========================================================================================== Nie by- y w o ³ o P Po³owy Gdzie my Od ostatnich wy- Patriotyzm ³am 11 Liborów minê³o pó³ tygodnia jesteœmy?

roku ale nie milk- to nie faszyzm! stopada a i n d o g y t
n¹ sonda¿e opracowywane na u¿ytek partii i mediów. Jeszcze ¿adna z obietnic nie zosta³a spe³niona a ju¿ „krzycz¹” do nas kolejne obietnice. sonda¿ach i spekulacjach media id¹ da lej komentuj¹c wysokie poparcie dla nieistniej¹cej partii by³ej pos³anki PiS Kluzik- Rostkowskiej. To kolejna kpina mediów i m¹cenie w g³owach wyborcom [http://blogmedia24.pl/ node/39747] którzy i tak maj¹ problem kogo wybraæ z takiej masy kandydatów by w Polsce lepiej siê ¿y³o. Kolejne wydawanie grubych pieniêdzy na banery, ulotki i plakaty jakbyœmy byli potentatem finansowym i gospodarczym. Jesteœmy, ale w drug¹ stronê: z danych z Eurosatu wynika [http://blogmedia24.pl/node/39227] ¿e Polska jest potentatem w nastêpuj¹cych dziedzinach: - najwy¿sze ceny, najwy¿sze podwy¿ki (cen oczywiœcie) i najwy¿sze planowane podwy¿ki (te¿ cen i podatków - a jak¿e!) tylko w Polsce! Nam nie bêdzie siê ¿y³o jak trzem najbogatszym Polakom [http://blogmedia24.pl/ node/39300]. Trzej panowie Kulczyk, Solarz-¯ak i Czarnecki posiadaj¹ esbeck¹ przesz³oœæ PRL, paszporty obcych pañstw oraz znaczny maj¹tek zgromadzony w niejasnych okolicznoœciach. Oni na pewno wiedz¹ z kim maj¹ trzymaæ i na kogo g³osowaæ. Wszak „paka szto” euro ma siê dobrze i jest w cenie pomimo zaniepokojenia kanclerz Merkel. Skrytykowa³a ona amerykañsk¹ „ politykê kreowania poda¿y dolara” Co budzi niepokój Niemiec ? [http://blogmedia24.pl/node/39751]. Niepokój budzi zapis traktatu lizboñskiego zak³adaj¹cy solidarnoœæ walutow¹ krajów UE. Unia ratuje z w³asnej kasy gospodarki Grecji, Irlandii, Portugali, Hiszpanii i byæ mo¿e w niedalekiej przysz³oœci Polski (w co akurat w¹tpiæ mo¿na). Grozi to bezpoœrednio gospodarce niemieckiej która jest trzeci¹ potêga w œwiecie (po USA i Chinach). Wymienione kraje poci¹gn¹ na dno bogatsze pañstwa Eurolandu. Jedynym wyjœciem jest propozycja Merkel polegaj¹ca na kontroli bud¿etów poszczególnych pañstw, a najlepiej, aby Niemcy kontrolowa³y ca³¹ UE. Takie rozwi¹zanie jest ewidentnym pozbawieniem pañstw cz³onkowskich elementu pañstwowoœci i suwerennoœci. Polski rz¹d brataj¹cy siê po 10 kwietnia z Rosj¹ i Niemcami wydaje siê nie mia³ by nic przeciw temu. Wszak g³oœno by³o, i¿ obecny premier przymierzany by³ do wysokiego sto³ka w przysz³ej UE (czytaj Niemcy). Dok³adnie, gdzie my jesteœmy, przekonamy siê oko³o 2013 roku. „Nico031”, 13/11/2010 http://blogmedia24.pl/node/39922 na pl. Pi³sudskiego, bo te nadête kotyliony, które zast¹pi³y skromne wst¹¿eczki z zesz³ego roku to nie moja bajka. Nie by³am te¿ na Marszu Wolnoœci, bo d³ugie chodzenie to nie dla mnie. y³am za to w swojej parafii, wieczorem na Mszy œw. za Ojczyznê. Po niej odby³ siê uroczysty koncert pieœni patriotycznych. Na stronie czeniakowskich bernardynów [www.bernardyni.net] mo¿na przeczytaæ, ¿e „Organizatorem koncertu by³ Oœrodek Edukacji Kulturalnej SADYBA przy ul. Korczyñskiej 6. Wystêp zgromadzi³ nie tylko naszych parafian, ale tak¿e sympatyków pieœni patriotycznej i religijnej spoza parafii. Stanowi³ on wspania³e dope³nienie modlitwy dziêkczynnej za dar niepodleg³oœci naszej ojczyzny.” W czerniakowskiej œwi¹tyni by³o sporo ludzi. Koncert zacz¹³ siê „Marszem Polonii”, a skoñczy³ pieœni¹ Pietrzaka „¯eby Polska by³a Polsk¹”. M.in. odœpiewano pieœni z czasów powstañ i wojny. Zebrani œpiewali razem z arty-

