Sie sind auf Seite 1von 15

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN
SMKS TEKNOLOGI MANDIRI
AKREDITASI B
JALAN RAKSAGUNA NO. 99 DESA
TALAGASARI KADUNGORA – GARUT
email: smkteknologimandiri@gmail.com Telp.
(0262) 2457778

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan benar !!!


1. Lamun aya nu keur cacarita teh ulah...........heug dengekeun!
A. Kawas lauk buruk milu mijah,piritan milu endogan
B. Endog saparatagan tara megar kabeh
C.
Endog sasayang (saparatagan), peupeus hiji peupeus kabeh
D. Kawas nanggeuy endog beubeureumna
E. Hambur bacot murah congcot

2. Matak ulah sok boga maksud goreng ari ka batur teh, bisi......
A. Kawas cai dina daun taleus
B. Tamiang meulit ka bitis
C.
Biwir nyiru rombengeun
D. Murag bulu bitis
E. Siga jogjog mondok

3. Meuni...........ti isuk-isuk ngajajanteng nungguan manehna teu jol wae.


A. Asa peunggas rancatan
B. Asa ditonjok congcot
C.
Hambur bacot murah congcot
D. Nyeri beuheung sosonggeten
E. Murag bulu bitis
4. Nyiar elmu mah kudu keur ti bubudak keneh, ngarah jaga ulah kaalaman......
A. Kawas kolot dina beuheung munding
B. Nya picung nya hulu maung
C.
Miyuni (cara) hurang
D. Nyanghulu ka jarian
E. Teu puguh hulu buntutna (alang ujurna)

5. Puguh barang eta pisan anu dipikahayang teh, ari ayeuna dibere, atuh meuni...
A. Hambur bacot murah congcot
B. Murag bulu bitis
C.
Dug hulu pet nyawa
D. Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot
E. Asa ditonjok congcot

6. Rumasa abdi mah gaduh kasalahan, nu mawi dongkap ka dieu ge abdi teh seja...
A. Tamiang meulit ka bitis
B. Murag bulu bitis
C.
Ditonjok congcot
D. Nyanggakeun beuheung teukteukeun tikoro gorokeun, suku genteng belokeun
E. Lauk buruk milu mijah, piritan milu endogan

Sabelas putrana teh, nu sapuluh mah jaranten pajabat, mung saurang nu


7.
pangangguran mah, kena ku paribasa..........
A. Hambur bacot murah congcot
B. Murag bulu bitis
C.
Endog sapataragan tara megar kabeh
D. Dug hulu pet nyawa
E. Dijieun hulu teu nyanggut, dijieun buntut teu ngepot

8. Sanajan babari nyarekan oge Bu Entin mah teu pedit, nu matak katelah jalma........
A. Biwir nyiru rombengeun
B. Hambur bacot murah congcot
C.
Kawas cai dina daun taleus
D. Tamiang meulit ka bitis
E. Murag bulu bitis

Tara lila aya di imahna ge, ukur sababaraha poe, puguh ge katelah jalma .......
9.
jang kardun mah
A. Murag bulu bitis
B. Biwir nyiru rombengeun
C.
Kawas cai dina daun taleus
D. Hambur bacot murah congcot
E. Tamiang meulit ka bitis

10. Teu meunang kitu laku teh, ........ teu sopan mapatahan ka nu jadi kolot
A. Asa ditonjok congcot
B. Hambur bacot murah congcot
C.
Kawas endog mapagahan (mapatahan) hayam
D. Murag bulu bitis
E. Dug hulu pet nyawa

MANUK TITIRAN JEUNG NYIRUAN

Di hiji leuweung mangsa poe keur meujeuhna moreret, dangdaunan ngaruyung


teu kuateun ku panas panon poe. Kitu deui sasatoan gawena salasap-salusup kana
rungkun, neangan tempat ngiuhan.

Teu jauh tidinya aya sakadang nyiruan keur neangan cai. Manehna kacida
11.
halahabna, sanggeus kukurilingan di jero leuweung ti isuk mula. Teu lila
manehna manggihan pancuran, tuluy dideukeutan rek nginum. Karek oge eunteup
ujug-ujug sorodot gubrag sakadang nyiruan roroesan sarta jejeritan menta tulung.

