Sie sind auf Seite 1von 38

INVESTITOR: NAIM MUJIČID

OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA


LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

DOGRADNJA VINSKOG PODRUMA I


DOGRADNJA l REKONSTRUKCIJA KROVA OBJEKTA ,LJETNE KUHINJE
SARAJEVO

Sarajevo, maj 2018. god. PROJEKTANT


_____________________
IBRAHIM HAJRID d.i.g.

1
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

A.DOGRADNJA VINSKOG PODRUMA


PROJEKAT KONSTRUKCIJE
PLANOVI KONSTRUKCIJE,STATIČKI PRORAČUN
NACRTI ARMATURE

Sarajevo, maj 2018. god. PROJEKTANT


_____________________

IBRAHIM HAJRID d.i.g.

2
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

PROJEKAT KONSTRUKCIJE SADR2AJ


A/ TEKSTUALNI DIO:

1. Rješenje o registraciji preduzeda


2. Rješenje o imenovanju odgovornog projektanta
3. Rješenje o imenovanju ovlaštenog kontrolora
4. Potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli
5. Uvjerenje o položenom strčenom ispitu odgovornog projektanta
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ovlaštenog kontrolora
7. Tehnički opis
8. Statički proračun
9. Specifikacija armature

B/ GRAFIČKI DIO:
C/PLANOVI OPLATA:

1.Plan oplate poz 000-temeijna ploča


2. Plan oplate poz 100-ploča iznad suterena
3. Armatura temeljne ploče-rubna ojačanja
4. Armatura temeljne ploče-donja zona
5. Armatura temeljne ploče-gornja zona
6. Ankeri za zidove iz temeljne ploče
7. Armatura ploče poz 100-donja zona
8. Armatura ploče poz 100-gornja zona
9. Armatura nadzidaka
10. Armatura zidova i stepenica

3
TEKSTUALNI DIO

4
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

U skladu sa odredbama člana 113,114 Zakona o prostornom uređenju i Kantona


Srajevo("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 07/05 izfaje se :

R J E Š E NJ E O POSTAVLJANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA KONSTRUKTIVNE FAZE

ODGOVORNI PROJEKTANT :

ibrahim Hajrid, dipl.ing.građ.

imenovani ispunjava sve uslove iz članova,navedenog Zakona

Sarajevo,maj 2018 god. PROJEKTANT:


____________________

Ibrahim Hajrid dipl.inž.građ.

5
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

U skladu sa odredbama Člana 115 Zakona o prosornom uređenju Kantona


Sarajevo("Službene novine "Kantona Sarajevo br 07/05), izdaj se:

R J E Š E NJ E O POSTAVLJANJU OVLAŠTENOG KONTROLORA KONSTRUKTIVNE FAZE

OVLAŠTENI KONTROLOR :

Aida Hrustid, dipl.ing.građ.

imenovana ispunjava sve uslove iz članova,navedenog Zakona

Sarajevo,maj 2018 god. KONTROLOR:


________________________________

Aida Hrustid, dipl.ing.građ.

6
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

POTVRDA OVLAŠTENOG KONTROLORA

Na osnovu člana 115. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo("Službene


novine Kantona Sarajevo" br.0/05) potvrđujem da je predmetna investiciono tehnička
dokumentacija usklađena sa uvjetima datim u urbanistčkoj saglasnosti te je izvršena
provjera otpornosti i stabilnosti,provjera usklađenosti sa zakonom i drugim propisima
tehničkim normativima i standardima kao i međusobna usklađenost svih dijeliva
investiciono tehničke dokumentacije odnosno da je izvršena kontrola projekta u
cijelini.

OVLAŠTENI KONTROLOR KONSTRUKCIJE :

Aida Hrustid, dipl.ing.građ.

Sarajevo,maj 2018 god. PROJEKTANT:


________________________________

Aida Hrustid, dipl.ing.građ.

7
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

TEHNIČKI OPIS

Sarajevo,maj 2018 god. PROJEKTANT:


______________________

Ibrahim Hajrid dipl.inž.građ.

8
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

TEHNIČKI OPIS

Uvod
Predmet ove dokumentacije je definisanje konstrukcije za dogradnju suterenske etaže
uz postojedi stambeni objekat. Gabaritne dimenzije dogradnje su 19,60x 5,30m. Glavni
projekat konstrukcije urađen je na osnovu podataka uzetih iz glavnog arhitektonskog
projekta i lzvještaja o inženjersko geološkim i geotehničkim karakteristikama terena
rađenim za ovu lokaciju.

Konstrukcija objekta

Konstrukcija objekta sastoji se od armiranobetonskih zidova postavljenih po obimu


objekta i armiranobetonskih ploča u nivou temlja i iznad suterena. Armiranobetonski
zidovi debljine 20 cm postavljeni su između temeljne ploče i ploče poz. 100 to se na taj
način dobije prostorna sandučasta konstrukcija. Stropna ploča iznad podruma izvodi se
od armiranog betona debljine 25 cm.
Temeljenje objekta se izvodi preko armiranobetonske ploče debljine 20 cm, sa
povdanjem debline na 25 cm na kontaktu sa obodnim ziodvima objekta.

