Sie sind auf Seite 1von 16

ALUMINIUM FLAT BED TROLLEY

Aluminium Flat Bed Trolley ALU Kézikocsi

ALUMINIJASTI TRANSPORTNI VOZIČEK HLINÍKOVÝ VOZÍK

HLINÍKOVÝ VOZÍK ALU-TRANSPORTWAGEN

IAN 284959
GB  Operation and Safety Notes Page 5
HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 7
SI Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 9
CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 11
SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 13
DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 15
A 7 C

D
1 2 3

4
5

3
6

1 2
ALUMINIUM FLAT BED TROLLEY
Intended use
This product is only suitable for transporting with a max weight of 150 kg. Only for private use.
Not for commercial use.

Packaging contents
• 2 Fixed castors 1
• 2 Swivel castors with brake 2
• 16 Screws 3
• 16 Locking nuts 4
• 16 Sleeves 5
• 2 Assembly wrench 6
• 1 Aluminium foldable trolley 7

Safety Advice
• Warning! Please read the instructions before use!
• Please keep the instructions in a safe place!
• Keep out of the reach of children. This is not a toy!
• Check the foldable trolley to see if it is functioning correctly every time before using it. If you detect any damage, the
trolley may no longer be used.
• Never transport a load weighing more than 150 kg on the trolley.
• Only use the trolley on smooth, level surfaces, not on staircases or on slopes.
• Always secure the loading area with the securing clamp to prevent unintended opening or closing.
• Prior to use, pull out the handle far enough for it to lock into the end position. Otherwise it could retract when
subjected to load.

Assembly Instructions
Fix the four castors with the help of the assembly wrench as demonstrated in fig. D.
After assembly, ensure that all screws have been securely tightened.

Operation
1. Draw the holder upwards into a vertical position (see fig. B).
2. Loosen the handle by pressing the metal frame downwards (see fig. C) and pull out the handle until you
hear it lock into position.
3. Raise the securing clamp and turn it approx. 90° in a clockwise direction until it is resting on the black
cross brace (see engaging images 1, 2 and 3 in fig. D). Now pull the loading area apart until the two black
cross braces meet. Turn the securing clamp another 90° until it overlaps the two black cross braces then
press downwards until it locks into place.
4. The foldable trolley can be stabilised with the help of the brakes on the two swivel castors. To achieve this,
press the locking lever (see locking image to right in fig. D) downwards against the castors.
5. To fold up the trolley again, repeat the steps described above in reverse sequences. You must press the
metal frame (see fig. C) downwards to push the handle into its holder and then fold the handle holder.

Cleaning And Care


For cleaning and care, use only a damp, fluff-free cloth.

Maintenance
Check all connection points on the foldable trolley regularly. If you detect any damage, the trolley may no longer
be used.

Disposal
Please dispose of this item in accordance with local waste disposal regulations.

5
Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the
event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited
in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materi-
als or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of
charge to you.

The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This
document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or
used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to
normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches,
rechargeable batteries or glass parts.

6
ALU Kézikocsi

Rendeltetésszerű használat
A termék nehéz tárgyak szállítására szolgál max. 150 kg súlyig. Kizárólag magánhasználatra. Ipari használatra
nem alkalmas.

A csomag tartalma
• 2 Bakgörgők 1
• 2 Vezető görgők fékkel 2
• 16 Csavarok 3
• 16 Biztosító anya 4
• 16 Hüvelyek 5
• 2 Szerelőkulcs 6
• 1 Alumínium összecsukható kocsi 7

Biztonsági tudnivalók
• Figyelem! Használat elott gondosan olvassa el és orizze meg a!
• Használati útmutatót !
• A termék nem játékszer! Gyermekektol távol tartandó.
• Minden használat előtt ellenőrizze az összecsukható kocsi kifogástalan működését. Ha károsodást tapasztal, akkor
többé már nem szabad az összecsukható kocsit használni.
• Sohase terhelje az összecsukható kocsit 150 kg-nál nagyobb teherrel.
• Csak sima sík felületen használja az összecsukható kocsit, ne használja lépcsőkön vagy lejtős terepen.
• A rakodófelületet mindig rögzítse a biztonsági kapoccsal, nehogy véletlenül széthúzódjon vagy összetolódjon.
• Használat előtt a fogantyú kengyelt mindig annyira húzza ki, hogy bepattanjon a véghelyzetébe. Ellenkező esetben
terhelés közben ismét összecsukódhat.

