Sie sind auf Seite 1von 70

Forrás: http://www.doksi.

hu

Német Nyelvtan
Összeállította: Tamás Gergely
Forrás: http://www.doksi.hu

A főnévként használt melléknevek:


• Erősen, gyengén és vegyesen is ragozhatjuk őket.
• A hímnemű és nőnemű valamint többes számban álló főnevek személyeket, míg a semlegesneműek pedig fogalmakat
jelölnek.

Gyenge ragozás:
hímnem nőnem semlegesnem többes szám
der Kranke = a beteg férfi die Kranke = a beteg nő das Schöne = a szép (dolog) die Kranken = a betegek
N. der Kranke die Kranke das Schöne die Kranken
A. den Kranken die Kranke das Schöne die Kranken
G. des Kranken der Kranken des Schönen der Kranken
D. dem Kranken der Kranken dem Schönen den Kranken
Vegyes ragozás:
hímnem nőnem semlegesnem többes szám
ein Kranker = egy beteg férfi eine Kranke = egy beteg nő ein Gutes = egy jó (dolog) keine Kranken = egy beteg sem
N. ein Kranker eine Kranke ein Gutes keine Kranken
A. einen Kranken eine Kranke ein Gutes keine Kranken
G. eines Kranken einer Kranken eines Guten keiner Kranken
D. einem Kranken einer Kranken einem Guten keinen Kranken
Erős ragozás:
Főképpen többes számban jelenik csak meg, illetve semlegesnemnél.
semlegesnem többes szám
N. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke
A. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönes einige Kranke
G. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönen einiger Kranker (!)
D. viel / wenig / etwas / nichts / allerlei Schönem einigen Kranken

Hímnem (gyenge) Nőnem (gyenge) Hímnem (vegyes) Nőnem (vegyes) Magyar jelentés
der Abgeordnete die Abgeordnete ein Abgeordneter eine Abgeordnete
képviselő férfi/nő
der Angeklagte die Angeklagte ein Angeklagter eine Angeklagte
vádlott férfi/nő
der Angestellte die Angestellte ein Angestellter eine Angestellte
alkalmazott férfi/nő
der Angetraute die Angetraute ein Angetrauter eine Angetraute
hitves (férfi/nő)
der Beamte die Beamtin * ein Beamter eine Beamtin hivatalnok / hivatalnoknő
der Behinderte die Behinderte ein Behinderter eine Behinderte
testi/szellemi fogyatékos
(férfi/nő)
der Bekannte die Bekannte ein Bekannter eine Bekannte ismerős (férfi/nő)
der Beschuldigte die Beschuldigte ein Beschuldigter eine Beschuldigte vádlott (férfi/nő)
der Deutsche die Deutsche ein Deutscher eine Deutsche német férfi/nő
der Eingeborene die Eingeborene ein Eingeborener eine Eingeborene bennszülött (férfi/nő)
der Einheimische die Einheimische ein Einheimischer eine Einheimische őslakos (férfi/nő)
der Erwachsene die Erwachsene ein Erwachsener eine Erwachsene felnőtt férfi/nő
der Freiwillige die Freiwillige ein Freiwilliger eine Freiwillige önkéntes férfi/nő
der Fremde die Fremde ein Fremder eine Fremde idegen férfi/nő
der Gefangene die Gefangene ein Gefangener eine Gefangene fogoly (férfi/nő)
der Gesandte die Gesandte ein Gesandter eine Gesandte követ (férfi/nő)
der Halbwüchsige die Halbwüchsige ein Halbwüchsiger eine Halbwüchsige fiatalkorú (fiú/lány)
der Heilige die Heilige ein Heiliger eine Heilige szent (férfi/nő)
der Liebende die Liebende ein Liebender eine Liebende szerelmes férfi/nő
der Reisende die Reisende ein Reisender eine Reisende utazó (férfi/nő)
der Sachverständige die Sachverständige ein Sachverständiger eine Sachverständige szakértő (férfi/nő)
der Verdächtige die Verdächtige ein Verdächtiger eine Verdächtige gyanúsított férfi/nő
der Verwandte die Verwandte ein Verwandter eine Verwandte rokon (férfi/nő)
der Vorsitzende die Vorsitzende ein Vorsitzender eine Vorsitzende elnök / elnöknő
der Wahlberechtigte die Wahlberechtigte ein Wahlberechtiger eine Wahlberechtigte választásra jogosult (férfi/nő)
der Werktätige die Werktätige ein Werktätiger eine Werktätige dolgozó (férfi/nő)

• = valós főnév: die Beamtin = hivatalnoknő


Forrás: http://www.doksi.hu

A melléknévi igenevek
Folyamatos melléknévi igenév (Partizip I.)
A főnévi igenévhez „-d” képzőt teszünk és melléknévként ragozzuk:
spielen + d = spielend das spielende Kind = a játszó gyerek
singen +d = singend das singende Kind = az éneklő gyerek
laufen +d = laufend der laufende Hund = a futó kutya
lesen +d = lesend der lesende Mann = az olvasó férfi
A befejezett melléknévi igenév (Partizip II.):
Önállóan, melléknévi értelemben is használható. Ilyenkor ragozása megfelel a melléknevek ragozásának.
die gekochte Suppe = a megfőzött leves / a leves, amit megfőztek
die gekaufte Ware = a megvett áru / az áru, amit megvettek
der angekommen Gast = a megérkezett vendég / a vendég, aki megérkezett.
Beálló melléknévi igenév (Gerundiv):
A folyamatos melléknévi igenév elé „zu” képzőt teszünk. Elváló igekötős igéknél a „zu” az igekötő és az ige közé kerül.
Egyéb esetekben az ige elé, attól külön írva.
der zu schreibende Brief = a megírandó levél
der einzuladende Gast = a meghívandó vendég
der zu verkaufende Wagen = az eladandó kocsi
das aufzubauende Haus = a felépítendő ház

A névelő egybeírása az elöljárószóval:


an auf bei durch für hinter in über um unter von vor zu
Semleges nem: ans aufs - durchs fürs hinters ins übers ums unters - vors -
das
Hímnem és Semleges nem: dem am - beim - - hinterm im überm - unterm vom vorm zum
Nőnem: - - - - - - - - - - - - zur
der

A nyelvek jelölése:
die ungarische Sprache = Ungarisch / das Ungarische a magyar nyelv
die deutsche Sprache = Deutsch / das Deutsche a német nyelv
die französische Sprache = Französisch / das Französische a francia nyelv
die englische Sprache = Englisch / das Englische az angol nyelv

A nemzetiséget kifejező melléknevek kétféleképpen használatosak:


1. „-e” végződéssel és gyengén ragozva, ha előtte határozott névelő áll, de jelzőt nem kap.
Pl.: Wir übersetzen aus dem Ungarischen ins Deutsche.
Magyarról németre fordítunk .
Das Ungarische ist mit dem Finnischen verwandt.
A magyar (nyelv) a finnel rokon.

2. Végződés nélkül, ha nem áll előttük határozott névelő, vagy jelzőt kapnak.
Pl.: Zwischen Ungarisch und Finnisch bestehen gewisse Ähnlichkeiten.
A magyar és a finn között bizonyos hasonlóságok vannak.
Im Komitat Veszprém spricht man das schönste Ungarisch.
Veszprém megyében beszélik a legszebb magyart.
Forrás: http://www.doksi.hu

A módbeli segédigék objektív és szubjektív jelentése:


dürfen können mögen müssen sollen wollen
E/1. darf kann mag muss soll will
E/2. darfst kannst magst musst sollst willst
E/3. darf kann mag muss soll will
T/1. dürfen können mögen müssen sollen wollen
T/2. dürft könnt mögt müsst sollt wollt
T/3. dürfen können mögen müssen sollen wollen

dürfen:
1. Engedély:
 Hier darf man rauchen. (Itt szabad dohányozni.)
 Wir dürfen heute von einer Revolution in der Rechentechnik sprechen. (Manapság a számítás-technika forradalmáról
beszélhetünk.) ≈ können
2. Udvarias kérdés:
 Darf ich Sie um Feuer bitten? (Kérhetek Öntől tüzet?)
3. Tiltás (dürfen + nicht):
 Hier darf man die Straße nicht überqueren. (Itt tilos áthaladni az utcán.)
4. Valószínűség (75% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):
 Peter dürfte krank sein. (Péter valószínűleg beteg.)
können:
1. Lehetőség:
 Wir können heute baden gehen. (Ma mehetünk fürödni.)
2. Képesség:
 Ich kann nicht mehr mitmachen, ich bin zu erschöpft. (Már nem tudok részt venni, túlságosan kimerült vagyok.)
 Ich kann den Brief nicht lesen, er ist auf chinesisch. (Nem tudom elolvasni a levelet, kínaiul van.)
3. Engedély:
 Wer fertig ist, kann nach Hause gehen. (Aki elkészült, haza mehet.) ≈ dürfen
4. Bizonytalanság (25% valóságérték) (Indikativ):
 Peter kann krank sein. (Lehet, hogy Péter beteg.)
5. Eshetőség (<25% valóságérték) (Konjunktiv Präteritum):
 Peter könnte krank sein. (Nincs kizárva, hogy Péter beteg.)
mögen:
1. Kívánság (Konjunktiv Präteritum) - csak jelen idő:
 Ich möchte einmal Afrika kennen lernen. (Egyszer szeretném megismerni Afrikát.)
2. Kívánság 3. személynek (Konjunktiv Präsens):
 Möge sie glücklich werden! (Legyen ő boldog!)
3. Irreális óhajtó mondat:
 Möchte es doch bald regnen! (Bárcsak mielőbb esne az eső!)
4. Kedvtelenség / (Kedv):
 Sie mag nicht mit dem Flugzeug fliegen. (Nem szeret repülőgéppel utazni.)
 Ich mag singen. 1  Ich singe gern. (Szeretek énekelni.)
5. Nem kielégítő ellenérv:
 Wie dumm er auch sein mag / möge, so einen Fehler wird er nicht begehen. (Bármennyire is buta, ilyen hibát nem fog
elkövetni.)
 Seine Worte mochten wahr sein, sie ließen uns aber kalt. (Bármennyire is igaz volt amit mondott, minket hidegen hagyott.)
 Mag es auch kalt sein, ich komme trotzdem. (Lehet hideg is, én mégis jövök.)
 Man mochte rechnen, wie man wollte, das Geld reichte nicht aus. (Bárhogy is számolunk, a pénz nem lesz elég.)
 Ich mag tun, was ich will, es ist ihm nichts recht. (Bármit is teszek, számára az nem lesz helyénvaló.)
 Mag kommen, was will, ich bleibe. (Bármi is jön, én maradok.)
6. Függő beszédbeli felszólítás:
 Er hat mir gesagt, ich möge 2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy aztán várjak rá!)
 Er hat mir gesagt, ich möchte2 auf ihn warten. (Azt mondta nekem, hogy legyek szíves várni rá.)
7. Közömbösség:
 Mag er doch gehen, wohin er will. (Menjen csak, ahova akar!)
 Er mag nur kommen! (Jöjjön csak!)
8. Feltevés (50% valóságérték) (Indikativ):
 Peter mag krank sein. (Péter talán beteg.)

1
nyelvtanilag nem elfogadható
2
möge: türelmetlenül sürgető felszólítás; möchte: udvarias felszólítás
Forrás: http://www.doksi.hu

A predikatív melléknév
A predikatív melléknév szófajába tartozó kisszámú lexéma nem ragozható, esetvonzattal rendelkezhet, de ilyenkor sem kell
érintkeznie a neki alárendelt névszói csoporttal (ebben különböznek az elöljárószótól).
(1) Ihre Firma ist pleite.
(2) Die Kinder sind ihrer Lehrerin sehr zugetan.
A valódi melléknevektől azáltal különülnek el, hogy nem ragozhatók, mégpedig azért, mert nem is kerülnek olyan helyzetbe -
azaz jelzői szerepbe -, ahol ragozni kellene őket. Ebben különböznek az ugyancsak nem ragozható, de jelzői szerepben
használható lila, beige, prima stb. szavaktól, amelyek viszont ilyenformán valódi mellékneveknek tekinthetők (az in einer lila
Bluse kifejezésben szereplő melléknévről ugyanis megállapítható, hogy nőnemű, egyes számú, részes esetű, gyenge ragozású -
csak mindez jelöletlen marad a melléknév tövén).
A predikatív melléknevek egyrészt lehetnek alanyi predikatívumok, amikor is a sein, werden, bleiben, scheinen, gelten (als),
stb. kopulák kötik össze őket az alannyal, másrészt lehetnek tárgyi predikatívumok, amikor a nennen, bezeichnen (als), finden,
machen stb. tárgyas igék kötik össze őket a tárggyal, amelynek jelöletét jellemzik.
(3) Diesmal scheint er wirklich fit.
(4) Findest du ihn nicht fit?
A predikatív melléknevek egy része a t ársalgási nyelvre, egy másik az i rodalmi nyelvre korlátozódik, és csak egy kisebb
hányadot tesznek ki azok a szavak, amelyeknek nincs a használatot behatároló stílusjegyük (pl. a pleite társalgási nyelvi, a
zugetan emelkedett, irodalmi).
A mindössze néhány tucatnyi predikatív melléknevet a stílusjegyeken kívül aszerint is osztályozhatjuk, hogy van-e vonzatuk,
ez tiszta eset vagy elöljárószós eset-e (pl. schuld an + D), valódi alanyuk van-e, vagy csak formális (pl. es ist mir bange),
egytagúak vagy kéttagúak-e (pl. fix und fertig).
predikatív vonzat példa jelentés
melléknév:
abhold† D Er war der alten Vermieterin seit jeher abhold. nem kedvel
angetan von + D Sie ist von dem Film sehr angetan. el van ragadtatva
angst* D (vor + D) Mir war angst vor ihm. fél
bange* D (um + A) Der Mutter war bange um das Kind. aggódik
egal D Das ist mir egal. mindegy
einerlei D Dies war ihm einerlei. mindegy
entzwei - Der Teller ist entzwei. eltört/elszakadt
feind† D Sie waren sich schon lange feind. ellene van
fit - Heike ist wieder fit. fitt
futsch - Die teure Vase ist futsch. tönkrement
gerecht (werden) D Er konnte ihr nie gerecht werden. helyesen megítél, eleget tesz
getrost - Sie können ganz getrost sein. nyugodt
gewahr (werden) A Ich wurde ihn zu spät gewahr. észrevesz
gewillt† zu + Inf. Er war gewillt, alles zu korrigieren. akar, kész
gram† D Sein Vater war ihm lange gram. haragszik
habhaft (werden) G Die Polizei wurde des Mörders bald habhaft. kézre kerít
handgemein mit + D Dann wurden die zwei Betrunkenen handgemein. ölre megy
heiß* D Dem Kind war es heiß. melege van
imstande zu + Inf. Ich bin nicht imstande, dir zu helfen. tud, képes
k.o. - Er ist ja wieder total k.o.. kész, k.o.
kalt* D Dem Kind war es kalt. fázik
leid A Es war ihre Bemerkungen leid. elege van
los A Jetzt sind wir ihn los. megszabadul
o.k. (okay) - Bist du okay? rendben, oké
perplex - Ich war einfach perplex. elhűl, elképed
pleite - Nach dem Urlaub war ich pleite. (anyagi) csődben, fizetés
képtelen
plemplem - Der Typ ist doch völlig plemplem. lökött, becsavarodott
quitt mit + D Wir sind jetzt quitt, oder? kvitt(ek)
schade um + A Das finde ich aber schade! kár, sajnálatos
schlecht* D Dem Kind war es schlecht. rosszul van
schnuppe D Das ist mir schnuppe. mindegy, „nyolc“
schwindlig* D Dem Kind war es schwindlig. szédül
teilhaft(ig)† G Er wurde eines großen Glücks teilhaftig. részesül
übel* D Dem Kind war es übel. rosszul van
untertan D Ihm waren viele Völker untertan. alattvalója
unwohl* D Es wurde ihm unwohl. rosszul van
Forrás: http://www.doksi.hu

vorstellig bei + D Es wurde beim Chef vorstellig. panaszt emel


(werden)
zugetan† D Er war der Frau herzlich zugetan. vonzódik, szeret
(auf) immer und - Er versprach ihr, sie immer und ewig zu lieben. mindörökre
ewig
alt und grau - Da kann man ja alt und grau werden, bis man endlich beleöregszik
(werden) einen Gerichtstermin bekommt.
fix und fertig - Die Arbeit ist fix und fertig. Nach der Sitzung war er fix teljesen kész
und fertig.
gang und gäbe - Manipulationen dieser Art sind im Fernsehen gang und mindennapos, megszokott
(sein) gäbe.
groß und breit - Die Mitteilung hat groß und breit am Schwarzen Brett nagyon érthetően/világosan
gestanden.
groß und klein - Dass ihr Komplize ein Mörder ist, weiß groß und klein. apraja-nagyja; mindenki
gut und gern - Bis zum nächsten Ort sind es noch gut und gern zehn legalább
Kilometer.
klein und hässlich - Als der Polizist ihm den Führerschein abnahm, wurde er behúzza fülét-farkát
(werden) ganz klein und hässlich.
klein, aber fein - Ich fahre einen Mini-Austin, klein, aber fein. amilyen kicsi olyan jó/szép
klein, aber oho - Er hatte ein japanisches Transistorgerät, klein, aber oho. kicsi, de mindent tud/minden
megvan benne
klipp und klar - Er sagte ihm klipp und klar, dass er an einer weiteren világos(an), egyértelmű(en),
Zusammenarbeit nicht interessiert sei. kerek-perec
kurz und bündig - Sie hat ihm kurz und bündig erklärt, dass sie ihre Miete rövid, de velős
nicht bezahlen kann.
kurz und gut/klein - Wir brauchen Holz, Leim, Nägel, Farbe, kurz und gut: egyszóval
alles, was zum Basteln gehört.
kurz und - Er hatte den Störenfried kurz und schmerzlos aus dem gyorsan; kertelés nélkül
schmerzlos Haus gewiesen.
lang und breit - Er hat mir lang und breit erklärt, warum er in diesem terjengősen, nagyon
Jahr keinen Urlaub machen kann. részletesen
mehr oder weniger - Mehr oder weniger waren alle derselben Meinung. többé-kevésbé
null und nichtig - Das Gericht erklärte den Vertrag für null und nichtig. érvénytelen, semmis
recht und billig - Es ist nur recht und billig, wenn den freiwilligen Helfern helyes és méltányos
der Verdienstausfall ersetzt wird.
schlecht und recht - Ich wohnte außerhalb des Lagers, tat schlecht und recht úgy-ahogy
meinen Dienst.
weder heiß noch - Die Stellungnahme des Ministeriums ist weder heiß határozatlan; nem kielégítő
kalt (sein) noch kalt, sie enthält nichts als unverbindliche
Andeutungen.
weit und breit - Hier werden Sie weit und breit kein besseres Restaurant közelben-távolban, széltében-
finden. hosszában
wohl oder übel - Die Partei wird sich wohl oder übel nach einem neuen akár tetszik, akár nem;
Kanzlerkandidaten umsehen müssen. kénytelen-kelletlen

Jelmagyarázat: A csillaggal (*) jelölt predikatív melléknevek formális alannyal állnak.


A kereszttel (†) jelölt predikatív melléknevek többnyire régi szövegekben fordulnak elő.
Forrás: http://www.doksi.hu

A részeshatározó és a tárgy sorrendje


1. Ha mindkettő főnév: Részeshatározó – Tárgy, de megcserélődik a sorrend, ha a tárgyat határozott névelős, a
részeshatározót határozatlan névelős főnévvel fejezzük ki.
Pl.: Ich kaufe dem Freund das Haus.
Ich kaufe dem Freund ein Haus.
Ich kaufe einem Freund ein Haus.
Ich kaufe das Haus einem Freund. (!!!)

2. Ha a tárgy vagy a részeshatározó egyike névmás: mindig a névmás áll elől!


Pl.: Ich kaufe ihm das Haus.
Ich kaufe ihm ein Haus.
Ich kaufe es dem Freund.

3. Ha a tárgy és a részeshatározó mindegyike névmás: mindig a tárgy áll elől!


Pl.: Ich kaufe es ihm.

A tőszámnevek:
0 null 27 siebenundzwanzig
1 eins 28 achtundzwanzig
2 zwei 29 neunundzwanzig
3 drei 30 dreißig
4 vier 40 vierzig
5 fünf 50 fünfzig
6 sechs 60 sechzig
7 sieben 70 siebzig
8 acht 80 achtzig
9 neun 90 neunzig
10 zehn 100 (ein)hundert
11 elf 101 hunderteins
12 zwölf 102 hundertzwei
13 dreizehn 200 zweihundert
14 vierzehn 300 dreihundert
15 fünfzehn 500 fünfhundert
16 sechzehn 1000 (ein)tausend
17 siebzehn 2000 zweitausend
18 achtzehn 10000 zehntausend
19 neunzehn 100000 hunderttausend
20 zwanzig 1000000 eine Million
21 einundzwanzig 2000000 zwei Millionen
22 zweiundzwanzig 1000000000 eine Milliarde
23 dreiundzwanzig 2000000000 zwei Milliarden
24 vierundzwanzig 1000000000000 eine Billion
25 fünfundzwanzig 2000000000000 zwei Billionen
26 sechsundzwanzig

Tudnivalók:
• A számneveket egy millióig egybeírjuk!
• A német számnevekben az egyesek a tízesek előtt állnak!
• A számneveket nem tekintjük főnévnek, kivéve a Million, Milliarde, Billion stb. számnévi főneveket. A németben a
főnevek 2 vagy ennél magasabb számnévi jelző után többes számba kerülnek!
• Az eins alakot csak számlálásnál használjuk!
• A zwei alak helyett a köznyelv kedveli a zwo alakot is! (Leginkább német reklámokban lehet hallani, amikor
telefonszámot diktálnak. Pl.: 0180 32 32 32 – null eins acht null drei zwo drei zwo drei zwo!)
Forrás: http://www.doksi.hu

A tagadás
A németben három tagadószó van:
I. Nein
Az egész állítást tagadja. A mondat előtt áll, attól vessző választja el. Nem tagja a mondatnak. Mondat belsejében nem állhat!
Pl.: Ist dein Vater Arzt von Beruf? Nein, er ist Lehrer von Beruf.
II. Nicht
Mondatrészeket tagadunk vele. A mondatban elfoglalt helye attól függ, hogy milyen mondatrészt tagadunk vele. Tagadunk
vele: (1) Állítmányt, (2) Egyéb mondatrészt.
1. Az állítmány tagadása:
a) Ha az állítmány egyszerű igealak, akkor a „nicht” a mondat utolsó helyére kerül.
Pl.: Petra besucht heute die Großeltern nicht.
Petra ma nem látogatja meg a nagyszülőket.
b) Ha az állítmány összetett, mert:
- összetett igealak, (elváló igekötő, összetett igekötő stb.)
- kötelező névszói része vagy elöljárós főnév kiegészítője van,
akkor a „nicht” az állítmány ragozatlan része vagy a bővítmények elé kerül.
Pl.: Ich stelle dir meinen Freund nicht vor. = Nem mutatom be neked a barátomat.
Mein Sohn ist nicht fleißig. = A fiam nem szorgalmas.
Ich gehe morgen nicht zu meinen Freunden. = Holnap nem megyek el a b arátaimhoz. vagy: Holnap
nem a barátaimhoz megyek.
A két mondat közötti különbséget a hangsúly vagy a szövegösszefüggés teheti egyértelművé.