Opteredenja

Stalna opteredenja su data prema dimenzijama konstruktivnih elemenata i usvojenim


težinama oblaga. (JUS U.C7.123)
Korisna optereOenja prema JUS U.C7.121:
Ravni krov POZ 200 2,00 kN/m2
Analiza uticaja vjetra je izvršena prema JUS U.C7.110-113 sa osnovnom brzinom od
23,0m/s za Sarajevo. Obzirom da vjetar nije mjerodavno opteredenje za
dimenzioniranje konstruktivnih elemenata to se nije vršio proračun konstrukcije na
djelovanje vjetra.
Seizmička analiza je izvršena za metodu ekvivalentnog statičkog opteredenja prema
Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima. Ulazni podaci za proraeun su:

- VIII zona seizmčkog intenziteta prema MCS skali


- II kategoriju objekta
- II kategorija tla
- Vrsta konstrukcije 1

9
Opteredenje od pritiska tla na zidove podzemnih etaža određeno je prema pravilniku o
tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, za slijedede karakteristike
tla:

Ugao unutrašnjeg trenja Φ=25°


Kohezija c=0 kN/m2
Zapreminska težina y=20 kN/m2
Korisno opteredenje na nivou okolnog terena p=5,0 kN/m2
Opteredenje od potiska vode na obodne zidove i temeljnu plodu objekta uzeto je ubzir
za visinu vodenog stuba od 4,50 m.

Računska analiza konstrukcije

Računska analiza je izvršena na programskom paketu Tower 6, koji se zasniva na


metodi konačnih elemenata. Objekat je modeliran jedinstvenim prostornim modelom
pomodu koga su sračunati uticaji u konstruktivnim elementima. Svi ulazni podaci i
relevantni rezultati su dati u nastavku u izvještaju o analizi konstrukcije, koja sadrži
slijedeede:

 Ulazni podaci o materijalima i dimenzijama konstruktivnih elemenata


 Prikaz položaja i intenziteta opteredenja za sve posmatrane slučajeve
opteredenja Kombinacije opteredenja
 Statički uticaji u relevantnim konstruktivnim elementima za odabranu
kombinaciju opteredenja
 Modalna analiza
 Seizmički proračun prema metodi ekvivalentnog statičkog opteredenja
Dimenzioniranje betonskih elemenata.

lzvršena je i kontrola naprezanja karakterističnih pritisnutih vertikalnih


armiranobetonskih elemenata (zidovi i stubovi). Dopušteni naponi u vertikalnim
armiranobetonskim elementima su prema pravilniku za izgradnju objekata
visokogradnje u seizmičkim područjima ograničeni na:

Za stubove MB 40: σ0< 0,35xβB = 9,80MPa


Za zidove MB 30: σ0< 0,20xβB = 4,20MPa
Naponi pritiska u vertikalnim elementima su manji od dopuštenih za projektovane
marke betona. lzvršena je i kontrola napona smicanja u temeljnoj ploči ispod zidova.

Materijali:

Beton:
Zidovi i ploče MB 30
Beton MB 30:

10
Karakteristična čvrstoda na pritisak fbk = 30 Mpa
Računska vrijednost čvrstode betona fB = 20,5 Mpa
Računska čvrstoda pri smicanju τr = 1,1 Mpa
Modul elastičnosti betona Eb = 31,5 GPa
Armatura svi konstruktivni elementi: BSt 500 A
Karakteristična granica razvladenja fav=σ0,2 = 500 MPa
Karakteristična čvrstoda na zatezanje fak = 550 MPa
Modul elastičnosti Ea = 200 Gpa

Pravila za armiranje
Važedi pripisi u BiH, PBAB-87
Zaštitni sloj betona
Zaštitni sloj betona ploče od poz 100
ao = 1,5cm — najmanji zaštitni sloj betona
ad= 0,5cm — površine nisu lako dostupne kontroli
Usvojen zaštitni sloj betona: 2,0 cm

Zaštitni sloj betona ploče od poz 000-temeijna ploča


ao = 1,5cm — najmanji zaštitni sloj betona
ad = 0,5cm — površine nisu lako dostupne kontroli
as = 0,5cm — za srednje agresivnu sredinu
Usvojen za§titni sloj betona: 3,0 cm

Zaštitni sloj betona vanjskih zidova u podzemnim etažama


ao = 1,5cm — najmanji zaštitni sloj betona
ad = 0,5cm — površine nisu lako dostupne kontroli
as = 0,5cm — za srednje agresivnu sredinu
Usvojen zatitni sloj betona: 2,5 cm

Zaštitni sloj betona unutarnjh zidova


a0 = 1,5cm — najmanji zaštitni sioj betona
Usvojen zaštitni sloj betona: 2,0 cm

Raspored armature
Vertikalno armiranje dijafragmi (seizmičkih zidova), vrši se sa šipkama i mrežama, na
krajevima dijafragmi vrši se grupisanje armature na dužini 1/10 presjeka,
minimalni koeficijent armiranja krajeva iznosi 0,15% od ukupne površine zida, i ova
armatura je u šipkama. Ovo ne važi za obodne zidove u podzemnim etažama jer im je
odnos visine prema sirini manji od 2, to samim tim ne spadaju u dijafragme. Srednji dio
dijafragmi armira se mrežama. Ukupna vertikalna armatura nije manja od 0,45%
povr§ine dijafragme, od čega na srednji dio otpada 0,15% a na uglovima pa 0,15%.

Za obodne zidove podzemnih etaža ova armatura nije manja ori 0,25% ukupne
površine zida.

