Sie sind auf Seite 1von 90

NISN NIS JENIS KELAMIN TEMPAT LAHIR

0036152722 Laki - laki BANDUNG


0032146271 Laki - laki BANDUNG
0028923768 Perempuan BANDUNG
0044218831 Laki - laki BANDUNG
0053735666 Laki - laki BANDUNG
0043618827 Perempuan BANDUNG
0043586708 Laki - laki BANDUNG
0031507248 Laki - laki TASIKMALAYA
0048495357 Laki - laki BANDUNG
0036295513 Laki - laki BANDUNG
0039982914 Perempuan BANDUNG
0049424930 Laki - laki BANDUNG
0047789456 Perempuan BANDUNG
0043699309 Perempuan BANDUNG
0039350838 Laki - laki BANDUNG
0037292072 Laki - laki BANDUNG
0024684264 Perempuan BANDUNG
0042497924 Laki - laki KARANGANYAR
0043698755 Perempuan BANDUNG
0037945462 Laki - laki BANDUNG
0037341613 Laki - laki BANDUNG
0043579128 Laki - laki BANDUNG
0043698633 Laki - laki BANDUNG
0047489983 Perempuan BANDUNG
0058896659 Laki - laki BANDUNG
0046130780 Laki - laki BANDUNG
0042935524 Laki - laki GARUT
0033825161 Laki - laki BANDUNG
0045712766 Perempuan BANDUNG
0043112143 Laki - laki BANDUNG
0023481838 Laki - laki BANDUNG
0039791086 Perempuan BANDUNG
0031784488 Laki - laki BANDUNG
0043618842 Perempuan BANDUNG
0042497042 Laki - laki BANDUNG
0049812888 Laki - laki BANDUNG
0043676830 Laki - laki BANDUNG
0046007266 Laki - laki BANDUNG
0043618834 Laki - laki BANDUNG
0043112156 Laki - laki BANDUNG
0044069640 Perempuan BANDUNG
0046388217 Laki - laki TASIKMALAYA
0043916826 Laki - laki BANDUNG
0042935116 Laki - laki BANDUNG
0043579093 Laki - laki BANDUNG
0043136145 Laki - laki BANDUNG
0034484095 Laki - laki BANDUNG
0042935540 Laki - laki BANDUNG
0049521796 Laki - laki BANDUNG
0021529958 Laki - laki BANDUNG
0036697600 Laki - laki BANDUNG
0027563440 Laki - laki BANDUNG
0036825753 Laki - laki BANDUNG
0020144893 Laki - laki BANDUNG
0043136142 Laki - laki BANDUNG
0047462398 Laki - laki BANDUNG
0036697988 Laki - laki PRINGGABAYA
0036697958 Laki - laki BANDUNG
0042935398 Laki - laki GARUT
0036798634 Perempuan BANDUNG
0045520169 Laki - laki GARUT
0043618832 Perempuan BANDUNG
0043315511 Laki - laki BANDUNG
0049045702 Perempuan BANDUNG
0038250826 Laki - laki BANDUNG
0037253701 Perempuan BANDUNG
0037253689 Perempuan BANDUNG
0033449293 Laki - laki BANDUNG
0034033936 Laki - laki BANDUNG
0036856376 Perempuan BANDUNG
0043136140 Laki - laki BANDUNG
0045471920 Perempuan BANDUNG
0043579122 Perempuan BANDUNG
0028693374 Laki - laki BANDUNG
0042950158 Laki - laki BANDUNG
0032661117 Perempuan BANDUNG
0041385207 Laki - laki BANDUNG
0043444702 Laki - laki BANDUNG
0031328013 Laki - laki BANDUNG
0037292044 Laki - laki BANDUNG
0047437038 Laki - laki BANDUNG
0036856356 Laki - laki BANDUNG
0034435644 Laki - laki BANDUNG
0045459836 Laki - laki BANDUNG
0039285977 Laki - laki BANDUNG
0020144895 Laki - laki BANDUNG
0043618844 Laki - laki BANDUNG
0011166360 Laki - laki BANDUNG
0034726568 Laki - laki BANDUNG
0041330461 Laki - laki BANDUNG
0030792940 Laki - laki BANDUNG
0042497034 Laki - laki BANDUNG
0032242949 Laki - laki BANDUNG
0036352803 Laki - laki BANDUNG
0036152721 Perempuan BANDUNG
0036856339 Perempuan BANDUNG
0046171571 Laki - laki BANDUNG
0042420924 Laki - laki BANDUNG
0037374113 Laki - laki BANDUNG
0042935911 Laki - laki BANDUNG
0047812490 Perempuan BANDUNG
0037059587 Perempuan BANDUNG
0032903643 Laki - laki BANDUNG
0037014633 Laki - laki BANDUNG
0032326184 Laki - laki BANDUNG
0031965939 Laki - laki BANDUNG
0034895369 Laki - laki BANDUNG
0043675830 Laki - laki BANDUNG
0037367035 Perempuan BANDUNG
0042624122 Laki - laki BANDUNG
0039443496 Laki - laki BANDUNG
0044349214 Laki - laki GARUT
0044470753 Laki - laki BANDUNG
0033933996 Laki - laki BANDUNG
0042727291 Perempuan BANDUNG
0036152454 Laki - laki BANDUNG
0038882114 Laki - laki BANDUNG
0043150264 Laki - laki BANDUNG
0058774631 Laki - laki BANDUNG
0043974903 Laki - laki BANDUNG
0041330484 Perempuan BANDUNG
0043931004 Laki - laki BANDUNG
0035489109 Perempuan BANDUNG
0048419882 Laki - laki BANDUNG
0039744306 Perempuan BANDUNG
0037373944 Laki - laki BANDUNG
0035243405 Laki - laki BANDUNG
0036404531 Perempuan BANDUNG
0046348184 Perempuan BANDUNG
0035226345 Laki - laki BANDUNG
0043714951 Laki - laki GARUT
0043499110 Laki - laki BANDUNG
0049076678 Laki - laki BANDUNG
0032494941 Perempuan BANDUNG
0021329051 Laki - laki BANDUNG
0038835203 Laki - laki NEGARA HARJA
0034568540 Laki - laki BANDUNG
0048372602 Perempuan BANDUNG
0041931401 Perempuan SUKOHARJO
0035099352 Laki - laki BANDUNG
0036152460 Laki - laki BANDUNG
0046137791 Laki - laki BANDUNG
0037261375 Laki - laki BANDUNG
0042621351 Laki - laki BANDUNG
0044595441 Laki - laki BANDUNG
0034317977 Laki - laki BANDUNG
0042935309 Laki - laki BANDUNG
0035099317 Laki - laki BANDUNG
0034223259 Laki - laki BANDUNG
0044054564 Laki - laki BANDUNG
0043113573 Laki - laki BANDUNG
0032586765 Laki - laki BANDUNG
0033507445 Laki - laki SUKABUMI
0046385525 Laki - laki BANDUNG
0042570495 Laki - laki BANDUNG
0039691486 Laki - laki BANDUNG
0043699132 Laki - laki BANDUNG
0035827425 Laki - laki BANDUNG
0039327836 Laki - laki SUKABUMI
0036419338 Laki - laki BANDUNG
0042869844 Laki - laki BANDUNG
0042780160 Perempuan BANDUNG
0042196739 Laki - laki BANDUNG
0042570446 Laki - laki BANDUNG
0036734322 Laki - laki BANDUNG
0035125943 Laki - laki BANDUNG
0049995644 Laki - laki BANDUNG
0037374174 Laki - laki BANDUNG
0048156820 Laki - laki BANDUNG
0050435027 Perempuan BATAM
0034590749 Perempuan BANDUNG
0044422630 Laki - laki BANDUNG
0045087187 Perempuan BANDUNG
0036697747 Laki - laki BANDUNG
0038794447 Laki - laki BANDUNG
0028150007 Laki - laki BANDUNG
0031467589 Laki - laki CILACAP
0032543121 Laki - laki BANDUNG
0037078803 Laki - laki BANDUNG
0042514760 Laki - laki BANDUNG
0032169017 Laki - laki BANDUNG
0047918302 Laki - laki BANDUNG
0037091558 Laki - laki BANDUNG
0042214401 Laki - laki BANDUNG
0035679825 Laki - laki BANDUNG
0035950275 Laki - laki BANDUNG
0042431954 Laki - laki BANDUNG
0048334168 Laki - laki BANDUNG
0031830405 Laki - laki BANDUNG
0033749403 Laki - laki BANDUNG
0035099366 Laki - laki BANDUNG
0042935400 Laki - laki BANDUNG
0033540301 Laki - laki BANDUNG
0037374104 Laki - laki BANDUNG
0042497912 Laki - laki BANDUNG
0042935136 Laki - laki BANDUNG
0042497927 Laki - laki BANDUNG
0041064534 Laki - laki BANDUNG
0044595447 Laki - laki BANDUNG
0043311084 Perempuan BANDUNG
0036240464 Laki - laki BANDUNG
0037192135 Laki - laki BANDUNG
0036856420 Laki - laki BANDUNG
0049452563 Laki - laki BANDUNG
0046615744 Laki - laki BANDUNG
0043350972 Laki - laki BANDUNG
0043618823 Laki - laki BANDUNG
0048598347 Laki - laki KUNINGAN
0044860949 Laki - laki BANDUNG
0035692966 Laki - laki BANDUNG
0046654214 Laki - laki BANDUNG
0036474939 Laki - laki SUMEDANG
0036352217 Laki - laki BANDUNG
0042275911 Laki - laki BANDUNG
0042935413 Laki - laki BANDUNG
0042935117 Laki - laki GARUT
0037140526 Laki - laki BANDUNG
0043094804 Laki - laki BANDUNG
0037281515 Laki - laki BANDUNG
0035099332 Laki - laki BANDUNG
0043516955 Laki - laki BANDUNG
0042935310 Laki - laki BANDUNG
0035451278 Laki - laki BANDUNG
0036835708 Laki - laki BANDUNG
0036712347 Laki - laki BANDUNG
0047596847 Laki - laki BANDUNG
0043618818 Laki - laki BANDUNG
0043731044 Laki - laki BANDUNG
0045788470 Laki - laki BANDUNG
0047337063 Laki - laki BANDUNG
0036835755 Laki - laki BANDUNG
0043618833 Laki - laki BANDUNG
0042436853 Laki - laki CIANJUR
0035623494 Laki - laki BANDUNG
0046701969 Laki - laki BANDUNG
0048433212 Laki - laki BANDUNG
0043113560 Laki - laki BANDUNG
0047179663 Perempuan BANDUNG
0036835698 Laki - laki BANDUNG
0021104491 Laki - laki BANDUNG
0035293100 Laki - laki TASIKMALAYA
0038626843 Laki - laki BANDUNG
0043308657 Laki - laki BANDUNG
0037573333 Laki - laki BANDUNG
0042077846 Laki - laki BANDUNG
0048105214 Laki - laki BANDUNG
0046532149 Laki - laki BANDUNG
0043698750 Laki - laki BANDUNG
0035033943 Laki - laki BANDUNG
0036152677 Laki - laki BANDUNG
0036941285 Laki - laki BANDUNG
0042497029 Laki - laki BANDUNG
0033864319 Laki - laki BANDUNG
0048788963 Laki - laki BANDUNG
0037253665 Laki - laki BANDUNG
0048273069 Laki - laki BANDUNG
0036892980 Laki - laki BANDUNG
0046290977 Laki - laki BANDUNG
0042616418 Laki - laki BANDUNG
0038684838 Laki - laki BANDUNG
0038277515 Laki - laki BANDUNG
0043113594 Laki - laki BANDUNG
0043699130 Laki - laki BANDUNG
0043756650 Laki - laki BANDUNG
0035539385 Laki - laki BANDUNG
0043311018 Laki - laki BANDUNG
0035033922 Laki - laki BANDUNG
0035099365 Laki - laki BANDUNG
0036808469 Laki - laki BANDUNG
0043136263 Laki - laki BANDUNG
0042077848 Laki - laki CIAMIS
0048310404 Laki - laki BANDUNG
0043136136 Laki - laki BANDUNG
0037484058 Perempuan BANDUNG
0043387435 Perempuan BANDUNG
0036835728 Laki - laki BANDUNG
0039309704 Laki - laki BANDUNG
0042497936 Laki - laki BANDUNG
0045053371 Laki - laki BANDUNG
0047754225 Laki - laki BANDUNG
0042246750 Laki - laki BANDUNG
0036960609 Laki - laki BANDUNG
0039928346 Laki - laki GARUT
0033147999 Perempuan BANDUNG
0036834611 Laki - laki BANDUNG
0043920889 Perempuan BANDUNG
0036264886 Perempuan BANDUNG
0036834595 Laki - laki BANDUNG
0043538876 Laki - laki BANDUNG
0033948298 Laki - laki BANDUNG
0043894110 Laki - laki BANDUNG
0046509250 Laki - laki BANDUNG
0036474944 Perempuan BANDUNG
0047173684 Laki - laki BANDUNG
0036152693 Laki - laki BANDUNG
0038688626 Laki - laki BANDUNG
0049515316 Perempuan BANDUNG
0047983921 Perempuan BANDUNG
9998025411 Laki - laki BANDUNG
0049381567 Laki - laki BANDUNG
0045783978 Perempuan BANDUNG
0042299148 Laki - laki BANDUNG
0040932276 Perempuan JAMBI
0022987389 Laki - laki BANDUNG
0017295186 Laki - laki JAKARTA
0041009741 Laki - laki BANDUNG
0045930789 Laki - laki BANDUNG
0036474934 Laki - laki BANDUNG
0034647242 Laki - laki BANDUNG
0036697632 Laki - laki BANDUNG
0036112281 Laki - laki SURAKARTA
0042950165 Laki - laki BANDUNG
0043113562 Laki - laki BANDUNG
0046539469 Laki - laki BANDUNG
0046625999 Laki - laki BANDUNG
0041343663 Laki - laki BANDUNG
0042616408 Laki - laki BANDUNG
0049127580 Laki - laki BANDUNG
0036295525 Laki - laki CIREBON
0043398865 Laki - laki BANDUNG
0036882096 Laki - laki BANDUNG
0040579096 Laki - laki BANDUNG
0039384476 Laki - laki BANDUNG
0037015033 Laki - laki BANDUNG
0043618849 Laki - laki BANDUNG
0036580492 Laki - laki BANDUNG
0034566257 Laki - laki BANDUNG
0043162683 Laki - laki BANDUNG
0042733673 Laki - laki BANDUNG
0046077359 Laki - laki CILACAP
0042935221 Laki - laki BANDUNG
0043618824 Laki - laki BANDUNG
0033525095 Laki - laki BANDUNG
0032066975 Laki - laki BANDUNG
0044595451 Laki - laki BANDUNG
0039427466 Laki - laki BANDUNG
0043678427 Laki - laki BANDUNG
0025411940 Laki - laki BANDUNG
0043538868 Laki - laki BANDUNG
0049057825 Laki - laki BANDUNG
0027792695 Laki - laki BANDUNG
0041302943 Laki - laki BANDUNG
0048376043 Laki - laki BANDUNG
0037373962 Laki - laki BANDUNG
0036450043 Laki - laki BANDUNG
0045857312 Laki - laki BANDUNG
0021785492 Laki - laki BANDUNG
0039553088 Laki - laki BANDUNG
0046809763 Laki - laki CIANJUR
0042935543 Laki - laki BANDUNG
0049324607 Laki - laki BANDUNG
0035165565 Laki - laki BANDUNG
0047805282 Laki - laki BANDUNG
0035293110 Laki - laki BANDUNG
0035293111 Laki - laki BANDUNG
0048804589 Laki - laki BANDUNG
0041768885 Laki - laki BANDUNG
0033321335 Laki - laki BANDUNG
0047642288 Perempuan BANDUNG
0048441086 Laki - laki BANDUNG
0039972089 Laki - laki BANDUNG
0032429513 Laki - laki BANDUNG
0043534786 Laki - laki BANDUNG
0038633194 Laki - laki BANDUNG
0041084376 Laki - laki BANDUNG
0045146737 Laki - laki JAKARTA
0041034730 Perempuan BANDUNG
0020184128 Laki - laki BANDUNG
0046766853 Laki - laki BANDUNG
0043311869 Laki - laki BANDUNG
0043515144 Laki - laki BANDUNG
0043208025 Laki - laki BANDUNG
0043579091 Perempuan BANDUNG
0043514916 Perempuan BANDUNG
0036300151 Laki - laki BANDUNG
0047756076 Perempuan BANDUNG
0041330465 Laki - laki BANDUNG
0039470187 Laki - laki BANDUNG
0039034612 Laki - laki BANDUNG
0048002123 Laki - laki BANDUNG
0039576157 Laki - laki Bandung
0038598204 Laki - laki BANDUNG
0042935134 Perempuan BANDUNG
0041704881 Laki - laki BANDUNG
0037400123 Perempuan BANDUNG
0044354606 Laki - laki BANDUNG
TANGGAL LAHIR
2003-11-17
2003-11-19
2004-06-04
2004-04-14
2003-10-29
2004-03-24
2004-05-07
2003-06-20
2004-07-17
2003-11-25
2003-07-13
2004-03-05
2004-09-14
2004-03-16
2003-04-01
2003-12-22
2002-09-14
2004-07-05
2004-02-15
2003-10-05
2003-05-18
2004-10-28
2004-03-29
2003-12-23
2003-07-07
2004-06-09
2004-03-21
2003-08-18
2004-09-17
2004-02-06
2004-06-10
2003-11-19
2003-10-17
2004-06-12
2004-05-07
2003-09-07
2004-11-20
2004-08-29
2004-04-20
2004-04-12
2004-03-18
2004-04-11
2004-02-14
2004-01-02
2004-02-21
2004-08-06
2003-11-26
2004-09-11
2004-01-26
2002-10-26
2003-02-25
2002-11-23
2003-12-22
2002-09-24
2004-07-10
2004-06-08
2003-11-30
2003-06-07
2004-04-05
2004-08-29
2004-04-27
2004-04-14
2004-07-21
2004-07-03
2003-08-12
2003-12-11
2004-10-27
2003-11-09
2003-01-25
2003-10-23
2004-06-23
2004-03-22
2004-08-18
2002-09-29
2004-02-21
2003-05-06
2004-02-19
2004-10-14
2003-10-25
2003-07-21
2004-02-17
2003-04-07
2003-02-23
2004-12-27
2003-06-05
2002-11-09
2004-06-29
2001-12-26
2003-07-10
2004-05-13
2003-10-21
2004-02-23
2003-07-01
2003-10-19
2003-11-06
2003-08-31
2004-04-26
2004-05-03
2003-10-07
2004-08-21
2003-06-22
2004-06-06
2003-08-31
2003-11-10
2003-10-06
2003-05-28
2003-10-23
2004-03-23
2003-06-02
2004-01-12
2003-12-15
2004-07-28
2004-06-08
2003-02-09
2004-08-09
2004-08-22
2003-09-06
2003-06-24
2004-01-15
2003-11-19
2004-07-22
2004-03-31
2003-09-20
2004-06-30
2003-12-19
2004-05-09
2003-10-05
2003-01-10
2003-12-24
2003-09-30
2004-09-25
2004-01-26
2004-03-15
2003-04-23
2002-11-27
2003-11-17
2003-12-04
2004-04-28
2004-08-11
2003-10-19
2003-10-02
2004-01-01
2003-12-03
2004-10-16
2004-06-29
2003-07-25
2004-03-22
2003-08-01
2003-12-01
2004-05-21
2004-04-21
2003-05-28
2003-08-25
2004-03-28
2004-08-04
2003-05-10
2004-03-24
2003-08-14
2003-10-19
2003-12-30
2004-04-28
2004-10-31
2004-02-15
2004-06-30
2004-04-02
2003-07-12
2004-01-10
2003-08-23
2004-03-08
2005-04-01
2003-03-31
2004-06-27
2004-06-13
2003-11-30
2003-05-24
2002-03-31
2003-11-27
2003-12-08
2003-12-28
2004-07-21
2003-06-30
2005-08-17
2003-11-29
2004-02-24
2002-03-27
2003-06-30
2004-01-26
2004-03-19
2003-03-27
2003-05-20
2003-11-13
2004-04-30
2003-07-29
2003-08-08
2004-02-27
2004-08-06
2004-08-13
2004-09-25
2004-08-16
2004-04-27
2003-08-14
2003-12-06
2003-12-07
2004-04-20
2004-03-23
2004-06-06
2004-02-21
2004-03-30
2004-02-01
2003-06-14
2004-02-06
2003-12-02
2003-10-13
2004-02-08
2004-10-27
2004-01-02
2003-11-25
2004-03-21
2003-12-31
2003-09-04
2003-10-15
2004-04-06
2003-08-05
2003-11-14
2003-09-03
2004-04-08
2004-02-09
2004-06-22
2004-08-03
2004-05-27
2003-08-13
2004-04-17
2004-05-10
2003-09-25
2004-02-13
2003-09-05
2004-03-01
2004-04-19
2003-08-05
2002-12-09
2003-08-08
2003-10-07
2004-06-28
2003-10-01
2004-06-10
2004-01-10
2004-05-15
2004-01-10
2003-11-26
2004-07-08
2003-10-24
2004-01-29
2003-10-07
2004-02-25
2003-02-23
2004-07-12
2003-10-06
2004-10-07
2004-02-07
2003-11-29
2003-10-24
2004-03-25
2004-03-05
2004-05-18
2003-11-09
2004-05-16
2003-06-18
2003-11-12
2004-09-13
2004-09-22
2004-04-11
2004-04-05
2004-05-28
2003-04-01
2004-05-15
2003-11-23
2003-12-25
2004-12-30
2004-09-04
2004-02-17
2004-06-22
2003-10-01
2003-04-02
2003-12-30
2003-11-16
2004-03-26
2003-12-07
2003-05-27
2004-06-13
2003-11-19
2004-09-25
2004-07-25
2003-12-17
2004-04-18
2003-12-13
2003-08-08
2004-06-20
2004-04-07
2002-12-22
2004-01-13
2004-05-09
2004-02-10
2004-02-13
2002-06-25
2001-08-22
2004-06-21
2004-02-06
2003-11-03
2004-01-21
2003-12-05
2003-11-16
2004-04-26
2004-03-11
2004-01-30
2004-07-11
2004-04-08
2004-01-21
2004-02-28
2003-12-27
2004-02-13
2003-10-15
2004-02-14
2003-09-12
2003-09-16
2004-08-04
2003-11-20
2003-09-03
2004-08-17
2004-04-16
2004-06-01
2004-05-13
2004-02-28
2003-06-08
2003-11-26
2004-10-10
2003-12-18
2004-02-23
2002-10-16
2004-03-23
2004-07-20
2002-11-09
2004-02-23
2004-07-01
2003-09-07
2003-10-21
2004-01-25
2002-02-24
2003-06-21
2004-08-13
2004-10-28
2004-05-07
2003-12-02
2004-06-21
2003-11-01
2003-11-01
2004-09-20
2003-07-10
2003-08-11
2004-05-02
2004-04-30
2004-09-07
2003-02-25
2004-08-29
2003-03-17
2003-06-15
2004-08-31
2004-01-31
2002-11-23
2004-04-13
2004-07-19
2004-02-23
2004-09-27
2004-02-15
2004-08-21
2003-11-16
2004-02-25
2004-05-31
2003-12-14
2003-09-21
2004-05-24
2003-10-03
2003-06-26
2004-07-28
2004-08-21
2003-12-27
2004-09-19
ALAMAT
Jl. Cianjur No. 10 A, RT/RW 002/005, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
BABAKAN SARI I GG PACUL 1A NO 2, RT/RW 9/11, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Pro
Jl Cinta asih no 345/122, RT/RW 001/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
Jl.Jatihandap No.96 RT.01 RW.08, RT/RW 1/8, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
Gg. Simpang RT. 06 RW. 07, RT/RW 006/007, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, P
JL. ANYER DALAM NO. 80, RT/RW 6/4, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. SARIINDAH 2 NO.16.C, RT/RW 008/012, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL. BABAKAN SARI I NO.139/135B, RT/RW 1/5, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provin
JL. KACAPIRING NO. 141/122, RT/RW 3/3, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. KAREES SAPURAN NO 72/121, RT/RW 002/003, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JL. EMBAH MALIM , RT/RW 007/018, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL.KAREES KULON NO 203, RT/RW 06/05, Kelurahan MALABAR, Kecamatan LENGKONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL.GG.SAMSI II NO.108/125A, RT/RW 08/01, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
GG. HANTAP, RT/RW 01/12, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. IBRAHIM AJI GG. SIMPANG, RT/RW 004/007, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG
JL.CIANJUR NO.10 C, RT/RW 002/005, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
GG IBU IWIH, RT/RW 08/03, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl.Babakan Garut, RT/RW 04/09, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. ASEP BERLIAN GG. WARGA BAKTI, RT/RW 04/05, Kelurahan CIKUTRA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Prov
Blok Pintu 2 No. G5/126C RT.02 RW.04, RT/RW 002/004, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUN
GG.SLAMAT 2, RT/RW 9/2, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
Jl. Cinta Asih NO.38/122, RT/RW 2/11, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Gg. Samsi I no.222/125A, RT/RW 6/1, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
Cinta Asih No.437/122, RT/RW 006/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. CUKADAPATEUH DALAM NO.226/121, RT/RW 7/1, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Pro
JL. ANTAPANI GG SUKAPURA I RT 05 RW 06, RT/RW 5/6, Kelurahan ANTAPANI KULON, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG,
JL. CIKUDAPATEUH DALAM NO. 210/121, RT/RW 003/001, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
JL. CIKUDAPATEUH DALAM NO. 237/121, RT/RW 002/001, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUN
JL. LUNA I NO. 348/86, RT/RW 008/004, Kelurahan JAMIKA, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL JATINEGARA NO 167 RT/W 10/02 KEBONWARU BATUNUNGGAL, RT/RW 010/002, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATU
JL. JURANG NO.552A/181, RT/RW 006/004, Kelurahan PASTEUR, Kecamatan SUKAJADI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
GG MANUNGGAL II C, RT/RW 03/01, Kelurahan CIJERAH, Kecamatan BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CIBUNTU SELATAN , RT/RW 006/007, Kelurahan WARUNG MUNCANG, Kecamatan BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG, Prov
JL. BABAKAN DESE, RT/RW 08/06, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. Cibangkong Lor, RT/RW 5/5, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KEBON GEDANG III NO 200 / 126 D, RT/RW 005/007, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
JL. EMBAH MALIM, RT/RW 5/4, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. LEBAK II NO. 65, RT/RW 3/8, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. SUKABUMI DALAM NO. 171/123, RT/RW 5/6, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
JL JATINEGARA NO. 227/125, RT/RW 008/002, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL.CINTA ASIH UTARA, RT/RW 03/12, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. NARIPAN GG. HAUR KUNING NO.8, RT/RW 01/05, Kelurahan KEBON PISANG, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUN
Jl. Cibangkong Lor, RT/RW 4/5, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. samoja dalam no.320/122, RT/RW 004/006, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl.Cinta Asih No.105/122, RT/RW 3/11, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. Cinta Asih N2o.435/12, RT/RW 006/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
Jl. Cinta Asih No. 49/122A, RT/RW 2/11, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
Jl. Samoja Dalam no.308/122, RT/RW 4/6, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
Jl. Sukamaju No. 47, RT/RW 4/10, Kelurahan SUKAMAJU, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
JL.CINTA ASIH NO.105/122, RT/RW 3/11, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
JL. KAREES TIMUR NO.159/121, RT/RW 008/009, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL.CINTA ASIH, RT/RW 007/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CIKUDAPATEUH DALAM NO. 224/121, RT/RW 2/1, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Pr
JL.JAKARTA DALAM NO.52/123, RT/RW 006/009, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
JL.CIBANGKONG, RT/RW 5/11, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. KAREES TIMUR NO. 118/121, RT/RW 003/009, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL.ERGULO NO.280/121 RT01 RW.010, RT/RW 1/10, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL. CINTA ASIH RT.01 RW.12, RT/RW 001/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JL.SAMOJA DALAM NO325/122 RT.05 RW.06, RT/RW 005/006, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
Jl. Sukabumi Dalam no 28/123, RT/RW 07/06, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
Babakan Garut, RT/RW 03/09, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jalan Sukabumi Dalam No.27/123, RT/RW 007/006, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Prov
Jl.Cinta Asih no.208/122, RT/RW 5/13, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
Jl. Cintaasih 197/122 , RT/RW 003/013, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
Jl. Gudang Utara no 27, RT/RW 06/05, Kelurahan MERDEKA, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. CINTA ASIH 345/122, RT/RW 001/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. CINTA ASIH NO.335, RT/RW 1/12, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. CINTAASIH NO. 126/122, RT/RW 3/11, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL.SUKABUMI DALAM NO.1-A/123, RT/RW 9/6, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi
CINTA ASIH NO 425/122, RT/RW 007/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL.LASWI NO.122, RT/RW 5/5, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. MADTASAN NO. 7, RT/RW 3/9, Kelurahan SUKAMAJU, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
JL. KACAPIRING NO. 133/122, RT/RW 001/003, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JL. KAREES SAPURAN NO.76/121-A, RT/RW 01/02, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL.CIBANGKONG, RT/RW 04/05, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CINTA ASIH, RT/RW 07/12, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JAKARTA BLK NO 57, RT/RW 002/002, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl. Lebak, RT/RW 02/05, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JATINEGARA NO. 173/ 125 gg pilip, RT/RW 010/002, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG,
Jl.Sukabumi Dalam No.12 /123, RT/RW 008/006, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
Cinta Asih no 201/122, RT/RW 004/013, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl.Samoja Dalam No.284/122, RT/RW 003/006, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
