jn, Warangal, Sirpur Kagaznagar,
Fast Exp - (On Wednesdays Only) 2.10 am Balharshah, Nagpur Jn, Itarsi Jn, Bhopal Jn, Jhansi Jn, Agra Cantonment, Mathura Jn,
New Delhi.
Amß¼Äö - Amئ_o ïVçé9.15 Øk^¹ s¿©A«D ÄÍ, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, íùì ÄÍ, sÛBkV¦V ÄÍ, kV«ºï_, Eì¯ìïVïüåïì Ã_ÇìvV,
¶]sç«¡ kõ½ (A>[ \â|D) ¶]ïVçé2.10 åV¯ì ÄÍ, Öâ¦VìL ÄÍ, ¼ÃVÃV_ ÄÍ, ÛV[E ÄÍ, g«V ïõ¼¦V[Ø\[â, \m«V ÄÍ, Amئ_o

16861 Puducherry - Kanniyakumari cape 11.45am Monday Villupuram Jn, Tirupadirippuliyur, Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi,
Exp.- (On Sundays Only) 3.15 am Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn, Tiruchchirappalli Jn, Pudukottai,
Karaikkudi Jn, Devakottai Road, Sivaganga, Manamadurai Jn, Aruppukkottai,
Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Tirunelveli Jn, Valliyur, Nagercoil, Jn, Kanniyakumari.
Amß¼Äö - ï[MBVz\ö ¼ï© ïVçé11.45 ]ºï^ s¿©A«D ÄÍ, ]òÃV]öAoRì, ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ
sç«¡kõ½ (QVl® \â|D) ¶]ïVçé3.15 zDüïVðD, >ÞÄVÆì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ïVç«Âz½ ÄÍ, ¼>k¼ïVâç¦
¼«V|, Ekïºçï, \VªV\mç« ÄÍ, ¶ò©A¼ïVâç¦, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½,
]òØå_¼ko ÄÍ, k^¹Rì, åVïì¼ïVl_ ÄÍ, ï[MBVz\ö.
12868 Puducherry Howrah Super Fast Exp. 12.45pm Thursday Villupuram Jn, Vellore Cantonment, Katpadi Jn, Tirupati, Renigunta Jn, Nellore,
(On Wednesdays Only) 10.40 pm Vijayawada Jn, Duvvada, Visakhapatnam Jn, Vizianagram Jn, Khurda Road Jn,
Bhubaneswar, Balasore, KharagpurJn, Howrah Jn.
Amß¼Äö ‡ Ç¡«V ¶]sç«¡ kõ½ \]BD12.45 sBVw[ s¿©A«D ÄÍ, ¼kÙì ï[⼦V[Ø\[â, ïVâÃV½ ÄÍ, ]ò©Ã], ¼«èzõ¦V ÄÍ, Øå_Ùì,
(A>[ \â|D) Ö«¡ 10.40 sÛBkV¦V ÄÍ, mkV¦V, sÄVïÃ⽪D ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, zì>V ¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì,
ÃVé¼ÄVì, ï«Â¯ì ÄÍ, Ç¡«V ÄÍ
12897 Puducherry - Bhubaneswar 6.45 pm Thursday Villupuram Jn, Chengalpattu Jn, Chennai Egmore, Gudur Jn, Nellore, Ongole, Vijayawad
Super Fast Exp 6.55 pm Jn, Rajahmundry, Samalkot Jn, Duvvada, Visakhapatnam Jn, Vizianagram Jn,
(On Wednesdays Only) Srikakulam Road, Palasa, Brahmapur, Balugaon, Khurda Road Jn, Bhubaneswar.
Amß¼Äö - Ak¼ªükì \Vçé6.45 sBVw[ s¿©A«D ÄÍ, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, zâùì ÄÍ, Øå_Ùì, κ¼ïV_, sÛBkV¦V ÄÍ,
¶]sç«¡ kõ½ (A>[ \â|D) \Vçé 6.55 «VÛxÍ]ö, ÄV\_¼ïVâ ÄÍ, mkV>V, sÄVïÃ⽪D ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, pïVzáD ¼«V|, ÃéÄV,
¸«D\¯ì, ÃVK¼ïV[, zì>V ¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì.
16574 Puducherry - Yesvantpur Exp. 8.50 pm Sunday Villupuram Jn, Vriddhachalam Jn, Chinnasalem, Attur, Salem Jn, Dharmapuri, Hosur,
(On Saturdays Only) 8.20 am Banaswadi, Yesvantpur.
Amß¼Äö - BikÍݯì sç«¡ Ö«¡ 8.50 QVl® s¿©A«D ÄÍ, sòÝ>VÄéD ÄÍ, E[ª¼ÄéD, gÝ#ì, ¼ÄéD ÄÍ, >ì\Aö, Îóì,
kõ½ (ÄM \â|D) ïVçé 8.20 êükV½, BikÍݯì. 2
Bi-Weekly Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ sç«¡ «l_ï^
Train No. Train Name Departure Destination Halting Stations & Destination
Time Reach Time
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì AÅ©Ã|D ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
16855 Puducherry - Mangalore Central 4.35pm Friday Villupuram Jn, Vriddhachalam Jn, Chinnasalem, Attur, Salem Town, Salem Jn, ErodeJn,
Exp. - (On Thursdays Only) 10.00 am Tiruppur, Coimbatore Jn, Podanur Jn, Palakkad Jn, Shoranur Jn, Tirur, Kozhikode, Vadakara,
Mahe, Thalassery, Kannur, Payyanur, Kanhangad, Kasaragod, Mangaluru Central.
Amß¼Äö - \ºïjì ØÄ[â«_ \Vçé 4.35 Øk^¹ s¿©A«D ÄÍ, sòÝ>VÄéD ÄÍ, E[ª¼ÄéD, gÝ#ì, ¼ÄéD ¦¡[, ¼ÄéD ÄÍ, ~¼«V| ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (sBVw[ \â|D) ïVçé 10.00 ]ò©¯ì, ¼ïVBDAÝ#ì ÄÍ, ¼ÃVÝ>ûì ÄÍ, ÃVéÂïV| ÄÍ, ØÄV«ûì ÄÍ, ]Ôì, ¼ïVa¼ïV|,
k¦Âï«V, \VN, >éß¼Äö, ïõIì, çÃBûì, ï[Ç[ïVÝ, ïVÄ«¼ïV|, \ºïjì ØÄ[â«_.
16857 Puducherry - Mangalore Central 4.35pm Sunday Villupuram Jn, Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn, Karur Jn,
Exp. - (On Saturdays Only) 10.10 am Erode Jn, Tiruppur, Coimbatore Jn, Palakkad Jn, Shoranur Jn, Tirur, Kozhikode, Mahe,
Thalassery, Kannur, Kasaragod, Mangaluru Central.
Amß¼Äö - \ºïjì ØÄ[â«_ \Vçé 4.35 QVl® s¿©A«D ÄÍ, sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ïÔì ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (ÄM \â|D) ïVçé 10.10 ~¼«V|, ÄÍ ]ò©¯ì, ¼ïVBDAÝ#ì ÄÍ, ÃVéÂïV| ÄÍ, ØÄV«ûì ÄÍ, ]òì, ¼ïVa¼ïV|,
k¦Âï«V, \VN, >çé¼Äö, ïõIì, ïVÄ«¼ïV|, \ºïjì ØÄ[â«_
Tri-Weekly Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm kV«D xDxçÅ AÅ©Ã|D sç«¡ «l_

11006 Puducherry - Dadar 8.45pm 5.40 am Villupuram Jn, Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Polur, Arni Road, Vellore Cantonment,
Chalukya Exp. (on 3rd Katpadi Jn, Jolarpettai Jn, Bangarapet Jn, Krishnarajapuram, Banaswadi, Yesvantpur Jn,
(OnTuesdays/Wednesdays/ day) Tumakuru, Tiptur, Arsikere Jn, Kadur Jn, Birur Jn, Davangere, Harihar, Ranibennur,
Sundays Only) Haveri, Hubballi Jn, Dharwad, Alnavar Jn, Londa Jn, Belagavi, Ghatprabha, Kudachi,
Miraj Jn, Sangli, Takari, Karad, Satara, Pune Jn, Lonavla, Kalyan Jn, Dadar.
Amß¼Äö - >V>ì ÄVÓÂþBV Ö«¡ 8.45 ¶]ïVçé s¿©A«D ÄÍ, ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, ¼ÃVjì, g«è ¼«V|, ¼kÙì
sç«¡ kõ½ (3‡D åV^) 5.40 ï[¼¦V[Ø\[â, ïVâÃV½ ÄÍ, ¼ÛVéVì¼Ãâç¦ ÄÍ, úïVì¼Ãâ ÄÍ, þòið«VÛA«D, êükV½,
(ØÄËkVF / A>[ / QVl® \â|D) BikÍݯì ÄÍ, mDíì, ]©#ì, ¶öEK ÄÍ, ïVùì, ¸Ôì ÄÍ, >Vkºï¼«, ÇöÇì,
«V¼ªØÃ[ûì, Ǽkö, ø©¹ ÄÍ, >VìkVÝ, ¶_åVkVì ÄÍ, ¼éVõ¦V ÄÍ, ØÃéïs, ï⦸«ÃV,
z¦VßE, t«Vë ÄÍ, ĺïo, >ïö, ï«VÝ, ÄÝ>V«V, A¼ª ÄÍ, ¼éVªËéV, ï_BVõ ÄÍ, >V>ì.
Special Express from Puducherry - Amß¼ÄöloòÍm AÅ©Ã|D EÅ©A «l_

06010 Puducherry - Santragachi Jn. 6.45 pm Monday Villupuram Jn, Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Sullurupeta, Neyadupeta,
Special Fare Special (PT) Exp. 4.30am Gudur Jn, Nellore, Ongole, Chirala, Tenali Jn, Kottavalasa Jn, Vijayawada Jn, Eluru,
(On Saturdays Only ) Tadepalligudem, Rajamundry, Samalkot Jn, Duvvada, Vizianagaram Jn, Palasa,
Brahmapur, Khurda Road Jn, Bhubaneswar, Jojpur Keonjhar Road, Bhadrakh,
Balasore, Kharagpur Jn, Santragachi Jn.
Amß¼Äö - ÄÍ]«ïßE ÄÍ Ö«¡ 6.45 ]ºï^ s¿©A«D ÄÍ, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, óÙì¼Ãâ¦V, åV¥|¼Ãâ¦V,
EÅ©A ïâ¦ðD sç«¡ kõ½ ïVçé4.30 íùì ÄÍ, Øå_Ùì, κ¼ïV_, Eì«VéV, Ø>ªVo ÄÍ, sÛBkV¦V ÄÍ, °Ùì, >V¼¦Ã^¹z¼¦D,
(ÄM \â|D) «VÛxÍ]ö, ÄV\_¼ïVâ ÄÍ, mkV>V, ¼ïVâ¦kéÄV ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, ÃéÄV, ¸«D\¯ì, zì>V
¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì, ÛVëAì þ¼BV[ ÛVì ¼«V|, ÃÝ«VÂ, Ãé¼ÄVì, ï«Â¯ì ÄÍ, ÄÍ]«ïßE ÄÍ.
3
Daily Trains to Puducherry - Amß¼ÄöÂz ]ªÄö kòD «l_ï^
Train No. Train Name Departure Destination Halting Stations & Destination
Time Reach Time
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì AÅ©Ã|D ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
56867 Chennai Egmore - Puducherry 6.35 am 10.55 am Mambalam, Guindy, Tambaram, Guduvancheri, Maraimalai Nagar Kamarajar,
Fast Passenger Singaperumalkoil, Chengalpattu Jn, Madurantakam, Melmaruvathur, Tindivanam, Mailam,
Vikravandi, Mundiyampakkam, Villupuram Jn, Valavanur, Chinnababusamudram, Villianur,
Puducherry.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì - Amß¼Äö ïVçé6.35 ïVçé10.55 \VDÃéD, þõ½, >VDëD, í|kVÞ¼Äö, \çÅ\çé åïì, ïV\«VÛì, Eºï©ØÃò\V^¼ïVs_,
sç«¡ ÃVÄÞÄì Øĺï_Ãâ| ÄÍ, \m«VÍ>ïD, ¼\_\òkÝ#ì, ]õ½kªD, ç\éD, sÂþ«kVõ½, xõ½BDÃVÂïD,
s¿©A«D ÄÍ, kákûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, s_oBûì, Amß¼Äö.

