Sie sind auf Seite 1von 2

Búscanos como : Joss RM 925 975 029

CALCULO DE LIMITES CON UNA SOLA VARIABLE


lim f ( x )  L  (  0)(   0) / Si (0  x  xo    x  Df )  ( f ( x )  L )  )
x  xo

LIMITES POR DEFINICIÓN  x3  1 


 lim  

2
lim 4 x  x  4  14 x 1 x  1 
 
x2
 2x2  x  3 
2 x  3 13  lim  
 lim 
x 5 x  2 x 1 x 1 
3  
 lim x5 3  x2  x  6 
x4  lim  
x 3  x 2  9 
 
 lim 3 8  2
x 8
 x  5x  4 
2
 lim  
LIMITES POR EVALUACIÓN x4  x  2 x  8 
2


3
lim ( x  2 x  x  4)
2 LIMITES POR CONJUGADA
x2
 x2 2
 h   lim  
 lim   x  0  x 
h 0  h 2  7 h  1  
 x 1  2 
 lim  
x 3  x  3 
3 2
 lim ( x  2)
x 5

 x 2  3 x  10  LIMITES AL INFINITO
 lim  
x 2  x2 
   4 x3  x 
 lim  
x   2 x 3  3 
LIMITES POR DIFERENCIA  
DE CUADRADOS  2
x 1 
 lim  
 x2  4  x   7  2 x  8 x 2 
 
 lim  
x2  x  2 
  2
 lim ( x  5 x  6  x )
x 
 x 1 2
 lim  
x 1 x  1   2 
  9x  1 
 lim 
x   x  1 
 x2  a2   
 lim  
x a  x  a 
 

TEMA: LIMITES DE UNA SOLA VARIABLE “I” Y “II”


Pagina 1
Búscanos como : Joss RM 925 975 029
PROPIEDADES DE LIMITES TRIGONOMETRICOS
 Sen(x ) 
 lim   1
x 0  x 

 Sen(ax ) 
 lim    1 ; Siendo "a" constante  0
x 0  ax 

 Sen(x  a ) 
 lim   1
x0  xa 

 Sen(k(x  a )) 
 lim    1 ; Siendo "k" constante  0
x 0  k( x  a ) 

FORMULAS LIMITES
TRIGONOMETRICAS TRIGONOMETRICOS
Raz. Trigonométricas Recíprocas
.
Sen Csc = 1 Cos Sec = 1 . .
Tan Cot  = 1  Tan(3x ) 
 lim  
Identidades Trigonométricas
x0  x 
* Sen   Cos  
2 2

 Sen(2x )  Sen(3x ) 
* 1+ Tan  = Sec 
2 2
 lim  
x 0  Sen(4x )  Sen(5x ) 
* 1+ Cot  = Csc 
2 2

* Sen   Cos   1  2Sen Cos 


4 4 2 2
 x  Sen 2 (2x ) 
* Sen   Cos   1  3Sen Cos 
6 6 2 2
 lim  
x  0  x  Sen 2 (3x ) 
* Sec   Csc   Sec Csc 
2 2 2 2
 
* Tan  Cot  Sec Csc .  1  Cos(ax ) 
* (1  Sen   Cos)  2(1  Sen )(1  Cos )   ,Siendo"a"una constante a  0
2
lim 
Sen  1 Cos x 0  x 
* 
1  Cos Sen 
* (1  Sen  Cos)(1  Sen   Cos)  2SenαCosα  1  Cos(ax ) 
 lim   ,Siendo"a"una constante a  0
Suma y Diferencia de Ángulos x 0  x
2

Sen(  )  SenCos  CosSen
Cos(  )  CosCos SenSen
 Sen(x )  Sen(a ) 
Tan   Tan   lim  
Tan(  ) 
1 Tan Tan 
xa  xa 
Sen(  )Sen(  )  Sen   Sen 
2 2
 Sen(x ) 
Cos(  )Cos(  )  Cos   Sen 
2 2  lim  
x  x 
R.T. del Ángulo Doble
* Sen 2   Sen  Cos   Sen(2x  1) 
 lim  
1  4 x 2  1 
* Cos2  Cos   Sen 
2 2

2Tan  x
* Tan2  2
 Tan 
2

1  Cos 2  Cos(x ) 
* Sen  
2
  lim  
1  Cos 2   2x   
* Cos  
2 x
 2

TEMA: LIMITES DE UNA SOLA VARIABLE “I” Y “II”


Pagina 2