SUKABUMI DALAM NO. 27/123, RT/RW 7/6, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
Gg.Samsi I, RT/RW 7/1, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. ANYER DALAM NO. 106, RT/RW 6/4, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. ANYER DALAM NO. 114 RT 06/04, RT/RW 6/4, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provin
JL. LEBAK I NO. 195 BLK, RT/RW 003/005, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. ANYER DALAM NO. 4, RT/RW 4/4, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
CINTA ASIH NO 202/122, RT/RW 004/013, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. SUKABUMI DALAM NO.31/123, RT/RW 7/6, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JL. KEMBANG SEPATU NO.22, RT/RW 06/10, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. CIBANGKONG, RT/RW 01/11, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. SADIREJA NO. 368/41, RT/RW 06/03, Kelurahan SUKAMAJU, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL.CIBANGKONG LOR, RT/RW 01/05, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. Cianjur No. 10 CA, RT/RW 002/005, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
Jl. Tongkeng No. 48, RT/RW 002/007, Kelurahan MERDEKA, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
KOMPLEK GIRI MANDE, RT/RW 5/4, Kelurahan KARANG PAMULANG, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
Jl. Jatihandap RT 07/09, RT/RW 007/009, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. CICALENGKA IV NO. 12, RT/RW 004/001, Kelurahan ANTAPANI KIDUL, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL.KACAPIRING NO.05/122, RT/RW 004/003, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. A.H NASUTION GG. KRAMAT NO. 36, RT/RW 05/01, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, P
Gg. Karamat II RT.06 RW.01, RT/RW 006/001, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. BOJONG TENGAH , RT/RW 04/12, Kelurahan CIGADUNG, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KERTASARI, RT/RW 006/006, Kelurahan KARANG PAMULANG, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
KEBON GEDANG XI NO. 230 / 126 E, RT/RW 004/008, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
CINTA ASIH NO. 277/122, RT/RW 006/011, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. SEDAP MALAM III NO. 26, RT/RW 002/009, Kelurahan RANCAEKEK KENCANA, Kecamatan RANCAEKEK, KAB. BANDUNG, Pro
KOMP. PUSKOPAD NO.57, RT/RW 005/008, Kelurahan CISURUPAN, Kecamatan CIBIRU, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KOMP. CIBOLERANG C-48, RT/RW 004/004, Kelurahan MARGAHAYU UTARA, Kecamatan BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, P
JL. KOPO GG. BABAKAN ASIH NO. 12, RT/RW 001/001, Kelurahan BABAKAN ASIH, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BANDU
JL. CIPEDES SELATAN NO. 3, RT/RW 002/001, Kelurahan SUKABUNGAH, Kecamatan SUKAJADI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. CIBADUYUT BLOK SITU RT 07 RW 02 ,CIBADUYUT WET, RT/RW 007/002, Kelurahan CIBADUYUT WETAN, Kecamatan BOJONG
JL. TANJUNG 4 NO. 16, RT/RW 03/11, Kelurahan RANCAEKEK KENCANA, Kecamatan RANCAEKEK, KAB. BANDUNG, Provinsi JAW
JL. BOJONGLOA NO. 184/92, RT/RW 003/005, Kelurahan PANJUNAN, Kecamatan ASTANA ANYAR, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. CIKONDANG NO. 37, RT/RW 003/020, Kelurahan SADANGSERANG, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
BANGKALAN NO. 15, RT/RW 004/008, Kelurahan ANTAPANI KIDUL, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
KP. SEKEAWI, RT/RW 002/003, Kelurahan SUKAMENAK, Kecamatan MARGAHAYU, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. BABAKAN TAROGONG GG. BOJONG ASIH IV, RT/RW 008/004, Kelurahan BABAKAN TAROGONG, Kecamatan BOJONGLOA KAL
JL MEKAR SARI, RT/RW 008/017, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
KP. CISAUHEUN, RT/RW 001/003, Kelurahan SUKAHAJI, Kecamatan CIPEUNDEUY, KAB. BANDUNG BARAT, Provinsi JAWA BARAT
GG. KRAMAT NO. 29, RT/RW 003/001, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. MEKARSARI NO. 28, RT/RW 008/017, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. SULAKSANA I, RT/RW 04/07, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. SUKABUMI DALAM NO.186, RT/RW 05/06, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL SULAKSANA I, RT/RW 06/06, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL.ASEP BERLIAN, RT/RW 004/006, Kelurahan CIKUTRA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
BUMI ASRI C. NO. 337, RT/RW 003/008, Kelurahan GEMPOLSARI, Kecamatan BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
HANTAP , RT/RW 004/012, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
JALAN PAGARSIH GG PAK MAHARDI NO. 81A/ 88, RT/RW 002/008, Kelurahan JAMIKA, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BA
JL. AHMAD YANI GG MESJID III , RT/RW 008/004, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUN
JL. SUCI GG. PELITA III NO. 36, RT/RW 07/02, Kelurahan SUKAPADA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL. CEMPAKA VI NO. 44, RT/RW 02/06, Kelurahan RANCAEKEK KENCANA, Kecamatan RANCAEKEK, KAB. BANDUNG, Provinsi JAW
BABAKAN CIMAHI, RT/RW 002/006, Kelurahan GIRIMEKAR, Kecamatan CILENGKRANG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. KOPO GG SETIAMANAH NO. 20, RT/RW 001/006, Kelurahan SITUSAEUR, Kecamatan BOJONGLOA KIDUL, KOTA BANDUNG, P
CIPEDES ATAS NO. 225, RT/RW 005/007, Kelurahan GEGERKALONG, Kecamatan SUKASARI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
NEGARA HARJA, RT/RW 01/04, Kelurahan NEGARA HARJA, Kecamatan PAKUAN RATU, KAB. WAY KANAN, Provinsi LAMPUNG
JL.BABAKAN GARUT, RT/RW 002/010, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KP. PASIR KALIKI BARAT NO. 10, RT/RW 005/015, Kelurahan SADANGSERANG, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL.GANDAPURA NO.5, RT/RW 04/05, Kelurahan MERDEKA, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. BABAKAN SARI I NO.71.H, RT/RW 08/18, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JL. CINTA ASIH NO. 12/122, RT/RW 001/011, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
GG PUSKESMAS I NO 60, RT/RW 004/001, Kelurahan KUJANGSARI, Kecamatan BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
PAPANGGUNGAN VI No.31, RT/RW 07/05, Kelurahan KEBON KANGKUNG, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provin
Jl. Tubagus Ismail Bawah No. 16 E, RT/RW 004/001, Kelurahan LEBAKGEDE, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
Jl.Kiaracondong Timur 187A, RT/RW 002/006, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provin
SEKEAWI, RT/RW 003/004, Kelurahan SUKAMENAK, Kecamatan MARGAHAYU, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CINTA ASIH NO. 237/122, RT/RW 006/011, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. PARANG I NO.4, RT/RW 002/010, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL.KEBON GEDANG III, RT/RW 005/007, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JATIHANDAP GG. 3 NO. 114, RT/RW 005/004, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
SENTRAL UTARA, RT/RW 008/003, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CISARANTEN KULON RT. 01 RW. 02, RT/RW 001/002, Kelurahan CISARANTEN KULON, Kecamatan ARCAMANIK, KOTA BANDU
KOMP BUMI CIBIRU RAYA B61 2/15, RT/RW 002/015, Kelurahan CIBIRU WETAN, Kecamatan CILEUNYI, KAB. BANDUNG, Provins
JL.ISLAMIC CENTRE IV NO.B136 RT.03 RW.04, RT/RW 003/004, Kelurahan CIKADUT, Kecamatan CIMENYAN, KAB. BANDUNG, Pro
KP. LAMPING, RT/RW 001/007, Kelurahan CIPINANG, Kecamatan CIMAUNG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CINTA ASIH NO. 31 A/ 122, RT/RW 001/011, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. SUKARASA NO. 117/143 E, RT/RW 006/009, Kelurahan CICADAS, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
KP KANCAH NANGKUB, RT/RW 001/013, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. GOLF SELATAN BLOK I NO. 14, RT/RW 007/007, Kelurahan CISARANTEN BINA HARAPAN, Kecamatan ARCAMANIK, KOTA BAN
JL. KOPO NO. 386, RT/RW 004/003, Kelurahan KOPO, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. MADESA GG MADESA IV, RT/RW 02/12, Kelurahan KOPO, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
CIBEUNYING LANDEUH, RT/RW 005/004, Kelurahan SUKALUYU, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. RANCALOA, RT/RW 07/08, Kelurahan CIPAMOKOLAN, Kecamatan RANCASARI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KP. LAMPING, RT/RW 002/007, Kelurahan CIPINANG, Kecamatan CIMAUNG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KOMPLEK TAMAN CILEUNYI BLOK B NO. 63, RT/RW 006/022, Kelurahan CILEUNYI KULON, Kecamatan CILEUNYI, KAB. BANDUN
JL. BABAKAN SUMEDANG, RT/RW 03/15, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provi
KOMP. BUMI PASUNDAN KAV. 172 RT 005/008, RT/RW 005/008, Kelurahan PASIR IMPUN, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BAN
JL. SUBANG 7 NO. 3, RT/RW 001/002, Kelurahan ANTAPANI TENGAH, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. RAJAWALI TIMUR GG SUKARELA NO. 159/78, RT/RW 002/009, Kelurahan CIROYOM, Kecamatan ANDIR, KOTA BANDUNG, Pr
JL. PAJAGALAN 3 NO 136/22D RT 03 RW 03 ,NYENGSERET, RT/RW 03/03, Kelurahan NYENGSERET, Kecamatan ASTANA ANYAR, K
JL DAMAR NO 70, RT/RW 05/01, Kelurahan PASTEUR, Kecamatan SUKAJADI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KP CIJEUNGJING SELATAN, RT/RW 02/24, Kelurahan KERTAMULYA, Kecamatan PADALARANG, KAB. BANDUNG BARAT, Provinsi JA
LEMAH NEUNDEUT RT 005 RW 003, RT/RW 005/003, Kelurahan SUKAGALIH, Kecamatan SUKAJADI, KOTA BANDUNG, Provinsi J
HUJUNG KULON, RT/RW 002/005, Kelurahan UTAMA, Kecamatan CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI, Provinsi JAWA BARAT
JL. BABAKANSARI 2 NO.145/135A, RT/RW 005/007, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, P
KP. MARGAMULYA, RT/RW 002/001, Kelurahan CIMEKAR, Kecamatan CILEUNYI, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JATIHANDAP GG. 4 NO. 30 RT. 01 RW. 06, RT/RW 001/006, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUN
BABAKAN HANTAP 2 GG. MAKMUR NO. 23, RT/RW 003/008, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KO
JL. SEROJA 1 NO.39 RT.06 RW.13, RT/RW 006/013, Kelurahan RANCAEKEK KENCANA, Kecamatan RANCAEKEK, KAB. BANDUNG,
JL. SAUYUNAN RAYA GG SAUYUNAN NO. 2, RT/RW 007/007, Kelurahan KEBON LEGA, Kecamatan BOJONGLOA KIDUL, KOTA BAN
KP. NINGGAR, RT/RW 001/011, Kelurahan KATAPANG, Kecamatan KATAPANG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KP. KUTALUHUR, RT/RW 002/008, Kelurahan CIBURUY, Kecamatan PADALARANG, KAB. BANDUNG BARAT, Provinsi JAWA BARAT
DUNGUSCARIANG GG BPK UKID, RT/RW 003/005, Kelurahan DUNGUS CARIANG, Kecamatan ANDIR, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL. KOTABARU III NO. 10 A, RT/RW 001/004, Kelurahan CIATEUL, Kecamatan REGOL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL SUKAASIH RAYA NO 39, RT/RW 003/007, Kelurahan SINDANG JAYA, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
KOMP. BUMI PARAKAN ASRI B.NO 43, RT/RW 2/3, Kelurahan SINDANGLAYA/CISANTREN END, Kecamatan ARCAMANIK, KOTA BA
JL CINTA ASIH 159/122, RT/RW 001/013, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
NAWAWI NO.105/84, RT/RW 010/010, Kelurahan SUKAHAJI, Kecamatan BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KB. KOPI GG KARYABAKTI, RT/RW 005/009, Kelurahan CIBEUREUM, Kecamatan CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI, Provinsi JAWA
Kp. Leuwidulang no 49, RT/RW 02/02, Kelurahan RANCAMULYA, Kecamatan PAMEUNGPEUK, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. Binong Jati, RT/RW 009/003, Kelurahan BINONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL.ERGULO NO. 279/121 RT.01 RW.10, RT/RW 001/010, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Prov
JL. A. YANI GG. PHILIP, RT/RW 005/007, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
TARUMASARI, RT/RW 001/005, Kelurahan ANTAPANI KULON, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
BABAKAN GARUT NO. 37/120, RT/RW 005/010, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
JL. CIBUNUT NO.265/34B RT.02 RW.11, RT/RW 002/011, Kelurahan KEBON PISANG, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOTA BAND
JL.BABAKAN GARUT 368, RT/RW 005/010, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JALAN KIARACONDONG TIMUR NO. 172/126C , RT/RW 003/006, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA
JL. CIPICUNG I, RT/RW 003/002, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KP. SUKARASA, RT/RW 03/07, Kelurahan ANTAPANI KULON, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
GG. KANDIWIKARTA NO.30 RT.02 RW.05, RT/RW 002/005, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDU
KARANG ARUM, RT/RW 04/01, Kelurahan MELATIWANGI, Kecamatan CILENGKRANG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL.GUMURUH, RT/RW 03/03, Kelurahan GUMURUH, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JATIHANDAP TIMUR RT RW 007/015 KOTA BANDUNG, RT/RW 7/15, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA
JL. CIHAMPELAS GG. MARGALAKSANA NO.6/25, RT/RW 003/009, Kelurahan TAMANSARI, Kecamatan BANDUNG WETAN, KOTA
CICUKANG RT 002/009, RT/RW 002/009, Kelurahan CISARANTEN BINA HARAPAN, Kecamatan ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, Pr
JL. SUKABUMI DALAM NO. 183 /123, RT/RW 005/006, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Pr
PANGARANG BAWAH NO. 69/17B, RT/RW 06/08, Kelurahan CIKAWAO, Kecamatan LENGKONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JENDRAL A. YANI GG. MESJID I NO. 93, RT/RW 004/004, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BA
JL NEGLA TENGAH NO. 23, RT/RW 6/4, Kelurahan ISOLA, Kecamatan SUKASARI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. ATLETIK XI NO. 4, RT/RW 006/013, Kelurahan SUKAMISKIN, Kecamatan ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. PADASUKA NO. 33, RT/RW 002/010, Kelurahan PASIRLAYUNG, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. CIBANGKONG LOR, RT/RW 03/05, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
P.H.H MUSTAPA GG. NEGLASARI SELATAN, RT/RW 006/004, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDU
Cinta Asih, RT/RW 05/12, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JEMBATAN OPAT, RT/RW 001/006, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl.Sukabumi Dalam No.3, RT/RW 005/006, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl. Sekeloa Selatan No. 47, RT/RW 07/15, Kelurahan LEBAKGEDE, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. Cihaurkuku Rt 004/001, RT/RW 04/01, Kelurahan ANTAPANI WETAN, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. BABAKAN SARI 2, RT/RW 07/07, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. PADASUKA GG. BABAKAN CIHAPIT, RT/RW 007/006, Kelurahan PASIRLAYUNG, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDU
Jl. Samoja dalam 318/121, RT/RW 005/007, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
Jatihandap Gg. IV No. 217, RT/RW 07/06, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
Jl. Kiaracondong timur no. 313/126C, RT/RW 001/003, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
JL.CIBANGKONG LOR, RT/RW 005/005, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. AHMAD YANI GG. SAMSI 1 NO. 305 / 125.A, RT/RW 007/001, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BA
JL SUKABUMI DALAM NO 306/123, RT/RW 002/006, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Pro
JL.RAJAWALI TIMUR GG.SASTRA II NO.74/78, RT/RW 002/007, Kelurahan CIROYOM, Kecamatan ANDIR, KOTA BANDUNG, Provin
JL.KAREES TIMUR NO 144/121, RT/RW 006/009, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
GG. KARAMAT N0.45 B, RT/RW 001/001, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL.KEBON JAYANTI NO.109/134A, RT/RW 004/011, Kelurahan KEBON JAYANTI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, P
JL.SUKABUMI DALAM NO 177/123, RT/RW 005/006, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Pro
JL. SADIREJA 361/41 RT/RW. 04/03, KELURAHAN SUKAMAJU, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, PROVINSI JAW
JL. MBAH MALIM, RT/RW 002/018, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. LEBAK 62/125 A, RT/RW 002/008, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. PADASUKA BLOK 186, RT/RW 01/03, Kelurahan PASIRLAYUNG, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. KEBON JAYANTI NO.16, RT/RW 004/012, Kelurahan KEBON JAYANTI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL. PETA GG. JAMHARI NO 217 C/ 95, RT/RW 005/002, Kelurahan PELINDUNG HEWAN, Kecamatan ASTANA ANYAR, KOTA BAND
JL. KEBON JAYANTI, RT/RW 002/003, Kelurahan KEBON JAYANTI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. PASILAYUNG GG. MEKAR IV RT 004/001, RT/RW 04/01, Kelurahan PASIRLAYUNG, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BAND
JL. SULAKSANA I GG H. ABDULLAH NO. 16, RT/RW 003/007, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUN
JL. CIJAWURA GIRANG V, RT/RW 02/13, Kelurahan SEKEJATI, Kecamatan BUAHBATU, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
MALEBER UTARA NO. 24 B, RT/RW 003/004, Kelurahan GARUDA, Kecamatan ANDIR, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL . CIKUDA PATEUH DALAM NO. 237/121, RT/RW 002/001, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUN
JL. HANTAP, RT/RW 09/14, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
JL. SULAKSANA I GG. NURHALIM, RT/RW 02/07, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi
GANG LAYUNG I NO 11, RT/RW 01/03, Kelurahan PASIRLAYUNG, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
GG BUNGA I, RT/RW 001/011, Kelurahan CICADAS, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. BABAKAN IRIGASI NO. 319/198A, RT/RW 007/003, Kelurahan BABAKAN TAROGONG, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA B
JL. GATOT SUBROTO KAREES KULON NO. 6/33, RT/RW 003/006, Kelurahan MALABAR, Kecamatan LENGKONG, KOTA BANDUNG,
JL. BARANANG SIANG GG PARTA NO. 103/34A, RT/RW 003/006, Kelurahan KEBON PISANG, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOT
JL. CIBANGKONGLOR NO. 11, RT/RW 04/05, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL SUKAPURA, RT/RW 004/001, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KAMPUS VII NO. 40, RT/RW 006/008, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL.CINTA ASIH, RT/RW 007/012, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JATINEGARA NO.49, RT/RW 6/2, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
NAGROG 3, RT/RW 003/009, Kelurahan PASIRJATI, Kecamatan UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. BABAKAN SARI 103/135 B, RT/RW 004/005, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provin
JL.SENTRAL UTARA 223, RT/RW 008/003, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. NEGLASARI 135, RT/RW 004/005, Kelurahan PASANGGRAHAN, Kecamatan UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
CIPICUNG I NO. 92A/126 F, RT/RW 003/002, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL. DUNGUSNANGTUNG N0.38, RT/RW 02/15, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
Cicadas Girang II, RT/RW 001/006, Kelurahan CIKUTRA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl.Kiaracondong Timur N0.313/126C, RT/RW 001/003, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG
Dago Pojok Tanggulan, RT/RW 07/03, Kelurahan DAGO, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. A.H Nasution, RT/RW 03/06, Kelurahan KARANG PAMULANG, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
Jl. Lebak I, RT/RW 004/008, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. KEBON JAYANTI NO.47, RT/RW 005/004, Kelurahan KEBON JAYANTI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi
Jl. Mbah Malim No.163, RT/RW 02/18, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl.Maleer V No 155 B/118, RT/RW 004/001, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. DESA, RT/RW 05/02, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL.SUKAKARYA I, RT/RW 002/012, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. BABAKAN GARUT, RT/RW 01/10, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. RAJAWALI TIMUR NO.247/78 RT.02/09, RT/RW 002/009, Kelurahan CIROYOM, Kecamatan ANDIR, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL. PASIR IMPUN RT 001/003, RT/RW 001/003, Kelurahan PASIR IMPUN, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL. SUKABAKTI NO. 53, RT/RW 001/007, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. CIBIRU HILIR RT 03/04. CIBIRU. KEC CILEUNYI.KAB BANDUNG, RT/RW 03/04, Kelurahan CIBIRU HILIR, Kecamatan CILEUNYI, K
JL KAREES SAPURAN, RT/RW 002/004, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
SEKEPEER NO 55, RT/RW 006/005, Kelurahan SINDANG JAYA, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CICADAS GIRANG II NO. 227, RT/RW 01/06, Kelurahan CIKUTRA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JL. SEKEPONDOK 2, RT/RW 003/010, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. JATIHANDAP NO. 96, RT/RW 001/008, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KOMP. TIRTAWENING NO. 149 CILENGKRANG I, RT/RW 03/02, Kelurahan CISURUPAN, Kecamatan CIBIRU, KOTA BANDUNG, Pro
JL. SUKAKARYA 1, RT/RW 04/12, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. TERUSAN PSM NO.58, RT/RW 03/06, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. SUKAKARYA I RT. 04 RW. 12, RT/RW 004/012, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provins
GG. REUMA TENGAH II NO.53, RT/RW 04/19, Kelurahan SADANGSERANG, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. TERS. PSM, RT/RW 02/06, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. TRS.PASIRKOJA GG. SATATA SARIKSA, RT/RW 008/004, Kelurahan SUKAHAJI, Kecamatan BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG
JL. CUKANG JATI V, RT/RW 06/01, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
SUKAMANAH, RT/RW 02/02, Kelurahan MENGGER, Kecamatan BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. ATLAS DALAM 5 NO. 9, RT/RW 02/13, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provin
BBK. CICAHEUM RT. 01 RW. 21, RT/RW 01/21, Kelurahan CIMENYAN, Kecamatan CIMENYAN, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. CICABE, RT/RW 04/03, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. JATINEGARA NO.195, RT/RW 03/02, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. BABAKAN SUMEDANG, RT/RW 003/015, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Pro
JL CICADAS PASAR II NO 29, RT/RW 03/04, Kelurahan CIKUTRA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. JAMARAS BARAT II, RT/RW 03/02, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CINAMBO INDAH NO. 25, RT/RW 001/005, Kelurahan PAKEMITAN, Kecamatan CINAMBO, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. SARIWATES INDAH IV NO. 2, RT/RW 3/13, Kelurahan ANTAPANI KIDUL, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
KP.HANTAP RT.02 RW.12, RT/RW 2/12, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi
JL.CIBANGKONG NO.287/120, RT/RW 007/006, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provins
JL. AHMAD YANI 669 GDG EB NO. 15, RT/RW 01/08, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Pr
GG. SALUYU II NO.116/91, RT/RW 009/006, Kelurahan CIBADAK, Kecamatan ASTANA ANYAR, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. SATURNUS UJUNG NO. 15, RT/RW 006/014, Kelurahan MUNJAHLEGA, Kecamatan RANCASARI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
SUKASARI N0. 22/127 A, RT/RW 04/13, Kelurahan KEBON JAYANTI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
GG. SITI MARIAH NO 448 / 86, RT/RW 04/01, Kelurahan JAMIKA, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. TRS CIMUNCANG PASIR HONJE, RT/RW 005/013, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIMENYAN, KAB. BANDUNG, Provinsi JA
JL. HAUR KUNING NO. 11-A, RT/RW 02/05, Kelurahan KEBON PISANG, Kecamatan SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, Provins
