Sie sind auf Seite 1von 8

Clasa: a V-a

Obiectul: Limba şi literatura română


Tema lecţiei: Morfologia. Actualizarea materiei din cl. a IV-a
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Obiective:
 Obiectiv cadru:
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
 Obiective performative:
a. Cognitive:
O1 Să precizeze părţile de vorbire flexibile şi neflexibile;
O2 Să recunoască şi să identifice, în textele date, părţile de vorbire studiate;
O3 Să definească fiecare dintre părţile de vorbire flexibile;
O4 Să analizeze morfo-sintactic părţile de vorbire flexibile, respectând ordinea categoriilor
gramaticale specifice;
O5 Să precizeze modurile personale şi nepersonale ale verbului şi să conjuge un verb dat la un
mod personal;
O6 Să precizeze valorile morfologice ale verbului a fi din anumite enunţuri
O7 Să alcătuiască enunţuri în care substantivele date să respecte cerinţe precizate;
O8 Să articuleze corect, hotărât şi nehotărât, la singular şi la plural, substantivele date;
O9 Să construiască enunţuri în care anumite cuvinte să aibă valori morfologice diferite;

b. Afective:
O1.1 Să manifeste interes pentru o exprimare îngrijită şi nuanţată
O2.2 Să participe cu interes la actul de comunicare;

Strategii didactice:
a. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, metoda ciorchinelui, exerciţiul oral,
scris, individual, pe grupe, analiza morfologică şi sintactică.
b. Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: manualul, plicuri şi planşe cu texte
lingvistice, fişe de lucru, steluţe pentru fiecare echipă.

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, pe grupe (concurs), individuală


Timp: 45 de minute.

2
Momentele Timp Elemente de conţinut Ob. Strategii didactice
lecţiei Metode Mijloace
1. Moment 1* Se vor asigura condiţiile unei bune Plicuri şi planşe
organizatoric desfăşurări a lecţiei, se va pregăti cu texte , steluţe
materialul didactic, se vor pune absenţe. pentru fiecare
elev.
2. Actualizarea 5* Cu ajutorul metodei ciorchinelui se va
cunoştinţelor face o verificare orală a cunoştinţelor
legate de morfologie.
 Ce studiază morfologia?
 De câte feluri sunt părţile de
vorbire? Conversaţia
 Care sunt părţile de vorbire O1
flexibile?
 Dar cele neflexibile?
Răspunsurile vor fi scrise la tablă sub Metoda
forma unui ciorchine, iar elevii vor ciorchinelui

completa fisa primita in acest scop.


3. Anunţarea 2* Elevii vor fi anunţaţi că în această lecţie
subiectului şi vor recapitula şi îşi vor consolida
enunţarea cunoştinţele referitoare la părţile de
obiectivelor vorbire flexibile studiate.
Vor fi enunţate obiectivele urmărite şi Explicaţia
se va scrie titlul lecţiei pe tablă, iar
elevii în caiete.

4. Captarea 15* Elevii vor fi antrenaţi într – o activitate


Explicaţia
atenţiei pe grupe. Fiecare grupă va primi câte
un plic ce conţine texte în care sunt
subliniate anumite cuvinte( în fiecare
Plicuri cu texte
plic altă parte de vorbire). Sarcinile vor
lingvistice
fi:
O2
 să precizeze valoarea
morfologică a respectivelor cuvinte O4
 să le analizeze morfo-sintactic Analiza
O2
3
 să găsească în texte alte cuvinte morfologică
şi sintactică
aparţinând aceleiaşi categorii
gramaticale O3
 să definească partea respectivă
de vorbire
Textele din fiecare plic vor fi scrise pe
planşe afişate la tablă pentru a da Plaşe cu texte
lingvistice
posibilitatea tuturor copiilor să verifice
corectitudinea răspunsurilor date de
colegi.

5. Conducerea 25* Se va realiza sub forma unui concurs pe


procesului de echipe. Elevii vor primi câte o fişă de
recapitulare şi lucru în care vor fi marcate distinct
sistematizare exerciţiile pentru fiecare echipă. Ei se
vor putea consulta şi vor desemna câte O2.2
un reprezentant care va rezolva Exerciţiul
exerciţiile la tablă. Exerciţiile au în individual
vedere: scris
 precizarea modurilor personale/
nepersonale ale verbului O5
 conjugarea unui verb dat la
modul indicativ, timpul imperfect/ Fişa individuală
perfect simplu
 Precizarea valorilor verbului a O6

fi ( în enunţuri date);
 Construirea de enunţuri în care
anumite substantive date să respecte O7
cerinţele din paranteză referitoare la O1.1
număr, caz, articol, funcţie sintactică;
 Articularea cu articol hotărât
O8
sau nehotărât, la singular şi la plural a
substantivelor date;
 Construirea de enunţuri în care
O9
anumite cuvinte să aibă valori