56861 Villupuram-Puducherry Pass. 5.25 am 6.25 am Valavanur, Chinnababusamudram, Villianur, Puducherry.


s¿©A«D-Amß¼Äö ÃVÄÞÄì ïVçé 5.25 ïVçé 6.25 kákûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, s_oBûì, Amß¼Äö.

56869 Tirupati - Puducherry Pass. 4.25am 1.45 pm Via Renigunta Jn, Tiruttani, Arakkonam Jn, Kanchipuram, Chengalpattu Jn, Villupuram Jn,
Puducherry. (Halt at all Intermediate Stations)
]ò©Ã]-Amß¼Äö ÃVÄÞÄì ïVçé 4.25 \]BD 1.45 ka ¼«èzõ¦V ÄÍ, ]òÝ>è, ¶«Â¼ïVðD ÄÍ, ïVÞEA«D, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, s¿©A«D ÄÍ,
Amß¼Äö. (¶çªÝm WçéBºï¹_ WuzD.)

56863 Villupuram-Puducherry Pass. 2.00 pm 2.55 pm Valavanur, Chinnababusamudram, Villianur, Puducherry.


s¿©A«D-Amß¼Äö ÃVÄÞÄì \]BD 2.00 \]BD 2.55 kákûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, s_oBûì, Amß¼Äö.

56865 Villupuram-Puducherry Pass. 5.50 pm 6.35 pm Valavanur, Chinnababusamudram, Villianur, Puducherry.


s¿©A«D-Amß¼Äö ÃVÄÞÄì \Vçé 5.50 \Vçé 6.35 kákûì, E[ªÃVAÄxÝ]«D, s_oBûì, Amß¼Äö.

16115 Chennai Egmore -Puducherry 6.10 pm 10.25 pm Chennai Egmore, Tirusulam, Tambaram, Chengalpattu Jn, Madurantakam, Melmaruvathur,
Intercity Express Tindivanam, Villupuram Jn, Chinnababusamudram, Villianur, Puducherry.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì - Amß¼Äö \Vçé 6.10 Ö«¡ 10.25 ØÄ[çª ¨¿D¯ì, ]öóéD, >VDëD, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, \m«VÍ>ïD, ¼\_\òkÝ#ì,
sç«¡ kõ½ ]õ½kªD, s¿©A«D ÄÍ, E[ªÃVAÄxÝ]«D, s_oBûì, Amß¼Äö.

4
Weekly Express to Puducherry - Amß¼Äö kV«Ø\Vò xçÅ kòD «l_ï^
Train No. Train Name Departure Destination Halting Stations & Destination
Time Reach Time
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì AÅ©Ã|D ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
17413 Tirupati - Puducherry Express 9.20 pm Sunday Pakala Jn., Chittoor, Katpadi Jn, Vellore Cantonment, Arni Road, Polur, Tiruvannamalai,
(On Saturdays Only) 4.05am Tirukkovilur, Villupuram Jn, Puducherry.
]ò©Ã] - Amß¼Äö Ö«¡ 9.20 QVl® ÃVïéV ÄÍ, EÝ#ì, ïVâÃV½ ÄÍ, ¼kÙì ïõ¼¦V[Ø\[â, g«è ¼«V|, ¼ÃVjì,
sç«¡ kõ½ (ÄM \â|D) ïVçé4.05 ]òkõðV\çé, ]ò¼ïVsÙì, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
16862 Kanniyakumari - Puducherry 1.50 pm Tuesday Nagercoil Jn. Valliyur, Tirunelveli Jn, Kovilpatti, Satur, Virudunagar Jn, Aruppukottai,
Express (On Monday only) 5.25 am Manamadurai Jn, Sivaganga, Devakottai Road, Karaikkudi Jn, Pudukottai,
Tiruchchirappalli Jn, Thanjavur Jn, Kumbakonam, Mayiladuturai Jn, Sirkazhi, Chidambaram,
Cuddalore Port Jn, Tirupadirippuliyur, Villupuram Jn, Puducherry.
ï[MBVz\ö - Amß¼Äö \]BD 1.50 ØÄËkVF åVïì¼ïVs_ ÄÍ, k^¹Rì, ]òØå_¼ko ÄÍ, ¼ïVs_Ãâ½, ÄVÝ#ì, sòmåïì ÄÍ, ¶ò©A¼ïVâç¦,
sç«¡ kõ½ (]ºï^ \â|D) ïVçé 5.25 \VªV\mç« ÄÍ, Ekïºçï, ¼>k¼ïVâç¦ ¼«V|, ïVç«Âz½ ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ]òßE«VÃ^¹ ÄÍ
>ÞÄVÆì ÄÍ, zDüïVðD, \léV|mçÅ ÄÍ, æìïVa, E>DëD, ï¦Ùì ¼ÃVìâ ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹
ÄÍ, >ÞÄVÆì ÄÍ, zDüïVðD, \léV|mçÅ ÄÍ, æìïVa, E>DëD, ï¦Ùì mçÅxï ÄÍ,
]òÃV]ö©AoRì, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
16573 Yesvantpur - Puducherry Express 9.00 pm Saturday Banaswadi, Hosur, Dharmapuri, Salem Jn, Attur, Chinnasalem, Vriddhachalam Jn,
(On Fridays only) 7.15 am Villupuram Jn, Puducherry.
BikÍݯì - Amß¼Äö Ö«¡ 9.00 ÄM êükV½, {óì, >ì\Aö, ¼ÄéD ÄÍ, gÝ#ì, E[ª¼ÄéD, sòÝ>VÄéD ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (Øk^¹ \â|D) ïVçé 7.15 s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
12867 Howrah - Puducherry 11.30pm Tuesday Kharagpur Jn, Balasore, Bhubaneswar, Khurda Road Jn, Vizianagaram Jn,
Super Fast Express 8.05 am Visakhapatnam Jn, Duvvada, Vijayawada Jn, Nellore, Renigunta Jn, Tirupati, Katpadi Jn,
(On Sundays only) Vellore Cantonment, Villupuram Jn, Puducherry.
Ç¡«V ‡ Amß¼Äö Ö«¡ 11.30 ØÄËkVF ï«Â¯ì ÄÍ, ÃVé¼ÄVì, Ak¼ªükì, zì>V ¼«V| ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, sÄVï©Ã⽪D ÄÍ,
¶]sç«¡ kõ½ ïVçé8.05 mkV>V, sÛBkV¦V ÄÍ, Øå_Ùì, ¼«èzõ¦V ÄÍ, ]ò©Ã], ïVâÃV½ ÄÍ,
(QVl® \â|D) ¼kÙì ïõ¼¦V[Ø\[â, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
12898 Bhubaneswar - Puducherry 12.00 noon Wednesday Khurda Road Jn, Balugaon, Brahmapur, Palasa, Srikakulam Road, Vizianagaram Jn,
Super Fast Express 12.40 pm Visakhapatnam Jn, Duvvada, Samalkot Jn, Rajahmundry, Vijayawada Jn, Ongole, Nellore,
(On Tuesdays only) Gudur Jn, Chennai Egmore, Chengalpattu Jn, Villupuram Jn, Puducherry.
Ak¼ªükì ‡ Amß¼Äö \]BD 12.00 A>[ zì>V ¼«V| ÄÍ, ÃVK¼ïV[, ¸«D\¯ì, ÃVéÄV, pïVÂzáD ¼«V|, sÛBåï«D ÄÍ,
¶]sç«¡ kõ½ \]BD 12.40 sÄVï©Ã⽪D ÄÍ, mkV>V, ÄV\_¼ïVâ ÄÍ, «VÛxÍ]ö, κ¼ïV_, Øå_Ùì,
(ØÄËkVF \â|D) ¼«èzõ¦V ÄÍ, ]ò©Ã], ïVâÃV½ ÄÍ, ¼kÙì ïõ¼¦V[Ø\[â, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
22404 New Delhi - Puducherry Super Fast Exp. 11.45 pm Tuesday Mathura Jn., Agra Cantonment, Jhansi Jn, Bhopal Jn, Itarsi Jn, Nagpur Jn, Balharshah, Sirpur
(On Sundays only) 5.55 pm Kagaznagar, Warangal, Vijayawada Jn, Gudur Jn, Villupuram Jn, Chennai Egmore, Puducherry.
Amئ_o ‡ Amß¼Äö Ö«¡ 11.45 ØÄËkVF \m«V ÄÍ, g«V ïõ¼¦V[Ø\[â, ÛV[E ÄÍ, ¼ÃVÃV_ ÄÍ, Öâ¦VìL ÄÍ, åV¯ì ÄÍ, Ã_ÇìÄV,
¶]sç«¡ kõ½ (QVl® \â|D) \Vçé 5.55 Eì¯ìïVïüåïì, kV«ºï_, sÛBkV¦V ÄÍ, íùì ÄÍ, s¿©A«D ÄÍ, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, Amß¼Äö. 5
Bi-Weekly Express to Puducherry - Amß¼ÄöÂz kV«tòxçÅ kòD «l_ï^
Train No. Train Name Departure Destination Halting Stations & Destination
Time Reach Time
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì AÅ©Ã|D ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
16856 Mangalore Central - Puducherry 5.05 pm Saturday Kasaragod, Kanhangad, Payyanur, Kannur, Thalassery, Mahe, Vadakara, Kozhikode, Tirur,
Express (On Fridays Only) 10.00 am Shoranur Jn, Palakkad Jn, Podanur Jn, Coimbatore Jn, Tiruppur, ErodeJn, Salem Jn,
Salem Town, Attur, Chinnasalem, Vriddhachalam Jn, Villupuram Jn, Puducherry.
\ºïjì ØÄ[â«_‡Amß¼Äö \Vçé5.05 ÄM ïVÄ«¼ïV|, ï[ªºïVâ, çÃBûì, ïõIì, >éß¼Äö, \VN, k¦Âï«V, ¼ïVa¼ïV|
sç«¡ kõ½ (Øk^¹ \â|D) ïVçé10.00 ]Ôì, ØÄV«ûì ÄÍ, ÃVéÂïV| ÄÍ, ¼ÃVÝ>ûì ÄÍ, ¼ïVBDAÝ#ì ÄÍ, ]ò©¯ì, ~¼«V| ÄÍ, ¼ÄéD ÄÍ,
¼ÄéD ¦¡[, gÝ#ì, E[ª¼ÄéD, sòÝ>VÄéD ÄÍ, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
16858 Mangalore Central - Puducherry 5.05 pm Monday Kasaragod, Kannur, Thalassery, Mahe, Kozhikkode, Tirur, Shoranur Jn, Palakkad Jn,
Express (On Sundays Only) 10.00 am Coimbatore Jn, Tiruppur, Erode Jn, Karur Jn, Tiruchchirappalli Jn, Srirangam, Ariyalur,
Vriddhachalam Jn, Villupuram Jn, Puducherry.
\ºïjì ØÄ[â«_‡Amß¼Äö \Vçé5.05 ]ºï^ ïVÄ«¼ïV|, ïõIì, >éß¼Äö, \VN, ¼ïVa¼ïV|, ]Ôì, ØÄV«ûì ÄÍ, ÃVéÂïV|ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (QVl® \â|D) ïVçé10.00 ¼ïVBDAÝ#ì ÄÍ, ]ò©¯ì, ~¼«V| ÄÍ, ïÔì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, p«ºïD, ¶öBÙì,
sòÝ>VÄéD ÄÍ, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
Tri-Weekly Express to Puducherry - Amß¼ÄöÂz kV«D xDxçÅ kòD «l_ï^

11005 Dadar - Puducherry Chalukya Express 9.30 pm 7.15 am Kalyan Jn, Karjat Jn, Lonavla, Pune Jn, Satara, Karad, Takari, Sangli, Miraj Jn, Kudachi,
(On Sunday / Monday /Friday Only) (on3rd Day) Ghatprabha, Belagavi, Khanapur, Londa Jn, Alnavar Jn, Dharwad, Hubballi Jn, Haveri,
Ranibennur, Harihar, Davangere, Birur Jn, Kadur Jn, Arsikere Jn, Tiptur, Tumakur,
Yesvantpur Jn, Banaswadi, Krishnarajapuram, Bangarapet Jn, Jolarpettai Jn, Katpadi Jn,
Vellore Cantonment, Arni Road, Polur, Tiruvannamalai, Tirukkovilur, Villupuram Jn,
Puducherry.
>V>ì ‡ Amß¼Äö Ö«¡ 9.30 ïVçé7.15 ï_BVõ ÄÍ, ïìÛÝ ÄÍ, ¼éVªËéV, A¼ª ÄÍ, ÄÝ>V«V, ï«VÝ, >ïö, ĺïo, t«Vë ÄÍ, z¦VßE,
ÄVÓÂþBV sç«¡ kõ½ (3‡D åV^) ï⦸«ÃV, ØÃéïs, ïVªV¯ì, ¼éVõ¦V ÄÍ, ¶_åVkVì ÄÍ, >VìkÝ ÄÍ, Ú©¹ ÄÍ, Ǽkö,
(QVl® / ]ºï^ /Øk^¹ \â|D ) «V¼ªØÃ[ûì, ÇöÇì, >Vkºï¼«, ¸Ôì ÄÍ, ïVùì ÄÍ, ¶öEK ÄÍ, ]©#ì,mDíì, BikÍݯì
ÄÍ, êükV½, þòið«VÛA«D, úïVì¼Ãâ, ¼ÛVéVì¼Ãâç¦ ÄÍ, ïVâÃV½ ÄÍ, ¼kÙì
Special Express to Puducherry - Amß¼Äö kòD EÅ©A «l_
ï[¼¦V[Ø\[â, g«è ¼«V|, ¼ÃVjì, ]òkõðV\çé, ]ò¼ïVsÙì, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö.
06009 Santragachi Jn. - Puducherry 2.10 pm Tuesday Kharagpur Jn, Balasore, Bhadrakh, Jajpur Keonjhar Road, Bhubaneswar, Khurda Road Jn,
Special Fare Special (PT) Express 9.45 pm Brahmapur, Palasa, Vizianagram Jn, Kottavalasa Jn, Duvvada, Samalkot Jn, Rajahmundry,
(On Mondays Only) Tadepalligudem, Eluru, Vijayawada Jn, Tenali Jn, Chirala, Ongole, Nellore, Gudur Jn,
Neyudupeta, Sullurpeta, Chennai Egmore,Tambaram, Chengalpattu Jn, Villupuram Jn,
Puducherry.
ÄÍ]«ïVßE ÄÍ]©A ‡ Amß¼Äö \]BD 2.10 ØÄËkVF ï«Â¯ì ÄÍ, ÃVé¼ÄVì, ÃÝ«VÂ, ÛVëAì þ¼BV[ÛVì ¼«V|, Ak¼ªükì, zì>V ¼«V| ÄÍ, ¸«D\¯ì,
EÅ©A ïâ¦ðD Ö«¡ 9.45 Ã_ÄV, sÛBåï«D ÄÍ, ¼ïVâ¦kéÄV ÄÍ, mkV>V, ÄV\_¼ïVâ ÄÍ, «VÛxÍ]ö, >V¼¦Ã^¹Âz¼¦D,
¶]sç«¡ kõ½ (]ºï^ \â|D) °Ùì, sÛBkV¦V ÄÍ, Ø>ªVo ÄÍ, E«VéV, κ¼ïV_, Øå_Ùì, íùì ÄÍ, åV¥|¼Ãâ¦V, óÙì¼Ãâ¦V,
ØÄ[çª ¨¿D¯ì, >VDëD, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, s¿©A«D ÄÍ, Amß¼Äö. 6
Daily Express from Villupuram Junction except Chennai Bound Trains - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm ØÄ_KD ]ªÄö sç«¡ Ö«l_ï^ (ØÄ[çª ØÄ_KD «l_ï^ >s«)

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
22153 Chennai Egmore - Salem 1.10 am 1.12 am Vriddhachalam Jn, Chinna Salem, Attur, Ettapur Road, Valappadi Gate, Ayodhyapattanam,
Superfast Express Salem Town, Salem Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ¼ÄéD å^¹«¡ 1.10 å^¹«¡ 1.12 sòÝ>VÄéD ÄÍ, E[ª¼ÄéD, gÝ#ì, ¨Ý>V©¯ì ¼«V|, kVw©ÃV½ ¼ïâ,
¶]sç«¡ kõ½ ¶¼BVÝ]Ã⽪D, ¼ÄéD ¦¡[, ¼ÄéD ÄÍ.
16159 Chennai Egmore - Mangalore 1.53 am 1.55 am Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn, Tiruchchirappalli Fort, Kulitalai,
Central Express Karur Jn, Murthipalayam, Pugalur, Kodumudi, Unjalur, Erode Jn, Uttukuli, Tiruppur, Pilamedu,
Coimbatore North Jn, Coimbatore Jn, PodanurJn, Palakkad Jn, Ottapalam, Shoranur Jn,
Pattambi, Kuttippuram, Tirur, Tanur, Parpanangadi, Kadalundi, Ferok, Kozhikkode, Quilandi,
Vadakara, Mahe, Thalassery, Kannur, Kannapuram, Payangadi, Payyanur, Charvattur,
Nileshwar, Kanhangad, Kotikulam, kasaragod, Kumbla, Manjeshwar, Mangaluru Central.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ \ºïjì å^¹«¡ 1.53 å^¹«¡ 1.55 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ¼ïVâç¦, z¹Ý>çé,
ØÄ[â«_ sç«¡ kõ½ ïÔì ÄÍ, JìÝ]©ÃVçáBD, AïÙì, ØïV|x½, »ÞÄÙì, ~¼«V| ÄÍ, »ÝmÂz¹, ]ò©¯ì, ¬á¼\|,
¼ïVBDAÝ#ì k¦Âz ÄÍ, ¼ïVBDAÝ#ì ÄÍ, ¼ÃVÝ>ûì ÄÍ, ÃVéÂïV| ÄÍ, Î⦩ÃVéD, ØÄV«ûì ÄÍ,
Ãâ¦D¸, z⽩A«D, ]Ôì, >ûì, ÃVìêVºïV½, ï¦Kõ½, ÃVÔÂ, ¼ïVa¼ïV|, zléVõ½,
k¦Âï«V, \VN, >éß¼Äö, ïõIì, ïõðA«D, çÃBºïV½, çÃBûì, ØÄ«kÝ#ì, W¼éikì,
ïõðºïV|, ØïVâ½záD, ïVÄ«¼ïV|, zDÃéV, \Þ¼Äükì, \ºïjì ØÄ[â«_.
12653 Chennai Egmore - Tiruchchirappalli 2.08 am 2.10 am Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Kallakudi - palanganatham, Lalgudi, Srirangam, Tiruchchirappalli
Rockfort Superfast Express Town, Ponmalai, Tiruchirappalli Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì-]òßE«VÃ^¹ å^¹«¡ 2.08 å^¹«¡ 2.10 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, ï_éÂz½ - ÃwºïVåÝ>D, éV_z½, p«ºïD,
«V¼ÃVìâ ¶]sç«¡ kõ½ ]òßE«V©Ã^¹ ¦¡[, ØÃV[\çé, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ]©A.
16127 Chennai Egmore - Guruvayur 10.55 am 11.00 am Vriddhachalam Jn, Pennadam, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn, Manaparai, Dindigul
Express Jn, Kodaikanal Road, Sholavandan, Kudal Nagar, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Satur,
Kovilpatti, Vanchi Maniyachchi Jn, Tirunelveli Jn, Nanguneri, Valliyur, Aralvaymoli, Nagarcoil
Jn, Eraniel, Kulitturai, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram Central, Chirayinkeezh,
Kadakavur, Varkala, Paravur, Kollam Jn, Kayankulam Jn, Harippad, Ambalapuzha, Alleppey,
Shertallai, Ernakulam Jn, Ernakulam Town, Aluva, Angamali, Chalakudi, Irinjalakuda, Thrisur,
Punkunnam, Guruvayur.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ zòkVRì ïVçé 10.55 ïVçé 11.00 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ØÃVõðV¦D, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, \ð©ÃVçÅ, ]õ|Âï_ ÄÍ,
ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|, ¼ÄVwkÍ>V[, í¦_åïì, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½,
sç«¡ kõ½ kVÞE\èBVßE ÄÍ, ]òØå_¼ko ÄÍ, åVºz¼åö, k^¹Rì, g«_kVFØ\Va, åVïì¼ïVs_ ÄÍ,
¨«èB_, zaÝmçÅ, ØåFBVu¤ºïç«, ]òkªÍ>A«D ØÄ[â«_, Eç«l[ÿµ, ï¦ÂïVÆì, kìïéV,
ëÆì, ØïV_éD ÄÍ, ïVBºzáD ÄÍ, Çö©ÃVÝ, ¶DÃé©AwV, gé©Açw, ØÄì>çé, ¨ìðVzáD ÄÍ,
¨ìðVzáD ¦¡[, ¶KkV, ¶ºï\_o, ÄVéÂz½, ÖöÞÄéz¦V, ]òßóì, ¯ºzõðD, zòkVRì 7
Daily Express from Villupuram Junction except Chennai Bound Trains - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm ØÄ_KD ]ªÄö sç«¡ Ö«l_ï^ (ØÄ[çª ØÄ_KD «l_ï^ >s«)
Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