Jl. Cinta Asih No.197/120, RT/RW 03/13, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl. DR. Setiabudi Blk 130 Gg. Toha No. 44, RT/RW 001/005, Kelurahan HEGARMANAH, Kecamatan CIDADAP, KOTA BANDUNG, Pr
Jl.Cibangkong, RT/RW 005/005, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. Kebon Gedang, RT/RW 005/007, Kelurahan KEBONGEDANG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
Jl. Muararajeun Lama no. 23/144, RT/RW 01/14, Kelurahan CIHAUR GEULIS, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, P
Jl. Cibangkong Lor, RT/RW 03/05, Kelurahan MALEER, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. Cinta Asih No. 202/122, RT/RW 04/13, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl. Mekar Sari No.8, RT/RW 03/17, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
Jl. Babakan Teureup No.33, RT/RW 02/10, Kelurahan PASIRJATI, Kecamatan UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL.CINTAASIH No.406, RT/RW 06/12, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
Jl.Maleer Selatan II, RT/RW 006/003, Kelurahan GUMURUH, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARA
JL. SUKABAKTI I, RT/RW 003/007, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. SINDANGSARI II RT.05 RW.10, RT/RW 005/010, Kelurahan ANTAPANI WETAN, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provin
PAPANGGUNGAN X, RT/RW 004/009, Kelurahan KEBON KANGKUNG, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL. SARIWATES III NO. 10, RT/RW 003/014, Kelurahan ANTAPANI KIDUL, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. ANYER DALAM NO. 04, RT/RW 004/004, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. KIARACONDONG GG. PLN NO. 3, RT/RW 006/002, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG,
GANG DESA, RT/RW 006/002, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
KOMP. UJUNG BERUNG REGENCY BLOK E NO. 11, RT/RW 005/007, Kelurahan PASIRJATI, Kecamatan UJUNG BERUNG, KOTA BAN
GG. MARHABAN NO. 96/41.B, RT/RW 008/001, Kelurahan SUKAMAJU, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provin
JL. SUKAKARYA RT 07 RW 12, RT/RW 007/012, Kelurahan CICAHEUM, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
CINTAASIH NO. 239/122, RT/RW 006/011, Kelurahan SAMOJA, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. SERANG DALAM NO. 06, RT/RW 07/06, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. BABAKANSARI III, RT/RW 06/09, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KOMP. PANDAN WANGI BLOK D NO. 6, CIJAURA, BUAHBATU, KOTA BANDUNG, RT/RW 02/09, Kelurahan CIJAURA, Kecamatan BU
JL. KIARACONDONG , RT/RW 008/001, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. BABAKANSARI III, RT/RW 05/09, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
JL. LASWI GG. BABAKAN GARUT, RT/RW 005/010, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provi
PASIR KALIKI BARAT, RT/RW 03/15, Kelurahan SADANGSERANG, Kecamatan COBLONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. BABAKAN CIPARAY, RT/RW 001/003, Kelurahan SUKAHAJI, Kecamatan BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KEBON JAYANTI NO.37, RT/RW 01/07, Kelurahan KEBON JAYANTI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL. VILLA ASRI TENGAH I NO. 19, RT/RW 003/010, Kelurahan SUKAPADA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Prov
KOMLEK GIRI MANDE, RT/RW 07/05, Kelurahan KARANG PAMULANG, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
MANGLAYANG SARI, RT/RW 04/13, Kelurahan PALASARI, Kecamatan CIBIRU, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
ASEP BERLIAN GG. NAWAWI I NO. 23, RT/RW 04/04, Kelurahan CICADAS, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Pro
JL. CIKADUT NO.97, RT/RW 05/01, Kelurahan KARANG PAMULANG, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
MELANIA I NO. 17, RT/RW 003/001, Kelurahan CIHAUR GEULIS, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL MADHAPI NO 176/41, RT/RW 004/008, Kelurahan SUKAMAJU, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. JEMBAR I NO. 3, RT/RW 3/3, Kelurahan CICADAS, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CIDURIAN UTARA NO. 70, RT/RW 007/009, Kelurahan SUKAPURA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL.CIBANGKONG NO.59/119, RT/RW 005/005, Kelurahan CIBANGKONG, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
JALAN DESA NO. 33 B, RT/RW 005/002, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
CIBEUNYING LANDEUH, RT/RW 07/04, Kelurahan SUKALUYU, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA B
JL. SOMA I NO. 145, RT/RW 005/011, Kelurahan BABAKAN SURABAYA, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi J
GG. SETIA V NO. 21, RT/RW 8/14, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
GG. SETIA V NO. 21, RT/RW 08/14, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
JL. CIBEUNYING LANDEUH NO. 76 / 144 F, RT/RW 02/04, Kelurahan SUKALUYU, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUN
JL. BUNGUR NO. 41, RT/RW 003/006, Kelurahan GEGERKALONG, Kecamatan SUKASARI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. CILENGKRANG I NO 2-B RT 001 RW 001, RT/RW 1/1, Kelurahan CISURUPAN, Kecamatan CIBIRU, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
JL. CIKAJANG RAYA NO. 10, RT/RW 5/20, Kelurahan ANTAPANI TENGAH, Kecamatan ANTAPANI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
Jl. Pasir Impun NO. 62 Rt 002/004, RT/RW 002/004, Kelurahan PASIR IMPUN, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Prov
GG SUKAWANGI II NO 14, RT/RW 004/001, Kelurahan PASIR IMPUN, Kecamatan MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA
JL PAGARSIH GG SASTRA , RT/RW 08/09, Kelurahan JAMIKA, Kecamatan BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
CIJAMBE DALAM NO. 2A, RT/RW 007/006, Kelurahan PASIR ENDAH, Kecamatan UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
KP. MEKAR BARU, RT/RW 04/14, Kelurahan CITAMAN, Kecamatan NAGREG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL. MOCH. TOHA GG. EMPANG CIBURUY RT 02/06, RT/RW 02/06, Kelurahan CISEUREUH, Kecamatan REGOL, KOTA BANDUNG, P
Komp Koperasi Bina mandiri Jl Koperasi NO.8, RT/RW 003/013, Kelurahan PASIRJATI, Kecamatan UJUNG BERUNG, KOTA BANDU
JL. CIJERAH GG. MANUNGGAL 2C, RT/RW 3/1, Kelurahan CIJERAH, Kecamatan BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG, Provinsi JAW
JL. CICADAS GIRANG II, RT/RW 6/6, Kelurahan CIKUTRA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
Jl. SEKEPONDOK 1, RT/RW 4/9, Kelurahan PADASUKA, Kecamatan CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BARAT
JL JEND. SUDIRMAN NO.849 BLK BANDUNG, RT/RW 002/001, Kelurahan CIJERAH, Kecamatan BANDUNG KULON, KOTA BANDU
JL. KALIBATA TENGAH RT.11 RW.03, RT/RW 11/03, Kelurahan KALIBATA, Kecamatan PANCORAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,
JL. JATINEGARA GG. BENTENG NO. 20, RT/RW 001/002, Kelurahan KEBONWARU, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG,
JL. KACAPIRING NO.132/122, RT/RW 002/003, Kelurahan KACAPIRING, Kecamatan BATUNUNGGAL, KOTA BANDUNG, Provinsi J
GBI BLOK. J15 NO.15, RT/RW 005/011, Kelurahan BUAHBATU, Kecamatan BOJONGSOANG, KAB. BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
Jalan Babakan Sari 1 No.75 , RT/RW 006/006, Kelurahan BABAKAN SARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provin
Pasir Kaliki Timur No.131 , RT/RW 004/005, Kelurahan SUKALUYU, Kecamatan CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, Provinsi JA
CICABE GG. DURAHIM , RT/RW 004/003, Kelurahan JATIHANDAP, Kecamatan MADALAJATI, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BAR
BABAKAN SARI III , RT/RW 002/009, Kelurahan BABAKANSARI, Kecamatan KIARACONDONG, KOTA BANDUNG, Provinsi JAWA BA
KP PANYANDAAN RT. 04, RW. 08, Desa/Kelurahan Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, Kode
JL SINDANG SARI III RT. 03, RW. 09, Desa/Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Kod
Jl. Sukakarya RT. 02, RW. 12, Desa/Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Kode Pos: 4
SUKAPURA RT. 08, RW. 01, Desa/Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Kode Pos: 402
JL. CIKUDAPATEUH DLM 203/121 RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Prov. Jaw
JL. PURBALAYUNG II NO.16 BLOK D RT. 03, RW. 09, Desa/Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Pro
JL KOPO no.386 RT. 4, RW. 3, Desa/Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Kode Pos: 402
JL.PENCAK SILAT NO.8 RT. 2, RW. 10, Desa/Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, Kode
NO TELP SISWA ASAL SEKOLAH NOMOR IJAZAH TANGGAL IJAZAH
62885862737838 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6288218336981 SMP NEGERI 2 BOJONGSOANG 0000-00-00
62895377220204 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6287898982858 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
62895334228788 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
628997855475 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6289656343121 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6285756960775 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6288218950027 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6288218632529 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6285724015443 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6289501969151 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
62895412969709 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6281221052806 SMP PGRI 3 BANDUNG 0000-00-00
6282262248166 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
62859131081670 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6289656058839 SMP NUSANTARA RAYA 0000-00-00
6283156566594 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6285864934029 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
62858644140921 SMP VIJAYA KUSUMA 0000-00-00
6287721434189 SMP PELITA BANDUNG 0000-00-00
628983017871 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6285861260961 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6285692131478 SMP KEMALA BHAYANGKARI BANDUNG 0000-00-00
6287744466164 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6285524891924 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6283116976322 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6285863000734 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6289658390138 SMP NEGERI 41 BANDUNG 0000-00-00
62 MTS PERSIS 99 RANCABANGO 0000-00-00
6283825503290 SMP NEGERI 12 BANDUNG 0000-00-00
628969918138 SMP NEGERI 32 BANDUNG 0000-00-00
6288218215304 SMP NEGERI 55 0000-00-00
6285210479403 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6282115869632 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
628996955154 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6285759036337 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6281321057879 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6288218375217 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6281915105034 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
6283841518058 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
62224220706 SMP NEGERI 1 SUKAHENING 0000-00-00
6285703023817 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
62881023206116 SMP YPU BANDUNG 0000-00-00
6289656475907 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6282240844889 SMP KEMALA BHAYANGKARI BANDUNG 0000-00-00
628893612700 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6285759343077 SMP YPU BANDUNG 0000-00-00
6282119075035 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
628992020485 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6288801847056 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6288901341416 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6287882198832 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6282115441362 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6285950076817 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
62859109532129 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6283149471966 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6283804125432 SMP PGRI 3 BANDUNG 0000-00-00
6288102342092 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6281382670604 SMP BHAKTI NUSANTARA CILEUNYI 0000-00-00
628882260804 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6289663227865 SMP WYATA DHARMA 0000-00-00
6282117234650 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6289646473204 SMP YPU BANDUNG 0000-00-00
6285719416548 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6285759307358 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6283829590696 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
628892605754 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6289656380693 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6289663320474 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
628812273027 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6285862854179 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6287748989817 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
62 PKBM SARTIKA 0000-00-00
6285523714413 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
62859138435337 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
6283112530957 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6289655778358 SMP NEGERI 27 BANDUNG 0000-00-00
62859130958929 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6288218112634 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6281388400463 SMP Negeri 1 Samarang 0000-00-00
6285222894192 SMP TAMAN SISWA BANDUNG 0000-00-00
6285827898762 SMP PASUNDAN 6 BANDUNG 0000-00-00
6289606019345 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
628812017920 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
628988098271 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6285759001193 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6288218867152 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
62828190300559 SMP MUSLIMIN 3 BANDUNG 0000-00-00
6283862091262 MTs MULTAZAM 0000-00-00
6288218683976 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
62878323230519 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6289637775745 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6289670304208 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282273374161 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6287748454248 SMP NEGERI 40 BANDUNG 0000-00-00
6281294572422 SMPIT ULIL ALBAB PALEMBANG 0000-00-00
6289644218295 SMP NEGERI 1 CIMENYAN 0000-00-00
6288218094305 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6281903005952 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6285724276429 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6285871995865 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6287737711023 SMP SUMATRA 40 BANDUNG 0000-00-00
6288218062378 SMP NEGERI 17 BANDUNG 0000-00-00
6283823167667 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282121675730 SMP MUSLIMIN 3 BANDUNG 0000-00-00
6285213017790 SMP NEGERI 3 RANCAEKEK 0000-00-00
628985875936 SMP NEGERI 2 BOJONGSOANG 0000-00-00
6287831566106 SMP NEGERI 21 BANDUNG 0000-00-00
6281395860166 SMP NEGERI 36 BANDUNG 0000-00-00
6287776388671 SMP NEGERI 29 BANDUNG 0000-00-00
6283104375417 MTS NURUL IMAN 0000-00-00
628997173389 SMP NEGERI 3 RANCAEKEK 0000-00-00
62895365115446 SMP NEGERI 25 BANDUNG 0000-00-00
62 SMP PGII 2 BANDUNG 0000-00-00
6281312236201 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6285703074527 SMP MUHAMMADIYAH 4 MARGAHAYU 0000-00-00
6285846426501 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6289655005632 SMP MUHAMMADIYAH 5 BANDUNG 0000-00-00
6283824069679 SMPN 1 CIPEUNDEUY 0000-00-00
6289639006072 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6287885550083 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6289647396965 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6285721503876 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6289672966361 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6287825059873 SMP SUMATRA 40 BANDUNG 0000-00-00
6283829068388 SMP NEGERI 4 CIMAHI 0000-00-00
6288229059061 SMP PASUNDAN 6 BANDUNG 0000-00-00
6281573034338 SMP NEGERI 25 BANDUNG 0000-00-00
6283873497121 MTS ANNUR 1 MALANGBONG 0000-00-00
6281947343654 SMP NEGERI 2 BAYONGBONG 0000-00-00
6289697609672 SMP NEGERI 3 RANCAEKEK 0000-00-00
62895352579700 SMP KARYA PEMBANGUNAN 10 0000-00-00
62895632202464 SMP NEGERI 23 BANDUNG 0000-00-00
628997984719 SMP MUTIARA 4 BANDUNG 0000-00-00
6282120972355 SMP SANTA MARIA BANDUNG 0000-00-00
6283829845978 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
62859130974804 SMP KEMAH INDONESIA 4 BANDUNG 0000-00-00
6289615177679 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6287780298494 SMP NEGERI 31 BANDUNG 0000-00-00
62816617517 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6288222299624 SMP NEGERI 18 BANDUNG 0000-00-00
6282116592207 SMP NEGERI 42 BANDUNG 0000-00-00
628818244742 SMP NEGERI 40 BANDUNG 0000-00-00
6288802341489 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282129222046 SMP IT UMMUL QURO 0000-00-00
6287726851450 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
628121495821 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
62895621072204 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6281902538104 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
628986126339 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6282118266914 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6289697530538 SMP NEGERI 46 BANDUNG 0000-00-00
6285871664603 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6282213480301 SMP NEGERI 1 CIMAUNG 0000-00-00
6282219566729 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6282215442369 SMP PGII 2 BANDUNG 0000-00-00
6289626060640 SMP SUMATRA 40 BANDUNG 0000-00-00
6285703167596 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6281222435254 SMP NEGERI 55 0000-00-00
628818209114 SMP NEGERI 24 BANDUNG 0000-00-00
62895329792673 SMP NEGERI 16 BANDUNG 0000-00-00
62859115616173 MTS DARUL HIDAYAH 0000-00-00
6282126172399 SMP NEGERI 1 CIMAUNG 0000-00-00
6281904686801 SMP NEGERI 2 CILEUNYI 0000-00-00
6285724825956 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6283894448594 MTS YPPS SUKAMISKIN 0000-00-00
6282127725853 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6288218737623 SMP NEGERI 41 BANDUNG 0000-00-00
6287825480088 MTS NURUL IMAN 0000-00-00
628818399247 SMP NEGERI 1 CIWIDEY 0000-00-00
6283824807849 SMP KRIDA UTAMA PADALARANG 0000-00-00
62895375529007 MTS AL INAYAH 0000-00-00
62816603104 SMP PASUNDAN 6 BANDUNG 0000-00-00
62 SMP NEGERI 30 BANDUNG 0000-00-00
6289646406848 SMP NEGERI 3 CILEUNYI 0000-00-00
6282128732781 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6281572691600 SMP NEGERI 14 BANDUNG 0000-00-00
62082128960311 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6285950345342 SMP NEGERI 25 BANDUNG 0000-00-00
6287877105115 SMP NEGERI 1 KATAPANG 0000-00-00
6282120531651 SMP KRIDA UTAMA PADALARANG 0000-00-00
6282128141978 SMP NEGERI 41 BANDUNG 0000-00-00
6289690382718 SMP NEGERI 11 BANDUNG 0000-00-00
6281915557374 SMP NEGERI 17 BANDUNG 0000-00-00
6281315343451 SMP GUNUNG JATI 0000-00-00
6285220187359 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6289646704106 SMP NEGERI 25 BANDUNG 0000-00-00
6281282411061 SMP NEGERI 6 BANDUNG 0000-00-00
6282117780416 SMP NEGERI 3 BALEENDAH 0000-00-00
6289648173548 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6285703019380 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6288970923047 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
62895414765288 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6283897430188 SMP AL-FALAH BANDUNG 0000-00-00
6288971191830 SMP NEGERI 6 BANDUNG 0000-00-00
6281296299865 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282128570094 SMP VIJAYA KUSUMA 0000-00-00
6289656613744 SMP NEGERI 31 BANDUNG 0000-00-00
6282121808320 SMP WYATA DHARMA 0000-00-00
6289520032143 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6288218856551 SMP PLUS BAITURRAHMAN 0000-00-00
6289663619998 SMP TAMAN SISWA BANDUNG 0000-00-00
6289690220567 MTSN 3 PANGANDARAN 0000-00-00
628988707022 SMP BPP BANDUNG 0000-00-00
628996983821 MTS YPPS SUKAMISKIN 0000-00-00
6285720684711 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6281902361709 SMP NEGERI 6 BANDUNG 0000-00-00
6287878080392 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
62895379230002 SMP MIFTAHUL IMAN BANDUNG 0000-00-00
6281395020764 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
62878825976535 SMP SUMATRA 40 BANDUNG 0000-00-00
6282120868195 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6282217572379 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6282298609508 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6285872364329 SMP BPP BANDUNG 0000-00-00
6289655775059 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6281223864037 SMP NEGERI 44 BANDUNG 0000-00-00
6289656615937 MTS YPPS SUKAMISKIN 0000-00-00
6283898233882 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6289656442490 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
628122139355 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6287821075541 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
628977054757 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6285318835859 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
628997141260 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6282128637733 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6285794672566 SMP PASUNDAN 4 BANDUNG 0000-00-00
6285100477997 SMP NEGERI 32 BANDUNG 0000-00-00
6283116982324 SMP BPP BANDUNG 0000-00-00
6285862861321 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282215313417 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
62895404426868 SMP MUHAMMADIYAH CIANJUR 0000-00-00
628989332616 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6285871738516 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6281223739787 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
628996967791 SMP PASUNDAN 1 BANDUNG 0000-00-00
6285524892082 SMP DEWI SARTIKA 0000-00-00
6281809027337 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6283111752334 MTS MUHAJIRIN 0000-00-00
6281395742546 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6282120512660 SMP PGRI 3 BANDUNG 0000-00-00
6289626113931 SMP NEGERI 23 BANDUNG 0000-00-00
6285105535633 SMP MUHAMMADIYAH 5 BANDUNG 0000-00-00
6282180576999 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
62895371953529 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6287829496004 SMP NEGERI 1 CIMENYAN 0000-00-00
6288971182436 SMP SUMATRA 40 BANDUNG 0000-00-00
6289663224220 SMP SWADAYA 1 BANDUNG 0000-00-00
6283821575826 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
62895410173840 SMP NEGERI 44 BANDUNG 0000-00-00
6285795664254 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6283811895914 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282128949452 SMP NEGERI 1 SELAAWI 0000-00-00
6281214255002 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6281224708386 MTS ARROSYIDIYAH 0000-00-00
62895422203543 SMP TRIYASA BANDUNG 0000-00-00
6281572701402 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6281804055061 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282117783325 SMP NEGERI 46 BANDUNG 0000-00-00
6287827122794 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6289690251102 SMP NEGERI 30 BANDUNG 0000-00-00
6281936544753 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6289655815877 SMP TAMAN SISWA BANDUNG 0000-00-00
6289696661148 SMP NEGERI 35 BANDUNG 0000-00-00
6285703167228 SMP NEGERI 53 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6283120512765 MTS BAABUSSALAAM 0000-00-00
6289663419563 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6281210865834 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6283821072653 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6289638995112 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
62085864427420 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
628889390481 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6285704447858 MTS ASYSYARIFIYYAH 0000-00-00
6288218121308 MTS YPPS SUKAMISKIN 0000-00-00
6282126030091 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282119076853 SMP BPP BANDUNG 0000-00-00
628882333929 SMP YPU BANDUNG 0000-00-00
6287708978480 SMP NEGERI 53 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6287824567196 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
628996906947 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6287859210480 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6287764594579 SMP NEGERI 56 0000-00-00
6289672561350 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6289688316162 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6289665996565 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6289513741364 SMP NEGERI 35 BANDUNG 0000-00-00
62895376850648 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
628817870086 SMP NEGERI 24 BANDUNG 0000-00-00
6289602193569 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6283820094305 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6289657513379 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6285721774875 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
62 SMP PGII-1 BANDUNG 0000-00-00
6288218707816 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6285798483114 SMP NEGERI 45 BANDUNG 0000-00-00
6287821858033 SMP NEGERI 2 BOJONGSOANG 0000-00-00
628812244677 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
6282130257174 SMP NEGERI 44 BANDUNG 0000-00-00
628112161301 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6287718096948 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6281398400630 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6289628544249 SMPN 76 JAKARTA 0000-00-00
6281646882389 SMP NEGERI 25 BANDUNG 0000-00-00
6285724918845 SMP VIJAYA KUSUMA 0000-00-00
6287722464236 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
628996095378 SMP PASUNDAN 2 BANDUNG 0000-00-00
6281322399976 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6285794055091 SMP BPP BANDUNG 0000-00-00
6285956452817 PKBM SILIWANGI 2 0000-00-00
6285864096658 SMP NEGERI 15 BANDUNG 0000-00-00
6285846576331 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
62896266133298 SMP NEGERI 31 BANDUNG 0000-00-00
628986455327 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6285224766310 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6288229490860 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6285784416389 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
628983948689 SMP NEGERI 53 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6285559551492 SMP NEGERI 20 BANDUNG 0000-00-00
6289602804992 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6287780523113 SMP KARTIKA X-1 BANDUNG 0000-00-00
6282127588552 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6282121980000 SMP NEGERI 42 BANDUNG 0000-00-00
62895351440608 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6289507336210 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
62895326434122 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6281220299164 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6287853096419 SMP PGII 2 BANDUNG 0000-00-00
6288222042492 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6285759343105 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6287738470313 SMP PASUNDAN 6 BANDUNG 0000-00-00
6289647985753 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6281320401198 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6287734752072 SMP NEGERI TERBUKA 51 BANDUNG 0000-00-00
6282120701459 SMP BINA DHARMA 2 BANDUNG 0000-00-00
6287821863421 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6288218872499 SMP NEGERI 4 BANDUNG 0000-00-00
6281224094557 SMP AL-FALAH BANDUNG 0000-00-00
6283112687826 SMP SWADAYA 1 BANDUNG 0000-00-00
6285524447772 SMP SUMATRA 40 BANDUNG 0000-00-00
6281293621225 SMP NEGERI 22 BANDUNG 0000-00-00
6289542221779 SMP AL HADI BANDUNG 0000-00-00
6282118473674 SMP NEGERI 46 BANDUNG 0000-00-00
6289656437782 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
62895412817436 SMP NEGERI 49 BANDUNG 0000-00-00
628817852614 SMP AL-FALAH BANDUNG 0000-00-00
6285720509737 PKBM CSBI 0000-00-00
6289656705917 SMP PASUNDAN 6 BANDUNG 0000-00-00
6285720314591 SMP N 1 SINDANGBARANG 0000-00-00
6288229095357 SMP PGRI 1 BANDUNG 0000-00-00
6285524410864 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6289630717384 SMP PASUNDAN 8 BANDUNG 0000-00-00
6285559048698 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6285781210072 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6285781210072 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6283822333308 SMP NEGERI 27 BANDUNG 0000-00-00
6289626162876 SMP KARTIKA XIX-2 0000-00-00
6282126145866 MTSN 2 KOTA BANDUNG 0000-00-00
6281394862446 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6289638962182 MTS YPPS SUKAMISKIN 0000-00-00
6288222161667 SMP NEGERI 53 KOTA BANDUNG 0000-00-00
62 SMP NEGERI 25 BANDUNG 0000-00-00
6281563803206 SMP NEGERI 50 BANDUNG 0000-00-00
6285523559710 SMP YP 17 NAGREG 0000-00-00
6289657532992 MTS MUHAMMADIYAH 0000-00-00
6285353530022 SMP IT FITRAH INSANI 0000-00-00
62895335464132 SMP PASUNDAN 7 BANDUNG 0000-00-00
6283820411825 SMP YAYASAN ATIKAN SUNDA 0000-00-00
6287837041440 SMP NEGERI 16 BANDUNG 0000-00-00
6287831209100 MTS DARUL HIKMAH 0000-00-00
6287820121958 SMP AL-GHIFARI 0000-00-00
6282130871448 SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 0000-00-00
6285974675580 SMP YPU BANDUNG 0000-00-00
6285624220846 SMP NEGERI 42 BANDUNG 0000-00-00
6281617835085 SMP VIJAYA KUSUMA 0000-00-00
6289656374126 SMP NEGERI TERBUKA 27 BANDUNG 0000-00-00
6283875226117 SMP MUHAMMADIYAH 3 BANDUNG 0000-00-00
6281383851451 SMP NEGERI 37 BANDUNG 0000-00-00
6282120845457 SMP NEGERI 1 ATAP CIBANTENG 0000-00-00
6285798282803 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 0000-00-00
6289656625867 SMP Muhammadiyah 3 0000-00-00
6282246847285 SMPN 37 BANDUNG 0000-00-00
6285817559953 SMPN 20 BANDUNG 0000-00-00
6282129613272 SMP AL-AQSA 0000-00-00
62895347077944 SMP NEGERI 3 BANDUNG 0000-00-00
62 SMP MUHAMMADIYAH 8 BANDUNG 0000-00-00
NOMOR SKHUN AGAMA JALUR MASUK
TAHUN
TRANSPOTASI
MASUK YANG DIGUNAKAN
TINGGI BADAN (cm)
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 162
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 157
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 189
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 153
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 169
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 144
ISLAM KETM 2019 ANTAR JEMP 158
ISLAM KETM 2019 MOTOR 170
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 165
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 148
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 163
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 157
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 120
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 167
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 154
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 149
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 155
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 156
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 168
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 143
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 151
ISLAM KETM 2019 ANTAR JEMP 167
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 149
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 158
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 155
ISLAM KETM 2019 MOTOR 172
ISLAM KETM 2019 MOTOR 167
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 166
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 173
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 149
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 170
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 161
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 159
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 152
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 171
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 150
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 159
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 169
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 169
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 159
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 158
ISLAM KETM 2019 MOTOR 159
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 166
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 150
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 156
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 161
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 154
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 164
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 158
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 149
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 146
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 175
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 144
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 158
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 151
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 180
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 153
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 161
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 154
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 166
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 169
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 157
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 163
ISLAM KETM 2019 MOTOR 160
ISLAM KETM 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM KETM 2019 MOTOR 189
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 165
ISLAM KETM 2019 MOTOR 169
ISLAM KETM 2019 JALAN KAKI 173
ISLAM KETM 2019 MOTOR 163
ISLAM KETM 2019 MOTOR 155
ISLAM KETM 2019 ANTAR JEMP 162
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 173
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 151
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 150
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 170
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 171
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 150
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 145
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 175
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 158
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 157
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 151
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 156
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 143
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 172
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 145
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 155
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 156
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 156
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
PROTESTAN Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 155
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 148
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 156
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 169
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 160
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 158
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 171
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 180
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 157
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 162
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 169
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 173
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 154
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 161
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 155
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 158
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 152
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 170
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 158
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 162
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 174
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 172
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 155
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 175
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 158
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 155
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 161
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 173
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 176
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 175
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 160
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 162
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 164
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 170
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 163
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 157
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 168
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 170
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 151
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 156
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 178
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 169
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 153
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 175
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 158
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 155
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 156
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 171
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 171
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 150
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 158
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 163
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 171
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 160
ISLAM Prestasi NH 2019 SEPEDA 172
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 150
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 154
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 152
ISLAM Prestasi NH 2019 SEPEDA 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 172
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 176
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 156
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 171
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 167
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 173
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 156
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 154
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 171
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 152
PROTESTAN Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 177
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 174
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 161
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 174
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 171
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 163
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 175
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 157
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 149
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 172
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 173
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 151
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 158
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 163
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 153
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 152
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2019 SEPEDA 163
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 168
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 151
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 175
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 170
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 152
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 153
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 146
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 175
PROTESTAN Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 153
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 170
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 166
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 176
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 162
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 170
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 166
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 175
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 159
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 154
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 165
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 157
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 150
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 170
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 175
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 185
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 170
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 158
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 172
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 170
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 168
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 159
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 175
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 154
ISLAM Prestasi NH 2019 SEPEDA 160
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 166
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 170
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 170
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 167
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 176
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 165
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 JALAN KAKI 147
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 ANTAR JEMP 162
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 146
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 161
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 153
ISLAM Prestasi No 2019 ANTAR JEMP 171
ISLAM Prestasi NH 2019 MOTOR 159
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 170
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 162
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 157
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 157
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 159
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 177
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 145
ISLAM Prestasi No 2019 MOTOR 166
ISLAM Prestasi No 2019 MOTOR 164
ISLAM Prestasi No 2019 MOTOR 166
ISLAM Prestasi No 2019 MOTOR 171
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi No 2019 JALAN KAKI 160
PROTESTAN Prestasi No 2019 ANGKUTAN 151
ISLAM Prestasi NH 2019 ANGKUTAN 171
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 167
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 169
ISLAM Prestasi No 2019 ANGKUTAN 165
ISLAM Prestasi NH 2018 ANGKUTAN 171
ISLAM Prestasi NH 2018 ANGKUTAN 164
ISLAM Prestasi NH 2018 ANGKUTAN 170
ISLAM Prestasi NH 2018 ANGKUTAN 160
ISLAM Prestasi NH 2018 JALAN KAKI 152
ISLAM Prestasi NH 2018 ANGKUTAN 166
ISLAM Prestasi NH 2018 ANGKUTAN 146
ISLAM Prestasi NH 2018 ANTAR JEMP 170
BERAT BADAN (kg) JARAK RUMAH KE SEKOLAH NAMA AYAH NOMOR TELP AYAH
43 0-1 km SUWIRYO 6287710168884
45 3-5 km ADE SUMARNA 6281224794201
57 0-1 km ANWAR ZAEDUDIN 62
40 3-5 km EDI SUMARNA 6281219007921
90 1-3 km APANDI 62895334228788
40 0-1 km KOHAR ROHANDI 6281931391619
40 1-3 km KARYUDI 6285316830754
48 1-3 km IWAN NURMAWAN 6285316817871
50 0-1 km ATEP YUSUF 628996908448
45 1-3 km NANA SURYANA 6281224502376
50 3-5 km DUDUNG 62
48 1-3 km M YAMIN 6281320147521
39 1-3 km ASEP SULAEMAN 6282130999656
45 1-3 km EDI JUNAEDI 6281321801435
53 1-3 km TITO MULYANTO 6282118700675
45 0-1 km RUDI HARINUDIN 62
40 1-3 km Guruh Abdul fatah 6289671145996
50 0-1 km SUYARDI 6285871052210
40 1-3 km AGUS DEDI SUPARDI 6289697623327
23 1-3 km ENDANG HIDAYAT 628214449360
44 1-3 km SUPRIATNA 6285351217474
70 0-1 km AGUS SETIAWAN 628983017871
39 1-3 km MASHUN HARDIANSYAH 6287723400259
44 0-1 km SUDIYANTO 6281313551378
41 0-1 km MULYANA 6281324328961
40 3-5 km PEPEN EPENDI 6285798445706
45 1-3 km NONO SUTRISNO 62
45 1-3 km MAMAN SUMIARSA 6282119011923
44 3-5 km YUSUF ERICK MAULANA 62
45 1-3 km SUHERMAN 6283820505353
46 5-10 km SUPRIATNA 6281311866799
50 5-10 km Alm. UNUNG 62
41 5-10 km OTANG 6281322453487
34 0-1 km II RUHIYAT 62
42 0-1 km HERI SUHERI 62
44 0-1 km BAMBANG HARYADI 6281297954748
55 1-3 km RAHMAT 6282117239560
50 0-1 km BOYMEN 6281321057879
47 0-1 km Eep Setiawan 62
78 0-1 km DANI SETIANA 62
38 0-1 km Masikin 6281214549558
52 1-3 km JOJO 62
45 0-1 km SUHANA 62
43 0-1 km SYAMSUDIN 628212163342
45 0-1 km EKA SUDRAJAT 6289656475907
34 0-1 km EDI RAHMAT 6285721144140
50 0-1 km HADI HARIYADI 62
40 0-1 km TONI SUHENDAR 6289678858676
115 1-3 km MURTO AGOR 62
36 0-1 km AMIR KOSWARA 628992020485
48 1-3 km ASEP SUHERMAN 6283114046975
60 0-1 km IKIN MUTAKIN 62896524444926
51 0-1 km DADANG HERMAWAN 6287882198832
53 0-1 km AGUS SETIADI 6285659326899
36 0-1 km HARSONO 62
48 1-3 km AGUS NURDIN 62
51 0-1 km IWAN KURNIAWAN 628987440545
55 0-1 km OMAY 6283804125432
58 0-1 km HADA 6288102342092
52 0-1 km Dita Mulawarman 6285872831533
42 0-1 km Edi Kusmayadi 62
79 0-1 km Solihin 628572289400
55 0-1 km Haris Hendriana 62
63 0-1 km Yayan Herdiana 6289657506566
42 0-1 km Hasanudin 62
49 0-1 km Dede Maman 62
53 0-1 km Rudi Ardiansyah 6285862514048
47 0-1 km Ahmad Syaripudin 6285222972071
51 0-1 km IDAM MALIK 6282216303800
36 0-1 km Suhadi 6285624771473
35 0-1 km Dadang Sumarna 62895621134146
45 0-1 km Yadi Sutardi 62
54 0-1 km Dadan Halimin 6281222899712
50 0-1 km Abdul rahman 62
63 0-1 km Siswanto 6281221451308
56 0-1 km Prayitno 6282113875009
45 0-1 km ADE JUHANA 6281222667913
58 1-3 km ARASUHARA 62895411831398
50 0-1 km YAYA SUNARYA 6285974678144
49 0-1 km ARI MURDIANTO 6289674484539
42 0-1 km MARYANTO 62
50 0-1 km SUKANDAR 6285222894192
74 0-1 km MAMAN SUDIRMAN 6281321905658
40 1-3 km AYI ABU SYUKUR 6289606019345
40 0-1 km DADANG MUTTAQIN A R 62895351900077
46 0-1 km AHMAD NURDIN 6289655005937
43 1-3 km GERI JAELANI 6282219038653
49 0-1 km IAN SOFIAN 6288218867152
41 0-1 km TEDI SUPRIYATNA 62081802080307
41 0-1 km DEDI EFENDI 62895371913870
65 0-1 km IRPAN SUJANA 6282217079703
41 0-1 km Agus Suryadi 62
43 0-1 km AHMAD SUNARYA 6281214999092
50 0-1 km ASEP RUKMANA 6289670304208
51 0-1 km HENDRA SYARIF HIDAYAT 628122144567
58 1-3 km HENDRIANA 6287722097379
61 5-10 km WAHYU HIDAYAT 6281321109136
47 5-10 km TISAM 6281321156824
63 1-3 km ASEP HERMANTO 6281949192100
52 0-1 km ASEP SAEFUDIN 6285320885596
40 3-5 km SYARIPUDIN 6281394482597
42 3-5 km SUPRIYONO 6285860082022
45 1-3 km TJIPTO ADI WIDODO 6281312419445
49 3-5 km CECE TARYAT 628977413870
55 1-3 km EFENDI 6287802324026
53 0-1 km DADANG SUPRIATNA 6281321973381
44 > 10 km RAKIM SOKAWERA 6281223656556
47 5-10 km USEP SAEFUL ROCHMAN 628985875936
52 > 10 km MARWAN MURSIDI 6281313584714
45 1-3 km DENI HAMDANI 6281322643999
54 5-10 km CEPIH SUMARNA 6287824853098
50 5-10 km Isur 6282122876269
48 > 10 km AGUS SUPRIATNO 6289525841334
60 1-3 km HERI MUHAMAD RIDWA 6287722042673
94 1-3 km Rd. Hikmat Moelia, S.ST 6285106829998
80 3-5 km HERU ADHI PRABOWO 6282116397737
75 5-10 km DENI HIDAYAT 6282321314400
46 0-1 km UJANG SAHRI PRAJA 6285221081974
35 3-5 km MUKHOLIL 6281320973554
42 > 10 km DEDE SUBARNAS 6283873344873
43 3-5 km HERMAN 62
51 1-3 km WENDY PURNOWIRATM 6287714491355
56 3-5 km MUHAMMAD 6285294891467
40 0-1 km WELZENDRI 6285315189488
44 1-3 km NUNU NURDIN 628976767007
62 1-3 km WIRAH WILLY HENDRIA 62
49 5-10 km NEDI SUNARDI 6282117661565
49 1-3 km DEDI 62
48 5-10 km BUDI ASWANI KARDANI 6285723484097
46 1-3 km ASEP DENNY 6285316701154
38 3-5 km YANTO SURYANTO 6281947343654
50 > 10 km SUMADI 62
42 5-10 km AHMAD KAMALUDIN 6281214675695
44 3-5 km SAPRI 6282115094555
65 5-10 km BUDDY TJAHJADI ROHEN 6282157173883
48 5-10 km SAUT ASIROHA MANALU 6281379013509
55 0-1 km SUTARMAN 62
78 1-3 km HENDRY BUDI ARIANTO 6282216286106
55 0-1 km SENO 628532697383
40 1-3 km TOTO IRIANTO 6287825413870
59 0-1 km O. RUSMANA 628156218679
48 5-10 km ASEP AHMAD KOMARUD 6281394818263
49 1-3 km OBAR KURNIAWAN 6282121888081
52 3-5 km CECEP EDY SYAHRUDIN 6283873636116
64 1-3 km NANANG HIDAYAT 6289681504290
72 3-5 km IRWAN 6281221898427
51 0-1 km ASEP SETIAWAN 628886230016
70 1-3 km TATANG 6282115512661
44 1-3 km IRAN SUPRIATNA 6281394687655
70 3-5 km ROHIM 6282121796301
54 1-3 km Alm. DEDI WIRAWAN 62
54 > 10 km M SADI 6282176884991
80 5-10 km ADEN SUKANTO 6282119093757
45 5-10 km GUN GUN ABDURACHM 6285722630848
43 > 10 km CAHRIYA 62
48 1-3 km SUGIONO 6282116799510
46 1-3 km YUDI SONJAYA 6282130350842
47 5-10 km HERMAN 62
44 5-10 km RIZKI FIRMANSYAH 6281572276160
65 5-10 km ASEP SUKARA 6281322006196
65 3-5 km BANDI 6287834522705
55 1-3 km YUDI NURIZAL 6282216155877
50 0-1 km ADIN SOPYAN 6281322102172
60 > 10 km ADE WELI NURDIN 6285348940190
52 > 10 km DIKI RAMDANI 6281223431220
43 1-3 km SARJIYANTO 62
50 5-10 km CECE MUHARAM 6288222324222
49 1-3 km LILI SADELI 62081313325018
56 3-5 km ASEP JAMAL 628818227334
52 3-5 km AEP SAEPUDIN 6287825480088
45 5-10 km ERMA HERMAWAN 6282144644997
50 > 10 km ENCENG SURACHMAN 628211556841
68 5-10 km ASEP TASLAM NULKARI 6281910334144
45 0-1 km HERI SUHERMAN 6281320701292
51 1-3 km LUKMANUL HAKIM 6285523569504
66 > 10 km DANI KUSMANA 62895345292210
69 3-5 km MUSTOHIR 6285314263640
50 1-3 km MARNO SUHARNO 6281221676220
49 > 10 km Alm. HERRY KONTARA 62
78 5-10 km MUHAMMAD HAFIZULL 6287780110536
40 > 10 km MAMAT RAHMAT 6282125546988
50 > 10 km MAS NANA MUNAJAT 6282219121451
50 5-10 km AGUS SURYAWIJAYA 6282128141978
48 3-5 km HARI RUSLAN 6289662272869
45 5-10 km WILAR DIYUGA 6285863000114
55 3-5 km Alm. JEFFRY JUHERI RIT 62
50 0-1 km AGUS SUPRIYADI 6282219322836
69 5-10 km SURIYANTO 6289515345550
48 5-10 km UJANG WAHYU 6281321383488
52 5-10 km CECEP ADI FREDIANSYAH 6285213874058
49 5-10 km Kamaludin 62
69 0-1 km YAYAN DARYANA 6288222299207
48 0-1 km HOBIR KUSNADI 6282129365756
50 1-3 km MOCH. TARGANA 6289517288220
55 1-3 km SULISTIO 6281809275465
42 1-3 km YAYA SUMARYA 6289650505054
69 0-1 km SANJAYA 6285974223345
47 1-3 km Dikdik Handianto 6285691181155
55 1-3 km DENI SURYADI 62
51 1-3 km RUSLAN 6287825980816
52 1-3 km CECE GUNARA 62
48 5-10 km Wakijan 62
48 1-3 km SAMSUAR 62
56 3-5 km DENI ANDI YUDIANA 6285384367073
45 3-5 km Erwin Hendrawan 6285659186749
55 3-5 km SOMA MULYANA 6281394511112
62 0-1 km ADI AHMADI 6285837862371
67 1-3 km OHAN BURHANUDIN 6287877884010
36 1-3 km Riki Irwansyah 62
55 5-10 km CUCU SURYANA 6283120116065
54 3-5 km FAUZAN FAISAL 628157001360
51 1-3 km Asep Riki Supardi 6285294264586
50 0-1 km YULIANTO 6281220468469
49 1-3 km DADAN GUNAWAN 6282217572379
41 0-1 km ADE DUDUNG 6282298609508
49 0-1 km YANA MULYANA 6285295195459
43 0-1 km ROSAD 6285294544974
45 1-3 km ADE KURNAEDI 6285860333043
50 1-3 km ALEK LILI SUPRIATNA 6281289214633
49 1-3 km DADANG KURNIAKUN 6283898233882
45 3-5 km EDWIN SURYANA 6281258463260
46 0-1 km ALI MAKSUDI 628122139355
51 3-5 km YOSEP RIDWAN 6282214307698
64 1-3 km CECEP SUKANDAR 6281931270229
42 0-1 km TJAHYADI JULIANTO 6285603025576
48 1-3 km FEBBY TRIYADI 628814540051
50 0-1 km WARIS RISWANTO 6281321455517
40 5-10 km RAHMAT SURYADI 6285314192424
37 0-1 km DENY BANYU AJI 6285100477997
41 1-3 km ADI SYAMSUL FALLAH 6283116982324
49 1-3 km IWAN GUNAWAN 6282117278363
38 0-1 km DADAN RUSDIAN 6281221681672
55 1-3 km TEMI BAROKAH 6282126526123
46 1-3 km IWAN SETIAWAN 62
55 1-3 km YUYUN WAHDINI 628983042324
63 3-5 km ACHMAD DIMYATI 6281224304262
52 1-3 km ENJANG JAONUDIN 6285956677048
50 5-10 km DEDE SUPARMAN 62
36 1-3 km WIWIN WITONO 6281321246702
46 3-5 km RIKI NUGRAHA 62
55 1-3 km DENI RAMDAN 6289522661525
55 3-5 km HERI HERYANDIN 6281563107609
40 5-10 km AGUS SALIM 6282216589852
45 0-1 km AGUS SAEPUL ROHMAN 6285105535633
45 1-3 km DENI SUBANDI 6282128576999
50 1-3 km ASEP RUSTANDI 628986142773
83 1-3 km SUBKHAN SUPRIATNA 6287829496004
60 1-3 km DADI 6282118111508
45 3-5 km ANA SURYANA 6287825225762
57 1-3 km BAMBANG SUPENO 62
58 1-3 km MULYADI 6285863118489
44 0-1 km NURMAN SETIADI 62
49 1-3 km SUMARDIYANTO 628117082299
55 1-3 km ADDY SETIADY 6281321321230
77 0-1 km ARSITO 6282126001301
45 1-3 km WISHNU RIDHIA 6281220077166
43 5-10 km APUARDY 6285220722677
53 1-3 km RONI SUNTANA 6281324913450
53 1-3 km TATANG HERMAWAN 628118178033
49 5-10 km ELDON RAPALI SIMANUL 6282117783325
44 1-3 km YUDI SAPUTRA 6281802222376
48 3-5 km Endang Effendy 6283822923963
44 1-3 km Muhammad Rahmat 6281215411546
49 1-3 km Rusmindar 6285720153845
43 5-10 km Slamet Dianto 6289513249660
43 5-10 km Asep Ependi 6281804966111
45 1-3 km Cecep Saepudin 6287737666636
81 1-3 km Pandi Sopandi 6289616162775
45 1-3 km Audi 6282127096906
63 1-3 km Yoppie Noviandy 6289622888999
50 1-3 km Jaya Sukmana 6282127060929
37 1-3 km Deni Suwandi 6285322555813
67 0-1 km Budhi Sutrisno 62
37 5-10 km Agus Saefuloh 6281573553637
37 5-10 km Dedi Supriadi 6281222790874
61 3-5 km Darmin 62821394988878
51 5-10 km Nana Saepudin 62
50 0-1 km Rachman Ruhyat 6283819435097
38 5-10 km Asep Suparman 62
50 1-3 km Slamet Widodo 62
72 1-3 km Aas Setiadi 62
36 3-5 km Nana Koswara 6285861431339
57 5-10 km Rubianto 6281322939381
50 1-3 km Budi 6281222825655
43 1-3 km Iwa Kartiwa 6282115560126
43 1-3 km Sumpena 628179237765
44 1-3 km Amin 62
46 1-3 km Rinto Hermawan 6282119371909
49 5-10 km Mahmud Sudrajat 62
46 0-1 km AGUS MULYANA 6281224766243
42 3-5 km Aam Jamhur 628595670214
45 1-3 km Haryadi 6281221800115
88 5-10 km Wahyudin 6281394043125
78 3-5 km Yoni Hartono 62
46 0-1 km Tito Muhammad Nursal 6285222407242
79 1-3 km Rejeh Efendi 6281394338142
78 1-3 km Erik Wibowo 6281393742689
48 1-3 km Agus Dodi Solihin 6288222661524
48 5-10 km Erie Dwi Sunanto 6281214689647
52 1-3 km Ali Rifai 628112091610
38 1-3 km Ismail 6283834475723
79 0-1 km Teguh imam santoso 62
58 1-3 km Henry Pratasonak N. 6285922255900
45 3-5 km Tiwan 62
55 5-10 km Doody januariyanto 6281932951820
46 1-3 km Deni Hermawan 6287702936282
55 3-5 km A Sudrajat 6282217273767
45 3-5 km Wawan Ridwan 6285100125795
102 0-1 km Seun Ahmad Rozali 6281321762421
50 0-1 km Asep Ridwan 6282120155544
45 5-10 km NANDANG 6282119321079
45 0-1 km MAHDAR SUPRIA 6285846576331
55 1-3 km ACHMAD MULYADI 62896266133298
45 1-3 km PURWANTO 6281321211413
52 0-1 km UNTUNG SUPARMAN 6285224766310
40 0-1 km SUTRISNO 6282129555829
50 3-5 km JAJA TARI 62
56 5-10 km DEDY SUPARMAN 6289630800401
49 0-1 km IWAN HERMAWAN 6285872410445
50 1-3 km DANI 6282116746100
50 1-3 km IMAM SUPANGI 6287825398315
45 3-5 km JUMADI 6282127588552
93 1-3 km RUKMANA 6281222298763
48 1-3 km ASRUL SANI 62
52 0-1 km PARYADI 6289656153673
45 1-3 km SUGENG MULYADI 62895345051431
42 1-3 km SAPENDI 6281220299164
42 5-10 km YUDI MULYADI 6282317748757
49 0-1 km ANDRI CAHYADI MUJIYA 6281395060106
60 1-3 km PRIYONO 6281322038598
55 0-1 km GUN GUN GUNAWAN 6287777973962
40 0-1 km RONI FITRIANA 6289647985753
55 1-3 km SUDARWANTO 6281320401198
62 5-10 km RUDI SUTENDI 6287734752072
42 1-3 km SAMIJAN 6283121178017
47 1-3 km SUMARIYO 6287821863421
55 0-1 km MUHAMAD RAMDAN 6282115450438
39 3-5 km USMAN SAEPUDDIN 6281224094557
51 5-10 km DEDI SUHENDI 62895324277978
49 1-3 km SUJANA 628122071826
56 3-5 km ARI JANTO POERNOMO 62
50 3-5 km TITO SUMANTRI 6282219523597
46 5-10 km NANDANG SURYANA 62818227015
50 1-3 km EDI SUPRIYATNA 6285956067025
70 3-5 km MULYANA 628172341337
42 1-3 km MAMAN 62
49 0-1 km DEDE SYARIFUDIN 6281321216340
51 1-3 km MAMAN SUHEHRMAN 6289656705917
45 3-5 km BENI CAHYANI 6288970911081
37 0-1 km DANNY FATAH RAMDHAN 6285219212075
48 1-3 km EMAN SUPRIATNA 6282119218662
63 3-5 km ARI 6289630717384
39 1-3 km MUGIYONO 6281220977664
41 1-3 km ASEP SAYUDIN 6285781210072
39 1-3 km ASEP SAYUDIN 6285781210072
47 3-5 km ASEP SOFIAN 6283822333308
48 5-10 km ASEP ANSHARI 62222060290
53 5-10 km BUDI SETIAWAN 6285222992226
67 3-5 km EDI RUSWANDI AS 6281394862446
45 5-10 km WAHYUDIN 6285314157031
46 5-10 km HERY LESMANA 6281394228505
46 3-5 km TOTO SUBIANTO 6281322832714
47 5-10 km MOCHAMAD MUNAWAR 6287822195354
48 > 10 km WAWAN GUNAWAN 6282320107000
47 5-10 km ATEP ARIFIN 6289658191440
60 5-10 km Andri Mulyana 628112213680
40 3-5 km NANA SUPRIATNA 6289674585578
72 1-3 km EDI SUPARNO 6283820411825
74 3-5 km MAMAN R. MANSYAH 62
44 3-5 km DEDEN DENMARK 62895356533704
69 3-5 km AHMAD BUHORI 6287825261503
43 0-1 km Dani Priyatna 6282121642585
64 0-1 km Dwi Purwanto 62
46 5-10 km Laster Tamba 6281324751010
50 1-3 km AHMAD SOLIHIN 62
81 3-5 km RUDI RIANTO 62
62 3-5 km JEJE WASJA 6281220201733
48 1-3 km RIKKY IRAWAN 6282386160975
50 5-10 km MUSTOPA 6282120845457
52 3-5 km NENDIH 62081320572111
70 5-10 km Ude Sunarya 628156220223
55 1-3 km LILI MUKHLIS 62
65 1-3 km SISWADI 6285321930104
64 3-5 km TATANG SUHENDAR 6281223062798
72 5-10 km FARID ACHMAD FADDILL 6281321186997
59 5-10 km BAMBANG TRYSULO 6282320937719
PEKERJAAN AYAH PENDIDIKAN AYAH PENGHASILAN AYAH NAMA IBU
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SARIYEM
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TINA GUSTIANI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 SITI MAEMUNAH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ANDRI SANTOSA
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B < Rp. 500.000 TETI RAHMAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ROHENI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SUSAN HERLINA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 HANI HANIAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 RENI LISNAWATI
PEGAWAI SWASTA SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. WATINI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. LILIS KOMARIAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MELA MELAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. JULAEHA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. DEDE ROHAYATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C < Rp. 500.000 Alm. NIA NURJANAH
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 LINA MARTUTI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Yani
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 SURATI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. DEDE JUARSIH
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. CUCU RATMINAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DAHANA MARTINI
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YUYUN YULIA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TANTI LESTARI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 LIA CASLIAH
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 TITIN PRIHATINI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ROSSARI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 NURHAYATI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. EMA SULAEMAH
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 MARINA RAHMAWATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ENI SUHAENI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RATNA HALIMAH
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 MIMIN
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 INAN ROSNINA
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 NANI ROHAENI
BURUH SD/MI/PAKET A < Rp. 500.000 HENI JUHARYANI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. IMBAN NURYATI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NENGSIH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SUSI MARLINA
Wiwi Endrawati
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 RAHAYU YULIANTI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Tusmiatun
YAYAH
BURUH SMP/MTS/PAKET B < Rp. 500.000 TINA MELINDA
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MARYATI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 DIAH PARMAWATI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ANIH KARLINA
ATIN MANTILI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ATI ROHAETI
ZUBAIDAH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 EKA HELANINGSIH
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. LILIS SUNINGSIH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. UCU SARININGSIH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ELI WASILAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ICIH MASRIAH
PONIRAH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YUNIARTI SAHAT
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 MAKNIAH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. EVA FATMAWATI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KARTINI
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Cucu Mariam
Kokom
DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0 Iyosti Sobariah
Iis Maryani
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Fitriawati
Dewi Asmara
BURUH SMP/MTS/PAKET B < Rp. 500.000 Nur Setiawati
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Lina
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Wati Susilawati
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 MIMIN MINTARSIH
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ponirah
LAINNYA SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Wiwin Winarsih
BURUH SMA/MA/PAKET C < Rp. 500.000 Wiwin Winarsih
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Siti farida
BURUH SMP/MTS/PAKET B < Rp. 500.000 Maimunah
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Sari
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Kristin Handayani
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 JUMATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B < Rp. 500.000 RENI
DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B < Rp. 500.000 YUYU YULIYAH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SRI MERLINDA
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 IDA WIDANINGSIH
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 TARLIYAH
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ETI SUNARTI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SUSIANI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ROSTIAWATI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ELI RATNASARI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NINA LISNAWATI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 TATI SUPRIATINI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AI NILAWATI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YETI FITRIANI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 MIMIN SUSILAWATI
Neneng Jubaedah
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 VINCENT FEBRIANA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. LELA NATALIA
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 EUIS MULYANI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. DIAN FITRIYAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ANI AGUSTINA
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 HENI
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 BUDI MULIASARI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 TETI KARTINI
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 DEDE JULAEHA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SURATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. PERTIYANI AGUSTINA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AI RATNASIH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DESSY
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. INE SUKAESIH
PNS (Selain Guru dan DokDIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ELIS NURHAYATI
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. EMMA PURWANTI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 INNE HENDAYATI
PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SANTI SEPTIANI PUSPA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. EVI PURNAMASARI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Lina Marlina
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SULASTRI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 SISKA NATALIA DHAMAYA
GURU/DOSEN DIPLOMA 3dan4 > Rp. 5.000.000 Nine gantine
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 EVA HANDAYANI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. IMAS NINING
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 IYOS ROSMINAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SRI HIDAYATI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 HALIMAH
LAINNYA SMA/MA/PAKET C Rp. 0 LENI MARLENI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. LIA FITRIA LESTARI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SRI SUHARTI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DESI WATI
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ATI KARYATI
DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0 ANI SITI MARYANI
LAINNYA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LISDIANA FEBRIANI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YETI SUTIRAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YULYARTI FATHONAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ERNA
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 INA MARTINI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 0 IKA SURYANI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 LINA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 DEWI WILDA WILIS
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LIA SAPTIANINGSIH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 KARTARINA LUMBANGAO
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ELI HERLINA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 TRESHA HEIDIANA MAU
PEGAWAI SWASTA SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Alm. TOYIBAH
PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 IMAS NURHASANAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ANI SUMARNI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SITI RAHMAWATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 INA JAMILAH
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 RACHMA ANGGRAENI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MARNI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ERNAWATI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. IKE RACHMAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C < Rp. 500.000 LILIS HASANAH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. DEDE RISMAWATI
PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 FITRI KOMALASARI
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 DIAN EKAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DEYATI
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 YUYUN YUDIANTY
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SRI RAHAYU UTAMI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TARMILAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AI SUMIATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DIAN SEPTIANA
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 INA PURNAMA SARI
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 > Rp. 5.000.000 IKA MAHARANI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. WENI WULANDANI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. CUCU
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. WASINI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C < Rp. 500.000 LILIS
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DIANA SOMANTRI
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 SITI NGAFIYAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 YENI SARININGSIH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ANI RUMIANGSIH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MISNAWATI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 YANTI HERMAYANTI
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LANI LESTARI
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 SANTI SUWANDI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ROSITA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ELI SUHAETI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. HARYANTI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 RINI MURNIASARI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SUWARNI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. IPAH SARIPAH
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ADE YUMI YULIANTI
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 TUTY FARIDA
PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 MERLIN MERIANI
PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 IRMA MAESYAROH
DI RUMAH SAJA STRATA 2 (Magister) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 IIS EMILAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. DARINI TRI SULASTRI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LIA YULIANTI
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 RIKA SUGIARTI
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 Indah Wulansari
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DESI NATALIA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SITI MARIAM
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 EUIS KUMALA SARI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 INTAN PERGIWATI
Sri Agustina
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NELIS HERTIKA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SUKAESIH
DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 IIS KARMINI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MAFULA
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NURLAELASARI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DEVI HARYANTI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Nia Kurniawati
NANI SUKAWATI
PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 NONENG SITI NURHASA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 CUCU RUKIAH
Meli Nurmeliawati
EUIS NURJANAH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ATE ROHANAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Anah
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 LILIS SUMIATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. HESTI WIDIASTUTI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NINING CASWINI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Wina Sukmawati
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ROSANI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. FATMAWATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Fitriah
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SUSAN SUDRAJAT
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LUSI SUSILAWATI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RINI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AAS AISYAH
PNS (Selain Guru dan DokSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ETI SURYATI
LAINNYA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. OOH FARIDAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SARI KURAESIN
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ETIN MARLIA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KASTILAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 LINA MARLINA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TITA NURHAYATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LASIJEM
