Sie sind auf Seite 1von 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa:a V-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Discipline implicate: Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Muzică şi mişcare, Arte vizuale și abilități
practice
Tipul activităţii: predare-învăţare
Durata activităţii: 45 min.
Comunicare în limba română
Subiectul lecției: „Despărțirea cuvintelor în silabe,,
Tipul lecției: predare-învăţare
Competențe specifice:
CLR
1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat.
1.3. identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate.
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază.
Competenţe derivate:
CLR
O1- ordonarea unor cuvinte
O2-Citirea clară şi corectă a unor texte.
O3-Scrierea corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.
O4-Despărțirea în silabe a cuvintelor
O5-Mobilizarea pentru rezolvarea sarcinilor înscrise în fişă
Strategii didactice:
Metode şi procedee: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, jocul didactic, munca independentă.
Mijloace de învăţământ:manual, fişe de lucru, fişe de muncă independentă,.
Forme de organizare: frontală, individuală,.
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare orală, aprecieri verbale.
Resurse temporale
- 45 minute activitatea propriu-zisă
Bibliografice: Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii
mici”, 2012
Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Ora I- CLR
Nr. Etapele Conținuturi- activități de învățare Strategii didactice Evaluare
crt lecției Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare

1. Moment Se stabileşte ordinea şi disciplina în Își pregătesc Conversația frontal


organizatori clasă,se creează condiţii optime materialele
c începerii orei prin pregătirea necesare şi
materialului didactic necesar, participă la
împărţirea copiilor în echipe. activitate.
Se realizează ,,Întâlnirea de
dimineaţă”

2. Reactuali- Verificarea temei Corectează Conversația Caiete de Frontal Evaluare


zarea Se verifică tema cantitativ și eventualele greșeli. Explicația teme orală
cunoștin- calitativ. Răspund la Manual
țelor Se citește poezia,, Visul lui Fănel,, întrebări.
anterioare de Nina Cassian.
Adresez întrebări în legătură cu
textul citit.

3. Captarea Pe tablă sunt scrise Participă la discuţii. Conversația Frontal


atenției cuvintele:,,visează, marinar, Fănel, Ordonează Explicația
devină, să,,. cuvintele
 Elevii trebuie să ordoneze
cuvintele pt. a obține o
propoziție. Ce este aceasta ?
(o propoziţie)
 Cu ajutorul cui am format
această propoziţie ? (cu
ajutorul cuvintelor)
 Dar cuvintele din ce sunt
formate ? (din sunete sau
litere)
 Ce formează o vocală sau un
grup de sunete care conţine
o vocală şi se pronunţă
printr-o singură deschidere
de gură ? (o silabă)

4. Anunțarea Se anunță titlul noii lecții și se Explicația Tablă


temei și a prezintă obiectivele propuse pe Notează titlul Caiete
obiectivelor înțelesul elevilor. lecției în caiete
urmărite Se scrie titulul lecției la tablă. respectând așezarea
în pagină.

5. Dirijarea Sunetul sau grupul de sunete Exerciţiul Manual


învățării care se pronunță cu o singură Conversaţia Frontal
deschidere a gurii formează o Explicația
silabă.În fiecare silabă se află o Tablă Individual
vocală. Caiete
În scris, cuvintele se despart
O2 în silabe cu ajutorul liniei de
despărţire, care se pune doar la
capătul rândului.
NU se despart la capăt de rând :
Cuvintele compuse din
prescurtări literare (UNESCO)
Prescurtările ( ş.a.m.d, î. Hr.,d. Hr)
Cuvintele scrise cu liniuţă de unire, Elevii scriu pe
când locul despărţirii coincide cu caiete.
cratima ( lasă-mă, prinde-o )

.Propun spre rezolvare exercițiile din


manual.
EXERCIȚIU-JOC Exercițiul
Din trăistuța fermecată elevii, vor Joc didactic
extrage câte un cuvânt pe care-l vor
O3 despărți în silabe.
Fișă de muncă independentă Elevii rezolvă Munca Fișe de lucru
Elevii vor avea ca sarcină de lucru individual fișa. independentă
6. Obținerea să rezolve fișa de muncă Conversația
performan- independentă.
ței O6 Corectarea orală a fișelor.

7. Încheierea și Se fac aprecieri asupra modului de Ascultă cu atenție. Explicația Individual Aprecieri
evaluarea desfăşurare a lecţiei, se evidenţiază Conversaţia Frontal verbale
activității elevii care au fost activi. Se
încurajează şi ceilalţi elevi pentru
obţinerea unor rezultate bune.