11
Presjek horizontalne armature u svim zidovima nije manji od 0,20%.

Smjernice za izvođenje
Betoniranje ne smije otpočeti prije nego što nadzorni organ pregleda armaturu, skelu i
oplatu i pismeno odobri početak betoniranja. Kod armature voditi računa da se ista u
toku rada ne pomjeri, da ostane u projektovanom položaju i da bude sa svih strana
obuhvadena betonom u debljini predviđenih zaštitnih slojeva.
Za vrijeme betoniranja radnici ne smiju gaziti preko armature i oplate ved Izvođač
treba da postavi pokretne mostove izdignute iznad armature od tri reda fosni, da se
beton prilikom donošenja ne prosipa po armaturi i oplati, a što je najvažnije da se
armatura ne pomjeri. Pri betoniranju voditi računa da se betonska masa brzo ugradi.
Sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema projektu, statičkom proračunu
i detaljima, u skladu sa važedim tehničkim propisima za beton, armaturu i oplatu.
Za svaku poziciju i vrstu rada označena je marka betona koja se mora održati, a što
izvođač dokazuje izradom i ispitivanjem probnih, normnih kocki kod Zavoda za
ispitivanje građevinskog materijala. Probne kocke izvođač je dužan da izradi u
prisustvu nadzornog organa.
Svi betonski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, statičkom proračunu, solidno i
stručno sa odgovarajudom kvalifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom.
Izrada i ugrađivanje betona vršide se mašinskim putem.
Za armirano betonske konstrukcije vršiti ispitivanje granulometrijskog sustava
kamenog agregata i upotrebiti ga u optimalnom sastavu i vršiti doziranje agregata.
Voda koja se upotrebljava za beton mora biti čista i bistra. Količina upotrebljene vode
po jednom metru kubnom betona kontrolisade se u toku rada imajudi u vidu važnost
vodocementnog faktora.
Prije betoniranja izvršiti pregled skele, oplate i podupirača u pogledu oblika i
stabilnosti, a u toku betoniranja voditi kontrolu nad istim.
Svi izliveni dijelovi konstrukcije moraju biti izrađeni precizno prema dimenzijama u
projektu.
Po završenom betoniranju vršiti zaštitu betona od pretjeranog sušenja i sunca,
kvašenjem vodom najmanje sedam dana, takođe zaštititi beton od vjetra i mraza.
Preko izlivene konstrukcije ne smiju se voziti kolica, ni gaziti, ved se svuda moraju
postaviti fosne. Zidanje preko betonskih konstrukcija može se nastaviti tek po
odobrenju nadzornog organa.
Oplata mora biti izrađena stručnom radnom snagom i od suhe i zdrave građe, koja
mora odgovarati važedim tehničkim propisima za drvene konstrukcije i oplate. Oplata
mora biti stabilna, dobro ukrudena, poduprta podupiračima odgovarajudih dimenzija,
da nosi i beton i radnu ekipu, a u svemu prema upustvu nadzornog organa. Oplata
mora biti sa pravilnim vezama i potrebnim nadvišenjima tako da se može lako skinuti
bez oštedenja betonske konstrukcije. Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan
oblik betonske konstrukcije po planu, a u njima izbetonirane površine po skidanju
oplate moraju biti potpuno ravne sa oštrim i ravnim ivicama.

12
Podupirači se ne smiju postaviti direktno na teren ili konstrukciju ved se ispod njih
moraju postaviti fosne. Ukrudenje podupirača izvršiti u oba pravca radi sprečavanja
pomijeranja u ma kom pravcu.
U slučaju izmjene statičkog proračuna zbog jačeg ili slabijeg terena kao i zbog drugih
uzroka ili u slučaju konstruktivnih izmena, izvođač je dužan da sve izvrši prema
naknadnom statičkom proračunu i detaljima.
Za sve ugrađene materijale u armirano betonske elemente, Izvođač je dužan da
Investitoru dostavi propisane ateste o kvalitetu. Izvođač je dužan da pripremi sve
tehničke mjere kod izrade (livenja), i transporta i održavanja (negovanja) betona.
Naročita pažnja se mora posvetiti pravilnom oblikovanju i ugradnji armature, čime se
mora voditi računa da je zaštitni sloj armature kod ploča 2 cm, što se obezbjeđuje
postavljanjem najmanje 5 odgovarajudih distancera po m2 ploče.
Temeljenje objekta je izvršeno na temeljnoj ploči d=45 cm, od betona MB 30 BII.
Temeljenje se izvodi u sloju (2) glina smeđe boje s drobinom pješčara koji se u
prosjeku pojavljuje na dubini od oko 1,50 m od sadašnje površine terena. Posebnu
pažnju kod izrade temeljne konstrukcije potrebno je obratiti na sigurnost okolnog
terena i objekata. Neposredno uz granicu lokacije odnosno njenih bočnih strana nalaze
se postojedi susjedni objekti koji bi mogli biti ugroženi sa nepravilnim izvođenjem
radova na iskopima temeljenju objekta. Izvođač radova dužan prije početka radova
uraditi elaborat kojim de u skladu sa svojom tehnologijom predvidjeti zaštitu iskopa.
Ovaj elaborat neophodno je dati na saglasnost nadzornom inženjeru i projektantu
konstrukcije, a početak izvođenja radova mogud je tek po dobijanju saglasnosti od
nadzora i projektanta na ovaj elaborat. Posebo je važno da radovi na izvođenju iskopa i
temeljne konstrukcije budu vršeni u sušnom periodu, da budu izvedeni u što kradem
roku, odnosno da strane iskopa ne budu duže vrijeme otvorene i izložene
atmosferskim uiticajima.
Mogude je da se prilikom iskopa naiđe, na pojedinim mjestima, na tlo lošijeg sastava,
gdje je potrebno izvršiti zamjenu tla. Zamjena se vrši sa lomljenim kamenim agregatom
krupnode zrna 0-60mm i granulometrijskog sastava pogodnog za nabijanje u slojevima
debljine 20 cm tako da se na površini zadnjeg sloja dobije modul stišljivosti Ms=45
Mpa.Odluku o obimu zamjene donosi nadzorni organ. Ispod temeljne ploče se radi
ploča d=10 cm od betona MB 30 BII armirana obostrano mrežom Q188 kao sloj
čištode i podloga za hidroizolaciju, te je prilikom postavljanja armature, potrebno
voditi računa da se ne ošteti hidroizolacija. Nakon postavljanja armature donje zone,
potrebno je uraditi ankere ab zidova, pri čemu se mora obezbijediti projektovani
položaj. U tom cilju se može iskoristiti armatura gornje zone. Prije betoniranja
temeljne ploče, nadzorni organ mora izvršiti provjeru položaja armature temelja,
naročito ankera, što se mora konstatovati u građevinskom dnevniku.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

