Sie sind auf Seite 1von 10

Sprachniveau

A1 +

Anne Buscha s Szilvia Szita

Begegnungen
Deutsch als Fremdsprache

Redemittel
DEUTSCH – TSCHECHISCH
zum Integrierten Kurs- und Arbeitsbuch
Sprachniveau A1+

Übersetzung: Reinhold Kettner, Jana Janíčková

SCHUBERT-Verlag
Leipzig
Begegnungen A1+ Redemittel

Kapitel 1
Fragen und Antworten zur Person Otázky a odpovědi o osobě
Guten Morgen! Dobré ráno!
Guten Tag! Dobrý den!
Guten Abend! Dobrý večer!
Hallo! Ahoj!
Wie heißen Sie? Jak se jmenujete?
Ich heiße (Max Müller). Jmenuji se (Max Müller).
Mein Name ist (Max Müller). Mé jméno je (Max Müller).
Wie ist Ihr Vorname/Familienname? Jaké je vaše křestní jméno/příjmení?
Mein Vorname ist (Max). Mé křestní jméno je (Max).
Mein Familienname ist (Müller). Mé příjmení je (Müller).
Wie alt sind Sie? Kolik je vám let?
Ich bin (30) Jahre alt. Je mi (30) let.
Woher kommen Sie? Odkud pocházíte?
Ich komme aus (Spanien). Pocházím ze (Španělska).
Wo wohnen Sie? Kde bydlíte?
Ich wohne in (Madrid). Bydlím v (Madridu).
Was sind Sie von Beruf? Jaké je vaše povolání?
Ich bin (Lehrer). Jsem (učitel).
Ich arbeite als (Managerin) bei (Siemens). Pracuji jako (manažerka) u (Siemensu).
Was/Wo studieren Sie? Co/kde studujete?
Ich studiere (Medizin/in Berlin). Studuji (medicínu/v Berlíně).
Welche Sprachen sprechen Sie? Kterými jazyky mluvíte?
Meine Muttersprache ist (Italienisch). Můj mateřský jazyk je (italština).
Ich spreche sehr gut/gut/ein bisschen (Englisch). Mluvím velmi dobře/dobře/trochu (anglicky).
Ich lerne jetzt (Deutsch). Nyní se učím (německy).

Familienstand Rodinný stav


Ich bin ledig/verheiratet/geschieden. Jsem svobodný, -á/ženatý, vdaná/rozvedený, -á.
Ich habe (zwei/keine) Kinder. Mám (dvě) děti./Nemám (žádné) děti.

Hobbys Koníčky
Was sind deine/Ihre Hobbys? Jaké máš/máte koníčky?
Ich spiele gern (Fußball). Hraji rád/-a (fotbal).
Ich sammle (Briefmarken). Sbírám (známky).
Ich lese gern (Romane). Čtu rád/-a (romány).
Ich höre gern (Jazz-Musik). Poslouchám rád/-a (jazzovou hudbu).
Ich schreibe gern (Gedichte). Píši rád/-a (básně).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 2
Begegnungen A1+ Redemittel

Kapitel 2
Alltagskommunikation Běžná denní komunikace
Guten Morgen! Dobré ráno!
Bitte sehr. Prosím pěkně.
Danke (sehr)./Danke schön./Vielen Dank. Děkuji (velice)./Děkuji pěkně./Mockrát děkuji.
Herzlich willkommen! Srdečně vítej/vítejte!
Wie geht es? Jak se máš/máte?
Suchen Sie etwas? Hledáte něco?
Rauchen Sie? Kouříte?
Ich bin Nichtraucher. Jsem nekuřák.
Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Třeba bychom si mohli dát později kávu.
Gerne. Rád/ráda.
Bis später. Tak za chvíli.

