Sie sind auf Seite 1von 4

258 רפסמ ןויליג סקימוק ללוכ ,רעונ :2019 רבוטקואב 1

ןודעומ"ל דוביעה תא יתבהא רייאמגלט לש םיירוקמה הירפסמ רתוי :זאו ,הבהא ירופיסב ליחתנ

םישנל תינרדומ הסרג הבתכש ,וֹרסֶ רטֶ

ייר לש הרות וישכע ;יטסירק לש ןויערה ,"תוירטיסיבייבה

פ"י

תואלפנ

שממ תומרדה הזמ ץוחו .תונטק

הגרו ןימסי

םירחא םירוחש םירוחו יבל ןפג לגיס :תילגנאמ

2017 ןדומו אסרוכה

ןפג לגיס :תילגנאמ 2017 ןדומו אסרוכה 15–13 ליג :הצלמה ומשש ףתוש םע

15–13 ליג :הצלמה

ומשש ףתוש םע .דבאתהל הטילחה 16 ליגבו ,רסאמל חלשנ היבאש זאמ היוצר יתלב השיגרה לזֵאָ ;התרבחב הצור אקווד לזא לש הצחמל התוחאש ררבתמ .רתוי הדבכ ףא דבאתהל ולש הביסה .ןמור השענ ןמור לשו לזא לש רופיסה ,ורחבש ךיראתה תארקל רבוגה חתמהו הרואכל-ןואכידה תורמלו .הווקת רודח

ןירג ןו'ג תונירתק לש עפש

ןומידקנ-ביגש לבנע :תילגנאמ

2017 ןדומו אסרוכה

לבנע :תילגנאמ 2017 ןדומו אסרוכה 14–12 ליג :הצלמה ירחא ונממ סאמנ

14–12 ליג :הצלמה

ירחא ונממ סאמנ ןלוכלו ,םש ותואב תורבח 18 ול ויה הינפל .ותוא הקרז 19-ה ןירתק יכ ללמוא ןילוק םעו – יל יזדניל םע ודדייתה הבש ,יקטנקב רצענ שיברח ןסח םע ולש עסמה .םימי המכ וא תוקד המכ אוה לבא ,םומעיש ךסונ ןעדיה ןילוק המל תושיחממ תופייעמו עדימ תושודג םיילוש תורעה 90 .המא .רפסה ךלהמב רפתשה

לקרימ ןרול ,ןירג ןו'ג ,ןוסנו'ג ןירומ דרוי גלשהשכ

)הבהא ירופיס 3(

רנקנד הרוא :תילגנאמ 2018 ןדומו אסרוכה

הרוא :תילגנאמ 2018 ןדומו אסרוכה 14–12 ליג :הצלמה הדרי יליבו'ג

14–12 ליג :הצלמה

הדרי יליבו'ג :סרפסקא יליבו'ג וק !גלש תפוסב תחא הרייעב םויה ותואב םירוק םירופיסה תשולש

םירבח 3 :דלומה גח לש עגושמ סנ ;טראויטסב הבהאתהו )תודדועמהמ( החרב ,)ב'גל בל ומיש( תבכרהמ :םיריזחה לע ןגמה שודקה ;)רכזנ ב'ג( י'גנאב בהאתה ןיבוטו ,)תודדועמה ללגב( לפאווה תיבל אובל וענכתשה

.םירחאה םירופיסה 2-מ תוחפ בוט .)ב'ג ,ןכ( ב'גל העגעגתהש ידאֶ לעו ,ריזחהו ןגיט לע

רייאמגלט הנייר תוחור ץכ הנרוא :תילגנאמ 2019 תרנכ

תוחור ץכ הנרוא :תילגנאמ 2019 תרנכ )סקימוק( 12–10 ליג :הצלמה סעכ בורמ

)סקימוק( 12–10 ליג :הצלמה

סעכ בורמ .התוחא ,הימ לש התלחמ ללגב הקוחר ריעל רובעל הצלאנש ינפמ ,תסעוכ )הנירתק( תק םי דדוש ןהבו – םוקמב םיאפרה תוחור לע התוא דמילש ,סולרק לש ותודידי תא הצימחה טעמכ םיירוקמה הירפסמ וליפא בוט .םייח תחמש הניגפה אקווד הימ המישנ רצוק יפקתה תורמל .רבעשל .)המרדו תויחא ,ךויח( תרבחמה לש םימדוקה

ורֹ סֶ רטֶ ייר ימייאֵ ו 'תבֵ ,ו'גֹ ,גמֶ

תונטק םישנ לש תינרדומה הסרגה

הרֶב :םירויא

לט הנד :תילגנאמ 2019 רתכ

וגידניאֹ

לט הנד :תילגנאמ 2019 רתכ וגידניאֹ )יפרג ןמור( 14–12 ליג :הצלמה

)יפרג ןמור( 14–12 ליג :הצלמה

.)הרוחשו המוח( ימייאו 'תב ודלונ זאו )םירוחש( גמו אבא םע החפשמל וכפה )רוע תוריהב( ו'גו אמא ודה יעוביר .ונימיל םיאתמה בצקו םייח תחמש ןומה .היתומולחו תב לכ .הלש דחוימה יפואהו תב לכ ,תוושהל ךרוצ ןיא .קאריעב המחלמב עצפנש אבאל םיבתכמ תבוטל קר םיעטקנ )סקימוקב ומכ( חיש .טוקלא לש וז לע הפידע תאזה הסרגה לבא

