Sie sind auf Seite 1von 16

 pH bình thöôøng cuûa dòch cô theå

 Maùu ñoäng maïch 7,4


 Maùu tónh maïch vaø dòch keû 7,35
 Dòch noäi baøo 7,0

 Nhieãm kieàm (Alkalosis, alkalemia): pH maùu


ñoäng maïch > 7,45
 Nhieãm toan (Acidosis, acidemia): pH < 7,35
 Phaàn lôùn ion H+ ñöôïc saûn xuaát töø chuyeån
hoùa cuûa teá baøo
 Acid phosphoric töø caùc protein coù chöùa
phosphor
 Acid lactic töø chuyeån hoùa yeám khí glucose
 Acid höõu cô & caùc theå cetone töø chuyeån hoùa
môõ
 Acid carbonic töø CO2
 Noàng ñoä H+ ñöôïc ñieàu hoøa bôûi:
 Heä ñeäm – taùc duïng trong vaøi giaây
 Phoåi (trung taâm hoâ haáp) – taùc duïng trong 1-
3 phuùt
 Thaän – caàn nhieàu giôø ñeán nhieàu ngaøy
 Acid maïnh – phaân ly hoaøn toaøn cho ra H +
 Acid yeáu – phaân ly moät phaàn trong nöôùc
 Base maïnh – phaân ly deã daøng trong nöôùc,
nhanh choùng keát hôïp vôùi H+
 Base yeáu – keát hôïp vôùi H+ chaäm hôn (ví duï
HCO3¯ , NH3)
 Moät trong 2 thaønh phaàn cuûa heä ñeäm seõ
töông taùc ñeå giaûm ñeán möùc thaáp nhaát söï
thay ñoåi cuûa pH khi 1 acid hoaëc base maïnh
ñöôïc theâm vaøo
 2 heä ñeäm chính:
 Heä ñeäm bicarbonate
 Heä ñeäm phosphate
 Heä ñeäm protein
 Khi coù thay ñoåi pH toaøn boä heä ñeäm seõ töông
taùc
 Goàm 1 acid yeáu laø acid carbonic (H 2CO3) vaø
muoái sodium bicarbonate (NaHCO3) (KHCO3
hoaëc Mg(HCO3)2)
 Neáu 1 acid maïnh ñöôïc theâm vaøo:
 Ion H+ ñöôïc phaân ly seõ keát hôïp vôùi ion
HCO3¯ ñeå taïo thaønh H2CO3 (1 acid yeáu)
 pH cuûa dòch cô theå nhôø vaäy chæ giaûm nheï
 Neáu 1 base maïnh ñöôïc theâm vaøo:
 Noù seõ taùc duïng vôùi H2CO3 ñeå taïo thaønh
NaHCO3 (1 base yeáu)
 pH cuûa dung dòch chæ taêng nheï

 Heä ñeäm chuû yeáu cuûa dòch ngoaïi baøo


 Gaàn töông töï heä ñeäm bicarbonate
 Bao goàm 2 thaønh phaàn:
 Muoái Na cuûa dihydrogen phosphate
(H2PO4¯), 1 acid yeáu
 Monohydrogen phosphate (HPO42¯), 1 base
yeáu

 Heä ñeäm höõu hieäu trong nöôùc tieåu vaø dòch noäi
baøo
 Protein trong huyeát töông vaø dòch noäi baøo laø
nhöõng heä ñeäm höõu hieäu vaø maïnh nhaát trong
cô theå
 Moät soá acid amine coù:
 Caùc goác acid höõu cô töï do (acid yeáu)
 Caùc goác taùc duïng nhö caùc base yeáu (ví duï
caùc goác amine)

 Caùc phaân töû löôõng tính laø nhöõng phaân töû


protein coù theå taùc duïng vöøa nhö 1 acid yeáu
vöøa nhö 1 base yeáu
 Heä hoâ haáp hoaït ñoäng nhö 1 heä ñeäm sinh lyù
trong ñieàu hoøa caân baèng kieàm-toan
 Caân baèng thuaän nghòch giöõa:
 dioxide carbon vaø nöôùc

 acid carbonic vaø H+ + HCO3¯

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3¯


 Khi öù CO2 hoaëc taêng H+ huyeát töông :
 Kích thích taêng thoâng khí ôû phoåi laøm giaûm
CO2
 Caân baèng dòch chuyeån veà phía taïo ra CO2
laøm noàng ñoä H+ giaûm xuoáng
 Nhieãm kieàm laøm giaûm thoâng khí khieán noàng
ñoä H+ taêng leân
 Toån thöông heä hoâ haáp seõ ñöa ñeán roái loaïn
caân baèng acid-base
 Caùc heä ñeäm hoùa hoïc coù theå ñeäm cho löôïng
acid hoaëc kieàm dö nhöng khoâng theå thaûi tröø
chuùng ra khoûi cô theå
 Phoåi thaûi tröø acid carbonic thoâng qua CO 2
 Chæ coù thaän coù theå thaûi tröø caùc acid coá ñònh
(acid phosphoric, uric, lactic vaø theå ketone)
vaø ngaên ngöøa nhieãm toan chuyeån hoùa
 Cô quan ñieàu hoøa kieàm toan sau cuøng laø
thaän
 Cô cheá ñieàu hoøa quan troïng nhaát cuûa thaän:
 Taùi haáp thu ion bicarbonate
 Taùi taïo ion bicarbonate

 Taùi haáp thu ion bicarbonate ñoàng nghóa vôùi


maát ion H+ , maát ion bicarbonate ñoàng nghóa
vôùi giöõ laïi ion H+