co

wpisz tylko blogmedia24.pl i zostañ z nami! 16 XI 2010 ==========================================================================================

17

nowego

na

blogach

-

tygodniowy

serwis

blogerów

i

komentatorów

N

W

B

stami z Wo³omina - Mari¹ Romejko i Feliksem Ga³eckim. Wiele pieœni powodowa³o, ¿e zebrani podnosili siê z miejsc. Wœród widzów byli przedstawiciele czterech pokoleñ. W sercach ros³a polska duma i mielismy ³zy w oczach. I niech mi nikt nie mówi, ¿e duchowni powinni zajmowaæ siê tylko religi¹! Przez wieki to w³aœnie oni mieli na sercu sprawy Ojczyzny. Niech mi nikt nie mówi, ¿e ten kto kocha swój kraj i jest z niego dumny to faszysta! Niech mi nikt nie mówi, ¿e katolicy nie maja prawa do patriotycznych demonstracji i uroczystoœci! Wszyscy mamy prawo kochaæ Ojczyznê i czuæ dumê, ¿e jesteœmy Polakami, a z faszyzmem nie ma to nic wspólnego i tylko wyj¹tkowo przewrotni ludzie mog¹ tak twierdziæ. Ojczyznê nosi siê w sercu a nie wpiêt¹ w klapê. „sgosia”, 12/11/2010 http://blogmedia24.pl/node/39869

