Sie sind auf Seite 1von 8
TAC DONG CUA CHIEN TRANH THUONG MAI MY - TRUNG DEN KINH TE TOAN CAU VA VIET NAM Ong Nguyén Lé Dinh Quy Vién Chinh sach cong va Quan by Tom tat: Nhiing ky tte vé Dao luat 4p thué nhap khéu Smoot-Hawley hdi 1930 véi viée cho phép My danh thué trén 20.000 mat hang nhap khau van chua phai mé va bai hoc rang cdc cudc chién tranh throng mai luén gay nhiéu tan that van dang duge giang tai cdc chong trinh gidng day kinh té thi gid day, c6 vé nhu thé gidi lai dang 6 trong giai doan dau cia mot cudc chién tranh thong mai todn cau. MY va Trung Quéc dang lao vao cude chién thuong mai, trong vong xoay nay Viét Nam sé phai chiu tac déng dén muc tiéu xuat nhap khau c6 thé 1a nganh bi anh hung truée nhat. Néu cudc chién thuong mai cla hai cu’dng quéc kinh té khéng c6 dau hiéu ling xudng thi sé dan dén téc dong kép, di cling véi né 14 cude chién tranh tién t@ - chién tranh ty gia, chit khéng don thuan chi 14 hang héa, Nhing nghién ctu danh gid nhiing tac d6ng so bé ciia cudc chién tranh nay tac dong dén kinh té Viét Nam c6 thé giip xay dung nhimg gidi phap img phé kip thoi, tham chi tan dung tinh hinh dé hoach dinh chién luge thuong mai phi hop. 1. Chién tranh thuong mai va tac dng toan cau 1.1. Khdi niém: Chién tranh mau dich (chién tranh thuong mai, tiéng Anh: "trade war") 1a hién tong trong dé hai hay nhiéu nuéc ting hod tao ra thué hodc cac loai rao can thong mai (gém: gidy phép xuat nhap khau, han ngach nhap khau, vién tro déi voi c4c nganh san xuat trong nuée/ndi dia, han ché xudt khdu ty nguyén, yéu cdu khat khe d6i véi hang héa nh§p vao ndi dia, I¢nh cm van, han ché thurong mai, va sy lim mat gid tién t8) voi nhau nhim dép tra nhing rio can thuong mai ca nude 44i lap. Ché 46 bao hé tng cudng lam cho swt sin xudt hang hoa cia ca hai nude tién din dén mite ty cung ty cdp (48 dap img nhing nhu cdu tiéu ding khong duge théa man béi nhap khau han ché), Nhidu nha kinh té hoc cho ring nhing sy bio hd nhat dinh (bao ho V6i mét s6 nganh nhat dinh) hao ton tién cia hon nhing sy bio hé khac (44i V6i cdc nganh khac), boi né cé thé gay ra chién tranh m§u dich (chién tranh B thuong mai).Vi du, néu mot quéc gia ting thué nhap khau, quéc gia déi lap c6 thé tra diia bang bién phap tuong ty. Nhung sy tang tro cfp rat khé 8 tra dita, Nhimg nude nghéo dé tén thuong hon nhimg nude giau trong chién tranh mau dich; khi ting st bio hd chéng Iai sy bin phé gia tia nhimg san pham gid ré, chinh phi nude do c6 nguy co lam cho san phim qué dat déi voi nguoi tiéu ding ndi dia. 1.2. Lich sit ctia cugc chién tranh theong mai My-Trung: Chién tranh thuong mai giita Trung Quée va My vio nam 2018 khoi dau vao ngay vio ngay 22 thing 3 nim 2018 khi Téng thing My Donald Trump tuyén bé sé ap dung mite thué 50 ty dé la My cho hang ha Trung Quéc dia theo Muc 301 ciia Dao lugt Thuong mai nim 1974, dé ngin chin nhiing gi ho cho 1a hanh vi thong