Sie sind auf Seite 1von 22

¸Àgï.JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå ¸ÁßvPÀ ÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ, ªÀÄAqÀåPÉÌ UËgÀªÀ¥ÀæwAiÀiÁV «vÀj¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀnÖ

PÀæ.¸ÀA

²Ã¶ðPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ / ¯ÉÃRPÀgÀ / C£ÀĪÁzÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

ªÀµÀð

¨É¯É

MlÄÖ

µÀgÁ

¨É¯É

 

¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ (PÀ£Àßq)À

 
 

C

1.

C£ßÀ zÁvÀgÀ DvÀäPÀxÉUÀ¼ÀÄ

CA²Ã ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgÀ

2014

300-00

600

 

2.

CAvÀdð® ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ

qÁ. JZï. J¸ï. £ÁUÀ¨ÀÆs µÀtAiÀÄå

1994

16-00

32

 

3.

CPÁgÁ¢AiÀÄ°è PÀĪÉA¥ÀÅ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

qÁ. JZï. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«Ä

1995

28-00

56

 

4.

CªÀÄgÀPÉÆñÀ (CªÀÄgÀ¹AºÀ£À)

¸ÀA: ®Æ¬ÄgÉʸï, C£ÀÄ: ¥ÉÆæ J¸ï. ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA

2006

115-00

230

 
 

D

5.

DyðPÀ gÀZÀ£É

f. n. ºÀÄZÑÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ

1970

4-00

8

 

6.

Dgï. J¯ï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå - §zÀÄPÀÄ, §gÀºÀ

qÁ. C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ

2017

470-00

940

 
 

E

7.

EAVèµï-PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ «eÁÕ£À PÉÆñÀ

¸ÀA: PÉ. ¦. DZÁAiÀÄð

2003

65-00

130

 

8.

EwºÁ¸À±ÉÆÃzsÀ

¥ÉÆæ. ºÁ. PÀ. gÁeÃÉ UËqÀ

2016

255-00

510

 
 

G

9.

GvÀÛgÀzÀ ¸ÀAvÀ ¥gÀ ÀA¥gÀ É

ªÀÄ. ¸ÀÄ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð

2003

200-00

400

 
 

10.

IÄvÀÄ ¸ÀAºÁgÀ

qÁ. PÉ. £ÁgÁAiÀÄt ¨ÀslÖ

2011

100-00

200

 
 

O

11.

OzÉÆåÃVPÀ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À

C£ÀÄ: qÁ. n. gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï

1978

32-00

64

 
 

12.

PÀqÀ°£À ªÀÄr®Ä

E. r. £ÀgÀºÀj

1988

20-00

40

 

13.

PÀ£ÀßqÀ C©ü£ÀAzÀ£À UÀæAxUÀ À¼À ¯ÉÃR£UÀ À¼À ¸ÀÆa

¸ÀA: ¥À. PÀÈ. ¥Ánî

1972

8-00

16

 

14.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÄl-1 («eÁÕ£À)

 

1971

30-00

60

 

15.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÄl-2 (¨sÁµÉ, vvÀ Àé, zsÀªÀÄð)

 

1975

90-00

180

 

16.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÅl-3 (¸Á»vÀå, PÁªÀå)

 

1974

60-00

120

 

17.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÅl-4 (UÀzÀå, £ÁlPÀ, ¸ÀtÚPÀvÉ, ¥Àæ§AzsÀ)

   

60-00

120

 

18.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÅl-5 (PÁzÀA§j)

 

1979

50-00

100

 

19.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÅl-6 (¨Á®¸Á»vÀå)

 

60-00

120

 

20.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÅl-7 (C£ÀĪÁzÀ ¸Á»vÀå)

 

1984

65-00

130

 

21.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÄl-8 (fêÀ£À ZÀjvÉæ, ¥ÀvÀæ) (¸Á»vÀå, ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀå, eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå)

 

1998

375-00

750

 

22.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¸ÀA¥ÀÅl-9 (¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç, EwºÁ¸À, gÁdå±Á¸ÀÛç)

 

2003

350-00

700

 

23.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¥ÀÅgÀªÀt ¸ÀA¥ÀÅl-1 (1969 jAzÀ 1971)

 

1974

50-00

100

 

24.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¥ÀÅgÀªÀt ¸ÀA¥ÀÅl-2 (1972 jAzÀ 1973)

 

1977

50-00

100

 

25.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¥ÀÅgÀªÀt ¸ÀA¥ÀÅl-3 (1974 jAzÀ 1976)

 

1981

80-00

160

 

26.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ¸ÀÆa ¥ÀÅgÀªÀt ¸ÀA¥ÀÅl-4 (1977 jAzÀ 1980)

 

1985

100-00

200

 

27.

PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÉÆÃzÀåªÀÄ

qÁ. CgÀ«AzÀ ªiÀ Á®UÀwÛ

1997

25-00

50

 

28.

PÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÇPÁªåÀUÀ¼À ¥ÀzÁå£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ

J£ï. C£ÀAvÀgÀAUÁZÁgï

1972

60-00

120

 

29.

PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ PÀxÁªUÀ ÀðUÀ¼ÀÄ

qÁ. ». ². gÁªÀÄZÀAzÉæÃUËqÀ

1998

265-00

530

 

30.

PÀ£ÀßqÀ ¯ÁªÀtÂUÀ¼ÀÄ

qÁ. ²æÃPÀAoÀ PÀÆrUÉ

1999

310-00

620

 

1

31.

PÀ£ÀßqÀ PÉʦr

qÁ. PÉ. «. ¥ÀÄlÖ¥Àà

2016

300-00

600

32.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÉÄÊPÉÆæà ¦ü¯ïä ¸ÀÆa

 

1988

65-00

130

33.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-1

 

4-50

9

34.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-2

1962

4-50

9

35.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-3

©.

J¸ï. ¸ÀtÚAiÀÄå

1963

4-50

9

36.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-4

5-50

11

37.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÆÀ a-5

   

24-00

48

38.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-6

1980

25-00

50

39.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-7

26-00

52

40.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-8

©.

J¸ï. ¸ÀtÚAiÀÄå

1980

22-00

44

41.

PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ªÀtð£ÁvÀäPÀ ¸ÀÆa-9

1981

20-00

40

42.

PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwPæ Á ¸ÀÆa (1883 jAzÀ 1972)

²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀ

2004

260-00

520

43.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ®PÀë÷å-®PÀët

¥ÉÆæ. «. gÁªÀÄgÀvÀßA

1999

180-00

360

44.

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀȶ DAiÀĪÀåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwPÀ PÀȶ - ºÀÆrPÉ ªÉÄüÀ «±ÉèõÀuÉ

qÁ. n. J¸ï. zÉêÀgÁd

2014

140-00

280

45.

PÀ§Äâ

f.

«. ©. £ÁAiÀÄÄØ

1970

4-50

9

46.

PÀgÀqÀÄ ¥Àj²Ã®£Á PÉʦr

qÁ. eÉ. ¯ÉÆûvï

2014

150-00

300

47.

PÁqÀÄUÉÆ®ègÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £AÀ ©PÉUÀ¼ÄÀ

qÁ. wÃ. £ÀA. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt

2017

300-00

600

48.

PÁ«ÄðPÀ

ºÉÆ. ²æäªÁ¸ÀAiÀÄå

1983

5-00

10

49.

PÁ«ÄðPÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Ás UÀ - 1

JA. «. Dgï. gÁªï

1992

55-00

110

50.

PÁ«ÄðPÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Ás UÀ - 2

2011

160-00

320

51.

PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt

qÁ.f.J¸ï.¸Áé«Ä

1988

8-00

16

52.

PÀĪiÀ ÁgÀ PÁ¼UÀ À (¥ÀzÀä¸Á¯É wªÀÄätÚ PÀ« «gÀavÀ)

¸ÀA: PÉ. gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï

1973

3-50

7

53.

PÀĪÉA¥ÀÅ : ¥ÀÅ£ÀªÀÄð£À£À

CA§½PÉ »jAiÀÄtÚ, ¤Ã®Vj vÀ¼ªÀ ÁgÀ

2004

150-00

300

54.

PÀĪÉA¥ÀÅ ¸Á»vÀå «¯ÉÆÃPÀ£À

zÉÃ. dªgÀ ÉÃUËqÀ

2014

265-00

530

55.

PÀĪÉA¥ÀÅ ¸Á»vÀå ¸ÀAªÁzÀ

qÁ. ¹.¦.PÀȵÀÚPÀĪiÀ Ágï

2012

150-00

300

56.

PÉ«Ää£À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÄÀ

qÁ. ¸À.d. £ÁUÁ¯ÉÆÃnªÀÄoÀ

1993

41-00

82

57.

PÉ.«. ±ÀAPÀgÀUËqÀ

qÁ. J¸ï. ²ªÀgÁªÀÄÄ

2016

125-00

250

 

58.

aAvÀ£À avÁÛgÀ

¥ÉÆæ. r. PÉ. gÁeÃÉ AzÀæ

2014

170-00

340

 

d

59.

d£À¦Aæ iÀÄ Dgï.¹.¹. (R.c.c)

JA. f. ²Ãæ ¤ªÁ¸À£ï

2017

275-00

550

60.

eÁ£À¥ÀzÀ ¨½É î ¸ÀA¨ÀæsªÀÄ

qÁ. ºÉZï. Dgï. ZÉÃvÀ£À

2016

450-00

900

61.

f.¦. gÁdgÀvÀßA

qÁ. J£ï. PÉ. gÁªÀıÉõÀ£ï

1997

36-00

72

62.

eÉÊ£À¥ÀÅgÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¨sÁUÀ-1

f.

§æºÀä¥Àà

2004

200-00

400

63.

eÉÊ£À¥ÀÅgÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¨sÁUÀ-2

2006

300-00

600

64.

eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À

¸ÁvÀ£ÆÀ gÀÄ zÉêÀgÁeï

2013

130-00

260

65.

eÉÆåÃw¸ÀÆvÁætÂ

Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï

2007

42-00

84

 

66.

zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ d£À¥ÀzÀ gÀAUÀ¨ÀÆs «Ä

¥ÉÆæ. r. PÉ. gÁeÃÉ AzÀæ

2011

200-00

400

67.

zÁA¥ÀvÀå fêÀ£À

qÁ. ¦. £ÀlgÁeï

1997

31-00

62

68.

zÁézÀ±Á£ÄÀ ¥ÉæÃPÉë («dAiÀÄtÚ «gÀavÀ)

¸ÀA: PÉ. Dgï. ±ÉõÀVj

1975

12-00

24

69.

¢éZÀgÀUÀ¼ÀÄ

f.

«. ©. £ÁAiÀÄÄØ

1998

60-00

120

2

70.

zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÁAvÀgÀ : ¸ÀA«zsÁ¤PÀ zÀȶÖPÉÆãÀ

¸ÀA.: qÁ. gÀªÉÄñï

2014

210-00

420

 

£À

71.

£ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ wgÀĪÀįÁA§

qÁ. CdÄð£¥À ÀÄj C¥ÁàfUËqÀ

1995

115-00

230

72.

£ÀªgÀ ÀvÀߪÀÄt ªÀĺÁväÀöå

qÁ. n. «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

2003

100-00

200

73.

£ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ¯ÉÆÃQ£À ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÄÀ

qÁ. ºÉZï. JA. £ÁUÀgÁdÄ

2012

135-00

270

74.

¤¢ü ¤PÉëÃ¥À

¥ÉÆæ. ¤Ã®Vj vÀ¼ÀªÁgï

2015

220-00

440

75.

¤vÀ姼ÀPÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï

d.

UÀA. §¸ÀªÀgÁd

1996

24-00

48

76.

¤gÀAd£À

qÁ. §¸ÀªgÀ Ád ¸À§gÀzÀ

1999

65-00

130

77.

£ÉʸÀVðPÀ PÀȶ©Ãd

gÁdÄ © PÀ£Àß°

2017

400-00

800

 

¥À

78.

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ

qÁ. PÉ. eÉ. eÆÉ Ã¸É¥sï

2012

100-00

200

79.

¥Àj¸ÀgÀ ¥Á®£É

r.

±ÉõVÀ jgÁªï

1992

45-00

90

80.

¥À®è« PÀÈwUÀ¼ÀÄ

±ÀĨÁs AV UÉÆgÀÆgÀÄ n.Dgï.

1995

72-00

144

81.

¥Àæ§AzsÀ ¸Á»vÀå

qÁ. ªÀļÀ° ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgÀ

2011

80-00

160

82.

¥Àæ§ÄzÀÞ ZÃÉ vÀ£À

¥ÉÆæ. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt CgÉÆÃgÀ

2005

145-00

290

83.

¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ°Ã¯ÉAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ (JA.J¸ï.§¸ÀªÀ°AUÀAiÀÄå «gaÀ vÀ)

JA. Dgï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð

2011

100-00

200

84.

¥ÀæªÁ¹ PÀAqÀ EArAiÀiÁ ¸ÀA. 8

qÁ. JZï. J¯ï. £ÁUÉÃUËqÀ

1995

115-00

230

85.

¥Á±ÁÑvÀå UAÀ ©üÃgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ

qÁ. J¸ï. «. gÀAUÀtÚ

1998

780-00

1560

86.

¦æà AiÀÄƤªÀ¹ðn eÁå«Äw

JA. «. dA§Ä£Áx£À ï

1971

5-00

10

87.

¦æà AiÀÄƤªÀ¹ðn ©ÃdUÀtÂvÀ

²æà «. PÉ. zÉÆgɸÁé«Ä

1971

3-00

6

88.

¥ÀÅw£À CªgÀ À £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ

qÁ. r. ©. gÁªÀÄZÀAzÀæZÁgï

1990

65-00

130

89.

¥ÀǪÀðPÀ«UÀ½UÉ £ÀªÀÄ£À

zÃÉ . dªgÀ ÉÃUËqÀ

2006

220-00

440

 

¨sÀ

90.

¨sÀªÀ¨sÀÆw

C£ÀÄ: f.J¸ï. UÁ¬Ä

1991

75-00

150

91.

¨sÁgÀvÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É

J.

¦. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð

1982

5-00

10

92.

