Sie sind auf Seite 1von 514

L I C C O N LTM 1090/3 GRUPPE 0

MULTI-ZE-TESTSYSTEM - VERSION 26.00 NR. 000063250 ZE 0

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2002 > 08:26 03-04-11

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION : MONITOR :

ZE HARDWARE 01.00 - 10 P
1981 - 000935
GRUPPE 0 0 1 2 FIRMWARE 03.18 - 06.98
1 - DATAPROM 03.07
2 -
3 -
NETZTEIL :

FIRMWARE F1.10
MODE A1
STANDBY 900
> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM EPROM- UHR SYSTEM- TEST & LSB NACHRICH ENDE


Inhalt SPEZIAL FEHLER intern

14000K00_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L I C C O N LTM 1090/3 GROUP 0
MULTI-CU-TESTSYSTEM - VERSION 26.00 NO. 000063250 CU 0

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2002 > 08:26 03-04-11

SYSTEM-MODE : CRANE OPERATION

SYSTEM-CONFIGURATION : MONITOR :

CU HARDWARE 01.00 - 10 P
1981 - 000935
GROUP 0 0 1 2 FIRMWARE 03.18 - 06.98
1 - DATAPROM 03.07
2 -
3 -
POWER-SUPPLY:

FIRMWARE F1.10
MODE A1
STANDBY 900
> LANGUAGE: ENGLISH <

SYSTEM EPROM- CLOCK SYSTEM- TEST & LSB MESSAGE END


Content SPECIAL ERROR intern

14000K00_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L I C C O N LTM 1090/3 GRUPPE 0
MULTI-ZE-TESTSYSTEM - VERSION 26.00 NR. 000063250 ZE 1

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2002 > 08:26 03-04-11

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION : MONITOR :

ZE HARDWARE 01.00 - 10 P
1981 - 000935
GRUPPE 0 0 1 2 FIRMWARE 03.18 - 06.98
1 - DATAPROM 03.07
2 -
3 -
NETZTEIL :

FIRMWARE F1.10
MODE A1
STANDBY 900
> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM EPROM- UHR SYSTEM- TEST & LSB NACHRICH ENDE


Inhalt SPEZIAL FEHLER intern

14000K01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L I C C O N LTM 1090/3 GROUP 0
MULTI-CU-TESTSYSTEM - VERSION 26.00 NO. 000063250 CU 1

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2002 > 08:26 03-04-11

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION : MONITOR :

ZE HARDWARE 01.00 - 10 P
1981 - 000935
GRUPPE 0 0 1 2 FIRMWARE 03.18 - 06.98
1 - DATAPROM 03.07
2 -
3 -
NETZTEIL :

FIRMWARE F1.10
MODE A1
STANDBY 900
> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM EPROM- CLOCK SYSTEM- TEST & LSB MESSAGE END


Content SPECIAL ERROR intern

14000K01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L I C C O N LTM 1090/3 GRUPPE 0
MULTI-ZE-TESTSYSTEM - VERSION 26.00 NR. 000063250 ZE 2

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2002 > 08:26 03-04-11

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION : MONITOR :

ZE HARDWARE 01.00 - 10 P
1981 - 000935
GRUPPE 0 0 1 2 FIRMWARE 03.18 - 06.98
1 - DATAPROM 03.07
2 -
3 -
NETZTEIL :

FIRMWARE F1.10
MODE A1
STANDBY 900
> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM EPROM- UHR SYSTEM- TEST & LSB NACHRICH ENDE


Inhalt SPEZIAL FEHLER intern

14000K02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L I C C O N LTM 1090/3 GROUP 0
MULTI-CU-TESTSYSTEM - VERSION 26.00 NO. 000063250 CU 2

(c) LIEBHERR-WERK EHINGEN 2002 > 08:26 03-04-11

SYSTEM-MODE : KRANBETRIEB

SYSTEM-KONFIGURATION : MONITOR :

ZE HARDWARE 01.00 - 10 P
1981 - 000935
GRUPPE 0 0 1 2 FIRMWARE 03.18 - 06.98
1 - DATAPROM 03.07
2 -
3 -
NETZTEIL :

FIRMWARE F1.10
MODE A1
STANDBY 900
> SPRACHE: DEUTSCH <

SYSTEM EPROM- CLOCK SYSTEM- TEST & LSB MESSAGE END


Content SPECIAL ERROR intern

14000K02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
I N H A L T E P R O M 0 ID-NR: 1400000001 GRUPPE 0
401 Dateien ZE 0

NR. NAME TYP LAENGE BANK-ADR CHECK VERSION AUTOR

TAB_DIR d 1239 0-4000h 4Bh 00.00 99


0 - DT030407 s 16 0-44D7h 64h 10.39 0 -> Muli
1 - SYMLI00_ T 5440 0-44E7h 32h 20.00 99
2 - TSPSXX00 T 2240 1-4000h 7Ch 10.00 99
3 - TMASKE00 T 552 1-48C0h 6Eh 20.07 99
4 - IOCLI00_ T 6032 1-4AE8h 84h 00.98 12
5 - IOC4900_ T 4368 1-6278h 94h 00.98 12
6 - IOC4400_ T 4368 2-4000h 6Bh 00.98 12
7 - LSB4900_ T 1344 2-5110h AAh 00.11 99
8 - LSB4400_ T 1344 2-5650h 5Bh 00.11 99
9 - S140XXXX T 989 2-5B90h D7h 12.00 84
10 - LSTR-XX_ s 27 2-5F6Dh 88h 02.00 88
11 - SYS-TEXT T 4544 2-5F88h 65h 03.03 99
12 - MSKLI00_ M 426 2-7148h 3Ch 00.00 99
13 - PROD_VAR T 16 2-72F2h F4h 26.02 3
14 - TEXT4900 T 10269 3-4000h 69h 29.00 99 => MEHR !

EPROM 0 EPROM 1 EPROM 2/ EPROM 2/ TMS ZURUECK


(System) (Init) MEHR <<==

14000B00_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
C O N T E N T E P R O M 0 ID-NO: 1400000001 GROUP 0
401 files CU 0

NR. NAME TYP LAENGE BANK-ADR CHECK VERSION AUTOR

TAB_DIR d 1239 0-4000h 4Bh 00.00 99


0 - DT030407 s 16 0-44D7h 64h 10.39 0 -> Muli
1 - SYMLI00_ T 5440 0-44E7h 32h 20.00 99
2 - TSPSXX00 T 2240 1-4000h 7Ch 10.00 99
3 - TMASKE00 T 552 1-48C0h 6Eh 20.07 99
4 - IOCLI00_ T 6032 1-4AE8h 84h 00.98 12
5 - IOC4900_ T 4368 1-6278h 94h 00.98 12
6 - IOC4400_ T 4368 2-4000h 6Bh 00.98 12
7 - LSB4900_ T 1344 2-5110h AAh 00.11 99
8 - LSB4400_ T 1344 2-5650h 5Bh 00.11 99
9 - S140XXXX T 989 2-5B90h D7h 12.00 84
10 - LSTR-XX_ s 27 2-5F6Dh 88h 02.00 88
11 - SYS-TEXT T 4544 2-5F88h 65h 03.03 99
12 - MSKLI00_ M 426 2-7148h 3Ch 00.00 99
13 - PROD_VAR T 16 2-72F2h F4h 26.02 3
14 - TEXT4900 T 10269 3-4000h 69h 29.00 99 => MEHR !

EPROM 0 EPROM 1 EPROM 2/ EPROM 2/ TMS MORE BACK


(System) (Init) <<==

14000B00_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
I N H A L T E P R O M 0 ID-NR: 1400000001 GRUPPE 0
401 Dateien ZE 0

NR. NAME TYP LAENGE BANK-ADR CHECK VERSION AUTOR

335 - GEZ14033 T 145 133-4C76h 1Dh 22.00 44


336 - GEZ14034 T 145 133-4D07h F7h 22.00 44
337 - GEZ14035 T 145 133-4D98h AAh 22.00 44
338 - GEZ14001 T 145 133-4E29h C8h 22.00 44
339 - GEZ14099 T 145 133-4EBAh D2h 22.00 44
340 - GEA00140 T 268 134-4000h 62h 01.00 44
341 - BILDXX00 T 9855 135-4000h F1h 00.00 12
342 - BILDXX01 T 4215 136-4000h D7h 00.00 12
343 - BILDXX02 T 4145 137-4000h 05h 00.00 12
344 - BILDXX03 T 6377 138-4000h 8Ch 00.00 12
345 - BILDXX04 T 3933 139-4000h 81h 00.00 12
346 - BILDXX05 T 13909 140-4000h 4Bh 00.00 10
347 - BILDXX06 T 4794 141-4000h 76h 00.00 10
348 - BILDXX07 T 3952 142-4000h 1Dh 00.00 10
349 - FRE14000 T+ 16383 143-4000h 92h 00.10 15
350 - FRE14001 T+ 16383 144-4000h 58h 00.10 15 => MEHR !

EPROM 0 EPROM 1 EPROM 2/ EPROM 2/ TMS ZURUECK


(System) (Init) MEHR <<==

14000B01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
C O N T E N T E P R O M 0 ID-NO: 1400000001 GROUP 0
401 files CU 0

NR. NAME TYP LAENGE BANK-ADR CHECK VERSION AUTOR

335 - GEZ14033 T 145 133-4C76h 1Dh 22.00 44


336 - GEZ14034 T 145 133-4D07h F7h 22.00 44
337 - GEZ14035 T 145 133-4D98h AAh 22.00 44
338 - GEZ14001 T 145 133-4E29h C8h 22.00 44
339 - GEZ14099 T 145 133-4EBAh D2h 22.00 44
340 - GEA00140 T 268 134-4000h 62h 01.00 44
341 - BILDXX00 T 9855 135-4000h F1h 00.00 12
342 - BILDXX01 T 4215 136-4000h D7h 00.00 12
343 - BILDXX02 T 4145 137-4000h 05h 00.00 12
344 - BILDXX03 T 6377 138-4000h 8Ch 00.00 12
345 - BILDXX04 T 3933 139-4000h 81h 00.00 12
346 - BILDXX05 T 13909 140-4000h 4Bh 00.00 10
347 - BILDXX06 T 4794 141-4000h 76h 00.00 10
348 - BILDXX07 T 3952 142-4000h 1Dh 00.00 10
349 - FRE14000 T+ 16383 143-4000h 92h 00.10 15
350 - FRE14001 T+ 16383 144-4000h 58h 00.10 15 => MEHR !

EPROM 0 EPROM 1 EPROM 2/ EPROM 2/ TMS MORE BACK


(System) (Init) <<==

14000B01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 0

E 0.n DOKUMENTATION D ANALOG

E 0. 0 : - frei - (-) 0 0 mV
E 0. 1 : - frei - (-) 0 0 mV
E 0. 2 : Gaspedalstellung Fahrzeug (A) 0 2154 mV
E 0. 3 : - frei - (-) 0 0 mV
E 0. 4 : Ballaststufe 0/1 <opt.>(D) 0 0 mV
E 0. 5 : Lenkrichtung links (D) 0 0 mV
E 0. 6 : Lenkrichtung rechts (D) 0 0 mV
E 0. 7 : Batteriespannung (A) 1 6879 mV
E 0. 8 : Blinker links (D) 0 0 mV
E 0. 9 : Blinker rechts (D) 0 0 mV
E 0.10 : Taster Fahrprogramm (D) 0 0 mV
E 0.11 : Fahrtrichtung vorwaerts (D) 0 0 mV
E 0.12 : Motor laeuft, Unterwagen (D) 0 0 mV
E 0.13 : Fahrtrichtung rueckwaerts (D) 0 0 mV
E 0.14 : Hinterachsl. Lenkrichtung links (D) mV
E 0.15 : Hinterachsl. Lenkrichtung rechts (D) mV

BINAER ANDERE DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000E00_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 0

E 0.n DOCUMENTATION D ANALOG

E 0. 0 : - not used - (-) 0 0 mV


E 0. 1 : - not used - (-) 0 0 mV
E 0. 2 : Accelerator pedal position (A) 0 2154 mV
E 0. 3 : - not used - (-) 0 0 mV
E 0. 4 : Counterweight level 0/1 <opt.>(D) 0 0 mV
E 0. 5 : Steering direction left (D) 0 0 mV
E 0. 6 : Steering direction right (D) 0 0 mV
E 0. 7 : Battery control (A) 1 6879 mV
E 0. 8 : Indicator left (D) 0 0 mV
E 0. 9 : Indicator right (D) 0 0 mV
E 0.10 : Driving mode (D) 0 0 mV
E 0.11 : Driving direction forward (D) 0 0 mV
E 0.12 : Engine under-carriage running (D) 0 0 mV
E 0.13 : Driving direction backward (D) 0 0 mV
E 0.14 : Rear axle steering left (D) mV
E 0.15 : Rear axle steering right (D) mV

BINARY OTHERS DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000E00_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 0

E 1.n DOCUMENTATION D ANALOG

E 1. 0 : Parking brake open (D) 0 0 mV


E 1. 1 : Emergency operation telescoping (D) 0 0 mV
E 1. 2 : steering change-over (D) 0 0 mV
E 1. 3 : Adjusting switch winch 1 (D) 0 0 mV
E 1. 4 : Adjusting switch winch 2 (D) 0 0 mV
E 1. 5 : By-passing SLI/hoist lim. switch (D) 0 0 mV
E 1. 6 : Assembly (D) 0 0 mV
E 1. 7 : Emergency operation, plug (D) 0 0 mV
E 1. 8 : Slewing platform locked to rear (D) 0 0 mV
E 1. 9 : Luffing up at overload (D) 0 0 mV
E 1.10 : - not used - (-) 0 0 mV
E 1.11 : Feedback safety circuit (D) 0 0 mV
E 1.12 : Slewing platform locked (D) mV
E 1.13 : Slewing platform unlocked (D) mV
E 1.14 : Seat contact (D) mV
E 1.15 : Slewing around / F-brake (D) mV

BINARY OTHERS DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000E01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 0

E 1.n DOKUMENTATION D ANALOG

E 1. 0 : Feststellbremse Fahrzeug oeffnen (D) 0 0 mV


E 1. 1 : Notbetrieb mit LICCON (Tele) (D) 0 0 mV
E 1. 2 : Lenkungsumschaltung (D) 0 0 mV
E 1. 3 : Justierschalter Winde 1 (D) 0 0 mV
E 1. 4 : Justierschalter Winde 2 (D) 0 0 mV
E 1. 5 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben (D) 0 0 mV
E 1. 6 : Montage (D) 0 0 mV
E 1. 7 : Notbetrieb ohne LICCON (D) 0 0 mV
E 1. 8 : Drehbuehne verbolzt nach hinten (D) 0 0 mV
E 1. 9 : Aufwippen bei Ueberlast (D) 0 0 mV
E 1.10 : - frei - (-) 0 0 mV
E 1.11 : Rueckmeldung Sicherheitskette (D) 0 0 mV
E 1.12 : Drehbuehne verbolzt (D) mV
E 1.13 : Drehbuehne entbolzt (D) mV
E 1.14 : Sitzkontakt (D) mV
E 1.15 : Drehen Freilauf / Feststellbremse(D) mV

BINAER ANDERE DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000E01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 1

E 2.n DOKUMENTATION D ANALOG

E 2. 0 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV


E 2. 1 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 2. 2 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 2. 3 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 2. 4 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 2. 5 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 2. 6 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2. 7 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2. 8 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2. 9 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2.10 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2.11 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2.12 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2.13 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2.14 : - frei - (keine Klemme !) mV
E 2.15 : - frei - (keine Klemme !) mV

BINAER ANDERE DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000E02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 1

E 2.n DOCUMENTATION D ANALOG

E 2. 0 : - not used - (-) 0 0 mV


E 2. 1 : - not used - (-) 0 0 mV
E 2. 2 : - not used - (-) 0 0 mV
E 2. 3 : - not used - (-) 0 0 mV
E 2. 4 : - not used - (-) 0 0 mV
E 2. 5 : - not used - (-) 0 0 mV
E 2. 6 : - not used - (-) mV
E 2. 7 : - not used - (-) mV
E 2. 8 : - not used - (-) mV
E 2. 9 : - not used - (-) mV
E 2.10 : - not used - (-) mV
E 2.11 : - not used - (-) mV
E 2.12 : - not used - (-) mV
E 2.13 : - not used - (-) mV
E 2.14 : - not used - (-) mV
E 2.15 : - not used - (-) mV

BINARY OTHERS DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000E02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 1

E 3.n DOKUMENTATION D ANALOG

E 3. 0 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV


E 3. 1 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3. 2 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV
E 3. 3 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV
E 3. 4 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV
E 3. 5 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3. 6 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3. 7 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3. 8 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV
E 3. 9 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV
E 3.10 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3.11 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3.12 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3.13 : - frei - (keine Klemme !) 0 0 mV
E 3.14 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV
E 3.15 : - frei - (keine Klemme !) 1 0 mV

BINAER ANDERE DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000E03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 1

E 3.n DOCUMENTATION D ANALOG

E 3. 0 : - not used - (-) 0 0 mV


E 3. 1 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3. 2 : - not used - (-) 1 0 mV
E 3. 3 : - not used - (-) 1 0 mV
E 3. 4 : - not used - (-) 1 0 mV
E 3. 5 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3. 6 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3. 7 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3. 8 : - not used - (-) 1 0 mV
E 3. 9 : - not used - (-) 1 0 mV
E 3.10 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3.11 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3.12 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3.13 : - not used - (-) 0 0 mV
E 3.14 : - not used - (-) 1 0 mV
E 3.15 : - not used - (-) 1 0 mV

BINARY OTHERS DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000E03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 2

E 4.n DOKUMENTATION D ANALOG

E 4. 0 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4. 1 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4. 2 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4. 3 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4. 4 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4. 5 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>(D) 0 0 mV
E 4. 6 : Endschalter Steil Nicht <opt.>(D) 0 0 mV
E 4. 7 : Ballast ab (Taster) (D) 0 0 mV
E 4. 8 : Ballast auf (Taster) (D) 0 0 mV
E 4. 9 : Ballastzylinder nicht unten (D) 0 0 mV
E 4.10 : Ballastzylinder oben / unten (D) 0 0 mV
E 4.11 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4.12 : Vorwahl Klappspitze wippen <opt.>(D) 0 0 mV
E 4.13 : Akustische Warnung Aus (D) 0 0 mV
E 4.14 : - frei - (-) 0 0 mV
E 4.15 : Vorwahl Wippen <opt.>(D) 1 6799 mV

BINAER ANDERE DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000E04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 2

E 4.n DOCUMENTATION D ANALOG

E 4. 0 : - not used - (-) 0 0 mV


E 4. 1 : - not used - (-) 0 0 mV
E 4. 2 : - not used - (-) 0 0 mV
E 4. 3 : - not used - (-) 0 0 mV
E 4. 4 : - not used - (-) 0 0 mV
E 4. 5 : Radio remote control ON <opt.>(D) 0 0 mV
E 4. 6 : Limit switch upright NOT <opt.>(D) 0 0 mV
E 4. 7 : Counterweight DOWN (pushbutton) (D) 0 0 mV
E 4. 8 : Counterweight UP (pushbutton) (D) 0 0 mV
E 4. 9 : Counterweight cylinder NOT DOWN (D) 0 0 mV
E 4.10 : Counterweight cylinder UP/DOWN (D) 0 0 mV
E 4.11 : - not used - (-) 0 0 mV
E 4.12 : Select.folding jib luffing <opt.>(D) 0 0 mV
E 4.13 : Switch off acoustic warning (D) 0 0 mV
E 4.14 : - not used - (-) 0 0 mV
E 4.15 : Selection luffing <opt.>(D) 1 6799 mV

BINARY OTHERS DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000E04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 2

E 5.n DOKUMENTATION D ANALOG

E 5. 0 : - frei - (-) 1 0 mV
E 5. 1 : - frei - (-) 1 0 mV
E 5. 2 : - frei - (-) 1 0 mV
E 5. 3 : - frei - (-) 1 0 mV
E 5. 4 : - frei - (-) 1 0 mV
E 5. 5 : Zylinder in Position (D) 1 6240 mV
E 5. 6 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>(D) 0 0 mV
E 5. 7 : Zylinder entbolzen (Schalter) (D) 0 0 mV
E 5. 8 : Tele entbolzen (Schalter) (D) 0 0 mV
E 5. 9 : Druckschalter HW 1 frei (D) 1 6640 mV
E 5.10 : Druckschalter HW 2 frei (D) 0 0 mV
E 5.11 : - frei - (-) 1 0 mV
E 5.12 : - frei - (-) 0 0 mV
E 5.13 : Winde 1 nicht abgespult (D) mV
E 5.14 : - frei - (-) mV
E 5.15 : Winde 2 nicht abgespult (D) mV

BINAER ANDERE DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000E05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 2

E 5.n DOCUMENTATION D ANALOG

E 5. 0 : - not used - (-) 1 0 mV


E 5. 1 : - not used - (-) 1 0 mV
E 5. 2 : - not used - (-) 1 0 mV
E 5. 3 : - not used - (-) 1 0 mV
E 5. 4 : - not used - (-) 1 0 mV
E 5. 5 : Cylinder in position (D) 1 6240 mV
E 5. 6 : MS 3 available (LJC) <opt.>(D) 0 0 mV
E 5. 7 : Cylinder unlocking (switch) (D) 0 0 mV
E 5. 8 : Tele unlocking (switch) (D) 0 0 mV
E 5. 9 : Winch 1 free by pressure (D) 1 6640 mV
E 5.10 : Winch 2 free by pressure (D) 0 0 mV
E 5.11 : - not used - (-) 1 0 mV
E 5.12 : - not used - (-) 0 0 mV
E 5.13 : Winch 1 NOT unreeled (D) mV
E 5.14 : - not used - (-) mV
E 5.15 : Winch 2 NOT unreeled (D) mV

BINARY OTHERS DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000E05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 0

A 0.n DOCUMENTATION D I-REQD I-ACTL

A 0.0 : SLI shut-down (NOT) (D) 0 0 - 0 mA


A 0.1 : pre-warning overload <NOT> <opt.>(D) 0 0 - 0 mA
A 0.2 : pre-tension ringside(cylinder IN)(D) 0 0 - 0 mA
A 0.3 : free slew / open curcuit (D) 1 1200 - 1060 mA
A 0.4 : folding jib luffing <opt.>(D) 0 0 - 0 mA
A 0.5 : slewing brake/slew parking brake (D) 0 0 - 20 mA
A 0.6 : slewing, right (A) 0 0 - 0 mA
A 0.7 : slewing, left (A) 0 0 - 0 mA

BINARY DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000A00_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 0

A 0.n DOKUMENTATION D I-SOLL I-IST

A 0.0 : LMB Abschaltung (D) 0 0 - 0 mA


A 0.1 : LMB Vorwarnung <opt.>(D) 0 0 - 0 mA
A 0.2 : Vorspannung Ringflaeche (Zyl.EIN)(D) 0 0 - 0 mA
A 0.3 : Drehen Freilauf / freidrehend (D) 1 1200 - 1060 mA
A 0.4 : Klappspitze wippen <opt.>(D) 0 0 - 0 mA
A 0.5 : Drehen Bremse / Feststellbremse(D) 0 0 - 20 mA
A 0.6 : Drehen rechts (A) 0 0 - 0 mA
A 0.7 : Drehen links (A) 0 0 - 0 mA

BINAER DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000A00_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 1

A 2.n DOKUMENTATION D I-SOLL I-IST

A 2.0 : Tele X entbolzen (D) 0 0 - 0 mA


A 2.1 : Zylinder entbolzen (D) 0 0 - 20 mA
A 2.2 : Druckstufe -Y11 (D) 0 0 - 0 mA
A 2.3 : Druckstufe -Y12 (D) 0 0 - mA
A 2.4 : Hubwerk 1 Bremse (D) mA
A 2.5 : Hubwerk 2 Bremse (D) mA
A 2.6 : Austeleskopieren (A) mA
A 2.7 : Einteleskopieren (A) mA

BINAER DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000A02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 1

A 2.n DOCUMENTATION D I-REQD I-ACTL

A 2.0 : unbolting telescope X (D) 0 0 - 0 mA


A 2.1 : Cylinder unlock (D) 0 0 - 20 mA
A 2.2 : pressure stage -Y11 (D) 0 0 - 0 mA
A 2.3 : pressure stage -Y12 (D) 0 0 - mA
A 2.4 : hoist gear 1 brake (D) mA
A 2.5 : hoist gear 2 brake (D) mA
A 2.6 : telescoping OUT (A) mA
A 2.7 : telescoping IN (A) mA

BINARY DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000A02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 2

A 4.n DOKUMENTATION D I-SOLL I-IST

A 4.0 : Hubwerk 1 heben (A) 0 0 - 0 mA


A 4.1 : Hubwerk 1 senken (A) 0 0 - 0 mA
A 4.2 : Hubwerk 2 heben (A) 0 0 - 0 mA
A 4.3 : Hubwerk 2 senken (A) 0 0 - 0 mA
A 4.4 : Aufwippen / Klappspitze <opt.> (A) 0 0 - 0 mA
A 4.5 : Abwippen / Klappspitze <opt.> (A) 0 0 - 0 mA
A 4.6 : Pumpe 1 (A) 1 160 - 120 mA
A 4.7 : Pumpe 2 (A) 1 0 - 0 mA

BINAER DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000A04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 2

A 4.n DOCUMENTATION D I-REQD I-ACTL

A 4.0 : winch 1 hoisting (A) 0 0 - 0 mA


A 4.1 : winch 1 lowering (A) 0 0 - 0 mA
A 4.2 : winch 2 hoisting (A) 0 0 - 0 mA
A 4.3 : winch 2 lowering (A) 0 0 - 0 mA
A 4.4 : luffing UP / folding jib <opt.> (A) 0 0 - 0 mA
A 4.5 : luffing DOWN/ folding jib <opt.> (A) 0 0 - 0 mA
A 4.6 : pump 1 (A) 1 160 - 120 mA
A 4.7 : pump 2 (A) 1 0 - 0 mA

BINARY DEC/HEX STOP BACK


<<==

14000A04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** CRANE ENGINE(OW),PRESSURES,SLEW.GEAR, LMB-DATA, PUMPS, REGULATION (0) **

SUMMARY Page 1/ 3

=> 0. 1: PRESSURE SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION,ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX


0. 2: ENGINE SUPERSTRUCUTURE: TEST PROGRAM, ERROR STACK
0. 3: SLEWING, RIGHT, MAIN PICTURE *****************************************
0. 4: SLEWING, LEFT, MAIN PICTURE****************************************
0. 5: SLEWING, CURRENTS, CORRECTION VALUES
0. 6: SLEWING, CONTROL "ON" RIGHT, JOYSTICK
0. 7: SLEWING, CONTROL "ON" LEFT, JOYSTICK
0. 8: SLEWING, CIRCULATION
0. 9: SLEWING, SPEED
0.10: Working range limitation
0.11: LMB picture 1: Load - extention condition
0.12: LMB picture 2: Angle - moment
0.13: LMB picture 3: Sliding beam e:-0-5[cm],r:120-130[cm],b:220-230[cm]
0.14: LMB picture 4: Tele status set manually
0.15: <OPTION> DATA-LOGGER: SYSTEM CONTROL
0.16: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 1

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000I01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** KRANMOTOR(OW), DRUECKE, DREHWERK, LMB-DATEN, PUMPEN, REGELUNG (0) **

UEBERSICHT Seite 1/ 3

=> 0. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX


0. 2: MOTOR OBERWAGEN: TESPROGRAMME, FEHLERSPEICHER
0. 3: DREHEN, RECHTS, HAUPTBILD *****************************************
0. 4: DREHEN, LINKS, HAUPTBILD *****************************************
0. 5: DREHEN, STROEME, KORREKTURWERTE
0. 6: DREHEN, FREIGABE RECHTS, MEISTERSCHALTER
0. 7: DREHEN, FREIGABE LINKS, MEISTERSCHALTER
0. 8: DREHEN, RUNDLAUF
0. 9: DREHEN, GESCHWINDIGKEIT
0.10: Arbeitsbereichsbegrenzung
0.11: LMB BILD 1: Last - Ausfahrzustand
0.12: LMB BILD 2: Winkel - Moment
0.13: LMB BILD 3: SCHIEBEHOLME e:-0-5[cm],r:120-130[cm],b:220-230[cm]
0.14: LMB BILD 4: Telestatus manuell setzen
0.15: <OPTION> DATEN-LOGGER: SYSTEMSTEUERUNG
0.16: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 1

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000I01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** CRANE ENGINE(OW),PRESSURES,SLEW.GEAR, LMB-DATA, PUMPS, REGULATION (0) **

SUMMARY Page 2/ 3

=> 0.17: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 2


0.18: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 3
0.19: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 1
0.20: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 2
0.21: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 3
0.22: Correction values 1 **************************************************
0.23: Correction values 2
0.24: Correction values 3
0.25: Correction values 4
0.26: Correction values 5
0.27: PUMPS, CURRENTS, CORRECTION VALUES ***********************************
0.28: CONTROL ADJUSTING VALUES
0.29: CONTROL ADJUSTING VALUES
0.30: ERROR JOYSTICK / REVOLUTION, MOMENT, PRESSURE SENSOR ZE2
0.31: PUMP- /CONSUMER- AMOUNT [l/min] *******************************
0.32: LS-BAF-PARAMETER 1

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000I02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** KRANMOTOR(OW), DRUECKE, DREHWERK, LMB-DATEN, PUMPEN, REGELUNG (0) **

UEBERSICHT Seite 2/ 3

=> 0.17: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 2


0.18: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 3
0.19: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 1
0.20: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 2
0.21: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 3
0.22: Korrekturwerte 1 **************************************************
0.23: Korrekturwerte 2
0.24: Korrekturwerte 3
0.25: Korrekturwerte 4
0.26: Korrekturwerte 5
0.27: PUMPEN, STROEME, KORREKTURWERTE ***********************************
0.28: STEUERUNG EINSTELLWERTE
0.29: REGELUNG EINSTELLWERTE
0.30: FEHLER MEISTERSCHALTER / DREHZAHL, MOMENT, DRUCKGEBER ZE2
0.31: PUMPEN- /VERBRAUCHER- MENGE [l/min] *******************************
0.32: LS-BAF-PARAMETER 1

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000I02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** KRANMOTOR(OW), DRUECKE, DREHWERK, LMB-DATEN, PUMPEN, REGELUNG (0) **

UEBERSICHT Seite 3/ 3

=> 0.33: LS-BAF-PARAMETER 2


0.34: PUMPEN-REGELUNG 1
0.35: PUMPEN-REGELUNG 2
0.36: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000I03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** CRANE ENGINE(OW),PRESSURES,SLEW.GEAR, LMB-DATA, PUMPS, REGULATION (0) **

SUMMARY Page 3/ 3

=> 0.33: LS-BAF-PARAMETER 2


0.34: PUMP REGULATION 1
0.35: PUMP REGULATION 2
0.36: PUMP REGULATION PI-PART

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000I03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> QW1.111 : 985 : RlsbWERT: DruckgeberWippzyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 85 : RlsbWERT: Druckgeber Pumpe [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Druck Pumpe X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 14 : RlsbWERT: Druckgeber LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Druck Pumpe XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Druck Pumpen(P-LS) => delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Druck delta-p Soll [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Druckschalter HW 1 frei E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Druckschalter HW 2 frei E5.10
10: 0.2> R24 : 1000 : Antriebsdrehzahl [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : GetriebeUebersetzung[1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Motorabtriebsmoment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 24 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000S01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 1: PRESS.SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION, ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> QW1.111 : 985 : RlsbV.:Press.sensor luff.cyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 85 : RlsbV.:Press.sensor pump [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Pressure pump X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 14 : RlsbVALUE: Press.sensor LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Press. pump XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Pressure pumpsP-LS)=> delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Press. delta-p Reqd [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Press.switch hoist g.1 not used E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Press.switch hoist g.2 not used E5.10
10: 0.2> R24 : 1000 : Drive revolution [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : Gear ratio [1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Engine output moment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 24 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000S01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 2: MOTOR OBERWAGEN: TESPROGRAMME, FEHLERSPEICHER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> QW2.39 : 0 : 1641->Test Bremsklappe aktivieren


2: 0.0> QW2.39 : 0 : 1686->Test Luftklappe aktivieren
3: 0.0> QW2.39 : 0 : 2406->Test Motorluefter aktivieren
4: 0.0> QW2.39 : 0 : 18022->Fehlerspeicher ECU loeschen
5: 0.0> QW2.39 : 0 : -31130->Fehlerspeicher ECU auslesen

ZURUECK
<<==

14000S02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 2: ENGINE SUPERSTRUCTURE: TEST PROGRAM, ERROR STACK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> QW2.39 : 0 : 1641->Activate test brake flap


2: 0.0> QW2.39 : 0 : 1686->Activate test air flap
3: 0.0> QW2.39 : 0 : 2406->Activate test engine fan
4: 0.0> QW2.39 : 0 : 18022->Delete error stack ECU
5: 0.0> QW2.39 : 0 : -31130->Readout error stack ECU

BACK
<<==

14000S02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 3: DREHEN, RECHTS, HAUPTBILD *****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> A0.6 : 0 : Drehen rechts A0.6 A


2: 0.0> AAW6 : 0 : Drehen rechts Soll[mA]
3: 0.0> IAW6 : 0 : Drehen rechts Ist[mA]
4: 0.0> A0.5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr. A0.5 D
5: 0.0> AAW5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr.Soll[mA]
6: 0.0> IAW5 : 20 : Drehen Bremse / Feststellbr. Ist[mA]
7: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Meisterschalter Drehen, rechts
8: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Meisterschalter Drehen, links
9: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, Drehwerk [%]
10: 0.0> QW0.15 : 100 : ABB-Drehgeschwindigkeit rechts [%]
11: 0.0> QW0.21 : 40 : Drehgeschwindigkeit C-Taste [%]
12: 0.2> DW0.98 : 998 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
13: 0.0> DW4.120 : 19 : DW,TAB/C-Taste 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
14: 0.0> DW4.121 : 3 : DW,akt. Mode 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
15: 0.0> R5 : 64 : DW--:MaxSpeed Tele-Laenge[%]
16: 0.0> R9 : 58 : DW--:MaxSpeed C-Taste/Tele-Laenge[%]

ZURUECK
<<==

14000S03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 3: SLEWING,RIGHT,MAIN PICTURE ****************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> A0.6 : 0 : Slewing right A0.6 A


2: 0.0> AAW6 : 0 : Slewing right Reqd[mA]
3: 0.0> IAW6 : 0 : Slewing right Actl[mA]
4: 0.0> A0.5 : 0 : Slewing brake / parking brake A0.5 D
5: 0.0> AAW5 : 0 : Slewing brake / parking brake reqd[mA]
6: 0.0> IAW5 : 20 : Slewing brake / parking brake actl[mA]
7: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Joystick slewing, right
8: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Joystick slewing, left
9: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, slewing gear [%]
10: 0.0> QW0.15 : 100 : ABB-slewing speed right [%]
11: 0.0> QW0.21 : 40 : Slewing speed C-button [%]
12: 0.2> DW0.98 : 998 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
13: 0.0> DW4.120 : 19 : DW,TAB/C-button 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
14: 0.0> DW4.121 : 3 : DW,present mode 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
15: 0.0> R5 : 64 : DW--:MaxSpeed Tele-length[%]
16: 0.0> R9 : 58 : DW--:MaxSpeed C-button/Tele-length[%]

BACK
<<==

14000S03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 4: SLEWING,LEFT,MAIN PICTURE *****************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> A0.7 : 0 : Slewing left A0.7 A


2: 0.0> AAW7 : 0 : Slewing left Reqd[mA]
3: 0.0> IAW7 : 0 : Slewing left Actl[mA]
4: 0.0> A0.5 : 0 : Slewing brake / parking brake A0.5 D
5: 0.0> AAW5 : 0 : Slewing brake / parking brake reqd[mA]
6: 0.0> IAW5 : 0 : Slewing brake / parking brake actl[mA]
7: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Joystick slewing, left
8: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Joystick slewing, right
9: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, slewing gear [%]
10: 0.0> QW0.16 : 100 : ABB-Slewing speed left [%]
11: 0.0> QW0.21 : 40 : Slewing speed C-button [%]
12: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
13: 0.0> DW4.120 : 19 : DW,TAB/C-button 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
14: 0.0> DW4.121 : 3 : DW,present mode 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
15: 0.0> R5 : 64 : DW--:MaxSpeed Tele-length[%]
16: 0.0> R9 : 58 : DW--:MaxSpeed C-button/Tele-length[%]

BACK
<<==

14000S04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 4: DREHEN, LINKS, HAUPTBILD *****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> A0.7 : 0 : Drehen links A0.7 A


2: 0.0> AAW7 : 0 : Drehen links Soll[mA]
3: 0.0> IAW7 : 0 : Drehen links Ist[mA]
4: 0.0> A0.5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr. A0.5 D
5: 0.0> AAW5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr.Soll[mA]
6: 0.0> IAW5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr. Ist[mA]
7: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Meisterschalter Drehen, links
8: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Meisterschalter Drehen, rechts
9: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, Drehwerk [%]
10: 0.0> QW0.16 : 100 : ABB-Drehgeschwindigkeit links [%]
11: 0.0> QW0.21 : 40 : Drehgeschwindigkeit C-Taste [%]
12: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
13: 0.0> DW4.120 : 19 : DW,TAB/C-Taste 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
14: 0.0> DW4.121 : 3 : DW,akt. Mode 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
15: 0.0> R5 : 64 : DW--:MaxSpeed Tele-Laenge[%]
16: 0.0> R9 : 58 : DW--:MaxSpeed C-Taste/Tele-Laenge[%]

ZURUECK
<<==

14000S04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 5: DREHEN, STROEME, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> R0 : 285 : DW-R:Anf.Strom + CwKorrektur [mA]


2: 0.0> CW2.56 : - 35 : DW re:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA
3: 0.0> R20 : 305 : DW-L:Anf.Strom + CwKorrektur [mA]
4: 0.0> CW2.57 : - 15 : DW li:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA
5: 0.0> R1 : 610 : DW-R:End Strom + CwKorrektur [mA]
6: 0.0> CW2.58 : - 40 : DW re:Endstrom Korr. 650(+/-100)mA
7: 0.0> R21 : 640 : DW-L:End Strom + CwKorrektur [mA]
8: 0.0> CW2.59 : - 10 : DW li:Endstrom Korr. 650(+/-100)mA
9: 0.0> R14 : 50 : DW--:MS-Steigung Schwelle [mA]
10: 0.0> CW2.55 : 0 : Drehwerk Int.Schwelle 150 (+/-150)mA
11: 0.0> R11 : 15 : DW--:Mindestgeschwindigkeit [l/min]
12: 0.0> CW2.54 : 0 : Drehwerk Mindestgeschw. 15 +/-7l/min
13: 0.0> R3 : 65 : DW-R:Abschaltschwelle, Offset [mA]
14: 0.0> R23 : 67 : DW-L:Abschaltschwelle,Offset [mA]
15: 0.0> R41 : 20 : DW--:Geschwindigkeit Mindestwert [%]

ZURUECK
<<==

14000S05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 5: SLEWING, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> R0 : 285 : DW-R:Start-current+Cwcorrection [mA]


2: 0.0> CW2.56 : - 35 : DW right:Startcurr.corr.320(+/-100)mA
3: 0.0> R20 : 305 : DW-L:Start-current + Cwcorrection [mA]
4: 0.0> CW2.57 : - 15 : DW left:Startcurr.corr.320(+/-100)mA
5: 0.0> R1 : 610 : DW-R:End -current + Cwcorrection [mA]
6: 0.0> CW2.58 : - 40 : DW right:Endcurr.corr.650(+/-100)mA
7: 0.0> R21 : 640 : DW-L:End -current + Cwcorrection [mA]
8: 0.0> CW2.59 : - 10 : DW left:Endcurrent corr.650(+/-100)mA
9: 0.0> R14 : 50 : DW-:Joystick-inclination threshold[mA]
10: 0.0> CW2.55 : 0 : Slew.gear int.threshold150 (+/-150)mA
11: 0.0> R11 : 15 : DW--:Minimum speed [l/min]
12: 0.0> CW2.54 : 0 : Slew.gear minimum speed 15 +/-7l/min
13: 0.0> R3 : 65 : DW-R:Cutoff threshold, Offset [mA]
14: 0.0> R23 : 67 : DW-L:Cutoff threshold, Offset [mA]
15: 0.0> R41 : 20 : DW--:Speed minimum value [%]

BACK
<<==

14000S05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 6: SLEWING, CONTROL"ON" RIGHT, JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> D2.114.2 : 0 : Actuation slewing "right"


2: 0.0> Q0.0.12 : 1 : Slewing-start right not used LMB
3: 0.0> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
4: 0.0> D2.115.0 : 0 : DW--: Selection(MS) slewing right
5: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Joystick slewing, right
6: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Joystick slewing, left
7: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Joystick DW left/right ok
8: 0.0> Q0.14.3 : 1 : Slewing right not used ABB
9: 0.0> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
10: 0.0> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
11: 0.0> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
12: 0.0> Q0.0.15 : 1 : Slewing right not used TL-chart LMB
13: 0.0> Q0.0.13 : 0 : Oper.mode with slew.gear engagem. LMB
14: 0.0> Q0.14.8 : 0 : Slew.gear engagement by ABB
15: 0.0> D2.115.13 : 1 : DW-mode ok.
16: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, slewing gear [%]

BACK
<<==

14000S06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 6: DREHEN, FREIGABE RECHTS, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> D2.114.2 : 0 : Freischaltung Drehen "Rechts"


2: 0.0> Q0.0.12 : 1 : Andrehen Rechts Frei LMB
3: 0.0> E1.6 : 0 : Montage E1.6
4: 0.0> D2.115.0 : 0 : DW--: Anwahl (MS) Drehen rechts
5: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Meisterschalter Drehen, rechts
6: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Meisterschalter Drehen, links
7: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Meisterschalter DW li/re ok
8: 0.0> Q0.14.3 : 1 : Drehen rechts frei ABB
9: 0.0> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
10: 0.0> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
11: 0.0> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
12: 0.0> Q0.0.15 : 1 : Drehen Rechts Frei TL-Tabelle LMB
13: 0.0> Q0.0.13 : 0 : Betriebsart mit DrehwerkseingriffLMB
14: 0.0> Q0.14.8 : 0 : Drehwerkseingriff durch ABB
15: 0.0> D2.115.13 : 1 : DW-Mode ok.
16: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, Drehwerk [%]

ZURUECK
<<==

14000S06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 7: SLEWING, CONTROL "ON" LEFT, JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> D2.114.3 : 0 : Actuation slewing "left"


2: 0.0> Q0.0.11 : 1 : Slewing start left not used LMB
3: 0.0> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
4: 0.0> D2.115.1 : 0 : DW--: Selection(MS) slewing left
5: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Joystick slewing, right
6: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Joystick slewing, left
7: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Joystick DW left/right ok
8: 0.0> Q0.14.2 : 1 : Slewing left not used ABB
9: 0.0> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
10: 0.0> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
11: 0.0> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
12: 0.0> Q0.0.14 : 1 : Slewing left not used TL-chart LMB
13: 0.0> Q0.0.13 : 0 : Oper.mode with slew.gear engagem. LMB
14: 0.0> Q0.14.8 : 0 : Slew.gear engagement by ABB
15: 0.0> D2.115.13 : 1 : DW-mode ok.
16: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, slewing gear [%]

BACK
<<==

14000S07_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 7: DREHEN, FREIGABE LINKS, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> D2.114.3 : 0 : Freischaltung Drehen "Links"


2: 0.0> Q0.0.11 : 1 : Andrehen Links Frei LMB
3: 0.0> E1.6 : 0 : Montage E1.6
4: 0.0> D2.115.1 : 0 : DW--: Anwahl (MS) Drehen links
5: 0.0> Q1.66.0 : 0 : Meisterschalter Drehen, rechts
6: 0.0> Q1.66.1 : 0 : Meisterschalter Drehen, links
7: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Meisterschalter DW li/re ok
8: 0.0> Q0.14.2 : 1 : Drehen links frei ABB
9: 0.0> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
10: 0.0> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
11: 0.0> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
12: 0.0> Q0.0.14 : 1 : Drehen Links Frei TL-Tabelle LMB
13: 0.0> Q0.0.13 : 0 : Betriebsart mit DrehwerkseingriffLMB
14: 0.0> Q0.14.8 : 0 : Drehwerkseingriff durch ABB
15: 0.0> D2.115.13 : 1 : DW-Mode ok.
16: 0.0> QW1.64 : 0 : MS ANAlog, Drehwerk [%]

ZURUECK
<<==

14000S07_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 8: SLEWING, CIRCULATION

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> A0.3 : 1 : Slewing free circuit/open A0.3 D


2: 0.0> AAW3 : 1200 : Slewing free circuit/open reqd[mA]
3: 0.0> IAW3 : 1060 : Slewing free circuit/open actl[mA]
4: 0.0> A0.5 : 0 : Slewing brake / parking brake A0.5 D
5: 0.0> AAW5 : 0 : Slewing brake / parking brake reqd[mA]
6: 0.0> IAW5 : 0 : Slewing brake / parking brake actl[mA]
7: 0.0> E1.15 : 0 : Slew. free circuit/parking brakeE1.15
8: 0.0> A0.6 : 0 : Slewing right A0.6 A
9: 0.0> A0.7 : 0 : Slewing left A0.7 A
10: 0.0> Q0.0.11 : 1 : Slewing start left not used LMB
11: 0.0> Q0.0.12 : 1 : Slewing-start right not used LMB
12: 0.0> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
13: 0.0> Q0.0.14 : 1 : Slewing left not used TL-chart LMB
14: 0.0> Q0.0.15 : 1 : Slewing right not used TL-chart LMB
15: 0.0> Q0.14.2 : 1 : Slewing left not used ABB
16: 0.0> Q0.14.3 : 1 : Slewing right not used ABB

BACK
<<==

14000S08_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 8: DREHEN, RUNDLAUF

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> A0.3 : 1 : Drehen Freilauf/freidrehend A0.3 D


2: 0.0> AAW3 : 1200 : Drehen Freilauf/freidrehend Soll[mA]
3: 0.0> IAW3 : 1060 : Drehen Freilauf/freidrehend Ist[mA]
4: 0.0> A0.5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr. A0.5 D
5: 0.0> AAW5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr.Soll[mA]
6: 0.0> IAW5 : 0 : Drehen Bremse / Feststellbr. Ist[mA]
7: 0.0> E1.15 : 0 : Drehen Freilauf/FeststellbremseE1.15
8: 0.0> A0.6 : 0 : Drehen rechts A0.6 A
9: 0.0> A0.7 : 0 : Drehen links A0.7 A
10: 0.0> Q0.0.11 : 1 : Andrehen Links Frei LMB
11: 0.0> Q0.0.12 : 1 : Andrehen Rechts Frei LMB
12: 0.0> E1.6 : 0 : Montage E1.6
13: 0.0> Q0.0.14 : 1 : Drehen Links Frei TL-Tabelle LMB
14: 0.0> Q0.0.15 : 1 : Drehen Rechts Frei TL-Tabelle LMB
15: 0.0> Q0.14.2 : 1 : Drehen links frei ABB
16: 0.0> Q0.14.3 : 1 : Drehen rechts frei ABB

ZURUECK
<<==

14000S08_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0. 9: SLEWING, SPEED

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> R29 : 0 : DW--:Speed [%]


2: 0.0> QW1.118 : 0 : INK2 Low : Slewing gear (IZW1)
3: 0.0> DW4.120 : 19 : DW,TAB/C-button 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
4: 0.0> DW4.121 : 3 : DW,present mode 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
5: 0.0> M0.3.0 : 0 : DW: INC-sensor reports no motion

BACK
<<==

14000S09_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0. 9: DREHEN, GESCHWINDIGKEIT

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> R29 : 0 : DW--:Geschwindigkeit [%]


2: 0.0> QW1.118 : 0 : INK2 Low : Drehwerk (IZW1)
3: 0.0> DW4.120 : 19 : DW,TAB/C-Taste 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
4: 0.0> DW4.121 : 3 : DW,akt. Mode 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
5: 0.0> M0.3.0 : 0 : DW: INC-Geber meldet keine Bewegung

ZURUECK
<<==

14000S09_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.10: Working range limitation

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> 0$016A : 1000 0000 : Status:VK,KB,KA,WR WL,RA,RK,-


2: 0.0> 0$016B : 0 : cm Pulley-head-height limit
3: 0.0> QW0.97 : 4529 : cm Pulley-head-height
4: 0.0> 0$016D : 0 : cm Radius limit
5: 0.0> QW0.47 : 2554 : cm Radius
6: 0.0> 0$016F : 0 : 1/10 degree left limited angle
7: 0.0> 0$0171 : 0 : 1/10 degree right limited angle
8: 0.0> 0$2557 : 0 : 1/10 degree horizontal angle value
9: 0.0> QW0.14 : 0000 0000 0111 1111 : ---- ---- -ZB,ZF,AT DR,DL,AB,AU
10: 0.0> QW0.16 : 100 : % Slewing left to control
11: 0.0> QW0.15 : 100 : % Slewing right to control
12: 0.0> QW0.18 : 100 : % Luff.up tele to control
13: 0.0> QW0.17 : 100 : % Luff. down tele to control
14: 0.0> QW0.20 : 100 : % Luff. up jib to control
15: 0.0> QW0.19 : 100 : % Luff.down jib to control
16: 0.0> 0$016A : 1000 0000 : Status:VK,KB,KA,WR WL,RA,RK,-

BACK
<<==

14000S10_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.10: Arbeitsbereichsbegrenzung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> 0$016A : 1000 0000 : Status:VK,KB,KA,WR WL,RA,RK,-


2: 0.0> 0$016B : 0 : cm Rollenkopfhoehengrenze
3: 0.0> QW0.97 : 4529 : cm Rollenkopfhoehe
4: 0.0> 0$016D : 0 : cm Radiusgrenze
5: 0.0> QW0.47 : 2554 : cm Ausladung
6: 0.0> 0$016F : 0 : 1/10 grd Linker Grenzwinkel
7: 0.0> 0$0171 : 0 : 1/10 grd Rechter Grenzwinkel
8: 0.0> 0$2557 : 0 : 1/10 grd Horizontalwinkelwert
9: 0.0> QW0.14 : 0000 0000 0111 1111 : ---- ---- -ZB,ZF,AT DR,DL,AB,AU
10: 0.0> QW0.16 : 100 : % Drehen links an Steuerung
11: 0.0> QW0.15 : 100 : % Drehen rechts an Steuerung
12: 0.0> QW0.18 : 100 : % Aufwippen Tele an Steuerung
13: 0.0> QW0.17 : 100 : % Abwippen Tele an Steuerung
14: 0.0> QW0.20 : 100 : % Aufwippen Nadel an Steuerung
15: 0.0> QW0.19 : 100 : % Abwippen Nadel an Steuerung
16: 0.0> 0$016A : 1000 0000 : Status:VK,KB,KA,WR WL,RA,RK,-

ZURUECK
<<==

14000S10_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.11: LMB BILD 1: Last - Ausfahrzustand

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> QW0.38 : 1 : Reeving


2: 0.0> QW0.44 : 164 : LMB-code
3: 0.0> QW0.79 : 43 : to/10 MAX-load TAB/reeving
4: 0.0> 0$249C : 11 : to/10 telescopable load
5: 0.0> QW0.48 : 29 : to/10 load on hook
6: 0.0> QW0.47 : 2558 : cm Radius
7: 0.0> QW0.98 : 655 : grd/10 tele angle
8: 0.0> 0$2428 : 622 : dgr/10 angle pulley head
9: 0.0> 0$236F : 46 : % gripper length
10: 0.0> 0$241C : 4134 : cm tele boom length
11: 0.0> 0$2369 : 46 : % T1
12: 0.0> QW0.53 : 92 : % T2
13: 0.0> 0$236B : 92 : % T3
14: 0.0> QW0.54 : 92 : % T4
15: 0.0> 0$236D : 46 : % T5

BACK
<<==

14000S11_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.11: LMB BILD 1: Last - Ausfahrzustand

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> QW0.38 : 1 : Einscherung


2: 0.0> QW0.44 : 164 : LMB-Code
3: 0.0> QW0.79 : 43 : to/10 MAX-Last TAB/Scherung
4: 0.0> 0$249C : 11 : to/10 Teleskopierbare Last
5: 0.0> QW0.48 : 29 : to/10 Last am Haken
6: 0.0> QW0.47 : 2558 : cm Ausladung
7: 0.0> QW0.98 : 655 : grd/10 Telewinkel
8: 0.0> 0$2428 : 622 : grd/10 Winkel Rollenkopf
9: 0.0> 0$236F : 46 : % Zangenlaenge
10: 0.0> 0$241C : 4134 : cm Teleauslegerlaenge
11: 0.0> 0$2369 : 46 : % T1
12: 0.0> QW0.53 : 92 : % T2
13: 0.0> 0$236B : 92 : % T3
14: 0.0> QW0.54 : 92 : % T4
15: 0.0> 0$236D : 46 : % T5

ZURUECK
<<==

14000S11_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.12: LMB PICTURE 2: Angle - moment

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> QW0.99 : 419 : dgr/10 jib angle


2: 0.0> 0$2428 : 620 : dgr/10 angle pulley head
3: 0.0> 0$2422 : 374 : cm gripper length
4: 0.0> 0$236F : 46 : % gripper length
5: 0.0> QW1.111 : 990 : RlsbV.:Press.sensor luff.cyl.[bar/10]
6: 0.0> QW0.97 : 4529 : cm Pulley-head-height
7: 0.2> QW0.3 : 93 : Tele-length normed [%]
8: 0.0> 0$24A6 : 114 : cm deflection tele
9: 0.0> 0$24A4 : 30 : cm deflection attachment
10: 0.0> QW0.49 : 1991 : mto/10 total moment
11: 0.0> 0$242E : 896 : mto/10 Empty moment tele
12: 0.0> 0$27B5 : 0 : LMB-Stop if not 0
13: 0.0> 0$24A8 : 1 : Nominal reeving
14: 0.0> QW0.88 : 67 : % radius

BACK
<<==

14000S12_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.12: LMB BILD 2: Winkel - Moment

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> QW0.99 : 419 : grd/10 Nadelwinkel


2: 0.0> 0$2428 : 620 : grd/10 Winkel Rollenkopf
3: 0.0> 0$2422 : 374 : cm Zangenlaenge
4: 0.0> 0$236F : 46 : % Zangenlaenge
5: 0.0> QW1.111 : 990 : RlsbWERT: DruckgeberWippzyl.[bar/10]
6: 0.0> QW0.97 : 4529 : cm Rollenkopfhoehe
7: 0.2> QW0.3 : 93 : Tele-Laenge normiert[%]
8: 0.0> 0$24A6 : 114 : cm Durchbiegung Tele
9: 0.0> 0$24A4 : 30 : cm Durchbiegung Zubehoer
10: 0.0> QW0.49 : 1991 : mto/10 Gesamtmoment
11: 0.0> 0$242E : 896 : mto/10 Leermoment Tele
12: 0.0> 0$27B5 : 0 : LMB-Stop wenn nicht 0
13: 0.0> 0$24A8 : 1 : Nennscherung
14: 0.0> QW0.88 : 67 : % Auslastung

ZURUECK
<<==

14000S12_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.13: LMB PICTURE 3: SLIDING BEAMSe:-0-5[cm],r:120-130[cm],b:220-230[cm]

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> DW1.60 : 0 : RlsbVALUE:Slid.beam len.rearright1[cm]


2: 0.0> DW1.62 : 0 : RlsbVALUE:Slidbeam len.frontright2[cm]
3: 0.0> DW1.64 : 0 : RlsbVALUE:Slid.beam len.frontleft3[cm]
4: 0.0> DW1.66 : 0 : RlsbVALUE:Slid.beam len. rearleft4[cm]
5: 0.0> 0$2810 : 35 : to Minimum crane weight
6: 0.0> 0$2812 : 84 : to/kips Sum support-forces
7: 0.0> QW0.89 : 19 : to/kips Support-force rear right
8: 0.0> QW0.90 : 22 : to/kips Support-force front right
9: 0.0> QW0.91 : 23 : to/kips Support-force front left
10: 0.0> QW0.92 : 20 : to/kips Support-force rear left

BACK
<<==

14000S13_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.13: LMB BILD 3: SCHIEBEHOLME e:-0-5[cm],r:120-130[cm],b:220-230[cm]

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> DW1.60 : 0 : RlsbWERT:Schiebeholmlaenge HiRe1[cm]


2: 0.0> DW1.62 : 0 : RlsbWERT:Schiebeholmlaenge VoRe2[cm]
3: 0.0> DW1.64 : 0 : RlsbWERT:Schiebeholmlaenge VoLi3[cm]
4: 0.0> DW1.66 : 0 : RlsbWERT:Schiebeholmlaenge HiLi4[cm]
5: 0.0> 0$2810 : 35 : to Mindestkrangewicht
6: 0.0> 0$2812 : 84 : to/kips Summe Stuetzkraefte
7: 0.0> QW0.89 : 19 : to/kips Stuetzkraft hinten rechts
8: 0.0> QW0.90 : 22 : to/kips Stuetzkraft vorne rechts
9: 0.0> QW0.91 : 23 : to/kips Stuetzkraft vorne links
10: 0.0> QW0.92 : 20 : to/kips Stuetzkraft hinten links

ZURUECK
<<==

14000S13_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.14: LMB PICTURE 4: Tele status set manually

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> DW1.120 : 0 : Tele length 1 [%]


2: 0.0> DW1.121 : 0 : Tele length 2 [%]
3: 0.0> DW1.122 : 0 : Tele length 3 [%]
4: 0.0> DW1.123 : 0 : Tele length 4 [%]
5: 0.0> DW1.124 : 0 : Tele length 5 [%]
6: 0.0> DW1.126 : 0 : Cylinder in tele number
7: 0.0> DW1.127 : 0 : -1:Take over0:OK1-6,11-16,20,30:Error
8: 0.0> 0$25C1 : 46 : [%] Tele 1 length at present
9: 0.0> 0$25C2 : 92 : [%] Tele 2 length at present
10: 0.0> 0$25C3 : 92 : [%] Tele 3 length at present
11: 0.0> 0$25C4 : 92 : [%] Tele 4 length at present
12: 0.0> 0$25C5 : 46 : [%] Tele 5 length at present
13: 0.0> 0$2553 : 374 : [cm] Extension length cylinder
14: 0.0> 0$266F : 1 : [n] Cylinder in tele no.

