Sie sind auf Seite 1von 22
Obnova tradicijskoga obiteljskog gospodarstva Sakuplanje 1 cuvanje sjemena Hrvatski centar ZNANJE ZA OKOLIS Zagreb, 1995. Biblioteka projekta OBNOVA TRADICIJSKOGA OBITELJSKOG GOSPODARSTVA Izdavaé: Hrvatski centar ZNANJE ZA OKOLIS Avenija grada Vukovara 68, Zagreb, tel: 01/513-453 Za izdavaca: Vladimir Lay Urednica: Botica Pape3-Mokos Autorica teksta i fotografija: Botica Pape’-Mokos Recenzija: Dr. Josip Borosié, dipLinz.; Prof.dr. Ivan Kolak Lektorica: Mirjana Stivicié Tisak: Kaié Financijer: Regionalni centar zastite okoliSa, Budimpesta Naklada 1000 primjeraka Copyright by Bozica Papes-Mokos CIP - Katalogizacija u_ publikaciji Nai i sveutilisna biblioteka, Zagreb UDK 631.53 PAPES-Mokos, Bozica Sakupljanje i Cuyanje sjemena / Bozica Pape’-Mokos. - Zagreb : Hrvatski centar znanje za okoli8, 1995. - 35 str. : ilustr. ; 21 em. - (Biblioteka Obnova tradicijskoga obiteljskog gospodarstva) Om. nas. ISBN 953-96656-3-9 951114098 Misljenjem Ministarstva kulture i prosvjete ova brosura oslobodena je placanja poreza na promet 2 Najsrdaénije — zahvaljujem — gospodi_— Nancy Arrowsmith, predsjednici austrijskog Udrudenja za zastitu starih sorata biljnih kultura - ARCHE NOACH na svesrdnoj pomoéi pri izhoru literature, prema kojoj je nastala i ova brosura - prirucnik. Ugodna mi je duinost zabvaliti cnanstvenicima Agronomskog fakulteta, Sveucilista u Zagrebu Prof. dr. Ivanu , a osobito dr, Josipu Borosiéu. koji me opravdano opomenuo na Kolaku na pozitivnaj ocjeni ove skromae knji nedosljednost i nedovolinu precienost u pojedinim dijelovima teksta. SADRZAJ: Uvod 4 OPC! DIO 7 Vrsta i sorta 7 Krizanje ¢ hibrid 9 Izolacija 11 Selekcija (odabiranje) 14 Sakupljanje, ciséenje 1 skladistenje sjemena 16 SPECUALNI DIO 19 Ljtljani (Liliaceae) 21 Stitarke (Apiaceae) 25 Pepeljuge (Chenopodiaceae) 27 Mahunarke (Fabaceac) 28 Glavocike (Chicoriaceae) 31 Krstasice (Brassicaceae) 33 Bundeve (Cucurbitaceac) 35 Pomoénice (Solanaceae) 38 DESET ZLATNIH PRAVILA 39 UVOD Godine 1975. Kent i Diane Whealy osnovali su, u SAD-u, udruzenje pod nazivom SEED SAVERS EXCHANGE. Osnovna je zadaéa udruzenja bila spasi drevne sorte biljath kultura od potpunog nestajanje Nasilnim i vrlo temeljitim zatiranjem tradicijskog nacina Zivota americkth Indijanaca i preplavijivanjem trzista komercijalnim hibridima, pe bogatstvo najrazliéitijih sorata Zitarica, povréa, voc Prastanovnici Amerike u izoliranim su, ruralnim i eta fo je nestajati vjekovima staro, neizmjerno enklavama stoljedima sami uzg O tome im je, neposredno, ovisio opstanak. Cuvali su sjemenke i predavali ih, kao najveéu dragocjenost, sliedecim ii biljke i sakupl Svaka nova generacija neprestano je selekcioniranjem (odabiranjem) poboljgavala odredena, Zeljena svojstva kultiviranih biljaka (veGi i ukusniji plodovi, ranije ili kasnije sazrijevanje ploda, bilike otnornije na bolesti, susu, mraz...). Tijekom visestoljetnog strpljivog rada svaka je izolirana zajednica razvila vlastite, na lokalne klimatske prilike ¢ uvjete tla optimaino razvijene biljke.. Isti se takav rad odvijao u svim drevnim domorodackim plemenima i starim civilizactjama citavoga svijeta, uw Ametici, Aziji, Europi, Africi, Australiji Tako je bilo i na podruéju Hrvatske, us kome hrvatskom selu... Za ditarice, povrée, vote, meso... Kojima se danas hranimo mozemo zahvaliti ustrajnom 7 strpljivom radu nasth drevnih predaka... Industrijska je revolucija dijelu Covjecanstva olaksala Zivotne uyjete i dovela stanovniitvo (relativno malog broja zemalja) do vrlo visokog standarda.