¨sÁgÀvÀzÀ eÁw ¥zÀ ÀÞwAiÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ

C£ÀÄ: ¥ÉÆæ. PÉ. UËgÀªÀÄä ¥ÉÆæ. n. AiÀÄ®¥è Àà ¨ÀÆs vÀAiÀÄå

2010

85-00

170

93.

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæZÀ°vÀ DyðPÀ ¸ÀªÀĸÉå

JZï. Dgï. PÀȵÀÚAiÀÄåUËqÀ

1987

10-00

20

94.

¨sÁgÀvÀzÀ ¥ËæqsÀ EwºÁ¸À

C£ÀÄ: J£ï. J¸ï. ±ÁgÀzÀ ¥Àæ¸Ázï

2012

600-00

1200

95.

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À C©üªÈÀ¢Þ AiÉÆÃd£É

¥ÉÆæ J. ¦. ²Ãæ ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð

1990

30-00

60

96.

¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ

C£ÀÄ: f. ¦. ²ªÀgÁªÀiï, ªÀÄÆ®: C§ÄݯïºÀ¸£À ï

1995

20-00

40

97.

¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉ

r.

«. gÁªÀÄZÀAzÀæ

1980

5-00

10

98.

¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀºÀPÁgÀzÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ

¥ÆÉ æ. UÉÆÃ¥Á¯ï

2012

160-00

320

99.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªåÀ«ÄêÀiÁA¸É

wÃ.£AÀ . ²æÃPÀAoÀAiÀÄå

2013

260-00

520

100.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ £Átå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ

qÁ. J.«. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

2008

100-00

200

101.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ¥Àj¨Ás µÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ

qÁ. gÁ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÄÀ t

1986

14-00

28

 

ªÀÄ

102.

ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAªÉÃUÀUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸AÀ ªÉÃUÁväÀPÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼ÀÄ

¥ÉÆæ. ¦. £ÀlgÁeï

2002

50-00

100

103.

ªÀÄzÀ£ÀZÀPÉæñÀégÀ ZjÀ vÉ

¸ÀA: ©.J¸ï. ¸tÀ ÚAiÀÄå

1996

70-00

140

104.

ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ fëUÀ¼ÀÄ

¸Áv£À ÀÆgÀÄ zÃÉ ªÀgÁeï

2006

45-00

90

105.

ªÀiÁ£ªÀ À fêÀ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ

qÁ. J¸ï. §¸ÀªÀgÁdÄ

2010

220-00

440

106.

ªÀiÁgÁl PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ

JA. «. Dgï. gÁªï

1986

17-00

34

107.

ªÀiÁªÅÀ

J£ï. J¸ï. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. ±ÀAPÀgÀ

1992

18-00

36

3

108.

ªÀÄÈZÀÒPÀnPÀ-CzÀås AiÀÄ£À

qÁ. J¸ï. ²ªgÀ Ád¥Àà

1996

125-00

250

109.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀÈvÀå PÀ¯Á«zÀgÀÄ

©.

Dgï. ªÉAPÀl¥ÀvÀAiÀÄå

1996

60-00

120

 

110.

gÀPÀۻãvÀ ɬÄAzÀ zÀÆgÀ«j

qÁ. f. ¸ÀgÀ¸Àéw

2009

48-00

96

111.

gÀvÀ߸ÀA¥ÀÄl (PÁå°PÉÆÃ)

 

1985

30-00

60

112.

gÀ¸ÀIĶ PÀĪÉA¥ÀÅ ¨sÁUÀ-3

 

1996

95-00

190

113.

gÀ¸ÀIĶ PÀĪÉA¥ÀÅ ¨sÁUÀ-4

qÁ. J¸ï. «. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¨sÀlÖ

1998

130-00

260

114.

gÀ¸ÀIĶ PÀĪÉA¥ÀÅ ¨sÁUÀ-5

2001

225-00

450

115.

gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¸ÀAªÀºÀ£À

qÁ. ©. «. ªÀĺÉñïZÀAzÀæUÀÄgÀÄ

2015

260-00

520

116.

gÀ£Àß «gÀavÀ ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ «dAiÀÄA

©.

J£ï. ¸ÀtÚAiÀÄå

2017

280-00

560

117.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£É

¥ÉÆæ. ©. PÉ. ²ªÀtÚ

2016

110-00

220

 

®

118.

°Ã¯Áw®PÀA

C£ÀÄ: ¦. ¸ÀĨÁæAiÀĨsÀmï ªÀÄvÀÄÛ ©.PÉ. wªÀÄä¥Àà

1974

7-50

15

119.

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄxÀð£É

r.

«. gÁªÀÄZÀAzÀæ

1980

6-00

12

 

ªÀ

120.

ªÀZ£À À zsÀªÀÄð¸ÁgÀ

JA. Dgï. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð

1995

120-00

240

121.

ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ OzÉÆåÃVPÀ £ÁåAiÀÄ

ºÉZï. ºÉZï. §¸ÀªÀgÁdÄ

1991

45-00

90

122.

«ZÁgÀ «ºÁgÀ

¥ÆÉ æ. ºÉZï. J¸ï. PÀȵÀÚ¸Áé«Ä CAiÀÄåAUÁgï

2000

80-00

160

123.

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ £Átå ¸AÀ ¥ÀvÀÄÛ

qÁ. J. «. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

1996

23-00

46

124.

«zÁågÀtågÀ ªÁwðPÀ¸ÁgÀ

C£ÀÄ: ²æà ¸Áé«ÄCZÀ¯Á£ÀAzÀ

1999

120-00

240

125.

«gÀPÀÛgÀ PÁªÀå (ªÆÉ ÃrgÀÄzÀæ «gÀavÀ)

¸ÀA: £ÀUÀĪÀ£ÀºÀ½î ¦. gÀvÀß

1996

100-00

200

126.

«ªÀgÀuÁvÀäPÀ R¤d±Á¸ÀÛç

J£ï. J£ï. ªÀÄÆwð

1977

20-00

40

127.

«ªÉÃPÁ£AÀ zÀ zÀ±Àð£À

qÁ. J¸ï. ªÉAPÀmÉñï

1997

180-00

360

 

±À

128.

²¯ÁgÀÆ¥ÀPÀ R¤dUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ ¥jÀ ZÀAiÀÄ

C£ÀÄ: qÁ. ©. «. UÉÆëAzÀgÁdÄ®Ä

1976

30-00

60

129.

²Ãæ PÀApPÉ

qÁ. JZï. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«Ä

1984

16-00

32

130.

²Ãæ gÁªÀiÁAiÄÀ t zÀ±Àð£ÀA ªÀĺÁPÁªÀå ¸À«ÄÃPÉë

PÉÆÃ. ZÀ£Àߧ¸À¥Àà

2010

210-00

420

131.

²Ãæ ±ÀÄPÀ ¸À¥ÀÛw

r.J. ±ÀAPÀgï

2011

200-00

400

132.

²Ãæ ¸Á»vÀå - ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈw ¸ÀA¥ÀÄl

DZÁAiÀÄð ©.JA.²æÃPÀAoÀAiÀÄ壪À ÀgÀ

2002

250-00

500

133.

±ÉæõÀ× ²PÀëPÀ

¥ÉÆæ. ©. µÉÃPïD°, C£ÀÄ.: Dgï.¹. C£ÀAvÀgÁªÀÄAiÀÄå

1997

175-00

350

 

¸À

134.

¸¸À ÀÛ¤UÀ¼À ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ

¸Áv£À ÀÆgÀÄ zÃÉ ªÀgÁeï

1995

23-00

46

135.

¸ºÀ ÀPÁj ªÁådå wêÀiÁð£ÀUÀ¼ÀÄ

JA. «. Dgï. gÁªï

1998

35-00

70

136.

¸ÁªÀAiÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ PÀȶ

ªÀÄÆ® : Dgï. PÉ. ¥ÁAqÉ, C£ÀÄ. qÁ. ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà

2002

75-00

150

137.

¸ÁªÀðd¤PÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ

qÁ. PÀȵÀÚAiÀÄåUËqÀ

2012

150-00

300

138.

¸Á»vÀå, ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt

qÁ. ©. ¦. ªÀĺÉñï ZÀAzÀæUÀÄgÀÄ

2013

135-00

270

139.

¹«¯ï JAf¤AiÀÄjAUï ªÉÄÃ¯É «eÁÕ£zÀ À ¥Àæ¨Ás ªÀ

JA. f. ²æäªÁ¸£À ï

2002

55-00

110

140.

¸ÄÀ ¢Ý©A§

¸ÀA: r. AiÀıÉÆÃzÀ

2009

110-00

220

141.

¸ÄÀ ¢Ý ¸ÀA¥ÁzÀ£É

¥ÉÆæ. PÉ. eÉ. eÆÉ Ã¸É¥ïs

2014

120-00

240

142.

¸ÆÀ ¦ü ¥ÉæêÀÄPÁªÀå

ªÀÄ. ¸ÀÄ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð

1995

125-00

250

143.

¸ÆÀ PÀëöä CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ vvÀ ÀéUÀ¼ÀÄ

©.

¥Àæ¨sÁPÀgÀ ²²®

2013

200-00

400

144.

¸«É ĨÆÉ A§è

¹.

PÉ. gÉÃtÄPÁAiÀÄð

1976

4-00

8

4

 

ºÀ

145.

ºÀUÀÄgÀ PÁAQæÃlÄUÀ¼ÀÄ

JA. f. ²Ãæ ¤ªÁ¸À£ï

1981

6-00

12

146.

f. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï CªÀgÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£UÀ À¼ÀÄ

¸ÀA: qÁ. zÉÃdUË

2010

235-00

470

147.

»A¢ ¸Á»vÀå

qÁ. JA. J¸ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð

2004

150-00

300

148.

ºÀÄ° §AvÀÄ ºÀÄ°

¹.

JZï. §¸À¥Àà£ÀªÀgï

1998

50-00

100

149.

ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ

qÁ. J¸ï. ¦. AiÉÆÃUÀtÚ

1993

36-00

72

150.

ºÉzÁÝj ¤ªiÀ Áðt vÀAvæÀeÁ£Õ À

¹.

JZï. §¸À¥Àà£ÀªÀgï

2013

90-00

180

151.

ºÉÆAiÀÄì¼À ²®àzÀ°è ²ªÀ

qÁ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ £ÁUÀgÁd ±ÀªÄÀ ð

2010

350-00

700

 

«µÀAiÄÀ «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÄÀ )

 

152.

PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ - PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÀÄl - 1

 

2005

300-00

600

153.

PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ - PÀ£ÁðlPÀ ¸AÀ ¥ÀÄl - 2

 

2007

400-00

800

154.

PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ - eÁ£À¥ÀzÀ

 

2006

400-00

800

155.

PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ - ¥Áæt«eÁÕ£À

 

2006

400-00

800

156.

PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ - ¨ÀÆs UÉÆü«À eÁÕ£À

 

2009

500-00

1000

157.

PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ - EwºÁ¸À±Á¸ÛçÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁvÀvéÀ

 

2009

500-00

1000

 

¤WÀAlÄ / PÉÆñÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥æPÀ ÀluÉUÀ¼ÀÄ)

 

158.

EAVèµï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ (A-Z) (KQÃPÀÈvÀ ¸AÀ ¥ÀÄl)

 

2004

500-00

1000

159.

EAVèõï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ (A-Z)

 

2004

200-00

400

160.

EAVèµï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ (A-D)

 

2006

200-00

400

161.

EAVèµï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ (M-R)

 

2006

200-00

400

162.

EAVèµï-PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ (S-Z)

 

2004

200-00

400

163.

PÁ£ÆÀ £ÀÄ ¥ÀzÀPÉÆñÀ

¸À.

gÀ. ¸ÄÀ z±À Àð£À

2013

160-00

320

164.

eÉÊ£À ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀ«ªÀgÀPÉÆñÀ

qÁ. ¸ÀgÀ¸Àéw«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¨Á. ªÃÉ . ²æÃzsÀgÀ

2006

165-00

330

165.

£ÀÄrUÀlÄÖPÉÆñÀ (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï)

¥Àæ.¸ÀA.: qÁ. ¹. £ÁUÀtÚ, ¸ÀA.: f. ²æÃzÉë

2012

380-00

760

166.

Dicctionary of Intellectual Property law terms

Dr. Ramesh

2011

200-00

400

 

¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ)

 

167.

CxÀð±Á¸ÀÛç

PËn®å

2011

250-00

500

168.

UÀÄgÀIJµåÀ ¸ÀAªÁzÀ

²æà dUÀ£ÁßxÀ

2013

180-00

360

169.

vAÀ væÀ¸ÁgÀ ¸AÀ UÀæºÀ

qÁ. J. «. £ÁUÀ¸ÀA¦UÉ

2003

350-00

700

170.

ªÀiÁ®«PÁVß «ÄvÀæªÀiï

ºÉZï. ¦. ªÀįÉèÃzÉêÀgÀÄ

1985

6-00

12

171.

gÀ¸ÀP˪ÀÄÄ¢

qÁ. gÁªÀĦæAiÀÄ

2001

225-00

450

172.

ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç ¢Ã¦PÁ

¸ÀA: r. ¦. ªÀÄzÀsĸÀÆzÀ£À

2003

200-00

400

 

»A¢ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÄÀ )

 

173.

DzsÀĤPÀ PÀ£ßÀqÀ PÁªÀå

¸ÀA: e.É J¸ï. PÀĸÀĪÀÄVÃvÀ

1997

25-00

50

174.

DzsÀĤPÀ »A¢ PÁªÀå

2001

80-00

160

175.

F±ÀégÀ

J.

J£ï. ªÀÄÆwðgÁªï

2012

80-00

160

176.

¥Áæw¤¢Pü À »A¢ PÀxUÉ À¼ÀÄ

¸ÀA: qÁ. w¥ÉàøÁé«Ä

2000

100-00

200

177.

»A¢ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÁåPÀgÀt ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

¸ÀA: qÁ. J. eÁ£ÀQ

1996

220-00

440

5

178.

Sree Ramayana Darshanam (Hindi): Kuvempu

Dr. Pradhan Gurudatt

1999

600-00

1200

 

¨Á§Ä dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÜÉ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ)

 

179.

zÀ°vÀ ¸ÀAvÀgÀÄ

 

2012

90-00

180

180.