BACK
<<==

14000S14_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.14: LMB BILD 4: Telestatus manuell setzen

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> DW1.120 : 0 : Telelaenge 1 [%]


2: 0.0> DW1.121 : 0 : Telelaenge 2 [%]
3: 0.0> DW1.122 : 0 : Telelaenge 3 [%]
4: 0.0> DW1.123 : 0 : Telelaenge 4 [%]
5: 0.0> DW1.124 : 0 : Telelaenge 5 [%]
6: 0.0> DW1.126 : 0 : Zylinder in Tele Nummer
7: 0.0> DW1.127 : 0 : -1:Uebern.0:OK 1-6,11-16,20,30:Error
8: 0.0> 0$25C1 : 46 : [%] Tele 1 aktuelle Laenge
9: 0.0> 0$25C2 : 92 : [%] Tele 2 aktuelle Laenge
10: 0.0> 0$25C3 : 92 : [%] Tele 3 aktuelle Laenge
11: 0.0> 0$25C4 : 92 : [%] Tele 4 aktuelle Laenge
12: 0.0> 0$25C5 : 46 : [%] Tele 5 aktuelle Laenge
13: 0.0> 0$2553 : 374 : [cm] Ausfahrlaenge Zylinder
14: 0.0> 0$266F : 1 : [n] Zylinder in Tele Nr.

ZURUECK
<<==

14000S14_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.15: <OPTION> DATEN-LOGGER: SYSTEMSTEUERUNG

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW3.78 : 0 : Zaehler fuer gesendete Datensaetze


2: 0.1> DW3.79 : 0 : Zaehler fuer Fehler b. DLGverbindung
3: 0.1> DW3.80 : 35 : Strukturlaenge (Anzahl Worte) hilo

ZURUECK
<<==

14000S15_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.15: <OPTION> DATA-LOGGER: SYSTEM CONTROL

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW3.78 : 0 : Counter for sent data sets


2: 0.1> DW3.79 : 0 : Counter for error on DLGconnection
3: 0.1> DW3.80 : 35 : Structure length(number words) hilo

BACK
<<==

14000S15_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.16: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 1

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW3.80 : 35 : Structure length(number words) hilo


2: 0.1> DW3.81 : 0100h : Short code lohi
3: 0.1> DW3.82 : 0180h : LMB-operation modes lohi
4: 0.1> DW3.83 : FFFFh : Reeving lohi
5: 0.1> DW3.84 : 0000h : LMB load max[to/10]resp.[100lbs]lohi
6: 0.1> DW3.85 : 3500h : LMB load actl[to/10]rsp.[100lbs]lohi
7: 0.1> DW3.86 : FF7Fh : LMB-utilization(only TLT!) [%] lohi
8: 0.1> DW3.87 : 6606h : LMB-radius (+/-)[cm] lohi
9: 0.1> DW3.88 : 2610h : LMB-Tele length[cm] lohi
10: 0.1> DW3.89 : 4900h : Tele length normed [%] lohi
11: 0.1> DW3.90 : C50Fh : Pulley head height [10GE] lohi
12: 0.1> DW3.91 : 8E02h : Angle main boom [dgr/10] lohi
13: 0.1> DW3.92 : CA00h : Angle auxiliary boom [dgr/10] lohi
14: 0.1> DW3.93 : 0000h : Slew.sens.horizontally[dgr/100] lohi

BACK
<<==

14000S16_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.16: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 1

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW3.80 : 35 : Strukturlaenge (Anzahl Worte) hilo


2: 0.1> DW3.81 : 0100h : Kurzcode lohi
3: 0.1> DW3.82 : 0180h : LMB-Betriebsarten lohi
4: 0.1> DW3.83 : FFFFh : Einscherung lohi
5: 0.1> DW3.84 : 0000h : LMB Last max[to/10]bzw.[100lbs] lohi
6: 0.1> DW3.85 : 3500h : LMB Last Ist[to/10]bzw.[100lbs] lohi
7: 0.1> DW3.86 : FF7Fh : LMB-Auslastung (nur TLT!) [%] lohi
8: 0.1> DW3.87 : 6606h : LMB-Ausladung (+/-)[cm] lohi
9: 0.1> DW3.88 : 2610h : LMB-Telelaenge[cm] lohi
10: 0.1> DW3.89 : 4900h : Tele-Laenge normiert[%] lohi
11: 0.1> DW3.90 : C50Fh : Rollenkopfhoehe [10GE] lohi
12: 0.1> DW3.91 : 8E02h : Winkel Hauptausleger [grd/10] lohi
13: 0.1> DW3.92 : CA00h : Winkel Hilfsausleger [grd/10] lohi
14: 0.1> DW3.93 : 0000h : Drehgeber horizontal[Grd/100] lohi

ZURUECK
<<==

14000S16_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.17: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW3.94 : 012Fh : Low :Wi1 rope length[1/10 dm/ft]lohi


2: 0.1> DW3.95 : 0000h : High:Wi1 rope length[1/10 dm/ft]lohi
3: 0.1> DW3.96 : 012Fh : Low :Wi2 rope length[1/10 dm/ft]lohi
4: 0.1> DW3.97 : 0000h : High:Wi2 rope length[1/10 dm/ft]lohi
5: 0.1> DW3.98 : 7F00h : ABB-status lohi
6: 0.1> DW3.99 : 2E05h : Number tele : Tele 1 len [%] lohi
7: 0.1> DW3.100 : 5C5Ch : Tele 2 len[%] : Tele 3 len [%] lohi
8: 0.1> DW3.101 : 2E5Ch : Tele 4 len[%] : Tele 5 len [%] lohi
9: 0.1> DW3.102 : 2E00h : Tele 6 len[%] : Zylinderlen[%] lohi
10: 0.1> DW3.103 : 0000h : Tele, locking-condition lohi
11: 0.1> DW3.104 : 0000h : Cylinder, locking-condition lohi
12: 0.1> DW3.105 : 1200h : Support-force1,rear right[10GE] lohi
13: 0.1> DW3.106 : 1300h : Support-force2,front right[10GE]lohi
14: 0.1> DW3.107 : 1300h : Support-force3,front left [10GE]lohi
15: 0.1> DW3.108 : 1200h : Support-force4,rear left [10GE] lohi

BACK
<<==

14000S17_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.17: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW3.94 : 012Fh : Low : Wi1 Seillaenge[1/10 dm/ft]lohi


2: 0.1> DW3.95 : 0000h : High: Wi1 Seillaenge[1/10 dm/ft]lohi
3: 0.1> DW3.96 : 012Fh : Low : Wi2 Seillaenge[1/10 dm/ft]lohi
4: 0.1> DW3.97 : 0000h : High: Wi2 Seillaenge[1/10 dm/ft]lohi
5: 0.1> DW3.98 : 7F00h : ABB-Status lohi
6: 0.1> DW3.99 : 2E05h : Anzahl Tele : Tele 1 len [%] lohi
7: 0.1> DW3.100 : 5C5Ch : Tele 2 len[%] : Tele 3 len [%] lohi
8: 0.1> DW3.101 : 2E5Ch : Tele 4 len[%] : Tele 5 len [%] lohi
9: 0.1> DW3.102 : 2E00h : Tele 6 len[%] : Zylinderlen[%] lohi
10: 0.1> DW3.103 : 0000h : Tele, Verbolz-Zustand lohi
11: 0.1> DW3.104 : 0000h : Zylinder, Verbolz-Zustand lohi
12: 0.1> DW3.105 : 1200h : Stuetzkraft1,Hinten Rechts[10GE]lohi
13: 0.1> DW3.106 : 1300h : Stuetzkraft2,Vorne Rechts[10GE]lohi
14: 0.1> DW3.107 : 1300h : Stuetzkraft3,Vorne Links [10GE]lohi
15: 0.1> DW3.108 : 1200h : Stuetzkraft4,Hinten Links [10GE]lohi

ZURUECK
<<==

14000S17_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.18: <OPTION> DATA-LOGGER: LOGGER-DATA 3

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW3.109 : 8000h : Input word CU0 (digital) lohi


2: 0.1> DW3.110 : 0060h : Input word CU0 (digital) lohi
3: 0.1> DW3.111 : 0080h : Input word CU2 (digital) lohi
4: 0.1> DW3.112 : 3F2Ah : Input word CU2 (digital) lohi
5: 0.1> DW3.113 : 0000h : Output word CU0 (digital) lohi
6: 0.1> DW3.114 : 0000h : Output word CU1 (digital) lohi
7: 0.1> DW3.115 : 0000h : Output word CU2 (digital) lohi

BACK
<<==

14000S18_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.18: <OPTION> DATEN-LOGGER: LOGGER-DATEN 3

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW3.109 : 8000h : Eingangswort ZE0 (digital) lohi


2: 0.1> DW3.110 : 0060h : Eingangswort ZE0 (digital) lohi
3: 0.1> DW3.111 : 0080h : Eingangswort ZE2 (digital) lohi
4: 0.1> DW3.112 : 3F2Ah : Eingangswort ZE2 (digital) lohi
5: 0.1> DW3.113 : 0000h : Ausgangswort ZE0 (digital) lohi
6: 0.1> DW3.114 : 0000h : Ausgangswort ZE1 (digital) lohi
7: 0.1> DW3.115 : 0000h : Ausgangswort ZE2 (digital) lohi

ZURUECK
<<==

14000S18_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.19: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 1

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW3.80 : 35 : Structure length(number words) hilo


2: 0.1> QW0.44 : 164 : LMB-code for the configuration
3: 0.1> QW0.2 : 1000 0000 0000 0010 : LMB-operation modes
4: 0.1> QW0.38 : 1 : Reeving, ballsting index
5: 0.1> QW0.79 : 43 : LMB load max. [to/10]bzw.[100lbs]
6: 0.1> QW0.48 : 29 : LMBload actl-value[to/10]bzw.[100lbs]
7: 0.1> QW0.4 : 67 : LMB-utilization(only TLT!) [%]
8: 0.1> QW0.5 : 2554 : LMB-radius (+/-)[cm]
9: 0.1> QW0.6 : 4134 : LMB-tele length[cm]
10: 0.1> QW0.3 : 93 : Tele-length normed [%]
11: 0.1> QW0.97 : 4529 : Pulley head height [10GE]
12: 0.1> QW0.98 : 655 : Angle main boom [dgr/10]
13: 0.1> QW0.99 : 418 : Angle auxiliary boom [dgr/10]
14: 0.1> QW0.46 : 0 : Slew.angle horizont.(+/-180)[dgr/10]

BACK
<<==

14000S19_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.19: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 1

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW3.80 : 35 : Strukturlaenge (Anzahl Worte) hilo


2: 0.1> QW0.44 : 164 : LMB-Kurzcode fuer den Ruestzustand
3: 0.1> QW0.2 : 1000 0000 0000 0010 : LMB-Betriebsarten
4: 0.1> QW0.38 : 1 : Einscherung, Ballastindex
5: 0.1> QW0.79 : 43 : LMB Last max. [to/10]bzw.[100lbs]
6: 0.1> QW0.48 : 29 : LMB Last Istwert [to/10]bzw.[100lbs]
7: 0.1> QW0.4 : 67 : LMB-Auslastung (nur TLT!) [%]
8: 0.1> QW0.5 : 2554 : LMB-Ausladung (+/-)[cm]
9: 0.1> QW0.6 : 4134 : LMB-Telelaenge[cm]
10: 0.1> QW0.3 : 93 : Tele-Laenge normiert[%]
11: 0.1> QW0.97 : 4529 : Rollenkopfhoehe [10GE]
12: 0.1> QW0.98 : 655 : Winkel Hauptausleger [grd/10]
13: 0.1> QW0.99 : 418 : Winkel Hilfsausleger [grd/10]
14: 0.1> QW0.46 : 0 : Drehwink. horizontal(+/-180)[Grd/10]

ZURUECK
<<==

14000S19_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.20: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> QW0.64 : FFFFh : High:Winch 1 rope length[1/10 dm/ft]


2: 0.1> QW0.65 : D0FFh : Low :Winch 1 rope length[1/10 dm/ft]
3: 0.1> QW0.66 : FFFFh : High:Winch 2 rope length[1/10 dm/ft]
4: 0.1> QW0.67 : D0FFh : Low : Winch 2 rope length[1/10 dm/ft]
5: 0.1> QW0.14 : 0000 0000 0111 1111 : ABB-status
6: 0.1> QW0.52 : 052Eh : Anzahl Tele : Tele 1 laenge [%]
7: 0.1> QW0.53 : 5C5Ch : Tele 2 length[%] : Tele 3 length [%]
8: 0.1> QW0.54 : 5C2Eh : Tele 4 length[%] : Tele 5 length [%]
9: 0.1> QW0.55 : 002Eh : Tele 6 laenge[%] : Zylinderlaenge[%]
10: 0.1> QW1.0 : 0000 0101 0101 0101 : Tele locking status to LMB
11: 0.1> QW1.1 : 0001 0001 0010 1000 : Cyl.locking config.LATS-Info to LMB
12: 0.1> QW0.89 : 19 : Supporting force 1, rear right[10GE]
13: 0.1> QW0.90 : 22 : Supporting force 2, front right[10GE]
14: 0.1> QW0.91 : 23 : Supporting force 3, front left [10GE]
15: 0.1> QW0.92 : 20 : Supporting force 4, rear left [10GE]

BACK
<<==

14000S20_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.20: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> QW0.64 : FFFFh : High: Winde 1 Seillaenge[1/10 dm/ft]


2: 0.1> QW0.65 : D0FFh : Low : Winde 1 Seillaenge[1/10 dm/ft]
3: 0.1> QW0.66 : FFFFh : High: Winde 2 Seillaenge[1/10 dm/ft]
4: 0.1> QW0.67 : D0FFh : Low : Winde 2 Seillaenge[1/10 dm/ft]
5: 0.1> QW0.14 : 0000 0000 0111 1111 : ABB-Status
6: 0.1> QW0.52 : 052Eh : Anzahl Tele : Tele 1 laenge [%]
7: 0.1> QW0.53 : 5C5Ch : Tele 2 laenge[%] : Tele 3 laenge [%]
8: 0.1> QW0.54 : 5C2Eh : Tele 4 laenge[%] : Tele 5 laenge [%]
9: 0.1> QW0.55 : 002Eh : Tele 6 laenge[%] : Zylinderlaenge[%]
10: 0.1> QW1.0 : 0000 0101 0101 0101 : Tele Verbolzstatus an LMB
11: 0.1> QW1.1 : 0001 0001 0010 1000 : Zyl.Verbolzzustand LATS-Info an LMB
12: 0.1> QW0.89 : 19 : Stuetzkraft 1, Hinten Rechts [10GE]
13: 0.1> QW0.90 : 22 : Stuetzkraft 2, Vorne Rechts [10GE]
14: 0.1> QW0.91 : 23 : Stuetzkraft 3, Vorne Links [10GE]
15: 0.1> QW0.92 : 20 : Stuetzkraft 4, Hinten Links [10GE]

ZURUECK
<<==

14000S20_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.21: <OPTION> DATA-LOGGER: CRANE-DATA 3

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> EW0 : 0000 0000 1000 0000 : ZE0


2: 0.1> EW1 : 0110 0000 0000 0000 : ZE0
3: 0.1> EW4 : 1000 0000 0000 0000 : ZE2
4: 0.1> EW5 : 0010 1010 0011 1111 : ZE2
5: 0.1> AW0 : 0000 0000 0000 1000 : ZE0
6: 0.1> AW2 : 0000 0000 0000 0000 : ZE1
7: 0.1> AW4 : 0000 0000 1100 0000 : ZE2

BACK
<<==

14000S21_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.21: <OPTION> DATEN-LOGGER: KRAN-DATEN 3

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> EW0 : 0000 0000 1000 0000 : ZE0


2: 0.1> EW1 : 0110 0000 0000 0000 : ZE0
3: 0.1> EW4 : 1000 0000 0000 0000 : ZE2
4: 0.1> EW5 : 0010 1010 0011 1111 : ZE2
5: 0.1> AW0 : 0000 0000 0000 1000 : ZE0
6: 0.1> AW2 : 0000 0000 0000 0000 : ZE1
7: 0.1> AW4 : 0000 0000 1100 0000 : ZE2

ZURUECK
<<==

14000S21_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.22: Corrections values 1 **********************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> CW2.0 : 15 : WW ab:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA


2: 0.0> CW2.1 : - 13 : WW ab:Endstrom Korr. 700(+/-100)mA
3: 0.0> CW2.4 : 0 : WW ab:Korrekt. C-Taste 0(+/-20)%
4: 0.0> CW2.5 : 0 : KSWab:Anf.-strom Korr. 260(+/-100)mA
5: 0.0> CW2.6 : 0 : KSWdown:Endcurrent corr. 650(+/-100)mA
6: 0.0> CW2.10 : 0 : CYLout:Start-curr.corr.220(+/-100)mA
7: 0.0> CW2.11 : - 23 : CYLout:End-curr. corr.550(+/-100)mA
8: 0.0> CW2.15 : 0 : LS-regulator on when HW-MS > 10(+/-9)%
9: 0.0> CW2.16 : 0 : LS-regulator on delta-p > 35(+/-34)bar
10: 0.0> CW2.17 : 0 : HW-minimum reduction 15(-14/+35)%
11: 0.0> CW2.20 : 4 : CYLin:Start-curr. corr.220(+/-100)mA
12: 0.0> CW2.21 : - 50 : CYLin:End-curr. corr.550(+/-100)mA
13: 0.0> CW2.22 : 0 : CYLin cons.amount max.260(+/-60)l/min
14: 0.0> CW2.30 : 0 : Tele unlocked cyl.out 100(- 0/+ 0)%
15: 0.0> CW2.31 : 0 : Tele locked cyl.out 30(-10/+10)%
16: 0.0> CW2.32 : 0 : Tele touches cyl.out 30(-10/+10)%

BACK
<<==

14000S22_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.22: Korrekturwerte 1 **************************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> CW2.0 : 15 : WW ab:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA


2: 0.0> CW2.1 : - 13 : WW ab:Endstrom Korr. 700(+/-100)mA
3: 0.0> CW2.4 : 0 : WW ab:Korrekt. C-Taste 0(+/-20)%
4: 0.0> CW2.5 : 0 : KSWab:Anf.-strom Korr. 260(+/-100)mA
5: 0.0> CW2.6 : 0 : KSWab:Endstrom Korr. 650(+/-100)mA
6: 0.0> CW2.10 : 0 : ZYLaus:Anf.-strom Korr.220(+/-100)mA
7: 0.0> CW2.11 : - 23 : ZYLaus:Endstrom Korr.550(+/-100)mA
8: 0.0> CW2.15 : 0 : LS-Regler Ein bei HW-MS > 10(+/-9)%
9: 0.0> CW2.16 : 0 : LS-Regler Ein delta-p > 35(+/-34)bar
10: 0.0> CW2.17 : 0 : HW-Mindestreduzierung 15(-14/+35)%
11: 0.0> CW2.20 : 4 : ZYLein:Anf.-strom Korr.220(+/-100)mA
12: 0.0> CW2.21 : - 50 : ZYLein:Endstrom Korr.550(+/-100)mA
13: 0.0> CW2.22 : 0 : ZYLein Ve.Menge max. 260(+/-60)l/min
14: 0.0> CW2.30 : 0 : Tele entbolzt Zyl.aus 100(- 0/+ 0)%
15: 0.0> CW2.31 : 0 : Tele verbolzt Zyl.aus 30(-10/+10)%
16: 0.0> CW2.32 : 0 : Tele angelegt Zyl.aus 30(-10/+10)%

ZURUECK
<<==

14000S22_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.23: Korrekturwerte 2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> CW2.33 : 0 : Zyl. entbolzt Zyl.aus 100(- 0/+ 0)%


2: 0.0> CW2.34 : 0 : Zyl. verbolzt Zyl.aus 20(-10/+10)%
3: 0.0> CW2.35 : 0 : Zyl. angelegt Zyl.aus 20(-10/+10)%
4: 0.0> CW2.36 : 0 : Zyl. in Posit.Zyl.aus 20(-10/+10)%
5: 0.0> CW2.40 : 0 : Tele entbolzt Zyl.ein 100(-50/+ 0)%
6: 0.0> CW2.41 : 0 : Tele verbolzt Zyl.ein 10(-10/+10)%
7: 0.0> CW2.42 : 0 : Tele angelegt Zyl.ein 10(-10/+10)%
8: 0.0> CW2.43 : 0 : Zyl. entbolzt Zyl.ein 100(-50/+ 0)%
9: 0.0> CW2.44 : 0 : Zyl. verbolzt Zyl.ein 20(-10/+10)%
10: 0.0> CW2.45 : 0 : Zyl. angelegt Zyl.ein 10(-10/+10)%
11: 0.0> CW2.46 : 0 : Zyl. in Posit.Zyl.ein 10(-10/+10)%
12: 0.0> CW2.49 : 0 : Funkfernst.MS-Reduz.TW 100(+0/-80)%
13: 0.0> CW2.52 : 0 : DW TeleLen-Mindestgeschw. 40(+/-40)%
14: 0.0> CW2.53 : 0 : DW(110+Korrektur[0..70])-(TeleLen/2)
15: 0.0> CW2.54 : 0 : Drehwerk Mindestgeschw. 15 +/-7l/min
16: 0.0> CW2.55 : 0 : Drehwerk Int.Schwelle 150 (+/-150)mA

ZURUECK
<<==

14000S23_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.23: Correction values 2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> CW2.33 : 0 : Cyl. unlocked cyl.out 100(- 0/+ 0)%


2: 0.0> CW2.34 : 0 : Cyl. locked cyl.out 20(-10/+10)%
3: 0.0> CW2.35 : 0 : Cyl. touching cyl.out 20(-10/+10)%
4: 0.0> CW2.36 : 0 : Cyl. in posit.cyl.out 20(-10/+10)%
5: 0.0> CW2.40 : 0 : Tele unlocked cyl.in 100(-50/+ 0)%
6: 0.0> CW2.41 : 0 : Tele locked cyl.in 10(-10/+10)%
7: 0.0> CW2.42 : 0 : Tele touching cyl.in 10(-10/+10)%
8: 0.0> CW2.43 : 0 : Cyl. unlocked cyl.in 100(-50/+ 0)%
9: 0.0> CW2.44 : 0 : Cyl. locked cyl.in 20(-10/+10)%
10: 0.0> CW2.45 : 0 : Cyl. touching cyl.in 10(-10/+10)%
11: 0.0> CW2.46 : 0 : Cyl. in posit.cyl.in 10(-10/+10)%
12: 0.0> CW2.49 : 0 : Rad.rem.contr.MS-reduc.TW100(+0/-80)%
13: 0.0> CW2.52 : 0 : DW TeleLen-minimum speed 40(+/-40)%
14: 0.0> CW2.53 : 0 : DW(110+correction[0..70])-(TeleLen/2)
15: 0.0> CW2.54 : 0 : Slew.gear minimum speed 15 +/-7l/min
16: 0.0> CW2.55 : 0 : Slew.gear int.threshold150 (+/-150)mA

BACK
<<==

14000S23_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.24: Correction values 3

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> CW2.56 : - 35 : DW right:Startcurr.corr.320(+/-100)mA


2: 0.0> CW2.57 : - 15 : DW left:Startcurr.corr.320(+/-100)mA
3: 0.0> CW2.58 : - 40 : DW right:Endcurr.corr.650(+/-100)mA
4: 0.0> CW2.59 : - 10 : DW left:Endcurrent corr.650(+/-100)mA
5: 0.0> CW2.65 : 0 : Rad.rem.contr.MS-reduc.DW 60(+/-40)%
6: 0.0> CW2.66 : 0 : Gas increase-radio 10(-9/+245)1/min
7: 0.0> CW2.67 : 0 : Gas decrease-radio 10(-9/+245)1/min
8: 0.0> CW2.70 : 5 : WW up:Start-curr.corr. 220(+/-100)mA
9: 0.0> CW2.71 : - 40 : WW up:End-curr. corr. 550(+/-100)mA
10: 0.0> CW2.74 : 0 : WW up:MS increase 100(-99/0)%/cycle
11: 0.0> CW2.75 : 0 : KSWup:Start-curr.corr.260(+/-100)mA
12: 0.0> CW2.76 : 0 : KSWup:End-current corr.650(+/-100)mA
13: 0.0> CW2.80 : 0 : Reduct. luff.down limit.65(-25/+35)%
14: 0.0> CW2.81 : 0 : Reduct.luff.up limitat.75(-25/+25)%
15: 0.0> CW2.82 : 0 : Reduction luff.down start20(-10/+70)%
16: 0.0> CW2.83 : 0 : Reduction luff.up start20(-10/+70)%

BACK
<<==

14000S24_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.24: Korrekturwerte 3

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> CW2.56 : - 35 : DW re:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA


2: 0.0> CW2.57 : - 15 : DW li:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA
3: 0.0> CW2.58 : - 40 : DW re:Endstrom Korr. 650(+/-100)mA
4: 0.0> CW2.59 : - 10 : DW li:Endstrom Korr. 650(+/-100)mA
5: 0.0> CW2.65 : 0 : Funkfernst. MS-Reduz. DW 60(+/-40)%
6: 0.0> CW2.66 : 0 : Gas Ansteig-Funk 10(-9/+245)1/min
7: 0.0> CW2.67 : 0 : Gas Abfall-Funk 10(-9/+245)1/min
8: 0.0> CW2.70 : 5 : WWauf:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
9: 0.0> CW2.71 : - 40 : WWauf:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
10: 0.0> CW2.74 : 0 : WWauf:MS Anstieg 100(-99/0)%/Umlauf
11: 0.0> CW2.75 : 0 : KSWauf:Anf.-strom Korr.260(+/-100)mA
12: 0.0> CW2.76 : 0 : KSWauf:Endstrom Korr.650(+/-100)mA
13: 0.0> CW2.80 : 0 : Reduzierung Abw. Begr. 65(-25/+35)%
14: 0.0> CW2.81 : 0 : Reduzierung Aufw.Begr. 75(-25/+25)%
15: 0.0> CW2.82 : 0 : Reduzierung Abw. Anfang 20(-10/+70)%
16: 0.0> CW2.83 : 0 : Reduzierung Aufw.Anfang 20(-10/+70)%

ZURUECK
<<==

14000S24_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.25: Correction values 4

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> CW2.84 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.WWup 60(+/-40)%


2: 0.0> CW2.85 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.HW190(+10/-70)%
3: 0.0> CW2.86 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.WWdown60(+/-40)%
4: 0.0> CW2.87 : 0 : Faktor Red. HWhe bei se 100(-90/0)%
5: 0.0> CW2.88 : 0 : Druckabh-Offs. HWhe bei se 1(0/+20)%
6: 0.0> CW2.89 : 0 : Press.depending-red.HWlower35(+/-30)%
7: 0.0> CW2.90 : 0 : HW1lift:Start-curr.corr.220(+/-100)mA
8: 0.0> CW2.91 : - 14 : HW1lift:End-curr. corr. 550(+/-100)mA
9: 0.0> CW2.92 : - 5 : HW1lower:Start-cur.corr.220(+/-100)mA
10: 0.0> CW2.93 : - 32 : HW1lower:End-curr. corr.550(+/-100)mA
11: 0.0> CW2.98 : 0 : HW1/2:MS-increase 100(0/-99)%/cycle
12: 0.0> CW2.99 : 0 : HW1/2:MS-decrease 100(0/-99)%/cycle
13: 0.0> CW2.101 : 0 : At "1" take-over corretion data
14: 0.0> CW2.102 : 0 : PU-RE:0=ON(1=OFF/2=perman.On,n bar)
15: 0.0> CW2.104 : 0 : Chg.over:delta-p=>max.9(+/-8)pro cycle

BACK
<<==

14000S25_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.25: Korrekturwerte 4

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> CW2.84 : 0 : Funkfernst. MS-Red. WWauf 60(+/-40)%


2: 0.0> CW2.85 : 0 : Funkfernst.MS-Reduz.HW1 90(+10/-70)%
3: 0.0> CW2.86 : 0 : Funkfernst. MS-Red. WW ab 60(+/-40)%
4: 0.0> CW2.87 : 0 : Faktor Red. HWhe bei se 100(-90/0)%
5: 0.0> CW2.88 : 0 : Druckabh-Offs. HWhe bei se 1(0/+20)%
6: 0.0> CW2.89 : 0 : Druckabh-Reduzierung HW se35(+/-30)%
7: 0.0> CW2.90 : 0 : HW1he:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
8: 0.0> CW2.91 : - 14 : HW1he:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
9: 0.0> CW2.92 : - 5 : HW1se:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
10: 0.0> CW2.93 : - 32 : HW1se:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
11: 0.0> CW2.98 : 0 : HW1/2:MS-Anstieg 100(0/-99)%/Uml.
12: 0.0> CW2.99 : 0 : HW1/2:MS-Abfall 100(0/-99)%/Uml.
13: 0.0> CW2.101 : 0 : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten
14: 0.0> CW2.102 : 0 : PU-RE :0=EIN(1=AUS/2=DauerEIN,n bar)
15: 0.0> CW2.104 : 0 : Umsch:delta-p=>max. 9(+/-8)Pr.Uml.

ZURUECK
<<==

14000S25_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.26: Korrekturwerte 5

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> CW2.105 : - 13 : Pump1:Startcurrent corr.200(+/-100)mA


2: 0.0> CW2.106 : 1 : Pump1:Endcurrent corr.710(+/-100)mA
3: 0.0> CW2.107 : - 20 : Pump2:Startcurrent corr.200(+/-100)mA
4: 0.0> CW2.108 : 13 : Pump2:Endcurrent corr.710(+/-100)mA
5: 0.0> CW2.110 : 0 : HW2he:Start-curr.corr. 220(+/-100)mA
6: 0.0> CW2.111 : 0 : HW2he:End-curr.corr.550(+/-100)mA
7: 0.0> CW2.112 : 0 : HW2se:Start-curr.corr. 220(+/-100)mA
8: 0.0> CW2.113 : 0 : HW2se:End-curr. corr. 550(+/-100)mA
9: 0.0> CW2.118 : 0 : Moment take-off max. 700(+/-600)Nm
10: 0.0> CW2.119 : 0 : Drag moment 0(0/+500)Nm
11: 0.0> CW2.120 : 0 : Const.:Press.-LMB(moment) 96(+/-40)[]
12: 0.0> CW2.121 : 0 : Drag power 0(0/+500)kW/10
13: 0.0> CW2.122 : 0 : Press.diff. St.2 200(+200/-190)bar/10
14: 0.0> CW2.123 : 0 : Power take-off max 1100(+/-900)kW/10
15: 0.0> CW2.124 : 0 : Press.diff. St.1 100(+300/-90)bar/10
16: 0.0> CW2.125 : 0 : Special function see ZE2 D3.125.0-2

BACK
<<==

14000S26_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.26: Korrekturwerte 5

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> CW2.105 : - 13 : Pumpe1:Anf.-strom Korr.200(+/-100)mA


2: 0.0> CW2.106 : 1 : Pumpe1:Endstrom Korr.710(+/-100)mA
3: 0.0> CW2.107 : - 20 : Pumpe2:Anf.-strom Korr.200(+/-100)mA
4: 0.0> CW2.108 : 13 : Pumpe2:Endstrom Korr.710(+/-100)mA
5: 0.0> CW2.110 : 0 : HW2he:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
6: 0.0> CW2.111 : 0 : HW2he:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
7: 0.0> CW2.112 : 0 : HW2se:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
8: 0.0> CW2.113 : 0 : HW2se:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
9: 0.0> CW2.118 : 0 : Momentenabnahme max. 700(+/-600)Nm
10: 0.0> CW2.119 : 0 : Schleppmoment 0(0/+500)Nm
11: 0.0> CW2.120 : 0 : Konst.:Druck-LMB(Moment) 96(+/-40)[]
12: 0.0> CW2.121 : 0 : Schleppleistung 0(0/+500)kW/10
13: 0.0> CW2.122 : 0 : Druckdiff. St.2 200(+200/-190)bar/10
14: 0.0> CW2.123 : 0 : Leistungsabn. max 1100(+/-900)kW/10
15: 0.0> CW2.124 : 0 : Druckdiff. St.1 100(+300/-90)bar/10
16: 0.0> CW2.125 : 0 : Sonderfunktionen sieheZE2 D3.125.0-2

ZURUECK
<<==

14000S26_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.27: PUMPS, CURRENTS, CORRECTION VALUES ********************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.80 : 180 : Pumpe1:Sart-current at present [mA]


2: 0.2> DW2.96 : 7 : Pump1:Start-current temp.component[mA]
3: 0.0> CW2.105 : - 13 : Pump1:Startcurrent corr.200(+/-100)mA
4: 0.2> DW0.81 : 711 : Pump1:End-current at present [mA]
5: 0.0> CW2.106 : 1 : Pump1:Endcurrent corr.710(+/-100)mA
6: 0.2> DW0.83 : 173 : Pump2:Start-current at present [mA]
7: 0.2> DW2.97 : 7 : Pump2:Start-current at present [mA]A]
8: 0.0> CW2.107 : - 20 : Pump2:Startcurrent corr.200(+/-100)mA
9: 0.2> DW0.84 : 723 : Pump2:End-current at present [mA]
10: 0.0> CW2.108 : 13 : Pump2:Endcurrent corr.710(+/-100)mA
11: 0.0> CW2.101 : 0 : At "1" take-over corretion data

BACK
<<==

14000S27_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.27: PUMPEN, STROEME, KORREKTURWERTE ***********************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.80 : 180 : Pumpe1:Anfangsstrom aktuell [mA]


2: 0.2> DW2.96 : 7 : Pumpe1:Anf.str. Temp.komponente [mA]
3: 0.0> CW2.105 : - 13 : Pumpe1:Anf.-strom Korr.200(+/-100)mA
4: 0.2> DW0.81 : 711 : Pumpe1:Endstrom aktuell [mA]
5: 0.0> CW2.106 : 1 : Pumpe1:Endstrom Korr.710(+/-100)mA
6: 0.2> DW0.83 : 173 : Pumpe2:Anfangsstrom aktuell [mA]
7: 0.2> DW2.97 : 7 : Pumpe2:Anf.str. Temp.komponente [mA]
8: 0.0> CW2.107 : - 20 : Pumpe2:Anf.-strom Korr.200(+/-100)mA
9: 0.2> DW0.84 : 723 : Pumpe2:Endstrom aktuell [mA]
10: 0.0> CW2.108 : 13 : Pumpe2:Endstrom Korr.710(+/-100)mA
11: 0.0> CW2.101 : 0 : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten

ZURUECK
<<==

14000S27_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.28: CONTROL ADJUSTING VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.92 : 700 : Moments take-off max. [Nm]


2: 0.0> CW2.118 : 0 : Moment take-off max. 700(+/-600)Nm
3: 0.2> DW0.102 : 0 : Drag moment [Nm]
4: 0.0> CW2.119 : 0 : Drag moment 0(0/+500)Nm
5: 0.2> DW0.44 : 96 : Constant press.-LMB (moment) []
6: 0.0> CW2.120 : 0 : Const.:Press.-LMB(moment) 96(+/-40)[]
7: 0.2> DW0.101 : 0 : Drag power [kW/10]
8: 0.0> CW2.121 : 0 : Drag power 0(0/+500)kW/10
9: 0.2> DW0.103 : 1100 : Power take-off max [kW/10]
10: 0.0> CW2.123 : 0 : Power take-off max 1100(+/-900)kW/10
11: 0.0> CW2.125 : 0 : Special function see ZE2 D3.125.0-2
12: 0.2> DW3.125 : 0 : Special function see ZE2 D3.125.0-2
13: 0.2> D3.125.0 : 0 : Volume pumps over temp. at 1=OFF
14: 0.2> D3.125.1 : 0 : Start-curr.pumps over temp.at 1=OFF
15: 0.2> D3.125.2 : 0 : Press.compensation WW down at 1=OFF

BACK
<<==

14000S28_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.28: STEUERUNG EINSTELLWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.92 : 700 : Momentenabnahme max. [Nm]


2: 0.0> CW2.118 : 0 : Momentenabnahme max. 700(+/-600)Nm
3: 0.2> DW0.102 : 0 : Schleppmoment [Nm]
4: 0.0> CW2.119 : 0 : Schleppmoment 0(0/+500)Nm
5: 0.2> DW0.44 : 96 : Konstante Druck-LMB (Moment) []
6: 0.0> CW2.120 : 0 : Konst.:Druck-LMB(Moment) 96(+/-40)[]
7: 0.2> DW0.101 : 0 : Schleppleistung [kW/10]
8: 0.0> CW2.121 : 0 : Schleppleistung 0(0/+500)kW/10
9: 0.2> DW0.103 : 1100 : Leistungsabnahme max [kW/10]
10: 0.0> CW2.123 : 0 : Leistungsabn. max 1100(+/-900)kW/10
11: 0.0> CW2.125 : 0 : Sonderfunktionen sieheZE2 D3.125.0-2
12: 0.2> DW3.125 : 0 : Sonderfunktionen sieheZE2 D3.125.0-2
13: 0.2> D3.125.0 : 0 : Volumen Pumpen ueber Temp.bei 1=AUS
14: 0.2> D3.125.1 : 0 : Anf.str.Pumpen ueber Temp.bei 1=AUS
15: 0.2> D3.125.2 : 0 : Druckkompensation WW ab bei 1 = AUS

ZURUECK
<<==

14000S28_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.29: REGULATION ADJUSTING VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.76 : 9 : delta-p max. bar after n prog.-cycles


2: 0.0> CW2.104 : 0 : Chg.over:delta-p=>max.9(+/-8)pro cycle
3: 0.2> DW0.73 : 100 : PU-RE :Press.difference St.1 [10bar]
4: 0.0> CW2.124 : 0 : Press.diff. St.1 100(+300/-90)bar/10
5: 0.2> DW0.74 : 200 : PU-RE :Press.difference St.2 [20bar]
6: 0.0> CW2.122 : 0 : Press.diff. St.2 200(+200/-190)bar/10

BACK
<<==

14000S29_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.29: REGELUNG EINSTELLWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.76 : 9 : delta-p max. bar nach n Prog.-Umlae.