Kabeneran aya manuk titiran keur ngiuhan dina dahan. Ngadenge nu menta
tulung, manehna turun rek nulungan. Ku sakadang titiran katenjoeun aya nyiruan
titeuleum dina pancuran. Manuk titiran karunyaeun, tuluy meutik dangdaunan
sarta dipuragkeun kana cai, bari pokna “Tah, sakadang nyiruan kami malidkeun
daun, gancang gera ngarayap kadinya!”

Palaku nu aya dina dongeng diluhur teh, nyaeta…


A. Manuk titiran jeung papanting
B. Nyiruan jeung manuk titiran
C.
Manuk piit jeung nyiruan
D. Nyiruan jeung cangkurileung
E. Manuk titiran jeung manuk piit

MANUK TITIRAN JEUNG NYIRUAN

Di hiji leuweung mangsa poe keur meujeuhna moreret, dangdaunan ngaruyung


teu kuateun ku panas panon poe. Kitu deui sasatoan gawena salasap-salusup kana
rungkun, neangan tempat ngiuhan.

Teu jauh tidinya aya sakadang nyiruan keur neangan cai. Manehna kacida
halahabna, sanggeus kukurilingan di jero leuweung ti isuk mula. Teu lila
manehna manggihan pancuran, tuluy dideukeutan rek nginum. Karek oge eunteup
12. ujug-ujug sorodot gubrag sakadang nyiruan roroesan sarta jejeritan menta tulung.

Kabeneran aya manuk titiran keur ngiuhan dina dahan. Ngadenge nu menta
tulung, manehna turun rek nulungan. Ku sakadang titiran katenjoeun aya nyiruan
titeuleum dina pancuran. Manuk titiran karunyaeun, tuluy meutik dangdaunan
sarta dipuragkeun kana cai, bari pokna “Tah, sakadang nyiruan kami malidkeun
daun, gancang gera ngarayap kadinya!”

Palaku dina dongeng teh miboga watek sewang-sewangan. Kumaha ari watek
nyiruan dina dongeng diluhur?
A. Apilain
B. Teu tarapti
C.
Teu mirosea
D. Resep mere maweh
E. Gurunggusuh

MANUK TITIRAN JEUNG NYIRUAN


13.
Di hiji leuweung mangsa poe keur meujeuhna moreret, dangdaunan ngaruyung
teu kuateun ku panas panon poe. Kitu deui sasatoan gawena salasap-salusup kana
rungkun, neangan tempat ngiuhan.

Teu jauh tidinya aya sakadang nyiruan keur neangan cai. Manehna kacida
halahabna, sanggeus kukurilingan di jero leuweung ti isuk mula. Teu lila
manehna manggihan pancuran, tuluy dideukeutan rek nginum. Karek oge eunteup
ujug-ujug sorodot gubrag sakadang nyiruan roroesan sarta jejeritan menta tulung.

Kabeneran aya manuk titiran keur ngiuhan dina dahan. Ngadenge nu menta
tulung, manehna turun rek nulungan. Ku sakadang titiran katenjoeun aya nyiruan
titeuleum dina pancuran. Manuk titiran karunyaeun, tuluy meutik dangdaunan
sarta dipuragkeun kana cai, bari pokna ...Tah, sakadang nyiruan kami malidkeun
daun, gancang gera ngarayap kadinya!...

Nitenan para palakuna dongeng di luhur teh kaasup kana wanda dongeng…
A. Fabel
B. Sasakala
C.
Parabel
D. Sage
E. Mite

MANUK TITIRAN JEUNG NYIRUAN

Di hiji leuweung mangsa poe keur meujeuhna moreret, dangdaunan ngaruyung


teu kuateun ku panas panon poe. Kitu deui sasatoan gawena salasap-salusup kana
rungkun, neangan tempat ngiuhan.

Teu jauh tidinya aya sakadang nyiruan keur neangan cai. Manehna kacida
halahabna, sanggeus kukurilingan di jero leuweung ti isuk mula. Teu lila
14.
manehna manggihan pancuran, tuluy dideukeutan rek nginum. Karek oge eunteup
ujug-ujug sorodot gubrag sakadang nyiruan roroesan sarta jejeritan menta tulung.

