Sie sind auf Seite 1von 6

Republic of the Philippines Date Adopted:

Revision Status:
ZAMBOANGA STATE COLLEGE OF MARINE SCIENCES AND Revision Date:
Recommended by:
TECHNOLOGY Approved by: College President
Fort Pilar, Zamboanga City Page: 5 of 5

COLLEGE OF EDUCATION AND LIBERAL ARTS


Outcomes-Based Education (OBE) Course Syllabus (Filipino 15-Introduksyon sa Pananaliksik- Wika at Panitikan)
I. ZAMBOANGA STATE COLLEGE OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY

Vision: A learning institution that transforms individuals into globally competitive human capital in fisheries, maritime and information technology, pedagogy and
industries for the rational management of aquatic resources.

Mission: Generate and manage knowledge in the institution’s academic disciplines, produce ecologically – conscious professionals, provide leadership in the
sustainable development of aquatic ecosystems, and contribute to the improvement of the quality of life of the people.

CORE VALUES

Z-Zealous S-Service Oriented C-Committed M-Mission Driven S-Sincere T-Trustworthy

II. COLLEGE OF EDUCATION AND LIBERAL ARTS

Vision: To be the center of excellence in Teacher Education and Liberal Arts in the fields of Sciences, Technology, Mathematics, Social Sciences and
Languages.

Mission: The College of Education and Liberal Arts shall develop trained, competent and efficient persons of character and wisdom, socially conscious
and dedicated to the service of their fellowmen with high standards of performance in the attainment of knowledge and skills that validate the education
profession and strengthen our communities.

III. Program: Bachelor of Secondary Education


IV. Program Outcomes: Based on CMO #30, Series 2004. ZSCMST Graduates of the Bachelor of Secondary Education major in Filipino shall
demonstrate all the Competency Standards stipulated in section 6 of CMO # 30, series of 2004 making them globally competitive to teach Filipino
courses in High School.
V. Course Number and Title: Filipino 15 (Intro sa Pananaliksik-Wika at Panitikan)
VI. Prerequisite: Wala

Page 1 of 5
VII. School Year/Semester Offered: 2014-2015, 1st Semester
VIII. Course Description:

Ang Filipino 1 ay sumasaklaw sa mga batayang kaalaman sa mga lawak, uri at metodo ng pananaliksik sa wika at panitikan.

IX. Course Credit/Units: 3 Units


X. Course Outcomes:

1. Nakapagsulat ng bawat bahagi ng bawat kabanata ng isang pananaliksik.


2. Nakapagpaliwanag ng mga proseso ng pananaliksik.
3. Nailalapat ang mga batayang kaalaman sa pagbuo ng sulating pananaliksik sa wika at panitikan.
4. Nakapag-present ng isang panukalang pananaliksik at ang buong pananaliksik.

NCBTS/LET: Nailalapat ang mga batayang kaalaman sa pagbuo ng sulating pananaliksik sa wika at panitikan.
XI. References:

R1: A Reviewer for Licensure Examination for Teachers (FILIPINO).(2013). PNU


R2: Santos. A.L. et al. (2014). Pagsulat ng Proposal sa Pananaliksik sa Filipino. MSU-IIT Publishing.
R3: Magracia, E.B. (2008).Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik. Mutya Publishing House, INC.

ELEKTRONIKONG SANGGUNIAN (Retrieved as of June 2014)

http://www.scribd.com/doc/80541778/Panukalang-Tesis-BSED-Filipino-Klase-sa-Tag-araw-2004
http://www.slideshare.net/RegHineElago/thesis-fil2a
http://www.slideshare.net/mhawirosero/k114-rosero-ang-gang-bilang-alternatibong-institusyong-panlipunan
http://www.scribd.com/doc/45990971/Paggamit-ng-Wikang-Tagalog-sa-Iba-t-Ibang-Asignatura-sa-Paaralan-Pananaliksik

XII. Equipment/Materials
LCD

Page 2 of 5
Course Syllabus Matrix

ILO Textbook/ Outcomes-Based


Assessment Learning Time
Contents/ Topics References / Teaching and Learning
Equipment
Outcomes (ALO) Frame
(OBTL)
1. Natukoy ang mga programa ng kolehiyo na 1. Preliminari: Kopya ng ZSCMST 1. Pangkatang Gawain Presentasyon ng resulta ng 2 ORAS
naaayon sa visyon, misyon at core values ng Oryentasyon ng Vision, Mission, Core Pagtatala ng mga programa Sarbey sa mga kolehiyo o
ZSCMST Visyon and Misyon, Values ng ZSCMST departamento ng
Naipaliwanag ang mga layunin, deskripsyon, ZSCMST Core Values institusyon. (Rubrics ng
rekwarment at sistema ng pagmamarka. Mga Programa ng Tukuyin ang mga programa Presentasyon) 2 ORAS
ZSCMST ayon sa visyon, misyon at
core values
R:2- Santos. A.L. et
2. Naipaliwanag ang kahalagahan, katangian at 2. Kahalagahan, al. (2014). Pagsulat Pangkatang Gawain ( Rubrics para sa kanilang 3 ORAS
uri ng pananaliksik Katangian, at Uri ng ng Proposal sa Malayang talakayan ng presentatsyon
Pananaliksik Pananaliksik sa bawat miyembro hinggil sa
Filipino. MSU-IIT paksa)
Publishing.
3. Nakapagbuo ng pamagat ng pananaliksik 3. Mga Hanguan at Rubrics para sa 2 ORAS
batay sa mga konsiderasyon sa pagpili ng R:2 Presentasyon ng pamagat ng presentasyon ng pangkat.
Konsiderasyon sa
paksa. bawat pangkat
Pagpili ng Paksa