Összeszerelés
Rögzítse a négy görgőt a szerelőkulcs segítségével a D ábra szerint. Szerelés után győződjön meg arról, hogy
minden csavar meg van-e húzva.

Kezelés
1. Billentse a fogantyú kengyelt a függőleges helyzetbe (lásd a B ábra szerint).
2. Lazítsa meg a fogantyút azáltal, hogy a fémállványt (lásd a C ábra szerint) lefelé nyomja és addig húzza ki
a fogantyút, míg az hallhatóan bepattan a helyzetébe.
3. Emelje meg a biztosító kapcsot és forgassa el 90°-kal az óramutató járásirányába, míg az fel nem fekszik a
fekete keresztmerevítőre (lásd az 1, 2 becsappantó ábrákat és a 3. ábrát a D ábrán). Most annyira húzza szét
a rakodófelületet, hogy a két fekete keresztmerevítő egymással fedésbe kerüljön. Forgassa el a biztosító
kapcsot további 90°-kal, úgy hogy a két fekete keresztrúd egymást átlapolja és nyomja lefelé a
becsappanásig.
4. A két vezető görgőn lévő fékkel az összecsukható kocsi helyzete rögzíthető. Nyomja ehhez lefelé a
rögzítőkart a görgőkön (lásd a becsappantó ábrát jobbra fent a D ábrán).
5. Az összecsukható kocsi újbóli összecsukásához ismételje meg a fenti műveleteket fordított sorrendben.
A fogantyúnak a fogantyúkarba tolásához és azt követően a fogantyútartó összecsukásához a fémállványt
(lásd a C ábra szerint) mindig lefelé kell nyomni.

Tisztítás és ápolás
A tisztításhoz és ápoláshoz csak egy megnedvesített szöszmentes kendőt használjon.

Karbantartás
Rendszeresen ellenőrizze az összecsukható kocsi kapcsolódási pontjait. Ha károsodásokat tapasztal, akkor ne
használja az összecsukható kocsit.

Ártalmatlanítás
Kérjük a terméket a helyi hatósági rendelkezéseknek megfeleloen ártalmatlanítsa.
7
Garancia

A terméket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen
ellenőriztük. Ha a terméken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik
meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.

A termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik.
Kérjük, jól őrizze meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényének az igazolásához.

Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint
a terméket ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, nem
szakszerűen kezelték vagy tartották karban.

A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékrészekre, melyek
normál kopásnak vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre
sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek.

8
ALUMINIJASTI TRANSPORTNI VOZIČEK

Uporaba v skladu s predpisi


Ta izdelek je primeren samo za prevažanje težkih stvari, maksimalne teže do 150 kg. Samo za privatno uporabo.
Ni primerno za gospodarsko uporabo.

Obseg dobave
• 2 Fiksna kolesca 1
• 2 Vodljiva kolesca z zavoro 2
• 16 Vijaki 3
• 16 Varovalne matice 4
• 16 Tulci 5
• 2 Montažni ključ 6
• 1 Zložljiv voziček iz aluminija 7

Varnostna navodila
• Pozor ! Pred uporabo preberite navodila za uporabo!
• Navodila za uporabo skrbno shranite !
• Hraniti izven dosega otrok. Ta izdelek ni igraca!
• Zložljiv voziček je treba pred vsako uporabo preveriti, ali je v brezhibnem stanju. Če bi pri tem ugotovili škodo,
zložljivega vozička ne smete več uporabljati.
• Zložljivega vozička nikoli ne obremenite z bremenom, težjim od 150 kg.
• Zložljivi voziček uporabljajte samo na gladkih, ravnih površinah, ne pa tudi na stopnicah ali na področjih z naklonom.
• Nakladalno površino pred nehotenim razširjanjem ali zlaganjem vedno zavarujte z varovalno sponko.
• Pred uporabo lok ročaja vedno potegnite ven tako daleč, da se zaskoči v končnem položaju. Drugače se lahko pod
obremenitvijo ponovno pomakne navznoter.