Prilikom izvođenja potrebno je osigurati kontinuirano predenje kvaliteta, tako da ni u


jednoj fazi ne može dodi do pada predviđenog kvaliteta ugrađenog materijala

Projekat betona

13
Prije početka izvođenja konstrukcije od betona i armiranog betona, izvođač radova
mora izraditi projekat betona na temelju projekta konstrukcije.
Projekat betona je elaborat tehnološke pripreme za građenje svake betonske
konstrukcije, koji sadrži:
 rezime zahtjeva za kvalitet betona iz pojekta konstrukcije,
 konkretne odluke izvođača radova u vezi sa izborom tehnologije građenja,
 konkretne podatke za pripremu betonskih mješavina,
 praktična uputstva za izvođenje betonskih radova na objektu,
 kompletan program kontrole kvaliteta, uključivo organizaciju.

Cilj tog elaborata je:


 na pravilan i optimalan način udovoljiti zahtjeve projekta konstrukcije,
 osigurati primjenu pravilnih tehnoloških postupaka kod betoniranja i na taj način
izbjedi štetne improvizacije u radu.

Sastav betonskih mješavina


Na temelju tehničkih uslova u projektu konstrukcije, izvođač radova, odnosno
proizvođač betona, prema izabranim materijalima, dimenzijama presjeka i postotku
armiranja pristupa projektovanju sastava betonskih mješavina.
Projektom konstrukcije predviđa se ugradnja betona MB 30– beton druge kategorije
(BII), čiji sastav određuju prethodna ispitivanja svježe i očvrsle mase betona. Izborom
količine vode, vodocementnog faktora, količine cementa, količine agregata i dodataka
izračunava se masa ili volumen sastojaka za više probnih mješavina.
Ispitivanjem probnih mješavina dobiva se raspon granulometrijskog sastava agregata,
granice varijacije vodocementnog faktora te najmanja odnosno najveda količina
cementa za 1m3 betona. Nakon izrade probnih mješavina, propisane njege i dobivenih
rezultata ispitivanja betona, može se izabrati sastav betona.

Skele i oplate
Oplate i skele moraju biti konstruirane tako da mogu primiti opteredenja i uticaje koji
nastaju u toku izvođenja radova.Unutrašnje stranice oplate moraju biti čiste i prema
potrebi premazane zaštitnim sredstvom. Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i
ne smije djelovati na promjenu boje vidljivog betona i vezu između betona i armature.
U slučaju upotrebe drvene oplate, potrebno je prethodno kvašenje opate kako ne bi
došlo do apsorpcije vode iz betona.
Oplate i skele moraju dovoljnu nosivost, održati tačnost dimenzija i oblika betona sve
do njegova stvrdnjavanja. Skidanje oplate vrši se pri postizanju potrebne čvrštode
betona koja za stupove i zidove iznosi 30% propisane marke betona, a za ploče i grede
70% propisane marke betona. Ako je betonski elemenat za vrijeme skidanja oplate
optereden, čvrštoda betona mora odgovarati uslovima za marku betona određenu
projektom konstrukcije. Prije početka radova na betoniranju Izvođač je dužan uraditi
projekat skele i oplate sa svim potrebnim proračunima, opisima, nacrtima i detaljima.
Ovaj projekat, sastavni je dio Elaborata organizacije gradilišta i izvođač je dužan isti

14
dati na saglasnost nadzornom organu te tek po dobijanju saglasnosti od strane
nadzora može pristupiti izvođenju skela i oplata.

Armatura
Pri transportu i skladištenju armaturnih šipki i mreža ne smije dodi do mehaničkih
oštedenja, lomova na mjestu zavarivanja i prljavštine koja može smanjiti adheziju, a ni
do gubitka oznaka i smanjenja presjeka zbog korozije. Armatura se savija i nastavlja na
način određen projektom konstrukcije.
Radi osiguranja projektiranog položaja tijekom ugradnje betona koriste se graničnici i
podmetači. Prije početka betoniranja mora se izvršiti pregled armature i zapisnički
utvrditi da montirana armatura zadovoljava u pogledu mehaničkih karakteristika,
promjera i broja šipki i armaturnih mreža i njihovog rasporeda te učvršdenja u oplati.

Ugradnja betona
Beton se ugrađuje prema projektu betona.
Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niza od +5C ni viša
od +30C.
Beton se mora transportovati i ubacivati u oplatu na takav način da ne dođe do
segregacije betona i promjena u sastavu i svojstvima betona. Svježem betonu ne smije
se naknadno dodavati voda.
Visina slobodnog pada ne smije biti veda od 1,5 m. Beton se ugrađuje u slojevima
maksimalne debljine 70 cm. Sljededi sloj mora se ugraditi za vrijeme koje osigurava
spajanje betona s prethodnim slojem (0,5-1 h) poslije ugradnje predhodnog sloja.
Prilikom vibriranja betona igla pervibratora mora se obavezno utapati i u predhodni
sloj kako bi se obezbijedilo pravilno spajanje („zavarivanje“) predhodnog i narednog
sloja betona.

Njegovanje ugrađenog betona


Neposredno nakon betoniranja beton mora biti zaštiden od prebrzog isušivanja,
visokih i niskih temperatura, vibracija i sl.
Beton se njeguje polijevanjem vodom koja ne smije biti znatno hladnija od betona
kako ne bi nastale površinske pukotine.
Vrijeme i vrsta njege betona ovise o klimatskim uslovima i vrsti betona. Njega betona
mora trajati najmanje 7 dana, odnosno do trenutka postizanja 60% predviđene marke
betona.