16129 Chennai Egmore - Tuticorin Link 10.55 am 11.00 am Vriddhachalam Jn, Pennadam, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn, Manaparari,
Express Dindigul Jn, Kodaikanal Road, Sholavandan, Kudal Nagar, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Satur,
Kovilpatti, Vanchi Maniyachchi Jn, Milavittan, Tutimelur, Tuticorin.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì‡ #ÝmÂz½ ïVçé 10.55 ïVçé 11.00 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ØÃVõðV¦D, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, \ð©ÃVçÅ,
oºÂ sç«¡ kõ½ ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|, ¼ÄVwkÍ>V[, í¦_åïì, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì,
¼ïVs_Ãâ½, kVÞE\èBVßE ÄÍ, *ásâ¦V[, #Ý]¼\Ùì, #ÝmÂz½.
12635 Chennai Egmore - Madurai Vaigai 3.50 pm 3.55 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Tiruchchirappalli Jn, Manaparai, Dindigul Jn, Sholavandan,
Intercity SF Express Madurai Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ \mç« \Vçé3.50 \Vçé 3.55 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, \ð©ÃVçÅ, ]õ|Âï_ ÄÍ,¼ÄVwkÍ>V[, \mç«ÄÍ,
çkçï ¶]sç«¡ kõ½
12605 Chennai Egmore - Karaikkudi 6.05 pm 6.10 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Lalgudi, Srirangam, Ponmalai, Tiruchchirappalli Jn
Pallavan Intercity SF Express Pudukkottai, Karaikkudi Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ïVç«Âz½ \Vçé6.05 \Vçé6.10 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, éV_z½, p«ºïD, ØÃV[\çé, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ.
Ã_ék[ ¶]sç«¡ kõ½ Am¼ïVâç¦, ïVç«Âz½ ÄÍ.
16101 Chennai Egmore - Kollam Jn 7.20 pm 7.25 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Sivakasi,
Express Srivilliputhur, Rajapalayam, Sankarankovil, Kadayanallur, Tenkasi Jn, Sengottai, Aryankavu,
Tenmalai, Edamann, Punalur, Kottarakara, Kundara, Kollam Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ØïV_éD \Vçé 7.20 \Vçé 7.25 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, EkïVE,
Ã_ék[ ¶]sç«¡ kõ½ ps_oAÝ#ì, «VÛÃVçáBD, ĺï«[¼ïVs_, ïç¦Bå_Ùì, Ø>[ïVE ÄÍ, Øĺ¼ïVâç¦,
göBºïV¡, Ø>[\çé, ¨¦\õ, AªÙì, ØïVâ¦V«Âïç«, zÍ>V«V, ØïV_éD ÄÍ.
12633 Chennai Egmore - Kanniyakumari 7.50 pm 7.55 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Satur,
Superfast Express Kovilpatti, Tirunelveli Jn, Valliyur, Nagercoil Jn, Kanniyakumari.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ï[MBVz\ö Ö«¡ 7.50 Ö«¡ 7.55 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì,
¶]sç«¡ kõ½ ¼ïVs_Ãâ½, ]òØå_¼ko ÄÍ, k^¹Rì, åVïì¼ïVs_ ÄÍ, ï[MBVÂz\ö.
22661 Chennai Egmore - Rameswaran 8.25 pm 8.30 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn, Pudukottai, Karaikkudi Jn,
Sethu Super Fast Express Devakottai Road, Sivaganga, Manamadurai Jn, Paramakkudi, Ramanathapuram, Mandapam,
Rameswaram.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ Ö«V¼\ük«D Ö«¡ 8.25 Ö«¡ 8.30 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ïVç«Âz½ ÄÍ,
¼Äm ¶]kç«¡ kõ½ ¼>k¼ïVâç¦ ¼«V|, Ekïºçï, \VªV\mç« ÄÍ, ë\Âz½, Ö«V\åV>A«D, \õ¦ÃD, Ö«V¼\ük«D.
8
Daily Express from Villupuram Junction except Chennai Bound Trains - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm ØÄ_KD ]ªÄö sç«¡ Ö«l_ï^ (ØÄ[çª ØÄ_KD «l_ï^ >s«)

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

12693 Chennai Egmore - Tuticorin pearl 10.05 pm 10.10 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Kodaikkanal Road, Madurai Jn,
City Superfast Express Thirumangalam, Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Kadambur, Vanchi Maniyachchi Jn,
Milavittan, Tutimelur, Tuticorin.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ #ÝmÂz½ Ö«¡ 10.05 Ö«¡ 10.10 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|, \mç«
ÄÍ,]ò\ºïéD, xÝm åïì ¶]sç«¡ kõ½ sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, ï¦D¯ì, kVÞE
\èBVßE ÄÍ, *ásâ¦V[, #Ý]¼\Ùì, #ÝmÂz½.

12631 Chennai Egmore - Tirunelveli 10.25 pm 10.30 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Sholavandan, Madurai Jn, Virudunagar
Nellai Superfast Express Jn, Satur, Kovilpatti, Tirunelveli Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ]òØå_¼ko Ö«¡ 10.25 Ö«¡ 10.30 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ¼ÄVwkÍ>V[, \mç« ÄÍ,
Øå_çé ¶]sç«¡ kõ½ sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, ]òØå_¼ko ÄÍ.
16723 Chennai Egmore - Kollam Jn 10.45 pm 10.50 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Thirumangalam,
Anantapuri Express Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Kadambur, Vanchi Maniyachchi Jn, Tirunelveli Jn,
Nanguneri, Valliyur, N. Panakudi, Aralvaymoli, Nagarcoil Jn, Eraniel, Kulitturai, Parassala,
Neyyattinkara, Thiruvananthapuram Central, Varkala, Paravur, Kollam Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ØïV_éD ÄÍ]©A Ö«¡ 10.45 Ö«¡ 10.50 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|, \mç« ÄÍ, ]ò\ºïéD,
¶ªÍ>Aö sç«¡ kõ½ sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, ï¦D¯ì, kVÞE \èBVßE ÄÍ, ]òØå_¼ko ÄÍ, åVºz¼åö,
k^¹Rì, å.ÃðÂz½, g«_kVFØ\Va, åVïì¼ïVs_ ÄÍ, ¨«èB_, zaÝmçÅ, ÃV«ÄVéV,
ØåFBVu¤ºïç«, ]òkªÍ>A«D ØÄ[â«_, kìïéV, ëÆì, ØïV_éD ÄÍ.

12661 Chennai Egmore - Sengottai 11.25 pm 11.30 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Tiruttangal,
Pothigai Superfast Express Sivakasi, Srivilliputur, Rajapalayam, Sankarankovil, Pamba Kovil Shandy, Kadyanallur,
Tenkasi Jn, Sengottai.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ Øĺ¼ïVâç¦ Ö«¡ 11.25 Ö«¡ 11.30 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ]òÝ>ºï_,
ØÃV]çï ¶]sç«¡ kõ½ EkïVE, ps_oAÝ#ì, «VÛÃVçáBD, ĺï«[¼ïVs_, ÃDÃV ¼ïVs_ ÄÍç>, ïç¦Bå_Ùì,
Ø>[ïVE ÄÍ, Øĺ¼ïVâç¦.

12637 Chennai Egmore - Madurai 12.02 pm 12.07 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Manaparai, Dindigul Jn, Ambaturai, Kodaikkanal
Pandiyan Superfast Express Road, Madurai Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ \mç« å^¹«¡12.02 å^¹«¡12.07 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, \ð©ÃVçÅ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ¶DÃVÝmçÅ,
ÃVõ½B[ ¶]sç«¡ kõ½ ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|, \mç« ÄÍ,
9
Weekly Express from Villupuram Junction - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«Ø\Vò xçÅ sç«¡ «l_ï^

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

11043 Lokmanya Tilak (T) - Madurai 3.00 am 3.10 am Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn.
Express ( On Saturdays Only)
¼éVÂ\V[BV ]é (T) ‡ \mç« ¶]ïVçé3.00 ¶]ïVçé 3.10 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ
¶]sç«¡ kõ½ (ÄM \â|D)
16793 Rameswaram - Faizabad Shraddha 9.55 am 10.00 am Chennai Egmore, Gudur Jn, Vijayawada Jn, Warangal, Balharshah Jn, Chandrapur,
Sethu Express (On Mondays Only) Nagpur Jn, Itarsi Jn, Jabalpur Jn, Satna Jn, Allahabad Jn, Jaunpur Jn, Ayodhya Jn, Faizabad Jn.
Ö«V¼\ük«D‡çÃÄVÃVÝ (¶¼BVÝBV) ïVçé 9.55 ïVçé 10.00 ØÄ[çª ¨¿D¯ì, íùì ÄÍ, sÛBkV¦V Äå, kV«ºï_, Ã_ÇìvV ÄÍ, ÄÍÝ«V©¯ì, åV¯ì ÄÍ,
üòÝ>V ¼Äm sç«¡ kõ½ (]ºï^ \â|D) Öâ¦VìL ÄÍ, ÛÃ_¯ì ÄÍ, ÄݪV ÄÍ, ¶éïVÃVÝ ÄÍ, ÛV[¯ì, ¶¼BVÝBV ÄÍ, çÃÄVÃVÝ ÄÍ.
15119 Rameswaram - Manduadih 9.55am 10.00 am Chengalpattu Jn, Chennai Egmore, Gudur Jn, Nellore, Ongole, Tenali Jn, Vijayawada Jn,
(varanasi) Express Warangal, Ramagundam, Sirpur kaghaznagar, Balharshah Jn, Chandrapur,
(On Thursdays Only) Sevagram Jn, Nagpur Jn, Itarsi Jn, Jabalpur Jn, Katni Jn, Satna Jn, Allahabad Jn, Gyanpur
Road, Manduadih.
Ö«V¼\ük«D ‡ \õ|kV½ ïVçé9.55 ïVçé10.00 Øĺï_Ãâ| ÄÍ, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, í|ì ÄÍ, Øå_Ùì, {º¼ïV_, Ø>ªVo ÄÍ, sÛBkV¦V ÄÍ,
(kV«ðVE) sç«¡ kõ½ kV«ºï_, «V\zõ¦D, Eì¯ì ïVïüåïì, Ã_ÇìvV ÄÍ, ÄÍÝ«V©¯ì, ¼ÄkVþ«VD ÄÍ, åV¯ì ÄÍ,
(sBVw[ \â|D) Öâ¦VìL ÄÍ, ÛÃ_¯ì ÄÍ, ïâM ÄÍ, ÄݪV ÄÍ, ¶éïVÃVÝ ÄÍ, ÂBV[¯ì ¼«V|, \õ|kV½.
22604 Villupuram - Kharagpur Super fast 11.40 am Tiruvannamalai, Arni Road, Vellore Cantonment, Katpadi Jn, Renigunta Jn, Gudur Jn,
Express (On Tuesday Only) Vijayawada Jn, Eluru, Rajahmundry, Visakhapatnam Jn, Vizianagram Jn, Brahmapur, Khurda
Road Jn, Bhubaneswar, Cuttack Jn, Jajpur, Keonjhar Road, Balasore, Belda, Kharagpur Jn.
s¿©A«D‡ï«Â¯ì ¶]sç«¡ kõ½ ïVçé 11.40 ]òkõðV\çé, g«è ¼«V|, ¼kÙì ï[¼¦V[Ø\[â, ïVâÃV½ ÄÍ, ¼«èzõ¦V ÄÍ,
(ØÄËkVF \â|D) íùì ÄÍ, sÛBkV¦V ÄÍ, °Ùì, «VÛxÍ]ö, sÄVïÃ⽪D ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, ¸«D\¯ì,
zì>V ¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì, ïâ¦V ÄÍ, ÛVë¯ì þ¼BV[Ûì ¼«V|, ÃVé¼ÄVì, ØÃ_>V, ï«Â¯ì ÄÍ.
16864 Mannargudi - Bhagat Ki 4.35 pm 4.45 pm Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Sullurupeta, Gudur Jn, Nellore, Ongole,
Kothi Express (On Mondays Only) Chirala, Tenali Jn, Vijayawada Jn, Khamman, Warangal, Peddapalli Jn, Ramagundam, Sirpur
kaghaznagar, Balharshah Jn, Chandrapur, Nagpur Jn, Itarsi Jn, Habibganj, Bhopal Jn,
Shujalpur, Ujjain Jn, Nagda Jn, Bhawani Mandi, Kota Jn, Sawai Madhopur Jn, Durgapura,
Jaipur Jn, Phulera Jn, Makrana Jn, Degana Jn, Merta Road Jn, Gotan, Raika Bagh Jn,
Jodhpur Jn, Bhagat ki Kothi.
\[ªVìz½ ‡ ÃïÝ þ ¼ïVÝ] sç«¡ kõ½ \Vçé4.35 \Vçé4.45 Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, ójì¼Ãâ¦V, íùì ÄÍ, Øå_Ùì, κ¼ïV_, Eì«VéV,
(]ºï^ \â|D) Ø>ªVo ÄÍ, sÛBkV¦V ÄÍ, ïD\D, kV«ºï_, ØÃÝ>Ã^¹ ÄÍ, «V\zõ¦D, Eì¯ì ïVïüåïì,
Ã_ÇìvV ÄÍ, ÄÍ]«¯ì, åV¯ì ÄÍ, Öâ¦VìL ÄÍ, Ǹ©ïÞß, ¼ÃVÃV_ ÄÍ, ·Û_¯ì, cëçÛM ÄÍ,
åVÂ>V ÄÍ, ÃkVM \õ½, ¼ïVâ¦V ÄÍ, ÄkVF \¼>V©¯ì ÄÍ, mìïV¯ì, ØÛF¯ì ÄÍ, ¯¼é«V ÄÍ, \«VðV
ÄÍ, ¼>ÂïVªV ÄÍ,Ø\ì¦V ¼«V| ÄÍ, ¼ïVâ¦V[, ç«ÂïV ÃV ÄÍ, ¼ÛVݯì ÄÍ, ÃïÝ þ ¼ïVÝ].
10
Weekly Express Trains from Villupuram Junction (Continuation) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«Ø\Vò xçÅ sç«¡ «l_ï^ (Ø>V¦ìßE)