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SITI HASANAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. WATI SETIAWATI
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SAJIAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NURELAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 TATI ROSMAYANTI
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NOVI SOFHIA NISAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RINA ANGGRAENI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RIANA SEFA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RITA ROSITA
RIKA KARTIKA SARI
PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 LINDA SUSILAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 EHAT ROSEHAT
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 KOMALAYATI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ECIN KURAESIN
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 ERYANTI
SMA/MA/PAKET C MIRA MAYANGSARI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ANI SURYANI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YULI YULIANTI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 RUSTYOWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NURYATI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 YANI MULYANI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MIMIN MINTARSIH
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 ANA FARDIANA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 TATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 TITIN ROHAETININGSIH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ANNIE HARYANI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SUPRATI
DILA NOVI RITA
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 UMI NURUL KHASANAH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MARIAM
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SADIYAH
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 TRESNA ROSMAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RINA SYAHARNI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 RINI SATRIYANI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 ELIS OKTANTI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TURIANNA BR. ARITONA
TNI/POLRI STRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 LILIS RUMIYATI
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Sunarti
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Happy Darvianti
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Rukmini
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Nani Suryani
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Tati Hayati
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ida Farida
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Silfia
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Mimin Rustini
DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ida Nuridawati
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Payny Yuliana
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Rusmawati
Suriah
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Iis Ismawati
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ros Rosidah
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Yuyun karyati
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ida Nurida
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ratnasari
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Atin
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ita Rosita
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Nia Kurniasih
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Neng Dewi
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 0 Irma Siti Kaniawati
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Lia Herawati
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Siti Aminah
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Anggraeni
LAINNYA SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Nani Hasanah
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Yeni Yuliani
Reni Maela
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SADIAH NURHAYATI
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Entin
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Chlaria Dewi
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Teti Rohaeti
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ira Eriyanti
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Mira Maryana
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A > Rp. 5.000.000 Lia Kurnia
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Puryanti
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Nunung Hasanah
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Pertiwi
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Rosmawati Yustiarini
PEGAWAI SWASTA SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Niharwati
Lina Marlina
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Irawati
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Mulyani
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Winny Budiarti
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Haryati
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Iip Latifah
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Heni Yuliani
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Sutimah
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Roslina
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ARIE MURWANINGSIH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. INA MARTINA
PNS (Selain Guru dan DokSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KARTINI
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MUNIROH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 NUNUNG SUHARTINI
PEGAWAI SWASTA SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ROKAYAH
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ENTIN KARTINI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 YANTI SUMIYANTI
LAINNYA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 ELI SETIASIH
PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 SULASTRI
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 RATNI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ENY MURWANI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 AAN JAENAH
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 YUYUN YUNIARTI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. INA MARLINA
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MARYATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 KARMINI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 SUSANTI YUNIARTI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. IIS AISYAH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. WIJIYATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ELIS YULIAROM
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SOFI EKAWATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 YUYUN FATIMAH
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 2 (Magister) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 EVA KURNIAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 SETIAWATI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ELI SURYANI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ANI NURSUWARNI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MELIAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LENI ROSMINI
PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 MARIAM LISDANIA
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 NUR HAJANI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 YEYET ROSMAYATI
GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 WIWI SETIAWATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KOKOM KOMARIAH
TNI/POLRI SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 LUSI
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 SURIATI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SITI JUHANAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B > Rp. 5.000.000 JULIANTI RUSKANDAR
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 NENI SUNARSIH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. MAESAROH
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. DEDE KASMINI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TUKIRAH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. TATI SUPRIYATIN
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LINA MARLINA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LINA MARLINA
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 WIWIEK SUSTIATMI
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SITI KULSUM
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 RIN PURWARI
PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. NENI SUMARNI
GURU/DOSEN SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. INA FEBRIYANTI
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 NOVI ANDRIYANI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 EBAH SUAEBAH
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. BUDI NINGSIH
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 EDAH JUBAEDAH
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LILIS
PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 Hega Threesa
PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 IMAS MERI MARTINI
PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ROSMALA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 DEWI ROHAYATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RINA HENDRIANA
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 ARSHINTA TYAS DHIANI
PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000 Nurhayati
Iis Diansari
PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Asnar Sihombing
PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. UUM
LAINNYA LAINNYA Rp. 0 SRI WIDIASTUTI
PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 DEWI SULASTRI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. YASMILA
BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. JAMILAH
BURUH SD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. RATIH SUMIATI
BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Irna Mulyana
- - - TETI HERAWATI
PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000 TATI SUMARTI
LAINNYA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AGUSTIANINGRUM
PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 LILIS RESNAWATI
LAINNYA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KARTINA CHRISTINA
NOMOR TELP IBU PEKERJAAN IBU PENDIDIKAN IBU PENGHASILAN IBU
6287710168884 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285846431892 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287823803149 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282317284403 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62895334228788 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628991473431 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281313533136 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62895617613415 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282130999656 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281321801435 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 LAINNYA LAINNYA Rp. 0
6289656438788 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285871052210 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281312203904 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281223448412 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
628983017871 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62895375466637 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289526200812 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281286430681 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6282120056075 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62 LAINNYA LAINNYA Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6289644025509 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 LAINNYA LAINNYA Rp. 0
6282115869632 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281297954748 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282129565456 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281321057879 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283820273027 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281386117180 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62
6285703023817 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
628212163342 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6289656475907 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285871675055 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6281462211315 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6289678858676 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285974952450 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
628992020485 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282118788207 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62896524444926 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6287882198832 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282115441362 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285950076817 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281918775558 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6283804125432 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285861263353 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
628572289400 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282117234650 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62
6287730810040 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289699249165 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A < Rp. 500.000
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62895351469819 BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
6289671523936 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281221451308 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62
6283852915832 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6289674484539 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62895604487144 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6285222894192 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281321905658 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6289606019345 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62895351900077 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289655005937 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6288218867152 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62081802080307 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289646940542 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281214999092 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6289670304208 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
628122144567 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287824246660 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281224939644 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289699077356 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289639968333 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6285294842995 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282320466082 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281211454447 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285860359417 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281220317835 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282127327921 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281271225286 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628985875936 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 3dan4 Rp. 0
6282129560382 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282240017277 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283824539591 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282122876269 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6288218499468 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287722042673 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 3dan4 Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6281222552612 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6285321368154 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281320973554 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6283824069083 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281322870882 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6282260702665 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285315190223 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289672966361 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282216767069 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00
6281221428698 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628983528517 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6289648660688 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 3dan4 Rp. 0
6283873497120 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285523767114 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281214151327 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282121091562 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281322995706 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000
6282215547921 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282280816004 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282127285477 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 LAINNYA LAINNYA Rp. 0
6285324600090 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62816606377 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6281386847674 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6282116164595 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281224536698 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 3dan4 Rp. 0
6285320305638 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6289503335142 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
628121495821 PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000
628994767851 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281324617205 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282115023252 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62895358595968 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6289629045619 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281573590554 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285323318713 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6281321749812 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6289626060790 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62811207871 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281322006196 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287700944906 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281282464917 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282320398564 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6282128670188 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283100575461 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285862020405 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62081320563616 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628818227334 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287825480088 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 3dan4 Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6281316235993 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
6282240531384 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282126152587 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282116096788 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281224474145 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285314263640 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287823916350 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana) < Rp. 500.000
6281321090190 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6281224764259 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282125546988 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285314100104 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 3dan4 Rp. 0
6282128141978 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6285798428783 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287833228053 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
6283813170354 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 3dan4 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6283829111936 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287821439421 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6282115438115 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285213874058 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6281573024236 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6289531610391 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282298604331 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6283857815041 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628970419425 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281298117674 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 3dan4 Rp. 0
6281312231751 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6281214268096 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287717598688 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281223536302 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
628814553668 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
6289629214075 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6285384367073 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283100630783 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287848644850 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282216180031 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287877884010 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6282320883090 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287527482273 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285324357174 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285322023460 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282118952459 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289515028460 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282298609508 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285794123967 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285294544974 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
628522484498 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285624187403 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6289610226826 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628994494871 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281313143180 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287721612143 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281931270229 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285603025576 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282218469644 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5.000.000
6282128637733 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285314192424 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62
6283116982324 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6281322906777 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62
62895364379970 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628989332616 BURUH SMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
62895344018155 PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) > Rp. 5.000.000