mai khéng cOng bang va hanh vi trom cp Danh sch thué quan trong tp trung vao cdc san pham duge dura vao ké hoach Made in China 2025, bao gém céc san pham lién quan dén CNTT va robot. N6 cho phép ting théng c6 tham quyén don phuong 4p dung tién phat hoc cac hinh phat khdc di v6i mot déi tac thuong mai néu né duge cho la khéng céng bing gay tdn hai dén Igi ich kinh doanh cla Hoa Ky. Vao thang Tu, Téng théng Trump da 4p dat thué quan déi voi hang nhap khau thép va nhém tir Trung Quéc, Canada va cdc nude trong Lién minh chau Au. tai san tri tué. Ngiy 6 thang 7 nam 2018, 6ng Donald Trump cho dp dat thué quan d6i gia 34 ty USD cita Trung Quéc, dua dén viée Trung Qi dap lai véi cdc mite thué tuong ty déi véi cdc sin pham cia My. Chinh quyén Trump cho biét thué quan 1a viée can thiét dé bao vé an ninh quéc gia va sé hitu tri tug ciia cde doanh nghiép Mj, va gidp giam thdm hut thuong mai cia My déi véi Trung Quéc. Trong thing 8 nim 2017, dng Trump di mé mét cudc diéu tra chinh thire vé cée vy tin cng vao tai san tri tué cla My va cdc déng minh ciia minh, viée trom cap uée tinh gay tin kém cho MY khoang 600 ty dé la mot nam. Vao ngay 14 thing 8, Trung Quéc da dé don khiéu nai voi WTO, tuyén bé ring thué quan cua MY doi voi cdc tim pin mat troi nude ngoai xung dot véi phan quyét cia WTO va da lam mat én dinh thi truong quéc té vé cae sin pham dién mat trdi. Trung Quéc tuyén bé ing tac dong truc tiép ctia két qua nay lam hai Igi ich thuong mai hop phdp ctia Trung Quéc. Vo ngiy 17 thang 9, My da céng bé mite thué 10% trj gid 200 ty USD ctia hang héa Trung Quéc sé bit dau vio ngay 24 thing 9, tng én 25% vio 74 cudi nam nay. Ho cing de doa thué nhap khau tri gia thém 267 ty USD néu Trung Quéc tra diia. Vao ngay 18 thang 9, Trung Quéc da nhanh chéng thye hign hanh dOng dap tra voi thué suat 10% trén 60 ty dé la My nhap khdu. Cho dén nay, Trung Quéc da ap dat hodc dé xudt mite thué déi v6i hang héa tri gia 110 ti d6 la MY, dai dién cho hau hét nhap khdu cdc san pham cia MY. 1.3. Chién tranh theong mai Mj - Trung va nhimng téc dong todn cau. Kim ngach xuat khau tir MY sang Trung Quéc chi chiém chua day 1% GDP va 8% tong kim ngach xudt khdu ciia My. Trong khi do xudt khu ctia Trung Quoc sang Mf c! gan 4% GDP va 20% gid tri xudt khau ctia quéc gia nay. Gia tri gia tang tir xudt khdu sang My chiém 3% GDP ciia Trung Quéc. Mac dit nhiéu céng ty My dang dau tr 6 Trung Quéc nhung néu cdc cng thang thuong mai khong duge gidi quyét, Trung Quéc sé chju tae dng kinh té try tiép lon hon My. Tuy nhién, trong trudng hgp cugc chién thuong mai leo thang, bén ton that lon hon 6 thé la Trung Quéc. Dong thai that chat cdc bién phap bao h6 nam trong chién dich “Nude MY trén hét” cia Téng théng Trump cé thé dé dang dan t6i két cuc tra dia thuong mai, thim chi cham ngdi cho mgt cudc chién thuong mai toan cau chit khéng don thuan chi gitra MY va Trung Quéc. Van