2: 0.0> CW2.104 : 0 : Umsch:delta-p=>max. 9(+/-8)Pr.Uml.
3: 0.2> DW0.73 : 100 : PU-RE :Druckdifferenz St.1 [10bar]
4: 0.0> CW2.124 : 0 : Druckdiff. St.1 100(+300/-90)bar/10
5: 0.2> DW0.74 : 200 : PU-RE :Druckdifferenz St.2 [20bar]
6: 0.0> CW2.122 : 0 : Druckdiff. St.2 200(+200/-190)bar/10

ZURUECK
<<==

14000S29_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.30: FEHLER MEISTERSCHALTER / DREHZAHL, MOMENT, DRUCKGEBER ZE2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Meisterschalter DW li/re ok


2: 0.1> D0.91.1 : 0 : MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
3: 0.1> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.1> D0.91.2 : 0 : MS 3y kein Fehler MS 1=ok!
5: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y kein Fehler MS 1=ok!
6: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
7: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
8: 0.2> D0.35.1 : 0 : Bus-Drehzahl Fehler=>Ersatz-Drehzahl
9: 0.2> D0.35.2 : 0 : Bus-Max-Moment Fehler=>Ersatz-Moment
10: 0.2> D0.35.0 : 0 : Druckgeber P/LS defekt=>Regelung aus
11: 0.2> D0.35.8 : 0 : Druckgeber Pumpe X < -6 bar
12: 0.2> D0.35.9 : 0 : Druckgeber Pumpe X > 406 bar
13: 0.2> D0.35.10 : 0 : Druckgeber Pumpe XL < -6 bar
14: 0.2> D0.35.11 : 0 : Druckgeber Pumpe XL > 406 bar

ZURUECK
<<==

14000S30_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.30: ERROR JOYSTICK / REVOLUTION, MOMENT, PRESSURE SENSOR ZE2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Joystick DW left/right ok


2: 0.1> D0.91.1 : 0 : MS 2y no error MS 1=ok!
3: 0.1> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
4: 0.1> D0.91.2 : 0 : MS 3y no error MS 1=ok!
5: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y no error MS 1=ok!
6: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y no error MS 1=ok!
7: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
8: 0.2> D0.35.1 : 0 : Bus-revolution error=>given revolut.
9: 0.2> D0.35.2 : 0 : Bus-Max-moment error=>given moment
10: 0.2> D0.35.0 : 0 : Press.sen.P/LS defective=>regulat.off
11: 0.2> D0.35.8 : 0 : Pressure sensor pump X < -6 bar
12: 0.2> D0.35.9 : 0 : Pressure sensor pump X > 406 bar
13: 0.2> D0.35.10 : 0 : Pressure sensor pump XL < -6 bar
14: 0.2> D0.35.11 : 0 : Pressure sensor pump XL > 406 bar

BACK
<<==

14000S30_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.31: PUMP- /CONSUMER-AMOUNT [l/min] *******************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> R2 : 360 : HW1 lift:amount max. [l/min]


2: 0.2> R36 : 0 : HW1 lift:amount ACTL [l/min]
3: 0.2> R5 : 360 : HW1 lower:amount max. [l/min]
4: 0.2> R38 : 0 : HW1 lower:amount ACTL [l/min]
5: 0.2> R8 : 360 : HW2 lift:amount max. [l/min]
6: 0.2> R40 : 0 : HW2 lift:amount ACTL [l/min]
7: 0.2> R11 : 360 : HW2 lower:amount max. [l/min]
8: 0.2> R42 : 0 : HW2 lower:amount ACTL [l/min]
9: 0.2> R14 : 421 : CYLout:amount max. [l/min]
10: 0.2> R44 : 0 : CYLout:amount ACTL [l/min]
11: 0.2> R17 : 260 : CYLin:amount max. [l/min]
12: 0.2> R46 : 0 : CYLin:amount ACTL [l/min]
13: 0.2> R20 : 0 : WWup/KSWup/ab:amount max. [l/min]
14: 0.2> R48 : 0 : WWup/KSWup/ab:amount ACTL [l/min]
15: 0.2> R50 : 0 : Pumps:amount ACTL [l/min]
16: 0.2> R58 : 0 : Amount consumer total [l/min]

BACK
<<==

14000S31_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.31: PUMPEN- /VERBRAUCHER- MENGE [l/min] *******************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> R2 : 360 : HW1 he:Menge max. [l/min]


2: 0.2> R36 : 0 : HW1 he:Menge IST [l/min]
3: 0.2> R5 : 360 : HW1 se:Menge max. [l/min]
4: 0.2> R38 : 0 : HW1 se:Menge IST [l/min]
5: 0.2> R8 : 360 : HW2 he:Menge max. [l/min]
6: 0.2> R40 : 0 : HW2 he:Menge IST [l/min]
7: 0.2> R11 : 360 : HW2 se:Menge max. [l/min]
8: 0.2> R42 : 0 : HW2 se:Menge IST [l/min]
9: 0.2> R14 : 421 : ZYLaus:Menge max. [l/min]
10: 0.2> R44 : 0 : ZYLaus:Menge IST [l/min]
11: 0.2> R17 : 260 : ZYLein:Menge max. [l/min]
12: 0.2> R46 : 0 : ZYLein:Menge IST [l/min]
13: 0.2> R20 : 0 : WWauf/KSWauf/ab:Menge max. [l/min]
14: 0.2> R48 : 0 : WWauf/KSWauf/ab:Menge IST [l/min]
15: 0.2> R50 : 0 : Pumpen:Menge IST [l/min]
16: 0.2> R58 : 0 : Menge Verbraucher gesamt [l/min]

ZURUECK
<<==

14000S31_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.32: LS-BAF-PARAMETER 1

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> R22 : 245 : Pumps:Pump amount VG-max. [cm3]


2: 0.2> R23 : 397 : Pumps:Pump performance max. [kW/10]
3: 0.2> R24 : 1000 : Drive revolution [1/min]
4: 0.2> R30 : 1000 : Gear ratio [1/1000]1000=1:1
5: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]
6: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
7: 0.2> R26 : 0 : Amount for regulation total [l/min]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
10: 0.2> R55 : 0 : Amount MS-limitation [l/min]
11: 0.2> R56 : 245 : Amount revolution limitation [l/min]
12: 0.2> R57 : 2382 : Amount performance limitation [l/min]
13: 0.2> R58 : 0 : Amount consumer total [l/min]
14: 0.2> R50 : 0 : Pumps:amount ACTL [l/min]
15: 0.2> R61 : 245 : Pumps:Amount max. ACTL [l/min]
16: 0.2> R53 : 0 : umps:Amount+control difference[l/min]

BACK
<<==

14000S32_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.32: LS-BAF-PARAMETER 1

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> R22 : 245 : Pumpen:Pumpenmenge VG-max. [cm3]


2: 0.2> R23 : 397 : Pumpen:Pumpenleistung max. [kW/10]
3: 0.2> R24 : 1000 : Antriebsdrehzahl [1/min]
4: 0.2> R30 : 1000 : GetriebeUebersetzung[1/1000]1000=1:1
5: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]
6: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
7: 0.2> R26 : 0 : Menge fuer Regelung gesamt [l/min]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
10: 0.2> R55 : 0 : Menge MS-Begrenzung [l/min]
11: 0.2> R56 : 245 : Menge Drehzahlbegrenzung [l/min]
12: 0.2> R57 : 2382 : Menge Leistungsbegrenzung [l/min]
13: 0.2> R58 : 0 : Menge Verbraucher gesamt [l/min]
14: 0.2> R50 : 0 : Pumpen:Menge IST [l/min]
15: 0.2> R61 : 245 : Pumpen:Menge max. IST [l/min]
16: 0.2> R53 : 0 : Pumpen:Menge+Regeldifferenz [l/min]

ZURUECK
<<==

14000S32_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.33: LS-BAF-PARAMETER 2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> R1 : 0 : HW1 lift:MS-Selection [%]


2: 0.2> R4 : 0 : HW1 lower:MS-Selection [%]
3: 0.2> R7 : 0 : HW2 lift:MS-Selection [%]
4: 0.2> R10 : 0 : HW2 lower:MS-Selection [%]
5: 0.2> R13 : 0 : CYLout:MS-Selection [%]
6: 0.2> R16 : 0 : CYLin:MS-Selection [%]
7: 0.2> R19 : 0 : WWup/KSWup/down:MS-Selection [%]
8: 0.2> R35 : 0 : HW1 lift:Current "Offset" [mA]
9: 0.2> R37 : 0 : HW1 lower:Current "Offset" [mA]
10: 0.2> R39 : 0 : HW2 lift:Current "Offset" [mA]
11: 0.2> R41 : 0 : HW2 lower:Current "Offset" [mA]
12: 0.2> R43 : 0 : CYLout:Current "Offset" [mA]
13: 0.2> R45 : 0 : CYLin:Current "Offset" [mA]
14: 0.2> R47 : 0 : WWup/KSWup/down:Current "Offset"[mA]
15: 0.2> R49 : 0 : Pump:Current "Offset" [mA]
16: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup

BACK
<<==

14000S33_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.33: LS-BAF-PARAMETER 2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> R1 : 0 : HW1 he:MS-Auslenkung [%]


2: 0.2> R4 : 0 : HW1 se:MS-Auslenkung [%]
3: 0.2> R7 : 0 : HW2 he:MS-Auslenkung [%]
4: 0.2> R10 : 0 : HW2 se:MS-Auslenkung [%]
5: 0.2> R13 : 0 : ZYLaus:MS-Auslenkung [%]
6: 0.2> R16 : 0 : ZYLein:MS-Auslenkung [%]
7: 0.2> R19 : 0 : WWauf/KSWauf/ab:MS-Auslenkung [%]
8: 0.2> R35 : 0 : HW1 he:Strom "Offset" [mA]
9: 0.2> R37 : 0 : HW1 se:Strom "Offset" [mA]
10: 0.2> R39 : 0 : HW2 he:Strom "Offset" [mA]
11: 0.2> R41 : 0 : HW2 se:Strom "Offset" [mA]
12: 0.2> R43 : 0 : ZYLaus:Strom "Offset" [mA]
13: 0.2> R45 : 0 : ZYLein:Strom "Offset" [mA]
14: 0.2> R47 : 0 : WWauf/KSWauf/ab:Strom "Offset" [mA]
15: 0.2> R49 : 0 : Pumpen:Strom "Offset" [mA]
16: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf

ZURUECK
<<==

14000S33_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.34: PUMP-REGULATION 1

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.49 : 0 : PU-RE :0= Control ON / 1= St. OFF


2: 0.2> DW0.48 : 0 : PU-RE :0=ON/1=OFF/2=perman.ON(n bar)
3: 0.2> DW0.50 : 0 : PU-RE :0=ON/1=OFF/2=perman.ON(n bar)
4: 0.2> DW0.76 : 9 : delta-p max. bar after n prog.-cycles
5: 0.2> DW0.78 : 0 : Amount for regulation total [l/min]
6: 0.2> R26 : 0 : Amount for regulation total [l/min]
7: 0.2> DW0.52 : - 74 : PU-RE :(LS-P) [bar/10]
8: 0.2> DW0.51 : 0 : PU-RE :Press.difference [bar/10]
9: 0.2> DW0.39 : 0 : Press. delta-p Reqd [bar]
10: 0.2> DW0.53 : - 74 : PU-RE :(LS-P)+(delta-p) [bar/10]
11: 0.2> DW0.56 : 0 : PU-RE :P-part [mA]
12: 0.2> DW0.65 : - 7000 : PU-RE :I-controller limitation neg.[]
13: 0.2> DW0.66 : 7000 : PU-RE :I-controller limitation pos.[]
14: 0.2> DW0.59 : 0 : PU-RE :Output value I-part []
15: 0.2> DW0.61 : 0 : PU-RE :I-part [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]

BACK
<<==

14000S34_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.34: PUMPEN-REGELUNG 1

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.49 : 0 : PU-RE :0= Steuerung EIN / 1= St. AUS


2: 0.2> DW0.48 : 0 : PU-RE :0=EIN/1=AUS/2=DauerEIN(n bar)
3: 0.2> DW0.50 : 0 : PU-RE :0=EIN/1=AUS/2=DauerEIN(n bar)
4: 0.2> DW0.76 : 9 : delta-p max. bar nach n Prog.-Umlae.
5: 0.2> DW0.78 : 0 : Menge fuer Regelung gesamt [l/min]
6: 0.2> R26 : 0 : Menge fuer Regelung gesamt [l/min]
7: 0.2> DW0.52 : - 74 : PU-RE :(LS-P) [bar/10]
8: 0.2> DW0.51 : 0 : PU-RE :Druckdifferenz [bar/10]
9: 0.2> DW0.39 : 0 : Druck delta-p Soll [bar]
10: 0.2> DW0.53 : - 74 : PU-RE :(LS-P)+(delta-p) [bar/10]
11: 0.2> DW0.56 : 0 : PU-RE :P-Anteil [mA]
12: 0.2> DW0.65 : - 7000 : PU-RE :I-Regler Begrenzung neg. []
13: 0.2> DW0.66 : 7000 : PU-RE :I-Regler Begrenzung pos. []
14: 0.2> DW0.59 : 0 : PU-RE :Ausgangswert I-Glied []
15: 0.2> DW0.61 : 0 : PU-RE :I-Anteil [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]

ZURUECK
<<==

14000S34_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.35: PUMP REGULATION 2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.56 : 0 : PU-RE :P-part [mA]


2: 0.2> DW0.61 : 0 : PU-RE :I-part [mA]
3: 0.2> DW0.62 : 128 : PU-RE :PI-revolution-factor[0...255]
4: 0.2> DW0.47 : 0 : PU-RE :P+I-part(accord.to rev.) [mA]
5: 0.2> DW0.63 : 180 : PU-RE :Regulation limitation [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.86 : 0 : Pump:Current "Offset" [mA]
8: 0.2> DW0.70 : 0 : Pump:Offset [mA]
9: 0.2> R54 : 1081 : Pump:Offset power-limited [mA]
10: 0.2> DW0.80 : 180 : Pumpe1:Sart-current at present [mA]
11: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]
12: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
13: 0.2> DW0.82 : 531 : Pump1:Current difference [mA]
14: 0.2> DW0.83 : 173 : Pump2:Start-current at present [mA]
15: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
16: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]

BACK
<<==

14000S35_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.35: PUMPEN-REGELUNG 2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.56 : 0 : PU-RE :P-Anteil [mA]


2: 0.2> DW0.61 : 0 : PU-RE :I-Anteil [mA]
3: 0.2> DW0.62 : 128 : PU-RE :PI-Drehzahl-Faktor [0...255]
4: 0.2> DW0.47 : 0 : PU-RE :P+I-Anteil (nach Drehz.) [mA]
5: 0.2> DW0.63 : 180 : PU-RE :Regelungs-Begrenzung [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.86 : 0 : Pumpen:Strom "Offset" [mA]
8: 0.2> DW0.70 : 0 : Pumpen:Offset [mA]
9: 0.2> R54 : 1081 : Pumpen:Offset leistungsbegrenzt [mA]
10: 0.2> DW0.80 : 180 : Pumpe1:Anfangsstrom aktuell [mA]
11: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]
12: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
13: 0.2> DW0.82 : 531 : Pumpe1:Stromdifferenz [mA]
14: 0.2> DW0.83 : 173 : Pumpe2:Anfangsstrom aktuell [mA]
15: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
16: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]

ZURUECK
<<==

14000S35_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 0.36: PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]

BACK
<<==

14000S36_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 0.36: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]

ZURUECK
<<==

14000S36_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** WINDE 1, WINDE 2 (1) **

UEBERSICHT Seite 1/ 1

=> 1. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX


1. 2: WINDE 1, HEBEN, HAUPTBILD ****************************************
1. 3: WINDE 1, SENKEN, HAUPTBILD ****************************************
1. 4: WINDE 1, STROEME, KORREKTURWERTE
1. 5: WINDE 1, FREIGABE HEBEN, MEISTERSCHALTER
1. 6: WINDE 1, FREIGABE SENKEN, MEISTERSCHALTER
1. 7: WINDE 2, HEBEN, HAUPTBILD ****************************************
1. 8: WINDE 2, SENKEN, HAUPTBILD ****************************************
1. 9: WINDE 2, STROEME, KORREKTURWERTE
1.10: WINDE 2, FREIGABE HEBEN, MEISTERSCHALTER
1.11: WINDE 2, FREIGABE SENKEN, MEISTERSCHALTER
1.12: WINDE 1/2 KORREKTURWERTE ******************************************
1.13: EINSTELLWERTE WINDE 1/2
1.14: HUBWERK 1/2 ** PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL
1.15: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

\/ /\ ANDERE ZURUECK
BILDER <<==

14000J01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** WINCH 1, WINCH 2 (1) **

SUMMARY Page 1/ 1

=> 1. 1: PRESSURE SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION,ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX


1. 2: WINCH 1, LIFT, MAIN PICTURE ****************************************
1. 3: WINCH 1, LOWER, MAIN PICTURE ****************************************
1. 4: WINCH 1, CURRENTS, CORRECTION VALUES
1. 5: WINCH 1, CONTROL "ON" LIFT, JOYSTICK
1. 6: WINCH 1, CONTROL "ON" LOWER, JOYSTICK
1. 7: WINCH 2, LIFT, MAIN PICTURE ****************************************
1. 8: WINCH 2, LOWER, MAIN PICTURE ****************************************
1. 9: WINCH 2, CURRENTS, CORRECTION VALUES
1.10: WINCH 2, CONTROL "ON" LIFT, JOYSTICK
1.11: WINCH 2, CONTROL "ON" LOWER, JOYSTICK
1.12: WINCH 1/2 CORRECTION VALUES ******************************************
1.13: ADJUSTING VALUES WINCH 1/2
1.14: HOIST GEAR 1/2 ** PUMP REGULATION PI-PART
1.15: PUMP REGULATION PI-PART

\/ /\ OTHER BACK
PICTURES <<==

14000J01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 1: PRESS.SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION, ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> QW1.111 : 1000 : RlsbV.:Press.sensor luff.cyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 85 : RlsbV.:Press.sensor pump [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Pressure pump X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 12 : RlsbVALUE: Press.sensor LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Press. pump XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Pressure pumpsP-LS)=> delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Press. delta-p Reqd [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Press.switch hoist g.1 not used E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Press.switch hoist g.2 not used E5.10
10: 0.2> R24 : 1000 : Drive revolution [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 998 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : Gear ratio [1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Engine output moment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 29 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000T01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> QW1.111 : 1000 : RlsbWERT: DruckgeberWippzyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 85 : RlsbWERT: Druckgeber Pumpe [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Druck Pumpe X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 12 : RlsbWERT: Druckgeber LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Druck Pumpe XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Druck Pumpen(P-LS) => delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Druck delta-p Soll [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Druckschalter HW 1 frei E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Druckschalter HW 2 frei E5.10
10: 0.2> R24 : 1000 : Antriebsdrehzahl [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 998 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : GetriebeUebersetzung[1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Motorabtriebsmoment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 29 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000T01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 2: WINCH 1, LIFTING, MAIN PICTURE ***********************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.0 : 0 : Hoist gear 1 lift A4.0 A
6: 0.2> AAW0 : 0 : Hoist gear 1 lift reqd [mA]
7: 0.2> IAW0 : 0 : Hoist gear 1 lift actl [mA]
8: 0.1> A2.4 : 0 : Hoist gear 1 brake A2.4 D
9: 0.2> D0.30.0 : 0 : HW1 lift:Control"on"
10: 0.2> QW2.65 : 0 : MS ANAlog, Winch-1 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
12: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.23 : 1 : HW1: Winch:1=standing,4=lift,2=lower
14: 0.2> QW0.23 : 100 : Speed winch 1 C-button [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000T02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 2: WINDE 1, HEBEN, HAUPTBILD ****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.0 : 0 : Hubwerk 1 heben A4.0 A
6: 0.2> AAW0 : 0 : Hubwerk 1 heben Soll [mA]
7: 0.2> IAW0 : 0 : Hubwerk 1 heben Ist [mA]
8: 0.1> A2.4 : 0 : Hubwerk 1 Bremse A2.4 D
9: 0.2> D0.30.0 : 0 : HW1 he:Freigabe
10: 0.2> QW2.65 : 0 : MS ANAlog, Winde-1 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
12: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.23 : 1 : HW1 : Winde:1=steht,4=heben,2=senken
14: 0.2> QW0.23 : 100 : Geschwindigkeit Winde 1 C-Taste [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000T02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 3: WINCH 1, LOWERING, MAIN PICTURE ***********************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.1 : 0 : HoActl gear 1 lower A4.1 A
6: 0.2> AAW1 : 0 : Hoist gear 1 lower reqd [mA]
7: 0.2> IAW1 : 0 : HoActl gear 1 lower actl [mA]
8: 0.1> A2.4 : 0 : Hoist gear 1 brake A2.4 D
9: 0.2> D0.30.8 : 0 : HW1 lower:Control"on"
10: 0.2> QW2.65 : 0 : MS ANAlog, Winch-1 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
12: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.23 : 1 : HW1: Winch:1=standing,4=lift,2=lower
14: 0.2> QW0.23 : 100 : Speed winch 1 C-button [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000T03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 3: WINDE 1, SENKEN, HAUPTBILD ****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.1 : 0 : Hubwerk 1 senken A4.1 A
6: 0.2> AAW1 : 0 : Hubwerk 1 senken Soll [mA]
7: 0.2> IAW1 : 0 : Hubwerk 1 senken Ist [mA]
8: 0.1> A2.4 : 0 : Hubwerk 1 Bremse A2.4 D
9: 0.2> D0.30.8 : 0 : HW1 se:Freigabe
10: 0.2> QW2.65 : 0 : MS ANAlog, Winde-1 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
12: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.23 : 1 : HW1 : Winde:1=steht,4=heben,2=senken
14: 0.2> QW0.23 : 100 : Geschwindigkeit Winde 1 C-Taste [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000T03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 4: WINCH 1, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW1.6 : 220 : HW1lift:Start-current at present [mA]


2: 0.0> CW2.90 : 0 : HW1lift:Start-curr.corr.220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.7 : 536 : HW1lift:End-current at present [mA]
4: 0.0> CW2.91 : - 14 : HW1lift:End-curr. corr. 550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.21 : 215 : HW1lower:Start-current at present[mA]
6: 0.0> CW2.92 : - 5 : HW1lower:Start-cur.corr.220(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.22 : 518 : HW1lower:End-current at present [mA]
8: 0.0> CW2.93 : - 32 : HW1lower:End-curr. corr.550(+/-100)mA

BACK
<<==

14000T04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 4: WINDE 1, STROEME, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW1.6 : 220 : HW1 he:Anfangsstrom aktuell [mA]


2: 0.0> CW2.90 : 0 : HW1he:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.7 : 536 : HW1 he:Endstrom aktuell [mA]
4: 0.0> CW2.91 : - 14 : HW1he:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.21 : 215 : HW1 se:Anfangsstrom aktuell [mA]
6: 0.0> CW2.92 : - 5 : HW1se:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.22 : 518 : HW1 se:Endstrom aktuell [mA]
8: 0.0> CW2.93 : - 32 : HW1se:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA

ZURUECK
<<==

14000T04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 5: WINCH 1, CONTROL"ON"LIFTING, JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.30.0 : 0 : HW1 lift:Control"on"


2: 0.2> D0.30.5 : 0 : HW1 lift:Cut-off diagram-control"on"
3: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.30.4 : 0 : HW1 lift:Joystick-control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> E5.9 : 1 : Press.switch hoist g.1 not used E5.9
9: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hoistup1 not used Adr.28(Q2.97.0)lsb
10: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hoistup2 not used Adr.27(Q2.105.0)lsb
11: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hoistup3 not used Adr.26(Q2.101.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hst.limitswt.4 notused 24(Q2.93.0)lsb
13: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB
14: 0.2> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
15: 0.2> Q0.1.4 : 0 : Winch 1 not used C-button LMB
16: 0.2> D0.9.1 : 0 : A4.1 Hoist gear 1 lower A

BACK
<<==

14000T05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 5: WINDE 1, FREIGABE HEBEN, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.30.0 : 0 : HW1 he:Freigabe


2: 0.2> D0.30.5 : 0 : HW1 he:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.30.4 : 0 : HW1 he:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> E5.9 : 1 : Druckschalter HW 1 frei E5.9
9: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hub Oben 1 frei Adr.28 (Q2.97.0)lsb
10: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hub Oben 2 frei Adr.27 (Q2.105.0)lsb
11: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hub Oben 3 frei Adr.26 (Q2.101.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hub Oben 4 frei Adr.24 (Q2.93.0)lsb
13: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB
14: 0.2> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
15: 0.2> Q0.1.4 : 0 : Winde 1 FREI C-Taste LMB
16: 0.2> D0.9.1 : 0 : A4.1 Hubwerk 1 senken A

ZURUECK
<<==

14000T05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 6: WINCH 1, CONTROL"ON"LOWERING, JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.30.8 : 0 : HW1 lower:Control"on"


2: 0.2> D0.30.13 : 0 : HW1 lower:Cutoff diagram-control"on"
3: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.30.12 : 0 : HW1 lower:joystick-control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> E5.9 : 1 : Press.switch hoist g.1 not used E5.9
9: 0.2> E5.13 : 1 : Winch 1 not wound down E5.13
10: 0.2> Q0.1.4 : 0 : Winch 1 not used C-button LMB
11: 0.2> D0.9.0 : 0 : A4.0 Hoist gear 1 lift A
12: 0.2> QW2.65 : 0 : MS ANAlog, Winch-1 [%]

BACK
<<==

14000T06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 6: WINDE 1, FREIGABE SENKEN, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.30.8 : 0 : HW1 se:Freigabe


2: 0.2> D0.30.13 : 0 : HW1 se:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.30.12 : 0 : HW1 se:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> E5.9 : 1 : Druckschalter HW 1 frei E5.9
9: 0.2> E5.13 : 1 : Winde 1 nicht abgespult E5.13
10: 0.2> Q0.1.4 : 0 : Winde 1 FREI C-Taste LMB
11: 0.2> D0.9.0 : 0 : A4.0 Hubwerk 1 heben A
12: 0.2> QW2.65 : 0 : MS ANAlog, Winde-1 [%]

ZURUECK
<<==

14000T06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 7: WINCH 2, LIFTING, MAIN PICTURE ************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 180 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.2 : 0 : Hoist gear 2 lift A4.2 A
6: 0.2> AAW2 : 0 : Hoist gear 2 lift reqd [mA]
7: 0.2> IAW2 : 0 : Hoist gear 2 lift actl [mA]
8: 0.1> A2.5 : 0 : Hoist gear 2 brake A2.5 D
9: 0.2> D0.31.0 : 0 : HW2 lift:Control"on"
10: 0.2> QW1.65 : 0 : MS ANAlog, cylinder / winch-2 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
12: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.27 : 1 : HW2 : winch:1=standing,4=lift,2=lower
14: 0.2> QW0.24 : 100 : Speed winch 2 C-button [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000T07_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 7: WINDE 2, HEBEN, HAUPTBILD ****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 180 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.2 : 0 : Hubwerk 2 heben A4.2 A
6: 0.2> AAW2 : 0 : Hubwerk 2 heben Soll [mA]
7: 0.2> IAW2 : 0 : Hubwerk 2 heben Ist [mA]
8: 0.1> A2.5 : 0 : Hubwerk 2 Bremse A2.5 D
9: 0.2> D0.31.0 : 0 : HW2 he:Freigabe
10: 0.2> QW1.65 : 0 : MS ANAlog, Zylinder / Winde-2 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
12: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.27 : 1 : HW2 : Winde:1=steht,4=heben,2=senken
14: 0.2> QW0.24 : 100 : Geschwindigkeit Winde 2 C-Taste [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000T07_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 8: WINDE 2, SENKEN, HAUPTBILD ****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.3 : 0 : Hubwerk 2 senken A4.3 A
6: 0.2> AAW3 : 0 : Hubwerk 2 senken Soll [mA]
7: 0.2> IAW3 : 0 : Hubwerk 2 senken Ist [mA]
8: 0.1> A2.5 : 0 : Hubwerk 2 Bremse A2.5 D
9: 0.2> D0.31.8 : 0 : HW2 se:Freigabe
10: 0.2> QW1.65 : 0 : MS ANAlog, Zylinder / Winde-2 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
12: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.27 : 1 : HW2 : Winde:1=steht,4=heben,2=senken
14: 0.2> QW0.24 : 100 : Geschwindigkeit Winde 2 C-Taste [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000T08_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 8: WINCH 2, LOWER, MAIN PICTURE **************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.3 : 0 : Hoist gear 2 lower A4.3 A
6: 0.2> AAW3 : 0 : Hoist gear 2 lower reqd [mA]
7: 0.2> IAW3 : 0 : Hoist gear 2 lower actl [mA]
8: 0.1> A2.5 : 0 : Hoist gear 2 brake A2.5 D
9: 0.2> D0.31.8 : 0 : HW2 lower: Control"on"
10: 0.2> QW1.65 : 0 : MS ANAlog, cylinder / winch-2 [%]
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
12: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
13: 0.2> DW0.27 : 1 : HW2 : winch:1=standing,4=lift,2=lower
14: 0.2> QW0.24 : 100 : Speed winch 2 C-button [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000T08_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1. 9: WINCH 2, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW1.36 : 220 : HW2 lift:Start-curr. at present [mA]


2: 0.0> CW2.110 : 0 : HW2he:Start-curr.corr. 220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.37 : 550 : HW2 lift:End-current at present [mA]
4: 0.0> CW2.111 : 0 : HW2he:End-curr.corr.550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.51 : 220 : HW2 lower:Start-curr.at present [mA]
6: 0.0> CW2.112 : 0 : HW2se:Start-curr.corr. 220(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.52 : 550 : HW2 se:End-current at present [mA]
8: 0.0> CW2.113 : 0 : HW2se:End-curr. corr. 550(+/-100)mA

BACK
<<==

14000T09_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1. 9: WINDE 2, STROEME, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW1.36 : 220 : HW2 he:Anfangsstrom aktuell [mA]


2: 0.0> CW2.110 : 0 : HW2he:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.37 : 550 : HW2 he:Endstrom aktuell [mA]
4: 0.0> CW2.111 : 0 : HW2he:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.51 : 220 : HW2 se:Anfangsstrom aktuell [mA]
6: 0.0> CW2.112 : 0 : HW2se:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.52 : 550 : HW2 se:Endstrom aktuell [mA]
8: 0.0> CW2.113 : 0 : HW2se:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA

ZURUECK
<<==

14000T09_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1.10: WINCH 2, CONTROL"ON" LIFTING, JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.31.0 : 0 : HW2 lift:Control"on"


2: 0.2> D0.31.5 : 0 : HW2 lift:Cutoff diagram-Control"on"
3: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.31.4 : 0 : HW2 lift:joystick-control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> E5.10 : 0 : Press.switch hoist g.2 not used E5.10
9: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hoistup1 not used Adr.28(Q2.97.0)lsb
10: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hoistup2 not used Adr.27(Q2.105.0)lsb
11: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hoistup3 not used Adr.26(Q2.101.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hst.limitswt.4 notused 24(Q2.93.0)lsb
13: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB
14: 0.2> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
15: 0.2> Q0.1.5 : 0 : Winch 2 not used C-button LMB
16: 0.2> D0.9.3 : 0 : A4.3 Hoist gear 2 lower A

BACK
<<==

14000T10_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1.10: WINDE 2, FREIGABE HEBEN, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.31.0 : 0 : HW2 he:Freigabe


2: 0.2> D0.31.5 : 0 : HW2 he:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.31.4 : 0 : HW2 he:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> E5.10 : 0 : Druckschalter HW 2 frei E5.10
9: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hub Oben 1 frei Adr.28 (Q2.97.0)lsb
10: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hub Oben 2 frei Adr.27 (Q2.105.0)lsb
11: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hub Oben 3 frei Adr.26 (Q2.101.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hub Oben 4 frei Adr.24 (Q2.93.0)lsb
13: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB
14: 0.2> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
15: 0.2> Q0.1.5 : 0 : Winde 2 FREI C-Taste LMB
16: 0.2> D0.9.3 : 0 : A4.3 Hubwerk 2 senken A

ZURUECK
<<==

14000T10_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1.11: WINCH 2, CONTROL"ON" LOWERING, JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.31.8 : 0 : HW2 lower: Control"on"


2: 0.2> D0.31.13 : 0 : HW2 lower:Cutoff diagram -Control"on"
3: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.31.12 : 0 : HW2 lower:joystick-control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> E5.10 : 0 : Press.switch hoist g.2 not used E5.10
9: 0.2> E5.15 : 0 : Winch 2 not wound down E5.15
10: 0.2> Q0.1.5 : 0 : Winch 2 not used C-button LMB
11: 0.2> D0.9.2 : 0 : A4.2 hoist gear 2 lift A
12: 0.2> QW1.65 : 0 : MS ANAlog, cylinder / winch-2 [%]

BACK
<<==

14000T11_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1.11: WINDE 2, FREIGABE SENKEN, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.31.8 : 0 : HW2 se:Freigabe


2: 0.2> D0.31.13 : 0 : HW2 se:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.31.12 : 0 : HW2 se:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> E5.10 : 0 : Druckschalter HW 2 frei E5.10
9: 0.2> E5.15 : 0 : Winde 2 nicht abgespult E5.15
10: 0.2> Q0.1.5 : 0 : Winde 2 FREI C-Taste LMB
11: 0.2> D0.9.2 : 0 : A4.2 Hubwerk 2 heben A
12: 0.2> QW1.65 : 0 : MS ANAlog, Zylinder / Winde-2 [%]

ZURUECK
<<==

14000T11_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1.12: WINCH 1/2 CORRECTION VALUES ***************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW1.0 : 100 : Factor red.HWlift. when low.(Inc.)[%]


2: 0.0> CW2.87 : 0 : Faktor Red. HWhe bei se 100(-90/0)%
3: 0.2> DW1.1 : 1 : Pres.dep.-Offs.MSHWlift.when lower.[%]
4: 0.0> CW2.88 : 0 : Druckabh-Offs. HWhe bei se 1(0/+20)%
5: 0.2> DW1.16 : 35 : Press. depending-reduction HW lower[%]
6: 0.0> CW2.89 : 0 : Press.depending-red.HWlower35(+/-30)%
7: 0.2> DW1.26 : 100 : HW1/2:MS-increase at present[%/cycle]
8: 0.0> CW2.98 : 0 : HW1/2:MS-increase 100(0/-99)%/cycle
9: 0.2> DW1.27 : 100 : HW1/2:MS-decrease at present[%/cycle]
10: 0.0> CW2.99 : 0 : HW1/2:MS-decrease 100(0/-99)%/cycle
11: 0.2> DW0.5 : 10 : LS-regul. on when HW-MS>at present[%]
12: 0.0> CW2.15 : 0 : LS-regulator on when HW-MS > 10(+/-9)%
13: 0.2> DW0.6 : 35 : LS-regul. on delta-p > at present[bar]
14: 0.0> CW2.16 : 0 : LS-regulator on delta-p > 35(+/-34)bar
15: 0.2> DW0.7 : 15 : HW-minimum reduction at present [%]
16: 0.0> CW2.17 : 0 : HW-minimum reduction 15(-14/+35)%

BACK
<<==

14000T12_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1.12: WINDE 1/2 KORREKTURWERTE ******************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW1.0 : 100 : Faktor Red. HWhe bei se (Ink.) [%]


2: 0.0> CW2.87 : 0 : Faktor Red. HWhe bei se 100(-90/0)%
3: 0.2> DW1.1 : 1 : Druckabh.-Offset MS HWhe bei se [%]
4: 0.0> CW2.88 : 0 : Druckabh-Offs. HWhe bei se 1(0/+20)%
5: 0.2> DW1.16 : 35 : Druckabh.-Reduzierung HW se [%]
6: 0.0> CW2.89 : 0 : Druckabh-Reduzierung HW se35(+/-30)%
7: 0.2> DW1.26 : 100 : HW1/2:MS-Anstieg aktuell[%/Uml.]
8: 0.0> CW2.98 : 0 : HW1/2:MS-Anstieg 100(0/-99)%/Uml.
9: 0.2> DW1.27 : 100 : HW1/2:MS-Abfall aktuell[%/Uml.]
10: 0.0> CW2.99 : 0 : HW1/2:MS-Abfall 100(0/-99)%/Uml.
11: 0.2> DW0.5 : 10 : LS-Regler Ein bei HW-MS > aktuell[%]
12: 0.0> CW2.15 : 0 : LS-Regler Ein bei HW-MS > 10(+/-9)%
13: 0.2> DW0.6 : 35 : LS-Regler Ein delta-p > aktuell[bar]
14: 0.0> CW2.16 : 0 : LS-Regler Ein delta-p > 35(+/-34)bar
15: 0.2> DW0.7 : 15 : HW-Mindestreduzierung aktuell [%]
16: 0.0> CW2.17 : 0 : HW-Mindestreduzierung 15(-14/+35)%

ZURUECK
<<==

14000T12_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1.13: EINSTELLWERTE WINDE 1/2

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> DW4.104 : 3 : Justierlage (Lage voll) Winde 1


2: 0.2> E1.3 : 0 : Justierschalter Winde 1 E1.3
3: 0.2> MW2.12 : 0 : Winde 1 Offset High (QW2.110)
4: 0.2> MW2.13 : 0 : Winde 1 Offset Low (QW2.111)
5: 0.2> QW2.117 : 0 : INK4 High: Winde 1 (IZW0)
6: 0.2> QW2.118 : 0 : INK4 Low : Winde 1 (IZW1)
7: 0.0> QW0.70 : 0 : [U/min] Winde 1 Soll: 47-57 [U/min]
8: 0.0> DW4.105 : 3 : Justierlage (Lage voll) Winde 2
9: 0.2> E1.4 : 0 : Justierschalter Winde 2 E1.4
10: 0.2> MW2.14 : 0 : Winde 2 Offset High (QW2.112)
11: 0.2> MW2.15 : 0 : Winde 2 Offset Low (QW2.113)
12: 0.2> QW2.119 : 0 : INK5 High: Winde 2 (IZW2)
13: 0.2> QW2.120 : 0 : INK5 Low : Winde 2 (IZW3)
14: 0.0> QW0.71 : 0 : [U/min] Winde 2 Soll: 47-57 [U/min]
15: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf

ZURUECK
<<==

14000T13_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1.13: ADJUSTING VALUES WINCH 1/2

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> DW4.104 : 3 : Adjusting layer(layer full) winch 1


2: 0.2> E1.3 : 0 : Adjusting switch winch 1 E1.3
3: 0.2> MW2.12 : 0 : Winch 1 Offset high (QW2.110)
4: 0.2> MW2.13 : 0 : Winch 1 Offset low (QW2.111)
5: 0.2> QW2.117 : 0 : INK4 High: Winch 1 (IZW0)
6: 0.2> QW2.118 : 0 : INK4 Low : Winch 1 (IZW1)
7: 0.0> QW0.70 : 0 : [U/min] winch 1 reqd: 47-57 [U/min]
8: 0.0> DW4.105 : 3 : Adjusting layer (layer full) winch 2
9: 0.2> E1.4 : 0 : Adjuting switch winch 2 E1.4
10: 0.2> MW2.14 : 0 : Winch 2 Offset high (QW2.112)
11: 0.2> MW2.15 : 0 : Winch 2 Offset low (QW2.113)
12: 0.2> QW2.119 : 0 : INK5 High: Winch 2 (IZW2)
13: 0.2> QW2.120 : 0 : INK5 Low : Winch 2 (IZW3)
14: 0.0> QW0.71 : 0 : [U/min] winch 2 reqd: 47-57 [U/min]
15: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup

BACK
<<==

14000T13_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1.14: HUBWERK 1/2 ** PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW0 : 0 : Hubwerk 1 heben Soll [mA]


2: 0.2> AAW1 : 0 : Hubwerk 1 senken Soll [mA]
3: 0.0> QW0.70 : 0 : [U/min] Winde 1 Soll: 47-57 [U/min]
4: 0.2> AAW2 : 0 : Hubwerk 2 heben Soll [mA]
5: 0.2> AAW3 : 0 : Hubwerk 2 senken Soll [mA]
6: 0.0> QW0.71 : 0 : [U/min] Winde 2 Soll: 47-57 [U/min]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW1.6 : 220 : HW1 he:Anfangsstrom aktuell [mA]
11: 0.2> DW1.21 : 215 : HW1 se:Anfangsstrom aktuell [mA]
12: 0.2> DW1.36 : 220 : HW2 he:Anfangsstrom aktuell [mA]
13: 0.2> DW1.51 : 220 : HW2 se:Anfangsstrom aktuell [mA]
14: 0.2> DW0.80 : 181 : Pumpe1:Anfangsstrom aktuell [mA]
15: 0.2> DW0.83 : 174 : Pumpe2:Anfangsstrom aktuell [mA]
16: 0.2> DW0.18 : 31 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000T14_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1.14: HOIST GEAR 1/2 ** PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW0 : 0 : Hoist gear 1 lift reqd [mA]


2: 0.2> AAW1 : 0 : Hoist gear 1 lower reqd [mA]
3: 0.0> QW0.70 : 0 : [U/min] winch 1 reqd: 47-57 [U/min]
4: 0.2> AAW2 : 0 : Hoist gear 2 lift reqd [mA]
5: 0.2> AAW3 : 0 : Hoist gear 2 lower reqd [mA]
6: 0.0> QW0.71 : 0 : [U/min] winch 2 reqd: 47-57 [U/min]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW1.6 : 220 : HW1lift:Start-current at present [mA]
11: 0.2> DW1.21 : 215 : HW1lower:Start-current at present[mA]
12: 0.2> DW1.36 : 220 : HW2 lift:Start-curr. at present [mA]
13: 0.2> DW1.51 : 220 : HW2 lower:Start-curr.at present [mA]
14: 0.2> DW0.80 : 181 : Pumpe1:Sart-current at present [mA]
15: 0.2> DW0.83 : 174 : Pump2:Start-current at present [mA]
16: 0.2> DW0.18 : 31 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000T14_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 1.15: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]

ZURUECK
<<==

14000T15_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 1.15: PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]

BACK
<<==

14000T15_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** WIPPEN (2) **

UEBERSICHT Seite 1/ 1

=> 2. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX


2. 2: AUFWIPPEN, HAUPTBILD **********************************************
2. 3: AUFWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER
2. 4: AUFWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
2. 5: ABWIPPEN, HAUPTBILD ***********************************************
2. 6: ABWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER
2. 7: ABWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
2. 8: WIPPEN, STROEME, KORREKTURWERTE
2. 9: ****************** AUSWAHL WIPPEN / ZUBEHOER WIPPEN ***************
2.10: ZUBEHOER AUFWIPPEN, HAUPTBILD *************************************
2.11: ZUBEHOER AUFWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER
2.12: ZUBEHOER ABWIPPEN, HAUPTBILD **************************************
2.13: ZUBEHOER ABWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER
2.14: ZUBEHOER WIPPEN, STROEME, KORREKTURWERTE
2.15: WIPPEN / PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL
2.16: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

\/ /\ ANDERE ZURUECK
BILDER <<==

14000L01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** LUFFING (2) **

SUMMARY Page 1/ 1

=> 2. 1: PRESSURE SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION,ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX


2. 2: LUFFING UP, MAIN PICTURE ********************************************
2. 3: LUFFING UP, CONTROL "ON", JOYSTICK
2. 4: LUFFING UP, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
2. 5: LUFFING DOWN, MAIN PICTURE *******************************************
2. 6: LUFFING DOWN, CONTROL "ON", JOYSTICK
2. 7: LUFFING DOWN, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
2. 8: LUFFING, CURRENTS, CORRECTION VALUES
2. 9: ****************** SELECTION LUFFING/ ATTACHMENT LUFFING***************
2.10: ATTACHMENT LUFFING UP, MAIN PICUTRE ***********************************
2.11: ATTACHMENT LUFFING UP, CONTROL "ON", JOYSTICK
2.12: ATTACHMENT LUFFING DOWN, MAIN PICTURE ********************************
2.13: ATTACHMENT LUFFING DOWN, CONTROL "ON", JOYSTICK
2.14: ATTACHMENT LUFFING, CURRENTS, CORRECTION VALUES
2.15: LUFFING / PUMP REGULATION PI-PART
2.16: PUMP REGULATION PI-PART

\/ /\ OTHER BACK
PICTURES <<==

14000L01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> QW1.111 : 1009 : RlsbWERT: DruckgeberWippzyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 84 : RlsbWERT: Druckgeber Pumpe [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Druck Pumpe X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 11 : RlsbWERT: Druckgeber LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Druck Pumpe XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Druck Pumpen(P-LS) => delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Druck delta-p Soll [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Druckschalter HW 1 frei E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Druckschalter HW 2 frei E5.10
10: 0.2> R24 : 998 : Antriebsdrehzahl [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : GetriebeUebersetzung[1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Motorabtriebsmoment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 31 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000U01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 1: PRESS.SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION, ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> QW1.111 : 1009 : RlsbV.:Press.sensor luff.cyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 84 : RlsbV.:Press.sensor pump [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Pressure pump X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 11 : RlsbVALUE: Press.sensor LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Press. pump XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Pressure pumpsP-LS)=> delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Press. delta-p Reqd [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Press.switch hoist g.1 not used E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Press.switch hoist g.2 not used E5.10
10: 0.2> R24 : 998 : Drive revolution [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : Gear ratio [1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Engine output moment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 31 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000U01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 2: AUFWIPPEN, HAUPTBILD **********************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.4 : 0 : Aufwippen / Klappspitze <opt.>A4.4 A
6: 0.2> AAW4 : 0 : Aufwippen/Klappspitze<opt.>Soll [mA]
7: 0.2> IAW4 : 0 : Aufwippen /Klappspitze<opt.>Ist [mA]
8: 0.2> D0.33.0 : 0 : WW auf:Freigabe
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]
10: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
11: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
12: 0.2> QW0.18 : 100 : ABB-Aufwippgeschwindigkeit (H) [%]
13: 0.2> QW0.31 : 100 : Wippgeschwindigkeit C-Taste [%]
14: 0.2> DW0.110 : 78 : Red Aufwippen Telelaenge [%]
15: 0.2> DW0.98 : 998 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000U02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 2: LUFF.UP, MAIN PICTURE *********************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.4 : 0 : Luffing up/folding jib <opt.>A4.4 A
6: 0.2> AAW4 : 0 : Luffing up/fold. jib <opt.>Reqd [mA]
7: 0.2> IAW4 : 0 : Luffing up/foldi. jib<opt.>Actl [mA]
8: 0.2> D0.33.0 : 0 : WW auf:Freigabe
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]
10: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
11: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
12: 0.2> QW0.18 : 100 : ABB-luffing up speed (H) [%]
13: 0.2> QW0.31 : 100 : Luffing speed C-button [%]
14: 0.2> DW0.110 : 78 : Red luffing up tele length [%]
15: 0.2> DW0.98 : 998 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000U02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 3: AUFWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.33.0 : 0 : WW auf:Freigabe


2: 0.2> D0.33.5 : 1 : WW auf:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.33.4 : 0 : WW auf:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> Q0.1.12 : 1 : OGW Traglasttabelle frei LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Montage E1.6
10: 0.2> Q0.14.0 : 1 : Aufwippen frei ABB
11: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB
12: 0.2> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
13: 0.2> E1.9 : 0 : Aufwippen bei Ueberlast E1.9
14: 0.2> Q0.0.8 : 0 : Kein AufwippenUeLast(fallendeTLT)LMB
15: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]

ZURUECK
<<==

14000U03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 3: LUFFING UP, CONTROL"ON", JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.33.0 : 0 : WW auf:Freigabe


2: 0.2> D0.33.5 : 1 : WW up :Cutoff diagram- control"on"
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.33.4 : 0 : WW up :Joystick-control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> Q0.1.12 : 1 : OGW lad capacity chart not used LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
10: 0.2> Q0.14.0 : 1 : Luffing up not used ABB
11: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB
12: 0.2> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
13: 0.2> E1.9 : 0 : Luffing up with overload E1.9
14: 0.2> Q0.0.8 : 0 : No luff.up overload(fallingTLT)LMB
15: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]

BACK
<<==

14000U03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 4: AUFWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf


2: 0.2> DW1.93 : 50 : WW auf:Normalgang Qp [%]
3: 0.2> DW1.94 : 50 : WW auf:Reduzierung HGout [%]
4: 0.2> QW0.31 : 100 : Wippgeschwindigkeit C-Taste [%]
5: 0.2> DW0.110 : 78 : Red Aufwippen Telelaenge [%]
6: 0.2> DW1.92 : 46 : WW auf:Red NG+C-Taste+Telelaenge [%]
7: 0.2> QW0.18 : 100 : ABB-Aufwippgeschwindigkeit (H) [%]
8: 0.2> DW1.123 : 100 : WW auf:ABB HG Out [%]
9: 0.2> DW1.102 : 46 : WW auf:Red NG+C-Taste+Telela.+ABB[%]
10: 0.2> DW0.119 : 93 : Tele-Laenge normiert(Red Wippen) [%]
11: 0.2> DW0.111 : 20 : Red Aufw. X1 Einsatzpunkt [%]
12: 0.0> CW2.83 : 0 : Reduzierung Aufw.Anfang 20(-10/+70)%
13: 0.2> DW0.112 : 75 : Red Aufw. Y1 Begrenzung [%]
14: 0.0> CW2.81 : 0 : Reduzierung Aufw.Begr. 75(-25/+25)%
15: 0.2> DW0.113 : 35 : Red Aufw. Y2 Untere Grenze [%]

ZURUECK
<<==

14000U04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 4: LUFFING UP, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup


2: 0.2> DW1.93 : 50 : WW up:Normal gear Qp [%]
3: 0.2> DW1.94 : 50 : WW up:Reductions HGout [%]
4: 0.2> QW0.31 : 100 : Luffing speed C-button [%]
5: 0.2> DW0.110 : 78 : Red luffing up tele length [%]
6: 0.2> DW1.92 : 46 : WW up:Red NG+C-button+telelength [%]
7: 0.2> QW0.18 : 100 : ABB-luffing up speed (H) [%]
8: 0.2> DW1.123 : 100 : WW up:ABB HG Out [%]
9: 0.2> DW1.102 : 46 : WW up:Red NG+C-butt.+t.length+ABB[%]
10: 0.2> DW0.119 : 93 : Tele length normed(Red luffing) [%]
11: 0.2> DW0.111 : 20 : Red luff.up X1 operation point [%]
12: 0.0> CW2.83 : 0 : Reduction luff.up start20(-10/+70)%
13: 0.2> DW0.112 : 75 : Red luff.up Y1 limitation [%]
14: 0.0> CW2.81 : 0 : Reduct.luff.up limitat.75(-25/+25)%
15: 0.2> DW0.113 : 35 : Red luff.up Y2 lower limit [%]

BACK
<<==

14000U04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 5: ABWIPPEN, HAUPTBILD ***********************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.5 : 0 : Abwippen / Klappspitze <opt.>A4.5 A
6: 0.2> AAW5 : 0 : Abwippen /Klappspitze<opt.>Soll [mA]
7: 0.2> IAW5 : 0 : Abwippen /Klappspitze<opt.>Ist [mA]
8: 0.2> D0.33.8 : 0 : WW ab:Freigabe
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]
10: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
11: 0.2> QW0.17 : 100 : ABB-Abwippgeschwindigkeit (H) [%]
12: 0.2> QW0.31 : 100 : Wippgeschwindigkeit C-Taste [%]
13: 0.2> DW0.120 : 69 : Red Abwippen Telelaenge [%]
14: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
15: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000U05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 5: LUFFING DOWN, MAIN PICTURE ****************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.5 : 0 : Luff.down/folding jib <opt.>A4.5 A
6: 0.2> AAW5 : 0 : Luff.down/folding jib<opt.>Reqd [mA]
7: 0.2> IAW5 : 0 : Luff.down/folding jib<opt.>Actl [mA]
8: 0.2> D0.33.8 : 0 : WW down:Control"on"
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]
10: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
11: 0.2> QW0.17 : 100 : ABB-Luff.down speed (H) [%]
12: 0.2> QW0.31 : 100 : Luffing speed C-button [%]
13: 0.2> DW0.120 : 69 : Red luff.down tele length [%]
14: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
15: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000U05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 6: ABWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.33.8 : 0 : WW ab:Freigabe


2: 0.2> D0.33.13 : 0 : WW ab:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.33.12 : 0 : WW ab:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> Q0.1.13 : 1 : UGW Traglasttabelle frei LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Montage E1.6
10: 0.2> Q0.14.1 : 1 : Abwippen frei ABB
11: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hub Oben 1 frei Adr.28 (Q2.97.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hub Oben 2 frei Adr.27 (Q2.105.0)lsb
13: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hub Oben 3 frei Adr.26 (Q2.101.0)lsb
14: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hub Oben 4 frei Adr.24 (Q2.93.0)lsb
15: 0.2> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
16: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB

ZURUECK
<<==

14000U06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 6: LUFFING DOWN, CONTROL"ON", JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.33.8 : 0 : WW down:Control"on"


2: 0.2> D0.33.13 : 0 : WW down:Cutoff-diagram-control"on"
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.33.12 : 0 : WW down:Joystick-control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> Q0.1.13 : 1 : UGW load capacity chart not used LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
10: 0.2> Q0.14.1 : 1 : Luff. down not used ABB
11: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hoistup1 not used Adr.28(Q2.97.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hoistup2 not used Adr.27(Q2.105.0)lsb
13: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hoistup3 not used Adr.26(Q2.101.0)lsb
14: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hst.limitswt.4 notused 24(Q2.93.0)lsb
15: 0.2> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
16: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB

BACK
<<==

14000U06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 7: ABWIPPEN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> QW1.111 : 1013 : RlsbWERT: DruckgeberWippzyl.[bar/10]


2: 0.2> DW0.20 : 1013 : DruckgeberWippzylinder [bar/10](t-1)
3: 0.2> DW1.116 : 76 : WW ab:Red. Druckkompensation [%]
4: 0.2> QW0.31 : 100 : Wippgeschwindigkeit C-Taste [%]
5: 0.2> DW1.108 : 0 : WW ab:Korrektur C-Taste aktuell [%]
6: 0.2> DW1.118 : 100 : WW ab:Red.C-Taste angepasst WWauf[%]
7: 0.2> DW0.120 : 69 : Red Abwippen Telelaenge [%]
8: 0.2> QW0.17 : 100 : ABB-Abwippgeschwindigkeit (H) [%]
9: 0.2> DW1.127 : 100 : WW ab:ABB HG Out [%]
10: 0.2> DW1.117 : 0 : WW ab:Red C-Taste+Telelaenge+ABB [%]
11: 0.2> DW0.119 : 93 : Tele-Laenge normiert(Red Wippen) [%]
12: 0.2> DW0.121 : 20 : Red Abw. X1 Einsatzpunkt [%]
13: 0.0> CW2.82 : 0 : Reduzierung Abw. Anfang 20(-10/+70)%
14: 0.2> DW0.122 : 65 : Red Abw. Y1 Begrenzung [%]
15: 0.0> CW2.80 : 0 : Reduzierung Abw. Begr. 65(-25/+35)%
16: 0.2> DW0.123 : 25 : Red Abw. Y2 Untere Grenze [%]

ZURUECK
<<==

14000U07_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 7: LUFFING DOWN, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> QW1.111 : 1013 : RlsbV.:Press.sensor luff.cyl.[bar/10]


2: 0.2> DW0.20 : 1013 : Press.sensor luff.cyl. [bar/10](t-1)
3: 0.2> DW1.116 : 76 : WW down:Red. press.compensation [%]
4: 0.2> QW0.31 : 100 : Luffing speed C-button [%]
5: 0.2> DW1.108 : 0 : WW down:Corr.C-button at present [%]
6: 0.2> DW1.118 : 100 : WWdown:Red.C-butt. matched WWup[%]
7: 0.2> DW0.120 : 69 : Red luff.down tele length [%]
8: 0.2> QW0.17 : 100 : ABB-Luff.down speed (H) [%]
9: 0.2> DW1.127 : 100 : WW down:ABB HG Out [%]
10: 0.2> DW1.117 : 0 : WW down:Red C-butt.+telelength+ABB[%]
11: 0.2> DW0.119 : 93 : Tele length normed(Red luffing) [%]
12: 0.2> DW0.121 : 20 : Red luff.down X1 operation point [%]
13: 0.0> CW2.82 : 0 : Reduction luff.down start20(-10/+70)%
14: 0.2> DW0.122 : 65 : Red luff.down Y1 limitation [%]
15: 0.0> CW2.80 : 0 : Reduct. luff.down limit.65(-25/+35)%
16: 0.2> DW0.123 : 25 : Red luff.down Y2 lower limit [%]

BACK
<<==

14000U07_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 8: LUFFING, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW1.96 : 225 : WW up:Start-current at present [mA]


2: 0.0> CW2.70 : 5 : WW up:Start-curr.corr. 220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.97 : 510 : WW up:End-current at present [mA]
4: 0.0> CW2.71 : - 40 : WW up:End-curr. corr. 550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.111 : 335 : WW down:Start-curr.at present [mA]
6: 0.0> CW2.0 : 15 : WW ab:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.112 : 687 : WW down:End-current at present [mA]
8: 0.0> CW2.1 : - 13 : WW ab:Endstrom Korr. 700(+/-100)mA
9: 0.2> DW1.90 : 100 : WW up:MS-integrator increase []
10: 0.0> CW2.74 : 0 : WW up:MS increase 100(-99/0)%/cycle
11: 0.2> DW1.108 : 0 : WW down:Corr.C-button at present [%]
12: 0.0> CW2.4 : 0 : WW ab:Korrekt. C-Taste 0(+/-20)%

BACK
<<==

14000U08_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 8: WIPPEN, STROEME, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW1.96 : 225 : WW auf:Anfangsstrom aktuell [mA]


2: 0.0> CW2.70 : 5 : WWauf:Anf.-strom Korr. 220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.97 : 510 : WW auf:Endstrom aktuell [mA]
4: 0.0> CW2.71 : - 40 : WWauf:Endstrom Korr. 550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.111 : 335 : WW ab:Anfangsstrom aktuell [mA]
6: 0.0> CW2.0 : 15 : WW ab:Anf.-strom Korr. 320(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.112 : 687 : WW ab:Endstrom aktuell [mA]
8: 0.0> CW2.1 : - 13 : WW ab:Endstrom Korr. 700(+/-100)mA
9: 0.2> DW1.90 : 100 : WW auf:MS-Integrator Anstieg []
10: 0.0> CW2.74 : 0 : WWauf:MS Anstieg 100(-99/0)%/Umlauf
11: 0.2> DW1.108 : 0 : WW ab:Korrektur C-Taste aktuell [%]
12: 0.0> CW2.4 : 0 : WW ab:Korrekt. C-Taste 0(+/-20)%

ZURUECK
<<==

14000U08_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2. 9: ****************** AUSWAHL WIPPEN / ZUBEHOER WIPPEN ***************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> E4.12 : 0 : Vorwahl Klappspitze wippen<opt>E4.12


2: 0.2> E4.15 : 1 : Vorwahl Wippen <opt.>E4.15
3: 0.2> Q0.2.1 : 1 : Betriebsart TZN / TNF von LMB
4: 0.2> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
5: 0.2> D0.35.4 : 0 : Bei 1 HW weder WW noch KSPW gewaehlt
6: 0.2> D0.35.5 : 0 : Vorwahl KSPW ohne KSP zu ruesten!
7: 0.2> D0.35.6 : 0 : Vorwahl WW und KSPW gleichzeitig!
8: 0.2> D0.35.7 : 0 : Umschalten von WW / KSPW bei Betrieb
9: 0.2> D0.34.15 : 0 : KSPW ist gewaehlt und kein Fehler
10: 0.2> D0.11.12 : 0 : ZE2->ZE0: Klappspitze wippen
11: 0.0> Q2.20.12 : 0 : ZE2->ZE0: Klappspitze wippen
12: 0.0> A0.4 : 0 : Klappspitze wippen (Option) A0.4 D
13: 0.0> AAW4 : 0 : Klappspitze wippen (Option)Soll[mA]
14: 0.0> IAW4 : 0 : Klappspitze wippen (Option)Ist[mA]

ZURUECK
<<==

14000U09_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2. 9: ****************** SELECTION LUFFING / ATTACHMENT LUFFING *********

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> E4.12 : 0 : Preselect.fold.jib luffing<opt>E4.12


2: 0.2> E4.15 : 1 : Preselection luffing <opt.>E4.15
3: 0.2> Q0.2.1 : 1 : Operation mode TZN / TNF from LMB
4: 0.2> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
5: 0.2> D0.35.4 : 0 : With 1HW neither WW nor KSPW selected
6: 0.2> D0.35.5 : 0 : Pre-sel.KSPW without KSP configurat.!
7: 0.2> D0.35.6 : 0 : Pre-sel.WW and KSPW at the same time!
8: 0.2> D0.35.7 : 0 : Switch over from WW/KSPW when operat.
9: 0.2> D0.34.15 : 0 : KSPW is selected and no error
10: 0.2> D0.11.12 : 0 : ZE2->ZE0: folding jib luffing
11: 0.0> Q2.20.12 : 0 : ZE2->ZE0: folding jib luffing
12: 0.0> A0.4 : 0 : Folding jib luffing (Option) A0.4 D
13: 0.0> AAW4 : 0 : Folding jib luffing (Option)Reqd[mA]
14: 0.0> IAW4 : 0 : Folding jib luffing (Option)Actl[mA]

BACK
<<==

14000U09_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.10: ZUBEHOER AUFWIPPEN, HAUPTBILD *************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.4 : 0 : Aufwippen / Klappspitze <opt.>A4.4 A
6: 0.2> AAW4 : 0 : Aufwippen/Klappspitze<opt.>Soll [mA]
7: 0.2> IAW4 : 0 : Aufwippen /Klappspitze<opt.>Ist [mA]
8: 0.2> D0.32.0 : 0 : KSWab:Freigabe
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]
10: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
12: 0.2> R34 : 997 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000U10_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.10: ATTACHMENT LUFFING, MAIN PICTURE **********************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.4 : 0 : Luffing up/folding jib <opt.>A4.4 A
6: 0.2> AAW4 : 0 : Luffing up/fold. jib <opt.>Reqd [mA]
7: 0.2> IAW4 : 0 : Luffing up/foldi. jib<opt.>Actl [mA]
8: 0.2> D0.32.0 : 0 : KSWdown: Control"on"
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]
10: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
12: 0.2> R34 : 997 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000U10_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.11: ZUBEHOER AUFWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.32.0 : 0 : KSWab:Freigabe


2: 0.2> D0.32.5 : 0 : KSWab:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.32.4 : 0 : KSWab:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> Q0.1.12 : 1 : OGW Traglasttabelle frei LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Montage E1.6
10: 0.2> Q0.14.5 : 1 : Aufwippen Zubeh. frei ABB
11: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB
12: 0.2> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
13: 0.2> E1.9 : 0 : Aufwippen bei Ueberlast E1.9
14: 0.2> Q0.0.8 : 0 : Kein AufwippenUeLast(fallendeTLT)LMB
15: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]

ZURUECK
<<==

14000U11_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.11: ATTACHMENT LUFFING UP, CONTROL"ON", JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.32.0 : 0 : KSWdown: Control"on"


2: 0.2> D0.32.5 : 0 : KSWdown:Cutoff diagram-Control"on"
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.32.4 : 0 : KSWdown:Joystick-Control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> Q0.1.12 : 1 : OGW lad capacity chart not used LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
10: 0.2> Q0.14.5 : 1 : Luffing up attachment not used ABB
11: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB
12: 0.2> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
13: 0.2> E1.9 : 0 : Luffing up with overload E1.9
14: 0.2> Q0.0.8 : 0 : No luff.up overload(fallingTLT)LMB
15: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]

BACK
<<==

14000U11_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.12: ZUBEHOER ABWIPPEN, HAUPTBILD **************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.2> A4.5 : 0 : Abwippen / Klappspitze <opt.>A4.5 A
6: 0.2> AAW5 : 0 : Abwippen /Klappspitze<opt.>Soll [mA]
7: 0.2> IAW5 : 0 : Abwippen /Klappspitze<opt.>Ist [mA]
8: 0.2> D0.32.8 : 0 : KSWauf:Freigabe
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]
10: 0.2> R25 : 1 : Lastdruck+deltaP / Druck-LMB [bar]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
12: 0.2> R34 : 998 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000U12_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.12: ATTACHMENT LUFFING DOWN, MAIN PICTURE *****************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 162 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.2> A4.5 : 0 : Luff.down/folding jib <opt.>A4.5 A
6: 0.2> AAW5 : 0 : Luff.down/folding jib<opt.>Reqd [mA]
7: 0.2> IAW5 : 0 : Luff.down/folding jib<opt.>Actl [mA]
8: 0.2> D0.32.8 : 0 : KSWup:Control"on"
9: 0.2> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]
10: 0.2> R25 : 1 : Load press.+deltaP/press.-LMB [bar]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
12: 0.2> R34 : 998 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000U12_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.13: ZUBEHOER ABWIPPEN, FREIGABE, MEISTERSCHALTER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.32.8 : 0 : KSWauf:Freigabe


2: 0.2> D0.32.13 : 1 : KSWauf:Abschaltdiagramm-Freigabe
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
4: 0.2> D0.32.12 : 0 : KSWauf:Meisterschalter-Freigabe
5: 0.2> E1.14 : 1 : Sitzkontakt E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Totmanntaster Meisterschalter MS2
8: 0.2> Q0.1.13 : 1 : UGW Traglasttabelle frei LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Montage E1.6
10: 0.2> Q0.14.6 : 1 : Abwippen Zubeh. frei ABB
11: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hub Oben 1 frei Adr.28 (Q2.97.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hub Oben 2 frei Adr.27 (Q2.105.0)lsb
13: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hub Oben 3 frei Adr.26 (Q2.101.0)lsb
14: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hub Oben 4 frei Adr.24 (Q2.93.0)lsb
15: 0.2> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
16: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB

ZURUECK
<<==

14000U13_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.13: ATTACHMENT LUFFING DOWN, CONTROL"ON", JOYSTICK

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.32.8 : 0 : KSWup:Control"on"


2: 0.2> D0.32.13 : 1 : KSWup:Cutoff diagram-Control"on"
3: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
4: 0.2> D0.32.12 : 0 : KSWup:Joystick-Control"on"
5: 0.2> E1.14 : 1 : Seat contact E1.14
6: 0.2> Q2.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS1
7: 0.2> Q1.66.15 : 0 : Dead man's pushbutton joystick MS2
8: 0.2> Q0.1.13 : 1 : UGW load capacity chart not used LMB
9: 0.2> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
10: 0.2> Q0.14.6 : 1 : Luffing down attachment not used ABB
11: 0.2> Q2.77.0 : 1 : Hoistup1 not used Adr.28(Q2.97.0)lsb
12: 0.2> Q2.77.1 : 1 : Hoistup2 not used Adr.27(Q2.105.0)lsb
13: 0.2> Q2.77.2 : 1 : Hoistup3 not used Adr.26(Q2.101.0)lsb
14: 0.2> Q2.77.3 : 0 : Hst.limitswt.4 notused 24(Q2.93.0)lsb
15: 0.2> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
16: 0.2> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB

BACK
<<==

14000U13_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.14: ZUBEHOER WIPPEN, STROEME, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW1.75 : 260 : KSWauf:Anfangsstrom aktuell [mA]


2: 0.0> CW2.75 : 0 : KSWauf:Anf.-strom Korr.260(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.76 : 650 : KSWauf:Endstrom aktuell [mA]
4: 0.0> CW2.76 : 0 : KSWauf:Endstrom Korr.650(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.60 : 260 : KSWab:Anfangsstrom aktuell [mA]
6: 0.0> CW2.5 : 0 : KSWab:Anf.-strom Korr. 260(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.61 : 650 : KSWab:Endstrom aktuell [mA]
8: 0.0> CW2.6 : 0 : KSWab:Endstrom Korr. 650(+/-100)mA

ZURUECK
<<==

14000U14_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.14: ATTACHMENT LUFFING, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW1.75 : 260 : KSWup:Start-current at present [mA]


2: 0.0> CW2.75 : 0 : KSWup:Start-curr.corr.260(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.76 : 650 : KSWup:End-current at present [mA]
4: 0.0> CW2.76 : 0 : KSWup:End-current corr.650(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.60 : 260 : KSWdown:Start-current at present[mA]
6: 0.0> CW2.5 : 0 : KSWab:Anf.-strom Korr. 260(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.61 : 650 : KSWdown:End-current at present [mA]
8: 0.0> CW2.6 : 0 : KSWdown:Endcurrent corr. 650(+/-100)mA

BACK
<<==

14000U14_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.15: WIPPEN / PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW4 : 0 : Aufwippen/Klappspitze<opt.>Soll [mA]


2: 0.2> AAW5 : 0 : Abwippen /Klappspitze<opt.>Soll [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW1.96 : 225 : WW auf:Anfangsstrom aktuell [mA]
11: 0.2> DW1.111 : 335 : WW ab:Anfangsstrom aktuell [mA]
12: 0.2> DW1.75 : 260 : KSWauf:Anfangsstrom aktuell [mA]
13: 0.2> DW1.60 : 260 : KSWab:Anfangsstrom aktuell [mA]
14: 0.2> DW0.80 : 181 : Pumpe1:Anfangsstrom aktuell [mA]
15: 0.2> DW0.83 : 174 : Pumpe2:Anfangsstrom aktuell [mA]
16: 0.2> DW0.18 : 33 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000U15_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.15: LUFFING / PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW4 : 0 : Luffing up/fold. jib <opt.>Reqd [mA]


2: 0.2> AAW5 : 0 : Luff.down/folding jib<opt.>Reqd [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW1.96 : 225 : WW up:Start-current at present [mA]
11: 0.2> DW1.111 : 335 : WW down:Start-curr.at present [mA]
12: 0.2> DW1.75 : 260 : KSWup:Start-current at present [mA]
13: 0.2> DW1.60 : 260 : KSWdown:Start-current at present[mA]
14: 0.2> DW0.80 : 181 : Pumpe1:Sart-current at present [mA]
15: 0.2> DW0.83 : 174 : Pump2:Start-current at present [mA]
16: 0.2> DW0.18 : 33 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000U15_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 2.16: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]

ZURUECK
<<==

14000U16_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 2.16: PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]

BACK
<<==

14000U16_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** CYLINDER-/TELE-LOCKING, TELESCOPING (CYL/TELE) MANUALLY/AUTO (3) **

SUMMARY Page 1/ 2

=> 3. 1: PRESSURE SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION,ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX


3. 2: LOCKING CONDITION TELE **********************************************
3. 3: LOCKING-POSITION CYLINDER
3. 4: LOCKING/UNLOCKING TELE (MANUALLY !)
3. 5: LOCKING/UNLOCKING CYLINDER (MANUALLY !)
3. 6: EXTEND TELESCOPE (MANUALLY,2WI), MAIN PICTURE *************************
3. 7: RETRACT TELESCOPE (MANUALLY,2WI), MAIN PICTURE ************************
3. 8: EXTEND TELESCOPE TELE (MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL "ON"
3. 9: RETRACT TELESCOPE TELE (MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL "ON"
3.10: EXTEND TELESCOPE CYLINDER(MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL "ON"
3.11: RETRACT TELESCOPE CYLINDER(MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL "ON"
3.12: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS
3.13: RETRACT TELESCOPE, REDUCTIONS
3.14: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
3.15: RETRACT TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES
3.16: TELESCOPING, CURRENTS, CORRECTION VALUES

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000M01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** ZYLINDER-/TELE-VERBOLZUNG, TELESKOPIEREN (ZYL/TELE) MANUELL/AUTO (3) **

UEBERSICHT Seite 1/ 2

=> 3. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX


3. 2: VERBOLZ-ZUSTAND TELE **********************************************
3. 3: VERBOLZ-ZUSTAND ZYLINDER
3. 4: VER-/ENTBOLZEN TELE (MANUELL !)
3. 5: VER-/ENTBOLZEN ZYLINDER (MANUELL !)
3. 6: AUSTELESKOPIEREN (MANUELL,2WI), HAUPTBILD *************************
3. 7: EINTELESKOPIEREN (MANUELL,2WI), HAUPTBILD *************************
3. 8: AUSTELESKOPIEREN TELE (MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE
3. 9: EINTELESKOPIEREN TELE (MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE
3.10: AUSTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE
3.11: EINTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE
3.12: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN
3.13: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN
3.14: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
3.15: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE
3.16: TELESKOPIEREN, STROEME, KORREKTURWERTE

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000M01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** ZYLINDER-/TELE-VERBOLZUNG, TELESKOPIEREN (ZYL/TELE) MANUELL/AUTO (3) **

UEBERSICHT Seite 2/ 2

=> 3.17: AutoTele, HauptBild ***********************************************


3.18: AutoTele, ACCU-LOW
3.19: AutoTele, ACCU-HIGH
3.20: AutoTele, Reduzier-Mengen/-Abstaende
3.21: AutoTele, Schritt-Folge
3.22: LMB BILD 4 (Telestatus manuell setzen)
3.23: TELESKOPIEREN / PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL
3.24: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000M02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** CYLINDER-/TELE-LOCKING, TELESCOPING (CYL/TELE) MANUALLY/AUTO (3) **

SUMMARY Page 2/ 2

=> 3.17: AutoTele, main picture ********************************************


3.18: AutoTele, ACCU-LOW
3.19: AutoTele, ACCU-HIGH
3.20: AutoTele, reduction-quantities/-distances
3.21: AutoTele, Step-succession
3.22: LMB PICTURE 4 (Telestatus set manually)
3.23: TELESCOPING / PUMP REGULATION PI-PART
3.24: PUMP REGULATION PI-PART

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000M02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 1: DRUCKGEBER, MOTOR- / PUMPEN-DREHZAHL, MOTORABTRIEBSMOMENT IST / MAX

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> QW1.111 : 1018 : RlsbWERT: DruckgeberWippzyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 85 : RlsbWERT: Druckgeber Pumpe [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Druck Pumpe X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 12 : RlsbWERT: Druckgeber LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Druck Pumpe XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Druck Pumpen(P-LS) => delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Druck delta-p Soll [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Druckschalter HW 1 frei E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Druckschalter HW 2 frei E5.10
10: 0.2> R24 : 998 : Antriebsdrehzahl [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : GetriebeUebersetzung[1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Motorabtriebsmoment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 33 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000V01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 1: PRESS.SENSOR,ENGINE-/PUMP-REVOLUTION, ENGINE OUTPUT TORQUE ACTL/MAX

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> QW1.111 : 1018 : RlsbV.:Press.sensor luff.cyl.[bar/10]


2: 0.2> QW2.61 : 85 : RlsbV.:Press.sensor pump [bar/10]
3: 0.2> DW0.40 : 8 : Pressure pump X (P) [bar]
4: 0.2> QW2.69 : 12 : RlsbVALUE: Press.sensor LS [bar/10]
5: 0.2> DW0.41 : 1 : Press. pump XL (LS) [bar]
6: 0.2> DW0.42 : 7 : Pressure pumpsP-LS)=> delta-p [bar]
7: 0.2> DW0.39 : 0 : Press. delta-p Reqd [bar]
8: 0.2> E5.9 : 1 : Press.switch hoist g.1 not used E5.9
9: 0.2> E5.10 : 0 : Press.switch hoist g.2 not used E5.10
10: 0.2> R24 : 998 : Drive revolution [1/min]
11: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
12: 0.2> R30 : 1000 : Gear ratio [1/1000]1000=1:1
13: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]
14: 0.2> DW0.100 : 380 : Engine output moment MAX [Nm]lsb
15: 0.2> DW0.18 : 33 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000V01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 2: VERBOLZ-ZUSTAND TELE **********************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.24.0 : 1 : Tele 1 verb


2: 0.1> D0.24.1 : 0 : Tele 1 entb
3: 0.1> D0.24.2 : 1 : Tele 2 verb
4: 0.1> D0.24.3 : 0 : Tele 2 entb
5: 0.1> D0.24.4 : 1 : Tele 3 verb
6: 0.1> D0.24.5 : 0 : Tele 3 entb
7: 0.1> D0.24.6 : 1 : Tele 4 verb
8: 0.1> D0.24.7 : 0 : Tele 4 entb
9: 0.1> D0.24.8 : 1 : Tele 5 verb
10: 0.1> D0.24.9 : 0 : Tele 5 entb
11: 0.1> Q1.0.15 : 0 : Telebolzen angelegt
12: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
13: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "entbolzt" (D)

ZURUECK
<<==

14000V02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 2: LOCKING-CONDITION TELE ********************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.24.0 : 1 : Tele 1 locked


2: 0.1> D0.24.1 : 0 : Tele 1 unlocked
3: 0.1> D0.24.2 : 1 : Tele 2 locked
4: 0.1> D0.24.3 : 0 : Tele 2 unlocked
5: 0.1> D0.24.4 : 1 : Tele 3 locked
6: 0.1> D0.24.5 : 0 : Tele 3 unlocked
7: 0.1> D0.24.6 : 1 : Tele 4 locked
8: 0.1> D0.24.7 : 0 : Tele 4 unlocked
9: 0.1> D0.24.8 : 1 : Tele 5 locked
10: 0.1> D0.24.9 : 0 : Tele 5 unlocked
11: 0.1> Q1.0.15 : 0 : Tele bolt touching
12: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
13: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "unlocked" (D)

BACK
<<==

14000V02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 3: VERBOLZ-ZUSTAND ZYLINDER

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Zylinder verbolzt


2: 0.1> Q1.1.13 : 0 : Zylinder entbolzt
3: 0.1> Q1.81.0 : 1 : Zylinder in Tele 1 (D)
4: 0.1> Q1.83.0 : 0 : Zylinder in Tele 2 (D)
5: 0.1> Q1.85.0 : 0 : Zylinder in Tele 3 (D)
6: 0.1> Q1.87.0 : 0 : Zylinder in Tele 4 (D)
7: 0.1> Q1.89.0 : 0 : Zylinder in Tele 5 (D)
8: 0.1> Q1.97.0 : 1 : Zylinder "verbolzt" links (D)
9: 0.1> Q1.101.0 : 1 : Zylinder "verbolzt" rechts (D)
10: 0.1> Q1.99.0 : 0 : Zylinder "entbolzt" links (D)
11: 0.1> Q1.103.0 : 0 : Zylinder "entbolzt" rechts (D)
12: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
13: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "entbolzt" (D)

ZURUECK
<<==

14000V03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 3: LOCKED CONDITION CYLINDER

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Cylinder locked


2: 0.1> Q1.1.13 : 0 : Cylinder unlocked
3: 0.1> Q1.81.0 : 1 : Cylinder in tele 1 (D)
4: 0.1> Q1.83.0 : 0 : Cylinder in tele 2 (D)
5: 0.1> Q1.85.0 : 0 : Cylinder in tele 3 (D)
6: 0.1> Q1.87.0 : 0 : Cylinder in tele 4 (D)
7: 0.1> Q1.89.0 : 0 : Cylinder in tele 5 (D)
8: 0.1> Q1.97.0 : 1 : Cylinder "locked " left (D)
9: 0.1> Q1.101.0 : 1 : Cylinder "locked " right (D)
10: 0.1> Q1.99.0 : 0 : Cylinder "unlocked" left (D)
11: 0.1> Q1.103.0 : 0 : Cylinder "unlocked" right (D)
12: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
13: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "unlocked" (D)

BACK
<<==

14000V03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 4: VER-/ENTBOLZEN TELE (MANUELL !)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> A2.0 : 0 : Tele X entbolzen A2.0 D


2: 0.1> AAW0 : 0 : Tele X entbolzen Soll [mA]
3: 0.1> IAW0 : 0 : Tele X entbolzen Ist [mA]
4: 0.1> E5.7 : 0 : Zylinder entbolzen (Schalter) E5.7
5: 0.1> E5.8 : 0 : Tele entbolzen (Schalter) E5.8
6: 0.1> Q0.1.7 : 0 : Tele Entriegeln Frei LMB
7: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Zylinder verbolzt

ZURUECK
<<==

14000V04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 4: LOCKING/UNLOCKING TELE (MANUALLY!)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> A2.0 : 0 : Unlock tele X A2.0 D


2: 0.1> AAW0 : 0 : Tele X unlock Reqd [mA]
3: 0.1> IAW0 : 0 : Unlock tele X Actl [mA]
4: 0.1> E5.7 : 0 : Unlock cylinder (switch) E5.7
5: 0.1> E5.8 : 0 : Unlock tele (switch) E5.8
6: 0.1> Q0.1.7 : 0 : Unlock tele not free LMB
7: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Cylinder locked

BACK
<<==

14000V04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 5: LOCKING/UNLOCKING CYLINDER (MANUALLY!)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> A2.1 : 0 : Unlock cylinder A2.1 D


2: 0.1> AAW1 : 0 : Cylinder unlock Reqd [mA]
3: 0.1> IAW1 : 20 : Unlock cylinder Actl [mA]
4: 0.1> E5.7 : 0 : Unlock cylinder (switch) E5.7
5: 0.1> E5.8 : 0 : Unlock tele (switch) E5.8
6: 0.1> D0.24.0 : 1 : Tele 1 locked
7: 0.1> D0.24.2 : 1 : Tele 2 locked
8: 0.1> D0.24.4 : 1 : Tele 3 locked
9: 0.1> D0.24.6 : 1 : Tele 4 locked
10: 0.1> D0.24.8 : 1 : Tele 5 locked

BACK
<<==

14000V05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 5: VER-/ENTBOLZEN ZYLINDER (MANUELL !)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> A2.1 : 0 : Zylinder entbolzen A2.1 D


2: 0.1> AAW1 : 0 : Zylinder entbolzen Soll [mA]
3: 0.1> IAW1 : 20 : Zylinder entbolzen Ist [mA]
4: 0.1> E5.7 : 0 : Zylinder entbolzen (Schalter) E5.7
5: 0.1> E5.8 : 0 : Tele entbolzen (Schalter) E5.8
6: 0.1> D0.24.0 : 1 : Tele 1 verb
7: 0.1> D0.24.2 : 1 : Tele 2 verb
8: 0.1> D0.24.4 : 1 : Tele 3 verb
9: 0.1> D0.24.6 : 1 : Tele 4 verb
10: 0.1> D0.24.8 : 1 : Tele 5 verb

ZURUECK
<<==

14000V05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 6: AUSTELESKOPIEREN (MANUELL,2WI), HAUPTBILD *************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 163 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.1> A2.6 : 0 : Austeleskopieren A2.6 A
6: 0.1> AAW6 : 0 : Austeleskopieren Soll [mA]
7: 0.1> IAW6 : 0 : Austeleskopieren Ist [mA]
8: 0.1> D0.121.0 : 0 : Zyl aus [tmp]
9: 0.1> D0.121.1 : 0 : Zyl ein [tmp]
10: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele aus [tmp]
11: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele ein [tmp]
12: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]
13: 0.1> DW0.50 : 100 : ZYLaus:ABB HG Out [%]
14: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
15: 0.2> R34 : 998 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000V06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 6: EXTEND TELESCOPE (MANUALLY,2WI), MAIN PICTURE *********************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 163 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 200 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.1> A2.6 : 0 : Extend telescope A2.6 A
6: 0.1> AAW6 : 0 : Extend telescope Reqd [mA]
7: 0.1> IAW6 : 0 : Extend telescope Actl [mA]
8: 0.1> D0.121.0 : 0 : Cyl out [tmp]
9: 0.1> D0.121.1 : 0 : Cyl in [tmp]
10: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele out [tmp]
11: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele in [tmp]
12: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]
13: 0.1> DW0.50 : 100 : CYLout:ABB HG Out [%]
14: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
15: 0.2> R34 : 998 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000V06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 7: RETRACT TELESCOPE(MANUALLY,2WI), MAIN PICTURE *********************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> AAW6 : 163 : Pump 1 Reqd [mA]


2: 0.2> IAW6 : 180 : Pump 1 Actl[mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pump 2 Reqd [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pump 2 Actl[mA]
5: 0.1> A2.7 : 0 : Retract telescope A2.7 A
6: 0.1> AAW7 : 0 : Retract telescope Reqd [mA]
7: 0.1> IAW7 : 0 : Retract telescope Actl[mA]
8: 0.0> A0.2 : 0 : Init.tension ring side(cyl.in) A0.2D
9: 0.0> AAW2 : 0 : Init.tens. ring side(cyl.in)Reqd[mA]
10: 0.1> D0.121.0 : 0 : Cyl out [tmp]
11: 0.1> D0.121.1 : 0 : Cyl in [tmp]
12: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele out [tmp]
13: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele in [tmp]
14: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pump revolution [1/min]

BACK
<<==

14000V07_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 7: EINTELESKOPIEREN (MANUELL,2WI), HAUPTBILD *************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> AAW6 : 163 : Pumpe 1 Soll [mA]


2: 0.2> IAW6 : 180 : Pumpe 1 Ist [mA]
3: 0.2> AAW7 : 0 : Pumpe 2 Soll [mA]
4: 0.2> IAW7 : 0 : Pumpe 2 Ist [mA]
5: 0.1> A2.7 : 0 : Einteleskopieren A2.7 A
6: 0.1> AAW7 : 0 : Einteleskopieren Soll [mA]
7: 0.1> IAW7 : 0 : Einteleskopieren Ist [mA]
8: 0.0> A0.2 : 0 : Vorspannung Ringfl. (Zyl.ein) A0.2 D
9: 0.0> AAW2 : 0 : Vorspannung Ringfl.(Zyl.ein)Soll[mA]
10: 0.1> D0.121.0 : 0 : Zyl aus [tmp]
11: 0.1> D0.121.1 : 0 : Zyl ein [tmp]
12: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele aus [tmp]
13: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele ein [tmp]
14: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]
15: 0.2> DW0.98 : 1000 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb
16: 0.2> R34 : 1000 : Pumpendrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000V07_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 8: EXTEND TELESCOPE (MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL"ON"

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele out [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 available (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Joystick luffing down/ cylinder out
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Joystick luffing up / cylinder in
7: 0.1> Q0.0.1 : 1 : LMB not used LMB
8: 0.1> E1.5 : 0 : By-pass LMB / hoist limit switch E1.5
9: 0.1> Q2.97.0 : 1 : Hoist up 1 not used Address 28 (D)
10: 0.1> Q2.105.0 : 1 : Hoist up 2 not used Address 27 (D)
11: 0.1> Q2.101.0 : 0 : Hoist up 3 not used Address 26 (D)
12: 0.1> Q2.93.0 : 0 : Hoist up 4 not used Address 24 (D)
13: 0.1> E1.6 : 0 : Assembly E1.6
14: 0.1> Q0.14.4 : 1 : Extend telescope not used ABB
15: 0.1> E4.12 : 0 : Preselect.fold.jib luffing<opt>E4.12
16: 0.1> E4.15 : 1 : Preselection luffing <opt.>E4.15

BACK
<<==

14000V08_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 8: AUSTELESKOPIEREN TELE (MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele aus [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
7: 0.1> Q0.0.1 : 1 : LMB Frei LMB
8: 0.1> E1.5 : 0 : Ueberbrueckung LMB / Hub oben E1.5
9: 0.1> Q2.97.0 : 1 : Hub Oben 1 frei Adresse 28 (D)
10: 0.1> Q2.105.0 : 1 : Hub Oben 2 frei Adresse 27 (D)
11: 0.1> Q2.101.0 : 0 : Hub Oben 3 frei Adresse 26 (D)
12: 0.1> Q2.93.0 : 0 : Hub Oben 4 frei Adresse 24 (D)
13: 0.1> E1.6 : 0 : Montage E1.6
14: 0.1> Q0.14.4 : 1 : Austeleskopieren frei ABB
15: 0.1> E4.12 : 0 : Vorwahl Klappspitze wippen<opt>E4.12
16: 0.1> E4.15 : 1 : Vorwahl Wippen <opt.>E4.15

ZURUECK
<<==

14000V08_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3. 9: RETRACT TELESCOPE (MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL"ON"

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele in [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 available (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Joystick luffing down/ cylinder out
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Joystick luffing up / cylinder in
7: 0.1> E4.12 : 0 : Preselect.fold.jib luffing<opt>E4.12
8: 0.1> E4.15 : 1 : Preselection luffing <opt.>E4.15
9: 0.1> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
10: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]

BACK
<<==

14000V09_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3. 9: EINTELESKOPIEREN TELE (MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele ein [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
7: 0.1> E4.12 : 0 : Vorwahl Klappspitze wippen<opt>E4.12
8: 0.1> E4.15 : 1 : Vorwahl Wippen <opt.>E4.15
9: 0.1> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
10: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]

ZURUECK
<<==

14000V09_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.10: EXTEND TELESCOPE CYLINDER(MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL"ON2"

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.121.0 : 0 : Cyl out [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 available (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Joystick luffing down/ cylinder out
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Joystick luffing up / cylinder in
7: 0.1> D0.27.10 : 0 : Cylinder unlocked left
8: 0.1> D0.27.11 : 0 : Cylinder unlocked right
9: 0.1> D0.27.0 : 1 : Cylinder in tele 1
10: 0.1> D0.27.1 : 0 : Cylinder in tele 2
11: 0.1> D0.27.2 : 0 : Cylinder in tele 3
12: 0.1> D0.27.3 : 0 : Cylinder in tele 4
13: 0.1> D0.27.4 : 0 : Cylinder in tele 5
14: 0.1> E4.12 : 0 : Preselect.fold.jib luffing<opt>E4.12
15: 0.1> E4.15 : 1 : Preselection luffing <opt.>E4.15
16: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]

BACK
<<==

14000V10_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.10: AUSTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.121.0 : 0 : Zyl aus [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
7: 0.1> D0.27.10 : 0 : Zylinder entbolzt links
8: 0.1> D0.27.11 : 0 : Zylinder entbolzt rechts
9: 0.1> D0.27.0 : 1 : Zylinder in Tele 1
10: 0.1> D0.27.1 : 0 : Zylinder in Tele 2
11: 0.1> D0.27.2 : 0 : Zylinder in Tele 3
12: 0.1> D0.27.3 : 0 : Zylinder in Tele 4
13: 0.1> D0.27.4 : 0 : Zylinder in Tele 5
14: 0.1> E4.12 : 0 : Vorwahl Klappspitze wippen<opt>E4.12
15: 0.1> E4.15 : 1 : Vorwahl Wippen <opt.>E4.15
16: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]

ZURUECK
<<==

14000V10_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.11: RETRACT TELESCOPE CYLINDER(MANUALLY,2WI), JOYSTICK, CONTROL"ON"

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.121.1 : 0 : Cyl in [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 available (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Joystick luffing down/ cylinder out
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Joystick luffing up / cylinder in
7: 0.1> D0.27.10 : 0 : Cylinder unlocked left
8: 0.1> D0.27.11 : 0 : Cylinder unlocked right
9: 0.1> D0.27.0 : 1 : Cylinder in tele 1
10: 0.1> D0.27.1 : 0 : Cylinder in tele 2
11: 0.1> D0.27.2 : 0 : Cylinder in tele 3
12: 0.1> D0.27.3 : 0 : Cylinder in tele 4
13: 0.1> D0.27.4 : 0 : Cylinder in tele 5
14: 0.1> E4.12 : 0 : Preselect.fold.jib luffing<opt>E4.12
15: 0.1> E4.15 : 1 : Preselection luffing <opt.>E4.15
16: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, luffing / cylinder [%]

BACK
<<==

14000V11_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.11: EINTELESKOPIEREN ZYLINDER(MANUELL,2WI), MEISTERSCHALTER, FREIGABE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.121.1 : 0 : Zyl ein [tmp]


2: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
3: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>E5.6
4: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
5: 0.1> Q2.66.0 : 0 : Meistersch. Abwippen / Zylinder aus
6: 0.1> Q2.66.1 : 0 : Meistersch. Aufwippen / Zylinder ein
7: 0.1> D0.27.10 : 0 : Zylinder entbolzt links
8: 0.1> D0.27.11 : 0 : Zylinder entbolzt rechts
9: 0.1> D0.27.0 : 1 : Zylinder in Tele 1
10: 0.1> D0.27.1 : 0 : Zylinder in Tele 2
11: 0.1> D0.27.2 : 0 : Zylinder in Tele 3
12: 0.1> D0.27.3 : 0 : Zylinder in Tele 4
13: 0.1> D0.27.4 : 0 : Zylinder in Tele 5
14: 0.1> E4.12 : 0 : Vorwahl Klappspitze wippen<opt>E4.12
15: 0.1> E4.15 : 1 : Vorwahl Wippen <opt.>E4.15
16: 0.1> QW2.64 : 0 : MS ANAlog, Wippen / Zylinder [%]

ZURUECK
<<==

14000V11_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.12: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW1.49 : 100 : Cout reduction V


2: 0.1> DW1.60 : 100 : Cout reduction tele unlocked
3: 0.1> DW1.61 : 30 : Cout reduction tele locked
4: 0.1> DW1.62 : 30 : Cout reduction tele touching
5: 0.1> DW1.63 : 100 : Cout reduction cyl unlocked
6: 0.1> DW1.64 : 20 : Cout reduction cyl locked
7: 0.1> DW1.65 : 20 : Cout reduction cyl touching
8: 0.1> DW0.50 : 100 : CYLout:ABB HG Out [%]
9: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele out [tmp]
10: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
11: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "unlocked" (D)
12: 0.1> Q1.0.15 : 0 : Tele bolt touching
13: 0.1> D0.121.0 : 0 : Cyl out [tmp]
14: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Cylinder locked
15: 0.1> Q1.1.13 : 0 : Cylinder unlocked

BACK
<<==

14000V12_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.12: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW1.49 : 100 : Zaus Reduzierung V


2: 0.1> DW1.60 : 100 : Zaus Reduzierung Tele entbolzt
3: 0.1> DW1.61 : 30 : Zaus Reduzierung Tele verbolzt
4: 0.1> DW1.62 : 30 : Zaus Reduzierung Tele angelegt
5: 0.1> DW1.63 : 100 : Zaus Reduzierung Zyl entbolzt
6: 0.1> DW1.64 : 20 : Zaus Reduzierung Zyl verbolzt
7: 0.1> DW1.65 : 20 : Zaus Reduzierung Zyl angelegt
8: 0.1> DW0.50 : 100 : ZYLaus:ABB HG Out [%]
9: 0.1> D0.121.2 : 0 : Tele aus [tmp]
10: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
11: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "entbolzt" (D)
12: 0.1> Q1.0.15 : 0 : Telebolzen angelegt
13: 0.1> D0.121.0 : 0 : Zyl aus [tmp]
14: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Zylinder verbolzt
15: 0.1> Q1.1.13 : 0 : Zylinder entbolzt

ZURUECK
<<==

14000V12_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.13: RETRACCT TELESCOPE, REDUCTIONS

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW1.89 : 100 : Cin reduction V


2: 0.1> DW1.100 : 100 : Cin reduction tele unlocked
3: 0.1> DW1.101 : 10 : Cin reduction tele locked
4: 0.1> DW1.102 : 10 : Cin reduction tele touching
5: 0.1> DW1.103 : 100 : Cin reduction cyl unlocked
6: 0.1> DW1.104 : 20 : Cin reduction cyl locked
7: 0.1> DW1.105 : 10 : Cin reduction cyl touching
8: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele in [tmp]
9: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "locked" (D)
10: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "unlocked" (D)
11: 0.1> Q1.0.15 : 0 : Tele bolt touching
12: 0.1> D0.121.1 : 0 : Cyl in [tmp]
13: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Cylinder locked
14: 0.1> Q1.1.13 : 0 : Cylinder unlocked

BACK
<<==

14000V13_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.13: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW1.89 : 100 : Zein Reduzierung V


2: 0.1> DW1.100 : 100 : Zein Reduzierung Tele entbolzt
3: 0.1> DW1.101 : 10 : Zein Reduzierung Tele verbolzt
4: 0.1> DW1.102 : 10 : Zein Reduzierung Tele angelegt
5: 0.1> DW1.103 : 100 : Zein Reduzierung Zyl entbolzt
6: 0.1> DW1.104 : 20 : Zein Reduzierung Zyl verbolzt
7: 0.1> DW1.105 : 10 : Zein Reduzierung Zyl angelegt
8: 0.1> D0.121.3 : 0 : Tele ein [tmp]
9: 0.1> Q1.93.0 : 1 : Tele "verbolzt" (D)
10: 0.1> Q1.95.0 : 0 : Tele "entbolzt" (D)
11: 0.1> Q1.0.15 : 0 : Telebolzen angelegt
12: 0.1> D0.121.1 : 0 : Zyl ein [tmp]
13: 0.1> Q1.1.12 : 1 : Zylinder verbolzt
14: 0.1> Q1.1.13 : 0 : Zylinder entbolzt

ZURUECK
<<==

14000V13_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.14: EXTEND TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW1.60 : 100 : Cout reduction tele unlocked


2: 0.0> CW2.30 : 0 : Tele unlocked cyl.out 100(- 0/+ 0)%
3: 0.1> DW1.61 : 30 : Cout reduction tele locked
4: 0.0> CW2.31 : 0 : Tele locked cyl.out 30(-10/+10)%
5: 0.1> DW1.62 : 30 : Cout reduction tele touching
6: 0.0> CW2.32 : 0 : Tele touches cyl.out 30(-10/+10)%
7: 0.1> DW1.63 : 100 : Cout reduction cyl unlocked
8: 0.0> CW2.33 : 0 : Cyl. unlocked cyl.out 100(- 0/+ 0)%
9: 0.1> DW1.64 : 20 : Cout reduction cyl locked
10: 0.0> CW2.34 : 0 : Cyl. locked cyl.out 20(-10/+10)%
11: 0.1> DW1.65 : 20 : Cout reduction cyl touching
12: 0.0> CW2.35 : 0 : Cyl. touching cyl.out 20(-10/+10)%
13: 0.1> DW1.66 : 20 : Cout reduction cyl. in posit.
14: 0.0> CW2.36 : 0 : Cyl. in posit.cyl.out 20(-10/+10)%

BACK
<<==

14000V14_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.14: AUSTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW1.60 : 100 : Zaus Reduzierung Tele entbolzt


2: 0.0> CW2.30 : 0 : Tele entbolzt Zyl.aus 100(- 0/+ 0)%
3: 0.1> DW1.61 : 30 : Zaus Reduzierung Tele verbolzt
4: 0.0> CW2.31 : 0 : Tele verbolzt Zyl.aus 30(-10/+10)%
5: 0.1> DW1.62 : 30 : Zaus Reduzierung Tele angelegt
6: 0.0> CW2.32 : 0 : Tele angelegt Zyl.aus 30(-10/+10)%
7: 0.1> DW1.63 : 100 : Zaus Reduzierung Zyl entbolzt
8: 0.0> CW2.33 : 0 : Zyl. entbolzt Zyl.aus 100(- 0/+ 0)%
9: 0.1> DW1.64 : 20 : Zaus Reduzierung Zyl verbolzt
10: 0.0> CW2.34 : 0 : Zyl. verbolzt Zyl.aus 20(-10/+10)%
11: 0.1> DW1.65 : 20 : Zaus Reduzierung Zyl angelegt
12: 0.0> CW2.35 : 0 : Zyl. angelegt Zyl.aus 20(-10/+10)%
13: 0.1> DW1.66 : 20 : Zaus Reduzierung Zyl in Posit.
14: 0.0> CW2.36 : 0 : Zyl. in Posit.Zyl.aus 20(-10/+10)%

ZURUECK
<<==

14000V14_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.15: RETRACT TELESCOPE, REDUCTIONS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW1.100 : 100 : Cin reduction tele unlocked


2: 0.0> CW2.40 : 0 : Tele unlocked cyl.in 100(-50/+ 0)%
3: 0.1> DW1.101 : 10 : Cin reduction tele locked
4: 0.0> CW2.41 : 0 : Tele locked cyl.in 10(-10/+10)%
5: 0.1> DW1.102 : 10 : Cin reduction tele touching
6: 0.0> CW2.42 : 0 : Tele touching cyl.in 10(-10/+10)%
7: 0.1> DW1.103 : 100 : Cin reduction cyl unlocked
8: 0.0> CW2.43 : 0 : Cyl. unlocked cyl.in 100(-50/+ 0)%
9: 0.1> DW1.104 : 20 : Cin reduction cyl locked
10: 0.0> CW2.44 : 0 : Cyl. locked cyl.in 20(-10/+10)%
11: 0.1> DW1.105 : 10 : Cin reduction cyl touching
12: 0.0> CW2.45 : 0 : Cyl. touching cyl.in 10(-10/+10)%
13: 0.1> DW1.106 : 10 : Cin reduction cyl in posit.
14: 0.0> CW2.46 : 0 : Cyl. in posit.cyl.in 10(-10/+10)%

BACK
<<==

14000V15_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.15: EINTELESKOPIEREN, REDUZIERUNGEN, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW1.100 : 100 : Zein Reduzierung Tele entbolzt


2: 0.0> CW2.40 : 0 : Tele entbolzt Zyl.ein 100(-50/+ 0)%
3: 0.1> DW1.101 : 10 : Zein Reduzierung Tele verbolzt
4: 0.0> CW2.41 : 0 : Tele verbolzt Zyl.ein 10(-10/+10)%
5: 0.1> DW1.102 : 10 : Zein Reduzierung Tele angelegt
6: 0.0> CW2.42 : 0 : Tele angelegt Zyl.ein 10(-10/+10)%
7: 0.1> DW1.103 : 100 : Zein Reduzierung Zyl entbolzt
8: 0.0> CW2.43 : 0 : Zyl. entbolzt Zyl.ein 100(-50/+ 0)%
9: 0.1> DW1.104 : 20 : Zein Reduzierung Zyl verbolzt
10: 0.0> CW2.44 : 0 : Zyl. verbolzt Zyl.ein 20(-10/+10)%
11: 0.1> DW1.105 : 10 : Zein Reduzierung Zyl angelegt
12: 0.0> CW2.45 : 0 : Zyl. angelegt Zyl.ein 10(-10/+10)%
13: 0.1> DW1.106 : 10 : Zein Reduzierung Zyl in Posit.
14: 0.0> CW2.46 : 0 : Zyl. in Posit.Zyl.ein 10(-10/+10)%

ZURUECK
<<==

14000V15_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.16: TELESCOPING, CURRENTS, CORRECTION VALUES

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW1.66 : 220 : CYLout:Start-curr.at present [mA]


2: 0.0> CW2.10 : 0 : CYLout:Start-curr.corr.220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.67 : 527 : CYLout:End-curr. at present [mA]
4: 0.0> CW2.11 : - 23 : CYLout:End-curr. corr.550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.81 : 224 : CYLin:Start-curr.at present [mA]
6: 0.0> CW2.20 : 4 : CYLin:Start-curr. corr.220(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.82 : 500 : CYLin:End-curr. at present [mA]
8: 0.0> CW2.21 : - 50 : CYLin:End-curr. corr.550(+/-100)mA
9: 0.2> R17 : 260 : CYLin:amount max. [l/min]
10: 0.0> CW2.22 : 0 : CYLin cons.amount max.260(+/-60)l/min
11: 0.0> CW2.101 : 0 : At "1" take-over corretion data

BACK
<<==

14000V16_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.16: TELESKOPIEREN, STROEME, KORREKTURWERTE

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW1.66 : 220 : ZYLaus:Anfangsstrom aktuell [mA]


2: 0.0> CW2.10 : 0 : ZYLaus:Anf.-strom Korr.220(+/-100)mA
3: 0.2> DW1.67 : 527 : ZYLaus:Endstrom aktuell [mA]
4: 0.0> CW2.11 : - 23 : ZYLaus:Endstrom Korr.550(+/-100)mA
5: 0.2> DW1.81 : 224 : ZYLein:Anfangsstrom aktuell [mA]
6: 0.0> CW2.20 : 4 : ZYLein:Anf.-strom Korr.220(+/-100)mA
7: 0.2> DW1.82 : 500 : ZYLein:Endstrom aktuell [mA]
8: 0.0> CW2.21 : - 50 : ZYLein:Endstrom Korr.550(+/-100)mA
9: 0.2> R17 : 260 : ZYLein:Menge max. [l/min]
10: 0.0> CW2.22 : 0 : ZYLein Ve.Menge max. 260(+/-60)l/min
11: 0.0> CW2.101 : 0 : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten

ZURUECK
<<==

14000V16_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.17: AutoTele, MAIN PICTURE ********************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> DW0.80 : 0000 0000 0000 0000 0.1> DW0.80 : 0000h


2: 0.1> DW0.81 : 0000 0000 0000 0000 0.1> DW0.81 : 0000h
3: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
4: 0.1> QW1.105 : 374 : RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]
5: 0.1> R37 : 0 : Target length LMB [cm]
6: 0.1> R38 : 0 : Teleno.LMB(-1,0,1,2,3,4,5,6)
7: 0.1> R39 : 0 : Teleno present(1,2,3,4,5,6)
8: 0.1> R57 : 0 : Pressure,LS (Pump-3/4)[bar]
9: 0.1> R32 : 0 : I-touching [mA]
10: 0.1> R30 : 0 : I-end ramp [mA]
11: 0.1> R31 : 0 : I-start ramp [mA]
12: 0.1> R36 : 0 : Tele data present(0,1,2,3,4,5,6)
13: 0.1> AAW6 : 0 : Extend telescope Reqd [mA]
14: 0.1> AAW7 : 0 : Retract telescope Reqd [mA]
15: 0.1> AAW0 : 0 : Tele X unlock Reqd [mA]
16: 0.1> AAW1 : 0 : Cylinder unlock Reqd [mA]

BACK
<<==

14000V17_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.17: AutoTele, HauptBild ***********************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> DW0.80 : 0000 0000 0000 0000 0.1> DW0.80 : 0000h


2: 0.1> DW0.81 : 0000 0000 0000 0000 0.1> DW0.81 : 0000h
3: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
4: 0.1> QW1.105 : 374 : RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]
5: 0.1> R37 : 0 : Ziellaenge LMB[cm]
6: 0.1> R38 : 0 : Telenr LMB(-1,0,1,2,3,4,5,6)
7: 0.1> R39 : 0 : Telenr Akt(1,2,3,4,5,6)
8: 0.1> R57 : 0 : Druck,LS (Pumpe-3/4)[bar]
9: 0.1> R32 : 0 : I-angelegt[mA]
10: 0.1> R30 : 0 : I-Ende Rampe[mA]
11: 0.1> R31 : 0 : I-Beginn Rampe[mA]
12: 0.1> R36 : 0 : Teledaten Akt(0,1,2,3,4,5,6)
13: 0.1> AAW6 : 0 : Austeleskopieren Soll [mA]
14: 0.1> AAW7 : 0 : Einteleskopieren Soll [mA]
15: 0.1> AAW0 : 0 : Tele X entbolzen Soll [mA]
16: 0.1> AAW1 : 0 : Zylinder entbolzen Soll [mA]

ZURUECK
<<==

14000V17_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.18: AutoTele, ACCU-LOW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.80.0 : 0 : Cylinder unlocked


2: 0.1> D0.80.1 : 0 : Cylinder locked
3: 0.1> D0.80.2 : 0 : Telescope unlocked
4: 0.1> D0.80.3 : 0 : Telescope locked
5: 0.1> D0.80.4 : 0 : Cylinder in an end section
6: 0.1> D0.80.5 : 0 : Cylinder in target end section
7: 0.1> D0.80.6 : 0 : Last driving motion OUT=1 IN=0
8: 0.1> D0.80.7 : 0 : MS to OUT
9: 0.1> D0.80.8 : 0 : MS to IN
10: 0.1> D0.80.9 : 0 : Tele FZ OUT=1 IN=0
11: 0.1> D0.80.10 : 0 : Cyl FZ OUT=1 IN=0
12: 0.1> D0.80.11 : 0 : Tele/nCyl
13: 0.1> D0.80.12 : 0 : Way different OUT=1 IN=0
14: 0.1> D0.80.13 : 0 : Bolt within return area
15: 0.1> D0.80.14 : 0 : MS selected (OUT or IN)
16: 0.1> D0.80.15 : 0 : Bolt within locking area

BACK
<<==

14000V18_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.18: AutoTele, ACCU-LOW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.80.0 : 0 : Zylinder entbolzt


2: 0.1> D0.80.1 : 0 : Zylinder verbolzt
3: 0.1> D0.80.2 : 0 : Teleskop entbolzt
4: 0.1> D0.80.3 : 0 : Teleskop verbolzt
5: 0.1> D0.80.4 : 0 : Zylinder in einem Endstueck
6: 0.1> D0.80.5 : 0 : Zylinder im Zielendstueck
7: 0.1> D0.80.6 : 0 : Letzte Fahrbewegung AUS=1 EIN=0
8: 0.1> D0.80.7 : 0 : MS nach AUS
9: 0.1> D0.80.8 : 0 : MS nach EIN
10: 0.1> D0.80.9 : 0 : Tele FZ AUS=1 EIN=0
11: 0.1> D0.80.10 : 0 : Zyl FZ AUS=1 EIN=0
12: 0.1> D0.80.11 : 0 : Tele/nZyl
13: 0.1> D0.80.12 : 0 : Wegdiff AUS=1 EIN=0
14: 0.1> D0.80.13 : 0 : Bolzen innerhalb Umkehrrahmen
15: 0.1> D0.80.14 : 0 : MS ausgelenkt (AUS oder EIN)
16: 0.1> D0.80.15 : 0 : Bolzen innerhalb Anlegerahmen

ZURUECK
<<==

14000V18_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.19: AutoTele, ACCU-HIGH

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.81.0 : 0 : Tele entbolzen aktiv


2: 0.1> D0.81.1 : 0 : Zyl entbolzen aktiv
3: 0.1> D0.81.2 : 0 : Zyl auf AUS
4: 0.1> D0.81.3 : 0 : Zyl auf EIN
5: 0.1> D0.81.4 : 0 : Tele entriegeln frei (LMB)
6: 0.1> D0.81.5 : 0 : Tele aus frei(LMB etc.)
7: 0.1> D0.81.6 : 0 : Zyl auf Ziel fahren&verb
8: 0.1> D0.81.7 : 0 : Tele auf Ziel verb
9: 0.1> D0.81.8 : 0 : Tele auf Ziel fahren
10: 0.1> D0.81.9 : 0 : Tele ein frei(LMB etc.)
11: 0.1> D0.81.10 : 0 : Zylinder verbolzt (t-1)
12: 0.1> D0.81.11 : 0 : Teleskop verbolzt (t-1)
13: 0.1> D0.81.12 : 0 : Kontrolltimer abgelaufen
14: 0.1> D0.81.13 : 0 : Kontrolltimer aktiv
15: 0.1> D0.81.14 : 0 : Druckschwelle erreicht
16: 0.1> D0.81.15 : 0 : Tele spannen

ZURUECK
<<==

14000V19_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.19: AutoTele, ACCU-HIGH

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.81.0 : 0 : Tele unlocking active


2: 0.1> D0.81.1 : 0 : Cyl unlocking active
3: 0.1> D0.81.2 : 0 : Cyl to OUT
4: 0.1> D0.81.3 : 0 : Cyl to IN
5: 0.1> D0.81.4 : 0 : Tele unlocking not used (LMB)
6: 0.1> D0.81.5 : 0 : Tele out not used(LMB etc.)
7: 0.1> D0.81.6 : 0 : Cyl drive to target and lock
8: 0.1> D0.81.7 : 0 : Tele to target locking
9: 0.1> D0.81.8 : 0 : Tele drive to target
10: 0.1> D0.81.9 : 0 : Tele in not used(LMB etc.)
11: 0.1> D0.81.10 : 0 : Cylinder locked (t-1)
12: 0.1> D0.81.11 : 0 : Telescope locked (t-1)
13: 0.1> D0.81.12 : 0 : Controltimer ran down
14: 0.1> D0.81.13 : 0 : Controltimer active
15: 0.1> D0.81.14 : 0 : Pressure threshold reached
16: 0.1> D0.81.15 : 0 : Tension tele

BACK
<<==

14000V19_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.20: AutoTele, reduction-amounts/-distances

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> QW1.105 : 374 : RlsbVALUE:Length sensor 1 telecyl[cm]


2: 0.1> R20 : 0 : Start ramp absolute [cm]
3: 0.1> R21 : 0 : End ramp absolute [cm]
4: 0.1> R22 : 0 : Locking area OUT absolute [cm]
5: 0.1> R23 : 0 : Locking area IN absolute [cm]
6: 0.1> R33 : 0 : Return area OUT absolute [cm]
7: 0.1> R34 : 0 : Return area IN absolute [cm]
8: 0.1> R24 : 0 0.1> R25 : 0
9: 0.1> R26 : 0 : dI ramp [mA] normed MULT
10: 0.1> R27 : 0 : dS ramp [cm] normed DIVI
11: 0.1> R28 : 0 : Q-end ramp [l/min]
12: 0.1> R29 : 0 : Q-touching[l/min]
13: 0.1> R30 : 0 : I-end ramp [mA]
14: 0.1> R31 : 0 : I-start ramp [mA]
15: 0.1> R32 : 0 : I-touching [mA]
16: 0.1> R37 : 0 : Target length LMB [cm]

BACK
<<==

14000V20_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.20: AutoTele, Reduzier-Mengen/-Abstaende

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> QW1.105 : 374 : RlsbWERT: Laengengeber 1 Telezyl[cm]


2: 0.1> R20 : 0 : Beginn Rampe absolut [cm]
3: 0.1> R21 : 0 : Ende Rampe absolut [cm]
4: 0.1> R22 : 0 : Anlegefenster AUS absolut [cm]
5: 0.1> R23 : 0 : Anlegefenster EIN absolut [cm]
6: 0.1> R33 : 0 : Umkehrfenster AUS absolut [cm]
7: 0.1> R34 : 0 : Umkehrfenster EIN absolut [cm]
8: 0.1> R24 : 0 0.1> R25 : 0
9: 0.1> R26 : 0 : dI Rampe[mA] normiert MULT
10: 0.1> R27 : 0 : dS Rampe[cm] normiert DIVI
11: 0.1> R28 : 0 : Q-Ende Rampe[l/min]
12: 0.1> R29 : 0 : Q-angelegt[l/min]
13: 0.1> R30 : 0 : I-Ende Rampe[mA]
14: 0.1> R31 : 0 : I-Beginn Rampe[mA]
15: 0.1> R32 : 0 : I-angelegt[mA]
16: 0.1> R37 : 0 : Ziellaenge LMB[cm]

ZURUECK
<<==

14000V20_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.21: AutoTele, Step-succession

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> ZW15 : 0 : Step number


2: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
3: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
4: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
5: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
6: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
7: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
8: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
9: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
10: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
11: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
12: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
13: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
14: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
15: 0.1> ZW15 : 0 : Step number
16: 0.1> ZW15 : 0 : Step number

BACK
<<==

14000V21_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.21: AutoTele, Schritt-Folge

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer


2: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
3: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
4: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
5: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
6: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
7: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
8: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
9: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
10: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
11: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
12: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
13: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
14: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
15: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer
16: 0.1> ZW15 : 0 : Schrittnummer

ZURUECK
<<==

14000V21_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.22: LMB PICTURE 4 (Tele status set manually)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> DW1.120 : 0 : Tele length 1 [%]


2: 0.0> DW1.121 : 0 : Tele length 2 [%]
3: 0.0> DW1.122 : 0 : Tele length 3 [%]
4: 0.0> DW1.123 : 0 : Tele length 4 [%]
5: 0.0> DW1.124 : 0 : Tele length 5 [%]
6: 0.0> DW1.126 : 0 : Cylinder in tele number
7: 0.0> DW1.127 : 0 : -1:Take over0:OK1-6,11-16,20,30:Error
8: 0.0> 0$25C1 : 46 : [%] Tele 1 length at present
9: 0.0> 0$25C2 : 92 : [%] Tele 2 length at present
10: 0.0> 0$25C3 : 92 : [%] Tele 3 length at present
11: 0.0> 0$25C4 : 92 : [%] Tele 4 length at present
12: 0.0> 0$25C5 : 46 : [%] Tele 5 length at present
13: 0.0> 0$2553 : 374 : [cm] Extension length cylinder
14: 0.0> 0$266F : 1 : [n] Cylinder in tele no.

