Sie sind auf Seite 1von 4

260 רפסמ ןויליג תואקתפרה קר אל :2019 רבמבונב 1

,יתעדל ,וארקיי ןויליגה ירפסמ המכ ?תונוילעה תוביטחב המו ,ידוסיה רפסה תיבב םיארוק המ פ"י .ןוכיתב קר – דחאו ,םייניבה תביטחב

ץריבג ילעטנ הכופהה הכיסנה סרק היער :םירויא 2019 םילעופ תירפס

סרק היער :םירויא 2019 םילעופ תירפס 12–10 ליג :הצלמה 1'ה התיכמ יליה

12–10 ליג :הצלמה

1'ה התיכמ יליה התיה אל איה םש לבא – ןמויב בותכל יליה הלחה ושרגתה זאו ובר הירוהש ירחא הימדקאב דומלל תחלשנו תדחוימ דמחמ תייח תצמאמ ,סני'ג שובלל הפידעמש הכיסנ ,הזיאול אלא .אלפנ רפס .הזיאולל דוחייב ,ךבתסהל הייטנ ןהל שיו בלל עגונ ןלרוג יכ ,ןהיתשל גאדי ארוקה .תוכיסנל .ץלמומ

יקסבוטיפ לכימ םוקמושב םירוקש םירבד 2019 םירפס תועידיו יאמ-לט ,ארפ

2019 םירפס תועידיו יאמ-לט ,ארפ 14–12 ליג :הצלמה ורבע .הילא ןתוא

14–12 ליג :הצלמה

ורבע .הילא ןתוא ןימזהל וא תורבחל תכלל הל רוסא .התיבה רשי רפסה תיבמ רוזחל תבייח ילטנ לוכה .תרערועמ אמא םע תיבב האולכ איהו ,םלענו םינטקה היחא ינש תא ףטח אבאש זאמ םייתנש !ץלמומ .הליג ינב םע םירשק םוקרלו – בויט-ויל םיטרס רוציל הלחה ילטנש ינפמ ,תונתשהל דמוע .באוכ םגו םוסק ,קתרמ

ףונבוי הנרב

םירזומ םירבד

תחרוב

יטלק ןאיא :הפיטעה רויא בורשא זרא :תילגנאמ 2019 תרנכ

רויא בורשא זרא :תילגנאמ 2019 תרנכ 12–10 ליג :הצלמה םירבחל םג .התחפשמ

12–10 ליג :הצלמה

םירבחל םג .התחפשמ םע הרבע הילאש הנאידניא תנידמב השדחה ריעב בלתשהל החילצה אל סקמ ,םימדוקה הייח .קנע ןשאר יומד רוצי ןיינעב רזומ דוס היה ירמגל התוא וחד אלש םיטעמה גרוחה היחא לש תויוצרפתההמ הלבס – הפ ומכ – םש םג ,תמאה .רתוי הברה םימיענ ויה ,הינרופילקב .יב"דמ השענ רופיסה ףוסה תארקל .יליב

לווסקמ הסיל ןורחאה םסוקה רוש ידע :תילגנאמ 2019 ט"עשת דחואמה ץוביקה

:תילגנאמ 2019 ט"עשת דחואמה ץוביקה 13–11 ליג :הצלמה סבינבו טראהב

13–11 ליג :הצלמה

סבינבו טראהב ,ףלודב הקחיש איה .1902-ב קרוי וינב שחרתה חתומה רופיסה בורו ,ןמזב הרזח הטסא .ינלטקה ףסה תאו "רדסמִ "ה תא ליפיש רפס בונגל םתרטמ .הב וקחיש םהו – ךרעב 20 ינב םלוכ –

בושחלו .ארוקה תא השיתמו המצע לע תרזוח ,םילמ הריבכמ תרבחמה .אל – ינא ?"רתא"בו הימיכלאב םינימאמ !ךשמה יופצש