dé 4p thué nhap khdu va tac déng cia né déi véi kinh té vi m6 cia nude 4p dat thué nhap khau cho thay m6t cuéc chién thuong mai toan cau, néu xay ra, sé tao mot cui séc va c6 thé khién tang truéng GDP cua thé gidi giam 1-3 diém phan tram trong vai nam ti. Cc mite thué 4p Ién Trung Quéc, vén duge ménh danh 1 cong xuéng toan cau, sé anh hudng dén nhiéu céng ty vén dya vao chudi cung img toan cdu va nhiéu kha nang sé gay tn thurong cho cac céng ty MY nhiéu hon 1a cdc céng ty Trung Quéc ma chinh quyén éng Trump dang nham vao. Cuée chién thuong mai cia éng Trump sé gia ting chi phi cho cdc nganh céng nghiép My, nhiéu kha nang de doa cae céng vige trong linh vyc sin xudt ma ong Trump tir lau néi rang éng muén bao vé. Va nhiing chi phi cao thém nay cudi cing ciing dé dén lén vai cia ngudi tiéu ding My. Khéng chi c6 anh huéng lén hai nén kinh té hang dau thé giéi, hang loat quéc gia chau A khdc cing sé chju téc dong ttr cac dong thai nay. Bao cdo phan tich cia DBS cho thay Han Quéc, Malaysia, Dai Loan va Singapore sé 1a cae nén kinh té gp rai ro cao nhat tai chau A vi chién tranh thuong mai Mj - Trung. Do cde nude nay c6 46 mé thuong mai cao va tham gia nhiéu 75 vao chudi cung img. Tang truéng GDP cia Han Quéc c6 thé mit 0.4% nm nay. Con s6 nay ciia Malaysia va Dai Loan déu duge dur bio 18 0,6%. Con Singapore la 0,8%. Tac dong nay cé thé 1én gap d6i nim 2019. Khi phan tich gia trj thing du cia hang xuat khau Trung Quoc, tinh theo xudt xi, Té chitc Hop téc va Phat trién Kinh é (OECD) cho biét Daj Loan la nén kinh té chau A tham gia nhiéu nhat vao s6 hang héa nay, voi hon 8% GDP. Theo sau la Malaysia (6%), Han Quée, Hong Kong, Singapore véi khodng 4-5%. Philippines, Thai Lan va Viét Nam khoang 3%. Uc, Nhat Ban, Indonesia la 2%. Bén canh d6, nhiéu yéu t6 khdc cing cin duge can nhac. Vi du, My va Trung Quéc déu Ia déi tac kinh té lon cha Hong Kéng. Tuy nhién, nén kinh té Hong Kéng phy thuge vao dich vu. Vi vay, ho sé khong chju tie d6ng nhiéu tir thué nhap khdu. Ganh nang sé don vé cdc nude san xuat nhiéy hon. Tinh trén toan cau, theo sé ligu cia WTO, nam ngodi, ting kim ngach xuat khau hang héa tang 11% Ién 17.200 ty USD. Ballpark ude tinh cf méi 100 ty USD hang héa bi anh huéng boi thué nhap khau, thuong mai toan cau sé giam 0,5%. Viée nay sé kéo theo ting truéng toan cau mat 0,1%. Lam phat cing sé tang 0,1% - 0,3%, chua tinh bién d6ng ty gid. Morgan Stanley thi uéc tinh chién tranh thuong mai cé thé bj gidn doan nghiém trong, do hai phan ba sé hang héa trao déi gitra hai nude nam trong chudi gid trj ton cau. Vign Kinh té Quéc té Peterson chi ra gin hai phan ba sé hang MY nhap tit Trung Quéc dén tir cdc céng ty c6 vén dau tu nude ngoai. Vi vay, thué nhap khdu ciia Mj, dit nhim vao Trung Quéc, van sé cé tac dong dén céc nuéc khéc. Dya trén dong vén nude ngoai 43 vao Trung Quée, cc cai tén cé kha nang anh huéng nhit la My, Nhat