4
morfologice diferite; Exerciţiul
 Indicarea formei corecte a oral, scris şi
numeralelor ordinale; la tablă.
O1.1
 Precizarea cazului şi a funcţiei
sintactice pentru pronumele personale
dintr-un text;
Feed-back-ul are loc permanent pe
parcursul lecţiei şi se concretizează prin
aprecieri verbale făcute de profesor.
Dăcă un elev greşeşte răspunsul, iar O2.2
greşeala este observată şi corectată de
către un coleg din echipa adversă Diplome pentru
punctajul va reveni acestei echipe. elevii din echipa
câştigătoare
La sfârşitul orei elevii din echipa
câştigătoare vor primi diplome.

6. 1* Elevii vor avea de scris analiza morfo-


Evaluarea sintactică a celorlalte părţi de vorbire
flexibile din textele lingvistice primite
la începutul lecţiei şi de rezolvat
exerciţiile echipei adverse de pe fişele
de lucru.
Se vor face aprecieri generale şi
individuale asupra participării elevilor
la lecţie atât pe parcursul orei, cât şi la
sfârşitul acesteia.

5
Recapitulare
Părţile de vorbire flexibile Data:
-
1. Precizaţi ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate în textele date:
Textul 1 ...................... Textul 1 ......................
Textul 2...................... Textul 2........................
Textul 3...................... Textul 3..........................
2. Identificaţi în texte alte două cuvinte aparţinând aceleeaşi categorii gramaticale:
.................,..................... .....................,.....................
.................,..................... .....................,.....................
.................,..................... .....................,.....................
3. Analizaţi sintactic şi morfologic câte unul dintre cuvintele subliniate din fiecare text:
............................................................................. .........................................................................................
............................................................................. ..........................................................................................
............................................................................. ..........................................................................................
4. Precizaţi modurile personale/ nepersonale ale verbului:
................................... ...............................................
................................... ...............................................
................................... ...............................................
................................... ...............................................
5. Conjugaţi verbul a cânta/ a scrie la modul indicativ, timpul imperfect.
sg......................................................................... .........................................................................................
pl...................................................................... .. ......................................................................................
6. Indicaţi valorile verbului a fi din enunţurile:
Mingea este colorată. ................................... Mihai este la şcoală. ............................
Bunicul era în grădină. ................................. Floarea era parfumată. ..........................
7. Alcătuiţi enunţuri în care să respectaţi cerinţele din paranteză:
el - Atr. pron., caz Ac Mircea – A.s.g.
fiu – pl., art.hot., N./S ea – CD/Ac.
azi – CCT/Ac mare- Atr.adj.,/N
doi - Atr.adj.,/N primul – NP/N
8. Articulaţi hotărât şi nehotărât, la singular şi la plural substantivele bucurie, vizitiu/ ciocârlie, tinichigiu.
.....................,...................,......................,...................... ..................,.................,....................,............................
.....................,..................,......................,...................... .................,..................,....................,...........................
9. Construiţi enunţuri în care cuvântul o să fie pronume personal, articol nehotărât/ numeral cardinal, respectiv lui-
articol hotârât/ pronume personal.
................................................................................... ........................................................................................
................................................................................... ........................................................................................
10. Precizaţi modul, timpul şi persoana verbelor:
a citit: …….…….., …………, …….…… ai pleca: …..………., ……..…, ……………..
plecaseră: …….…….., ……….., ……..…… priveam: …………, ………….., ……..…
desenăm: ………..……, …………, voi deschide: …..……., …….….,

6
TEXTE SUPORT

T 1.
Privirile de farmec bete
Mi le-am întors către pământ-
Iar spicele jucau în vânt,
Ca-horă dup-un vesel cânt
Copilele cu blonde plete,
Când saltă largul lor veşmânt
G. Coşbuc.

T 2.
Unde mănâncă doi, mai poate mânca şi al treilea.
I. Creangă

T 3.
Lăbuţa din faţă a pisicii are ca şi mânuţa ta cinci degete.
C. Buzea

T 1.
Am vrut să vin la tine ieri, dar n-am putut. Aş veni astazi.

T 2.
Ei au venit la pădure cu noi. Tu şi ea aţi rămas acasă, aşa mi-a spus Ana.

T 3.
Andrei este un elev harnic. Hăinuţele murdare ale fetiţei erau pe canapea. Am vorbit cu nişte
prieteni ale căror cărţi le împrumutasem.

7
Recapitulare
Părţile de vorbire flexibile
Metoda ciorchinelui

Părţile de
vorbire