¢üêÀÄAvÀ gÁµÀÖ£ÁAiÀÄPÀ qÁ. ¨Á§ÄdUÀfêÀ£À gÁªÀiï

 

200-00

400

181.

£É£¥À ÀÄ ¸ÀAfë¤ ¸ÀA 1

¥ÉÆæ. ªÉÄÊ®ºÀ½î gÉêÀtÚ

2014

200-00

400

182.

£É£¥À ÀÄ ¸ÀAfë¤ ¸ÀA 2

250-00

500

183.

£É£¥À ÀÄ ¸ÀAfë¤ ¸ÀA 3

 

230-00

460

184.

¨Á§Äf aAxÀ£À ªÀÄAxÀ£À

2012

160-00

320

185.

qÁ. ¨Á§Ä dUÀfêÀ£ïgÁªÀiï ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ

¥ÉÆæ. ªÉÄÊ®èºÀ½î gÉêÀtÚ (EAzÁætÂ)

2014

180-00

360

 

qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ºÁUÀÆ «¸ÀÛgÀt PÉÃAzÀæ (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥æPÀ ÀluÉ)

 

186.

C©üªÀÄÄT

¸ÀA: qÁ. eÉ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgï

2005

200-00

400

187.

§ºÀıÀÄævÀvÉ

qÁ. e.É ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, qÁ. J£ï. £ÀgÉÃAzÀæ PÀĪiÀ Ágï

2011

140-00

280

 

DAUÀè (¥Àæ¸ÁgÁAUÀzÀ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼ÀÄ)

 
 

A

188.

A Comparative Study of Kannada Dialect

Dr. U.P. Upadyaya

1977

30-00

60

189.

A Comparative Study of Two Veerashaiva Monastaries

Dr. H.M.Sadashivaiah

1967

23-00

46

190.

A Comparative Study of Thiruvalluvar Sarvajna Vemana

Dr. S. Ramamani

1991

40-00

80

191.

A Descriptive Grammer Of Pampa Bharata

Dr. B. Ramachandra Rao

1972

45-00

90

192.

A Great Teacher : Life and work of Dr. Zakir Husain

B.

Sheik Ali

1996

175-00

350

193.

A History of Local Self Government in Rural Karnataka

M.

Umapathy

1985

30-00

60

194.

A New Approach to the Sciences of Language

K.H. Krishna Murthy

1971

4-00

8

195.

A Policy For Education

Prof. V.V. John

1984

5-00

10

196.

A.R. Krishna Shastri

Dr. Krishna Murthy

1976

10-00

20

197.

A Spectrum of Unfreedom

Tr.

Dr. D.A. Shankar

2013

220-00

440

198.

A study of prescribing patterns and cost of drugs for

       

some common O.P.D. diseases

Dr. Shantha Prabhushankara

1982

18-00

36

199.

A

View of Enery Problem in the United States

Dr. D.K. Turbey

1981

3-00

6

200.

Advaita Vadanta : Problems and Perpectives

Dr. K.B. Ramakrishna Rao

1980

13-00

26

201.

Adya Rangacharya

G.S. Amur

1975

10-00

20

202.

Agricultural Evolution Productive Employment And Rural Prosperity

M.S. Swaminathan

1974

6-00

12

203.

Agricultural Trade and Balance of Payments with Special reference of India

Dr. R Keshava

1984

20-00

40

204.

An Enquiry in to the Impact of Foreign Countries on the System of Education in India Since 1947

Dr. A. Lingajammanni

1979

13-00

26

205.

Ananda Coomaraswamy Century Essays

Ed: C.D. Narasimhaiah

1982

14-00

28

206.

Alchemy of Creativity: Twelve plays of Kuvempu

Dr. D.K. Rajendra

2014

415-00

830

 

B

207.

Baba Saheb Ambedkar : Vision and theory

K.

Raghavendra Rao

1998

20-00

40

208.

Bibliography of Karnatak Studies, Vol I

T.V. Venkatachala Sashtry, C.R. Leela Subramanyam

1972

8-00

16

209.

Bibliography of Karnataka Studies, Part II

T.V. Venkatachala Sashtry

1998

210-00

420

6

210.

Budgeting of Road Expenditure

D.M. Nanjundappa

1974

7-00

14

211.

Building Universities

Prof. B. Shiek Ali

2015

150-00

300

 

C

212.

Centre State Relations in India

T.S. Rajagopala Iyengar Ed. U.K. Nataraj, N.N. Shastri

1975

5-00

10

213.

Changing India’s Villages

Bharat Jhunhuwala

1978

3-00

6

214.

Co-operative Marketing in Karnataka

Dr. C.M. Muniramappa

1982

28-00

56

215.

Communication Research

Prof. N. Usharani

2016

500-00

1000

216.

Convocation Adresess of the UOM vol-2

Prof. C. Naganna, Dr. Harinarayan

2016

200-00

400

217.

Culture Education and Society

D.

Javare Gowda

1974

16-00

32

218.