BACK
<<==

14000V22_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.22: LMB BILD 4 (Telestatus manuell setzen)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> DW1.120 : 0 : Telelaenge 1 [%]


2: 0.0> DW1.121 : 0 : Telelaenge 2 [%]
3: 0.0> DW1.122 : 0 : Telelaenge 3 [%]
4: 0.0> DW1.123 : 0 : Telelaenge 4 [%]
5: 0.0> DW1.124 : 0 : Telelaenge 5 [%]
6: 0.0> DW1.126 : 0 : Zylinder in Tele Nummer
7: 0.0> DW1.127 : 0 : -1:Uebern.0:OK 1-6,11-16,20,30:Error
8: 0.0> 0$25C1 : 46 : [%] Tele 1 aktuelle Laenge
9: 0.0> 0$25C2 : 92 : [%] Tele 2 aktuelle Laenge
10: 0.0> 0$25C3 : 92 : [%] Tele 3 aktuelle Laenge
11: 0.0> 0$25C4 : 92 : [%] Tele 4 aktuelle Laenge
12: 0.0> 0$25C5 : 46 : [%] Tele 5 aktuelle Laenge
13: 0.0> 0$2553 : 374 : [cm] Ausfahrlaenge Zylinder
14: 0.0> 0$266F : 1 : [n] Zylinder in Tele Nr.

ZURUECK
<<==

14000V22_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.23: TELESCOPING / PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> AAW6 : 0 : Extend telescope Reqd [mA]


2: 0.1> AAW7 : 0 : Retract telescope Reqd [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
12: 0.2> DW1.66 : 220 : CYLout:Start-curr.at present [mA]
13: 0.2> DW1.81 : 224 : CYLin:Start-curr.at present [mA]
14: 0.2> DW0.80 : 182 : Pumpe1:Sart-current at present [mA]
15: 0.2> DW0.83 : 175 : Pump2:Start-current at present [mA]
16: 0.2> DW0.18 : 35 : Hydraulic oil-temperature[degree]lsb

BACK
<<==

14000V23_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.23: TELESKOPIEREN / PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> AAW6 : 0 : Austeleskopieren Soll [mA]


2: 0.1> AAW7 : 0 : Einteleskopieren Soll [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
12: 0.2> DW1.66 : 220 : ZYLaus:Anfangsstrom aktuell [mA]
13: 0.2> DW1.81 : 224 : ZYLein:Anfangsstrom aktuell [mA]
14: 0.2> DW0.80 : 182 : Pumpe1:Anfangsstrom aktuell [mA]
15: 0.2> DW0.83 : 175 : Pumpe2:Anfangsstrom aktuell [mA]
16: 0.2> DW0.18 : 35 : Hydraulikoel-Temperatur [Grad]lsb

ZURUECK
<<==

14000V23_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 3.24: PUMP REGULATION PI-PART

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Regulation limited [mA]

BACK
<<==

14000V24_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 3.24: PUMPENREGELUNG PI-ANTEIL

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]


2: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
3: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
4: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
5: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
6: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
7: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
8: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
9: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
10: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
11: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
12: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
13: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
14: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
15: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]
16: 0.2> DW0.64 : 0 : PU-RE :Nachregelung begrenzt [mA]

ZURUECK
<<==

14000V24_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** Funkfernsteuerung (4) **

UEBERSICHT Seite 1/ 1

=> 4. 1: FUNK - WINDE 1, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter **************


4. 2: FUNK - WINDE 2, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter
4. 3: FUNK - WIPPEN, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter
4. 4: FUNK - TELESKOPIEREN, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter
4. 5: FUNK - DREHEN, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter
4. 6: FUNK - MOTOR START / STOP *****************************************
4. 7: FUNK - GASVERSTELLUNG
4. 8: FUNKFERNSTEUERUNG - SENDEN (LICCON => HBC) ************************
4. 9: FUNKFERNSTEUERUNG - EMPFANGEN (HBC => LICCON)
4.10: FUNKFERNSTEUERUNG - STATUS
4.11: FUNKFERNSTEUERUNG - DIGITALWERTE 1 VOM PULT (QW2.56)
4.12: FUNKFERNSTEUERUNG - DIGITALWERTE 2 VOM PULT (QW2.57)
4.13: FUNKFERNSTEUERUNG - DIGITALWERTE 3 VOM PULT (QW2.58)
4.14: FUNK - KORREKTURWERTE REDUZIERUNGEN *******************************
4.15: FUNK - KORREKTURWERTE GASVERSTELLUNG
4.16: FUNK - KORREKTURWERTE UEBERSICHT **********************************

\/ /\ ANDERE ZURUECK
BILDER <<==

14000N01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** Radio remote control (4) **

SUMMARY Page 1/ 1

=> 4. 1: RADIO - WINCH 1, MAIN PICTURE - control "on" joystick **************


4. 2: RADIO - WINCH 2, MAIN PICTURE - control "on" joystick
4. 3: RADIO - LUFFING, MAIN PICTURE - control "on" joystick
4. 4: RADIO - TELESCOPING, MAIN PICTURE - control "on" joystick
4. 5: RADIO - SLEWING, MAIN PICTURE - control "on" joystick
4. 6: RADIO - ENGINE START / STOP *****************************************
4. 7: RADIO - GAS ADJUSTMENT
4. 8: RADIO REMOTE CONTROL - SENDING (LICCON => HBC) ************************
4. 9: RADIO REMOTE CONTROL - RECEIVING (HBC => LICCON)
4.10: RADIO REMOTE CONTROL - STATUS
4.11: RADIO REMOTE CONTROL - DIGITAL VALUES 1 FROM RADIO REM.CONSOLE (QW2.56)
4.12: RADIO REMOTE CONTROL - DIGITAL VALUES 2 FROM RADIO REM.CONSOLE (QW2.57)
4.13: RADIO REMOTE CONTROL - DIGITAL VALUES 3 FROM RADIO REM.CONSOLE (QW2.58)
4.14: RADIO - CORRECTION VALUES REDUCTIONS *******************************
4.15: RADIO - CORRECTION VALUES GAS ADJUSTMENT
4.16: RADIO - CORRECTION VALUES SUMMARY **********************************

\/ /\ OTHER BACK
PICTURES <<==

14000N01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 1: RADIO - WINCH 1, MAIN PICTURE control"on" joystick **************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.30.4 : 0 : HW1 lift:Joystick-control"on"


2: 0.2> D0.30.12 : 0 : HW1 lower:joystick-control"on"
3: 0.2> Q2.56.4 : 0 : MS hoist gear 1 lift(K5) value f.desk
4: 0.2> Q2.56.5 : 0 : MS hoist gear 1 lower(K6)value f.desk
5: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) value f.desk
6: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y no error MS 1=ok!
7: 0.2> QW2.54 : 0 : MS hoist gear1(ana 0..63)value f.desk
8: 0.2> DW1.14 : 90 : HW1:Rad.rem.cntr.MS-red.at present[%]
9: 0.2> DW0.1 : 0 : MS1Y Analog - winch 1 [%]
10: 0.2> Q2.57.2 : 0 : High speed (K21) value from desk
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
12: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)

BACK
<<==

14000W01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 1: FUNK - WINDE 1, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter **************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.30.4 : 0 : HW1 he:Meisterschalter-Freigabe


2: 0.2> D0.30.12 : 0 : HW1 se:Meisterschalter-Freigabe
3: 0.2> Q2.56.4 : 0 : MS Hubwerk 1 heben(K5) Wert vom Pult
4: 0.2> Q2.56.5 : 0 : MS Hubwerk 1 senken(K6)Wert vom Pult
5: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) Wert vom Pult
6: 0.2> D0.91.0 : 1 : MS 1y kein Fehler MS 1=ok!
7: 0.2> QW2.54 : 0 : MS Hubwerk 1(ana 0..63)Wert vom Pult
8: 0.2> DW1.14 : 90 : HW1:Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
9: 0.2> DW0.1 : 0 : MS1Y Analog - Winde 1 [%]
10: 0.2> Q2.57.2 : 0 : Schnellgang (K21) Wert vom Pult
11: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
12: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)

ZURUECK
<<==

14000W01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 2: RADIO - WINCH 2, MAIN PICTURE - control"on" joystick

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.31.4 : 0 : HW2 lift:joystick-control"on"


2: 0.2> D0.31.12 : 0 : HW2 lower:joystick-control"on"
3: 0.2> Q2.56.0 : 0 : MS tele in/HW2lift(K1) value f.desk
4: 0.2> Q2.56.1 : 0 : MS tele out/HW2lower(K2) value f.desk
5: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) value f.desk
6: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y no error MS 1=ok!
7: 0.2> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
8: 0.2> QW2.52 : 0 : MS Tele/HW2(anal. 0..63)val.from desk
9: 0.2> DW1.14 : 90 : HW1:Rad.rem.cntr.MS-red.at present[%]
10: 0.2> DW0.3 : 0 : MS2Y Analog - cylinder / winch 2 [%]
11: 0.2> Q2.57.2 : 0 : High speed (K21) value from desk
12: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
13: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)

BACK
<<==

14000W02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 2: FUNK - WINDE 2, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.31.4 : 0 : HW2 he:Meisterschalter-Freigabe


2: 0.2> D0.31.12 : 0 : HW2 se:Meisterschalter-Freigabe
3: 0.2> Q2.56.0 : 0 : MS Tele ein/HW2he (K1) Wert vom Pult
4: 0.2> Q2.56.1 : 0 : MS Tele aus/HW2se (K2) Wert vom Pult
5: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) Wert vom Pult
6: 0.2> D0.91.1 : 1 : MS 2y kein Fehler MS 1=ok!
7: 0.2> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
8: 0.2> QW2.52 : 0 : MS Tele/HW2(analog 0..63)W. vom Pult
9: 0.2> DW1.14 : 90 : HW1:Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
10: 0.2> DW0.3 : 0 : MS2Y Analog - Zylinder / Winde 2 [%]
11: 0.2> Q2.57.2 : 0 : Schnellgang (K21) Wert vom Pult
12: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
13: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)

ZURUECK
<<==

14000W02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 3: RADIO - LUFFING, MAIN PICTURE - control"on" joystick

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> D0.33.4 : 0 : WW up :Joystick-control"on"


2: 0.2> D0.33.12 : 0 : WW down:Joystick-control"on"
3: 0.2> Q2.56.7 : 0 : MS luff.up/TWin(K8) value f.desk
4: 0.2> Q2.56.6 : 0 : MS luff.down/TWout (K7) value f.desk
5: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) value f.desk
6: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
7: 0.2> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
8: 0.2> QW2.55 : 0 : MS luff./Tele(analog 0..63)val.f.desk
9: 0.2> DW1.104 : 60 : WWup:Rad.rem.contr. MS-red.at pres.[%]
10: 0.2> DW1.119 : 60 : WWdown:Rad.rem.contr.MS-red.at pres[%]
11: 0.2> DW0.0 : 0 : MS1X Analog - luffing / cylinder [%]
12: 0.2> Q2.57.2 : 0 : High speed (K21) value from desk
13: 0.2> D0.37.1 : 0 : High speed: HW/WWup
14: 0.2> Q2.57.3 : 0 : Luff.up with overload(K22) val.f.desk
15: 0.2> Q2.115.6 : 0 : Limit switch steep not <opt.>E4.6(D)
16: 0.2> Q2.57.1 : 0 : Preselection luff.(K20) value f. desk

BACK
<<==

14000W03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 3: FUNK - WIPPEN, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> D0.33.4 : 0 : WW auf:Meisterschalter-Freigabe


2: 0.2> D0.33.12 : 0 : WW ab:Meisterschalter-Freigabe
3: 0.2> Q2.56.7 : 0 : MS Aufwippen/TWein(K8) Wert vom Pult
4: 0.2> Q2.56.6 : 0 : MS Abwippen/TWaus (K7) Wert vom Pult
5: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) Wert vom Pult
6: 0.2> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
7: 0.2> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
8: 0.2> QW2.55 : 0 : MS Wippen/Tele(analog 0..63)W.v.Pult
9: 0.2> DW1.104 : 60 : WW auf:Funkfernst. MS-Red.aktuell[%]
10: 0.2> DW1.119 : 60 : WW ab:Funkfernst. MS-Red. aktuell[%]
11: 0.2> DW0.0 : 0 : MS1X Analog - Wippen / Zylinder [%]
12: 0.2> Q2.57.2 : 0 : Schnellgang (K21) Wert vom Pult
13: 0.2> D0.37.1 : 0 : Schnellgang: HW/WWauf
14: 0.2> Q2.57.3 : 0 : Aufwi.bei Ueberl.(K22) Wert vom Pult
15: 0.2> Q2.115.6 : 0 : Endschalter Steil Nicht<opt.>E4.6(D)
16: 0.2> Q2.57.1 : 0 : Vorwahl Wippen (K20) Wert vom Pult

ZURUECK
<<==

14000W03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 4: RADIO - TELESCOPING, MAIN PICTURE - control"on" joystick

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> D0.80.7 : 0 : MS to OUT


2: 0.1> D0.80.8 : 0 : MS to IN
3: 0.1> Q2.56.6 : 0 : MS luff.down/TWout (K7) value f.desk
4: 0.1> Q2.56.7 : 0 : MS luff.up/TWin(K8) value f.desk
5: 0.1> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) value f.desk
6: 0.1> D0.91.5 : 1 : MS 1x no error MS 1=ok!
7: 0.1> D0.9.8 : 0 : Length sensor-1 O.k.
8: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Crane with 2 winches LMB
9: 0.1> QW2.55 : 0 : MS luff./Tele(analog 0..63)val.f.desk
10: 0.1> DW0.118 : 100 : TW:Rad.rem.contr.MS-reduc.at pres.[%]
11: 0.1> DW0.122 : 0 : MS-Analogsignal telescoping [tmp]
12: 0.2> Q2.57.4 : 0 : Retract tele (K23) value from desk
13: 0.2> Q2.57.5 : 0 : Extend tele (K24) value from desk
14: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 available (LJC) <opt.>E5.6
15: 0.2> Q2.57.1 : 0 : Preselection luff.(K20) value f. desk
16: 0.1> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)

BACK
<<==

14000W04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 4: FUNK - TELESKOPIEREN, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> D0.80.7 : 0 : MS nach AUS


2: 0.1> D0.80.8 : 0 : MS nach EIN
3: 0.1> Q2.56.6 : 0 : MS Abwippen/TWaus (K7) Wert vom Pult
4: 0.1> Q2.56.7 : 0 : MS Aufwippen/TWein(K8) Wert vom Pult
5: 0.1> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) Wert vom Pult
6: 0.1> D0.91.5 : 1 : MS 1x kein Fehler MS 1=ok!
7: 0.1> D0.9.8 : 0 : Langengeber-1 O.k.
8: 0.1> Q0.1.3 : 1 : Kran mit 2 Winden LMB
9: 0.1> QW2.55 : 0 : MS Wippen/Tele(analog 0..63)W.v.Pult
10: 0.1> DW0.118 : 100 : TW :Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
11: 0.1> DW0.122 : 0 : MS-Analogsignal Teleskopieren [tmp]
12: 0.2> Q2.57.4 : 0 : Tele einfahren (K23) Wert vom Pult
13: 0.2> Q2.57.5 : 0 : Tele ausfahren (K24) Wert vom Pult
14: 0.1> E5.6 : 0 : MS 3 vorhanden (LJC) <opt.>E5.6
15: 0.2> Q2.57.1 : 0 : Vorwahl Wippen (K20) Wert vom Pult
16: 0.1> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)

ZURUECK
<<==

14000W04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 5: RADIO - SLEWING, MAIN PICTURE - control"on", joystick

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> D2.115.0 : 0 : DW--: Selection(MS) slewing right


2: 0.0> D2.115.1 : 0 : DW--: Selection(MS) slewing left
3: 0.0> Q2.56.2 : 0 : MS slewing right (K3) value f.desk
4: 0.0> Q2.56.3 : 0 : MS slewing left (K4) value f.desk
5: 0.0> Q2.56.12 : 0 : MS<>0 DW (K13) value f.desk
6: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Joystick DW left/right ok
7: 0.0> Q0.14.3 : 1 : Slewing right not used ABB
8: 0.0> Q0.14.2 : 1 : Slewing left not used ABB
9: 0.0> E1.7 : 0 : Emergency operat. without LICCON E1.7
10: 0.0> QW2.53 : 0 : MS slewing(analog 0..63)value f. desk
11: 0.0> DW1.102 : 60 : DW:Rad.rem.contr.MS-red.at present[%]
12: 0.0> DW2.116 : 0 : Slewing gear MS analog
13: 0.0> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)
14: 0.0> R7 : 3 : DW,TAB/C-button 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
15: 0.0> Q0.0.13 : 0 : Oper.mode with slew.gear engagem. LMB
16: 0.0> Q0.14.8 : 0 : Slew.gear engagement by ABB

BACK
<<==

14000W05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 5: FUNK - DREHEN, HAUPTBILD - Freigabe Meisterschalter

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> D2.115.0 : 0 : DW--: Anwahl (MS) Drehen rechts


2: 0.0> D2.115.1 : 0 : DW--: Anwahl (MS) Drehen links
3: 0.0> Q2.56.2 : 0 : MS Drehen rechts (K3) Wert vom Pult
4: 0.0> Q2.56.3 : 0 : MS Drehen links (K4) Wert vom Pult
5: 0.0> Q2.56.12 : 0 : MS<>0 DW (K13) Wert vom Pult
6: 0.0> D2.115.15 : 1 : DW--: MS Meisterschalter DW li/re ok
7: 0.0> Q0.14.3 : 1 : Drehen rechts frei ABB
8: 0.0> Q0.14.2 : 1 : Drehen links frei ABB
9: 0.0> E1.7 : 0 : Notbetrieb ohne LICCON E1.7
10: 0.0> QW2.53 : 0 : MS Drehen(analog 0..63)Wert vom Pult
11: 0.0> DW1.102 : 60 : DW :Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
12: 0.0> DW2.116 : 0 : Drehwerk MS analog
13: 0.0> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)
14: 0.0> R7 : 3 : DW,TAB/C-Taste 1=EG/2=OF/3=FOF/4=FEG
15: 0.0> Q0.0.13 : 0 : Betriebsart mit DrehwerkseingriffLMB
16: 0.0> Q0.14.8 : 0 : Drehwerkseingriff durch ABB

ZURUECK
<<==

14000W05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 6: RADIO - ENGINE START / STOP ***************************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)


2: 0.2> Q2.56.15 : 0 : Engine-start (K16) value f.desk
3: 0.2> Q2.36.1 : 0 : Tlb6:Start engine OW-engine
4: 0.2> Q2.36.8 : 0 : Tlb6:Start engine OW-engine Red.
5: 0.2> Q2.57.0 : 0 : Engine-Stop (K19) Value from desk
6: 0.2> Q2.36.2 : 0 : Tlb6:Stop engine OW-engine
7: 0.2> Q2.36.9 : 0 : Tlb6:Stop engine OW-engine Red.
8: 0.2> Q2.36.7 : 0 : Tlb6:Engine start-lock ZE OW-engine

BACK
<<==

14000W06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 6: FUNK - MOTOR START / STOP *****************************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)


2: 0.2> Q2.56.15 : 0 : Motor-Start (K16) Wert vom Pult
3: 0.2> Q2.36.1 : 0 : Tlb6:Motor starten OW-Motor
4: 0.2> Q2.36.8 : 0 : Tlb6:Motor starten OW-Motor Red.
5: 0.2> Q2.57.0 : 0 : Motor-Stop (K19) Wert vom Pult
6: 0.2> Q2.36.2 : 0 : Tlb6:Motor stoppen OW-Motor
7: 0.2> Q2.36.9 : 0 : Tlb6:Motor stoppen OW-Motor Red.
8: 0.2> Q2.36.7 : 0 : Tlb6:Motor Startsperre ZE OW-Motor

ZURUECK
<<==

14000W06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 7: RADIO - GAS ADJUSTMENT

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)


2: 0.2> Q2.36.12 : 0 : Tlb6:Init-setting of moments OW-eng.on
3: 0.2> Q2.36.13 : 1 : Tlb6:Init-setting of moment OW-eng.off
4: 0.2> Q2.36.14 : 0 : Tlb6:Init-setting of rev.OW-engine on
5: 0.2> Q2.36.15 : 1 : Tlb6:Init-setting of rev.OW-eng. off
6: 0.2> Q2.58.4 : 0 : Gas - (K17) value f. desk
7: 0.2> Q2.58.5 : 0 : Gas + (K18) value f. desk
8: 0.2> DW2.102 : 0 : Gas Reqd-value HG-in [1/min]
9: 0.2> DW2.100 : 10 : Gas incr.-radio per prog.cycles[1/min]
10: 0.2> DW2.101 : 10 : Gas decr.-radio per prog.cycles[1/min]
11: 0.2> DW2.103 : 0 : Gas actl-value HG-out [1/min]
12: 0.2> QW2.38 : 0 : Tls6value:OW-engine revolution reqd
13: 0.2> R24 : 1000 : Drive revolution [1/min]
14: 0.2> DW0.98 : 998 : Engine rev. Actl value [1/min]lsb

BACK
<<==

14000W07_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 7: FUNK - GASVERSTELLUNG

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)


2: 0.2> Q2.36.12 : 0 : Tlb6:Momentenvorgabe OW-Motor ein
3: 0.2> Q2.36.13 : 1 : Tlb6:Momentenvorgabe OW-Motor aus
4: 0.2> Q2.36.14 : 0 : Tlb6:Drehzahlvorgabe OW-Motor ein
5: 0.2> Q2.36.15 : 1 : Tlb6:Drehzahlvorgabe OW-Motor aus
6: 0.2> Q2.58.4 : 0 : Gas - (K17) Wert vom Pult
7: 0.2> Q2.58.5 : 0 : Gas + (K18) Wert vom Pult
8: 0.2> DW2.102 : 0 : Gas Sollwert HG-in [1/min]
9: 0.2> DW2.100 : 10 : Gas Ansteig-Funk je Prog.Uml.[1/min]
10: 0.2> DW2.101 : 10 : Gas Abfall-Funk je Prog.Uml. [1/min]
11: 0.2> DW2.103 : 0 : Gas Istwert HG-out [1/min]
12: 0.2> QW2.38 : 0 : Tls6WERT:OW-Motor Drehzahl Soll
13: 0.2> R24 : 1000 : Antriebsdrehzahl [1/min]
14: 0.2> DW0.98 : 998 : Motordrehzahl Istwert [1/min]lsb

ZURUECK
<<==

14000W07_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 8: RADIO REMOTE CONTROL TRANSMITTING(LICCON => HBC) ******************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> MW0.0 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON RadioRemote-status/set (bin)


2: 0.2> QW0.87 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON Rad.Rem.-stat./at present(bin)
3: 0.2> QW2.51 : 0000 0000 0000 0000 : RadioRem.-status(bin)value f.receiver
4: 0.2> QW0.44 : 164 : LMB-code for the configuration
5: 0.2> DW2.112 : 11111 : LMB-code (RadioDisplay)
6: 0.2> QW0.47 : 2555 : LMB-radius (+/-)[cm]rsp.[ft/10]
7: 0.2> DW2.116 : 2047 : LMB-radius (RadioDisplay)
8: 0.2> QW0.79 : 43 : LMB load max. [to/10]bzw.[100lbs]
9: 0.2> DW2.117 : 11111 : LMB-MaxLoad (RadioDisplay)
10: 0.2> QW0.48 : 31 : LMBload actl-value[to/10]bzw.[100lbs]
11: 0.2> DW2.114 : 11111 : LMB-loat actl-value (RadioDisplay)
12: 0.2> QW0.88 : 72 : LMB-utilization(TLT/reeving) [%]
13: 0.2> DW2.115 : 255 : LMB-utilization[%] (RadioDisplay)
14: 0.2> DW2.118 : 255 : LMB-winch (RadioDisplay)
15: 0.2> DW2.110 : 0 : Text (0-31) value to desk
16: 0.2> DW2.111 : 0000h : Horn (0-3) value to desk

BACK
<<==

14000W08_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 8: FUNKFERNSTEUERUNG - SENDEN (LICCON => HBC) ************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> MW0.0 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON FunkFern-Status/gemerkt (bin)


2: 0.2> QW0.87 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON FunkFern-Status/aktuell (bin)
3: 0.2> QW2.51 : 0000 0000 0000 0000 : FunkFern-Status (bin) Wert vom Empf
4: 0.2> QW0.44 : 164 : LMB-Kurzcode fuer den Ruestzustand
5: 0.2> DW2.112 : 11111 : LMB-Kurzcode (FunkDisplay)
6: 0.2> QW0.47 : 2555 : LMB-Ausladung (+/-)[cm]bzw.[ft/10]
7: 0.2> DW2.116 : 2047 : LMB-Ausladung (FunkDisplay)
8: 0.2> QW0.79 : 43 : LMB Last max. [to/10]bzw.[100lbs]
9: 0.2> DW2.117 : 11111 : LMB-MaxLast (FunkDisplay)
10: 0.2> QW0.48 : 31 : LMB Last Istwert [to/10]bzw.[100lbs]
11: 0.2> DW2.114 : 11111 : LMB-Last Istwert (FunkDisplay)
12: 0.2> QW0.88 : 72 : LMB-Auslastung (TLT/Einscherung) [%]
13: 0.2> DW2.115 : 255 : LMB-Auslastung [%] (FunkDisplay)
14: 0.2> DW2.118 : 255 : LMB-Winde (FunkDisplay)
15: 0.2> DW2.110 : 0 : Text (0-31) Wert zum Pult
16: 0.2> DW2.111 : 0000h : Hupe (0-3) Wert zum Pult

ZURUECK
<<==

14000W08_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4. 9: RADIO REMOTE CONTROL - RECEIVING (HBC => LICCON)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> MW0.0 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON RadioRemote-status/set (bin)


2: 0.2> QW0.87 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON Rad.Rem.-stat./at present(bin)
3: 0.2> QW2.51 : 0000 0000 0000 0000 : RadioRem.-status(bin)value f.receiver
4: 0.1> QW2.52 : 0 : MS Tele/HW2(anal. 0..63)val.from desk
5: 0.0> QW2.53 : 0 : MS slewing(analog 0..63)value f. desk
6: 0.2> QW2.54 : 0 : MS hoist gear1(ana 0..63)value f.desk
7: 0.2> QW2.55 : 0 : MS luff./Tele(analog 0..63)val.f.desk
8: 0.2> QW2.56 : 0000 0000 0000 0000 : K1 -K16 (digital) value from desk
9: 0.2> QW2.57 : 0000 0000 0000 0000 : K19-K34 (digital) value from desk
10: 0.2> QW2.58 : 0000 0000 0000 0000 : K17/18/35/36(digital)value from desk

BACK
<<==

14000W09_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4. 9: FUNKFERNSTEUERUNG - EMPFANGEN (HBC => LICCON)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> MW0.0 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON FunkFern-Status/gemerkt (bin)


2: 0.2> QW0.87 : 0000 0000 0000 0011 : LICCON FunkFern-Status/aktuell (bin)
3: 0.2> QW2.51 : 0000 0000 0000 0000 : FunkFern-Status (bin) Wert vom Empf
4: 0.1> QW2.52 : 0 : MS Tele/HW2(analog 0..63)W. vom Pult
5: 0.0> QW2.53 : 0 : MS Drehen(analog 0..63)Wert vom Pult
6: 0.2> QW2.54 : 0 : MS Hubwerk 1(ana 0..63)Wert vom Pult
7: 0.2> QW2.55 : 0 : MS Wippen/Tele(analog 0..63)W.v.Pult
8: 0.2> QW2.56 : 0000 0000 0000 0000 : K1 -K16 (digital) Wert vom Pult
9: 0.2> QW2.57 : 0000 0000 0000 0000 : K19-K34 (digital) Wert vom Pult
10: 0.2> QW2.58 : 0000 0000 0000 0000 : K17/18/35/36 (digital) Wert vom Pult

ZURUECK
<<==

14000W09_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.10: FUNKFERNSTEUERUNG - STATUS

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Funkfernsteuerung Ein <opt.>E4.5(D)


2: 0.2> Q0.87.0 : 1 : Betriebsart freigegeben (LICCON)
3: 0.2> Q0.87.1 : 1 : Betriebsart durchgestartet (LICCON)
4: 0.2> Q2.51.0 : 0 : FunkFern Empfaenger EIN
5: 0.2> Q2.51.1 : 0 : FunkFern Pult EIN
6: 0.2> Q2.51.2 : 0 : FunkFern Pult-O.K.-Taste
7: 0.2> Q2.51.3 : 0 : FunkFern Betriebsart bestaetigt
8: 0.2> DW2.120 : 0 : Zaehler Empfangstelegramme
9: 0.2> DW2.121 : 0 : Zaehler Empfangstelegramm-Kontrolle
10: 0.2> DW2.122 : 0 : Zaehler Sendetelegramme
11: 0.2> DW2.123 : 0 : Zaehler Sende TimeOut abgelaufen
12: 0.2> DW2.124 : 0 : Zaehler Synchronisationsversuche
13: 0.2> DW2.125 : 0 : Funk-Display Test / 20888 = Start
14: 0.2> DW2.126 : 0 : Funk-Display Test / FF_TEXT

ZURUECK
<<==

14000W10_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.10: RADIO REMOTE CONTROL - STATUS

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> Q2.115.5 : 0 : Radio rem. control on <opt.>E4.5(D)


2: 0.2> Q0.87.0 : 1 : Operation mode released (LICCON)
3: 0.2> Q0.87.1 : 1 : Operation mode started (LICCON)
4: 0.2> Q2.51.0 : 0 : Radio remote receiver ON
5: 0.2> Q2.51.1 : 0 : Raio remote desk ON
6: 0.2> Q2.51.2 : 0 : Radio remote desk-O.K.-button
7: 0.2> Q2.51.3 : 0 : Radio remote operation mode confirmed
8: 0.2> DW2.120 : 0 : Counter receipt-telegrams
9: 0.2> DW2.121 : 0 : Counter receipt-telegram-control
10: 0.2> DW2.122 : 0 : Counter transmittor-telegrams
11: 0.2> DW2.123 : 0 : Counter transmitting TimeOut expired
12: 0.2> DW2.124 : 0 : Counter synchronizing attempts
13: 0.2> DW2.125 : 0 : Radio-display test / 20888 = start
14: 0.2> DW2.126 : 0 : Radio-display test / FF_TEXT

BACK
<<==

14000W10_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.11: RADIO REMOTE CONTROL - DIGITAL VALUES 1 FROM DESK (QW2.56)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.1> Q2.56.0 : 0 : MS tele in/HW2lift(K1) value f.desk


2: 0.1> Q2.56.1 : 0 : MS tele out/HW2lower(K2) value f.desk
3: 0.0> Q2.56.2 : 0 : MS slewing right (K3) value f.desk
4: 0.0> Q2.56.3 : 0 : MS slewing left (K4) value f.desk
5: 0.2> Q2.56.4 : 0 : MS hoist gear 1 lift(K5) value f.desk
6: 0.2> Q2.56.5 : 0 : MS hoist gear 1 lower(K6)value f.desk
7: 0.2> Q2.56.6 : 0 : MS luff.down/TWout (K7) value f.desk
8: 0.2> Q2.56.7 : 0 : MS luff.up/TWin(K8) value f.desk
9: 0.2> Q2.56.8 : 0 : Rotary switch5/not used(K9)val.f.desk
10: 0.2> Q2.56.9 : 0 : Preselection fold.jib(K10) val.f.desk
11: 0.2> Q2.56.10 : 0 : Reserve 2 (K11) value f.desk
12: 0.2> Q2.56.11 : 0 : Reserve 1 (K12) value f.desk
13: 0.0> Q2.56.12 : 0 : MS<>0 DW (K13) value f.desk
14: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) value f.desk
15: 0.2> Q2.56.14 : 0 : Horn (K15) value f.desk
16: 0.2> Q2.56.15 : 0 : Engine-start (K16) value f.desk

BACK
<<==

14000W11_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.11: FUNKFERNSTEUERUNG - DIGITALWERTE 1 VOM PULT (QW2.56)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.1> Q2.56.0 : 0 : MS Tele ein/HW2he (K1) Wert vom Pult


2: 0.1> Q2.56.1 : 0 : MS Tele aus/HW2se (K2) Wert vom Pult
3: 0.0> Q2.56.2 : 0 : MS Drehen rechts (K3) Wert vom Pult
4: 0.0> Q2.56.3 : 0 : MS Drehen links (K4) Wert vom Pult
5: 0.2> Q2.56.4 : 0 : MS Hubwerk 1 heben(K5) Wert vom Pult
6: 0.2> Q2.56.5 : 0 : MS Hubwerk 1 senken(K6)Wert vom Pult
7: 0.2> Q2.56.6 : 0 : MS Abwippen/TWaus (K7) Wert vom Pult
8: 0.2> Q2.56.7 : 0 : MS Aufwippen/TWein(K8) Wert vom Pult
9: 0.2> Q2.56.8 : 0 : Drehsch. 5/frei (K9) Wert vom Pult
10: 0.2> Q2.56.9 : 0 : Vorw. Klappspitze(K10) Wert vom Pult
11: 0.2> Q2.56.10 : 0 : Reserve 2 (K11) Wert vom Pult
12: 0.2> Q2.56.11 : 0 : Reserve 1 (K12) Wert vom Pult
13: 0.0> Q2.56.12 : 0 : MS<>0 DW (K13) Wert vom Pult
14: 0.2> Q2.56.13 : 0 : MS<>0 HW/WW/TW (K14) Wert vom Pult
15: 0.2> Q2.56.14 : 0 : Horn (K15) Wert vom Pult
16: 0.2> Q2.56.15 : 0 : Motor-Start (K16) Wert vom Pult

ZURUECK
<<==

14000W11_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.12: RADIO REMOTE CONTROL - DIGITAL VALUES 2 FROM DESK (QW2.57)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> Q2.57.0 : 0 : Engine-Stop (K19) Value from desk


2: 0.2> Q2.57.1 : 0 : Preselection luff.(K20) value f. desk
3: 0.2> Q2.57.2 : 0 : High speed (K21) value from desk
4: 0.2> Q2.57.3 : 0 : Luff.up with overload(K22) val.f.desk
5: 0.2> Q2.57.4 : 0 : Retract tele (K23) value from desk
6: 0.2> Q2.57.5 : 0 : Extend tele (K24) value from desk
7: 0.2> Q2.57.6 : 0 : OK-button (K25) value from desk
8: 0.2> Q2.57.7 : 0 : Reserve/LTM1050/1(K26) value f. desk
9: 0.2> Q2.57.8 : 0 : Not used (K27) value from desk
10: 0.2> Q2.57.9 : 0 : Not used (K28) value from desk
11: 0.2> Q2.57.10 : 0 : Not used (K29) value from desk
12: 0.2> Q2.57.11 : 0 : Not used (K30) value from desk
13: 0.2> Q2.57.12 : 0 : Not used (K31) value from desk
14: 0.2> Q2.57.13 : 0 : Not used (K32) value from desk
15: 0.2> Q2.57.14 : 0 : Not used (K33) value from desk
16: 0.2> Q2.57.15 : 0 : Not used (K34) value from desk

BACK
<<==

14000W12_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.12: FUNKFERNSTEUERUNG - DIGITALWERTE 2 VOM PULT (QW2.57)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> Q2.57.0 : 0 : Motor-Stop (K19) Wert vom Pult


2: 0.2> Q2.57.1 : 0 : Vorwahl Wippen (K20) Wert vom Pult
3: 0.2> Q2.57.2 : 0 : Schnellgang (K21) Wert vom Pult
4: 0.2> Q2.57.3 : 0 : Aufwi.bei Ueberl.(K22) Wert vom Pult
5: 0.2> Q2.57.4 : 0 : Tele einfahren (K23) Wert vom Pult
6: 0.2> Q2.57.5 : 0 : Tele ausfahren (K24) Wert vom Pult
7: 0.2> Q2.57.6 : 0 : OK-Taste (K25) Wert vom Pult
8: 0.2> Q2.57.7 : 0 : Reserve/LTM1050/1(K26) Wert vom Pult
9: 0.2> Q2.57.8 : 0 : frei (K27) Wert vom Pult
10: 0.2> Q2.57.9 : 0 : frei (K28) Wert vom Pult
11: 0.2> Q2.57.10 : 0 : frei (K29) Wert vom Pult
12: 0.2> Q2.57.11 : 0 : frei (K30) Wert vom Pult
13: 0.2> Q2.57.12 : 0 : frei (K31) Wert vom Pult
14: 0.2> Q2.57.13 : 0 : frei (K32) Wert vom Pult
15: 0.2> Q2.57.14 : 0 : frei (K33) Wert vom Pult
16: 0.2> Q2.57.15 : 0 : frei (K34) Wert vom Pult

ZURUECK
<<==

14000W12_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.13: RADIO REMOTE CONTROL - DIGITAL VALUE 3 FROM DESK (QW2.58)

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> Q2.58.4 : 0 : Gas - (K17) value f. desk


2: 0.2> Q2.58.5 : 0 : Gas + (K18) value f. desk
3: 0.2> Q2.58.6 : 0 : Attention,reserved.HBC int.purpos./K35
4: 0.2> Q2.58.7 : 0 : Attention,reserved.HBC int.purpos./K36

BACK
<<==

14000W13_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.13: FUNKFERNSTEUERUNG - DIGITALWERTE 3 VOM PULT (QW2.58)

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> Q2.58.4 : 0 : Gas - (K17) Wert vom Pult


2: 0.2> Q2.58.5 : 0 : Gas + (K18) Wert vom Pult
3: 0.2> Q2.58.6 : 0 : !Vorsicht,res. f. HBC int.Zwecke/K35
4: 0.2> Q2.58.7 : 0 : !Vorsicht,res. f. HBC int.Zwecke/K36

ZURUECK
<<==

14000W13_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.14: RADIO - CORRECTION VALUES REDUCTIONS ******************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> CW2.85 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.HW190(+10/-70)%


2: 0.2> DW1.14 : 90 : HW1:Rad.rem.cntr.MS-red.at present[%]
3: 0.2> CW2.84 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.WWup 60(+/-40)%
4: 0.2> DW1.104 : 60 : WWup:Rad.rem.contr. MS-red.at pres.[%]
5: 0.2> CW2.86 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.WWdown60(+/-40)%
6: 0.2> DW1.119 : 60 : WWdown:Rad.rem.contr.MS-red.at pres[%]
7: 0.1> CW2.49 : 0 : Rad.rem.contr.MS-reduc.TW100(+0/-80)%
8: 0.1> DW0.118 : 100 : TW:Rad.rem.contr.MS-reduc.at pres.[%]
9: 0.0> CW2.65 : 0 : Rad.rem.contr.MS-reduc.DW 60(+/-40)%
10: 0.0> DW1.102 : 60 : DW:Rad.rem.contr.MS-red.at present[%]
11: 0.0> CW2.101 : 0 : At "1" take-over corretion data

BACK
<<==

14000W14_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.14: FUNK - KORREKTURWERTE REDUZIERUNGEN *******************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> CW2.85 : 0 : Funkfernst.MS-Reduz.HW1 90(+10/-70)%


2: 0.2> DW1.14 : 90 : HW1:Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
3: 0.2> CW2.84 : 0 : Funkfernst. MS-Red. WWauf 60(+/-40)%
4: 0.2> DW1.104 : 60 : WW auf:Funkfernst. MS-Red.aktuell[%]
5: 0.2> CW2.86 : 0 : Funkfernst. MS-Red. WW ab 60(+/-40)%
6: 0.2> DW1.119 : 60 : WW ab:Funkfernst. MS-Red. aktuell[%]
7: 0.1> CW2.49 : 0 : Funkfernst.MS-Reduz.TW 100(+0/-80)%
8: 0.1> DW0.118 : 100 : TW :Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
9: 0.0> CW2.65 : 0 : Funkfernst. MS-Reduz. DW 60(+/-40)%
10: 0.0> DW1.102 : 60 : DW :Funkfernst. MS-Reduz. aktuell[%]
11: 0.0> CW2.101 : 0 : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten

ZURUECK
<<==

14000W14_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.15: FUNK - KORREKTURWERTE GASVERSTELLUNG

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> CW2.66 : 0 : Gas Ansteig-Funk 10(-9/+245)1/min


2: 0.2> DW2.100 : 10 : Gas Ansteig-Funk je Prog.Uml.[1/min]
3: 0.2> CW2.67 : 0 : Gas Abfall-Funk 10(-9/+245)1/min
4: 0.2> DW2.101 : 10 : Gas Abfall-Funk je Prog.Uml. [1/min]
5: 0.0> CW2.101 : 0 : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten

ZURUECK
<<==

14000W15_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.15: RADIO - CORRECTION VALUES GAS ADJUSTMENT

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> CW2.66 : 0 : Gas increase-radio 10(-9/+245)1/min


2: 0.2> DW2.100 : 10 : Gas incr.-radio per prog.cycles[1/min]
3: 0.2> CW2.67 : 0 : Gas decrease-radio 10(-9/+245)1/min
4: 0.2> DW2.101 : 10 : Gas decr.-radio per prog.cycles[1/min]
5: 0.0> CW2.101 : 0 : At "1" take-over corretion data

BACK
<<==

14000W15_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 4.16: RADIO - CORRECTION VALUES SUMMARY *********************************

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> CW2.101 : 0 : At "1" take-over corretion data


2: 0.1> CW2.49 : 0 : Rad.rem.contr.MS-reduc.TW100(+0/-80)%
3: 0.2> CW2.66 : 0 : Gas increase-radio 10(-9/+245)1/min
4: 0.2> CW2.67 : 0 : Gas decrease-radio 10(-9/+245)1/min
5: 0.0> CW2.65 : 0 : Rad.rem.contr.MS-reduc.DW 60(+/-40)%
6: 0.0> CW2.84 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.WWup 60(+/-40)%
7: 0.2> CW2.85 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.HW190(+10/-70)%
8: 0.2> CW2.86 : 0 : Rad.rem.contr.MS-red.WWdown60(+/-40)%

BACK
<<==

14000W16_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 4.16: FUNK - KORREKTURWERTE UEBERSICHT **********************************

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> CW2.101 : 0 : Bei "1" Uebernahme Korrekturdaten


2: 0.1> CW2.49 : 0 : Funkfernst.MS-Reduz.TW 100(+0/-80)%
3: 0.2> CW2.66 : 0 : Gas Ansteig-Funk 10(-9/+245)1/min
4: 0.2> CW2.67 : 0 : Gas Abfall-Funk 10(-9/+245)1/min
5: 0.0> CW2.65 : 0 : Funkfernst. MS-Reduz. DW 60(+/-40)%
6: 0.0> CW2.84 : 0 : Funkfernst. MS-Red. WWauf 60(+/-40)%
7: 0.2> CW2.85 : 0 : Funkfernst.MS-Reduz.HW1 90(+10/-70)%
8: 0.2> CW2.86 : 0 : Funkfernst. MS-Red. WW ab 60(+/-40)%

ZURUECK
<<==

14000W16_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module UW (ISO-Diagnose) (5) **

UEBERSICHT Seite 1/ 2

=> 5. 1: Liebherr-ID, Seriennummern, Kennungen CAN-Steuergeraete


5. 2: Drehzahl-/Momentensteuerung UW/v. OW
5. 3: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-4 UW
5. 4: Geberwerte/Messwerte ECU-4 UW
5. 5: Kuehlung, Kaltstartanlage, AGR ECU-4 UW
5. 6: analoge Messstellen AS-Tronic
5. 7: binaere Messstellen AS-Tronic Fahrpedal/Kupplung/Druckluft
5. 8: binaere Messstellen AS-Tronic Schaltung
5. 9: analoge/binaere Messstellen ZF-Intarder
5.10: Bremsanlage, Zusatzbremssysteme, ABS/ASR
5.11: Radgeschwindigkeitserfassung (ABS), -1=Stillstand
5.12: Betriebsarten-Umschalter UW, Startfreigabe OW
5.13: Antriebsstrang, Laengsdifferentialsperren
5.14: Antriebsstrang, Querdifferentialsperren
5.15: Achsfederung/-blockierung-/pendelung
5.16: Verteilergetriebe, Strassen-/Gelaendegang

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000O01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** E/A-Modules ZE0/ZE2, CAN-Modules UW (ISO-Diagnosis) (5) *

SUMMARY Page 1/ 2

=> 5. 1: Liebherr-ID, serial numbers, identification CAN-control devices


5. 2: Revolution-/moment control UW/from OW
5. 3: Injection pump/limitations ECU-4 UW
5. 4: Sensor values/measuring values ECU-4 UW
5. 5: Cooling system, cold start system, AGR ECU-4 UW
5. 6: Analog measuring points AS-Tronic
5. 7: Binary measuring points AS-Tronic drive pedal/clutch/compressed air
5. 8: Binary measuring points AS-Tronic gearshift
5. 9: Analog/binary measuring points ZF-Intarder
5.10: Brake system, additional brake systems, ABS/ASR
5.11: Wheel speed measurement (ABS), -1=stand still
5.12: Operation mode-change over switch UW, start release OW
5.13: Drive shaft, length differential locks
5.14: Power train, transversal differential locks
5.15: Axle suspension/-locking-/equalization
5.16: Distribution gear, road-/off road

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000O01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** E/A-Modules ZE0/ZE2, CAN-Modules UW (ISO-Diagnosis) (5) *

SUMMARY Page 2/ 2

=> 5.17: CAN-data disel engine UW


5.18: Displacement/front axle steering/parking brake from OW

\/ /\ OTHER \/ /\ BACK
PICTURES \/ /\ <<==

14000O02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module UW (ISO-Diagnose) (5) **

UEBERSICHT Seite 2/ 2

=> 5.17: CAN-Daten Dieselmotor UW


5.18: Verfahren/Vorderachslenkung/Parkbremse von OW

\/ /\ ANDERE \/ /\ ZURUECK
BILDER \/ /\ <<==

14000O02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 1: Liebherr-ID, serial numbers, codes CAN-control devices

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> MOT.ID : 01 09 73 91 78 : ECU-4 UW: SPF + Liebherr ID


2: 0.0> MOT.SV : 00 00 00 02 75 : ECU-4 UW: Engine no. + year + HW/SW
3: 0.2> MOT.ID : 02 09 07 64 67 : ECU-1 OW: SPF + Liebherr ID
4: 0.2> MOT.SV : 00 00 00 03 91 : ECU-1 OW: Engine no. + year + HW/SW
5: 0.0> TCU.ID : 02 05 00 00 40 : AS-Tronic: SPF + Liebherr ID
6: 0.0> RET.ID : 01 05 00 76 49 : Intarder: SPF + Liebherr ID

BACK
<<==

14000X01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 1: Liebherr-ID, Seriennummern, Kennungen CAN-Steuergeraete

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> MOT.ID : 01 09 73 91 78 : ECU-4 UW: SPF + Liebherr ID


2: 0.0> MOT.SV : 00 00 00 02 75 : ECU-4 UW: Motornummer + Jahr + HW/SW
3: 0.2> MOT.ID : 02 09 07 64 67 : ECU-1 OW: SPF + Liebherr ID
4: 0.2> MOT.SV : 00 00 00 03 91 : ECU-1 OW: Motornummer + Jahr + HW/SW
5: 0.0> TCU.ID : 02 05 00 00 40 : AS-Tronic: SPF + Liebherr ID
6: 0.0> RET.ID : 01 05 00 76 49 : Intarder: SPF + Liebherr ID

ZURUECK
<<==

14000X01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 2: Revolution-/moments control UW/f. OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V5.5 : 0 : >CAN:controller engine(0=Mom,4/8=rev)