4. Nakapagsuri ng pamagat ng pananaliksik 4. Pagdidisenyo at R:1- A Reviewer for Kritiking ng mga pamagat ng Rubrics para sa kritiking na 3 ORAS
batay sa disenyo at paglilimita ng paksa. Paglilimita ng Paksa Licensure bawat pangkat gawain
Examination for
Teachers
(FILIPINO).(2013).
5. Nakapagpanayam batay sa nabuong mga 5. Interbyu at Sarbey- PNU Presentasyon ng resulta ng Rubrics ng presentasyon 3 ORAS
tanong at sarbey-kwestyoner. Kwestyoner pakikipanayam.

6. Nakapagsulat ng panimula, layunin, saklaw 6. Mga Bahagi ng R:2- Santos. A.L. et


at delimitasyon at kahalagahan ng al. (2014). Pagsulat Pangkatang-Presentasyon ng Rubrics para sa 3 ORAS
Pananaliksik
pananaliksik. ng Proposal sa unang kabanata. presentasyon ng bawat
6.1 Ang Suliranin at Pananaliksik sa pangkat.
Kaligiran ( Filipino. MSU-IIT
Panimula, Publishing.
Layunin,Saklaw at

Page 3 of 5
Delimitasyon,Kaha
lagahan ng
pananaliksik at
batayang teorya).
7. Nakapagsulat ng mga kaugnay na pag-aaral
7. Mga Kaugnay na Pag- R:2 Pagsulat at presentasyon ng Rubrics ng presentasyon 4 ORAS
at literatura. aaral at Literatura kaugnay na pag-aaral at
literature.

8. Nakapagsulat at nakapag-present ng 8. Metodolohiya


pangatlong kabanata sa mga miyembro ng R:2 Pagsulat at presentasyon ng Rubrics ng presentasyon 4 ORAS
8.1 Disenyo ng
panel. kabanata III sa harap ng
Pananaliksik mga miyembro ng panel.
8.2 Instrumento ng
Pangangalap ng
Datos
8.3 Pamaraan ng
Pangangalap ng
Datos
8.4 Mga Istatistikal na
kagamitan sa
MIDTERM NA Pagtuos ng datos
PAGSUSULIT/EKSAMINASYON
_________________________________ PRESENTASYON NG --1 ORAS
PANUKALANG PANANALIKSIK

9. Naipaliwanag ang mga nakalap na datos sa 9. Presentasyon at


pamamagitan ng iba`t ibang paraan ng Interpretasyon ng mga R:2- Santos. A.L. et Presentasyon ng awtput Rubrics ng presentasyon 6 ORAS
presentasyon. Datos al. (2014). Pagsulat
9.1 Paraan ng ng Proposal sa
Pananaliksik sa
Paglalahad ng mga
Filipino. MSU-IIT
datos Publishing.

Page 4 of 5
10. Nakapagsulat at nakapag-present ng 10. Buod, Konklusyon at R:2 Pag-eedit ng buong Rubrics ng pag-eedit ng 4 ORAS
panghuling kabanata. Rekomendasyon pananaliksik mula unang bawat pangkat
kabanata hanggang sa
kahuli-hulihang kabanata.

11. Nakapagtala ng mga aklat batay sa Presentasyon ng awtput Pangkatang Presentasyon 6 ORAS
preperensya ng APA. 11. Talaaklatan/Bibliograp R:2 (Rubrics)
hy

12. Naipaliliwanag ang mga etika ng isang 12. Etika ng Mananaliksik R:2 Malayang Talakayan 2 ORAS
mananaliksik.

FINAL NA EKSAMINASYON PRESENTASYON NG


___________________________ BUONG __________ _____________ ___________________ 9 ORAS
PANANALIKSIK SA
MIYEMBRO NG PANEL

13. Mga Dapat Tandaan sa


13. Nakapagsumite ng final na pananaliksik Final na pagsumite ng
Final Iskrip ng pananaliksik
Pananaliksik

Inihanda ni: Nirebyu ni: Inaprubahan ni:

ROGELIO A. MURRO DAISY P. TEMPLANZA, MAEd. DAVID S. REBOLLOS, Ph.D.


Fasiliteytor Tagapayo, BSEd Filipino Dekano

Page 5 of 5
Page 6 of 5