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

11018 Karaikal - Lokmanya Tilak (T) 6.55 pm 7.05 pm Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Arakkonam Jn, Renigunta Jn, Kadapa,
Express (On Mondays Only) Yerraguntla Jn, Tadipatri, Gooty Jn, Guntakal Jn, Manthralayam Road, Raichur Jn, Yadgir,
Wadi Jn, Gulbarga, Solapur, Pune Jn, Lonavla, Kalyan Jn, Thane, Lokmanya Tilak Terminus
ïVç«ÂïV_ ‡ ¼éVÂ\V[BV ]é \Vçé 6.55 \Vçé7.05 Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, ¶«Â¼ïVðD ÄÍ, ¼«èzõ¦V ÄÍ, 囹ÃV,
(T) sç«¡ kõ½ (]ºï^ \â|D) ØBì«zõ¦éV ÄÍ, >V½©ÃÝö, íâ½ ÄÍ, zõ¦Âï_ ÄÍ, \ÍÝ«VéBD ¼«V|, Ø«Fßóì ÄÍ, BVÝþì, kV½
ÄÍ, z_ÃìïV, ¼ÄVéV¯ì, A¼ª ÄÍ, ¼éVªËéV, ï_BVõ ÄÍ, >V¼ð, ¼éVÂ\V[BV ]é (T)
12666 Kanniyakumari (cape) - Howrah 7.00 pm 7.05 pm Melmaruvathur, Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Nellore, Ongole,
Super Fast Express Vijayawada Jn, Eluru, Rajahmundry, Visakhapatnam Jn, Brahmapur, Khurda Road Jn,
(On Saturdays Only) Bhubaneswar, Cuttack Jn, Bhadrak, Balasore, Kharagpur Jn.
ï[MBVÂz\ö ‡ Ç¡«V \Vçé 7.00 \Vçé7.05 ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, Øå_Ùì, κ¼ïV_,
¶]sç«¡ kõ½ (ÄM \â|D) sÛBkV¦V ÄÍ, °jì, «VÛxÍ]ö, sÄVï©Ã⽪D ÄÍ, ¸«D\©¯ì, zì>V ¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì,
ïâ¦V ÄÍ, ÃÝ«Â, ÃVé¼ÄVì, ï«Â¯ì ÄÍ. Ç¡«V ÄÍ
18495 Rameswaram-Bhubaneswar 6.55 pm 7.05 pm Chennai Egmore, Gudur Jn, Nellore, Vijayawada Jn, Duvvada, Visakhapatnam Jn,
Express (On Sundays Only) Vizianagram Jn, Brahmapur, Khurda Road Jn, Bhubaneswar.
Ö«V¼\ük«D ‡ Ak¼ªükì \Vçé6.55 \Vçé7.05 ØÄ[çª ¨¿D¯ì, íùì ÄÍ, Øå_Ùì, sÛBkV¦V ÄÍ, mkV>V, sÄVï©Ã⽪D ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (QVl® \â|D) sÛBåï«D ÄÍ, ¸«D\©¯ì, zì>V ¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì.
12667 Chennai Egmore - Nagercoil Superfast 9.30 pm 9.35 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Satur,
Express (On Thursday Only) Tirunelveli Jn, Nagercoil Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ åVïì¼ïVs_ Ö«¡ 9.30 Ö«¡ 9.35 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì,
¶]sç«¡ kõ½ (sBVw[ \â|D) ]òØå_¼ko ÄÍ, åVïì¼ïVs_ ÄÍ.
12665 Howrah - Kanniyakumari Super 11.00 pm 11.05 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Kodaikanal Road,
Fast Express ( On Tuesdays Only) Madurai Jn, Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Vanchi Maniyachchi Jn, Tirunelveli Jn,
Nagercoil Jn. Kanniyakumari.
Ç¡«V ‡ ï[MBVz\ö ¶]sç«¡ Ö«¡ 11.00 Ö«¡ 11.05 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|,
kõ½ (ØÄËkVF \â|D) \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, kVÞE \èBVßE ÄÍ, ]òØå_¼ko ÄÍ,
åVïì¼ïVs_ ÄÍ, ï[MBVz\ö.
11044 Madurai - Lokmanya Tilak (T) 11.30 pm 11.40 pm Chengalpattu Jn, Kanchipuram, Arakkonam Jn, Renigunta Jn, Razampeta, Kadapa, Gooty Jn,
Express (On Saturdays Only) Guntakal Jn, Adoni, Manthralayam Road, Raichur Jn, Wadi Jn, Shahabad, Gulbarga,
Solapur Daund Jn, Pune Jn, Lonavla, Kalyan Jn, Thane, Lokmanya Tilak Terminus.
\mç« ‡ ¼éVÂ\V[BV ]éÂ(T) Ö«¡ 11.30 Ö«¡ 11.40 Øĺï_Ãâ| ÄÍ, ïVÞEA«D, ¶«Â¼ïVðD ÄÍ, ¼«èzõ¦V ÄÍ, «VÛD¼Ãâ¦V, 囹ÃV,
¨Âü¸«ü (ÄM \â|D) íâ½ ÄÍ, zõ¦Âï_ ÄÍ, ¶¼>VM, \ÍÝ«VéBD ¼«V|, Ø«Fßóì ÄÍ, kV½ ÄÍ, vÇVÃVÝ, z_ÃìïV,
¼ÄVéV©¯ì, >¡Í ÄÍ, A¼ª ÄÍ, ¼éVªËéV, ï_BVõ ÄÍ, >V¼ð, ¼éVÂ\V[BV ]é (T) 11
Bi-Weekly Express from Villupuram Junction - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ sç«¡ «l_ï^
Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
12641 Kanniyakumari - H. Nizamuddin 5.50 am 5.55 am Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Vijayawada Jn, Balharshah Jn, Nagpur Jn,
Superfast Tirukkural Express Betul, Itarsi Jn, Bhopal Jn, Jhansi Jn, Agra Cantonment, Hazrat Nizamuddin
(On Thursday & Saturdays Only)
ï[MBVÂz\ö ‡ Ç.WÛVxy[ ]òÂzÅ^ ïVçé5.50 ïVçé 5.55 Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, sÛBkV¦V ÄÍ, Ã_ÇìÄV ÄÍ, åV¯ì ÄÍ, ¼Ãm_
¶]sç«¡ kõ½ (sBVw[ & ÄM \â|D) Öâ¦VìL ÄÍ, ¼ÃVÃV_ ÄÍ, ÛV[E ÄÍ, g«V ï[¼¦V[Ø\[â, Çü«Ý WÛVxy[.
12651 Madurai-H.Nizamuddin Tamilnadu 5.50 am 5.55 am Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Vijayawada Jn, Balharshah Jn, Nagpur Jn,
Sampark kranti Superfast Express Bhopal Jn, Jhansi jn, Hazrat Nizamuddin.
(On Tuesdays & Sundays Only)
\mç« ‡ Ç.WÛVJy[ >tµåV| ïVçé5.50 ïVçé5.55 Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, sÛBkV¦V ÄÍ, Ã_ÇìÄV ÄÍ, åV¯ì ÄÍ, ¼ÃVÃV_ ÄÍ,
ÄDÃì þ«VÍ] ¶]sç«¡ kõ½ ÛV[E ÄÍ, Çü«Ý WÛVxy[.
(ØÄËkVF & QVl® \â|D)
22606 Villupuram - Purulia 11.40 am Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Arni Road, Vellore Cantonment, Katpadi Jn, Tiruttani, Puttur,
Superfast Express Renigunta Jn, Gudur Jn, Nellore, Ongole, Vijayawada Jn, Eluru, Rajahmundry, Visakhapatnam
(On Saturdays & Wednesdays Only) Jn, Vizianagram Jn, Brahmapur, Khurda Road Jn, Bhubaneswar, Cuttack Jn, Jajpur Keonjhar
Road, Balasore, Jaleswar, Belda, HiJli, Midnapore, Bishnupur Jn, Bankura Jn, Adra Jn, Purulia Jn.
s¿©A«D ‡ AòoBV ¶]sç«¡ kõ½ ïVçé 11.40 ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, g«è ¼«V|, ¼kÙì ïõ¼¦V[Ø\[â, ïVâÃV½ ÄÍ, ]òÝ>è,
(ÄM & A>[ \â|D) AÝ#ì, ¼«èzõ¦V ÄÍ, íùì ÄÍ, Øå_Ùì, {º¼ïV_, sÛBkV¦V ÄÍ, °jò, «VÛxÍ]ö,
sÄVï©Ã⽪D ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, ¸«D\©¯ì, zì>V ¼«V| ÄÍ, Ak¼ªükì, ïâ¦V ÄÍ, ÛVë¯ì
þ¼BV[Ûì ¼«V|, ÃVé¼ÄVì,Û¼éükì, ØÃ_¦V, NÛo, tâªV©¯ì, ¸iЯì ÄÍ, úí«V ÄÍ, ¶â«V
ÄÍ, AòoBV ÄÍ.
16351 Mumbai CSMT - Nagercoil Express 3.05 pm 3.10 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Srirangam, Thiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn,
(On Wednesdays & Sundays only) Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Kadambur, Vanchi Maniyachchi Jn, Tirunelveli Jn, Valliyur,
Nagercoil Jn.
xDçà E.¨ü.¨D.½ ‡ åVïì¼ïVs_ \]BD 3.05 \]BD 3.10 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ,
sç«¡ (A>[ & QVl® \â|D) ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, ï¦D¯ì, kVÞE \èBVßE ÄÍ, ]òØå_¼ko ÄÍ, k^¹Rì, åVïì¼ïVs_ ÄÍ.
16352 Nagercoil - Mumbai CSMT Express 4.40 pm 4.45 pm Tindivanam, Melmaruvathur, Chengalpattu Jn, Kanchipuram, Arakkonam Jn, Tiruttani,
(On Thursdays & Sundays only) Renigunta Jn, Koduru, Razampeta, Kadapa, Yerraguntla Jn, Kondapuram, Tadipatri,
Gooty Jn, Guntakal Jn, Adoni, Raichur Jn, Yadgir, Wadi Jn, Shahabad, Gulbarga, Solapur,
Kurduvadi Jn, Daund Jn, Pune Jn, Lonavla, Kalyan Jn, Thane, Dadar, Mumbai Chatrapathi
Sivaji Maharaj Terminal.
åVïì¼ïVs_‡xDçà E.¨ü.¨D.½ \Vçé4.40 \Vçé 4.45 ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, ïVÞEA«D, ¶«Â¼ïVðD ÄÍ, ]òÝ>è, ¼«èzõ¦V
sç«¡ kõ½ (sBVw[ & QVl® \â|D) ÄÍ, ØïVùò, «VÛD¼Ãâ¦V, 囹ÃV, ØBì«zõ¦éV ÄÍ, ØïVõ¦VA«D, >V½©ÃÝö, íâ½ ÄÍ, zõ¦Âï_
ÄÍ, ¶¼>VM, Ø«Fßóì ÄÍ, BVÝþì, kV½ ÄÍ, vÇVÃVÝ, z_ÃìïV, ¼ÄVéV©¯ì, zòÝmkV½ ÄÍ, >¡ÍÝ
ÄÍ, A¼ª ÄÍ, ¼éVªËéV, ï_BVõ ÄÍ, >V¼ð, >V>ì, xDçà ÄÝ«Ã] EkV÷ \ÇV«Vë ئìtªü.
12
Bi-Weekly Express from Villupuram Junction (Continuation) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ sç«¡ «l_ï^ (Ø>V¦ìßE)

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

12664 Tiruchchirappalli - Howrah 7.00 pm 7.05 pm Melmaruvathur, Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai Egmore, Nellore, Ongole,
Superfast Express Vijayawada Jn, Eluru, Rajahmundry, Visakhapatnam Jn, Vizianagram Jn, Brahmapur, Khurda
(On Tuesdays & Fridays Only) Road Jn, Bhubaneswar, Cuttack Jn, Bhadrakh, Balasore, Kharagpur Jn, Howrah Jn.
]òßE«V©Ã^¹ ‡ Ç¡«V Ö«¡ 7.00 Ö«¡ 7.05 ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì, Øå_Ùì, κ¼ïV_,
¶]sç«¡ kõ½ sÛBkV¦V ÄÍ, °jì, «VÛxÍ]ö, sÄVï©Ãâ½ðD ÄÍ, sÛBåï«D ÄÍ, ¸«D\©¯ì, zì>V ¼«V| ÄÍ,
(ØÄËkVF & Øk^¹ \â|D) Ak¼ªükì, ïâ¦V ÄÍ, ÃÝ«VÂ, ÃVé¼ÄVì, ï«Â¯ì ÄÍ, Ç¡«V ÄÍ.

12652 H.Nizamuddin-Madurai Tamilnadu 9.10 pm 9.15 pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn.
Sampark kranti SuperFastExpress
(On Wednesdays & Fridays only)
Ç. WÛVJy[ ‡ \mç« >tµåV| Ö«¡ 9.10 Ö«¡ 9.15 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ.
ÄDÃì þ«VÍ] ¶]sç«¡ kõ½
(A>[ & Øk^¹ \â|D)

12642 H. Nizamuddin - Kanniyakumari 9.10 pm 9.15 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirapalli Jn, Dindigul Jn, Kodaikkanal Road, Madurai Jn,
Tirukkural Superfast Express Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Vanchi Maniyachchi Jn, Tirunelveli Jn, Nagercoil Jn,
(On Sunday & Tuesdays only) Kanniyakumari.
Ç.WÛVJy[ ‡ ï[MBVz\ö Ö«¡ 9.10 Ö«¡ 9.15 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|, \mç« ÄÍ
]òÂzÅ^ ¶]sç«¡ kõ½ sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, kVÞE\èBVßE ÄÍ, ]òØå_¼ko ÄÍ, åVïì¼ïVs_ ÄÍ,
(QVl® & ØÄËkVF \â|D) ï[MBVÂz\ö.

12663 Howrah - Tiruchchirappalli 11.00 pm 11.05pm Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Srirangam, Tiruchchirappalli Jn.
Superfast Express
(On Mondays & Fridays Only)
Ç¡«V‡]òßE«V©Ã^¹ ¶]sç«¡ Ö«¡ 11.00 Ö«¡ 11.05 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì, p«ºïD, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ.
kõ½ (]ºï^ & Øk^¹ \â|D)
13
Tri-Weekly Express from Villupuram Junction - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D xDxçÅ sç«¡ Ö«l_ï^

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

16780 Rameswaram - Tirupati Express 3.20 am 3.25 am Tiruvannamalai, Vellore Cantonment, Katpadi Jn, Chittoor, Pakala Jn, Tirupati.
(On Tuesdays, Fridays & Sundays Only)
Ö«V¼\ük«D ‡ ]ò©Ã] sç«¡ kõ½ ïVçé 3.20 ïVçé 3.25 ]òkõðV\çé, ¼kÙì ï[¼¦V[Ø\[â, ïVâÃV½ ÄÍ, EÝ#ì, ÃVïéV ÄÍ, ]ò©Ã].
(ØÄËkVF, Øk^¹, QVl® \â|D)

17408 Mannargudi - Tirupati 9.55 am 10.05 am Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Polur, Arni Road, Vellore Cantonment, Katpadi Jn, Chittoor,
Pamani Express Pakala Jn, Tirupati.
(On Wed, Fridays & Sundays Only)
\[ªVìz½ ‡ ]ò©Ã] ÃVtM sç«¡ ïVçé 9.55 ïVçé 10.05 ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, ¼ÃVjì, g«è ¼«V|, ¼kÙì ï[¼¦V[Ø\[â,
kõ½ (A>[, Øk^¹ & QVl® \â|D) ïVâÃV½ ÄÍ, EÝ#ì, ÃVïéV ÄÍ, ]ò©Ã].

22657 Tambaram - Nagercoil 9.30 pm 9.35 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirapalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Virudhunagar Jn, Saddur,
Super Fast Express Kovilpatti, Tirunelveli Jn, Valliyur, Nagercoil Jn,
(On Mon, Tue & Wednesday only)

>VDëD - åVïì¼ïVs_ Ö«¡ 9.30 Ö«¡ 9.35 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì,
sç«¡ kõ½ (]ºï^, ØÄËkVF ¼ïVs_Ãâ½, ]òØå_¼ko ÄÍ, k^¹Rì, åVïì¼ïVs_ ÄÍ.
& A>[þwç\ \â|D)

16181 Chennai Egmore - Sengottai 11.10 pm 11.15 pm Vriddhachalam Jn, Tiruchchirapalli Jn, Pudukottai, Chettinad, Karaikudi Jn,
Silambu Express Devakottai Road, Sivaganga, Manamadurai Jn, Narikkudi, Tiruchchuli, Aruppukkottai,
(On Mon, Wed & Saturdays only) Virudunagar Jn, Tiruttangal, Sivakasi, Srivilliputur, Rajapalayam, Sankarankovil,
Pambakovil shandy, Kadyanallur, Tenkasi Jn, Sengottai.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ Øĺ¼ïVâç¦ Ö«¡ 11.10 Ö«¡ 11.15 sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ØÄâ½åV|, ïVç«Âz½ ÄÍ,¼>k¼ïVâç¦ ¼«V|,
sç«¡ kõ½ (]ºï^, A>[ & ÄM \â|D) Ekïºçï, \VªV\mç« ÄÍ, åöÂz½, ]ò·a, ¶ò©A¼ïVâç¦, sòmåïì ÄÍ, ]òÍ>ºï_,
EkïVE, ps_oAÝ#ì, «VÛÃVçáBD, ĺï«[¼ïVs_, ÃDÃV¼ïVs_ ÄÍç>, ïç¦Bå_Ùì,
Ø>[ïVE ÄÍ, Øĺ¼ïVâç¦ 14
Daily Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D ]ªÄö sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì)
Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

16175 Chennai Egmore-Karaikal / 12.35 am 12.45 am Tirupadirippuliyur, Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Peralam,
16185 Vellankanni Link Express Tiruvarur Jn, Nagappattinam, Nagore, Karaikal / Vellankanni.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì‡ïVç«ÂïV_ / å^¹«¡12.35 å^¹«¡ 12.45 ]ò©ÃV]ö©AoRì, ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, ¼Ã«áD,
¼káVºïõè oº sç«¡ kõ½ ]òkVÔì ÄÍ, åVï©Ã⽪D, åVíì, ïVç«ÂïV_, ¼káVºïõè

16191 Tambaram-Nagercoil- 1.00 am 1.10 am Tirupadirippuliyur, Chidambaram, Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn,
Antyodaya Express (Daily) Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn, Virudhu Nagar Jn, Kovilpatti, Tirunelveli Jn,
>VDëD åVïì¼ïVl_ Valliyur, Nagercoil Jn,
¶Í]¼BV>BV x[Ã]¡ Ö_éV Ö«¡ 1.00 Ö«¡ 1.10 ]ò©ÃV]öAoRì, E>DëD, \léV|mçÅ ÄÍ, zDüïVðD, >ÞÄVÆì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ,
¶]sç«¡ kõ½ ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ¼ïVs_Ãâ½, ]òØå_¼ko ÄÍ, k^¹Rì, åVïì¼ïVs_ ÄÍ