יקצירוק תירוא הגועו םימסק 24 רומ הנור :םירויא 2019 רתכ

םימסק 24 רומ הנור :םירויא 2019 רתכ 12–10 ליג :הצלמה רבגתהל תינכת

12–10 ליג :הצלמה

רבגתהל תינכת ושביג טאל-טאל .חתמ תייוור הקתפרהל ופחסנ םימסקה יבבוח תי'גני'גה הלאֵ ו זעוב עפומ זכרמב דומעתש תיקנע הגוע לש התנכה המדקתה דבב-דבו ,םיעשפב וב ודשחש ימ לע יאצחו הכרדה ירפסל תוינפה ןהבו ,םימסק לע תונרקסמ תורעה תועיפומ קרפל קרפ ןיב .םימסק .רפס לש יפוי .םילוגד רבע ימסוק לע םירופיס

סולופוילא קינו קראלק ןארול קאז םינקתפרהה תדליג לבוי-רוזמ ילרוא :תילגנאמ 2019 רתכו םייפנכ

ילרוא :תילגנאמ 2019 רתכו םייפנכ 12–10 ליג :הצלמה בוש בדנתמ

12–10 ליג :הצלמה

בוש בדנתמ הצחמל-ףלאֶ ה דזֵ .עיווזמ ןהמ המכ לש רואיתה .תוצלפמ תורצ ןוטסירפ ריעה תומוח לע בדנתמ ,בוטה ורבח ,קוֹרבְּ .ול וליעויש תוחוכ ןמֵ זל לוכיו ,ףשֵ וכ אוה ולזמל .תודיחפמ תומישמל בושו יופצו ,חתומ .םיליצאה תב הזיילו דמגה ט'ג םיבצינ םתיא דחי .תנכוסמ יכה הדליגב ותיא תויהל .ךשמה

ןגרומ סאק

100-ה

21-ה םויה :ינש רפס

ררוש תידיע :תילגנאמ 2019 ט"עשת דחואמה ץוביקה

:תילגנאמ 2019 ט"עשת דחואמה ץוביקה 13–11 ליג :הצלמה ץראה רודכ יכ

13–11 ליג :הצלמה

ץראה רודכ יכ ונימאהש םיריעצל לכנתמ ימ .תונושמה תותימה ומת אל זא םגו ,93 וראשנ האמהמ ןיינעתמ הפוצה הבש היזיוולט תרדסל דוגינבו ,תויזכרמ תויומד 6 - 5-מ תחאל שדקומ קרפ לכ ?םמוש רפס אל םג ,האמה רפס אל .האמה ובזע ןתואש תובשומב לבסה ייחל תועמשמ ןיא רפסב ,ןלוכב .הנשה

יבגנ הרובד

היני'גריו

)יפרגויב ןמור(

2019 ט"עשת דבוע םע

)יפרגויב ןמור( 2019 ט"עשת דבוע םע 18–16 ליג :הצלמה .הירוענל – עברו

18–16 ליג :הצלמה

.הירוענל – עברו ,תנרקסמהו הרזומה התחפשמ קיחב ,"זעה" ,היני'ג לש התודליל שדקומ רפסהמ עבר םנמא יבגנ הרובד לש םוצעה עדיה .ןיטולחל תרגוב התביתכ ךא ,התבשחמב תיתודלי איה ךשמהב ובהאי םירפוס תויהל םימלוחש ימ .ארוקה תא קתרל קיספמ אל לבא ,םיטרפב רופיסה תא עיבטמ

.היני'גריו תא

ריילק הרדנסקו קלב ילוה

:V רפס ,םוירטסיגמ

בהזה לדגמ ןומכא לעי :תילגנאמ 2019 תרנכ

לדגמ ןומכא לעי :תילגנאמ 2019 תרנכ 10–8 ליג :הצלמה גשומ םהל היה אלו

10–8 ליג :הצלמה

גשומ םהל היה אלו ,לפואה ןודא אוה לאקש בושחל וכישמה םיבר ,ותונמאנ תא חיכוהש תורמל הרמט ולזמל .עיווזמה ירגומו ןדאמ ןיטנטסנוק :אוה קר אלו .וכותב םייקתהל ךישממ תמה ןוראש חתפמ ,תשוחנה די ,לזרבה ןחבמ :הרדסב דוע( .םייתודלי םירוביד עפש ליגרכ .ונימיל ודמע ודימשהַ באזהו

).ףסכה תכסמ דראה

:)םניח( ל"אודב ןולעה תלבקל המשרה bestbooks.co.il דיב רפס םע דימת