Am Arbeitsplatz Na pracovišti
Das ist ein (schönes) Büro. To je (hezká) kancelář.
Hoffentlich ist alles da: (Stuhl, Computer, Drucker). Snad tu je všechno: (židle, počítač, tiskárna).
Fehlt etwas? Chybí něco?
(Die Kaffeemaschine) funktioniert/geht nicht. (Kávovar) nefunguje.
(Der Drucker) ist kaputt. (Tiskárna) je rozbitá.
Ich kann nicht (drucken). Nemohu (tisknout).
Was kostet (der Bürostuhl)? Kolik stojí (kancelářská židle)?
(Der Bürostuhl) kostet (600 Euro). (Kancelářská židle) stojí (600 eur).
Das ist teuer! To je drahé!
Das ist ein teurer Stuhl. To je drahá židle.
Abteilungen Oddělení
 die Verwaltung:  Hospodářská správa:
Hier kann man Rechnungen bezahlen. Zde se dají zaplatit účty/faktury.
 die Cafeteria:  Kafeterie, kavárna:
Hier kann man Kaffee trinken. Zde se dá pít káva.
 die Kantine/die Mensa:  Kantýna/menza:
Hier kann man etwas essen. Zde se dá něco jíst.
 das Sekretariat:  Sekretariát:
Hier kann man Informationen bekommen. Zde se dají získat informace.
 die Bibliothek:  Knihovna:
Hier kann man Bücher und Zeitungen lesen. Zde se dají číst knihy a časopisy.
 das Sprachenzentrum:  Jazykové centrum:
Hier kann man Sprachkurse besuchen. Zde se dají navštěvovat jazykové kurzy.

Freizeit Volný čas


Wie finden Sie (Marburg)? Jak se vám líbí (Marburg)?
Kochen Sie gern? Vaříte rád/ráda?
Was machen Sie am Wochenende? Co děláte o víkendu?
Welches Instrument spielen Sie? Na jaký hudební nástroj hrajete?
Ich spiele (Klavier). Hraji (na klavír).
Ich kann leider (kein Instrument) spielen. Bohužel neumím hrát (na žádný hudební nástroj).
Ich kann leider nicht (gut Salsa) tanzen. Bohužel neumím (dobře) tančit (salsu).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 3
Begegnungen A1+ Redemittel

Kapitel 3
Verabschiedung Rozloučení
Auf Wiedersehen! (formell) Na shledanou! (formálně)
Tschüss! (informell) Ahoj! (neformálně)

Im Hotel V hotelu
Hotelgast: Haben Sie noch ein Zimmer frei? otelový host: Máte ještě volný pokoj?
H
Rezeptionist: Möchten Sie ein Einzelzimmer? Recepční: Chtěl/-a/-i byste jednolůžkový pokoj?
Hotelgast: Wir möchten gerne ein Einzel-/ Hotelový host: Rádi bychom jednolůžkový/
Doppel-/Dreibettzimmer. dvoulůžkový/třílůžkový pokoj.
Rezeptionist: Wir haben noch Zimmer frei. Recepční: Máme ještě volné pokoje.
Wie lange möchten Sie bleiben? Jak dlouho chcete zůstat?
Hotelgast: Wir bleiben eine Nacht/zwei Nächte. Hotelový host: Zůstaneme jednu noc/dvě noci.
Wie viel kostet ein Doppelzimmer? Kolik stojí dvoulůžkový pokoj?
Rezeptionist: Das Zimmer kostet (80,–) Euro pro Nacht. Recepční: Pokoj stojí (80,–) eur za noc.
Der Preis ist mit/inklusive Frühstück. Cena je se snídaní/včetně snídaně.
Der Preis ist ohne/exklusive Frühstück. Cena je bez snídaně.
Das Frühstück kostet (20,–) Euro extra. Snídaně stojí (20,–) eur navíc.
Hotelgast: Hat das Zimmer einen (Balkon)? Hotelový host: Má pokoj (balkon)?
eine (Minibar)? (minibar)?
ein (Bad) ? (koupelnu)?
Gibt es auch einen (Fernseher)? Je tam také (televizor)?
eine (Dusche) ? (sprcha)?
ein (Radio) ? (radio)?
Rezeptionist: Ja, alle Zimmer haben (ein Bad). Recepční: Ano, všechny pokoje mají (koupelnu).
Hotelgast: Wir nehmen das Zimmer. Hotelový host: Vezmeme si ten pokoj.
Rezeptionist: Ich brauche noch (Ihre Anschrift). Recepční: Potřebuji ještě (vaši adresu).
Wie zahlen Sie? Jak budete platit?
Zahlen Sie mit Kreditkarte? Zaplatíte kreditní kartou?
Hotelgast: Wir zahlen bar/mit Kreditkarte. Hotelový host: Zaplatíme v hotovosti/kreditní kartou.
Rezeptionist: Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Recepční: Zde je váš klíč od pokoje.
Ihre Zimmernummer ist die (405). Číslo vašeho pokoje je (405).
Schönen Aufenthalt! Hezký pobyt!
Hotelgast: Danke schön./Danke. Hotelový host: Děkuji pěkně/děkuji.
Hotelgast: Ich habe ein Problem. Hotelový host: Mám problém.
Ich brauche (neue Handtücher). Potřebuji (nové ručníky).
Rezeptionist: Das bringen wir in Ordnung. Recepční: To dáme do pořádku.

Sehenswürdigkeiten Pamětihodnosti
Ich möchte heute Nachmittag etwas unternehmen, viel- Chtěl/-a bych dnes odpoledne něco podniknout, třeba
leicht ein Museum besuchen. navštívit muzeum.
Das Museum zeigt (technische Erfindungen). V muzeu jsou (technické vynálezy).
Es hat eine Ausstellungsfläche von (50 000 m2). Má výstavní plochu o velikosti (50 000 m2).
Im Museum kann man (Bilder von Picasso) bewundern. V muzeu je možno obdivovat (obrazy od Picassa).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 4
Begegnungen A1+ Redemittel

Man findet dort (viele bedeutende Kunstwerke). Nacházejí se tam (mnohá významná umělecká díla).
Ich finde (moderne Kunst) sehr interessant. (Moderní umění) mi připadá být velice zajímavé.
Wann hat (das Deutsche Museum) geöffnet? Kdy má otevřeno (Deutsches Museum/Německé muzeum)?
Es hat täglich von (9.00) bis (17.00) Uhr geöffnet. Má otevřeno denně od (9.00) do (17.00) hodin.
Wann öffnet und schließt das Deutsche Museum? Kdy otevírá a zavírá Deutsches Museum (Německé muzeum)?
Es öffnet um (9.00) und schließt um (17.00) Uhr. Otevírá v (9.00) a zavírá v (17.00) hodin.
Wie viel/Was kostet eine Eintrittskarte? Kolik stojí vstupenka?
Eine Tageskarte/Studentenkarte kostet (zwei) Euro. Celodenní/studentská vstupenka stojí (dvě) eura.
Der Englische Garten bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Englischer Garten (Anglická zahrada) nabízí mnoho
možností pro trávení volného času.
Man kann einen Spaziergang machen/spazieren gehen Je možné jít na procházku/projít se nebo si dát studené
oder ein kühles Bier trinken. pivo.

Kapitel 4
Im Restaurant V restauraci
Guten Morgen! Dobré ráno!
Ich möchte bitte (eine Tasse Kaffee). Chtěl/-a bych prosím (šálek kávy).
Ich nehme (das Schnitzel). Dám si (řízek).
Ich esse (den Lachs). Dám si (lososa).
Ich trinke (ein Bier). Dám si (pivo).
Ich hätte gern (ein Glas Weißwein). Prosil/-a bych (sklenici bílého vína).
Wie schmeckt (der Salat)? Jak ti/vám chutná (salát)?
(Er) schmeckt ausgezeichnet/gut! Chutná výborně/dobře!
(Er) schmeckt schrecklich! Chutná strašně!
Ich finde (ihn) lecker/köstlich! Připadá mi být chutný/výborný!
Ich finde (ihn) ungenießbar! Není k jídlu!
Guten Appetit! Dobrou chuť!
Zum Wohl! Na zdraví!
Prost! Prosit!
Die Rechnung bitte! Účet prosím!
Ich möchte bitte zahlen. Chtěl/-a bych platit, prosím.

Lebensmittel einkaufen Nakupovat potraviny


Ich möchte bitte (zwei Kilo Kartoffeln). Chtěl/-a bych prosím (dvě kila brambor).
Ich nehme (drei Bananen). Vezmu si (tři banány).
Ich brauche (200 Gramm Schinken). Potřeboval/-a bych (20 deka šunky).
Sonst noch etwas? Ještě něco dalšího?
Ist das alles? Ja, das ist alles. Je to všechno? Ano, to je všechno.
Haben Sie das Geld passend? Máte přesně?

Kochen Vaření
Schälen Sie (das Obst). Oloupejte (ovoce).
Schneiden Sie (die Äpfel). Nakrájejte (jablka).
Kochen Sie (die Kartoffeln). Uvařte (brambory).
Braten Sie (das Fleisch). Opečte/upečte (maso).

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 5
Begegnungen A1+ Redemittel

Geben Sie (die Obststücke) in eine Schüssel. Dejte (kousky ovoce) do misky.
Vermengen Sie (das Obst mit Zucker). Smíchejte (ovoce s cukrem).

Essgewohnheiten Jídelní zvyky


Ich esse zum Frühstück (frisches Obst), Ke snídani jím (čerstvé ovoce),
zum Mittagessen (Fleisch mit Kartoffeln) und k obědu (maso s brambory) a
zum Abendbrot (Spaghetti). k večeři (špagety).
Ich trinke gerne/oft (ein Glas Orangensaft). Piji rád/-a/často (sklenici pomerančového džusu).
Ich mag (keine Tomatensuppe). Nemám rád/-a (rajskou polévku).
In (Frankreich) isst man viel Weißbrot/trinkt man gern (ein Ve (Francii) se jí hodně bílého chleba/pijí rádi (sklenici
Glas Wein). vína).
Zum (Frühstück) gibt es normalerweise (ein Brötchen mit Ke (snídani) je obvykle (houska s marmeládou).
Marmelade).
Das (Mittagessen) besteht aus (Fleisch und Kartoffeln). (Oběd) se skládá z (masa a brambor).
Zum (Abendbrot) essen viele Menschen (Brot und Wurst). K (večeři) jí mnoho lidí (chléb a salám).
(Kaffee) ist sehr beliebt. (Káva) je velmi oblíbená.
Viele Menschen mögen auch (Schokolade). Mnoho lidí má také rádo (čokoládu).
Ein besonderes Getränk ist (der Apfelwein). Zvláštní nápoj je (jablečné víno).

Kapitel 5
Tagesablauf Průběh dne
Ich stehe um (8.00 Uhr) auf. Vstávám v (8.00 hodin).
Um (8.30 Uhr) frühstücke ich. V (8.30 hodin) snídám.
Um (9.00 Uhr) fahre ich zur Arbeit/zur Uni. V (9.00 hodin) jedu do práce/na univerzitu.
Um (9.30 Uhr) beginne ich mit der Arbeit. V (9.30 hodin) začínám pracovat.
Ich lese und beantworte E-Mails, Čtu a odpovídám e-maily,
vereinbare Termine, domlouvám termíny,
übersetze Briefe, překládám dopisy,
habe eine Besprechung, mám jednání,
rufe Kollegen an, volám kolegům,
führe Gespräche, vedu rozhovory,
schreibe ein Angebot, píšu nabídku,
löse Probleme und řeším problémy a
sage Termine wieder ab. ruším zase termíny.
Abends kaufe ich ein und sehe fern. Večer nakupuji a dívám se na televizi.
Um (23.00 Uhr) gehe ich ins Bett. V (23:00 hodin) jdu do postele.