Kabeneran aya manuk titiran keur ngiuhan dina dahan. Ngadenge nu menta
tulung, manehna turun rek nulungan. Ku sakadang titiran katenjoeun aya nyiruan
titeuleum dina pancuran. Manuk titiran karunyaeun, tuluy meutik dangdaunan
sarta dipuragkeun kana cai, bari pokna ...Tah, sakadang nyiruan kami malidkeun
daun, gancang gera ngarayap kadinya!...
Amanat anu nyampak dina dongeng diluhur teh nyaeta…
A. Urang kudu daek silih tulungan
B. Urang kudu nganteup batur
C.
Urang kudu nulungan lamun baturna nulungan
D. Salilana kudu menta tulung ka batur
E. Urang kudu silih merhatikeun

MANUK TITIRAN JEUNG NYIRUAN

Di hiji leuweung mangsa poe keur meujeuhna moreret, dangdaunan ngaruyung


teu kuateun ku panas panon poe. Kitu deui sasatoan gawena salasap-salusup kana
rungkun, neangan tempat ngiuhan.

Teu jauh tidinya aya sakadang nyiruan keur neangan cai. Manehna kacida
halahabna, sanggeus kukurilingan di jero leuweung ti isuk mula. Teu lila
manehna manggihan pancuran, tuluy dideukeutan rek nginum. Karek oge eunteup
15.
ujug-ujug sorodot gubrag sakadang nyiruan roroesan sarta jejeritan menta tulung.

Kabeneran aya manuk titiran keur ngiuhan dina dahan. Ngadenge nu menta
tulung, manehna turun rek nulungan. Ku sakadang titiran katenjoeun aya nyiruan
titeuleum dina pancuran. Manuk titiran karunyaeun, tuluy meutik dangdaunan
sarta dipuragkeun kana cai, bari pokna ...Tah, sakadang nyiruan kami malidkeun
daun, gancang gera ngarayap kadinya!...

Latar tempat jeung waktu dina sempalan dongeng diluhur, nyaeta…


A. Dikebon tengah peuting
B. Disawah pasosore
C.
Dileuweung tengah poe
D. Di leuwi isuk-isuk
E. Di wahangan isuk-isuk

16. Dongeng teh kaasup kana golongan carita balarea, sarta sumberna…
A. Sacara tinulis
B. Ngaliwatan internet
C.
Ku nu ngarangna
D. Ku cara lisan
E. Dina radio

17. Ciri yen dongeng teh karya satra lisan, dinatarana…


A. Sumberna tatalepa ti hiji jalma ka jalma liana
B. Eusi dongeng loba nyaritakeun kajadian-kajadian anu pamohalan
C.
Teu asup akal
D. Palakuna atawa nu ngalalakon sasatoan
E. Disiarkeun dina radio

Ciri dongeng di antarana ngandung unsur atikan. Mana ieu di handap anu
18.
ngagambarkeun eta unsur atikan?
Aya aki-aki padamiasih, mikaresep lantaran bageur. Resep nulung kanu butuh,
A. nalang kanu susah, nganteur kanu sieun jeung keueung. Nalang kanu sangsara
mun teu ku harta banda, ku tanaga, mun teu ku tanaga ku do’a.
Si oray kuda anu salawasna jail sarta galak sok ngahakan jelema, sarta matih
B.
pisan peurahna, lengas-lengis ka Si Aki menta ditulungan, sieun renghek kaduruk

C. Aki-aki teu eleh akal, ...Tadi oray ngajak ka Hakim. Ari Hakim mah teu kaci
saksina ngan saurang, tapi kudu tilu!...
...His,... ceuk Aki-aki, ...Atuda eta mah bagean manusa ti Pangeran. Sakur nu
D.
kumelip di dunya, keur manusa
Ceuk Orang Kuda ka aki-aki, ...Heug, atuh urang neangan deui. Tuh tangkal
E.
Kupa urang Tanya...

Mana sempalan dongeng di handap ieu anu teu kaasup kana dongeng kelompok
19.
Fabel?
Caritana aya dua sobat teh geus marelak cau. Sakadang Kuya melak anakna, anak
A.
cau, ari Sakadang Monyet melak jantungna.
Jol Sakadang Maung manggul susluh, tuluy dibrugbrugkeun kana awak Sakadang
B.
Kuya. Gur bae susluh teh diseungeut.

C. Eta papatah ku Kuya diturutkeun, tuluy manehna nyieun deui imah anu alus jeung
kuat, gedena ngukur kana awakna.
...Tung jigana mah ngan bulu urang bae anu teu rupa-rupa warna teh, nya?... ceuk
D.
si Kuda ka si sebra.
Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai, ngan leb wae pakarangan nyi Endit
E. teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna, jalma-jalma geus teu ingeut ka diri
batur, asal salamet dirina bae.