גנאי ןאול ןי'ג

ןורחאה ריוואה ףשכ ראטווא )ישילש רפס( שופיחה

ץכ הנרוא :תילגנאמ 2019 תרנכ

שופיחה ץכ הנרוא :תילגנאמ 2019 תרנכ )סקימוק( 11–9 ליג :הצלמה וקירונ –

)סקימוק( 11–9 ליג :הצלמה

וקירונ – השדח תוהז הל קינעתש שקבל תונמדזה הסרואל הקינעה םינפָ ה םאֵ לש תיאלפה התעפוה היהש ,ןרונ( .םמא לש ןורכיזהמ םתקיחמ םע ומילשה אל ,הלוזאו וקוצ ,הידלי .הנורכיז תא קחמתו – .הרוחאו המידק ןמזב ץפוק ףאו םיפתתשמ ברו ךובס ןוימדה ריתע רופיסה ).חמש אקווד ,םקייא םעפ

לוואק הדיסרק ילש ןושארה ןוקרדה ירשוב הרובד :תילגנאמ )2010 םגא( 2019 הרומז

הרובד :תילגנאמ )2010 םגא( 2019 הרומז 11–9 ליג :הצלמה ובש םויב ,לשמל

11–9 ליג :הצלמה

ובש םויב ,לשמל ;וֹלזֵוֹנ יקרמַ ס ול קיצה םלוכמ רתוי .קרבֵ יאב וליג ינב יניעב בשחנ אל פאַ -קוהיש ריעז רוציב קפתסהו ,בוטה ורבח תבוטל ספתש ןוקרדה לע רתיו יקוהיש .םינוקרד ירוג סופתל וחלשנ רומוה .םישנאה לע קנע ינוקרד ומייאישכ דחי תולודג ושעי תאז לכבו ."ןש םוש" ול ארקש ינשקעו .רופיסמ רתוי

ןמשא הדניל םות לש ףרוחה םונמנ קנינורג קא'צ :םירויא קפוא הרטע :תילגנאמ 2018 ןדומו אסרוכה

הרטע :תילגנאמ 2018 ןדומו אסרוכה 5–3 ליג :הצלמה לא ףרטצה ימ .

5–3 ליג :הצלמה

לא ףרטצה ימ .קוט-קוט-קוט ,תלדל רבעמ לוק עמשנ זאו ,הנישל ןכומ היה לוכה םות לש גגה תיילעב ,ףרטצהל ןברוד ןימזמ םות .קאפ-קאפ-קאפַ םעפה ,לוק עמשנ בוש .יאנס ילוא ?הכימשל תחתמ םות עשעשמ ריבצ רופיס ?ףוס עיגי יתמ .ןמזומ טאבמווה םג !םוב-םוב-םוב עמשנ םדרנש ינפל דוע לבא .גלש יתיתפו הלמח ולוכש

בונורהא ןהכ ןר

)4( ץעה תיב ידלי

קוריה ןחלושה יריבא ינועמש ביני :םירויא 2019 ט"עשת ינימשה ותהו תרנכ

2019 ט"עשת ינימשה ותהו תרנכ 10–8 ליג :הצלמה םהל המרגנ הברהב

10–8 ליג :הצלמה

םהל המרגנ הברהב הרומח הגאד .םהלש ץעה תיבל שלפ והשימש הרובחה ינב וניבה הנישה קש יפל .השרוחב שדחה חקפה תורמל – םויל םוימ הלדגו הכלהש היינב תלוספ לש תיקנע המירע הארמל

).ליגר אל דליו ריפכ תא ררחשל ,השרוח עצבמ :םימדוקה םירפסה .הרדסב יעיבר( .תיכוניח הקתפרה

דלפ הרפוע

םיקסעה םלועל הרישיה ךרדה

הלודגה הביסמה :1 יגואנ הטייו'ג :םירויא 2019 בינ

:1 יגואנ הטייו'ג :םירויא 2019 בינ 10–8 ליג :הצלמה גישת ךיא ?הביסמה

10–8 ליג :הצלמה

גישת ךיא ?הביסמה תרטמ המ :תולאש המכל תובושת המשר המא .הביסמ ונגריא םדא םגו המאֶ םג לשכנ ,ןנכית אלש ,םדא( .םידיקפתה תא התיא וקלחיש םידלי הסייג ךשמהב ?התוא ןממל ףסכ .םירגובמ תדובע תושעל םידלי חלושה רפס לע ץילמא אל ).ןולשיכהמ דמל לבא ,ןיטולחל

:)םניח( ל"אודב ןולעה תלבקל המשרה bestbooks.co.il דיב רפס םע דימת