Current Trends in Folklore

Jawaharlal Handoo

1978

20-00

40

 

D

219.

D.R. Bendre

D.

Krishnappa

1997

40-00

80

220.

Development of Karnataka Legislature

Dr. K.S. Munegowda

1988

51-00

102

221.

Development of Mysore State

Dr. M.B. Gayathri

1997

70-00

140

222.

Development Strategy

VLS Prakasa Rao

1976

40-00

80

223.

Devaraya II and his Times

Dr. H.M. Nagaraju

1991

80-00

160

 

E

224.

Epic in Indian Literature

Dr. H.M. Nayak

1985

60-00

120

225.

Essays in the Socialogy of Development

G.N. Ramu

2000

150-00

300

226.

European Man

Prof. Joachim von Rentleen

 

0-50

1

227.

Experimental Morphogenesis

B.M. Johri

1974

8-00

16

 

F

228.

Family Communication Patterns and Attitude Change

Dr. H.S Eswara

1974

20-00

40

229.

Far Eastern Philosophies

K.

Sachidananda Murthy

1974

16-00

32

230.

Flora of Bangalore District

Dr. S.V. Ramaswamy Dr. B.A. Razi

1973

70-00

140

231.

Flora of Shimoga District Karnataka

Dr. S.N. Ramaswamy, Dr. M. Radhakrishna Rao & Dr. D.A. Govindappa

2001

308-00

616

232.

Flowering Plants of the Mysore Unviersity Campus

Dr. R. Raghavendra Rao, Dr. B.A. Razi

1974

6-50

13

233.

Food Grains Prices and Food Grains Policy in India since 1951

Dr. S.A. Subbaiah

1986

17-00

34

 

G

234.

Gandhi’s Contribution to Political Thought

Dr. R.S. Narayan

1982

18-00

36

235.

Gandhian Economic Thought

Dr. B.G. Radhakrishna

1991

32-00

64

236.

Gandhian Social Thought

Dr. M.B. Rajamani

1997

130-00

260

237.

Gandhiji in Indian Literautre

H.M. Nayak

1971

35-00

70

238.

Geeting More Food of Every One

Dr. K.T. Achaya

1979

3-00

6

239.

Govinda Pai

V.M. Inamdar

1983

16-00

32

240.

Gurunanak, His Life and Teachings

Prof. S.S. Raghavachar and Dr. K.B. Ramakrishna Rao

1971

3-75

7.50

 

H

241.

Higher System Performance

Prof. M.N. Gopalan

2013

110-00

220

242.

History of Western Gangas

Prof. B. Sheik Ali

1976

70-00

140

243.

Hoysala Temples in Mandya and Mysore District

Dr. N.S. Rangaraju

1998

200-00

400

7

244.

Hydrophytse and Marsh Plants of Mysore City

V.

Bhaskar, Dr. B.A. Razi

2013

8-00

16

 

I

245.

India and Central Asia

Dr. B.N. Puri

1984

8-00

16

246.

India and West Asia

Aloo J. Dastur

1973

3-00

6

247.

Indian Consumer and Consumerism

Dr. M.Mathew

1984

5-00

10

248.

Indian Demoracy Speaks

R.S. Rajagopala Iyengar

1979

40-00

80

249.

Industrial Wage Structure in Mysore State

Dr. Abdul Aziz

1972

20-00

40

250.

Inland Water Transport in India

R.P. Mishra

1972

25-00

50

251.

International Flow of Resources and Economic Development in India Since 1969

Dr. S. Indumathi

1991

160-00

320

252.

In Quest of Folk Literature - Kyatanahalli Ramanna

Tr.

Dr. K.S. Murthy

2010

120-00

240

253.

Iron Ores of Mysore State

B.P. Radhakrishna

1973

7-00

14

254.

ISA and GITA

K.B. Ramakrishna Rao

1981

12-00

24

 

K

255.

Kashmiri Literature

Prof. J.L. Kaul

1970

3-00

6

256.

Kuvempu

Prabhu Shankara

1986

30-00

60

 

L

257.

Lac through the ages and some recent Researches on Lac

B.L. Manjunath

1975

8-00

16

258.

Language and Social Issues

Dr. D.P. Pattanayak

1981

6-00

12

259.

Legacy of Learning

V.G. Talwar and B.S. Kiranagi

2002

250-00

500

260.

Life and Times of Hoysala Narasimha-III

Dr. M. Radha Patel

2001

215-00

430

261.

Linguistic Analysis of Kumara Vyasa Bharatha

Dr. C. Onkarappa

1994

180-00

360

262.

Live stock Industry in Karnataka

Dr. K. Ranganath

1994

125-00

250

263.

Long Range Planning in Industry, Vol. I

R.

Nanjundaiah

1972

20-00

40

264.

Long Range Planning in Industry, Vol. II

R.

Nanjudaiah

1973

30-00

60

 

M