Navodila za sestavo
Pritrdite štiri kolesca s pomočjo montažnega ključa, kot je prikazano na sliki D. Po montaži preverite, ali so vsi
vijaki trdno zategnjeni.

Uporaba
1. Držalo ročaja preklopite v navpični položaj (glejte sliko B).
2. Ročaj sprostite, tako da kovinsko ogrodje (glejte sliko C) potisnete navzdol, in ročaj potegnite ven tako
daleč, da se slišno zaskoči.
3. Dvignite varovalno sponko in jo obrnite za 90° v smeri urnega kazalca, tako da se na koncu prilega črni
prečki (glejte manjše slike 1, 2 in 3 na sliki D). Sedaj nakladalno površino razpotegnite tako, da se obe
črni prečki nahajata ena pred drugo. Varovalno sponko obrnite za nadaljnjih 90°, tako da sega čez obe črni
prečki, potem pa jo potisnite navzdol, da se zaskoči.
4. S pomočjo zavor na obeh vodljivih kolescih zložljivi voziček lahko zavirate. V ta namen zaustavljalno
ročico (glejte manjšo sliko desno zgoraj na sliki D) na kolescih potisnite navzdol.
5. Da voziček ponovno zložite, ponovite zgoraj navedene korake v obratnem vrstnem redu. Da lahko ročaj
potisnete v držalo ročaja, držalo ročaja pa potem zložite, morate vsakokrat kovinsko ogrodje (glejte sliko
C) potisniti navzdol.

Cišcenje in nega
Za čiščenje in nego uporabljajte vlažno krpo brez kosemov.

Vzdrževanje
Redno preverjajte vse povezovalne točke na zložljivem vozičku. Če bi ugotovili poškodbe, zložljivega vozička
ne smete uporabljati več.

Odstranitev
Izdelek odstranite v skladu z lokalnomi uradnimi predpisi.

9
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
DE-74167 Neckarsulm
NEMČIJA

Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom jamčimo OWIM GmbH & Co. KG da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni
in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih
odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji
izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva izročitve blaga. Dan izročitve blaga je enak dnevom prodaje,
ki je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj
navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi
izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te
garancije.
7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj
proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal
priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno
vzdrževan.
8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list,
račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.

Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

10
HLINÍKOVÝ VOZÍK
Použití v souladu nařízení
Tento výrobek je vhodný pouze k preprave težkých nákladu s maximální hmotností 150 kg. Jen na soukromé
použití. Není na odborné použití.

Rozsah dodávky
• 2 Pevná kola 1
• 2 Otočná kola s brzdou 2
• 16 Šrouby 3
• 16 Pojistné matice 4
• 16 Objímky 5
• 2 Montážní klíč 6
• 1 Hliníkový sklopný vozík 7

Bezpečnostní opatření
• Pozor ! Pred použitím si prosím prectete návod k obsluze !
• Návod k obsluze si prosím peclive uschovejte!
• Nepatrí do rukou detem. Tento výrobek není urcen na hraní!
• Před každým použitím se musí zkontrolovat bezvadná funkce sklopného vozíku. V případě zjištění chyb se sklopný
vozík nesmí dále používat.
• Nikdy sklopný vozík nezatěžujte zátěží vyšší než 150 kg.
• Používejte sklopný vozík pouze na hladkých rovných površích, nikdy jej nepoužívejte na schodech nebo ve strmém
terénu.
• Ložnou plochu vždy zajistěte pomocí pojistné svorky proti nechtěnému roztažení nebo zasunutí.
• Před použitím vytáhněte držadlo tak, aby zacvaklo v koncové poloze. V opačném případě se držadlo může působením
zátěže opět zasunout.

Návod ke složení
Pomocí montážního klíče připevněte čtyři kola tak, jak je znázorněno na obrázku D. Po montáži se ujistěte, že
jsou všechny šrouby pevně dotaženy.

Obsluha
1. Sklopte držadlo do vzpřímené polohy (viz obrázek B).
2. Povolte držadlo stlačením kovového rámu (viz obrázek C) směrem dolů a vytahujte je směrem ven, dokud
slyšitelně nezacvakne.
3. Zvedněte pojistnou svorku a otočte ji o 90° ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nebude doléhat na
černou příčnou vzpěru (viz vložené obrázky 1, 2 a 3 v obrázku D). Roztahujte ložnou plochu tak dlouho,
dokud na sebe obě černé příčné vzpěry nenarazí. Otočte pojistnou svorku o dalších 90°, aby se obě černé
příčné vzpěry překrývaly, a za účelem zacvaknutí ji stiskněte směrem dolů.
4. Pomocí brzd na obou otočných kolech lze sklopný vozík znehybnit. Stiskněte za tímto účelem stavěcí páku
(viz vložený obrázek vpravo nahoře v obrázku D) na kolech směrem dolů.
5. Za účelem opětovného složení sklopného vozíku opakujte uvedené kroky v opačném pořadí. Pro zasunutí
držadla do držáku a následné sklopení držadla se kovový rám (viz obrázek C) musí stisknout směrem dolů.

Cištení a ošetrování
K čistění a ošetřování používejte jen vlhkou tkaninu bez nitek.

Údržba
Pravidelně kontrolujte všechny spojovací body na sklopném vozíku. V případě zjištění chyb by se sklopný vozík
neměl dále používat.

Likvidace
Výrobek prosím likvidujte v souladu s místními úredními ustanoveními.

11
Záruka

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel
výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze
zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře
originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám
– dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí,
neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení
(např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zho-
tovených ze skla.

12
HLINÍKOVÝ VOZÍK

Použitie v súlade nariadení


Tento výrobok je vhodný iba na prevoz tažkých tovarov s maximálnou hmotnostou 150 Kg. Iba na súkromné
použitie. Nie na odborné použitie.

Rozsah dodávky
• 2 pevné kolieska 1
• 2 vodiace kolieska s brzdou 2
• 16 skrutky 3
• 16 poistné matice 4
• 16 puzdra 5
• 2 montážny kľúč 6
• 1 hliníkový skladací vozík 7

Upozornenie
• Pozor ! Pred použitím si prosím precítajte návod na obsluhu !
• Návod na obsluhu si prosím starostlivo uschovajte!
• Nepatrí do rúk detom. Tento výrobok nie je hracka!
• Pred každým použitím je potrebné skladací vozík prekontrolovať na jeho bezchybnú funkčnosť. Ak by ste zistili
poškodenia, nesmie sa skladací vozík viac používať.
• Skladací vozík nikdy nezaťažujte vyššou hmotnosťou ako 150 kg.
• Skladací vozík používajte iba na hladkých, rovných plochách, nie na schodoch ani v strmom teréne.
• Nakladaciu plochu vždy zabezpečte pomocou poistných svoriek proti neúmyselnému vytiahnutiu alebo zloženiu.
• Pred použitím vytiahnite rukoväť vždy tak, aby sa zaistila v koncovej polohe. V opačnom prípade sa môže pri zaťažení
opäť zložiť.

Návod na montáž
Štyri kolieska upevnite pomocou montážneho kľúča, ako je zobrazené na obrázku D. Po montáži zabezpečte, aby
sa pevne utiahli všetky skrutky.

Obsluha
1. Rukoväť vyklopte do zvislej polohy (pozri obrázok B).
2. Rukoväť uvoľnite tým, že kovový rám (pozri obrázok C) zatlačíte nadol a rukoväť vyťahujte, kým sa
počuteľne nezaistí.
3. Nadvihnite poistné svorky a otočte ich o 90° v smere hodinových ručičiek, kým nedosadajú na čiernu
priečku (pozri vložené obrázky 1, 2 a 3 na obrázku D). Nakladaciu plochu teraz roztiahnite tak, aby sa
obidve čierne priečky navzájom stretli. Poistné svorky otočte o ďalších 90° tak, aby prekrývali obidve
čierne priečky a zatláčajte ich nadol, kým sa nezaistia.
4. Pomocou bŕzd na obidvoch riadiacich kolieskach je možné skladací vozík zaistiť. Stlačte k tomu
zaisťovaciu páku (pozri vložený obrázok vpravo hore v obrázku D) na kolieskach smerom nadol.
5. Pre opätovné zloženie skladacieho vozíka zopakujte hore uvedené krky v opačnom poradí. Pre zasunutie
rukoväte do držiaka a následné sklopenie držiaka sa musí vždy zatlačiť kovový rám (pozri obrázok C)
smerom nadol.