Završna ocjena kvaliteta betona u konstrukciji (prema članu 277. PBAB)


Za beton kategorije BII mora se dati završna ocjena kvalitete betona koja se dokazuje
propisanom dokumetacijom.
Dokumentacija kojom se dokazuje kvalitet materijala i izvođenje radova

a) u fabrici betona:
 atesti o kvaliteti saštojaka koji se kontrolišu prema odgovarajudim naredbama o
obaveznom atestiranju,
 uvjerenje o proizvodnoj sposobnosti fabrike betona prema JUS U. M1.050,
tačka 6,
15
 dokumentacija o prethodnim ispitivanjima betona i određivanja sastava
predviđenih vrsta betona, u smislu člana 28,
 dokumentacija o tekudoj kontroli saštojaka i svježeg betona,
 dokumentacija o tekudoj kontroli očvrslog betona sa izvještajem o postignutoj
marki betona , prema JUS U.M1.051,
 potvrda o kvalitetu proizvedenog betona od strane registrovane institucije, koja
verificira kontrolu proizvođača betona,’

b) na gradilištu:
 izvještaj proizvođača, odnosno potvrde registrovane stručne institucije o
kvalitetu betona isporučenog iz fabrike betona, a ugrađenog na objektu što se
dokazuje putem probnih tijela uzetih na objektu u potrebnoj mjeri za svaku
partiju betona.
 dokumentacija o preuzimanju betona o partijama,
 uvjerenje o ispitivanju i ocjeni posebnih svojstava betona,
 završna ocjena kvaliteta betona u konstrukciji, prema članu 277.

Mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona, se daje na osnovu vizuelnog pregleda


konstrukcije i pregleda gore pomenute dokumentacije o gradnji.
Na temelju završne ocjene kvalitete betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i
trajnost konstrukcije ili traži naknadni dokaz kvalitete betona.
Kontrolni pregledi konstrukcije
Obavezni su kontrolni pregledi konstrukcije svakih 10 godina.

ZEMLJANI RADOVI
Kao uslov za uspješno izvođenje zemljanih radova je da teren bude rasčišden, očišden i
pripremljen za početak zemljanih radova. Iskop zemlje vrši se ručnim ili mašinskim
putem pomodu odgovarajude mehanizacije za zemljane radove.Zemljani radovi se
izvode prema važedim građevinskim normama .
Bez obzira na predviđenu kategoriju zemljišta u predmjeru ili predračunu radova,
dužnost je operative i nadzornog organa da na licu mjesta utvrde pravi sastav
zemljišta, odnosno njegovu kategoriju te da je obračuna prema odgovarajudoj normi.
Radovi na rasčišdavanju i razmjeravanju terena, kao i obilježavanje objekta na lokaciji
su uračunati u jedinačnu cijenu zemljanih radova i nede se posebno obračunavati i
pladati.
Porušeno drvede na lokaciji je vlasništvo Investitora, a zaštita drveda oplatom,ukoliko
drvede ostaje na lokaciji, ulazi u jedinačnu cijenu zemljanih radova.
Iskope zemlje vršiti prema nacrtima na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna,
pravilnom škarpom iskopa, eventualnim razupiranjem, kao i crpljenjem vode, gdje je to
potrebno. Iskop treba odmah obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa
potrebnim skicama, karakterom zemljišta i osnovnim mjerama.Prijem iskopa vrši
nadzorni organ i za to verifikovana ustanova, koja izdaje odgovarajude uvjerenje o

16
pregledu. Iskop na projektom odeđenu dubinu definitivno izvesti pred početak izvedbe
temelja, da se zemljište ispod temelja ne raskvasi.
Razupiranje iskopa treba biti pravilno urađeno, da ne bi došlo do odrona, a samim tim i
do obrušavanja. Potrebna građa za razupiranje mora biti blagovremeno pripremljena.
Ako se prilikom otkopavanja pokaže da su obična podupiranja nedovoljna i da se mora
upotrebiti specijalno podupiranje- razupiranje, to se obračunava i plada posebno, a
prema važadim normama za tu vrstu radova. Ukoliko se iskopane jame oštete, odrone
ili zatrpaju nepažnjom ili usljed nedovoljnog podupiranja, izvođač radova ih dovodi u
isprano stanje o svom trošku. Iskopanu zemlju nakon izrade temelja, upotrijebiti za
nasipanje između i oko temelja, sa nabijanjem i po potrebi kvašenjem vodom, do
potrebne zbijenosti (projektom traženog modula zbijenosti).
Ako u ovu svhu nedostaje zemlje od iskopa, nju treba kopati na strani, te je donijeti
radi nasipanja, a takvo kopanje se posebno obračunava i evidentira. Preostalu zemlju
nakon nasipanja treba odvudi na za to predviđenu deponiju, što je obuhvadeno
jedinačnom cijenom.
Eventualno crpljenje vode iz temeljnih jama vrši se pumpama, a ukoliko je dotok vode
naročito velik i traži upotrebu snažnijih pumpi, čime se troškovi povedavaju, onda se to
obračunava posebno.
Kod stavki iskopa u otežanim uslovima (u vodi i sl.), radove obračunavati po GN200,
kao dodatak za rad u vodi.Za nasipanje ispod temelja šljunkom, kamenom tucanikom
ili pijeskom, treba upotrijebiti suh i zdrav materijal, koji odgovara važedim propisima.
Obračun iskopa se vrši prema jedinici datoj u opisu stavke radova, a na osnovu profila
snimljenih prije i poslije otkopa. Kod nasipanja zemlje obračun se vrši po m3 nasutog
materijala.
Iskop temeljnih jama obračunavat de se potpuno prema dubini iskopa datim u
građevinskim normama za zemljane radove. Odbacivanje iskopane zemlje vršiti bar
1metar od ivice iskopa, da se zemlja ne bi obrušavala.
Pri dubini iskopa vedoj od 2m odbacivanje vršiti na visinu postupnim prebacivanjem
materijala, sa postavljanjem i premještanjem skele-platforme od drvene građe. Iskop
zemlje vršiti prema širini temelja. Podkopavanje profila temeljne jame radi proširenja
za stope temelja je zabranjeno za svaku kategotiju zemljišta
U toku radova koristiti odgovarajude metode i opremu radi tačnosti i sigurnosti radova
koji se izvode.
Ako se za vrijeme izvođenja zemljanih radova naiđe na bilo kakve poznate ili
nepoznate instalacije, kao i zaostala eksplozivna sredstva, ista se moraju zaštititi i
odmah izvijestiit nadzornog oragana i nadležne institucije, u cilju donošenja odluke o
uklanjanju ili izmještanju. Takođe, i u slučaju nailaska u toku radova na arheološke
ostatke, izvođač se mora pridržavati propisa o čuvanju takvih nalaza.
Prilikom iskopa preduzeti sve potrebne mjere bezbjednosti iskopa i sigurnosti radnika,
u svemu prema važedim propisima.
TESARSKI RADOVI

Svi stavovi predračuna podrazumijevaju izvođenje svake pozicije rada u svemu prema
planovima, tehničkim opisu, predmjeru radova, detaljima, statičkom računu kao i
naknadnim detaljima projektanta, važedim tehničkim propisima, standardima, te
17
uputstvu nadzornog organa i projektanta, stručno i precizno.Obračun i klasifikacija
izvedenih radova vršit de se prema prosječnim normama u građevinarstvu, ukoliko u
opisima pojedinih pozicija nije drugačije naznačeno.
Uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala, koji mora odgovarati postojedim
tehničkim propisima, standardima i opisu odgovarajudih pozicija predmjera.
Ugrađivanje materijala mora da odobri predstavnik investitora. Materijal mora biti
prvoklasan i predviđene vrste.S obzirom da se betonska konstrukcija izvodi u takvoj
oplati koja treba da obezbijedi finalnu površinu betona, zato kvalitetu izrade oplate
posvetiti posebnu pažnju. Izvođenje ovih radova treba povjeriti visokokvalifikovanim i
kvalifikovanim radnicima, koji imaju odgovarajude iskustvo za izvođenje oplate.
Naročitu pažnju posvetiti stabilnosti oplate, pravilnom podupiranju sa podupiračima
po statičkom računu, izradi radnih skela, pravilnim vezama te sigurnom i laganom
demontiranju skele i oplate, nakon betoniranja, bez oštedenja betona, Unutrašnja
površina oplate mora imati tačan oblik betonske konstrukcije po planu, a u njima
izbetonirane povšine nakon skidanja oplate moraju biti potpuno ravne, sa oštrim i
pravilnim ivicama. Nastavci dasaka, ukoliko ih bude, ne smiju izlaziti van ravni, niti se
smiju upotrebiti daske različitih debljina. U stavkama gdje se predviđa oplata koja
obezbjeđuje finalni izgled betona, istu treba ugraditi od kvalitetne vodootporne
šperploče, potrebne debljine ili od kvalitetne rendisane daske. Nakon skidanja oplate,
sve eventualne nepravilnosti na betonu izvođač je obavezan otkloniti o svom trošku,
sa brušenjem ili sa obradom cementnim malterom. Površine betona moraju biti ravne i
glatke, kako bi se ista mogla obrađivati premazima ( obuhvadeno u zanatskim
radovima), bez potrebe ikakvih predhodnih obrada za te premaze. Uklanjanje skele i
skidanje oplate dozvoljava se prema propisima.
U jedinačnu cijenu oplate, pojedinih konstrukcija, obuhvatiti i količinu radnih platformi
i ograda od istih. Prenošenje linije sa jedne etaže na drugu, kao i u samoj etaži
kontrolisati sa optičkim instrumrntima. Prilikom izrade oplate voditi računa o
pojedinim dijelovima konstrukcija, izradi oplate za prolaz instalacija, ventilacija i slično,
kako je to projektom dato, što ulazi u jedinačnu cijenu oplate.
U toku rada izvesti i sve radove predviđene propisima za higijensko tehničku zaštitu.
Sve ostalo izvoditi prema tehničkom opisu, statičkom računu i projektu oplate za
objekat.

Pored datih opisa po pojedinim stavkama predračuna, ponuđač ili izvođač radova je
dužan u jedinačnim cijenama obuhvatitit, a što se nede pladati još i sljedede:
-izrada potrebnih skela, prilaza, pristupnih rampi i slično,
-izmjere potrebne za izvođenje i obračun sa potrebim alatima, radnom snagom, te
izradom obračunskih nacrta,
-nabavka, doprema i uskladištenje materijala, uključujudi sav potreban spoljni i
unutrašnji transport do mjesta ugradnje,
-sve vrste skela, prilaza, ograda i slično, potrebnih za normalno izvođenje radova,
osim za fasadnu skelu, predmjerom radova predviđenu u tesarskim radovima,
-sve higijenske tehničke zaštitne mjere po postojedim propisima,