Computerbefehle Počítačové instrukce


Einen Computer/Drucker muss man Počítač/tiskárnu je třeba
installieren, einschalten und ausschalten. instalovat, zapnout a vypnout.
Einen Text kann man Text je možné
speichern, kopieren, löschen, ausdrucken, aus- uložit, zkopírovat, rušit, vytisknout,
schneiden, weiterleiten oder einfügen. vyjmout, postoupit nebo vložit.
Eine E-Mail kann man erhalten/bekommen oder senden. E-mail je možno obdržet/dostat nebo poslat.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 6
Begegnungen A1+ Redemittel

Telefongespräche Telefonní rozhovory


Guten Tag, (Paul Frisch) hier, Firma ANA. Dobrý den, u telefonu (Paul Frisch), firma ANA.
Guten Tag. Hier ist (Paul Frisch). Dobrý den. U telefonu (Paul Frisch).
Kann ich bitte (Frau Müller) sprechen? Mohu prosím mluvit s (paní Müllerovou)?
Ich möchte bitte (Herrn Müller) sprechen. Rád/-a bych prosím mluvil/-a s (panem Müllerem).
Einen Moment, bitte. Ich verbinde Sie. Okamžik, prosím, přepojím vás.
Ich möchte gern einen Termin vereinbaren. Rád/-a bych si domluvil/-a termín.
Wann haben Sie Zeit? Kdy máte čas?
Haben Sie am (achten April) Zeit? Máte čas (osmého dubna)?
Geht es am (Dienstag) um (11.00 Uhr)? Šlo by to v (úterý) v (11.00 hodin)?
Nein, am (10. Juni) habe ich leider keine Zeit. Ne, (10. června) bohužel nemám čas.
Am (dritten Fünften) bin ich nicht im Büro. (Třetího pátý/3.5.) nejsem v kanceláři.
Ja, am (Dienstag) um (11.00 Uhr) geht es. Ano, v (úterý) v (11.00 hodin) to jde.
Am (Dienstag) habe ich Zeit. V (úterý) mám čas.
Dann besuche ich Sie am (Mittwoch) um (13.30 Uhr). Tak vás navštívím ve (středu) ve (13.30 hodin).
Ich komme am (Mittwoch) um (13.30 Uhr). Přijdu ve (středu) ve (13.30 hodin).
Wir erwarten (den Monteur) am (Donnerstag). Očekáváme (montéra) ve (čtvrtek).
Vielen Dank für Ihren Anruf. Děkuji mnohokrát za váš telefonát!
Auf Wiederhören. Na slyšenou.

Briefe/E-Mails Dopisy/e-maily
Sehr geehrte Frau (Sommer), … Vážená paní (Sommerová), …
Sehr geehrter Herr (Winter), … Vážený pane (Wintere), …
Sehr geehrte Damen und Herren, … Vážené dámy a pánové, …
Liebe Frau (Sommer), … Milá paní (Sommerová), …
Lieber Herr (Winter), … Milý pane (Wintere), …
Mit freundlichen Grüßen S pozdravem/S přátelským pozdravem
Mit besten Grüßen Mnoho pozdravů posílá
Mit herzlichen Grüßen Se srdečnými pozdravy
Mit lieben Grüßen Pěkné pozdravy posílá

Kapitel 6

Das Wetter Počasí


Es schneit. Sněží
Es regnet. Prší.
Es ist kalt. Je chladno.
Es ist warm. Es ist heiß. Je teplo. Je horko.
Es ist neblig. Je mlhavo.
Es ist (teilweise) bewölkt. Je (zčásti) zamračeno.
Es ist sonnig. Je slunečno.
Die Sonne scheint. Slunce svítí.
Die Temperatur liegt bei 33 Grad. Teplota je kolem 33 stupňů.
Die Tageshöchsttemperatur beträgt 19 Grad. Nejvyšší denní teplota je 19 stupňů.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 7
Begegnungen A1+ Redemittel