20. Dongeng ...Kean Santang... kaasup kana dongeng……


A. Sage
B. Fabel
C.
Farabel
D. Mite
E. Sasakala

21. Goong renteng kaasup waditra khas ...


A. Jawa barat
B. Cianjur
C.
Kuningan
D. Cirebon
E. Sumedang

22. Kasenian sisingaan aslana ti daerah......


A. Cianjur
B. Sumedang
C.
Garut
D. Subang
E. Cirebon

23. Kasenian kuda renggong asal ti daerah..


A. Cianjur
B. Subang
C.
Sumedang
D. Garut
E. Cireban

Sababaraha urang seniman rampak nareuteup teu ngiceup.Kecap anu teu sarua
24.
hartina jeung rampak ieu dihandap nyaeta…
A. Babarengan
B. Sararea
C.
Kabehanana
D. Sauyunan
E. Ragem/kompak

25. Tarling mangrupa kasenian nu waditrana diwangun ku...


A. Kendang
B. Saron jeung kendang
C.
Gitar jeung suling
D. Goong jeung bonang
E. Kendang jeung goong

26. Tarling kasenian khas daerah.........


A. Cirebon
B. Cianjur
C.
Sumedang
D. Subang
E. Jawa barat

27. Seni pagelaran wangun bobonekaan tina kai disebut..


A. Wayang kulit
B. Wayang golek
C.
Kakawihan
D. Tarling
E. Singa depok
28. Nungalakonkeun pagelaran wangun bobonekaan tina kai disebut....
A. Juru kawih
B. Dalang
C.
Sinden
D. Juru alok
E. Nayaga

29. Kasang tukang, tempat, waktu lumangsung kajadian disebut…


A. Watek
B. Tema
C.
Latar
D. Palaku
E. Jejer

30. Inti tangtungan carita disebut…


A. Tema
B. Latar
C.
Palaku
D. Galur
E. Watek

Nu Nanya : Tarekah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma


hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?

Narasumber : Anu leuwih utama mah dibina kukolotna di


lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora kudu dididik-diatik ku
31. ajaran agama, sangkan kandel kaimanana. Barudak kudu apal yen narkoba teh
barang haram anu dilarang ku agama jeung pamarentah. Sabab bakal ngaruksak
mental jeung runtuhna nagara.

Wacan paguneman di luhur teh kaasup kana wangun..


A. Rapat
B. Sawala
C.
Wawancara
D. Debat
E. Diskusi

Nu Nanya : Tarekah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma


hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?

Narasumber : Anu leuwih utama mah dibina kukolotna di


lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora kudu dididik-diatik ku
32. ajaran agama, sangkan kandel kaimanana. Barudak kudu apal yen narkoba teh
barang haram anu dilarang ku agama jeung pamarentah. Sabab bakal ngaruksak
mental jeung runtuhna nagara.

Naon nu jadi jejer utama dina wawancara diluhur?


A. Generasi ngora
B. Narkoba
C.
Ngadidik barudak
D. Ajaran agama
E. Usaha Jalma

Nu Nanya : Tarekah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma


hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?

Narasumber : Anu leuwih utama mah dibina kukolotna di


lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora kudu dididik-diatik ku
33. ajaran agama, sangkan kandel kaimanana. Barudak kudu apal yen narkoba teh
barang haram anu dilarang ku agama jeung pamarentah. Sabab bakal ngaruksak
mental jeung runtuhna nagara.

Anu teu kaasup kana nyarita wangun dialog nyaeta....


A. Wawancara
B. Rapat
C.
Pidato
D. Debat
E. Diskusi

Nu Nanya : Tarekah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma


hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?

Narasumber : Anu leuwih utama mah dibina kukolotna di


lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora kudu dididik-diatik ku
ajaran agama, sangkan kandel kaimanana. Barudak kudu apal yen narkoba teh
34.
barang haram anu dilarang ku agama jeung pamarentah. Sabab bakal ngaruksak
mental jeung runtuhna nagara.

Ceuk narasumber dina wawancara di luhur, pikeun narekahan sangkan barudak


ngora teu ancrub ngagunakeun narkoba kudu, iwal......
A. Dibina ku kolotna di lingkungan kulawarga
B. Apaleun yen narkoba teh barang haram
C.
Diatik ku ajaran agama
D. Ngaruksak mental jeung runtuhna nagara
E. Ulah nyoba-nyoba narkoba

Nu Nanya : Tarekah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma


hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?