Ban va Han Quéc. Mot s6 céng ty khéc, nhu DBS Bank, cho ring kinh t& My sé anh hudng nhiéu hon Trung Quéc, do cc céng ty My du tu vao Trung Quéc kha nhieu. Bén canh 46, My cting dang vuéng vio tranh chap thuong mai véi nhiéu nuéc khdc. Sy bat én vé thuong mai c6 thé khién cdc ngan hang lo ngai ve su tham gia ciia minh trong cdc nganh bj anh hudng, tir dé anh huéng dén gid cd va dong chay tin dung. Né ciing cé thé khién cdc cOng ty ngan ngai dau tw. Com néu thué bj day xuéng ngudi tiéu ding, niém tin tigu ding va nhu elu Gi dia sé gidm sit. O cép cao nhat, bién dong trén thj truéng tai chinh sé anh hung dén tat ca yéu t6 trén, . 76 Mét mé hinh cia hang quan ly tai san Pictet chi ra néu My Ap thué nhap kau 10%, sau 46 thué nay lai bj day xuéng ngwdi tigu ding thong qua tang gid san pham, kinh té toan cdu c6 thé roi vao tinh trang ting truéng cham, lam phat cao. Loi nhuan doanh nghiép toan cau ciing sé mat 2,5%. 2. Tac dong dén kinh té Viét Nam 2.1. Danh gid tong quan tac dng cia chién tranh theong mai Mj - Trung dén kinh té Viét Nam. Nam 2017, ty trong kim ngach xudt khdu sang Trung Quéc chiém 16,5% téng kim ngach xuat khdu cia Vit Nam. Trong khi 46, ty trong nay voi My la 19,4%. Con ty trong nhap khdu trong téng kim ngach nhap khau cia Vigt Nam véi Trung Quéc 1a 27,7% va 6 mite 4,3% véi MY. Vi vay, khi hai doi tac quan trong véi Viét Nam nay diéu chinh tang thué, thuong mai gitta 2 nude nay sé gidm va anh hudng dén cdc nude cé giao dich voi 2 nude nay. Cu thé, Viét Nam xudt khdu sang Trung Quée duge sir dung vao san xudt dé xuat khau tiép sé bj anh hudng truc tigp vé mat chi phi gia ting. Mat khdc, hang nhap khau tir Trung Quéc vao Viét Nam, vén chiém ty trong 1én trong téng kim ngach, cing bi anh hudng va sé anh huéng dén nén kinh té Viet Nam. Neghién ctu cia Chuong trinh Nghién ciu kinh té Trung Quéc thude Vign Kinh té va Chinh sach (VCES) chi ra mt nira hang xudt khdu cia Viét Nam sang Trung Quéc la hang thd, so ché, trong khi nhap khdu lai la hang tinh ché (chiém 85%). Cac doanh nghiép hoat dng tai Viét Nam cting dang sir dung phan Ién cong nghé, nguyén ligu cia Trung Quéc dé phuc vu sin xuat, lén t6i 80%.Dan chimg cho diéu nay, theo sé ligu cla Hiép hoi Ché bién va Xudt khdu Thuy sin Viét Nam (VASEP), trong sdu thang dau nim nay Trung Quéc da nhap ca tra Viét véi gid tri hon 133 triéu USD, tang gin 41% so v6i cing ky nim truéc. Véi con sé nay, Trung Quéc 4 vuot Ién tro thanh thj truéng nhap nhiéu cé tra Viét Nam nhét. Déng néi 1a trong khi doanh nghiép Viét Nam xudt khau thé, gid trj thu vé khong duge bao nhiéu thi cac nha nhap khdu Trung Quéc mua cé tra Viét vé dé ché bién hang gid tri gia tng véi gid ban cao hon nhiéu lin so véi gid nhap khau, sau d6 xudt khau di cdc nude khae trong 46 c6 ca MY, Canada, chau Au. Tinh trang xudt nhap khau cia Viét Nam sé chua gap nhiéu anh huong cho dén khi nado My chua ting cudng