Cistenie a ošetrovanie
Na čistenie a ošetrovanie používajte iba vlhkú tkaninu, ktorá nepúšťa vlákna.

Údržba
Pravidelne kontrolujte všetky spoje na skladacom vozíku. Ak by ste zistili poškodenia, nesmie sa skladací vozík
viac používať.

Likvidácia
Výrobok likvidujte v súlade s miestnymi úradnými ustanoveniami.

13
Záruka
Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný.
V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné
práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy.
Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba,
výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt
poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti
produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné
diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach
alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

14
ALU-TRANSPORTWAGEN
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Produkt ist zum Transport von Lasten mit einem maximalen Gewicht von 150 kg im privaten
Hausgebrauch vorgesehen. Für eine gewerbliche Nutzung ist das Produkt nicht geeignet.

Lieferumfang
• 2 Bockrollen 1
• 2 Lenkrollen mit Bremse 2
• 16 Schrauben 3
• 16 Sicherungsmuttern 4
• 16 Hülsen 5
• 2 Montageschlüssel 6
• 1 Aluminium Klappwagen 7

Sicherheitshinweise
• Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung!
• Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sicher auf!
• Kinder sind vom Klappwagen fernzuhalten. Kein Spielzeug!
• Vor jedem Gebrauch ist der Klappwagen auf seine einwandfreie Funktion zu prüfen. Sollten Schäden festgestellt
werden, darf der Klappwagen nicht mehr benutzt werden.
• Belasten Sie den Klappwagen niemals mit einer größeren Last als 150 kg.
• Verwenden Sie den Klappwagen nur auf glatten ebenen Flächen, nicht auf Treppen oder abschüssigem Gelände.
• Sichern Sie immer die Ladefläche mit der Sicherungsklammer gegen unbeabsichtigtes Auseinanderziehen oder
Zusammenschieben.
• Ziehen Sie vor der Benutzung den Bügelgriff immer so weit heraus, dass er in der Endposition einrastet. Andernfalls
kann sich dieser unter Belastung wieder zusammenschieben.

Montage
Befestigen Sie die vier Rollen mithilfe der Montageschlüssel wie in Abbildung D dargestellt. Stellen Sie nach
der Montage sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Bedienung
1. Klappen Sie den Griffhalter in die aufrechte Position. (siehe Bild B)
2. Lösen Sie den Griff indem Sie das Metallgestell (siehe Bild C) nach unten drücken und ziehen Sie den
Griff soweit heraus bis er hörbar einrastet.
3. Heben Sie die Sicherungsklammer an und drehen Sie diese um 90° im Uhrzeigersinn bis sie auf der
schwarzen Querstrebe aufliegt (siehe Einklinkerbilder 1, 2 und 3 im Bild D). Ziehen Sie nun die Ladefläche
soweit auseinander bis die beiden schwarzen Querstreben aufeinandertreffen. Drehen Sie die Sicherung-
sklammer um weitere 90°, so dass sie beide schwarzen Querstreben überlappt und drücken Sie sie zum
einrasten nach unten.
4. Mithilfe der Bremsen an beiden Lenkrollen läßt sich der Klappwagen feststellen. Drücken Sie dazu den
Feststellhebel (siehe Einklinkerbild rechts oben im Bild D) an den Rollen nach unten.
5. Um den Klappwagen wieder zusammenzulegen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in
umgekehrter Reihenfolge. Um den Griff in den Griffhalter zu schieben und anschließend den Griffhalter
einzuklappen muss jeweils das Metallgestell (siehe Bild C) nach unten gedrückt werden.

Reinigung und Pflege


Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Wartung
Prüfen Sie regelmäßig alle Verbindungspunkte am Klappwagen. Sollten Schäden festgestellt werden, sollte der
Klappwagen nicht benutzt werden.

Entsorgung
Den Artikel bitte entsprechend der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.
Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft
geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche
Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht
eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum.
Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird
das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen
werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas
gefertigt sind.

16
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: Z32056


Version: 03/2017

IAN 284959 4

Verwandte Interessen