Sie sind auf Seite 1von 4

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine


Kanton Sarajevo
OPĆINA TRNOVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za upravu za oblast prostornog uređenja,urbanizma,komunalnih poslova,
obnove,razvoja i zaštite čovjekove okoline

PREDMET, br: UP 02/2-23-38/14


Trnovo,16.01.2014.god.

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENOM TEHNIČKOM PREGLEDU IZVEDENIH RADOVA ZA IZGRAĐENI


(LEGALIZACIJA ) STAMBENI OBJEKAT NA LOKALITETU UMOLJANI,OPĆINA TRNOVO

INVESTITOR : TURAJČANIN OSMAN

Sarajevo, JUNI, 2014. god.


I Z V J E Š T A J ZA K O N S T R U K T I V N U F A Z U

/K O N S T R U K C I J A O B J E K T A/

O REZULTATIMA TEHNIČKOG PREGLEDA RADOVA IZVEDENIH ZA IZGRAĐENI


(LEGALIZACIJA ) STAMBENI OBJEKAT NA LOKALITETU UMOLJANI,OPĆINA TRNOVO

Na osnovu rješenja o odobrenju za građenje donesenog putem Službe za upravu za oblast


prostornog uređenja,urbanizama,stambeno komunalnih poslova,obnove,razvoja zaštite čovjekove
okoline Trnovo, br. 02/2-361-2323/13 od 11.12.2013.god.podnesen je zahtjev za tehnički prijem
objekta od strane Turajčanin Osmana.Po rješenju Općinske službe br. UP 02/2-23-38/14 imenovan
sam za člana komisije za konstrukciju objekta te sa predsjednikom komisije i ostalim članovima
izašao na lice mjesta u mjesecu junu 2014 godine.
Nakon vizuelnog pregleda izvedenih radova na objektu i pregleda postojeće dokumentacije
konstatovao sam sljedeće:

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU:

LOKACIJA: Umoljani ,Trnovo

INVESTITOR: Turajčanin Osman

NAMJENA OBJEKTA: stambeni objekat

SPRATNOST: PR + POTKR

GABARIT OBJEKTA : Kao u urbanističkoj dozvoli

IZVOĐAČ RADOVA: Investitor u vlastitoj režiji

DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SU IZVEDENI RADOVI

Objekat izgrađen na lokalitetu Umoljani ,Općina Trnovo , urađen je na osnovu sljedeće


dokumentacije:

- Naknadno odobrenje za građenje – legalizaciju

- Ovjeren Glavni projekat izvedenog stanja stambenog objekta sa urađenim


proračunom kao sastavnim djelom glavnog projekta

- Naknadna urbanistička saglasnost

- Lokaciju objekta

- Kopiju katastarskog plana

- Z.k. izvadak
KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Objekat,koji je predmet tehničkog prijema, Umoljani ,Općina Trnovo je izveden na terenu kao
slobodnostojeći objekat, spratnosti : prizemlje.+ potkrovlje.

Sve konstatacije na licu mjesta su rezultat vizuelnog pregleda predmetnog objekta i izneseni
podatci predstavljaju mjere koje su vidne na licu mjesta li su usmene tvrdnje vlasnika.

Dimenzije objekta su: prema naknadnoj urbanističkoj suglasnosti

Objekat je rađen od čvrstih građevinskih materijala.

KONSTRUKCIJA

Temeljna konstrukcija

Fundiranje je izvedeno na armirano betonskim temeljnim trakama .Temeljne trake su mjestimično


povezane sa AB temeljnim gredama .Temeljne trake su spuštene do kote nosivog tla a ispod kote
mržnjenja.Armirane su mrežastom armaturom .

Nosiva konstrukcija objekta

Nosiva konstrukcija objekta,prema Glavnom projektu čine A.B. horizontalni serklaži 25x20 cm i
stubovi 25x25,20x20 cm,sa ispunom od nosive blok opeke/siporeksa d=25/20 cm.Međuspratna
konstrukcija je drveni strop sa drvenim gredama.Komunikacija između prizemlja i potkrovlja ja
ostvarena dvokrakim poluzavojitim drvenim stepeništem.

Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija spada u klasične drvene krovne konstrukcije tipa ʺplaninskogʺ krova sa
drvenom stolicom.Rogovi se oslanjaju dijelom na podrožnice i dijelom na vijenčanice.Preko
podrožnjača i vjenčanica se opterećenje od krova prenosi na konstrukciju objekta.

VIZUELNI PREGLED

Vizuelnim osmatranjem nisu uočena nikakva oštećenja niti pukotine na fasadi zidova, konstrukciji
ili njenim dijelovima što bi ukazalo na slijeganje objekta, koje bi ugrozilo sigurnost objekta i njegovu
uslovnost za stanovanje.

Obzirom da je izvedeni objekat/zatečeno stanje/ djelimično u funkciji , to se samo osmatranjem


može konstatovati da u statičkom smislu i po pitanju stabilnosti objekta nema problema, uz izjavu
vlasnika da je kuća izvedena po odobrenom projektu može se donijeti sljedeće mišljenje kako
slijedi.
Zaključak

Na osnovu gore iznesenog zaključuje se da je predmetni objekat u konstruktivnom smislu izveden


po važećim Tehničkim propisima i kao takav zadovoljava kriterije za donošenje rješenja o upotrebi
izgrađenog objekta.

Član komisije

...........................................................
Hajrić Ibrahim,dipl.ing.građ.

Hajrić Ibrahim, dipl.ing.građ.


Ul. Grbavička 14 c - Općina Novo Sarajevo
Mob. 061/276-496
mail:hajrici@yahoo.com
Žiro-računa br: 3383202575529459
Uni Credit banka-Sarajevo