Kleidung kaufen Nakupovat oblečení


Kann ich Ihnen helfen? Mohu vám pomoci?
Ich hätte gern (einen Pullover). Chtěl/-a bych (svetr).
Welche Größe haben Sie? Jakou máte velikost?
Ich habe/trage Größe (40). Mám velikost (40).
Welche Farbe möchten Sie? Jakou by jste chtěl/-a barvu?
(Grün). /(Grün) gefällt mir gut. (Zelenou). /(Zelená) se mi líbí.
Kann ich (den Pullover) einmal anprobieren? Mohu si (ten svetr) vyzkoušet?
Was meinen Sie? Steht mir (der Anzug)? Co myslíte? Sluší mi (ten oblek)?
(Er) steht Ihnen (ausgezeichnet). Sluší vám (výborně).
Die Schuhe passen mir (nicht). Ty boty mi jsou (nejsou).
Was kostet (das Kleid)? Kolik stojí (ty šaty)?

Auf dem Bahnhof Na nádraží


Wann fährt ein Zug nach (Frankfurt)? Kdy jede vlak do (Frankfurtu)?
Wann kommt der Zug in (Frankfurt) an? Kdy přijede vlak do (Frankfurtu)?
Von welchem Gleis fährt der Zug? Z jaké koleje vlak odjíždí?
Muss ich umsteigen? Musím přestoupit?
Fährt der Zug durch? Jede ten vlak bez zastávek?
Wie viel kostet die Fahrkarte für eine einfache Fahrt nach Kolik stojí jednosměrná jízdenka do (Drážďan)?
(Dresden)?
Was kostet eine Rückfahrkarte? Kolik stojí zpáteční jízdenka?
Ich fahre zweite Klasse. Pojedu druhou třídou.
Ich möchte einen Sitzplatz reservieren. Chtěl/-a bych si rezervovat místenku.

Verkehrsmittel Dopravní prostředky


Ich fahre mit Pojedu
dem Auto/dem Zug/der Bahn/dem Schiff autem/vlakem/drahou/lodí
der Fähre/dem Motorrad/dem Bus. trajektem/na motorce/autobusem.
Ich fliege mit dem Flugzeug. Poletím letadlem.

Kapitel 7
Wohnen Bydlení
Man kann in der Stadt/am Stadtrand/auf dem Land woh- Je možno bydlet ve městě/na kraji města/na venkově.
nen.
Ich suche eine Wohnung/ein Haus. Hledám byt/dům.
Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Kolik pokojů má ten byt?
Die Wohnung hat ein Wohnzimmer, Byt má obývací pokoj,
ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, ložnici, pracovnu,
ein Kinderzimmer, eine Küche und ein Bad. dětský pokoj, kuchyni a koupelnu.
Die Wohnung hat (89) Quadratmeter. Byt má (89) metrů čtverečních.
Was kostet die Wohnung? Kolik stojí ten byt?
Die monatliche Miete beträgt (800) Euro (ohne/mit) Ne- Měsíční nájem je (800) eur bez vedlejších nákladů/
benkosten. s vedlejšími náklady.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 8
Begegnungen A1+ Redemittel

Die Gesamtkosten betragen 1000 Euro. Celkové náklady činí 1000 eur.
Wie ist die Lage? Jaká je poloha?
Die Wohnung liegt (am Stadtrand/im Zentrum/im Westen). Byt leží (na okraji města/v centru/na západě).
Sie liegt (15 Minuten) vom Bahnhof entfernt. Je vzdálen od nádraží (15 minut).
Es gibt in der Nähe gute Einkaufsmöglichkeiten. V blízkosti je možno dobře nakupovat.
Die Wohnung ist in einer (kinderfreundlichen Umgebung). Byt je v (prostředí vhodném pro děti).
Möchten Sie die Wohnung besichtigen? Chtěl/-a byste si ten byt prohlédnout?
Gibt es Besonderheiten? Jsou nějaké zvláštnosti?
Die Wohnung hat einen Garten und einen Balkon. Byt má zahradu a balkon.