2: 0.0> EAM.V5.70 : 0 : Idle speed on in OW
3: 0.0> EAM.V5.69 : 2159 : <LSB: Gas pedal position from OW [mV]
4: 0.0> EAM.V5.22 : 1 : <CAN: Idle speed Fp [1=active]
5: 0.0> EAM.V5.3 : 0 : >CAN: Fp-lock ECU-4 UW [1=active]
6: 0.0> EAM.V5.42 : 0 : CAN:Driving direction D or R selected
7: 0.0> EAM.V5.43 : 0 : >CAN: Driving mode shunting selected
8: 0.0> EAM.V5.158: 0 : Reqd revolution from OW [1/min]
9: 0.0> EAM.V5.159: 0 : Reqd moment from OW [Nm]
10: 0.0> EAM.V5.150: 604 : Engine revolution Actl [1/min]
11: 0.0> EAM.V5.151: 0 : Engine output moment actl actl [Nm]
12: 0.0> EAM.V5.250: 0 : Gas pedal for UW lower limit [mV]
13: 0.0> EAM.V5.251: 0 : Gas pedal for UW upper limit [mV]
14: 0.0> EAM.V5.252: 0 : Adjustment reqd-revol. gas OW [/1000]
15: 0.0> EAM.V5.253: 0 : Adjustment req-moment gas OW [/1000]
16: 0.0> EAM.V5.254: 0 : Limit idle speed on 4% f. hoist [mV]

BACK
<<==

14000X02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 2: Drehzahl-/Momentensteuerung UW/v. OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V5.5 : 0 : >CAN: Regler Motor (0=Mom, 4/8=Drz)


2: 0.0> EAM.V5.70 : 0 : Leergas ein im OW
3: 0.0> EAM.V5.69 : 2159 : <LSB: Gaspedalstellung von OW [mV]
4: 0.0> EAM.V5.22 : 1 : <CAN: Leergas Fp [1=aktiv]
5: 0.0> EAM.V5.3 : 0 : >CAN: Fp-Sperre ECU-4 UW [1=aktiv]
6: 0.0> EAM.V5.42 : 0 : >CAN: Fahrtrichtung D od. R gewaehlt
7: 0.0> EAM.V5.43 : 0 : >CAN: Fahrmodus rangieren gewaehlt
8: 0.0> EAM.V5.158: 0 : Solldrehzahl von OW [1/min]
9: 0.0> EAM.V5.159: 0 : Sollmoment von OW [Nm]
10: 0.0> EAM.V5.150: 604 : Motordrehzahl Ist [1/min]
11: 0.0> EAM.V5.151: 0 : Motorabtriebsmoment Ist [Nm]
12: 0.0> EAM.V5.250: 0 : Gaspedal fuer UW untere Grenze [mV]
13: 0.0> EAM.V5.251: 0 : Gaspedal fuer UW obere Grenze [mV]
14: 0.0> EAM.V5.252: 0 : Verst. Solldrehzahl Gas OW [/1000]
15: 0.0> EAM.V5.253: 0 : Verst. Sollmoment Gas OW [/1000]
16: 0.0> EAM.V5.254: 0 : Grenze Leergas ein 4% v. Hub [mV]

ZURUECK
<<==

14000X02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 3: Injection pump/limitations ECU-4 UW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> MOT.MV.3 : 0 : Reqd-moment drive pedal UW K1 [Nm]


2: 0.0> MOT.MV.7 : 0 : Reqd-moment drive pedal UW K2 [Nm]
3: 0.0> MOT.MV.10 : 138 : EDC-adj.member adj.distance meas.val.
4: 0.0> MOT.MV.12 : 127 : EDC-adj.member adj.distance ref.val.
5: 0.0> MOT.MV.30 : 47 : Reqd-injection quantity [mm3/H]
6: 0.0> MOT.MV.31 : 188 : Max. injection quantity [mm3/H]
7: 0.0> MOT.MV.32 : 260 : Limited inject.amount full load[mm3/H]
8: 0.0> MOT.MV.33 : 188 : Limited inj.amount boost press.[mm3/H]
9: 0.0> MOT.MV.35 : 268 : Externally limited inj.amount [mm3/H]
10: 0.0> MOT.MV.36 : 47 : Int. no. limited measuring point
11: 0.0> MOT.MV.34 : 49 : Injection quantity actl[mm3/H]
12: 0.0> MOT.MV.105: 3255 : Reqd injection start-current [mA]
13: 0.0> MOT.MV.106: 3253 : Actl injection start-current [mA]
14: 0.0> MOT.MV.104: 1 : Injection start controlled/regul.,1/0
15: 0.0> MOT.MV.107: 60 : Inject.start angle reqd when regulated
16: 0.0> MOT.MV.108: 197 : Inject.start angle actl when regulated

BACK
<<==

14000X03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 3: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-4 UW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> MOT.MV.3 : 0 : Sollmoment Fahrpedal UW K1 [Nm]


2: 0.0> MOT.MV.7 : 0 : Sollmoment Fahrpedal UW K2 [Nm]
3: 0.0> MOT.MV.10 : 138 : EDC-Stellglied Regelweg Messwert
4: 0.0> MOT.MV.12 : 127 : EDC-Stellglied Regelweg Referenzwert
5: 0.0> MOT.MV.30 : 47 : Solleinspritzmenge [mm3/H]
6: 0.0> MOT.MV.31 : 188 : maximale Einspritzmenge [mm3/H]
7: 0.0> MOT.MV.32 : 260 : begr. Einspritzm. Volllast [mm3/H]
8: 0.0> MOT.MV.33 : 188 : begr. Einspritzm. Ladedruck [mm3/H]
9: 0.0> MOT.MV.35 : 268 : extern begr. Einspritzmenge [mm3/H]
10: 0.0> MOT.MV.36 : 47 : int. Nummer begrenzende Messstelle
11: 0.0> MOT.MV.34 : 49 : Einspritzmenge Ist [mm3/H]
12: 0.0> MOT.MV.105: 3255 : Soll Spritzbeginnstrom [mA]
13: 0.0> MOT.MV.106: 3253 : Ist Spritzbeginnstrom [mA]
14: 0.0> MOT.MV.104: 1 : Spritzbeginn gest/ger, 1/0
15: 0.0> MOT.MV.107: 60 : Spritzbeginnwinkel Soll b. geregelt
16: 0.0> MOT.MV.108: 197 : Spritzbeginnwinkel Ist b. geregelt

ZURUECK
<<==

14000X03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 4: Sensor values/measuring values ECU-4 UW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> MOT.MV.2 : 3880 : Drivepedal UW ECU-4 K1,actl-curr.[uA]


2: 0.0> MOT.MV.4 : 3890 : Drivepedal UW ECU-4 K2,actl-curr.[uA]
3: 0.0> MOT.MV.15 : 601 : Revolution sensor 1 [1/min]
4: 0.0> MOT.MV.17 : 597 : Revolution sensor 2 [1/min]
5: 0.0> MOT.MV.18 : 4617 : Oil pressure sensor meas.value [mV]
6: 0.0> MOT.MV.19 : 6000 : Oil pressure [mbar]
7: 0.0> MOT.MV.20 : 1021 : Charge air press.sensor meas.val.[mV]
8: 0.0> MOT.MV.21 : 20 : Charge-air pressure [mbar]
9: 0.0> MOT.MV.22 : 2557 : Cooling water temperat.meas.value[mV]
10: 0.0> MOT.MV.23 : 23 : Cooling water temperature[degreeC]
11: 0.0> MOT.MV.24 : 1556 : Charge air temper.sens.meas.val.[mV]
12: 0.0> MOT.MV.25 : 3 : Charge-air temperature [degreeC]
13: 0.0> MOT.MV.26 : 4995 : Oil temperature sensor meas.value[mV]
14: 0.0> MOT.MV.27 : 120 : Oil temperature [degreeC]
15: 0.0> MOT.MV.142: 4145 : Sensor atmospheric pressure [mV]
16: 0.0> MOT.MV.143: 948 : Atmospheric pressure [mbar]

BACK
<<==

14000X04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 4: Geberwerte/Messwerte ECU-4 UW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> MOT.MV.2 : 3880 : Fahrpedal UW ECU-4 K1, Iststrom [uA]


2: 0.0> MOT.MV.4 : 3890 : Fahrpedal UW ECU-4 K2, Iststrom [uA]
3: 0.0> MOT.MV.15 : 601 : Drehzahlgeber 1 [1/min]
4: 0.0> MOT.MV.17 : 597 : Drehzahlgeber 2 [1/min]
5: 0.0> MOT.MV.18 : 4617 : Oeldruckgeber Messwert [mV]
6: 0.0> MOT.MV.19 : 6000 : Oeldruck [mbar]
7: 0.0> MOT.MV.20 : 1021 : Ladeluftdruckgeber Messwert [mV]
8: 0.0> MOT.MV.21 : 20 : Ladeluftdruck [mbar]
9: 0.0> MOT.MV.22 : 2557 : Kuehlwassertemperatur Messwert [mV]
10: 0.0> MOT.MV.23 : 23 : Kuehlwassertemperatur [GradC]
11: 0.0> MOT.MV.24 : 1556 : Ladelufttemperaturgeber Messw. [mV]
12: 0.0> MOT.MV.25 : 3 : Ladelufttemperatur [GradC]
13: 0.0> MOT.MV.26 : 4995 : Oeltemperaturgeber Messwert [mV]
14: 0.0> MOT.MV.27 : 120 : Oeltemperatur [GradC]
15: 0.0> MOT.MV.142: 4145 : Sensor Atmosphaerendruck [mV]
16: 0.0> MOT.MV.143: 948 : Atmosphaerendruck [mbar]

ZURUECK
<<==

14000X04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 5: Cooling system, cold start device, AGR ECU-4 UW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> MOT.MV.8 : 4212 : Cooling water level meas.value [mV]


2: 0.0> MOT.MV.9 : 0 : Cooling water level(0=ok.,1=W,>1=err)
3: 0.0> MOT.MV.25 : 3 : Charge-air temperature [degreeC]
4: 0.0> MOT.MV.23 : 24 : Cooling water temperature[degreeC]
5: 0.0> EAM.V5.19 : 46 : >CAN: Addit. tmp. fan +50[degreeC]
6: 0.0> EAM.V5.20 : 0 : >CAN: Fan revolution min [%]
7: 0.0> MOT.MV.110: 0 : Fan revolution [nmax/1000]
8: 0.0> MOT.MV.43 : 0 : Ignition start switch KL50 [2=active]
9: 0.0> MOT.MV.52 : 0 : Start lock CAN EAM5 [0/1]
10: 0.0> MOT.MV.72 : 24 : Response actuation starter relay[V]
11: 0.0> MOT.MV.74 : 24 : Response actuation relay 1/2 [V]
12: 0.0> MOT.MV.76 : 24 : Response actuation magnet valve[V]
13: 0.0> MOT.MV.140: 0 : Valve actuation AGR [0/1]
14: 0.0> MOT.MV.141: 0 : Response AGR [0/1]
15: 0.0> MOT.MV.49 : 0 : Diagnosis output relay module[1=ok]

BACK
<<==

14000X05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 5: Kuehlung, Kaltstartanlage, AGR ECU-4 UW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> MOT.MV.8 : 4212 : Kuehlwasserstand Messwert [mV]


2: 0.0> MOT.MV.9 : 0 : Kuehlwasserstand (0=ok.,1=W,>1=err)
3: 0.0> MOT.MV.25 : 3 : Ladelufttemperatur [GradC]
4: 0.0> MOT.MV.23 : 24 : Kuehlwassertemperatur [GradC]
5: 0.0> EAM.V5.19 : 46 : >CAN: Zusatztmp. Luefter +50 [GradC]
6: 0.0> EAM.V5.20 : 0 : >CAN: Luefterdrehzahl Min [%]
7: 0.0> MOT.MV.110: 0 : Luefterdrehzahl [nmax/1000]
8: 0.0> MOT.MV.43 : 0 : Zuendstartschalter KL50 [2=aktiv]
9: 0.0> MOT.MV.52 : 0 : Startsperre CAN EAM5 [0/1]
10: 0.0> MOT.MV.72 : 24 : Rueckm. Anst. Anlasserrelais [V]
11: 0.0> MOT.MV.74 : 24 : Rueckm. Anst. Relais 1/2 [V]
12: 0.0> MOT.MV.76 : 24 : Rueckm. Anst. Magnetventil [V]
13: 0.0> MOT.MV.140: 0 : Ventil Ansteuerung AGR [0/1]
14: 0.0> MOT.MV.141: 0 : Rueckmeldung AGR [0/1]
15: 0.0> MOT.MV.49 : 0 : Diagnoseausg. DA Relaismodul [1=ok]

ZURUECK
<<==

14000X05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 6: Analog measuring points AS-Troni

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V2.150: 0 : Reqd-gear manually normed


2: 0.0> EAM.V2.151: 0 : Selected gear normed
3: 0.0> EAM.V1.3 : 125 : >CAN: Reqd-gear manually drive switch
4: 0.0> EAM.V1.7 : 125 : <CAN: selected gear -125, 125 = N
5: 0.0> EAM.V1.2 : 0 : >CAN: Drive mode start/shunting
6: 0.0> TCU.MV.23 : 600 : Present engine revolution [1/min]
7: 0.0> TCU.MV.24 : 607 : Input revolution [1/min]
8: 0.0> TCU.MV.25 : 0 : Output revolution 1 [1/min]
9: 0.0> TCU.MV.26 : 0 : Output revolution 2 (Tg. C3) [1/min]
10: 0.0> TCU.MV.27 : 0 : Driving speed /255 [km/h]
11: 0.0> TCU.MV.30 : 0 : Drive pedal pos./2.55 [%]f. max mom.
12: 0.0> EAM.V5.22 : 1 : <CAN: Idle speed Fp [1=active]
13: 0.0> EAM.V5.161: 0 : Moments reqd drive pedal UW [Nm]
14: 0.0> TCU.MV.31 : 0 : Actl moment /2.55 [%] f. max moment
15: 0.0> EAM.V5.151: 0 : Engine moment actl [Nm]
16: 0.0> EAM.V1.14 : 0 : <CAN: Warning clutch overloaded

BACK
<<==

14000X06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 6: analoge Messstellen AS-Tronic

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V2.150: 0 : Sollgang Manuell normiert


2: 0.0> EAM.V2.151: 0 : eingelegter Gang normiert
3: 0.0> EAM.V1.3 : 125 : >CAN: Sollgang Manuell Fahrschalter
4: 0.0> EAM.V1.7 : 125 : <CAN: eingelegt. Gang, -125, 125 = N
5: 0.0> EAM.V1.2 : 0 : >CAN: Fahrmodus anfahren/rangieren
6: 0.0> TCU.MV.23 : 600 : aktuelle Motordrehzahl [1/min]
7: 0.0> TCU.MV.24 : 607 : Eingangsdrehzahl [1/min]
8: 0.0> TCU.MV.25 : 0 : Abtriebsdrehzahl 1 [1/min]
9: 0.0> TCU.MV.26 : 0 : Abtriebsdrehzahl 2 (Tg. C3) [1/min]
10: 0.0> TCU.MV.27 : 0 : Fahrgeschwindigkeit /255 [km/h]
11: 0.0> TCU.MV.30 : 0 : Fahrpedalstg. /2.55 [%] v. Maxmom.
12: 0.0> EAM.V5.22 : 1 : <CAN: Leergas Fp [1=aktiv]
13: 0.0> EAM.V5.161: 0 : Momentensoll Fahrpedal UW [Nm]
14: 0.0> TCU.MV.31 : 0 : Istmoment /2.55 [%] v. Maxmoment
15: 0.0> EAM.V5.151: 0 : Motormoment Ist [Nm]
16: 0.0> EAM.V1.14 : 0 : <CAN: Warnung Kupplung ueberlastet

ZURUECK
<<==

14000X06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 7: Binary measuring points AS-Tronic drive pedal/clutch/compressed air

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> TCU.BV.1 : 1 : Idle speed switch [1=active]


2: 0.0> TCU.BV.1 : 0 : Foot brake signal [1=active]
3: 0.0> TCU.BV.1 : 0 : Engine brake requirement [1=active]
4: 0.0> TCU.BV.1 : 0 : Eng.brake does not switch off[1=act.]
5: 0.0> TCU.BV.2 : 1 : Air supply [1=o.k.]
6: 0.0> EAM.V1.12 : 0 : <CAN: Compr.air reserve warning gear
7: 0.0> TCU.BV.2 : 0 : Initializing is running
8: 0.0> TCU.BV.2 : 1 : Iginition ON
9: 0.0> TCU.BV.2 : 0 : Autom.adjust.process clutch is running
10: 0.0> TCU.BV.3 : 1 : Autom.adjust.process clutch finished
11: 0.0> TCU.BV.3 : 0 : Autom.adjust.process gear is running
12: 0.0> TCU.BV.3 : 1 : Autom.adjust.process gear finished
13: 0.0> TCU.BV.3 : 0 : Cut-off condition terminal 30 ON
14: 0.0> EAM.V2.16 : 0 : <CAN:Clutch closed/part.cl./open 0/1/2

BACK
<<==

14000X07_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 7: binaere Messstellen AS-Tronic Fahrpedal/Kupplung/Druckluft

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> TCU.BV.1 : 1 : Leergasschalter [1=aktiv]


2: 0.0> TCU.BV.1 : 0 : Fussbremssignal [1=aktiv]
3: 0.0> TCU.BV.1 : 0 : Motorbremsanforderung [1=aktiv]
4: 0.0> TCU.BV.1 : 0 : Motorbr. schaltet nicht ab [1=aktiv]
5: 0.0> TCU.BV.2 : 1 : Luftversorgung [1=o.k.]
6: 0.0> EAM.V1.12 : 0 : <CAN: Druckluftvorratwarnung Getr.
7: 0.0> TCU.BV.2 : 0 : Initialisierung laeuft
8: 0.0> TCU.BV.2 : 1 : Zuendung EIN
9: 0.0> TCU.BV.2 : 0 : Einlernvorgang Kupplung laeuft
10: 0.0> TCU.BV.3 : 1 : Einlernvorgang Kupplung beendet
11: 0.0> TCU.BV.3 : 0 : Einlernvorgang Getriebe laeuft
12: 0.0> TCU.BV.3 : 1 : Einlernvorgang Getriebe beendet
13: 0.0> TCU.BV.3 : 0 : Abschaltbedingung Klemme 30 EIN
14: 0.0> EAM.V2.16 : 0 : <CAN: Kpl. gesch/teilg/offen 0/1/2

ZURUECK
<<==

14000X07_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 8: Binary measuring points AS-Tronic gearshift

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> TCU.BV.4 : 0 : Transmission brake active


2: 0.0> TCU.BV.4 : 1 : Transmission neutral
3: 0.0> TCU.BV.4 : 1 : Group engaged
4: 0.0> TCU.BV.4 : 1 : Splitter engaged
5: 0.0> TCU.BV.5 : 1 : Main selector engaged
6: 0.0> TCU.BV.5 : 0 : Gear selected
7: 0.0> TCU.BV.5 : 0 : Target position group fast/slow
8: 0.0> TCU.BV.5 : 0 : Position group fast/slow
9: 0.0> TCU.BV.150: 1 : Target position splitter fast/slow
10: 0.0> TCU.BV.150: 1 : Position splitter fast/slow
11: 0.0> EAM.V2.150: 0 : Reqd-gear manually normed
12: 0.0> EAM.V2.151: 0 : Selected gear normed

BACK
<<==

14000X08_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 8: binaere Messstellen AS-Tronic Schaltung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> TCU.BV.4 : 0 : Getriebebremse aktiv


2: 0.0> TCU.BV.4 : 1 : Getriebe Neutral
3: 0.0> TCU.BV.4 : 1 : Gruppe eingelegt
4: 0.0> TCU.BV.4 : 1 : Splitter eingelegt
5: 0.0> TCU.BV.5 : 1 : Gasse eingelegt
6: 0.0> TCU.BV.5 : 0 : Gang eingelegt
7: 0.0> TCU.BV.5 : 0 : Zielposition Gruppe schnell/langsam
8: 0.0> TCU.BV.5 : 0 : Position Gruppe schnell/langsam
9: 0.0> TCU.BV.150: 1 : Zielposition Splitter schnell/langs.
10: 0.0> TCU.BV.150: 1 : Position Splitter schnell/langsam
11: 0.0> EAM.V2.150: 0 : Sollgang Manuell normiert
12: 0.0> EAM.V2.151: 0 : eingelegter Gang normiert

ZURUECK
<<==

14000X08_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5. 9: Analog/binary measuring points ZF-intarder

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> RET.MV.1 : 0 : <CAN: Transmission output rev.[1/min]


2: 0.0> RET.MV.2 : 596 : <CAN: Engine revolution [1/min]
3: 0.0> RET.MV.3 : 0 : Reqd-current intarder-prop.valve[mA]
4: 0.0> RET.MV.4 : 28 : E: Supply voltage terminal 15 [V]
5: 0.0> RET.MV.5 : 26 : Cooling water temp. internal[degreeC]
6: 0.0> RET.MV.6 : 0 : <CAN: Reqd-moment f. engine[Nm]
7: 0.0> RET.BV.1 : 0 : E:Intard.brake actuat.switch circuit1
8: 0.0> RET.BV.1 : 0 : E:Intard.brake actuat.switch circuit2
9: 0.0> RET.BV.1 : 0 : E:Intard.brake actuat.switch circuit3
10: 0.0> RET.BV.2 : 0 : E:Intard.brake actuat.switch circuit4
11: 0.0> RET.BV.2 : 0 : E:Intard.brake actuat.switch circuit5
12: 0.0> RET.MV.7 : 0 : Lever-pos. steer.column switch right
13: 0.0> EAM.V1.10 : 0 : <CAN: Lev.pos. steer.col.switch right
14: 0.0> RET.BV.2 : 1 : E: Main switch
15: 0.0> RET.BV.3 : 0 : A: Store loading valve
16: 0.0> RET.BV.3 : 1 : A: Mass switch proportional valve

BACK
<<==

14000X09_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5. 9: analoge/binaere Messstellen ZF-Intarder

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> RET.MV.1 : 0 : <CAN: Getriebeausgangsdrehz. [1/min]


2: 0.0> RET.MV.2 : 596 : <CAN: Motordrehzahl [1/min]
3: 0.0> RET.MV.3 : 0 : Sollstrom Intarder-Propventil [mA]
4: 0.0> RET.MV.4 : 28 : E: Versorgungsspannung Kl. 15 [V]
5: 0.0> RET.MV.5 : 26 : Kuehlwassertemperatur intern [GradC]
6: 0.0> RET.MV.6 : 0 : <CAN: Sollmoment v. Motor [Nm]
7: 0.0> RET.BV.1 : 0 : E: Bremsstufenschalter Leitung 1
8: 0.0> RET.BV.1 : 0 : E: Bremsstufenschalter Leitung 2
9: 0.0> RET.BV.1 : 0 : E: Bremsstufenschalter Leitung 3
10: 0.0> RET.BV.2 : 0 : E: Bremsstufenschalter Leitung 4
11: 0.0> RET.BV.2 : 0 : E: Bremsstufenschalter Leitung 5
12: 0.0> RET.MV.7 : 0 : Hebelstellung Lenkstocksch. rechts
13: 0.0> EAM.V1.10 : 0 : <CAN: Hebelst. Lenkstocksch. Rechts
14: 0.0> RET.BV.2 : 1 : E: Hauptschalter
15: 0.0> RET.BV.3 : 0 : A: Speicherladeventil
16: 0.0> RET.BV.3 : 1 : A: Masseschaltung Proportionalventil

ZURUECK
<<==

14000X09_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.10: Brake system, additional brake system, ABS/ASR

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> ABV.MV.25 : 151 : Tire parameter VA *25


2: 0.0> ABV.MV.26 : 151 : Tire parameter HA *25
3: 0.0> EAM.V5.36 : 0 : <CAN: ASR-engagement [1=active,3=err]
4: 0.0> EAM.V5.37 : 0 : <CAN: ABS-engagement [1=active,3=err]
5: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Driving speed [km/h]
6: 0.0> EAM.V5.105: 1 : E.DEA5.6:Press.swi. park.brake opened
7: 0.0> EAM.V5.18 : 1 : >CAN: Parking brake active
8: 0.0> EAM.V5.106: 0 : E.DEA5.7:Press.swi.oper.brake actuat.
9: 0.0> EAM.V5.17 : 0 : >CAN: Operation brake active
10: 0.0> EAM.V5.108: 0 : E.A5.1: Actuation engine brake(s)
11: 0.0> EAM.V5.16 : 0 : >CAN: Additional brake(n) active
12: 0.0> EAM.V5.107: 1 : E.A5.0: Supply steer.col.switch right
13: 0.0> EAM.V1.10 : 0 : <CAN: Lev.pos. steer.col.switch right
14: 0.0> EAM.V2.18 : 0 : <CAN: Condition retarder [1=active]
15: 0.0> EAM.V1.11 : 0 : >CAN: Moment Telma *20 [Nm]
16: 0.0> EAM.V1.151: 0 : Transmission output revolution[1/min]

BACK
<<==

14000X10_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.10: Bremsanlage, Zusatzbremssysteme, ABS/ASR

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> ABV.MV.25 : 151 : Reifenparameter VA *25


2: 0.0> ABV.MV.26 : 151 : Reifenparameter HA *25
3: 0.0> EAM.V5.36 : 0 : <CAN: ASR-Eingriff [1=aktiv, 3=err]
4: 0.0> EAM.V5.37 : 0 : <CAN: ABS-Eingriff [1=aktiv, 3=err]
5: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Fahrgeschwindigkeit [km/h]
6: 0.0> EAM.V5.105: 1 : E.DEA5.6: Drucksch. Feststellbr. ge.
7: 0.0> EAM.V5.18 : 1 : >CAN: Feststellbremse aktiv
8: 0.0> EAM.V5.106: 0 : E.DEA5.7: Drucksch. Betriebsbr. bet.
9: 0.0> EAM.V5.17 : 0 : >CAN: Betriebsbremse aktiv
10: 0.0> EAM.V5.108: 0 : E.A5.1: Ansteuerung Motorbremse(n)
11: 0.0> EAM.V5.16 : 0 : >CAN: Zusatzbremse(n) aktiv
12: 0.0> EAM.V5.107: 1 : E.A5.0: Versorgung Lenkstocksch. re.
13: 0.0> EAM.V1.10 : 0 : <CAN: Hebelst. Lenkstocksch. rechts
14: 0.0> EAM.V2.18 : 0 : <CAN: Zustand Retarder [1=aktiv]
15: 0.0> EAM.V1.11 : 0 : >CAN: Moment Telma *20 [Nm]
16: 0.0> EAM.V1.151: 0 : Getriebe Ausgangsdrehzahl [1/min]

ZURUECK
<<==

14000X10_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.11: Tire speed measurement (ABS), -1=stand still

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> ABV.MV.1 : - 1 : Tire speed VL /10 [km/h]


2: 0.0> ABV.MV.7 : - 1 : Sensorsignalamplitude VL [mV]
3: 0.0> ABV.MV.13 : - 1 : Sensorsignalampl Min VL [mV]
4: 0.0> ABV.MV.14 : - 1 : Sensorsignalampl Max VL [mV]
5: 0.0> ABV.MV.2 : - 1 : Tire speed VR /10 [km/h]
6: 0.0> ABV.MV.8 : - 1 : Sensorsignalamplitude VR [mV]
7: 0.0> ABV.MV.15 : - 1 : Sensorsignalampl Min VR [mV]
8: 0.0> ABV.MV.16 : - 1 : Sensorsignalampl Max VR [mV]
9: 0.0> ABV.MV.3 : - 1 : Tire speed HL /10 [km/h]
10: 0.0> ABV.MV.9 : - 1 : Sensorsignalamplitude HL [mV]
11: 0.0> ABV.MV.17 : - 1 : Sensorsignalampl Min HL [mV]
12: 0.0> ABV.MV.18 : - 1 : Sensorsignalampl Max HL [mV]
13: 0.0> ABV.MV.4 : - 1 : Tire speed HR /10 [km/h]
14: 0.0> ABV.MV.10 : - 1 : Sensorsignalamplitude HR [mV]
15: 0.0> ABV.MV.19 : - 1 : Sensorsignalampl Min HR [mV]
16: 0.0> ABV.MV.20 : - 1 : Sensorsignalampl Max HR [mV]

BACK
<<==

14000X11_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.11: Radgeschwindigkeitserfassung (ABS), -1=Stillstand

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> ABV.MV.1 : - 1 : Radgeschwindigkeit VL /10 [km/h]


2: 0.0> ABV.MV.7 : - 1 : Sensorsignalamplitude VL [mV]
3: 0.0> ABV.MV.13 : - 1 : Sensorsignalampl Min VL [mV]
4: 0.0> ABV.MV.14 : - 1 : Sensorsignalampl Max VL [mV]
5: 0.0> ABV.MV.2 : - 1 : Radgeschwindigkeit VR /10 [km/h]
6: 0.0> ABV.MV.8 : - 1 : Sensorsignalamplitude VR [mV]
7: 0.0> ABV.MV.15 : - 1 : Sensorsignalampl Min VR [mV]
8: 0.0> ABV.MV.16 : - 1 : Sensorsignalampl Max VR [mV]
9: 0.0> ABV.MV.3 : - 1 : Radgeschwindigkeit HL /10 [km/h]
10: 0.0> ABV.MV.9 : - 1 : Sensorsignalamplitude HL [mV]
11: 0.0> ABV.MV.17 : - 1 : Sensorsignalampl Min HL [mV]
12: 0.0> ABV.MV.18 : - 1 : Sensorsignalampl Max HL [mV]
13: 0.0> ABV.MV.4 : - 1 : Radgeschwindigkeit HR /10 [km/h]
14: 0.0> ABV.MV.10 : - 1 : Sensorsignalamplitude HR [mV]
15: 0.0> ABV.MV.19 : - 1 : Sensorsignalampl Min HR [mV]
16: 0.0> ABV.MV.20 : - 1 : Sensorsignalampl Max HR [mV]

ZURUECK
<<==

14000X11_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.12: Operation modes-switch UW, Start release OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V2.100: 0 : E.E2.0:Motor start terminal 50 UW act


2: 0.0> EAM.V2.101: 0 : E.E2.1:Motor start term. 50 OW active
3: 0.0> EAM.V2.106: 1 : E.DE2.0:Ignition terminal 15 UWorOW on
4: 0.0> EAM.V2.107: 1 : E.DE2.1:Ignition terminal 15 UW on
5: 0.0> EAM.V2.108: 0 : E.DE2.2:Ignition terminal 15 OW on
6: 0.0> EAM.V5.0 : 0 : >CAN: Start lock engine UW [1=active]
7: 0.0> EAM.V5.1 : 0 : >CAN: Motor starting UW
8: 0.0> EAM.V5.2 : 0 : >CAN: Motor stopping UW
9: 0.0> EAM.V5.50 : 0 : >LSB: Motor starting is active UW
10: 0.0> EAM.V5.51 : 1 : >LSB: Motor running UW
11: 0.0> EAM.V5.52 : 0 : >LSB: Motor not running UW
12: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Opertion mode support active
13: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Opertion mode OW active
14: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Opertion mode UW active
15: 0.2> EAM.V6.105: 0 : E.DE6.2:Switch-over to OW (term.15 OW)
16: 0.2> EAM.V6.0 : 1 : >CAN: Start lock engine OW [1=active]

BACK
<<==

14000X12_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.12: Betriebsarten-Umschalter UW, Startfreigabe OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V2.100: 0 : E.E2.0: Motor Start Kl.50 UW aktiv


2: 0.0> EAM.V2.101: 0 : E.E2.1: Motor Start Kl.50 OW aktiv
3: 0.0> EAM.V2.106: 1 : E.DE2.0: Zuend. Kl.15 UW od. OW ein
4: 0.0> EAM.V2.107: 1 : E.DE2.1: Zuendung Kl.15 UW ein
5: 0.0> EAM.V2.108: 0 : E.DE2.2: Zuendung Kl.15 OW ein
6: 0.0> EAM.V5.0 : 0 : >CAN: Startsperre Motor UW [1=aktiv]
7: 0.0> EAM.V5.1 : 0 : >CAN: Motor starten UW
8: 0.0> EAM.V5.2 : 0 : >CAN: Motor stoppen UW
9: 0.0> EAM.V5.50 : 0 : >LSB: Motor Start ist aktiv UW
10: 0.0> EAM.V5.51 : 1 : >LSB: Motor laeuft UW
11: 0.0> EAM.V5.52 : 0 : >LSB: Motor laeuft nicht UW
12: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Betriebsart Abstuetzung aktiv
13: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Betriebsart Oberwagen aktiv
14: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Betriebsart Unterwagen aktiv
15: 0.2> EAM.V6.105: 0 : E.DE6.2: Umschalter auf OW (Kl15 OW)
16: 0.2> EAM.V6.0 : 1 : >CAN: Startsperre Motor OW [1=aktiv]

ZURUECK
<<==

14000X12_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.13: Antriebsstrang, Laengsdifferentialsperren

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V3.109: 0 : E.DE3.0: Laengsdifferential ist ein


2: 0.0> EAM.V3.52 : 0 : >LSB: Laengsdiffereintial ist ein
3: 0.0> EAM.V3.53 : 1 : >LSB: Laengsdiffereintial ist aus
4: 0.0> EAM.V1.60 : 0 : >LSB: Laengsdifferential einsch. UW
5: 0.0> EAM.V1.61 : 1 : >LSB: Laengsdifferential aussch. UW
6: 0.0> EAM.V1.64 : 0 : <LSB: Laengsdifferential einsch. OW
7: 0.0> EAM.V1.65 : 1 : <LSB: Laengsdifferential aussch. OW
8: 0.0> EAM.V2.115: 0 : E.DEA2.6: Laengsdiff. einschalten
9: 0.0> EAM.V2.70 : 0 : >LSB: Laengsdiff. ist angesteuert
10: 0.0> EAM.V2.71 : 1 : >LSB: Laengsdiff. nicht angesteuert
11: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Betriebsart Abstuetzung aktiv
12: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Betriebsart Oberwagen aktiv
13: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Betriebsart Unterwagen aktiv
14: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Fahrgeschwindigkeit [km/h]
15: 0.0> EAM.V1.51 : 1 : >LSB: eingelegte Fahrtricht. Neutral

ZURUECK
<<==

14000X13_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.13: Power train, longitudinal differential lock

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V3.109: 0 : E.DE3.0: Longitud.differential is on


2: 0.0> EAM.V3.52 : 0 : >LSB: Longitud.differential is on
3: 0.0> EAM.V3.53 : 1 : >LSB: Longitud.differential is on
4: 0.0> EAM.V1.60 : 0 : >LSB: Longit.different. switch on UW
5: 0.0> EAM.V1.61 : 1 : >LSB: Longit.different. switch off UW
6: 0.0> EAM.V1.64 : 0 : <LSB: Longit.different. switch on OW
7: 0.0> EAM.V1.65 : 1 : <LSB: Longit.different. switch off OW
8: 0.0> EAM.V2.115: 0 : E.DEA2.6: Longit.diff. switch on
9: 0.0> EAM.V2.70 : 0 : >LSB: Longit.diff. is activated
10: 0.0> EAM.V2.71 : 1 : >LSB: Longit.diff. not activated
11: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Opertion mode support active
12: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Opertion mode OW active
13: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Opertion mode UW active
14: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Driving speed [km/h]
15: 0.0> EAM.V1.51 : 1 : >LSB: Selected driv.direction neutral

BACK
<<==

14000X13_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.14: Antriebsstrang, Querdifferentialsperren

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V3.110: 0 : E.DE3.1: Querdifferential vo ist ein


2: 0.0> EAM.V3.111: 0 : E.DE3.2: Querdifferential hi ist ein
3: 0.0> EAM.V3.50 : 0 : >LSB: Querdiffereintial(e) ein
4: 0.0> EAM.V3.51 : 1 : >LSB: Querdiffereintial(e) aus
5: 0.0> EAM.V1.62 : 0 : >LSB: Querdifferential einsch. UW
6: 0.0> EAM.V1.63 : 1 : >LSB: Querdifferential aussch. UW
7: 0.0> EAM.V1.66 : 0 : <LSB: Querdifferential einsch. OW
8: 0.0> EAM.V1.67 : 1 : <LSB: Querdifferential aussch. OW
9: 0.0> EAM.V2.114: 0 : E.DEA2.5: Querdiff. einschalten
10: 0.0> EAM.V2.68 : 0 : >LSB: Querdiff. sind angesteuert
11: 0.0> EAM.V2.69 : 1 : >LSB: Querdiff. nicht angesteuert
12: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Betriebsart Abstuetzung aktiv
13: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Betriebsart Oberwagen aktiv
14: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Betriebsart Unterwagen aktiv
15: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Fahrgeschwindigkeit [km/h]
16: 0.0> EAM.V1.51 : 1 : >LSB: eingelegte Fahrtricht. Neutral

ZURUECK
<<==

14000X14_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.14: Power train, transversal differential locks

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V3.110: 0 : E.DE3.1: Transvers.diff. front is on


2: 0.0> EAM.V3.111: 0 : E.DE3.2: Transvers.diff. rear is on
3: 0.0> EAM.V3.50 : 0 : >LSB: Transvers.differential(s) on
4: 0.0> EAM.V3.51 : 1 : >LSB: Transvers.differential(s) off
5: 0.0> EAM.V1.62 : 0 : >LSB: Transvers.diff. switch on UW
6: 0.0> EAM.V1.63 : 1 : >LSB: Transvers.diff. switch off UW
7: 0.0> EAM.V1.66 : 0 : <LSB: Transvers.diff. switch on OW
8: 0.0> EAM.V1.67 : 1 : <LSB: Transvers.diff. switch off OW
9: 0.0> EAM.V2.114: 0 : E.DEA2.5: Transv.diff. switch on
10: 0.0> EAM.V2.68 : 0 : >LSB: Transvers.diff. is activated
11: 0.0> EAM.V2.69 : 1 : >LSB: Transvers.diff. not activated
12: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Opertion mode support active
13: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Opertion mode OW active
14: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Opertion mode UW active
15: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Driving speed [km/h]
16: 0.0> EAM.V1.51 : 1 : >LSB: Selected driv.direction neutral

BACK
<<==

14000X14_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.15: Axle suspension /-locking-/equalization

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V1.58 : 0 : >LSB: Axle suspension spring load


2: 0.0> EAM.V1.59 : 1 : >LSB: Axle suspension lock
3: 0.0> EAM.V2.113: 0 : E.DEA2.4: Valve axle susp.spring load
4: 0.0> EAM.V2.112: 1 : E.DEA2.3: Valve axle suspension lock
5: 0.0> EAM.V1.110: 0 : E.E1.6: Axle susp.is spring loaded
6: 0.0> EAM.V1.111: 1 : B.E1.6: Axle suspension is locked
7: 0.0> EAM.V1.79 : 0 : Axle equaliz.front axle on from OW
8: 0.0> EAM.V1.80 : 1 : Axle equaliz.front axle off from OW
9: 0.0> EAM.V1.124: 0 : B.SA15: Valve axle equalization VA
10: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Opertion mode support active
11: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Opertion mode OW active
12: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Opertion mode UW active

BACK
<<==

14000X15_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.15: Achsfederung/-blockierung-/pendelung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V1.58 : 0 : >LSB: Achsfederung federn


2: 0.0> EAM.V1.59 : 1 : >LSB: Achsfederung blockieren
3: 0.0> EAM.V2.113: 0 : E.DEA2.4: Ventil Achsfederung federn
4: 0.0> EAM.V2.112: 1 : E.DEA2.3: Ventil Achsfederung block.
5: 0.0> EAM.V1.110: 0 : E.E1.6: Achsfederung ist gefedert
6: 0.0> EAM.V1.111: 1 : B.E1.6: Achsfederung ist blockiert
7: 0.0> EAM.V1.79 : 0 : Achspendelung Vorderachse ein v. OW
8: 0.0> EAM.V1.80 : 1 : Achspendelung Vorderachse aus v. OW
9: 0.0> EAM.V1.124: 0 : B.SA15: Ventil Achspendelung VA
10: 0.0> EAM.V2.63 : 0 : >LSB: Betriebsart Abstuetzung aktiv
11: 0.0> EAM.V2.64 : 0 : >LSB: Betriebsart Oberwagen aktiv
12: 0.0> EAM.V2.65 : 1 : >LSB: Betriebsart Unterwagen aktiv

ZURUECK
<<==

14000X15_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.16: Verteilergetriebe, Strassen-/Gelaendegang

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V1.2 : 0 : >CAN: Fahrmode (0=anfahr, 1=rangier)


2: 0.0> EAM.V5.119: 0 : E.E5.6: Schalter VG Neutralstellung
3: 0.0> EAM.V5.117: 0 : E.E5.4: Rm. Strassengang eingelegt
4: 0.0> EAM.V5.118: 1 : E.E5.5: Rm. Gelaendegang eingelegt
5: 0.0> EAM.V5.75 : 0 : LSB>: Strassengang ist ein
6: 0.0> EAM.V5.74 : 1 : LSB>: Gelaendegang ist ein
7: 0.0> EAM.V5.45 : 1 : CAN<: Status Verteilergetriebe
8: 0.0> EAM.V5.44 : 1 : CAN>: Gelaendegang ist ein (C3)
9: 0.0> EAM.V1.49 : 0 : LSB>: Strassengang einschalten
10: 0.0> EAM.V1.48 : 1 : LSB>: Gelaendegang einschalten
11: 0.0> EAM.V5.120: 0 : E.DEA5.4: Strassengang einlegen
12: 0.0> EAM.V5.121: 1 : E.DEA5.3: Gelaendegang einlegen

ZURUECK
<<==

14000X16_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.16: Transfer gearbox, road-/off-road gear

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V1.2 : 0 : >CAN:Driv.mode(0=starting,1=shunting)


2: 0.0> EAM.V5.119: 0 : E.E5.6:Switch tranf.g.box neutral pos.
3: 0.0> EAM.V5.117: 0 : E.E5.4: Response road gear selected
4: 0.0> EAM.V5.118: 1 : E.E5.5: Response off-road gear select.
5: 0.0> EAM.V5.75 : 0 : LSB>: Road gear is on
6: 0.0> EAM.V5.74 : 1 : LSB>: Off-road gear is on
7: 0.0> EAM.V5.45 : 1 : CAN<: Status transfer gearbox
8: 0.0> EAM.V5.44 : 1 : CAN>: Off-road gear is on (C3)
9: 0.0> EAM.V1.49 : 0 : LSB>: Road gear switch on
10: 0.0> EAM.V1.48 : 1 : LSB>: Off-road gear switch on
11: 0.0> EAM.V5.120: 0 : E.DEA5.4: Road gear select
12: 0.0> EAM.V5.121: 1 : E.DEA5.3: Off-road gear select

BACK
<<==

14000X16_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.17: CAN-Daten Dieselmotor UW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V5.0 : 0 : >CAN: Startsperre [1=aktiv]


2: 0.0> EAM.V5.1 : 0 : >CAN: Motor Start [1=aktiv]
3: 0.0> EAM.V5.2 : 0 : >CAN: Motor Stopp [1=aktiv]
4: 0.0> EAM.V5.3 : 0 : >CAN: Farpedalsperre ECU [1=aktiv]
5: 0.0> EAM.V5.4 : 0 : >CAN: Motordrz. Soll / 6.25 [1/min]
6: 0.0> EAM.V5.7 : 34 : >CAN: Drehzahl Min * 16 [1/min]
7: 0.0> EAM.V5.6 : 143 : >CAN: Drehzahl Max * 16 [1/min]
8: 0.0> EAM.V5.21 : 25000 : >CAN: Sollmoment -25000 / 5 [Nm]
9: 0.0> EAM.V5.8 : 107 : >CAN: Momentenbegrenzung *20 [Nm]
10: 0.0> EAM.V5.32 : 25000 : <CAN: Abtriebsmom. -25000 / 5 [Nm]
11: 0.0> EAM.V5.35 : 101 : <CAN: max. Abtriebsmoment * 20 [Nm]
12: 0.0> EAM.V5.15 : 0 : >CAN: Zusatzbremse(n) gewaehlt
13: 0.0> EAM.V5.16 : 0 : >CAN: Zusatzbremse(n) aktiv
14: 0.0> EAM.V5.29 : 0 : <CAN: Fahrgeschwindigk. / 200 [km/h]
15: 0.0> EAM.V5.30 : 3731 : <CAN: Motordrz. Ist / 6.25 [1/min]
16: 0.0> EAM.V5.33 : 1 : <CAN: Motor ein ECU [1=aktiv]

ZURUECK
<<==

14000X17_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.17: CAN-Data diesel engine UW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V5.0 : 0 : >CAN: Start lock [1=active]


2: 0.0> EAM.V5.1 : 0 : >CAN: Engine start [1=active]
3: 0.0> EAM.V5.2 : 0 : >CAN: Engine stop [1=active]]
4: 0.0> EAM.V5.3 : 0 : >CAN: Driving pedal lock ECU [1=act.]
5: 0.0> EAM.V5.4 : 0 : >CAN: Engine revol.reqd /6.25 [1/min]
6: 0.0> EAM.V5.7 : 34 : >CAN: Revolution min * 16 [1/min]
7: 0.0> EAM.V5.6 : 143 : >CAN: Revolution max * 16 [1/min]
8: 0.0> EAM.V5.21 : 25000 : >CAN: Reqd-torque -25000 / 5 [Nm]
9: 0.0> EAM.V5.8 : 107 : >CAN: Moment limitation *20 [Nm]
10: 0.0> EAM.V5.32 : 25000 : <CAN: Output torque -25000 / 5 [Nm]
11: 0.0> EAM.V5.35 : 101 : <CAN: Max. output torque * 20 [Nm]
12: 0.0> EAM.V5.15 : 0 : >CAN: Auxiliary brake(n) selected
13: 0.0> EAM.V5.16 : 0 : >CAN: Additional brake(n) active
14: 0.0> EAM.V5.29 : 0 : <CAN: Driving speed / 200 [km/h]
15: 0.0> EAM.V5.30 : 3731 : <CAN: Engine rev.actl/ 6.25 [1/min]
16: 0.0> EAM.V5.33 : 1 : <CAN: Engine on ECU [1=active]

BACK
<<==

14000X17_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 5.18: Verfahren/Vorderachslenkung/Parkbremse von OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V1.74 : 0 : <LSB: Fahre vorwaerts von OW


2: 0.0> EAM.V1.75 : 0 : <LSB: Fahre rueckwaerts von OW
3: 0.0> EAM.V1.76 : 1 : <LSB: Fahre nicht von OW
4: 0.0> EAM.V1.81 : 0 : <LSB: Taster Fahrmodus OW betaetigt
5: 0.0> EAM.V1.3 : 125 : >CAN: Sollgang Manuell -125
6: 0.0> EAM.V1.2 : 0 : >CAN: Fahrmode (0=anfahr, 1=rangier)
7: 0.0> EAM.V1.1 : 0 : >CAN: Fahrtricht. Soll N/D/R = 0/1/2
8: 0.0> EAM.V1.50 : 0 : >LSB: eingelegter Gang/Anfahrgang OW
9: 0.0> EAM.V1.51 : 1 : >LSB: eingelegte Fahrtrichtung N
10: 0.0> EAM.V1.52 : 0 : >LSB: eingelegte Fahrtrichtung D
11: 0.0> EAM.V1.53 : 0 : >LSB: eingelegte Fahrtrichtung R
12: 0.0> EAM.V1.72 : 0 : <LSB: Vorderachse lenken links OW
13: 0.0> EAM.V1.73 : 0 : <LSB: Vorderachse lenken rechts OW
14: 0.0> EAM.V1.77 : 1 : <LSB: Feststellbremse schliessen OW
15: 0.0> EAM.V1.78 : 0 : <LSB: Feststellbremse oeffnen OW
16: 0.0> EAM.V1.112: 0 : E.A1.0: Vent Feststellbr. oeffnen OW

ZURUECK
<<==

14000X18_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 5.18: Drving/front axle steering/parking brake from OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V1.74 : 0 : <LSB: Drive forward from OW


2: 0.0> EAM.V1.75 : 0 : <LSB: Drive backward from OW
3: 0.0> EAM.V1.76 : 1 : <LSB: Do not drive from OW
4: 0.0> EAM.V1.81 : 0 : <LSB: Pushbutton drv.mode OW activated
5: 0.0> EAM.V1.3 : 125 : >CAN: Reqd-gear manually -125
6: 0.0> EAM.V1.2 : 0 : >CAN:Driv.mode(0=starting,1=shunting)
7: 0.0> EAM.V1.1 : 0 : >CAN:Drive direction Reqd N/D/R=0/1/2
8: 0.0> EAM.V1.50 : 0 : >LSB: Selected gear/starting gear OW
9: 0.0> EAM.V1.51 : 1 : >LSB: Selected driving direction N
10: 0.0> EAM.V1.52 : 0 : >LSB: Selected driving direction D
11: 0.0> EAM.V1.53 : 0 : >LSB: Selected driving direction R
12: 0.0> EAM.V1.72 : 0 : <LSB: Front axle steering left OW
13: 0.0> EAM.V1.73 : 0 : <LSB: Front axle steering right OW
14: 0.0> EAM.V1.77 : 1 : <LSB: Parking brake closing OW
15: 0.0> EAM.V1.78 : 0 : <LSB: Parking brake opening OW
16: 0.0> EAM.V1.112: 0 : E.A1.0: Vent parking brake opening OW

BACK
<<==

14000X18_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module OW (ISO-Diagnosis) (6) *

SUMMARY Page 1/ 1

=> 6. 1: Revolution control superstructure


6. 2: Injection pump/limitations ECU-1 superstructure, engine brake
6. 3: Sensor values/measuring values ECU-1 superstructure
6. 4: Cooling system, flame start system ECU-1 superstructure
6. 5: CAN-Data diesel engine OW
6. 6: Engine-start/-stopp OW

\/ /\ OTHER BACK
PICTURES <<==

14000P01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** E/A-Module ZE0/ZE2, CAN-Module OW (ISO-Diagnose) (6) **

UEBERSICHT Seite 1/ 1

=> 6. 1: Drehzahlsteuerung OW
6. 2: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-1 OW, Motorbremse
6. 3: Geberwerte/Messwerte ECU-1 OW
6. 4: Kuehlung, Flammstartanlage ECU-1 OW
6. 5: CAN-Daten Dieselmotor OW
6. 6: Motor-Start/-Stopp OW

\/ /\ ANDERE ZURUECK
BILDER <<==

14000P01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 6. 1: Drehzahlsteuerung OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> EAM.V6.5 : 8 : >CAN: Regler Motor (0=Mom, 4/8=Drz)


2: 0.2> EAM.V6.160: 1000 : Drehzahlsoll Fahrpedal OW [1/min]
3: 0.2> EAM.V6.3 : 0 : >CAN: Fp-Sperre ECU-1 OW [1=aktiv]
4: 0.2> EAM.V6.59 : 0 : <LSB: Taste Handgas OW betaetigt
5: 0.2> EAM.V6.58 : 0 : >LSB: Handgasfunktion ist aktiv
6: 0.2> EAM.V6.163: 0 : Solldrehzahl Handgas b. Handgas ein
7: 0.2> EAM.V6.62 : 0 : <LSB: Drehzahlvorgabe aktivieren
8: 0.2> EAM.V6.54 : 0 : >LSB: Drehzahlvorgabe ist aktiv
9: 0.2> EAM.V6.60 : 0 : <LSB: Drehzahlsollwert v. LICCON
10: 0.2> EAM.V6.161: 0 : Solldrehzahl b. Vorgabe ein [1/min]
11: 0.2> EAM.V6.150: 1000 : Motordrehzahl Ist [1/min]
12: 0.2> EAM.V6.151: 0 : Motorabtriebsmoment Ist [Nm]
13: 0.2> EAM.V6.152: 380 : Motorabtriebsmoment Max. akt. [Nm]
14: 0.2> EAM.V6.105: 1 : E.DE6.2: Umschalter auf OW (Kl15 OW)
15: 0.2> EAM.V6.0 : 0 : >CAN: Startsperre Motor OW [1=aktiv]
16: 0.2> EAM.V6.61 : ?? : <LSB: Zuendung im UW ist ein

ZURUECK
<<==

14000Y01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 6. 1: Revolution control superstructure

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> EAM.V6.5 : 8 : >CAN:controller engine(0=Mom,4/8=rev)


