Sie sind auf Seite 1von 3

EVALUASI KASUS Co Ass

Periode : Kedua (Tanggal 02 Septemner s.d 05 Oktober 2019)

No Kompetensi No Jenis Kasus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keterangan


1. Kompetensi 1 1. Chorioretinitis
2. Vitreuos Haemorrhage
2. Kompetensi 2 1. Entropion
2. Trichiasis
3. Lagopthalmus
4. Epicanthus
5. Ptosis
6. Xanthelesma
7. Dacryoadenitis
8. Dacryocystitis
9. Dacryostenosis
10. Aseration Of Lacrimal
duct
11. Skleritis
12. Episkleritis
13. Erosion Of kornea
14. Foreign body in cornea
15. Burn Kornea
16. Keratitis
17. Keratokonjungtivitissic
ca
18. Corneal Oedema
19. Corneal Dystrophy
20. Keratoconus
21. Endopthalmitis
22. Micropthalmus
23. Bupthalmos
24. Tumour of iris
25. Aphakia
26. Pseudoahakia
27. Retinal Detachment

28. Retina,Vessel
Occlution of bleeding
29. Degeneration of
macula, age dependent
30. Rethinopathy of
prematurity (ROP)
31. Diabetic Rethinopathy
32. Hypertensive
Retinopathy
33. Optic Disc Cupping
34. Optic Neuropathy
35. Optic Neuritis
3. Kompetensi 1. Pterygium
3A 2. Blepharitis
3. Hordeolum
4. Chalazion
5. Hyphaema in anterior
chamber
6. Hypopion in anterior
chamber
7. Iridocyclitis, Iritis
8. Glaucoma Kongenital
9. Simple Glaucoma
10. Acute Glaucoma
11. Secondary Glaucoma
12. Cataract
13. Hypermetropia
14. Miopi
15. Astigmatisma
16. Presbiopi
17. Anisometropia
18. Ambliopia
19. Diplopia
20. Suppresion of Vision
and Visual Field
21. Night Blindness
22. Scotoma
23. Hemianopia,Bitemporal
and Homonymous
24. Loss Of Vision and
Blindness
25. Papiloedema
26. Optic Atropi
Kompetensi 1. Foreign Bodi in
3B Conjungtiva
2. Subkonjungtival
Haemorrhage
3. Liens Dislocation
4. Kompetensi 4 1. Conjungtivitis Alergi
2. Conjungtivitis Viral
3. Conjungtivitis Bakteri
4. Eyelid Laceration
5. Eyelid Retraction

Ket :
1 Noy Parida Yanti S 5 Atika Sevtira 9 Shanna Alysia Aziz
2 Vidia Monisha Parbowati 6 Veragita Mayasari 10 Tommy Akasia Laksana Putra
3 Efandiya Putra 7 Samuel Batara Bonar 11 Ferdy Anggara
4 Enita Harianti 8 Fia Mentari 12 Yohana Fadhila Sulianto