a pocz¹tku okaza³o siê, ¿e ¿ony ambasa dorów nie s¹ zwyk³ymi ¿onami. One cierpi¹ na syndrom ¿ony ambasadora i w zwi¹zku z tym nale¿y im sie kasa za ten syndrom. Minister Sikorski przepchn¹³ pomys³ p³acenia za pe³nienie funkcji reprezentacyjnych i prowadzenie domu. No, jeœli to nie jest hucpa, to ja siê pytam co to jest? Ju¿ myœla³em, ¿e tydzieñ obejdzie siê bez Kaczyñskiego, ale siê pomyli³em. Wróci³. W tym tygodniu Kaczyñski by³ tym, który siê nie pojawia³. A to nie pojawi³ siê w Radzie Bezpieczeñstwa Komorowskiego, a to nie pojawi³ siê na ods³oniêciu jakiegoœ monumentu na Pow¹zkach. To niepojawianie siê by³o g³ównym zajêciem dziennikarzy. Ale do czasu... Kaczyñski z niepojawiacza zamieni³ siê w wyrzucacza. Wyrzuci³ dwie pos³anki z PIS. Jedna z nich od razu powiedzia³a, ¿e Kaczyñski chce podpaliæ Polskê. Wczeœniej by³a szefow¹ jego (nieudanej) kampanii wyborczej. Tak siê zastanawiam: teraz k³amie czy wtedy k³ama³a? A g³ównym zajêciem dziennikarzy sta³o sie wyrzucanie... Jeszcze nie och³on¹³em po odejœciach rzeczywistych i deklarowanych jak zanotowa³em powrót. Do radiowej trójki wróci³o nowe. Szefow¹ zosta³a ostatnio odwo³ana Jethon. To nie ostatni powrót... Powróci³y te¿ kolejne leitmotivy. Rosyjscy œledczy przys³ali nowe zeznania kontrolerów ze smoleñskiego lotniska. Wœród nowych materia³ów jest uniewa¿nienie ich zeznañ z³o¿onych tu¿ po katastrofie. Mnie nie dziwi. By³y to zeznania nies³uszne, wiêc przys³ali zeznania s³uszne... No i zaraz wróci³y krzy¿ i pomnik. Krzy¿ po cichu przeniesiono do koœcio³a œw. Anny. A Zgoda-Komorowski wzi¹³ udzia³ w - jakby tu powiedzieæ - otwarciu bry³y na cmentarzu. I popisa³ siê poezj¹: Bardzo bym chcia³, ¿eby ten pomnik by³ miejscem, w którym ile razy ktokolwiek z nas stanie, serdeczna myœl i modlitwa pofrunie hen, hen do Smoleñska. Z tym stawaniem w pomniku przesadzi³, a z fruwaniem to ju¿ ca³kiem polecia³. Tydzieñ zakoñczy³y manifestacje w Warszawie. Gazeta Wyborcza odnios³a sukces, gdy¿ przy pomocy antyfaszystów spacyfikowa³a marsz narodowców. Pokojowo nastawionych bojowników o wolnoœæ i demokracjê by³o wiêcej, byli lepiej uzbrojeni wiêc walkê o pokój wygrali. Wraca nowe... „tu.rybak”, 13/11/2010 http://blogmedia24.pl/node/39946

Chcê, czy nie, Pasiaki i k³amstwo muszê odnieœæ siê do wydarzeñ, które mia³y miejsce w Œwiêto Niepodleg³oœci na Palcu Zamkowym. O samej kontrmanifestacji pisaæ mi siê nie chce, bo co tu mo¿na napisaæ, kiedy zwyczajnie rêce opadaj¹ patrz¹c na rozpasanie „m³odych, wykszta³conych i z du¿ych miast”.

Przed wyboraObrazki kampanijne mi kandydaci obiecuj¹ ró¿ne rzeczy. Ponoæ obiecuj¹ to, co ludzie chc¹ us³yszeæ: ¿e powinniœmy dbaæ o kulturê, sport i inwestycje. andydat A i kandydat B obiecuj¹ lepsze wykorzystanie œrodków unijnych lub przyci¹gniêcie strategicznego inwestora. Inny chwali siê, ¿e zasiada w Radzie ponad dwadzieœcia lat. A¿ chce siê dopisaæ, (no i co z tego, nic nie zrobi³eœ, won). Kandydat kulturalny z rozmachem prezentuje wizjê rozbudowy centrum miasta, inny chce ¿eby miasto s³ynê³o z jakiegoœ zespo³u sportowego. Ci od kultury natrêtnie wpychaj¹ ulotki do skrzynki, na plakatach prezentuj¹c siê godnie. S³owa klucze to: lepsza przysz³oœæ (dla kogoœ na pewno), rozwój (lub niedorozwój kandydatów), rozs¹dek i dobro mieszkanców (tak, czasem s¹ mieszkañcy, przed wyborami). Ma³o kto wspomina o drogach (widocznie s¹ doskona³e), dzieciach i m³odzie¿y (niech siê dopalaj¹ i wegetuj¹ obserwuj¹c starszych lub przejrza³ych na kilku sto³kach) i oszczêdzaniu (wiadomo, wygrany rozda stanowiska nastêpnym). Jeden z kandydatów na radnego (litoœciwie przemilczê resztê) na pytanie, czy nie warto by³oby wróciæ do pracy radnego za dietê dzienn¹, czyli zwrot kosztów dojazdu lub posi³ek lub 1 z³, odpar³ ze zdziwieniem - coœ pan? Nikt nie martwi siê o starszych (i tak umr¹ nied³ugo). Czasem wspomni siê œcie¿ki rowerowe i "przedsiêbiorczoœæ." Ludzie biedni nie istniej¹. A wieczór mile zakoñczymy imprezk¹ w najdro¿szym lokalu. Bawmy siê, droga elito. Elito œmierdz¹ca fa³szem. Sprzedajna frazesami Nie lubiê si¹pi¹cego deszczu ale wczoraj zrozumia³em, ¿e mo¿e padaæ kolejny tydzieñ. Przynajmniej sp³ucze plakaty k³amców z tablic. Po³owa ma gdzieœ, kto rz¹dzi, decyduje i kradnie. W tej drugiej po³owie sporo jest osób niezdecydowanych, potrzebuj¹cych pana ¿eby mu