18
-čiščenje odpadaka za vrijeme građenja, te završno čišdenje radnog mjesta po
gotovom poslu, sa transportom šuta i preostalog materijala van gradilišta.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Svi radovi na betoniranju i armiranom betoniranju moraju bit izvršeni na kvalitetan


način i prema statičkom proračunu, sa kvalifikovanim osobljem u skladu sa pravilnikom
o tehničkim normama za beton i armirani beton PBAB (službeni list SFRJ 11/87) kao i u
skladu sa privremenim regulativama i instrukcijama.
Masa mora biti u skladu sa slededim standardima (JUS B.B.3.100, B.B.2.010, B.B.8.029,
B.B8.036 i B.B8.035). Za masu mora biti eksperimentalno dokazano da je beton
planiran sa određenom kvalitetom. Najmasivnija zrna u mješavini mase ne smiju biti
1:3 najmanjih dimenzija elemenata koji se stavljaju u beton i ne smiju biti veda od
najmanje udaljenosti među ojačanjima.
Cemet mora odgovarati svim zahtjevima predviđenim validnim standardima,
klasifikaciji i uslovima kvaliteta cementa (JUS B.C.1.009, B.C.1.011, B.C.1.013.B.C014.
B.C1.012). Uvezeni cementi mogu biti korišteni samo ako takvi cementi imaju izdat
atest radne organizacije registrovane za pregled kvaliteta cemanta i izdavanje takvog
atesta.
Voda koja se koristi za pravljenje betona mora ispunjavati uslove uspostavljene u
odredbama standarda (JUS U.M.1.058). Obična voda može biti korištena bez ikakvih
dokazivanja njene upotrebljivosti za pravljenje betona.
Aditivi betonu u cilju poboljšavanja karakteristika, kao što su aditivi za brze i sporije
izlijevanje, aditivi za poboljšanje otpornosti na vodu, u svježem ili čvrštom stanju,
mogu biti samo oni koji ispunjavaju uslove kvaliteta prema standardu (JUS U.M.1.035,
U.M.1.037).
Materijal koji se koristi za pravljenje betona: agregat, cement, voda i aditivi se mjere
prema težini takvih materijala. Nije dozvoljeno koristiti vede količine vode nego što je
opisano za klasu betona (CC) koju zahtjeva projekat. Kontrola kvaliteta se mora vršiti
tokom čitavog trajanja radova na betoniranju i za svaku klasu odvojeno. Kontrola se
vrši u fabrici betona, a atesti bivaju dostavljeni redovno i na vrijeme na lokaciju
izvođenja radova. Predstavnik nadzora ili projektant mogu na lokaciji tražiti da
pregledaju beton, betonsku konstrukciju, i ako je to potrebno posebne građevinske
elemente, što nede biti posebno pladeno.
Beton se, prema pravilu, ugrađuje odmah nakon njegove pripreme. Ako je
temperatura preko 20 C stepeni beton mora biti ugrađen 20 minuta nakon momenta
pripreme, a ako je temperatura manja od 20 stepeni isti mora biti ugrađen za 30
minuta od pripreme. Ukoliko je fabrika betona daleko od lokacije izvođenja radova,
beton se transportuje kamionima mješalicama.
Prije ugrađujenja betona potrebno je izvršiti provjeru dimenzija kalupa, elemenata u
koje se beton izlijeva, čištode i vlažnosti kalupa, izvršiti stezanje kalupa, nosača i
udaljenosti ojačanja i kao da li je isto dobro povezano.
Ukoliko izlijevanje betona bude zaustavljeno, izvođač je dužan da preduzme mjere da
takav prekid u izlijevanju betona ne utječe na nosivost i druge karakteristike

19
konstrukcije, u stvari elemente. Površina betona na koju se nastalja izlijevati beton ne
smije biti posuta cementnom vezivnom tvari nego samo oprana čištom vodom.
Svjež beton tokom transporta kao i početka izlijevanja mora biti zaštiden od sunca,
mraza, vjetra i kiše. Voda se ne smije naknadno dodavati svježem cementu.
Beton mora mirovati minimalno 7 dana od dana njegovog izlijevanja ili dok ne dosegne
60% svoje čvrstine. Tokom prvog dana očvršdnjavanja beton mora biti zaštiden od
neplanskig prekomjernog opteredenja.
Ukoliko posebne mjere zaštite za normalno očvršdavanje nisu primjenjene, beton ne
smije biti izložen temperatura nižoj od +5C stepeni ili višoj od +30C stepeni.
Skele, nosači i kalupi moraju biti određene sigurnosti i čvrstine da, bez pomjeranja i
deformacija, mogu podnijeti snagu i pritisak koji se javlja tokom izvršenja radova.
Ako se nosači postavljaju na terenu, posebna pažnja se mora posvetiti na sigurnost u
cilju izbjegavanja pomjeranja čitavog kalupa. Kalupi i skele mora obezbijediti punu
sigurnost prolaznika, saobradaja, okolnih zgrada i okoline. Kalupi se ne smiju skinuti
dok beton ne dostigne odgovarajudu čvrstinu.
Svi kalupi, skele i nosači bez obzira na visinu, neophodne skele sa zaštitnom ogradom i
pristupnim rampama, nede biti pladene posebno, iste moraju biti uračunate u
jediničnu cijenu preliminarnog računa, što takođe uključuje rastavljanje kalupa i skela.
Beton de biti pladen kao završni proizvod, izljeven na mjestu.
Armatura se savija i ugrađuje prema planu armature. Prije postavljanja armatura mora
biti očišdena od prljavstine, masti, taloga, korozije i sličnog.
Armatura se savija dok je hladna. Ukoliko je potrebno variti armaturu iz konstruktivnih
razloga u cilju produžavanja šipki, ovaj posao se izvodi u fabrici armature, radionici ili
na lokaciji. Nosivost varenih šipki se dokazije prema standardima (JUS C.K.6.020). Ovaj
dio posla se ne plada posebno i bi ga trebao uračunati u jedinicne cijene armature.
Mješavina žice za varenje mora odgovarati traženim standardima (JUS U.M1.091).
Armatura mora biti čvrsto fiksirana vezujudom žicom da bi obezbijedila pravu poziciju
armature. Takođe je potrebno postaviti odgovarajude plastične umetke u kalup da bi
se osigurala odgovarajuda udaljenost od istog.
Armatura se plada odvojeno po kilogramu ugrađene armature.
Predstavnik nadzora potvrđuje prijem ugrađene armature u građevinski dnevnik.
Izvođač je obavezan da zabilježi podatke u vezi kvaliteta materijala i izvršenja radova,
posebno:
-prethodni i kontrolni pregled materijala
-rezultati biljezenja skela i linije stepena nagiba
-dimenzija i pozicija elemenata u gradnji sa nivoima koji su se pojavili u toku izvođenja
radova, posebno
ako se gubi plan ili ako su elementi gradnje montažni
-uzimanje kocki za testiranje i njegovi rezultati ako su test kocke donesene na mješto.
-Drugi podaci, moguce promjene i drugo.
Ukoliko dođe do sumnje u vezi sa tačnošdu izgradnje ili atesta dobivenih preko test
kocki, predstavnik nadzora može tražiti dodatno dokazivanje kvaliteta ugrađenog
betona, u skladu sa regulativama o standardima (JUS U.M1.048).