2. Egyéb mondatrész tagadása:


Egyéb mondatrész tagadásakor a „nicht” a tagadandó mondatrész elé kerül.
Pl.: Meine Großeltern kommen nicht morgen. = A nagyszüleim nem holnap jönnek.
Nicht meine Großeltern kommen morgen. = Nem a nagyszüleim jönnek holnap.
Nicht meine Großeltern, sondern meine Eltern kommen morgen. = Nem a nagyszüleim, hanem a szüleim jönnek
holnap.
III. kein, keine, kein
A határozatlan névelő és a névelő nélkül álló főnevek tagadására szolgál. Ragozása megegyezik a határozatlan névelő (ein,
eine, ein) ragozásával.
Pl.: Hast du in der Hauptstadt einen Freund? = Van barátod a fővárosban?
Ich habe in der Hauptstadt keinen Freund. = Nincs barátom a fővárosban.
Hast du in der Hauptstadt Freunde? = Vannak barátaid a fővárosban?
Ich habe in der Hauptstadt keine Freunde. = Nincsenek barátaim a fővárosban.
Forrás: http://www.doksi.hu

Abtönungspartikeln
kurze Funktionsbeschreibung Beispielssatz und ung. Äquivalent bzw.
Paraphrase
aber Überraschung, Staunen über einen Umfang oder Grad Der hat aber eine Wampe!
Ennek aztán jó nagy hasa van!
also Argumentationsbruch (Relativierung, Zurückweisung, Also das kann nicht stimmen.
Ablehnung) De hát ez így nem stimmel!
auch 1 tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet Was war das auch für ein Erfolg?!
Miféle siker volt ez?
auch 2 selbstverständliche Erklärung Herr Wanke hatte einen Herzinfarkt. — Der hat
sich ja auch nie geschont.
– Még jó, sose kímélte magát!
auch 3 Sachverhalt: normal, banal, gewöhnlich Vergiss auch nicht, alles zu notieren.
Naná, hogy ne felejts el jegyzetelni!
auch 4 negative Bewertung des Sachverhalts Was musstest du auch hingehen?
Mi a fenének kellett neked odamenni?!
bitte milde und höfliche Aufforderung Kommen Sie doch bitte mit.
Tessék csak velünk jönni!
nur 1 Neuigkeit, Informationsdurst Was ist nur / bloß mit ihm geschehen?
= bloß 1 Mi is történt vele?
núr 2 dringende Aufforderung + Androhung unangenehmer Komm núr / blóß nach Hause!
= blóß 2 Konsequenzen Gyere csak nekem haza, (majd megkapod a
magadét …)!
nur 3 schließt parallele Sachverhalte aus, mildert das Gewicht Ich wollte nur sagen, dass ich abreise.
= bloß 3 des aktuellen Sachverhalts Csak azt akartam mondani, hogy elutazom.
nur 4 erhöht das Gewicht einer Aufforderung + Abmilderung / Kommen Sie nur näher.
= bloß 4 Höflichkeit Jöjjön csak közelebb.
denn 1 erhöht das Gewicht einer Frage Findest du das denn richtig?
Ezt tényleg helyesnek tartod?
dénn 2 wiederholt eine nicht befriedigend beantwortete Frage Wie heißt du? Vielleicht Peter? – Nein. – Wie
heißt du dénn?
Hát akkor hogy hívnak?
doch 1 zustimmungsheischend, unterstellt dem Gesprächspartner Er arbeitet doch / ja fleißig.
gleiche Meinung Hisz ő szorgalmasan dolgozik.
doch 2 Erinnerung an Bekanntes oder Vergessenes Wir müssen doch morgen nach München!
Hiszen holnap Münchenbe kell utazni!
doch 3 Hervorhebung des irrealen Charakters des Wunsches Käme er doch bald!
Bárcsak mielőbb itt lenne!
durcháus 1 Bestätigung einer Mitteilung Er hat durcháus die notwendigen Fähigkeiten.
Neki igenis megvan minden szükséges
képessége.
durchaus 2 Einräumung Sie haben durchaus recht, aber …
Jóllehet igaza van, mindazonáltal …
eben natürliche Konsequenz, Resignation Das Spiel ist eben / halt verloren.
= halt Hiába, a játszma elveszett …
eigentlich ernsthafte Frage + Argumentationsbruch Wie heißen Sie eigentlich?
Hogy is hívják magát?
einfach schließt Alternativen + andere Argumentation aus Man kann einfach dagegen nichts tun.
Ez ellen egyszerűen nincs mit tenni.
etwa Ablehnung, ungläubige Überraschung Haben sie das etwa vergessen?
Csak nem elfelejtette?!
gleich kennzeichnet Frage als nebensächlich + („Ich hab‘s auf Wie war doch gleich Ihr Name?
der Zunge…“) Mi is a neve?
ja 1 Sachverhalt ist unbestritten, allgemeiner Konsens Wir haben ja gestern darüber gesprochen.
unterstellt Hiszen erről beszéltünk tegnap!
ja 2 Staunen, positive / negative Überraschung Das ist ja meine alte Aktentasche!
Nahát! Hisz ez az én régi aktatáskám!
já 3 Drohung, drohender Ratschlag Dass du mir já nicht so ein dummes Zeug redest!
Nekem aztán ne mondj ilyen hülyeségeket!
mal Gewissheit abgeschwächt, Handlung ist leicht zu Du musst mal zum Arzt gehen.
realisieren Menj csak el szépen az orvoshoz!
Forrás: http://www.doksi.hu

nicht 1 tendenziöse Frage, positive Antwort erwartet Ist die nicht fantastisch?
Hát nem fantasztikus?
nicht 2 Erstaunen angesichts großer Mengen oder extremer Über wen der nicht schon geklagt hat!
Sachverhalte Kiről nem panaszkodott az még!
noch Antwort liegt nahe / war vor kurzem noch bekannt („Es Wann war noch dieses Spiel?
liegt mir auf der Zunge.“) Mikor is volt az a meccs?
nun mal markiert einen Grund, den der Partner kennt, aber nicht —Ich möchte noch ein Bier. —Es gibt nun mal
ernst nimmt kein Bier mehr.
Most már nem kapsz több sört és kész!
ruhig beschwichtigend: Erlaubnis Du hättest ruhig noch rauchen können.
Nyugodtan elszívhattad volna.
schnell Vorgang: kurzzeitig, weniger wichtig Ich wollte nur schnell in meinem Fach
= geschwind nachsehen.
Csak benézek a fiókomba (és már itt sem
vagyok).
schon 1 Einräumung Das ist schon richtig, aber ...
Ez ugyan helyes, de …
schon 2 zuversichtliche Vermutung, räumt Bedenken aus Keine Angst: Er schafft das schon.
Ne aggódj, biztos sikerül neki.
schon 3 mildert Aufforderungen ab, ermuntert zu einer Tat Schreib ihm schon!
Csak bátran írj neki!
schon 4 tendenziöse Frage: negative Antwort erwartet Wie hätte man ihr schon helfen können?
Hogy is lehetett volna rajta segíteni?
vielleicht 1 Erstaunen über ungewöhnlichen Sachverhalt Siehst du vielleicht schlecht aus!
De kutyául nézel ki!
vielleicht 2 tendenziöse oder rhetorische Frage: negative Antwort Hat er das vielleicht gewollt?
erwartet Hát akarta ő ezt?
vielleicht 3 mildert Fragen ab + Höflichkeit Können Sie mir vielleicht sagen, wo es zum
Bahnhof geht?
Meg tudná esetleg mondani, hogy jutok az
állomásra?
wohl bestätigt eine Aussage, aber schränkt sie ein Er hat die Prüfung wohl bestanden. (= nicht ganz
mit Erfolg)
Vizsgázni levizsgázott, (de a többit inkább ne
kérdezd).
Forrás: http://www.doksi.hu

Semantische Klassifizierung der Adverbien


1. Lokaladverbien
1.1 zur Bezeichnung des Ortes oder der Ruhelage
anderswo máshol
außen kívül, kint
auswärts kifelé; kinn, kint
da itt, ott
dort ott
draußen odakint, kívül, kint
drinnen belül, bent
drüben odaát
hier itt
hinten hátul
innen belül, bent
irgendwo bárhol, valahol
links balra
nebenan mellette, a szomszédban
nirgends sehol
nirgendwo sehol
oben fent, fenn
obenan (leg)felül, (leg)tetején
obenauf (leg)felül, (leg)tetején
rechts jobbra
überall mindenhol
unten lent, lenn
vorn elöl
wo ahol, valahol
1.2 zur Bezeichnung der Richtung

1.2.1 des Ausgangspunktes einer Bewegung


anderswoher máshonnan
daher innen, onnan
dorther (am)onnan, onnét
hierher ide, erre
irgendwoher bárhonnan, valahonnan
nirgendwoher sehonnan
überallher mindenhonnan
woher ahonnan, valahonnan

1.2.2 des Endpunktes oder des Ziels einer Bewegung


abwärts lefelé
anderswohin máshova
aufwärts felfelé
bergab hegyről lefele
bergauf hegynek fel
dahin odáig, addig
dorthin (am)oda
fort előre
heim haza(felé)
heimwärts hazafelé
hierhin idáig, eddig
irgendwohin bárhova, valahova
nirgendwohin sehova
querfeldein toronyirányban
rückwärts vissza(felé)
seitwärts oldalt, oldalra
überallhin mindenhova
Forrás: http://www.doksi.hu

vorwärts előre
weg el, félre, oda
wohin ahova, valahova

2. Temporaladverbien
2.1 zur Bezeichnung eines Zeitpunktes (bzw. eines Zeitabschnitts)
anfangs kezdetben
bald majd, nemsokára
beizeiten idejében, idejekorán
damals akkor(iban), amakkor
dann azután
demnächst legközelebb, a közeljövőben, nemsokára
eben éppen (akkor), pont
eher előbb, korábban, hamarabb
endlich végül, végre
früh korán
gerade éppen (akkor), pontosan (akkor)
gestern tegnap
heute ma
heutzutage manapság
jetzt most
morgen holnap
morgen reggel
neulich a múltkor, a minap, nemrég
niemals soha
nun (már)most, éppen most
schließlich végül
seinerzeit annak idején
soeben éppen most, az imént
sogleich azonnal, nyomban
übermorgen holnapután
vorerst előbb, mindenekelőtt
vorgestern tegnapelőtt
vorhin előbb, imént, nemrég
wann amikor, valamikor
zugleich egyszerre, egyúttal, ugyanakkor
zuletzt utoljára, végül
zunächst mindenekelőtt, először is, elsősorban
2.2 zur Bezeichnung einer Zeitdauer
allezeit mindig, mindenkor
bisher eddig, a mai napig
bislang eddig, a mai napig
immer mindig
lange sokáig
längst régen
nie soha
niemals sohasem
noch még
seither azóta
stets mindig, folyvást
zeitlebens egész életében, életfogytiglan
2.3 zur Bezeichnung der Wiederholung
abends esténként
bisweilen olykor, néha, némelykor
dienstags keddenként
dreimal háromszor
einmal egyszer
häufig gyakran
jährlich évente
jederzeit mindenkor, bármikor
manchmal néha
mehrmals többször, több ízben
Forrás: http://www.doksi.hu

mittags délben
mitunter hébe-hóba, néha-néha
monatlich havonta
montags hétfőnként
nachmittags délutánonként
nachts éjszakánként
nochmals még egyszer, ismételten
oft gyakran
selten ritkán
täglich naponta
vormittags délelőttönként
wiederum ismét, újra
wöchentlich hetente
zeitweise időnként, koronként, néha-néha
zweimal kétszer
2.4 zur Bezeichnung einer Zeit, die sich auf einen anderen Zeitpunkt bezieht (relative Zeit)
indessen eközben, ezalatt
inzwischen eközben, ezalatt
nachher azután, utána, majd
seitdem amióta, azóta
seither azóta
unterdessen eközben, ezalatt
vorher előbb, (meg)előzőleg, ezelőtt

3. Modaladverbien
3.1 zur Bezeichnung der Art und Weise (der Qualität), differenziert nach der Bildungsart in

3.1.1 „reine Adverbien”


anders másképp(en)
gern szívesen
so úgy
wie ahogy, valahogy, amilyen, valamilyen

3.1.2 Adjektivadverbien
fleißig szorgalmasan
gut jól
langsam lassan
schlecht rosszan
schnell gyorsan
tüchtig alaposan, rátermetten

3.1.3 Wörter mit der Endung –lings (meist von Adjektiven abgeleitet)
ärschlings seggel, seggen, seggre
bäuchlings hasmáént, hason, hasra
blindlings vakon, vaktában, elvakultan
frühlings tavasszal
häuptlings fejest, fejjel előre, fejre
jählings hirtelen(ül), meredeken
meuchlings orozva, orvul, orgyilkos módon
rittlings lovagolva, lovas módra, lovagló ülésben
rücklings hátrafelé, hátára, háton
vorlings előrefelé

3.1.4 Wörter mit den Endungen –s und –los (meist von Substantiven abgeleitet)
anstandslos akadálytalanul, nehézség nélkül simán
bedenkenlos megfontolás nélkül
eilends sietve, nagy sebesen, sebtében
fehlerlos hibátlanul
unversehens hirtelen, váratlanul
vergebens hiába
Forrás: http://www.doksi.hu

3.1.5 Zusammensetzungen
derart úgy, oly módon, annyira
ebenfalls szintúgy, hasonlóképp
ebenso éppen így, azonmód, éppolyan
genauso pontosan úgy
geradeaus egyenest, toronyiránt, közvetlenül
hinterrücks hátulról, orvul, alattomosan
insgeheim titkon, titokban
irgendwie bárhogy, valahogy
kopfüber fejjel lefelé, hanyatt-homlok
kurzerhand gyorsan, hamar, rövid úton
rundheraus kereken, egyenesen
unverrichteterdinge dolgavégezetlenül, eredménytelenül
3.2 zur Bezeichnung des Grades und Maßes (der Quantität und Intensität)
einigermaßen némiképpen, némileg, valamelyest
größtenteils legnagyobbrészt, túlnyomóan
halbwegs félúton, félig-meddig
teilweise részben
3.3 zur Bezeichnung des Instruments und Mittels
dadurch azáltal, ezáltal
damit azzal, ezzel
hierdurch ezen keresztül, ezáltal
hiermit ezzel
irgendwomit bármivel, valamivel
wodurch ami által, valami által
womit amivel, valamivel
3.4 zur Bezeichnung der Erweiterung (des kopulativen Verhältnisses)
anders egyébként
auch is, szintén
außerdem ezenkívül
desgleichen így, ekként, hasonlóképpen
drittens harmadszor
ebenfalls szintúgy, szintén, hasonlóképpen
erstens először
ferner továbbá
gleichfalls szintúgy, szintén, hasonlóképpen
sonst egyébként, különben, másképp
überdies ezenkívül, ezenfelül
weiterhin tovább(ra), továbbra is
zudem méghozzá, ráadásul még, ezenfelül
zweitens másodszor
3.5 zur Bezeichnung eines restriktiven, spezifizierenden und adversativen Verhältnisses
allerdings valóban, természetesen, kétségtelenül
dagegen ezzel szemben, ehhez képest
doch de, ám, mégis, hiszen, azonban
eher inkább, szívesebben
freilich persze, hogyne, feltétlenül, azonban
hingegen ellenben, viszont
immerhin mindamellett, mindazonáltal
indes(sen) aközben, eközben, míg, miközben
insofern ha, amennyiben, annyiban, ennyiben
insoweit ha, amennyiben, annyiban, ennyiben
jedoch azonban, de, ámde, mindazonáltal
nur csak
vielmehr sokkal inkább
wenigstens legkevésbé
zumindest legalább(is)

4. Kausaladverbien
4.1 zur Bezeichnung des Grundes (des kausalen Verhältnisses im engeren Sinne)
also tehát
Forrás: http://www.doksi.hu

anstandshalber tisztesség kedvéért


daher ennél fogva, ezért, azért, emiatt, amiatt
darum ezért, azért, emiatt, amiatt
demnach eszerint, ennél fogva, ennek folytán
deshalb ezért, azért
deswegen ez okból, ezért, emiatt
folglich következőleg, következésképpen, tehát
infolgedessen ennek következtében
meinethalben énmiattam, énfelőlem
mithin tehát, ennélfogva
nämlich ugyanis, mert, tudniillik, mégpedig
so így, úgy, ilyen módon, ezért
somit tehát, következtetésképp, és így
warum amiért, valamiért
weshalb ami miatt, valami miatt
weswegen ami miatt, valami miatt
4.2 zur Bezeichnung der Bedingung (des konditionalen Verhältnisses)
andernfalls másesetben
dann aztán, azután
gegebenenfalls adott esetben
nötigenfalls szükség esetén
schlimmstenfalls legrosszabb esetben
sonst egyébként, különben, másképp
4.3 zur Bezeichnung des nicht zureichenden Grundes (des konzessiven Verhältnisses)
(und) doch (és) mégis
dennoch mégis, mindamellett, mindazonáltal
gleichwohl mégis, mindamellett, mindazonáltal
nichtsdestoweniger mégis, mindamellett, mindazonáltal
trotzdem ennek ellenére
4.4 zur Bezeichnung der Folge (des konsekutiven Verhältnisses)
so így, úgy, ilyen módon, ezért
4.5 zur Bezeichnung des Zwecks (des finalen Verhältnisses)
darum azért, ezért, amiatt, emiatt
dazu azért, ezért, azzá, ezzé
deshalb azért, ezért, amiatt, emiatt
deswegen ez okból, ezért, azért
hierfür ennek ellenében, ezért, evégből
hierzu ehhez, erre
warum amiért, valamiért
wozu amihez, valamihez
Forrás: http://www.doksi.hu

auch / sogar / nicht einmal

1. Az auch használata:
Az auch (= is) szót általában az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik.
a. Az alanyra vonatkozóan:
Auch der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
b. Az állítmányra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume auch.
A férfi ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
c. A tárgyra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau auch eine schöne Blume.
A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot is a szobában.
d. A részeshatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer auch seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi ad ma a feleségének is egy szép virágot a szobában.
e. A helyhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute auch in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában is.
f. Az időhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt auch heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi ad ma is a feleségének egy szép virágot a szobában.

Az állítmány kivételével az összes többi mondatrész elé kerül az auch szócska. Az állítmányra vonatkozóan az auch szócska
mindig a mondat végén áll.

2. A sogar használata
Az sogar (= még … is) szót mindig az előtt a szó előtt használjuk, amire vonatkozik.
a. Az alanyra vonatkozóan:
Sogar der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
Még a férfi is ad ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
b. Az állítmányra vonatkozóan:
Sogar gibt der Mann heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még ad is ma a feleségének egy szép virágot a szobában.
c. A tárgyra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer seiner Frau sogar eine schöne Blume.
A férfi még egy szép virágot is ad ma a feleségének a szobában.
d. A részeshatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute in dem Zimmer sogar seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még a feleségének is ad ma egy szép virágot a szobában.
e. A helyhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt heute sogar in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még a szobában is ad ma a feleségének egy szép virágot.
f. Az időhatározóra vonatkozóan:
Der Mann gibt sogar heute in dem Zimmer seiner Frau eine schöne Blume.
A férfi még ma is ad a feleségének egy szép virágot a szobában.

Az állítmányra vonatkozóan a sogar szócska a mondat elejére, az ige elé kerül


Forrás: http://www.doksi.hu

bar, -lich, -isch


achtbar tiszteletreméltó achtsam gondos
ausführbar kivitelezhető ausführlich részletes
biegbar hajlítható biegsam hajlékony
ehrbar jóravaló ehrlich becsületes
furchtbar rettenetes furchtsam félénk
heilbar gyógyítható heilsam gyógyító
kostbar értékes köstlich pompás, felséges
unaussprechbar kiejthetetlen unaussprechlich kifejezhetetlen
bäuerlich paraszti bäuerisch pórias
geistlich egyházi geistig szellemi
heimlich titkos heimisch őshonos
herrlich gyönyörű herrisch parancsoló, uras
kindlich gyermeki kindisch gyerekes
mündlich szóbeli mündig nagykorú
sinnlich érzéki sinnig értelmes
vorzeitlich őskori vorzeitig korai, idő előtti
unglaublich hihetetlen ungläubig hitetlen
erkennbar {fel-/meg}ismerhető erkenntlich felismerhető, hálás,
viszontszolgálatra kész

Datum:
1. Die reine Datumsangabe kann z. B. folgende Formen haben:
04.08.1998 04.08.984.8.98 4.8.1998 4. August 1998 4. Aug. 98
Nach den Empfehlungen der International Organization for Standardization (ISO) für die numerische Angabe von
Kalenderdaten (vgl. DIN 5008) sollen die Angaben in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag durch Mittestrich gegliedert werden:
1998-08-24 98-08-24.