céc hang héa bj trimg phat tir Trung Quéc. Nhung dé duy tri va dam bdo duge tinh hinh xuat nhap khdu va tang 11 truéng kinh té, Viét Nam can tang sire canh tranh cho thi trudng dé tao su hap din hon cho doanh nghiép va nha dau tu. Trong 46, 06 cd nhiing bién phap hj truéng ngi dia truée nhimg nguy chi c6 thé phong vé thuong mai can thiét dé bao co hang Trung Quéc tran vao ngi dia Viét Nam dé tiéu thy ma tham nap duéi xuat xir khac, chang han nhu “made in Viet Nam”. Néu nhig cng thiing vé chién tranh thuong mai tiép tuc kéo dai va leo thang gitta Mj va Trung quéc cfing nhu déi voi cde nude c6 lién quan khdc sé khién cdc hoat dng dau tu, sn xuat bj tri hon, kinh 16 thé gidi tang truéng cham lai, tham chi roi vao suy thodi. Néu diéu nay xay ra, xuat khau va tng truéng kinh t8 cia Vigt Nam cing bj cham lai. Tuy nhién, khong vi thé ma trong ng&n han cdc myc tigu xudt khdu ciia Vit Nam sé bi anh hudng vi cdc hang héa dau vao xuat khau tir Vigt Nam sang Trung Quéc nam trong cudi chudi sin xuét, nhumg néu céc bién phap trimg phat tiép tye mo r6ng danh sach thi vé dai han sé c6 nhimg ci “séc” kh doan truée duge déi voi kinh té Viét Nam. 2.2. Mét sé gidi phap dé nén kinh té Viét Nam on dinh va phat trién bén viing trong béi canh chién tranh thong mai My - Trung. Thit nhat, ting cuong vai trd quan ly Nha nude, dic Céng Thuong, B6 Tai chinh va cdc higp hi nganh nghé... hang rio ky thuét, kiém sodt chat lugng hang hod nhap khdu vao Viét Nam, dic biét 1a hang héa c6 xudt xir tir Trung Quéc. Chi déng cae bién phap adi phé voi nguy co bién dong ty gia gitta déng nhan dan té va USD tac dng t6i thuong mai Viét Nam. Chi déng dua ra cdc bién phdp dé bao vé hang héa trong nude cing nhu ngin chan hang héa nhap Iu tir nude ngoai.Cac don vj chite ning cing cdn sém 4p dung cdc bién phap phéng vé thuong mai cé higu lye, can sir dung cae bién phap giai quyét va kiém soat chat lugng hang héa, nham ngiin chan ngay tai cdc cita khdu, hai quan; Sat sao phong chéng buén, nhp lau hang héa va cdc Adi quan ly thj trudng cdn theo doi ki hon dia ban. Nghién ctu ky cdc hang hod cia Trung Quéc cé thé nhap vao Viét Nam dé dé phong trong hop do xudt khdu cia Trung Quéc sang My bi han ché, nude nay sé chuyén hang sang Viét Nam, tir 46 xuat khdu sang thj tring MY véi nh’in mdc 1a hang tir Vigt Nam. Thit hai, tang cuéng chat Iuong hang Viét, da dang vé hinh thir, mau ma v6i gid ca phi hop dé tang sire canh tranh ctta cdc doanh nghiép san xuat 78 p xudt khau. Ching ta can dinh huéng z theo huéng bén viing, trong a6 ting tnudng xuat khau ca vé chiéu rng va chiéu sau. Can cdp nhat danh muc hang hod bi dp thué cia My va Trung Quéc ciing nhu déng thai ti gid cua déng USD va Nhan dan té dé doanh nghiép c6 phan tng kip thoi va cd thé tim kiém co h6i xuat khau thém sang MY nhimg mat hang truéc day Viet Nam khong canh tranh duge véi Trung Quéc. Tiép can nhanh véi cdc nha