K

N

ie sposób te¿ s³uchaæ pani Katarzyny Pie karskiej ubolewaj¹cej nad niekompetencj¹ w³adz Warszawy, które wyda³y zgodê na manifestacjê „narodowców”, choæ by³o wiadomo, ¿e skoñczy siê ona awantur¹. Szkoda, ¿e pani Piekarska nie pomyœla³a chwilê zanim da³a g³os do kamer. Dok³adnie takiego samego argumentu ktoœ mo¿e u¿yæ za kilka miesiêcy przy okazji jakiejœ parady równoœci czy innej „manify”. Wystarczy sygna³, ¿e ktoœ organizuje kontrmanifestacjê, i ju¿ potencjalnie mo¿e dojœæ do zamieszek, wiêc lepiej nie wydawaæ zgody na ¿adn¹ manifestacjê. Nie o tym jednak chcia³em pisaæ. Stefan Sêkowski w swoim tekœcie pt. „Lewacy - który z was to Mosdorf?” [http://blogmedia24.pl/node/ 39886] zwróci³ uwagê na niestosownoœæ przebrania siê za wiêŸniów obozów koncentracyjnych przez kilku uczestników kontrmanifestacji. Nie mam zamiaru powtarzaæ argumentów zawartych w tamtym tekœcie, gdy¿ w pe³ni siê z nimi zgadzam. Muszê jednak zwróciæ uwagê na mo¿liwe negatywne dla wizerunku Polski konsekwencje takiej „zabawy”. Od lat polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne maj¹ obowi¹zek reagowaæ na ka¿dy tekst w zagranicznych mediach, w którym u¿ywa siê zwrotu „polskie obozy koncentracyjne”. Dla przeciêtnego mieszkañca Zachodu II Wojna Œwiatowa jest zdarzeniem równie odleg³ym, co wojna trzydziestoletnia. Wielu nic nigdy nie s³ysza³o o losach Polski i Polaków w latach 1939-1945. Niestety, prawie wszyscy s³yszeli, ¿e Polacy to urodzeni antysemici i pomocnicy Hitlera w mordowaniu ¯ydów. Jeszcze trochê a sami Niemcy w to uwierz¹, a najchêtniej w to, ¿e nie mieli z tym nic wspólnego. Co wiêcej sami padli ofiar¹ krwio¿erczych Polaków. Jak jednak mamy zwalczaæ to k³amstwo, gdy grupa m³odych Polaków swoim happeningiem utwierdza oszczerców. Skojarzenie jest oczywiste, i byæ mo¿e zamierzone. W oczach postêpowców uczestnicy legalnego pochodu, chc¹cy uczciæ narodowe œwiêto przemarszem przez miasto z bia³o czerwonymi flagami, to zwyczajni faszyœci i bardziej lub mniej skryci mi³oœnicy Hitlera. Innymi s³owy - przedwojenna endecja, do której tradycji odwo³uje siê wspó³czesny ONR i M³odzie¿ Wszechpolska wspó³odpowiada, ich zdaniem, za niemieckie zbrodnie pope³nione w Polsce, g³ownie na polskich obywatelach. Jakie ma znaczenie, ¿e to nieprawda? Tym gorzej dla prawdy. Dla nas jeszcze gorzej, gdy¿ w œwiat poszed³ obraz postaci w pasiakach stoj¹cych