2. Im Satzzusammenhang und in Verbindung mit Orts- und Uhrzeitangaben gibt es folgende Möglichkeiten:
a) Sie rief ihn am 3. Juli kurz vor 18 Uhr an. Wir haben [am] Mittwoch um 10 Uhr eine wichtige Besprechung.
b) Wir kommen am 30. Oktober, 16.15 Uhr[,] in der Kantine zusammen. Am Freitag, dem 6. April 1984, gegen 15 Uhr[,]
fielen in der Innenstadt die Verkehrsampeln aus.
c) Meine Freundin kommt nächsten Freitag, den 17. Juli[,] an. [Spätestens] Montag, den 5. November[,] reisen wir ab. Die
Tagung findet Donnerstag, 15. 4.[,] im Rosengarten statt.
d) Am Montag, dem 10. Juli 1960[,] lief das Schiff vom Stapel. - Am Montag, den 10. Juli 1960 lief das Schiff vom Stapel.
Die Familie kommt am Dienstag, dem 5. September, um 14 Uhr[,] an. - Die Familie kommt am Dienstag, den 5.
September[,] um 14 Uhr an. Bis zum Freitag, dem 15. Oktober[,] hast du Zeit. - Bis zum Freitag, den 15. Oktober hast du
Zeit.
Nur eine zweigliedrige Tages- und Uhrzeitangabe mit Präpositionen steht gewöhnlich ohne Komma, bei allen anderen Formen
der Zeitangabe wird dieses Satzzeichen gesetzt. Nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann auch nach der Uhrzeit als
letztem Datumsbestandteil ein Komma stehen, wenn der Satz weitergeführt wird. Bei einer Datumsangabe im Akkusativ (ohne
am) kann der Monat ein Komma (= Aufzählung) oder zwei Kommas (= Apposition) aufweisen. Steht der Wochentag im Dativ
(mit am), dann wird die Monatsangabe gewöhnlich durch zwei Kommas abgetrennt, wenn sie ebenfalls in diesem Kasus steht
(= Apposition); nach den neuen Regeln zur Zeichensetzung kann allerdings das schließende Komma auch in diesen Fällen
entfallen. Wird die Monatsangabe als Aufzählungsglied im Akkusativ angegeben, setzt man nur ein Komma.
Forrás: http://www.doksi.hu

7. Mineralien und Gesteine: der


DER: Quarz, der Granit, der Glimmer DIE:
• -el (der Hebel) /emelő(kar)/ 8. Bergnamen: der Mt. Everest, • -e (die Kälte) /hideg/
• -er (der Wecker) /ébresztőóra/ der Vesuv, der Himalaja • -ei (die Bäckerei) /pékség/
• -ich (der Teppich) /szőnyeg/ 9. Namen von Seen: der Baikal • -heit (die Krankheit) /betegség/
• -ig (der Pfennig) /pfennig/ 10. große Flüsse der Welt und • -igkeit (die Wirkungslosigkeit)
einige deutsche Flussnamen: /hatástalanság/
• -ler (der Künstler) /művész/
der Jenissei, der Orinoko, der
• -ling (der Fremdling) • -in (die Löwin) /nőstény
Nil, der Main, der Rhein, der
/betolakodó/ oroszlán/
Inn
• -ner (der Pförtner) /portás/ • -keit (die Ehrlichkeit)
11. die meisten Geldnamen: der
• -s (der Schlips) /nyakkendő/ /becsületesség/
Forint
Idegen szavak: 12. Deverbativa mit Nullsuffix: der • -schaft (die Gesellschaft)
• -agoge (der Pädagoge) Sprung, der Stand, der /társaság/
/pedagógus/ Aufstieg, der Duft • -t (die Fahrt) /út/
• -and (der Doktorand) Kivételek: • -ung (die Lautung) /artikuláció,
/doktorandusz/ • das Matterhorn (Matterhorn) ejtés/
• -aner (der Amerikaner) • das Pfund Sterling (font Idegen szavak:
/amerikai ember/ sterling) • -a (die Kamera) /kamera/
• -ant (der Konsonant) • die Drachme (drachma) • -ade (die Blockade) /ostromzár/
/mássalhangzó/ • das Genus (nyelvtani nem) • -age (die Reportage) /riport/
• -ar (der Kommissar) /felügyelő/ • die Hut (védelem) • -aise (die Mayonnaise)
• -är (der Parlamentär) • die Lira (líra) /majonéz/
/képviselő/ • das Tempus (igeidő) • -ance (die Balance) /egyensúly/
• -ast (der Kontrast) /kontraszt/ • die Theiß (Tisza) • -äne (die Fontäne) /szökőkút/
• -at (der Demokrat) /demokrata/ • die Weichsel (Visztula) • -anz (die Bilanz) /mérleg/
• -ent (der Student) /tanuló/ • die Zugspitze (Zugspitze) • -ät (die Diät) /diéta/
• -et (der Komet) /üstökös/ • -ation (die Affiliation)
• -eur (der Kontrolleur) /ellenőr/ /csatlakozás, leányvállalat/
• -ier (der Offizier) /katona/ • -atur (die Kandidatur)
• -iker (der Graphiker) /grafikus/ /jelöltség/
• -ismus (der Kapitalismus) • -elle (die Libelle) /szitakötő/
/kapitalizmus/ • -enz (die Existenz)
• -ist (der Komponist) /lét(fenntartás)/
/zeneszerző/ • -erie (die Pedanterie) /
• -loge (der Biologe) /biológus/ kicsinyeskedés/
• -om (der Agronom) • -esse (die Baronesse) /bárónő/
/mezőgazdász/ • -ette (die Brünette) /barna nő/
• -or (der Rektor) /rektor/ • -euse (die Friseuse) /fodrász/
• -us (der Abakus) • -ie (die Melodie) /melódia/
/számolódeszka/ • -ienz (die Audienz)
/kihallgatás/
1. Namen der Jahreszeiten, • -iere (die Karriere) /karrier/
Monate und Wochentage: der • -ik (die Politik) /politika/
Sommer, der Januar, der • -ille (die Journaille) /zugsajtó/
Mittwoch • -ine (die Aubergine) /padlizsán/
2. Himmelsrichtungen, starke • -ion (die Nation) /állam,
Winde, Niederschläge: der nemzet/
Osten, der Monsun, der Schnee, • -isse (die Mantisse) /mantissza/
der Nebel, der Föhn, der Passat
• -ität (Anonymität) /névtelenség/
3. Spirituosen und Weine: der
• -itis (die Gastritis)
Whisky, der Wodka, der Gin,
/gyomorhurut/
der Muskateller, der Sekt
4. Kaffeesorten: der Tchibo, der • -ive (die Direktive) /utasítás/
Hochland • -ose (die Diagnose) /diagnózis/
5. Tabake: der Krüll, der • -se (die Askese) /aszkézis/
Feinschnitt • -sis (die Basis) /alap/
6. Automarken und Expresszüge: • -tät (die Universität) /egyetem/
der Opel, der Mazda, der • -ur (die Zensur) /cenzúra/
Mercedes, der Orient-Express, • -üre (die Lektüre) /olvasmány/
der Pannonia, der Intercity
Forrás: http://www.doksi.hu

1. Schiffs- und Flugzeugnamen: 14. viele geographische Namen


die Titanic, die Boeing, die TU- DAS: (Kontinente, Länder, Inseln,
144, die Concorde • -chen (das Mädchen) /kislány/ Ortschaften), falls sie
2. Motorräder: die Honda, die • -lein (das Kindlein) /kisgyerek/ selbständig mit Nullartikel
Kawaski • -el (das Krügel) /krigli/ gebraucht werden: das Afrika,
3. Bäume und viele Blumen: die • -li (das Stübli) /szobácska/ das Indien, das Ungarn, das
Birke, die Nelke Rügen, das Debrecen, das New
• -gut (das Gedankengut)
4. Zigarettensorten: die Marlboro, York
/eszmekincs/
die Pall Mall, die Kim 15. einige Landschaftsnamen (der
• -icht (das Röhricht) /nádas/
5. fremdsprachige Zeitungen und bestimmte Artikel
Zeitschriften: die Magyar • -nis (das Verständnis) obligatorisch!): das
Nemzet, die Corriere della Sera /megértés/ Burgenland, das Vogtland, das
6. substantivierte Kardinalzahlen: • -tum (das Altertum) /óidő/ Elsass, das Engadin
die Eins, die Fünf, die Hundert • -werk (das Buschwerk) /bozót/ 16. substantivierte Infinitive (auf -
7. Flussnamen auf -a und -e: die • -zeug (das Schreibzeug) en): das Zeichnen, das Beten
Wolga, die Themse, die Seine /írószer/ Kivételek:
8. die meisten deutschsprachigen • Ge- (das Gestirn) /csillag, • das Moment (mozzanat)
Flussnamen: die Oder, die égitest/ • der Balkan (Balkán)
Weser, die Havel, die Theiß Idegen szavak: • der Euro (euro)
9. viele Landschaftsnamen • -at (das Zitat) /idézet/ • der Gedanke (gondolat)
(Länder- und Gebietsnamen auf • -ett (das Sonett) /szonett/ • der Irak (Irak)
-ei, -ie, -e, -a): die Ukraine, die • -in (das Benzin) /benzin/ • der Iran (Irán)
Sahara, die Riviera, die • -ma (das Komma) /vessző/ • der Irrtum (tévedés)
Bretagne • -ment (das Pigment) /pigment/ • der Jemen (Jemen)
Kivételek: • -um (das Datum) /dátum/ • der Libanon (Libanon)
• das Abitur (érettségi) • -il (das Ventil) /szelep/ • der Moment (pillanat)
• das Futur (jövő idő) • -o (das Bingo) /bingó/ • der Phosphor (foszfor)
• das Stadion (stadion) • -on (das Lexikon) /lexikon/ • der Reichtum (gazdagság)
• der Ahorn (juharfa)
• der Schwefel (kén)
• der Ätna (Etna) 1. Hotels, Cafés und Kinos: das
• der Stahl (acél)
• der Firlefanz (limlom) Intercontinental, das Leipzig,
• der Sudan (Szudán)
• der Flieder (orgona) das Astoria
2. Namen der jungen Lebewesen: • der Zement (cement)
• der Himalaja (Himalája)
das Küken, das Ferkel • die Bitternis (keserűség)
• der Inn (Inn)
3. die Bruchzahlen: das Viertel • die Bronze (bronz)
• der Jasmin (jázmin)
4. die meisten chemischen • die Empfängnis (fogamzás,
• der Klee (lóhere)
Elemente (Metalle und der fogantatás)
• der Lech (Lech)
meisten Grundstoffe): das • die Erlaubnis (engedély)
• der Main (Majna)
Kalium, das Kupfer, das Chlor • die Erschwernis (nehézség)
• der Neckar (Neckar)
5. alle Biersorten: das Warsteiner, • die Ersparnis (megtakarítás)
• der Popanz (madárijesztő)
das Pilsner, das Carlsberg, das • die Fäulnis (rothadás)
• der Purpur (bíbor)
Jever Pils • die Finsternis (sötétség,
• der Rhein (Rajna) 6. physikalische Einheiten: das fogyatkozás)
• der Skorpion (skorpió) Kilowatt, das Byte, das • die Gebärde (mozdulat)
• der Spion (kém) Röntgen • die Geburt (születés)
7. Namen der Buchstaben: das • die Geduld (türelem)
Ypsilon, das Omikron, das Be, • die Kenntnis (ismeret, tudás)
das Zet • die Krim (Krím)
8. Namen der musikalischen
• die Lausitz (Luzsica)
Noten: das Gis, das Es, das Re,
• die Niederlande (Hollandia)
das Do
• die Schweiz (Svájc)
9. Namen der Farben: das Grün,
das Blau, das Lila • die Türkei (Törökország)
10. Namen der Sprachen: das • die Vereinigten Staaten
Deutsch, das Russisch, das (Egyesült Államok)
Arabisch, das Altchinesisch • die Wildnis (vadon)
11. Wasch- und Reinigungsmittel:
das Persil, das Sunlicht, das
OMO
12. substantivierte unflektierbare
Wortklassen: das Aber , das
Ach
13. Namen aus dem Bereich der
Computer-Software: das DOS,
das Windows, das WordPerfect
Forrás: http://www.doksi.hu

Néhány főnév két


névelővel is bír:
• der / das Abszess (tályog,
kelés)
• der / das Barock (barokk)
• der / das Bereich (terület)
• der / das Bonbon (cukorka)
• der / das Curry (curry paprika)
• der / das Dotter (tojássárgája)
• der / das Filter (szűrő)
• der / das Gulasch (pörkölt)
• der / das Joghurt (joghurt)
• der / das Katheder (katedra)
• der / das Kehricht (szemét)
• der / das Keks (keksz)
• der / das Knäuel (gombolyag,
halmaz)
• der / das Kompromiss
(egyeszség)
• der / das Lampion (lampion)
• der / das Liter (liter)
• der / das Marzipan (marcipán)
• der / das Meter (méter)
• der / das Podest (emelvény,
dobogó)
• der / das Poster (poszter)
• der / das Radar (radar)
• der / das Silo (siló, tartály, kaja)
• der / das Sims (párkányzat)
• der / das Spind (szekrény,
rekesz)
• der / das Tüpfel (pontocska,
petty)
• der / das Verhau (akadály,
torlasz)
• der / das Zubehör (tartozék,
hozzávaló)
• der / die / das Dschungel
(dzsungel)
• der / die / das Halfter (kötőfék)
• der / die Abscheu (utálat,
undor)
• der / die Quader (téglatest)
• der / die Salbei (zsálya)
• der / die Sellerie (zeller)
der / die Wulst
Forrás: http://www.doksi.hu

„erst” oder „nur”?


Ügyeljünk az „erst” szócska használatára! Pl.:

Es ist erst 9 Uhr. Még csak 9 óra van


Mutti kommt erst um 4 Uhr nach Hause. Anyu majd csak 4 órakor jön haza.

Ne cseréljük fel a „nur“ szócska használatával, amely magyarra szintén „csak”-kal fordítható, de másfajta korlátozást,
megszorítást jelent. Pl.:

Wir haben nur zwei Jahre auf dem Lande gelebt. Mi csak két évig éltünk vidéken.
Ich habe nur 40 Mark. Nekem csak 40 márkám van.
Ich kenne nur eine Familie hier. Csak egy családot ismerek itt.

Összegezve a jelentésüket:
erst - csak, még csak, majd csak, majd előbb, majd ha
nur - csak, csupán, csakis, csupáncsak

Felszólító mód
E/1. Soll ich gehen?
E/2. Komm(e)! Hab(e)!
de: Wisse! Werde! Siehe! Sei!
Fahr(e)! – Nincs Umlaut!
Lies! – Van Brechung, nincs –e!
E/3. Er soll ins Kino gehen!
T/1. 1. Gehen wir nach Hause! Seien wir!
2. Wir sollen nach Hause gehen!
3. Wollen wir schlafen?
4. Wollen wir gehen!
T/2. Kommt! Geht! Habt! Seid! Werdet! Trinkt! Esst!
Fahrt! – Nincs Umlaut!
Lest! – Nincs Brechung!
T/3. Die Kinder sollen lernen!
Önözés 1. Kommen Sie! Seien Sie!
2. Wollen Sie bitte Platz nehmen!
Forrás: http://www.doksi.hu

Elöljárószavak
Tárgyeset:
à -nként
ab -tól/-től kezde
anfangs kezdetén, elején
ausgangs† végén, vége felé
ausgenommen kivéve ∆

außer kívül(re) /mozgást jelentő igéknél/
betreffend ↔ illetően ∆
bis -ig
bis zu egészen …-nyit; egészen -ig
contra ellen, kontra
durch át, keresztül, által, révén, -tól, -től, -val, -vel, -n túl
einbegriffen ↔ beleértve ∆
einschließlich beleértve ∆
entlang → hosszába, mentén, végig
für -ért, részére, számára, helyett, ellenében, javára, érdekében, -nak, -nek, képest,
létére, ellen, -ra, -re
gegen ellen, felé, tájban, -val/-vel szemben, iránt, táján, tájt, körül, irányában,
-hoz/-hez/-höz képest, fejében, ellenében, mintegy, körülbelül
gen felé, irányában
inbegriffen → beleértve ∆
je -nként
kontra ellen, kontra
lang → hosszan, -ig (idő)
mang között, közepette
minus mínusz, nélkül
ober felé
ohne nélkül, -talan, -telen
per által, -val, -vel
plus plusz
pro -nként
sonder nélkül
um -kor, -ért, körül, táján, -val/-vel (több), köré, tájban, tájt, -t illetően, -ra/-re
vonatkozóan, után, -ban, -ben, miatt, … áron, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -t
unangesehen tekintet nélkül -ra/-re
versus ellenében, szemben
via át, keresztül
wider ellen

Részeseset:
ab -tól, -től, -ról, -ről
achter mögött
ähnlich hasonló -hoz/-hez/-höz
analog -nak/-nek megfelelően
anhand von -szerűen, alapján
aus -ból, -ből
außer -n kívül, -t kivéve
Forrás: http://www.doksi.hu

bei -nál, -nél, mellett, közben, idején, során, esetén, -kor, -ban, -ben, -nak/-nek
birtokában van
benebst -val, -vel, együtt
binnen (idő) alatt, (időn) belül
bis zu egészen a …-ig
dank hála -nak/-nek
ennet -n túl
entgegen → elé, ellen, ellenére, szemben
entlang ↔ hosszában, mentén, végig
entsprechend -nak/-nek megfelelően

fern ↔ távol -tól/-től
gegenüber ↔ -val/-vel szemben, -val/-vel átellenben, iránt, -val/-vel szemközt, -val/-vel
ellentétben
gemäß ↔ szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében
getreu szerint, -nál/-nél fogva, -hoz/-hez/-höz képest, értelmében
gleich -hoz/-hez/-höz hasonlóan, -val/-vel megegyezően
innert (idő) alatt, (időn) belül
längs ↔ † hosszában, mentén
laut -nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelően, -nak/-nek értelmében
mang között, közepette
mit -val, -vel, -ú, -ű, -os, -es, -ös
mitsamt -val/-vel együtt, -stul, -stül
mittels -val, -vel, segítségével, útján
nach után, -ba, -be, -ra, -re, felé, -ért, múlva, -ban, -ben, nyomán, -ból, -ből, megfelelően
nach → szerint
nächst mellett, után(a), -n kívül
nahe együtt –val/-vel
nebst -val, -vel, -val/-vel együtt
nid alatt, alján
ob felett, fölött, -n felül
ober felett, fölött
oberhalb felett, fölött, -n felül
qua -val, -vel, segítségével, útján
samt -val/-vel együtt, -stul, -stül
seit óta, -tól/-től kezdve, -tól/-től fogva
sonder nélkül
sub Nummer… … szám alatt, … számon
trotz ellenére, dacára
unfern von nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
ungleich ellentétben -val/-vel
unweit von nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
vis-à-vis ↔ -val/-vel szemben
von -tól, -től, -ból, -ből, -ról, -ről, közül
von…an -tól/-től kezdve
während (idő) alatt, folyamán, közben
wegen miatt, -ért, -ból, -ből, -tól, -től, végett
zu -hoz, -hez, -höz, -ra, -re, -vá, -vé, -on, -en, -ön, -ba, -be, -nak, -nek, felé, végett, -ul,
-ül, -ban, -ben, -val, -vel, -n át, -nál, -nél, -i, -kor
zufolge → értelmében, következtében, szerint
Forrás: http://www.doksi.hu

zugunsten → † -nak/-nek a javára


zulieb → kedvéért
zuliebe → kedvéért
zunächst -hoz/-hez/-höz legközelebb, -nak/-nek közvetlen közelében
zusamt -val, -vel, -val/-vel együtt
zuungunsten → hátrányára, rovására
zuwider → ellen, ellenére
zuzüglich hozzászámítva ∆

Birtokos eset:
abseite(n) részéről
abseits mellett, félre -tól/-től, távol -tól/-től
abzüglich levonásával, levonása mellett
anfangs kezdetén, elején
angesichts -nak/-nek láttára, -t tekintve
anhand (an Hand) révén, alapján, nyomán
anlässlich alkalmából, alkalmával, során
anstatt helyett, gyanánt
anstelle (an Stelle) helyett
antwortlich -ra/-re válaszolva
auf Kosten rovására, kárára
aufgrund (auf Grund) alapján
aufseiten (auf Seiten) oldalán
ausgangs végén, vége felé
ausschließlich -t kivéve, -t nem számítva
außer kívül(re)
außerhalb -n kívül
ausweislich szerint
bar ↔ nélkül
behufs† végett, céljából
beiderseits mindkét oldalán
beidseits mindkét oldalán
betreff(s) -ra/-re vonatkozóan, -ban, -ben, -t illetően, -t illetőleg
beziehentlich -ra/-re vonatkozóan
bezüglich -ra/-re vonatkozóan, -t illetően, -t illetőleg, -val/-vel kapcsolatban
binnen† (idő) alatt, (időn) belül
dank hála -nak/-nek
diesseits -n innen
eingangs elején, kezdetén
eingedenk ↔ tudván/ismervén ∆
einschließlich -t beleértve, -t beszámítva
ennet -n túl
entlang† hosszában, mentén, végig
exklusive -t kivéve, -t nem számítva
fernab távol -tól/-től
gelegentlich alkalmából, alkalmával, kapcsán, -val/-vel kapcsolatban
halb → végett, kedvéért, -ból/-ből, miatt, okából
halber → végett, kedvéért, -ból/-ből, miatt, okából
hinsichtlich -t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel
hinsichts -t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel
Forrás: http://www.doksi.hu

infolge következtében
inklusive -t beleértve, -t beszámítva
inmitten között, közepette
innerhalb -n belül
innert (idő) alatt, (időn) belül
jenseits -n túl
kraft -nál/-nél fogva, szerint, képest, révén
längs ↔ hosszában, mentében, mentén
längsseits hosszában, mentében, mentén
laut -nál, -nél, fogva, szerint, -nak/-nek megfelelően, -nak/-nek értelmében
links -tól/-től balra
mangels hiányában
minus mínusz, nélkül
mithilfe (mit Hilfe) segítségével
mittels -val, -vel, segítségével, útján
namens nevében
nördlich -tól/-től északra
nordöstlich -tól/-től északkeletre
nordwestlich -tól/-től északnyugatra
ob miatt
oberhalb felett, fölött, -n felül
oberkant -nek a felső szélén
östlich -tól/-től keletre
plus plusz
punkto -t tekintve, -t illetően, -ra/-re tekintettel
qua -val, -vel, segítségével, útján
rechts -tól/-től jobbra
rücksichtlich -t figyelembe véve
seitens részéről
seitlich oldalánál, mellett
seitwärts mellett
statt helyett
südlich -tól/-től délre
südöstlich -tól/-től délkeletre
südwestlich -tól/-től délnyugatra
trotz ellenére, dacára
über közben
um…willen kedvéért, -ért
unangesehen tekintet nélkül -ra/-re
unbeschadet ↔ ellenére, csorbítása nélkül
unerachtet nem tekintve, ellenére, -tól/-től eltekintve, dacára
unfern nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
ungeachtet ↔ nem tekintve, ellenére, -tól/-től eltekintve, dacára
ungerechnet -tól/-től eltekintve
unter közben, folyamán
unterhalb alatt, -n alul, -tól/-től délre
unweit nem messze -tól/-től, közel -hoz/-hez/-höz
vermittels által, segítségével, útján
vermittelst által, segítségével, útján
vermöge -val, -vel, -nál/-nél fogva, következtében
Forrás: http://www.doksi.hu

vis-à-vis† -val/-vel szemben


von…wegen szerint, -ból, -ből, -lag, -leg
vonseiten (von Seiten) részéről, -tól, -től
vorbehaltlich -t fenntartva, -t feltéve
vorgängig előtt
während (idő) alatt, folyamán, közben
wegen* miatt, -ért, -ból, -ből, -tól, -től /*: emelkedett stílus/
weitab messze -tól/-től
westlich -tól/-től nyugatra
zeit idején, során, -kor
zufolge értelmében, következtében, szerint
zugunsten -nak/-nek a javára
zugute -nak/-nek a javára
zuhanden szemben, alkalmából, alkalmával, során, számára, részére, saját
kezébe
zulasten (zu Lasten) terhére, számlájára, kárára, hátrányára
zuseiten (zu Seiten) oldalán, oldalára
zuungunsten (zu hátrányára, rovására
Ungunsten)
zuzüglich hozzászámítva ∆
zwecks céljából, végett

Tárgyeset: Részeseset:
an -RA, -RE, -hoz, -hez, -höz, -nak, -nek, -ON, -EN, -ÖN, -nál, -nél, mellett,
körülbelül, mintegy -ban, -ben, -ról, -ről
auf -RA, -RE, -ba, -be, -nak, -nek, -an, -en, -on, -ON, -EN, -ÖN
-ön, -ül, -ul, -val, -vel, folytán, alapján
hinter MÖGÉ, -n túl MÖGÖTT, -n túl, után
in -BA, -BE, -ra, -re, -vá, -vé -BAN, -BEN, -ból, -ből, -on, -en, -ön,
-val, -vel, belül, alatt, múlva, közben
neben MELLÉ, -hoz/-hez/-höz képest MELLETT
über FELÉ, -ra, -re, felett, fölött, -on, -en, -ön -n át, -n FELETT, fölött, -on, -en, -ön, -n túl,
keresztül, -n túl, miatt, -ról, -ről, alatt, közben, közben, -n túl, közben, -nál, -nél, -ra,
múlva -re
unter ALÁ, közé, körébe ALATT, kevesebb, mint; között,
körében, alatt, közben, folyamán,
idején
vor ELÉ ELŐTT, -tól, -től, -ban, -ben
zwischen KÖZÉ KÖZT, KÖZÖTT

 A nyíllal „→“ ellátott elöljárószó csak a főnév után állhat.