2: 0.2> EAM.V6.160: 1000 : Revolut.-reqd gaspedal sup.str.[1/min]
3: 0.2> EAM.V6.3 : 0 : >CAN:Fp-lock ECU-1 OW [1=active]
4: 0.2> EAM.V6.59 : 0 : <LSB:Button hand throttle OW activated
5: 0.2> EAM.V6.58 : 0 : >LSB:Hand throttle function is active
6: 0.2> EAM.V6.163: 0 : Reqd-rev.hand throt.at hand throt. on
7: 0.2> EAM.V6.62 : 0 : <LSB: Given revolution activate
8: 0.2> EAM.V6.54 : 0 : >LSB: Given revolution is active
9: 0.2> EAM.V6.60 : 0 : <LSB:Revolut. reqd-value from LICCON
10: 0.2> EAM.V6.161: 0 : Reqd-rev.at initial setting on[1/min]
11: 0.2> EAM.V6.150: 1000 : Engine revolution Actl [1/min]
12: 0.2> EAM.V6.151: 0 : Engine output moment actl actl [Nm]
13: 0.2> EAM.V6.152: 380 : Engine output torque max. act. [Nm]
14: 0.2> EAM.V6.105: 1 : E.DE6.2:Switch-over to OW (term.15 OW)
15: 0.2> EAM.V6.0 : 0 : >CAN: Start lock engine OW [1=active]
16: 0.2> EAM.V6.61 : ?? : <LSB: Iginition in UW is on

BACK
<<==

14000Y01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 6. 2: Einspritzpumpe/Begrenzungen ECU-1 OW, Motorbremse

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> MOT.MV.3 : 0 : Sollmoment Gaspedal OW K1 [Nm]


2: 0.2> MOT.MV.1 : 1000 : Solldrehzahl Gaspedal OW K1 [1/min]
3: 0.2> MOT.MV.10 : 160 : EDC-Stellglied Regelweg Messwert
4: 0.2> MOT.MV.12 : 138 : EDC-Stellglied Regelweg Referenzwert
5: 0.2> MOT.MV.30 : 20 : Solleinspritzmenge [mm3/H]
6: 0.2> MOT.MV.31 : 105 : maximale Einspritzmenge [mm3/H]
7: 0.2> MOT.MV.32 : 169 : begr. Einspritzm. Volllast [mm3/H]
8: 0.2> MOT.MV.33 : 105 : begr. Einspritzm. Ladedruck [mm3/H]
9: 0.2> MOT.MV.35 : 248 : extern begr. Einspritzmenge [mm3/H]
10: 0.2> MOT.MV.36 : 47 : int. Nummer begrenzende Messstelle
11: 0.2> MOT.MV.34 : 19 : Einspritzmenge Ist [mm3/H]
12: 0.2> EAM.V6.63 : 0 : <LSB: Motorbremse aktivieren LICCON
13: 0.2> EAM.V6.15 : 0 : >CAN: Motorbremse ist angefordert
14: 0.2> EAM.V6.107: 0 : E.A6.1: Ansteuerung Motorbremse
15: 0.2> EAM.V6.16 : 0 : >CAN: Motorbremse ist aktiv
16: 0.2> EAM.V6.108: 1 : E.A6.2: Ansteuerung Luftklappe Motor

ZURUECK
<<==

14000Y02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 6. 2: Injection pump/limitations ECU-1 OW, engine brake

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> MOT.MV.3 : 0 : eqd-torque gas pedal sup.str.K1[Nm]


2: 0.2> MOT.MV.1 : 1000 : eqd-revol.gaspedal sup.str.K1[1/min]
3: 0.2> MOT.MV.10 : 160 : EDC-adj.member adj.distance meas.val.
4: 0.2> MOT.MV.12 : 138 : EDC-adj.member adj.distance ref.val.
5: 0.2> MOT.MV.30 : 20 : Reqd-injection quantity [mm3/H]
6: 0.2> MOT.MV.31 : 105 : Max. injection quantity [mm3/H]
7: 0.2> MOT.MV.32 : 169 : Limited inject.amount full load[mm3/H]
8: 0.2> MOT.MV.33 : 105 : Limited inj.amount boost press.[mm3/H]
9: 0.2> MOT.MV.35 : 248 : Externally limited inj.amount [mm3/H]
10: 0.2> MOT.MV.36 : 47 : Int. no. limited measuring point
11: 0.2> MOT.MV.34 : 19 : Injection quantity actl[mm3/H]
12: 0.2> EAM.V6.63 : 0 : <LSB: Engine brake activate LICCON
13: 0.2> EAM.V6.15 : 0 : >CAN: Engine brake is required
14: 0.2> EAM.V6.107: 0 : E.A6.1: Activation engine brake
15: 0.2> EAM.V6.16 : 0 : >CAN: Engine brake is active
16: 0.2> EAM.V6.108: 1 : E.A6.2: Activation air flap engine

BACK
<<==

14000Y02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 6. 3: Sensor values/measuring values ECU-1 OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> MOT.MV.2 : 4300 : Gaspedal UW ECU-1 K1,actl-current[uA]


2: 0.2> MOT.MV.15 : 999 : Revolution sensor 1 [1/min]
3: 0.2> MOT.MV.17 : 1001 : Revolution sensor 2 [1/min]
4: 0.2> MOT.MV.18 : 1762 : Oil pressure sensor meas.value [mV]
5: 0.2> MOT.MV.19 : 3210 : Oil pressure [mbar]
6: 0.2> MOT.MV.20 : 924 : Charge air press.sensor meas.val.[mV]
7: 0.2> MOT.MV.21 : 930 : Charge-air pressure [mbar]
8: 0.2> MOT.MV.22 : 4372 : Cooling water temperat.meas.value[mV]
9: 0.2> MOT.MV.23 : 79 : Cooling water temperature[degreeC]
10: 0.2> MOT.MV.24 : 352 : Charge air temper.sens.meas.val.[mV]
11: 0.2> MOT.MV.25 : 25 : Charge-air temperature [degreeC]
12: 0.2> MOT.MV.26 : 4392 : Oil temperature sensor meas.value[mV]
13: 0.2> MOT.MV.27 : 81 : Oil temperature [degreeC]
14: 0.2> MOT.MV.28 : 4377 : Airfilterpress.-sensor meas.value[mV]
15: 0.2> MOT.MV.29 : - 2 : Airfilter underpressure [mbar]

BACK
<<==

14000Y03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 6. 3: Geberwerte/Messwerte ECU-1 OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> MOT.MV.2 : 4300 : Gaspedal UW ECU-1 K1, Iststrom [uA]


2: 0.2> MOT.MV.15 : 999 : Drehzahlgeber 1 [1/min]
3: 0.2> MOT.MV.17 : 1001 : Drehzahlgeber 2 [1/min]
4: 0.2> MOT.MV.18 : 1762 : Oeldruckgeber Messwert [mV]
5: 0.2> MOT.MV.19 : 3210 : Oeldruck [mbar]
6: 0.2> MOT.MV.20 : 924 : Ladeluftdruckgeber Messwert [mV]
7: 0.2> MOT.MV.21 : 930 : Ladeluftdruck [mbar]
8: 0.2> MOT.MV.22 : 4372 : Kuehlwassertemperatur Messwert [mV]
9: 0.2> MOT.MV.23 : 79 : Kuehlwassertemperatur [GradC]
10: 0.2> MOT.MV.24 : 352 : Ladelufttemperaturgeber Messw. [mV]
11: 0.2> MOT.MV.25 : 25 : Ladelufttemperatur [GradC]
12: 0.2> MOT.MV.26 : 4392 : Oeltemperaturgeber Messwert [mV]
13: 0.2> MOT.MV.27 : 81 : Oeltemperatur [GradC]
14: 0.2> MOT.MV.28 : 4377 : Luftfilterdruckgeber Messwert [mV]
15: 0.2> MOT.MV.29 : - 2 : Luftfilterunterdruck [mbar]

ZURUECK
<<==

14000Y03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 6. 4: Kuehlung, Flammstartanlage ECU-1 OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> MOT.MV.8 : 4217 : Kuehlwasserstand Messwert [mV]


2: 0.2> MOT.MV.9 : 0 : Kuehlwasserstand (0=ok.,1=W,>1=err)
3: 0.2> MOT.MV.25 : 25 : Ladelufttemperatur [GradC]
4: 0.2> MOT.MV.23 : 79 : Kuehlwassertemperatur [GradC]
5: 0.2> EAM.V6.155: 25 : Ladelufttemperatur v. CAN [GradC]
6: 0.2> EAM.V6.162: 79 : Kuehlwassertemperatur v. CAN [GradC]
7: 0.2> EAM.V6.104: 0 : E.DE6.0: Klimaanlage ein (1=aktiv)
8: 0.2> EAM.V6.156: 0 : Luefterdrehzahl Soll Motorkuehl. [%]
9: 0.2> EAM.V6.158: 710 : Pulsverhaeltnis Luefter [1/1000]
10: 0.2> EAM.V6.159: 50 : Pulsfrequenz Luefter [Hz]
11: 0.2> MOT.MV.43 : 1 : Zuendstartschalter KL50 [2=aktiv]
12: 0.2> MOT.MV.52 : 0 : Startsperre CAN EAM5 [1=aktiv]
13: 0.2> MOT.MV.72 : 24 : Rueckm. Anst. Anlasserrelais [V]
14: 0.2> MOT.MV.74 : 24 : Rueckm. Anst. Relais FGK 1/2 [V]
15: 0.2> MOT.MV.76 : 24 : Rueckm. Anst. Magnetventil FSA [V]
16: 0.2> MOT.MV.49 : 1 : Diagnoseausg. DA Relaismodul [1=ok]

ZURUECK
<<==

14000Y04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 6. 4: Cooling, flame start device ECU-1 OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> MOT.MV.8 : 4217 : Cooling water level meas.value [mV]


2: 0.2> MOT.MV.9 : 0 : Cooling water level(0=ok.,1=W,>1=err)
3: 0.2> MOT.MV.25 : 25 : Charge-air temperature [degreeC]
4: 0.2> MOT.MV.23 : 79 : Cooling water temperature[degreeC]
5: 0.2> EAM.V6.155: 25 : Charge air temperat.from CAN[degreeC]
6: 0.2> EAM.V6.162: 79 : Cool.water temperature f.CAN[degreeC]
7: 0.2> EAM.V6.104: 0 : E.DE6.0:Airconditioning on(1=active)
8: 0.2> EAM.V6.156: 0 : Fan revol.reqd engine cool.system[%]
9: 0.2> EAM.V6.158: 710 : Pulse relation fan [1/1000]
10: 0.2> EAM.V6.159: 50 : Pulse frequency fan [Hz]
11: 0.2> MOT.MV.43 : 1 : Ignition start switch KL50 [2=active]
12: 0.2> MOT.MV.52 : 0 : Start lock CAN EAM5 [1=active]
13: 0.2> MOT.MV.72 : 24 : Response actuation starter relay[V]
14: 0.2> MOT.MV.74 : 24 : Response activation relay FGK 1/2 [V]
15: 0.2> MOT.MV.76 : 24 : Response activat.magnet valve FSA [V]
16: 0.2> MOT.MV.49 : 1 : Diagnosis output relay module[1=ok]

BACK
<<==

14000Y04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 6. 5: CAN-Daten Dieselmotor OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> EAM.V6.0 : 0 : >CAN: Startsperre [1=aktiv]


2: 0.2> EAM.V6.1 : 0 : >CAN: Motor Start [1=aktiv]
3: 0.2> EAM.V6.2 : 0 : >CAN: Motor Stopp [1=aktiv]
4: 0.2> EAM.V6.3 : 0 : >CAN: Farpedalsperre ECU [1=aktiv]
5: 0.2> EAM.V6.4 : 0 : >CAN: Motordrz. Soll / 6.25 [1/min]
6: 0.2> EAM.V6.7 : 61 : >CAN: Drehzahl Min * 16 [1/min]
7: 0.2> EAM.V6.6 : 118 : >CAN: Drehzahl Max * 16 [1/min]
8: 0.2> EAM.V6.21 : 0 : >CAN: Sollmoment -25000 /5 [Nm]
9: 0.2> EAM.V6.8 : 60 : >CAN: Momentenbegrenzung *20 [Nm]
10: 0.2> EAM.V6.32 : 24995 : <CAN: Abtriebsmom. -25000 /5 [Nm]
11: 0.2> EAM.V6.35 : 19 : <CAN: max. Abtriebsmoment *20 [Nm]
12: 0.2> EAM.V6.15 : 0 : >CAN: Zusatzbremse(n) gewaehlt
13: 0.2> EAM.V6.16 : 0 : >CAN: Zusatzbremse(n) aktiv
14: 0.2> EAM.V6.30 : 6250 : <CAN: Motordrz. Ist / 6.25 [1/min]
15: 0.2> EAM.V6.33 : 1 : <CAN: Motor ein ECU [1=aktiv]

ZURUECK
<<==

14000Y05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 6. 5: CAN-Data diesel engine OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> EAM.V6.0 : 0 : >CAN: Start lock [1=active]


2: 0.2> EAM.V6.1 : 0 : >CAN: Engine start [1=active]
3: 0.2> EAM.V6.2 : 0 : >CAN: Engine stop [1=active]]
4: 0.2> EAM.V6.3 : 0 : >CAN: Driving pedal lock ECU [1=act.]
5: 0.2> EAM.V6.4 : 0 : >CAN: Engine revol.reqd /6.25 [1/min]
6: 0.2> EAM.V6.7 : 61 : >CAN: Revolution min * 16 [1/min]
7: 0.2> EAM.V6.6 : 118 : >CAN: Revolution max * 16 [1/min]
8: 0.2> EAM.V6.21 : 0 : >CAN: Reqd-moment -25000 /5 [Nm]
9: 0.2> EAM.V6.8 : 60 : >CAN: Moment limitation *20 [Nm]
10: 0.2> EAM.V6.32 : 24995 : <CAN: Output moment -25000 /5 [Nm]
11: 0.2> EAM.V6.35 : 19 : <CAN: Max. output moment *20 [Nm]
12: 0.2> EAM.V6.15 : 0 : >CAN: Auxiliary brake(n) selected
13: 0.2> EAM.V6.16 : 0 : >CAN: Additional brake(n) active
14: 0.2> EAM.V6.30 : 6250 : <CAN: Engine rev.actl/ 6.25 [1/min]
15: 0.2> EAM.V6.33 : 1 : <CAN: Engine on ECU [1=active]

BACK
<<==

14000Y05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 6. 6: Motor-Start/-Stopp OW

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.2> EAM.V6.37 : 0 : CAN-Verbindung ECU (1=Stoerung)


2: 0.2> EAM.V6.64 : 0 : <LSB: Startsperre von LICCON
3: 0.2> EAM.V6.0 : 0 : >CAN: Startsperre [1=aktiv]
4: 0.2> EAM.V6.65 : 0 : <LSB: Motor Start von LICCON
5: 0.2> EAM.V6.164: 0 : Sperre Motor Neustart LSB
6: 0.2> EAM.V6.50 : 0 : Motor Start LSB>CAN aktiviert
7: 0.2> EAM.V6.1 : 0 : >CAN: Motor Start [1=aktiv]
8: 0.2> EAM.V6.36 : 0 : <CAN: Anlasser eingerueckt
9: 0.2> EAM.V6.53 : 0 : >LSB: Motor Start aktiv
10: 0.2> EAM.V6.33 : 1 : <CAN: Motor ein ECU [1=aktiv]
11: 0.2> EAM.V6.106: 0 : E.E6.1: Taster Motor-Stopp OW bet.
12: 0.2> EAM.V6.66 : 0 : <LSB: Motor Stopp von LICCON
13: 0.2> EAM.V6.2 : 0 : >CAN: Motor Stopp [1=aktiv]

ZURUECK
<<==

14000Y06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 6. 6: Engine-start/-stopp OW

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.2> EAM.V6.37 : 0 : CAN-connection ECU (1=failure)


2: 0.2> EAM.V6.64 : 0 : <LSB: Start lock from LICCON
3: 0.2> EAM.V6.0 : 0 : >CAN: Start lock [1=active]
4: 0.2> EAM.V6.65 : 0 : <LSB: Engine start from LICCON
5: 0.2> EAM.V6.164: 0 : Lock engine restart LSB
6: 0.2> EAM.V6.50 : 0 : Engine start LSB>CAN activated
7: 0.2> EAM.V6.1 : 0 : >CAN: Engine start [1=active]
8: 0.2> EAM.V6.36 : 0 : <CAN: Starter activated
9: 0.2> EAM.V6.53 : 0 : >LSB: Engine start active
10: 0.2> EAM.V6.33 : 1 : <CAN: Engine on ECU [1=active]
11: 0.2> EAM.V6.106: 0 : E.E6.1:Pushbutt.eng.stopp OW activat.
12: 0.2> EAM.V6.66 : 0 : <LSB: Engine stopp from LICCON
13: 0.2> EAM.V6.2 : 0 : >CAN: Engine stop [1=active]]

BACK
<<==

14000Y06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
** E/A-Module ZE0, CAN-Module UW (ISO-Diagnose) (7) **

UEBERSICHT Seite 1/ 1

=> 7. 1: Betriebsart aktive Hinterachslenkung


7. 2: Werte LSB Hinterachslenkung
7. 3: analoge Werte Geber Hinterachslenkung
7. 4: Rechenwerte Hinterachslenkung
7. 5: Ausgaenge Hinterachslenkung
7. 6: Lenkventile Ansteuerung CAN

\/ /\ ANDERE ZURUECK
BILDER <<==

14000Q01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
** E/A-Modules ZE0, CAN-Modules UW (ISO-Diagnosis) (7) *

SUMMARY Page 1/ 1

=> 7. 1: Operation mode active rear axle steering


7. 2: Values LSB rear axle steering
7. 3: Analog values sensor rear axle steering
7. 4: Arithmetic values rear axle steering
7. 5: Output rear axle steering
7. 6: Steering valves selection CAN

\/ /\ OTHER BACK
PICTURES <<==

14000Q01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 7. 1: Betriebsart aktive Hinterachslenkung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V1.200: 16384 : LSB>: Statuswort Sollwerte


2: 0.0> EAM.V1.201: 0 : Betriebsart Soll 1..6
3: 0.0> EAM.V1.202: 0 : Betriebsart vorgewaehlt 1..6
4: 0.0> EAM.V1.203: 0 : Betriebsart aktiv 1..6, 0=err
5: 0.0> EAM.V1.204: 0 : Betriebsart Soll rechts 1..6, 0=err
6: 0.0> EAM.V1.205: 0 : Betriebsart vorg. rechts 1..6, 0=err
7: 0.0> EAM.V1.206: 0 : Betriebsart aktiv rechts 1..6, 0=err
8: 0.0> EAM.V1.207: 0 : Betriebsart Soll links 1..6, 0=err
9: 0.0> EAM.V1.208: 0 : Betriebsart vorg. links 1..6, 0=err
10: 0.0> EAM.V1.209: 0 : Betriebsart aktiv links 1..6, 0=err
11: 0.0> EAM.V1.210: 0 : Taster lenken links in BA5 aktiv
12: 0.0> EAM.V1.211: 0 : Taster lenken rechts in BA5 aktiv
13: 0.0> EAM.V1.212: 0 : manuelle Umschaltung BA aktiv
14: 0.0> EAM.V1.213: 1 : Fehlerflag Betriebsart Soll, 0=err
15: 0.0> EAM.V1.214: 1 : Fehlerflag Status rechts, 0=err
16: 0.0> EAM.V1.215: 1 : Fehlerflag Status links, 0=err

ZURUECK
<<==

14000Z01_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 7. 1: Operation mode active rear axle steering

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V1.200: 16384 : LSB>: Status word reqd values


2: 0.0> EAM.V1.201: 0 : Operation mode reqd 1..6
3: 0.0> EAM.V1.202: 0 : Operation mode preselected 1..6
4: 0.0> EAM.V1.203: 0 : Operation mode active 1..6, 0=err
5: 0.0> EAM.V1.204: 0 : Operation mode reqd right 1..6, 0=err
6: 0.0> EAM.V1.205: 0 : Oper.mode preselect.right 1..6, 0=err
7: 0.0> EAM.V1.206: 0 : Operat. mode active right 1..6,0=err
8: 0.0> EAM.V1.207: 0 : Operation mode reqd left 1..6, 0=err
9: 0.0> EAM.V1.208: 0 : Operation mode presel.left 1..6,0=err
10: 0.0> EAM.V1.209: 0 : Operation mode active left 1..6,0=err
11: 0.0> EAM.V1.210: 0 : Push-butt.steering left in BA5 active
12: 0.0> EAM.V1.211: 0 : Push-butt.steering right in BA5 act.
13: 0.0> EAM.V1.212: 0 : Manual change-over switch BA active
14: 0.0> EAM.V1.213: 1 : Error flag oeration mode reqd, 0=err
15: 0.0> EAM.V1.214: 1 : Error flag status right, 0=err
16: 0.0> EAM.V1.215: 1 : Error flag status left, 0=err

BACK
<<==

14000Z01_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 7. 2: Werte LSB Hinterachslenkung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V1.216: 0 : mittl. Geschwindigkeit VA ABS [km/h]


2: 0.0> EAM.V1.217: 0 ++ : >LSB: Fahrgeschw. Getr. * 0,1 [km/h]
3: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Fahrgeschw. Tacho * 0,1 [km/h]
4: 0.0> EAM.V1.218: 0 : >LSB: Fahrzeug bewegt sich
5: 0.0> EAM.V1.219: 1 : >LSB: Fahrzeug steht

ZURUECK
<<==

14000Z02_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 7. 2: Werte LSB Hinterachslenkung

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V1.216: 0 : mittl. Geschwindigkeit VA ABS [km/h]


2: 0.0> EAM.V1.217: 0 ++ : >LSB: Fahrgeschw. Getr. * 0,1 [km/h]
3: 0.0> EAM.V5.67 : 0 ++ : >LSB: Fahrgeschw. Tacho * 0,1 [km/h]
4: 0.0> EAM.V1.218: 0 : >LSB: Fahrzeug bewegt sich
5: 0.0> EAM.V1.219: 1 : >LSB: Fahrzeug steht

BACK
<<==

14000Z02_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 7. 3: analoge Werte Geber Hinterachslenkung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V3.200: - 1 : Winkelgeber VA Kanal a [Grad/10]


2: 0.0> EAM.V4.200: - 8 : Winkelgeber VA Kanal b [Grad/10]
3: 0.0> EAM.V3.201: 7 : Winkelgeber LA1 Kanal a [Grad/10]
4: 0.0> EAM.V4.201: 2 : Winkelgeber LA1 Kanal b [Grad/10]
5: 0.0> EAM.V3.202: 3 : Winkelgeber LA2 Kanal a [Grad/10]
6: 0.0> EAM.V4.202: - 1 : Winkelgeber LA2 Kanal b [Grad/10]
7: 0.0> EAM.V3.203: 0 : Winkelgeber LA3 Kanal a [Grad/10]
8: 0.0> EAM.V4.203: 0 : Winkelgeber LA3 Kanal b [Grad/10]
9: 0.0> EAM.V3.204: 0 : Winkelgeber LA4 Kanal a [Grad/10]
10: 0.0> EAM.V4.204: 0 : Winkelgeber LA4 Kanal b [Grad/10]
11: 0.0> EAM.V3.213: 1 : E.E3.7: Druckschalter Zentrierkreis
12: 0.0> EAM.V4.213: 0 : E.E4.4: Druckschalter Zentrierkreis
13: 0.0> EAM.V3.214: 0 : E.E3.0: Durchflusssch. Zentrierkreis
14: 0.0> EAM.V4.214: 0 : E.E4.0: Durchflussschalter Lenkpumpe
15: 0.0> EAM.V4.215: 0 : E.E4.3: Durchflusssch. Hilfslenkpump

ZURUECK
<<==

14000Z03_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 7. 3: Analog values sensor rear axle steering

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V3.200: - 1 : Angle sensor VA channel a [degree/10]


2: 0.0> EAM.V4.200: - 8 : Angle sensor VA channel b [degree/10]
3: 0.0> EAM.V3.201: 7 : Angle sensor LA1 channel a [degree/10]
4: 0.0> EAM.V4.201: 2 : Angle sensor LA1 channel b [degree/10]
5: 0.0> EAM.V3.202: 3 : Angle sensor LA2 channel a [degree/10]
6: 0.0> EAM.V4.202: - 1 : Angle sensor LA2 channel b [degree/10]
7: 0.0> EAM.V3.203: 0 : Angle sensor LA3 channel a [degree/10]
8: 0.0> EAM.V4.203: 0 : Angle sensor LA3 channel b [degree/10]
9: 0.0> EAM.V3.204: 0 : Angle sensor LA4 channel a [degree/10]
10: 0.0> EAM.V4.204: 0 : Angle sensor LA4 channel b [degree/10]
11: 0.0> EAM.V3.213: 1 : E.E3.7: Press.-switch centering circle
12: 0.0> EAM.V4.213: 0 : E.E4.4: Press.-switch centering circle
13: 0.0> EAM.V3.214: 0 : E.E3.0: Flow switch centering circle
14: 0.0> EAM.V4.214: 0 : E.E4.0: Flow switch steering pump
15: 0.0> EAM.V4.215: 0 : E.E4.3: Flow switch auxil.steer.pump

BACK
<<==

14000Z03_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 7. 4: Rechenwerte Hinterachslenkung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V3.205: - 4 : Winkel Vorderachse [Grad/10]


2: 0.0> EAM.V4.205: - 4 : Winkel Vorderachse [Grad/10]
3: 0.0> EAM.V3.206: 0 : aktive Betriebsart (EAM3)
4: 0.0> EAM.V4.206: 0 : aktive Betriebsart (EAM4)
5: 0.0> EAM.V3.211: 4 : Winkel Lenkachse 1 [Grad/10]
6: 0.0> EAM.V3.207: 4 : Winkel Sollwert Lenkachse 1
7: 0.0> EAM.V3.209: 0 : Oelmenge LA1 (-254 .. 254)
8: 0.0> EAM.V4.211: 1 : Winkel Lenkachse 2 [Grad/10]
9: 0.0> EAM.V4.207: 1 : Winkel Sollwert Lenkachse 2
10: 0.0> EAM.V4.209: 0 : Oelmenge LA2 (-254 .. 254)
11: 0.0> EAM.V3.212: 0 : Winkel Lenkachse 3 [Grad/10]
12: 0.0> EAM.V3.208: 0 : Winkel Sollwert Lenkachse 3
13: 0.0> EAM.V3.210: 0 : Oelmenge LA3 (-254 .. 254)
14: 0.0> EAM.V4.212: 0 : Winkel Lenkachse 4 [Grad/10]
15: 0.0> EAM.V4.208: 0 : Winkel Sollwert Lenkachse 4
16: 0.0> EAM.V4.210: 0 : Oelmenge LA4 (-254 .. 254)

ZURUECK
<<==

14000Z04_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 7. 4: Arithmetic values rear axle steering

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V3.205: - 4 : Angle front axle [degree/10]


2: 0.0> EAM.V4.205: - 4 : Angle front axle [degree/10]
3: 0.0> EAM.V3.206: 0 : Active operation mode (EAM3)
4: 0.0> EAM.V4.206: 0 : Active operation mode (EAM4)
5: 0.0> EAM.V3.211: 4 : Angle steering axle 1 [degree/10]
6: 0.0> EAM.V3.207: 4 : Angle reqd-value steering axle 1
7: 0.0> EAM.V3.209: 0 : Oil amount LA1 (-254 .. 254)
8: 0.0> EAM.V4.211: 1 : Angle steering axle 2 [degree/10]
9: 0.0> EAM.V4.207: 1 : Angle reqd-value steering axle 2
10: 0.0> EAM.V4.209: 0 : Oil amount LA2 (-254 .. 254)
11: 0.0> EAM.V3.212: 0 : Angle steering axle 3 [degree/10]
12: 0.0> EAM.V3.208: 0 : Angle reqd-value steering axle 3
13: 0.0> EAM.V3.210: 0 : Oil amount LA3 (-254 .. 254)
14: 0.0> EAM.V4.212: 0 : Angle steering axle 4 [degree/10]
15: 0.0> EAM.V4.208: 0 : Angle reqd-value steering axle 4
16: 0.0> EAM.V4.210: 0 : Oil amount LA4 (-254 .. 254)

BACK
<<==

14000Z04_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 7. 5: Ausgaenge Hinterachslenkung

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V3.216: 0 : E.A3.3: Blockierventil 1 bestromt


2: 0.0> EAM.V4.217: 0 : E.A4.0: Blockierventil 1 bestromt
3: 0.0> EAM.V3.216: 0 : Blockierventil 2 bestromt
4: 0.0> EAM.V4.217: 0 : Blockierventil 2 bestromt
5: 0.0> EAM.V3.218: 0 : E.A3.0: Zentrierventile bestromt
6: 0.0> EAM.V4.218: 0 : E.A4.3: Zentrierventile bestromt
7: 0.0> EAM.V4.219: 0 : E.A4.1: Notversorgung Zentrierung

ZURUECK
<<==

14000Z05_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 7. 5: Outputs rear axle steering

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V3.216: 0 : E.A3.3: Locking valve 1 powerized


2: 0.0> EAM.V4.217: 0 : E.A4.0: Locking valve 1 powerized
3: 0.0> EAM.V3.216: 0 : Locking valve 2 powerized
4: 0.0> EAM.V4.217: 0 : Locking valve 2 powerized
5: 0.0> EAM.V3.218: 0 : E.A3.0: Centering valves powerized
6: 0.0> EAM.V4.218: 0 : E.A4.3: Centering valves powerized
7: 0.0> EAM.V4.219: 0 : E.A4.1: Emergency operation centering

BACK
<<==

14000Z05_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : SPEZIAL-BILD LTM 1090/3
=> 7. 6: Lenkventile Ansteuerung CAN

GR.ZE OPERAND WERT GR.ZE OPERAND WERT - Beschreibung

1: 0.0> EAM.V3.208: 0 : Sollwert Oelmenge LA1 -254..254


2: 0.0> EAM.V3.152: 1 : >CAN: LA1 in Neutralstellung
3: 0.0> EAM.V3.153: 0 : >CAN: LA1 in Lenkrichtung links
4: 0.0> EAM.V3.154: 0 : >CAN: LA1 in Lenkrichtung rechts
5: 0.0> EAM.V3.155: 0 : >CAN: LA1 Sollwert Menge / 2.54 [%]
6: 0.0> EAM.V3.156: 129 : <CAN: Schieberweg Lenkventil LA1
7: 0.0> EAM.V3.157: - 1 : Schieberweg LA1 -100..100 [%]
8: 0.0> EAM.V4.208: 0 : Sollwert Oelmenge LA2 -254..254
9: 0.0> EAM.V4.152: 1 : >CAN: LA2 in Neutralstellung
10: 0.0> EAM.V4.153: 0 : >CAN: LA2 in Lenkrichtung links
11: 0.0> EAM.V4.154: 0 : >CAN: LA2 in Lenkrichtung rechts
12: 0.0> EAM.V4.155: 0 : >CAN: LA2 Sollwert Menge / 2.54 [%]
13: 0.0> EAM.V4.156: 127 : <CAN: Schieberweg Lenkventil LA2
14: 0.0> EAM.V4.157: 1 : Schieberweg LA2 -100..100 [%]

ZURUECK
<<==

14000Z06_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : SPECIAL-PICTURE LTM 1090/3
=> 7. 6: Steering valves actuation CAN

GR.CU OPERAND VALUE GR.CU OPERAND VALUE - Description

1: 0.0> EAM.V3.208: 0 : Reqd-value oil quantity LA1 -254..254


2: 0.0> EAM.V3.152: 1 : >CAN: LA1 in neutral-position
3: 0.0> EAM.V3.153: 0 : >CAN: LA1 in steering direction left
4: 0.0> EAM.V3.154: 0 : >CAN: LA1 in steering direction right
5: 0.0> EAM.V3.155: 0 : >CAN: LA1 Reqd-value quantity/2.54[%]
6: 0.0> EAM.V3.156: 129 : <CAN: Plunger stroke steer.valve LA1
7: 0.0> EAM.V3.157: - 1 : Plunger stroke LA1 -100..100 [%]
8: 0.0> EAM.V4.208: 0 : Reqd-value oil quantity LA2 -254..254
9: 0.0> EAM.V4.152: 1 : >CAN: LA2 in neutral-position
10: 0.0> EAM.V4.153: 0 : >CAN: LA2 in steering direction left
11: 0.0> EAM.V4.154: 0 : >CAN: LA2 in steering direction right
12: 0.0> EAM.V4.155: 0 : >CAN: LA2 Reqd-value quantity/2.54[%]
13: 0.0> EAM.V4.156: 127 : <CAN: Plunger stroke steer.valve LA2
14: 0.0> EAM.V4.157: 1 : Plunger stroke LA2 -100..100 [%]

BACK
<<==

14000Z06_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 162ms K: 0 CU 0

* n
M:01-100 M:02-116 M:03-126 M:04-136 M:05-146 M:06-156 S:07
SW4.2 ZE SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.0!DK

n n n
S:08 S:09 S:10
SW4.0!DK SW4.0!DK SW4.0!DK

n n n
S:16 S:17 S:18 S:19 S:20 S:21 S:22 S:23
SW4.5 NG SW4.7 DK SW4.7 DK SW4.7 DK SW4.7 DK SW4.0!LG SW4.0!LG SW4.0!LG

n o
S:24 S:25
SW4.0!LG SW4.0!DR

DOCUM/ \/ > < SOFTWARE LSB-RESE GRP/CU BACK


INFO DOWNLOAD AUTOMATI <<==

140000Z0_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 162ms K: 0 ZE 0

* n
M:01-100 M:02-116 M:03-126 M:04-136 M:05-146 M:06-156 S:07
SW4.2 ZE SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.2 EA SW4.0!DK

n n n
S:08 S:09 S:10
SW4.0!DK SW4.0!DK SW4.0!DK

n n n
S:16 S:17 S:18 S:19 S:20 S:21 S:22 S:23
SW4.5 NG SW4.7 DK SW4.7 DK SW4.7 DK SW4.7 DK SW4.0!LG SW4.0!LG SW4.0!LG

n o
S:24 S:25
SW4.0!LG SW4.0!DR

DOKUM/ \/ > < SOFTWARE LSB-RESE GRP/ZE ZURUECK


INFO DOWNLOAD AUTOMATI <<==

140000Z0_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 162ms K: 0 ZE 0

ADRESSE BESCHREIBUNG

=> 1 ZE0 DW1. 51


2 E/A-Modul 1 DW1. 52
3 E/A-Modul 2 DW1. 53
4 E/A-Modul 3 DW1. 54
5 E/A-Modul 4 DW1. 55
6 E/A-Modul 5 DW1. 56
7 o Druckgeber 1 Diagnoseprogramme DW1. 87
8 o Druckgeber 2 Diagnoseprogramme DW1. 90
9 o Druckgeber 3 Diagnoseprogramme DW1. 93
10 o Druckgeber 4 Diagnoseprogramme DW1. 96
16 Niveaugeber Abstuetzung DW1. 70
17 Druckgeber Abstuetzung HiRe1 [bar/10] DW1. 75
18 Druckgeber Abstuetzung VoRe2 [bar/10] DW1. 78
19 Druckgeber Abstuetzung VoLi3 [bar/10] DW1. 81
20 Druckgeber Abstuetzung HiLi4 [bar/10] DW1. 84
21 o Schiebeholmlaenge HiRe1 [cm] DW1. 60

GRAFIK/ \/ /\ => ADR \/ GRP/ZE ZURUECK


INFO ZUWEISEN \/ <<==

140000D1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 162ms K: 0 CU 0

ADDRESS DESCRIPTION

=> 1 ZE0 DW1. 51


2 E/A-Module 1 DW1. 52
3 E/A-Module 2 DW1. 53
4 E/A-Module 3 DW1. 54
5 E/A-Module 4 DW1. 55
6 E/A-Module 5 DW1. 56
7 o Pressure sensor 1 diagnosis programs DW1. 87
8 o Pressure sensor 2 diagnosis programs DW1. 90
9 o Pressure sensor 3 diagnosis programs DW1. 93
10 o Pressure sensor 4 diagnosis programs DW1. 96
16 Level sensor support DW1. 70
17 Pressure sensor support rear right1 [bar/10] DW1. 75
18 Pressure sensor support front right2 [bar/10] DW1. 78
19 Pressure sensor support front left3 [bar/10] DW1. 81
20 Pressure sensor support rear left4 [bar/10] DW1. 84
21 o Sliding beam length rear right1 [cm] DW1. 60

GRAPHIC \/ /\ ADR \/ GRP/CU BACK


INFO ASSIGN \/ <<==

140000D1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 162ms K: 0 ZE 0

ADRESSE BESCHREIBUNG

=> 22 o Schiebeholmlaenge VoRe2 [cm] DW1. 62


23 o Schiebeholmlaenge VoLi3 [cm] DW1. 64
24 o Schiebeholmlaenge HiLi4 [cm] DW1. 66
25 o Drehgeber horizontal [grad/100] QW0. 95

GRAFIK/ \/ /\ => ADR \/ GRP/ZE ZURUECK


INFO ZUWEISEN \/ <<==

140000D2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 162ms K: 0 CU 0

ADDRESS DESCRIPTION

=> 22 o Sliding beam length front right2 [cm] DW1. 62


23 o Sliding beam length front left3 [cm] DW1. 64
24 o Sliding beam length rear left4 [cm] DW1. 66
25 o Slewing sensor horizontal [degree/100] QW0. 95

GRAPHIC \/ /\ ADR \/ GRP/CU BACK


INFO ASSIGN \/ <<==

140000D2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 1 1 --
TYPE 240/CU 240/CU
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 00 00
NO. 000063250 000063250
V.R 01.00 01.00
LSB-NO. 1 1
SPI - -
CAN - -
LSB(-A) + +
LSB-B - -
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140000M1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 1 1 --
TYP 240/ZE 240/ZE
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 00 00
NR. 000063250 000063250
V.R 01.00 01.00
LSB-NR. 1 1
SPI - -
CAN - -
LSB(-A) + +
LSB-B - -
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140000M1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 2 2 --
TYP 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 16 16
NR. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NR. 1 1
SPI 1 1
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-Nr. 660102008
Serien-Nr. 00188/Q00
Spezi-Nr. 06

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140000M2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 2 2 --
TYPE 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 16 16
NO. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NO. 1 1
SPI 1 1
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-No. 660102008
Serial-No. 00188/Q00
Spezi-No. 06

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140000M2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 173ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 3 3 --
TYP 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 26 26
NR. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NR. 1 1
SPI 2 2
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-Nr. 660102008
Serien-Nr. 00190/Q00
Spezi-Nr. 06

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140000M3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 173ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 3 3 --
TYPE 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 26 26
NO. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NO. 1 1
SPI 2 2
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-No. 660102008
Serial-No. 00190/Q00
Spezi-No. 06

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140000M3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 164ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 4 4 --
TYPE 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 36 36
NO. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NO. 1 1
SPI 4 4
CAN - -
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-No. 660102008
Serial-No. 00192/Q00
Spezi-No. 06

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140000M4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 164ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 4 4 --
TYP 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 36 36
NR. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NR. 1 1
SPI 4 4
CAN - -
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-Nr. 660102008
Serien-Nr. 00192/Q00
Spezi-Nr. 06

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140000M4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 5 5 --
TYPE 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 46 46
NO. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NO. 1 1
SPI 4 4
CAN - -
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-No. 660102008
Serial-No. 00194/Q00
Spezi-No. 06

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140000M5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 5 5 --
TYP 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 46 46
NR. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NR. 1 1
SPI 4 4
CAN - -
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-Nr. 660102008
Serien-Nr. 00194/Q00
Spezi-Nr. 06

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140000M5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 161ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 6 6 --
TYPE 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 56 56
NO. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NO. 1 1
SPI - -
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-No. 660102008
Serial-No. 00228/Q00
Spezi-No. 06

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140000M6_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 161ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 6 6 --
TYP 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0101 0000 0101 0000
ID 56 56
NR. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NR. 1 1
SPI - -
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-Nr. 660102008
Serien-Nr. 00228/Q00
Spezi-Nr. 06

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140000M6_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 CU 0

E/A-MODULE1 INPUT/OUTPUT 98-01-01 00:05:12 312.92 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E1.0 10000 mV E.DEA1.0 0-1-0 E.A1.0 0-0-1-0
E.E1.1 10000 mV E.DEA1.1 0-1-0 E.A1.1 1-0-0-1
E.E1.2 10000 mV E.DEA1.2 0-1-0 E.A1.2 0-0-1-0
E.E1.3 10000 mV E.DEA1.3 0-1-0 E.A1.3 0-0-1-0
E.E1.4 97 mV E.DEA1.4 0-1-0
E.E1.5 78 mV E.DEA1.5 0-1-0
E.E1.6 0 mV E.DEA1.6 0-1-0
E.E1.7 0 mV E.DEA1.7 0-1-0

E.DE1.0 1 SPI ID: 1 - E: 7 - S: 17 - T: 65 - X: 19 - A: 30


E.DE1.1 1 CAN - REQD 1000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.2 1 CAN - ACTL 0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.3 1
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/ INPUT OUTPUT BACK


INFO !! not on crane <<==

140000U2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 ZE 0

E/A-MODUL 1 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 00:05:12 312.92 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E1.0 10000 mV E.DEA1.0 0-1-0 E.A1.0 0-0-1-0
E.E1.1 10000 mV E.DEA1.1 0-1-0 E.A1.1 1-0-0-1
E.E1.2 10000 mV E.DEA1.2 0-1-0 E.A1.2 0-0-1-0
E.E1.3 10000 mV E.DEA1.3 0-1-0 E.A1.3 0-0-1-0
E.E1.4 97 mV E.DEA1.4 0-1-0
E.E1.5 78 mV E.DEA1.5 0-1-0
E.E1.6 0 mV E.DEA1.6 0-1-0
E.E1.7 0 mV E.DEA1.7 0-1-0

E.DE1.0 1 SPI ID: 1 - E: 7 - S: 17 - T: 65 - X: 19 - A: 30


E.DE1.1 1 CAN - Soll 1000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.2 1 CAN - Ist 0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE1.3 1
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/ EINGANG AUSGANG ZURUECK


INFO !! nicht am Kran <<==

140000U2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
E/A-MODUL X I N F O

E A-S-R
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0

Uebersicht der 8 regulaeren Schaltzustande

Faelle A-S-R FEHLERERKENNUNG

1.Fall 0-0-0 Uebertemperatur Kurzschluss gegen Masse


2.Fall 0-0-1 Kurzschluss gegen VCC
3.Fall 0-1-0 Normal OFF
4.Fall 0-1-1 Kurzschluss gegen VCC
5.Fall 1-0-0 Kurzschluss gegen VCC oder Uebertemperatur
8.Fall 1-1-1 Normal ON

140000U2ID__

Sprache Fehler Info


Language Errors
E/A-MODULE X I N F O R M A T I O N

E A-S-R
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0
0-1-0

Summary of the 8 regular switch positions

Cases A-S-R ERROR DETECTION

1.Case 0-0-0 Over temperatur short circuit against mass


2.Case 0-0-1 Short circuit against VCC
3.Case 0-1-0 Normal OFF
4.Case 0-1-1 Short circuit against VCC
5.Case 1-0-0 Short circuit against VCC or over temperature
8.Case 1-1-1 Normal ON

140000U2IE__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 173ms K: 0 CU 0

E/A-MODULE2 INPUT/OUTPUT 98-01-01 00:06:25 385.70 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E2.0 762 mV E.DEA2.0 0 E.A2.0 1-0-0-1
E.E2.1 9 mV E.DEA2.1 0-1-0 E.A2.1 0-0-1-0
E.E2.2 0 mV E.DEA2.2 0 E.A2.2 0-1-1-0
E.E2.3 0 mV E.DEA2.3 1-1-1 E.A2.3 0-1-1-0
E.E2.4 1524 mV E.DEA2.4 0-1-0
E.E2.5 1495 mV E.DEA2.5 0-1-0
E.E2.6 1515 mV E.DEA2.6 1-1-1
E.E2.7 0 mV E.DEA2.7 1-1-1

E.DE2.0 1 SPI ID: 2 - E: 15 - S: 0 - T: 0 - X: 18 - A: 0


E.DE2.1 0 CAN - REQD 0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 1111
E.DE2.2 1 CAN - ACTL 0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 1111
E.DE2.3 0
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/ INPUT OUTPUT BACK


INFO !! not on crane <<==

140000U3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 173ms K: 0 ZE 0

E/A-MODUL 2 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 00:06:25 385.70 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E2.0 762 mV E.DEA2.0 0 E.A2.0 1-0-0-1
E.E2.1 9 mV E.DEA2.1 0-1-0 E.A2.1 0-0-1-0
E.E2.2 0 mV E.DEA2.2 0 E.A2.2 0-1-1-0
E.E2.3 0 mV E.DEA2.3 1-1-1 E.A2.3 0-1-1-0
E.E2.4 1524 mV E.DEA2.4 0-1-0
E.E2.5 1495 mV E.DEA2.5 0-1-0
E.E2.6 1515 mV E.DEA2.6 1-1-1
E.E2.7 0 mV E.DEA2.7 1-1-1

E.DE2.0 1 SPI ID: 2 - E: 15 - S: 0 - T: 0 - X: 18 - A: 0


E.DE2.1 0 CAN - Soll 0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 1111
E.DE2.2 1 CAN - Ist 0000 0000 0000 0000 - 0001 1000 0010 1111
E.DE2.3 0
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/ EINGANG AUSGANG ZURUECK


INFO !! nicht am Kran <<==

140000U3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 164ms K: 0 CU 0

E/A-MODULE3 INPUT/OUTPUT 98-01-01 00:07:19 439.99 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E3.0 0 mV E.DEA3.0 0-1-0 E.A3.0 0-0-1-0
E.E3.1 0 mV E.DEA3.1 0-1-0 E.A3.1 0-0-1-0
E.E3.2 0 mV E.DEA3.2 0-1-0 E.A3.2 0-0-1-0
E.E3.3 0 mV E.DEA3.3 0-1-0 E.A3.3 0-0-1-0
E.E3.4 4828 mV E.DEA3.4 0-1-0
E.E3.5 4907 mV E.DEA3.5 0-1-0
E.E3.6 4877 mV E.DEA3.6 0-1-0
E.E3.7 10000 mV E.DEA3.7 0-1-0

E.DE3.0 1 SPI ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0


E.DE3.1 0 CAN - REQD 0110 0000 0000 0000 - 0100 0000 1000 0001
E.DE3.2 1 CAN - ACTL 0110 0000 0000 0000 - 0110 0000 1000 0001
E.DE3.3 0
LEDs o . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/ INPUT OUTPUT BACK


INFO !! not on crane <<==

140000U4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 164ms K: 0 ZE 0

E/A-MODUL 3 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 00:07:19 439.99 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E3.0 0 mV E.DEA3.0 0-1-0 E.A3.0 0-0-1-0
E.E3.1 0 mV E.DEA3.1 0-1-0 E.A3.1 0-0-1-0
E.E3.2 0 mV E.DEA3.2 0-1-0 E.A3.2 0-0-1-0
E.E3.3 0 mV E.DEA3.3 0-1-0 E.A3.3 0-0-1-0
E.E3.4 4828 mV E.DEA3.4 0-1-0
E.E3.5 4907 mV E.DEA3.5 0-1-0
E.E3.6 4877 mV E.DEA3.6 0-1-0
E.E3.7 10000 mV E.DEA3.7 0-1-0

E.DE3.0 1 SPI ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0


E.DE3.1 0 CAN - Soll 0110 0000 0000 0000 - 0100 0000 1000 0001
E.DE3.2 1 CAN - Ist 0110 0000 0000 0000 - 0110 0000 1000 0001
E.DE3.3 0
LEDs o . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/ EINGANG AUSGANG ZURUECK


INFO !! nicht am Kran <<==

140000U4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 ZE 0

E/A-MODUL 4 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 00:08:14 494.57 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E4.0 0 mV E.DEA4.0 0-1-0 E.A4.0 0-0-1-0
E.E4.1 0 mV E.DEA4.1 0-1-0 E.A4.1 0-0-1-0
E.E4.2 9 mV E.DEA4.2 0-1-0 E.A4.2 0-0-1-0
E.E4.3 0 mV E.DEA4.3 0-1-0 E.A4.3 0-0-1-0
E.E4.4 0 mV E.DEA4.4 0-1-0
E.E4.5 4858 mV E.DEA4.5 0-1-0
E.E4.6 4828 mV E.DEA4.6 0-1-0
E.E4.7 4916 mV E.DEA4.7 0-1-0

E.DE4.0 0 SPI ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0


E.DE4.1 0 CAN - Soll 0110 0000 0000 0000 - 0010 0001 0000 0001
E.DE4.2 0 CAN - Ist 0010 0000 0000 0000 - 0110 0001 0000 0001
E.DE4.3 1
LEDs . . . . . . . . . . . . . o . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/ EINGANG AUSGANG ZURUECK


INFO !! nicht am Kran <<==

140000U5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 168ms K: 0 CU 0

E/A-MODULE4 INPUT/OUTPUT 98-01-01 00:08:14 494.57 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E4.0 0 mV E.DEA4.0 0-1-0 E.A4.0 0-0-1-0
E.E4.1 0 mV E.DEA4.1 0-1-0 E.A4.1 0-0-1-0
E.E4.2 9 mV E.DEA4.2 0-1-0 E.A4.2 0-0-1-0
E.E4.3 0 mV E.DEA4.3 0-1-0 E.A4.3 0-0-1-0
E.E4.4 0 mV E.DEA4.4 0-1-0
E.E4.5 4858 mV E.DEA4.5 0-1-0
E.E4.6 4828 mV E.DEA4.6 0-1-0
E.E4.7 4916 mV E.DEA4.7 0-1-0

E.DE4.0 0 SPI ID: 4 - E: 0 - S: 0 - T: 20 - X: 12 - A: 0


E.DE4.1 0 CAN - REQD 0110 0000 0000 0000 - 0010 0001 0000 0001
E.DE4.2 0 CAN - ACTL 0010 0000 0000 0000 - 0110 0001 0000 0001
E.DE4.3 1
LEDs . . . . . . . . . . . . . o . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/ INPUT OUTPUT BACK


INFO !! not on crane <<==

140000U5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 161ms K: 0 CU 0

E/A-MODULE5 INPUT/OUTPUT 98-01-01 00:09:14 555.20 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E5.0 10000 mV E.DEA5.0 0 E.A5.0 0-0-1-0
E.E5.1 10000 mV E.DEA5.1 0 E.A5.1 0-0-1-0
E.E5.2 10000 mV E.DEA5.2 0 E.A5.2 0-0-1-0
E.E5.3 0 mV E.DEA5.3 1-1-1 E.A5.3 0-0-1-0
E.E5.4 0 mV E.DEA5.4 0-1-0
E.E5.5 10000 mV E.DEA5.5 0
E.E5.6 19 mV E.DEA5.6 1
E.E5.7 6832 mV E.DEA5.7 0

E.DE5.0 0 SPI ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0


E.DE5.1 0 CAN - REQD 0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.2 0 CAN - ACTL 0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.3 0
LEDs o . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/ INPUT OUTPUT BACK


INFO !! not on crane <<==

140000U6_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 161ms K: 0 ZE 0

E/A-MODUL 5 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 00:09:14 555.20 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E5.0 10000 mV E.DEA5.0 0 E.A5.0 0-0-1-0
E.E5.1 10000 mV E.DEA5.1 0 E.A5.1 0-0-1-0
E.E5.2 10000 mV E.DEA5.2 0 E.A5.2 0-0-1-0
E.E5.3 0 mV E.DEA5.3 1-1-1 E.A5.3 0-0-1-0
E.E5.4 0 mV E.DEA5.4 0-1-0
E.E5.5 10000 mV E.DEA5.5 0
E.E5.6 19 mV E.DEA5.6 1
E.E5.7 6832 mV E.DEA5.7 0

E.DE5.0 0 SPI ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0


E.DE5.1 0 CAN - Soll 0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.2 0 CAN - Ist 0000 0000 0000 0000 - 1000 1000 0010 1111
E.DE5.3 0
LEDs o . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/ EINGANG AUSGANG ZURUECK