16865 Chennai Egmore - Thanjavur 1.25 am 1.35 am Panruti, Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Vaithisvarankoil, Mayiladuturai Jn,
Uzhavan Express Kutralam, Aduthurai, Kumbokonam, Papanasam, Thanjavur Jn.
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ >ÞÄVÆì ¶]ïVçé 1.25 ¶]ïVçé 1.35 Ãõòâ½, ï¦Ùì mçÅxïDÄÍ, æìïVa, çkÝ]ük«[¼ïVl_, \léV|mçÅ ÄÍ, zÝ>VéD,
cwk[ sç«¡ kõ½ g|mçÅ, zDüïVðD, ÃVÃåVÄD, >ÞÄVÆì ÄÍ
16795 Chennai Egmore- 10.35 am 10.40 am Panruti, Tirupadirippuliyur Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Vaithisvarankoil,
Tiruchchirappalli Jn Mayiladuturai Jn, Aduturai, Kumbakonam, Papanasam, Thanjavur Jn, Budalur,
Cholan Express Tiruchchirappalli Jn
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ ïVçé 10.35 ïVçé 10.40 ÃõÔâ½, ]ò©ÃV]ö©Ao¥ì, ï¦Ùì ¼ÃVìâ ÄÍ, E>DëD, æìïVa, çkÝyük«[¼ïVs_,
¼ÄVw[ sç«¡ kõ½ \léV|mçÅ ÄÍ, g|mçÅ, zDüïVðD, ÃVÃåVÄD, >ÞÄVÆì ÄÍ, A>Ùì, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ

16105 Chennai Egmore-Tiruchendur 6.45 pm 6.50 pm Panruti, Tirupadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Aduturai,
Chendur Express Kumbakonam, Papanasam, Thanjavur Jn, Budalur, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn,
Kodaikkanal Road, Madurai Jn, Virudunagar Jn, Satur, Kovilpatti, Vanchi Maniyachchi Jn,
Tirunelveli Jn, Seydunganallur, Srivaikuntam, Nazareth, Kurumbur, Arumuganeri,
Kayalpattinam, Tiruchendur
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ ]òßØÄÍ#ì \Vçé 6.45 \Vçé 6.50 Ãõòâ½, ]ò©ÃV]öAo¥ì, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, g|mçÅ, zDüïVðD,
ØÄÍ#ì sç«¡ kõ½ ÃVÃåVÄD, >ÞÄVÆì ÄÍ, ¯>Ùì, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_ ¼«V|,
\mç« ÄÍ, sòmåïì ÄÍ, ÄVÝ#ì, ¼ïVs_Ãâ½, kVÞE \èBVßE ÄÍ, ]òØå_¼ko ÄÍ,
ØÄFmºïå_Ùì, pçkzõ¦D, åÄ«Ý, zòD¯ì, g®xï¼åö, ïVB_Ã⽪D, ]òßØÄÍ#ì 15
Daily Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D ]ªÄö sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì)
Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D

16851 Chennai Egmore-Rameswaram 9.45 pm 9.55 pm Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn,
(Boat Mail) Express Tiruchchirappalli Jn, Pudukottai, Chettinad, Karaikkudi Jn, Devakottai Road, Kallal,
Sivaganga, Manamadurai Jn, Paramakkudi, Ramanathapuram, Mandapam, Pamban,
Rameswaram
ØÄ[çª ¨¿D¯ì‡Ö«V¼\ük«D Ö«¡ 9.45 Ö«¡ 9.55 ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, zDüïVðD, >ÞÄVÆì ÄÍ,
(¼ÃVâ Ø\l_) sç«¡ kõ½ ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ØÄâ½åV|, ïVç«Âz½ ÄÍ, ¼>k¼ïVâç¦ ¼«V|, ï_é_,
Ekïºçï, \VªV\mç« ÄÍ, ë\Âz½, Ö«V\åV>A«D, \õ¦ÃD, ÃVDÃ[, Ö«V¼\ük«D.
16179 Chennai Egmore - Mannargudi 11.45 pm 11.55 pm Tirupadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Thiruvarur Jn,
Mannai Express Nidamangalam Jn, Mannargudi,
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ \[ªVìz½ Ö«¡ 11.45 Ö«¡ 11.55 ]òÃV]öAoRì, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, ]òkVÔì ÄÍ, À¦V\ºïéD ÄÍ, \[ªVìz½.
\[çª sç«¡ kõ½
Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«Ø\Vò xçÅ sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì)
18496 Bhubaneswar - Rameswaram 11.20 am 11.30 am Tirupadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn,
Express (On Saturdays Only) Tiruchchirappalli Jn, Pudukkotai, Karaikudi Jn, Devakottai Road, Sivaganga,
Manamadurai Jn, Paramakkudi, Ramanathapuram, Rameswaram.
Ak¼ªükì ‡ Ö«V¼\ük«D ïVçé 11.20 ïVçé 11.30 ]òÃV]öAoRì, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, zDüïVðD, >QÄVÆì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹
sç«¡ kõ½ (ÄM \â|D) ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ïVç«Âz½ ÄÍ, ¼>k¼ïVâç¦ ¼«V|, Ekïºçï, \VªV\mç« ÄÍ, ë\Âz½,
Ö«V\åV>A«D, Ö«V¼\ük«D
16863 Bhagatki Kothi- Mannargudi 12.45 pm 12.55 pm Tirupadirippuliyur, Chidambaram, Mayiladuthurai Jn, Thiruvarur Jn, Mannargudi.
Express (On Saturdays Only)
ÃïÝ ÿ ¼ïVÝ] ‡ \[ªVìz½ \]BD 12.45 \]BD 12.55 ]òÃV]öAo¥ì, E>DëD, \léV|mçÅ ÄÍ, ]òkVÔì ÄÍ, \[ªVìz½.
sç«¡ kõ½ (ÄM \â|D)

15120 Manduadih - Rameswaram 1.30 pm 1.45 pm Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn,
Express (On Tuesdays Only) Thiruchchirappalli Jn, Pudukkotai, Karaikkudi Jn, Devakottai Road, Sivaganga,
Manamadurai Jn, Paramakkudi, Ramanathapuram, Rameswaram.
\ÍmBVy ‡ Ö«V¼\ük«D \]BD 1.30 \]BD 1.45 ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, zDüïVðD, >ÞÄVÆì ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (ØÄËkVF \â|D) ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, Am¼ïVâç¦, ïVç«Âz½ ÄÍ, ¼>k¼ïVâç¦ ¼«V|, Ekïºçï, \VªV\mç« ÄÍ,
ë\Âz½, Ö«V\åV>A«D, Ö«V¼\ük«D.
16
Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«Ø\Vò xçÅ sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì)
Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
11017 Lokmanya Tilak (T) - Karaikal 1.40 pm 1.45 pm Tirupadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn, Tiruvarur Jn, Nagappattinam,
Express (On Sundays Only) Nagore, Karaikal.
¼éVÂ\V[BV ]é (T)‡ ïVç«ÂïV_ \]BD 1.40 \]BD 1.45 ]òÃV]öAoRì, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ, ]òkVÔì ÄÍ, åVï©Ã⽪D, åVíì,
sç«¡ kõ½ (QVl® \â|D) ïVç«ÂïV_.
16794 Faizabad - Rameswaram Shraddha 8.05 pm 8.10 pm Tiruppadiripuliyur, Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn, Tiruchchirappalli Jn,
Sethu Express (On Fridays Only) Manamadurai Jn, Rameswaram
çÃÄVÃVÝ ‡ Ö«V¼\ük«D üòÝ>V \Vçé 8.05 \Vçé 8.10 ]ò©ÃV]ö©AoRì, \léV|mçÅ ÄÍ, zDüïVðD, >ÞÄVÆì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ,
¼Äm sç«¡ kõ½ (Øk^¹ \â|D) \VªV\mç« ÄÍ, Ö«V¼\ük«D.

Bi-Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D ÖòxçÅ ¶]sç«¡ «l_ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì)

22623 Chennai Egmore - Madurai Jn Mahal 2.25 am 2.35 am Tiruppadirippuliyur, Chidambaram, Mayiladuturai Jn, Kumbakonam, Thanjavur Jn,
SF Express (on Saturday Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Madurai Jn.
& Mondays Only)
ØÄ[çª ¨¿D¯ì ‡ \mç« ÄÍ ¶]sç«¡ å^¹«¡ 2.25 å^¹«¡ 2.35 ]òÃV]öAoRì, E>DëD, \léV|mçÅ ÄÍ, zDüïVðD, >ÞÄVÆì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ,
kõ½ (ÄM \u®D ]ºï^ \â|D) ]õ|Âï_ ÄÍ, \mç« ÄÍ.
Tri-Weekly Express from Villupuram Jn Via Cuddalore (Tirupadirippuliyur) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D kV«D J[® sç«¡ «l_ï^ ka ï¦Ùì (]ò©ÃV]öAoRì)

17407 Tirupati - Mannargudi Pamani 4.30 pm 4.40 pm Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Vaithisvarankoil, Mayiladuturai Jn, Peralam,
Express (On Tuesdays, Tiruvarur Jn, Nidamangalam Jn, Mannargudi.
Thursdays, Saturdays Only)
]ò©Ã] ‡ \[ªVìz½ ÃVtM \Vçé 4.30 \Vçé 4.40 ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, E>DëD, æìïVa, çkÝyük«[¼ïVl_, \léV|mçÅ ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (ØÄËkVF, sBVw[, ÄM \â|D) ¼Ã«áD, ]òkVÔì ÄÍ, À¦V\ºïéD ÄÍ, \[ªVìz½.
16779 Tirupati - Rameswaram Express 7.30 pm 7.40 pm Tirupadirippuliyur, Cuddalore Port Jn, Chidambaram, Sirkazhi, Mayiladuturai Jn,
(on Tuesdays, Fridays, Kumbakonam, Papanasam, Thanjavur Jn, Tiruchchirappalli Jn, Dindigul Jn, Kodaikkanal
Sundays Only) Road, Madurai Jn, Manamadurai Jn, Paramakkudi, Ramanathapuram, Mandapam,
Rameswaram.
]ò©Ã] ‡ Ö«V\¼ük«D Ö«¡ 7.30 Ö«¡ 7.40 ]òÃV]öAoRì, ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, E>DëD, æìïVa, \léV|mçÅ ÄÍ,
sç«¡ kõ½ (ØÄËkVF, zDüïVðD, ÃVÃåVÄD, >ÞÄVÆì ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ, ØïVç¦ÂïVª_
Øk^¹, QVl® \â|D) ¼«V|, \mç« ÄÍ, \VªV\mç« ÄÍ, ë\Âz½, Ö«V\åV>A«D, \õ¦ÃD, Ö«V¼\ük«D. 17
Passenger Trains from Villupuram Jn (except Puducherry Bound Passenger Trains) - s¿©A«Ý]_ ÖòÍm AÅ©Ã|D ÃVÄÞÄì Ö«l_ï^ (Amß¼Äö ØÄ_KD ÃVÄÞÄì «l_ï^ >s«)
Train No. Train Name Arrival Time Reach Time Halt at all Intermediate Stations
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦l_ ¨_éV WçéBºï¹_ WuzD
56882 Villupuram Jn - Tirupati Passenger 5.10 am 12.30 pm Via Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Katpadi Jn, Chittoor.
s¿©A«D ÄÍ ‡ ]ò©Ã] ÃVÄÞÄì ïVçé4.50 \]BD 12.40 ka ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, ïVâÃV½ ÄÍ, EÝ#ì.