 A két irányba mutató nyíl „↔“ arra utal, hogy az elöljárószó állhat a főnév előtt is és a főnév
után is, ezekben az esetekben gyakoribb, hogy az elöljárószó a főnév előtt áll.
 A kereszt „†” a régies használatot illetve a ritkán használt változatot jelöli.
 A háromszög „∆” jelentése: ha egy főnév alanyesetben áll, melyre az elöljárószavas szerkezet
utal, akkor az elöljárószó Nominativot, azaz alanyesetet is vonzhat. Pl.: „Der Betrag, der
Aufpreis einbegriffen…”
Forrás: http://www.doksi.hu

gehen – menni ige különböző igekötőkkel


abgehen járással elkoptat/elnyű, {be-/végig}jár, el{folyik/-hull/-vész}, hiányzik
angehen megérkezik, megszületik, hozzáfér
Aufgehen sebesre jár, fel{jön/-kel}, megkel, elfogy, fakad
beigehen részt vesz vmiben, megenged magának vmit
begehen jár, ünnepel, elkövet, vét
dahergehen megy, mendegél
davongehen elmegy, odébbáll, elszökik
dazugehen szintén odajön, csatlakozik, hozzá{jön/-járul}
drangehen belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd
draufgehen {neki-/rá}megy
durchgehen járásban elnyű/elkoptat/kilyukaszt, átnéz, átvizsgál, áthatol, érvényesül, kereket old,
bejár, átolvas
eingehen bekerít, bemegy, megérkezik, vmit elfogad, összemegy, elpusztul, {magára-/el}vállal
emporgehen felfelé megy, felvirul, virágba szökken
entgegengehen szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít}
entgehen vmitől megmenekül, vmit {el-/ki}kerül
entlanggehen {vmin/vmi mentén} végig{megy/-sétál/-halad}
ergehen vmit járással elér/megszerez, kiadásra/kibocsátásra kerül, (sich) sétál, áradozik
fortgehen el{megy/-távozik}, tovább tart, folytatódik
heimgehen haza{megy/-tér}, elköltözik, jobblétre szenderül
herabgehen lemegy
herangehen közeledik, neki{lát/-fog}
heraufgehen felmegy
herausgehen kimegy, megnyilatkozik, feloldódik
hergehen vki mellett/mögött megy/mendegél/ballag, történik, végbemegy, lefolyik
herumgehen {körül-/körbe}járkál, megkerül, forog, körül{vesz/-ér}
heruntergehen lemegy
hochgehen felmegy, felszalad, magasba szökik, háborog, felrobban, lebukik
losgehen megindul, elsül, elkezdődik, le{szakad/-jön}, nekifog
mitgehen vkivel megy/tart
nachgehen utánamegy vkinek, hajhász, késik (óra), elmarad vki/vmi mögött
niedergehen lemegy, leereszkedik, süllyed, lehull
übergehen {ki-/túl}fut, átmegy, elhomályosul, átpártol, utolér, elhagy, figyelmen kívül hagy, nem
vesz észre, mellőz, megszemlél, ellenőriz, áttekint
umgehen körben jár, forog, járkál, bolyong, vkivel érintkezik, bánik vkivel/vmivel, vmivel
foglalkozik, elmúlik, {meg-/el}kerül, hátba kap, kijátszik
untergehen {alá-/el}merül, elsüllyed, lenyugszik, elpusztul, kihal, tönkremegy
vergehen járkálással/sétálással eltölt, elmúlik, megszűnik, elmegy, belehal, (sich) vétkezik, vét
weitergehen tovább megy, folytat
zergehen járással tönkretesz, {el-/szét}olvad
zugehen bezáródik, becsukódik, nekimegy, vkihez beérkezik (jm.), történik, folyik, megesik
zurückgehen vissza{megy/-tér/-fordul}, hátramegy, hátrál, hanyatlik, csökken, vissza{megy/-nyúl}
zusammengehen össze{megy/-zsugorodik}, egybe{esik/-vág}, együtthalad, összeér, egybeillik,
hanyatlik
Forrás: http://www.doksi.hu

halten – tartani ige különböző igekötőkkel


abhalten távol tart, visszatart, megakadályoz, megelőz, megrendez/-tart,el-/kibír, elvisel
anhalten megállít, (útjában) feltartóztat, (járásában) megakaszt, leállít, elfog, őrizetbe vesz,
letartóztat, lefoglal, visszatart, kitart; buzdít/int vkit vmire (zu); kér vmit vkitől (um);
megáll, leáll, szünetet tart, kitart, megmarad, tartós, eltart, vkitől kér vmit (bei + um);
megpályáz vmit (um); (sich) megfogódzkodik, megkapaszkodik, vmihez tartja magát,
vmihez ragaszkodik, visszatartja magát, uralkodik magán
aufhalten feltartóztat, feltartóztat, megakadályoz, nyitva tart, (mit etw.) felhagy vmivel, (sich)
tartózkodik, időzik, huzamosabb ideig ott van, (über etw.) fennakad/megbotránkozik
vmin, kifogásol vmit, (mit etw.) időt veszteget vmire, (bei jm/etw.)
késlekedik/tartózkodik vkinél/vhol
behalten megtart, meghagy, megőriz, nem veszti el, visszatart, emlékezetben tart, megjegyez
dazuhalten (sich) nem marad el, igyekszik, siet
dranhalten (sich) igyekszik, rajta van, kitartóan csinál vmit
durchhalten kitart
einhalten betart, megtart, teljesít, abbahagy, {meg-/félbe}szakít, kitart, (sich) otthonmarad
emporhalten fel{tart/-emel}
entgegenhalten szembe{állít/-helyez}, {egybe-/össze}vet
enthalten tartalmaz, magában foglal, {el-/félre}tart, távoltart, (sich) tartózkodik vmitől,
vissza{fojt/-tart}
erhalten megkap, nyer, {meg-/fenn}tart, megőriz, karbantart, konzervál, eltart, (sich) {fenn-
/meg}marad, megőrződik, konzerválódik, fenntartja magát, megél
freihalten ellát, megvendégel, szabadon/nyitva tart, fenntart, rezervál, (hajó.) távoltartással véd
heraushalten kitart, kifelé tart, kívül/távol tart, (sich aus etw.) vmitől távoltartja magát, vmibe nem
keveredik bele
herhalten {ide-/oda}tart, {ide-/oda}nyújt, helytáll, megszenved
hochhalten feltart, felfelé/magasba/magasra tart, nagyra becsül/tart, tisztel, becsül, magasra
értékel, (ker.) árat magasra tart, nagy árat szab
mithalten vkivel tart, közösen/együtt tart/járat
nachhalten utólag/pótlólag megtart, {tartósan/huzamos ideig} hat, pótol, pótlólag megtart
niederhalten letart, lefelé tart, lenyom, legyőz, megfékez, lefog, le{fogva/-nyomva} tart, elnyom,
féken tart
überhalten fölétart
unterhalten vmi alá tart, vminek alátart; fenntart, folytat, karbantart, gondoz, {el-/ki}tart, támogat,
mulattat, szórakoztat, (sich) szórakozik, mulat
verhalten vissza{tart/-fojt}, elnyom, eltitkol, befog, (jn zu etw.) figyelmeztet, int, rábír, (sich)
viselkedik, alakul, aránylik, viszonyul, áll vhogyan, eláll
zuhalten zárva tart, befog, becsuk, oda{tart/-fordít}, felé tart/fordít, vmi felé tart/halad, oda tart,
(mit jm.) viszonyt {tart fenn/folytat} vkivel, viszonyban van vkivel, szavát
állja/betartja, (énekkel) kísér, (sich) igyekszik, iparkodik, szedi a lábát
zurückhalten vissza{tart/-fog}, tartóztat, óvakodik, óvatosan bánik, tartózkodik, (sich) türtőzteti
magát, tartózkodóan viselkedik, magába zárkózik/vonul, visszavonul
zusammenhalten összetart, {össze-/egybe}fog, egybevet, összehasonlít, együtt marad, tart, összetart
Forrás: http://www.doksi.hu

kommen - jönni ige különböző igekötőkkel


abkommen eltér, elszabadul
ankommen megérkezik, megjön
aufkommen fel{emelkedik/-jön/-jut/-száll}
beikommen hozzáfér, elér, boldogul vmivel
bekommen megkap
daherkommen közeledik, erre/arra jön
darumkommen elveszít
davonkommen elszabadul vhonnan, megúszik vmit
dazukommen odavetődik, csatlakozik
drankommen sorra kerül
draufkommen vkin átlát (jm.)
durchkommen {keresztül-/át}jön, áthalad, megmenekül
einkommen bejön, kérelmez
emporkommen fel{jön/-emelkedik}, feltörekszik
entgegenkommen szembejön, eleget tesz, elő{segít/-mozdít}
entkommen {el-/meg}menekül
entlangkommen {vmin/vmi mentén} végig{jön/-jut}
fortkommen el{megy/-távozik}, gyarapodik, előrehalad
freikommen {fel-/ki-/meg}szabadul
gleichkommen felér vkivel vmiben (jm. an etw.)
heimkommen hazajön, hazaérkezik
herabkommen lejön, tönkremegy
herankommen közeledik
heraufkommen fel{jön/-ér} vhová
herauskommen {elő-/ki}jön, vmit eredményez
herbeikommen közeledik, {ide-/oda-/elő}jön
herkommen {ide-/elő}jön, származik, ered
herüberkommen átjön
herumkommen {körül-/körbe}{járkál/-megy}, {meg-/el}kerül vmit
herunterkommen le{jön/-száll}, tönkremegy
hochkommen fel{jön/-megy}
loskommen elszabadul, elszakad
mitkommen együtt/szintén eljön
nachkommen utánamegy, követ
niederkommen lejön, lemegy, le{betegedik/-betegszik}, szül
überkommen átjön, elfog, eljut
umkommen elpusztul, életét veszti, tönkremegy
unterkommen fedél alá kerül, szállást kap, álláshoz jut
verkommen elzüllik, megromlik, kárba vész
vollkommen tökéletes, teljes
weiterkommen továbbjön, továbbjut, előrehalad
wiederkommen visszajön, visszatér
zukommen jön, közeledik, megillet, rá{marad/-jut}
zurechtkommen elintéz, boldogul, tájékozódik
zurückkommen visszatér, rossz üzleteket köt, lecsúszik
zusammenkommen össze{jön/-gyűlik/-kerül}, összeszólalkozik
zuvorkommen megelőz (jm.), elébevág, meghiúsít
Forrás: http://www.doksi.hu

machen – csinál vmit ige különböző igekötőkkel


abmachen leszed, leválaszt, {el-/le}tölt, elintéz
anmachen {rá-/fel-/oda}erősít, megcsinál, felülkerekedik, (sich) odatolakodik, összecsinálja magát
aufmachen {ki-/fel}nyit, felbont, {rá-/fel}erősít, elkészít, létesít, kinyit, (sich) felkerekedik, útra
kel, hozzá{lát/-fog}/nekikészülődik vmihez, {öltözik/kikészíti magát} vminek
beimachen (sich) hozzálát, nekifog
bemachen (sich) bepiszkítja magát, összecsinálja magát, becsinál, felvág
davonmachen (sich) odébbáll, kereket old, meglép
dranmachen belefog, neki{fog/-lát/-megy}, kezd
draufmachen nagyot ünnepel
durchmachen elvégez, átél, elszenved
einmachen befőz, eltesz, tartósít
fortmachen folytat, tovább csinál, eltávolít, el{utazik/-megy}, elköltözik, (sich) odébbáll,
freimachen bérmentesít
gleichmachen egyenlővé tesz, kiegyenlít, kiegyenget
heranmachen közelebb férkőzik vkihez/vmihez, megkörnyékez vkit, hozzáfog, nekilát
herausmachen ki{szed/-vesz} (foltot), (sich) összeszedi magát, elutazik, odébbáll, kievickél vmiből,
megtollasodik
herbeimachen (sich) odamegy, megközelít, hozzáférkőzik
hermachen idecsinál, (sich) megjátssza magát, vminek nekifog, vmibe belekezd, nekiesik vkinek
heruntermachen le{szid/-hord/-ránt}, lecsinál
losmachen szabaddá tesz, szétbont, ki{old/-kapcsol}, elold, lefejt, (sich) ki{bontakozik/-szabadul}
mitmachen részt vesz, végigcsinál
nachmachen utólag csinál, minta után készít, utánoz, hamisít
niedermachen felkoncol, lemészárol, ledönt, lehúz, levág
übermachen vmit {vmire/vmi fölé} helyez, elküld, kézhez juttat, örökül hagy, átad
ummachen vmit vmi köré tesz/csinál/illeszt, megváltoztat, átalakít, újracsinál, {le-/fel-/ki}dönt,
kinyír
vermachen ráhagy, hagyományoz végrendeletileg juttat, eltömít, elzár, elpocsékol
vollmachen {meg-/fel-/tele}tölt, teljessé tesz, telecsinál
weitermachen tovább csinál, folytat
zumachen be{tesz/-csuk/-zár}, betöm, lezár, hozzá{készít/-csinál}
zurechtmachen el{készít/-rendez}, helyrehoz, hozzá{igazít-/idomít}, (sich) {elő-/fel}készül, {rendbe
hozza/kicsinosítja/kifesti} magát
zusammen össze{erősít/-illeszt}, (sich) összecsinálja magát
Forrás: http://www.doksi.hu

stellen – állni ige különböző igekötőkkel


abstellen letesz, lerak, elhelyez, (be)állít, félretesz, eltol, {le-/meg-/el}állít, kikapcsol,
megszüntet, véget vet, eltöröl, vmire szán/beállít
anstellen odaállít, odatámaszt, alkalmaz, munkába állít, szolgálatba fogad, kinevez, üzembe
helyez, rendez, végez, intéz, tesz, élesztőt adagol, kovászol, cefréz, (sich) {oda-
/fel}áll, sorba áll, neki{lát/-áll}, tetteti magát, viselkedik
aufstellen fel{állít/-egyenesít}, elhelyez, {elő-/oda}készít, elrendez, feltesz a tűzre, létesít,
megszervez, ki{állít/-jelöl/-tűz}, {meg-/ki}szab, készít, elkövet, csinál, rossz fát tesz a
tűzre, (sich) feláll, elhelyezkedik, helyet foglal vhol, felegyenesedik
beistellen odaállít, szolgáltat, kiállít, rendelkezésre bocsát, szállít, (szerszámot munkadarabhoz)
{oda-/hozzá}szállít, fogást vesz, előtol
bestellen {meg-/tele}rak, ellát, elintéz, megművel, átad, kézbesít, megrendel, vhová rendel
durchstellen átad, átkapcsol
einstellen beállít, behelyez, betesz, beigazít, beszabályoz, (vasúti kocsit) besorol, besoroz,
munkába/szolgálatba állít, munkára felvesz/alkalmaz, {meg-/be}szüntet, abbahagy,
szüneteltet, elhalaszt, elnapol, (sich) beállít, megjelenik, jelentkezik, ott terem, beáll
vmire, igazodik, (lelkileg) felkészül
entgegenstellen {elébe-/szembe}állít, (sich) szembeszáll, ellenszegül, szembehelyezkedik
entstellen el{torzít/-csúfít}, meghamisít, elfordít, eltorzít, (sich) eltorzul
erstellen készít, előállít, gyárt, előkészít, elkészít, kidolgoz, megállapít
fortstellen félre{állít/-tesz}
freistellen vkinek a tetszésére bíz vmit, fel{ment/-szabadít}, rendelkezésre bocsát, függetlenít
gleichstellen egy sorba helyez/állít, egy tekintet alá vesz, összehasonlít, egyenlővé/egyenjogúvá
tesz
herausstellen ki{tesz/-rak}, (bemutatás végett) ki{tesz/-rak/-állít}, ki{emel/-domborít} vmit,
rámutat vmire, bizonyul, mutatkozik, (sich) kiderül, kitudódik, kisül
herstellen ideállít, helyre{állít/-hoz}, megjavít, meggyógyít, előállít, gyárt, készít, termel, létesít,
megteremt, (sich) megteremt, leáll (pl. vkivel vitatkozni)
hochstellen magasra állít, felállít, felemel, magasra helyez, nagyra értékel/becsül
nachstellen hátrább tesz/helyez, vmi mögé tesz, utána{állít/-igazít/-szabályoz}, visszaigazít, üldöz
vkit, szerelmével üldöz vkit, mászkál vki után, követ
überstellen vmit vmi fölé tesz, túlzsúfol, följebb ad, átad
umstellen átállít, átrak, (át)rendez, áthelyez, másképpen rak/helyez (el), (oldalakat) átállít
(nyomda), transzponál (mat.), (sich) átállítja magát, áttér vmire, alkalmazkodik
vmihez, körülállít, körülrak, körülfog, bekerít
unterstellen aláállít, aláhelyez, alárendel, alávet, ráfog vkire, tulajdonít vkinek, feltételez vkiről
verstellen {el-/át-/be}állít, rosszul/másképp állít be, áthelyez, elmozdít, eltol, {meg-/el}változtat,
felismerhetetlenné tesz, eláll, (sich) eltolódik, tetteti magát, színlel
zustellen elzár, elállít, eltorlaszol, vmi elé állít vmit, átad, eljuttat, kézbesít, {oda-/hozzá}állít,
hozzáigazít
zurechtstellen előre elkészít, kikészít, helyére tesz, elrendez
zurückstellen vissza{állít/-igazít}, hátraállít, háttérbe szorít, vissza{ad/-szolgáltat}, {el-/félre}tesz,
megőriz, (kat.) felment
zusammenstellen össze{állít/-tesz/-rak}, egymás mellé állít/tesz, össze{rak/-tesz}, összehasonlít,
egybevet
Forrás: http://www.doksi.hu

Hány óra?
Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es?
Es ist ein Uhr. / Es ist eins. = Egy óra van.
Es ist dreizehn Uhr. = Tizenhárom óra van.
Es ist Viertel nach fünf. = Negyed hat van.
Es ist Viertel sechs. = Negyed hat van.
Es ist halb acht. = Fél nyolc van.
Es ist sieben Uhr dreißig Minuten. = Hét óra harminc perc van.
Es ist Viertel vor zehn. = Háromnegyed tíz van.
Es ist drei viertel zehn. = Háromnegyed tíz van.

A percek kifejezésekor mindig viszonyítunk valamihez. Vagy már túljutottunk a viszonyítási ponton, vagy még nem értük el.
Ennek megfelelően fejezi ki a magyar nyelv is a perceket:
lesz = vor; múlt = nach
Es ist fünf Minuten nach vier Uhr. = Négy óra múlt öt perccel.
Es ist fünf nach vier. = Négy óra múlt öt perccel.
Es ist vier Minuten nach halb fünf. = Fél öt múlt négy perccel.
Es ist vier Minuten vor halb fünf. = Fél öt lesz négy perc múlva.
Es ist vier vor fünf. = Négy perc múlva öt óra.
Um fünf Uhr komme ich nach Hause. = Öt órakor haza jövök.
Kérdések és válaszok:
• Um wie viel Uhr? = Hány órakor?
• Um sieben Uhr. = Hét órakor.
o Wie lange? = Meddig? Mennyi ideig? Milyen hosszan?
o Vie Stunden lang. = Négy óra hosszat. Négy órát.
• Bis wann? = Meddig?
• Bis sieben Uhr. = Hét óráig. (időpont!)
o Seit wann? = Mióta?
o Seit gestern. = Tegnap óta.
• Ab wann? = Mikortól (kezdve)?
• Ab September. = Szeptembertől.
o Von wann bis wann? = Mikortól meddig?
o Von Montag bis Sonntag. = Hétfőtől vasárnapig.
Hibalehetőség:
Gyakori hiba a „w ie lange“ és a „ bis wann“ helytelen használata. Figyeld meg a f entebb említett és az al ábbi két
példamondatot:
Wie lange dauert die Fahrt nach Budapest?
Meddig tart az út Budapestre? (Mennyi ideig, milyen hosszan?)
Die Fahrt nach Budapest dauert drei Stunden lang.
Az út Budapestre három óráig tart. (Három óra hosszat, 3 x 60 percig.)

Bis wann bleiben wir in der Stadt?