dau tu Ion trén thé gidi, tranh thi thoi co thj trudng Trung Quéc bj anh huéng dé xiic tién dau tu vao Vigt Nam cing 1a viée cn lam. Doanh nghiép phai khong ngimg nang cao nang lye canh tranh, tiém luc tai chinh, ky thudt dé c6 thé cung cap cho thj trong nhimg san phim c6 site canh tranh cao. Dac bigt, cn trong nude va déi véi cdc doanh nghig ning cao chién luge xudt nhap KI tap trung vao nhing mat hang dang cé gi thé, nhiing mat hang khong nam trong danh sich cdm van ciia ca hai bén. Thr ba, can dat ra vai trd trong tim cla co quan quan ly Nha nude trong viéc giai quyét va kiém soat trong van dé nay vdi viée ngan chan 6 cdc ctta khau, hai quan, sat sao phong chéng buén, nhap lau hang héa va cdc déi quan IY thj truémg cn theo dOi ki hon dia bin. Cae dom vi che nang cling cn sém ap dung céc bign php phong vé dé ngin chan vige thép Trung Quée tran vao Viét Nam. Bang viéc sém hinh thanh day dit cdc ndi dung vé cdc bign phap phéng vé thuong mai cé higu luc, sé 14 cdng cu quan trong dé bao vé nganh hang san xuat trong nude truéc tinh trang hing nhap khau 6 at vio thj trong ndi dia. Ngoai ra, dé tan dung duge Igi thé, Vigt Nam can khuyén céo doanh nghiép FDI va doanh nghiép Viét Nam khdn trong tim hiéu thi truong Mj, diac biét 1A vi cdc loai hing héa trong danh myc bi Ap thué, dé tim co hdi da dang héa danh myc xudt khéu vao MY. Ngoai ra, tiép cn nhanh voi cdc nha dau tu FDI lon tai Trung Quéc dé x dau tu vao Vigt Nam khi thj truéng Trung Quéc va My déu bj anh hudng, Déng théi, cdn nghién ctu sau hon danh muc mét s6 hang héa cia Trung Quéc cé thé nhp vao Viét Nam trong trudng hgp xuat khdu cia Trung Quéc sang My bj han ché dé c6 cach thire d6i pho va kiém soat phi hyp. Song song 46 can chuan bj tét cdc théng tin lién quan dén phong vé thuong mai voi My trong truéng hop chién tranh thuong mai lan rong. Bén canh d6, dé én dinh tam ly thj truéng, Chinh phi can théng tin rng rai céc vin dé lién quan dén chién tranh thyong mai MY - Trung bao 79 gdm céc dong thai gitra cdc bén va danh muc hang héa bi trimg phat. Doanh nghigp bim sat va cng bé cdc théng tin nay cla Chinh phi sé gitip cha dong diéu chinh san xuat; Tim kiém thj trudng, déi tac hay can nhac str dung hoge déi pho véi cde bién phdp phong vé thong mai trong, ngoai nude tham khao: 1. Irwin, D. A. (2018). Trade Policy in American Economic History. The Oxford Handbook of American Economic History, 2, 305. 2. Thién, N. X. (2011). Thuong mai quéc té. 3. William J. Bernstein (2008). 4 Splendid Exchange 4. Woronoff, J. (1983). World trade war. Praeger Publishers. 5. http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thach-thuc-dat-ra-doi- voi-nen-kinh-te-viet-nam-tu-cuoc-chien-tranh-thuong-mai-my-trung- 145568.html 6. http:/Atapchitaichinh.vn/nghien-cuu--trao-doi/trao-doi-binh- luan/cuoc-chien-thuong-mai-my-trung-tac-dong-ra-sao-den-xuat-nhap-khau- viet-nam-145433.html 80