56860 Villupuram Jn - Tambaram Passenger 5.20 am 8.30 am Via Tindivanam, Melmaruvathur, Maduranthakam, Chengalpattu Jn, Singamperumal Koil.
s¿©A«D ÄÍ ‡ >VDëD ÃVÄÞÄì ïVçé 5.20 ïVçé8.30 ka ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, \m«VÍ>ïD, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, Eºï©ØÃò\V^ ¼ïVs_.

56873 Villupuram Jn - Mayiladuturai Jn Pss 5.55 am 9.10 am Via Panruti, Tiruppadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi.
s¿©A«D ÄÍ ‡ \léV|mçÅ ÄÍ ÃVÄÞÄì ïVçé5.55 ïVçé9.10 ka Ãõòâ½, ]ò©ÃV]öAoRì, E>DëD, æìïVa.

56875 Villupuram Jn - Mayiladuturai Jn Pass 2.30 pm 5.40 pm Via Panruti, Tiruppadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi.
s¿©A«D ÄÍ ‡ \léV|mçÅ ÄÍ \]BD 2.30 \Vçé 5.40 ka Ãõòâ½, ]ò©ÃV]öAoRì, E>DëD, æìïVa.

56805 Villupuram Jn - Madurai Jn Passenger 3.35 pm 12.40 am Via Vriddhachalam Jn, Tiruchchirapalli Jn, Dindigul Jn.
s¿©A«D ÄÍ ‡ \mç« ÄÍ, ÃVÄÞÄì \Vçé 3.35 å^¹«¡ 12.40 ka sòÝ>VÄéD ÄÍ, ]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ, ]õ|Âï_ ÄÍ.

56884 Villupuram Jn - Tirupati Passenger 4.35 pm 11.30 pm Via Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Katpadi Jn, Chittoor.
s¿©A«D ÄÍ ‡ ]ò©Ã] ÃVÄÞÄì \Vçé 4.35 Ö«¡ 11.30 ka ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, ïVâÃV½ ÄÍ, EÝ#ì.

56877 Villupuram Jn - Mayiladuturai Jn Pass 5.40 pm 8.55 pm Via Panruti, Tiruppadirippuliyur, Chidambaram, Sirkazhi.
s¿©A«D ÄÍ ‡ \léV|mçÅ ÄÍ \Vçé 5.40 Ö«¡ 8.55 ka Ãõòâ½, ]ò©ÃV]öAoRì, E>DëD, æìïVa.

56886 Villupuram Jn - Katpadi Jn Passenger 6.55 pm 11.00 pm Via Tirukkovilur, Tiruvannamalai, Polur, Arni Road.
s¿©A«D ÄÍ ‡ ïVâý ÄÍ, ÃVÄÞÄì Ö«¡ 6.55 Ö«¡ 11.00 ka ]ò¼ïVsÙì, ]òkõðV\çé, ¼ÃVjì, g«è ¼«V|.
18
Daily Express from Cuddalore (Thirupathripuliyur) to Chennai - ï¦ÙöoòÍm (]ò©ÃV]öAoRì) ØÄ[çª ØÄ_KD ]ªÄö sç«¡ «l_ï^

Train No. Train Name Arrival Time Reach Time Halting Stations & Destination
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D ¼ÄòD ¼å«D Öç¦WuzD WçéBºï^ \u®D ¼Äòt¦D
16866 Thanjavur - Chennai Egmore 12.05am 4.25 am Panruti, Villupuram Jn, Tindivanam, Melmaruvathur, ChengalpattuJn, Tambaram,
Mambalam, Chennai Egmore.
Uzhavan Exp. (Halt Only at Cuddalore Port.Jn)
>ÞÄVÆì Š ØÄ[çª ¨¿D¯ì cwk[ å^¹«¡ 12.05 ¶]ïVçé 4.25 ÃõÔâ½, s¿©A«D ÄÍ, ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, \VDÃéD,
(ï¦Ùì mçÅxïÄÍ]©¸_ \â|¼\ WuzD) ØÄ[çª ¨¿D¯ì.
16186 Velankanni / Karaikal - 12.50 am 5.15 am Villupuram Jn, Tindivanam, Melmaruvathur, ChengalpattuJn, Tambaram, Chennai Egmore.
16176 Chennai Egmore Exp.
¼káVºï[M / ïVç«ÂïV_ - å^¹«¡ 12.50 ¶]ïVçé 5.15 s¿©A«D ÄÍ, ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì.
ØÄ[çª sç«¡ kõ½

16180 Mannargudi - Chennai Egmore 1.05 am 5.55 am Villupuram Jn, Chengalpattu Jn, Tambaram, Mambalam, Chennai Egmore.
Mannai Exp.
\[ªVìz½ Š ØÄ[çª ¨¿D¯ì å^¹«¡ 1.05 ¶]ïVçé 5.55 s¿©A«D ÄÍ, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, \VDÃéD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì.
\[çª sç«¡ kõ½
16852 Rameswaram - Chennai Egmore Exp. 2.00 am 6.35 am Villupuram Jn, Melmaruvathur, Chengalpattu Jn, Tambaram, Mambalam,
(Halt Only at Cuddalore Port Jn)
«V¼\ük«DŠØÄ[çª ¨¿D¯ì sç«¡kõ½ å^¹«¡ 2.00 ¶]ïVçé 6.35 s¿©A«D ÄÍ, ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, \VDÃéD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì
(ï¦Ùì mçÅxï ÄÍ]©¸_ \â|¼\ WuzD)
16192 Nagercoil - Tambaram Antyodaya Exp. 2.42 am 7.35 am Villupuram Jn, Chengalpattu Jn, Tambaram.
åVïì¼ïVl_ - >VDëD ¶Í]¼BV]BV ¶]ïVçé 2.45 ïVçé 7.35 s¿©A«D ÄÍ, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD.
sç«¡ kõ½

16106 Tiruchendur - Chennai Egmore-Exp. 7.15 am 11.25 am Panruti, Villupuram Jn, Tindivanam, Melmaruvathur, Chengalpattu Jn, Tambaram,
Chennai Egmore.
]òßØÄÍ#ì - ØÄ[çª ïVçé 7.15 ïVçé 11.25 Ãõòâ½, s¿©A«D ÄÍ, ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD,
¨¿D¯ì sç«¡ kõ½ ØÄ[çª ¨¿D¯ì.
16796 Tiruchchirapalli Jn - Chennai 1.31 pm 5.50 pm Panruti, Villupuram Jn, Tindivanam, Melmaruvathur, Chengalpattu Jn, Tambaram, Chennai
Egmore Cholan Exp. Egmore
]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ - ØÄ[çª \]BD 1.31 \Vçé 5.50 ÃõÔâ½, s¿©A«D ÄÍ, ]õ½kªD, ¼\_\òkÝ#ì, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, >VDëD, ØÄ[çª ¨¿D¯ì.
¨¿D¯ì ¼ÄVw[ sç«¡ kõ½ 19
Bi Weekly Super Fast Express from Cuddalore (Tiruppadirippuliyur) to Chennai - ï¦ÙöoòÍm (]ò©ÃV]öAoRì) ØÄ[çª ØÄ_KD kV«D ÖòxçÅ ¶]sç«¡ «l_

22624 Madurai - Chennai Egmore Mahal 3.15 am 7.15 am Villupuram Jn, Chengalpattu Jn, Chennai Egmore.
Super Fast Exp. (Friday, Sunday Only)
\mç« Š ØÄ[çª ¨¿D¯ì ¶]ïVçé 3.15 ïVçé 7.15 s¿©A«D ÄÍ, Øĺï_Ãâ| ÄÍ, ØÄ[çª ¨¿©¯ì.
¶]sç«¡ kõ½ (Øk^¹, QVl® \â|D)

Passenger Trains from Cuddalore Port Jn - ï¦Ùì mçÅxï ÄÍ]©¸oòÍm AÅ©Ã|D ÃVÄÞÄì «l_ï^

Train No. Train Name Arrival Time Departure Time Halt at all Intermediate Stations
kõ½ ¨õ «lo[ ØÃBì kòD ¼å«D AÅ©Ã|D ¼å«D Öç¦l_ ¶çªÝm WçéBºï¹KD WuzD
76841 Tiruppadirippuliyur Jn - 6.00 am Via Vadalur, Neyveli, Vriddhachalam Jn, Ariyalur, Lalgudi.
Tiruchchirappalli Jn Passenger
]ò©ÃV]öAoRì ÄÍ ‡ ïVçé 6.00 ka ï¦Ùì mçÅxïD ÄÍ, k¦Ùì, ØåF¼ko, sòÝ>VÄéD ÄÍ, ¶öBÙì,
]òßE«V©Ã^¹ ÄÍ - ÃVÄÞÄì éV_z½.
56513 Karaikal - KSR Bengaluru Passenger 8.10 am 8.20 am Via Neyveli, Attur, Salem Jn, Dharmapuri, Hosur.
ïVç«ÂïV_ ‡ ¼ï.¨ü.gì.
Øúïjì ÃVÄÞÄì ïVçé 8.10 ïVçé 8.20 ka ØåF¼ko, gÝ#ì, ¼ÄéD ÄÍ, >ì\Aö, {óì.

56514 KSR Bengaluru - karaikal Passenger 5.30 pm 5.40 pm Via Chidambaram, Mayiladuturai Jn, Thiruvarur Jn, Nagappattinam .
¼ï.¨ü.gì. Øúïjì ‡
ïVç«ÂïV_ ÃVÄÞÄì \Vçé 5.30 \Vçé 5.40 ka E>DëD, \léV|mçÅ ÄÍ, ]òkVÔì ÄÍ, åVï©Ã⽪D.

20
Dr. K. SITTARANDJANE
B.Tech.(NIT-K), M.Sc.(Psy), PGDGC., M.Phil., Ph.D.(Psychology)

COUNSELOR - FAMILY COURT


PSYCHOLOGIST, COUNSELOR & PSYCHOTHERAPIST
(NET, SET Qualified)

Psychological Counseling Done for All Your Personal Problems


Consultation by Appointment
Office cum Resi: 151, Vysial Street, Puducherry-605001.
E-mail: sittaranjan_123@rediffmail.com
Tel: 0413-2344974, Mob: 94425-47016
xçªkì. ïV. EÝ>«ÞÄ[
B.Tech.(NIT-K), M.Sc.(Psy), PGDGC., M.Phil., Ph.D.(Psychology)

g¼éVÄïì Š z|Dà åé À]\[ÅD


cásBéVáì \u®D \ªåé g¼éVÄïì

z|Dà \u®D >MåÃì cásB_ ¸«ßÄçªïÓÂz g¼éVÄçª / yì¡ kwºï©Ã|D


g¼éVÄçªÂz x[Ã]¡ ØÄFB, Ø>V¦ìA ØïV^ÓD xïkö :
T| \u®D ¶KkéïD : 151, çkEBV^ T], Amß¼Äö-605001.
E-mail: sittaranjan_123@rediffmail.com
Tel: 0413-2344974, Mob: 94425-47016
Sri Ponni Printers, Pondy. Ph: 4201357

Verwandte Interessen