Meddig maradunk a városban? (Hány órakor megyünk haza?)
Wir bleiben bis fünf Uhr in der Stadt.
A városabn öt óráig maradunk. (Tehát 17 órakor megyünk haza.)
Forrás: http://www.doksi.hu

Időpontok kifejezése
10 nap múlva, 10 napon belül (jövőre vonatkozik) in zehn Tagen
10 nap múlva, 10 nappal később zehn Tage später
10 napra rá, 10 nappal később (múltra vonatkozik) nach zehn Tagen
13.-a óta seit dem dreizehnten
1954. február 15-én am fünfzehnten Februar neunzehnhundertvierundfünfzig
1956-ban neunzehnhundertsechsundfünfzig (!)
1975 óta seit neunzehnhundertfünfundsiebzig
1990-ben im Jahre neunzehnhundertneunzig
2 órára bis zwei Uhr
25.-ére bis fünfundzwanzigsten
4 óra előtt vor vier Uhr
4 óra hosszat, 4 óráig, 4 órát vier Stunden lang
7 óráig bis sieben Uhr
7 órakor um sieben Uhr
9-től 5-ig von neun bis fünf
a jövő hétvégéig bis zum nächsten Wochenende
április után nach April
augusztus elején Anfang August
azon a napon an dem Tag
azután a szerda után nach dem Mittwoch
csak holnap reggelig nur bis morgen früh
december 31-ig bis zum einunddreißigsten Dezember
délben zu Mittag
delente (minden délben) mittags
délután am Nachmittag
délutánonként nachmittags
ebben az évben dieses Jahr, in diesem Jahr
ebben az évszázadban in diesem Jahrhundert
egész délután den ganzen Nachmittag
egész vasárnap den ganzen Sonntag
éjszaka in der Nacht
éjszakánként nachts
elseje és ötödike között zwischen dem ersten und dem fünften
este am Abend
este fél 8 körül abends um halb acht herum
esténként abends
évente jährlich
évről évre von Jahr zu Jahr
ezen a hétvégén an diesem Wochenende
ezen a napon diesen Tag, an diesem Tag
ezen a nyáron in diesem Sommer
ezen az éjszakán diese Nacht
fél 8-tól 3/4 9-ig von halb acht bis dreiviertel neun
havonta monatlich
hetente wöchentlich
hétfőn am Montag
hétfőtől péntekig von Montag bis Freitag
hétfőtől vasárnapig von Montag bis Sonntag
holnap délelőtt morgen Vormittag
holnap éjjel morgen Nacht
holnap reggel morgen früh
holnapután este übermorgen Abend
holnapután reggel 7-kor übermorgen früh um sieben
jövő hétfő körül um den nächsten Montag herum
jövő hétfőn nächsten Montag
jövő ősszel nächsten Herbst
jövő szombatig bis zum nächsten Samstag
jövő tavasszal nächsten Frühling
jövőre (a jövő évben) im nächsten Jahr
kedd óta seit Dienstag
kétnaponta jeden zweiten Tag
Forrás: http://www.doksi.hu

ma délután heute Nachmittag


ma este heute Abend
ma este 8 után heute Abend nach acht
ma estig bis heute Abend
ma reggel heute morgen
mához egy hétre heute in einer Woche, heute in acht Tagen
mához kéthétre heute in zwei Wochen, heute in vierzehn Tagen
május közepén Mitte Mai
még elseje előtt noch vor dem ersten
melyik szombaton an welchem Samstag
minden délelőtt jeden Vormittag
minden délután jeden Nachmittag
minden éjjel jede Nacht
minden héten jede Woche, in jeder Woche
minden hónap 15-éig jeden Monat bis zum fünfzehnten
minden májusban in jedem Mai
minden másnap alle zwei Tage
minden ötödik percben alle fünf Minuten
minden szombaton jeden Samstag
naponta täglich
negyed 12 után nach viertel zwölf
november 17-ig bis zum siebzehnten November
október 23.-a óta seit dem dreiundzwanzigsten Oktober
októberben im Oktober
ötpercenként jede fünfte Minute
reggel am Morgen
reggelente morgens
szeptember végén Ende September
szeptembertől ab September
szerdánként mittwochs
tavaly ősszel vorigen Herbst
tavasszal im Frühling
tegnap óta seit gestern
tegnap reggel óta seit gestern früh
Forrás: http://www.doksi.hu

Német, Angol és Magyar igeidők.


Német:
1. Präsens: (jelen idő) Er schreibt.
2. Präteritum: (elbeszélő múlt idő) Er schrieb.
3. Perfekt: (múlt idő) Er hat geschrieben.
4. Plusquamperfekt: (régmúlt idő) Er hatte geschrieben.
5. Futur I. (jövő idő) Er wird schreiben.
6. Futur II. (befejezett jövő idő) Er wird geschrieben haben.

Igeragozás
1. Hagyományos:
kommen wandern gehen wohnen trinken machen
E/1. ich komme wandere gehe wohne trinke mache
E/2. du kommst wanderst gehst wohnst trinkst machst
E/3. er/sie/es kommt wandert geht wohnt trinkt macht
T/1. wir kommen wandern gehen wohnen trinken machen
T/2. ihr kommt wandert geht wohnt trinkt macht
T/3. sie kommen wandern gehen wohnen trinken machen
Önözés Sie kommen wandern gehen wohnen trinken machen

Elmondhatjuk, hogy a főnévi igenév (kommen, wandern, stb.) úgy ragozódik, hogy elhagyjuk az -en, vagy -n végződésüket,
majd az alábbi táblázat alapján a következő ragokat tesszük a megfelelő szám és személy után:
E/1. ich -e
E/2. du -st
E/3. er/sie/es -t
T/1. wir -en
T/2. ihr -t
T/3. / Önözés sie / Sie -en

Kivételek: Ha az ige -x, -ß, -z, -s hangra végződik (mixen, heißen, sitzen, genesen), akkor Egyes szám 2. személyében nem -
st, hanem csak -t ragot kap!
mixen heißen sitzen genesen
E/1. ich mixe heiße sitze genese
E/2. du mixt heißt sitzt genest
E/3. er/sie/es mixt heißt sitzt genest
T/1. wir mixen heißen sitzen genesen
T/2. ihr mixt heißt sitzt genest
T/3. sie mixen heißen sitzen genesen
Önözés Sie mixen heißen sitzen genesen

2. Tőhangváltozás (Umlaut és Brechung):


A) Umlaut: néhány ragozott igénél E/2. és E/3. személyben a mély hangrendű magánhangzó magas párjává
változik: aä, auäu, oö, uü.
fahren laufen tragen stoßen raten
E/1. ich fahre laufe trage stoße rate
E/2. du fährst läufst trägst stößt rätst
E/3. er/sie/es fährt läuft trägt stößt rät
T/1. wir fahren laufen tragen stoßen raten
T/2. ihr fahrt lauft tragt stoßt ratet
T/3. sie fahren laufen tragen stoßen raten
Önözés Sie fahren laufen tragen stoßen raten
Forrás: http://www.doksi.hu

B) Brechung: néhány ragozott igénél E/2. és E/3. személyben az ige „e” tőhangzója „i”-re, vagy „ie”-re változik:
ei, eie.
geben sprechen nehmen lesen essen sehen
E/1. ich gebe spreche nehme lese esse sehe
E/2. du gibst sprichst nimmst (!) liest ißt (!) siehst
E/3. er/sie/es gibt spricht nimmt (!) liest ißt (!) sieht
T/1. wir geben sprechen nehmen lesen essen sehen
T/2. ihr gebt sprecht nehmt lest eßt (!) seht
T/3. sie geben sprechen nehmen lesen essen sehen
Önözés Sie geben sprechen nehmen lesen essen sehen

Kivételek: A mássalhangzó személyragok és az igető közé ejtéskönnyítő –e kötőhang kerül:


1. Ha az ige töve –t vagy –d-re végződik!
antworten finden raten treten
ich antworte finde rate treten
du antwortest findest rätst (!) trittst (!)
er/sie/es antwortet findet rät (!) tritt (!)
wir antworten finden raten treten
ihr antwortet findet ratet tretet
sie/Sie antworten finden raten treten
A raten és a treten igéknél azért nincs ejtéskönnyítő –e kötőhang, mert ott tőhangváltozás (Umlaut és Brechung) van!

2. Ha az ige töve –m-re vagy –n-re végződik, és előtte mássalhangzó áll, de az nem –l vagy –r!
atmen rechnen lernen
ich atme rechne lerne
du atmest rechnest lernst (!)
er/sie/es atmet rechnet lernt (!)
wir atmen rechnen lernen
ihr atmet rechnet lernt (!)
sie/Sie atmen rechnen lernen

3. Rendhagyó igék:
sein haben werden wissen können mögen dürfen müssen sollen wollen
ich bin habe werde weiß kann mag darf muss soll will
du bist hast wirst weißt kannst magst darfst musst sollst willst
er/sie/es ist hat wird weiß kann mag darf muss soll will
wir sind haben werden wissen können mögen dürfen müssen sollen wollen
ihr seid habt werdet wißt könnt mögt dürft müsst sollt wollt
sie/Sie sind haben werden wissen können mögen dürfen müssen sollen wollen
Ezeknek az igéknek a ragozását meg kell tanulni. Szabály sajnos nincs bennük, ezeket így kell megtanulni, ahogy vannak!
Forrás: http://www.doksi.hu

Igeragozás:
Indikativ Konjunktiv
1. Aktiv 1. Aktiv
Präsens er fragt Konjunktiv (I.) Präsens er frage
Präteritum er fragte Konjunktiv (II.) Präteritum er fragte
Perfekt er hat gefragt Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe gefragt
Plusquamperfekt er hatte gefragt Kunjunktiv (II.) er hätte gefragt
Plusquamperfekt
Futur I. er wird fragen Konjunktiv (I.) Futur I. er werde fragen
Futur II. er wird gefragt haben Konjunktiv (I.) Futur II. er werde gefragt haben
Aktív + módbeli segédige Aktív + módbeli segédige
Präsens er kann fragen Konjunktiv (I.) Präsens er könne fragen
Präteritum er konnte fragen Konjunktiv (II.) Präteritum er könnte fragen
Perfekt er hat fragen können Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe fragen können
Plusquamperfekt er hatte fragen können Kunjunktiv (II.) er hätte fragen können
Plusquamperfekt
Futur I. er wird fragen können Konjunktiv (I.) Futur I. er werde fragen können
Futur II. er wird fragen können haben Konjunktiv (I.) Futur II. er werde fragen können haben
2. Vorgangspassiv 2. Vorgangspassiv
Präsens er wird gefragt Konjunktiv (I.) Präsens er werde gefragt
Präteritum er wurde gefragt Konjunktiv (II.) Präteritum er würde gefragt
Perfekt er ist gefragt worden Kunjunktiv (I.) Perfekt er sei gefragt worden
Plusquamperfekt er war gefragt worden Kunjunktiv (II.) er wäre gefragt worden
Plusquamperfekt
Futur I. er wird gefragt werden Konjunktiv (I.) Futur I. er werde gefragt worden
Futur II. er wird gefragt worden sein Konjunktiv (I.) Futur II. er werde gefragt worden sein
Vorgangspassiv + módbeli segédige Vorgangspassiv + módbeli segédige
Präsens er kann gefragt werden Konjunktiv (I.) Präsens er könne gefragt werden
Präteritum er konnte gefragt werden Konjunktiv (II.) Präteritum er könnte gefragt werden
Perfekt er hat gefragt werden können Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe gefragt werden können
Plusquamperfekt er hatte gefragt werden können Kunjunktiv (II.) er hätte gefragt werden können
Plusquamperfekt
Futur I. er wird gefragt werden können Konjunktiv (I.) Futur I. er werde gefragt werden können
Futur II. er wird gefragt worden sein Konjunktiv (I.) Futur II. er werde gefragt worden sein
können können
3. Zustandspassiv 3. Zustandspassiv
Präsens er ist geimpft Konjunktiv (I.) Präsens er sei geimpft
Präteritum er war geimpft Konjunktiv (II.) Präteritum er wäre geimpft
Perfekt er ist geimpft gewesen Kunjunktiv (I.) Perfekt er sei geimpft gewesen
Plusquamperfekt er war geimpft gewesen Kunjunktiv (II.) er wäre geimpft gewesen
Plusquamperfekt
Futur I. er wird geimpft sein Konjunktiv (I.) Futur I. er werde geimpft sein
Futur II. er wird geimpft gewesen sein Konjunktiv (I.) Futur II. er werde geimpft gewesen sein
Zustandspassiv + módbeli segédige Zustandspassiv + módbeli segédige
Präsens er kann geimpft sein Konjunktiv (I.) Präsens er könne geimpft sein
Präteritum er konnte geimpft sein Konjunktiv (II.) Präteritum er könnte geimpft sein
Perfekt er hat geimpft sein können Kunjunktiv (I.) Perfekt er habe geimpft sein können
Plusquamperfekt er hatte geimpft sein können Kunjunktiv (II.) er hätte geimpft sein können
Plusquamperfekt
Futur I. er wird geimpft sein können Konjunktiv (I.) Futur I. er werde geimpft sein können
Futur II. (nincs) Konjunktiv (I.) Futur II. (nincs)
Forrás: http://www.doksi.hu

Indikatoren des Realitätsgrads der Aussage


1. Gewissheitsindikatoren:
augenscheinlich nyilvánvalóan, szemlátomást
bestimmt biztosan
fraglos kétségtelen, biztos
freilich persze, hogyne, természetesen, mindenesetre, feltétlenül
gewiss bizonnyal, biztos, hogyne
natürlich természetesen
notwendig(erweise) szükségképpen, szükségszerűen, okvetlenül, feltétlenül
offenbar nyilvánvalóan, szemmelláthatóan
offenkundig nyilvánvalóan, szemmelláthatóan
offensichtlich nyilvánvalóan, szemmelláthatóan
selbstredend magától értetődő/érthető
selbstverständlich magától értetődő/érthető
sicher bizonyosan, bizonyára, biztosan, bízvást
sicherlich bizonyosan, bizonyára, biztosan, bízvást
tatsächlich valóban, tényleg
unbedingt feltétlenül, okvetlenül
unstreitig vitathatatlanul, kétségtelenül
unzweifelhaft kétségtelenül
wahrhaftig ténylegesen, valóban, szavamra, komolyan
wahrlich valóban, bizony
wirklich tényleg
zweifellos kétségtelenül
zweifelsohne kétségtelenül

2. Hypothesenindikatoren:
anscheinend látszólag, amennyire látható, szemmel láthatóan
hoffentlich remélhetőleg, remélhetően
kaum alig, aligha, nemigen
mutmaßlich feltehetőleg, feltehetően
scheinbar színleg, látszólag, alighanem
schwerlich nehezen, bajosan, aligha
vermutlich valószínű, hihető, feltehető
vielleicht talán, esetleg
wahrscheinlich(erweise) valószínű, igaznak látszó, hihető
wohl alkalmasint, bizonyára, vajon, talán
womöglich lehetőleg, hacsak lehet, talán

3. Distanzindikatoren:
angeblich állítólag
vorgeblich állítólag
Forrás: http://www.doksi.hu

4. Emotionsindikatoren:
ärgerlicherweise bosszantóan, bántóan, megbotránkoztatóan
bedauerlicherweise sajnálatosképpen, sajnálatos módon
begrüßenswerterweise örvendetesen, ajánlatosan, helyeslően
beschämenswerterweise szégyenletes módon
dankenswerterweise köszönetet érdemlően, elismerésre méltóan
enttäuschenderweise kiábrándító módon
erfreulicherweise örvendetes módon
erstaunlicherweise meglepő módon
gottlob hálisten, hála Istennek
leider sajnos

5. Bewertungsindikatoren:
anerkennenswerterweise elismerésre méltó módon
begreiflicherweise érthető módon
eigennützigerweise önző módon, haszonleső módon
fälschlicherweise tévesen, téves módon
freundlicherweise nagyon kedvesen
glücklicherweise szerencsés módon, szerencsére
günstigerweise előnyösen, kedvezően, jóindulatúan
klugerweise nagyon bölcsen, nagyon okosan
korrekterweise kifogástalanul
leichtsinnigerweise könnyelműen, könnyelmű módon
nützlicherweise hasznosan, hasznavehetően
nutzloserweise haszontalanul, hiábavalóan
seltsamerweise különös módon, különösképpen
unglücklicherweise szerencsétlen módon
vergeblicherweise hasztalanul, sikertelenül, hiábavalóan
vorsichtigerweise óvatosan
Forrás: http://www.doksi.hu

Kettős elöljárószavak
an + D …… vorbei mellett el
Ich gehe am Museum vorbei. Elmegyek a múzeum mellett.
auf + A …… zu felé, -hoz, -hez, -höz
Ich gehe auf dich zu. Hozzád megyek; Feléd megyek.
Das Kind kam langsam auf mich zu. A gyermek lassan jött felém.
bis an + A -ig; egészen vmeddig és még tovább is
Das Wasser reicht ihm bis an die Brust. A víz a melléig ér.
Bis an die Grenze. Egészen a határig.(és még tovább is)
bis auf + A -ig; vkinek, vminek a kivételével
Er ist bis auf die Haut nass geworden. Bőrig ázott.
Bis auf einen Mann waren alle hier. Egy ember kivételével mindenki itt volt.
bis in + A -ig (időhatározó)
Mein Großvater war bis ins hohe Alter gesund. Nagyapám késő öregségéig egészséges volt.
Bis spät in die Nacht. Késő éjszakáig.
bis über + A -ig
Er ist verliebt bis über beide Ohren. Fülig szerelemes.
bis zu + D -ig; egészen vmeddig
Wir müssen die Miete bis zum 5. des Monats bezahlen. A lakbért minden hónap 5-ig kell kifizetnünk.
Ich gehe bis zur Schule.
Egészen az iskoláig mentem.
mit + D …… zusammen -val, -vel együtt
Wir könnten mit euch zusammen einen Ausflug machen. Kirándulást tehetnénk veletek együtt.
um + A …… herum körül
Diese Straße führt um die Stadt herum. Ez az út a város körül vezet.
um + G …… willen kedvéért
Um des Friedens willen verzichtete er auf seine Ansprüche. A békesség kedvéért lemondott követeléseiről.
von + D …… ab -tól, -től kezdve (helyhatározó és óraidő)
Von 5 Uhr ab. 5 órától fogva.
Von hier ab ist die Straße gesperrt. Innen kezdve az út zárva van.
von + D …… an -tól, -től fogva (időhatározó)
Von jetzt an. Mostantól fogva.
Von 1. Februar an habe ich eine andere Adresse. Február 1-től más címem van.
von + D …… auf -tól, -től kezdve
Das Haus musste von Grund auf neu gebaut werden. A házat alapjaitól kezdve újjá kellett építeni.
von + D …… aus -ból, -ből; egészen valahonnan
Von diesem Standpunkt aus hat er völlig Recht. Ebből a szempontból teljesen igaza van.
Von unserem Plätzen aus. Egészen a mi helyeinkről.
Forrás: http://www.doksi.hu

Zsargon
abhauen eltűnik, eltakarodik
angesagt sein keresett, divatos
aufgeschmissen sein meg van lőve, tehetetlen
s. aufraffen rászánja magát
echt tipikus, igazi, valódi
gestresst sein kimerült
gucken néz, szemlél
hauen üt, csap
heulen zokog, hangosan sír
kapieren felfog, megért
klappen sikerül
klauen ellop, elcsen
kriegen kap
locker lazán, könnyedén
meschugge őrült
mitkriegen kifülel, megtud
passabel tűrhető
e Penne szállás(hely)
pennen alszik, szunyál
quatschen cseveg
spinnen őrült ötletekkel áll elő
s Wischiwaschi ködös megfogalmazás,
köntörfalazás
s. zusammenreißen összeszedi magát
Amit a szótárban nem találsz
s. aufstylen szépítkezik
r Boom fellendülés, kivirágzás
boomen fellendül
r Boss főnök, nagyfőnök
checken ellenőriz
clean tiszta, nem kábítószerező
e Clique érdekközösség, baráti kör
dealen kábítószerrel kereskedik
durchstylen átalakít, megújít
einchecken becsekkel
r Fan rajongó
s Feed-back visszacsatolás, visszajelzés
r Freak szenvedélyes rajongója
s Handy mobil telefon
in sein divatos, divatba jön
jobben munkát végez
kidnappen elrabol
killen megöl, meggyilkol
s. liften lassen felvarratja a bőrét
s Mobbing molesztálás
out sein divatjamúlt
recherchieren gondosan kutat
r Softi anyámasszony katonája
r Trip rövid, előkészület nélküli utazás
zufaxen faxon elküld

Vigyázz, ha ezt németül mondod!


abartig marha jó
s. abschminken cseszheti
Alte(r) szülő, ’ős’, haver, barát
anstinken können lépést tud tartani
anglotzen bámul vkire
r Bingo minden rendben van
keinen (null) Bock haben nem kívánja, nincs kedve
r Bulle zsaru
Forrás: http://www.doksi.hu

checken felfog, megért


clean frankó
cool kiváló, klassz, király
r Deal nem egészen tiszta buli
down fáradt, kimerült
easy könnyű, kellemes, klassz
s Feeling érzelem
glotzen tévét bámul
heavy nehéz, megerőltető
tote Hose tömény unalom
r Hugo cigi
irre tébolyító, fura
keine Katze egy árva lélek sem
e Knete pénz, dohány
e Kohle pénz, dohány
labern mellébeszél
r Laschi unalmas fickó
r Lusche unalmas fickó
s Moos pénz, lóvé
ready (indulásra) kész
relaxen lazít
r Schlaffi unszimpatikus alak
r Stich bolondság
sticheln piszkálódik
stressen idegesít vkit
ticken megőrül, bedilizik
r Urin hetedik érzék
Vitamin B (Beziehungen) kapcsolat, összeköttetés
Forrás: http://www.doksi.hu

Konjuktív I.: Konjunktiv II.:


 Felszólítást  Feltételességet
 Óhajtást  Óhajtást
 Kívánságot  Hasonlítást
 Bizonytalanságot  A függő beszédben a Konjunktiv I. alakjait
 Függő beszédet fejezünk ki vele. helyettesíti

Gyenge igék: Gyenge igék:


lernen / fragen / reisen lernen / fragen / reisen
ich* lerne / frage / reise ich lernte / fragte / reiste
du lernest / fragest / reisest du lerntest / fragtest / reistest
er3 lerne / frage/ reise er3 lernte / fragte / reiste
wir* lernen / fragen / reisen wir lernten / fragten / reisten
ihr lernet / fraget / reiset ihr lerntet / fragtet / reistet
sie* lernen / fragen / reisen sie lernten / fragten / reisten

Erős igék: Erős igék:


laufen / gehen / gießen laufen / gehen / gießen
ich* laufe / gehe / gieße ich liefe / ginge / gösse
du laufest / gehest / gießest du liefest / gingest / gössest
er3 laufe / gehe / gieße er3 liefe / ginge / gösse
wir* laufen / gehen / gießen wir liefen / gingen / gössen
ihr laufet / gehet / gießet ihr liefet / ginget / gösset
sie* laufen / gehen / gießen sie liefen / gingen / gössen

Vegyes igék: Vegyes igék:


nennen/ rennen/ denken nennen / rennen / denken (!)
ich* nenne / renne / denke ich rennte / nennte / dächte
du nennest / rennest / denkest du renntest / nenntest / dächtest
er3 nenne / renne / denke er3 rennte / nennte / dächte
wir* nennen / rennen / denken wir rennten / nennten / dächten
ihr nennet / rennet / denket ihr renntet / nenntet / dächtet
sie* nennen / rennen / denken sie rennten / nennten / dächten

Fontosabb igék: Fontosabb igék:


haben / sein / werden haben / sein / werden
ich habe* / sei / werde ich hätte / wäre / würde
du habest / seiest / werdest du hättest / wärest / würdest
er3 habe / sei / werde er3 hätte / wäre / würde
wir haben* / seien / werden wir hätten / wären / würden
ihr habet / seiet / werdet ihr hättet / wäret / würdet
sie haben* / seien / werden sie hätten / wären / würden

Módbeli segédigék: Módbeli segédigék:


können / müssen / mögen / dürfen können / müssen / mögen / dürfen
ich könne / müsse / möge / dürfe ich könnte / müsste / möchte / dürfet
du könnest / müssest / mögest / dürfest du könntest / müsstest / möchtest / dürftest
er3 könne / müsse / möge / dürfe er3 könnte / müsste / möchte / dürfte
wir* können / müssen / mögen / dürfen wir könnten / müssten / möchten / dürften
ihr könnet / müsset / möget / dürfet ihr könntet / müsstet / möchtet / dürftet
sie* können / müssen / mögen / dürfen sie könnten / müssten / möchten / dürften

wollen / sollen wollen / sollen


ich wolle / solle ich wollte / sollte
du wollest / solle du wolltest / solltest
er3 wolle / solle er3 wollte / sollte
wir* wollen / sollen wir wollten / sollten
ihr wollet / sollet ihr wolltet / solltet
sie* wollen / sollen sie wollten / sollte
Forrás: http://www.doksi.hu

Országok és nyelvek:
das Land/der Kontinent der Mann die Frau die Kultur/ Sprache
Afrika Afrikaner Afrikanerin afrikanisch
Amerika Amerikaner Amerikanerin amerikanisch
Asien Asiat Asiatin asiatisch
Australien Australier Australierin australisch
Afghanistan Afghane Afghanin afghanisch
Ägypten Ägypter Ägypterin ägyptisch (arabisch)
Albanien Albaner Albanerin albanisch
Algerien Algerier Algerierin algerisch (arabisch)
Andorra Andorraner Andorranerin andorranisch
Angola Angolaner Angolanerin angolanisch
Argentinien Argentinier Argentinierin argentinisch
Armenien Armenier Armenierin armenisch
Äthiopien Äthiopier Äthiopierin äthiopisch
Aserbaidschan Aserbaidschaner Aserbaidschanerin aserbaidschanisch
Aserbeidschan Aserbeidschaner Aserbeidschanerin aserbaidschanisch
Australien Australier Australierin australisch
die Bahamas Bahamer (Bahamaner) Bahamerin (Bahamanerin) bahamisch (bahamanisch)
Bahrain Bahrainer Bahrainerin bahrainisch (arabisch)
Bangladesch Bangale Bangalin bangalisch
Barbados Barbadier Barbadierin barbadisch
Belgien Belgier Belgierin belgisch
Benin Beniner Beninerin beninisch
Bhutan Bhutaner Bhutanerin bhutanisch
Bolivien Bolivianer Bolivianerin bolivianisch
Bosnien Bosne Bosnin bosnisch
Botswana Botswaner Botswanerin botswanisch
Brasilien Brasilianer Brasilianerin brasilianisch
Bulgarien Bulgare Bulgarin bulgarisch
Burundi Burundier Burundierin burundisch
Ceylon Ceylonese Ceylonesin ceylonesisch
Chile Chilene Chilenin chilenisch
China Chinese Chinesin chinesisch
Costa Rica Costaricaner Costaricanerin costaricanisch
Dänemark Däne Dänin dänisch
Deutschland Deutsche Deutsche deutsch
die Dominikanische Republik Dominikaner Dominikanerin dominikanisch
Ecuador Ecuadorianer Ecuadorianerin ecuadorianisch
El Salvador Salvadorianer Salvadorianerin salvadorianisch
England Engländer Engländerin englisch
Eritrea Eritreer Eritreerin eritreisch
Estland Este Estin estisch
Fidschi Fidschianer Fidschianerin fidschianisch
Finnland Finne Finnin finnisch
Frankreich Franzose Französin französisch
Gabun Gabuner Gabunerin gabunisch
Gambia Gambier Gambierin gambisch
Georgien Georgier Georgierin georgisch
Ghana Ghanaer /Ghanese Ghanaerin /Ghanesin ghanaisch /ghanesisch
Grenada Grenadier Grenaderin grenadisch
Griechenland Grieche Griechin griechisch
Großbritanien Brite Britin britisch
Guatemala Guatemalteke Guatemaltekin guatemaltekisch
Guinea Guineer Guineerin guineisch
Haiti Haitianer(Haitier) Haitianerin(Haitierin) haitianisch(haitisch)
Holland Holländer Holländerin holländisch
Honduras Honduraner Honduranerin honduranisch
Indien Inder Inderin indisch
Indonesien Indonesier Indonesierin indonesisch
der Irak Iraker Irakerin irakisch
der Iran Iraner Iranerin iranisch
Irland Irländer (Ire) Irländerin (Irin) irländisch (irisch)
Forrás: http://www.doksi.hu

Island Isländer Isländerin isländisch


Israel Israeli Israelin / Israelitin israelisch(hebräisch)
Italien Italiener Italienerin italienisch
Jamaika Jamaikaner (Jamaiker) Jamaikanerin (Jamaikerin) jamaikanisch (jamaikisch)
Japan Japaner Japanerin japanisch
der Jemen Jemenit Jemenitin jemenitisch
Jordanien Jordanier Jordanierin jordanisch
(Jugoslawien Jugoslawe Jugoslawin jugoslawisch)
Kamerun Kameruner Kamerunerin kamerunisch
Kambodscha = Kampochea Kambodschaner Kambodschanerin kambodschanisch
Kanada Kanadier Kanadierin kanadisch
Kasachstan Kasache Kasachin kasachisch
Katar Katarer Katarerin katarisch
Kenia Kenianer / Keniate Kenianerin / Keniatin kenianisch
Kolumbien Kolumbianer / Kolumbier Kolumbianerin / Kolumbierin kolumbianisch
der Kongo Kongolese Kongolesin kongolesisch
Korea Koreaner Koreanerin koreanisch
Kroatien Kroate Kroatin kroatisch
Kuba Kubaner Kubanerin kubanisch
Kuwait Kuwaiter Kuwaiterin kuwaitisch
Laos Laote Laotin laotisch
Lesotho Lesother Lesotherin lesothisch
Lettland Lette Lettin lettisch
der Libanon Libanese Libanesin libanesisch
Liberia Liberianer Liberianerin liberianisch
Libyen Libyer Libyerin libysch
Liechtenstein Liechtensteiner Liechtensteinerin liechtensteinisch
Litauen Litauer Litauerin litauisch
Luxemburg Luxemburger Luxemburgerin luxemburgisch
Madagasker Madagasse Madagassin madagassisch
Malawi Malawier Malawierin malawisch
Malaysia Malaysier Malaysierin malaysisch
Malediven Malediver Malediverin maledivisch
Mali Malier Malierin malisch
Malta Malteser Malteserin maltesisch
Marokko Marokkaner Marokkanerin marokkanisch
Mauretanien Mauretanier Mauretanierin mauretanisch
Mauritius Mauritier Mauritierin mauritisch
Mexiko Mexikaner Mexikanerin mexikanisch
Monaco Monegasse Monegassin monegassisch
Mongolei Mongole Mongolin mongolisch
Mosambik (Moçambique) Mosambikaner Mosambikanerin mosambikahnisch
Namibia Namibier Namibierin namibisch
Nepal Nepalese (Nepaler) Nepalesin (Nepalerin) nepalesisch
Neuseeland Neuseeländer Neuseeländerin neuseeländisch
Nicaragua Nicaraguaner Nicaraguanerin nicaraguanisch
die Niederlande (Holland) Niederländer (Holländer) Niederländerin (Holländerin) niederländisch (holländisch)
der Niger Nigrer Nigrerin nigrerisch
Nigeria Nigerianer Nigerianerin nigerianisch
Norwegen Norweger Norwegerin norwegisch
Pakistan Pakistaner Pakistanerin pakistanisch
Panama Panamaer / Panamaner Panamaerin / Panamanerin panamaisch
Paraguay Paraguayer Paraguayerin paraguayisch
Peru Peruaner Peruanerin peruanisch
die Philippinen Philippiner (Filipino) Philippinerin (Filipina) philippinisch (filipisch)
Polen Pole Polin polnisch
Portugal Portugiese Portugiesin portugiesisch
Rumänien Rumäne Rumänin rumänisch
Russland Russe Russin russisch
Ruanda Ruander Ruanderin ruandisch
Salvador Salvadorianer Salvadorianerin salvadorianisch
Sambia Sambier Sambierin sambisch
San Martino Sanmarinese Sanmarinesin sanmarinesisch
Saudi-Arabien Saudiaraber Saudiaraberin saudiarabisch
Forrás: http://www.doksi.hu

Schweden Schwede Schwedin schwedisch


die Schweiz Schweizer Schweizerin schweizerisch
der Senegal Senegalese Senegaler Senegalesin Senegalerin senegalesisch senegalisch
Serbien Serbe Serbin serbisch
Singapur Singapurer Singapurerin singapurisch
die Slowakei Slowake Slowakin slowakisch
Slowenien Slowene Slowenin slowenisch
Somalia Somalier (Somali) Somalierin (Somalin) somalisch
(Sowjetunion Sowjete Sowjetin sowjetisch)
Spanien Spanier Spanierin spanisch
Sri Lanka = Ceylon Srilanker / Ceylonese Srilankin / Ceylonesin srilankisch / ceylonesisch
Südafrika Südafrikaner Südafrikanerin südafrikanisch
der Sudan Sudanese (Sudaner) Sudanesin (Sudanerin) sudanesisch (sudanisch)
Surinam Surinamer Surinamerin surinamisch
Swasiland Swasiländer Swasiländerin swasiländisch
Syrien Syrer Syrerin / Syrin syrisch
Tadschikistan Tadschike Tadschikin tadschikisch
Tansania Tansanier Tansanierin tansanisch
Taiwan Taiwaner Taiwanerin taiwanisch
Thailand Thai (Thailänder) Tai (Thailänderin) thai (thaiwanisch)
Togo Togoer (Togolese) Togoerin (Togolesin) togoisch( togolesisch)
der Tschad Tschader Tschaderin tschadisch
(die Tschechoslowakai Tschechoslowake Tschechoslowakin tschechoslowakisch)
die Tschechei Tscheche Tschechin tschechisch
Tunesien Tunesier Tunesierin tunesisch
die Türkei Türke Türkin türkisch
Uganda Ugander Uganderin ugandisch
Ukraine Ukrainer Ukrainerin ukrainisch
Ungarn Ungar Ungarin ungarisch
Uruguay Uruguayer Uruguayerin uruguayisch
der Vatikan - - vatikanisch
Venezuela Venezueler / Venezolaner Venezuelerin / Venezolanerin venezuelisch / venezolanisch
die Vereinigten Arabischen
Emirate Emiratin emiratisch (arabisch)
Emirat (VAE)
die Vereinigten Staaten
(US-)Amerikaner (US-)Amerikanerin (us-)amerikanisch
von Amerika (USA)
Vietnam Vietnamese Vietnamesin vietnamesisch
Zaire Zairer Zairerin zairisch
Zimbabwe(Simbabwe) Zimbabwer Zimbabwerin zimbabwisch
Zypern Zypriot (Zyprer) Zypriotin (Zyprierin) zypriotisch (zyprisch)

Baskenland Baske Baskin baskisch


die Berber Berber Berberin berberisch
Korsika Korse Korsin korsisch
Kosovo Kosovare Kosovarin kosovarisch
Kurdistan Kurde Kurdin kurdisch
Palästina Palästinenser Palästinenserin palästinensisch
Sardinien Sarde (Sardinier) Sardin (Sardinierin) Sardisch (sardinisch)
Tamile Tamile Tamilin tamilisch
die Tuareg Targi (Tuareger) Targin (Tuaregerin) targisch (tuargisch)
Forrás: http://www.doksi.hu

Levelek

1. Közeli kapcsolat:  Viele herzliche Grüsse von Gábor


 Bis bald Dein Gábor 3. "Igen tisztelt" személyeknek:
 Es grüsst und küsst Dich Deiner Gábor  Beste Grüsse
 Mit vielen lieben Grüssen Dein Gábor  Freundliche Grüsse
 Sei lieb gegrüßt von Deinem Gábor  Hochachtungsvoll (hűvösebb)
 Tschüss Deiner Gábor  Mit besten Empfehlungen (hűvösebb)
 Viele liebe Grüsse von Dein(em) Gábor  Mit besten Grüssen
2. Magázódás, de baráti kapcsolat:  Mit freundlichem Gruß
 Es grüsst Dich/Sie herzlichst Deiner/Ihrer  Mit freundlichen Grüssen
Gábor  Mit vorzüglicher Hochachtung (hűvösebb)
 Herzliche Grüsse von Gábor 4. "Nagyra becsült" személyeknek:
 Herzlichst  Mit aufrichtigen Grüssen
 Mit herzlichen Grüssen  Mit verbindlichen Grüssen
 Stets Deiner/Ihrer Gábor

Abs(ender): Gábor Szántai


Vécsey-völgy Strasse 58/A
H - 3300 Eger e Briefmarke

(Empfänger:)
Herrn (Frau, Fräulein, Familie)
Günther Haase
Am Markt 5 (nincs pont!!!)
D - W 8500 Nürnberg

(A régi szövetségi tartományok: W (Westen) ; az új tartományok : O (Osten)


A - Ausztria; D - Németország; CH - Svájc; H - Magyarország

r Absender feladó
r Brief levél
e Briefmarke bélyeg
r boríték
Briefumschlag
r Empfänger címzett
e Postleitzahl irányítószá
m
Forrás: http://www.doksi.hu

Melléknév fokozás:
A legtöbb melléknévnél közép- és felsőfokban nem jelenik meg az Umlaut.
Melléknevek, melyeknél közép- és felsőfokban megjelenik az Umlaut:
alt älter älteste
arg ärger ärgste
arm ärmer ärmste
dumm dümmer dümmste
grob gröber gröbste
groß größer größte
hart härter härteste
jung jünger jüngste
kalt kälter kälteste
klug klüger klügste
krank kränker kränkste
kurz kürzer kürzeste
lang länger längste
scharf schärfer schärfste
schwach schwächer schwächste
schwarz schwärzer schwärzeste
stark stärker stärkste
warm wärmer wärmste

Vannak olyan melléknevek is, amelyek állhatnak Umlauttal vagy Umlaut nélkül is:
bang banger / bänger bangste / bängste
blass blasser / blässer blasseste / blässeste
fromm frommer / frömmer frommste / frömmste
gesund gesunder / gesünder gesundeste / gesündeste
glatt glatter / glätter glatteste / glätteste
karg karger / kärger kargste / kärgste
krumm krummer / krümmer krummste / krümmste
nass nasser / nässer nasseste / nässeste
rot roter / röter roteste / röteste
schmal schmaler / schmäler schmalste / schmälste

Az alábbi mellékneveknél megcserélődnek a betűk, vagy az <e> hang kiesik:


bescheiden bescheid(e)ner bescheidenste
dunkel dunkler dunkelste
heiter heitrer heiterste
hoch höher höchste
müde müder müdeste
nahe näher nächste
sauer saurer sauerste
teuer teuerer teuerste
trocken trock(e)ner trockenste
ungeheuer ungeheurer ungeheuerste

Ezen mellékneveknek teljesen más a közép- és felsőfok alakjai:


gut besser beste
viel mehr meiste
wenig weniger / minder wenigste / mindeste
gern lieber liebste
Forrás: http://www.doksi.hu

Deklination / Erős ragozás:


Hímnem: Nőnem: Semlegesnem: Többesszám:
Ae: guter Tag gute Nacht gutes Haus gute Häuser
Te: guten Tag gute Nacht gutes Haus gute Häuser
Be: guten Tages guter Nacht guten Hauses guter Häuser
Re: gutem Tag guter Nacht gutem Haus guten Häusern
Kérdés: Was für?
 ha nincs előtte sem határozott, sem határozatlan névelő
 tőszámnevek után (zwei, drei, zwanzig...) /zwei schöne Frauen/
 bizonyos határozatlan számnevek után:
 einige + Esz. (néhány) /einiger poetischer Geist/ [csak: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]
 einige + Tsz. (néhány) /einige gute Menschen/
 etliche + Tsz. (néhány) /etliche erfolgreiche Abschlüsse/
 mehrere + Tsz. (több) /mehrere dunkle Kleider/
 viel + Esz. (sok) /vieler schöner Platz/ [csak: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]
 viel + Tsz. (sok) /viele hohe Häuser/
 wenig + Esz. (kevés) /weniger schöner Platz/ [kivétel: hímnem-Re; semlegesnem-Re]
 wenig + Tsz. (kevés) /wenige schöne Häuser/
 a háromalakú determinánsok rövid, ragozhatatlan alakjai után:
 manch (néhány) /manch schönes Geschenk; mit manch schöner Blume/
 solch (ilyen, olyan) /solch altes Zeug; mit solch ausgezeichnetem Arzt/
 welch (milyen, mily) /Welch guter Mensch!/
 különböző anyagnevek előtt /Er trinkt starken Kaffee./
 megszólításnál, üdvözlésnél /Guten Tag!/
 birtokos szerkezetekben

Schwache Deklination / Gyenge ragozás:


Hímnem: Nőnem: Semlegesnem: Többesszám:
Ae: der gute Tag die gute Nacht das gute Haus die guten Häuser
Te: den guten Tag die gute Nacht das gute Haus die guten Häuser
Be: des guten Tages der guten Nacht des guten Hauses der guten Häuser
Re: dem guten Tag der guten Nacht dem guten Haus den guten Häusern
Kérdés: Welche3?
 a háromalakú determinánsok után:
 aller, alle, alles -alle (minden) /aller gute Tag/
 der, die, das -die (a, az) /die gute Nacht/
 derselbe, dieselbe, dasselbe -dieselbe
 dieser, diese, dieses -diese (ez a, ezek a) /dieses gute Haus/
 jeder, jede, jedes (csak Esz!) (mindegyik, minden egyes) /jedes gute Haus/
 jener, jene, jenes -jene (az a, azok a) /jener schöne Tag/
 mancher, manche, manches -manche /manches gute Haus/
 sämtlicher, sämtliche, sämtliches -sämtliche (az összes) /sämtlicher aufgehäufte Sand/
 solcher, solche, solches -solche (ilyen, olyan) /solcher gute Tag/
 welcher, welche, welches -welche (melyik) /welches gute Haus/
 bizonyos határozatlan számnevek után:
 beide + Tsz. (mindkettő) /beide jungen Mädchen; die Mitglieder beider großen Parteien/
 einige + Esz. (néhány) /einigem guten Geist/ [csak: hímnem-Te / Re / Be; nőnem-Ae / Te; semlegesnem]
 viel + Esz. (sok) /wenigem schönen Platz/ [csak: hímnem-Re; semlegesnem-Re]
 wenig + Esz. (kevés) /vieles überflüssige Verhandeln/ [kivétel: hímnem-Ae; nőnem-Re / Be]
Forrás: http://www.doksi.hu

Névmások
Személyes névmás
Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ
E/1. ich mich meiner mir
E/2. du dich deiner dir
er ihn seiner ihm
E/3. sie sie ihrer ihr
es es seiner ihm
T/1. wir uns unser uns
T/2. ihr euch euer euch
T/3. sie sie ihrer ihnen
Önözés Sie Sie Ihrer Ihnen
a, -wegen, um -willen, -seits, -teils, -gleichen, -halben:
meinetwegen miattam
meinesteils részemről
um meinetwillen kedvemért
meinesgleichen hozzám hasonló
meinerseits részemről
meinethalben énfelőlem
b, selber/selbst ; allein:
ich selber/selbst én magam
ich allein egyedül én

Visszaható névmás
Akkusativ Dativ
E/1. mich mir
E/2. dich dir
E/3. sich sich
T/1. uns uns
T/2. euch euch
T/3. sich sich
Önözés sich sich
1. alany + ige + visszaható névmás tárgyesete:
 Ich kämme mich. (=Fésülködöm.)
2. alany + ige + visszaható névmás részesesete + tárgy:
 Ich kämme mir das Haar. (=Megfésülöm a hajamat.)
3. selber / selbst: (=maga)
 Er rasiert sich selbst. (=Maga borotválkozik.)

