Sie sind auf Seite 1von 1

Bangiya Parishad

Axomiya Welfare Sahasrabdi Durga Puja Pandal


Society Durga Puja Puja Committee, HUDA Ground,
venue South City-1 Block B, Sec 56,
Gurugram

Shahasrabdi Durga Tulip Bangiya


Puja Samity, Sec 45 Parishad, Sec 69

Jugantor Valley
View Sarbojonin
DLF 5 Durga Puja,
Puja Samity,
DLF Club 5
Gurgaon-Faridabad
Road

Sushant Lok Durga


Aravali Sanskarik
Puja Committee,
Parishad, Suncity,
Sushant Lok (Near
Sec 54
Paras Hosp)

Probashi Purbapalli
Gurgaon Bengalee
Bangaliana Club, Durgabari Samiti,
Association, Sec 9
Sec 82 Sec 15

Palam Vihar Rd,


Pocket E, Sec 2, Puja location for
Palam Vihar, Shardiya Durotsav
Gurugram, Samity sector 10/A
Gurgaon
+91 98106 31848

Happy Durga Puja 🙏