Hausordnung Domácí řád


Alle Mieter müssen die Nachtruhe respektieren. Všichni nájemci musejí respektovat noční klid.
Man darf in der Wohnung und im Haus keinen Lärm V bytě a v domě se nesmí dělat hluk.
machen.
Kinder dürfen auf dem Spielplatz im Hof spielen. Děti si smějí hrát na hřišti ve dvoře.
Im Keller oder in der Tiefgarage ist Spielen verboten. Ve sklepě nebo v podzemních garážích je hraní zakázáno.
Haustüren und Hoftüren muss man von (22.00) bis (6.00) Dveře do domu a dveře do dvora se musejí zamykat od
Uhr abschließen. (22.00) do (6.00) hodin.

Wie komme ich zu …? Jak se dostanu k …?


Gehen Sie geradeaus bis zur Hauptstraße. Jděte rovně až k hlavní silnici.
Dann nach links bis zur zweiten Querstraße. Potom doleva až ke druhé příčné ulici.
Fahren Sie bis zur Ampel. Jeďte až k semaforu.
An der Ampel müssen Sie links abbiegen. Na semaforu musíte odbočit doleva.
(Das Hotel) ist neben (dem Museum). (Hotel) je vedle (muzea).

Kapitel 8
Gute Wünsche Dobrá přání
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Srdečné přání k narozeninám!
Zur Hochzeit alle guten Wünsche! Všechno nejlepší ke svatbě!
Zur Beförderung alles Gute! Všechno nejlepší k povýšení!
Viel Glück in der neuen Wohnung! Hodně štěstí v novém bytě!
Ich gratuliere dir zum Führerschein. Gratuluji ti k řidičskému průkazu.
Ich wünsche dir gute Besserung. Přeji ti rychlé uzdravení!
Vielen Dank für die Einladung. Mnohokrát děkuji/děkujeme za pozvání.
Ich komme gern. Přijdu rád/-a.
Leider kann ich nicht zu deiner Feier kommen. Bohužel nemohu přijít na tvoji oslavu.
Ich hoffe, du verzeihst mir. Doufám, že mi promineš.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 9
Begegnungen A1+ Redemittel

Gesundheit Zdraví
Was haben Sie für Beschwerden? Jaké máte potíže?
Ich habe Kopfschmerzen. Bolí mne hlava.
Mir tut mein Arm weh. Bolí mne ruka/paže.
Ich habe Husten, Schnupfen und Fieber. Mám kašel, rýmu a horečku.
Ich muss zum Arzt gehen. Musím jít k lékaři.
Ich möchte einen Termin beim Arzt vereinbaren. Chtěl/-a bych si domluvit termín u lékaře.
Sie müssen eine Schmerztablette einnehmen. Musíte si vzít prášek proti bolesti.
Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Nesmíte pít alkohol.
Mein Arzt sagt, ich soll viel spazieren gehen. Můj lékař říká, že mám chodit hodně na procházku.

Redemittel aus Nachrichten Fráze z novin


Der Bundespräsident eröffnete eine Ausstellung. Spolkový prezident zahájil výstavu.
Ärzte protestierten gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Lékaři protestovali proti špatným pracovním podmínkám.
Sie forderten mehr Gehalt. Požadovali větší platy.
Der Außenminister traf seinen französischen Amtskolle- Ministr zahraničních věcí se setkal se svým francouzským
gen in Paris. protějškem v Paříži.
Die Minister führten Gespräche. Ministři vedli rozhovory.
Sie lobten die gute Zusammenarbeit. Chválili dobrou spolupráci.
Forscher berichteten über singende Mäuse. Vědci referovali o zpívajících myších.
Der neue Film hat Premiere. Nový film má premiéru.
Im UEFA-Pokal spielten zwei deutsche Mannschaften. V poháru UEFA hrála dvě německá mužstva.
Der FC Schalke gewann gegen Galatasaray Istanbul. FC Schalke vyhrál proti Galatasaray Istanbul.
Der FC Werder Bremen verlor mit 0 : 3. FC Werder Bremen prohrál 0 : 3.

© SCHUBERT-Verlag Leipzig 10

Das könnte Ihnen auch gefallen