Kölcsönös névmás
a, einander:
 ragozhatatlan és az elöljárószavakkal egybeírjuk. (miteinander, zueinander, aufeinander, voneinander)
Wir begrüßten einander. (=Üdvözöltük egymást.)
 A kölcsönös névmás helyett gyakran a többes számú visszaható névmást használjuk.
Wir begrüßten uns. (=Üdvözöltük egymást.)
Forrás: http://www.doksi.hu

Össze ne téveszd!
r Akt, -(e)s, -e tett, cselekedet
e Akte, -n ügyirat, akta
s Deck, -(e)s, -e fedélzet
e Decke, -n takaró, borítás
s Etikett, -(e)s, -en/-s címke
e Etikette, -n etikett, illem
r Kohl, -(e)s, -e káposzta
e Kohle, -n szén
r Leisten, -s, Ø kaptafa, sámfa
e Leiste, -n léc, szegély, párkány
r Muff, -(e)s, -e muff-kesztyű, doh
e Muffe, -n karmantyú, csőhüvely
r Niet, -(e)s, -e szegecs
e Niete, -n nem nyerő sorsjegy
r Rabatt, -(e)s, -e árengedmény
e Rabatte, -n virágágyas
s Rohr, -(e)s, -e cső, nád
e Röhre, -n elektroncső, sütő, tévé
s Spalt, -(e)s, -e hasadék, rés
e Spalte, -n hasáb
r Spross, -es, -e(n) hajtás, sarj
e Sprosse, -n létrafok
r Streifen, -s, Ø szalag, csík
e Streife, -n cirkálás, portyázás, őrs
s Tablett, -(e)s, -e tálca
e Tablette, -n tabletta
r Typ, -s, -e(n) típus, jelleg
e Type, -n betű(faj)
Forrás: http://www.doksi.hu

A csak többes számban használatos főnevek (Pluraliatantum):


A német főnevek egy része csak többes számban szokott előfordulni. Többnyire nem adható rá magyarázat, hogy az
egyes számuk miért nem használható (pl. A Flitterwochen ’mézeshetek’ többnyire valóban több hétből áll, vagyis elvileg
lehetne beszélni egy első, egy második stb. „mézeshétről” is; a Kosten, Altwaren stb. szavaknak pedig pl. a magyarban van
egyes számuk is: költség, költségek, régiség, régiségek).
A gyakoribb, csak a többes számban használatos főnevek a következők (az alkalmanként, nagy ritkán egyes számban is
előfordulók mellett „(+Sg)” jelzés is áll; a *-gal jelölt főnevek jelentése egyes számban eltér):
Aktiva (Aktiven) aktíva, cselekvő vagyon Graupeln (+Sg) hódara(szem), kásás hó/eső
Alimente tartásdíj Graupen (+Sg) kása, dara
Allüren* allűrök, viselkedés, modor; Habseligkeiten (+Sg) holmi, cókmók
trükk(ök) Hämorrhoiden (+Sg) aranyér
Alpen Alpok Hebriden Hebridák
Altwaren lim-lom, ócskaság(ok) Honneurs (rég.) tiszteletadás, (játék)
Amphibien kétéltűek honőrök
Anden Andok Honoratioren notabilitások, honoráciorok,
Annalen évkönyvek, krónikák (tört.) tiszteletbeli személyek
Annaten annaták (a pápától kapott birtok Hosenträger (+Sg) nadrágtartó
első évi jövedelmének illetékként Iden (költ.) idus
való visszafizetése) Immobilien ingatlanok
Antillen Antillák Imponderabilien kiszámíthatatlan tényezők
Äonen (+Sg) korszak, örökkévalóság Importen (+Sg) behozatali cikkek, áruk
Auslagen* költségek Ingredienzien (+Sg) alkotórész, kellék
Auspizien (+Sg) védelem, kilátás, remény Insignien (hatalmi) jelvények
Azoren Azori-szigetek Jeans farmernadrág
Bermudas Bermuda-szigetek Jura (+Sg)* jogtudomány
Blattern himlő Kaldaunen (+Sg) belsőség, pacal
Briefschaften levelek, posta, okiratok Kamellen (+Sg) szakállas történet, régi/lejárt vicc
Brosamen (+Sg) zsemlemorzsa, kenyérmorzsa Kanaren Kanári-szigetek
Cevennen Cévennek (francia hegység) Karpaten Kárpátok
Chemikalien (+Sg) vegyszerek, kemikáliák Katakomben (+Sg) katakombák
Dardanellen Dardanellák Kinkerlitzchen csecsebecse, mütyür
Devisen* deviza Kollektaneen szemelvények, kivonatok
Dehors külső látszat, illendőség Konsorten bűntárs(ai), tettestárs(ai)
Diäten* napidíj Kordilleren Kordillerák
Dubiosen kétes követelések Kosten költségek
Effekten* értékpapírok Koteletten* oldalszakáll
Eingeweide (+Sg) (állati) belsőségek, vminek a Kurilen Kurili-szigetek
belseje, belsőségek, zsigerek Kurzwaren rövidáru
Einkünfte jövedelem Kutteln (+Sg) zsigerek, belsőrész, pacal
Eltern (+Sg) szülők Ländereien földterület, uradalom
Exequien végtisztesség, gyászszertartás, Lebensmittel (+Sg) élelmiszer
gyászliturgia Machenschaften (+Sg) mesterkedés, fondorlat
Fasten* böjti napok Machinationen (+Sg) machináció, fondorlat
Faxen (+Sg) buta tréfa, ostoba vicc, Makkaroni makaróni
bolondozás, hülyéskedés, Manen a halott jó szellemei (az antik
szeszély, fakszni Rómában)
Ferien szünidő Masern kanyaró
Finanzen* bevételek Memoiren visszaemlékezés, memoár,
Fisimatenten teketória, mese, pajkos csínyek emlékirat
Flausen (+Sg) hazudozás, füllentés, lódítás; Misshelligkeiten (+Sg) egyenetlenség, viszály
kibúvó, mese Möbel (+Sg) bútor
Flitterwochen mézeshetek Mobilien ingóságok, ingó vagyon
Formalien alakiságok, formaságok Molesten panasz, kellemetlenség
Fossilien (+Sg) kövület, fosszília Moneten pénz
Frieseln (+Sg) hólyag, kiütés Mores illem, jó erkölcsök, móres
Gebrüder testvérek, fivérek Musikalien zeneművek, kották
Genitalien genitáliák, külső nemi szervek Nachwehen utófájások, kellemetlen
Gerätschaften felszerelés, eszközök következmények
Geschwister (+Sg) (férfi- és nő)testvérek, Naturalien természetbeni járandóságok
nő(test)vérek Niederlande Hollandia
Gewissenbisse (+Sg) lelkiismeretfurdalás Odds oddsz, tét a lóversenyen
Gliedmaßen (+Sg) végtagok Pandekten (római jog) digesták, pandekták;
Forrás: http://www.doksi.hu

(tréf.) jogtudományok Sporteln (+Sg) (a késő középkorban bírósági,


Paramente (vall.) paramentum, kegyszer hatósági) illeték, sportula
Passiva (Passiven) passzívák, terhek, tartozások Stoppeln (+Sg) tarló, borosta
Penaten régi római házi és védőistenek Streitigkeiten vita, veszekedés
Personalien személyi adatok Streusel (+Sg) morzsa, vagdalék
Pocken* (fekete) himlő Streuseln díszítő cukorka; omlós sütemény
Präliminarien (+Sg) előkészítő, bevezető tárgyalások Subsidien (+Sg) segélypénz, pénzbeli támogatás
Pretiosen ékszerek, drágakövek Thermen ókori római fürdő
Preziosen ékszer, drágaság Treber törköly
Protozoen egysejtű állat, véglény Trester törkölypálinka, törköly
Pyrenäen Pireneusok Tropen trópusok
Quisquilien apróságok, semmiségek, csip- Trümmer rom, roncs, törmelék
csup dolgok Umtriebe (+Sg) hajtás, mozgatás, mozgás,
Ränke (+Sg) ármány, fondorkodás, cselszövés nyüzsgés
Rauchwaren dohányáruk, dohánytermékek, Unkosten kiadás(ok), költség(ek)
szőrmeáruk Utensilien eszközök, szerek, kellékek
Realien tények, való dolgok, tárgyi USA Amerikai Egyesült Államok
adatok, ismeretek Varia különféle, vegyes dolgok;
Rechte* jogtudomány különfélék, vegyes kiadások
Repressalien (+Sg) megtorlás, retorzió Vegetabilien konyhakerti növények, növényi
Reptilien hüllő, csúszómászó anyagok, gyógynövények
Rocky Mountains Sziklás Hegység Vergnügungen (+Sg) szórakozás, kedvtelés, passzió
Röteln rubeóla, vörös himlő Viktualien élelmiszer(ek)
Sämereien (+Sg) vetőmagok Vogesen Vogézek
Saturnalien szaturnália (római ünnepségek) Vorfahren (+Sg) előd, ős
Schliche csel, trükk Wanten (+Sg) (árboctartó) oldalkötél(zet)
Schraffen csík, vonalka, csíkozás, Wehen (+Sg)* szülési fájdalmak
vonalkázás Wirkwaren kötött áru
Shorts rövidnadrág Wirren zűrzavar, rendetlenség,
Spaghetti spagetti zavargások, bonyodalmak
Spanten (+Sg) hajó- vagy repülőtest bordázata Zeitläuf(t)e (+Sg) az idő(k) múlása, (az) idő
Sperenzien teketória Zerealien (+Sg) gabonafélék
Spesen költségek, kiadás Zinsen (+Sg) kamat
Spikes szöges talpú cipő Zutaten (+Sg) hozzávaló(k)
Spiritualien egyházi hatáskörök Zykladen Kikládok
Spirituosen szeszes italok Zwillinge (+Sg) ikrek
Sporen (+Sg) spóra
Forrás: http://www.doksi.hu

Számok és ezekkel való kifejezések:


1. Osztószámnevek:
a, Je + tőszámnév:
je ein / eine / eins egy-egy
je zwei kettő-kettő
je drei három-három
je zehn tíz-tíz

Kérdése: Je wie viel? (Hány-hány?)


b, Zu + ragtalan sorszámnév:
zu zweit ketten
zu dritt hárman
zu zehnt tízen
Nincs zu erst, helyette az allein-t (egyedül) használjuk. zuerst = először.
Es waren unser fünf = Öten voltunk.

Kérdése: Zu wie viel? (Hányan?)

2. Szorzószámnevek:
tőszámnév + -fach/-fältig:
einfach / einfältig egyszeres
zweifach / zweifältig / doppelt kétszeres
hundertfach / hundertfältig százszoros

Kérdése: Wie oft? Wie vielfach? (Hányszoros?)

3. Ismétlőszámnevek:
tőszámnév + -mal:
einmal egyszer
zweimal kétszer
zehnmal tízszer

Kérdése: Wie oft? Wievielmal? (Hányszor?)

4. Sorszámhatározók:
a, sorszámnév + -ens:
erstens először
zweitens másodszor
drittens harmadszor
b, Das sorszámnév + Mal (külön!):
das erste Mal először
das zweite Mal másodszor
das zehnte Mal tizedszer
c, Zum + sorszámnév + Mal (külön!):
zum ersten Mal először
zum zweite Mal másodszor
zum siebten Mal hetedszer
Forrás: http://www.doksi.hu

Kérdése: Zum wievielten Mal? Das wievielte Mal? (Hányszor?)

5. Fajtajelölő:
tőszámnév + -erlei:
einerlei egyféle
zweierlei kétféle
hunderterlei százféle
tausenderlei ezerféle

Kérdése: Wievielerlei? (Hányféle?)

Törtszámnevek:
főnév: melléknév:
1/2 ein Halb(es) (ein) halb
1/3 ein Drittel ein drittel
2/3 zwei Drittel zwei drittel
1/4 ein Viertel einviertel (!)
3/4 drei Viertel dreiviertel (!)
3/5 drei Fünftel drei fünftel
3/20 drei Zwanzigstel drei zwanzigstel
1 1/2 ein und ein Halb ein ein halb / anderthalb
1 1/3 ein und ein Drittel ein und ein drittel

Tizedes törtek:
0,1 null Komma eins (null) ein Zehntel
10,04 zehn Komma null vier zehn (und) vier Hundertstel
12,003 zwölf Komma null null drei zwölf (und) drei Tausendstel

Matematikai műveletek:
5+3=8 fünf und drei ist acht
8-3=5 acht weniger drei ist fünf
3 x 4 = 12 drei mal vier ist zwölf
12 : 4 = 3 zwölf geteilt durch vier ist drei
42 = 16 vier hoch zwei ist sechzehn
63 = 216 sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn
√36 = 6 Quadratwurzel aus sechsunddreißig gleich sechs
3
√216 = 6 Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn gleich sechs
Forrás: http://www.doksi.hu

Szleng-szótár:
balfasz r Dussel, r Dunsel
bárcás kurva e Listenhure
barom r Ochse, r Kamel, r Hornochse, e Ratte
Baszd meg! Fick dich!
baszni ficken, vögeln, bumsen
bordélyház s Bordell, s Freudenhaus
bunkó r Flegel, s Stoffel, r Rüpel, blöder Sack
buzi (fn) warmer Bruder, r Buserant, e Tunte, r Arschficker
buzi (mn) schwul, warm
cafka e Schlampe, e Dirne
csecs e Zitze
csöcsörészni abtutteln, am Busen tummeln, Busen betatschen
csöndes szellentés stiller Furz, r Schleicher
dákó e Rute, r Schwanz
egyéjszakás kaland r One-Night-Stand
fasz r Schwanz, r Pimmel, r Penis
faszfej s Arschloch, r Idiot
fattyú r Bastard
feláll a fasza er kriegt einen hoch, er kriegt einen Steifen, er kriegt einen Ständer
fing r Furz, r Puff, e Scheiße
fingani furzen, schikanieren, scheissen
fityma e Vorhaut
fos r Durchfall, r Dünnschiss, r Kot
ganaj r Mist, r Kot, r Schmeiß
geci r Rotz, r Schleim, e Sülze
geci állat fieser Kerl
gyors menet s Quicky
Hol a picsában van a kulcs? Himmel, Arsch und Zwirn, wo ist der Schlüssel?
homokos r Schwule, r Warme
Hordd el magad! Verpiss dich! Verzieh dich! Zieh Leine!
húgyozni brunzen, seichen, nässen, feuchten, pinkeln, pissen
Húzd el a csíkot! Zieh Leine! Hau ab! Verzieh dich! Mach, dass du fortkommst!
hüvely e Scheide
Jól kibasztak vele! Ihm geht der Arsch mit Grundeis! Er wurde richtig verarscht!
kaki e Kacke, r Kack, s Aa
kakilni Aa machen
kefélni bumsen, pudern
Kinyalhatja a seggemet! Er kann mich am Arsch lecken! Du kannst mich mal kreuzweise!
kiveri a faszát wichsen, sich einen runterholen, Taschenbillard spielen,
Handball spielen
kurva e Hure, e Nutte
kurva jó affengeil, geil
Kuss! Kusch! Schweig! Klappe!
leszopás s Blasen
leszopja vkinek a faszát jemandem einen blasen
leszopni blasen
Lucskos pofádat! Deine quatschnasse Fresse!
méh e Gebärmutter
Menj a pokolba! Scher dich zum Teufel! Geh zur Hölle!
Mindenségit! Verdammt noch mal!
okádék s Erbrochene, e Kotze
okádni kotzen, brechen, speien
ökör kapitales Rindvieh, Heuochse, Hornvieh
önkielégítés e Selbstbefriedigung, e Masturbation, e Onanierung
önkielégíti magát masturbieren, onanieren, Selbstbefriedigung machen
pina e Muschi, e Fotze, e Möse
pinanyalás Muschilecken, Fotzenlecken, Muschisaugen
pisi s Pipi, s Lulu
pisilni Pipi/Lulu machen, strullen, pissen, pipien
pöcs r Klöppel, r Schwengel, r Muschiöffner
pukizni pupen, pupsen
Forrás: http://www.doksi.hu

seggdugasz r Arschtöpsel, r Stöpsel, (kleiner) Furz


seggfej s Arschgesicht, s Arschloch, e Arschgeige
seggpofa e Arschbacke
strici r Zuhälter, r Strizzi
szadista sadistisch
szajha e Dirne, e Nutte, e Hure
szar e Scheiße
szarni scheißen
szellenteni farzen, einen Wind lassen
szellentés r Farz, r Fist, r Kracher, r Darmgasexplosion
szemét s Mistvieh, r Drecksak, r Hurensohn
Szemét gazember vagy! Du bist ein gottverdammter Dreckskerl!
szeretkezni buhlen
Szívódj fel! Schleich dich!
Szopd le a faszomat! Lutsch meinen Schwanz! Blas mir einen!
tahó (fn) r Stoffel, r Tölpel
tahó (mn) stoffelig, tölpelhaft, tölpisch
Te átkozott szemét! Du verfluchter Mistkerl!
Te csótány! Du Kakerlake!
tré (fn) r/s Tinnef
tré (mn) schofel
vagina e Vagina
vén szatyor alte Vettel, alte Schachtel, (alte) Scharteke, olle Schraube

Tárgyas és tárgyatlan igepárok


Tárgyas, gyenge ige Tárgyatlan, erős ige
hängen, hängte, lógatni, Ich hängte das hängen, hing, hat lóg, függ Das Kleid hing in
hat gehängt függeszteni Kleid in den gehangen dem Schrank.
Schrank.
legen, legte, hat fektet, helyez Ich legte das liegen, lag, hat fekszik Das Buch lag auf
gelegt Buch auf den gelegen dem Tisch.
Tisch.
stellen, stellte, állít Er stellte die stehen, stand, hat áll Die Vase hat auf
hat gestellt Vase auf das gestanden dem Regal
Regal. gestanden.
setzen, setzte, hat ültet Die Mutter sitzen, saß, hat ül Das Kind saß auf
gesetzt. setzte das Kind gesessen dem Bett.
auf das Bett.
stecken, steckte, helyez, dug Sie steckte den stecken, steckte van, Der Schlüssel
hat gesteckt Schlüssel in die (stak), hat rejtőzik stak in der
Tasche. gesteckt Tasche.
erschrecken, megijeszt Der Hund hat erschrecken, megijed Das Kind ist vor
erschreckte, hat das Kind erschrak, ist dem Hund
erschreckt erschreckt. erschrocken erschrocken.
löschen, löschte, kiolt Man löschte das erlöschen, kialszik Das Feuer
hat gelöscht Feuer. erlosch, ist erlosch.
erloschen
senken, senkte, süllyedni, Das Geschäft senken, sank, ist süllyeszt, Die Preise
hat gesenkt csökkenteni senkte die gesunken. csökkent sanken.
Preise.
Forrás: http://www.doksi.hu

Tárgyas és tárgyatlan igepárok


Tárgyas, gyenge ige Tárgyatlan, erős ige
hängen, hängte, hat lógatni, Ich hängte das Kleid hängen, hing, hat lóg, függ Das Kleid hing in
gehängt függeszteni in den Schrank. gehangen dem Schrank.
legen, legte, hat fektet, helyez Ich legte das Buch liegen, lag, hat fekszik Das Buch lag auf dem
gelegt auf den Tisch. gelegen Tisch.
stellen, stellte, hat állít Er stellte die Vase stehen, stand, hat áll Die Vase hat auf dem
gestellt auf das Regal. gestanden Regal gestanden.
setzen, setzte, hat ültet Die Mutter setzte sitzen, saß, hat ül Das Kind saß auf dem
gesetzt. das Kind auf das gesessen Bett.
Bett.
stecken, steckte, hat helyez, dug Sie steckte den stecken, steckte van, Der Schlüssel stak in
gesteckt Schlüssel in die (stak), hat gesteckt rejtőzik der Tasche.
Tasche.
erschrecken, megijeszt Der Hund hat das erschrecken, megijed Das Kind ist vor dem
erschreckte, hat Kind erschreckt. erschrak, ist Hund erschrocken.
erschreckt erschrocken
löschen, löschte, hat kiolt Man löschte das erlöschen, erlosch, kialszik Das Feuer erlosch.
gelöscht Feuer. ist erloschen
senken, senkte, hat süllyedni, Das Geschäft senkte senken, sank, ist süllyeszt, Die Preise sanken.
gesenkt csökkenteni die Preise. gesunken. csökkent

Testrészek németül:
test r Körper,-s,-
alkar r Unterarm,-(e)s,-e
boka r Knöchel,-s,-
comb r Oberschenkel,-s,-
csípő e Hünfte,-n
csukló s Handgelenk,-(e)s,-e
derék e Taille,-n / e Hüfte,-n
fej r Kopf,-(e)s,-öe
fenék, far s Gesäß,-es,-e
férfi nemi szervek die männlichen Geschlechtsteile/Geschlechtsorgane
has r Bauch,-(e)s,-äe / r Leib,-(e)s,-er / s Abdomen,-s,-/Abdomina
hát r Rücken,-s,-
hátsó(rész) s Hinterteil,-(e)s,-e
here r Hoden,-s,-
kar r Oberarm,-(e)s,-e
kéz(fej) e Hand,-äe
köldök r Nabel,-s,-
könyök r Ellbogen-s,-
könyökhajlat e Armbeuge,-n
köröm (kézen) r Fingernagel,-s,-ä
köröm (lábon) r Zehennagel,-s,-ä
külső nemi szervek die äußeren Geschlechtsteile / die Genitalien (Pl)
láb s Bein,-(e)s,-e
lábfej r Fuß,-es,-üe
lábfej felső része, rüszt r Spann,-(e)s,-e / r Rist,-(e)s,-e
lábszár r Unterschenkel,-s,-
lábujj e Zehe,-n
mell e Brust,-üe
mellbimbó e Brustwarze,-n
mellkas r Brustkorb,-(e)s,-öe
nagy lábujj die große Zehe
nemi szerv s/r Geschlechtsteil,-(e)s,-e
Forrás: http://www.doksi.hu

női nemi szervek die weiblichen Geschlechtsorgane


nyak r Hals,-es,-äe
ököl e Faust,-äe
pénisz das (männliche) Glied,-(e)s,-er / r Penis,-,-sse/Penen
poci s Bäuchlein,-s,-
sarok e Ferse,-n
szerv s Organ,-s,-e
talp e Sohle,-n
térd s Knie,-s,Kni|e
torok e Kehle,-n
törzs r Rumpf,-(e)s,-üe
ujjizület, ujjper(e)c r Fingerknochen,-s,- / s Fingerglied,-(e)s,-er
vádli e Wade,-n
váll e Schulter,-n / e Achsel,-n
váll e Achselhöhle,-n / e Achsel,-n
végtag e Extremität,-en
végtagok e Gliedmaßen (Pl)
kéz e Hand,-äe
gyűrűsujj r Ringfinger,-s,-
hüvelykujj r Daumen,-s,-
hüvelykujj körme r Daumennagel,-s,-ä
kisujj der kleine Finger,-s,-e
középsőujj r Mittelfinger,-s,-
mutatóujj r Zeigefinger,-s,-
Forrás: http://www.doksi.hu

Tulajdonnevek megszólító szavakkal:


Χ Hivatalos beszédhelyzetekben a tulajdonnevek rendszerint nem önmagukban jelennek meg, hanem akadémiai vagy más
titulusokkal, foglalkozás megjelöléssel, megszólító alakkal együtt; ebben az esetben két lehetőség van:
a) névelő nélkül: Außenminister Klaus Kinkel
b) határozott névelővel: der Außenminister Klaus Kinkel
Χ a ragozás mindkét esetben különböző:

a) névelő nélkül (csak akkor lehetséges, ha a megszólító szó titulusként felfogható): Az utolsó nevet ragozzuk, a titulust (a
megszólító szót) nem
der Besuch Außenminister Klaus Kinkels
der Vortrag Professor Doktor Andreas Müllers
*der Besuch Zimmermaler Peter Müllers (a Zimmermaler semmiképpen sem titulus)
die Dissertation Frau∅ Müllers
Χ Kivételek: a Herr, Kollege, Genosse együtt ragozzuk a névvel (a Kollege és Genosse csak fakultatív)
der Besuch Herrn Meiers
der Besuch Kollege(n) / Genosse(n) Schulzes
Χ egy személy több nevénél csak az utolsó részt ragozzuk:
die Opern Wolfgang∅ Amadeus∅ Mozarts
Χ ha egy személynévnek hátravetett jelzője van – König Karl IV. (olvasd: der Vierte), Papst Benedikt XVI. (olvasd: der
Sechzehnte) –, akkor azt is ragozni kell:
zu Lebzeiten König Karls des Vierten, die Reise Papst Benediktes des Sechzehnten nach Deutschland

b) határozott névelővel (foglalkozás megjelöléseknél is lehetséges, melyek nem foghatóak fel titulusként): A titulust (a
megszólító szót) ragozzuk, a nevet nem
der Vortrag des Professors Andreas∅ Müller∅
zu Lebzeiten des Königs Karl∅ des Vierten
der Besuch des Zimmermalers Peter∅ Müller∅
die Dissertation der Frau∅ Müller∅
Χ a Herr, Kollege és Genosse után a titulust (a megszólító szót) is ragozhatjuk:
der Vortrag des Herrn Professor(s) Andreas∅ Müller∅
Forrás: http://www.doksi.hu

Vegyes ragozású főnevek:


