Sie sind auf Seite 1von 52
- - ~ir . - ~ ~ "':":;'" , - vi$p· ···lj il~ ~~.~ I!
- - ~ir . - ~ ~ "':":;'" , - vi$p· ···lj il~ ~~.~ I!
-
-
~ir .
-
~
~
"':":;'"
,
-
vi$p· ···lj
il~
~~.~ I!
:
u
ш"""пrв'
I~' 1;
_•
:
!
::
!,
.•
!.~
.
_
iIII
_
.
~
•~~
-;.~

'МИЛУТИН

СПЕВ

ИЗ BPiМEHA ПРЕД СРПСКИ , УСТАНАК

ЗА ОСЛОВОЋЕЊЕ

СРПСКИ , УСТАНАК ЗА ОСЛОВОЋЕЊЕ НАПИСАО 'С'1'Е:ВАП Ј.

НАПИСАО

'С'1'Е:ВАП Ј. ЈЕ:В'1'И'l\

---------~--~ ----

БЕОГРАД

ШТА~IПАГIfЈА ,К(lД ПРОСВЕТЈ,;" - С. ХОРОВИЦЛ

1894:

r

r Digitized byGoog[e

Digitized byGoog[e

'. , / МИ,ПУТИН СПЕВ из'ВРЕМЕ~А.,ПIfifl·~ЦСкl.fcrАПАК /

'.

,

/

МИ,ПУТИН

СПЕВ

из'ВРЕМЕ~А.,ПIfifl·~ЦСкl.fcrАПАК

/ 3А~'о&IO&~~БЉЕ" .,' .'

:

. ~~.;:>~~;;'~':"" :'ј' '

у

"Ш t,~с.з.' 'ЈI'Е:,.С .А.:.М.А::.

•'

'

"

'"

 

.

.

.

 

'110.-. "

 

'It."

':. '" :.

 
 

'Оо,'.

I

.

,':

(:"

 

,

.;,

"

••

'

.,

~.\ (:

f

'« ", ,-

СТЕВАН Ј"'ЈЕ'ВТИЋ

------~~++------

БЕОГРАД

ШТАМПАРИЈА .код ПРОСВЕТИ- - С. ХОРОВИЦА

1894

, ; ~~;~.~.:~""::~., -, , ., р .).,~;. , . . . ~ "" -
,
;
~~;~.~.:~""::~.,
-, , .,
р
.).,~;.
,
.
.
.
~
""
-
"'_",
"
'
'0
~
.'
о-
""_~
-~
I
Di 9 i'liZ;a ~yGoogle
.
~,
Digitized byGoogle
Digitized byGoogle

Digitized byGoogle

РЕЧ, ДВЕ, У НАПРЕД.

МИ~УТИ8 је траДИЦИ.lа; Јединствена сво­

јом мора.ilRОМ суmтином; ненадмашна свqјим

патриотизмом. Она је чак И 0308 хуманиsма.

М.vције CцeBo~a и APHOJljJ, ВИJl.кенрид. мањ}! СУ УЗОРИ од МИJl.утина!

Узоре ствара време. Ни С1'ара римска

држава. па ни IIIв~јцаРСЕа~ НИСУ никада

ИМПJlе такво време, какво је' по несреhи

ИМUR Срб~ја три стотине четрдесет пет ГО";Ј'

дина неПРСRИДНО.

Ва

то

је, и

могао

постати У

њој Ми­

~утин !.;

Ово эаносно Jl.епо предањс о МИJl.у­

тину сачувао .le старац од оеамдесе'г и не­

оца,

шт·о више година, по Rазивању свога

RО.1И Је присуствовао трагичном свршетку

 

I

I

 

I

 
 

.

!

i

I

i

I

 

i

-

s

-

Digitized byGoogle

сам за ову традицију, на чему му од срца XBua ! ,. у апотеози кнезу

сам за ову традицију, на чему му од срца

XBua !

,.

у апотеози кнезу Ми.юшу и СрПСRОЈ

краљевској круни, ОГАеда се признаље и

БАагодарност васцe.JI.ОГ Српства према Haj~

веliем борцу ва српску будуlшост. Јер ба­

дава би БИАе све жртве, да није би.!о Ве­ .!иког МИАоша! Без љега, не би данас би.!о

српске државе!

l'ешко је БИАО створити устанак; R.!И

I

i

; ЈОШ теже од прошмог устанка -

,

државу.

. 1 e.taB: ;:;;::::ј!.~ржави само ~ободно се

i Зато се Ми.!утин имао раШ'1'а и жрт·

вовати!

С

ава

му!

На заврщетку, нека је неизмерна хваАа

Господину Драгутину ЊајеАУ, директору

Београдске Реа ке, ,~оји је, задахнут ве и-

I

крм љубављу према српско,) кљижевности,

својом кава.љерском умугом помогао, да

се "МИАУТИН" наштампа у пет хиљада при­

мерака.

у ЊЮГРЦ,у, јуна, 1894. Г.

Стеван Ј. Ј еВТИЋ

-----------~~~---------

1

СИНЏИР

-

~

~--

~-

-

-_-----~

;!

-,-:

;---. - " - 1,--- - ~ ~ . " _ ,' о" ;, .

;---. -

"

-

1,---

-

~

~

.

"

_ ,'

о"

;,

.

.

. ~~

о

.

,

;---. - " - 1,--- - ~ ~ . " _ ,' о" ;, . .

Digitlzed Ьу Goog

О:VI:\V 'l\ЈUИ

СРП('I~И, ПОХИТflЈте амо,

Да се скупа братски овле саС.,\.УIlIflМО,

Не би"\' ОАСflА би.,\о међу НЮ\Ја боље,

Дако би се наше збратими"\е воље!

Што би пеnат' моги, Аавпо то је би.,\о,

КаА Србију 3.,\0 је у очај зави.,\о ;

Кад пос.леАЊИ Деспот, OIыакујУћ' с.,\огу,

На и~тину вечну отишо је Богу; Па каА прође гроза и овог опе.,\а, Пашuуком земља поста.,\а је це.,\а!

А:л' то сад не могу, 'ћ1.КО МИ с' не пева,

Са п.,\ачем се срце никаА не загрева 1 Почуј РОАе песму, што Ао.,\ази саАе,

Испреп.,\етО њу је са,в ранији јаАе,

011, онога кобног Косовскога Аапа,

КаА је срећа српска у гроб закопана'!

А"\' је борба саАа страховита би.ш,

Соко.,\и.,\а њу је . својом песмом ВИ.,\f\ !

Ом.,\аАИНО српска, наш јаб"\ане "\епи,

,

-

7

-

Digitized byGoogle

. Поч:уј песму ову која срце крепи.,

, ~oja ЧУАа пр.qча HOB~jeг земана,

Која e

taBY

труби српскога IlerAaHa.:.

СОКОЈ\.И се ~OMe, па прихвати наду,

Песмом овом ПЙТl\l своју Ауту М.lШАУ!

!'

*'

*

*

Хај, у оно хужно, страховито -време.

Мученич[(о, тешко, каА притис.ю брехе,

Што 'га с'гвори ФОЧИћ, с. ~име Аган.JI.и:ја,

Му.ла ЈусуФ зверса:и', и Кучук А.лија,

Јаљичарске реАОМ крвничке Aax~je,

Паша.лУRа турска обесне спахије; Са намета љина, г.лобе бе8 промена,

Ханџија-субаша, и звеРСRИХ c~jMeHa;

Процви.ле.ла земља, јаАе јој нане.ли, .

Да укроте рају. то су отпоче.ли А.л' ИМ 'гренут' не Аа Јоване К,vрсу.ла, С.лава ком се таАа на Аа.ле:ко чу.лR;

А са њиме крупни Бирчанин И.лија,

Коме смрти беше ОА РОПС1'ва ми.лија " Све IIaАмаши си.лни Станоје Г.швашу, То стрџши.iiO црно турс:коме са.лашу! Још се не Аа кнеже из Орашца Марко,

,

-

8

-

Digitized byGoogle

У кога је срце јуиачко и жарко,

А са кнезом Гајиь, B~jBoдa Стеваие,

.Таков.љевиЬ .7lеца, Остојиь Гајане;

Нада свима страшни АрсеIiије прота,

Ком' у г~ави мудрост, у CPI~y доброта;

Коме' кљиге пише Радољиhу МИ.l>ко,

ОДНОСИ, доноси, татарин Стои.љко

Не мирује више Петровиhу Ви:hа, Оmтра. саб.ъа беше у МИ~Ић R,еДИћа ј

И Неди:hи оба, еКОЧИJlа су браhа,

Да се зајам горки сад Турцима враћа; Па још скочи 'Вера, и Хаџи Рувиме,

A~eKca Пена,дов, и још многи с' љиме ,Тада оо у том јаду, кад се комеша.ло,

Пре но што се ропство и крв.ъу опра.ло, Грм.ь.авина страшна још не беја јака, Јави~а се звезда једнога се.ьака Див је био СИJlНИ, вечна му је с.лапа, Спомену му АИЧПУ нема заборава !.,'.

:Ми~утин се зваше, беше здрав и чио,

у Орашцу први међ' момцима био~

Краснијега мајка још роди~а Huje :

Пред старијим смерно своје очи Kpuje

- " -

Digitized byGoogI.e

ГaplЫa га истом наусница мрка,

Првп стив6 мети, кад год би.itа трка "

А ЏЈыита бацо нико није тако, Топувином гађат' љему би.ltо .ltaKo.,.

Сабљом махат' вешт о, П.УШКОМ стре.-ьат' .itOBa,

Ми.ltије му бq.ltо, него срицат' c.lto~a Само једно љему, што не беше ми.itо:

0,11, Турака све то, што се вазда кри.itО ! 0,11, оца му доста OCTa.JtO имања,

Држао се вредно п.itуга и орања; Пазио је .itепо CB~jy мајку стару, А грамзио H~je туђему хатару; А.\' кад ора дo~e, да се бранит' треба, у торбицу мајка спреми.itа му х.itеба;

Намакао пуmку, па с ножем у руци Пошао .Је тамо, одкуд иду Турци , Купио се намет, раја га не дa8a~

Па се А.itи.it-ага буне прибојава

Под Орашац паде, у ТУ ГУСТУ ШУМУ,

П О.ltако се си.itан примицао ДРУМ.У,

у су тон се Ми.itе крова ce.ito крено,

су тон се Ми.itе крова ce.ito крено, :Љ.lба в~ь~њу рода живот је паменО

:Љ.lба в~ь~њу рода живот је паменО Унд њ х: му се оте из М.itађаних груди,

,

-

10

-

Digitized byGoog[e

о несреhи српској отпоче Аа СУДИ ••.

Тишта.18. га бо.ъа изгуб.ъена мира, Грозио се страшна турскога синџира:

На мукама сињим многи јунак пао, 8ашто суда нема то му би.lО жао ••. Паде и ноћ мрачна, скрио се месече,

Арнаутска песма мими му пресече.'.

Песма звучи 1I(И.lО.оо танко Г.lасови~о

Из да.ъине поток хуји Вa.lовито .•.

Из Об.lака црна, СПУСТИ.lа се киша,

Па ва.ъда је због ље са.ц И песма тиша !

ОС.lУШНУО :МИ.lе ОДКУД песма иде,

Па кад и,V!ьа севну, три човека виде. Чримицати поче за љима OO.laKO, Онај, што је певб, у папреА поскакб

Сад се и МИ.lутин још бо.ье пожури,

Кроз ce.lo је кидб као орб сури С.lУТИО је на мах, да се вешто смера,

А.lИ.l-агу СИ.lна, познао"је звера!

А кад опет севн.у, виде му и сина, Арнаутин .ъути пратња беше њина

Сад не мога да.ье, јер потоку приђе,

На бујицу П.lаху у њему наиђе;

-

11

-

Digitized byGoogle

Заобиkи мџр6 до ве.:tика моста,

у том понеста.:tа три незваиа госта.