INFO !! nicht am Kran <<==

140000U6_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.1 EINGANG LSB 1 GRUPPE 0
ZE 0

E 1.n X612/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 1.0 : 17 ACHSFEDERUNG H.L. RÜCKMELDUNG 1


E.E 1.1 : 15 ACHSFEDERUNG H.L. RÜCKMELDUNG 2
E.E 1.2 : 13 ACHSFEDERUNG H.R. RÜCKMELDUNG 1
E.E 1.3 : 11 ACHSFEDERUNG H.R. RÜCKMELDUNG 2

E.E 1.4 : 9 BREMSDRUCK 1 GEBER BREMSLICHT


E.E 1.5 : 7 BREMSDRUCK 2 GEBER BREMSLICHT
E.E 1.6 : 5 GEFEDERT ACHSE 1/2
E.E 1.7 : 3

E.DE 1.0 : 18 ACHSFEDERUNG V.L. RÜCKMELDUNG 1


E.DE 1.1 : 16 ACHSFEDERUNG V.L. RÜCKMELDUNG 2
E.DE 1.2 : 14 ACHSFEDERUNG V.R. RÜCKMELDUNG 1
E.DE 1.3 : 12 ACHSFEDERUNG V.R. RÜCKMELDUNG 2

ZURUECK
<<==

140000E2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.1 INPUT LSB 1 GROUP 0
CU 0

E 1.n X612/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 1.0 : 17 AXLE SUSPENSION REAR LEFT RESPONSE 1


E.E 1.1 : 15 AXLE SUSPENSION REAR LEFT RESPONSE 2
E.E 1.2 : 13 AXLE SUSPENSION REAR RIGHT RESPONSE 1
E.E 1.3 : 11 AXLE SUSPENSION REAR RIGHT RESPONSE 2

E.E 1.4 : 9 BRAKE PRESSURE 1 SENSOR BRAKE LIGHT


E.E 1.5 : 7 BRAKE PRESSURE 2 SENSOR BRAKE LIGHT
E.E 1.6 : 5 SUSPENDED AXLE 1/2
E.E 1.7 : 3

E.DE 1.0 : 18 AXLE SUSPENSION FRONT LEFT RESPONSE 1


E.DE 1.1 : 16 AXLE SUSPENSION FRONT LEFT RESPONSE 2
E.DE 1.2 : 14 AXLE SUSPENSION FRONT RIGHT RESPONSE 1
E.DE 1.3 : 12 AXLE SUSPENSION FRONT RIGHT RESPONSE 2

BACK
<<==

140000E2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.2 EINGANG LSB 1 GRUPPE 0
ZE 0

E 2.n X622/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 2.0 : 17 ZÜNDSTARTSCHALTER 50 UW


E.E 2.1 : 15 ZÜNDSTARTSCHALTER 50 OW
E.E 2.2 :
E.E 2.3 :

E.E 2.4 : 9 DRUCKLUFTVORRAT I GEBER


E.E 2.5 : 7 DRUCKLUFTVORRAT II GEBER
E.E 2.6 : 5 DRUCKLUFTVORRAT III GEBER
E.E 2.7 :

E.DE 2.0 : 18 ZÜNDSTARTSCHALTER 15 UW /OW


E.DE 2.1 : 16 ZÜNDSTARTSCHALTER 15 UW
E.DE 2.2 : 14 ZÜNDSTARTSCHALTER 15 OW
E.DE 2.3 : 12 MOTOR STOP OW

ZURUECK
<<==

140000E3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.2 INPUT LSB 1 GROUP 0
CU 0

E 2.n X622/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 2.0 : 17 IGINITION START SWITCH 50 UW


E.E 2.1 : 15 IGINITION START SWITCH 50 OW
E.E 2.2 :
E.E 2.3 :

E.E 2.4 : 9 COMPRESSED AIR RESERVE I SENSOR


E.E 2.5 : 7 COMPRESSED AIR RESERVE II SENSOR
E.E 2.6 : 5 COMPRESSED AIR RESERVE III SENSOR
E.E 2.7 :

E.DE 2.0 : 18 IGINITION START SWITCH 15 UW /OW


E.DE 2.1 : 16 IGINITION START SWITCH 15 UW
E.DE 2.2 : 14 IGINITION START SWITCH 15 OW
E.DE 2.3 : 12 ENGINE STOP OW

BACK
<<==

140000E3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.3 EINGANG LSB 1 GRUPPE 0
ZE 0

E 3.n X632/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 3.0 : 17 NIEDERDRUCK ZENTRIERKREIS


E.E 3.1 : 15
E.E 3.2 : 13
E.E 3.3 : 11

E.E 3.4 : 9 WINKELGEBER I ACHSE 1


E.E 3.5 : 7 LÄNGENGEBER I ACHSE 2
E.E 3.6 : 5 LÄNGENGEBER II ACHSE 3
E.E 3.7 : 3 DRUCKSCHALTER HINTERACHSLENKUNG

E.DE 3.0 : 18 ZUSCHALTUNG ACHSE 1 / 3


E.DE 3.1 : 16 QUERDIFF. ACHSE 1 / 2
E.DE 3.2 : 14 QUERDIFF. ACHSE 3 / 4
E.DE 3.3 : 12 CODIERUNG CODE -

ZURUECK
<<==

140000E4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.3 INPUT LSB 1 GROUP 0
CU 0

E 3.n X632/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 3.0 : 17 LOW PRESSURE CENTERING CIRCLE


E.E 3.1 : 15
E.E 3.2 : 13
E.E 3.3 : 11

E.E 3.4 : 9 ANGLE SENSOR I AXLE 1


E.E 3.5 : 7 LENGTH SENSOR I AXLE 2
E.E 3.6 : 5 LENGTH SENSOR II AXLE 3
E.E 3.7 : 3 PRESSURE SWITCH REAR AXLE STEERING

E.DE 3.0 : 18 ENGAGEMENT AXLE 1 / 3


E.DE 3.1 : 16 TRANSVERSAL DIFFERENTIAL AXLE 1 / 2
E.DE 3.2 : 14 TRANSVERSAL DIFFERENTIAL AXLE 3 / 4
E.DE 3.3 : 12 CODE -

BACK
<<==

140000E4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.4 INPUT LSB 1 GROUP 0
CU 0

E 4.n X642/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 4.0 : 17 STEERING PUMP


E.E 4.1 : 15
E.E 4.2 : 13
E.E 4.3 : 11 AUXILIARY STEERING PUMP

E.E 4.4 : 9 PRESSURE SWITCH REAR AXLE STEERING


E.E 4.5 : 7 LENGTH SENSOR II AXLE 3
E.E 4.6 : 5 LENGTH SENSOR I AXLE 2
E.E 4.7 : 3 ANGLE SENSOR I AXLE 1

E.DE 4.0 : 18
E.DE 4.1 : 16
E.DE 4.2 : 14 ADDITIONAL HEATING DIAGNOSIS
E.DE 4.3 : 12 CODE +

BACK
<<==

140000E5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.4 EINGANG LSB 1 GRUPPE 0
ZE 0

E 4.n X642/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 4.0 : 17 LENKPUMPE


E.E 4.1 : 15
E.E 4.2 : 13
E.E 4.3 : 11 HILFSLENKPUMPE

E.E 4.4 : 9 DRUCKSCHALTER HINTERACHSLENKUNG


E.E 4.5 : 7 L NGENGEBER II ACHSE 3
E.E 4.6 : 5 L NGENGEBER I ACHSE 2
E.E 4.7 : 3 WINKELGEBER I ACHSE 1

E.DE 4.0 : 18
E.DE 4.1 : 16
E.DE 4.2 : 14 ZUSATZHEIZUNG DIAGNOSE
E.DE 4.3 : 12 CODIERUNG CODE +

ZURUECK
<<==

140000E5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.5 EINGANG LSB 6 GRUPPE 0
ZE 1

E 5.n X652/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 5.0 : 17 SET-


E.E 5.1 : 15 SET+
E.E 5.2 : 13 AUS
E.E 5.3 : 11 QUIT

E.E 5.4 : 9 RÜCKMELDUNG STRASSENGANG


E.E 5.5 : 7 RÜCKMELDUNG GELÄNDEGANG
E.E 5.6 : 5 VERTEILERGETRIEBE NEUTRAL
E.E 5.7 : 3 TANKINHALT SIGNAL

E.DE 5.0 : 18
E.DE 5.1 : 16
E.DE 5.2 : 14
E.DE 5.3 : 12 TANKINHALT SIGNAL

ZURUECK
<<==

140000E6_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.5 INPUT LSB 6 GROUP 0
CU 1

E 5.n X652/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 5.0 : 17 SET-


E.E 5.1 : 15 SET+
E.E 5.2 : 13 OFF
E.E 5.3 : 11 QUIT

E.E 5.4 : 9 RESPONSE ROAD


E.E 5.5 : 7 RESPONSE OFF ROAD
E.E 5.6 : 5 DISTRIBUTER GEARBOX NEUTRAL
E.E 5.7 : 3 TANK CONTENT SIGNAL

E.DE 5.0 : 18
E.DE 5.1 : 16
E.DE 5.2 : 14
E.DE 5.3 : 12 TANK CONTENT SIGNAL

BACK
<<==

140000E6_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.1 OUTPUT LSB 2 GROUP 0
CU 1

E 1.n X613/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA 1.0 17 FILLING FRONT LEFT VALVE


E.DEA 1.1 15 BLEEDING FRONT LEFT VALVE
E.DEA 1.2 13 FILLING FRONT RIGHT VALVE
E.DEA 1.3 11 BLEEDING FRONT RIGHT VALVE
E.DEA 1.4 9 FILLING REAR LEFT VALVE
E.DEA 1.5 7 BLEEDING REAR LEFT VALVE
E.DEA 1.6 5 FILLING REAR RIGHT VALVE
E.DEA 1.7 3 BLEEDING REAR RIGHT VALVE

E.A 1.0 18 PARKING BRAKE VALVE


E.A 1.1 16 AIR FLAP CUSTOMER'S REQUEST
E.A 1.2 14 BRAKE LIGHT
E.A 1.3 12

BACK
<<==

140000A2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.1 AUSGANG LSB 2 GRUPPE 0
ZE 1

E 1.n X613/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA 1.0 17 FÜLLEN V.L. VENTIL


E.DEA 1.1 15 ABLASSEN V.L. VENTIL
E.DEA 1.2 13 FÜLLEN V.R. VENTIL
E.DEA 1.3 11 ABLASSEN V.R. VENTIL
E.DEA 1.4 9 FÜLLEN H.L. VENTIL
E.DEA 1.5 7 ABLASSEN H.L. VENTIL
E.DEA 1.6 5 FÜLLEN H.R. VENTIL
E.DEA 1.7 3 ABLASSEN H.R. VENTIL

E.A 1.0 18 FESTSTELLBREMSE VENTIL


E.A 1.1 16 LUFTKLAPPE KUNDENWUNSCH
E.A 1.2 14 BREMSLICHT
E.A 1.3 12

ZURUECK
<<==

140000A2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.2 AUSGANG LSB 3 GRUPPE 0
ZE 0

E 2.n X623/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA 2.0 17
E.DEA 2.1 15 UMSCHALTUNG VENTIL UNTERWAGEN
E.DEA 2.2 13
E.DEA 2.3 11 BLOCKIERT VENTIL
E.DEA 2.4 9 GEFEDERT VENTIL
E.DEA 2.5 7 QUERDIFF. ACHSE 1/2
E.DEA 2.6 5 ZUSCHALTUNG ACHSE 1/3
E.DEA 2.7 3 QUERDIFF. ACHSE 3/4

E.A 2.0 18 UMSCHALTUNG VENTIL OBERWAGEN


E.A 2.1 16
E.A 2.2 14 LENKMOTOR LINKS OBERWAGEN
E.A 2.3 12 LENKMOTOR RECHTS OBERWAGEN

ZURUECK
<<==

140000A3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.2 OUTPUT LSB 3 GROUP 0
CU 0

E 2.n X623/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA 2.0 17
E.DEA 2.1 15 CHANGE-OVER VALVE UNDERCARRIAGE
E.DEA 2.2 13
E.DEA 2.3 11 BLOCKS VALVE
E.DEA 2.4 9 SPRING LOADED VALVE
E.DEA 2.5 7 TRANSVERSAL DIFFERENTIAL AXLE 1/2
E.DEA 2.6 5 ENGAGEMENT AXLE 1/3
E.DEA 2.7 3 TRANSVERSAL DIFFERENTIL AXLE 3/4

E.A 2.0 18 CHANGE-OVER VALVE SUPERSTRUCTURE


E.A 2.1 16
E.A 2.2 14 STEERING ENGINE LEFT SUPERSTRUCTURE
E.A 2.3 12 STEERING ENGINE RIGHT SUPERSTRUCTURE

BACK
<<==

140000A3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.3 OUTPUT LSB 4 GROUP 0
CU 0

E 3.n X633/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA 3.0 17 SLIDING BEAM FRONT RIGHT OUT


E.DEA 3.1 15 SLIDING BEAM FRONT RIGHT IN
E.DEA 3.2 13 SUPPORT FRONT RIGHT DOWN
E.DEA 3.3 11 SUPPORT FRONT RIGHT UP
E.DEA 3.4 9 SLIDING BEAM REAR RIGHT OUT
E.DEA 3.5 7 SLIDING BEAM REAR RIGHT IN
E.DEA 3.6 5 SUPPORT REAR RIGHT DOWN
E.DEA 3.7 3 SUPPORT REAR RIGHT UP

E.A 3.0 18 REAR AXLE STEERING CENTERING CYLINDER


E.A 3.1 16 CIRCULATION VALVE 2
E.A 3.2 14
E.A 3.3 12 RELEASE VALVE CENTERING CYLINDER

BACK
<<==

140000A4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.3 AUSGANG LSB 4 GRUPPE 0
ZE 0

E 3.n X633/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA 3.0 17 SCHIEBEHOLM V.R. AUS


E.DEA 3.1 15 SCHIEBEHOLM V.R. EIN
E.DEA 3.2 13 ABSTÜTZUNG V.R. AB
E.DEA 3.3 11 ABSTÜTZUNG V.R. AUF
E.DEA 3.4 9 SCHIEBEHOLM H.R. AUS
E.DEA 3.5 7 SCHIEBEHOLM H.R. EIN
E.DEA 3.6 5 ABSTÜTZUNG H.R. AB
E.DEA 3.7 3 ABSTÜTZUNG H.R. AUF

E.A 3.0 18 HINTERACHSLENKUNG ZENTRIERZYLINDER


E.A 3.1 16 RUNDLAUF VENTIL 2
E.A 3.2 14
E.A 3.3 12 FREIGABEVENTIL ZENTRIERZYLINDER

ZURUECK
<<==

140000A4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.4 AUSGANG LSB 5 GRUPPE 0
ZE 0

E 4.n X643/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA 4.0 17 SCHIEBEHOLM V.L. AUS


E.DEA 4.1 15 SCHIEBEHOLM V.L. EIN
E.DEA 4.2 13 ABSTÜTZUNG V.L. AB
E.DEA 4.3 11 ABSTÜTZUNG V.L. AUF
E.DEA 4.4 9 SCHIEBEHOLM H.L. AUS
E.DEA 4.5 7 SCHIEBEHOLM H.L. EIN
E.DEA 4.6 5 ABSTÜTZUNG H.L. AB
E.DEA 4.7 3 ABSTÜTZUNG H.L. AUF

E.A 4.0 18 FREIGABEVENTIL ZENTRIERZYLINDER


E.A 4.1 16 NOTVERSORGUNG ZENTRIERZYLINDER
E.A 4.2 14
E.A 4.3 12 HINTRACHSLENKUNG ZENTRIERZYLINDER

ZURUECK
<<==

140000A5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.4 OUTPUT LSB 5 GROUP 0
CU 0

E 4.n X643/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA 4.0 17 SLIDING BEAM FRONT LEFT OUT


E.DEA 4.1 15 SLIDING BEAM FRONT LEFT IN
E.DEA 4.2 13 SUPPORT FRONT LEFT DOWN
E.DEA 4.3 11 SUPPORT FRONT LEFT UP
E.DEA 4.4 9 SLIDING BEAM REAR LEFT OUT
E.DEA 4.5 7 SLIDING BEAM REAR LEFT IN
E.DEA 4.6 5 SUPPORT REAR LEFT DOWN
E.DEA 4.7 3 SUPPORT REAR LEFT UP

E.A 4.0 18 RELEASE VALVE CENTERING CYLINDER


E.A 4.1 16 EMERGENCY SUPPLY CENTERING CYLINDER
E.A 4.2 14
E.A 4.3 12 REAR AXLE STEERING CENTERING CYLINDER

BACK
<<==

140000A5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.5 OUTPUT LSB 6 GROUP 0
CU 1

E 5.n X653/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA 5.0 17
E.DEA 5.1 15
E.DEA 5.2 13
E.DEA 5.3 11 DISTRIBUTER GEARBOX OFF-ROAD
E.DEA 5.4 9 DISTRIBUTER GEARBOX ROAD
E.DEA 5.5 7 TEMPOSET
E.DEA 5.6 5 PARKING BRAKE
E.DEA 5.7 3 SERVICE BRAKE BRAKE LIGHT

E.A 5.0 18 STEERING COLUMN SWITCH RIGHT


E.A 5.1 16 ENGINE BRAKE VALVE
E.A 5.2 14
E.A 5.3 12

BACK
<<==

140000A6_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.5 AUSGANG LSB 6 GRUPPE 0
ZE 1

E 5.n X653/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA 5.0 17
E.DEA 5.1 15
E.DEA 5.2 13
E.DEA 5.3 11 VERTEILERGETRIEBE GELÄNDEGANG
E.DEA 5.4 9 VERTEILERGETRIEBE STRASSENGANG
E.DEA 5.5 7 TEMPOSET
E.DEA 5.6 5 FESTSTELLBREMSE
E.DEA 5.7 3 BETRIBSBREMSE BREMSLICHT

E.A 5.0 18 LENKSTOCKSCHALTER RECHTS


E.A 5.1 16 MOTORBREMSE VENTIL
E.A 5.2 14
E.A 5.3 12

ZURUECK
<<==

140000A6_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 172ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 7 7 0 VALUE
TYPE 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000007_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 172ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 7 7 0 WERT
TYP 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000007_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 156ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 8 8 0 VALUE
TYPE 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000008_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 156ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 8 8 0 WERT
TYP 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000008_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 164ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 9 9 0 VALUE
TYPE 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000009_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 164ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 9 9 0 WERT
TYP 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000009_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 172ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 10 10 0 VALUE
TYPE 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000010_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 172ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 10 10 0 WERT
TYP 0/?? 51/DK
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 1
P3 0 0
P4 0 20
P5 0 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000010_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 170ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 16 16 - 0.03 degree(X)


TYPE 55/NG 55/NG 0.05 degree(Y)
SW 4.5 4.5
STATUS 0101 0100 0101 0100
P0 127 127
P1 2 2
P2 5 5
P3 0 0
P4 7 7
P5 50 50
P6 4 ( 4)
P7 20 ( 20)
Ident-No. 692308108
Serial-No. 00183/P12
Spezi-No. 02

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000016_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 170ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 16 16 - 0.03 grad(X)


TYP 55/NG 55/NG 0.05 grad(Y)
SW 4.5 4.5
STATUS 0101 0100 0101 0100
P0 127 127
P1 2 2
P2 5 5
P3 0 0
P4 7 7
P5 50 50
P6 4 ( 4)
P7 20 ( 20)
Ident-Nr. 692308108
Serien-Nr. 00183/P12
Spezi-Nr. 02

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000016_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 180ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 17 17 98.6 bar


TYPE 51/DK 51/DK 11 degree(C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692312808
Serial-No. 00003/Q01
Spezi-No. 03

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000017_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 180ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 17 17 98.6 bar


TYP 51/DK 51/DK 11 Grad (C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692312808
Serien-Nr. 00003/Q01
Spezi-Nr. 03

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000017_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 172ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 18 18 181.7 bar


TYPE 51/DK 51/DK 12 degree(C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692312808
Serial-No. 00005/Q01
Spezi-No. 03

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000018_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 172ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 18 18 181.7 bar


TYP 51/DK 51/DK 12 Grad (C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692312808
Serien-Nr. 00005/Q01
Spezi-Nr. 03

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000018_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 171ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 19 19 192.9 bar


TYPE 51/DK 51/DK 14 degree(C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692312808
Serial-No. 00004/Q01
Spezi-No. 03

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000019_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 171ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 19 19 192.9 bar


TYP 51/DK 51/DK 14 Grad (C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692312808
Serien-Nr. 00004/Q01
Spezi-Nr. 03

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000019_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 170ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 20 20 102.8 bar


TYPE 51/DK 51/DK 8 degree(C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692312808
Serial-No. 00089/P12
Spezi-No. 03

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000020_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 170ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 20 20 102.8 bar


TYP 51/DK 51/DK 8 Grad (C)
SW 4.7 4.0
STATUS 0101 0000 0101 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692312808
Serien-Nr. 00089/P12
Spezi-Nr. 03

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000020_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 161ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 21 21 0 VALUE
TYPE 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000021_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 161ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 21 21 0 WERT
TYP 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000021_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 174ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 22 22 0 VALUE
TYPE 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000022_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 174ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 22 22 0 WERT
TYP 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000022_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 171ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 23 23 0 WERT
TYP 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000023_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 171ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 23 23 0 VALUE
TYPE 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000023_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 168ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 24 24 0 WERT
TYP 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000024_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 168ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 24 24 0 VALUE
TYPE 0/?? 53/LG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 231
P4 0 9
P5 0 248
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000024_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 1 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 165ms K: 0 ZE 0

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 25 25 0 WERT
TYP 0/?? 56/DR
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 160
P4 0 255
P5 0 255
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000025_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 1 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 165ms K: 0 CU 0

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 25 25 0 VALUE
TYPE 0/?? 56/DR
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 192
P2 0 42
P3 0 160
P4 0 255
P5 0 255
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000025_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

*
M:01-210
SW4.2 ZE

n
S:08 S:09 S:10 S:11 S:12 S:13 S:14
SW4.0!PG SW4.5 MS SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA

S:16 S:17 S:18 S:19 S:20 S:21 S:22


SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 DK

S:29 S:30
SW4.5 WG SW4.5 LG

DOCUM/ \/ > < SOFTWARE LSB-RESE GRP/CU BACK


INFO DOWNLOAD AUTOMATI <<==

140001Z1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

*
M:01-210
SW4.2 ZE

n
S:08 S:09 S:10 S:11 S:12 S:13 S:14
SW4.0!PG SW4.5 MS SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA

S:16 S:17 S:18 S:19 S:20 S:21 S:22


SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 IA SW4.6 DK

S:29 S:30
SW4.5 WG SW4.5 LG

DOKUM/ \/ > < SOFTWARE LSB-RESE GRP/ZE ZURUECK


INFO DOWNLOAD AUTOMATI <<==

140001Z1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

ADRESSE BESCHREIBUNG

=> 1 ZE1
8 o Fusswippe (MS3, Option) QW1. 61
9 Meisterschalter links (MS2) QW1. 64/QW1. 68
10 Zylinder in Tele 1 QW1. 81
11 Zylinder in Tele 2 QW1. 83
12 Zylinder in Tele 3 QW1. 85
13 Zylinder in Tele 4 QW1. 87
14 Zylinder in Tele 5 QW1. 89
16 Tele "verbolzt" QW1. 93
17 Tele "entbolzt" QW1. 95
18 Zylinder "verbolzt" links QW1. 97
19 Zylinder "entbolzt" links QW1. 99
20 Zylinder "verbolzt" rechts QW1.101
21 Zylinder "entbolzt" rechts QW1.103
22 Druckgeber Wippzylinder QW1.111
29 Winkelgeber Tele unten [grad/100] QW1.107

GRAFIK/ \/ /\ => ADR \/ GRP/ZE ZURUECK


INFO ZUWEISEN \/ <<==

140001D1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

ADDRESS DESCRIPTION

=> 1 ZE1
8 o Foot actuated rocker (MS3, Option) QW1. 61
9 Joystick left (MS2) QW1. 64/QW1. 68
10 Cylinder in tele 1 QW1. 81
11 Cylinder in tele 2 QW1. 83
12 Cylinder in tele 3 QW1. 85
13 Cylinder in tele 4 QW1. 87
14 Cylinder in tele 5 QW1. 89
16 Tele "locked" QW1. 93
17 Tele "unlocked" QW1. 95
18 Cylinder "locked" left QW1. 97
19 Cylinder "unlocked" left QW1. 99
20 Cylinder "locked" right QW1.101
21 Cylinder "unlocked" right QW1.103
22 Pressure sensor luffing cylinder QW1.111
29 Angle sensor tele down [degr/100] QW1.107

GRAPHIC \/ /\ ADR \/ GRP/CU BACK


INFO ASSIGN \/ <<==

140001D1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

ADRESSE BESCHREIBUNG

=> 30 Laengengeber 1 Telezylinder QW1.105

GRAFIK/ \/ /\ => ADR \/ GRP/ZE ZURUECK


INFO ZUWEISEN \/ <<==

140001D2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

ADDRESS DESCRIPTION

=> 30 Length sensor 1 tele cylinder QW1.105

GRAPHIC \/ /\ ADR \/ GRP/CU BACK


INFO ASSIGN \/ <<==

140001D2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 1 1 --
TYP 240/ZE 240/ZE
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 10 10
NR. 000000000 000000000
V.R 01.00 01.00
LSB-NR. 2 2
SPI - -
CAN - -
LSB(-A) + +
LSB-B - -
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140001M1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 1 1 --
TYPE 240/CU 240/CU
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 10 10
NO. 000000000 000000000
V.R 01.00 01.00
LSB-NO. 2 2
SPI - -
CAN - -
LSB(-A) + +
LSB-B - -
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140001M1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 8 8 0 VALUE
TYPE 0/?? 76/PG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 16
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 96
P4 0 0
P5 0 64
P6 0 (240)
P7 0 (255)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000108_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 8 8 0 WERT
TYP 0/?? 76/PG
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 16
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 96
P4 0 0
P5 0 64
P6 0 (240)
P7 0 (255)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000108_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 9 9 > 0 X-value


TYPE 74/MS 74/MS > 0 Y-value
SW 4.5 4.0 0000 T_S1S2S3
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 0 0
P1 36 36
P2 0 0
P3 96 96
P4 64 64
P5 64 64
P6 240 (240)
P7 26 ( 26)
Ident-No. 606095008
Serial-No. 00348/Q01
Spezi-No. 11

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000109_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 9 9 > 0 X-Wert


TYP 74/MS 74/MS > 0 Y-Wert
SW 4.5 4.0 0000 T_S1S2S3
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 0 0
P1 36 36
P2 0 0
P3 96 96
P4 64 64
P5 64 64
P6 240 (240)
P7 26 ( 26)
Ident-Nr. 606095008
Serien-Nr. 00348/Q01
Spezi-Nr. 11

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000109_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 10 10 1 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 1=1.2-1.6 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 001 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08600/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000110_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 11 11 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 12 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08556/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000111_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 11 11 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 12 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08556/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000111_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 12 12 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08647/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000112_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 12 12 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08647/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000112_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 13 13 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08579/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000113_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 13 13 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08579/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000113_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 34ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 14 14 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08634/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000114_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 34ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 14 14 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08634/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000114_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 16 16 1 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 2=1.6-1.9 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 010 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08609/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000116_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 16 16 1 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 2=1.6-1.9 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 010 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08609/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000116_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 17 17 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08560/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000117_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 17 17 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08560/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000117_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 18 18 1 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 2=1.6-1.9 mm
SW 4.6 4.1 4 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 010 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08554/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000118_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 18 18 1 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 2=1.6-1.9 mm
SW 4.6 4.1 4 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 010 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08554/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000118_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 38ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 19 19 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 4 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08601/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000119_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 38ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 19 19 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 12=4.8-5.2 mm
SW 4.6 4.1 4 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08601/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000119_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 20 20 1 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 2=1.6-1.9 mm
SW 4.6 4.1 4 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 010 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08572/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000120_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 20 20 1 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 2=1.6-1.9 mm
SW 4.6 4.1 4 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 010 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08572/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000120_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 21 21 0 DIGITAL
TYPE 49/IA 49/IA 11=4.4-4.8 mm
SW 4.6 4.1 8 degree(C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 ERROR
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692308708
Serial-No. 08571/P12
Spezi-No. 08

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000121_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 21 21 0 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 11=4.4-4.8 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 011 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08571/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000121_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 22 22 103.1 bar


TYPE 51/DK 51/DK 8 degree(C)
SW 4.6 4.0
STATUS 0111 0000 0111 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692311208
Serial-No. 00100/Q01
Spezi-No. 04

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000122_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 22 22 103.1 bar


TYP 51/DK 51/DK 8 Grad (C)
SW 4.6 4.0
STATUS 0111 0000 0111 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692311208
Serien-Nr. 00100/Q01
Spezi-Nr. 04

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000122_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 29 29 65.75 degree


TYPE 50/WG 50/WG
SW 4.5 4.0
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 0 0
P1 4 4
P2 42 42
P3 160 160
P4 35 35
P5 255 255
P6 241 ( 0)
P7 236 ( 0)
Ident-No. 692310008
Serial-No. 00191/Q02
Spezi-No. 06

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000129_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 29 29 65.75 grad


TYP 50/WG 50/WG
SW 4.5 4.0
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 0 0
P1 4 4
P2 42 42
P3 160 160
P4 35 35
P5 255 255
P6 241 ( 0)
P7 236 ( 0)
Ident-Nr. 692310008
Serien-Nr. 00191/Q02
Spezi-Nr. 06

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000129_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 30 30 374 cm
TYP 53/LG 53/LG
SW 4.5 4.0
STATUS 0111 0000 0111 0000
P0 0 0
P1 64 64
P2 42 42
P3 231 231
P4 36 36
P5 160 160
P6 14 ( 0)
P7 9 ( 0)
Ident-Nr. 692310108
Serien-Nr. 01518/Q01
Spezi-Nr. 10

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000130_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 2 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 39ms K: 0 CU 1

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 30 30 374 cm
TYPE 53/LG 53/LG
SW 4.5 4.0
STATUS 0111 0000 0111 0000
P0 0 0
P1 64 64
P2 42 42
P3 231 231
P4 36 36
P5 160 160
P6 14 ( 0)
P7 9 ( 0)
Ident-No. 692310108
Serial-No. 01518/Q01
Spezi-No. 10

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000130_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 1 ZE 2

*
M:01-320 M:02-366
SW4.2 ZE SW4.2 EA

S:09
SW4.5 MS

S:20 S:21 S:23


SW4.6 DK SW4.6 DK SW4.5 WG

o n
S:24 S:26 S:27 S:28 S:29
SW4.0!HO SW4.0!HO SW4.5 HO SW4.5 HO SW4.5 WG

DOKUM/ \/ > < SOFTWARE LSB-RESE GRP/ZE ZURUECK


INFO DOWNLOAD AUTOMATI <<==

140002Z2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 1 CU 2

*
M:01-320 M:02-366
SW4.2 ZE SW4.2 EA

S:09
SW4.5 MS

S:20 S:21 S:23


SW4.6 DK SW4.6 DK SW4.5 WG

o n
S:24 S:26 S:27 S:28 S:29
SW4.0!HO SW4.0!HO SW4.5 HO SW4.5 HO SW4.5 WG

DOCUM/ \/ > < SOFTWARE LSB-RESE GRP/CU BACK


INFO DOWNLOAD AUTOMATI <<==

140002Z2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
GEBER-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 1 ZE 2

ADRESSE BESCHREIBUNG

=> 1 ZE2
2 E/A-Modul 6 Oberwagen, Motorsteuerung QW2. 50
9 Meisterschalter rechts (MS1) QW2. 64/QW2. 68
20 Druckgeber Pumpe X (P) [bar/10] QW2. 61
21 Druckgeber Pumpe XL (LS) [bar/10] QW2. 69
23 Winkelgeber T oben[Grd/100] QW2. 91
24 o Hubendschalter 4 (Option) QW2. 93
26 o Hubendschalter 3 (Option) QW2.101
27 Hubendschalter 2 (Option) QW2.105
28 Hubendschalter 1 QW2. 97
29 Winkelgeber Zubehoer unten [grad/100] (Option) QW2. 89

GRAFIK/ \/ /\ => ADR \/ GRP/ZE ZURUECK


INFO ZUWEISEN \/ <<==

140002D1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SENSOR-INFO: 03-03-21 16:03/ 29 38400 bps 39ms K: 1 CU 2

ADDRESS DESCRIPTION

=> 1 ZE2
2 E/A-Module 6 superstructure, engine control QW2. 50
9 Joystick right (MS1) QW2. 64/QW2. 68
20 Pressure sensor pump X (P) [bar/10] QW2. 61
21 Pressure sensor pump XL (LS) [bar/10] QW2. 69
23 Angle sensor T up[degree/100] QW2. 91
24 o Hoist limit switch 4 (Option) QW2. 93
26 o Hoist limit switch 3 (Option) QW2.101
27 Hoist limit switch 2 (Option) QW2.105
28 Hoist limit switch 1 QW2. 97
29 Angle sensor attachment down [degree/100] (Option) QW2. 89

GRAPHIC \/ /\ ADR \/ GRP/CU BACK


INFO ASSIGN \/ <<==

140002D1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 44ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 1 1 --
TYPE 240/CU 240/CU
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 20 20
NO. 000063250 000063250
V.R 01.00 01.00
LSB-NO. 3 3
SPI - -
CAN - -
LSB(-A) + +
LSB-B - -
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140002M1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 44ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 1 1 --
TYP 240/ZE 240/ZE
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 20 20
NR. 000063250 000063250
V.R 01.00 01.00
LSB-NR. 3 3
SPI - -
CAN - -
LSB(-A) + +
LSB-B - -
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140002M1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 42ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 2 2 --
TYP 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 66 66
NR. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NR. 3 3
SPI - -
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-Nr. 660102008
Serien-Nr. 00229/Q00
Spezi-Nr. 06

SOFTWARE SOFTWARE EINGANG ZURUECK


DOWNLOAD LOESCHEN AUSGANG <<==

140002M2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 42ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 2 2 --
TYPE 240/EA 240/EA
SW 4.2 4.2
STATUS 0111 0000 0111 0000
ID 66 66
NO. 000063250 000063250
V.R 00.00 00.00
LSB-NO. 3 3
SPI - -
CAN + +
LSB(-A) - -
LSB-B + +
Ident-No. 660102008
Serial-No. 00229/Q00
Spezi-No. 06

SOFTWARE SOFTWARE INPUT BACK


DOWNLOAD DELETE OUTPUT <<==

140002M2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 36ms K: 1 ZE 2

E/A-MODUL 6 EINGANG/AUSGANG 98-01-01 00:02:15 135.76 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E6.0 0 mV E.DEA6.0 1-0-1 E.A6.0 0-0-1-0
E.E6.1 0 mV E.DEA6.1 1-0-1 E.A6.1 0-0-1-0
E.E6.2 0 mV E.DEA6.2 0-1-0 E.A6.2 1-0-0-1
E.E6.3 9 mV E.DEA6.3 0-1-0 E.A6.3 0-0-1-0
E.E6.4 3831 mV E.DEA6.4 0
E.E6.5 9 mV E.DEA6.5 0
E.E6.6 10000 mV E.DEA6.6 0
E.E6.7 6608 mV E.DEA6.7 0

E.DE6.0 0 SPI ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0


E.DE6.1 1 CAN - Soll 1000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.2 1 CAN - Ist 0000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.3 0
LEDs o . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOKUM/ EINGANG AUSGANG ZURUECK


INFO !! nicht am Kran <<==

140002U2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
MASTER o.K. ! 38400 bps 36ms K: 1 CU 2

E/A-MODULE6 INPUT/OUTPUT 98-01-01 00:02:15 135.76 sec

E A-S-R A-B-S-R
E.E6.0 0 mV E.DEA6.0 1-0-1 E.A6.0 0-0-1-0
E.E6.1 0 mV E.DEA6.1 1-0-1 E.A6.1 0-0-1-0
E.E6.2 0 mV E.DEA6.2 0-1-0 E.A6.2 1-0-0-1
E.E6.3 9 mV E.DEA6.3 0-1-0 E.A6.3 0-0-1-0
E.E6.4 3831 mV E.DEA6.4 0
E.E6.5 9 mV E.DEA6.5 0
E.E6.6 10000 mV E.DEA6.6 0
E.E6.7 6608 mV E.DEA6.7 0

E.DE6.0 0 SPI ID: 0 - E: 0 - S: 0 - T: 0 - X: 0 - A: 0


E.DE6.1 1 CAN - REQD 1000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.2 1 CAN - ACTL 0000 0000 0000 0001 - 0000 0000 0000 0011
E.DE6.3 0
LEDs o . . . . . . . . . . . . . . .
F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DOCUM/ INPUT OUTPUT BACK


INFO !! not on crane <<==

140002U2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.2 INPUT LSB 3 GROUP 0
CU 2

E 6.n X662/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.E 6.0 : 17
E.E 6.1 : 15 ENGINE STOP
E.E 6.2 : 13
E.E 6.3 : 11

E.E 6.4 : 9 TEMPERATURE HYDRAULIC OIL


E.E 6.5 : 7 CHARGE CONTROL LIGHT UNDERCARRIAGE (UW)
E.E 6.6 : 5 CHARGE CONTROL LIGHT SLEWING PLATFORM (OW)
E.E 6.7 : 3 TANK SENSOR SIGNAL

E.DE 6.0 : 18 AIR CONDITIONING ON


E.DE 6.1 : 16 PREHEATING ENGINE UNDERCARRIAGE
E.DE 6.2 : 14 CHANGE-OVER 15OW
E.DE 6.3 : 12 FLAME START SYSTEM CONTROL LIGHT OW

BACK
<<==

140002E2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.2 EINGANG LSB 3 GRUPPE 0
ZE 2

E 6.n X662/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.E 6.0 : 17
E.E 6.1 : 15 MOTOR STOP
E.E 6.2 : 13
E.E 6.3 : 11

E.E 6.4 : 9 TEMPERATUR HYDRAULIKÖL


E.E 6.5 : 7 LADEKONTROLLE UNTERWAGEN (UW)
E.E 6.6 : 5 LADEKONTROLLE DREHBÜNE (OW)
E.E 6.7 : 3 TANKGEBER SIGNAL

E.DE 6.0 : 18 KLIMAANLAGE EIN


E.DE 6.1 : 16 VORGLÜHEN MOTOR UNTERWAGEN
E.DE 6.2 : 14 UMSCHALTUNG 15OW
E.DE 6.3 : 12 FLAMMSTARTANLAGE KONTROLLEUCHTE OW

ZURUECK
<<==

140002E2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : E/A-MOD.1 OUTPUT LSB 3 GROUP 0
CU 2

E 6.n X663/ DOCUMENTATION (!!-ATTENTION NOT IN LICCON-!!)

E.DEA 6.0 17 CHARGE CONTROL LIGHT UNDERCARRIAGE (UW)


E.DEA 6.1 15 CHARGE CONTROL LIGHT SLEWING PLATFORM (OW)
E.DEA 6.2 13 FLAME START SYSTEM CONTROL LIGHT OW
E.DEA 6.3 11 FLAME START SYSTEM CONTROL LIGHT OW
E.DEA 6.4 9
E.DEA 6.5 7
E.DEA 6.6 5
E.DEA 6.7 3

E.A 6.0 18
E.A 6.1 16
E.A 6.2 14 AIR FLAP
E.A 6.3 12 COOLER

BACK
<<==

140002A2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : E/A-MOD.1 AUSGANG LSB 3 GRUPPE 0
ZE 2

E 6.n X663/ DOKUMENTATION (!!-ACHTUNG NICHT IN LICCON-!!)

E.DEA 6.0 17 LADEKONTROLLE UNTERWAGEN (UW)


E.DEA 6.1 15 LADEKONTROLLE DREHBÜNE (OW)
E.DEA 6.2 13 FLAMMSTARTANLAGE KONTROLLEUCHTE OW
E.DEA 6.3 11 FLAMMSTARTANLAGE KONTROLLEUCHTE OW
E.DEA 6.4 9
E.DEA 6.5 7
E.DEA 6.6 5
E.DEA 6.7 3

E.A 6.0 18
E.A 6.1 16
E.A 6.2 14 LUFTKLAPPE
E.A 6.3 12 KÜHLER

ZURUECK
<<==

140002A2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 45ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 9 9 > 0 X-Wert


TYP 74/MS 74/MS > 0 Y-Wert
SW 4.5 4.0 0000 T_S1S2S3
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 32 32
P1 36 36
P2 0 0
P3 96 96
P4 64 64
P5 64 64
P6 240 (240)
P7 26 ( 26)
Ident-Nr. 606095008
Serien-Nr. 00369/Q02
Spezi-Nr. 11

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000209_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 45ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 9 9 > 0 X-value


TYPE 74/MS 74/MS > 0 Y-value
SW 4.5 4.0 0000 T_S1S2S3
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 32 32
P1 36 36
P2 0 0
P3 96 96
P4 64 64
P5 64 64
P6 240 (240)
P7 26 ( 26)
Ident-No. 606095008
Serial-No. 00369/Q02
Spezi-No. 11

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000209_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 41ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 20 20 - 0.4 bar


TYP 51/DK 51/DK 10 Grad (C)
SW 4.6 4.0
STATUS 0110 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692311108
Serien-Nr. 00041/Q01
Spezi-Nr. 04

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000220_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 41ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 20 20 - 0.4 bar


TYPE 51/DK 51/DK 10 degree(C)
SW 4.6 4.0
STATUS 0110 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692311108
Serial-No. 00041/Q01
Spezi-No. 04

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000220_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 49ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 21 21 0.0 bar


TYP 51/DK 51/DK 11 Grad (C)
SW 4.6 4.0
STATUS 0110 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692311108
Serien-Nr. 00053/Q01
Spezi-Nr. 04

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000221_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 49ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 21 21 0.0 bar


TYPE 51/DK 51/DK 11 degree(C)
SW 4.6 4.0
STATUS 0110 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 1 1
P3 0 0
P4 20 20
P5 70 70
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-No. 692311108
Serial-No. 00053/Q01
Spezi-No. 04

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000221_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 40ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 23 23 62.05 grad


TYP 50/WG 50/WG
SW 4.5 4.0
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 0 0
P1 4 4
P2 42 42
P3 160 160
P4 35 35
P5 255 255
P6 23 ( 0)
P7 71 ( 0)
Ident-Nr. 692310008
Serien-Nr. 00186/Q02
Spezi-Nr. 06

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000223_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 40ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 23 23 62.05 degree


TYPE 50/WG 50/WG
SW 4.5 4.0
STATUS 0111 0100 0111 0100
P0 0 0
P1 4 4
P2 42 42
P3 160 160
P4 35 35
P5 255 255
P6 23 ( 0)
P7 71 ( 0)
Ident-No. 692310008
Serial-No. 00186/Q02
Spezi-No. 06

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000223_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 42ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 24 24 0 VALUE
TYPE 0/?? 54/HO
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 0 ( 74)
P7 0 ( 97)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000224_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 42ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 24 24 0 WERT
TYP 0/?? 54/HO
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0110 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 0 ( 74)
P7 0 ( 97)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000224_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE MISSING! 38400 bps 36ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 26 26 0 VALUE
TYPE 0/?? 54/HO
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 0 ( 74)
P7 0 ( 97)
Ident-No. 000000000
Serial-No. 00000/N00
Spezi-No. 00

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000226_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE FEHLT ! 38400 bps 36ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 26 26 0 WERT
TYP 0/?? 54/HO
SW 0.0 4.0
STATUS 0000 0000 0100 0000
P0 0 0
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 0 ( 74)
P7 0 ( 97)
Ident-Nr. 000000000
Serien-Nr. 00000/N00
Spezi-Nr. 00

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000226_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 42ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 27 27 1 DIGITAL
TYPE 54/HO 54/HO 0110 STATUS
SW 4.5 4.0 + WINDSENSOR
STATUS 0100 0000 0100 0000 3.3 m/sec
P0 0 0 0 ERROR
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 74 ( 74)
P7 97 ( 97)
Ident-No. 606053308
Serial-No. 00525/P12
Spezi-No. 02

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000227_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 42ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 27 27 1 DIGITAL
TYP 54/HO 54/HO 0110 STATUS
SW 4.5 4.0 + WINDGEBER
STATUS 0100 0000 0100 0000 3.3 m/sec
P0 0 0 0 FEHLER
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 74 ( 74)
P7 97 ( 97)
Ident-Nr. 606053308
Serien-Nr. 00525/P12
Spezi-Nr. 02

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000227_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 41ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 28 28 1 DIGITAL
TYPE 54/HO 54/HO 0110 STATUS
SW 4.5 4.0 - WINDSENSOR
STATUS 0111 0000 0111 0000 0.0 m/sec
P0 0 0 0 ERROR
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 74 ( 74)
P7 97 ( 97)
Ident-No. 606053308
Serial-No. 00430/P09
Spezi-No. 02

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000228_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 41ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 29 29 20.15 grad


TYP 50/WG 50/WG
SW 4.5 4.0
STATUS 0100 0100 0100 0100
P0 0 0
P1 4 4
P2 42 42
P3 160 160
P4 35 35
P5 255 255
P6 247 ( 0)
P7 124 ( 0)
Ident-Nr. 692310008
Serien-Nr. 00299/P12
Spezi-Nr. 06

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000229_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 2 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 37ms K: 0 ZE 1

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 10 10 1 DIGITAL
TYP 49/IA 49/IA 1=1.2-1.6 mm
SW 4.6 4.1 8 Grad (C)
STATUS 0111 0000 0111 0000 001 STATUS
P0 1 1 00 FEHLER
P1 0 0
P2 13 13
P3 1 1
P4 7 7
P5 0 0
P6 0 ( 0)
P7 0 ( 0)
Ident-Nr. 692308708
Serien-Nr. 08600/P12
Spezi-Nr. 08

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000110_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NO. 3 V4.2 C: 0 GROUP 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 41ms K: 1 CU 2

INFO ACTL REQD DATA

LSB-ADDRESS 29 29 20.15 degree


TYPE 50/WG 50/WG
SW 4.5 4.0
STATUS 0100 0100 0100 0100
P0 0 0
P1 4 4
P2 42 42
P3 160 160
P4 35 35
P5 255 255
P6 247 ( 0)
P7 124 ( 0)
Ident-No. 692310008
Serial-No. 00299/P12
Spezi-No. 06

DEFAULT- LSB- TYPE ZERO PARAMET SIMULAT SIMULAT BACK


VALUES ADDRESS ON OFF <<==

14000229_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
L S B (LIEBHERR-SYSTEM-BUS) NR. 3 V4.2 C: 0 GRUPPE 0
SLAVE o.K. ! 38400 bps 41ms K: 1 ZE 2

INFO IST SOLL DATEN

LSB-ADRESSE 28 28 1 DIGITAL
TYP 54/HO 54/HO 0110 STATUS
SW 4.5 4.0 - WINDGEBER
STATUS 0111 0000 0111 0000 0.0 m/sec
P0 0 0 0 FEHLER
P1 0 0
P2 0 0
P3 0 0
P4 0 0
P5 0 0
P6 74 ( 74)
P7 97 ( 97)
Ident-Nr. 606053308
Serien-Nr. 00430/P09
Spezi-Nr. 02

DEFAULT- LSB- TYP NULLEN PARAMET SIMULAT SIMULAT ZURUECK


WERTE ADRESSE EIN AUS <<==

14000228_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
I N H A L T E P R O M ? GRUPPE 0
ZE 0

NR. NAME TYP LAENGE BANK-ADR CHECK VERSION AUTOR

EPROM 0 EPROM 1 ZURUECK


<<==

14000CA0_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 0

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CB0_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 1

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CB1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 2

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CB2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 3

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CB3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 4

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CB4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : AUSGANG GRUPPE 0
ZE 5

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CB5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 0

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CC0_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 1

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CC1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 2

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CC2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 3

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CC3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 4

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CC4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N K T I O N : EINGANG GRUPPE 0
ZE 5

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOKUM DEZ/HEX STOP ZURUECK


<<==

14000CC5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N K T I O N : ? GRUPPE 0
ZE 0

AUSGANG EINGANG MERKER REGISTER TIMER ZAEHLER ZURUECK


andere <<==

14000CE0_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N K T I O N : ? GRUPPE 0
ZE 1

AUSGANG EINGANG MERKER REGISTER TIMER ZAEHLER ZURUECK


andere <<==

14000CE1_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N K T I O N : ? GRUPPE 0
ZE 2

AUSGANG EINGANG MERKER REGISTER TIMER ZAEHLER ZURUECK


andere <<==

14000CE2_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N K T I O N : ? GRUPPE 0
ZE 3

AUSGANG EINGANG MERKER REGISTER TIMER ZAEHLER ZURUECK


andere <<==

14000CE3_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N K T I O N : ? GRUPPE 0
ZE 4

AUSGANG EINGANG MERKER REGISTER TIMER ZAEHLER ZURUECK


andere <<==

14000CE4_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N K T I O N : ? GRUPPE 0
ZE 5

AUSGANG EINGANG MERKER REGISTER TIMER ZAEHLER ZURUECK


andere <<==

14000CE5_D__

Sprache Fehler Info


Language Errors
C O N T . E P R O M ? GROUP 0
CU 0

No. NAME TYP LENGTH BANK-ADR CHECK VERSION AUTHOR

EPROM 0 EPROM 1 BACK


<<==

14000CA0_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 0

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CB0_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 1

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CB1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 2

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CB2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 3

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CB3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 4

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CB4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : OUTPUT GROUP 0
CU 5

ANALOG (lokal) A 0.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AAW-IAW-UAW 0 : 0- 0 mA 0 mV AW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 1 : 0- 0 mA 0 mV AW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 2 : 0- 0 mA 0 mV AW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AAW-IAW-UAW 3 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 4 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 5 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 6 : 0- 0 mA 0 mV
AAW-IAW-UAW 7 : 0- 0 mA 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CB5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 0

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CC0_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 1

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CC1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 2

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CC2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 3

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CC3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N 0 T I O N : INPUT GROUP 0
CU 4

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CC4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M - F U N C T I O N : INPUT GROUP 0
CU 5

ANALOG (lokal) E 0.n - E 1.n DIGITAL (global)


FEDC-BA98-7654-3210
AEW 0 - 16 : 0 - 0 mV EW 0 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 1 - 17 : 0 - 0 mV EW 1 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 2 - 18 : 0 - 0 mV EW 2 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 3 - 19 : 0 - 0 mV EW 3 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 4 - 20 : 0 - 0 mV EW 4 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 5 - 21 : 0 - 0 mV EW 5 : 0000 0000 0000 0000 0000h
AEW 6 - 22 : 0 - 0 mV
AEW 7 - 23 : 0 - 0 mV
AEW 8 - 24 : 0 - 0 mV
AEW 9 - 25 : 0 - 0 mV
AEW 10 - 26 : 0 - 0 mV
AEW 11 - 27 : 0 - 0 mV
AEW 12 - 28 : 0 - 0 mV
AEW 13 - 29 : 0 - 0 mV
AEW 14 - 30 : 0 - 0 mV
AEW 15 - 31 : 0 - 0 mV

DOCUM DEZ/HEX STOP BACK


<<==

14000CC5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N C T I O N : ? GROUP 0
CU 0

OUTPUT INPUT FLAG REGISTER TIMER COUNTER BACK


others <<==

14000CE0_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N C T I O N : ? GROUP 0
CU 1

OUTPUT INPUT FLAG REGISTER TIMER COUNTER BACK


others <<==

14000CE1_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N C T I O N : ? GROUP 0
CU 2

OUTPUT INPUT FLAG REGISTER TIMER COUNTER BACK


others <<==

14000CE2_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N C T I O N : ? GROUP 0
CU 3

OUTPUT INPUT FLAG REGISTER TIMER COUNTER BACK


others <<==

14000CE3_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N C T I O N : ? GROUP 0
CU 4

OUTPUT INPUT FLAG REGISTER TIMER COUNTER BACK


others <<==

14000CE4_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors
S Y S T E M F U N C T I O N : ? GROUP 0
CU 5

OUTPUT INPUT FLAG REGISTER TIMER COUNTER BACK


others <<==

14000CE5_E__

Sprache Fehler Info


Language Errors