Ezek a főnevek egyes szám alanyesetben -e-re végződnek, a többi esetben -n-re, egyes szám birtokos esetben pedig -ns
végződést kapnak.
Egyes szám Többes szám
Alanyeset der Gedanke die Gedanken
Tárgyeset den Gedanken die Gedanken
Birtokos eset des Gedankens der Gedanken
Részes eset dem Gedanken den Gedanken

r Aberglaube, -ns, -n babona


r Beiname, -ns, -n melléknév, csúfnév, gúnynév
r Buchstabe, -ns, -n betű
r Deckname, -ns, -n fedőnév
r Drache, -ns, -n sárkány
r Fels, -ens, -en kőszikla, szirt
r Friede, -ns, -n béke
r Funke, -ns, -n szikra
r Gedanke, -ns, -n gondolat, eszme, ötlet
r Glaube, -ns, -n hit
r Haufe, -ns, -n halom, rakás
s Herz, -ens, -en szív
s Herze, -ns, -n (költ.) szív
r Nachname, -ns, -n vezetéknév, családnév
r Name, -ns, -n név
r Roche, -ns, -n rája
r Same, -ns, -n mag, csíra
r Schade, -ns, Schäden kár, veszteség
r Unfriede, -ns, -n békétlenség
r Unglaube, -ns, -n hitetlenség
r Unwille, -ns, -n kedvetlenség, bosszúság, felháborodás
r Vorname, -ns, -n utónév, keresztnév
r Widerwille, -ns, -n ellenszenv, undor
r Wille, -ns, -n akarat, szándék
r Zuname, -ns, -n családnév, gúnynév, ragadványnév
Forrás: http://www.doksi.hu

Utazással kapcsolatos szavak:

Utazás vonattal:
5. vágány Gleis 5 vagon, kocsi r Wagen
áramszedő r Stromabnehmer(bügel) váltó e Weiche
bejárat, kapu r Eingang váltóház s Stellwerk
büfé, falatozó s Büffet várakozó utas e wartende Reisende
csomag s Gepäck, s Reisegepäck ütközőbak r Pfeilbock
csomagtartó e Gepäckablage vágány s Gleis
csomagtartó háló s Gepäcknetz
dízelmozdony e Diesellokomotive, e Diesellok
dohányzó részleg s Raucherabteil
elindulás e Abfahrt
étkezőkocsi r Speisewagen
fejtámla e Kopfstütze
felső vezeték e Oberleitung, e Fahrleitung
forgalmista r Fahrdienstleiter
fülke s Abteil
gőz r Dampf
gőzmozdony e Dampflokomotive, e Dampflok
gyorsbüfé r Schnellimbiss
hálókocsi r Schlafwagen
hordár r Gepäckträger
indítótárcsa e Signalscheibe, r Befehlstab, e Kelle
integető nő e winkende Frau
ivóvíz s Trinkwasser
jegy e Fahrkarte
jegyeladó r Schalterbeamte
jegypénztár e Fahrkartenausgabe, e Fahrkartenschalter
jelző, szemafor s Lichtsignal
jelzőőr r Weichenwärter
kalauz r Schaffner
karfa e Armstütze
kézikocsi r Schiebekarren
kiránduló r Ausflügler, r Wanderer
korlát s Geländer
megérkezés e Ankunft
megölel umarmen
menetrend r Aushangfahrplan, r Fahrplan
mozdony e Lokomotive
mozdonyvezető r Lokführer
nemdohányzó részleg s Nichtraucherabteil
pályaudvar r Bahnhof
peron r Bahnsteig
postazsák r Postsack
síp e Pfeife
személyszállító vonat r Personenzug
talpfa e Schwelle
tartálykocsi r Kesselwagen, r Tankwagen
távirányított váltó e fernbediente Weiche
teherpályaudvar r Güterbahnhof
tehervagon r gedeckte Güterwagen
tehervonat r Güterzug
utazás e Reise
ülés, hely r Sitz
Forrás: http://www.doksi.hu

Visszaható igék
A visszaható névmások állhatnak tárgyesetben és részesesetben.
Tárgyesetben:
Ha az alany által végzett cselekvés tárgya maga az alany, nem annak egy konkrétan megnevezett része.
Ich wasche mich. Mosakszom.
Du wäschst dich. Mosakszol.
Er/Sie/Es wäscht sich. Mosakszik.
Wir waschen uns. Mosakszunk.
Ihr wascht euch. Mosakodtok.
Sie waschen sich. Mosakodnak. / Ön mosakszik.
Részesesetben:
Ha az alany által végzett cselekvés az alany egy konkrétan meghatározott részére irányul.
Ich wasche mir die Haare. Mosom a hajamat.
Du wäschst dir die Haare. Mosod a hajadat.
Er/Sie/Es wäscht sich die Haare. Mossa a haját.
Wir waschen uns die Haare. Mossuk a hajunkat.
Ihr wascht euch die Haare. Mossátok a hajatokat.
Sie waschen sich die Haare. Mossák a hajukat. / Ön mossa a haját.
Csak a visszaható névmással együtt állható igék (Valódi visszaható igék):
sich beeilen igyekezni
sich bewerben pályázni valamire
sich freuen örülni
sich schämen szégyellni magát
sichD aneignen + Akk. elsajátítani valamit
Visszaható névmással és visszaható névmás nélkül is használható igék (Nem valódi visszaható igék):
sich abtrocknen megszárítkozni abtrocknen megszárítani
sich kämmen fésülködni kämmen fésülni
sich legen lefeküdni legen lefektetni
sich setzen leülni setzen ültetni
sich stellen odaállni stellen odaállítani
sich waschen mosakodni waschen mosni
Forrás: http://www.doksi.hu

Német-magyar vonzatok:
an + Akk:
abgeben átad vkinek, lead vkinek
absenden elküld vkinek (a címére)
adressieren címzett vkinek
angrenzen határos/szomszédos vmivel
anknüpfen kapcsolódik vmihez
anpassen, sich alkalmazkodik vmihez
appellieren hivatkozik vmire, fellebbez vmiért
denken gondol vkire
erinnern, sich emlékszik vkire
fassen, sich nyúl/kap vmihez
gewöhnen, sich hozzászokik vmihez
glauben hisz vmiben
grenzen határos vmivel
halten, sich igazodik vkihez/vmihez, tartja magát vkihez/vmihez
klopfen kopogtat vmin
kommen, an die következik
Reihe
lehnen, sich nekitámaszkodik vminek
liefern szállít vkihez
machen, sich hozzáfog vmihez
nähen (fel)varr vmire
reichen felér vkivel
richten hozzáigazít vkihez, intéz vkihez
schelten szid vkit
schicken (el)küld vkinek
schreiben ír vkinek
senden elküld vkinek (a címére)
stoßen nekiütközik vminek, csatlakozik vmihez
übergeben átad vkinek, átnyújt vkinek
verkaufen elad vkinek
vermieten bérbe ad vkinek
verraten elárul vkinek
verschenken elajándékoz vkinek
verteilen szétoszt vkik között
wenden, sich fordul vkihez, szól vkinek
zahlen fizetni vkinek

auf + Akk:
abzielen címez/szán vkinek einigen, sich megegyezik vmiben
Acht geben vigyáz/ügyel vkire/vmire einlassen, sich belebocsátkozik vmibe
achten törődik vkivel Eingehen belemegy vmibe, elfogad vmit
ankommen, es függ vmitől
antworten válaszolni vmire
ärgerlich sein neheztel vkire
aufmerksam sein figyelmes vmire
aufpassen figyel vkire
ausgehen törekszik vmire
ausweichen áttér vmi másra
auswirken, sich kihat vmire
bauen bízik vkiben, számít vkire
berufen, sich utal vkire
beschränken, sich szorítkozik/korlátozódik vmire
besinnen, sich eszébe jut vmi
beziehen, sich vonatkozik vkire
böse sein dühös vkire
brennen ég vmiért, vágyik vmire
bringen vezet vmire
drängen sürget vmit
Forrás: http://www.doksi.hu

zu + Infinitiv
1. Alanyi mellékmondatokban a németben akkor használunk zu + Infinitiv szerkezetet a dass + KATI szórend helyett, ha a
főmondat személytelen kifejezés és (1) a mellékmondat alanya általános (man) vagy (2) a mellékmondat alanya a
főmondatban említésre került.
Es ist nützlich, dass man jeden Tag lernt.
Es ist nützlich, jeden Tag zu lernen.
Nagyon hasznos dolog, hogy az ember minden nap tanul.

Es ist den Kindern erlaubt, dass sie nach Hause gehen.


Es ist den Kindern erlaubt, nach Hause zu gehen.
A gyerekeknek meg van engedve, hogy hazamenjenek.

Es ist für mich selbtverständlich, dass ich meinem Freund schreibe.


Es ist für mich selbstverständlich, meinem Freund zu schreiben.
Számomra természetes, hogy írok a barátomnak.

Személytelen szerkezeteket tetszés szerint képezhetünk.


Pl.: Es ist verboten, auf dem Platz zu parken.
Tilos a téren parkolni.
Es ist schwer, Deutsch zu sprechen.
Nehéz németül beszélni.
Es ist gefährlich, in der Sonne zu liegen.
Veszélyes a napozni.
Es ist nicht möglich, in zwei Stunden in Budapest zu sein.
Nem lehetséges két órán belül Budapesten lenni.
Es ist nicht erlaubt, in der Stadt so schnell zu fahren.
Nem megengedett dolog, hogy a városban ilyen gyorsan hajtsanak.

2. Tárgyi mellékmondatok helyett akkor lehetséges a zu + Infinitiv szerkezet alkalmazása, ha (1) a főmondat és a
mellékmondat alanyai azonosak; (2) a fő- és mellékmondat alanyai nem azonosak, azonban a mellékmondat alanya a
főmondatban valamilyen formában megemlítésre került.
Azonos alanyok:
Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich mehr lerne.
Ich habe meinem Vater versprochen, mehr zu lernen.
Megígértem apámnak, hogy többet tanulok.
Ich glaube, dass ich rechtzeitig nach Hause komme.
Ich glaube, rechtzeitig nach Hause zu kommen.
Remélem, hogy időben hazaérek.
Nem azonos alanyok:
Ich habe meinen Freund gebeten, dass er mich besucht.
Ich habe meinen Freund gebeten, mich zu besuchen.
Arra kértem a barátomat, hogy látogasson meg.
Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, dass sie morgen in die Stadt gehen.
Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, morgen in die Stadt zu gehen.
Azt javasoltuk a barátainknak, hogy holnap menjenek a városba.
Ide tartozik még:
jn. beauftragen megbízni vkit
jm. etw. erlauben megengedni vkinek vmit
jm. etw. befehlen megparancsolni vkinek vmit
jm. etw. gestatten megengedni vkinek vmit
jm. etw./zu etw. raten tanácsolni vkinek vmit
jm. etw. verbieten megtiltani vkinek vmit
jm. etw. vorschlagen javasolni vkinek vmit
jm. etw. vorschreiben előírni vkinek vmit

3. Célhatározói mellékmondat:
a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos:
…, damit + KATI + Kijelentő mód (A magyar itt felszólító módot használ)
Die Mutter schickt ihren Sohn ins Geschäft, damit er Brot kauft.
Az anya elküldi a fiát a boltba, hogy kenyeret vegyen.

b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos:


…, um + zu + Infinitiv
Der Junge geht ins Geschäft, damit er Brot kauft.
Forrás: http://www.doksi.hu

Der Junge geht ins Geschäft, um Brot zu kaufen.


A fiú elmegy a boltba, hogy kenyeret vegyen.
A célhatározó kérdése: wozu? zu welchem Zweck? = miért, mi célból?
Wozu / Zu welchem Zweck schickt die Mutter ihren Sohn ins Geschäft?
Miért / Mi célból küldi az anya a fiát a boltba?

4. Módhatározói mellékmondatok:
I. anélkül, hogy… - ohne dass + KATI / ohne zu + Infinitiv
a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos:
…, ohne dass + KATI + Kijelentő/Feltételes mód (A magyar itt feltételes módot használ)
Die Kinder gehen nach Hause, ohne dass es die Lehrer erlauben/erlaubten.
A gyerekek hazamennek anélkül, hogy a tanárok megengednék.
Die Kinder gehen nach Hause, ohne dass es die Lehrer erlaubt haben/hätten.
A gyerekek hazamennek anélkül, hogy a tanárok megengedték volna.
b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos:
…, ohne + zu + Infinitiv
Die Mädchen gehen nach Hause, ohne dass sie ihre Eltern anrufen/anriefen.
Die Mädchen gehen nach Hause, ohne ihre Eltern anzurufen.
A lányok hazamennek anélkül, hogy a szüleiket felhívnák.
Die Kinder gehen über die Straße, ohne dass sie sich umschauen/umschauten.
Die Kinder gehen über die Straße, ohne sich umzuschauen.
A gyerekek átmennek az utcán anélkül, hogy körülnéznének.
Der Vater geht arbeiten, ohne dass er das Mittagessen gegessen hat/hätte.
Der Vater geht arbeiten, ohne das Mittagessen gegessen zu haben.
Az apa elment dolgozni anélkül, hogy az ebédet megette volna.
II. ahelyett, hogy… - (an)statt dass + KATI / (an)statt zu + Infinitiv
a. Ha a fő- és mellékmondat alanya nem azonos:
…, anstatt dass + KATI + Kijelentő mód (A magyar itt feltételes módot használ)
Die Frau fährt die Stadt, anstatt dass ihr Mann das Kleid kauft.
Az asszony elmegy a városba, ahelyett hogy a férje venné meg a ruhát.
b. Ha a fő- és mellékmondat alanya azonos:
…, anstatt + zu + Infinitiv
Das Kind spielt auf dem Hof Fußball, anstatt dass es im Zimmer lernt.
Das Kind spielt auf dem Hof Fußball, anstatt im Zimmer zu lernen.
A gyerek focizik az udvaron, ahelyett hogy a szobában tanulna.
III. ahhoz, hogy… - um + zu + Infinitiv
Er verdient zu wenig, um davon leben zu können.
Túl keveset keres ahhoz, hogy abból meg lehetne/lehessen élni.
Der Mantel ist zu groß, um ihn tragen zu können.
A kabát túl nagy ahhoz, hogy hordani lehessen.
Es ist zuviel, um alles schnell erledigen zu können.
Ez túl sok ahhoz, hogy mindent gyorsan el lehessen intézni.
Forrás: http://www.doksi.hu

ALAPFOK
1. TALÁLKOZÁS (bemutatkozás, üdvözlés, búcsú)
2. CSALÁD (a vizsgázó személyi adatai és családja)
3. LAKÓHELY (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)
4. MUNKA (a vizsgázó foglalkozása, munkája és munkaköre)
5. TANULÁS (nyelvtanulás, az iskola, tantárgyak, tanárok bemutatása)
6. UTAZÁS VÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN (villamoson, autóbuszon, metrón;
jegyváltás, jegykezelés, járművek indulása, érkezése, útvonala)
7. UTAZÁS TAXIVAL (taxirendelés, cím közlése, fizetés)
8. UTAZÁS AUTÓN (parkolás, benzinvásárlás, autójavítás)
9. UTAZÁS VONATTAL, REPÜLŐGÉPEN, TÁVOLSÁGI BUSSZAL (állomás, pályaudvar, jegyváltás,
indulás, útvonal, érkezés, jegykezelés)
10. KÜLFÖLDI UTAZÁS (utazási iroda, útlevél- és vámvizsgálat, pénzváltás)
11. POSTA (levél- és táviratfeladás)
12. TELEFON (felvilágosítás a telefon használatáról, telefonálás)
13. SZÁLLODA (fizetővendég-szolgálat, kemping szállásrendelés, megérkezés, adatlap kitöltése,
szolgáltatások igénybevétele, távozás)
14. ÉTTEREM (helyfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés)
15. VENDÉGSÉG (vendégek fogadása, bemutatás, kínálás, vendégségben udvarias viselkedés)
16. BEVÁSÁRLÁS (vásárlás áruházban, üzletekben, a legfontosabb élelmiszerek, öltözködési és háztartási
cikkek nevei)
17. MOZIBAN, SZÍNHÁZBAN (műsor, jegyrendelés, jegyváltás)
18. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek)
19. SPORT (milyen sportág érdekli, milyen sportot űz)
20. IDŐ, IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)
Forrás: http://www.doksi.hu

A FŐNÉVKÉNT HASZNÁLT MELLÉKNEVEK: .................................................................................................................................................................. 2

A MELLÉKNÉVI IGENEVEK.................................................................................................................................................................................................. 3

A NÉVELŐ EGYBEÍRÁSA AZ ELÖLJÁRÓSZÓVAL: ......................................................................................................................................................... 3

A NYELVEK JELÖLÉSE: ......................................................................................................................................................................................................... 3

A MÓDBELI SEGÉDIGÉK OBJEKTÍV ÉS SZUBJEKTÍV JELENTÉSE:.......................................................................................................................... 4

A PREDIKATÍV MELLÉKNÉV ............................................................................................................................................................................................... 5

A RÉSZESHATÁROZÓ ÉS A TÁRGY SORRENDJE ........................................................................................................................................................... 7

A TŐSZÁMNEVEK:................................................................................................................................................................................................................... 7

A TAGADÁS................................................................................................................................................................................................................................ 8

ABTÖNUNGSPARTIKELN ...................................................................................................................................................................................................... 9

SEMANTISCHE KLASSIFIZIERUNG DER ADVERBIEN ................................................................................................................................................ 11

1. LOKALADVERBIEN ........................................................................................................................................................................................................... 11

2. TEMPORALADVERBIEN................................................................................................................................................................................................... 12

3. MODALADVERBIEN .......................................................................................................................................................................................................... 13

4. KAUSALADVERBIEN ......................................................................................................................................................................................................... 14

AUCH / SOGAR / NICHT EINMAL ....................................................................................................................................................................................... 16

1. AZ AUCH HASZNÁLATA: ........................................................................................................................................................................................... 16

2. A SOGAR HASZNÁLATA ............................................................................................................................................................................................. 16

BAR, -LICH, -ISCH .................................................................................................................................................................................................................. 17

DATUM:..................................................................................................................................................................................................................................... 17

DER: ........................................................................................................................................................................................................................................... 18

DIE: ............................................................................................................................................................................................................................................ 18

DAS: ........................................................................................................................................................................................................................................... 19

NÉHÁNY FŐNÉV KÉT NÉVELŐVEL IS BÍR: .................................................................................................................................................................... 20

„ERST” ODER „NUR”? ........................................................................................................................................................................................................... 21

FELSZÓLÍTÓ MÓD ................................................................................................................................................................................................................. 21

ELÖLJÁRÓSZAVAK ............................................................................................................................................................................................................... 22

GEHEN – MENNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ................................................................................................................................................... 27

HALTEN – TARTANI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ............................................................................................................................................ 28

KOMMEN - JÖNNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ................................................................................................................................................ 29

MACHEN – CSINÁL VMIT IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL .................................................................................................................................. 30

STELLEN – ÁLLNI IGE KÜLÖNBÖZŐ IGEKÖTŐKKEL ................................................................................................................................................ 31

HÁNY ÓRA? ............................................................................................................................................................................................................................. 32

IDŐPONTOK KIFEJEZÉSE ................................................................................................................................................................................................... 33

NÉMET IGEIDŐK.................................................................................................................................................................................................................... 35

IGERAGOZÁS .......................................................................................................................................................................................................................... 35
Forrás: http://www.doksi.hu

IGERAGOZÁS: ......................................................................................................................................................................................................................... 37

INDIKATIV ............................................................................................................................................................................................................................... 37

KONJUNKTIV .......................................................................................................................................................................................................................... 37

INDIKATOREN DES REALITÄTSGRADS DER AUSSAGE ............................................................................................................................................. 38

KETTŐS ELÖLJÁRÓSZAVAK.............................................................................................................................................................................................. 40

ZSARGON ................................................................................................................................................................................................................................. 41

KONJUKTÍV I.: ........................................................................................................................................................................................................................ 43

KONJUNKTIV II.: .................................................................................................................................................................................................................... 43

ORSZÁGOK ÉS NYELVEK:................................................................................................................................................................................................... 44

LEVELEK.................................................................................................................................................................................................................................. 47

MELLÉKNÉV FOKOZÁS: ...................................................................................................................................................................................................... 48

DEKLINATION / ERŐS RAGOZÁS: ..................................................................................................................................................................................... 49

SCHWACHE DEKLINATION / GYENGE RAGOZÁS: ...................................................................................................................................................... 49

NÉVMÁSOK.............................................................................................................................................................................................................................. 50

SZEMÉLYES NÉVMÁS........................................................................................................................................................................................................... 50

VISSZAHATÓ NÉVMÁS ......................................................................................................................................................................................................... 50

KÖLCSÖNÖS NÉVMÁS .......................................................................................................................................................................................................... 50

ÖSSZE NE TÉVESZD! ............................................................................................................................................................................................................. 51

A CSAK TÖBBES SZÁMBAN HASZNÁLATOS FŐNEVEK (PLURALIATANTUM): ................................................................................................... 52

SZÁMOK ÉS EZEKKEL VALÓ KIFEJEZÉSEK: ............................................................................................................................................................... 54

1. OSZTÓSZÁMNEVEK:......................................................................................................................................................................................................... 54

2. SZORZÓSZÁMNEVEK: ...................................................................................................................................................................................................... 54

3. ISMÉTLŐSZÁMNEVEK: .................................................................................................................................................................................................... 54

4. SORSZÁMHATÁROZÓK: .................................................................................................................................................................................................. 54

5. FAJTAJELÖLŐ: ................................................................................................................................................................................................................... 55

TÖRTSZÁMNEVEK: ............................................................................................................................................................................................................... 55

TIZEDES TÖRTEK:................................................................................................................................................................................................................. 55

MATEMATIKAI MŰVELETEK: ........................................................................................................................................................................................... 55

SZLENG-SZÓTÁR: .................................................................................................................................................................................................................. 56

TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGEPÁROK ........................................................................................................................................................................ 57

TÁRGYAS, GYENGE IGE ...................................................................................................................................................................................................... 57

TÁRGYATLAN, ERŐS IGE .................................................................................................................................................................................................... 57

TÁRGYAS ÉS TÁRGYATLAN IGEPÁROK ........................................................................................................................................................................ 58

TÁRGYAS, GYENGE IGE ...................................................................................................................................................................................................... 58

TÁRGYATLAN, ERŐS IGE .................................................................................................................................................................................................... 58

TESTRÉSZEK NÉMETÜL:..................................................................................................................................................................................................... 58
Forrás: http://www.doksi.hu

TULAJDONNEVEK MEGSZÓLÍTÓ SZAVAKKAL: ........................................................................................................................................................... 60

VEGYES RAGOZÁSÚ FŐNEVEK:........................................................................................................................................................................................ 61

UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZAVAK: ............................................................................................................................................................................ 62

VISSZAHATÓ IGÉK................................................................................................................................................................................................................ 63

NÉMET-MAGYAR VONZATOK: .......................................................................................................................................................................................... 64

AN + AKK:................................................................................................................................................................................................................................. 64

AUF + AKK: .............................................................................................................................................................................................................................. 64

ZU + INFINITIV ....................................................................................................................................................................................................................... 65