siê k³aniaæ w pas oraz ludzi, którzy s¹ zainteresowani jedynie zaspokajaniem prymitywnych popêdów. Takich ludzi przekonuj¹ jedynie proste zbitki s³owne w rodzaju - swój, obcy, da, zabierze, ³adny, brzydki. Tutaj nie odbiegamy zbytnio od innych spo³eczeñstw. Spo³eczeñstwa s¹ zobojêtnia³e a jednoczeœnie zidiocia³e. Otêpiane narkotykami, g³upawymi serialami i alkoholem. Bardzo chcia³bym nie znaæ nazwisk polityków - nawet premiera a jednoczeœnie mieæ œwiadomoœæ, ¿e dobrze wykonuj¹ swoj¹ pracê. -oOoInwencja niektorych ludzi mnie doprawdy zadziwia, ale jeszcze bardziej mnie dziwi, ¿e komukolwiek mog¹ siê takie idiotyczne pomys³y podobaæ na tyle, by na delikwenta/tkê zag³osowaæ. Zero merytoryki, ino jakieœ wyg³upy. A im bardziej wymyœlne, tym lepiej. Zastanawia mnie kondycja umys³owa spo³eczeñstwa polskiego w kontekœcie wyborów. I choæ JK stwierdzi³, ¿e w rankingu iteligencji narodów zajmujemy 3 miejsce (106 punktów), zaraz po Holendrach i Niemcach (107 punktów), to stawiam pytanie: czy spo³eczeñstwa s¹ tak zidiocia³e, czy to mo¿e moja skala oceny jest mocno zawy¿ona? A mo¿e odpowiedŸ jest calkiem inna? [„Tamka”, 09/11/2010] -oOoŒl¹sk: kandydatka na radn¹ proponuje SEKS! Wiele ju¿ w ¿yciu widzia³em i o wielu rzeczach s³ysza³em. Nie przypuszcza³em jednak, ¿e w zamian za mój g³os w wyborach ktokolwiek zaoferuje mi S. E. K. S.! - "Skuteczne, Efektywne, Kreatywne i Sumienne" dzia³anie na rzecz województwa œl¹skiego oferuje kandydatka SLD do tamtejszego sejmiku. Tajemnicza kandydatka,to œwie¿o upieczona magister prawa. Mimo m³odego wieku, ma spore polityczne doœwiadczenie, bo do Federacji M³odych Socjaldemokratów wst¹pi³a ju¿ w wieku 14 lat. [„natenczas”, 09/11/2010] „Unicorn”, pon., 08/11/2010 http://blogmedia24.pl/node/39731

===========================================================
nie posz³a na wspó³pracê z Niemcami. Nie znalaz³ siê ¿aden Petain ani Quisling. ¯adna polska formacja wojskowa, nawet najmniejsza, nie wspiera³a Niemców na froncie wschodnim ani w ¿adnym innym miejscu. Podkreœlam, by³ to jedyny taki przypadek w Europie. (Jeœli siê mylê, to proszê mnie poprawiæ). w opozycji do lasu bia³o czerwonych flag. Dlatego nikt nie ma prawa, nawet poœrednio suTymczasem, trzeba wszêdzie gdzie siê da gerowaæ, ¿e w jakimkolwiek stopniu wspó³odwykrzyczeæ, ¿e Polska by³a jedynym krajem powiadamy za Holocaust. [http://fronda.pl/bonaokupowanym, w którym ¿adna si³a polityczna wentura/blog/pasiaki_i_klamstwo] „Maryla”, 13/11/2010, http://blogmedia24.pl/node/39868#comment-133727

co

==========================================================================================
nowego na blogach tygodniowy serwis blogerów i komentatorów

jest niezale¿n¹ inicjatyw¹ grupy u¿ytkowników portalu blogmedia24.pl i ma na celu, przez t¹ formê przekazu, dotrzeæ do tych Polaków, którzy nie maj¹ dostêpu do Internetu. Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”, „Natenczas”, „Nico031”, „tu.rybak”