Narasumber : Anu leuwih utama mah dibina kukolotna di


lingkungan kulawarga. Barudak salaku generasi ngora kudu dididik-diatik ku
35.
ajaran agama, sangkan kandel kaimanana. Barudak kudu apal yen narkoba teh
barang haram anu dilarang ku agama jeung pamarentah. Sabab bakal ngaruksak
mental jeung runtuhna nagara.

Nyarita dina wawancara lumangsung dua arah, nyaeta....


A. Aya nu nanya aya nu ngadengekeun
B. Masing-masing jalma nanya
C.
Nu ditanya meunang nanyakeun deui
D. Aya nu nanya aya nu ngajawab
E. Nu nanya teu menang ngajawab
Tanya : Dupi igelna mah teu robih, sanes?
Jawab : Dina igel mah teaya parobahan. Mung bentenna teh jiga pisan jelema
ayeuna mah. Wayang abdi teh wayang hasil adaptasi jeung apresiasi, teras we
tidak akan hilang. Ari Semar, Cepot, jeung Dawala mah asli buatan urang. Nu
36. mawi teu dirobih. Nu dirobih mah wayang-wayang anu aya dina lalakon
Mahabrata jeung Ramayana, nyaeta nu disebut wayang purwa.

Topik utama nu dicaritakeun nu dicaritakeun dina wawancara di luhur teh


ngenaan...
A. Mahabarata
B. Cepot jeung Dawala
C.
Mahabarata jeung Ramayana
D. Wayang moal leungit
E. Igelan wayang

Tanya : Dupi igelna mah teu robih, sanes?


Jawab : Dina igel mah teaya parobahan. Mung bentenna teh jiga pisan jelema
ayeuna mah. Wayang abdi teh wayang hasil adaptasi jeung apresiasi, teras we
tidak akan hilang. Ari Semar, Cepot, jeung Dawala mah asli buatan urang. Nu
37. mawi teu dirobih. Nu dirobih mah wayang-wayang anu aya dina lalakon
Mahabrata jeung Ramayana, nyaeta nu disebut wayang purwa.

Kecap tidak akan hilang dina wawancara di luhur bisa dirobah kana basa sunda,
nyaeta..
A. Moal leungit
B. Moal maot
C.
Moal paeh
D. Moal pareum
E. Moal weleh

Tanya : Dupi igelna mah teu robih, sanes?


Jawab : Dina igel mah teaya parobahan. Mung bentenna teh jiga pisan jelema
38. ayeuna mah. Wayang abdi teh wayang hasil adaptasi jeung apresiasi, teras we
tidak akan hilang. Ari Semar, Cepot, jeung Dawala mah asli buatan urang. Nu
mawi teu dirobih. Nu dirobih mah wayang-wayang anu aya dina lalakon
Mahabrata jeung Ramayana, nyaeta nu disebut wayang purwa.

Saha kira-kira jalma anu diwawancara dina wawancara di luhur?


A. Seniman
B. Guru
C.
Dalang
D. Mahasiswa
E. Artis

Tanya : Dupi igelna mah teu robih, sanes?


Jawab : Dina igel mah teaya parobahan. Mung bentenna teh jiga pisan jelema
ayeuna mah. Wayang abdi teh wayang hasil adaptasi jeung apresiasi, teras we
tidak akan hilang. Ari Semar, Cepot, jeung Dawala mah asli buatan urang. Nu
39.
mawi teu dirobih. Nu dirobih mah wayang-wayang anu aya dina lalakon
Mahabrata jeung Ramayana, nyaeta nu disebut wayang purwa.

Kecap parobahan dina wacana di luhur asal tina kecap..


A. Arobah
B. Robah
C.
Parobah
D. Robahan
E. Obah

Tanya : Langkung ecesna kumaha tah reaksina teh?

Jawab : Teacan aya reaksi naon-naon. Karek tingcareletuk we. Maenya


40. cenah wayang jiga jelema. Ku abdi memang dirobah wayang teh. Beungeutna teh
sapertos jalmi we.

Kecap tingcareletuk dina wacana di luhur sarua hartina jeung.......


A. Nyarita di tukangeun
B. Nyarita bari nyumput
C.
Nyarita terang-terangan
D. Nyarita eraeun
E. Nyarita hareupeun