Sie sind auf Seite 1von 2

UNIVERZITET „DŽEMALBIJEDIĆ“ UMOSTARU

NASTAVNIČKIFAKULTET
ODSJEK PEDAGOGIJA

Naziv predmeta: KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA II Šifra predmeta:


Nivo ciklusa, godina studija, semestar Ciklus studija I Godina studija III / Semestar VI
Voditelj predmeta: Doc.dr. Šejla Bjelopoljak i Ass. Arijana Midžić
Kontakt detalji: E-mail: bjelopoljaksejla@hotmail.com i ari_jana_91@windowslive.com
Sati vježbi sedmično: Ukupan broj sati za
Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 3
2+0 polaganje ispita: 180
Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTS
Matična kvalifikacija: Kvalifikacija za koju je predmet primarno izrađen
Status predmeta: Obavezni
Preduslovi za polaganje predmeta: -
Ograničenja pristupa predmetu: Studenti odsjeka Pedagogija
Broj ECTS bodova odgovara broju sati potrebnom za realizaciju nastavnih
Obrazloženje bodovne vrijednosti:
obaveza i pripremu ispita.
Osnovni cilj kolegija je upoznavanje studenata za uspoređivanje i kritičko
promišljanje o ulozi obrazovanja u razvoju pojedinaca na državnoj i globalnoj
Cilj predmeta: razini. Naglasak je stavljen na međusobne odnose uzimajuci u obzir posljedice
društveno-generacijsko, interakcijsko komunikacijskog i individualnog aspekta
odgoja.
Po završetku ovog kolegija studenti će biti u mogućnost komparirati različite
Opis općih i specifičnih kompetencija
odgojno-obrazovne sisteme i argumentirati za pedagoške prakse.
(znanja i vještina) /ishod učenja:
1. Zakonodavni i finansijski aspekti reforme osnovne škole u BiH
2. Iskustva izvan BiH o reformi obrazovanja Pedagoški (evropski) standardi i
reforma obrazovanja u BiH
3. Obilježja reforme predškolskog obrazovanja;
4. Reforma osnovnog obrazovanja:
5. Raniji polazak u školu (karakteristike razvoja 6-godišnjaka)
6. Specifičnosti odgojno-obrazovnog rada sa 6-godišnjacima
7. Pedagoške implikacije ranijeg polaska u školu („devetoljetku“);
Okvirni sadržaj predmeta:
8. Pedagoške implikacije srednjoškolskog obrazovanja;
9. Reforma visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih
10. Pripremljenost osnovnih škola za implementaciju reforme
11. Uloga pedagoga, učitelja, direktora, savjetnika u procesu reforme
obrazovanja;
12. Cjeloživotno učenje
13. Nove tendencije u razvoju odgoja i obrazovanja u Bi H
14. Nove tendencije sistema odgoja u obrazovanju u svijetu
15. Sistematizacija ili valorizacija prethodno realiziranog sadržaja
Oblici provođenja nastave/metode Predavanja, vježbe
učenja:
Ostale obaveze studenta (ako se
-
predviđaju):
R. Učešće u ocjeni
Elementi praćenja Broj bodova
br. (%)
Pohađanje nastave i
1. 10 bodova 10%
angažman na nastavi
3. Portfolij 15 bodova 15%
Način provjere znanja/ način 4. Parcijalni ispit 20 bodova 20%
polaganja ispita i % težinskog faktora 5. Završni ispit 55 bodova 55%
provjere znanja: Ukupno: 100 bodova 100%

1) Aktivnost na nastavi i vježbama: studenti pripremanjem i aktivnim učešćem u


nastavnim jedinicama ostvaruju bodove za ovaj element praćenja;
2) Portfolij: studenti (dozvoljen rad u paru) istražuju pozitivne i negativne
pedagoške implikacije unutar BiH odgojno-obrazovnog sistema. Minimum 3
rezultata (pozitivno/negativno) predstavljaju 3 opservirana profila Portfolija.
Prezentacija radova do kraja semestra na satima vježbi.

3) Parcijalni ispit se realizira kroz primjenu tehnike "Pro-pro model.“


Aktivnost podrazumijeva pedagoške implikacije u mapi pro pro modela unutar
odgojno-obrazovnog sistema po slobodnom izboru. Rad predaju 31.52019. Ova
aktivnost je obavezna.
4) Završni ispit studenti polažu pismeno. Ova aktivnost je eliminatorna.
5) Studenti koji ispune sve navedene obaveze (portfolij i parcijalni ispit) u zadanim
rokovima pristupaju završnom pismenom ispitu u 15. sedmici nastave. Ispit je
eliminatoran, tj. studenti moraju ostvariti najmanje 55% bodova na pismenom
ispitu kako bi drugi postignuti bodovi bili uzeti u obzir za zaključnu ocjenu.
6) Studenti koji ne ispune sve navedene obaveze (portfolij i parcijalni ispit) u
zadanim rokovima pristupaju pismenom ispitu koji se realizira u redovnim ispitnim
rokovima (junski i julski ispitni rok). Ispit je eliminatoran, tj. studenti moraju
ostvariti najmanje 55% bodova na pismenom ispitu kako bi drugi postignuti bodovi
bili uzeti u obzir za zaključnu ocjenu.

VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA


Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja,
vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom
ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi
95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;
c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;
d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;
f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova
Obavezna literatura:

1. Pašalić-Kreso, A. (2007), Komparativna edukacija, Sarajevo: Bemust


2. Pehar, L. (2007), Psihološke posljedice reforme osnovne škole, Sarajevo:
Službeni list BiH.
3. Materijali sa nastave.

Proširena literatura:

4. Alexander, J.J. i Sandahl, D.I. (2018), Danski odgoj djece, Zagreb,


Grafički zavod Hrvatske
Popis osnovne literature i 5. Frost, D. (2014). Liderstvo nastavnika: put ka transformisanju
Internet web referenci: obrazovanja. Beograd: Centar za obrazovne politike. Pristupljeno na:
http://www.cep.edu.rs/public/Liderstvo_nastavnika_-
_sa_koricama1.pdf
6. Pašalić-Kreso, Adila (2012), Koordinate obiteljskog odgoja: prilog
sistemskom pristupu razumijevanja obitelji i obiteljskog odgoja, 2.
dopunjeno izdanje, Filozofski fakultet i Dobra knjiga, Sarajevo.
7. Roger, M (2007), The opossable mind: how successful leaders win
through integrative thinking, Harvard Way, Harvard Busines School
Publishing. Pristupljeno na: http://www.vooranderen.nl/wp-
content/uploads/2010/11/The-Opposable-Mind.pdf

Način praćenja kvalitete i uspješnosti Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.
izvedbe predmeta: