Sie sind auf Seite 1von 6

DAFTAR HADIR PETUGAS PUSKESMAS LK.

TANGAYA BULAN JULI 2019 (spj)


HARI/TANGGAL
NO NAMA JABATAN Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Hj. Surianti Sattuang, AMK PNS V V V V V V V DL DL DL V DL DL DL DL V V DL DL DL DL DL DL
2 H a s r i, SKM PNS V V DL DL DL DL V DL V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V
3 Wani Ampulembang, SKM PNS V V V V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V V V V V V
4 Wirawati Nurdin, SKM PNS V DL DL V DL DL DL DL DL DL V V V V V DL DL DL DL DL V V HD
5 Nursiah, S.Kep.Ns PNS V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V DL DL DL
6 Irwan Syah, S.Kep,Ns PNS V V V V V V V V V V DL DL DL V V DL DL DL DL DL V V V
7 Sukirah, S.Kep PNS V DL DL V DL DL V DL V V V V V V V DL DL DL DL DL V V V
8 Zaenal,SKM PNS V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
9 Hadasiah PNS TITIP KERJA
10 Karmila, A.Md.Kep PNS V V DL DL DL DL V DL V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V
11 Dewi Mustika Rahman, A.Md.KG PNS V V V V V V V DL DL DL V V V V V V V V V V V V V
12 Nurul Hudaya, A. Md.Keb PNS V V V V V DL DL DL DL DL V V V V V DL DL DL DL DL DL DL 0
13 Purnama, A. Md. Keb PNS V DL DL V DL DL V DL V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V
14 Hasniati,A.Md.Keb PNS V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V DL DL 0
15 Kasmawati, AMK PNS V V V V V DL V DL V DL DL V DL V DL DL V DL V DL V V V
16 Muhammad Ridwan,A.Md.Kep PNS V V V V V V V V V V DL V DL V V V V DL V DL V V V
17 St.Rahmah PNS TITIP KERJA
18 Nasriani,A.Md.Keb PNS V V V V DL DL DL DL DL DL V DL DL DL DL DL DL DL DL V V V V
19 Rahmi,A.Md.Keb PNS V V V V DL V DL V V DL V DL V V DL V DL V V V V V V
20 dr.Nurul Fajri Syamsuri CPNSD LATSAR V V V V V V V V
21 drg. Nur Amal CPNSD LATSAR V V V V V V V V
22 Dewi Safitri, S.Kep, Ns CPNSD LATSAR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
23 Arianty Bausa , S.KM CPNSD V V V V V V V V V V LATSAR V V V V V V V V V V
24 Patmawati,S.Farm.,Apt. CPNSD LATSAR V V V V V V V V
25 Meina Selvia, A.Md.Keb CPNSD V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
26 Nurfadiah Rizani Arfah, A.Md.KG CPNSD V V V V V V V V V V V V LATSAR
27 Nurul Fahmi,S.Gz CPNSD LATSAR V DL DL V V V V V V DL DL DL DL V V V V V V V V
28 Anariska, A.Md.Farm CPNSD V V V V V V V V V V V V LATSAR
HARI/TANGGAL
NO NAMA JABATAN Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
29 Mardhatillah N,S.KM CPNSD LATSAR V V V V V V V V
30 Yuliana, SKM CPNSD V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
31 Utami Audia, A.Md.KL CPNSD V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
32 Ulil Asmi, A.Md.Kes CPNSD V V V V V V V V V V V V LATSAR
33 Suherman Samoni, S.KM CPNSD V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
34 Syaharuddin, AMK CPNSD V V V V V V V V V V V V LATSAR
35 Randa Ingka Saputra, A.Md.GZ CPNSD V V V V V V V V V V V V LATSAR
36 Nurfaidah, S.Kep, NS THL V DL DL V DL DL V DL V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V
37 Hj.Marwah, S.Kep.Ns THL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
38 Eli Ermawati. S.Kep, Ns THL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
39 Eri Ermawati. S.Kep THL V V V V V DL DL DL DL DL V V V V V DL DL DL DL DL V V V
40 Asrullah, A.Md.Kep THL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
41 Rosnawati, A.Md.Keb THL V DL V V V V V V V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V
42 Nurhalija,A.Md.Keb THL V DL V V V V V V V V DL DL DL DL DL V V V V V V V V
43 St Hasaniah THL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
44 Nurqalbi Said,A.Md.Kep THL V V V V V DL V DL V DL V V V V DL DL V V V V V V V
45 Sitti Rahmah,A.Md.Keb THL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
46 Suriani,A.Md.Keb THL V V V V DL V DL V V DL V DL V V DL V DL V V V V V V
47 Nur Adwiah,A.Md.Keb THL V V DL V V DL V V DL V DL V V DL V V V V V V V V V
48 Rianti,S.Kep THL V V DL V V DL V V DL V DL V V DL V V V V V V V V V
49 Nurdiana,A.Md.Keb THL V V DL V V DL V V DL V DL V V DL V V V V V V V V V
50 Asnidar,A.Md.Kep THL V V V V DL V DL V V DL V DL V V DL V DL V V V V V V
51 Nurmaya Sari, A.Md.Keb THL V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V DL V DL
52 Zaenal Abidin,A.M.d.Kep SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zaenab, A.Md.Kep SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Pujiati,A.Md.Kep SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Musbar SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
56 Kasmawati SR
57 Asri Mutmainnah SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
58 Muliana SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
HARI/TANGGAL
NO NAMA JABATAN Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb K J St M Sn Sl Rb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
59 Nurhikmah SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
60 Ernawati,A.Md.Keb SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V DL DL DL
61 Mardiana,A.Md.Keb SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
62 Sumarti,A.Md.Keb SR V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
63 Rina Arsyad,A.Md.Keb SR 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 V 0 0 0 0 0
KET

H=10, DL=13
H=13, DL=10
H=18, DL=5
H=9, DL=14
H=20, DL=3
H=15, DL=8

H=0
H=13, DL=10
H=20, DL=3
H=11,DL=12
H=13, DL=10
H=21, DL=2
H=14,DL=9
H=19, DL=4
H=0
H=9, DL=14
H=17, DL=6
H=8, DL=15
H=8, DL=15
H=21, DL=2
H=20, DL=3
H=8, DL=15
H=23
H=12, DL=11
H=15, DL=8
H=12, DL=11
KET

H=8, DL=15
H=23
H=23
H=12, DL=11
H=23
H=12, DL=11
H=12, DL=11
H=13, DL=10
H=23
H=23
H=13, DL=10
H=23
H=17, DL=6
H=17, DL=6
H=23
H=18, DL=5
H=23
H=17, DL=6
H=18, DL=5
H=18, DL=5
H=18, DL=5
H=17, DL=6
H=21, DL=2
H=0
H=0
H=0
H=23
????
H=23
H=23
KET

H=23
H=20, DL=3
H=23
H=23
H=3