АриаУТСRУ песму није више чуо,

А кад мосту стигб, нађе да је труо;

у ПОJl.а га скоро бујица pasHe.Jta,

Камеље и дрвље уз њега HaHeJl.a ДOКJI.e Ми.ле поче камењу да греди,

И по њему даске скрхане да среди,

Припуцuе пушке

·

огањ сену ~jaja~

Уз ']'0 чу се врисак страхотан

МИJl.утин пре6Ј1.еде

у .срце га текиу ова грозна јава

очајан обузе га страва,

"Зар су ПО му ДОШJl.и ?!

и само щго је реко,

Па насумце, журио, прешао је преко

Хитао да стигне на место страхоте, ·

Арсенија дому, јуначкога проте;

А што хита тако, срце само зна то :

Та ·у дому томе, његово је ЗJl.ато!

ВеЋ. је БJl.ИЗУ био

пред ограду стао,

Кнк() љу је преmо шr C!t!\f није знао A.~' .кад на праг С'lЋО, и кад пушку СКИД ,

Сав се :,јгроз и си .шо, КrlД ужасе ВИ,II,е !

СКИД , Сав се :,јгроз и си .шо, КrlД ужасе ВИ,II,е ! - 12 - \

-

12

-

\

Digitized byGoog[e

,.

;

11

ОТМИUА

Digitized byGoogle

- •. .- . , ,. " - . ~ .-.,- - ~=- ~ .""'''

-

•.

.- . ,

,.

"

-

. ~ .-.,-

-

~=- ~

.""''' -:'= -:"",,"

,

'"

о

Digitized Ьу Google

1( t '";'IIIIIII8IIIIIIIIIII.IIIIIIIIИI8III!I:IШI.'111111Itl!.'1'1!,:",.IIIIII,.,I,,~:II!.'I,I:lillИ.Ulltlllllll8llllllllll1.11I1111111'~~

r'1 • Itlllll;tli:8llIИНlIИI8IIЮ:111118Iil:ll'I'II8I,'1'111181,1'1"1'.11 !'! 1,.!Ii'I'I:II!.~I'r.Ii!tl.iШill,IИI8I!I'I!l!!lI.,llшшil "1

~~I~~~~II~

"1 ~~I~~~~II~ к х '0 ~ дворишту цветном" на

к

х

'0

~

дворишту цветном" на зе~~н~ј

трави,

А.lИ.I-nГС очи у МРТВО.! су Г.lави

уЗlJерено тамно,

сад r.leAajy оне.

Крваве су сузе Iщје мртве роне

ДО j\la.lO ,пре јунак што копља са амо, Трупина је сада за јаругу само

На њему је СВИ.lНО, господско oAe.l0 t На грудима з~ато зрно му разне.lООо.

, У крэј њега СНН му, пгин бе.lИ дане,

8а женидбу момче, м~а~ани Османе.

l

,.

;К.lону~а му r.laBR сетно

HeBeCe.lo

8alC.la.la га пушка под гроце бе.lО

у одэју проте, к.уда воде пути,

у !Срви је .IежU Арнаутин љути '0

,

-

15

Digitized byGoogle

:

На чеJl.У му рЦна. хрвавога вира,

Зап.ьускује боре бeJL~га пеШICира

Од ужаса 'ва.ких сама пош.ла нога,

Да. их Ay~e ГАеда МИJl.УТИН не мог&.;

Обрну се ПJl.i;\ХО

O~8jaMa пође,

Стре.ла нове грозе кроз срце му прође:

, На патосу Аоква бразди се крвава,

.протиница у њој вечни савак спава

у.крај мртве мајке, на душеку меку,

Обраљенојh.ерки вре.ле сузе теку АнђeJLија м.лада, протино јединче,

Материно ЗАатно '" анђе.лско мезимче Разгрну.ла ведра крвава и бе.ла,

П

.

а Је тихо

сетно

,

свога драгог :к.ле.лВ

А,л' чllИ Сllази сада свога вереника,

Оч~јно и си.лно. на њега повика:

"Доцкан! доцкан !

Зар мутио ниси, да нас см.лав.ьа пако?

Зар ти пушке не чу ОВИХ бесних свата?

Тешко мени сиљој, што ја немах брата!

Од.лази 1,' од.лази !

зар ме .ьуб.ьа тако?

.ьубио ме ниси

.,

Веренице мабе издајица ти си! "

Ми.лутин је п.ланО

-

очима је севао

18

-

Digitized byGoogle

"

I

. 30. руку је y8e~ оа УЗВИlеву rњeBHO:

"Издајица нисам

TQ ьу ти покасти!

Да раније стигнеМ 1 не бејах у в.ласти;

В У.1ица. ме CMe~a ',' Јаду с нисам надо ,

·

~

.

t

. C~eTњe виших си~.а ја нисам ,caB~aд6 ! ,. "

! !

I

I

ј

;

i

'

Јот говорит' хтеде, а.л' девојка мо.ьа,

Да м.у она прича' беше њeH~ .

во.ьа :

"Драгане опрости !.," рањено, ми те'Ю1

Страховање душу моју обузе~ооо.

И3 небуха, горди А.лИ.1L-ага стиже,

П розори~а мојим домак6 се б.лиже Помоьи му, миш.ьа, да ье моьи ТМИШI, Да ме отме м.ладу за својега сина 1.•.

. А.л' се бабо ja~B ва одаје своје, Ко .лав .ьути, страшни, Нit љих
.
А.л' се бабо ja~B ва одаје своје,
Ко .лав .ьути, страшни, Нit љих скочио је.,.
;
!
3агрме.ле п,ушке
3а~ИR':Тао rw\ac је бесна Арнаута !
поче борба .ьута
3атрес.ла се куЬа
Дим ее густи осу од помамних евата !
а па.ла су вра'га, оо
Брави.ла сам мајку
на пос6 се да.ла оо.
!
Са оцем сам бор'6у .ьУ1'У издржа.ла :
~
Пуни.ла сам пушке, оцу додава.ла
!
ј
,
Па и мене рани турска једна ма.ла
,
i
~
,

-~

1; .4.::-

!

---

;r-

.

~---

,

_ 10-

-""

.,

17

-

2

_

Pigitized byGoogle

Ништа да.ље не чvх од оне обести!

Но рана ме тешка иза сна проб.vди;

Ох, како ми страшно ова пори груди !

Још тежа ми сада када оца нема

А кад паде мајка

остави ме свести оо.

'

Куд се деде

знаш .Ш'. и

шта му се.

спрема? "

"Анђе.Јшјо дивна," вереник заусти,

На криоце, САаб'у, љену руку спусти,

Па се хитро маши свога џеФердара,

у вис љега диже, СИАНО проговара:

"Ој, тако ми дана, Бож~јега Аика,

И љубави вечне српског вереника,

ОсвеТИћУ љаl'У'" крв ћу ову спрати-

Без освете,'душо, нећУ умирати ! "

АнђеАији Аице об.ш румен жива,

Веренику руку узе '1'е цеАива

.

"

п

рости оо

З

!'"

lоште

L

реnи зна.де,

Са уздахом СИАНИМ Богу душу даде

у одаји сада веЋ суседа БИАО,

Код ПОСАедњих речи срце им се СВИ.Ю МИАУТИНУ приђе стара нека бака,

Да изађе сада, даде љему знака:

-

18

-

Digitized byGoogle

~ба мртва ТЕМа оttpеМ1!ТИ треба,

ДА би душе CTeRJle б.1I.3'ГОСЈЮВ са неба ! Ми.tЈТИН изuђе,

Погружен е. очајан

у дворишту веће {'ИJlан народ нађе:

Осамдесет р.авно харачкијех rJlana, Сви су б.леда .лика.,. у сваком је страва

Није .лако би.ло одговарат' њима~

И џевапа дати побијеним трима

Док не поче sборит' љима кнеже Марко:

,

;.

"Пре но. што се јави оно сунце јарко,

Изнеh.емо 1'.урке на еред друма равна,

Погибија љина нека бу де јавна;

Па tle мијнут' зсuња нашој ве"ьој м ци:

Иsг.лсда ће да их поби.ли хајдуци ! Арсенија храбра ми још наШJlИ нисмо,

А без љега, браh.о, сви IIРОIlaJIИ ми смо!. њега,

Па ипак нам ваља да ск

tонимо

у AP.Vro нам се.ло, тамо иза брега

Из.лW'8.Т.и љега би.ла би грехота 8а њег' вреди дати сготlШ.V живота!,.

у народу нема већега .i.v.пака,

Без нашега проте нема нам устанка!"

8апери.ли сви се тако да .УРRfI,е,

-

18

-

~. -.,

~

"

~

,

I

-"'-

Digitized byGoogle

.~

П~с~очи~и ~ДMaX.· те носи~а гpaA~.o

одне.iи ~y ТЈр'ке на Ивиц.v друма,

Дивии се СНRSИ кнежеRа .paSYMa ! На повратку своме од ОDИХ: грозота,

0;'1,

чuбана ЧУ~И да .i' у цркви прота.

од ОDИХ: грозота, 0;'1, чuбана ЧУ~И да .i' у цркви прота. Digitized byGoogle .

111

У ЦРКВИ

Digitized byGoogle

г-о

г-о Digitized byGoegle _ Ј

Digitized byGoegle

_

Ј

I~-­

~,~~~~~~~~~~~~~~

!:I!I~II!lr!

~-\Ш~~;~i;~~ ;~~~~~~::;~~~а

~,~~~~~~~~~~~~~~ !:I!I~II!lr! ~-\Ш~~;~i;~~ ;~~~~~~::;~~~а амо гАе паАзју прни зраци зоре, ~

амо

гАе паАзју прни зраци зоре,

~=~. На проп.laНКУ je~HOM Орашачке

горе,

3ИАина се стара И3 горе помл.ъл,

3аАужбина првовенчаНОl'а Rрлwьа

ъена

стоји она црRва света,

усам

Порушена стрше RaMeHa кубета;

3вонара се стара још по ма.ло бе.ли,

А звона с'у Т.vрци Аавно већ ОАне.ли

Ма Аа је се веће ПОНОћ примица.1.а, РУ1leН б.лаl'а, б.леАа, у цркви је ~ja.,{a

На трпези светој воштаниЦi\ гори,

ПреА њом прота к.лечи

мо.литву ро-

мори

ОА вечнога Бога он ми.лости тражи,

\

-

""

-

23

-

-.

~~---

---

-

-

Digitized byGoogle

Покајаљем св~јих грехе. да разб.лажи

I

,

\

Дрекршiыа завет Христових наука

у божије .лице још му с' г.ледат' не да,

Само народ брижан, тужно проту г.леда. о. Не потраја дуго, Вог се сми.лостиви.

! .дух се проти врати, а срце оживи о ••
11 Па К8днарод спази, проповедат' поче о о••

I

1. Одiщсну.ле .крупно самртничке П.лоче: I 1 пОј народе беАНИ. оо
1. Одiщсну.ле .крупно самртничке П.лоче:
I
1
пОј народе беАНИ. оо играчко h.ефова-
I
КамџијаНI1, зсмw~о, обесних ветроnа"
i
Круже јада вечних, коме I~paja нема ооо.
I
I
Те.ло џина кршна. коме око Арема о. о
ПроБУАИ се из сна, ојађено робље,
8а ваСЕРСОМ ЖУАИ ТВОЈИХ тежља
I
гро.бwъе! . оО
I
Српством тама в.лада, а свет.лост се
I
га.си
о
о
Криви томе, Р3;}О, ТВО.1и су УЗАаси! о о о
!
,
Шта чекате јоште? Г Ае вам понос
I I
!
стари? о •
I
О
ЉУАИ l ооо неЉУАИ! ооо 8ар Вог Ао. вас
I
,
:мари? l о о
, I
!
i
o_·
"
·
!
~_
-
24
-

·

-

""

--"

-

~

Вар да оног ЈЬуби, RО.1И ропству, с~ужи,

Који рђи к.лања, а свежи се . RУЖИ ?! 1,.

Ох, та срамно

стидно

за cORoAa

сива;

Да жгадију храни, RO/\ срца му жива! " .

8ар до века душман да нас бесно

ТАачи?

9ар и даЈЬе ЗУАУМ свест нам да по-

мрачи ?,

Па ДОКАе Ћ.е јоште МаАОД.VШНОСТ цвасти ?!,.

Кад ,Ће Тур·}ин. своје грехе дп, отмасти?!

Сва Европа си.ша, обуэета страхом,

О.р;ужана, спремна, о~ювом и прахом:,

. у нас своје страшне УПРАа је очи А.ли Србин не сме на ноге да скочи!

Зар да несме за то што му синџир

смета? .

~.л' ra стрести треба са Rрвавих пета!

Размах нути с љиме на све <Iетир стране, Растерати госте зване и незване

J~p .ie доста би.ло руг.ла и срамота .

,

,

'Бранити се треба од ха.лава скота!

Ох, та мене ноЋ.ас, дави.ла је 'мора

,-

25-

~igitizedbyGoogle

,

Жн.юспа )IИ ова оспаН,v.,tа зора!

Погибе ми љуба

Као сунце звеЗАе

Аох суво 1 ••• ГАе ·си?

У

/

и м~ађапо чеАО

тако љих сам

r.,teA~·

Што м' остави АРУГО?!

.

камен си мене претвори.,tа туго. ,

Ми.,tутин за.Архта

ове речи боне.

ПОАжег.,tе су љему си.,tе мисаоне

nГинУh.емо, оче 1"

Са погнутом г.,tзвом он преА проту :к.лече ;

само TO.,tKO рече,

Па' ЮIА Аоби ОА љег' б.,tагомова света,

К.,tИКНУ Ауша l\I.,taAa поносом занета:

,.Док ја чувах своје у п.,tанини овце,

И сусретах .,tовце и многе 'rрговце, СJiушао сам често OB~j завет свети:

.

.

"Најс.,tађе Је, :кажу, за РОА свој

умрети !"

Разумео нисам шта те речи вначе

A.,t' саАа их внаАем

саfl,а ме при­

В.,tаче

XBa.,ta теби, оче, што

нам fl,аfl,е ВИАа,

И показа А'МОМ како с' оков СКИАа

-

26

-

Digitized byGoogle

Сви ћемо се СИАК TypCK~1 одупрети 3'1 род МИАИ, САавно, МИ ће l\Ю и мрети 1"

'"И ХОћемо, момче, зарад наших права 1"

Осамдесет викну харачв:ијех ГАава

Испразни се црква

све j~ тиша

граЈа

у гудуре своје раЗИШ.iLа· се .раја.

*

*

*

Већ је давно жарко преваАИ.iLО подне ПрО.iLазио прuта путе непроходне

,

где сахрани мртце

Са гробља је пошО Са њима и своје oja~eHO срце!

Па са кнезом Марком, и Гајиъ. Стеваном,

Похитао гором, .лиснатом неравном,

Да подиже народ. •. како смис.ли кнеже, Погиб~ја турска да проту не веже;

А мутио )није шта ће се.лу бити, I{pB невина СК.УIIО како ће се .лити 1 •••

------~------

l

-

27

-

Digitized byGoogle

с

ОО . . Digitlzed Ьу G oog [е
ОО . . Digitlzed Ьу G oog [е

ОО

.

.

Digitlzed Ьу

G

oog

IV ТУРЦIl ПАЛЕ ~EJiG -L.L - • Digitized byGoogle

IV

ТУРЦIl ПАЛЕ ~EJiG

IV ТУРЦIl ПАЛЕ ~EJiG -L.L - • Digitized byGoogle

-L.L

-

Digitized byGoogle

Digitized byGoog[e

Digitized byGoog[e

г

I

'

"111111111111111111111111111111111 1/

~OOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOOO~

=~

/1 ;о

1 1 I

о

о

оо

I I

=~ / 1 ; о 1 1 I о о оо I I о о I

о

о

I I

о

о

I I

~a@€

о

I

о

I I I I

оо

о

о

о

I I

о

I 1 I

о

оо

ао 1'ИГРИ .ьути

оо

I I I

о

о

I I

о

о

о

I I t

о

~=

о о''k-

I I I I I 1"

о

о

побесне.JI.И вуци

На друм." се. грозно раsгњеви.JI.И

1'урци

Трупине су све три брижно премета.JI.И,

Ко их овде поби истажинат' ста.JI.И. 3на.JI.И то су само, да .1е А.JI.И.JI.-ага,

Старешина њива, у Веогряд нага';

ПОЗUfl.JI.С га, в C.JI. и, господске Дltхије, Да рачунс преда У жичке Hax~ie; Рече јоште: сину, да ђевојку нађе

Док га, ето, овде погибија снађе ! Собет држе Турци на сред друма равна, 3acTa.!I.a их туде већ и НОћи тавна. Проговара најзад Ибрахиме стари:

пАк шаит ми A.JI.ax!. посо нам се квари

Дс год НОГОМ крочиш ту нас бакс.vа бије, Са хајдучке СИ.JI.е нама живет' није !

,нека висам више доваЏИ.lа седи,

Нека брада МОЈа ви аспре не вреди,

81

Digitized byGoogle

Ако ове пису поБИАИ хајАУЦИ".

Непокорни

,.rro

бесни

мунасип· није! 11

Као гуја

ьу'rа

1'И горски бауци! "

Сuи':ага викну,

у процепу, ЦИКНУ:

" Ту, .У CCJl Y

'1

томе, што -се OB~e бе.JI.И,

овамо донеJl.И !

Поби.JI.И су наше

Аег.JI.О Т.У је давно .JI.укавих .JI.исица,

Вешти ПОСJl.И '.го су старкх вара.JI.ица !~

Ваш сам Ћ.евJl.И данас, и макб.уJl.· Qи м' би.JI.О,

ОРJl.ушини .сурој да с~одб~iем -КРИАО 1••

8ианити војска 'c~a да мора наша,

Удари Ћ.~ на љих Са.JI.и-де.шбаша 1 ц И,

Па се онда ДИГJl.И, мртве укопa.JI

Крај гробова љиних ту су И s?,спаАИ

А.л' чим вора пуче, КОЉИ sахрsа~tи, .

Њих су rrурци одмах добро о.сеД~aJLИ.

8аТУТЉИАа эемља ОА бесни х де.\ија,

На хиљаду беше љутих КРЏa.!l.ија! ударише бубљи

-

Тa.!I.амбаси јече

I

1

А прапорци жути, на :кољима sвече

Кад стигоше ceJl.Y,

Хa.!I.акнуше sвери

Из даљине јоште, љих је вид'.:Ш раја,

Световао народ ОстојиЋ.у Гаја:

ГАе је раја ('ама, небо се ПРОАttма:

Digitized byGoogle

\

"У sбегове густе, помуша:iте мене,

ОАпеАите Аецу Аевојке и жене К,vпиh.е се намет, МОЖАа и крв .леhи '"

" Па ОА тога нама тешко је утеhи '"

Спремни јоште нисмо Аа отпора ,1\амо, Ћутаћемо мирно, и шта друго знамо 1!

3aTO~ браh.о, .i\епо, што имамо A~jMO,

Само срце'своје добро затвар~iмо:

Не казујмо тајну УЧИНИ А' се грешка, нема нама спаса!"

не пушта:јмо г.ласа,

не мучи нас страва!" ••

"Чуваhемо та:јну

ОсаМАесет викну харачкијех г.лава. МИ.i\утин је само яаhутао немо, у 8дахнуо СИ.ШО А када му Гаја за ово пребаци,

Он џефердар ~iа:јни од себе О,1\баци !

На крај сеАа већ су KpџaA~je па.ле,

Прво им је би.i\О, да КУће ПОПa.i\е.оо

Ваљa.i\И се· се.лом ти густи 06.i\аци

3аsвекта.ло гвожђе. на њему катанци !., 0,1\ страхоте СИ.i\не занеме.ла ра:ја,

С' об.лаци се меша јато уsдиса:iа!

И Аопа,1\е Турчин '" ОПКО.i\ИО сеАО,

, на отпор се спремо

о,

!

'" ОПКО.i\ИО сеАО, • , на отпор се спремо о, ! - 83 - Digitized bydoogle

-

83

-

Digitized bydoogle

_~~~.'~'_'~'''_'''''~

'_''_''4'_~~I

Од СИАе му B~je помаћи се сМеАО.

Већ је' Доцне би.ю да ~e че.1Ьад спасе, Сваки сада само МИСАИО ·је на се !

ПUГОНИw1д СИо/Ш веАИКО И маАО

,Док се у ГОМИАУ H~je све сабрuо; Па кад И то ч:\'до готово је БИАО,

"

I

I

I

I

!

Јн,дно роб~ье дахну,жаАОСНО, УНИАО

КрџаАије СТаАе

а на хату врану,

Са.ш-ага стиже, па РУКОМ одману!"

8аЋУТаАО све је

тишина sаВАзда .•.

Спасу своме, раја, више се не нада ! СВИАНОМ ЧtЫМОМ аги обв~јена ГАава, ААСМ камен драl'И ЧЗАМУ украшава

Још на аги б.1ЬСШТИ, сне RаАифа сама,'

ПРОlllинена срмом, капак.Ш коuчама

Љевом PYKO~I ага мача се ДОДИРНО Десном раји ману, па он рече мирно:

"Мој рамет.ли бабо, мени завет дао, ' Саб.1ЬОМ љега сваГАа ја сам чуват' знао:

Да се штити раЈа, која харач даје,

И док даје мирно, 011, мен' мободна је ! .

Ь' чим рај,а. почне Аа се на ме буни,

Саб~ьа моја њу Ће у ад да сургуни !

I

I

,

,-----------~~-----,-~---- ;

--~-

-

и

-

Digitized byGoogle

1

I

-- -- --- - - ~ --- -- -~-~--I

I

Што учини рајо, те ВJl.ИМ .добро 'врати Зашто јуче ':Гурке ти оне ПОМJl.ати ?!

Чија рука беше, што јуче варава

А.iLИ~-агу уби и куэун Османа;

И љихова верна, пратиоца мирн~,

Што си ока, рајо, ти тако немирна ?!

У'

д.аЗ,VЈ одМах

,

.,

казУЈ

да се кривцу ПJl.ати

Јер дина ми, з.l.О ТО, з~им ће да се врати! Пuсеьи ьу све .вас на овоме :месту,

Крв.ьу з~ит' стазе, и сваку Ba~ цесту ,.,

Прегазити коњl\tа старе ьу и M~aдe,

Па их онда сабљом сеьи на комаде !"

3аб~истuо зверство у агином оку

Извршење зверства примица.ю с' року

ПреТРНУJl.е жене, девојке и старци:

По дрхтавом те.лу, ~eTe ье ударци !

Сад у души сна.жној Ми~утина. CM~a,

у порна _и тешка борба отщ>чеJl.а: .

Још му жива M~iKa, а борит' се мора ,

Да освети AH~'y, већ. је дош~а ора:

А~и ево јада !

Чувају1и г~aBY BP~OM проти седџм !

Па гинуh.е јоште и мајка му стара

Сви ће гинут' редом,

,

- 85

-

Digitized byGoogle

ip

,

, једаu '" IteKa одговара!

с· тога ()о.ъе

,

I

I

Па да одмах беДН,е све невине спасе

"Грех учиљен се"юм", .он да прими на се! HaOKO.iLO Г.iLедну"" свуд камени неми

"

МИ.iLутиН задрхта ,,' на жртву се спреми!

Ведна раја зебе

, НИКОМ ПОНИКНУ.iLа,

Јасно' своју смртну пресуду је ЧУ.iLа .;"

ВеЋ и ага МИГlIУ, да отпочне сеча" "

и кад помоћ раји беше понајпреча, -

МИ.iLутин се јави

" па УЗВИRне CMe.iLO:

"Па зар код тог, аго, само је sапе.iLО? Кри~ца, аго, тражиш?" Ја ЋУ ти га касти " Зазор мене није, - кривц~ ЋУ прокаС1'И!" о"

ПреТРНУ.iLа раја "" бо.iLИ јој се роје.",

" ЗД8:1ица

И

' 1"

б

А

,

СО ом сваки шапуто Је

" ЗД8:1ица И ' 1" б А • , СО ом сваки шапуто Је 8 6

86 -

Digitized byGoogle

v м и л у т· И Н , ---" I~ Digitized byGoogle
v м и л у т· И Н , ---" I~
v
м
и
л
у
т·
И
Н
,
---"
I~

Digitized byGoogle

Digitized byGoogle

Digitized byGoogle

• ~ I , ј I i I , ~ r ~ , асмехн.у се

~

I

,

ј

I

i I , ~
i
I
,
~
r ~
r
~

, асмехн.у се ага

разведри му с' .JlИце,

~§-~~Ш" Сеирити поч-е, да са:ша убице

,

i

-

,

t:

ij' Прима~и се Турци

свако б.шже

крочи .

С амо раја бедна не· подиже очи

Гн уша.tа се би.tа издајника тога,

1 Ожа.tИАа срцем храбра проту свога!.

А Ми.tутин снажни

собом самим решен,

Од обвеза, нуждом, потп.vно разрешен

Celiajyh.' се топ.tо, ми.tе M~jKe своје

Ган ут зебњом драгих, који овде стоје

Уз то стрепеli' јако за ОДАУЧНОСТ трајну :

На мукама) други, да не Юlда тајну "Јер с' на муци Cn'M() познају јунаци! ~

А страшни су, грозни, ти турски ударци!

~

,.~_~

~

-

--~---

---

-

'-~-'"'-

39

-

.

_"

,

.-

,

---1

Digitlzed Ьу Goog

--- ------

да п о.лети !

у смрт Не ПОЖ8.it.и више за све љих у.мрети. !!!

-

ОА.лучно се ре ш и

Те узвикну г.ласом, који 6 Ја. јасан:

" 2.УЈ .ме, аго љути,

ТТ

uy

б"

их Ја

ca.IН

С' две

у заседи 1)рке ,II,аривао даром !

I{ao пи.ла,ll, с.лабу, коју вреба соко,

Сву

сам

ш

к

~Ш,",lе. и са џеф рдпром,

тројицу моје car.H',II,fI.i1.0

око !.;

У раЗМftКУ М9АУ , ,, пррма ееби б~.,изу,

у једноме, љих сам, пар 9::1.0 низу !

Сву тројицу моја ,Уби.i1а .ie рука

Та ви је""ап 0,11, њих

и

ве зРјп,у ка

је""ап 0,11, њих и ве зРјп,у ка су ,II,и:, аг о, кан:о ти је воља, м

су ,II,и:, аг о, кан:о ти је воља,

м О"" живота Mp~Ka С!\IРТ је мени бо.ъа!

СаА

~

За дмо се свето покајати ве1, ,

За бла.жеветвu р 0,11, а. ја радо умреЋ.у! ~

а поносом ово исказб ј CMe.i1.0,

~ а поносом ово исказб ј CMe.i1.0, ОсећО је 1(0 ,II,а љегово .ie П

ОсећО је 1(0 ,II,а љегово .ie

П рамера га ага од r.i1.RBe

д.л

!

.

.

ДО пе1'е

Страх га хвата,е поче ОА те гор " е сете!

Дивви мом:ак овај, висока Јзра та,

Аа,II,НО збори " !'.шрво П а то аги са,ll,а биoil.О

речју с не х васта

Bpoil.O криво

-

40

-

Digitized byGoog[e

Десном руком за мач потегао живо !

A.IL' се TPrH.V одмах, те се ману мача,

Од нарави эверске воља· би му јача !

Цикну ага страшно: "Ха, пашче ПРОlC.ILето!

На веШaJLИ те.Ю висиh.е ти lC.ILeTO 1••

AJL' ће најпре муке да те грозне киње:

Гвоздених КJl.инаца попашh.е те иње

Штипаљка ье вреАа да ти срце вида ".

I у сијаи:а паАа нек ти кожу скида 1 А да ти се мрети још више ОC.ILади, у бојито копље нек ти очи вади!

Пребиh.у ти обе и ноге и р.уке Да эачиниш боље самртне јауке 1 Неьеш, бе.ILИ, ~ише просипати руге 1

Шта чекате Турци?! На посао C.lLугеШ",

Аох, роде сада страшно ј' би.ILО Г.lLати

Теже није нико .м,орб умирати!

Са јуначким срцем,. светитељска Аика,

Веэ вапаја јеэна

очајна уэвика

МИ.ILУТИIl се Богу за свој народ моља, АА' да oд~ax умре Вишљем не би воља:

-

41

-

Digitized byGoogle

Г---~----------------.---------------------~-- I

~

Испаштајуli' грехе ми а рода свога,

грехе ми а рода свога, Вао ХРисТос стече ЉUltа

Вао ХРисТос

стече ЉUltа 6ес.мР7'н,ога!!l

Та ни у сну мука овакових нема!

Само тиран бесни 'B~Ke изумева !

А

'

Ми

утин

с.,лавни, ИS,ll,ржат' их знаде

Па кад ~HY снага·

Богу душу даде 1

I

I

.i1.иснатом дрвету' Турци га О,ll,не,ли, Ту ,11,0. виси срамно, .мртвога
.i1.иснатом дрвету' Турци га О,ll,не,ли,
Ту ,11,0. виси срамно, .мртвога попе и!
I
i
*
*
i
!
Скамени се раја 0,11, грозе и чуда
I
ј
.i
Овакова страшна, још не ВИАе суда!
Па и зверски Т.vрци за,ll,рХта и страхом,
!
i
На коље се пе и, па О,ll,бег.1LИ махом !
~
!
!
у,ll,и! .
I
у,ll,и
0,11, бесни а, МИШ.ъа, да ье да по
Проговорит' хтеде
Само Са.ли-ага још и даље б
~
у
рају пог е,ll,а
а образ му
а.л' се реч му с.леди,
~
б
еди
I
!
Најзад муну љуто свога бесна хата,
i
.
За Турцима наг о он се по.,ьа xba-:tа !
I
I
!
I
Оста.ла је Р8:1а на месту страхоте
i
I
0,11, направа зверских мртво Те о оте;
I
Укопа
Место
га ТУ,ll,е
крста, ДPBO~ љегово це ива!
сузама пре ива
I
,
I
ј
!
ј
=
_
L_~
~

-

'2

-

-~j

Digitized byGoogle

I

У!

ИСКРА

r

Digitized Ьу Goog

i

,----------------

I I

i ,---------------- I I I ---------- Digitlzed Ьу Google - i , i t

I

----------

Digitlzed Ьу Google

-

i

,

i

t

r

t,\o.~-----------------------""~"""_7·1

!

! симво~ не- ми~ос'Ги, НИЈе
симво~ не- ми~ос'Ги, НИЈе Необичне снаге у љем беше много ! . . Па
симво~ не-
ми~ос'Ги,
НИЈе
Необичне снаге у љем беше много !
.
.
Па кад .кресну синџир о хам неми~ости,

ИСRра букну ~ja:jHa! ваСRрснуше Rостиl

Од ИСRре су ове 8ап~амте~е Ky~e •.•

Димом густим, љутим, Турхе обасу~е 1.• Сва се ~истом, храбра, подигну~а ра:ја

3атрема је темељ гордога Сараја!

На освету свету уст~и јунаци, Прекаљени паТЉО1\!, че~ични горштаци 1••

Орашац их с~авни ИСRУПИО сада,

L

-

45

-

Digitized byGoogle

Ј

.,

ј

------------

ј

---------

-

Бат ва ИСТОМ месту, где о~iаше јада

Где МИJiУТИН своје оставио хости,

Пресвисну.tе ,мајхе негдања радости А. народа оедна, увор муqениqе .,.

Песма коме маву вечиту иsриqе ! На воор ДОШJiИ си ИЦИ свога ми.Ш рода,

Чета ВРАа, храбра, народних BO.JBOД~ •• ,

Амо СТИГJiИ СВИ су оштрим са ПОГ.JI.едом

Које песма прва прикаsuа редом

Да се с' ТУРЦИ бију сваки једва чекu

Још је стиго ам<? Сто.iковиh. МИJiенко ; Иs Страгара ВРJiИ l'анаско РајиtlУ,

Од Дервена, храбри Крста Поповиh.у,

НенаД08Иh. Јахов, Ненадовиh. Мата,

Сив СОКОАе будни, Вогиh.евиh. Анта!

I

I

Стојиh.евиh. МИJiОШ,

.i1.аsаревиh.

.i1.YK:1,

I Сијај.v се токе Ћурqије хајдука!

I

I

I

Још им стиже вредни Хаџи Мt'Jiентије,

Што џебану справља, да љом Турхе бије!

I

I А са њиме храбри Коча капетане,

f Са Крајине своје промављени бане !

i

~

I I

I

До.летео си.лни Вмаје од Hoh.aja,

Да уто.ли муку тешких уsдисаја!

i

си.лни Вмаје од Hoh.aja, Да уто.ли муку тешких уsдисаја! i Digitized byGoogle

Digitized byGoogle

r

~

\

,

I

(

,

\

:

\

i

i

i

1

Ту се наШАа оба брата ttарапиkа,

РазигрЬ се вранац B~jBoдe Катиhа ! Дојездио амо Марковиhу Сима,

~_

~

.-.0 O_"'~""'I

i

I

И ' Петар Добрњац, хв:јдук чувен свима ! Стојиhе'цhh
И
'
Петар Добрњац, хв:јдук чувен свима !
Стојиhе'цhh Ми.лош,.јунак без прекора,
Од сабље му бритке зас~ја.ла гора !
Са Грабовца с"гиже Оинljе.лиЋ Стеване,
I
;
I
I
И
са њиме многе чете одабране !
Јоште Дolje дични ApceH~je А'ома,
Хнј,lJ,УК Вељко с' јави као си.ла грома !
I ;
За њим ,lJ,olje Doplje Петровиhу-Црни,
!
i
Који б.лаговање Турцима зацрни !
,
!
Све надмаши Ми.лош Обреновиh сими,
Јунашl'ВО и му,lJ,РОСТ . Rоји У се пре.ли !
Па хад ОВ,IJ,е -сви с.у на ОКУПУ би.ли,
Те с.лободе МIJ.ле заставу разви.ли '"
,
Арсеније прота хрст изнесе Ма 1.И,
На крст часни с~упа сви. се заICJl.ИЊа.ли:
I

Да Ће мими светој сви остати верни,

И ,lJ,а НИI~а,lJ, неће бити .лицемерни !

Да Ће бити храбри, ХО' МИ.JI.утин што је,

Кој., обраif српски с.лавно освет.ло ie !

Коме мава нек је од са,lJ, па ,lJ,0 века!.•

Б

.

ог не дао виш~ Јада и .JI.е.лека

t--

!

""-

- .7

"~Ј

-

1"

Digitized byGoogle

у

*

*

*

Кад је прош~о ()ИJLО девет ГО,lчн' дана,

ПОСJLе дуге БQрБе, и крвавих рана Народна је снага тешко MaJLaKCaJLa~ - Невољно би СJLаба и за навек паJLа !

АJLИ љу је спас.Ю .i.vначки и CMeJLO,

Весмр'гно, витеШRО, Ми.юmево AeJLO !

Овака жртва роду високо се 'Цеии

Над 'Њо.;и и сад .лебди Ми.лошева сеии !

Рудuu'Чки војвода спагу ве.мље стопи

Обренови'li Први у државу ск.лоnu1

Први у државу ск.лоnu 1 С.лава nретку с.лавuо.;и! С.лава

С.лава nретку с.лавuо.;и! С.лава сuави дива!

Epaљeвc~a се круиа у 'Њојвџ прелива 1

сuави дива! Epaљeвc~a се круиа у 'Њојвџ прелива 1 - 48 - Digitized byGoogle

-

48

-

Digitized byGoogle

r

:1tCTlЫA1IERE ПЕRE ПЕПОЗПАТЕ ТУРСRЖ РЕ'Ш:

~ --

веJLИКИ све.док, страна 31

"

"

"

"

"

"

"

32

"

"

34

35

шаит . =

Ак

.доваЏИЈа

= 60ГОМОЈЬац

 

-

МОГУliе .

-

.маг6УА

ПрИЈатно .

- штетовати

'рамеТJLИ о

.кУЗ.УН о' ,

. = ПОКОЈНИ о

= Јагље,

У З . У Н о' , . = П О К О Ј Н И

Digitlzed Ьу Goog

>

,

\

-

t

> , \ - t . .