6281224945976 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285956677048 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6282315247720 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283111752334 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289613118945 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282120512660 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282216589852 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2 Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6285105535633 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282128576999 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6282130608730 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282216948674 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6287825658331 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6283821575826 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6281573018600 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
6285721723717 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281394185665 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282217955522 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6282128827755 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6282127734050 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285315401977 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281386845352 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281703738582 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289656619339 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6287735273064 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283822923963 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281321196846 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6283829363451 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285722327775 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6287734983436 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628122451763 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
6281224426537 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6283821960902 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281222758331 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285942590935 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285220986172 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
628886277722 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282115286677 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289612922133 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283819435097 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289655966119 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285720686500 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6281283579209 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6281222614079 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6289358060044 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285294275706 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
620222535303 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628981043662 BURUH SMP/MTS/PAKET B Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
6281224766243 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6287834701810 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6281224607074 GURU/DOSEN DIPLOMA 1dan2 Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
6285706730365 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281322337446 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6282216933417 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282217417535 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281320426261 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62895333978009 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628112475603 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6208112960060 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281322781565 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281235283249 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281377905380 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6287834069277 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282217273767 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285222594596 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6281321762421 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62894940059 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281321757140 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.
6285846576331 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
62896266133298 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6281322394542 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285224766310 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282128619576 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62895330224230 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6289658959131 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6282244884844 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62895377330777 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6282127588552 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282121980000 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285857586281 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5
6289656153673 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62895345051431 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00
6281220299164 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6282317748757 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C > Rp. 5.000.000
6285956560203 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281322038598 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6287724720946 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289647985753 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281320401198 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
628997821472 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6283829960373 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6287821863421 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62821118945150 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281224094557 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62895324277978 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282118951849 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285294247760 PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana) Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
628817810829 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282321675936 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282117925847 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281214082227 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 LAINNYA LAINNYA Rp. 0
6281395412050 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6289656705917 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6288970911081 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6285219212075 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282119218662 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6289630717384 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6288218856100 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285781210072 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
6285781210072 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
6283822333308 LAINNYA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62222060290 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6282126145866 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281214071881 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00
6289505792551 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2 Rp. 0
6281322832714 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
6285105084448 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6285320090105 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
628977065972 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281380425993 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
6289671877487 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6283820411825 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6287710263123 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6287786985522 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2 > Rp. 5.000.000
6282121642585 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62
6281563460221 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6289656374126 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6281220201733 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281220603665 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000
6282120845457 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B Rp. 0
6283873037431 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A Rp. 0
628156220223 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 LAINNYA SMA/MA/PAKET C < Rp. 500.000
6285321930104 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
6281243979446 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C Rp. 0
62 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana) Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5.000.000
6282320937719 DI RUMAH SAJA STRATA 1 (Sarjana) Rp. 0
NAMA WALI NOMOR TELP WALI PEKERJAAN WALI PENDIDIKAN WALI
SUWIRYO 6287710168884 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
TINA GUSTIANI 6285846431892 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
ANWAR ZAEDUDIN 62 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
ANDRI SANTOSA 6282317284403 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
APANDI 62895334228788 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
KOHAR ROHANDI 6281931391619 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
KARYUDI 6285316830754 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
IWAN NURMAWAN 6285316817871 BURUH SMA/MA/PAKET C
ATEP YUSUF 628996908448 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
NANA SURYANA 6281224502376 PEGAWAI SWASTA SD/MI/PAKET A
DUDUNG 62 BURUH SMA/MA/PAKET C
MELA MELAWATI 62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
62
EDI JUNAEDI 6281321801435 BURUH SMA/MA/PAKET C
TITO MULYANTO 6282118700675 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
62
SUYARDI 6285871052210 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A
AGUS DEDI SUPARDI 6289697623327 BURUH SMP/MTS/PAKET B
CUCU RATMINAH 6281312203904 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
DAHANA MARTINI 6281223448412 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
TANTI LESTARI 62895375466637 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
SUDIYANTO 6281313551378 BURUH SMA/MA/PAKET C
MULYANA 6281324328961 PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B
PEPEN EPENDI 6285798445706 BURUH SD/MI/PAKET A
NONO SUTRISNO 62 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
MAMAN SUMIARSA 6282119011923 BURUH SMA/MA/PAKET C
MARINA RAHMAWATI 6282120056075 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
SUHERMAN 6283820505353 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
SUPRIATNA 6281311866799 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
MIMIN 62 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
OTANG 6281322453487 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A
EUIS KARTIKA 6285210479403 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
62
62
62
LUCY HERTATI +62LUCY HERTATI DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
62
62
HERMAN RIZAL 6281214574563 PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana)
62
62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
62
62
62
SUPRIONO 62 PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B
62
62
62
62
Dita Mulawarman 6285872831533 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2
Herdiansyah 6282120886922 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
Solihin 628572289400 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
Iis Maryani 6282117234650 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
Yayan Herdiana 6289657506566 BURUH SMP/MTS/PAKET B
Andi Yusup Apriliadi 62895359738862 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana)
Dede Maman 62 BURUH SMP/MTS/PAKET B
62
62
s.d Rp. 1.000.000 62
Suhadi 6285624771473 BURUH SD/MI/PAKET A
62
62
Dadan Halimin 6281222899712 BURUH SMP/MTS/PAKET B
62
Siswanto 6281221451308 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
Djumarni 6289693266425 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
ADE JUHANA 6281222667913 BURUH SMA/MA/PAKET C
RENI 62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
YAYA SUNARYA 6285974678144 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
ARI MURDIANTO 6289674484539 BURUH SMA/MA/PAKET C
IDA WIDANINGSIH 62895604487144 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
SUKANDAR 6285222894192 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A
62
62
DADANG MUTTAQIN A R 62895351900077 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
AHMAD NURDIN 6289655005937 BURUH SD/MI/PAKET A
NINA LISNAWATI 62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
IAN SOFIAN 6288218867152 BURUH SD/MI/PAKET A
TEDI SUPRIYATNA 62081802080307 BURUH SMA/MA/PAKET C
DEDI EFENDI 62895371913870 BURUH SMA/MA/PAKET C
IRPAN SUJANA 6282217079703 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
AHMAD SUNARYA 6281214999092 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
0 s.d Rp. 3.000.000 62
HENDRA SYARIF HIDAYAT 628122144567 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
DIAN FITRIYAH 6287824246660 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
WAHYU HIDAYAT 6281321109136 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
BUDI MULIASARI 6289639968333 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
ASEP SAEFUDIN 6285320885596 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
SYARIPUDIN 6281394482597 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
SUPRIYONO 6285860082022 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
PERTIYANI AGUSTINA 6285860359417 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
AI RATNASIH 62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A
DESSY 6281220317835 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
INE SUKAESIH 6282127327921 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
62
MARWAN MURSIDI 6281313584714 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
DENI HAMDANI 6281322643999 PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana)
EVI PURNAMASARI 6283824539591 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
AGUS SUPRIATNO 6289525841334 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2
HERI MUHAMAD RIDWA 6287722042673 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
Rd. Hikmat Moelia, S.ST 6285106829998 GURU/DOSEN DIPLOMA 1dan2
EVA HANDAYANI 6281222552612 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2
DENI HIDAYAT 6282321314400 BURUH SD/MI/PAKET A
IYOS ROSMINAH 62 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A
MUKHOLIL 6281320973554 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
DEDE SUBARNAS 6283873344873 BURUH SD/MI/PAKET A
LENI MARLENI 6281322870882 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
62
SITI FATIMAH 62895347714571 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
WELZENDRI 6285315189488 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
ANI SITI MARYANI 6282216767069 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
DEDI 62 BURUH SD/MI/PAKET A
BUDI ASWANI KARDANI 6285723484097 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
ASEP DENNY 6285316701154 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
IKA SURYANI 6281214151327 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
AHMAD KAMALUDIN 6281214675695 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
62
SAUT ASIROHA MANALU 6281379013509 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
ILHAM FADZILLAH 6287728954288 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
SITI HANIYAH 6288222220990 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
TOTO IRIANTO 6287825413870 PEDAGANG/WIRASWASTSTRATA 1 (Sarjana)
O. RUSMANA 628156218679 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
ASEP AHMAD KOMARUD 6281394818263 BURUH SMA/MA/PAKET C
INA JAMILAH 6282116164595 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
RACHMA ANGGRAENI 6281224536698 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
NANANG HIDAYAT 6289681504290 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
IRWAN 6281221898427 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
IKE RACHMAWATI 6289503335142 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
LILIS HASANAH 628121495821 PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana)
IRAN SUPRIATNA 6281394687655 BURUH SMA/MA/PAKET C
ROHIM 6282121796301 PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C
DIAN EKAWATI 6282115023252 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
ADEN SUKANTO 6282119093757 PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana)
GUN GUN ABDURACHM 6285722630848 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
CAHRIYA 62 BURUH SD/MI/PAKET A
SUGIONO 6282116799510 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
YUDI SONJAYA 6282130350842 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
INA PURNAMA SARI 6289626060790 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
62
62
BANDI 6287834522705 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A
WASINI 6281282464917 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
ADIN SOPYAN 6281322102172 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
DIANA SOMANTRI 6282320398564 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
DIKI RAMDANI 6281223431220 PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana)
SARJIYANTO 62 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
GISTI MAULANI 628979285323 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
ASEP JAMAL 628818227334 BURUH SMA/MA/PAKET C
LANI LESTARI 6287825480088 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2
62
ENCENG SURACHMAN 628211556841 BURUH SMP/MTS/PAKET B
ASEP TASLAM NULKARI 6281910334144 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
HERI SUHERMAN 6281320701292 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
LUKMANUL HAKIM 6285523569504 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
62
MARNO SUHARNO 6281221676220 PNS (Selain Guru dan DokSTRATA 1 (Sarjana)
TUTY FARIDA 6281321090190 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana)
MUHAMMAD MUKHLIS 6285220117918 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
MAMAT RAHMAT 6282125546988 PNS (Selain Guru dan DokSMA/MA/PAKET C
IIS EMILAWATI 6285314100104 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
WILAR DIYUGA 6285863000114 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2
Indah Wulansari 6283813170354 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
62
SURIYANTO 6289515345550 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
EUIS KUMALA SARI 6282115438115 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
CECEP ADI FREDIANSYAH 6285213874058 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
Sri Wiyono 62895330060781 PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana)
62
62
62
62
62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
SUKMA GUGUN GUNAW 6281221006101 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
62
s.d Rp. 1.000.000 62
IDA HAMIDAH 6287731360137 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
62
62
CHARINA APRILAH 6281573231880 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
0 s.d Rp. 5.000.000 62
62
62
IKA KARTIKA DEWI 6287825292646 DI RUMAH SAJA DIPLOMA 1dan2
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
62
s.d Rp. 1.000.000 62
62
62
62
62
62
62
62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
62
62
62
62
DADANG ROSADI 6282214114578 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
s.d Rp. 1.000.000 62
AGUS ROCHMAN HIDAYA 6285841486080 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
62
62
62
62
62
62
Rusmindar 6285720153845 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
62
Cecep Saepudin 6287737666636 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
62
62
62
Deni Suwandi 6285322555813 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
62
62
62
62
62
62
62
Aas Setiadi 62 BURUH SMP/MTS/PAKET B
Nana Koswara 6285861431339 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
Fachri Halwani 6281322939381 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
Budi 6281222825655 BURUH SD/MI/PAKET A
62
Sumpena 628179237765 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
62
s.d Rp. 1.000.000 62
AGUS MULYANA 6281224766243 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
s.d Rp. 1.000.000 62
62
Mulyadi Budi Sutomo 6282118291949 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
Rejeh Efendi 6281394338142 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A
62
Agus Dodi Solihin 6288222661524 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
Ali Rifai 628112091610 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
Lina Marlina 6281235283249 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
62
Premiarini Januariariaz 6282320170634 PEDAGANG/WIRASWASTDIPLOMA 1dan2
62
62
62
Seun Ahmad Rozali 6281321762421 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
Asep Ridwan 6282120155544 PEGAWAI SWASTA SMP/MTS/PAKET B
ARIE MURWANINGSIH 6281321757140 PEGAWAI SWASTA LAINNYA
MAHDAR SUPRIA 6285846576331 BURUH SMP/MTS/PAKET B
ACHMAD MULYADI 62896266133298 PNS (Selain Guru dan DokSMP/MTS/PAKET B
62
62
SUTRISNO 6282129555829 PEGAWAI SWASTA SD/MI/PAKET A
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
62
JUMADI 6282127588552 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
YUYUN YUNIARTI 6285857586281 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
PARYADI 6289656153673 BURUH SMA/MA/PAKET C
SUGENG MULYADI 62895345051431 PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana)
62
62
ANDRI CAHYADI MUJIYA 6281395060106 BURUH SMA/MA/PAKET C
PRIYONO 6281322038598 BURUH SMP/MTS/PAKET B
GUN GUN GUNAWAN 6287777973962 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
RONI FITRIANA 6289647985753 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
SUDARWANTO 6281320401198 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
62
SUMARIYO 6287821863421 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
62
62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
TITO SUMANTRI 6282219523597 BURUH SMA/MA/PAKET C
NANDANG SURYANA 62818227015 GURU/DOSEN STRATA 1 (Sarjana)
62
62
DIAH 6287834522392 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
62
MAMAN SUHEHRMAN 6289656705917 PEDAGANG/WIRASWASTSMP/MTS/PAKET B
BENI CAHYANI 6288970911081 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
EMAN SUPRIATNA 6282119218662 PEGAWAI SWASTA SMA/MA/PAKET C
62
MUGIYONO 6281220977664 BURUH SMA/MA/PAKET C
ASEP SAYUDIN 6285781210072 BURUH SMA/MA/PAKET C
ASEP SAYUDIN 6285781210072 BURUH SMA/MA/PAKET C
62
62
BUDI SETIAWAN 6285222992226 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
62
INA FEBRIYANTI 6281214071881 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
HERY LESMANA 6281394228505 PEGAWAI SWASTA DIPLOMA 1dan2
TOTO SUBIANTO 6281322832714 PEDAGANG/WIRASWASTSD/MI/PAKET A
MOCHAMAD MUNAWAR 6287822195354 PEDAGANG/WIRASWASTSMA/MA/PAKET C
EDAH JUBAEDAH 6285320090105 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
ATEP ARIFIN 6289658191440 BURUH SMP/MTS/PAKET B
62
62
62
ANIH NANIH 6287837041440 DI RUMAH SAJA SMA/MA/PAKET C
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
62
Yuni Rusiana 6285974675580 PEGAWAI SWASTA STRATA 1 (Sarjana)
62
UUM 62 DI RUMAH SAJA SMP/MTS/PAKET B
0 s.d Rp. 3.000.000 62
62
0 s.d Rp. 3.000.000 62
- -
- -
Ude Sunarya 628156220223 BURUH SMP/MTS/PAKET B
NURHAYATI 6263499128 DI RUMAH SAJA SD/MI/PAKET A
62
62
0 s.d Rp. 5.000.000 62
62
PENGHASILAN WALI HUBUNGAN WALI
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Ibu
< Rp. 500.000 ORANG TUA
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH


< Rp. 500.000 AYAH

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu

Ibu
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
< Rp. 500.000 BIBI

BIBI

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA ANGKAT


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KAKAK

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua


Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Kakak
Orang tua
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Adik Sepupu
< Rp. 500.000 Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua


Tante
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ORANG TUA
Ibu
< Rp. 500.000 ORANG TUA
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ORANG TUA

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA
Ibu
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ORANG TUA
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH


Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Ibu
Ibu
Ibu
Ibu

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Ibu

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH


> Rp. 5.000.000 AYAH
> Rp. 5.000.000 AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. KAKAK


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Ibu

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

< Rp. 500.000 Ibu


> Rp. 5.000.000 AYAH

> Rp. 5.000.000 AYAH


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. SEPUPU

KAKAK
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu
Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA
Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH
Ibu
> Rp. 5.000.000 Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu
< Rp. 500.000 AYAH
Ibu
> Rp. 5.000.000 ORANG TUA
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
KAKAK

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Ibu

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 PAMAN
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Ibu

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 AYAH


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ibu
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Paman

> Rp. 5.000.000 KAKAK KANDUNG

BUDE

KAKAK KANDUNG

IBU TIRI
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH TIRI

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH TIRI

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua


Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Orang tua
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Paman
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Kakek

> Rp. 5.000.000 Orang tua

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Orang tua

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Orang tua

Ibu

Tante

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Orang tua
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. IBU
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 Ibu


Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ORANG TUA

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 ORANG TUA


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. BIBI

> Rp. 5.000.000 ORANG TUA


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ORANG TUA

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. ORANG TUA


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ORANG TUA
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 ORANG TUA

Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

Rp. 500.000 s.d Rp. 1.00 Ibu


Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. AYAH
Ibu
Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5 AYAH

BIBI

Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Tante

Ibu
-
-
Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3. Ayah
- NENEK