20
Ukoliko se tokom kontrolnog pregleda utvrdi da kvalitet betona i elemenata nije u
skladu sa traženim kvalitetom predloženim u projektu, kvalitet betona mora biti
utvrđen naknadno preko betonskih tijela izvučenih iz konstrukcije na karakterističnim
mjestima, što nede biti posebno pladeno.
Ukoliko se tokom pregleda tih tijela potvrdi da je beton manje čvrštode nego što je
planirano i traženo u okviru klase betona, neophodno je izvršiti analizu i provjeriti da li
beton niže klase pruža odgovarajudu sigurnost konstrukciji.
Ukoliko bude potrebno obnoviti konstrukciju, ova obnova de biti izvršena na izvođačev
račun. Ukoliko se tokom skidanja kalupa nađu deformacije na nekim elementima, koje
ne utiču na sigurnost konstrukcije, ali utiču na loš izgled, ili ako se one nalaze na
mjestima gdje se ne može na njima vršiti intervencija, predstavnik nadzora ima pravo
da traži da se dijelovi ove konstrukcije unište.
Betonski zidovi, ploče i grede, gdje je to zahtijevano i gdje to predračun predviđa,
moraju biti urađeni u glatkim i ravnim kalupima, nastavci i spojevi ne smiju biti vidljivi
kao ni curenje cementne mase na spojevima. Ukoliko dođe do curenja, izvođač je
obavezan da izvrši ispravku na vlastiti račun.
Tokom umetanja – montiranja armature u kalupe, obavezno koristiti graničnike sa
kalupima tako da beton prione uz svu armaturu, a armatura ne doživi nikakve
korozivne promjene.

PRIMJENJENI ZAKONSKI PROPISI I STANDARDI


Zakon o prostornom uređenju kantona Sarajevo (,,Sl. novine KS, br.07/05)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na temeljenju
građevinskih objekata (Sl. List SFRJ 15/90),
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim
područjima (,,Sl.list SFRJ,,br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90)
Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (,,Sl.list SFRJ,,br.11/87)
Tehnički propisi o dejstvu vjetra na nosive konstrukcije JUS U.C7.110/91, JUS
U.C7.111/91, JUS U.C7.112/91, JUS U.C7.113/91
Pravilnik o obliku i sadržaju isprava iz oblasti zaštite na radu (,,Sl.listSFRJ..br.87/91)
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (,,Sl.listSFRJ,,br.42/68 i 45/68)
Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (,,Sl.listSFRJ..br.65/91)
Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz
lica i tereta(,,Sl.list SFRJ,,br.16/86 i 28/89) i Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova i
elemenata liftova(,,Sl. list SFRJ,,br.27/90 i 18/91)
SFRJ,,br.48/62)
Pravilnik o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta konstrukcija zavarivanjem
(,,Sl.list SFRJ,,br.19/59)
Pravilnik o tehničkim noramativima za nosive čelične konstrukcije (,,Sl.list
SFRJ,,bt.61/86)
Pravilnik o jugoslovenskim standardima za nosive čelične konstrukcije (,,Sl.list SFRJ,,
br.17/87)
Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za nosive čelične
konstrukcije(,,Sl.list SFRJ,,br.41/64)

21
Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija (,,Sl.list
SFRJ,,br.29/70)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
(,,Sl. list SFRJ,,br.29/70 i 32/70)Pravilnik o tehničkim propisima za održavanje čeličnih
konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod nosedih čeličnih konstrukcija (,,Sl. list
SFRJ,,br. 6/65)

Sarajevo, maj 2018. god. PROJEKTANT:


Hajrid Ibrahim dipl.inž.građ.

22
INVESTITOR: NAIM MUJIČID
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

STATIČKI PRORAČUN

Sarajevo, maj 2018. god. PROJEKTANT:

Hajrid Ibrahim dipl.inž.građ.

23
24
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

25
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

26
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

27
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

28
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

29
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

30
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

31
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

32
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

33
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

34
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

35
Tower-3D Model Builder 6.0 Registered to Ibrahim Hajrić Radimpex-www.radimpex.rs

36
INVESTITOR: NAIM MUJIĈIĆ
OBJEKAT: DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA : HADŽISULEJMANOVA -SARAJEVO
PROJEKAT: GLAVNI
FAZA: KONSTRUKTIVNA

SPACIFIKACIJA ARMATURE

Sarajevo, maj 2018. god. PROJEKTANT:


____________________
IBRAHIM HAJRID d.i.g.

37
B) GRAFIČKI DIO

38